REDAGUJE KOLEGIUM

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1982.07/12 R.50 Nr3/4

Czas czytania: ok. 2 min.

Andrzej Goćwinski (przewodniczący) Tadeusz Switała (sekretarz redakcji)

Adres redakcji: 60-967 p o z n a ń, Plac Kolegiacki 17 tel. 523 - 43

PRENUMERATA

Prenumeratę przyjmują oddziały RSW "Prasa-Książka-Ruch" oraz urzędy pocztowe i doręczyciele w terminach: do dnia 25 listopada na styczeń, I kwartał, I p6łrocze i cały rok 1984; do dnia '10 każdego miesiąca (z wyjątkiem grudnia) przedzającego okres prenumeraty. Jedn0s.tki gospodarki uspołecznionej, instytucje i organizacje społeczno-politycżne oraz wsz,elkiego rodzaju inne zakłady pracy składają zam6wienia w miejscowych oddziałach RSW ",P,rasaKlSiążka-':'Ruch". Zakłady pracy w miejscowościach, w których nie ma oddział6w RSW .,Prasa-Książka-Ruch" oraz prenumeratorzy indywIdualni zamawiają prenumeratę w urzędach pocztowych lub u doręczycieli. Można r6w.nież zam6wić prenumeratę, dokonując wpłaty na konto PKO nr 122 - 8 211831, RSW "Prasa-Książka-Ruch", Przedsiębiorstwo Upowszechnienia Prasy i Książki, Poznań,ul. Zwierzyniecka 9. Cena prenumeraty p6łrocznej 30 zł, rocznej - 60 zł. Prenumeratę ze zleceniem wysyłki za granicę, kt6ra jest o 50"", droższa od ,prenumeraty krajowej, przyjmuje Biuro Kolportażu Wyd.awnictw ZagranictZnych RSW "prasa-Kslążka-Ruch", ul. Wronia 23, 00-958 Warszawa. Egzemplarrze zestZyt6w zdezaktual1zowanych można nabywać w RSW "Prasa-Książka-Ruch" Przedsiębiorstwo Upowszechnienia Prasy i Książki, Oddział Rejonowy Poznań-Wsch6d, ul. Zydowsk.a f}./3, Nir konta 1221 - 6 - NBP IV O/M.

Okładkę projektowała Maria Dolna

Zdjęcie na okładce Stanisława Laskowskiego

Wydano na zlecenie Wydzialu Kultury i Sztuki Urzędu Mie:/śkiegO w Poznaniu

WYDAWNICTWO POZNAŃSKIE

P O Z N A Ń 1983'

Naklad 1800+ 100 egz. Arkuszy wyd. 19,2, Arkuszy druk. 12,5. Oddano do skladania 26 X 1982 r. Podpisano do druku 17 1111983 r. Druk ukończono w marcu 1983 r.

Papier drukowy sat. kl. III, 70 g, 70 x 100 cm. E-14. Zamówienie nr 509/186. Cena zł 30,

DRUKARNIA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

PL ISSN 0137-3552

.ISBN 83-210-0410-5

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1982.07/12 R.50 Nr3/4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry