WYDARZENIA W POZNANIU W 1981 R:OKU

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1982.01/06 R.50 Nr1/2

Czas czytania: ok. 109 min.

Część plierwsza

:a.\1.

IDo ak,cji gaszenia pożaru w wiertni D<aszewo ,1 lWyjec,hał,a czterdzies'toosobowa grupa strażaków pod dowództ,wem k,apiaoDJa pożarnictwa Z,enona Z,aj.dlel'a. W A.kademii RolnIczej zawiązał się Tymcz.asowy Komitet Założycielski WiełkOiPcfl!skiego Zlwiązku Młodie:!:y Wiejsiki,ej "Wici". Na czele stanął \SMnLslaw Pas,7Jk,owskl.

W- DoffiJU KJUltury Zakładów iP,rzemysłu 'Me'talowega "H. Cegielski" rO'oczęły e!ię Imprezy nowO'roc:;me dloa eci pracOlwnIków . IW KomendzILe Chorągwi 2JwiąaJku H.arcerstwa Poloskie,go "r,ozstr-zygDlięto konkiull"S p1astyczny maiJ,8II'StJw,0 i gr8lfiJka) p,t. "I101WstJafM:y Wielokopoilscy na'szyID wzorem". Nllldesła;rlO 37.6 prac. Najle1>s reZl1l1taty OIsiągnęłJ. h8Jrcerrze z JarosłalWc,a (Hufiec Sroda W1kp). Siedemdziesiąta piąta rocznic,a urodzin ,poety, dr.ama'turga, pra20aika i tłumacza Romana Brandstaettera. Debiutował w .1928 r. tomem paei Jarzma. W 195 ' 1 r.

atrzymał państwową Nagrodę Arty'sty'czną I stopn1a. W saLonie .Towarzystwa !l\<I1ła'śników M.iasta Poznania atwarta wYsta'wę gl'afi;ki Jana T,oe.tera.

3..1.

"" , ..

- .

..

W wieku siedemdziesIęciu pt«:ciu lat zmarł artysta...muzyk Edward Cichoń,ski, skrzypek Teatru Wielkiego IW latach 1929 - 1930 i 1938 - 1939, pierwszy skrzypek i oboista w Wielkopolskiej Symfanicznej Orkiestrze im. ,Karala iKutjpińskiego 'W lata,ch 1945 - 1970.

:<':" --.

:0.....:'.

4.1.

W wieku osiemdziesięciu jeden lat zmarł iRyszard F. Węclewic,z, działacz i honarawy sęd.zia iPol:s:kiego Q:wiązku Kolarskiego, kawaler Orderu Odrodzenia Polski.

W Sali Tradycji Wielkapolskiego Pułku Obrony TeryO'rialnej odbyło się 8;Potkanie kilkunas'tu p,ar małżeńskich z woje'wództwa poznańskiego, których synow1e adbyli JJub odbywają z81sadniczą słuf;b«: wojskową. Zebranych witał szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego gen. bryg. Witold Wereszczyński. Wyra'zem uznania dla Tooz'icielskiego trudu było !Wręczenie Zofii Bombełek - matce sześciu synów" Bronisła,wie iNa,pierale - ma'tc'e pięciu synów, Mariannie i Józefawl IKubiakom - rodztcom aśmiu sy,nów, >Marii i Janowi ,Dutkiewiczom - rodzicom ośmiu synów, 'Wandzie i Henrykowi Zast'awom - rodzicom pięciu synów, ,Jadwidze i Józ,efowi Kurkom - rodzicom sześ,ciu sycnów oraz Pełagii i Francloszkowi 5karuIPskim - Tod2Jlcom sześciu synów - żołnierzy Zł&1;y,ch Medali ",Z,a za,slugi dla obronnaści .kraju". iPlutanowy rez. Franciszek Skaru,pski .otrzymał ponadtO' awans na stopień sier:!:anta. Zakończył się ogólnopolski zjazd adwokatów. iNa scenie Te'atru Wieilkiego odbyło się przedstawienie opery Mozarta Wesele Ftgara w !Wykananiu studentów Państwowej wy:!:szej Szkoły Muzycznej. Przedstawienie przygotawał Bogdan Ratajczak. Dyrygował MieczysŁaw .Dondajewskl.

Wydarzenia w Poznaniu (4 - 10.1.)

j{":.

<.;

.<1-::

..

8.1.

lW wiem siedemdziesi«:ciou pięciu lat zmarł artysta-śpiewa,k Marian Zygmański (IZygmunt Mariański). Debiutował w 19GiI r, ,w Te,atrze WieLkim, którego był solistą w la,tach 19.36 - 1958, a następnie Te,atru iMuzycznego. Udekorowany !Krzyżem Kawalersk'im Orderu OdrodzenIa 1P0ski. .

W iPałacu IKultury rozpoczęły się im.prezy moworoczne d,la dziec pn. "Zaczarowany kulig". W siedzibie Komitetu Wojewódzkiego .odbyła się nal'ada sekretarzy komitetów mie(jskich, dzIelnicowY'Ch, miejsko-&minnych poświ«:cona ble'ące pracy partyj,nej przed iIX Nadzwycznym Zjazdem 'Po15kiej Zjedn()(:zonej Partii RObo'tnlczej.

iW ..Arsenale" ot,warta ogólnopolską lWystawę maIal1stwa, na kt6rej przedstawiono blisko sto c,zterdzIeśc1 obraz6w, stu trzech 8lUtor6w. Wystawa stanOlWliła plon VIl'I ogólnopolskiego Kon:kursu ,Malarskiego im. .Jana Spy,cha1skiego. !Nawiązując do tradycji poprzednich wystaw pokonkursowych, podczas których eksponowana była równie towarzysząca im wystawa prac jednego z laureatów Konkursu, ,ty,m razem IW salonach Biura Wystaw Artystycznych pokazano twórczość mala,r;ską Henryka Wańka (War'SzaJWa) .

-, .\ ł

.:''

..ł,

..

W wlekJu osiemdziesięciu :!eden lat rł Władysław Mańczak, senior lot

9.1.

nict.wa Wojska Polskiego, udekorowany 1Kł'Zy2;em Walecznych i Krzyf;em Oficerskim Orderu Odrodzeni,a Polski. . ,w kinie "Wi1da" wyświetlano dokumentalny. barwny fUm, poświęcony ,wizycie J'ana Pawła u w Polsce, w czerwcu 1979 r. Akty.w gospodarczy rolniczych spółdzielni produkcyjnych województwa poznańtSkieg,ó ot,kał się z I sekretarzem !Komitetu Wojew6dzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotnicze(j - .Jerzym lKuslakiem oraz prezesem Centralnego Związklu Roiniczych Sp6łdzielni Produkcyjnych - Franciszkiem TekUńskim. Zasłużonych dla spółdzielczości .pracowników udekorowano odznaczeniami państWQwYmi. W galerii "Od Nowa" otwarta wystaw«: prac Adama Bujaka watJllcan - Ziemia Swlęta - G6ra Atha8.

.W 'salonie ,Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego ot,warto wystawę fotogramów !Zdenka Virta (Czechosłowacja) pt. MUość i Adama Woj akowskiego. (Bydgoszcz) pt. Magda. IW auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert symfoniczny orkiestry FilhaTmonii Poznańskie:! pod dyrekcją Bogd,ana O[«:dzk.1ego % udziałem Ewy Ignatowicz (sopran), Elżbiety Rył-Górskiej (SO!Pran), Bomal1l8 Węgr.zyna (tenor) i iRysza,roa Wojtkowskiego (,tenor). Przy ul. Klasztornej 3 otwarto galeriI: sztuki ws.półczesne(j ",Kontrast" Teresy IStrze1eckiej. Inauguracyjną ekspozy,cją był pokaz [pl'1łC grafika Eugeniusza iMaldz1sa.

10,1.

....,

..-j!."łvd ,. - ,.

:.

...'"' .......

W wieku ięćdzIesięciru Biedm1Ju ,lat zmarł red. Adam Danecld, kierownik wyd.ział.u kultury Okr«:go'wej iRady Związk6w ZawOdowYch w latach 1949 - 195ił, publicysta rolny "Gazety Poznańllkiej' (1953 - 1960), od 11961 r. pUblicysta poznańSkiej rozgłośni Polskiego iRadia i kierownik redakcji program6w oświatowych telewizji poznańskiej. Udekorowa

ny Krzyf;em Walecnych I. Krzyf;elm Kawalen;kim Order,u Odrodzenia Rolski. Rankiem, z powodU p«:knl«:cla zasuwY, zalbralkło 'Wody na Osiedlu Kopernik'a. Naprawę rozpoczęto dopiero lIN poniedziałek rano ( I). Do pracy przystąpiły bTygady Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót ,Inżynieryjnych i osiedlowi instalatorzy. 'W sał! hoteJJu ,'polonez" od'był się bal sportowców, podczals którego rwręczQlIlo nalgrody ia.ureatom XXIU Ple.biscytu ..Expressu Poznańskiego" na dziesięciu najlepszych portowc6w Wielkopolski i dziesięciu trenerów. 11.1. W saH sesyjn€ij Urzędu Wojewódzkiego odbyła się poznańsIka V.IIN onferencja ISpraworoawcw-:Wyborcza Związku Ha,rcerst>wa Polskiego, w której uczestniczyło stu trzydz.estu pięciu delegatów or'a'z naczelruk 'Głównej Kwatery Andrze Orna't. !Przed ro.zpocz«:c1em obrad delegacja harcerzy złof;yła wiązanki kJwia't6w pod pomnikitem POIwstańc6w Wielkqpolskich 191811919. !Referat programowy wygłosił komendant Chorągwi iPo2mańskiej Ryszard Wosiński. WybranO nowe władze oraz d,elegat6w na ViII Zazd !lllNiązku Harcerstwa Polskiego.

!Komendantem Chorągwi został wYbTany harcmistrz Andr2Jej Simon. Jedenastu aktywistów spółdzielczości uczniowskiej znajdująCYCh Się w tl'iUdnej sytuacji f;yciOWej otrzymało za działalnoŚĆ społeczną od Wojew6dzkiej Sp6łdzielni Spo:!:YWCÓW ,f-!połem" ksiąf;eczki oszc,zędnościowe z pełnym 'WIkładem mieISzkan1owyrn.

W kościele 00. Franciszkanów na Górze Przemysława odbył si«: koncert kolęd w wykonaniu poznańsk.!ego Chóru Chłopięcego.

Giełda sprzętu narciarskiego IW siedzibie Polskiego Towarzystwa 'l1Urystyczno-:Kr'ajoznawczego pr,zy Starym Rynku 89190. Podobna giełda odbyła si«: IW OŚl1odkiu Sportowo-.Rekreacyjnym przy ul. Obornicklej. W saU o'rtowo-4Widow1skowej "Arelila" odbyła się wielka rewia dzieci«:ca, lila którą przybyło osiem tysi«:cy chłopcÓ/W i dziewcząt. 12J. Z akcji ratowniczej pof;aru ropy I gaZiU w Karlinie powróciła ekipa złof;ona z czterdziestu stra:!:aków pod dowództwem kitana po:!:arnltwa Zenona Zajdlera. W Zarządzie Dróg i Mostów odbyła si«: uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych i regionalnych w zwiąu z zakończeniem modernizacji układu komunikacyjnego: Dworcowa-Marchlew1;kiego-Gward1i LUdowej.

'Vi arult unłlwersytetu im. Adama M1c

113.1.

kiewicza odbyła się środowiskowa iKonfer,encja Spr,8lwo'ooawczO-lWyborcza Ak'ademickiego IZwią2Jkiu ISpOl"towe,go. IZ okazji sześćdziesięciolecia Państwowej WyŻ'szej Szkoły Muzycznej od,był się jrubileuszorwy koncelrt. W .Gaerii Nowej wręczono Medale za rok .JO: Janowi Komolce, Ryszardowi Kryn"c:kiemu, Zenonowi Laskowikowi, Bar,bal"ze MądreJ, Piotrowi MosJyńskiem.u, Jerz,emu Piotrowiczowi i Lechowi Raczakow.!.. Wr«:czen;,a dokonali: dyrektor Teatru !Nowego ,Izabella ICywińska, przelWodniczący Zarządu Wojewódzkliego Związku SIocjalistycznej 'Młodz;,e:!:y iPolskie'j TadelUsz Kuraś oraz zastępca edaktora .naczelnego "Głosu Wielkopolskiego" Marian Flejsierowicz. N.astęp;nie odbyło si«: spotk'a'llie z poezją !Ryszarda Krynick;,ego. Prezentowano ma1a.I'stwo Andrzeja Slkoczylasa. Wiersze recytowali autor l aktorka Teatru !No'wego Maria 'Robasiewicz.

W siali sesy'jnej Urzędu Wojewódzkie r02Jpoczęła Bię seria narad instl'\ukta,"orwyc:h dla przedstawicieli za:kładÓIW pracy i instytucji upl'awnionych do odbio!!'iU bonÓ/W lIla cukLer. Narady miały związek z projektOlwanym re,glamentowaJliem sprzeda:ty mnęsa i tŁuszczów. ,V gOdzinadl południowych, w rejonie.

od .al. Marcinkowskiego poprzez Stl"ze.lecką aż do Mostu Marchlewsklego stało około czterde5tru tr8lIIl!W1BOów. Był to skutek nieudolnego ustalana przyczyn .potrącenia pr2Jez tramwaj pieszego przy pl. Wio,sny Ludówł :'

:.<

." .... .... S <. "!.'

;,.:ł. .,f .....,

,.. ?,.' łI ,.

...

:ł "-1

.<

.

Jubileusz siedemdziesięciolecia urodzin obchodził artysta-rzetbiarz Józef Murlew$ki. Rekonstruował m. in. rzef;by na Odw&chiu i gmachu Muzeum J!fa.r,odowego.

Wydarzenia w Poznaniu (13 - 15.1.)

W oddZIale "Postcroru" - !PrzedsI«:biorsbwa WdJ'ażanla i Upowszechni,anIa Postępu Technicznego i Organizacyjnego odbyła się sesja zorga,nizoiWaJ1a przez Kłub .Rublicyst6w EkonomIcznych Stow,arzyszenia DzienniJka'rzy Po:J.skich na te,mat: ",Pastęp techniczny a reforma gospodarki". lA[fred Plechawia,k, mieszkający w Wóelkiej Brytanii, podarował poznańskiemu Muzeum Narodowemu zbiór pamiątek, związanych z marynar'ką wojenną w pOlskich SUach ZbraJnych na Zachodzie. EksiPonaty ,zasiliły zbiory Włel,ko,polskiego Muzeum Wajskowe,go. Tam też zos'tały u,d,ostępnione zwied'zającym. iW !Miej.skiej Bibliotece IPublicznej im. Edwarda RaczyńskIego są<1 ,konkursowy ogłosił wyniki V Ogólnoposklego KonklUrsu Introligatorskiego na najpIęitniej olPł"8!wi'Oną !książk«:. W,płynęŁo 26 prac dW1unastu intraligatorów z ośrodków: gdańskieg'O, krakowskiego, poznańskiego, siemianowickie,go i w,arszaiWskiego. W kategorii opraw unLkatowych I nagrodę przyznano Karolowi KałiszClwskiemu (!poznań) za apraw«: a[bumu Napaleon. !Nagrodę II s'topnIa otrzyma Jerzy Filipowicz z War,szawy, a lU J'anusz LewandoiWski równie:!: z P.oZJ1,anla. W kategorii apl"8IW dając)'ch si«: pOWlielać I nagrodę u,zyskał Jan Przepióra" z !Kra!koiWa, Ii Piotr Killimkiew.im z P.nania i 11,1 !ponownie J'1I!I1 Przepióra.

..

..:

....

..>... "0

W wieku !Siedemdziesięciu dwóch lat zmarł doc. dr hab. med. Ro.man Rafiński, wybitny specjalista w zakresie bronchologii dzieci«:cej, .kierawnik KlinilU Otalaryngalogii Dzieci«:cej Instytu;tu Pediat.M Aikademli Medycznej od 1970 r.

IPrzed !Sądem Wajewódzkim ro.zpoczął si«: proces dwudziestoośmioIetniego Grzeł.U.

gOI'za Tyklew:icza 'Oskarżonego a zamord,owanie trzech osób oraz bigami«: i kradzieże ihotelow'e. W Collegium MInus uniwersytet;; m.

Adama Mickirew.icza odbyła się konferencja .pt. ,,Demakr,atyzacja f;yda partyjnego i metody jej osiągania". Uczestniczyła rw miej kilkuset przedstawicieli organizacji partyjnych IW !przedsiębiorstwach, instcj'ach i uczelniach. Przewodnic'zył Janusz Romul. Referat programowy wYgłosił WajcieCh iLamentowtcz - pracownik na:uk,owy Wy:!:sz,ej S.zkoły !N,aiUk ISpałec'znych 'P'rzy IK'Omitecie Cen-tr,alnyrn Polskiej rzednaczonej lP,artii R'Obotniczej. .zatwierdzono założenia 'Progl\amowe For;um ;M:śli Politycznej.

: ".

.-0":">': \

:-q,.

.:t .

., :"=J.<

15.1.

W wieku s,iedemdziesięciu dwóch lat .7JIIlarł Miec'zY'słalW as2Jkiet, skrzypek, uczeń Edwina Jahnkego, w I.atach 1932- '1939 koncertmLstrz Teatru Wielkiego, 11958 - .1973 dł"u,gi konce,rtmistrz Orkiest1'y Symfonic1znej iFl:l,barmonU iP?znańskiej.

Udekorowany Krzyil:em KalwałerskIm Ordel'lU Odrodzenia.

W Poznańskiej FabTyce Maszyn 2niwnych w wYborach pawszechnycł1 wYbrana nowy Kamitet Zakład'OwY Polskiej Zjednoczonej Partii Robotmczej. Głosowanie trwała ad 5.00 do 14.00 przy bezfl'Ośrednim udziale wszystkich członków partii w zakładzie. Większością głosów, I sekretarzem Komitetu Zakładowego wybrany został Józef Gł:zikiewlcz, kierawnik laboratorium automatyki i pomiarów. ,Druga, dwudziestoośmi<>osobowa grupa pracowników Wielkopolskich .Zakładów Ga.zownictwa i Górnictw.a N.afty t Ga.7JU wyjechała da pracy przy ekspłoat,acji ropy naftowej z odwiertu Daszewo. Spotkanie zastępcy członka BLura iPo

lttycznego Komitetu Centralnego. Polskiej Zjednoczonej lPaTtii RObotItl.czej, sekretal'za Komitetu Centralneo - Roman.a Neya z Ko.legwn Rerów w sali !Lubrańskiego Uniwersytetu im, Adama Mickiewlcza. DySkutowano nad sytuacją poznańskiego śr.odowtska. informację przedstawił r,ektor Politechniki P07Jnańskiej prof. dr hab. in:!:. Bolesław. 'Wojciechowicz. Na wojew6dzkiej k,onferenocji deleat6w Nieza,leżnego Samarządne,go Związu ,Zawodowe,go Pracowników .spółdzielczości IMleezal'sldej dokonano wyboru władz związkowych. Wiceprzewodnic.zący Zarządu Krajowego stefan Gawrońslkl poparł onieczność budowy nowego zakładu mleczal'sk'iego w Poznaniu. Prz.ewodn1czącym zar.ządu ,wojew6dzkiego wy,bl'any został Jerzy Marcj,n1ak. W Muzeum Rzemiosł Artystycznych na Górze Przemysława otw,arto wystawę rzeźb szklanych Henrya A. Tomaszewskiego. Odbyła si«: zebranie Oddziało.wej organizacji partyjnej nr 1 w POZnańskich Z,a,kładach Farmaceutyc.znyoh "Polfa", W zebr,aniu uooestmiClZył b. dyrektol!' Rajmund GoździerSki. 1P0 'PrzedstSJwienu przez przedstawicieli WojewódzkLej Komisji IKontroli Partyjnej udokumentowanych zarzutów c nadu:!:ywaniu prze,z b. dyrektora stanowiska słuł;,bowega, zebrani większością głos6w ,podjęli uchwałę o wydaleniu Rajmunda GOŹdzierskiego z szereg6w IPolskiej Zjednoczonej lParotii Robatni,c.zej. 16.ł. W auli UniweI'sytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert symfoniczny or.kiestry FilharmonIi 'Boznańskiej pod gościnną dyrek,cją Jano,sa Kovacsa (W«:gry). Solistą był rzysztJol Słowdńsk1. {fortepian).

W studenckim klubie "Od Nawa" odbyła sIę spot,kanie z Dariuszem Fikusem, sekretarnem generalny'm Stawarzyszenta Dziennikarzy Polski.c.h.

W Paznaniu ok. godz. 23.00 zatrzymał się piel'lWszy pociąg z (l'QPą z lKar1ina (.piętnaście cystern) będący 'W drodze do ra.fineril. Prowadził maszynista Roman Komorslti.

17.1. Walne zebranie poznańskiego. Oddziału Stowarzyszenia Dzienni,karzy Polskich.

Sprawozdanie w imieniu ustępującego zarządu złożył :Roman iCzamański. W tajnym głosawaniu dokonano wyboru pre,zesa Oddziału. Najwi«:kszą Liczbą głosów wybr,ana z,ostała Anna Burkowa ("Gazeta zachodnia"). W kolejnym gło""owaniu wybrano piętnastoosobolwy zarząd (w kolejności liczby głasów): Roman 1P0łczyński, Bogdan Dol1nke, Ta

8 Kranika m. Poznania

deusz Dolata, Wo.jclech Nentwig, Wlotold MŁodzlejowskl, WacłalW Rogałewlcz, Wiesława Baranowska, Eugeniusz Cefta, Ma,rek iPrzy,bylski, Zenon BosackI, Marek Grądzki, Mirosław Kwieciński, Piotr Frydryszek, Bohdan Adamczak i Janusz Matuszyńsk.i. Wiceprezesami wy,branl zostaU: Piotr Frydryszek ł Romuald lPołClZyńSki; sekretarzem - Eugenlusz Colta, a skarbnikiem Bogdan Dohnke.

iDo pI'ezydium zarządu jako członków wybrano Mirosława Kwiecińskiego t Marka Przybylskiego. W obradach udział wzięli m. i.n. zastępca kierownika Wydziału Prasy, Radia i Telewizji Komitetu 'Centra.lnega Po.lkiej ,zjednoczonej P,artil Robotnicze,j - Kazimierz KróUkowski, sekr,etarz Komitetu Wojew6c!zkiego - Maria Rynkiewicz, człone,k Zarządu Głównego S,towarzyszenIa - Marek Chmielewski. !Ko.ncert ar,olęd różnych kompozytorów odbył si«: w lKatedrze. S.piewal Chór Katedr>alnyill lilii

19.1, W T,eatrze Wielkim odbył się drugi regionalny zjazd delegatów zakładowych organizacji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" z województw: paznańskiego, .kaliSkiego, konińskiego, leszczyńskiego i pilskiego.. IW IKlubie iM1«:dzy'narodowej Prasy-i 'Ksiąźki na Osiedlu Piastowskim odbył się koncert z cyklu "Z »Głosem Włelkopolskim«". Wystąpił krakowski zespół jazmJ tradycyjnego "Playing F,amlly". Dla dzieci z N.owej Dzielnicy MieszanIowej "Rataje" r02Jpo,częły się imprezy ,w ra,mac,h akcji "Wakacje".

O godz. 5.15 na skrzy:!:o.waniu ul.

Dzlerżyńskie,go I. Hetmańskiej wykoleiła się dziesiątka. O 5.45 podobnemu wypadkowi na ul. Strzeleckiej uległa trzynastka. TO wYstarczyło, by zdezorgan1zo.. wać komUnikację w calym mieście. Dodatkor.vo - z pow,odu bra,kJu częścl rł:amiennych nie wyjechało do służby trzydzie,!ici a".ltobusów.

Wydarzenia w Poznaniu (19 - 21.1.)

WYSTAWY FILA TELISTYCZNE W PLAKACIE

ZE ZBIORÓW JANA WITKOWSKIEGO

<:

"",.. -c;-

]W salonie "Eilou" otwarto !Wystawę plakatów filatelistycznych ze Zbiorów ,JIana Witkowskiego.

3U. W kolej,ny etap w.kroczyła dyskusja przed IX Nadzwyczajnym rzja(Zdem 1'01skied rldednoczoDej Partii Robotniczej. W Domu Kultury Z,aikładów Przemysłu Metalowego "H. Oegielski" odbyło się posiedzenie WOjew6dzkiego ZCI\Połu Zjazdowego. Uczestniczylo w nim okJoło trzystu przedstawicieli organizacji !partyjnych ze wszystldch środowisk. Narad«: otwor,zył Edward Skir.zypcaWt - 2: sekretarz Komitetu Z,akladowego. NastE:IP1lIb!! gł03 rtJabra.u Je:rrz.y KlllIIiak - przewodniczący i Michał iKaroński - sekreta,r.z WOjewódzklege 'Zespołu Z,jazdowego. DyskJusja odby,wała si«: 'W ośmitu zel;ij)ołach problemowych. wejew6dzki Zespół Zjazdewy powOł,ał nowy zespól (dziewiąty), k,tóry zajmie si«: polityczną oc1powiedz!Jalnością za błędne decyzje naJd'llf;ycIa. Pracami tego zel;ij)ołu kierować ,będą Edward Skrzypczak i 'Czesł8IW 2Y1W!ica, a sekretarzem został Henryk Bartkowiak. Po dyskusjI, skierowano wniosek do !Komitetu Wojew6dz!kiego, by w okresie przygotowań de Zjazdu przeprowadzone zostały wybory w organi.zaCjjach !partyjnych wszystkich szczebH de wojewódZIklej Instancji włącznie. Jury pod przewodnictwem prof. dl'a hab. Lecha TrzecLakowskiege ogłosiło wyniki III iKonkJursu na prace magisterskie. Pierwszą nagrodę otrzymał Wiesław Grygiel za prac«: e Wladysławae Marcinkowskim ,1858 -1947. IW ,Klubie iMedykJa "Wawrzynek" od<była się prezentacja zespołów muzycznych: "Wawrzynek" .z piosenką studencką, "Wulgal'3s Country Singers" z balladami w sty'lu country, mi«:dzynarodowego zespołu "Uprising" śpiewającego i grającego w rytmie regge oraz zespołu "Leśne Ludlkli". · \P'rzedstawienlem opery Atda GLuseppe Verdiege 'W Teatrze Wielkim dyrygował gościnnie wIoski dyrygent Enrico de Mori. Operą tą zainaugurowano "Dni .,)(per Verdie&o".

MUzeum S..$"!ó .'01l\tuliIi' , <iałeri .AJ-łltf' R1e1Q Mala >Grafit, .

Rzeźbat1 o.", . r

..0:.:

...

.

, 1-.+,

.';.'

.. '-':

.. \ ;

,--':

. ; 1

1 "

.11

21.1.

IW Muzeum Narodowym otwarto rwystaw«: pn. Galeria Atanazego Raczyńskiego. Na wystawie pokazanyCh zostaŁo sto !pięĆdziesiąt obrazów, trzyd:zieści grafik i rysunków, siedem rzeźb. IW Muzeum Archeologicznym otwarto wystaw«: pn. Sztuka tudowa Białostocczyzny. IW salonie Towarzystwa Miłośnik6w Miast!a !poznania otwaNo wystalwę malarstwa Łucjana Rabskiego.. Dzień Babci. Pracownia piekarnicza hote'lu "MeT1mry" pr.zygotowala [500 specjalnyoh torc:j}ców, biorących udział w losowanliu nagród.

- .' 11111111

W Teatrze Wielkim w partii Leonory w operze Trubadur Verdiego śpiewała gościnnie Bof;ena Kinasz-Mikołajczak.

22.1. W ,pałacu Działyńskich odbyło się nadzwyczajne walne zebl'anie członków Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół :Nauk. W pierwszej części :prof. dr WitoLd Malsei omówił :!:ycie i pra'cę twórczą zmarłego prezesa - prof. dra Zdzisława .Kammarczyka. N.astępnie wY1brano nowego prezesa. Został nim eonomjsta prof. dr Zbigniew IZakrzewski. Odbyło się plenrne /posiedzenie Zarządu WOjewódzkiego Towarzystwa 'Przyjaźni iPolsko-<R.adzieckiej poświone zadaniom organizacji w aktualnej sytuacji społeczno-politycznej kraju. Dokonano 'Wyboru wiceprzewodniczącego Zarządu WojewÓdZIkiego. Został nim sekretarz Wojewódzkiego KomLtetu Stronnlctiwa Demokratycznego Alojzy Bryi.

zu. Odbył si«: x.IV Okr«:gowy Zjazd Delegatów !Związku Naruczycielstwa Polskiego województwa poznańskiego.

.:/:;' jr 1_.,.i:l ,'. . ' .\ ( "'- 'I .; f.{ . ,","_-' ił':>;);t:,. (fr " . j "'1': , '<. ' ;f ''': ,i:'... . . :' l '#;.1 . ,-;-! - -l&I-.. ,::i>' /,, ....., "', -I r"i'ł1 '£ >I '{"" .:.... tJ';".- ! .;t:"il:-' i . .i:i;i ft. l' ;,;', i:,ł:1ftłl.ł ;7-f" ,;'" ,,'-.,. \\' :):t-;-,,

auli Un1wersytetu im. Adama Mickiewicza odbył !Się koncert !Symfoniczny orkiestry Filhar.monlt Boznańskiej i Chóru Chłopi«:cego i :Męskiego pod dyI'ekcją .stefana Stuligrosza. Wykonano Oratorium Mesjasz Haendla. Soltści: Anastazja Tomaszewsk;aSchłWis (sopran), Ba,rba'ł'a E1igas (alt), He'nry,k Gryclmilk (ltem.or), Jerzy Artysz (baryton), stefan Sd.bilski (o,rgany), Maria Baina!SZk.lewdclZ (.klawesyn).

W Domu KUltury "Pod Lipami" otwarto wystawę malarstwa i rysunku Janusza :Marciniaka. 24.1. Ostry dyżur miała obsługa lotniska.

,Mgła nad stolicą sprawiła, e kUlIia maszyn lecących z r6:!:nyoh stron /EjUropy do ;Warszawy musiało lądować na ŁalWicy, m. in. Ił-18 z Budapesztu i 1'40skiwy ooaz Tu-'134 Z P,ragi i Aten. Na ich pokładach znajdowało si«: blisko d'\vustu siedemdziesięciu pasaf;erów.

u.... ...

.. . .

=.

'W wlu sześćd.ziesięciu dziewliu lat zmarł Tomasz G<Jrącz!liak, dyrektor naczelny iPoznańskich Zakładów opon Samochodowych "StomU" w latach 1962- 1968, udekorowany Orderem Sztandaru Pracy I kl. i Krzy:!:em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 25.1 Wieczorem przybyła do Poznania siedmioosobowa delegacja 'Hanoweru (Rep'ublia Federalna Niemiec), której przewodn1c'zył nadburmistrz Herbert Schmalstieg. /Finałowy1fl. akordem "Dni oper Verdiego" w Tea,trze W1elkim było pr:r.edst8iWlenie OteUa, które prowadził kapelmistrz mediolańskie.j La Scali Enrico d e :Mori. Spotkanie kandydatów na pierwszy rok studiów z przedstawicielami władz Akademii Ekonomicznej.

W salt Białej Urz«:"dU Miejskiego odbył się recital skrzypcowy Ołega Krysy (Związek Socjalistycznych Republik !Radzieckich). riG.l. W Urzędzie Miejskim odbyły si«: rozmOlWY 'Pomiędzy delegacjami miast Hanower i Poznań. Omawiano szczegóły planu wl>iPÓłpracy obu miast na 1981 r. Delegacja Hanoweru złof;yła wizytę w Politechnice iPoznańskiej.

IW siedzLbie Komitetu Wojewódzkiego 'Poiskled Zjednoczonej Partii Robotniczej od,było się inauguracyjne ;posiedzenie IX zespołu pl"oblemowego Wojewódzk:iego zespołu !Zjazdowego. 27.1. W godzinach wieczo1'llych w klubie hotelu "Merkury" odbyła się konferencja prasowa, na której prezydent Hanoweru Herbert Schmalstieg i prezydent Poznania Władysław Sleboda ocenili dotychczasowy przebieg współpracy. i!'!a !Konkurs im. Jana Wronieckiego (na najlepszy rysunek i :grafik«:) nadesłano osiemdziesiąt jeden prac. Jury pod przewodnictwem artysty;>lastyka Lucjana Mianowskiego (Kraków) <przyznało ;w dziedzinie rysunku I nagrodę oraz med.al DObrooonle Jurczak-Bwitka. Dru

Wydanenia tV Poznaniu (27 - 30.1.)

gą uagrod«: otrzymał Mariusz IKozakle.wdcz, la tl'Ilec1ą Pliotr SonnE!IWend. W dziedziJnie grafiki medal za nw,jlepszą grafikę oraz jedną z trzech równorzędnyoh nagr6d uzySkały iKrystyma Piotrowska (za prace Album 2), Joanna Jarucka za cykl cztere:ch gr,afik oraz Izabella, Gustowska za cykl Mottwotć zmiany. iW Poznańs'kich Zakładach Opon !S,amochodowych "Stomil" odbyła się ogólnokrajowa narada z głównymi dostawcami o,pon do 'bief;njJkowa,nia. Miała ,ona na cdu intensyfd.kację skupu i regeneraeji ,ogumienia, (Spółdzielczość mieszkaniowa 1W0jewódz,twa poznańskiego pod.sumowała wyniki konkursu ,,!Samorząd w słułobLe nIleszikań,ców". Pierwsze mLejsce w wodewódz'twle zaj«:ła Rada Osiedla Jagielloń.skle,go Spółdzielni ,,osiedle Młody'Ch". W Mie'jskiej Bibliotece iPubUc2Jnej im.

Edwarda R:aczyńskiego otlw,arto wystawę - pon V ogólnopołskiego Konlwrsu IntroligatorskIego na na,jpi«:kniej oprawioną ksiąf;k«:. 28.11. W siedzibie OddzLalu Stowarzyszenia Architektów Polskich został rozstrzygnięty ogólnopolski l'Wołeczny konkurs -iIlia projekt pomnika Poznańskiego Czerw,ca 1956. Nadesl81lo sześćdziesIąt sied.em prac, które rozpatrzył sąd ,k;onkursOlWY pod przewodnictwem artysty-rzebiarza MieczYBła,wa 'W'altera (War.szawa). Trzy równorzędne nagrody uzyskalt: iHenryk Górka (Bielsko) i Piotr iPiwowarcz;yik (Warsza:wa); Józef Stasiński d J,erzy Buszkl!ewicz tp,OIZnań); Ainna l Kr:y1stian Jarnuszkiewiczowie oraz Marek lS&pello (W,arsZ1awa). WyróżnIenia honorowe uzyskaU .Adam Gl'aczyk i Włodzimierz 1\t'0jcie,chowski. .Zarząd Woje,w6dzki POlskiego Czer.wo'neo K,rzyłoa pod telefonem l1Il' 5511-łl5 uruohomił "iPogotowie !:!:yczliwości". iNa półtorej ,godziny w,strzymano ruch tranllwadowy na ful. Głogo1wskiej. O godz. 4.55 przy parku Kasprzaka zapaliła sdę sieć napowIetrzna. :Ki1lwnastoosobowa ektp,a monte,rów pracowała bez lWy.tchnienia. :Normalny ruch wzdłuf; całej ul. Głogowskiej przywrócono o 6.20.

.

'ł" wf I e .. . :Ie.mpt,', ,\ I . I ..;JI,u'V' I J ; I -.:), .ł' , !b'

W PałaCu .Kultury otwarto ;wystaw«: prac plastycznych uczestników iMłodzle

:!:OIWegO Domu Kultury przy ul. Jarochowskiego. W sied,z1bie Foznańske,go TOIW_zystlWa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego przy ul. Sv.,i«:tosławskiej odbył się koncert w ramach "Estrady Kamera,lnej" z cyklu: "Pedagodzy Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej i ich studenci". WYBtąpili Maria Pawlaczyk (sopran), Weronika FirLej (fortepian) Ol'az kwintet akordeono'Wy. 219.1. Od'było si«: !Walne zebr,anie spNiwozd.awczo-wyborcze członków oddziału poznańskiego Związku Literatów Polskich. FO sprawozdaniu, które zlo:!:ył p.rezes ust«:p'ującego zarządu Czesław Ohru.szczewBki, obecni na zebr,aniu pisarze wybrali nowy zarząd. ;Prezesem został E.gon Nagalnowski, wicE!IPrezesami - <Ewa Najwer i Edward Balcerzan, sekretarzemCzeslaw Mtchniak, skal'bnikiem - Andrzej Zeyland, a członkami zarządu: "I1ade.usz Becela. Jerzy CepIk, ł-ucja Daniele,wska i Aleksander Wo,jcIechoowski. Odbyło się plena.r:ne posiedzenie Komitetu iDzielnicowego Polsk;ie,j !Zjednoczonej !Partii Robotniczej Grunwald, pOd,czas którego dotychczasowy I sekretarz Józef Cichowlas złożył wniosek o zwolnienie z funkcji. ,Plenum przychyłiło się do tej prośby. Obecny na plenum I sekretarz 'K,omitetu 'W,odeJwódzkie,go Jerzy Kusiak rekomendował IW imie,niu egze,kutywy Ę:'om1tetu 'WojewódzkIego trzech kandydatów. W tajnym ,głosCJIWaniJu I .sekretarzem !Komitetu DzieIni,colWego wybr,ano Sta.nisła,wa Smoczyńskiego, wicedyrektora iZ,arząd'u Międzynarodowych Targów ;Poznańskich. IZ ;udziałem deleg,atów z wojew6dz1<w: kaliskIego. konińskiego, Leszczyńskiego, !Pilskiego i poznańskiego o'dbyła się konferencja wyborcza, na której _ powołano Radę Okręgową Z,wiązkU Z,/twodowego IPracowników Słuf;by 'Zdrowia. !Przewodniczącym wybr,ano dr,a !Lecha Torl!ńskiego z .Z.akładu Biochemii Akademii ,Medycznej.

IZe wzgłędu Ina strajk IPr,acowników wydzia'łu azetoweto ;Poznańskich. !Zakladów Gra,f1c'znych 'lm. Marctna Kasprzaika, 'nie IUkazał się "Głos WieLkofPoł.ski" . 30.1. W Poznańskim Teatrze Lalki i Aktora - Scena Młodych .odbyła się premiera sztuki według HOIIlera Spotkania z IUadq IW reżyserii 'Leokadii Serafino<Wierz, ze scenogil',afią Jana Be.ooysza:ka (muzyka Zbigniewa iBujarskiego). W IPremierowym przedstawieniu grali: Ewa Darn1lewska, Henryk Dąbrowski, Krzysztof Deszczyński, J,an Harenda, Maria

KOl'2eniows:IDa" Teresa MaUnOlWska, Andrj Marciniak, Wo.jciech ,Hum, Stanisław Sło,mka-IR,a,kowskJ., Teresa Sreberska, Artur S.zych, Bogd.an Wąsie!, Grażyna Wydrorwska. W ga!lerii iBi!ura Wystaw Artystyczny:ch w ,,Al'se,nałe" otwa'to. wy'S'taiW«: grafikJ Jerzego. Rybarczy.ka. IW ,BJuli Uniwersytetu ,im. ,AdaIna Mickiewicz,a ,odlbył się koncert synIfoniczny ork,iestry !F,ilharmQnii PO:imańskiej ,pod dyrekcą >Ren'rda CzaJlkOW1skiego. .sołistą był IZ,bigniew Czarno.ta (altów,ka). 311;1. W saJ.! Uzędu WojewÓd.zkiego obTadował Wojewódzki 'Z,jaro IDelegatów StI'Qnndctwa Demokratycznego. .Ref,erat !WYgłoSIł Zbi,gnie!W Km1eciak. Ucz,estniczyJi wicemarszałek iSe,jmu ,Pio.tr ,Stefański, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polsikiej Zjedn.oczonej Partii Robotniczej J,erzy Kusiak i prezes Wojewódzkie,go ;Komitetu Zjednoczcnego StronnidwIlI IAldo.wego W'enty Kołoejc:zyk. Wybrano. nowy czterdziestopi«:ewosobolWY Komitet Wojewódzki, na czele którego stBJnął AJojzy Bryi. Wic,e,pr.zewodniczącym1 zostaLi: Hanna Suchocka" Jeny Sabiniewicz i Henryk Hybiak a sekr'etarzem Mirosław Ko.piński. 1.2. Posieclzenie pOdzespołu do oceny sytuacji społeczI\o-poU1;ycznej W województwie p02Jnailskim, utworzonego. przez WOjewódzki IZespól Zdazdowy. Zajął się o.n oc,eną wszy9tkich zjawsk negatyWnych w minionym dzdes1«:cloleciu na obsza'l'ze Poznańskiego.

.;".:.. .. A

;.

,]J . .

,.

W wieku trzydziestu trze,ch lat zmarł artysta.,1utnik Tomasz Bendows:ki, wybitny konserwator zabytków, pracownik Muzeum Na,rooowego w Poznaniu od 1967 r.

rw wie,lm sledemdziesi«:ciu sześciu lat zmarł Władysław Przybylski, zasŁużony dzialacz l1uchu robotnicze,go., członek iPol.skiej iPattLi Socj'aliSltycznejLe1.\icy i IKomunistYlcznej Partii ;Polski, od 1942 r. członek podziemnej Po'lskiej PartU RObo'tniczej, udeorowany Krzy:!:em :Komandorskim Orderu Odrodzenia PoIsk:i. 2.2. W Domu ,Technikla uroczyście pasowano na bandlo'wców stu osiemclziesię-c'iJu sześciu .absolwentów z.espOłu Szkół Ha11ldlowYoo im. Osklara L.angego. otrzymali oni zarazem pisma a,n,ga:!:ujące do pracy w sklepach Woje!Wódzkiej SpółdziellIli Spożywc6w "Społem".

IW Ośrod.klu Teatralnym ,,Maski" wystąpił gościnnie :zespół teatnł G z Wenecji, przedst,awl.ając Alice według Lewisa Carrolla w realizacji i adaptacji Giov.anl1 Kelłer i Diego Teso. Mu!Zya lRenzo lZe,nnaro.

II I I,'

.1:-_.....:

W salonach "Arsenału" o.twarto wYstawę dyplo.mant6w Wyd!ZialJu Malarstwa, Grafdiki 1 Rzef;by oraz Arehliteiktu,ry Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego Dyplomy BO: Aleksandry Bartyńskiej.

Haliny Borys-Lf!płńskiej, Zenona Bumyńskiego, Ireny ChriuJ, Danuty Haremskiej, Marii Kani, Małgorzaty Mejer...Myśliborskiej, El:!:biety P8JWłowskiej, Józefa P1otana, Jaca Prządy, MIU'II.i Bub1k, Marka WiJczyńskiego.

3.2. W Poznańskiej Fabryce Maszyn 2nilwnych odbyło. si«: plenarne posiedzenia zespołu problemowego dO spraw rolnictwa i gospoda'l'ki f;ywnościowe,J Woje-

Wydarzenia tV Poznaniu (3 - 8.2)w6dzkiego Zespołu Zjazdowego. Tematem obrad były zamierzenia przemysłu na rzecz rolnictwa.

,.GDAŃSK . SIERPIEŃSo-'fotogf8fk WITOLOAGÓRK1 !>TANISLAWA l\<IARK()WSKłEG()

W galerii "Od Nowa" otwarto wystaw«: fotografii Witolda Górki i Stanisł8jWa Markowskiego pt. Gdańsk - Sierpień BO.

iW salonie :Poznańskiego Towarzystwa FotogI"aiicznego otwarto wystawę Janiny Trojan (Gorzów) pt. Portret. 4.2. Wielkopolskie :Przedsiębiorstwo Turystyczne "Pumysław" zorganizowało t1'zynniową giełdę turystyczną. Posiedzenia zespołów I, III i V Wojewódzkiego zespołu Zja,Zidowego. 6.. Vi sali Wojewćdzlde,go Komitetu Zjednoc'zonego Stronnictwa oLudowego odbyło się spotkanie m]odych rolników 2)ainteresowanych reaktywowaniem 'WielIkopol5kiego Związlw Młodzief;y Wiejskiej ..Wici". IW Domu !Kultlury ,;StornU" odbyło sU: Forom Myśli !Politycznej, na kt6re przybyło stu czterdziestu siedmiu ,przedstacwicielt czterdziestu jeden organizacji partyjnych. zagajenia dys1wsji dokonał Józef Cegła.

IW MI\1zeum HistorU Ruchu Robotniczego im. !Marcina Kasprzaka otwar'to wystawę pt. Z dziejów przemysłu i klasy robotniczej w Wielkopolsce. EkspOZycję zorganizowano w ramach obchod6w stulecia ruchu robotniczego. Cz«:ść pierwsza wystawy obejmuje okres od polowy XIX wieku do końca I wojny świ8-towej i IJ?OIkazuje rze'nie się rw .wielkopolsce przemysłu, a takf;e poW'stawanie klasy robotniczej. Część druga obejmuje lata 1918 -1939. Cz«:ść trzecia pok'8Zuje przemysł Wielkopolski w okresie II ;wojny światowej, jego znls7JCZenia w wyniku wojny O1"az okres tu:!: po wyzwoleniu, .a:!: do nacj,onalizacji. Pokazano tak:!:e zrekonstruowaną izbę robotniczą z przełomu XIX i XX w. szczególną uwagę zwracały sztandar i :księga sprzedaty wYrobów z fabryk Spółki Akcyjnej "H. -Cegielski" IZ 1912 r.

W Miejskiej Bibliotece publicznej im.

Edwarda Raczyńskiego odbył się "Czwartek literacki" tłumacza, poety i dramaturga Romana Brandstaetteł'a. zgromadził wielu miłośników talentu pisarza.

6.2.

Roman Brandstaetter odczytał dwa swoje teksty wspomnieniowe - o ostlftnim dniu życia Julia.na Tuwima ora.z o utrudnieniac:h w działalności pisarskiej sw8lrzanych Jerzemu Szaniawskiemu. :Poznański IZwiązek Hodowli Gołębi iRasowych i Drobiu OZdobnego urządził w hałt nr 7 Międzynar-ooowych TargÓIW !Poznański wystawę gołębi rasowych i drobiu ozdobnego różnych ras d Odmian, m. in. 1420 gołębi osiemdzłesiędu czterech ras hodowanych w Polsce. W pał.acu Dzia,łyńskich, w .cyklu "Estrada Młodych" odbył sl«: koncert kameralny K,wa,rtetu Po2:nańsklego: Tadeusz Ada,m, Wojciech Brożek, Włodzimierz ZurawSki i Stanisław Pokorski. iW Domu KlUltury Zakład6w przemysiu Metalowego "H. -Cegielski" otwarto wys'talwę ma,larza-prymity'wisty Zygmunta Wał"czygłowy. IPosi.edzeni,e Zespołu IX Wojew6dzkiego Z.espołu Zjazdowego z udziałem prze'W()cJ.niczącego Wojewódzkie Komisji IKbntro:li P,al'tyjnej HemrY'ka' Stacha i dyreiktora delegatury Naj>wy:!:szej Izby !Kontroli Cezarego Sobczaka.

:'''' .." ..... . ..

J.i(' . ł<...

7!JiW wlelw czterdziestu sześciu lat zmarł !Mieczysław Tadeuszewski, dYl'ektO<!' oddlzWau zaopawzenia i ału I Qsobow PaństwOlWleglO Pmedsiębilm"sWla KOIIllW1fukacj[ S,alJlOClhodOlWe(j w latach 1975 - 1981. W auli UniweT'Sytetu im. Aidama MickieWli.Clza od był sdę koncert symfoniczny iQ11tIies1n'y Fti1harmonii PoznańSkiej (1178 !Koncert pOIznański) pod dyrekcją Bem,arda CzajkolwSkie'go, So1iistą był pd8lnisto Michaił WoSk.r:ie5ieru;1dj (Zw1Iązek SocjalistyClZIlych Bepublil:k Radiz1I.eclk:ich).

Jerzy Wybieraiski rozegrał tysięczne otkanie hokej.a na trawle w barwach Kiubu Sportowego "Warta".

O godz. 18.00 rozpoczął aię strajk okupacyjny studentów Uniwersytetu im. A1iama Mickiewicza. strajk trwał w Collegium Novum, CoUegium Minus oraz

8.2.

w głównej siedzibie Wydz,ialu Nauk 'Społecznych przy ul. Szamarzewskiego.

m Domu KJultury Kole:larza przy ul. Marchlewskiego odbyło się spotkanJ.e z aktorem Teatru s,tare w Krakowie Edwardem Lubaszenką.

.:

:<4. <,. 'i

'..ł-[

&\K CO,,:.

,..t..' .': ..... ;:' "'

'.

....-t

, .".... X"

'O.

9.2. W wieku osiemdziesi«:ciu ośmiu lat zmaria 'KaziJmiera Kałama'sm. kierownik koły iPOdsta'WoweJ Nr 110 (na G6rnie) w 18!taah 1849 -1:961 10.2. W 'Poznańskich !Zakładach Koncentratów lSpo:!:ywczych "Amino" odbyło si«: posledzen:1e ,podzespołu do spraw przemyl1ill rołn{Hipo:!:ywczeo, którego celem było sformułowawe postulatów d wniosków dla Wojewódzkiego Zespołu IZj'azdowego. Obrady prowadziIł Stanłsła,w iJ'BIIlC. .:....

.:., ,";... .." ........

...., .";:a;.;.: -',-" .-., .

..,,,,,"*

W wie,k;u ;plęĆdziesl«:C1U jeden lat zmarł ak.tor Teatru Polskdego i NIOWe@o s.tefan Czy:ł.ewski, od -19'111 r,. ZWiązalny z Poznaniem. W paml«:cl wddz6w Z8IPlsał się 'Wieloma rolami; ,był m.rn. laureatem .nagrody aktOI'Ski.ej na iKalisJdch SiPOtkania,ch Teatral:nyeh (.19'19) za rol«: w Łaźni Włodzimierza !Majakowskiego. Odbył się m ZjazcS Delegat6w Ce

11.2.

chów i Spółdzielni Rzemieś1niczych 'WojewÓdztw konińskiego, leszczyńskiego, pilskiego i poznańskiego. (N ,auli Uniwersy.tetu im. Adama Milekieiwliic,za Qldbył si«: oncer:t BOrl<nailskdego Ze!;PO'hl PeI1kiusyjnego pod k'lctwem Je[1zego ZgodzińsikIego. iW Ośrodku Kultury StUldenckiej ,,od Nowa" przy ul. Czerwonej Armii od'było się spot.kanie poetyckie pod n,azwą "Druga młodość nowej faU". UczeBtnl'kmni byli: S'tanisłam Barańcza!k, To,maisz Burek, J:uUan iKornhauser, ,Ryszard Kryniekd i Adam Z,a,ga,jewski.

".: . ....... < "'.....

.. .... : - ":i;

, ,r ':;.Is. ,.

1". ':F"tta

..

Projekt pomroka

Pod przewodnictwem Romana Brandstaet,te,ra obl'\8Jdował w "Arsenale" Społeczny Komitet BudowY Pomnika Poznańskiego Czerwca 1956. Uczestniczyli autorzy projek,tu pomnika "Jedność": rzeźbarz Adam Grac.zyat i a:rohitek1; WłodzImierz Wojciechowski.

!Posiedzenie zespołów IV, V 1 VII WojewÓdzkiego Zespołu ,Zja.zdowego. :W wieku siedemdziesi«:cw dzi.ew.t«:eiu lat zma,rł wybitny uczony iW dziedzinie nauk rol11JLc'zych prof. dr Felicjan ,Dembiński. Był członkiem rzeczywIstym Polskiej .Akademii N.auk, Poznańskdego T0warzystwa Przyjaciół Nauk, czlonkiem Szw,edzklej iKróleW8kiej Akademii Rolniczej i Leśniczej, do'ktorem honoris causa Akademii RolnIczej w Poznanliu. Felicjan DembIński kierując !po rokiu 1945 k1atedl'\ami naukowymi Akademii.

Rolniczej stworzył ważny ośrodek ,badawczy zajmujący się metOdami ruprlloW)' roślin oJeJstych, a zwłaszcza rzepaJaI

Wydarzenia tV Poznaniu (11 - 15.2.)

.... .,..

";:'.

..'k

,.. .

...

:.;.

ozimego i wdra:!:aniem tyoh .met,od do praMyki. Za swe za1l1ugl <UdekTorowany był Orderem BUdowniczych Polski !Ludowej. 12.2. W siedzibie SądU Wojewódzkiego rozpoczął się J: Ogólnopolski Kongres iNiezalef;nego Samorządnego 'Zwłązlal Zawodowe,go Prac,owników Wymiaru 5praw1edJ.ilwości. W obr,adach !Uczestniczyli m.in. przedstawiciele .Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej P,artli 1Bobotniczej, Zrzeszenia Prawników Polskich i Ministerstwa Sprawiedliwości. Posiedzenie Zespoł6w: I, III i IV WojewÓd,zkiego Z,espołu Zjazdowego. Na terenach Międzynarodowych Targów Fo,znańskich rozpocz«:ły się gieldY tekstylne przemysłu bawełnianeo. lmarskiego i jedwabniczego. Odbyła się XXI sesja naukowa Instytutu Ochrony Roślin. Inauuracyjnym tematem dwudniowych obrad bylo om6wienie stanu i perspektyw badań naukowych w ochronie roślin. w Domu Kultury "Pod Lipa,mi" odbyl się "wieczór z gwiazdą". Wystąpił Piotr Paleczny (fortian).

,".. w.'

.::..

..,:".:<'".:. :".0

W wieku siedemdziesięciu trzech lat zmarł mgr in:!:. arch. Tadeusz Płończak współzałof;yciel Towarzystwa Urba

Polskich, zasłużony dla odbudowy Poznania, udekorowany Krzyżem Kawalerskim o.rderu Odrodzenia Polski. 13.2. iReprezentarnci gminnych związków kółek i or,ganizacji rolniczych województwa poznań1lkiego spotkali się z przedstawidelam.i wojewódzkich władz partyjnych, administracyjnych. Wojewódzkiego Zlwiązku KÓłek Rolniczych, przedsiębiorstw i instytucji współpracujących Z rolnictwem: lP'osiedzenie Zespołu V Wojewódzkiego IZespołu Zjazdowego.

!NaT'ada prze,wodnic'zących i sekret,arzy dziew,ięciu zespołów Wojewódzkiego Zespołu Z'jazooweg.o. IW Teatrze Nowym rozpoczął wYs,tępy gościnne Sł1.\pski Teatr Dramatyczny. Dano Wacława dzieje S,tefana Garczyńskiego w ref;yserii Mar,ka Grzesiń'skiego. IROOJpoClZął dZiałalność Komitet Załof;ycielsOOi Z'wdą,7Jku Kadry iKierowndc7Ą1 Jednostek Gospodarki Uspołecznionej.

.Furrukc'j'l: pl'!ZelW1Odn1crlącegp powierzono Ryszardowi Tasiemsklemu, dyrektorowi do sprajW ekonomicznych POrlnańSk,lej F.sJbr Maszyn 2nlliwnych.

IW 8lU11 UlIld.wersyte.t:u lm. Adama M'iicJtie)W.icza odbył sdę koIliCert symfonWznY Ol"rldest1ry Fi!.barmonii POJznańskiej pod dyol1elk.cją Wojciecha MiCJhnieiWSkieo. SoUistą był Plior Paleczny (fortepian).

14.2. Zalkończemie i ogólnopolskiego JI{,ongresu Niezale:!:nego Samorządnego ZwlązkJu Zawodowego Pl'acowników Wy,miaru Sipl'awiedUWrości. Kongres ustalił, f;e siedzibą ZIwia:oku jest Poznań. Wybrarno' Naczelną Radę. której przewodniczy sędzia Sądu Wojewód2Jkiego IW .Po.znaniu Andrzej Macholz.

posiedzenie Z,espołu VlrH Wojewódzkiegq Ze'społu rzjazdowego. !Na zapros.zenie Teatru Osmego Dnia ,WY'5tąpiła gościlIlnie studencka "Scena 6" z iLublina, prezentując w sali Ośrodka ,T.eatralnego "Maski" spektakl Zesłani do raju'z tekstami m.in. Flodora 00IStojewskiego, 'Czesława Miłosza, Adama Zagajewskiego I członków grupy.

Dr gościnny występ ze.społu Słupskiego TeatT'U Dramatyczneo. Dano Stefana Garczyńskiego Wacława dzieje. 15.2. W godzinach wieczornych Komitet Zał()f;ycie11lki N.iezalełmego Związ1w Studen tów Akademii Medycznej ogłosił strajk okupacyjny Klubu "Medyk" przy ul. Przybyszewskiego.

W sał! sportowo-widowiskowej "Arena" odbył się mityng lek.koatletycz.n.y, w którym obok sportowców polskich udział wzi«:U lekkoatleci Republiki Federalnej Niemiec i Stanów Zjednoczonych Ameryki Płn.

Ostatni gościnny wYstęp zespołu 'Slupskiego Teatru Dramatycznego. ,Dano Carla Goz7jego Turandot 'W re:!:yserU Wojciecha SzulczelWskdego.

W sali Białej Urz«:du Miejskiego odbył si«: recital' ch.opinow:SiIm Piotra Pale,cznego. Recyt,acje Wojciecha K'aUaIowsOOiego. Poznański Zespół Perkusyjny, pod kierowniictwem Jerzego ZglodińJskieo, udał si«: w podróż aI'tystyczną do Berlina. IAJ.2. Na posiedzeniu IX Zespołu wojew6dz,kiego Z,espołu Zjazdowego pl'okurator woewQdzki Wojciech Kłos poinformował o a:ktualnym stanie ,prowadzOnych prze'z prokuratur«: spraw. 'W Domu Drukarza odbył si«: chrzest adeptów .sztuki "-rukal1lkie.j (m.in. lanie olejru do głowy, piłowanie i crlaciąganie). 01carnl chrzestnymi byli BoJaw S2k.udla rek i FeHks paIacz, ,a mistrzem ceremonii Czesław wyzykiewjcz.

"'::.'" .: I

::'F"

\'

W 'Wieku pl«:ćdziesi«:ciu pięciu lat zmarł prof. dr hab. Henryk W. Kowalewicz, kustosz dYPl. Biblioteki Głównej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, wicedyrektor Instytutu Bibltotekoznawstwa i Informacji Naukowej, udekorowany Krzyf;em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 17.2. Z udziałem blisko stu osLemdziesi«:ciu delegatbw odbył si«: X Wojewódzki Zjazd Delegatów Kółek i organizacji Rolniczych. Zjazd wybrał dwudziestu pięciu delegatów na Zjazd Krajowy oraz nową Rad«: Wojewódzką. Jej przewodniczącym został Godysław Staszak. Osiemnaście par obchodziło pi«:ćdzlesiątą rocznic«: zawarcia związkU maUeńskiego. Z tej okazji w salt Odrodzenia poznańskiego Ratusza wr«:czono jubilatom przyznane im przez Rad«: Państwa

iMedatl.,e "Za illugoletnie pożycie mali:eńskie". Otrzymali e: Leon i J,ad'Wiga Ba[)!asowie, Józef i Jadw'!,g,a BiegańscY. stefan i ZofLa Czaj.kowie, Jan i Florentyna F'Wl1szni, ,stefan j Kamila Ga, ndeccy Jan i Władysława Głodysia,kowie, Władysław i Stefania Jó1Jwiakawscy, J,an i Teresa :Kionowscy, Jan j Regina :Kossobudzcy, Mieczysław d Maria .Maciejewscy. Michał i Leokadia Małeccy, Piotr i Stanisława :Mleczakowie, ISt,efan i Marianna Nowic,cy, ,Franciszek li Maria Parwlakowie, standiSław i Maria Pilarscy, Stanisław i Standsła'Wa .Przybeccy, Leon i Gertrud'a Staniewscy, Teodor i Anna ,Wojtaszałwwłe. Odznaczenia 'Wraz z pamiątkowymi dekumen1ami wręczał wiceprezydent Poznania zbigniew Kmieciak. W G,alerii Nowej otwarto wystarwę tkanin pn. Bez retuszu Jędrzeja St«:pa'ka. \Na terenie iM:iędzynarodowych Targów Pozn'ańsk:icn zakończyły si«: giełdy te,kstylne prz'emysłćw: bawełnianego, lniar,wego li jedwbniczege.

rz podrMy a,rtystycm.ej de BeJ."JJLna pow:rócił PIo2nań&1ki Zespół Perkusyjny pod erown'l.C'twem Jerzeg.o Z8Odz1ńslmego. B'ał udZliał w festiiwalu mwzykIi wsp6łc,ej. Odbył si«: ,po,grzeb Budowniczego Polski [,lUdO'Wej, prof. dra FeJ:tcjana DembińS'klego. :Po.przedziły go uroczystości :!:ałobne przed gmachem Akade,mii Rolniczej, ipodcz,as których przedstaJwiciele uczelni, Polskie A&ademH Nauk i licznych placówek naukowych przy,I;tomnlelt zasługi uczonego dla nauki i prakty'ki rolniczej. Przy tl'umnle, .obok crlajbll:!:szej rodziny zmarłego, ostatni hołd oddali mu przedstawiciele najwyż'szych 'Wł,adz: marszałek Sejmu stanLsław Gucwa, minister T,olnictwa Jerzy wojteCki or'8Z gospodarze województwa. ,18.2. Ocena sytlU8cji społeczno-gospodarczej województwa poznańskiego była tematem posi,edze,rlia plenarn,eo ,Komitetu wojewódzkiego POlskiej Zjednoczonej Partii !Robotniczej. uczestniczyli także pierwsi sekretaJ."ze oranizacji partyjnych, członkowie W ")jewódzkieo Zespołu Zjazdowego I grupa lektorów. W .obradach wziął udział kierOfWnik Wydziału Handlu i Finansbw Komit,etu Oentrałnego Stanisław G«:bala. Referat wygłosU 'sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Bogdan Waligórski. Info,rmacj«: o pracy wojewÓd:7Jk,i,ej organizacji partyjnej przed IX NadzwYczajnym ,zjazdem przedsta:wił sekreta,rz Komitetu Wojewódzkiego Józef s'witaj. Dokonano zmian w skład.zie Komitetu Wojewódzkiego; zwolniono z

Wydarzenia w Poznaniu (18 - 20.2.)

funkcji człona Komitetu Wojewódzkiego Jerzego Zasad«:. Odwołano ze składu członków Komitetu Wojewódzkiego: I sekretarza Komitetu Dzielnicowego Grunwald Józefa Cichowlasa i prezydenta miasta Władysława lebod«:. Przyj«:to rezygnacJ«: z funkcji członka Komitetu Wojewódzkiego dyrektora poznańskiego ośrodka radiowo-telewizyjnego Zbigniewa Napierały, z funkcji 2astępców członków: Andrzeja Bobińskiego, Stanisława Mytki i Jerzego .FOkrywczyfLskiego. iPowoła,no Ko«: (l.o SpNlW Skarg, Wniosków i Inspekcji Komlt,etru Wojewódzkiego, POIWierzając jej pmewodnictwo Fl'alncisZkowi Szzer,balowi. Odwołano .ze Składu Wojewódzkiej Komisji Kontr.oli Partyjnej na !Własną prośb«: Sylwestra Fleischera i Stanisława Koniecznego. Odbyło si«: plena,rne posiedzenie Wojewódzk:!ego Komitetu Zjednoczonego StronnLctwa iUudawego. W obradach IUczestniczył sekretarz Naczelnego K,omiteru Jerzy Grzy'b,cza.k. Referat ,000awiający sytuację .,połeczno-polttyczną 01."_ zadania w pl'OCesie odmowy ycla pouItyc,znego i gospodarczego wygłosił !Sekretarz Wojew6dzk1ego Komitetu - TaIdeusz !Zając. :Rezygnacj«: złoży,ł wicepre&eS stanisław Kietpiński. :Na jeg,o miejBe'e WYlbrano Stanisława INoska.

Posiedzenia Zespołów IV i V Wojewódzkiego Zespołu Zjazdowego. O godzinie 23.00 strajk zakończylt studenci poznańskiej Akademii Medycznej. Osiemdziesiąte urodziny obchodzl1a poetk.a Jad POpowska.

.,." ., .

.>: I. l1li- " 'I !Ił .r ,...: .IA"';- I .

,... IJ jJ I I (, ... I ..... ... I '" 11' : --.-__ /' r.

W Pałacu /KlUltury odbyło si«: I;POtk.anie Begdonalistów Wie1kopolskich zorganizowane przez Wielkopolskie Towarzystwo Kultul1alne. W salonie POZnańskiego Tow.arzystwa F'otogl1afic.znego otwarto wystaw«: Gdańsk 1970 i 1980.

Wieczor,em pierwsze tra4IllWa3e pojechały przez Sołacz na !Piątkowo. rzakończyły si«: kłopoty kom1in1kacyjne mieszkańców tej części miasta. Połof;ono 2600 m szyn. Poszerzono odstęp ml«:dzy torami, co PO,7JWoU na skierolWl8lDle do !Piątkowa nowoczesnego taboru.

19.2. W sLedmbd-e Komitetu WOj,ewódzkiego POlskiej Zjednoczonej iPartli Robolniczej odbyło Lsl«: spotkanie mindstl1a pełnomocnego, konsula generalnego Zrwiąz1mJ ISocjalistyC'Z.nych Republik Radzieckicih w if'oznaniu - Rudolfa Skworcowa z działaczam.i Towarzystwa Przyjaźni 1P01&ko-tRadzieokiej.

!Posiedzenie :Zesp:JŁu VI W.ojew6d.zk'iego ZeŁu Zjazdowego. Na Uniwersytecie im. ,Adama Mickiewicza zawieszo.ny został strajk studencki. IW 'PIałaCIU Kultury otwar:tJo wystawę fotograficzną Poznań 1918 - 1939. Fotogl1amy pochodziły ze zbior6w Muzeum H:istm1ii Miasta Poznania or,az po'ZI1ISńskich artys'tów-d'otografików. SmIgłowec kołował coraz n1:!:ej nad boiskami <MJnogradzkiego ośrodka rekreacyjnego u zbiegu ulic Obornickiej i rSlOlWi,ańskLej, <8!!: IW końcu wylądował. Z helikoptera wysIadla ,pasaf;erka, a maszyna podel1wała si«: IW powietrze 4 odłe,ciała. Sąd Wojewódzki ogłosił wyrok w !procesie dWUdziestosiedmiOle,tniego Grzegorza .Tylewlcza, osar:!Jonego m.dn. o zamordowanie trzech osób. 120.. Z okazjd tr2yid'ziestej srz:ćste,j l'IOCIZIl1cy wyzwo1enia Po,znania przybyła do miast'a <deleaCJj'a ,Charkowsklego. Komitetu Obwodawe8o Komunistycznej lPartdil ,u.kradny. 'kt&rej .przewodniC2ył sekreta.rz iKollniłletu Sltejpan w.. Łycenlko. Na dlWorcu głównym gości powitała m. in. Bekretarz Komitetu Woje,w6dzk1ego. IPOlskiej iZjednoc7JOnej IPmtił RobotniczeJ, przewodnicząca ,Zarządu 'Wojew6d.zkiago Towarzystwa Przyjaf;'llIl lP,olskO-Radziecldej - Maria RYl1JkiieWlcz. Obecny był kol18l1l genel"alny ZWIlązku Socjalistycznych Republik Radzieckich 'W Poznaniu -Rudolf SkW1Orcow. 'W ,przeddzień tr.ZYdziestej piątej rocznicy poIWołania OchotniczejlBe2)erwy Milicji Obywatelskiej w siedzJJbie iKom!tetu Wojew6d.igo !Polskiej Zjednoczomej Partii iRobotnlczej przedstawiciele władz p,artyjnyc.h i administracyjnycih mia,st;a spotkaU si«: z reprezenta,ntami tej oranizacji. Gl1Up«: zasłu:!:onych funkcjonariuszy odznaczono. Krzy:!:ami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski. Po południu w salt Wielkiej Pałacu Kultury odbyła si«: akademia, !podczas kt6rej . przewodniczący Miejskiej ,Rady :Narodowej Józef Swita,j udekorował szt,andar W1OjewÓ<lzkiej orga;nizaCjl 011L'1aką Honorową Miasta :Poznania.

iPosledzenie ,zespołu nI Wojew6dZ1dego Zespołu IZjazdowego.

.W związku z trzydziestą szóstą rocz.ni.cą wyzwolenia Poznania w Pałacu Kultury odbył si«: koncert poezji o Poznaniu oraz koncert chórów m«:skich "Echo" r "Arion", i Ch6ru Mieszanego im. 'ta'nisla'Wa Moniuszki. Wystąpił także Zespół Pieśni d Tańca "Wielkopolska" .

prezentując /Widowisko opar,te na motywach folkloru mieJskiego Zabawa na Szetqgu.

.'W auli Untwersytetu im. .Adama Mi.,kiew;icza odbył si«: kl'ajowy turniej tańca towarzyskiego o "Puchar wyzwoleni,a.'. IW galerłi satyry Domu iKultury "Pod Lipami" otwarto wystaw«: rysunku satyrycznego .JiUlLana Bohdanowiczao:;.

\..

':'l

::::.... 'CI"

'tli. .>ct T 'C ln I

W a,l{)nach "Arsenału" .otwarta zostaŁa" zorganizowana wf;pólnie z Ambasadą Fl'ancjl w Polsce, ,wystawa fr,ancusldej. ilustracji ksiąf;kowej Hommage a teriade. Pokazane zostały m. in. ilustracje Mar,ca Chagałla, Fernanda Leg)era, !Henn Matlsse'a, Jo'ana Miró, Pablo Pic,assa.

rN kinie ,,'Muza" rozpoczęto ,przegląd fi:lmów radzieckich nagrodzonych na mi«:<izynar,odowych festliwalach oraz dorobku ref;ys&Slkiego Wasllija Szukszyna. Na dnaug;uracj«: dano film Czterdziesty ;pierwszy. iRoc.zęła obrady ił ,Konferencja Ogólnopolskiego Komitetu Zalof;yclelBkiego NiezaleŻI1ego .Zrzeszenia Studentów. rN auLi Uniwersytetu im. Adama Mlc'kiiew1cza odbył si«: konce!rt symfonicrzmy ookiestry Fd1harmcmid. Po,znańSktiJej pod dY'l"eIkcją And:rrr.eja Jalk!ubo'wskie. Solistą był Andrzej Ratusiński (fortepian). 31.2. W 8lUU Uniwersytetu im. Adama Mickiew:Lcza odbyła się uroczystość absolutoryjna studentów Wyd70iału Biol.ogU i Nauk o Ziemi. IW sali sportowdowiskowej "Are.na" ikoncerowała Izabela Troj'ano'W!ika z towarzyszeniem zespołu "Budka Sufflera" i holendenlkiego zeolU ..LIItercity" .

'()'

:"'....

,.

¥-.;.

:'j

.. .'<.(;' "

..

.\

...

::<::"" "}..

..,,,..

."",,-<,..:" ".

AJrkad1usz Duch (SOnata ets-mon ,Beethovena)iPremler>a w Polskim Teatrze Tańoa _ Balet Poznański, na scenie Teatru Wielkiego. Dano tryptyk baletowy dO' utworów Georga PhlliPlP.a Te1emanna Partita b-mott; LudwIg,a van Beethovena Sonat4 ela-mott oraz Fl1ancl,szka Schu

J.ooanta .DY'buś I. Zbigniew Szydełko w Kwintecie C-dur halncis:1Jka \Schuberta

'ł...

:::<"it/. ..

....

.:",

>

: '.,.1'0/"

.. ."" .:..,. ....... ...

Wydarzenia IW Poznaniu (21 - 23.2.)

berta Kwintet C-dur. Wszystkie trzy balety wystawiono w choreografii Conrada .Drzewieckiioego i scenografii Krzysztofa Pan.kiewicza. W Particie b-molt w prem.ierolwej obsadzie tańczyli: Roma JiUszk,at i ,Ryszard węgrzynek -oraz Jolanta Dybuś, MaTlia Chudzicka, Lubo:mira WOljtkowia1k, Jolanta L.atanowicz, Zbigmew Misiuda, Stanisław Januszewski, Henryk Minkiewic.z, /Krzysztof Białek, Maria Kamińska, Violett,a Ja'nkowia!!:, !Marek lS:karupski, 'DadelUsz Wasilewski, Bożena 'Lasota, Mariola HendrykOJWSka, Hanna Witkowska, Renata Rzepeclka, M.ag.dalena łJuczak, Hanna Skiba, WaLdemar Olszówka, IStani,sław WiśniewSki, DariiUsz Gniazdowski, .MirosłalW !Paob, Jace.k Miszczak, Lech Wołczyk; IW remierowcj obsadzie w Sonacie cis-mott tańczyli: Rys20ard Janek, Arkadiusz Duch. Zbigniew Szydelko; w premieI'OiW'ej obsadzie Kwintetu C-dur tańczyli: Maina Chrudzicka, Jolanta Dybuś, Mariola Hendry,1rowsk,a, Violetta JPnkowiak, Roma .Juszkat, IMarlet<ta ,Kamińska, Jol<ł'l1ta Latanowicz, ,Lubomira Wojtkowia!!:, Henryk JaIl'llszerw.s'ki, !Henry;)!: M.ink.ielWicz, Zbigniew !Mis;luds, W.a1demar Olszówka, Mirosław Pach, Marek Skarupski, Zbigniew Szydełko d /l'adepsz 'Wasilewski.

IZakJończenie konkursu Towarzystwa Miłośników Miasta poznania pt. "poznań i Wielkopolska w literaturze współćzesnej". Odbył si«: koncert zespołu muzyczno-słownego z Technikum Odzie:!:owego. Otwarto wystaw«: ks.ią:l:ek o Poznaniu.

W"

::te:.

,

.';;:..'"

,J

W wieku siedemdziesięciu lat zma'rł nagle reporter-aokumentalista Zbigniew Zielonacki, współpracQlwnik poznańskich dzienników. międzywojenych. Po wyzwoleniu Poznania w 1945 r. zajął si«: dOkumentowaniem zniszczeń wojennych Poznania i jego odbudowy. Za swe zasługi w dziedzinie fotografli oraz pracy zalWodowej otrzymał wiele odznaczeń,

22.2.

m.in. Kr.zyt Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Pałac Kultury zaprosił do holu 'sali Wielkiej zbieraczy mjęć i widokówek po:znańs,kich. ,Zbiory kiwalifikowali eksperci. Wybrane z.estawy lub pojedyncze egzemplarze niezwłocznie umieszczano na plansza,ch. W ten spos'ób powstala ..ekspresowa" wystawa pt. Mó; Poznań ukazująca zamiłowania !poznaniaków w dziedzinie zbie'l'adwa sta'rych d,oku.rqentów.. Uzupełnieniem wystawy zdj«:Ć 'była ekspo.zycja Zdzislawa Szklarkowskiego z !Konina, ilustrująca histori«: fotografli w :Foznan[u.

[llaiUUracd,a koncertów z okazji tr,zydziestopi«:ciolecia szkół muzycznych I i II stopnia. W pałacu Działyńskich odbył się konc,el't w wy.konaru.u pedagogów: Teresy Kaszuby (akordeon), Jerzego .,J{aszuby (akordeon), Jer'2ego Libery (fortepian), !Magdaleny :IA1tki (fortepian), Danuty Ożdzińskiej (sopl'an), Leona Szcze:paruiJaka (flet), Ireny S,zulc-IKtIuk (scpr'an), HallUlY WIlkans (fortepimI), BaT,bary Wojowiak ,(fortepian).

Obfite o,pady śniegu nad miastem. Ulloe pokryły si«: warstwą dochodzącą dl) 20 cm grobości.

IW zesp<>le ISzkół Geodezyj'no-Drogorwych iPTzy 'Ul. Szamotulskiej zakończyły si«: wojew6d.zkLe eliminacje XXII Olimpiady Wiedzy o Polsce i Śwl.eeie Współczesnym. W Pa,łaCiU K'ultury odbył si«: wojelWódzM przegląd XXVI Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Jury pod przewodnictwem Mila,na !KiWiatkowskiego w turnieju poezji śpiewanej I nagrod«: przyznało zespołowi ,,2yjmy weselej" (AJneta Wołoszyn, iMaria Załanowska.

Piotr Horbulewicz i Marek Frąckowiak).

Bi na wzgÓl"l7JU Cytadeli z okazji rocznicy wY2IWolenia lPoIzinanli,a -i me,gl t.ndy:wWualne o puchar redakcji magalZy,nu ilumowaneg,o ..Tydzień.'.. Na staJrcie stan«:ło 18 sztafet w tym 7 :!:eńskicb OiI'aa: 124 !Zawodników i zawodniczek. W biegu na 1000 m zwyci«:żyli Lucyna Ty!l'lillOiWJiika orarz: Piotr Małeckli.

W po,łudJnie pod pomnikiem Braterstwa.

Broni i pod obeliskiem Cytadelowców zło:!:ono - przy udziale władz partyjnych i adminlistracyjnych, a ta1!::!:e asysty honot'Qlwej Ludowego WOjs1!:a 'PoJskiego - wiązanki kwiatów. Znicze zapłon«:ły nadto w Innych miej9Csch pamięci narodowej. O godz. 15.00 w sali Białej Urz«:du Miejskiego. przedstawiciele władz spotkali się z dwudziestoosobolw.ą grupą Cytadelowców i b. f;Ołnierzy, biorących udział w IWY20walaniu miasta. WeteranI walk udekorowani zostalt Odzna

23.2.

karni Honorowymi :Miasta Poznania. Wieczorem w salt Wielkiej p,ałacu Kultury od,był !Si«: koncert. Przemówirmie wygło,sił przewodniczący :Miejskiej Rady Nar(ldowej Józef Switaj. W obchodach r'(}CZrncy wyzwolenLa uczestniczyła delegacja ,Cha.rkOwskiego Komite'tu Obwodowego Komunistycznej Partii ukrainy. jN,a Osiedlu Kopernika ,przy 1U1. Newtona otJwarty został palWilon handlo'wy Wo.jew6dzkiej Sipółdmelni Spożywców .jSpołe.m" .

W dinliu il'ocznicy wyzwolenia iP,oznanda delegacja z Charkow,a ZlWiedziła m.in. iMiuze>uJ1l Wy.zwolenM ora,z iPark Przyj"żni i Br,aterstwa Broni 'l spotkała si«: z Cytadelowcami. W kawiarni "Lłt.er,ackiej" na iStAirym Rynku rozstrzygnięto IX Turmej Wierszy.o Poznaniu i Wielk-o:polsce. Nade!Słano trzysta pięćdziesiąt 'Wi,erszy. Do turnieju finałowego zaW1aIU,ik'owano s,zesnaścte IUt,worów. Jury :pod pr:zewodlnictwem Józefa :Ratajc'zaka iJ: :nagr,od«: przyznało wierszowi .chłopcy z WtetkopoUkiego Powstania Marka Blrymory z iKalisz'a. lBubliczność swoją nagr,od«: przyznała Markowi Kośmlderowi za wiersz Twarze m,asta

-?" ' 1t 1.

'':!'" "",' .

V...;..;::;:.--, ,'" 4 ' ' f !7;" .:,.:-,.,-";$1 ;i .. _.. _tj. ,,' 1U-" (. -:.- * *' ': .', ':; !:.;d!. i II rf ,tl!i . --t- [( - . -- '"'<;: . \ roi i: I Ą;;. - _:i :::_"'ł-'J':;.-- .1.3"<. ...... iiP. .

W pałacu Działyńskich odbyło się uroczyste .wr«:czenle agród laureatom konkursu pt. "poznań i Wielkopolska w literaturze" zorganizowanego przez Towarzystwo MiłośnikóW Miasta poznania. 24 2. Z okazji rocznic'y wYzwolenia Poznania O(j,by1o si«: '1lrOczy,ste pO'siedzenie p1ena'rne Dzienicowego Ktomiltetu Frontu J,edności Nai!'odiU 'Gl'UnwaM. iRodczaa tego :po!Oiedzenla d'W1ad2Jieścia dwie o'!loby otrzymały Odzna,ki "Za.słu()nego Działacza FJN". iPosiedizenie Z'espolu ,] Wojewód2;kiego :Z'espou 'ZJja(l)d'OWeo.

Wznowienie zaj«:ć na umwersyteele im. ,Adama !Mickiewicza W sali koncertowej ,zespołu S2Jkół Mu

zycznych !Nr 12 przy IUl. Głog,o,wskiej nastąpiła Inauguracj,a lU Muzycznych Spot1k.ań MŁodych. Na pi.e,rwszym z kOll1certów wystąpili 'Ilc:oniowie państwowej Srz.koły !\\uzycznej im. Fryd,eryka Chopina: śpiewaczka Barbara Smyła (klasa Ewy Wdowickie'j) i klarnecista Kr.zysztof Meyer ('k'Lasa il"awła A,oorzejcz,aka). 25.2. Pod przewodnic,tJwem Romana Brandstaet,tera obradował Spol,eczny Komitet Budowy lP,omnika Poznańskillego Czerwc,a /1956.

lPosied2;enie prezy!il1um WoJ,ew6dzkiego Zespołu IZj,a,zdowego.

IW południe pooegnano deleacj«: Charkowskl,ego 'Komitetu Obwodowego Ko :munis'tycznej jParti:i Ukrainy, która pod ;pr,zewod'motlwem Stepa,na W.. Łycenlld brała udział w oijJchodach rocznicy wyzwolenia Poznania. W Ratuszu poznańskim odbyła si«: uroczystość 50lWanla na obywat.eli pi«:ćdJziesięci'll dziewcząt 1 chłopcÓIW, którzy Ukońc.zyli osiemnasty rok f;yc'ia. Wr«:czono im dowody osobiste. IS'tan a,larmowy <na /Wa'rcle. Na wodo-wskazie zanotowano 437 cm.

IW sali pOZlllańsklego Towarzystwa !Muzycznego . Henryka W1eniawskiego przy uL Swiętosławskiej odbył si«: koncert z cyklu "Estrada Kameralna". wys,tąpili iKrystyna Kordyl-Buda (flet), IZdzisław Nowa.k (klarnet) orarł: pianiści Ka,z1mi'Ema Ł>abędzka i J,an Jański.

Dziesi«:ć ,poznańskich pr,acowni i ikUwldzI.esię.ciu c,iaaa:izy Pl1zystą:Piło do 'Wyrabi,ania pączkÓIW. wYlsmażono :Lch 300 000 sztlUk.

W wieku siedemdziesi«:ciu dwu lat zmarł Władysław Litewka, dyrektor okręgowego Oddziału Związku Spółdzielni Spo:!:y\'IICÓW "Społem" w latach 1950- 19115, b. radny Miejskiej Rady Narodowej. 26.2. Odbyła się XVI sesj,a Miejskiej Rady lNarooo'wej. Radni przyjęli rezygnację Wladysł,a'Wa Śle1body ze stanowiska pre.

zydenta Poznania. Nast«:pnie wojewoda Stanls'ła!w Cozaś r,ekomendował IlI8 stanowisko prezydenta Stanisława Piotrowic'2Ja, przewodn1czącego Wojew6dzk:iej Komisji PlanowanIa i wicelWojeM'Od«: poznańskiego. Radni w jawnym głosowaniu zaakceptowali kandydatur«: i podjęli uc.hlwałę o powierzemu .S1;anisłalWow1I. Piot.rowiczowi stanowiJSka prezydenta andJasta. 'W sali koncertowej Zespołu Szkół :Muzycznych Nr 2 !przy ul. Głogowskiej odbył się LI koncert oZ okazji trlZyd7J.estopi«:ciolecia szkół muzycznych I i II stopnia, tym razem w wykonaniu uczniów

Wydarzenia w Poznaniu (26 - 28.2.)

Państwowej lS.z,koły Muzycznej II stopnia im. Fryderyrka ,Chopina. (W "Arsenale" otwarto wystaw«: malarstwa warszawskiego grafika ,AJndrze.ja :B[elo8\wskiego.

!Instytut FLlozofil. Uniwersyte'tu im.

Adama MickiE'wicza zorganizował sesję zatytułowaną "W kręgu inspIracji filozofLi teoretyczne Im.manueła Kanta". Do udziału zaproszono naukOlwców z kUku ako8demickich ośr.odków w kraju, a ta:kże gości z .Niemdeckiej iRepubliki ,Demokratycznej.

'.r: ': Y

' . .

iI:A'

..-._

:, .'. .;;!

<.." "" 4,

:6, .:y-,.4..... 4. ':.:: -, ,'" .( : '.

ib;/J.,i,!

Sidonia Błasińska (Kaśka) Irmina Babińska (Gośka)

W Teatrze Polskim odbyła si«: premiera sztuki Artura Gerarda pt. MtloAć na budowie zleconej w ref;yserii Romana Kordzińskiego (scenografia Zbigniewa Bednarowtcza). W premierowej obsadzie grali: Wojciech Kaltnowski (Kowalski), Sidonia Błasińska (Kaśka), Jrm1na Babińska (Gośka), Włodzimierz Kłopocki (Mały), Aleksander BłaszYk (Gruby), Mariusz Szafor.z (Miś) i Piotr Wypart (Nasz).

27.2. Sesja Wojewódzkiej Rady Narodowej poświ«:cona rozpatrzeniu i uchwaleniu Planu Społeczno-Gospodarczego i budżetu województwa na rok 1981. Budf;et przekroczył po stronie dochodów i rozchodów po raz pierwszy w historU 10 000 000 000 1Zl.

,od'było si«: plenarne posiedzenie '!Komitetu iDziełnlcowego lPołsk.Lej Z'jeoooczonej lP_tii Robotniczej W1Jda. W r&Wią.zklu z powierzeniem dotychc2jssowe.mu I sekretarZQWi tej instancji - ;K;aZimenowi Widerskiemu oboiWiązkówkierownika Wydziału Kadr Kom1tetu WOjewódzkiego, plenum !Zwolniło BO z tej funkCji, iPowierza,jąc ją dotychĆzasowemu sekreta'I"Zowi Komitetu Dzielmco,wego - Eugerniuszowi ŁOm1ńskiemu W Muzeum .Narodowym odbyło SI«: za,kończenle ogólnopolskiego konkursu d'la młodzieży szkolnej pt. ,,'Wylbieram i opisuję TIajcenniejszy ekponat mulZealny". Wpłyn«:ło 620 prac. Sesja Kłubu Publicystów MorskJ.ch Storwarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

'W Domu Dl1ukarza- odbył si«: chrzest drukarski adeptów wydziału gazeto-"ego ,Foznań.skich Zakładów Graficznych im.

Marcina iKaspr2Jaka.

IW iKlubie im. Włodzimiel'lZa Pietrzaka {ul. Krramarska) w Teatrze Małych Form dano monodram \V wykonaniu Urszuli Lorenz pt. Wie,'szc spoźnione wg .farosława Iwaszkiewicza z muzyką Bohdana Błażewicza.

IW auli UniwelI"sytetJu im. Adama MickJe'wicza odbył si«: koncert symfondcrzmy orkiestry Filł.armonii Poznańskiej pod dyreld:cją Stefana Marczyka. SoLiJstą był Tadeusz 2mudziński (fortepian). ..

.'

.:v." ,,', 'f" '.:.,,:. y-.' .łti--".

.." ,): I ..

., i-"': " G. .

.. '. t:'"ił!: \

,.,.__:l -,.- \''''

.-.

4.

Krystyna KUjawińska (Madame Butterfly)

28.2.

W Teatrze Wielkim od,był,a si«: preIDJ.era opery Gd,acomo lPuccIniego Madame Butterfty przygotowana mu.zycznie przez Ągndeszk«: Duczmal; w reyserM SłaJWorn1I'a 2erd2licki d scenogr,afM iM.iany Jankowskiej. W premierowej obsadzie śpiewali: iKrYis'tyna KujawuiIska (Mad,ame Burtterfly), Bod:ysł,arwa K,8jpdc.a {S.uzuki), Bar,l1a NOwJ.cka (iKate), Ma

re.k Bieniaszewskl Pinkerton), .Jan CZekay Scharp1ess), Jerzy iKluLczycki (BOnza)., Jerzy Feclmer (Yamaooi), Właysłw Wodowicki (Goro), Andr,zej ogór,kiewica: {Komisarz). W salt sportowo-widowiskowej "Arena" odbyła si«: uroczystość absolutoryjna studentów studiów dziennych Akademii Rolniczej. :Maraton na parkiecie sailil. sportowo-!Widowiskowej "Arena". Koncertowały grupy: "Straotosfera", "J,amajika" oraz ,,Nt J,az,z Orohe'stra".

..>

. . .:.

f'"

.....:.,,: :

. ,,}.I

. rt ......' o:. , : lo, . $-.

:1.3.

W wiekiu sześ6dziesi«:edu d7Jiew1«:eiu lat IZID.ari Józef Chrnanowski, od'tugolletni zasbużony dział.acz ruoou =botnlczeo, 'W 1ataClh międ'zywojennych członek Orga:nizacdi Mlodme:!:owej Towarzystwa Umwe1'llyteti6w iRobotnłczych :i Polskiej BartIJ. Socjalistycznej, po wyzwoleniu czł0nek iPols1Qej P.arUi Robotniczej, .aktywista f;ycLa good.arczego i iPOlityca:nego, orący udzia,l w Refe,rendJum i IW wyboo-ach do J: ISej.mu Ustaw.odawczego, b. pracowruk iliParatu ,pa,rtyjnego, pełniący funkcje sekretarza KomItetu Dzlie.lndcorwego Polskiej Partii Robotniczej oraz przeWodniczącego Miejskiej KomisjiIKontrOIli Partyjnej, Tadny d ,b. pr,acownik Miejskiej Bady Nar,odowej w Poznaniu.

Z,a działaLność społe'CIZ11.O-!politycamą 1Udeorowany ,był Krzyf;em <Kawalerskim Orderl\l Od,rodzenia POlski.

:w salt Teatru Wielkiego odbyło si«: zebranie sprawozdawc7JO-IWyborcze oddziałru StawarzyszenLa poLskiCIh Artystów TeatI"U i !Filmu. Wybrano nowy zara:ąd. Prrz)ewooniczącym został ponownie dzi.sław Krauze (TeMr Polski), wiceprzewodniczącY'mi - Marian Kondella (Teatr Wiel.ki) i RaJjmu.11id J.aubow.lcz (T,eatr N,owY).

Optek«: nad torom wyścigowym "Poznań" przejął Wojewódzki Ośrodek sportu i Rekreacji. 2.3. Odbyły si«: eliminacje miejskie XX og61nopołskiego Konkursu 'Piosenki Radzieckiej. Konkurs zgromadził °oV salt Bł«:kitnej !Pałacu Kultury espoły ,,'O'&ano-!Instrumentalne or,az młodzie: poznańskich szkół średnich. Trzec,! koncert z oka,zji ,trzydzi,estqpięctolecla szkół muzycznych pierwszego i drugiego stopnia. W salt koncertowe! e!\połu Szkół :Muzycznych przy ul. Solnej koncertowaU m. in. 'uc'zniowie VrlS2JUl:i BI'OlniewSkoej, GfuzeM Elma'nowroz, Danuty Kotowsk1ej, Jerzego Libery I Ewy Wdowiokiej.

:Istotne a:miany wprowadzono w OkomunikaCji autobusowej. Linia litl przebiega: Piątkowska - Lechicka - umultowska _ iMOłdawska - Lechicika - Naramowlcka - Szelągowska - Garb.a.ry - Małe Garbary - Sw. Wojciecha - Północna.

Dalej po trasie powr6t do ;Piąowskiej.

Linia nr 6(): Garbary - Małe. Garbary _ lS<:>lna - ał. Wielkopolsk,a - Nad W.erzbakiem - Wojska Polskiego Podolańska - Szczawnicka - DruS'kien;nocka - Zakopiańska - Biskupińska - 'St;rze,szyn. Ldnia nr 68: Izba 'Rzemieślnicza - St.alingrada:ka - !Nowowiejskiego _ Roosevelta - (RondO Kopernika) - PiUłaskiego - ObomWka - Lut)Tka - Drrusklennlcka - Zakopiańska - Podoitany. Linia IIlr 7I!: Plątkowska - Lutycka _ JJruskienn!cm - IZa.koptańska - !Podolany. Linia nr 76: Składowa - lMarchlelWlSkiego - Bema - ech()sloowack,a _ Łozowa - Aizalio:w.a. Unia ;nr 86: Omedle Bolesława Ohrobrego - wojciech.QWS1ciego - Lutycka - Muxawa - 5ell'ibSka - Bałtydk,a - GdyńSkla - GłĆlwlIla _ Sródk,a. Linia nr 8'7: Garball'Y - iN,owiO\Wliedśkie<go - Roosevelta - iRomo ,Koprnlk'a - lPuła.sk'ieg,o - Obornicka _ wojciechOlwskiego - Jar>oczyflskiego _ Osiedle Chrobrego. Linia il1r 91: OSiedle iKQperrrlka - Promienista - Taczano\Vskiego - Bułgarska - Marcelińska - Grochowska - Swierczewskde!1i o - k!no "Bałtyk". Unie A i B uległy ltkwldaclji. . rw lS'alonie Towarzystwa Miłośników iMiast,a iPoznalnia otwarto 'Wystarw maiarstwa artystÓW-i,plastyików kobiet po. a:nańskich. i8Q7;nai Chór CMopi«:cy pod dyrekcją Jerzego Kmczewskiego IWY'joohal do Fr,a.nkfrurt.u nad Odrą (Niemiecka - publika Demokratyczna), gdzie brał udiZiał 'W XVI festiwalu muzy,cZD}"ffi pn. ,,Festtag,e der :MusiJk".

Wydarzenro w Poznaniu (4 - 9.3.)

".\1

Brzed5alwdeniem Halki stanilsłaowa M0niuszki w Teatrze 'Wielkim dyrygował gośCiiJnrue kapelmLstrz holenderski lan J,ansen.

!Rano, w WojeiwÓdzkim SzpIta1lU Zespolonym przy ul. Lutyckiej rurod7Ji.la si«: dziewczynk.a 'O wadze 3700 g. 'W czasie opel'acji, którą przeprowadził wraz z ze,gpo,lem ordynator Oddziału Ginekologicznego i iBołoinictwa doc. dr hab. med. Józef Kuczyński, 'Okazal'O się, f;e ciąża je,st pozamaci\Zna i płód rozwja1 si«: w jamie br,zusznej. Z 'Okazji iDnia Kobiet 'Odbyło si«: spotkanie kobiet 'Z kierownictwem .Komlitetu WOjewód,zkiego Bolskiej ZjedIWCzomej Partii ROb'Otniczej, przedstawiciela.mi str'Onnictw poIitycznyc,h, wŁadz admI.ńlstracyjnych województwa. . W sali k'Onferencyjnej Domu !Prasy przy ruI. GrrunwaLdzkiej .19 odbyto się JH Forum Myś1i ;poLitycznej. W E;POtkanu oUcz,est.niczyll przedstaWiciele Jd1lI1Udziesiędu organIzaCji partyjnych, K;omitetru WojelWÓdzkiego Polskiej Zjednoczonej Pal'tii RobotnIczej oraz wyslannicy W'Ojewódzkich zespołów Zjazd'Owych z Gdańska, Krakowa i Szczecina. Posiedzenie plenarne Komitetu Miejskiego stronnictwa Demokra1oycznego. Sekretarzem Komit,etru owY'bI'ana została :mgr inż. Ewa Nowak.

;W BaU Teatru Lalki i Aktor,a Scena .Plastyc,zna Katolickiego Uniwersytetru LUbelskiego pod kierownictwem Leszka :M«:dzika przedstawUa widowisko Ikar.

Na placu Adama Mickiewicza oUstawio1110 lWysokie rusztowanie metal'Owe. UmoZliwi 'Ono robocze spr'awdzenie przyszłe,go usy'tu'Owanla pomnika ,Poznańskiego Czerwca 1956.

.IW auLi UillWel1sy,tet.u im. -Adama MicIkd,e.wk,za odbył si«: konced1t sy.mfoonic,zmy oI"iestry FHha,rmonid Poznań:sld.ej pod dy>reltcją Wdtolda K'l1zemieńskiiego. Soll.ści: I,gor Chaoz.babian (skrzypce) i Barbalra Mądra (sapran).

5.3.

ii.Om -:,.:.,.,.: :: } :::: :.:. .:,

iW salonie ;Poznańskiego TOW1arzystwa Fotograficznego 'Otwarto wysta/W«: fotogramów !pt. Kobieta fotgrafków Ryszarda G.alO'Wskiego, J,erzego OLbrycha, Mar.l,ana Pr«:tkiego 1 Jerzego Bińka.

7.3. W sali Teatru Lalki i Aktora Scena 'plasty,czna Katolickie,go Uniwersytetu ILutbelskiego pod kie1'owniotwem Leszka M«:dzika dała widowisko Zielnik.

9.3.

rz:ół Teatl'lll Lalki d J\ktoI'a udał si«: w 'Podróf;. artystYC2Jną d'O :Republiki .Federalnej !Niemiec. A W Teatrze W1elkim ro.zpoczął obrady !Krajowy Zjazd Delegatów Nie,zale!nego Samorządnego Związku Z,awodoweg'O .,Solldarność" Rolników ,Indywidualnych.

Uczestniczył Lech Wał«:sa. Dyskusja .na zje:!:dzie toczyła si«: pod hasłem "Sami wyżyw.lmy na'sz narÓd". !Przedstawieniem opery Verdiego Trubadur w T,eatrze WieHdm dyrygował gościnnie Ian Jansen (Holandia). Partię Azuceny śpiewała gościnnie El:!:bieta Hornung.

iW sali Teat.ru Lalki l A,ktol'la Scena .Plastyczna Katolickiego Uni!WersytetIu Lu.belsldego pod kierownictwem Leszka Mędzika przedstawIła widowisko WUgoć. W Domu .Kultury !Zakładów Przemyu :Metalowego "H. Cegi,elski" odbył'O się Bpotl<:.anl.e k.onsultacyjine, podczas którego ,przedstawiono zało:!:enia progr,amowe StOlwiłvzyszenia WY1nalazców i Racjonalizatorów 'Oraz IKlubów Te,chniki .l RacjonaUzacji. DzLa zało:!:ycieJski ,kom.ltet 'Organizacyjny, którego 'Wiceprzewodniczącym jest S.tanisław Zwierzchowskl.. Inauguracja V DekJady Szkół Artystycz: nych.

8.3.

. '.

1 . .. ,; , i .:: ,;,\:" .. " . '. IlU.

.rł7 " ' ." ..' ," 'u. .. if; " : 4 ft . ft . . . . . : ... m . : , ' · hi , '1"""" ... o. . ;--. '''13< --, - on, _

Sroneezny ma'rcowy dzień. Narof;mik ul. Garbary u zbiegu li: ul. W'o:d,ną. ZdjęClie wyko,naille w dI1lilu 9 marca 1198,1 r.

{W mieszkaniu pr1zy ruI. GłogOlwskiej 69 odkryto zwłOlki zamordowanej siedemn8iStoletniej Bożeny W. W,strząsającego odkrycIa dokonała mat.ka zmarłej, kt6r'a z Gniezma przyjechała do córki w lod'wiedziny. IW .nocy z 9 na 10 Ma,rca nieznani sprawcy obrabowali skJarbon«: .ustawioną

na .parterze "Okrąglaka", rw Iktórej skła<dano datki ,na ,budowę pomnika Poznań!Skiego Czerwca 1956 r.

IZes[Jół Pieśni i Tańc,a "Wiel:kppolska" pod kierrunikiem Romana Ma,tysiaika wyjechał w podró:!: artysty,m:ną do Re]JIUbltiJk,i FederaJnej N.iemie,c i Sz!Wajcal'lLi. 10.3. Plenarne po,sledzenie KoIThitetu Zakładowego iPolskiej Zjednoczon,ej Rartli Robotnic.zej w Za,kładach Prze.mysłu Me talowego "H. Cegielski" pod przewod,nic,twem I sekre'tarza ;Komitetu Zakładowego Ed,warda Skrzypcza'ka. Wśr6d zaproszonych goścI byli (przedstawiciele org.anizacji [>artyjnej Uniwersytetu im. Ad,ama MickIewicza.

O zagadnIeniach społecznych 1 g;ospodarc,zych województwa poznańskiego dyskutQWano podczas spotkania zesp,om rooak,cyjnego "Głosu Wielkopolskie,go" z lWejewodą - StanIsławem Coza,siem., wicewojew.odami - Rysza,rdem CmieilelW skim i Romualdem Zy.snalrskim oraz zastępcą gł6wnego al'chitekta wojew6cLztwa po,zn.ańskiego - Ja'nem WellengeI1" l e,m.

W nomu ;Kultury Zakład6w iPrzemysłu Metalowego "H. Ce'gielski" otw,ar'to wyst,aw«: malarstwa masza I Antoniego Gra,bowskich. W Muzeum Archeologic.znym otwarto wystawy Białystok dawny i dzisiejszy or'az Tatariana w zbiorach historycznych Muzeum Okręgowego w Białymstoku. Całe Winogrady tondY wieczorem przez kilka godzin w ciemności. Przyczyną było uszkodzenIe dwóch kabl:i wysokiego napi«:c1a w głównym ciągu zaslla,jącym. 11.3. W galerii fotografii ..Od Nowa" (ul.

Czerwonej Armil) otwarto wYstaw«: fotografików z Wielkiej Brytanii pt. Fotografia jako medium. 12.3. Rola gospodarki wodnej w prawidłowym rozwoju województwa poznańskiego była tematem seminarium naiukowo-oteehnicznego. ,Brygady Zakładu Torowo-Budowlanego rozpoczęły remont torów w ul. Feliksa Dzierżyńskiego od ul. Wybick!iego do Rynku Wilde,ekiego. ,Czwarty .koncert z oka'zji trzydzIestopięcioJecia szkół muzycznych ple.rws.zego i drugiego stopnia w wykonaniu uczni6w iPaństwowej Szkoły Muzycznej pierwsz,ego stopnia im. Karola Kiurpińskiego, w sali koncertowej Zespołu szkół Muzycznych Nr 2 przy uL Głogowskiej.

13.2. ,sesja Miejskiej Rady NarodOwej, na której Rada uchwaliła bud:!:et na rok f981. Izba Rzemieślnicza zorganizowała gieł

9 Kronika m. Poznaniadę rtowarową spółdzielni rzemieślniczych z wojew6dztw: konińskiego, leszczyńskiego, pilsk!iego i poznańskiego, które przygotowały towary o łącznej lW,artości 422000000 rzł. Najliczniejszą grupę stanowiły \VYl'oby tysiąca i jeden drobiazgów oraz metalowe i motoryzacyjne. ,w Teatrze Wielkim holenderski dyrygent Ian J,ansEm poprowadził p.r:zJedsta,wienle opery Verldiego Aida. iBartię Amnel'is śpiewała gościnnie EUbieta HorJ1ung.

iW auli Unwer:sytetu lm. Adama Mickiewdcza odbył się koncert symfoniczny orkiestry Filhannonii POZnańskiej pod dyrelkcją Renaroa CzajkoW/3lkiego. So1tstą był BonislalW KawaUa (fortepIan). . 14.0. W siedzibie Komitetu Wojewódzkiego iPolsklej !Zjednoczonej Partii R.obotniczej toczyły się robocze dy:skusje ośm:J.u zespołów problemowych Wojew6dzkiego Zespołu Zjalzd,owego.

IOdbyło si«: posiedzenie nady Wojew6dzkiego Związk,u .Kółek i Organizacii Rolniczych. W tajnym głosowaniu, dyrektorem Biura wybr'ano ,Booen«: Nadoi, a ,wic'edyrektorem Ireneusza Rok'icIklego.

1R0zęła si«: III Konferencja iProgr.amowo-.Wy.bo'rcza Związku Socjalistycznej Młodzl.eży Poiiskiej.

W auLi Undtwersytetu im. Adama Mł.cik!ieJwliclza odbył się 179 Koncert Poznańgat!. s,oUstą był J'l1lian G«:balski (organy).

---"': -.{-,fi> ./

" r ,ił >f..,". " :; . . , ". ..... -ł... . ').':\.;.

->.'j

.-,):1'1- <

Oacih .ościoła Berna,rdY1nÓIW POk;rywany bJ.achą ml.edzianą. ZdJ«:cie wykonane w dniu 14 marca 11981 r.

15.3. Odbył si«: I Wojewódzki ZJazd Delegat6w Wielkopolskiego Związku Młodzief;y Wiejskiej "Wici", w którym uczestnlczyły r6wnief; delegacje podo,bnych oTganizacji młodzief;y wiejskiej z wojew6dztw: koniflskiego i leszczyńskiego,

Wydorzenia w Poznani1L (15 - 19.3.)

Przyjęto załof;enla ideowo-programowe ! statut organizacji. Wybrano zarząd wojewódzki, a na czele dziewi«:cioo.sobowego 'PrezydLum stanął Zbigniew Switala z Rć:!:y gm. Nowy Tomyśl. Odbył Się walny Zj.a,oo Delegatów Oddziału Wielkopolskiego Polskiego ZM'iązku Chórów i Or,kiestr. Po udziełemu absoLutorium ustępującemu zal'lZądowi wybrano nowe władze. Prezesem Oddziału Wielkopolskiego został Ryszard Urban.

Na ulicach miasta pojawił si«: węgierski autobus 'przegubowy ikarus, wYpo:tyczony z Katowic dla celów szkoleniewych kierowców z Wojewódzkiego Przedsi«:biorstwa Komunikacyjnego.

Odbyły sl«: eUminacje wojeIW6dzkiie XX ogóLnopolskiego Konkursu Piosenki :Radzieckiej. Jlury pra,cow.a]o pod pl'zewodmctwem Benona Hardego. W eliminacjach cen<tr;:łlnych w [n.oWI'ocłoawiu wojewódzl1w.o poznańskie reprezentować będą: duet Jerzy Iwaniekil i Piotr Adamczewski, Lechosław S2Jarata oraz M.arek FTąckowiak.

O["k:l.esUM Kameralna Polsikiego :Radia i Telewiz3i poci kierownictwem AgnIeszki D;u,C1Lffial wyjechała do Berlilna zachodniego. 16.3. W salt WieJ'<iej Pałacu KUltury obradowała IX Wie1kopolskla iKonf,erenc3a Kulturalna. Uczestniczylt w niej clZlonlwwie Wielkopolskiego Towar.zystlWa Kulturalnego oraz delegaci d'WIUdziestu dziewięciu tOW81'zy'stw lakalnych; przyjecbał! r6w:nie:!: reprez,entanci stowar.zyszeń kultura.lnych z innych województw. Obrady zagaił prezes Wiesław IPor.zyck:I.. Nast«:pnle wr«:,czył Gł6wną Nag.rodę TOwarzystwa. za rok 1980 prof. dI'owi Jerzemu Kmicie, m. in. za stworzenie podstaw nowoczesnej metodoLo.gU badań nad kulturą i zastosowanie własnej teorU kultury do zagadnień wspÓłczes:nośc1 regionu wielkopolskiego. Referat analizujący mo:!:liwości d perspektywy Wielkopolskiego TOwarzystwa Kulturalneg,o 3 ak o instytucji i organizacji S!POłecznej 'i kJuJturalnej wygłosU prof. dr Krzysztof Kwaśniewski. Wybrano nowe władze.

Prezesem Zarządu został Jerzy M«:czyński. Otwarto giełdy krajowe "Wiosna II" na terenach Międzynarodowych T.argów Poznańskich.

Wojewódzki Komitet przeciwpowod,z1owy ogłosił alarm przeciwpowodZl!OWy. Poziom wody w Warcie (przy moście Rocha) osiągnął 475 c:m i o dwadzieścia pi«:ć cm przekroczył stan alarmowY. Walne zebranie sprawozdawcze 'J'owarzystwa Miłośników Miasta Poznania.

W Galerii iNowej zaprezentowano malarstwo !Henryka Wl.nckiewicza. Odbył si«: także 'Wieczór poetyc.ki Jerzego Gr\Upińskiego. W.iersze recytowali akrzy TeMru Nowego - Tadeusz. Drzewiecld 1 And:rzej S,aar ora.z sam SJutor. Na trą.bce grał Robert P-alczewskl. !Piąty koncert z oka,zji trzydz!estopl«:ciolec1a /Szkól muzycznych p'iel'lWSzeo i drugiego st'opnia. Był to "Wieczór sonat" w wykonaniu pedagogów-planistów: Wojciecha Bryndala, Jerzego lAbery, Jana PoradO'wskiego i Barbary Woj tkowiak oraz LeoIlia S,llc'zepaniaka (flet) d Janusza Bilińskiego k1a,rnet). K,oncert odbył si«: w sali kameraLm.., Poznańskiego Towarzystwa Muzycznego im. iHenrya Wleniawskiego. Orkd,estra Kameralna Polskiego Radia d TclelWizji pod kierownictwell1 Ągniesz- .. kJ Duczmal po,wr6cila z podróży artystycznej do Be,rllna Zachodnlego. ,W nowej stoł6wce iPołitechnllrl Poznańskiej ,przy ul. Sw. tRocha 11 wyd&no piel'W1szy,.posiłek. 17.3. W salJOnie wystalWOwym TQwamystwa Md:łoś.niikĆiw MJj,asta Potznan:ia, st<traniem PaJWła Palucha otw.art,o wystalw«: fotograficzną Stare Miasto zimą poświ«:coną pamięcii MaksylIIlJil:l.an.a Mysz'kQWskJLego. 'W sali Państwowej Wyz5lZ,ej S'iJkioły' ilVI:urzy,cznej odbył si«: redtaii skrzypcowy ZamiJusa S'ichmur.zajewa. Alk0lllP8I!1.ioWała N.na Kuleszowa (Z'wli.ąek Socj'aJistyczonych Repubiiilk :RadZJieckicth). 18.3. Odby'10 sl«: drugie zebranie plenarne Woje/WódJ1Jkiego Zespołu Zj,aooowego Polskiej Zjednocllonej PartiI Robotniczej. Uczestniczył członek Biura iPolitycznego, sekretarz Komitetu Centralnego Kazimierz Barcikowskli. Obradom przewodniczył I sekretarz Komitetu Wojew6dz!kiego Jer1zy Kusiiak. Debata nad materiałami, przygotowanymi przez Wojew6dzki Zespół Zjazdowy w opa,rciu o wnioski i postulaty organizacji partyjny'oo PoznanIa i województw<ł poznańskiego, trwała dziesit:Ć godzin. 19.3. W Miejskiej Bibliotece publicznej im.

Edwaroa Raczyńskiego odbył sl«: "Czwartek literacki" eseisty i tłumacza Egona Naga'nowskie,go.

W Domu Technika odbyło 81«: walne zgromadzenie delegat6w Stowarzyszenia Inf;ynier6w 1 Techników Przemysłu Chemicznego. Szósty koncert Z oka.zj.i trzydziestopi«:ciolec,ia szkół muzycznych pierwszego i drugIego stopnia. W sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2 przy ul. Głogowskiej koncertowali uczniowie tej Szkoły.

Stan Wody na WarCie na wadowskaEle 'przy moście Rocha: 537 cm.

20.3. Zakończenie giełd towarowych "Wiasna-81".

W Księgarni Naukowej Polskiej Akadernil Nauk przy ul. Miel:!:yńskiego 27 otwarto wystawę krajowych i zagranicznych ksiąf;ek naukowych pt. Ratnictwo t gospodarka tYWnociowa. Zgramadzono ok. 1700 publikacji. W P.ałacu Kultury odbył się gościnny występ Teatru Adekwatnega z Warszawy. Dano Wyzwolenie Stanisława Wy- _ spiańskiego. IW .auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert Słupskiej Orkiestry Kameralnej pOd dyrekcją Bogdana Jarmołowicza. Solistką wieczoru była EWa Kandulska-.Jakóbczyk (fortepian). W salonie POznańskiega Towarzystwa F,otogranczneo otwarto wYstaw«: fatogramów Mariana WójcU!:a pt. Konie. '\V galerii "Od Nowa" ,otwarta wystaw«: dzieł Zofii Rydet pt. Nieskonczonolć datekich dróg. W sali pałacu Działyńskich odbył si«: :kOiI1Ce.rt z cyklu "El\tr.ada Młodych", Wystąpili JadWiga Rappe (alt), Maja NosowSk,aP,asławska (foil"teplan), Jerzy Mahler (baryton), Barbara RopeleWSka (.fortepian).

21.3. W sali Malinowej pałacu Działyńskich odbyło si«: "Powitaroe wiosny w iPra Sinfonice". Dyplomy członków hanorowych "Pro Siil1fonild" ,otrzymali: krytyk i muzy.kolog - Jerzy MłOdziajowski, dyrektor Muzeum InstrumentĆlw Muzycznych - WłodzLrndell'z Kamliński oraz dyrektor Zespołu Szkół EkQnamicznych im. Stanisława Staszica 'Aleksander Wei'ss. Z koncertem utwor6v; Mozarta i Chopina wYstą,pił pianista Janusz Olejniczak.

W galerii "Wielka 19" ,otwarto wystaw«: kopert do płyt Rosława Szaybo. a.3. Odbył si«: XX Zjazd Deleg.atów Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu 1>0- 23.3. znańskiego. Uczestniczył dyrektor - neralny Zarządu Głównego Stefan Strogulski. Nastąpiło uroczyste wr«:c.zen1e związkom sztandaru ufundowanego w 1980 r. przez l7iWiązki zawodawe. Aktu wręczema dokonał Henry,k Nowak, przewOdniC?:ący Komisji P,orozumiewawczej Związków Bran:!:owych. Zjazd dokanał wyborów nowych władz. Prezesem akr«:gu poznańskiego zootał Jerzy lVLastyński. W "Arsenale" odbyła si«: XV ogólnopOlska Giełda Plakatów. Otwarta został. m. in. wystawa plakatów Rosława ')zdybo z Londynu; swe plakaty preze,n

13ttOlWalt i sprzedawali kalekcjanerzy. Ogłoszono wYnikl konkursll na najlepsze plakaty roku 1980ywP' ł . ! -,., 5.

= I.. ::#.;, "' ....' ....,..;: t... =:' ""","."1" ." ......". .ł.

....,.>-"I. ..>.

... ,. .'r..

'J!.>'

-,>(.

. .

;..;

'iii\ , .

.o .Ji;

, "......, i.'.

Budowa wie:!:owc,a Akademii Ekonomioznej. Zdj<jcie wykanane w dniu 22 marca 1981 r.

W auli Unj,we:l'sytet:u im Adama Mickiewicza Odbył si«: koncert symfQniczny ,orkiestry Filharmonii Poznańskiej pod gościnną dyrekcją Hansa Ha:berta I6risa oraz Chóru Oratoryjnego z Hanoweru (Hannoverscher Oratorienchor) i solistów: MaI1ie Hadley-Robinson (sopran), Gaił Varina Gilmore (mezzosopran), Richarda Greagere (tenor) i Rolfa Beckera (bas).

Wykonano Messa da Requiem Giuseppe Vel'diego.

W Wielkopolskich Za.kładach Teleelektronicznych "Telkom-Teletra" odbyło Blę spotkanie delegatów komisji zakładowych Niezależnego Samorządnego Związ.ku Zawodowego "Solidarność", skupionych w Mi«:dzyzakładowym Komitecie Założycielskim "Wielkopolska".

Nowy prezydent Poznania Stanisław P:iot1"owiC?: rozpoczął urzędowanie.

W Pałacu Kultury, z Okazji Mi«:dzynarOdowego Dnia ';I'eatru, rozstrzygnięto plebiscyt na naj popularniejszych aktorów. Najbardziej lubianymi przez publlcznoć teatralną okazali si«: aktorzy: Wiesław Zwol!ński (Teatr POlski), Janusz Michałowski (Teatr Nawy), J<adwt

Wydarzenia w Poznaniu (23 - 26.3.)g.a ,Kurze,wsk,a (Teatr iM:uzyc,zny), Borna J.uszkat (Polski 'l'e,atr Tańca), iBarbara Mądr,a (Teatr ,Wielki), Ewa Darrulewsa (Teatr Lalki i Aktora) .oraz Zd,zislawa Blelecika (:Tea,tr im. Aleksandra Fredry w Gni,eźnie). Wrę.czon.o nagrod«: ZwYcię:!:czynri kokJursl1 na recenzj«: te.atralną - laureatką została JOwit,a \Kęcińska. Odbył się również konc,ert "Z kw;Latkiem dla aktora", Wystąpiły zespoły .artystyczne 'Pałacu \Kultury. IKJOnc,ert ga,l.owy z olmzji trzy,dzIestopięci.olecIa szkół muzycznych pierwszeg.o i drugdeg,o stopnia w .auli Ul1Iiwen;ytet:u im. ,Ad.ama iM:ickiew,icza. IW 'placówkach Powszechnej Klasy Oszczędności i Narodowe,go Banku (polskiego oB także niektóry'ch BJjencjach zakia.d>owyoo r.(2)poczęto przyjm.owanie !przed,płat m,a samocl:wdy osobow,e z mOllliwością kupna IW łataoo :1982 - 1985. Rooclzęly si«: koncerty !Wiosennego ogólnopolskle,go kania md:łośni'ków i wyk,ona,wców muzykJi f,olk, COIIlntry 1 blues. W sali Marmurowej Pałacu Kultury otwarto og61nqpo1ską wystaw«: .l1IieprofesjonaJ.nej tWÓI"1czości plastyc'lJnej artystów scen polskich. 'udział w:zi«:li Hanna Bielsk,a-.Boreda i Stefan Szmidt (Warszawa) or,az IStef.an Dobias2;, Jerzy Fe,chne,r, ZIbIiew Graczy,k, Józef P;rząda, Łuc'jan Rabski d IDorota Seremak (Poznań). 24.3. We wszystkich ogniwach należących do Mi«:dzyzakładowego Komitetu ZałożycielsIdego "Solidarność" ogłoszono gotowość strajkową. :, ,; f 'o, , . 00 ij :.. J-41f _<Io....t;"'--ł--"" ... }-:łi:: 'i:I ,.

W palacu Działyńskich odbyło się walne zebranie czIonków Towarzystwa NaUlkowego "Lnstytut Zachodni". Po wysłuchaniu sprawozdania z dZlalalrroścli ;t;nstytutu w 1980 r., uchw.alono absolutorium dla jego władz. .Bowołano dwu

d'me:stu siedmiu nowych członków Instytutu. UChwalono oś,wiad>czenie :wyrażaące zde,cydowany protest iPrzciwko decyzji Stałej Konferencji MdnLstr6w Oświaty 'K:r,ajów Republiki Federalnej Niemiec, dotyczącej oznaczania na mapie IW5półczeSnej Europy granic Nemiec iWed.1ug sMlnu ,z dnia 31 grud,nia 1937 r. (problemy przemysłu oponarskiego, a głównie bieżnikowania opon, były przedmiotem trzydniowe'go sympozjum. Uczestnlczy.Ii przedsta'Wliciele specjalistycznych firm z Austrii, Belgii, Danii, Francji, lłepubHKJ. Froel'ałnej Ndemiec, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Włoch. Referat na temat perspektyw rozwoju bief;nikowania w polsce przedstawił Stanisław Cyrano W sali Odrodzenia poznańskiego Ratusz,a nadano imiona osiemnastu dzieeiom urodzonym IW dniu 23 lutego 1981 r. (rocznlc,a wY,7!Wolenda lP,oznania). Zgodnie ze zwyczajem, prz.edstawiciea Ur!Zędu s.tanu CY'wilnego wręczyła 1"0dzicom ufundowane dla ich pociech przez pozn.ański oddział Państwowego Zak.1adu Ubeieczeń polisy ube2Jpieczeniowe z trzy.miesięcznym wkładem. [mpre!Zą towarzyszącą "Dniom Skandynawskim" organizowanym przez Zakład Filologii Skandynawskiej uniwersytetu im. Adama Mickiewicza byla pr,ezentacja !filmów ISzwedzkich w ,kinie "P,ałacowym". Z'ainaugurowała ją projeJkcja Jesiennej sonaty IngmBll'a Bergmana. 20.3. 'l1oclzy'ły się przel'lwane w tlnLu 14 marca br. ze względów proceduralnych ob:rady Ul K.onferencji Brogramow{)-'Wyborczej ZW1ią1Lku Socjalistycznej Młodzieży polskiej. Przy,j«:to uchwal«: prog:ramową. W holu parterowym Pałacu Kultury ot'W.aI1to wystaw«: prac plastycznych uczl1Iiów Szkoły p,odstawowej Nr 54. 'W Osie'ciLowym Domu IKiultury "Na 5,arpie" ot,wart,o wystaw«: malarstwa Ireny 'Zmarzlińsklej-Dzisiewskie.j.

16.3. Z dnicjatywy Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu powołano Obywatelski Społeczny Komitet Budowy pomrłik,a Armii "po2Jnań". Z,e skladu J{,omite,tu :wybrano osiemnastoosobowy Komitet Wykonawczy, na czele którego stanął F,rancis,zek Szczerba!. Wiceprzewodniczącymi 2JOstali: wicewojewoda Romuald Zysnarski i płk Henryk Kudła.

Wojewoda poznański zakazał sprzedaży alkoholu we wszystkich sklepach i lokalach gastronomicz:nych na obszarze Poznalnia i w.ojewództwa.

!Zespół Teatru Lalki i Aktora powr6cił z podró:!:y artystycznej do Republi

ki Federalnej Niemiec, gdzie ponad trzydziestokrotnie m. in. w Hamburgu, Hanowerze i Duisburgu, wYstawiał Tygryska Halnny Janus,zBwSkiej o.l'a,z Noc wigmjną.

.'

.

...

..-... .

,t

..tiW 'Wieku osiemdziesi«:clu dwóch lat zmarł Stanisław Odlanicki-.Poczo.butt, dyrektor na.ukowy Instytutu Krajowych Włókien Naturalnych w latach 951 - - .1969, udekorowalny Krzyżem K.awalerskim Orderu Odrodzenaa iI>olsi. %1.3. W godzinach przedpołud'lliowych odbył si«: w niektórych zakładach pracy czterogodzinny strajk ostrzegawczy, rw nbecnoścli przedstaWJicieli załogi Z,aiktadólw Graficznych im, Marcina K'asprzak,a ii K.omitetu Wojewódzkiego. Bolsklej Zjednoczonej p.artii Bobotniczej stlanowisko dyre.ktora naczelnego. Zakładów objął Aleksander Pikosz. \Z ok,azji Międzynarodowego. Dnia Teatru w rreatrze WieLkim i Teatrze Nowym przed spektaklami wieczornymi przedstaM'fuciele wladz wojejwód,ztwa poznańskiego i mias,t.a wr«:czyli .zasłużonym artystom scen odznaki regionalne i 'listy gr'a,tula,cyjne. 28.3. Naucz.anie języków obcych (teoria, praktyka, polityka oświatowa) było tematem konferencji naukowej, zorganizowanej przez -Z,arząd Główny POlskiego. To.warzystwa Neofilologicznego. W konfeI'encji """zięli udzia'ł przedstawiciele kr'ajowych ośrodków akadeIIJ,ickioh. W sali Malinowej Domu Turysty Polskiego Towarzystwa Turystyczno-IKrajo'znalwczego padsumowano II Ogól.nopalskł Indywidualny Rajd Wielodyscyplinowy przebiegający pod hasłem "Pam.ięć wiecznie żywa". Zgłosiło si«: stu trzydziestu uczestników r,ajdu, BWpio.nych w szesnastu drużynach r&Żnych .'typów oraz 'Osiemdzisięeiu d.ziewi«:ciu uczestników .lndyw!idua.lnych. Rajdoy przy'byli z szesnastu województw (najliczniejsza drużyna pochodziła z iKioźla - dwadzieścia dwie osoby), materiałów rajdowYch poszukiwali w T'oJ<;u iU'biegłym a,ż w tnydziestu ośmi;u województwach. W grupie dr,użynowej i miejsce ex aequo zldo,byli: Sekcja Młodzieżowa Klubu Górnkiiego "Limba" z PiO,zna>nia - !11137 \pkt. i Koło. n:r 14 przy Fabryce Obr,abiarek Specjalnych ,,'ponar-Tal'nów" w 'I1arnQWie - 1030 :pkt. m grupie mlod.zieży szkolnej [ miejsce zaj«:ła dru:!:yna Domu Dziecka w ISzaanotułach - 260 pkt; w grupie indy:widualneJ przyZnano. osiem wyróżnień. Pierwsze miejsca zaj«:1i: ex aequo Aleksander Jeokel i Roman Garczyk z .Poznania.

-¥t .

,-$<: : !..\-: .;

.{ł"'"'1:,.. .. X ;' . \-; \, ..

: I. : .}.,..

:w kio.śclele Zmartwychwstańców py ul. DąbróW1ki przyjmował angielski u.zdrowiciel Cliv C. Harris. W ciągu dwóch dni IpI'lZY'jął 9000 osób.

,..-" l

>,.' "

...

'"

"",,>":.

..

20.0.

!Na Cmenlt,alr!lU Komunalnym w Juroik.OIWIie odlbył Się pOIW,zeb Józefa MYsczkioov'Skiego, al'itysty-fotografka', twórcy abium:u Poznań. Józ,ef MYS.2Jko 1 wski zmarł w wi,ek.u sześćdz.iesięe,iu dziejwięeiu lat w IIIlO1Włoocla 1 wiu. W UnJ.wersyteclie im. Adama Mickiewicza od:by'ła się, z udziałem aktywu partyjnego uczelni, związków zawodowych i studentów oraz reprezent.a.ntów '\\1szY'8tkich szkół wyż's.zych nadzwyczajn.a zakładowa konJ'erencJa sprawozdawc:zo-<wybmc"Zoa Pol!N!Jiej Zjednoctlonej P,ar.

Wydarzenia w Poznaniu (30.3. -1.4.)

,tli Robotndczej. Obecni bylt przedstawiciele wojewódzkiej instancji partyjnej z sekretarzem .Komitetu Wojewódzkiego Józefem Switajem, Prezydium Wojewódzkiego Zespołu Zjazdowego oraz organizacji partyjnej poznańskich ZaJdadów Koncentratów Spo:!:ywczych "Amino". Referat sprawozdawczy wygło9ll I sekretarz Komitetu Zakładowego doc. dr hab. Jacek Trojanek. Dokonano wYbOru I sekretarza Komitetu Zakładowe,go, którym został pracownik naukowy Instytutu Matematyki dr Michał Karoński, oraz egzekutywy i komisji rewIzyjnej. Na plenarnym posIedzeniu Kom.ttetu DzielnicDIwego Polskiej ZjednoCZOll1ej Partii RobOtndczej Nowe Miasto wYbr,ano nowego I sekretarza, którym został dotychczasowY sekretarz organizacyjny Edmund Bruch. Poprzedni I sekretarz Bogdan Sajna przeszedł do prat'y w Wojewódzkiej Komisji Kontrolt Partyjnej. W salonie wystawowym 'I1owarzystlwia Miłośników Miasta Pozna'llia otwll:11to po,kaz malsbwa i rysunku uClZIliów kl. V PaństjWowego Liceum Sztuk Plastycznych. !Siódmy koncert z okazji trzydziestopI«:cloIecia szkół muzycznych pierwszego i drugiego stopnIa w salt koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych przy ul. Solnej 12. Koncertowali pedagodzy oraz orkiestra reprezentacyjna Wojsk !Lotniczych pod dyrekcją Juliana Kwtato'Wsk!ego.

""

. ,._,

";':$ "JoIiU

;t . ' ., "'"

Wysoka woda sokości mostu wykonane w

w Warcie na wyśw. Rocha. Zdj«:cie dniu 30 marca 1981 r.

Po dłuższej prze'rwie przywrócono po;południowe połącze,nia lotnicze P,oznama z Wa,rsząwą. Wybrano władze oddziału poznańskiego Stowarzyszenia Pol:Skich MtystÓIW Muzykow. Prezesem wybrano ponowme Ry,sząrda Szczepańskiego.

W salt Wielkiej Pałacu KUltury... odbył sI«: koncert laureatów eltmInacji wojewódzkich XX ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Radzieckiej W czasie imprezy laureatom wr«:czono nagrody. 31.3. ,w Klubie im. Włodzimierza Pietrzaka odbyło się zebranie założycielSkie Społe'c'zneo roo,mitetu BUdOIWY Pomnika 15. Pułku Ułanów Po,znań5k1ch. Na czele komitetu stanął Wdto[d S«:kowski. Pomnik stał niegdyś u zbiegu ulic Ludgardy i Paderewskiego. Zniszczyli go h4t1e1l"0WCY w 1940 ,r.

!Setną rocznlc«: urodzin obchodziła Marianna Lewandowic'z. Jubila,tk«: odwiedrlJ!.li przeds,tajWlciele Urz«:du Stau Cyw1lnego. W ,obecnośC!i najbliższej rodziny lWct'ęOO0ll10 jej Odznalk«: HOlliOt"OWą Miasta Poznania, list gratulacyjny od prezydenta oraz bukiet kwiatów. 1,4. W obecności dwóch kompozytor6w: Rafala Augustyna i Stefana Kisielewskiego odbył si«: w ault Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza koncert otwierający XXI Festiwal Polskiej Muzyki Współczesnej (Poznańska Wiosna Muzyczna). Obok utworów Augustyna i Kisielewskiego wykonano utwór Tadeu8Z8 Szeligowskiego. Wykonawcą była orkiestra symfoniczna Filharmonii Poznaliskiej pod dyrekcją Renarda CzaJkowskiego, a solistą - Andrzej Jasiński (fortepian).

Dowcipy primaaprilisowe. "Dzięki wielu staraniom udało si«: w tych dniach uzyskać we władzach centralnych zgod«: na przydzielenie Poznaniowi kilku przynajmniej autobusów berliet z nowej ich wersji, którą zacz«:to wytwarzać w Jelczu. Są to wozy z nowocześnie rozwiązanym nadwoziem, pojemniejsze od trzywagonowego tramwaju. Stwarza to szans«: odczuwalnego rozładowa': nia tłoku w autobusach na niektórych

J " f "" ( -- j -r--1 '. ; .J ',.,"". ,..w " ..:. iii ii':". .. ." . . . ,,, c:, '. J . f ' , {' ] ' , '-,,". .

.. \,f '"' .,: ł -.

"'",.

f 0,.:.,4\ ;,

'II"""

.11

"PI«:trus" na Rondzie Kopernikaliniach w Poznaniu. Dzisiaj dyrekcja WOJewódzkiego przedsi«:biorstwa Komunikacyjnego zdecydować ma, na kt6re trasy skieruje si«: pi«:trowe berliety, o czym poinformujemy jutro. Aby zobaczyć, jak te autobusy wyglądaJą" nasz' fotoreporter odwiedził ostatniO Jelcz, nli którego ulicach poddawane są obecnie próbom. Przeznaczone dla Poznania mają ju:!: nawet uwidoczniony na boku herb miasta i znak WPK. Oglądając zdj«:cie można si«: jednak martwić, jak kłopotliwe b«:dzie manewrowanie tak dużym autobusem po zatloczonych ulicach poznania" ("Głos WielkOpolski"). "Sławne i bardzo lubiane poznańskie koziołki z wief;y ratuszowej na Starym Rynku przejdą w najbliższym czasie konieczną ze wzgl«:dów konserwatorskich kuracj«: odmładzającą, by w czerwcu, podczas kolejnego Jarmarku Swi«:tojańskiego, pojawić si«: zn6w - widoczniejsze i »nowsze«. Na czas ich nieobecności przybywa do POznania galijski kogucik, wypo:!:yczony z muzeum zwierząt historycznych w Rzymie, gdzie dotychczas był on eksponowany w towarzystwie kapitolińskich g«:si, słom króla Hannibala i rzymskiej wilczycy. Na Wyst«:py kogucika skomponowana została specjalna aria, której autorem jest słynny francuski kompozytor Jean de Gallucienne. Tak wi«:c od dziś w południe mieszkańcy POznania i liczni na Starym Rynku turyści podziwiać będą melodyjne piania rozlegające si«: li. wieży renesansowego Ratusza" ("Gazeta Zachodnia"). W Teatrze Polskim odbyła się premiera sztuki Juliana Tuwima i Mariana Hemara Karlera Alfa Omegi w reżyserii Zdzisława Wardejna (scenografia Anny Rachel, muzyka Wojcie,cha Głucha, choreografia Przemysława SliwY). W premierowej obsadzie grali: Jarosław Pilarski (:Alf Omega), Maxta Zdybicka (Zuzanna Fiołkiewiczówna), Włodzimierz Kłopocki (Blum), Aleksander Błaszyk (Ekscelencja), Piotr Wypart (Wisiorek), tanisław Raczkiewicz (Reżyser; Pan II), Zdzisław Zachariusz (Sufler), Wiesław Zwoliński (Rewski; Profesor), Józef Jachowicz (Agent; Pan I), Eleonora Wallner (Sekretarka '1:), Irmina Babińska (Sekretarka II), Maria Bujas (Korespondentka prasowa), Krystyna FeldmBn (Szofer), Krzyszto"ł Kaczmarek (Dygnitar.z; Młodzieniec), Piotr Binder (Premier Pergolezji), Danuta Wiłowicz (gościnnie - Prezydent Pergolezji), Janusz Swierczyński (Adiutant), Renata Husarek (Kiecka), Zdzisław

,.... ...

4f

. i .Ał.. )'.........)/1;.. .' ;,,,i..

,.. .c\\:\

/.

. "" .

J .

,"" ł'(r:.'f ,.

}",

Od lewej: Wiesław Zwoliński (Rewski) Renata Husarek (Kiecka)

2.4.

Krauze (Pan III), Wojciech Kalinowski (Pan 'IV), Mariusz Szaforz (Pan V).

Udział wzi«:ly te:!: uczennice pailstwowej Szkoły Baletowej. Na obszarze miasta i województwa wprowadzono reglamentacj«: sprzedały masla i margaryny (3 kostki masła i 2 margaryny miesi«:cznie na dorosłą osob«:). Jednocześnie rozpocz«:ła si«: sprzedaf; na kartki mięsa i wyrobów mięsnych. "Gazeta Zachodnia" opatrzyła infO!."macj«:. tytułem: Reglamentacja stała się faktem. Pierwszy - od niepamlętnych czasów - dzień bez kolejek przed sklepami rzeźnickimi. Wprowadzono korekty do przebiegu linii autobusowych. Linia nr 72 przedłużona została do Garbar (Obornicka - Pułaskiego - Nowowiejskiego - Solna); linia nr 51 kończy si«: przy ul. Stalingradzkiej (Hotel "Polonez"); ltnia nr 85 przedłużona została do dworca autobusowego na Ratajach. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, w ramach XXI PoznańkieJ Wiosny Muzycznej, odbył się koncert kameralny Kwartetu Sląskiego. W Domu Prasy przy ul. Grunwaldzkiej odbyło się plenarne zebranie poznańskiego oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich poświ«:cone sytuacji w środkach masowego przekazu w Wielkopolsce. W ramach Festiwalu Polskiej Muzyki Współczesnej, w auli Uniwersytetu im.

Adama Mickiewicza koncertowała orkiestra symfoniczna FilharmonU Opolskiej pod batutą Marka Tracza. Solistą

3.4.

Wydarzenia w Poznaniu (3 - 5.4.)był Marek Gasztecki (bas). Wcześniej odbył si«: koncert kameralny, w którym udzlał wzi«:li: Elżbieta Mądra (sopran), Jerzy Kaszuba l Jerzy Łukaszewicz (akordeony) oraz w«:gierski pianista Szabolcs Esztenyi.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej im.

Edwarda Raczyńskiego otwarto wYstaw«: książek b«:dących dorobkiem poznańskiego środowiska pisarskiego w sześćdzIesi«:cioleciu działalności Związku L1ter atów Polskich. W sali "Sceny na pi«:trze" przy ul.

Masztalarskiej rozpocz«:ły si«: gościnńe wyst«:py "Studia K" z Budapesztu. Prezentowano Katarynkę według dramatu Georga Buchnera t.eonee i Lena.

W salonie "Empiku" otwarto wystawę pokonkursową rysunków i grafiki Konkursu im. Jana Wronieckiego.

W Teatrze Osmego Dnia odbyła si«: premiera przedstawienia Więcej nU: jedno ycie w reżyserii Lecha Raczaką. Z premierą połączona była inauguracja sympozjum pt. "Aktor". 4.4. W Teatrze Nowym odbyła się premiera dramatu Karola H. Roztworowskiego Judasz z Kariothu w reżyserii i opracowaniu dramaturgicznym Izabeli Cywińskiej (scenografia - Jerzy Kowarski, muzyka - Jerzy Satanowski, plastyka ruchu - Przemysław Śliwa). W premierowej obsadzie wystąpili: Janusz Michałowski (Judasz z Kariothu), Wojciech Standelło (Piotr), Paweł Hadynski (Jan), Jacek Różański (Jakub), Aleksander Trąbczyński (Tomasz), Edmund

,J,.

",>-¥",'!J. , ' "...;:.l", ,;,;'!j. l. \' "'".

...

". ..

Scena zbiorowa. W środku grupy: Janusz Michałowski jako Judasz z Kariothu

Pietryk (Andrzej), Maria Robaszewsna (Rachel), Elżbieta Jarosik (Maria z Magdali). Jako pielgrzymi jerozolimscy wystąpili: Andrzej Lajborek (Eleazar), Wiesław Komasa (Abraham), Lech Łotocki (Ezra); jako rzesza jerozolimska: Barbara Drogobór , Zbigniew GracZYk, Bożena Janiszewska, Hanna Krupianka, Sława Kwaśniewska, Wanda

Ostrowska; jako saduceusze: Andrzej Saar (Annasz), Tadeusz Drzewk!cki (Kaiphasz), Michał Grudziński (Jozue Ben Kamithos), Rajmund Jakubowicz (Joazar), Jerzy Stasiak (Arystobal); i jako faryzeusze: Marian Pogasz (Rabban Ananel), Boleslaw Idziak (Szikmi), Edward Warzecha (Nifki), Zbigniew Grochal (Kizai).. W ramach Fe5tiwalu Polskiej MUzyki Współczesnej, w auli Uniwersytetu im.

Adama Mickiewicza odbyły się trzy .koncerty: 1. chóru "Schola cantoruńf"Gedanensis" pod dyrekcją Ireneusza Łukaszewskiego; 2. Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia i Telewizji pod dyrekcją Agnieszki Duczmal, z udziałem Julitty Ślendzińskiej (klawesyn) i polskiej Grupy Perkusyjnej; 3. Zespołu "MW-2" pod kierownictwem Adama Kaczyńskiego. Po generalnym remoncie oddano dO użytku publiczności kino "Gong" przy ul. Wielkiej. Inauguracja "Dni kultury w«:gierskiej".

;:.;....

. ...

W wieku siedemdziesi«:ciu trzech lat_ zmarł Mieczysław Wejman, pionier odbudowy polskiej fonografii; dyrektor techniczny fabryki płyt "Odeon" w Warszawie (od 1945 r.) i "Muza" (od 1948 r.). W grudniu 1945 r. uruchomił w Poznaniu przy ul. Kościelnej 17 swoją wytwórni«: płyt "Mewa". M. in. w 1946 r. nagrał i utrwalił na płytach utwory Fryderyka Chopina w wykonaniu Raula Koczaiskiego, szereg arii operowych w wykonaniu Barbary KostlZewskiej. Fabryka płyt gramofonowYch "Mewa" zamkni«:ta została w 1950 r., mając na liście siedemset płyt.

5.4. Przy udziale osiemdziesi«:ciu delegatów obradował w sali Domu Kultury.. Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" Wojewódzki Zjazd pOlskiego Towarzystwa Turystyczno-KrajOznawczego. Zjazd wybrał nowI'! władze woje

wódzkie oraz delegat6w na Zjazd Krajowy. Prezesem został ponown1e Jerzy Bogucki.

Koncertem symfonicznym orkiestry Filharmonii poznańskiej pod dyrekcją piotra Warzechy, z udziałem altowioltsty Stefana Kamasy, zakończył si«: Festiwal polskiej Muzyki Współczesnej.

W sumie, na dziewi«:ciu koncertach "Poznańskiej Wiosny Muzycznej", przedstawiono czterdzieści kOmpozycji. Dwie godziny wcześniej odbył si«: koncert kameralny Kwintetu D«:tego polskiego Radia i Telewizji w Katowicach. Na ulicach poznania kwestowano na rzecz polskiegp Komitetu POmocy Społecznej. ' "Studio K" z Budapesztu zakończyło gościnne wyst«:py w sali "sceny na pi«:trze" przy ul. MasztalarskieJ. "Otwarte dni" w Akademii wychowania Fizycznego. Spółdzielnia Mieszkaniowa "Grunwald" zorganizowała w klubie "Kopernik" giełd«: u:!:ywanych wózków dla dzieci oraz rowerów. 6.4. W Galerii Nowej otwarta została wYstawa rysunków Piotra S,?nnewenda. Tematem była twarz aktora Teatru Nowego - Michała Grudzińskiego. Odbyło się rejonowe spotkanie se1ft'etarzY' Zarządu Głównego Związku Socjalistycznej Młodzieży polskiej: Wojcie,cha Kulpińskiego, Krystyny Świder i Wiesława Weittza z delegatami wybranymi na III Zjazd Związku z Gorzowa, Kalisza, Konina, Leszna, Piły, poznania i Szczecina. W galerii fotografii "Od Nowa" otwarto wystaw«: fotoreporterską Wydarzenia z lat 1956, 1968, 1976, 1980. W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarto wYstaw«: indywidualną fotogramów Andrzeja B. Górskiego. Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza rozpocz«:ła si«: polsko-francuska sesja naukowa historyków pt. "Rozwój świadomości narodowej w Europie środkowej od XVI do XX wieku". W spotkaniu - Obok historyków z uniwersytetów w Strasburgu i poznaniu - uczestniczyli równi.eż naukowcy z polskiej Akademii Nauk i Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie.

Na Osiedlu Bolesława Chrobrego w pOłączonych lokalach mieszkalnych (M-4 i M-6) otwarto przedszkole dla dwudziestu dziewi«:ciu malców, lecz z braku miejsc w innych przedszkolach przyj«:to pi«:ćdziesi«:cioro dzieci. W wieku siedemdziesi«:ciu pięciu lat zmarł Karol Ceptowski, kierownik Szko

ły Podstawowej Nr 10 w latach 1981_ 1971, b. wizytator opieki nad dzieckiem Kuratorium Szkolnego Poznańskiego.

'.':..... ".

, .r ....*.

łIi

'1'.

7.4.

W Komitecie wojewódzkim polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyła si«: narada aktywu ekonomicznego poświ«:cona reformie gospodarczej. W siedzibie Kombinatu Budowlanego Poznań-Wschód odbyło si«: zakończen1e Konkursu na "Dom z jedynką". Zast«:pca dyrektora Poznańskiego ZjednOCzenia Budownictwa Marian Borucki i redak

"" tł

....... '-' .

}.

'.. "'..tO ;.Blok mieszkalny na Osiedlu Jana III Sobieskiego nr 2, wyrół.niony znakiem "Domu z jedynką"tor naczelny "Głosu Wielkopolskiego" Wiesław Porzycki wr«:czyli symboliczne znaki jakości ekipom budowlanym, które wyróżniły si«: wzorową pracą w roku 1980, a znakiem jakości wyróżniono m.

in. dom wybudowany w 1980 r. na Osiedlu Jana III Sobieskiego 2 (wykonawca Kombinat BUdowlany Poznań- Wschód).

Odbyło si«: plenarne posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Związku, BOjowników o Wolność i Demokracj«:. Do Zarządu Wojewódzkiego wybrano: gen.

Wydarzenia w Poznaniu (7 - 10.4.)

dyw. Tadeusza Krepskiego, płk. rez. Józefa Krzywani«:. płk. rez. Zygmunta paducha, płk. rez. Franciszka Turka. Do Prezydium Zarządu: płk. rez. Czesława Braczkowskiego oraz płk. rez. Józefa Krzywani«:. W związku z przejściem na emerytur«: stefana Majchrzaka - sekretarza Zarządu wojewódzkiego, funkcj«: t«: powierzono Władysławowi Napierale. 8.4. ogólnokrajowa narada prezesów, przewodniczących rad krajowych i wojewódzkich związków spółdzielczości pra. cy. Teatr Osmego Dnia pod kierownictwem Lecha Raczaka wyjechał na gościnne wyst«:py do Szwecji i Holandii.

"."" 't.".

J:iiiO,

,.., ,,1 .. '"

11.4. W zarządzie Okręgu związku POlskich Artystów Plastyków odbyło si«: spot.

kanie z okazji siedemdziesiątej piątej rocznicy urodzin oraz pi«:ćdziesi«:ciolecia pracy twórczej nestora poznańskich malarzy Floriana Klemińskiego, zasłu:!:onego m. in. dla Powszechnej Wystawy Krajowej «929), znanego również ze swojej pracy konserwatorskiej w Muzeum Wieikopolskim. Tuż po wyzwoleniu w 1945 r jego Plonqcy Hatusz spr.zedawano jako "cegiełki" na odbudow«: Ra<tusza. W czasie spotkania jubilat udekorowany został Odznaką Honorową "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego" . W pawilonie nr 14 Mi«:dzynarodowych Targów poznańskich, z udziałem ministra kultury i sztuki Józefa Tejchmy, nastąpiło otwarcie Międzynarodowel Ekspozycji Maszyn Poligraficznych "Poligrafia 81". Udział wzi«:ły siedemdziesiąt trzy firmy z jądenastu krajów. W Poznańskiej Fabryce Maszyn Zniwnych odbyło si«: IV Forum Myśli Politycznej, które miało dać odpowiedź na pytanie, jakim wymaganiom muszą sprostać pracownicy polityczni komltet6w partyjnych?

W świetltcy Poznańskich Zakładów Graficznych im. Marcina Kaspnaka przy ul. Wawrzyniaka odbyło si«: spotkanie aktywu Zakładów z ministrem kultury i sztuki Józefem Tejchmą. Tego samego dnia przed południem J6zef Tejchma spotkał si«: m. in. w Komitecie Wojewódzkim polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z aktywem kulturalnym Poznania. W auli państwowej Wyf;szej Szkoły MUzycznej - w ramach wieczorów z okazji sześćdziesi«:ciolecia uczelni - odbył si«: koncert studentów wydziału wychowania Muzycznego, w którym brały udział zespoły wokalne, zespół instrumentalny i sekcja rytmiki. W holu parterowym Pałacu Kultury otwarto wystaw«: prac plastycv.nych uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 2. W Muzeum Rzemiosła Artystycznego na Górze Przemysława otwarto wystaw«: gobelinów Stefana Bopławskiego. Z podróży artystycznej do Republiki Federalnej Niemiec i Szwajcarii powrócił Zespół Pieśni i Tańca "Wielkopolska" pod kierownictwem Romana Matysiaka. 10.4. Obrady plenarne Komitetu Wojew6dzkiego polskiej Zjednoczonej partii Robotniczej. W referacie egzekutywy. wygłoszonym przez sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Józefa świtaja, poinformowano o przebiegu zebrań wyborczych, o ltczebności wojewódzkiej organizacji partyjnej, o 1IYtuacjl polttycznej na wsi i w ruchu związkowym. Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej poinformował o stanie dochodzeń przeciwko członkom partii, którzy nadużyli stanowisk partyjnych i państwowych dla osiągni«:cia korzyści materialnych. W 'imieniu komisji wnioskowej Stanisław Komorniczak przedstawił projekt uchwały. Nie została ona jednak przyj«:ta, m. in. w rezultacie sprzeciwu Benona Miśkiewicza. Druga wersja uchwały została zaaprobowana. zatwierdzono tak:!:e propozycje zmian w strukturze wydziałów Komitetu Wojewódzkiego. W auli Uniwersytetu im. Adama Mlcldewicza odbył si«: koacert symfo. niczny orkiestry Filharmonii poznańskiej, Chóru Chłopi«:cego i M«:skiego oraz zespołu ,sopranów Chóru Katedralnego pod dyrekcją Stefana Stuligrosza, z udziałem solistow z Niemieckiej Republiki Demokratycznej: AdeU Stolte (sopran), Christiana Vogla (tenor) i Wolframa Iwera (basso continuo) oraz Barbary F1gas (alt), Jerzego Mahlera (bas),

Jerzego Gruszczyńskiego (bas), Tadeusza Leśniczaka (bas), Benona Borowińskiego i Teresy Szydłowskiej (solo skrzypcowe), Zygmunta ZieluIskiego (wiolonczela), Mieczysława Koczorowskiego i Tomasza Gubańskiego (oboe d'amore).

Zakończyły si«: eliminacje kandYdatów do polskiej ekipy na VIII MI«:dzynarodowY Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego. Po dwuetapowYch przesłuchaniach jury pod przewodnictwem Zenona Płoszaja (Łódź) postanowiło, że Polsk«: reprezentować b«:dzie Jedenastu skrzypków (w kolejnoAcl alfabetycznej): Tomasz Bartosiak - absolwent Państwowej Wyf;szej Szkoły Muzycznej w Łodzi, Aureli Błaszczok - absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach, Bartosz Bryła - student Państwowej wyższej Szkoły Muzycznej w Poznaniu, Zbigniew Marchel - student Państwowej wyższej Szkoły Muzycznej w Łodzi, Barbara Milewska - studentka Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Poznaniu, Kazimierz Olechowski - student Akademii Muzycznej w Krakowie, Magdalena Suchecka 1 Tomasz Tomaszewski absolwenci Akademii Muzycznej w Warszawie, Monika Urbaniak - studentka Państwowej Wyższej Szkoly Muzycznej w Łodzi i Krzysztof Węgr.zyn - absolwent Akademii Muzycznej w Warszawie.

11.4. W Teatrze Wielkim odbyła si«: polska premiera opery Gaetano Donizettiego, Viva la Mamma w reżyserii Jana Maciejowskiego. Kierownictwo muzyczne - Antoni Gref, scenografia - Andrzej Sadowski, choreografia - Jurij Kuźniecow, przygotowanie chóru - Jolanta Dota-Komorowska. W premierowej obsadzie śpiewaH: Krystyna pakulska (Corilla Sartinecchi, primadonna), Andrzej Ogórkiewicz (Stefano), Dorota Sa10mończYk (Luigia BosChi), Andrzej Kizewetter (Agata), Maria Gielnik (Dorotea Caccini), Adam Wiśniewski (Gugielmo Gł'aftołstojnołonow), Władyslaw Wdowicki (Vincenzo Biscroma), Wił!'sław Bednarek (HOrazio Prospero), Jerzy Fechner (Impresario).

W Osiedlowym Domu Kultury "Pod Lipami" otwarto wystaw«: rysunku i grafiki EwY Piotrowskiej. 12.4. W sali sportowo-widowiskowej "Arena" zakończyły si«: XV Akademickie Mistrzostwa Polski w Tańcu Turniejowym, zorganizowane przez Rad«: Uczelnianą Socjalistycznego Związku Studentów Pol. skich Akademii Rolniczej. W najwyf;szej klasie A+S tytuł akademickiego mistrza Polski na rok 1981 wYwalczyli AndJ.zeJ Łozowski i Lidia Siekier ska (Olsztyn).

"'r ..Ki

-<;,r,f," ."

-...

:'- ""

.. / .

./..

..

'" .

..... ł1 (

:>i:- .:,. ..,

Na planie para Michał Zdun Romana Łuczyńska

13.4. W sali Kominkowej Pałacu KulCury odbyło si«: ogólnopolskie spotkanie poetów i krytyków. Zadania dzielnicowej organizacji partyjnej w kampanii sprawozdawczO-wyborczej przed IX NadzwYczajnym zJazdem polskiej Zjednoczonej Partii RObotniczej były tematem obrad Komitetu Dzielnicowego Nowe Miasto. Obradom przewodniczył I sekretarz Edmund Bruch.

Zakończyła si«: Mi«:dzynarodowa Ekspozycja Maszyn poligraficznych "poltgrafia 81". W Salonie Biura Wystaw Artystycznych w "Arsenale" otwarto cztery wYstawy: malarstwa pavla Navratila oraz rzeźby Zdenka Machai!ka (obaj z Brna _ Czechosłowacja); rzeżby Józefa Petruka i rzeźbY Marioli Kalickiej-Królczyk. 014.4. Odbyło si«: spotkanie wladz politycznych i administracyjnych województwa poznańskiego z przedstawicielami związków zawodowych. . Odbyło si«: spotkanie aktywu partyjnego i związkOWego poznańskiego w«:zła PolsKich Kolei Państwowych z ministrem komunikacji Mieczysławem Zajfrydem. posiedzenie Prezydium wojewódzkiego Zespołu Zjazdowego, pod przewodnictwem I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzego Kusiaka, poświ«:cone było przyj«:ciu materiałów powstałych w wYniku dyskusji toczącej si«: w wojewódzkiej organizacji partyjnej przed IX Zjazdem partii.

W salonie Towarzystwa Miłonikćw Miasta Poznania otwarto wystaw«: malarstwa Władysława Sobocińskiego.

Wydarzenia w Poznaniu (15 - 23.4.)

15.4. W sali sportowo-widowiskowej "Arena" odbył si«: regionalny zjazd delegatów kól Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" zarejestrowanych w Mi«:dzyzakladowYm Komitecie Założycielskim region "Wielkopolska". Piąta sesja Forum Myśli Politycznej.

Wst«:p do dyskusji stanowiły tezy Józefa cegły - zawarte w jego wystąpieniu pt. PZPR a zwiqzki mtodzi!.:tjJ. Zaciągni«:to warty honorowe przed Pomnikiem Braterstwa Broni i Przyjaźni POlsko-Radzieckiej, obeliskiem Cytadelowców, obeliskiem 57. Pułku piechoty Wielkopolskiej, 7. Pułku Strzelców Konnych, przed Pomnikiem Aliantów, obeliskiem Związku Walki Młodych, w Forcie VII i na terenie b. obozu w Zabikowie, przed PomnikieI:l Powst"ńców Wielkopolskich 1918/1919 a także przed pomnikami Tadeusza Kościuszki i Karola Świerczewskiego. 16.4. W Domu Kultury Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" otwarto wystaw«: grupy fotograficznej "Stodoła 60" pt. Czyny i rozmowy.

18.4. W holu Pałacu Kultury otwarto wystaw«: fotograficzną Grupy "Stodom" (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich). 21.4. Odbyło si«: spotkanie Prezydium Wojewódzkij Komisji Porozumiewawczej Związków Branżowych z wojewodą poznańskim Stanisławem Cozasiem i wicewojewodą Ryszardem Cmielewskim. Prezes Rady Ministrów powołał na stanowisko wicewojewody poznańskiego mgra inż. Jana Tomaszewskiego, dotychczasowego dyrektora Rolniczych i Leśnych Zakładów Doświadczalnych Akademii Rolniczej. W kinie "Miniaturka" rozpoczął się przegląd najgłośniejszych filmów świata "Konfrontacje 80". 22.4. Powołano Społeczny Komitet Obchodów Rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956.

Członkowie Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Armii "Poznań". po zwizytowaniu Wzgórza Sw. Wojciecha (zbieg ul. Ksi«:cia .Józefa i Północnej) oraz rejonu novotelu w Parku Ty'siąclecia, obejrzeli iak:!:e makiety pomnika

wykonane przez poznańskich artystów-r-zeźbiarzy. W sali Białej Urz«:du Miejskiego, w obecności prezydenta mfasta Stanisława Piotrowicza oraz wiceprezydenta Andrzeja Wituskiego, odbyła si«: nast«:pnie dyskuSja nad lokalizacją pomnika. W salonie Poznańskiego Towarzystwa F'otograficznego otwarto wystaw«: Grupy Twórczej "GT" pt.' Fotografia rektamowa Jacka KUkieły, Tadeusza Napadło i Zdzisława Orłowskiego. 23.4. Rozpoczeły si«: obchody sześćdziesi«:eiolecia poznańskiego oddzialu Związku Literatów Polskich. W sali Białej urz«:d'l Miejskiego odbyło si«: spotkanie przedstawicieli wladz z pisarzami. Obecni byli wiceminister kultury i sztuki Stanisław Puchała i I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Kusiak. Twór.ców powitał prezydent miasta St..msław Piotrowicz. O dorobku środowiska lIterackiego mówił prezes Zarządu oddziału Egon Naganowski. Wręczone zostały odznaczenia państwowe i regionalne. Aktu dekoracji dokonali: Stanisław Puchala, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej Tadeusz czwojdrak oraz wojewoda poznański Stanisław Cozaś. Odznaczenia otrzymali: Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski - Kazimiera nłakowiczówna (odznaczenie wr«:czono poetce w jej mieszkaniu); Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski - Aleksander Rogalski; Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski - Nikos Chadzinikolau i Józef Ratajczak; Złote Krzyże Zasługi:' - Przemysław Bystrzycki i Stanisław Neumert; Srebrny Krzyż Zasługi - Łucja Danielewska. Wr«:czono także Odznaki Zasłużonego Działacza Kultury oraz Odznaki Honorowe Miasta Poznania i "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego". W imieniu odznaczonych podziękował Aleksander Rogalski. Gratulacje złożył wiceprezes Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich Leszek Prorok. W godzinach wieczornych, w pałacu Działyńskich, o Poznaniu literackim lat międzywojennych mówił historyk literatury Jarosław Maciejewski. Obchody sześćdziesi«:eiolecia połączone zostały z XV Dekadą Pisarzy Środowiska Poznańskiego.

Setną rocznic«: urodzin obchodziła seniorka poznańskiej poligrafii Teofila Tymkowska. JUbilatk«: odwiedzili w jej mieszkaniu przedstawiciele władz miasta, Urz«:du Stanu Cywilnego, poznańskich Zakładów Graficznych im. Marcina Kasprzaka oraz członkowie samorzą

24.4.

du mieszkańców Komitetu Osiedlowego ,.Centrum". Prezydium Miejskiej Rady Narodowej przyznało jubilatce Odznakę Honorową 'Miasta Poznania. Wr«:czył ją wraz z listem gratulacyjnym prezydent Poznania Stanisław Piotrowicz. Spotkanie aktywu kulturalnego miasta w Komitecie Wojewódzkim pOlskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z zastępcą kierownika Wydzialu Kultury Komitetu Centralnego Kazimierzem Molką oraz wiceministrem kultury i sztuki Stanisławem Puchałą. Odbyl0 si«: plenarne posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej, z udziałem przedstawicieli organizacji partyjnych z Zakładów Przemysłu Melatowego "H. Cegielski" i Zakładów Metalurgicznych "Pomet". Plenarne posiedzenie Komitetu Zakładowego polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. W obradach uczestniczył kie. rownik Wydziału Nauki i Oświaty Komitetu Centralnego doc. dr hab. Eugeniusz Duraczyński. W domach kultury Nowej Dzielnicy Mieszkaniowej "Rataje" rozpocz«:ły si«: "Osiedlowe Dni Młodości".

W wieku osiemdziesi«:ciu jeden lat zmarł działacz ruchu rObotniczego Czesław Swinarski, uczestnik Rewoluc]i Pażdziernikowej 191'1 r., członek Komunistycznej Partii Polski w latach 1926- 1938, aktywista Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Chemicznego i delegat na II Kongres, radny miasta Poznania, odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą i Krzyżem Of1cmskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Orderem Czerwonej Gwiazdy. W Poznaniu przebywała delegacja Centralnego Zarządu Towarzystwa Przyja:!;ni Radziecko-Polskiej: przewodniczący Centralnego Zarządu Aleksiej Szytikow oraz Jewgienij Kurakin i Georgij Baranowskij. W towarzystwie I sekretarza Komitetu' Wojewódzkiego POlskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzego Kusiaka i konsula generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Rudolfa Skworcowa delegacja spotkała się z działaczami spOłdzielczości i Towarzystwa przyja:!;ni Polsko-Radzieckiej. W Pałacu Kultury rozpoczął si«: Ogólnopolski Konkurs Filmów Amatorskich 16 mm - "OKFA-81". Zgłoszono sto jeden filmów z trzydziestu pi«:ciu amatorskich klubów filmowych. Komisja zakwalifikowała do konkursu osiemdziesiąt dwa filmy, w tym dwadzieścia dziewi«:ć debiutów.

W Akademii Medycznej odbyło si«: sympozjum naukowe nt. Zbrodnie ludobójstwa popełnione na ludności polskiej w tzw. Kraju Warty w okres!e 11 wojny śWiatoweju \. \ I '.'- I .... ,'i 'li .'1

.

.', G:.-.=" ' - - I '- I ' '1,,91. .., . ! . l '. 1_--iI; - I ;f.t ':-"i?; 'I -. " ra.J -(II ,.

ł!.: -il: !t. . - j >::...» : '\ \ J:,; , i 1 ł r '' ., il ,,,.,./-1) ,:JIJ'ij ...-......--.-........ .,' 1 ./ ; .1

/.

,.

25.4.

V{ ault Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył si«: koncert symfoniczny orkiestry Filharmonil Poznańskiej pod dyrekcją Jerzego Salwarowskiego. Soltstą był jugosłowiański fagocista Milan Turkowi/! (Austria).

W Osiedlowym Domu Kultury "Orle Gniazdo" (Osiedle Lecha) rozpocz«:ło si«: krajowe forum młodzief;y ze spółdzielczych osiedli mieszkaniowYch. W Domu Prasy odbyło si«: spotkanie dziennikarzy z posłem' na Sejm prof. drem Adamem Łopatką, poświ«:cone projektowi ustawy o cenzurze. W Urz«:dzie Wojewódzkim odbył si«: ogólnopolski zjazd b. w1«::!;niów hitlerowskiego obozu koncentracyjnego Dachau. Po zakończeniu obrad plenarnych, uczestnicy spotkania wzi«:li udział w apelu poległych na terenie Fortu VII. W sali Odrodzenia poznańskiego Ratusza odbył si«: ślub solistki zespołu "Spiritualis Gospels Singers" Giny Łopacińskiej i aktora Teatru Nowego Wiesława Komasy. 2yczenia skłal!alt przedstawiciele władz miejski.h, jazzmanów i Klubu Miłośników Teatru. Obradowała Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Komitetu Srodowiskowego Kultury. Przewodniczyła Władysława Klawiter, a w obradach udział wzi«:ło ponad stu delegatów. Konferencja wybrała I sekretarzem Komitetu Srodowiskowego Macieja Olejniczaka, pracownika naukowego Państwowej wyf;szej Szkoły Sztuk Plastycznych.

W galerii fotografii "Od Nowa" otwarto wystaw«: pt. Aneks do... Premiera Bajki o wilku w poznan8kim

Wydarzenia w Poznaniu (25 - 27.4.)

28.4.

Teatrze Lalki i Aktora, na którą złof;yły si«:: Czerwony Kapturek Jana Brzechwy (muzyka Piotra Kałużnego) oraz Piotruś t wHk Sergiusza Prokofiewa z polskim tekstem Igora Skiryckiego. Przedstawienie zrealizowali: Wojciech Wieczorkiewicz (reżyseria) i Leokadia Serafinowicz (scenografia). W premierowej obsadzie grali: Maria Korzeniewska jako: Czerwony Kapturek, Mama, Babcia, Derkacz oraz Narrator (Czerwony Kapturek) i Jan Harenda jako: Gil, Wilk, Gajowy oraz Narrator. W Piotrusiu ł wilku wystąpili: Maria Korzeniewska jako: Piotruś, Ptaszek, Kaczka, Jemiołuszka oraz Narrator i Jan Harenda jako: Dziadek, Wllk, Myśliwy, Kot oraz Narrator.

Obradował V Zjazd Delegatów Ochotniczych Straży Pożarnych. Delegaci wybrali nowy Zarząd, na którego czele stanął ZbIgniew Standar . W Wielkopolskim Muzeum Wojskowym na Starym Rynku otwarto wystaw«: związaną z 15. Pułkiem Ułanów. Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Socjalistycznego ZwiązkU Studentów Polskich. Wybrano Rad«: Okręgową, której przewodniczącym został Cezary Droszcz z Polttechniki Poznańskiej.

W Pałacu Kultury zakończył si«: XXVIII Ogólnopolski Konkurs Filmów Amatorskich 16 mm - "OKFĄ-81". wyświetlono osiemdziesiąt dwa filmy. Grand Prix przyznano filmowi Relacja Krzysztofa Korzyckiego (Szczecin). I nagrod«: w grupie debiutantów zaobył film Falstart Krzysztofa Cerkaskiego (Bydgoszcz), a w grupie zaawansowanych - Mów do mnie Grzegorza Kwinty (Nowa Huta). I nagrod«: zespołową otrzymała Pracownia Filmowa "Rotunda" (Kraków).

o."!

'.S;i;,,;i .

<,, <

W wieku siedemdziesIęciu pi«:ciu lat zmarł Józef Skibiński, przewodniczący Rady Wojewódzkiej Zrzeszenia Prywat

27.4.

nego Handlu i Uslug od 1978 r., działacz wielkopolskiego oddziału polskiego ZwiązkU Chórów i Orkiestr oraz Choru Męskiego "Arion" , udekoroWlllny Krzyżem Kawaluskim Orderu Odrodzenia pOlski. Jednocześnie zmarła jego małżonka Lidia Skibińska. Na posiedzeniu plenarnym Miejskiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa LUdowego na własną prośb«: ustąpił prezes Jan Szukaiski, a w tajnym głosowaniu ,- spośród trzech kandydatów - prezesem wybrano doc. dra hab. Czesława Siwińskiego, pracownika naukowego Akademii Medycznej. Otwarcie księgarni społeczno-politycznej u zbiegu ul. Czerwonej Armii i Tadeusza Kościuszki. Otrzymała ona pomieszczenia po księgarni rolniczej przeniesionej na ul. Walki Młodych. W dawnym pomieszczeniu księgarni społeczno-politycznej otwarto antYkwariat współczesny. Recital Ireny Jarockiej w ault Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

,.

.

...

e

W salt Marmurowej Pałacu Kultury odbył si«: uroczysty koncert z okazji siedemdziesiątej piątej rocznicy urodzin ł pi«:ćdzIesi«:ciolecia działalności anystycznej i społecznej Witalisa Dorożaly. Wystąpiły Chór M«:ski im. Stanisława Moniuszki i Chór Męski "Arion" przy Pałacu Kultury. Połączonymi chórami dyrygował jUbilat. Powstał Związek Zawodowy Pracowników Upowszechniania Kultury Tanecznej w Polsce, z siedzibą przy ul. Poznańskiej 19. Związek zrzesza m. in.: nauczycielt tańca, instruktorów tańca, choreografów, pra'cowników' administracji, placówek upowszechniających .Kul

. p

turę taneczną, muzyków orkiestr tanecznych, prezenterów dyskotek i akompaniatorów. 28.4. Odbyło si«: kolejne posiedzenie Prezydium WojewÓdzkiego Zespołu Zjazdowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Omówiono ostateczną redakcj«: propozycji przedzjazdowYch, ze szczególnym uwzgl«:dnieniem materiałów przygotowanych przez Zespół IX. 29.4. Sesja WOjewódzkiej RadY Narodowej poświ«:cona poprawie dostaw środk6w produkcji, zaopatrzenia w wod«: i roz,woju rzemiosła. Uczestniczył wiceminister rolnictwa Henryk Burczyk. W związkU z rezygnacją Walentego Kołodziejczyka z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Narodowej, przedstawiono na to stanowisko dwie kandydatury radnych: Bronisława Michalaka i Aleksandry poch. W ,ajnym głosowaniu WIceprzewodniczącym wybrany 70stał Bronisław Michalak. Przewodniczącym Komisji Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Przestrzennego wYbrano Ryszarda Witkowskiego.

W Wojewódzkim Komitecie Zjednoczonego Stronnictwa LUdowego odbyła si«: narada aktywu rolnego województwa poznańskiego. Prowadził ją sekretarz Komitetu Tadeusz Zając, a zast«:pca kierownika Wydziału Ekonomicźno-Rolnego Naczelnego Komitetu StanIsław pOhoryło przedstawił informacj«: o realizacji porozumienia Biura Politycznego Komitetu Centralnego polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i Prezydium Naczelnego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa LUdowego W sprawie w«:złowYch zagadnień polityki rolnej. Skutkom gospodarczym i przyrodniczym projektowanej eksploatacji w«:gla brunatnego w tzw. rowie poznańskim poświ«:co!la była sesja zgromadzenia ogólnego członków oddziału poznańskiego polskiej Akademii Nauk. W korytarzu na pierwszym pi«:trze siedziby Urz«:du Wojewódzkiego udost«:pniono wYstaw«: projekt6w architektoniczno-planistycznych Poznania. 30.4. W siedzibie Komitetu Wojewódzkiego polskiej Zjednoczonej partU Robotniczej spotkalt si«: weterani ruchu robotniczego, kombatanci walk wyzwoleńczych oraz ludzie wYróf;niający si«: w pracy zawodowej i społecznej. Kilkudziesi«:ciu najaktywniejszych wYI"óżniono odznaczeniami państwowymi oraz wpisaniem do Ksiegt Zasłu:ronych Ludzi Pracy Wojew6dzU»a poznańskiego.

. Krzy:!:ami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski udekorowano: Pawła

-Ą1ii!.!,ł1jU"'111 ..".:rqll . "I""'"'' J1 11I"",-ł Il17 , / ,II,_""...'"",..." , ij ' I, ""111'111',.,,'.. 111/1" I 1I'f!r -.I"-I ," : "''''1- r -' !I@'r!rr " _._ II.,JI I

Brod«:, Klemensa Czekaiskiego, Helen«: Gąsiorowską, Leona J"agodzińskiego, Stanislawa Jakiela, Jana J"óźwiaka, Bogdana Kamińskiego, Zofi«: KUbiak, BOżenę pfeiffer, Władyslawa Rauhuta, Bronisława Schepke. Do Księgi Zas1u:l:onych Ludzi Pracy województwa Poznańskiego wpisani zostali: Władysław Bałarzyk - oborowy w Rolniczej Spółdzielni produkcyjnej w Podstolicach; Tadeusz Becela literat; Wojciech Br«:k - kierowca II Oddziału Państwowej Komunikacji Samochodowej; Franciszek Domiński - ślusarz Zakładów Przemysłu Metalowego "H. cegielski"; Adam Filipiak - działacz robotniczy I Henryk Foltyniak - blacharz w Poznańskim Kombinacie BUdowlanym "Centrum"; Franciszek Furmaniak robotnik ze Spóldzieln1 "Metalpiast" w Buku; Jerzy Grzech' - taksówkarz ze Śremu; Stanislaw Grześ - rolnik z DrUf;ynia w gminie Granowo; Antoni Konieczny - ślusarz z Wojewódzkiego PrzedSi«:biorstwa Komunikacyjnego; Alicja Kostrzewska - komendant Milicji Obywatelskiej we wrześni; Michał KrUpa - rolnik II' Mieleszyna; Władysław Krupa - robotnik Fabryki Kosmetyków "p.ollena-Lechia"; Helena KUkiełasprzedawczyni; Bartłomiej Kurka - artysta-plastYk; Henryk Łukaszewicz emeryt; Marian Manicki - rolnik z Murzynowa Kościelnego; Jan Matuszewski _ starszy majster browaru w Grodzisku Wlkp.; Ryszard Matysiak - rolnik z Puszczyk owa w gminie Kamieniec; Hieronim Nadstazik - wiceprezes ZarządU Gminnej Spółdzielni "Samopomoc ChIopska" w Pniewach; Feliks Owczarzak - cieśla z Państwowego Gospodarstwa Rolnego W Ł«:knie; Franciszek Paulu9 _ kierownik piekarni w Gminnej Sp6łdzielni ..Samopomoc Chłopska" w Klszkawie; Aleksander Petrych - palacz w Fabryce papieru w CzerwonakU; Józef Pilarski - traktorzysta w spółLzielni Kółek Rolniczych w Podrzewiu; Zygmunt Przywarty - ślusarz w poznańskich Zakładach opon Samochodowych ,.stomil"; J"an Sadowski - starszy.technolog w WojskowYch Zakładach Motoryzacyjnych Nr 5; Marian Spychalski - weteran ruchu robotniczego; Andrzej

Wydarzenia w P.oznaniu (30.4. - 1.5.)

Sternal - zasłużony działacz robotniczy z LUbonia; Eugeniusz St«:pa - rolnik z Dąbrowy: Hieronim Strzyf;ewsRi - profesor w Akademii Medycznej: Kazimierz Szczudlak - rolnik z 2abna; LUdwik Szl«:zak - profesor z Akademii Medycznej: Leonarda Szymankiewicz - rolniczka z Kuślina; Waleria Świerczyńska - rolniczka zBarczyna; Tadeusz Walkowiak - dyżurny ruchu na stacji kolejowej w LUboniu; Ryszard Zdrojo - kierowca z Kombinatu Państych Gospodarstw Rolnych Ko,narzewo; Roman Zimiński - odlewnik ze Śremu; Bolesław Ziołek - ślusarz w Każmierzu; Gertruda Zywert - brygadzista w Poznańskich Zakładach Farmaceutycznych "Polfa". Gościł w Poznaniu prezes Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich J"an J. Szczepański. W godzinach po_ połUdniowych pisarz Odwiedził Zakłady Przemysłu Metalowego "H. Cegielski".

Wieczorem w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Edwarda Raczyńskiego odbył si«: "Czwartek literacki" Jana J. Szczepańskiego.

Delegacje z poznańskich zakładów pracy złożyły wiązanki kwiatów przed pomnikiem poległych działaczy Polskiej Partii Robotniczej na Cytadeli, pod monumentami Karola Swierczewskiego i Marcina Kasprzaka. W wielu zaKładach pracy odbyły si«: akademie pierwszomajowe oraz spotkania z zasluonymi pracownikami.

W wieku osiemdziesi«:ciu dziewi«:ciu lat zmarła Zofia Michalkiewiczowa, uczestniczka wallt o szkołę polską pod zaborem pruskim, działaczka Towarzvstwa "Warta" i pierwszej w Poznaniu żeńskiej drużyny harcerskiej im. Emilii Plater, udekorowana Krzyżem Kajl'alerskim Orderu Odrodzenia Polski. W Teatrze Wielkim wystąpiła gościnnie Alina Sanchez, solistka Opery w Hawanie (Kuba). Śpiewała parti«: G11dy w operze Verdiego Rlgoietto. 1.5 O godz. 10.00 syreny fabryczne obwieściły rozpocz«:cie świ«:ia pierwszomajowego. uczestnicy manifestacji spotkali się przy pl. Adama Mickiewicza. Po odegraniu hymnu państwowego, dele

'I

I<,AIJ'r-r }J, ........ f" .. ,.- .,,*,: , . . ';" ,: " ,: ,. . 1 ' I 'Ii!, rr."'.J: ,l , l,, 'fi P' I

I ,...'

"Iy# t

, ''*-'!1IiG ". ".1' dl' ,,.

'ft",. I

..,'II ł

" , f

)i !, , ' 7 '1>-'

. ;;;!'1":

.;...,.j;f;

Rozpocz«:cie manifestacji pierwszomajowej na placu Adama Mickiewicza .

Weterani Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 w pochodzie pierwszomajowYm zmierzającym ul. Marchlewskiego

gacja kolejarzy oraz przedStawiciele organizacji partyjnych, społecznych i młO:dzieży złof;ylt wiązanki kwiatów pod tablicą pamiątkową, wmurowaną w śclan«: Pałacu Kultury kU czci poleglyc1t kolejarzy. Kwiaty zlo:!:ono równie:!: w miejscu przyszłego pomnika Poznańskiego czerwca 1956 Nast«:pnie orkiestra WOjewódzkiego przedsi«:biorstwa Komunikacyjnego poprowadziła zwarty pochód ok. 20 000 ludzi ul. Marchlewskiego pod pomnik Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 r. Wśród uczestników pochodu byli członek Biura Politycznego, sekretarz Komitetu Centralnego polskiej Zjednoczonej Partii RObotniczej Tadeusz Grabski oraz I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Kusiak. Przed pomnikiem Powstańców Wielkopolskich pochód spotkał si«: z pochodem załogi Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" i mieszkańców Wildy. Przy df;wl«:kach hymnu państwowego składano kwiaty. Wart«: honorową przy pomniku zaciągnęli weterani powstania Wielkopolskiego, żołnierze Wojska Polskiego i harcerze. Uroczystość zakończyła si«: Międzynarodówką.

. ,'.... .ł"- ,.,.....,.. OA<"

,,,"

."L.

..::"'-,

.... ..".

;., ;-;;:; ,':"",.j

:,....

-,"'-..:

Składanie hołdu bohaterom pOw.

stania Wielkopolskiego 191811919

Swiecilo słońce, ale było chłodno.

Wielu poznaniaków brało udział w pierwszomajowych koncertach i festynach. Centralnym ich punktem był amfiteatr w parku na Cytadeli, gdzie oklaskiwano Reprezentacyjną Orkiestr«: Wojsk Lotniczych pod dyrekcją .Tuliana Kwiatkowskiego oraz solistóW' Teres«: Bogdanowicz i Jarosława Stempowski ego. Na Ł«:gach D«:bii1skich impreza odbywała si«: tradycyjnie pod potronatem Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski", a oklaskiwano tam orkiestrę dętą Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego pod dyrekcją Feliksa Zgrzeby, dudziarzy z Pałacu Kultury oraz zespół tańca "Cepelia". Na estradzie nad Wartą organizatorem imprez była Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych". Najwi«:kszy festyn sportowe-rekreacyjny przygotowała dla fnieszkańców osiedli winogradzkich poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa.

10 Kronika m. Poznania

Na torach kręglarskich "Czarnej Kult" rozpoczął się m1«:dzynarodowY turniej krlarski o "Puchar Poznania". Oficjalne otwarcie miało miejsce w .alt Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Cbwlalkowskiego. 3.5. W sali Malinowej pałacu Działyńskich odbyło si«: spotkanie działaczy Stronnictwa Demokratycznego. Przybylt tald:e sekretarz Komitetu WOjewódzkiego polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Maria Rynkiewlcz i przewodniczący WOjewódzkiego Komitetu FrontU Jedności Narodu Franciszek Szczerbal. Prof. dr hab. Lech Trzeciakowski wYgłosił wykład pt. Konstytucja 3 Maja u progu demokratycznej Europy. PO spotkaniu złof;ono wieniec pod tabltcą upami«:tniającą utworzenie w czerwcU 1939 r. w pałacu Działyńskich Klubu Demokratycznego.

Z okazji świ«:ta 3 Maja, w Teatrze Wielkim odbyło si«: uroczyste przedstawienie Strasznego dworu stanisława Moniuszki, poprzedzone okoltcznościowym wystąpieniem przewodniczącego Wojewódzkiego Komitetu stronnictwa Demokratycznego Alojzego Bryla. W Pałacu Kultury odbyła si«: inauguracja V Biennale Sztuki dla Dziecka pod haslem "Sztuka pomocą w rozumieniu świata i siebie". Wiceprezydent Poznania Andrzej Wituski, witając przybyłych, podkreślił znaczenie Biennale dla rozwoju sztuki dla dziecka. Przemawiał tak:l:e wojciech 2ukrowski. W Pałacu Kultury otwarto wYStaw«: ksiąf;ek dla dzieci (ponad sześćset tytułów), które ukazały si«: w ostatnich dwóch latach. W salonie Biura Wystaw Artystycznych na Starym Rynku otwarto wystaw«: scenografii pn. Rekwizytornia Adama Ktliana. Rozpoczął si«: VII Festiwal Filmów dla Dzieci ..Konfrontacje-81". W sali Wielkiej Pałacu Kultury dla przybyłych na Biennale gości zorganizowano imprez«: pn. Spotkanie niedzielnych przyjaciól. W "Arsenale" otwarto wYstaw«: Wspólczesnej scenografii Brytyjskiej. Zakończenie mi«:dzynarodowego turnieju kr«:glarskiego o "Puchar Poznania". Pierwsze miejsce zaj«:ła Maria Krzymińska, reprezentantka "Czarnej Kult", która uzyskała łączny wynik 811 pkt. Wyprzedziła ona Weronik«: Denzel (Republika Federalna Niemiec) - 797 pkt. i Mari«: Abraham (W«:gry) - 791 pkt. Mężczyźni stoczyli wyrównaną walk«:.

Zwyciężył Austriak Peter Pezel (1753 pkt.) przed 'V«:grem J"osefem Meszarosem (1726 pkt,) i Rumunem Uie HosU (1720). Najlepozy z Polaków Leszek 2ur

Wydarzenia w Poznaniu (3 - 6.5.)czak zajął ósme miejsce (1660). Główne trofeum zawodów - "Puchar Poznania" - pow«:drowało na W«:gry. W parach mieszanych zwyci«:stwo odniósl duet w«:gierski Meszaros-Abraham (1275 pkt.). ł.li. Drugi dzień Biennale Sztuki dla Dziecka przebiegał pod znakiem filmów. W kinie "Pałacowym" odbyły si«: pokazy krótkich filmów animowanych i autorskich. Rozpocz«:ło si«: również dyskusyjne forum filmowe pod hasłem "Stan i perspektywy rozwoju filmu dla dzieci i młodzieży", poświ«:cone problematyce. polskiego filmu fabuiarnego dla młodszych widzów, tendencjom w filmie animowanym, jak i sytuacji w kinie światowYm. Rozpocz«:ły si«: obrady Mi«:dzynarodowego Kolokwium polskiego Komitetu Przyjaciół Książki dla Dzieci - [BBY.

W Miejskiej Bibliotece Publtcznej Im.

Edwarda Raczyńskiego otwarto wystaw«: zbiorów Henryka JurkoWSklego pt. Wśr6d ksią:tek o teatrze lalek.

W Collegium Novum Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza zorganizował sesj«: naukową pt. Wydarzenia czerwcowe w Poznaniu 1956. Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne zorganizowało cykl spotkań dyskusyjnych Pelnym glosem O ku1turzll. Na Osiedlu Czecha przy ul. Piaśnickiej otwarto supersam ó powierzchni 1300 mł. Mieszczą si«: w nim działy: spof;ywczy, w«:dliniarski, artykułów gospodarstwa domowego, elektryczny, kosmetyczny i drobnej galanterU odzie:!:owej. W kinie "Miniaturka" zakończył si«: przegląd naj głośniejszych filmów świata "Konfrontacje 80". 15.5. Obrady przedstawicielt spółdzielczości inwaltdzkiej z Wielkopolski, zrzeszonej w autonomicznym Niezależnym Samorządnym Związku ZawodowYm Pracowników Spółdzielczości Inwaltdów. W hali Nr 2 Mi«:dzynarodowych Targów Poznańskich rozpocz«:ła si«: ogólnokrajowa giełda materiałowo-maszynowa. Uczestniczyło sto dwanaście przedsiębiorstw. W ramach organizowanego przez Towarzystwo Przyjaźni Polsko-W«:gierskiej "Swi«:ta Kultury W«:gierskiej" otwarty został w Szkole podstawowej nr 64 im. Marii Konopnickiej Klub Przyjaf;ni polsko- w«:gierskiej. . W pałacu Działyńskich odbył si«: koncert kameralny z cyklu "Estrada Młodych" w wykonaniu: Moniki Kozłowskiej (skrzypce), Michała 2mijewskiego (fortepian) oraz Kwintetu D«:tego FilharmonU Poznańskiej.

Na Biennale Sztuki dla DZiecka ogłoszono wyniki konkursu literackiego na ksią:!:k«: o wysokich walorach artysł<ycznych adresowaną do dzieci i młodzIeży. ;Jury, pod przewodnictwem Haliny Skrobiszewskiej, przyznało dwie równorz«:dne pierwsze Nagrody - "Złote Koziołki": za poezj«: - Joannie Kulmowej (Moje pr6:tnowanie), za proz«: - Markowi Nowakowskiemu (Lepszy). Owie równorz«:dne drugie nagrody - ,,srebrne Koziołki": Adamowi BOhdajowi za Telemacha w d:tinsach, Małgorzacie Musierowicz za Kwiat kalafiora. W konkursie na słuchowisko radiowe, jury pod przewodnictwem Joanny papuzińskiej "Złote Koziołki" przyznało Wandzie Chotomskiej za Korale oraz "Srebrne Koziołki" -, Alinie i Jerzemu Afanasjewom za Gdy fortepian zasypia i Ewie Nowackiej za W pochmurny mgUsty wiecz6r. Ponadto biennale ,;Koziołki" przyznano za adaptacje radiowe, re:!:yseri«: oraz role aktorskie, m. in. "Złote" - Franciszkowi Pieczce i "Srebrne" - Joannie Szczepkowskiej. W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarto wYstaw«: twórczości Antoniego Ruta poszukiwania. 6.5. Na Biennale Sztuki dla Dziecka ogłoszono wyniki VII Festiwalu FUmów dla Dzieci i Mlodzie:!:y. "Złote Koziołki" otrzymał film Stanisława J«:dryki Zielone lata, "Srebrne" - film wojciecha Fiwka JeśU serce masz bijące, ,rązowe" Wiktora skrzyneckiego Mysz. "Brązowe Koziołki" otrzymał też Janusz Ł«:ski za serial Klusownik. W kategorii filmów animowanych "złote Koziołki" przyznano filmowi Eugeniusza Straua Apetyt; "Srebrne" - filmowi Krzysztofa Kiwerskiego Jasio; dwie równorz«:dne trzecie nagrody - "Brązowe Koziołki" otrzymały filmy Kalejdoskop Miki-Mola w ref;yserU Ryszarda Antoniszcraka i Jak w bajce w re:!:yserii Stanisława Lenartowicza. P1'Zyznano także nagrody specjalne: kompozytorowi Zenonowi Kowalewskiemu za muzyk«: do filmu Reksio kompozytor, Ryszardowi Antoniszczakowl za opracowanie pldstyczne filmu Kalejdoskop Miki-Mola, Piotrowi Szpakowiczowi za animacje do filmu Noc. NagrodY przyznano równie:!: Jadwidze K«:dzierzawskiej za film Zabawa, Józefowi Cwiertni i Adamowi HajdUkowi za film Kapitan Pyk-Pyk. Rozstrzygni«:to konkurs na prace naukowe. Za prace naukowe publikowane i nie publikowane . w grupie rozpraw habilitacyjnych i doktorskich dwie równorzędne pierwsze nagrody przyznano dr Joannie Papuziń

skiej (Warszawa), i doc. dr. hab. StanIsławowi popko (Lublin); za najlepszą w grupie prac magisterskich, dyplomowych i innych równorz«:dnych uznano prac«: mgr Elżbiety Olejniczak (Poznań). W grupie rozpraw i artykułów naukowych I nagrod«: otrzymała Urszula Morszczyńska (Kraków). Rozpocz«:ło si«: sympozjum naukowe poświ«:cone wartościom w sztuce dla dzieci. Odbyła si«: pierwsza publiczna projekcja filmu Klamczucha Anny Sokołowskiej, b«:dącego ekranizacją powieści poznańskiej pisarki Małgorzaty Musierowicz. '1.5. Z okazji trzYdziestej szóstej rocznicy zwyci«:stwa nad faszyzmem w Klubie Wojsk Lotniczych odbyło SI«: plenarne posiedzenie Wojewódzkiego Zarządu Związku Bojowników - o Wolność l D'emokracj«:. Referat wYgłosU pik Jerzy Ciszewski. Odbyła si«: dekoracja zasłuf;onych kombatantów. W cz«:ści artystycznej koncertowała ReprezentacYjna Orkiestra Wojsk Lotniczych.

Na V Biennale Sztuki dla Dziecka ogłoszono wYr.ikl przeglądu teatrów lalkowych I dramatycznych "Konfrontacje-81". Jury, pod przewodnictwem Jana Berdyszaka, nie, przyznało "Złotych Koziołków". "Srebrne" otrzymał PaństwowY Teatr Lalki "T«:cza" ze Słupska za przedstawienie Przed zaśnięciem w ref;yserii Jana Dormana. "Brązowe" przypadły Ośrodkowi Teatru Otwartego "Kalambur" z Wrocławia za przedstawienie Król malowany w re:!:yserii BOgusława Litwinca, Rozstrzygni«:to Konkurs im. Janusza Korczaka. Jury pod przewodnictwem Wojciecha Zukrowskiego oceniło sto siedem ksią:!:ek nadeslanych przez wydawców i sekcje IBBY z dzlewi«:tnastu krajów. Dwie równorzędne nagrodY za powieści otrzymali: Michael Ende (Republika Federalna Niemiec) za Niekończqcq się historię i Jan Navratil (Czecho<;lowacja) za Lampę chlopca okrętowego. W Akademii Wychowania Fizycznego odbyła si«: uroczystość odsłoni«:c1a pamiątkowej tablicy ku czci poległych i pomordowanych w II wojnie światowej (1939 - 1945) pracowników i studentów uczelni. Odsłoni«:cia tabltcy dokonała doc. Janina Sikorska-Tomaszewska. Tabllc«: projektował student wy:!:szej Szkoły Sztuk Plastycznych Maclej Pi«:ta.

W Miejskiej Bibltotece Publicznej im.

Edwarda Raczyńskiego odbył si«: "Czwartek literacki". Z czytelnikami spotkała si«: LUdwika Wofnicka - autorka ksiąf;ek dla dzieci i młodzieży oraz tłumaczka ltteratury anglosaskiej.

10

"

" - ," ",-- ' , ,- _ ''i'JJ ;':J, , . I- - ' I " ] " I lir 11\ , I L. l...!..,!" ,.

r,..... 1-'-' I i:J: "'""I. I ,G_ ..I -J I :UJJtJ Ii

" '- r 'I ., .. ;, ,j " , -ł-""...... _"J 'Gl' " -h. .:;..

" ,

'7

8.5.

W pałacu Działyńskich rozpocz«:ła się sesja naukowa pt. Problematyka Prus wczoraj t dziś. Obecny był kierownik Wydziału Zagranicznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej PartU RObotniczej Wacław Piątkowski.

Zakończyła si«: giełda maszyn, półproduktów i surowców zorganizowana przez oddział Centrali Obrotu Maszynami i Surowcami "Bomis". Teatr Osmego Dnia pod kierownictwem Lecha Raczaka powrócił z podróży artystycznej do Szwecji i Holandii. Delegacja Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej zło:!:yła wieniec przed pomnikiem podziemnego kierownictwa Polskiej Partii Robotniczej. W tym samym czasie delegacje społeczeństwa zło:!:yły hołd bohaterom w obozie f;abikowskim, w Forcie VII, przed płytą na Domu 20łnierza oraz na cmentarzu komunalnym w Miłostowie. Ulicami miasta przeszedł - spod pomnika Tadeusza Kościuszki, gdzie delegacja Frontu Jedności Narodu złof;yła kwiaty - uroczysty capstzyk. Na Cytadeli, w Parku Braterstwa Broni i Przyjafni Polsko-Radzieckiej, po odegraniu hymnu narodowego, złof;ono kwiaty pod pomnikiem. poległych w walkach o wyzwolenie poznania :!:ołnierzy i oficerów radzieckich, pod pomnikiem 'l. Pułku Strzelców Konnych, pod obeliskami ku czci Cytadelowców i żolnierzy 5'1. pułku Piechoty i na płycie grobowca dra Franciszka Witaszka. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia i Telewizji pod dyrekcją Agnieszki Duczmal. Solistką była Jadwiga Kotnowska (flet). W sali Renesansowej poznańskiego Ratusza zakończyło się V Biennale Sztuki dla Dziecka. Obecni byli goście ze Związku Socjaltstycznych Republik Radzieckich, BułrU, CzechosłoWacji,

Wydarzenia w Poznaniu (8 - 12.5.)

W«:gler oraz krajów Europy Zachodniej. Wr«:czono nagrody laureatom sześciu konkursów: filmowego, teatralnego, naukowego, radiowego oraz dwóch ltterackich. - Z okazji Dni Oświaty, Ksią:!:ki i Prasy przedStawiciele Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu wr«:czyll Odznaki "Zasłuf;onego działacza FJN" oraz Odznaki Honorowe Miasta Poznania artystom i dziennikarzom zajmującym si«: ochroną środowiska. 9.5. Dzień ZwYcię;twa. Na pl. Wolności odbyła si«: - z udziałem kompanii honorowej wyższej Oficerskiej Szkoły wojsk Pancernych oraz Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk LotniczYch - uroczysta odprawa wart garnizonu poznańskiego. Po przeglądzie pododdziałów oraz odegraniu sygnału ,,służba wartownicza..,. warty przedefilowały wzdłuż szpaleru oklaskujących je poznaniaków. W siedzibie Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawsklego odbyła si«: inauguracja V Mi«:dzYnarodowego Konkursu Lutniczego, połączona z pierwszym posiedzeniem Sądu Konkursowego. Odbył się I Okr«:gowY Zjazd Delegatów MłodZief;y Demokratycznej. Obrady poprzedziło wystąpienie przewodniczącego Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Alojzego Bryla. Wybrano dzlewi«:cloosobowe prezydium Rady Okr«:gowej, z przewodniczącym Jakubem Sobańskim. W Osiedlowym Domu Kultury ..Pod Lipami" odbyło się zebranie młodych kolekcjonerów, połączone z konkursową wystawą zbiorów. Finał wojewódzki OlimpiadY Wiedzy Społeczno-Politycznej pod hasłem "Pokój - Bezpieczeństwo - Współpraca". Zwyci«::!:yła reprezentacja Gniezna.

;.liS . .-. _; 1N .. .. ",-;'*£"'i',-," ,\ ":łł\""i'o ' i-'!->,I; ., ..;. t .>i, - ! .' , tij.- .:.<X,.. W" '/ 1: -? j :\' , « . ',---:i 'ib, 'fi '.y , . :--. ł.. ii.:jłj,i: u;: r . .j: o I 'I\" m ł '.....]iJ...I : \ u. .Hi' " ,..,"'W ' dt.

>" fll' l -ź.ł ;;" '-' w.;:;:- . ' "0

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył si«: 181 Koncert poznaiIski orkiestry symfonicznej Filharmonii

- poznańskiej pod dyrekcją Renarda Czajkowskiego. Solistą był Michał Grabarczyk (skrzypce). 10.5. Pracami porządkowymi na Cytadeli uczciła Dzień Zwyci«:stwa pi«:ćsetosobowa grupa f;olnierzy, studentów wyższych szkół oficerskich oraz Szkoły Chorąf;ych Po:!:arnlctwa. Na dwukilometrowym odcinku fosy (od rosarium do Cmentarza Garnizonowego) plantowano aleje spacerowe oraz wycinano zeschnięte drzewa i krzewY. Oczyszczono takie dno zbiornika w rosarium. ,,Rock Arena" - miała być największą imprezą muzyczną młodej generacji. Organizatorzy musieli jednak:!:e koncer,t odwołać z powodu chuligańskich ekscesów tych grup młodzief;y, które nie mogły dostać si«: do wn«:trza, bo sprzedano wszystkie bilety. Wybito wiele Bzyb. Sprawne działanie służb porządkowych zapobiegło powiększeniu strat materialnych. 11.5. W Państwowej wy:!:szej Szkole Sztuk Plastycznych dziewi«:ćdziesi«:clu czterech członków kolegium elektorskiego pi«:fdziesi«:cloma -głosami wybrało rektorem doc. Jaroslawa Kozłowskiego, dziekana Wydziału wychowania Plastycznego.

Spotkanie metropoltty poznańskiego, ksi«:dza 'llarcybiskupa Jerzego stroby z kierownictwem Wojewódzldego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego: przewodniczącym Alojzym Brylem, wiceprzewodniczącą Hanną Suchocką i sekretarzem Mirosławem Kopińskim. W szkołach średnich rozpoczęły si«: matury. W Galerii Nowej otwarta została wYstawa rysunków Włodzimierza Wosz1dewicza. 12.5. W Akademii Ekonomicznej odbyły si«: wybory rektora. Dwustu trźydziestu czterech elektorów w tajnych wyborach oddało swe głosy na jednego z dwóch zgłoszonych kandydatów, Prof dr hab. Zbigniew Czerwiński uzyskał sto cztery głosy, zaś dotychczasowY rektor - prof. dr hab. Janusz Piasny - sto trzydzieści głosów. W szpitalu im. Józefa Strusia otwar,.. to oddział intensywnej opieki medYcznej wYposa:!:ony ze środków Narodowego Funduszu OchronY Zdrowia. Ordynatorem zotał dr Stanisław Kawczyński. Zakończył si«: pierwszy etap Mi«:dzYnarodowego Konkursu Lutniczego im. Henryka Wieniawskiego. W drugim etapie znalazły si«: dziewi«:ćdziesiąt trzy instrumenty. W Izbie Rzemieślniczej otwarto VI Wystaw«: Rzemiosł Artystycznych.

Uczestniczyło w niej stu dwóch wY5tawców z-województw poznańskiego i leszczyńskiego, w tym czterdziestu ośmiu mistrzów rzemiosła artystycznego. Wśród eksponatów naj liczniej ukazano wyroby hafciarskie, złotnicze, stolarskie, kowalslde oraz witra:!:e. Odbyło si«: trzecie posiedzenie plenarne Wojewódzkiego Zespołu Zjazdowego. Uczestniczyli równief; sekretarze instancji partyjnych stopnia podstawowego, lektorzy Komitetu Wojew6dzkiego oraz zaproszeni goście - przedstawiciele Wojewódzkiego Zespołu ZjazdoWego z Gdańska. Dyskutowano nad materiałami programowymi na IX Nadzwyczajny Zjazd polskiej Zjednoczonej PartU Robotniczej.

Ch6r Chłoplt:cy i MęSki Filharmonii Poznań5kiej pod dyrekcją Stefana Stuligrosza i Poznański Chór Chłopięcy pOd dyrekcją Jerzego KurczewslWego wyjechały na wspólne koncerty do Republiki Federalnej Niemiec i Belgii. 13.5. Stu szesnastu elektorów dokonało w małej auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza wyboru rektora. Kandydowało trzech profesorów. W drugim głosowaniu najwił:cej głosów (sześćdziesiąt dwa) otrzymał prof. dr hab. Janus Ziółkowski.

Orkiestra Kameralna polskiego Radia i Telewizji pod kierownictwem Agnieszki Duczmal wyjechała w pOdr6t artystyczną do HolandU. Około godz. 18.50 podczas prac ziemnych spychacz uszkodził gazociąg doprowadzający gaz na Osiedle Mikołaja Kopernika. Miejsce awarU zostało dość szybko zlokalizowane, bowiem gaz wydobywał si«: z siłą 1,2 atm. Postawiono w stan gotowości straf; po:!:arną; wyłączono dopływ prądu. 14.5. W związku z zamachem na :!:ycie papieża w WatYkanie, który tak silnie wstrząsnął polskim społeczeństwem, odwołano Imprezy kulturalne I rozrywkowe. Kina były nieczynne. Nie odbyły si«: przedstawienia w Teatrze Wielkim, Muzycznym i Polskim. W Teatrze NowYm zamiast Rewizora Mikołaja Gogola dano monta:!: poetycki ku czci papieża Jana Pawła n. W bazylice archikatedralnej metropoltta poznański arcybiskup Jerzy Stroba odprawił msz«: w infencji powrotu do zdrowia Ojca SwI«:tego i kardynała Stefana Wyszyńskiego. O godzinie 19.00 rozpocz«:to całonocne modły, połączone z adoracją Najświ«:tszego Sakramentu. pównief; w innych kościołach poznańskich odbywały si«: o ró:!:nej porze nabo:!:eństwa. Tysiące wiernych przybyły

na msz«: celebrowaną- w farze, przybranej barwami narodowymi i papieskimi. W Państwowej wy:!:szej Szkole Muzycznej wybrano w tajnym głosowaniu nowego rektora, którym został doc. Waldemar Andrzejewski.

Z udziałem kierownika Wydziału otganIzacyjnego Naczelnego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa LudowegoJadwigi Biernat odbyła si«: wojewódzka narada prezesów gminnych komitet6w i aktywu.

, .... "

_.,

.r

l1li:

--'- f "'-0.0 .. <'- ł - -- ..' d'" .. ". ,Y.. :. ..:' . .

ł ." o;:. >.:'.

15.5.

W wieku sześćdzlesi«:ciu ośmiu lat zmarł prof. dr hab. med. szcz«:sny Marla Simm, kierownik i załof;yciel Kl1nlki Onkologicznej Akademii Medycznej, odZnaczony Krzy:!:em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Sesja zwołana przez Instytut SocjologU Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Komitet Nauk Socjologicznych Polskiej Akademii Nauk w sześćdziesl«:ciolecie akademickiej socjologii w Polsce. Uczestniczylt przedstawlC1ele wszystkich krajowych ośrodków socjologicznych. Popołudnie pośwl«:cono wspomnieniom o roli, jaką w socJologii polskiej odegrał Poznań oraz Florian Znaniecki. W auli Uniwersytetu im.- Adama Mickiewicza odbył si«: koncert symfoniczny orkiestry FilharmonU poznańskiej pod dyrekcją Bogdana Ol«:dzldego. Solistką była Lidia Grychtołówna (fortepian). Otwarcie Mi«:dzynarodowYch Zawodów Modeli SamochodOwYch, pr«:dkościowYch zdalnie sterowanych, w Ośrodku Rekreacyjnym poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Obornickiej. W ośrodku nauki jazdy konnej na Woli spłonął hotel.

Na Cmentarzu Komunalnym w Junikowle odbył si«: pogrzeb działacza ru

Wydarzenia w Poznaniu (15 - 19.5.)

18.5.

chu robotniczego Stefana Mrowickiego, członka Komunistycznej 1"artli Polski, polskiej Partii' Robotniczej od 1942 r., pracownika Warsztatów Kolejowych i działacza Związku Zawodowego Kolejarzy, udekorowanego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł w wieku siedemdziesi«:ciu ośmiu lat w dniU 9 maja. Do czynu społecznego w poznańskiej Fabryce Maszyn Zniwnych zgłosiła się prawie cała załoga. Efektem było wyprodukowanie dla potrzeb rolnictwa m. in. jedenastu snopowiązałek, kilkunastu ścinaczy do zielonek i sieczkarni polowych, du:!:ej ilości cz«:ści zamiennych. Początek "Dni Winograd". Jedną z imprez był pokaz motocykli ci«:żkich. Początek Zjazdu Kolef;eńskiego w stopi«:ćdziesi«:ciolecie "Dąbrówki", czylt "VII Liceum Ogólnokształcącego. Odsłonięto tablic«: pamiątkową ku czci MarU Swinarskiej, dyrektorki szkoły w latach 1919 - '1933.

Orkiestra Kameralna Polskiego Radia i Telewizji pod kierownictwem Agnieszki Duczmal powróciła z Holandii. Rozpoczął się trzeci etap VI Mi«:dzynarodowego Konkursu Lutniczego im. Henryka Wieniawskiego. Jury, po dokładnym zapoznaniu si«: z dz1ewi«:ćdziesi«:cioma trzema instrumentami, zakwaltfikowanymi do drugiego etapu, postanowiło dopuścić do finału osiemnaście skrzypiec. Spotkanie J,)rzedstawicielt egzekutyW oraz pierwszych sekretarzy pOdstawowych organizacji partyjnych Polskiej Zjednoczonej PartU Robotniczej ZaKładów Przemysiu Metalowego ..H. cegielski" oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Członkowie zespołU IX wojewódzkiego. Zespołu Zjazdowego spotkali się z przedstawicielami centralnej Komisji Kontroli Partyjnej POlskiej ZjednOczonej PartU Robotniczej.

17.5.

!B.5.

I

;;ew- ____gr_f:! ...:-4_.(t.:-:

W Domu Technika odbyła si«: inauguracja X Poznańskich Dni Techniki. Licznej grupie twórc6w wr«:czono nagrody Oddziału WOjewódzkiego Naczelnej Organizacji Technicznej za wYbitne osiągni«:cia techniczne. Przyznano te! nagrody dziennikarzom-popularyzatorom techniki.

W sali konferencYjnej w gmachu Urz«:du Woje\vódzkiego otwarto pierwszą z cyklu wystaw Plany Poznania bez tajemnic - planów zagospodld'owania przestrzennego miasta. Uroczystości z okazji setnej rocznicy urodzin generała Władyslawa Sikofskiego. Okolicznościowe spotkanie odbyło si«: w Klubie Oficerskim Wojsk Lotniczych, z udziałem przedstawicieli partU i stronnictw politycznych Ol'Br członków ZwiązkU Bojowników o Wolność i Demokracj«:. Prof. dr hab. Antoni Czubiński wygłosił odczyt Generał Sikorski - polityk, tołnierz, dowódca.

Przy ul. Opolskiej oddano do u:!:ytku przychodr1i«: obwodową Zespołu Opieki Zdrowotnej Wilda.

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert symfoniczny orkiestry FilharmonU poznańskiej pod dyrekcją Renarda Czajkowskiego. Solistą był Michał Grabarczyk (skrzypce). Państwowa Wy:!:sza Szkoła Muzyczna zakończyła całoroczny cykl koncertów związanych z sześćdziesi«:cloleciem swojej działalności pedagogicznej i artystycznej. W auli Szkoły odbył si«: ostatni koncert. Wystąpiła orkiestra symfoniczna pod dyrekcją Lilianny Kwiatkowskiej. W Miejskiej Bibliotece Publicznej im.

Edwarda Raczyńskiego z okazji trzydziestolecia Państwowego wydawnictwa Naukowego otwarto wystaw«: ksią:!:ek.

W salonie Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania otwarto wystaw«: tkaniny unikatowej Zofii Dąbrowskiej, Urszuli Okupniak-Chmielewskiej i Heleny Skopińskiej. 19.5. Ogłoszeniem wYników zakończył się vr Mi«:dzynarodowY Konkurs Lutniczy 1m.

Henryka Wieniawskiego. Nadesiano 158 ill5trumentów z piętnastu krajów. Werdykt mI«:dzynarodowego jury przedstawiono na spotkaniu w salt Białej Urzędu Miejskiego. Pierwsza nagroda (w wysokości 80 COD zł) przypadła lvano Corattiemu z Włoch, druga (70000) Nad1i Mantovani - takf;e z Włoch. Nagrodą trzecią (GO 000) uhonorowano obecnego w Poznaniu Jaromira Joo z Czechosłowacji. Dwie czwarte nagrody przyznano: Anatolijowi Koczerginowi (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich) i Jochannowi Voigtowi (Niemiecka Republika Demokratyczna), a piąta - Japończykowi Tesuo Matsudz1e i takf;e przebywającemu w Poznaniu Kanadyjczykowi paulowi Wiessmeyerowi. Wśród instrumentów zakwalifikowanych do finału znalazły si«: cztery zbudowane

przez lutników polskich. Na zakończenie spotkania wystąpił Piotr Milewski, grając m. in. na instrumencie nagrodzonym najwYf;szym trofeum. Akompaniował Andrzej Tatarski. W Akademii Wychowania Fizycznego 1Jdbyły się 'wybory rektora. W głosowaniu wzięło udział siedemdziesięciu dziewi«:ciu elektorów. W trzeciej turze prof. dr hab. Aleksander Kabsch otrzymał -czterdzieści trzy głosy i został rektorem-elektem. Metropolita poznański arcybiskup Jerzy Stroba, po zwiedzeniu placu budowY pomnika Poznańskiego Czerwca 1956 r., udał się do Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski". Dostojnik Kościoła zwiedził kuźnię i spawalni«:, gdzie pracowano nad konstrUkcją stall1wą głównej kolumny pomnika. Zwiedził te:!: fabryki silników i dbrabiarek oraz wagonów. 20.5. Kampania sprawozdawczo-wYborcza przed IX NadzwYczajnym Zjazdem polskiej Zjednoczonej Partii RObotniczej. Zainaugurowała ją organizacja partyjna dzielnicy Grunwald. BUsko dwustu pi«:edziesięciu delegatów zebrało si«: w saU konferencyjnej Wielkopolskich Zakładów Teleelektronicznych "Telkom-Teletra".

W pierwszej częci przedstawiono delegatom materiały sprawozdawcze przygotowane przez Komitet DzielnicowY. Beferat wYgłosił I sekretarz Stanisław Smoczyński.

W Domu Kultury Zakład6w Przemysłu Metalowego "H. .Cegielski" rozpczęła si«: dwudniowa sesja VI Forum Myśli Politycznej poświ«:eona omówieniu dorobku Centralnej Komisji Zjazdowej i Wojewódzkiego Zespołu Zjazdowego pod hasłem "Z czym idziemy na IX Zjazd polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej". W sesji uczestniczyli przedstawiciele kilkudziesięciu czołowYcli organizacji partyjnych województwa poznańskiego oraz ltczne grono przedstawicieli organizacji partyjnych z województw m. in. gdańskiego, łódzkiego, wrocławskiego i szczecińskiego.

-8

W Wielkopolskim Muzeum Wojskowym otwarto wYstaw«: poświęconą f;yciu . 1 działalności politycznej generała broni Władysława Sikorskiego, zorganizowaną w setną rocznic«: jego urodzin.

21.5. W auli Akademii Wychowania FizyCZnego obradowała Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej WUda. W obradach uczestniczył I sekretarz KOIIutetu wojewódzkiego Jerzy Kusiak. Konferencja wYbrała trzydziestu delegatów na konferencj«: wojewódzką. I sekretarzem Komitetu Dzielnicowego został wYbrany ponownie Eugeniusz Łomiński. Spotkanie Inaugurujące działalność Klubu Kultury pamiętnikarskiej w Pałacu Kultury. Odbyło się posiedzenie plenarne Bady Wojewódzkiej ZwiązkU Kółek i Organizacji Rolniczych. W cz«:ści organizacyjnej uzupełniono skład dyrekcji Biura. Rada wybrała na stanowisko zast«:pcy dyrektora Janusza Sosińskieio. Przechodzących ul. Czerwonej Armii intrygować musieli młodzi ludzie stojący w równym ordynku w ogonku ciągnącym si«: od Ronda Mikołaja Kopernika at; po domy handlowe "Centrum". W ten sposób studenci Akademii Rolniczej postanowili pobić jeszcze jeden rekord ze sławnej Księgi Quinnessa, formując naj dłuższą w polsce kolejkę. Punktualnie o godz. 18.00 rozpoczęło si«: liczenie. Komisja skrutacyjna ogłosiła, iż w kolejce "stało" 1420 studentów. 22.5. Sesja Miejskiej Rady Narodowej przerwana w szóstej gOdzinie obrad, bowiem z braku wymaganej liczby radnych nie była władna do podejmowania uchwał. Po dwukrotnym przeliczeniu radnych okazało się, f;e w sali oorad obecnych jest siedemdziesil:du trzech radnych zamiast wYmaganej liczby siedemdziesięciu sześciu. W saU Białej Urz«:du Miejskiego odbyło si«: spotkanie z władzami z okazji dWUdziestopięciolecia Teatru Muzycznego, podczas kt6rego wręczono nagrody i odznaczenia najbardziej zasłuf;onym pracownikom Teatru. Krzyf;aml KawaleliBkimi Orderu Odrodzenia Polski udekorowani zostali: primadonna Wanda Jakubowska, dyrygent Roman Jankowiak i kierownik tecb,niczny Tadeusz Ratajczak. Złotymi Krzyf;ami Zasługi udekorowano solistów: Janin«: Guttnerównę, Adę Jarysz, Irenę Szulc-Kruk i Andrzeja Wiz«:. O godz. 15.25 u zbiegu ul. Grunwaldzkiej i Palacza "trzynastka" uderzyła w tył "siedemnastki". Karetki pogotowia zawiozły do sZpitala trzy osobY ci«:f;ko i czternaście lekko ranne. Pi«:ćdziesiąt osiem os6b rozpoczęło o godz. 10.00 okupacj«: saU poziedzeń w sIedzibie Wojewódzkiego ZwiązkU' K6

Wyd..rzenia w Poznaniu (22 - 27.5.)ł.ek i Organizacji Rolniczych przy ul. Mickiewicza 33.

"!'I!' . .... .III!" /." " . Iii fI'" , . ,.. 'I "", I 'jJ'I.

"r .

___ 1 . _ ).."..-- /'

W Pałacu Kultury rozpoczął si«: II Pałacowy przegląd Dorobku Pracowni, Klubów i Zespołów.

1a.1I: Na pl. Adama Mickiewicza odbyła si«: uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod pomnik Poznańskiego Czerwca 19511. .Jubileuszowa premiera w Teatrze Muzycznym. Dano operetk«: Pawła Abrahama Wiktoria i jej huzar, którą Teatr zaczynał działalność w 1956 r., w ret yserii Andrzeja Wizy. Kierownictwo muzyczne - Janusz Przybylski, scenografia - Stefan Janaslk, choreografia - Zofia Kuleszanka. W premierowej obsadzie śpiewali: .Jerzy DzIanysz (.Jean Cunlight), .Janina Guttnerówna (Wiktoria), Jarosław Stempowski (Ferry), Elżbieta Sawicka (Lla-San), Bof:ena Scharf (Riguette), Jan Adamczyk (Stefan Koltay), Sławomir Pietraszewsld (Janczy), Bogdan Kamiński (Wachmistrz kozacki), Mieczysław .Jćzefiak (Kozak), Jacek Sikorowski (Bonza), Tadeusz Dobrowolski (Tokorama), Aleksandra Pahl-Rybacka (Mucki-San), Wiesława Kuf.nicka (Klki-San), RajmUnd Wolff (Sekretarz ambasady), Antoni Urban (Burmistrz), Maria Tomaszewska (Burmistrzyni), Barbara Ciernioch (Hankk), Maria Hoffmann (Piroszka), Jerzy BandeI (Kamerdyner), Bła:!:ej Liczmańskl (Oficer rosyjskiej f;andarmerii).

Społeczna akcja otwartYCh ksi«:garni w wolną sobot«:. Równocześnie antykwariaty oraz ksi«:&arnie prowadzące działy antykwaryczne prowadziły skup ksiąf;ek uf;ywanych.

-m

W salonie poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarto wystaw«: prac Zofii i Jerzego LUbczyńskich z Jastrz«:bia. W Pałacu Kultury otwarto wYstaw«: prac plastycznych uczniów Szkoły podstawowej Nr 25. Przed punktami skupu surowców wtórnych stanęły w kolejkach tysiące poznaniaków. Pierwsi przyszlt jm:

o godz. 5.00, by w zamian za makulatur«: zdobyć talon uprawniający d90 nabycia w 1982 r. wYdania dzieł poetyckich Adama Mickiewicza. Organizatorzy akcji "Lektury z makulatury" przezr.aczyli dla Poznania 11 600 talonów.' Jak się okazało, starczyło ich zaledwie na. .. dwie godziny. 24.5. W Teatrze Muzycznym odbyło się uróczyste przedstawienie operetki Pawła Abrahama Wiktoria i jej huzar z okazji jubileuszu dwudziestopi«:ciolecia Teatru. Śpiewali przede wszystkim jubilaci: Wanda Jakubowska (Wiktoria), Jadwiga Kurzewska (Riquette), .Jerzy Golfert (.Janczy), Aleksandra Pahl-Rybacka (Mucki-San), Maria Tomaszewska (Burmistrzyni), Jerzy Bandei (KamerdyneF). Dyrygował jubilat Roman Jankowiak. Zakończenie II Pałacowego Przeglądu Dorobku Pracowni, Klubów i Zespołów.

26.5. Siedmiu profesorów kandydowało do urzędu rektora Politechniki poznańskiej. Głosowało czterystu czterech elektorów. W drugiej turze rektorem-elektem został prof. Edmund Tuliszka. Odbyła si«: narada Związku Zawodowego Pracowników Rolnych, w ktOrej uczestniczyło ponad stu aktywistów związkowYch spółdzielni kółek rolni czych z całej Wielkopolski. Z okazji Dnia Matki Wojewódzki Komitet Frontu Jedności Narodu zorganizował w Wadze Miejskiej spotkanie z matkami. 2yczenia w imieniu Frontu Jedności Narodu złof;ył matkom wiceprzewodniczący Komitetu - Edmund Rejek. Uczestniczkom spotkania wr«:czono Medale Matki. W godzinach popołudniowYch przybyła do Poznania delegacja Komitetu Obwodowego Komunistycznej Par'tll - Ukrainy w Charkowie, z I sekretarzem Władysławem Myśniczenką. Gości powitali I sekretarz Komitetu wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii RObotniczej Jerzy Kusiak oraz konsul generalny ZwiązkU Socjalistycznych Republtk Radzieckich, minister pełnomocny Rudolf Skworcow.

W gmachu Urz«:du Miasta odbyło si«: spotkanie prezydenta Poznania Stanisława Piotrowicza z przedstawicielamI Wojewódzkiej Komisji Porozumiewawczej Branf;owYch Związków Zawodowych. 27.5. Odbyło si«: plenarne posiedzenie wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. W obradach uczestniczył sekretarz Naczelnego R:omitetu Jerzy Grzybczak. Przyjęto rezygnacj«: Walentego Kołodziejczyka

z funkcji prezesa Wojewódzkiego Komitetu oraz powierzono kierowanie Wojewódzkim Komitetem dotychczasowemu wiceprezesowi - Andrzejowi Dubasowi. W Oficerskim Klubie Wojsk Lotniczych odbył si«: IX Wojewódzki Zjazd Delegatów Związku Inwalidów Wojennych PRL. Prezesem Zarządu wojewódzkiego został ponownie wYbrany Stanisław Dobak.

W sali Odrodzeniś Ratusza poznańskiego wiceprezYdent miasta Zbigniew Kmieciak udekorował Medalami "Za długoletnie po:!:ycie małżeńskie" trzydzieści par obchodzących sześćdziesi«:ciolecie mał:!:eństwa: Mari«: i Stanisława Burchardtów, Józef«: i Stanisława Ogrodowczyków, Wiktori«: i Józefa Śmigielskich oraz Łucj«: i Albina Babstów , Stanisław«: i Chryzostoma Bartkowiaków, Regin«: i Piotra Bełejów, Leokadi«: i Stanisława Borowiaków, Zofi«: i Stefana Borowiaków, .Janln«: i Hieronima Frąckowiaków, Joann«: i .J6zefa Gorońskich, Melanię i Stefana HirSChów, Ann«: i Aleksandra Jóżwiaków, Stanisław«: i Henryka Kasprowiczów, Jadwig«: i Władysława KUbiaków, Weronik«: i Kazimierza Lewandowskich, Czesław«: i Franciszka Marciniaków, Wand«: i Felicjana Matuszewskich, Mariann«: i .Jana Plichów, .Janinę i Leona Radojewskich, Pelagi«: i Stefana Ratajczaków, Mariannę i Stefana Rozwadowskich, Elżbietę i Ignacego Rusiewlezów, Łucj«: i Romana Rybczyńskich, Zofi«: i Tomasza Samolczykćw, Jadwig«: i Władysława Skałeckich, Zofię i Floriana Spiączków, Mari«: i Stanisława Walerowiczćw, Zofl«: i Franciszka Wof;niaków. Chór Chłop1«:cy i Męski Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Stefana Stuligrosza powrócił z podróf;y artystyczneJ do Republiki Federalnej Niemiec i Belgii, natomiast Poznański Chór Chłopi«:cy udał si«: z Belgii w dalszą podróf; do Francji, SzwajcarU i Włoch. Chóry koncertowały wspólnie w dwóch miastach Republiki Federalnej Niemiec (14 - 15 maja) oraz ośmiu miastach BelgU (16 - 24 maja). 28.5. W Zakładach Przemysłu Metalowego ..H. Cegielski" odbyła si«: Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza polskiej Zjednoczonej PartU RObotniczej. Wzięło w niej udział stu siedemdziesi«:ciu sześciu delegatów. W obradach uczestniczyli członek Biura Politycznego, sekretarz Komitetu Centralnego - Tadeusz . Grabski i I sekretarz Komitetu wojewódzkiego - .Jerzy Kusiak. Dokonano wyboru czterdziestodziewięcioosobowego

Komitetu Zakładowego. I sekretarzem został ponownie Edward Skrzypczak. W zwiąZkU z zawartym porozumieniem, w godzinach przedpołudniowych delegaci spółdzielni kółek rolniczych zakończyli okupowanie sali konferencyjnej Wojew6dzkiego ZwiązkU KOłek i Organizacji Rolniczych przy ul. Mickiewicza. Na spotkanie środowiskowe przybył przewodniczący Zarządu Głównego Związku Socjalistycznej Młodzief;y Polskiej Jerzy .Jaskiernia. 2ałoba narodowa po śmierci kardynała Stefana Wyszyńskiego. Odwołane zostały imprezy rozrywkowe, przedstawienia w kinach i teatrach. W Katedrze poznańskiej nabo:!:eństwo w intencji zmarłego prymasa odprawiono o godz. 10.15. Nieznani sprawcy uszkodzili na Cmentarzu Bohaterów kilka nagrobków na mogUach f;ołnierzy radzieckich. Chór Męski Politechniki Poznańskiej pod dyrekcją .Janusza Dzięcioła Wyjechał w podróż artystyczną do Republiki Federalnej Niemiec i Francji. 29.5. Odbyło si«: podsumowanie konkursów: "W1«:cej mleka wYsokiej jakości" oraz .. Wi«:cej owoców, warzyw i kwiatów", zorganizowanych przez Rad«: Wojewódzką Kół Gospodyń Wiejskich. Przedstawiciele wszystkich środowisk akademickich Akademii Medycznej Wybrali nowego rektora. W wynikU tajnego i bezpośredniego głosowania został nim prof. dr hab. Jerzy wójtowicz. Odbyło si«: walne zebranie członków Pcznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Wybrano nowe władze. Prezesem ponownie został prof. dr Zbigniew Zakrzewski, zaś obowiązki sekretarza generalnego powierzono prof. drowi AntonJ,emu _ Gąsiorowskiemu. Dokonano wyboru profesorów Stefana Alexandrowicza i Wiktora Degi na członków honorowYch Towarzystwa. Członkowie delegacji Charkowskiego Komitetu Obwodowego Komunistycznej Partii Ukrainy, z I sekretarzem Komitetu Władysławem Myśniczenką, sekretarzem Władimirem Iwaszką oraz ślusarzem-brygadzistą Charkowskiej Fabryki TurJ:j1n Nikołajem Szułowem, spotkali si«: z przedstawicielami dyrekcji i Komitetu Zakładowego polskiej Zjednoczonej Partii RObotniczej Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski".

Gościom towarzyszyli I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Kuslak oraz konsul generalny Związku Socja

Wydarzenia w Poznaniu (29.5. - 2.6.)

30.5.

listycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Rudolf Skworcow.

W Muzeum Archeologicznym otwarto wystaw«: Malowidła i rysunkt naskalne wiata, zorganizowaną wespół z Muzeum Morawskim w Brnie. W dzielnicy Grunwald odbyła si«: druga cz«:ść Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. I sekretarzem Komitetu Dzielnicowego wybrano Kazimierza Jasińskiego. W dzielnicy Jef;yce rozpocz«:ła lIi«: Konferencja Sprawozdawczo-WYborcza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Uczestniczyli I sekre,tarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Kusiak i prezydent Poznania Stanisław Piotrowicz. Podnoszeniu umiej«:tnośC1 diagnostycznych poświ«:cona była konferencja naukowa zorganizowana przez Akadeini«: Medyczną. .

W Wielkopolskim Muzeum otwarto wystaw«: związaną zjonem Artylerii Konnej skiej. Inauguracja harcerskich imprez "Winogrady 81". Uroczyste otwarcie zlotu druf;yn biwakUjących w miasteczku namiotów przy ul. Obornickiej. Spotkanie pracowników poznańskich Zakładów Graficznych im. Marcina Kasprzaka z okazji "Dnia DrUkarza".

Wojskowym z 7. DywiWielkopol

."

,. .'",..-:

31.5.

W wieku dziewi«:ćdziesi«:ciu lat zmarł mgr in:!:. Zygmunt Wirbser, pracownik gazowni poznańskiej od 14 kwietnia 1924 r. do 23 lipca 1952 r., wicedyrektor w latach mi«:dzywojonnych i dYrektor naczelny (1947 - 1948). Popularyzator stosowania gazu w poznańskim przemyśle i gospodarstwach domowYch. W Wyższej Oficerskiej Szkole Wojsk Pancernych odbyła si«: uroczysta przysięga podchorąf;ych Szkoły podchorąf;ych RezerwY - studentów Studium Wojskowego Akademii Medycznej oraz f;ołnierzy odbywających słuf;bt: zasad

1.8.

niczą. Zaprzysięf;enia dokonał komendant Szkoły, gen. bryg. Zdzisław Głuszczyk.. IV Wojewódzki Zjazd TowarzYstwa Krzewienia Kultury Swieckiej. Dokonano wYboru delegatów na IV Zjazd Krajowy. Prezesem Zarządu Wojewódzkiego został ponownie Władysław Kot. Pożegnanie delegacji partyjnej Komunistycznej Partii Ukrainy z Charkowa. W Wielkopolskim Muzeum WojskOwym odbyła si«: uroczystość przekazania kopii. sztandaru bojowego 7. Dywizjonu Artylerii Konnej Wielkopolskiej. W Teatrze Wielkim odbyła się premiera baletu Leo Delibesa CoppeUa w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Baletowej, w choreografii Władimira Bułanowa i EwY Szymańskiej-Bułanow, scenografii Zbigniewa Bednarowicza ił Barbary Wolniewicz. W parku im. Jurija G&garina odbyła si«: w'oczystość wr«:czenia sztandaru organizacyjnego XI Osiedlowemu Szczepowi Druf;yn Harcerskich im. Jana li Czarnolasu.

Dziennik POlskiej Zjednoczonej Partii RObotniczej - "Gazeta Zachodnia" powpócił do dawnej nazwY "Gazeta Poznańska". Z okazji Mi«:dzynarodowego Dnia Dziecka redakcja postanowiła preliminowane na organizację festynu 100000 zł przeznaczyć na zakup urządzeń rehabilitacyjnych dla Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach. W sali sportowo-widowiskowej "Arena" odbyła si«: impreza rozrywkowa dla dzieci. W salonie Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania otwarto wYstaw«: Zbigniewa Graczyka Zabytkt architektoniczne Poznania. Chór Akademicki Uniwersytetu im.

Adama Mickiewicza pod kierownictwem Stanisława KulczYńskiego wyjechał do Tampere (Finlandia) na IV M1«:dzynarodowy Festiwal Chórów. Zmarł nagle konsul generalny ZwiązkU Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu - Rudolf Skworcow. Zespół Orzekający Centralnej Komisji Kontroli Partyjnej Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej PartU Robotniczej na posiedzeniu wyjazdowYm rozpatrywał zarzuty wobec sekretarzy Komitetu Wojewódzkiego: Czesława Gałgana, J:ćzefa Świtaja i Bogdana Waligórskiego oraz wojewody poznańskiego Stanisława Cozasia. W posiedzeniu uczestniczylt członkowie Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej, przedstawiciele organizacji partyjnych z ZakładówlU.

Przemysiu Metalowego "H. Cegielski" i Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego. Druga cZ«:Ść obrad sesji Miejskiej Rady Narodowej przerwanej w dniu 22 maja. Jedna z uchwał dotyczyła zmian nazw ulic. Części ul. Feliksa Dzierżyńskiego na odcinku mi«:dzy ul. Juliana Marchlewskiego i Rynkiem Wildeckim przywrócono dawną nazw«: ul. Górna Wilda, a od Rynku Wildeckiego do granic miasta zmieniono na ul. 28 Czerwca 19;;6 roku. Ul. Mylna mi«:dzY ul. Jarosława Dąbrowskiego i Poznańską otrzymała nazw«: Romka Strzałkowskiego. Przywrócono też historyczną nazw«: ul. 3 Maja na odcinku ul. Franciszka Ratajczaka mi«:dzY pl. Wolności i Młodej Gwardii. Rada przyj«:ła rezygnacj«: Józefa switaja z funkcji prze-' wodniczącego oraz Mirona Kolasińsk..ego z funkcji zastępcy przewodniczącego Rady. W tajnym głosowaniu wiceprzewodniczącą została wybrana radna Barbara Begier. Rada przyjęła takf;e rezygnację z mandatów radnych Zenona Jaśkowiaka i Bogdana Sajny.

I.

3.6.

W galerii Biura Wystaw >Artystycznych otwarto wystaw«: malarstwa, grafiki i form przestrzennych pi<:l;nastu artystów-plastyków z Hanoweru (Republika Federalna Niemiec).

W sali Urz«:du wojewódzkiego nastąpUo otwarcie drugiej wystawy szczegółowych planów rozwoju miasta. W Fabryce Obrabiarek Zakładów Przemysłu Metalowego ,,H. Cegielski" rozpocz«:ła si«: kampania wyborcza delegatów na IX Nadzwyczajny Zjazd Polskiej ZjednoCzonej Partii Robotniczej. Kandydowali: Jan Dolata, Stanisław Kałkus, Kazimerz Pluciński i Edward Skrzypczak.

Odbył sio: trzeci etap Konferencji Sprawozdawczo-WYborczej polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego. W konferencji uczestniczył Edward Skrzypczak - I sekretarz Komitetu Zakładowego polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski". Wi«:kszością głosów, delegatem na IX NadzwYczajny Zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii

Robotniczej wybrano mistrza hartowni _ Hieronima .Andrzejewskiego.

Uroczystoć wręczenia sztandaru Szkole podstawowej Nr 30 im. Bolesława Bieruta na Osiedlu PrzyjażnL W Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych otwarto wystaw«: prac studentów roku akademlckiego 1980/1981. W porcie lotniczym Ławica inauguracja sezonowYch połączeń zagraniczny(!h. O godz. 8.00 nastąpił odlot do Burgas (Bułgaria). Rejsy na tej trasie odbywać si«: miały przez całe lato, w kaf;dą środ«:.

;;;,,

ł " :' "'I"" 'I;

, .t,' ,,,, 'f' A '"

Wicepremier Mieczysław F. Rakowski

".6.

W salt konferencyjnej Zakładów Przemysłu iMetalowego "H. cegielski" odbyło Bi«: spotkanie z wicepremierem Mieczysławem F. Rakowskim. Drugi etap Konferencji Sprawozdawczo-wyborczej polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej dzielnicy Jef;yce. W trzeciej turze głosowania wYbrano I sekretarza, którym został Janusz Zwodziak. Odbyła si«: Dzielnicowa Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Nowe Miasto. Na zakończenie wybrano nowY Komitet Dzielnicowy. I sekretarzem został Edmund Bruch, który od kilku miesi«:cy pełnił jUf; t«: funkcj«:. Wojewoda poznański powołał Wojewódzki Sztab Gospodarczy w celu podejmowania operatywnych decyzji koordynacyjnych i usuwania trudności zaopatrzeniowych.

Wydarzenia w Poznaniu (5 - 7.6.)

5.6. W Muzeum Narodowym otwarto wystawo: pn. Grafika Pabla Picassa z okreBU od 16 marca do 7 paidzlernika 19611 r.

ze zbiorów Petera Ludwiga z Akwizgranu (Republika Federalna Niemiec). W Urzo:dzie Miejskim wr«:czono Nagrod«: Literacką im. Jana Kasprowicza za rok 1981. otrzymał ją z rąk prezydenta Poznania Stanisława Piotrowicza Roman Brandstaetter.

Obradowała Dzielnicowa Konferencja Sprawozdawczo-WYborcza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stare Miasto. uczestniczyli w niej czlonek Biura POlitycznego, sekretarz Komitetu Centralnego Tadeusz Grabski i I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Kusiak.

Wprowadzenie do dyskusji wygłosił I sekretarz Komitetu DzIelnicowego WłodzImlerz Kowalski. Spośród trzech kandydatów J: sekretarzem wybrany został Jerzy Mikosz. Konfexencj«: przerwano.

?(i-.:>i ------; .; ( ,;>. ""rla....- t;-i . . .

:i.1}!10./;./t.ti;;- "-:- '.. "..!ł""'-""'i " . i' ':..'... r(.; ..!.. - ......' .

,.tJ....";..1 I ....'a:lj a.;:-i\, I . . 0"'- L_ . J.. . ..... .

'!l""r .ił,;)'! '_r " J 'J. :.f.:. ..-.. r-,,_ I ;:!:;:'.. L...i;'i' - ". ';:Mio.J '\ł.-:!.,.',. M . . t! J ' ' I " !!II ., .. .'. .... --=< :.. t ' ';". -, :. ". I i ł , d>] ł I ..... .. n....h...., Ą,f ._ .'.;' , ;m 'I"1'' . . ":1 ,-1 , .,. - . ."" .., '.;;. :.;w.;; 1'1' ,. ";ii "O flI .

,: , ': 1-j-: :'\'L,q " £I , 1.i5'="' iI '" ' liI - , . I"'rrt. -:.; t '. - J U J'a -': .-.."., ' r.:i:;;:;

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył si«: koncert symfoniczny orkiestry Filharmonii Poznańskiej pod gościnną dyrekcją Salvadora Masa (Hiszpania). Solistą był Zygmunt Zit!ltński (wiolonczela). 8.6. W Teatrze Wielkim odbyła sio: akademia z okazji Swio:ta LUdowego. Wiceprezes Wojewódzkiego Komltetu Zjednoczonego Stronnictwa LUdowego Andrzej Dubas przypomnial histori«: śvJi«:ta. Na zakończenie dano oper«: Stanisława Moniuszki Halka w wykonaniu zespołu artystycznego Teatru Wielkiego. W sali kinowej Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyło sio: posiedzenie Zespołu I Wojewódzkiego Zespołu Zjazdowego. Tematem obrad były sprawy świa

topoglądu członków POlskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, struktura partii i rola' podstawowej organizacji partyjnej. U podnó:!:a Cytadeli odbyło sio: ślubowanie junaków z OChotniczYCh HUfców Pracy województwa poznańskiego.

Gościnne wyst«:py zespołu Teatru im.

Wilama Horzycy w Toruniu w Teatrze Polskim. Dano dwukrotnie rumuńską komedi«: Ciemny grylat Aurela Baran8L Inauguracja lotów czarterowych do Warny (Bułgaria).

7.6. Ostatnie gościnne wyst«:py zespołu Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu na scenie Teatru Polskiego. W auli uniwersytetu im. Adama M1ckiewiclI:a odbył si«: koncert Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia 1 Telewizji w Poznaniu pod dY1"ekcją AgnieszKi Duczmal z cyklu ..Stereo 1 w kolorze".

Solistami byli: Piotr Milewski (skrzypce) 1 Andrzej Tatarski (fortepian).

.'

"'-.

'.

. '".

-'

;i

\.'

W wieku siedemdziesi«:ciu dz1ewi«:ciu lat zmarł mgr Antoni Balcerek, komendant Wielkopolskiej Chorągwi Związku .. Harcerstwa Polskiego w latach 1936- 1939, udekorowany Krzyf;em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W wieku pio:ćdziesi«:ciu pi«:ciu lat zmarł prof. dr med. hab. Hieronim Strzyf;ewski, kierownik Kliniki Chirurgii R«:ki Instytutu Ortopedii i Rehabilitacji Akademii Medycznej, pionier chirurgii r«:ki i zało:!:Yciel pierwszej kliniki tej specjalności w Polsce. Laureat Zespołowej Nagrody NaUkowej Wojew6dztwa Poznańskiego za rok 1977 za wkład naUkowy i organizacyjny do rozwoju i posto:pu w dziedzinie ortopedii i reha-' bilitacji w regionie. W wieku sześćdziesi«:ciU ośmlu lat zmarł Alfons Karge, dyrektor SzkOły

Podstawowej Nr '16 im. Władysława Broniewskiego w latach 1968 - 1972, udekorowany Krzyf;em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

..... .'

-:. ...:.

.r >tJ

.. .. t ,.:.

;",r t .". ,... .

8.'. W sali koncer,toweJ ZespołU Szkół Muzycznych przy ul. Solnej odbył si«: koncert zespołu tańca ludowego ,,:gie Trabanten" z Getyngi (Republika Federalna Niemiec). 9.1. Plenarne posiedzenie Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. W głosowaniu tajnym spośród trzech kandydatów prezesem Wojewódzkiego Komitetu wybrano Tadeusza Zająca, który pełnił ostatnio funkcj«: sekretarza Komitetu. W sali Odrodzenia Ratusza uroczyście nadano imiona czternaściorgu dzieciom urodzonym w dniu 9 maja 198.1 r. W sali Czerwonej pałacu Dziai:yńsklch odbył si«: koncert z cyklu "Estrada Młodych". wystąpili Janusz Purzycki(skrzypce) l Andrzej Tatarski <fortepian).

1":.

..

".' .

'''' .

""

W wieku dziewięcdziesięciu czterech lat zmarł dr med. Tadeusz Suwalski, wYchowanek Towarzystwa Tomasza Za. na, ordynator oddziału chirurgii dziecięcej Szpitala im. Boleslawa Krysiewicza w latach 1945 - 1984, udekorowany

Krzyf;em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Druga cz«:ść Dzielnicowej Konferencji sprawozdaWczo-wyborczej polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stare Miasto. Dokonano wYboru nowych władz. W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarto III wojewódzki Przegląd Fotografii Amatorskiej.

W siedzibie Morskiego Biura POdróf;y przy ul. Głogowskiej 82 otwarto wystaw«: marynistyczną pn. Temat morski i batalistyczny w medalierstwie Mieczyslawa Chojnackiego oraz ekspozycj«: zbiorów Antoniego Ratajczaka. 10.6. W Klubie Międzynarodowej Prasy i Ksiąf;ki odbyło si«: forum dyskusyjne zorganizowane przez Zarząd WOjewódzki ZwiąZkU socjalistycznej Młodzief;y Polskiej na temat Poznańskiego Czerwca 1956.

Obowiązywał zakaz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, łącznie z piwem. Wydztał Handlu i Usług Urz«:du Wojewódzkiego podjął taką decyzj«: na wniosek Kolejowego Klubu Sportowego "Lech" w związkU z meczem puki nof;nej z war8zawską "Legią". 11.6. Odbyło si«: ostatnie w kadencji plenarne posiedzenie Komitetu wojewódzkiego -polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Znalazła na nim odbicie tematyka XI Plenum Komitetu Centralnego zarówno we wprowadzeniu do dyskusji nad materiałami przygotowanymi na Wojewódzką Konferencję Sprawozdawczo-Wyborczą (referował I sekretarz Jerzy Kusiak), jak i podczas dyskusji. Marian St«:pień - z wojewódzkiej KOmisji Kontroli Partyjnej - przedstawił projekt sprawozdania Komisji z jej działalności, a Józef świtaj - sekretarz Komitetu WOjewódzkiego. - harmonogram przygotowań do Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej. Odwołano z funkcji sekretarzy, członków egzekutYwY i Komitetu Wojewódzkiego: Bogdana Waligórskiego i Czesława Gałgana. Przyjęto rezygnacj«: Benona Miśkiewicza z obowiązków członka egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego. Na oddziale położnictwa Szpitala im.

Francisrzka Raszei urodziły się trojlf'czki: Monika, Agnieszka i Izabella (waga od 1300 do 1350 g). ROdzicami zostali dwudziestosiedmioletnia Danuta, pracownica Okr«:gowego Urzędu PrzewozU Poczty i dwudzietodziewięcioletni Zbigniew Szwalek, pracownik Zakladów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski".

Tego:!: dnia f;ona Wacława Sobkowiaka, pracownika Wojewódzkiego przei1si«:biorstwa Komunikacyjnego, również po

WZ/darzenia w Poznaniu (11 - 14.6.)

13.6.

wiła trojaczki: Basi«:, Dorotk«: i Lucynk«: (waga: 2500, 1850 i 2000 g). Z podró:iy artystycznej do Republiki Federalnej Niemiec i Francji powrócił Cbór Męski Politecbniki Poznańskiej pod dyrekcją Janusza Dzięcioła. Chór zdobył ilU Nagrodę na międzynarodowym konkursie zespołów śpiewaczycb w Undenbolzbausen (Hesja). I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Kusiak spotkał się z kierownictwami redakcji i członkami egzekutyw podstawąwych organizacji partYJnych poznańskich środków masowE:go przekazu. W spotkaniu uczestniczyła sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Maria Rynkiewicz. Brygady Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego' zakończyły remont torów wzdłuf; ul. Górna WiIda I(Feliksa Dzierżyńskiego) na odcinku od ul. Józefa Wybickiego do Rynku WiIdeckiego (900 m toru pojedynczego). W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył si«: koncert dyplomantów Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej. Orkiestrą symfoniczną Filharmonii Poznańskiej dyrygował Tadeusz Kmiecik. Solistką była Małgorzata. Młyńczak (skrzypce). W Zakładowym Domu Kultury ,.Siomil" odbył si«: koncert muzyki młodej generacji w wYkonaniu warsźawsklej grupy "Perfect". Chór Akademicki Uniwersytetu im.

Adama Mickiewicza pOd kierownictwem Stanisława Kulczyńskiego powrócił z podróf;y artystycznej do Finlandii. W przededniu otwarcia 53 Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyło si«: spotkanie ministra handlu zagranicznego i gospodarki morskiej Ryszarda Karskiego z dziennikarzami. Odbyła się konferenc.1a prasowa w pawilonie radzieckim na. Międzynarodowych Targach Poznańskich, w czasie której przedstawiono ofertę handlową Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. W ramach odr«:bnej ekspozycji mof;iiwości eksportowe prezentowała RepUblika Tad:!:ykistanu. Odbyła si«: konferencja prasowa amerykańskich uczestników Międzynarodowych Targów Poznańskich. W pawilonie Stanów Zjednoczonych Ameryki Płn.

wystawiło swoje wyroby dwadzieścia duf;ych firm. Wichura nie powstrzymała poznantaków od udziału w otwarciu Jarmarku Swiętojańsklego. Po hejnale z wie:iy Ratusza, herold odczytał posłanie. Obecny był przewodniczący Komitetu OrgalUnizacyjnego - wiceprezydent Poznania Andrzej Wituski. .

Rozpoczęły si«: VIU Targi Rćżności.

Otwarcie 53 Międzynarodowych Targów Poznańskich. Gości powitał prezydent Poznania Stanisław Piotrowicz. Otwarcia Targów dokonał minister handlu zagranicznego i gospodarki morskiej Ryszard Karski. Przybyła delegacja r",,dowa, z członkami Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii RObotniczej: wicepremIerem Mieczysławem Jagieiskim i sekretarzem Komitetu Centralnego Tadeuszem Grabskim oraz wicepremierem Andrzejem Jed'nakiem. W otwarciu uczestniczyły też oficjalne delegacje zagraniczne, a wśród nich delegacja Rady Ministrów ZwiąZkU Socjalistycznych Republik Radzieckicb z Walentinem W. Makiejewem, delegacja Stanów Zjednoczonych Ameryki Płn. z kongresmenem Edwardem Derwińskim i delegacja Iraku z wiceministrem handlu zagranicznego Abdulem al Rashidem. Konferencja prasowa w pawilonie Bułgarii na MiędzynarodowYch Targach Poznańskich.

14.6.

L..:: .

:.. ... ,;,-:

:,f .

f;

..

/:;; ?l, .', " '.

.;

"", ł;;: "-,' ł, .

";,..1:.'

.'

....

Zakład Fizjologii Zwierząt przy ul. Wołyńskiej 34

O godz. 21.40 w Zakładzie Mikrobiologii Rolnej Instytutu Gleboznawstwa i Chemii Rolnej oraz w Zakladzie Flz-, jologii i Biochemii Zwierząt Instytutu Zywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Akademii Rolniczej przy ul. Wołyńskiej 35 wybuchł pof;ar.

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył sio: recital organowY Joachima Grubicha.

- . :: :=. ,;:: ... ... f:: i.s E! " -) Ir'

'!

.

15.6, Odbyła si«: sesja Wojewódzkiej Rady Narodowej. przewodniczący Rady - Tadeusz Czwojdrak odczytał pismo od radnego Bogdana walig6rskiego, który poprosił o zwolnienie z funkcji zast«:pcy przewodniczącego Rady oraz przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Kontroli Społecznej. Rada wyraziła na to zgod«:. Po zgłoszeniu dwóch kandydatur odbyło si«: głosowanie. Ze stu trzydziestu trzech głosów waf;nych - przy trzech wstrzymujących si«: - osiemdziesiąt dziewio:ć uzyskał Stefan Krzakiewicz i on tef; objął funkcj«: zasto:pcy przewodniczącego Rady. Nasto:pnie w głosowaniu jawnym dokonano zmian w kierownictwie Wojewódzkiego Komitetu Kontroli Społecznej, bo oprócz przewodniczącego .zrezygnowali tef; jego zast«:Pcy: Felicjan Fiebig i Tadeusz Zając. Nowym przewodniczącym Komitetu został Józef Drzewiecki, a zast«:pcsmi: ;Jerzy Błaszczyński, Stanisław NosKE i Bronisław pasierski. Pierwszy dzień handlowY na Mio:dzynarodowych Targach Poznańskich był "dniem radzieckim". Z <tej okazji odbyło si«: spotkanie, w którym udział wzi«:li m. in. zasto:pca przewodniczącEfgc5 Rady Ministrów Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich Walentln N. Makiejew i ambasador Boris Aristow.

Spotkanie w pawilonie Stanów Zjednoczonych Ameryki Płn. na Mi«:dzynarodowych Targach Poznańskich, w którym udział wzio:li osobisty przedstawiciel prezydenta Stanów ZjednoczOnych kongresmen Edward Derwiński i minister handlu zagranicznego i gospodarki morskiej Ryszard Karski. Z ekspozycją Targów zapoznali sio: minister handlu zagranicznego NiemieckIej Republiki Demokratycznej Horst Soelle oraz delegacje: Izby Handlowo-PI"Zemysłowej zw(ązkU Socjalistycznych Republik Radzieckich, z Dymitrem M.

,.J3aranowem; Rady do spraw Handlu z Europą Wschodnią Wielkiej Brytanii, z wiceprezesem Johnem N. Cooperem oraz Izby Handlowo-Przemysłowej Bia

łoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, z prezesem Eugenią M. Gryniewicz. Plac przed głównym dworcem kolejOwYm stał si«: takf;e dworcem dla miejskich autobusów kilku linii: "C" i nocnych 201, 68 (podolany - ul. Obornlcka _ Rondo Kopernika). Przedłużono linie 85, 87 i 90.

W Galerii Nowej otwarta została wYstawa malarstwa Lecha Ratajczaka. Odbył si«: takf;e wiecz6r poetycki -Zbigniewa Herberta. Wiersze mówili aktorzy Teatru Nowego: Andrzej Lajborek. Wanda Ostrowska, Jerzy S,tasiuk i Aleksander TrąbCZyński; na wiolonczeli utwory Józęfa Haydna grał Bogusław Z«:bala: O godz. 3.50 nad ranem wybuchł pOżar na stacji benzynowej przy skrzyf;owaniu ul. Obornickiej i Słowiańskiej. Pof;ar zlikwidowano o godz. 4.10.

Około godz. 9.00 na drzewo przy ul.

Głogowskiej (vis a vis Dworca Zachodniego) wdrapał si«: pi«:ćdziesi«:cioletnl m«:f;czyzna i oświadczył, że ... rozpoczyna głodówko:. Przybyła stra:!: po:!:arna rozpostarła pod drzewem płacht«: ratowniczą. M«::!:czyzna stawiał bierny opór. Okazał si«: nim mieszkaniec Strzałkowa Łucjan S., który po zbadaniu przez lekarzy w dy:!:urnym szpitalu udał si«: do domu. Protestował przeciwko decyzjom, jego zdaniem nieudolnych władz lokalnych. 18.6. Członkowie polskiej Zjednoczonej Partii RObotniczej w Zakładach Przemysłu Metalowego ..H. Cegielski" wybralt pierwszego delegata na IX Nadzwyczajny Zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii RObotniczej. Został nim I sekretarz KOmitetu Zakładowego Edward Skrzypczak. W świetlicy Fabryki Obrabiarek Specjalnych "Wiepofama" odbyła si«: VII sesja Poznańskiego Forum Myśli Politycznej, poświo:cona tematowi: "Komitet Wojewódzki jutra - jak widzimy prac«: Komitetu WOjewódzkiego polskiej Zjednoczonej Partii RObotniczej w nowej kadencji". Mio:dzynarodowe Targi Poznańskie zwiedzały delegacje Norwegii, pod przewodnictwem ministra handlu i f;eglugi Kari GjestebY, oraz Rady Wzajemnej POIIlDCY Gospodarczej, pod przewodnictwem kierownika Wydziału Handlu Zagranicznego Sekretariatu Rady Wiaczesława Najsiejenki. Przybył wiceminister handlu zagranicznego Czechosłowacji Mois fioch. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył sio: koncert Chóru Chło

Wydarzenia w Poznaniu (16 - 20.6.)

pi«:eego i M«:skiego Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Stefana StuUgrosza. 17.6. Na Mi«:dzynarodowych Targach PoznańBkich przebywały delegacje: JugosłOwiańsko-Polskiej Izby Handlowej, Izby Przemysłu i Handlu w Salonikach (Grecja), Czechosłowackiej Izby Handlowo-Przemysłowej, Komitetu Polska-Francja. Rozmowy handlowe z polskimi partnem-ami prowadził wiceminister handlu zagranicznego w«:gler Janos Vas i członek Rady Ministrów Niemieckiej Republiki Demokratycznej, sekretarz stanu Hans Klopfer.

jJ. /'

". IL '

''''-0

. . .t, -.:..;.\ 'i' , . " ,t.. .'t:: .

;.. .,'ł-;-- ....' ...........i:.

.t) :....

III .._, ,...,. ,.., q .. .lU!

" .'$,,'L! :;;Q\-'i.,':: :,,,< 1nstytut Gleboznawstwa przy ul.

Mazowieckiej

Po raz drugi wybuchł grony potar w budynkach Akademii Rolniczej. O godz. 3.40 płono:ła siedziba Instytutu Gleboznawstwa i Chemii Rolnej (Zakład Gleboznawstwa) przy ul. Mazowieckiej 42. Spaliły sio: trzy pomieszczenia na pierwszym piętrze. W Domu Technika rozpoczo:ły si«: XJI.II Dni Geodezji i Kartografii.

18,ł!. Świ«:to Bożego Ciała. Procesja przeszła z Katedry przez most na Warcie, Chwaliszewo, ul. Wielką, Starym Rynkiem do Fary. Prowadził procesj«: ksiądz arcybiskup Jerzy Stroba, metropolita poznański, który wYgłosił homili«:. Jury przyznało trzydzieSci pi«:ć medali za wyroby inwestycyjne i konsumpcyjne wYstawione na Mi«:dzynarodowyCh Targach Poznańskich. Pi«:tnaście medalt otrzymali producenci polscy, a pozostałe przypadły wystawcom z Austrii, Belgii, Danii, Czechosłowacji, Kuby, Niemieckiej Republiki DemOkra!tycznej, Portugalii, Stanów Zjednoczonych Ame

ryki Płn., Wo:gier i ZwiązkU Socjalistycznych Republik Radzieckich. Z podróf;y artystycznej do krajów zachodnioeuropejskich powrócił Poznański Chór Chłopio:cy pod dyrekcją Jerzego Kurczewskiego. Po wspólnych koncertach z chórem Stefana Stuligrosza w Republice Federalnej Niemiec i Belgii, chór Kurczewskiego dał czterna"śc1e koncertów we Francji, dwa we Włoszech, jeden w Szwajcarii i dwa ostatnie znów w Republice Federalnej Niemiec. 119.6. Obradowała Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej wojsk Lotniczych. W obradach udział wzi«:li: członek Biura Politycznego, sekretarz Komitetu Cen!tralnego Kazimierz Barcikowski, wiceminister obrony narodowej gen. broni Józef Urbanowicz. Sekretarzem komitetu partyjnego został płk Marian Gasperowicz. O godz. 14.15 z Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" w kierunku Rynku Wildeckiego wYruszył poch6d towarzyszący transportowi na pl. Adama Mickiewicza głównego słupa pomnika Poznańskiego Czerwca 1956. ..Express Poznański" doniósł, i:!: w Poznaniu odbyło sio: zebranie organizacyjne, na którym zawiązano PoznańsJde Forum Partyjne.

VI ogólnopolskie Konfrontacje Kapel Dudziarskich.

W auli uniwersytetu im. Adama :Mickiewicza odbył si«: koncert symfoniczny Filb.armonli Poznańskiej z cyklu "Prezentacje polskiej ekipy na VIII Mi«:dzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego". Dyrygowali Rcnard Czajkowski i Stefan lIlarczYk.

Solistami byli skrzypkowie Bartosz Bryła i Barbara Milewska.

W Teatrze Nowym odbyła si«: prapre-.

miera widowiska Oskarżony: CZerwiec Pięćdziesiąt SzeŚĆ dla pracowników Zakładów Przemysłu Metalowego ..H. Cegielski" . 20,8. Premierowe przedstawienie w Teatrze Nowym widowiska OskarżOny: Czerwiec P.ęćdzi,esiąt Sześć, Wedlug zeznań na p1'ocesach i relacji świadków wydarzeń w czerwcu 1956. Scenariusz napisali

4'1it' .,;; ; r

Barbara Drogorób

Włodzimierz Braniecki i Izabella Cywińska. Wykorzystano nagrania pols1dego Radia z procesów sądowYch, przemówienia polityków i materiały prasowe z roku 1956, relacje naocznych świadków, a takte wiersze Stanisława Barańczaka, Zbigniewa Herberta I Antoniego Pawlaka. Retyseria - Izabella cywińska 1 Janusz Michałowski; scenografia - Michał Kowarski; ruch sceniczny - Leszek Czarnota; songi - Michał Piotrowski; kierownic,two muzyczne - Andrzej Lajborek. Na przedstawieniu obecna była matka trzynastoletniego Romka Strzałkowskiego, którego śmierć jest jednym z wątków przedstawienia. W premierowej obsadzie graU: Wojciech Komasa (Oskartony Stanisław Jaworek), Lech Łotocki (Oskartony Jan suwart), Zbigniew Grochal (S«:dzia), Edward Pietryk (Prokurator I), Rajmund JakubOwicz (Prokurator II), WOjciech Standełło (Prokurator III), 2ywila Pietrzak (Swiadek Teofila Kowal), Tadeusz Drzewiecki (Obrońca), Marian Pogasz (Adwokat Michał Grzegorzewiez), JanUsz Michałowski (Adwokat Stanisław Hejmowski). Chór I: Sława Kwaśniewska (Helena Jaworek), Bolesław IdzIak (stanisław Matyja), Edward Warzecha (Biegły Józef Chałasiński), Andrzej Saar (Jan Strzałkowski) oraz Botena Janiszewska, EUbieta Jarosik, Hanna Krupianka, Hanna Kulina, Andrzej Lajborek Wanda Ostrowska, Maria Robaszkie';"icz, Jacek Rótański, Jerzy Stasiuk, Aleksander Trąbczyński; Chór II: Barbara Drogorób, Michał Grudziński i Paweł Hadyński. Wykorzystano fragment Te Deum Andrzeja Kurylewicza w wykonaniu Stefanii Woytowicz. 21.6. .Ostatnim akcentem przed zamkni«:ciem Ml«:dzynarodowych Targów Poznańskich

11 Kronika m. Poznania

22.6.

było przyjęcie wydane w hotelu "poznań" z okazji ..dnia polskiego", na którym wr«:czono medale za najlepsze wYroby oraz nagrody jubileuszowe najstarszym wystawcom: Stanom ZjednOczonym Ameryki Płn., Węgrom i Wielkiej . Bry tanU - za czterdziesty piąty pobyt w Poznaniu; BułgarU - za trzydziesty piąty; Grecji, Hiszpanii, Japonii i Rumunii - za trzydziesty; PortugaUi - za dwudziesty.

W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarto -wystaw«: pt.

Poznań - Czerwiec 195' do 1981.

Odbył si«: Wojewódzki Zjazd polskiego ZwiązkU Łowieckiego. Przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Łowieckiej zostal Franciszek Szczerbal, a łowczym Mieczysław Konowalski. Wybrano jedenastu delegatów na zjazd krajowy. Inauguracja VH Polonijnego Forum Gospodarczego w IZbie Rzemieślniczej. Impreza zgromadziła ok. czterystu przedstawicieli PolonU oraz polskich producentów i działaczy gospodarczych. W pierwszym posiedzeniu plenarnym udział wzI«:li m. in. zast«:pca przewodmczącego Rady Państwa Tadeusz W. Młyńczak i wicepremier Jerzy Ozdowski. Imprezie towarzyszyły Targi Rzemlosła Artystycznego. Z dziennikarzami spotkał si«: prezes Towarzystwa "France-Pologne" Jan ZarzeckI.

Z historią, wsp6łczesnOŚcią i perspektywami rozwojowymi Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" zapoznano członków Klubu PUblicyst6w iEkonomicznych Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Na pytania dziennikarzy odpowiadali m. in. dyrektor naczelny Ireneusz Sobczak I I sekretarz Komitetu Zakładowego polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Skrzypczak.

-'" "",,<$ ];: .

,_/ ::;j .....;.

.....:.r... .....;,,;.. ,. . .. ..' ..' ;:, ti;;i.. >; . . : ' ''i';'' : . , '411.," ,,,I . " 'łtrJi; :'. ,/) . "':.h '. .. .. ..,.,19"-ł

..... .' ,--t - ... +

.. *-,

Na miejscu karambolu

Około godz. 7.30 u zbiegu ul. Pułaskiego z al. Wielkopolską doszło do karambolu. Przed p«:dzącym tramwajem

Wydarzenia w Pozna11Jiu (22 - 24.6.)

linii nr 22 nie zdążył zjechać ze skrzyżowania c1«:żarowy jelcz z przyczepą. Uderzony samochód postradał przyczepę, a S8m obrócił si«: o dziewi«:ćdziesiąrt stopni. Tramwaj jednak nie zatrzymał si«:, lecz wpadł na ostatni wagon stojącej na przystankU "dziewiątki". SkUtki karambolu okazały si«: groźne. Kierowca samochodu i konwojent - dO'znali c1«:żkich obrażeń; rannych zostało kilkUdziesi«:ciu pa$ażerów obU tramwajów. Poszkodowanych umieszczono w szpitalach.

'.

........ ł. t { t

F.

3

.-.......,.

j:-:.

".1

23.6.

W wieku czterdziestu jeden lat zmarła Krystyna Osztynowicz, dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 79 w Illitach 1976 -!lm.

w auli Akademii Ekonomicznej odbyła si«: uroczystość nadania prof. drowi Ji'lol'ianowi Barcińskiemu dyplomu doktora honoris causa. Dobiegły końca 53 Mi«:dzynuodowe Targi Poznańskie. Miały one charakter jUbileuszowy, gdy:!: obchodzono sześćdziesiątą roczn1c«: organizowania imprez handlowych w Poznaniu. Przybyły na Mi«:dzynarodowe Targi poznańskie ekipy z trzydziestu siedmiu krajów; udział wzięli przedstawiciele 3500 firm, wśr6d nich 2000 firm zagranicznych. Strona polska zawarła kontrakty eksportowo-importowe wartości ok. 3 miltardów otych dewizowych. Najwi«:kszy kontrakt wartości 465 miUonów złotych dewizowych zawarła Centrala "Metronex" z partnerami radzieckimi. Targi zwiedziło dwadzieścia dziewi«:ć oficjalnych delegacji. zakończenie Jarmarku Swi«:tojańskiego. Na zaproszenie Chóru Akademickiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przybyły dwa zespoły śpiewacze: "Vac-Varosl Kisz-Korus" z W«:gier 1 . "Chamber Cholr of Imatra" z FinlandU. DzłeiI Ojca.

24.6. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza rozpocz«:ły si«: obrady Wojewódzkiej Konfe,rencji Sprawozdazo-wyborczej Polskiej Zjednoczonej Partii RObotniczej. W sali zasiadło czterystu osiemdziesi«:ciu siedmiu delegatów (na pi«:ciuset jeden wybranych), reprezentujących 1,18000 członków. Wśród gości znajdOwali się: Tadeusz Grabski - członek Biura Politycznego t sekretarz Komitetu Centralnego, Lesław Tokarski - kierownik Wydziału Prasy, Radia i Telewizji Komitetu Centralnego, prof. dr Jerzy Wiatr - członek Centralnej Komisji Zjazdowej, generał brygady Stanisław Zaczkowski komendant główny Milicji Obywatelskiej. SprawY proceduralne zdominowały znaczną cz«:ść pierwszego dnia obrad. Długotrwałe kontrowersje wywołała kwestia, kogo Konferencja może wYbrać do władz i na delegatów na IX NadZwYczajny Zjazd. Po przerwie obiadowej ogłoszono wynik głosowania. Potwierdziło ono, :!:e Konferencja nie zgadza si«:, by uznać bierne prawo wyborcze gości. Zgłoszono trzech kandydatów na stanowisko I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego: Edmunda Brucha, Jana Mielcarka t Edwarda Skrzypczaka. W wYniku tajnych wyborów, funkcję I sekretarza Komite

:,"".' :. .

. ;." ...

'..,'

'$.::'

..

..iti..

'.!

, ..,

(.y

Iii

-"b

.' ';'/ ..

.....:... .

,..

..,.:.:\ "

.J'" .

wojewódzka Konferencja SprawozdawC"Zo- Wyborcza polskiej Zjednoczonej Partii RObOtniczej w dniu 24 czerwca 1981 r. w auli Uniwersytetu im. Adama Mickie= wicza

tu WOjewódzkiego powierzono (wi«:kszością głosów: 260 na 485) Edwardowi SkrzY.pczakowi. Jan Mielcarek uzyskał 187 głosów, a Edmund Bruch - 38 głos6w. E'unkcj«: przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej powierzono Romanowi Kochanowiczowi, zaś funkcj«: przewodnil!zącego wojew6dZkiej

. ::: ":'.,. ".

./.

:.

... ."1"

'1''';

.<... :

"M -"'' . : . : , "-,:" -. -)(,, ) t'j .

I \.

"::. " ::.: :--,

\, <t-,,, ; '\\ ' " ,

, "'"

.'ililt

I sekretarz Komitetu wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Skrzypczak

Komisji Kontroli Partyjnej - powt6rnle Henrykowi Stachowi.

W sali koncertowej Zespolu Szkół Muzycznych przy ul. Solnej odbył si«: koncert w«:glerskiego zespołu śpiewa.czego "Vac-Varosi Kisz-Korus" pod dyrekcją Tibora Boganyi i "Cham ber Choit" of Imatra" (Finlandia) pod dyrekcją Jakk() Hulkonena. W wieku dziewięćdziesi«:ciu trzech lat zmarła w Domu Weterana Walentyna Maria Polska, uczestniczka strajku dzieci wrzesińskich, udekorowana Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 25.8. Rozpocz«:ła si«: III ogólnopolska Konferencja Fizyki Magnetyków. Wznowiono obrady Wojewódzkiej Konferencji Sprawozdawczo-WYborczej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Delegaci postanowilt uwzgl«:dnlć apel [ sekretarza Komitetu centralnego Stanisława Kani i w drodze wyjątku umieścili na liście kandydatów na delegatów na IX Nadzwyczajny Zjazd osoby pOlSiadające rekomendacj«: Biura Politycz

nego: Edwarda ŁUkaslka (zast«:pca dowódcy Wojsk Lotniczych), Lesława TOkarskiego (kierownik Wydziału Prasy, Radia i Telewizji Komitetu Centralnego), Jerzego Wiatra (czlonek centralnej KomisJi Zjazdowej) i Stanisława Zaczkowskiego (komendant główny Milicji ObYwatelskiej). Nast«:pnie toczyła si«: dyskusja. 126.6. Zakończyła si«: wojewódzka Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza polskiej Zjednoczonej Partii RObotniczej. Przeprowadzono szeroką dyskusję o najżywotniejszych sprawach socjalistycznej odnowy; wybrano nowe władze wojewódzkie c-raz przyj«:to uchwaly. Wybrano sześćdziesi«:ciu trzech delegatów na IX Nadzwyczajny Zjazd. Ogloszono wYniki wyborów do nowego stu dwudziestoosobowego Komitetu wojewódzkiego, pi«:ćdziesi«:cioosobowej Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej i pi«:ćdzlesi«:cioosobowej Wojewódzkiej Komisji KontroU Partyjnej.

Obradowali przedstawiciele środowisk twórczych i naukowych z Gdańska, Katowic, Krakowa, Poznania, Warszawy i Wrocławia. W gmachu głównym Muzeum Narodowego otwarto wytaw«: plakatu i fotomontażu Romana Cieślewicza. 2'1.6. W saU Białej Urz«:du Miejskiego odbyła si«: XIX Nadzwyczajna Sesja Miejskiej Rady Narodowej. O wYdarzeniach w czerwcu 1956 r. w Poznaniu m6wił prof. dr JaI'osław Maciejewski. PrzemawiaJ także wicepremier Jerzy Ozdowski. Miejska Rada Narodowa uchwaUła rezolucj«:, w której złożyła hołd ofiarom Czerwca 1956 roku. W Collegium Minus Uniwersytetu im.

Adama Mickiewicza odbyła si«: sesja naukowa zorganizowana przez Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk oraz Komitet Porozumiewawczy Srodowlsk Twórczych pn. Poznański Czerwiec 1955 w świetle nauk spolecznych. O godz. 11.00 przed bUdynkiem Wojewódzkiego Przedsi«:biorstwa KomuniKacyjnego przy ul. Gaj owej odbyło si«: odsłoni«:cie tablicy ku czci ofiar Czerwca 1956 il'. O godz. 13.00 w DomU Kultury Zakładów' Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" otwarta zostala wystawa pn. Czef'wiec 1956 w malarstwie, rze:fbie ł grafice. Swoje prace przedstawili artyści-plastycy: Julian Gosławski, Jerzy Hofman, Bartłomiej Kurka, Stanisław Mrowiński i Kazimierz Skoczylas. O godz. 15.00 przy ul. RobOC2:ej, przed wejściem do Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego, odbyło si«: odsło

Wydarzenia w Poznaniu (27 - 30.6.)ni«:cie tabllcy ku czci ofiar Czerwca 1956 r.

O godz. 18.00 przy zbiegu ul. Hetmańskiej i, noszącej od niedawna tę nazwę, 28 Czerwca 1956 r. metropollta krakowski kardynał Jfranclszek Macharski dokonał poświ«:cenia dwóch tablic - na Jfabryce Lokomotyw i Wagonów oraz przed głównym wejściem do Zaldad6w, upamiętniających dzteń 28 czerwca '1956 r. W uroczystości udział wzi«:li m. in. wicepremier Jerzy Ozdowski oraz I se..l{retarz Komitetu wojewódzkiego polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Skrzypczak.

Rozpoczął si«: Ogólnopolski Zlot Kr«:gów Instruktorskich Harcerstwa im. Andrzeja Malkowskiego. Odbył się apel na Cmentarzu Bohater6w na Cytadelt. Wieczorem, w miejscu obozowania w Ogrodzie Jordanowskim przy ul. Alfreda Bema, rozpalono harcerskie ognisko.

W Poznańskim Teatrze Lalki i Aktora - Scena "Marcinek" odbyła si«: premiera sztuki Henryka Jurkowakiego Arłekn czyU sługa trzech panów w re:l:yserU i inscenizacji wojciecha auma.

Scenografi«: projektował Jerzy Czarniawski, a muzykę skomponował Andrzej Bie:l:an. W premierowej obsadzie grali: Jan Harenda (Arlekin), Teresa Gąsiorowska (Dottore Graziano), Andrzej Marciniak (Scaramuccia), Maciej Lejman (CapUano Spavento), Bogdan Wllsiel (Brighella), Graf;yna WYdrowska (Kslętniczka Florinda), Krystyna Cysewska (Franchescina), Ewa Darulewska (Don Filippo), Henryk Dąbrowski (pantalone), Wanda Łabodzińska (Zanni), Artur Szych (Trubadur).

Stefania Pluclńska, podopieczna Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych "Caritas" przy ul. Sielskiej, mieszkająca tam od 1947 r., ukończyła sto piąty !rok życia.

I ,' t:.

, \f;" "

.; "

.",

W wieku pięćdzies1«:cl.u dztewi«:ciu lat zmarł inf;. Stanisław FUipiak, dyrektor Okr«:gowego Przedsiębiorstwa Rozpowszechniania FUmów w latach 1978

_ 1981, udekorowany Krzyf;em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. "Pośmiertnie wyróżniony Nagrodą Kulturalną województwa Poznańskiego za rok 1980 za upowszechnianie filmu.

26.6. Na pl. Adama Mickiewicza odbyła si«: uroczystość 1>dsłoni«:cla pomnika Poznańskiego Czerwca 1956. Obecni byli m. in. wiceprzewOdniczący Rady Państwa Kazimierz secomski, wicepremier Jerzy Ozdowski, I sekretarz Komitetu wojewódzkiego polskiej Zjednoczonej Partii RObotniczej Edward Skrzypczak.

Uroczystość zagaU przewodniczący Społecznego Komitetu Obchodów Zdzisław Rozwalak. Przemawiał m. in. prezydent Poznania Stanisław Piotrowiez. Aktu poświ«:cenia pomnika dokonał arcybiskup Jerzy Stroba. Msz«: celebrował ksiądz biskup Bronisław Dąbrowski, a arcYbiskup Jerzy Stroba wYgłosił homiU«:. W czasie składania wieńców aktorzy recytowali wiersze. W hallu auli uniwersyteckiej otwarto wystawę pt. Poznański Czerwiec 1956 w dokumentach fotograficznych. U zbiegu ul. Dąbrowskiego i dawnej Mylnej, noszącej obecnie imi«: Romka StrzalkoWSkiego, odsłoni«:to tabltcę na jego cześć. W auU Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza koncertowała Wielkopolska Orkiestra Symfoniczna. W kinach "WUda" i "Bałtyk" wYświetlano film Andrzeja Wajdy cztowiek z 1:etaza (prywatną kopiI: pr:zywtezioną przez ref;ysera). Zamkni«:cie sezonu artystycznego 19801 /1981 w Teatrze Nowym. Dano widowisko Oskar1:ony: Czerwiec PłęćdzieBtqt Sześć.

Teatr Osmego Dnia pod kierownictwem Lecha Raczaka udał si«: w podró:l: artystyczną do Włoch. 29.6. Wojewódzka narada prezes6w instancji gminnych i miejsko-gminnych ZjednOczonego Stronnictwa Ludowego. Prowadził ją prezes Wojewódzkiego Komitetu - Tadeusz Zając. Przy ul. Mickiewicza 2, na frontonie budynku Szpitala im. Franciszka RBszei, odsłoni«:to pamiątkową tablic«: związaną z wYdarzeniami PoznańBldego Czerwca 156 r. Odsłoni«:cia dokonała pielęgniarka Aleksandra Banaszak. W starej kanonii przy ul. Mieszka 1 otwarto oddział Sztuki Ludowej Muzeum Archidlecezjalnego. W galerU Biura Wystaw Artystycznych otwarto wystaw«: malarstwa Władysława Lamy (Gdańsk) i grafiki polskiej pt. Skąd - dolcqd? 30.6. W Komitecie wojewódzkim polskiej Zjednoczonej PartU Ifobotnlczej odbyłO się posiedzenie robocze wojewódzkiego

Zespołu Delegatów na IX NadzwYczajny Zjazd. 1 sekretarz Komitetu Wojewódzkiego a;:dward Skrzypczak t przewodniczllca Zespolu Barbara Kubacka przedstawili sprawozdanie z p9siedzenia Centralnego Zespołu Zjazdowego.

ROZPOCZ«:ła się III Konferencja Sprawozdawczo-wyborcza ZwiązkU SocjaUstycznej Mlodzief;y polskiej. Na Kon. ferencj«: przybyU: I sekretarz Komitetu wojew6dzkiego polskiej Zjedn9czonej PartU R9botniczej Edward Skrzypczak, prezydent miasta Stanisław Piotr9wicz, wicewojewoda Romuald Zysnarski,przedstawiciele związków zawodowych t organizacji mI9dzief;owych. Przew9dnłczllcym wYbrano Zefiryna Grabskiego. Rozwiązanie wOjewódzkieg9 Zespoł Zjazdowego.

Obradował Okr«:gowy Zjazd Delegatów Niezaldnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników BankowYch z siedmiu wojew6dztw: słupskiego, koszalińskiego, szczecińskiego, gorzowskiego, zielonogórskiego, pilskiego l poznańskiego.

Zebrał: Kronikarz .; s .

łC s h j ., . 1;_:0.' ! ;.;;.'" fij m t' ,,: i ::.;. w" " ",7.:'"; --:;. xXII- I )l1'';o''" _ ...:,:;,,,\ , .::,,;."tm2-' :011: 50 8 LAT TEMU W KRONICE MIASTA POZNANIA m w-; Rocznik dziesiąty "Kroniki Miasta poznania" otwierała rozprawa Józefa Pawłowczaka Zniesienie I wymarCie Zakonu Reformatów na Sródce, napisana z okazji stulecia istnie nia Zakładu dla Głuchoniemych w klasztorze poreformackim.

Budynek klasztorny - pisał Józef Pawłowski - tylko wewnqtrz uległ znacznym zmia nom l.. .J. Jego z"wnętrzny wyglqd zmiemł szę o tylEc, :!:e w r. 1831 skasowano wielki bal kon (prawdopodobnie na stronie zachodniej się znajdujqc.y) i w r. 1840 zamurowanO głóWne wejście z strony zachodniej. podczas, gdy klasztor za czasóW klasztornych pokryty byt da chówkami wypuklemi, a z strony podwórza gontami - teraz jest caIy pokryty czerwonemi dachówkami płaskiemi. Zaznaczyć jeszcze naie:!:y, :!:e budynek klasztorny przybudowano do stojqcego już 20 lat kościoła. I zdaje mi się, :!:e plan klasztoru nie został wykonany na ml.ejscu z uwzględnieniem rzutu poziomego kościoła, lecz :!:e był kopiq jakiegoś innego klasz toru. Skutkiem tego czworobok gmachu klasztornego nie przylegał w wszystkich miej scach do ścian klasztornych. Wybrnięto z tej sytuacji zostawiajqc pomiędzy wysokiemt murami kościoła a kru:!:gankami klasztoru wqziutkie podwórko (11.50 m X 1.75 m). Podwórze to przerobIono za' czasów seminaryjnych na dzisiejszq zakrystię.

Co się tyczy innych budynl,ów poklasztornych, to najpierw (1836) rozebrano tzw. skrzydło boczne. Był to mniejszy budynek przylegajqcy do południowego muru klasztornego i miClsz czqcy w sobie komory, drwalnie i tran:!:ety. Na jego miejscu postawiono w latach 1836'37 szkołę dla głuchoniemych. Dziś w domu tem jest biuro, mieszkanie sekretarza i pracownia dla dziewczqt głuchoniemych.

łC:!II DaWniejszy mielcuch zakonników, który słu:!:ył na mieszkanie dla s!U:!:by seminaryjnej, rozebrano w roku 1JJ06 i na jego miejscu wybudowano w tym samym roku ekonomję załC kładu dla głuchoniemych. Budynek, w którym zakonnicy mieli chlewy i warsztat, rozebrano w 1907 roku.

Na gruncie poklasztornym stanęły następujqce nOwe budynki:. w ..1862 T. sla gimnastycz na, którq w 1908 r. rozebrano i nieco dalej na p6łnOC wystawiono w tym:!:e roku nowq salę gimnastycznq; 1891/92 willa dla dyrektora zakładu dla głuchoniemych; 1906/07 budynek szkol ny dla głuchoniemych: 1906 chlewy i ustępy nad murem wschodnim.

Na gruncie POklasztornym, odstqpionym magistratowi, ten:!:e wybudOWał wielki gmach szkolny, budynek dla pedla, salę gimnastycznq i barak szkolny.

Na zakończenie autor wspomina o studniach, z których jedna dawać miała wod«: mlne ralną. W roku 1808 - pisze Józef Pawłowczak - znajdowały się na podwórzu klasztornym 2 studnie. Obie te studnie zasypano w T. 1832 i zamiast nich postawiono pompę, a w r. 1842 drugq. Poniewa:!: obie pompy bardzo 'maro wody dawały, w dodatku bardzo cuchnqcq, za częto w T. 1848 na podwórzu wiercić studnię artezyjskq. Przy wierceniu natrafiono na na stępujqce warstwy: do głębokości 105 stóp: glinka, w głębokości 25 stóp: od powierzchni warstwa zwykłych kamieni polnych, w głębokości 105 stóp: piasek, w głębokości 106,5 st6p: glinka, w głębokości 127 stóp: :!:wir zmieszany Z glinkq, w głębokości 148 stóp: ciemno-szara glinka, w głębokośCi 168 stóp: niebieska glinka, w głębokości 176 stóp: glinka zmieszana z piaskiem _ z przewagq glinki, tV glębokości 1m st6p: czysta glinka, w głębokOści 200 stóp: węgiel brunatny, w głębokości 205 st6p: glinka bardzo z piaskiem zmieszana.

_.

a a i Plan. Poznania w dobie Sejmu Czteroletniego (1788 - 17!12). Objaśnienia (pisownia i komentarz :'.' , r ,' - or'ginalne); A - Kościół parafialny i ko- 'PN /'J legjata Marji Magdaleny; B - Kościół jezui- j \ J, fi tów (dzisiaj t. zw. Fa'l'a); C - Kościól i klasz- 82. " i 'r,;> . ...:// tor benedyktynek (dawny pałac G6rków); D .. / Jrf;J" - KapUca karmelitów (3 św. Hostyj, dziś P. . ; . . , i il/ , !f I Jezusa) z małym klasztorkiem; E - Kościół" ') i klasztor katarzynek :reguły św. Dominika; ... ...).,. /!t!f. , . '" F - Kościół i klasztor dominikanów; G - , ' B ':'c- --. ,'//(,.l,' Klasztor dominikanek; H - Kościół i klasztor '" ' ' i ł a. ;.:1.. . ; rIj 'I ("I franciszkanów;:r - Kościół i klasztor karme- "..' ' .. -- I '-¥ ...2.'> litek b05ych, zwanych tereskaml; J - Kościół " . :: . / Itł\ _', " . . 'Pi .';) I św. Barbary; K - Kościół św. Wawrzyńca; L «I . "ko n. ." /,...f: / - Kościół i kolegjata N. Panny Marii; M - I : I jilj/ft. 'IIi ,-.f , .-::, . f ",:.

Kościółek św. Anny; N - Kościół i klasztor ,_ . . .;I., r ' ' .

= = bernardynek. Linia gruba w:zerywana oznacza b . _..;J'...;;...... I ...: łI . '.> ......, a wodociąg do czterech studzien na Starym ' 'I. !III? ). ':r.'-;:: ,.. - a Rynku '>., >" ',i!łJ "', ,. ,:,; ..: ., -,C ,,'I> h. ..,.. ) '.., r... = - -.: "::::'\,., .,;: ' .p : : ,cc o '. C" , . I a r.' ,. If .... .-:" ", M o', .' . " .. , ""1'" .:t:. ,. " 'IV .

" --"\"'''J'''''i/jl ' ,(, 't: .' --', , -..- , ,6'( 'li ':. ?; \\ " r: r.., }\,Ij , I ,Ii HłT ':;:".";i:..,..,," ' w, . .

o!n Po przebiciu tej warstwy glinki wyplynęta woda z rury. Dalej natrafiono w głębokości , 212 stóp węgiel brunatny, w głębokości 216 stóp piasek zmieszany z glinką, w głębokości ' 224 stóp trzecią warstwę węgla brunatnego - grubości 3,5 stopy.

Gdy dnia 30.6.1848 warstwę tę przebito (przy 227.5 stopach) woda tak sUnie atę wzniosła, :l:e dalsze wiercenie stało się zbyteczne.

Była to z rzędu trzecia w Poznaniu studnia artezyjska i dawała z wszystkich wody naj więcej, to Ił ,kubicznych stóp na minutę. Je:l:eti chodzi o składniki tej "mineralnej wody" to kwarta (36 uncyj) wody zawierała: 1.46 grana siarczanu wapna, 1,90 grana węQlanu, 3,18 4 grana chlorku sodu, 1,10 grana chlorku potasu, 1 gran kwasu k,'zemionkowego, 0,36 grana .

4 zwiqzków organicznych oraz drobne ślady wolnego kwasu krzemionkowego Koszta budowy tej studni wyni081y 3217 tal. 27 sgr. 3 fen. Gdy w r. 1910 zakład dla głu choniemych przyłączono do miejskich wodociqgów i kanalizacji, przykryto studnię artezyj skq - a stal.e plynqcq wodę skierowano do kanalizacji.

Janusz Staszewski zajął si«: Przemarszami wojsk przez Poznań w latach 1806 - 1815, natoiV miast Feliks Pohorecki Opisem Poznania z roku 1787 (wraz z planem Poznanta z końca XVIII w.).

Dopiero w lecie 1931 r. - pisze Ji'elikS Pohorecki - Komisja Historyczna Poznańskiego X Towarzystwa Przyjaciół Nauk wyłoniła osobną komisję dla atlaSu historycznego Wielkopolski pod przewodnictwem prof_ Stanislawa Pawłowskiego, która w grudniu 1931 r. przystąpila ostatecznie do pracy nad mapą województwa poznańskiego z doby Sejmu Czteroletniego ;::; (1788 - 1892) w skali 1 ; 200 000.

Mapa ta mzała się wzorować na wydanej ju:l: mapie woj. krako1DBkiego z planem miasta Krakowa w skali 1: 10800 na tej samej karcie. Pomógł tu bardzo tzw. kOłłątajowski plan Krakowa z 1785 r. Poznań nie posiadał jednak podobnego planu, aby więc odtworzyć plan Poznania z doby Sejmu Czteroletniego, nal.e:l:ało posługiwać się wszelkimi materiałami rę koptśmiennymi, Do takich autor zaUczyl akta Komisji Dobrego Porządku zdeponOwane , w archiwum poznańskim (I797) i akta hipoteczne.

Do takich materiałów - pisze dalej Feliks Pohorecki - nale:l:ą równie:l: opisy parafii miasta Poznania, zawarte w XVIII-ym tomie zbioru opisów statystycznych paraf U polskich, sporządzonych przez proboszczów w odpowiedzi na kwestionariusz (zawierający 9 pytań), 4 rozeslany 'w r. 1784 do 1DBzystkich parafij polskich, a wyWolany zamiarem "ulo:l:enia mapy .

::: ., II '" iN6 -1 -!<:.

,..t f' ., II'" ., II'" :t .. rA' ( .

,

.. ...y*'\':r1:r1:r1:r1:71:71:71: "' f!:' I ga 5 I ., II ., II ., II ., II .,

Zebrał: Kronikarzczyli karty geograficzne'" Rzeczypospolitej, jakq następnie rzeczywUcie wykonał nadworny kartograf Stanisława A ugusta, Karol de Perthes. Opisy te, w 2' tomach zbroszurowanych, wróciŁy niedawno do Polski, rewindykowane na mocy traktatu wersalskiego; sq obecnie zło:l:one w Bibliotece Narodowej w Warszawie C.. .J. Najobszerniejszy i najciekawszy jest opis parafii Marlf. Magdaleny, bo pOdaje jasno przedstawiony plan Poznania w obrębie daWnych murów oraz Garbar i Grobli; ma zatem nie' tylko antykwaryczne znaczenie, lecz mo:l:e oddać pOnadto pewne uslugi przy rekonstrukcji planu Poznania 18 dobie Sejmu CZteroletniego. Dołączony do artykułu :Feltksa POhoreckiego plan Poznania w dobie Sejmu Czteroletniego (1788 - 1792) w podziałce '1 - 10 UDO wYkonał kustosz Muzeum Wielkopolskiego dr Alfred Brosig.

Stanisław Wasylewski opublikował pierwszą cz«:ść obszernego szkicu ltterackiego o AntonIm i Julii woykowskich. W Zapiskach Antoniego WOjtkowskiego autor zastanawia .się, czy Akademia LUbrańskiego była uniwersytetem; przytacza co sądzil lekarz Teofil Matecki o Karolu Marcinkowskim; streszcza sprawozdanie. z tragedii Marcina Kasprzaka, straconego na stokach Cytadeli warszawskiej w 1905 r. W Urzędzie Adresowym m. Poznania - pisze Antoni Wojtkowski - pojawia się Marcin Kasprzak po raz pierwszy w 1900 r. jako inkasent, zamieszkały przy W. Garbarach nr 3. W 1901 r. figuruje tam:l:e jako "agent", w roku następnym jako "sekretarz", zamieszkały na til. WOdnej nr 24: W 1903 r. jako "kasjer", zamieszkały tamte. Od następnego roku Marcin Kasprzak nie pojawia slę jut w księgach adresowych m. Poznania. W 1905 r. na Tylnym Ch11Jaliszewte nr 24 mieszkał ślusarz Marcin Kasprzak; wreszcie w 1907 r. zjawIa SIę kamerdyner Marcin Kasprzak. . W tejże. rubryce Źofia Kasprzycka-Strauchowa opubltkowała listy Ryszarda Berwińskiego do matki z 1848 r. Pochodziły one ze spuścizny r«:kopiśmiennej b«:dącej w posiadaniu rodziny Mizerskich. . \v dziale bie:!:ącym pomieszczono wspomnienie o witoldzie Hedlngerze, zmarłym w dniu 10 lutego 1932 r., przewodniczącym Rady Miejskiej od 1924 r. pióra zygmunta zaleskiego.

Magistrat i Rada Miejska uchwaltły utrwalić paml«:ć Zmarłego i,rzez utworzenie funduszu jego imienia na cele dobroczynnevvvvv II "' "'_y "' "'II "'

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1982.01/06 R.50 Nr1/2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry