12B "KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1923.05.31 R.1 Nr5/6

Czas czytania: ok. 4 min.

rozwoju wielkich targów w Polsce. W chwili otwarcia wykończona została nowa wielka hala. architektonicznie godna uwagi, postawiona dużym kosztem przez miasto. Frekwencja zwiedzają eych bardzo wielka, zamówień - jak na czas obecny - dość wiele. Na Targ' /przybyły prócz reprezentantów władz, wsrod których minister przemysłu i handlu, oraz intereseutów liczne delegacje i wycieczki. Z Gdańska przybyły na otwarcie Targu delegetcja senatu oraz wycieczka konsulów łącznie % komisarzem generalnym Rzeczypospolitej, p. ministrem Plucińskim, i przedstawicielami handlu i przemysłu polskiego i niemieckiego oraz organizacyj polskich. Również konsułowie zagraniczni w Warszawie zwiedzili wspólni@ Targ Poznański. Z Łotwy przybyła delegacja tiauuiowodziennikarska z prezydentem miasta Rygi Andersonem i b. ministrem rolnictwa Kalnischem. - N a cześć dełegaeyj Prezydent miasta urządził dwa i auty w czasie targowym. 29. kwietnia do 2 maja. Zjazdy Związku Lekarzy Państwa Polskiego oraz Lekarzy i Działaczy . Sanitarnych Miejskich; U czestnicy zjazdów zwiedzili miasto i wystawy targowe. Zjazd Lekarzy i Działaczy Sanitarnych Miejskim obradował 111. i. nad sprawami następująceini: Organizacja sanitarna w Polsce w porównaniu z zachodnią Europą; obecny stan i zadania szpitalnictwa w Polsce; mleko w związku z falsyfikaeją , iroduktów spożywczych; sprawa położnictwa w Polsce; walka z gruźlicą; sprawa boisk « · miastach; stan higjeniczny miast polskich i obowiązki ich w dziedzinie zdrowia publicznego i kultury ludności; ankieta sanitarna miast i miasteczek; o stanie zaopatrzenia województwa Poznańskiego w wodę ze szczególnem uwzględnieniem miasta Poznania; s]<rawy organizacyjne. Prezydent miasta przyjął uczestników pięknego zjazdu rautem. W tychże dniach obradowała w Poznaniu Stała Delegacja Techniczna iraz otwarta była wszechpolska wystawa fotograficzna "Światłocień" . 5. maja. Otwarcie gimnazjum Św.'Jana Rantego w gmachu dawniejszego gimnazjum Fryderyka Wilhelma, później zajmowanym przez rdemieekie gimnazjum prywatne. (Szkoła polska mieściła się poprzednio w lokalach najętych na Wildzie. 7. i 8. maja. Ferdynand Foch, marszałek Francji i Polski, w Poznaniu. Wielki wódz ten. przyjmowany entuzjastycznie przez ludność miasta i województwa, ze stopni Ratusza /przyjął imponującą manifestację hołdowniczą społeczeństwa. Wojewoda uczcił go rautem i obiadem, Miasto obiadem i darami: plakietą Kościuszki z dedykacją: ..Princi] i heroum Galliae defert Posnania-' i obrazom Ratusza. Plakietę wykonał prof. Wysocki, obraz prof. Mehoffer. 10. maja. Trzeci bieg okrężny "Kufjera Poznańskiego". Zwyciężyli Wołtersdorf. Kosicki i Waligórski w dobrym czasie.

12. maja. Jubileusz Polskiego Banku Handlowego w Poznaniu. Bank założony został w czasie rozbudzonej twórczości gospodarczej polskiej w r. 18/3 jako "Bank Włościański''', służy) przez pewien czas jako bank (entralny dla spółdzielni. Mimo ciężkie!) przeJS1 ogólno-gosppdarcżych ńietylko nie upadł ale iv nowszym czasie stał się jedną znajpotężniejszych iristytueyj finansowych w Polsce. ' -21. maja. Lord Karl of Cavan, szef sztabu armji angielskiej, z małżonką w Poznaniu. W ciągu miesiąca wykończono budowę wielkiej hali targowej kosztem miasta, która na Targ już była gotową. N a wykończeniu jest dom, budowany przez miejskie zakłady przemysłowi -, przy al. Rolnej dla 12 rodzin robotniczych, co przy dzisiejszym zastoju budowlanym jest zasługą około rozwoju miasta. Przemiana placu Wolności została prawie całkowicie wykończona. Administracja wojskowa otinowiła piękny budynek odwachu głównego na Starym Rynku. Właściciele hotelu ..Apollo" przy Piekarach fundowali tablicę pamiątkową o pobycie Juljusza Słowackiego w Poznaniu, wmurowaną. w domu hotelowym. W czasie od 15. do 19. maja przebywał w Poznaniu prof. Bourgecis i wygłosił kilka wykładów historycznych. Prezydent Miasta ofiarował portrety Edwarda Kaczyńskiego. Katrola Marcinkowskiego i Ignacego Paderewskiego, pędzla art.-maI. Przybylski go. Obrazy wykonane stylowo. Wespół z portretem Wojciecha Trąmpczyńskiego zdobią one salę Rady miejskiej. Przy alei Chopina w parku Moniuszki stanął pomnik genjalnego polskiego twórcy muzycznego Fryderyka Chopina, wyKonany przez art.-rzeźb. Marcina Rożka z marmuru oddanego przez Miasto, kosztem p prezydenta Ratajskiego. Z kroniki teatralnej notujemy premjerę ("oryginalną) opery . Marja" Henryka Opieńskiego w Teatrze Wielkim.

Z RUCHU WYDAWNICZEGO.

W "Postępie'" ukazał się artykuł p. Czesława Bugzela p. t. ..Poznań jako miasto przemysłowo-handlowe'-, wykazujący dobre warunki Poznania w dziedzinie możliwości rozwoju przemysłu wbrew często napotykanej opinji przeciwnej - niesłusznej. W ,.Kur,;erze Poznańskim'" Dr. Andrzej Wojtkpwski umieścił recenzję o nowych pracach z zakresu historji miasta Poznaira. ks. dr. Likrwski rozprawkę o portalu gotyckim w k ściele podominikańskim. Pisma codzienne zajmowały się ogólnie bardzo często sprawami miasta ] rzy sposobności Targu, zjazdów itn., pisały o rozwoju Zwierzyńca, zamieściły odezwę o restytucję krzyża !X)- poległych "żołnierzach napoleońskich przy ul. Marji Magdaleny itd. "Dziennik Poznański" wystąpił raz jeszcze przeciwko bezsensewemu wyrazowi .. Poznańczyk" . Urząd Targu Poznańskiego wydal dalsze 9 numerów "Biuletynu IR. largu Poznańskiego".

KRONIKA MIASTA POZNANIA

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW MIASTA POZNANIA.

1. Zarząd Towarzystwa zajmował się na posiedzeniu w dniu 13. maja 1923 odbytem sprawami wydawniczemi i wybrał komisję kwalifikującą prace przedłożone, w skład której weszli pp. Dr. W ójtowski i dyr. Zalewski. N adto podał Magistratowi pśropozycje nowych nazw dla sal starego ratusza. U chwalił wyrazić podziękowuik i uznanie pp. Łuczakowi i Czepczyńskiemu za fundowanie tablicy pamiątkowej o pobycie Juljusza Słowackiego w Poznaniu w d unii przy Piekarach. Równocześnie wszakże Zarząd wskazuje na to, aby obywatele pragnący upamiętnić jakiekolwiek zdarzenie historyczne w jakiejbądź trwałej formie, bezwarunkowo poprzednio zasięgali opinii Towarzystwa Miłośników miasta Poznania. Kilka bowiem przypadków w różnych miastach polskich dowodzi, jak łatwo popełnia się błędy i fałszuje historję, najczęściej z powodu niepytania znawców o ppinję lub radę. Towarzystwo Miłośników miasta Poznania podejmie starania w kierunku wyświetlenia tych niedokładności historycznych, któremi obecnie posługują ap. zrzeszenia itp. 2. W dalszym ciągu wpisany został jako członek: 193) Paluch Kazimierz, dyrektor banku.

NOTYTKI.

Sprostowanie. W nr. -i, ..Kroniki" wydrukowano pod artykułem ..Przejęci',' Naramown przez Hiiasti" w miejscu autora ..Droz-iowicz" , winno być ,. Serwacki" . Wydajemy obecnie numer , IOdwójny ze względu na wakacje redaktora w czerwcu. Numer następny ukaże sic z datą 31. lipca 1923 r.

.'

T r e ś ć: N owe przyczynki do życiorysu Karola Marcinkowskiego. Dr. Andrzej W ojtkowski. Zarys historji rozwoju targów zbożowych w Poznaniu. (Dokończenie). Dr. Z3gmunt Głowacki. Uwag kilka do dziejów Bractwa Strzeleckiego w Poznaniu. Dr. Stanisław Czasz. - Rzeka Warta i jej znaczenie dla miasta Poznania. Aleksander Chybiński. Wokoło Placu Wolności. Drozdowicz. Kronika miesięczna. Z ruchu wydawniczego. - Tow. Miłośników ni. Poznania. - - Notatki.

Nakładem Magistratu stół. m. Poznania.

Redakcja i Administracja: Poznań, Ratusz, pokój 74.

Odbito w Drukarni Robotników Chrześcijańskich Tow. Akr. w Poznaniu.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1923.05.31 R.1 Nr5/6 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry