SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1982.01/06 R.50 Nr1/2

Czas czytania: ok. 2 min.

ARTYKULY

F.rancilszek T a t a cr' a - E)wolrucja techniki w Zakładach Brzemy;słu Metalo,wego "H. Cegiels!ki" w latach 1846 - 1981 . D Ewa G T o b l e woSk a - Poznań jako {)środek myśli zachodniej (do 193e ,r.). l7

MATERIAŁY

Ka.zierz P a j ą!k - Udział ludności Poznania i Wie11mpolski w !tworzeniu pańs,twowości polskiej na 3iemiaCih Z,achodnich 'w 1945 r. . 23 Halina L o r k o w s k a - Muzyka w Teaitrze PolskLm (1875 - 1978) . 31 'PPzemyJsłaiW G o ID () I e c - P..oznańS:ka nota na mor.zach 'i oceanach. A n e k s: BOZlIlańskie patwnaty morskie 41 Małgorzata H e n d;r y k o w s!k: a - Tw6rewść filmowa w P{):m.aniu w laotach 1918 - 1939 (Film w Poznaniu i Poznań w filmie). Dokończenie . 45

ZYCIE KULTURALNE

Edmund G r a b ik o IW S k i - VIII MiędzynaTodowy K{)nlrors Skrzypcowy Wrn.

Henryka Wieni:aJws!kiego (10 - 25 X UJSl T.). Aneiks y: omi:tet Organizacyjny; Sąd K<JII1k1ur,sowy; Ucz€lSltnicy; Laureaci 57 Bogdan C i s z e w s ik i - Teatr Wielki w sezOll1ie 1980łW81 . 7l

KRONIKA

Z żał,obnej karty Kazimierz L e h iffi a n n - Zbys:zk{) Tucho1ka (l9()9 - 1980) .

Jub.iIeuslZe BdIesław J a n lU s z ik i e w i c z i Wł{)ldzimlierz Kuj a wa - 135 Ia,t Zakładów Prz,emy.sl'U MeIt'a'owego "H. Cegielski" ,(KI'Onika obchodów ju.bileus,lowych) 82

SpTawozdan:ia Marian Gen{)lwefiak - XX Sesja Miejskiej Rady Narodowej. Aneks: Informacja Komisji Przes:tTzegania Prawa i Porządku PUblicznego Miejskiej Rady Narr-odowej o działaL'1ości Urzędu Miejskiego (fragmenty) 94 KlI'o n i kar z - Wy;dał"Z€nia IW Poznantu 'W 1981 roku. Część pierwsza . 109 K r () n i k a T z-50 lai!; temu 'W "Krvn.ice Miasita poznania" . 166

Spis trdcf

ZDJJljCIA Leszka Adamczewskiego, Stanisława Adamkiewicza, Bogdana Borowiaka, Zygmunta Ceglarka, Witolda Czarneckiego, Ryszarda Galowskiego, Romualda Królaka, Jacka Kulmy, Zdzisława J\owkkiego, Stanisława Ossowskiego, Henryki Serafin, Andrzeja Szozdy, Tomasza Tomaszewskiego, Jerzego Unierzyskiego, Grażyny Wyszomirskiej i Zbigniewa Zoka.

RYSUNKI

Mie!clZysława Hręgiem

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1982.01/06 R.50 Nr1/2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry