REDAGUJE KODEGIUM

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1982.01/06 R.50 Nr1/2

Czas czytania: ok. 2 min.

Andrzej Goćwini (przewodniczący) Tadeusz $witała (sekretarz reda.kcji)

Adres redakcji: 60-967 P o z n a ń, Plac Kolegiacki 17 Itel. 523 - 43

PRENUMERATA

Prenumerat«: przyjmują oddziały RSW "Prasa-Ksią:!:ka-Ruch" oraz urz«:dy pocztowe i dor«:czyciele w terminach: do dnia 25 ltstopada na styczeń, I kwartał, I półrocze i cały rok ;198!2; do dnia 10 każdego miesiąca (z wyjątkiem grudnia) poprzedzającego okres prenumeraty. Jednostki gospodarki uspołecznionej, instytucje i organizacje społeczno-polityczne oraz wszelkiego rodzaju inne zakłady pracy składają zamówienia w miejscowych oddziałach RW "PrasaKsiążka-Ruch". Zakłady pracy w miejscowośCIach, w których nie ma oddziałów RSW "prasa-J{siążka-Ruch" oraz prenumeratorzy indywidualni zamawiają prenumerat«: w urz«:dach pocztowYch lub u dor«:czycieli. Mo:!:na równie:!: zamówić prenumerat«:, dokonując wpłaty na konto PKO nr 122 - 6 2IJ1831, RSW "Prasa-'Książka-Ruch", Przedsi«:biorstwo Upowszechnienia Prasy i Książki, Poznań, ul. Zwierzyniecka 9. Cena prenumeraty półrocznej 30 zł, rocznej - 60 zł. Prenumerat«: ze zleceniem wysyłki za granic«:, która jest o 50% droższa od prenumeraty krajowej, przyjmuje Biuro Kolportażu ,vydawnictw Zagranicznych RSW "Prasa-Ksią:!:ka-Ruch", ul. Wronia 23, 00-958 WarsZ8"Ya. Egzemplarze zeszytów zdezaktualtzowanych mo:!:na nabywać w RSW "Prasa-Książka-Ruch" Przedsi«:biorstwo Upowszechnienia Prasy i Książki, Oddział Rejonowy Poznań-Wschód, ul. 2ydowmea aJ3, Nr konta 1221 - 6 - NBP IV OIM. / 3djęcie na olkładce 11 eJ.!:J .) /) ł 'I - Stanislawa Laskowskiego /Wydano na zlecenie wti'falU Kultury I Sztuki Urzędu Miej8kte w Poznaniu . . II'/g '"..'.; ot IJ....\\.

WYDAWNICTWO PAŃSKIE

Okładlkę projekt,owała Maria Dolna

Jr, \.'p o Z N A Ń 1983

Wydanie I. Nakład 1800+ 100 egz. Arkuszy wyd.lS,2, arkuszy druk. 10.5. Oddano do skladania 9 VlII 1982r. Podpisano do druku 30 XII 1982r. Druk ukończono w styczniu 1983 r. Papier drukowy _at. kl. V, 80 g. 70 x 100 cm. N-18. Zamówienie nr 340/169. Cena zI30.

DRUKARNIA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

PL ISSN 0137-3552

ISBN 83-210-0394-JC

Bib!. U Ą , A Kc.. ł-C\

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1982.01/06 R.50 Nr1/2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry