REDAGUJE KOLEGIUMdrzej Goówing1ki ,(przewodniczący) Tadeusz Switała I(selkretar,z redakcjd)

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1981.10/12 R.49 Nr4

Czas czytania: ok. 3 min.

Adres reda:kco-i: 60-967 lI' o z III a ń, Plac Kolegiaroki 17 tel. 523 - 43

P R E N U M E R A T-A

Prenumerat przyjmują oddziały RSW "Prasa-Książka-Ruch" oraz urzdy pocztowe i dorczyciele w terminach: do dnia 25 listopada na 8tyczeń, II kwartał, I półrocze i cały rok 1982; do dnia 10 każdego miesiąca (z wyjątkiem grudnia) poprzedzającego okres prenumeraty. \ Jednostki gospodarki uspołecznionej, instytucje i organizacje społeczno-polityczne oraz wszelkiego rodzaju inne zakłady pracy składają zamówienia w miejscowYCh oddziałach RSW "PrasaKsiążka-Ruch". ZakładY pracy w miejscowościach, w których nie ma oddziałów RSW "Prasa-Książka-Ruch" oraz prenumeratorzy indywidualni zamawiają prenumerat w urzdach pocztowych lUb u dorczycieli. Można również zamówić prenumerat, dokonując wpłaty na konto PKO nr 122 - 6 211 831, RSW "Prasa-Książka-Ruch", Przedsibiorstwo Upowszechnienia Prasy i Książki, Poznań, ul. Zwierzyniecka 9. Cena prenumeraty półrocznej 30 zł, rocznej - 60 zł. Prenumerat ze zleceniem wysyłki za granic, która jest o 50% droższa od prenumeraty krajowej, przyjmuje Biuro Kolportażu Wydawnictw Zagranicznych RSW "Prasa-Książka-Ruch", ul. Wronia 23, 00-958 Warszawa. Egzemplarze zeszytów zdezaktualizowanych można nabywać w RSW "Prasa-Książka-Ruch" Przedslbiorstwo Upowszechnienia Prasy i Książki, Oddział Rejonowy Poznań-Wschód, ul. Zydowska 2/3, Nr konta 1221 - 6 - NBP IV O/M.

Okładkę projektowała Maria Do!?u

Zdjęcie na okładce StanisŁawa Laskowskiego,

Wydano na zlecenie WydziaŁu Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w POznaniu

WYDA WNICTWO POZNASKIE - POZNA 1982

Wydanie I. Nakład 1800+100 egz. Ark. wyd. 10,4, ark. druk. 7,25, (9,64 - Ali.

Oddano do składu 12 X 1981. Podpisano do druku 24 V 1982. Druk ukończono w czerwcu 1198;!. Papier druk. sat. kl. V 70 g. 70XI00. P-14. Zam. nr 560/120. Cena zł. 15,

DRUKARNIA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

PL ISSN 0137-3552

ISBN 83-210-0325-7

MATERIAŁY

Małgorzata H e n d ryk o w s k a - Twórczość filmowa w Poznaniu w latach 1918 - 1939. Film w Poznaniu i Poznań w filmie 5 Marian G o l k a - Place miejskie Poznania. Część pierwsza 17 Tadeusz S w i t a ł a --:- Teatr Muzyczny w Poznaniu (1956 - 1981). Dokończenie. A n e k s: Prapremiery dzieł; Repertuar; Chronologiczny wykaz premier; Kompozytorzy i ich utwory; Zespół realizatorski w latach 1956 -1981; Zespół artystyczny; Gościnne występy; Balet; Zespół Teatru Muzycznego w roku jubileuszowym (na dzień 30 VI 1981 r.) 23

ZYCIE KULTURALNE

Bogdan C i s z e w s k i - Filharmonia Poznańska w sezonach 1975/1976 i 1976/1977. A n e k s: Podróże artystyczne . 7.3 Edmund G r a b k o w s k i - VI Międzynarodowy Konkurs Lutniczy im.

Henryka Wieniawskiego (9 - 19 V 1981). A n.e k s: Nagrody Konkursu . 79

KRONIKA

Z żałobnej karty Witold M a i s e l - Prof. dr hab. Zdzisław Kaczmarczyk (19:11 - 1980) . 85 Andrzej D z i ę c z k o w s k i - Wspomnienie pośmiertne o Jarosławie Urbańskim 89

Sp r a w o z d a n i a Marian G e n o w e f i a k - XVIII Sesja Miejskiej Rady Narodowej Kro n i kar z-50 lat temu w "Kronice Miasta Poznania" .

111

ZDJĘCIA Zdzisława Nowickiego, Zdzisława Orłowskiego, Jerzego Rybaka, Andrzeja Szozdy, Jerzego Unierzyskiego i Grażyny Wyszomirskiej. Rysunki Mieczysława Bręgiera

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1981.10/12 R.49 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry