WYDARZENIA W POZNANIU W 1980 ROKU

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1981.07/09 R.49 Nr3

Czas czytania: ok. 61 min.

.część cz'warta

J,IO NiezaJeżny Samorządny Związek Zawodowy "Solidocność" .-ozpoczął działalnośc w środowisku nauczycielskim.

. "{J t --:"\ ,::.v .

,-;{ . J 'II' ' .1- \..J t', - I '.; "Ii" "'G_ - ', ... 1 1 :.; ')1 ,i. hU1 J = ", " ".". 1 ' ł" " r"lj',{\ j. .(>. I _:. W . . {. -1 :- . 'T ! L-"Y?i' 71;'- " 1l ' {;; ,,! -, d " ' "-'., ...." iifJ;t : b,... . ..... -,- . '\::ł !J' . ' I . !\r.i , I j r71-"'1 ,.'-' . _.,.cti lo #cf;'1..: 1 . -, _\ "fr! I i.;:r i ; , , --ITi f l - )e: m I :i!'.r (JI - r .. łc- I I j ?' - ł . .' --. """-; i:j"!-"""

\V trzech uc,zelniach wyższych rozległo się Gaudeamus igitur. Przed południem w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. po przemówieniu re,ktora prof. dra hab. Becrrona Miśkiewicza nastąpiła immatrykulacja. Wykład inauguracyjny na temat losów polskiej nauki i nauczania akademickiego w latach okupacji hitlerowskiej wygłos.ił prof. dr Czesław Łuczalk. O godz. 13.00 w auli uniwerytecldej odbyła się inauguracja roku akademickiego Politechniki Poznańskiej, Zail'Ys historii wyższego szkolnictwa techn.icrmrego w Poznaniu oraz obecną sytuację uczelni przedstawił rektor prof. dr hab. inż. Bolesław Wojciechowie.:. Tegoż dnia rok akademicki zainaugurowano również w Państwowej Wyżs.zej Sz'kole Sztuk plastycznych.

Koncertem galowym w auli Uniwersyte.tu im. .Adama Mick,iewlcza zakońc(lyl się V Międzynarodowy Konkms Kompozytorski im. Henryka Wieniawskiego, Nagrodzone utwory wykonane zostały przez Igora Chaczbabiana, Jadwigę Kaliszewską i Magdalenę Suchecką oraz orkiestrę symfoniczną Filhar. monil Poznańskiej pod dyrekcją Renarda Czajkowskiego. Dyrygował także Bogdan Olędzki.

:ł 't f: . '

"':,

:',/'

:"'::',

'..:' "<>:"

$ h

.'."

'..::"'

.:"'';",<::. :w: .i;.

Podczas koncertu galowego, laurcatowi II nagrody Andrasowi Borgulya (Węgry) wręczono dyplom i medal. Na zdjęciu: gratulacje sklada wiceprezydent Poznania Andrzej Wituski (z lewej)

W godzinach. popoludniowych zatamowano przeplyw ścieków komunalnych, które niemal .prz<:z tydzień z Jeżyc, Ł,a:wicy ,i Smochowic przelewały się z zapchanego kolektora sanitarnego do kanalizacji burzowej i dalej do stawu na Solaczu, powodując ISpustm"zc. wśród ryb i roślin. Zmudny wysiłek ekip Wojewódzkiego ,Przedsiębior£t'\oł:!r Wodociągów i Kanalizacji, które p['acowały tam bez przerwy od 26 Xl uwieńczony został sukcesem, Rozpoczęły się rozmowy Zakładowego Komitetu Strajl,owego Z,akładów Grafic.zmych dm, Marcina Kasprzaka z komisją resortową z minJstrem kultury i sztuki Zygmuntem Najdowskim. Uczestniczyli -w nich takżc przedstawiciele zalóg zakładów graficznych z Gdańska, Lodzi, Szczecina, Warszawy.

W.-oclaw,i,a i Zielonej Góry.

1.10, Po dwudniowych ob,adach osiągnięto porozumienie obejmujące całą polską poLigrafię. Podpisani c dokumentów nastąpiło w nocy z 2 na 3 pażdziernika. poznal1scy drul<arze przystąpili do pracy. Do Poznania przybyła bUsko czterystuosobowa g.-upa młodzieży z Chawa (Związek Socjalistycznych RepubLik

Wydarzenia w Poznaniu (2 - 3.10.)ł" .. . - ,i}. ... I .. .' -----

:i.ł M'" :: f i, ,J' -t I I .:. I, /"

Radzieckich). W Pałacu Kultury odbył się galowy Koncert przyjaźni, w którym wystąpiły gościnnie ,amatorskie rzespo1y artystyczne z Charkowa oraz poznańskie: Chór Pałacu Kultury "Skowa:on'ki" i Zespół Tal1ca Ludowego "Wielkopolska", W Zdkładach Pa:zemysłu Metalowego "H. Cegiels'ki" na w1>pólJnym posiedzeniu Komitetu Założycielskiego Nierz8leżnych Samorządnych Związków Zawodowych "Solidarność" i prezydium Związkowej 'Rady P'J"zedsiębiorstwa Związku Zawodowego Metalowców u;onano z konieczne nawiązanie współpracy. Poroz)lmienie podpisali przewodniczący obu zwiąizków: Ryszard Biliz i Alfred Frąckowiak. Działalność dotychczasowych st..uktur Zwlą,zku Zawodowego Metalowców 'została ?.schowana do czasu przeprowadzenia wyborów do Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych "Solidarność". 'Pełną kontrolę nad realizacją postulatów I wniosków zgłoszonych przez załogę sprawuje Komitet Założycielski Niezależ,nych Samarządnych Związków Zawodowych, 1<0rzystając z istniejących ogniw Związku Zawodowego Metalowców. Wszystkde ważne sprawy p'racownicrze w okresie przejściowym rozpatrywane będą przez pre'zydia Komitetu Założycielskiego Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych i ,Związkowej Rady !Przedsiębiorstwa, W sali Marmurowej Pałacu Kultury atwarto wystawę' 'prac dorosłych uczestników Działu Plastyki w dziedzinie malarstwa, a:zeźby, ceramiki, gobelinu imakramy. 3.10, O godzinie 12.00 załogi około sześćdZiesięciu zakładów pracy pł"'zystąpily do godzinnego srajku. Zaazyma1y się tramwaje i autobu"y miejskie. Zamknięto bramy dworca autobusowego. Normalny ruch odbywał się natomiast na kalei; !kUa:sowały pcciągi, na dworcu głównym czynne były kasy biletowe l placówki gastronomiczne; funkcjonowały sklepy i rz;akłady gas'troncmicme w śródmieściu. Służba zdrawia w szpitalach przy uL Długiej, Przybyszewskiego i Szkclnej wywiesiła flagi i plakaty o treści solidaryzującej się ze strajkującymi. Załogi budowlane na Osiedlach Kopernika i Jana III Sobieskiego pracowały. Przerwali l!1atomiast pracę robotnicy Bazy Sprzętu i Tansportu Kombinatu BUdowlanego "Centrum"; strajkowali też kierowcy i operatorzy dźwigów Wytwórni Elementów Wielkoplytowych na Ratajach, W szkołach podstawowych i średnich odbywały się .zajęcia, nie wpus:zcL.ano natomiast do wyższych uczelni; przed drzwiami stała słuźba porządkowa z biało-czerwonymi opaskami. Przez godzinę stały wszystkie wydziały Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" z wyjątkiem stanowisk pracy 'W ruch.r c.Iągłym; nie pracowana w Zakladach Naprawczych Taboru Kolejowego, ,Poznańskiej Fabryce Maszyn :2:niwnych i Maszyn Elektrycznych "Wiefamel", w miektórych wydziałach Zakładów Przemysłu Odzieżowego "Modena". W Fabryce Obrabiarek "W,iepofama" zaapelowano do załogi przez radiowęzeł o nie przerywanie pracy, gdyż - jak argumentowa.! Komitet Założycielski Nie2J81eżnych Samar'ządnych Związków Zawodowych "Sli.darność" oraz 'prezYdium zespołu do spraw rcalizacji postulatów załogi, ,trzeba połoźYć kres stratom, które powstają przez sze.rzące się strajki. W Poznal1skiej Fabryce Łożysk Tocznych Tła znak solidarności udekorowano zaklad flagaml i wystosowano pismo do Rady MInistrów oraz Wojewody Poznańskiego, papierające żądania pełnej realizacji porozumiiel1 zawa>rtyrh na WYbrzeźu NiE przeTywano pracy m, in, w ,Zakładach Metalurgicznych "Pomet" oraz Zakładach Przemysłu Gumowego "stomil". W auli uniwersyteckiej odbyła się tnauguracja roku akademickiego 19801 11981 Akademii Rolniczej. Pc ,przemówieniu Irektora prof. dra hab. Tadeusza Czwojodraka tytuly Zasłu:!:onego Nauczyciela PRL otrzymali. 'Prof. dr hab. Zbigmew Borna, 'Prof. dr Kazimierz Gawęcki i dcc. dr hab. Kazimierz Pawłowski. Krzy:!:e Kawalerskie Orderu Odrodzenia Palski wręcrlono Zef.irynQwi Adamskiemu, Mi>rcsławie Maciejewskiej, Zygmul1towi Milerowi, Aleksa",drai Pietraszewskiemu i Janowi Staniszewskiemu. Wręcozono nagrody M,nistra Nauki, Szko1niotwa Wyższego i Teehniki. Pc immatrykulacji studentów l Iroku wykład ,na 'temat energii jądirowej w rolnictwie wygłcsił prof. dr hab. Włoddmierz Fi.szer. W Akademii Wychowania FizycLJJ1ega inauguracji d'okonał rektor prof. dr hab_ Zbigniew Drozdowsk!. Zasłużonym pracownikom uczelni wręCZ0l1l0 odznaczenia państwowe. Krzy:!: Oficerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał prof. dr hab. Zbig,niew Drozdowski; Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski nadano prof. drowi hab. Jerzemu Boguckiemu i doc. drowi Janinie Skarż ewski.!j, ,Ponadto tytuły Zasłużonego Nauczyciela PRL przyznano ,prof. drowi ha b, Zdzisławowi Kołaczkowskiemu oraz płk. Jerzemu Swarowskiemu. 'Piąty sezOln rozpoczęła Estrada Małych Form przy Poz:-lańs!{im Towarzystwie Muzycznym im Henryka Wieniawskiego. Dano aUdycję poetycko-muzyczną Ziemia rodzi i śpiewa,. Romualda GrząRlewicza, Czterystuasobowa grupa młodzieży z Charkowa (Związek Socjali&tycznych Republik Radzieckich) bawiąca w Poznaniu sadziła drzewka w parku na Cytadeli.Ogólno,Jolski Rajd Przyjaźni Po1<;]{o-R'adzieckiej rozpoczął .dę od złożema wieńców pirzed pomnikiem bohaterów na Cytadeli. Meld,'nek o g:Jtowości do rajdu złożył przewodniczącemu Zarządu Wojewódzkiego Pol"'kiego Towarzystwa Turys,tyc7jno-.Krajoznawezego Jerzemu Boguckiemu komandor rajdu Michał Lulkiewicz. ,Przewodnicząca Zarządu WOjewó,clzkiego Towal'Zystwa Przyjaźmi Polsko-Rad7jieckiej M,.,-,ia Rynkiewicz przekazała ucz2stmkom życzenia. W imieniu Konsulatu Związku SocjaListycznych Republiok Radzieckich w Poznaniu pozdrowienia ,przekazał wicekorrsul Włodzimierz Sie,mikasze,\v

W Klubie Osiedlowym "Jagiellonka" rozpoczęły się III Dni Kultury Czechosłowackiej. Otwarto wystawę malarstwa Vladimira Cidlivs'ego, ekspozycję fotogramów, ukazujących rozwój przemysłu czechosłowackiego oraz kiermasz biżuterii, szkła, albumów, zabawek i płyt. Odbył się także koncert muzyki czeskiej i słowackiej w wykonaniu artystów poznal1Skich, Prezydent !Poznania Władysław Śleb:Jda wręczył przedstawicielom ,.Solidarności" klucze do budyrr:ku przy ul. Dłu.gosza przeznaczonego na siedzibę Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego.

W Domu Technil{a podsumowano V:UI Konkurs na prace technic,zne poprawiające warullli:d Ipracy. Zakłady województwa poz.rral1skiego zgosiły ogółem dwad2Jieiicia jeden rozwiązal1. Jury przyznało ",grodę II stopnia zepołowi z Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Meblarstwa w skłdzie. Andrzej Arentowski, Zbigniew Hoffman, Janina Ruth1JWska iRadomierz Przywec!{i. 4,10, RO:i'Jpoczęła nowy rok akademicki Akademia Ekonomiczna. Po przemówieniu rektora prof. dra hab. Janusza Piasnego .odbyła się immatrykulacja. Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski udekorowani zostali: prof. dr hab. Elżbieta Czerwińska, prof. dr Zbi. gniew Głusiewicz, prof. dr hab Jacek Kozioł, prof. dr hab. Zdzisław Krasil1ski, a tytułem Zasłużonego Nauczyciela PRL wyróżniono prof. dra hab. Ryszarda Domańskiego. Wykład inauguracyjlllY wygłosiła doc. dr hab, Anna Kozioł pt, Towaroznawstwo ekonomiczneproblem jakości towarów. W auli Akademii Ekonomicznej odbyło się otwarcie wystawy pt, "Wyższa Szkoła Handlowa w Lipsl<u. Działalność i osiągnię.cia". W sali sportowo-widowiskowej "Arena" odbył się koncert białego bluesa w wykonaniu Johna Mayalla. 5,10. Zakończył się strajk pracowników Poznańskiego Teatru Muzycznego. Funkcje dyrektora objął solista-śpiewak Andrzej Wiza.

W wieku siedemdziesięciu siedmiu lat zmarł Edward Eisbrenner, dyrektor Miejskiego Gimnazjum i Liceum Handlowego, póżniejszego Techrrikum Handlowego i Zasadniczej Szkoły Handlowej im. Oskara Langego w latach 1945- 1970; prezes Okręgu Związku Naucq

...

',4'1 ;h,cieltwa polskiego w latach 1945 - 1950; czlonek pierwszej ];:0 wyzwoleniu Miejskiej Rady Narodowej rw Poznalniu,. zasiadał w niej trzynacie lat oraz pięć

Wydarzenia w Poznaniu (5 - 10.1O.Jlat w radzie wojewód2)kiej; działaccz. Stronnictwa ,Demokratycznego, Z'asłużony Nauczyciel PRL, udekorowany Krzyżem 'Kawalerskim Orde<:u Odrodzem:ia PoJs,ki.

6.10. Inauguracja reku aka<:1emickiego w Pań91:wowej Wyższej Szkole Muzycznej upły,nęła pod znak,iem sześćdziesięciolecia uczelni. Przemów;ienie wygłosił rektor prof. Stefan Stuligroscz. Otwarto wystawę ,,60 lat wyższej szkoły muzycznej w poznaniu". Wiec'ZOTem w auli Uniwersytetu im.. Adama Mickiewicz,a odbył się pierwszy rz cyklu jubileuszowych kencerów. Soliścd-studenci oraz szkolne zespoły, chóralny i orkiestrowy wykonały pod dyrek(:ją Stefa,na Stuligrosza Oratorium Haendla Juda Machabeusz.

7.10. W auli Uniwersyteckiej odbyła się Iinauguracja ,nowego roku Akademii M,edycznej. ,po przemówieniu rektora, prof, dra hab. !Romana Górala odbyta się immatrykulacja, a wykład e problemach kardiologii wygłosił prof. dr Kazimierz Ja,sil1ski. Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia polski udekorowano: Urszulę Nowicką oraz profesorów LUtosławę Skrzypczak, Jana Fibaka, Stefana Fliegera, Feliksa TOkarz,a, Stefana Włocha, Witolda WoŹiniaka. ,przy ul.

Przybyszewskiego oddano pemieszczenia dla Centrum Kultury Studentów "Medyk", natomIast przy ul. Niestadl0wskiej otwaTto siedzibę Zakładu Roslln. Lecrz.niczych Wydziału Farmaceutycznego.

'likO"

. :ił:;.

,,"t'

,.' i.',

":>..,

\, Ft.." <t "c": ;.:. .I< . . ... :, ,,;.., "-;,JI 1"\t

_'-:: '7-...."....Jói.

.. ,

"y, ''"''-li:,

.'<.

l.

., ......

.'\.

::.4:-.!.: "łi fi' -:;.

tJ

.

- . ' - .. 'łf: .'

>l...

, .: .. ł',.,,<,,' .." Rozpoczęto sprzedaż deficyowych.

artylmłów produkcji krajowej, które do niedawna można było nabyć tylko za walutę obcą w sklepach "Pewexu" Na zdjęciu: Klienci szturmują sklep z konfecją skórzaną przy ul. Lampego 10

W podróż ,!rtystyczną do Związku Soc'a1istycznych Republik Radzieckichwyjechał Poznański Chór Chłopięcy pod dyrekcją Jerzego Kurezewsk1iego. Otwarto wyst,awę iksiążek serbofużyckich, wydanych pTze,z oficynę "Ludowe Nakładnictwo Domowina" w BUdzis..zYlIl,ie (Niemiecka Republika Demokratyc20na)rI i ." -. ':- - .----r.

..........\...''' ---.-

W Domu Technika odbyła się krajowa konferencja naukowo-techniczna na temat "MeciJ,anizacja ,procesów technologiczlnych wykonawstwa instalacji sanlitarnych i pr2Jemysłowych", W auli Uniwersytetu lim. Adama Mickiewicl2)a odbył się recital forte,pianowy radzieokiego ,pianisty Lwa WłasCl!lki.

9,10, Z okazji rozpoczynającego się J Międzynarodowego Triennale Mebla otwarto dwie wystawy, w Muzeum Rzemi6s l Artystycznych na Górze Przemysława ekspozycję historycznych sekTeter Sepety i kabinety; natomiast w "ATsenale" tlli:a.niny artystyccznej Ewy KOl'CZak- Tomaszewsk,iej; szkła artstycznego Zbigniewa Horbowego oraz przedmiotów z wikli,ny, pow,tałych na ogóLnopolskich plenerach wikltniarskich, Rozpoczęła się IV Międ,zynarodmva Konferencja Naukowa Kr,ajów SocjalListycznych na tema,t wyposażenia sół w środki dydaktyczne. ,Przedstawiciel2 Bułgarii, Cz"c'h-osłowacji, Kuby, Niemieckiej Republiki Demokratyc'znej, Polski. Rumunii. Węgier i Związku Socjalistycznych Republik iRadzieckich przygotowali <referaty. W Galerii "Domus" odbyła się prezentacja sztul<'i Artura Turał..kiego. ;>t ,.Magiczna cor.rida".

10.10. O godzinie 16.00 włączono dopływ !Wody do osiedli w rejonie Winograd, Piątkowa. Golęcina, Bonima i Willliar, Skol1czyły <>ię też kło.pty mieszkal1ców Grunwaldu i Jetyc, gdzie woda d.oCho

]55dziła do parteru łub tylko poerwszego piętra. Budowlalr1i "zmieścili" się w wyznaczonym im clzasie d wykonali nieodzowne 'pl"ace na trasie komunikacyjnej Niesta,chowska-Zeromskiego, W Sali Tr"dycji Wojsk Lotniczych gen. dyw.-pil. Tadeusz ,Krepski or,az członlwwie Rady Wojskowej spQtkali się z przedst:awictelami kad;ry oficerskiej i oprącowników cywiLnych. Z 0k8lZji trzydzies'topięciolecia służby w wojskach lotnic,zych kilikunastoosobowej grupie pilotów wręczono odznaczenia państwowe. .Rozpoczął się przegląd filmów j,apol1sk'ich. W siedzibie pO:IJnar..skiego oddziału Związku !literatów Polskich odbył się wiec:zÓr autorskli IPoety, 'k:rytyka i eseisty Stanisława Baral1czaka. Walne zebranie Oddziału stowa;rzyszenia Dziennkarzy Polskich z udziałem sekretar-za gene;ralnego Zbigniewa Temskiego, przedstawiciela Wydziału Prasy, Radia i Telewilzji Komitetu C<eJntra1nego Pr.lskiej Zjednoczonej Partii RobtlniczeJ Grzegorza IPnysiężnego ara-z sekTetarza Kom'tetu Wojewód'Zkiego ;Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Ma:r'ii Rynkiewicz. Wybrano 'trzynastu del",gatów na Nadzwyczajny Zjazd. Bohdana Adamc-zaka, Wiesławę Baranowską, Annę Burkową, -ROJna:na C-zamańskiego, Eugeniuslza Coftę, Bohda,na DOhnkego, Zbig;niewa Kościela;ka, Piotra Kurka, Janusza Matuszyńskiego, Ma:riana ;PalucbowskJiego. Rys'Zarda Podlews,kiego, Mariana przybylskiego i Jana Załubskiego, Maria Bazylak, jako pierws-zy lok,ator Osiedla Dębina t.zw. KIi[lU Dębieckiego Wprowadz;Ia się do budynku nr 1 pod illumerem mtie.gz.kania lGC. Międzyza:kładowy Komitet Założycielski Niez,al",ż.nych Samorządnych Zwiąrzkow ,ZawodowYfb "Solidar'ność" zwołał na godzinę 17.00 w sali Izby Rzemielniclzej zebranie 'p't"Zewodniczących Kół założycielskich i delegatów zakładów pracy regionu poznal1skiego. Uruchomiono dwustronne telefonic:zne polączenie z Radomiem (numer kIerunkowy 848). W auli Uniwersytetu im, Adama Mickiewiclza odbył się koncert orkiesky symfonicznej Filbarmonii P01)nanskieJ pod dyrekcją Bogdana Olędikiego. Solistką była Barbara Hesse-Bukowska (fortepian).

1I.1O. Spotkanie I sekretarz" Komitetu Wojewód'zkiego Polskiej Zjednocrzonej Partii Robotnoczej Jerzego Kusiaka i wo

jewody :poznal1skiego g,tanisława Cozasia z przedstawicielami ponad dwunastotysięcrznej r,zeszy nauclzycieli. 'I'"ytuł Zasłużonego Nauczyciela ,PRL mada no Bolesławowi ,Moj.zYlkiewiclzow;i emerytowamemu wizytatorowi 'Kuratorium Oświ,aty i Wychowania. Krzyż Oficerski Orderu Odrod:zeni,a Polski przyznano pro.f. dro.w.i hab. Marianowi Tutakowl z Połitechniki Poznal1skiej, a Kr,zyża,mi KalWaler,skimi Orderu Odrodzenia Pols,k,i udekorowano Czesławę Dopier alską emerytowaną dyrektorkę ko1y .podstawowej w Srodzie i dra Wladysloa,wa 'KrÓla dyrektora centrum :Kształcenia Ustawicznego, Pod pomnikiem gen. Karola Świerczelwskiego delegacje Frontu Jedności Narodu, organizacji kombatanckich, społecznych, młodzieży i zakładów pracy złożyły w asyście honorowej kompanii garnizonu poznańskiego wiel1ce 1 wiąz,anki .kwiatów. W Teatrze Wie1kim odbył się uroczysty -koncert, dedykowany kadrze oficerskiej i czlonkom rOdzin wojskowych. W godzlin,ach wiec.z.ornych ulicami 'miasta przemaszerował capstrzyk.

W pawilonie nr 3 Międzynarodowych TargÓw Pozuar.'!}tich otM'arto I MiędzynaTodowe Triennale Mebla. W otwarciu ucrzestniczyli m. iln. 'przedsta'wiciele Komitc'tu CentraLnego Polsk.iej Zjednoc'zoiTIej Partii Robotniczej oraJZ w]adz partyj'nych i administracyjnych Poznańskiego z prezyd€lIltem miasta Władysławem Siebodą. Spośród wzorów mebli blisko stu :projektantów polskich trzydziestu ;zagrani.cznych międzyna,rodowe jury wyróżniło dwudziestu twÓrcÓw, Jedenastu z .nich otrzymalo nagrody głÓwne i Medale MiędzY1llarodowego Triennale Mebla: Krystyna Jancewicz, SylwE;ster Kluś. Teresa Kruszewska, Zygmunt Majchrzak, Ryszard Makarewicz, Sylwester Micha]czewski, Magdalena S0rge.nlos-ChI'zanowska (;Polska), JuUa Kunowska, JLri Petrivy (Czechosłowacja), Eberhard G2i'ssler, Jorg Schotzen (Niemiecka Republika Demokratyczna),

Wydarzema w Poznaniu (11 - 13.10.)

.. ..;.

.

,/ ly /" 0-. -f,:.."'''

,L

,

"

'.>j

Z lewej: Aleksandra Ford-8ampolska (Em:lia); z prawej (Renata Husarek (Zuzanna)

W Teatrze Polskim Scena P.ropozycji "Prćby") odbyła się premiera sztuKi Jacka Janczarskiego Umrzeć zjf śmiechu w reź:,.seriI Dariusza MiU\:ovvskiego (s('nografia Zbigniewa Bednarowicza). W pre!llierowej obsadzie wy,tą -,iły. Aleksandra Ford-Sampolska (Emilia) i Renata r{usarek (Zuzanna)_ W salonie Poznal1kiego Towa.r:zyst\.va Fotograficznego otwarto wystawę retrospektywną cz10nków Te-,.. arzystwa.

.,4 . ...

'r{

.. .,.

::. .

_""..11:'

,,"

'.

-;" '

)4

;,.

.... -"'-,:

'.",

J ublieusz sześćdziesięciolecia pożycia małżeńskigo obchodzili małżonkowie Feliks i Stanisława Roszakowie zamieszkali przy Podkomorskiej 50.

'i.,..J' h'!'<

.:;.,f"

y.

....... .

l' ;-)' ł'"

W wieku siedemdziesięciu trzech lat zmarł Zygmunt CzapUeki, prezes Zachodniego Wydawnictwa "pospress" w latach 1957 - 1972; udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia l"olski.

12.10. W ,];:ilku pawilonach Międzyrna;rodowych Targów Poznańskich ;rozpoczęły się międJzy,narodowe impr.ezy ha'<ld10we, salony s,pecjalistyc.zne "Budrna" (maszyny, lI1arzędzia ,i materiały budowlane), "Drema" (maszyny i narzE;dzia do obróbki drewna), "Interbiuro" (tech!1ika biurowa) i "Mezura" - Międzyna.rodowy Salon Aparatm'y Kontrolno-Pomiarowej. Ekspozycja zajęła powierzchnię ok. 10000 m'. Na placu W.olności odbyła się U['oczysta odprawa wart. 13.10. W Zespole Szkół Muzycznych przy ul.

Głogowskiej 90 odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniając2j .utworzenie pierwszego punktu opairunkowego 'Pvlskiego Czerwonego Krzyża w okresie walk żolnierzy rad:i'Jieckich o wyrzwolenie miasta w 1945 11.'. FUl!1dato... rem tablicy i organizatorem uroczystości było Koło Związku BojO'W1nilków o WolJność i V:emoka,rcję ,przy Wojskowym Szpitalu Rejonowym. Odbyła się także uroczysta akademia z udzialem gości i młodzieży szkolnej. W Poznańskiej Fabryce Łożysk Tocznych przy ul. -Krańcowej o godzinie 02.49 w ,nocy wybuchł pożar. Natychmiast zaalarmowano WojewÓd2)ką Ko.mendę S tr,aży Pożar nej. Po półtorej godzinie pożar ugaszono. Spaliła się część dachu (1200 mO) hali op.rodukcyjnej montażu łożysk kolejowych. Obyło się bez strat produkcyjnych. W Wojewódz.kim Komitecie Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego odbyła się ,narada aktywu, poświęcona roli i zadaniom Stronnictwa w odnowie życia spoleC'zn'2go i gospodarczego wsi. RozpoC'zęły sIę Dni Książki i J'rBSY Technicznej. W trzech l<sięganlliach DOmu Książki urządzono specjalne ekspozycje !nowości książkowych z dziedziny techniki. Z okazji Dnia Nauczyciela odbyło się w Sa1i Białej Urzędu Miejskiego spotkanie dwustu trzydziestu prCLodujących nauczycieli z poznal1skich szkół z przedstawicielami władz pOlitycznych i admimiSitracyjnych. Leon Urbanowicz emerytowany ikierowni,k Szkoły pOdst.awowej nr 62 otrzymał tytuł Zasłużonego Nauczyciela PRL. Barbarę :2:uchow&ką z ZelOPolu Szkół Handlowych udekorowa,no .Krzyżem' Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, stu czterdziestu tr,zech /pedagogów za dwa,dzieścia iat tlienagannej pracy w szkolnictwie odznaczono Złotymi Krzyżami Zasiugi.

Otwarto wystawę pOŚwrięconą laureatowi Nagrody N.obla Czesławowi Miłoszowi. Ekspozycję przygotował IJnstymt FiLologii Polskiej Uniwersytetu 1m. Adama Mickiewlcza.

14,10, W 5alolIlie Em:o'iku otwarto wystawę pięcdziesięciu prac trzynastu grafików z ,Piowdiw (Bułgaria). Na otwarcie przybył senior .plastyków -z ,powdiw Dymitr -P,awłow. W BibLiotece Głównej Uniwersytetu im.

Aidama ,Mickiewicza otwarto wystawę książek ang'ieLkich (edytOr: 'l'he British Coumcil) z dziedziny s,ztuki. ekonomii, literatury pięknej, medycyny, nauk ścisłych, a także wydaw,nictwa encyklopdyozne. Z okao:ji trzydziestej siódmej rocznky powstania ] urlowef!o W.ojska Polskiego odbyło się w siedzibie Zarządu Wojewódzkiego ,Związku Inwalidów Wojennych PRL spotkanie inwalidów-kombatantów II wojny światowej z przedstwicielami wqjska. Obecny był m in. szef Wojewódzkiego Sztabu Wo,Wk.owego generał brygady Witod WereszczYI1sk'i. Zadaniom Związku Socjalistycz,-,ej Młodzieży P.ol,kiej poświęcone było Iplenarne pos.ledzenie Zar.ządu Wojewódzkiego. W dyskusji o ogólnych problemach kraju, widzia.nych oczyma młodych uc,zestniczyli m. in. wicewojewod,a 1'0znań.<;ki Stanisław Piotrowic:z oraz przedstawiciel Zarządu Głównego Józef H.ofman. W Kiekrzu, na trzydziestym czwarfym posiedzeniu zebrała ię sekcja stałej Komisji Przemyslu Radiotecl1nic,znego i Elektronicznego Rady Wzajemnej Pomocy GOSI)Odarczej. Przedmiotem obrad specjalistów z Bułgarii, Czechosłowacji, Węgi r, Polski, Rumunii i Związku SocjaE,tyc-znych Republik Radzieckich był rozwój techniczny systemów pomiarowo-informatycznych, a także problemy współpracy ,naUkow.o-technicznej d specjalizacji /produkcji w tej dziedzinie. Międzynarodowemu Salonowi Techniki iuroQwej. "lnterbiuro" towarzyszyła konf-erencJa naukowa iOa temat "Orgatechnika jako :instrument racjonaliza

cj. zar,ządzania". Otwarto pokazy sprzętu "Mery-Elwr.o" oraz centrali "RobotrOO1". W Naramowkach odbyła się XXIII wystawa"przedaż ogierów rasy wielkopolskiej.

'K:.

,,

--":""

0.." ,.' {.

'",on >"'::.'

:; :-.',..."'"

,'"£r

'"":'<

.

...:.,

{ji DłABIOSf1.ERV

Otwarcie III WOjewódzki'j Wystawy "OcJ;trona 1 ksza!towanie srodowiska.

SOS dla biosfery".

15,10. Sym'..ozjum nauczycieli a::adcmickich reprezel!ltujących naukowe środowislw kraju i dziesięciu pal1stw europejskich poświęcone technol»gii kształcenła. W S,ali Białej Urzędu Miejldego przy udziale w1cew.ojewody Romualda ZysnaJrsikiego i I\viceprezyde'Ota Poznania Andrzeja Wituskiego tytuł aslużonego Nauczyciela PRL otrzymał Edmund Jaworowicz. W Zespole Szkół Za..yodwych nr 3 odbyła się uroczystość nadania Zespołowi dmienia n1ajora Henryka Suci'arskiego. W Osied1owY'ffi Domu Ku!tu,y "P.od Lipami" udostępniona zostaJa ekspozycja malarstwa Edmunda Lubowskiego.

, ------ --

Najważniejsze pr.oblemy ś.'odov.';ska naukoweg<o .oraz zadania wyn.iJ<3jące oZ VI Plenum Komitetu Centiralnego Polskiej .zjednoczonej Partii Robótnic;zej dla prac.owników szkół w)'ższych, pla

Wydarzenia w Poznaniu (15 - 17.10.)

cówek iPolskiej Akademii Nauk i insty;tutów lI1aukowo-badaiWczych były tematem ,narady rz udziałem sekretarza Komitetu Centranego Ańdrzeja Werb1ana,

/1;1Ji(,i..IUI...H.... ,..:: Je[rL .','" rr j łJ " !'J," " I;=./ II n '!I" ":lIIł" '.".' '1" ",j,.J,',,"" 1-.: I I]'!! III!! !!lllllfi! :l!fli IIIII i

Zadania społeczne, gospodarcze i polityc2me wojewódzkiej organizacji partyjnej po VI Plenum 1<'om;.tetu CEmtralnego były tematem plC1!1ar,nego posiedzenia .KomUetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej iPartH iRobotniczej. Obrady, w których uczestnicrzyli także członek BIura PoUtycznego, sekretarrz Komitetu CC1!1tralnego Ain'drzej We;rblan oraz zastępca kier.owni:ka- 'Wydziału Administracyjnego 'Komitetu Centralnego P,iotr Stecko, !prowadził I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Kusiak. Referat iW imieniu Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego iWygłosił sekretBł'Z Józef Sdbisz.

Uruchomiono dwustronne połączenie telefonicZ<!le 'z BLałym"tokiem, (Numer kierunikowy '885).

. >.. :,:2"<i: >,

:" '4iow<"; "itt# ..-.,." " .-;.. .

.,' '.

..;.'

W wieku pięćdziesięCiu lat zmaTła Gabriela lKapela-Rzyska, artystka-pLastyk, ki-eł'o.wnLk ,pracov.oni podstaw Pr.ojektowania na Wydziale Architektury Wnętrz i 'Wzorni,otwa !Przemyslowego Państ'wowej WyŻSiZej S'zkoły S.ztuk plaostyc.znych. . 16.10. Wiełkopols,kie Towar:zystwo iKulturame zOł'ganirz;mvao s.potk,anie !przedstawicieli d'\\Oudrziestu ISześciu stowarzyszeń regionamych iWojewódza ,poznańskiego.

W gmachu Urzędu Wojewódzkieg,o odbyło się spotkanie wojewody poznań/ sikiego Stanisława COIZasia z prezydium Mię,dzyzakładowego !Komitetu ZarozycielSkiego Niezale:!mych Samorządnych ZwiązkÓw Zawodowych "Soli.darność" z przewodnicrzącym 'Zdrzisławem RozwaLakiem. W sali Kabaretu "Tey" przy ul. Wotmej .odbyl SIę recital Sławy Przybylskiej.

fR - , Ił, -- - - . r

W sali "Emlpdku" iW Nowej DzieLnicy Mieszkaniowej "Rataje" wiersze Czesława M'uosz,a śpiewał Stanislaw Klawe. 17.10. W Akademii Wychowania Fizyc'znego odbyło się spotkanie !L medalistami olimpijskimi w Mokwie: Władysławem Kozakiewiczem, Lucyną Langer, Bronisławem Mali:nowskim, Ryszardem Stadilliukiem, Tadeuszem Slusarskim i riane:m Woronrnem. S,potkame ,Komitetu Założycielskiego Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych "Solidarność" przy Zakładach PrL?:emysłu Metalowego "H. CegieLski" z wojewodą poznal1skim Stanisławem C.ozasiem. Obe,cni byli wicewojewodowie iRySZard Cmielewski i Stanisła.w p,iotrow1cz oraz dyrektor naczelny Zakładów Ireneusz Sobczak. Tematem ISp.otkania była ;realizacja ,postulatów Izałogi. Zakol1c.zenie salonów "Budma" , "Drema", ".JnterbiuTiO", ,,Mezura' lIla Międzynarodowych Targach Poznańskich. W Centrum Kultury Studentów Akademii Medycznej Klub "Eskulap") .odbył się koncert IZ cyklu "Jazz iW Eskulapie" z udziałem grup "Labor,atorium" i "WariSmat". W wierou sześćdziesięciu .dziewięciu lat .zmarł mgr inż, Stanisław weres e,merytowany profesor ,nadzwyczajny Akademii RoLniczej, -b. prodziekan Wydziału Rolniczego, kierow.nik Katedry Maszyn02mawstwa i Mechanizacji iRolnictwa, wicedyrektor ,Instytutu MechaIIlizacji Rolnictwa, Członek Komitetu Techniki iRol: niczej Polskiej .Akademii Nauk i licznych stow.arzy,szel1 naukowych, przewodnLcząc:\( 'i ClZłonek rad naukowych, udekorowany .Krrzyżem Kawalerskim Orderu Odr.odzenia Polski.

18.10. Około godziny 17,00 nad Poznaniem prczeszła burza gradowa,

.-....., r f

;:... -'

;.

' .....,

...d i.

):>

')

, '.i:,,; -.i:;''' .

Setne urodziny obchodziła Kata:rzy!na Rybka zamieszkała 'Przy ruI. Świer,czewskiego 98. W auli Uniwersytetu im. Adama Mi,ckiewicza .odbył się koncert ,orkiestry symfonicznej FHharmonii 'Poznańskiej pod .dyrekcją Szymona Kawalli. SolIstką byŁa Maria M. Janowska {forteiPia!Il). 20.10. liiI .ogóLnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Fa:rmaceutycznego. Pr'zedmiotem obrad była /WSpółpraca fa["maceutówz lekarCZiami w zakresie informacji c lekach, organizacja informacji dla aptek, -organizacja zaopatrzenia w leki.

. 1 I.i ', - "'''I.\' ' I .. ił.- ".. ł .' ,1 jJ I I ..' :: i II Ił../'" -- /"

W ,Pałacu Kultury odbył się kQIlcert z po,pularnego cyklu "Po dobrej tpracy - dobra rozrywka". WystąpIł Chór Dziewczęcy ;P.ałacu Kultury ,,\Skowronki" pod dyrek.cją Marii W;róblewSkiej. ;Rozpoczęły się ,t;rzydniowe obrady ogólnopolskiej konferencji. konse;rwatorskiej na Itemat ,/Ochrona architeiktury t założeń przestrzennych XIX w. 'IN Polsce".

Na placu budowy wieżowca AkademU EkonomiCZlIlej rozpoczęto wykciPY pod część niską budynku. Recital s1mzypcowy Konsta.ntego Kulki w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Akompaniował Jer.zy Marchwi.l1ski.

.,' , " - --=::" '.1; "c;-.'; - ( _. -;; ", "I 1'10 .'; \lbot./. '..".... -""d) '"'i.,.. .,.

.' i/'.ćia l \ :',J.

, ":\'IJł) , .J

21.10. T;rzydzieści cztery pary .obchodziły jubileusz pięćdziesięciolecia zawarcia związku małżeńskiego. Z tej okazji w sali Odrodzelnia ;Poznal1skiego ;Ratusza odzna,czono jUbilatów przyznanymi im przez Radę Państwa Medalami za długoletnie pożyde małżeńskie. Aktu dekoracji dcJk,onał wiceprelzydent Zbigniew Kmieciak. Od:zjnaczeniami i pamiątkowymi dokumentami uhonorowano także Mariannę i FiI'anciszka Filipiaków 8Faz 8tefa,nię i Mieczysława Domag,ałów obchodzących jubileusz slześćdziesięcioleda pożyc,ia małżeńskiego, !Medale otr.zymali: Marianna i Wacław Alndrzejczakowie, !Prakseda 1 Franciszek Augustyniak.owie, Zofia d Nikodem Bździelowie, Joanna i Jan Cieleccy, Teofilia i st1nisław Chojeccy, Amiela i !Kazimierz Czyżowie, AlUIIla i Mariam Dawidowie, Felicja i Wojciech Decker-towie, pelagia i Walerian FoOlbrychtowie, Stefania i Ignacy Frąckowiakowie, Łucja i Roman Gajdeccy, Pelagia i Adam Grendowie, \S.tanilSława i Wojcielch G:zielowie, Pelagia i Stefam J ahnsorwie, Władysława i Leon Józefi.akowie, Elżbieta i Felih:s Kaniikaw,s1cy, Stanisława i Władysław Kas2Jkowiakowie, Jani.na 1 Henryk Kochańscy, Jadwiga i \Stefan Kokotowie, Maria i \Stanisław Klauzowie, Teresa i JulLan Kopankiewiczow1e, FelLcja i Staol1islaw Mańkowie, LudwLna i Antoni Milnkisiewi,czowie, MaiI'la i Edmund Mf

Wydarzenia w Poznaniu (21 - 24.10.)

Iklasowią. Jadw.iga l !Maksymilian Mosz'czeńscy, MMia i Józef Pakułowie, Janina i Telesfor Płotkowie, . Sta.nisawa l Stanisław Plrzybe,ccy, Maria i Wincenty Szulcowie, Stanisława 1 Józef Szcześniakowie, Iz.abela i Edmwnd Szycowie, Władysława d Jan Wędzikowscy. SianisłavJ"a i Marian Zawalowie, Stanisława i Ignacy Tonlczakowie.

- .

11111111

Przedstawieniem Moniuszkowskiej Halki w Teatrze W'iclkim rozpoclzął się trzeci se,zO:1 prezentacH ztuki o.perowej dla uczniów gm,hnnych szkół zbiorczych wojewójztwa po-znańsklego. Z ol<azji Dnia Nauczyciela Medale Komifji E<;1ukacji Narodowj przyznano wszy,stkim pedagogom, pracującym w lr,tach okupacji 1939 - 1945 z dziećmi i młodzieżą na t.zw. komplta'-'l-Tajnego nauczania. Z Poznania stu sześćdzisięc:u czterech takich ,nauczycieli przYbYO do I Liceum OgóLnokszltałcącego, gdzie wręCiZo,no im Med,ale. \V Zakł,adach Przemysłu MetaLowego "H. Cegielocki" odbyło się 'plenarne posiejzenie Komitetu Za,kładowego Polskiej Zjednoczonej Partii Rabotniczej. W części organizacyj'nej przychylilllo się do prośby I sekretarza Komiteta Zakładowego Zenona Jaśkowiaka o zwolni enoe go z r:e'?:lioncj fm,kcji. Zwolniomo' również z funkcji sekretar:?,a Komitetu Z?kiadowego Janusza Oliwie'ckiego 'w związku, z jego przjściem co ,;>racy '\\1 Kom:t2cie \Vojewódzkim. Na stanov.risko I s2kl'etarza Komitetu Zakładowego powołano Edwarda SkrzYPc'laka, głów01ego i",ży:nira w Fabryce Obrabiarek. FUlilkr sekretarza Komitetu Z2'kładowego powierzono Stanisławowi Baziukowi. . \V drugiej części posiedzenia ro.zszerzonego o licz.ne ,grono sekre1ta.rzy ikomitetów fabrycznych, podstawowych i - oddziałowych organizacji partyjnych omó\viOr:1e ;zo.::;tały wev.lnątrzzaJdadmve waru.nki prr-acy zawodowej i spolec,Z'Ilego dziaa,nia załogi. W dyskusji !Zabrał także głos uc'zestniczący w obradach 1 sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Kusiak.

W Muzeum Archeologi,c2mym dtlbyła się Lnauguracja XII sezonu oświatowego 1980/ł98ł, Otwarto wy.stawę "BałtOwie - północni sąsiedzi Słowian".

.łO. Na Osiedlu Czecha rozpoczęła działalność Filia 104 Miejskiej Bibliotek.i Publicznej im. Edwarda Raczyilskiego. 23.10. Ro,zpoezął obrady V Ogólno;301ski Zlot połączony z konferencją naukowo-techniczną .Kół Wojskowych Stowarzyszenia Elektryików Polskich. W konferencj-i uczestniCizyło ..,tu trzydziestu wojskowych nauko\vców i .ra,cjonal1zatoró\v. Klub Młodych TWórców przy Zarządzie Wojewód2Jkim Zw'ązku Socja.listyc,zn2j Młod(lieży Polskiej zorganizował wieczór poezji Czesława Miłosza oraz spotkanie dyskusyjne w Klubie "Mozaika" przy f;ta,rym Rynku z Piotrem Kuncewio2em, Otwarto ,r:oplenerową wystawę malal"stwa "Domimo.wo 80". 24,10. Odbyło się plenaa:ne zebranie Zaa:ządU Oddziału Wojewódzkiego polskiego Towarzystwa 'Ekonomicznego z udziałem aktywu ogniw organizacyjnych. Przedmiotem obrad była rola ekonomistów 'v aktualnej sytuacji s,pOłeczno-gos,podarczej kraju i regionu. Omawiano także sprawy przygotowai1 do Wojewódzkiej KOIIlfrencji Sr>rawozdawczo-WYborczej w Po.zmanskim TowariZyshvie El{.oTIomicznym. ,Dyskusję na te tematy zagaił prezes zarządu oddziału - prof. dr ha b, Wacła,,"v W.i1czyński.

K,rajowy Konkurs Strzyżerria Owiec.

Rywalizow-a10 tr'lydz,iestu czterech zawodników z dwudz!iestu dwóc.h województw. Pierwsze trzy miejsca ,przy,padły w udziale przedstawi.cielom województ,w: łubd<;kiego, zc.zeC'ii1skiego i nowosądeckigo. W Szkole Chorążych Pożarnictwa odbyl,o się uroczyste ślubowanie kadetó\;;;, r07pocizynających ,nowy irok a1auki i szkolpnia. ' ,V Parku Br8Jterstwa Bro,ni i Przy;ażn'i Polsko-,Radzieckiej działacze Towarzyst,wa Przyja"ni PolsJw-Radzieckiej, Frontu Jcdności Narodu, Społecznego Komitetu Budowy Parku Pomnika f\rater'stwa Broni i Przyjaźni Polsko-R"dzieckiej, młodzież, członkowie Zwiazku BoJowników o Wolność ,i ,pemokrację, pracownicy Konsulatu G,neralnego Związku Socjalistycznych Re,pubNk RIIdzieckich w Poznaniu o,az ich rodziny sadzili drzewka. W auli Uniwersytetu im Adama M!ckiewioza odbył się koncert symfoniczny orl<iestry Filharmonii Poznai1skiej

Wydarzenia w Poznam'U (24 - 27.10.)oraz ch6ru Chłopięcego i Męskiego pod dyrekcją Stefana StulIgrosza z udziałem solist6w: Delfiny Ambroz1ak (sopran), Krystyny Szostek-Radkowej (mezżoso

.' ,.:,t3/\/""- '_.

", '" G::' i : , .. i/t"l . lfi':J' .." .>"S.\ .)j" - . ";';.1 --;t\ ", ',.. .",.1;1'1.\"0;::': -",j .c, ,., I .'"-.1; (. . .. (:,...o<' i;i-" ;-I';, J , . i _ I ' '; c"':'" ...-; ; E ' --. ":i : 1 ' J£1pll ,J !ł' ,.,lj , 1''''1 "ITI 1.;9:: l'. "'.;.; rMłil '':'I"O:'\ ":. .:.J;: .::t.

....; l I t

pran), Kazimierza Myrlaka (tenor) i Piotra L1szkowskiego (bas). W Centrum Kultury Student6w Akademii Medycznej odbył się "Koncert Elżbiet", czyli wsp6lny występ Elżbiety Ad.amiak d Elżbiety WojID.owskiej.

W Sali Kominkowej Pałacu Kultury odbyło się pierwsze 'Pałac.owe Spotkanie Muzykujących Gitarzystów.

Zuchwały napad dw6ch doliniarzy przed sklepem "Jubilera" przy pl. Wolności. Wyrwali oni opuszczającej sklep kobiecie torebkę z zawartością szacowaną na ok. 30 000 zł; poczym zbiegli. 25 Jo. Inauguracja XIII sezonu artystycznego Młodtłfieżowego Ruchu Miłośników Muzy! ki .,Pro SiJnfon-ika". W sali Domu Studenckiego przy ul.

DożY1nkowej wystą.pił Studencki Teatr "Jedynka" z Gdańska ,prezentując widowisko Odzyskać przepłakane lata, 26.10 Sipecjalne posiedzenie ,Komisji Turystyki Motorowej Zarządu Wojewódzkiego PoLskiego Towarzystwa Turystyczno..,K,rajoZlIla\.vc:zego, poświęcone ćwierćwieczu iJstnienia tej dys'cypliiny turystyki kwalifikowanej w Wielkopolsce. Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki. Uozestniczył w nim m. in. prezes Związku IPiotr Nurowski. W czasie zebrania Kazmierz .Koca, kt6Ty przez czternaś!:ie lat stał na czele Zarządu, otrzymał tytuł honorowego prezesa. Wybrano nowy zarząd. W Tea,trze Lalki i Aktora, Scena "MarcLnek" odbyła się premiera sztuki O straszliwym smoku i dzielnym szew_ czyku, prześlicznej królewnie t królu Gwoździku w rreżyserU Wojciecha Wieczonkiewioza (scenografia Leokadii Se

.11 Kronika m. Poznania 3/1981

rafinQwicz, muzyka - Je1'Zego .KurC<LCIW"kiego). W premierowej obsadzie wystąpili: Bożena Tychanicz Kr6leWTIa; Kot). Teresa Sreberska OchmistrzYIl'li), Ewa Darulewska (Baba Jaga), Jerzy Goldbeck (Smok), Bogdan J,onas (Kr6l Gwoźdzllk), Andtrzej MarcinIak (Ryce.rz [; SiJwek Złotogrzywek), StaniJsław Słomka-Rakowski (Ry,cerz II), ,Krzysztof Deszczyń

J,. ,,'.I, I I' -..1\, "',' .1

: t r

.....<... ,

.:.:f/ 4 . ' ',' f ',i""", <k...t.

4,i.,

, i

BaDa Jaga (Ewa Darulewska)

..ki (S2ewcrzyk Dratewka). Partie wokalne w wykonaniu Zespołu Kameralnego POI1J!lańskiego Chóru Chłopięcego pod dyrekcją Jerzego Kurc1zewskiego. W auli Unliwersytetu dm. Adama Mickiewicza odbył sIę recital chopnowski wietnamskiego pianisty Thai San Danga. :zwycięzcy X MiędzY'fla,rodowego Konkursu Pianistyczneg.o im. Fo'yderyika Chopina.

27.10. Spotlkanie z Romanem Wilhelmlm or,az Jackiem Zygadło, reżyserem filmu Cma.

Po spotkaniu odbyła się projekcja filmu, za rolę w którym Roman Wilhelmi otrzymał jedmą :z dwóch głównych nagród aktorskil,ch na ostatnim fesU waJ:u w Gdańsku. W Domu Drukarza odbyło się spOtkanie uczesbruik6w KTaj.owego Zjazdu Niezależnego Samorządnego ,Związku zawodowego Prr.acownik6w Poligrafii z rn-uk.arzami, w t6rym przeka'zano iJnformacje o przebiegu i wynikach obrad. Z okazji sześćdziesięciolecia istndenia III Liceum Og61nokształcącego im. Marcina Kasprzaka SzkoŁa otrzymała Medal Komisji Eduk.a.cji Narodowej. W oPała,cu lKul1ury odbył się koncert Dziewczęcego Ch6ru z Hanoweru (Republika Federalna Niemiec) pod dyre'kcją Ludwika Rutta.

Wydarzenia w Poznaniu (27.10 -1.11) lO

Yv Galerii Nowej ot\';arto wystawę.

malarstwa Waldemara Dy.nermana (Warszawa). Rozpoczął działalność Dyskusyjny Klub Literacki przy poznańskim od.dziale Związku Literatów Polskich. Spotkanie poświęcono Czesławowi Miłoszowi. Wiersze poety recytowali Maria RobaszkiewiclZ i Tadeusz Drzewiecki. Izabella Cyw:ińska mówIła o spotkaniach z Miłoszem. Wa1YJe o>:ebranie poznańskiego oddziału Związku Polskich Autorów i Kompozytorów Utworów Rozrywkowych. Uczestnicy deklarowali 'poparcie dla postulatów zawartych w uchwale plenum Zarządu Głównego Związku Autorów i KOlp.pozytorów Rozrywki, proponujących m. in. przekształcenie tej organizacji w związek o charaktero>:e twórcrzo-.zawodowym z uprawnieniami zwliązku zawodowego. Zespół Teatru Wielkiego udał się w pOdróż artystyco>:ną do Holandii.

,!oJ

28.10. W salonie Biura Wystaw Artystyc2JIlych otwarto wystawę krakowskIego artysty Jacka Waltosia, wy,kładowcy w poznańskiej Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych. Twórca przedstawił malarstwo, rzeżbę, rysunek oraz grafikę w trzech cyklach tematycralych. 29.10. Plerna,rne posiedzenie Wojewódzkiego Komitetu Zjednocznego Stronnictwa LUdowego poświęcone .omówieniu przygotowań do zjazdu wojewó<izklego. W. Zakładzie Upowszechn:iania Postępu Akademii RoLniczej rozpoCtZęły się II Dni Techniki.

II

W Salonie Poznańskiego Towanzystwa Fotograficznego otwarto wystawę prac fotografików wiedeńskich (krajobraz, portret, reportaż). Na pierwszym w nowej kadencji posiedzeniu zarządu okręgowego -Związku Lekkiej Atletyki funkcję preze,.a powierzono Januszowi Wawrzy;nialkowi, v..'i.ceprezesami wybrano Czesława Koniecznego, Bernarda Kobielskiego i Władysława Zaborowsk,iego" a sekretarzem

Boles'ława Tybiszewskiego. .Kolegium Sdziów przewodniczyć będzie MilCian Stoiński.

W Muzeum Narodowym przedstawIciele Komendy Wojewódz,kiej Milicjo Obywatelskiej przekazali dyrekcji .Muzeum dwa odzyskane eksponaty, które skradła szajka złodziei z kolekcji dzieł sztuki, zgromadzonych w pałacu w Rogalinie. 30.10. Obradowali przedstawiciele omiu poznańskich zakładów - podległych Ministerstwu Energetyki i E,nergil Atomowej - a wród nich Zakład-) Energetycznego PO'znań. Postanowiono utworzyć Sekcję E:nergetyczną przy Mię<:izyo>:akła'dowym Komitecie ZałożycielskLID Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" Przewodniczącym ",ostał wybrany inż. Jerzy Kaszkowiak z Biura Projektów Energetycznych "E'nergoprojekt". Stanowisko studentów - członków Socjalistycznego ZwiązkU Studentów Polskich wobec wydarzeń społecrMlo-politycznych w kraju było przedmiotem p1enarmego posiedzenia Zarządu WojewOd:!:kiego Socjalistycznego ZwiązkU Studentów Polskich. Referat wygłosił przewodniczący zarządu - Mirosław Słowiński. W sali Uniwersytetu im. Adama t..!lckiewicza odbył się recital Je.-zego PołOmskiego.

..'.. .'

'.

.

"J! .

,

W wieku siedemdziesięciu czterech lat zmarł Czesław M.' Hawllczek, emerytowany lkierownik Szkoły IPodstawoweJ Nr 34 udekorowany Krzyżem ,Kawalerskjro, Orderu Odrodzenia Polski. 31.10. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickle,wicza odbył się koncert dy;>lomantów Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej. Orkiestrą symfoniczną Szkpły ' dyrygował PWtIT Jędrzejczak. Solistą "był Stefan Śliwa (puzon).

1.11. Od dnia 1 listopada do 31 mar,ca sklepy w centrum miasta, !Ze wzgędu na

3.11.

limitowanie energi,i elektrycznej są :zamykane o jedną godzmę wcześniej, tj. o 18.00. W siedzibie Zjednoczerua Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej odbyło SIę spotkanie IZ uczestnikami igrzysk olimpijskich w Moskwie: Jane--n Pustym i Ireneuszem Goldą. W Zakładach Przemysłu Metalo:we";(o "H. Cegielsk,i" odbyło się zebranie członków prezydiów komitetów fabrycznych i komitetu zakładowego Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych "Solidarność", na którym dokonano oceny pracy prezydium Komi;etu Zalożycielskiego "Solidarność". Nie przyjęto rezygnacji złożonej przez Ryszarda Bilitza, przewodniczącego Komittu Zakłaowego Nie7a1eżnych Samorządnych Zw!ązków Zawodowych, Obradująca na posiedzeniu plenarnym Rada W,ojewódzkiego Związku *ólek Rolniczye::' przychyliła się do prośby przewodniczącego Bolesława Stachowiaka i zwolniła go z tej funkcji. powierzając ją rolnikowi z Uścikowa, Waclawowi Koralowi. Z okazji XXIV Dni Książki Radzieckiej w Księgarni "Przyjażń" przygotowano wystaM1ę książek radzieckich z r6żnych diZiedzin. W k,i.nie "A,pollo" od pokazu fiL--nl1 Syberiada w reżyserii Andrieja Michałkowa-Konczałowskiego rozpoczęły się Dni Filmu RadiZieckiego.

W wieku siedemdziesięcoiu trzech lat zmarł ,prof. dr Zygmunt Butlewski, Zasłużony Nauczyciel ,PRL, po;>,ularyzator nauki, wychowawca licznej kadry !naukowej. Był odznaczony Krzyżem Kawa1erskdm Orde,ru Odrodzenia .PoL<iJ<i.

-.'f; 'ł>

';"'"f:'

.

:- .: '...:..,.

..f..:W.. : f,F , - <M.

',.

;;;',

4.11. Rano 'l>rzerwa-ld iPł"BCę lIstonosze. Powodem strajku stała. ;Się 'llde rozstrzygue

'>!\!!!IJ!I

-* ... ,.

.,..", '::<of'-:, '.i ;c' '0111

.::;.:.:: ,. .'L

Zamknięte dr-1zwi wejściowe urzędu Pocztowego Nr 2 (Dworcowego) przy ul. Glogowskiej 17. Przypadających w tym okresie wypla,t rent dakonywano w 'POmie,szozeniach zaplecza. Na zdjęciu, Kolejka rencistów

5.11.

nięta do końca sprawa przedpłat na gazety i clzasopisma oralZ związany z tymi przedpłatami problem doręczeń prasy. Listonosze ;zdecydowanie odmówili roznoszenia prenumerowanych gezet. W,obec przerwania ;rozmów kom.isji branżowej MiIlli,sterstwa Zdrowia i Opieki Społecznej z ,przedstawicielami ,Związku Zawodowego "Solidarność" w sprawie realizacji postulatów służby zdrowia, za przykładem tnny,ch miast, w .placówkach służby zdrowia Poznania rozpoczęła się akcja protestacyjna. Na budy",,ach służby ,zdrowia wywieszono flagi; pvacO\\Onicy służby zdrowia nałożyli na rękawy biało-czerwone opaski. ..'

",

'./.../!' {

W wieku siedemdziesięciu jeden lat zmarł Władysław Oksza-Kopecki, aktor Teatru Narodowego w Poznaniu w la

Wydarzenia w Poznaniu (5 - 7.11.)

tach 1930 - 1938, Teatru Nowego pOd dyrekcją Zbigniewa Szczerbowskiego w latach 1945 - 1949. 6.11. Do Poznania przybyli wiceminister łączności Wiesław Ad,amski i przedsJtawiciel Zarządu Głównego Związku Za'wodowego P!1"acowników Łączności Zbigniew Zd8lI10wicz. O godzimie 14.00 w Urzędzie Pocztowo-Telekomunik acyjnym nr 50 przy' ul. Serbskiej rozpoczęły się rozmowy iZ pr'zedstawicielami strajkujących 'pracowników poczty.

J llll, J 11111111 , \.. WPO

W Miejskiej Bibliotece Publicznej im.

Edwarda Raczyńskiego odbył się Czwartek Literacki .poetki Urszuli Kozioł. Z okazji sześćdziesiątej rzeciej roccz;nicy wybuchu Rewolucjoi P,aździernikowej, konsul generaliny Związku SocjalJistycznych Republik Radzieckich w Poo:naniu - Nikołaj Gusjew !Z małżOO1ką podejmowali gości w Sali Marmurowej Pałacu Kultury. W imieniu własnym i mieszkańców Wielkopolski, gratulacje pr'zekazał I sekretarz Komitetu Wojewódiego Polskiiej Zjednoczonej Partii Robotniczej - Jerzy Kusiak.

Zawiązal się dwuTlastoosobowy Społeca:ny Komitet Budowy POl11lTlika Poznańskiego Czerwca 1956 r. z siedzibą przy Międzyzakładowvm 'Komitecie ZałoźYcielskim Związku Zawodowego "Solidarność". Na czele stanął Roman Brandstaetter; wiceprzewodniczącymi zosali Roman Schefke, adiunkt Akademii Rolniczej i Tadeusz S,teciuk, pracownik Zakładów Przemysłu Metalowego ,,H.

Cegielski", a sekretarzem architekt Aleksander Ziemkowski.

Rozpoczął się strajk 'pracowników Biblioteki Głównej i bibliotek zakładowych U.niwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Jego pnyc.zyną, jak podano w oświadczeniu było nierealizowanie (mimo wielu interwencji) pos.tulatów zgłoszonych władzom uczelni we WTześniu li180 r. Strajkujący domagali !Sdę m. in. dokonania zmiany na stanowisku dyrektora; cofnięcia doręczonych adiunktom wymówień warunkowych; ujawnienia kaalogu ksią:l:ek zastrze:l:onych i umożllwienia nieskrępowanego korzystania !Z nich; poprawy warunków mieszkaniowych w barakach przy ul. Leśnych

Sltrzat6w. W kilka gOdzin po prokiamowaniu strajku rozpoca:ęto rozmowy z władzami uczem. Brał w nich udział przedsta,wicie1 Minlste!1"stwa Nauki, Tęchniki i Szkolinictwa Wyższego. W Miej'Sk,iej Bibliotece PUblicznej im.

Edwarda Raczyńskiego otwarto wystawę pn. ,;Kultura i sztuka narodów Związku SocJalistyc7JI1ych Republik Radzieckich" . W salonach "Arsm1ału" otwarto wystawę graHki trzech artystów k,rakowskich: Tadeusza Jackowskiego, ZbignIewa Lutomskieg,o i Lucjana Mianowskiego.

""

1>-::.

....

:1! >S .:-::

JII

00;',).<

'4 :ił

'00 .",...... .:' .:.: ,;f': ! ,y . : o,,; .

7.11.

W wieku sześcd:lJiesięciu ośmiu lat zm,arł -poligr,af Czesław Relma, autor niezliczonej liczby exlibrisów związanych z POmlanlem. W nau:adzie aktywu partyjnego, w której 'Wzięli udział pierwsi sekretarze ,Kc-m1tetu Wojewódzkiego Polskiej .Zjednoczonej PartIii Robot'Tliczcj większych zakładów pracy z wojE\wódz.lw: kaliskiego, konińJ5kiego. leszczyńskiego, -piLkiego, pOZ1I1ańskiego i zielonogórskiego uczestniczył członek Biura Politycznego, sekretariZ Komitetu Centralnego Kazimierz Baroilko'Wski.

O godz. 0.30 podpisano porozumienie ze strajkującymi pracownikami pocztowymi. Przybyła delegacja filmowców ze Związku SocjalistycZJIych Republik Radzieckich, ze znanym reżyserem Grigorijem Czuehrajem oraz aktorami Walentlną Wieliiczkową i GaHną Niekladze. W kinie "Słońce" odbył się pokaz filmów Gr!gQrija Czuchraja: Czterdziesty pierwszy, BaUada o żołnierzu. Następnie z udziałem twórcy odbyło się sm1narium pt. "SW1iaty filmowe Grigorija Czuchraja", do którego wstęp wygłoSił Edward Pawlak.

,- I'' I . :.. I

" .

.... r.: JJ I '

..

---

-j I oP ./

Uroczysty koncert w Pałacu KuLtury.

Uczestniczyli w nim reprezentanci zakładów pracy, młogzież oraz aktyw Towa.rzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Obecni byli przedst,awiciele władz miasta i województwa z I sekretarzem Komitetu w.ojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzym KuSiakiem, członk"owie Dowództwa Wojsk Lotniczych z dowódcą gen. dyw.-pil.

Tadeuszem Krepskim. P,rzybyli: konsul Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich Nikołaj Gusjew oraz filmowcy - radzieccy z Grigorijem Czuchrajem. Przemówienie wygłosiła przewodnifząca Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej Maria Rynkiewicz. W części artystycznej wystąpili piosenkarze Krzysztof Cwynar, Kazimierz Kowalski i Nina Urbano, aktorzy Teresa Sreberska i Krzysztof Deszczyński oraz Wielkopolska Orkiestra Symfoniczna i Poznański Chór Chłopięcy. W godzirnach południowych delegacje Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Pa;rtii Robotniczej i ZarlZądu Wojewódzkiego Tow,arzystwa Przyj,a.mipoJJsko-iRadzieckiej, z,akładów pracy, organizacji społecznych i kombaHmckich oraz młodzieży złożyli wieńce i wiązanki kwiatów pod !pomrukiem Bohaterów na Cytadeli. W Pałacu Kultury otwarto wystawę malarstwa i °grafiki artystów plasty'ków z Nowosybirska (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich). W Zakładach rzemysłu Metalowego "H. Ceg,ielski" mil1lister maszyn żniwnych i romiezych Andrzej Jedynak spotkał się lZ dzi,ała,czami !Niezależnych Samor:ządID.ych IZwią:zków Z-aiwodowych "Solidarność", zarządem zakładowym ZwiązkU Zawodowego Metalowców i władzami zakładu. odczas spotkania przedstawiciele "solidarności" zgłosilii szereg postuJat6wo W "Arsenale" otwarto wyst,awę plakatu Jana Jaromlra Aleksiuna, plakatów d grafiki Eugeniusza Get-Stankiewicza. O godzinie rlO.OO spod Cytadelii, sto trzydzieści załóg samochodowych z -Pięciu państw, wystar,towało lIla ,trasę Raj. du Wielkiego atdzlernika.

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert symfonicznyorkiestry FilharmonU Poznańskiej pod dyrekcją Renarda Czajkowskiego. Solistką była skrzypaczka Asa Konishi-Jankawska. Rozpoczęto prace budowlano-montażowe zmierzające do pOkrycia klasztoru Ojców Franciszkanów przy pl. Bernardyńskim nowym dachem miedzianym i wyposa:l:enia wież w hełmy. Prace nadzoruje Henryk Frydryszak z Przedsiębiorstwa Konserw'acji Zabytków. Zespół Teatru Wielkiego pod kierownictwem Mieczysława Dondajewskiego, powrócił Il: podró:l:y artystycznej do Holandii gdZie wystawiano kilkakrotnie ope"ę St,anisłarwa Moniuszki Straszny dwór I ffi. in. w Hadze. 8.11. Do Poznania przYbyła delegacja charkowskiego Towarzystwa Przyjaźni Ra<wiecko-Polskiej; ,na jej czele stał Leonid Stase,wski. Odbyło się spotkanie z członkami prezydium Zarnądu WojewÓdzkieg,o TmvarlZystwa Przyjaźni PolSk,o-Radzieckiej.

W klinie "Apollo" odbyła się premie!a radzieckiego filmu w re:l:yserii Josiifa Chejfica Pierwszy raz za mąż. Obecna była aktorka Walentina Pieliczk1na grająca w tym flimie główną rolę. W podró:l: zagraniczną udał się Chór Chłopięcy i iMęski Filharmonii !Po2Jnański ej pod dyrekcją StefaID.,a Stuligrosza. Trasa tournee artystyc2Jnego wiodła do Republiki Fede;ralnej Niemiec (Essen, Duisburg, Obe"hausen i Muelheim). Chórowi towarzyszyli so1iści: Delfina Ambroziak, Henryk Grychnik, !Piotr Liszkowski i -Krystyna S:zostek-Radkowa.

W salonie !Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego ,otwarto Salon Jesienny.

9.11. Sto trzydzieści dwuosobowych załóg z Czechosłowa,cji, Węgier, iNiemieckiej Republiki Demokratycznej, Jug;osławli i Polski uczestl1ic;zyło w X MiędlZynarodowym Rajdzie Samochodowym Wielkiego Padzierll1lilka. W klasyfilkacji zespołowej zwycię:l:yła reprezentacja Brna (Czechosłowacja).

Rozpoczął się II Ogólinoplski iKonkurs JUtowioli5tów im. .rana Rakowsk1ego.

Imprezę zainaugurował koncert w sali koncertowej Zespołu Szk6ł Muzycznych przy ul. Solnej w wy'kronaniu Qr'ldestry symfonilcZIlej Państwowej wyższej Scl:ko

Wydarzenia w Poznaniu (9 - 10.11.)

ły Muzycznej pod batutą Lilia:.u.ny Kwiatkowskiej z udzia1em altowiolisty Andrzeja Murawskiego. 10.11. Nadzwyczajne Walne Zebra,nie Wojewóc!tzlkiej Spółdzielni Mleczarskiej, która wystąpiła z Wojewódzkdego Związku Spółdzielni R<Jlniczych. Prezesem wybrano Czesława Wesolowskiego. W godzinach wdeczornych 'PodpLsa'l)o porozumienie !l1iędzy zakładowym Komlte,te,m Strajkowym .Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych ,,8olidannośc" przy Uniwersytecie im.

Adama Mickiewicza a wład,zami uczelni.

Tym samym zakończo!1Y ;został trwający od dnia 6 listopada strajk pracowników ':'blioteki Glównej. Uzgodniono m. in.

:zatsady iI1iesk'ręp'owanego krzysta,nla z całości zbiorów bibliotecznych; sprawy personaLne (w tym zmianę na stanowisku dyrektora), a także problemy zwiąZCW1e z bezpieczeństwem i higieną pr,acY. 'Porozumienie dotyc'zyło też możliWIOśc-i - częśdowej na ..azie - rewizji programów i metod nauozania ta,k zWanych pl"rledmiotów ideologicznych. Zakończyła trzydniowy pobyt w Poznaniu delegacja Towarzystwa Przyjażni Radziecko-Polskiej z Charkowa (Zwflązek SocjalistYCZil1ych Republik Radzieckich). Z delegacją &potkał się I sekretarz Kormtetu Wojewódzkiego Polkiej Zjednoczonej Pa,rtil Robotniozej Jerzy lKusiak.

W ,.Scenie na Piętne" działającej pnzy Estradzie Poznańskiej w lokalu przy ul. MasztalarSkiej 8 odbyła się premiera 'współczesnej sztuki opolskiej Kopciuch Janusza Głowackiego, w reżyserii Marka WUewskiego (scenografia Wojdecha Muellera; muzyka Huberta So:ymczyńskiego), Grali al<torzy scen 'Poznańskich, a tytułową rolę - Alicja K'1lbaszewska.

,

Recytacje poezji Norwida, Słowacudego, Wyspiańskiego i Miłosza w wykona'niu aktorów Teatru Now<eg<) ,poprzedIrlły obrady rzorganizowa1nego w Teatrze Wielkim zja'zdu delegatów ogniw zakładowych Niezależnych SamorządinYCh Związik6w Za"lmdowych "Solidarność".

Punktenr !kulminacyjnym rzebrania było

poinformowanie delegatów, iż Sąd Najwyż,szy wydał orzeczenie, w myśl }:t6rego "Sołidarność" jest związkiem, działającym na podstawie statutu. Odwołano gotowość do strajku. Przewodniczący Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego Zdzisław Rozwa1ak poinformował, że Komitet zrzesza 579 kół, w tym 120 .poza Poznaniem. Rzecznik prasowy Komitetu Leszek Dymarski opowiedział o rozmowach między rządem a ,K,rajową Komisją Porozumiewawczą "Solidar,ności". Zabierał także głoś Aleksander Ziem'kowski, se],retarz Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Poznańskiego Czerwca 1956.

Odby.ło się ,posiedzenie Wojewódzkiej Komisji WspóŁdziałania Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Zjedn )CZOnego Swonn-ic,twa L'1ldowego i S trannktwa Dmokratycznego. Komisja dokonała analizy sytuacji' społeczno-polity(2)nej i gospodarczej Poz:na,nia i województwa; uznała z,a niezbędne zaktywizowanie wszystkich organów samorządowych. Kiermasz mebli przecenionych w bazie meblowej Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Handlu Wewnętrzneo przy ul. Szczawnickiej na Podolanach. Do nabycia oferowano m. kI. kanapy, kanar:otapczany, stoły, fotele, ikrzesła, szafy, kredensy i inne meble, których ceny obniżono średnio o 30 procent. Na skrzyżowaniu ulic Grunwaldzka-Przybyszewskiego zainstalowano zmodernizowaną wersję sygnalizatorów akustycznych. W auli Państwowej Wyższej S..""oly Muzycznej odbył się koncert kameralny "The Stany Brook Trio" (stany Z.rednOCzone Ameryki Płn.). Teatr Osmego Dnia pod kierownictwem Lecha Raczaka wyjechał w podróż artystyczną do Holandii.

OJ' _" m f :y ,i,, t! +

....;:j,

" '"', ,ji, '

,,"....

:",

, 4/i , ... .:..O: .. :> ..:-.,I

W wieku pięćdziięciu ośmiu lat zmarł Ireneusz Bekasiak, dyrektor Zjednoczenia Przemysłu Ziemniaczanego w łatach 1956.- 1968; udekorowany Krzyzem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

11_11. Z,ałoga Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego spotkała się z wicewojewodą Stanisławem ,piotrowlczem oraz dyrektorami wydziałów Urzędu wojewódzkiego. dyrekcją Zakładów, przedstawicielami "Solidarności" przy tym zakładzie, Związkiem Zawodowym Pracowników Kolejowych, organizacji partyjnej i młodzieżowj, podczas której omówiono >zczegółowo czterdzieści postulatów zgłoszonych .na r::e wojewody. Najbardziej drażliwą sprawą była kwestia mics,zkaniowa, Z przyznanych załodze sześćdziesięciu mieszkań na lata 1976 -1980 Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego otrzymały dwadzieścia.

Dyrekcję Wojewódzkigo Przedsiębior-' S't"Y a Komunikacyjnego odwiedzili rano przedstawiciele miejscowych Związków Zawodowych .,Solidarność" oraz Fabryki Ogniw i Baterii "Centra". Przedłożyli oni propozycję Zakł:::du Akumulatorów Kwasowych przy ul. Fortecznej. PostalI:owiono tam po godzinach pracy wykonać -dla Wojewódwkiego Przedsiębiorstwa Komunókacyjnego dodatkowo ponad 630 akumulatorów do autobusów i ramwajów. Zobowiązanie przyjęte zosta.to w Wojewódzkim Przedsibiorstwie Komunikacyjnym z dużym zadowoleniem. Zakończył ic;: dwudniowy zjazd naukowy lekarzy ortopedów reprezentujących medyczne ośrodki krajowe i zagranicz.ne. Tematem naukowej debaty Dyły problemy zwią'zanc lZ wczesnym wy'krywaniem i zapobieganiem boc7Jnym skrzY'wienciom kręgosłupa. Pamięci profesora ,Zygmunta Wojciechowskiego poświęcony był wieczór zorganizowa,ny przez Instytut Zachodni w sali pałacu Działyńskich. Ogłoszona została lista ośmiu kandydatów dopuszczonych do mugiego etapu ogólnopolskiego Konkursu Altowiolistów im. Jo&na Rakowskiego. Odbyło się <;potkalllie przedstawicieli załóg Przedsiębiorstw Centrali ProdUktów Naftowych z 'calego kraju, zrzeslZonych w Niezależnych Samorządnych Związkach Zawodow}ch !Pracowników Przemysłu Chemicznego.

W Osiedlowym Domu Kultu..y "Pod IApami" otwarto wystawę rysunków JuMusza Dziamsl.iego.

12.11. Wyniki badań .naukowych prowadzonych . w ciągu ,pięciu ostatnich lat .przez Zakład Ganetyki Cz10wieka Po1skiej Aka

demii Nauk przedstawione zostały podczas sesji sprawozdawczej w palacu Działyńsklich.

:.

.,/ .' . - 'I .,;U:';) " \'1 1 )1,: ł.i.: r"", 1lr, J ' "" 1 II/Li.

1",)r#"I'1 :.I .. [ ';'" ,)Ii,/II'. , ""!IJ',! ,,:i;i:'i.

. -' 'I. 6 !!.:...łł .

: ;.' .,,:", '; ł ,....... - - _.. .... " ",. ./'V:'"

R02Jpoozął się drugi etap Ogólnopolskiego Konkursu Altowiolistów im. Jana Rakowskiego. Wieczorem, po przesluchaniach drugiego c:apu, jury pod przewodnictwem &tefana Kamasy ogłosiło listę ,pięciu finalistów, na której znaleźli się: Zbigniew Czarnota (Wrocław), Urszula Gruszczyk (Katowice!, Paweł Nowieki (Warszawa), Janusz PIsarski (Kraków) i Piotr Relchert (Warszawa). W sali Białej Urzędu Miejskiego, w cyklu "Recitale mistrzów" odbył się recital wiolonczelowY Daniela Szafrana (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich), Akompaniował Feliks Gotlib. 13.11. Plenum ZaO"ządu Wojewódzk:iego Związ_ku Socjalistycznej Młod21ieży polskiej poświęcone sprawom rozwijania społecznej aktywności młodzieży na wsi. Galowym koncertem laureatów zakończył się w sali Zespołu S,zkól Muzycznych !pmy ul. Solnej II Ogólnopolski Konkurs Altowiolistów im. Jana Rakowskiego. Pierw>za .nagroda ministra kultury i sztuki przypadła ZbigniewoWi CzaTlnocIe - studentowi Ipiątego roku Pańsł.wowej Wyższej Szkoły Muzycznej we Wrocławiu, drugą (prezydenta Po7JIlania) ,przyznano Pawłowi Nowickiemu z Alkademii MUJzycznej w Warszawie, a trzecią (Poznańskiego Towarzystwa Muzycznego dm. Henryka W1lenfawskiego) J3nuszowi PLarskiemu, absolwentowi uczelni ,krakowskiej. Wyróżnie<ni zostali: :Piotr Reichert lZ warszawy i Urszula Gruszczyk z Katowic. Dwunastogodzinny strajk ostrzegawczy studentów odbył sic;: w politechn!i.ce Poznańskiej. I() godzi'nie 8.00 w budynkach Wydziału Elektrycznego oraz Budowy Maszyn przy ul. Piotrowo, przybranych flagamI l <transparentami z hasłarnd. żądającymi [l'ejestracji :Niezale:Łne

Wydarzenia w Poznaniu (13 - 15.11.)

go ,Zrzeszenia Studentów oraz autonomiIi w szkołach wyższych, zgromadziiło się około trzech tysięcy słuchaczy PolitechinikifIi1iI . ...

W Muzeum HstorH Ruchu RobóOriozego im. Mar'oma Kasprzaka otwarto wystawę Ipn. "Sztandar symbolem polskości Śląsk,a". Na ekspozycji zgromadzono tl1Zyd'2Jieści chorągwli ze zb!iorów Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.

W' siedzibi.. Komitetu Wojewódzkiego Polskiej ZjednoCzonej Partii Robotniczej odbyło się spotkanie I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego .Terzego Kus!iaka i sekretarza Madi Rjmkiewicz z członkami kolegiów redakcyjnych ośrodka poznańskiego. Jerzy Kus1ak odpowiadał na pytania dzie[]jnikarzy. 14.1'1. W siedzibie Oddziału Polskiej Akademii Nauk odbyło się spotkanie Prezydium z 'konsulem generalnym, ministrem pełnomoclnym Związku Socjalistyczny,ch RepubI:ik Ra'dzieck!ich 'W Poznaniu Nikołajem Gusjewem. Obecny był sekretarz ,Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii RobotniczE!] _ Józef Świtaj. Tematem spotkania były warunki daszej w'!ipółpracy poznańskiCh placówek Polskiej Akademii Nauk z placówkami naukowymi w Z'w1ązku Socjali,stycznych Republik Radzieckich. W nocy w ,Zjednoczonych Zakładach Ełektrochemicznych "Centra" podplisano porozumim1Jie m,ięćLzy ,pr,zedstawicielami załogi a Ministerstwa Przemysłu Maszynowego ,w osobie wicedyrektora depa..tamentu Krrzysztofa Kuczyńskiego. Protokół zapewnia odpowiednie warunki pracy w "Centrze" i innych zakładach wyt'warzających aokumulatory. Problemom historiografii polskiej poświęcona była dyskusja zorgan:izowana pr",ez Radę do fWiraw Nauki i KultuirY St-owairrzyszenia PAX w Klubie im.

Włodzimierza Pietrzaka. Wprowadzenia do dyskusji dokonali: prof. dr Antoni Czubińskl i doc. dr Jadwiga Krzyżaniakowa. Plenarlne poSliedzen!ie rKomitetu Dzielmlcowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jeżyce z udziałem sei<:retarZa Komitetu Wojewódzkiego Józefa Ścibisza. Plernum ,TI'ie przyjęło propozycji zwolnienia Wiesława Siwińskiego z furnkcjd I sekretarza Komil.tetu Dzie1nicowego. Na placu u zbiegu ulic Grunwaldz;

kiej i Przybyszewskiego ustawiono pamiątkowy głaz ku czci Kazimierza Nowakowskiego. Obelisk 'projektował Ji!ru.y Sobocdński.

\ "" f /r/j, '. { "II "".... . .,' ,"" '3;> ,'" ,'J!', "l

\.

.-: '.

"",: n-:<i:7ś

Li

.-:.:;.......

;: '. :;:<:".

'I

'., .......

Napis na ta'bHcy: Profesor - naczelny chirurg szpitala miejskiego - współtwórca chi,rurgii poznańskiej - -powstaniec 'Wielkopolska - pułkownik - więzień hitlerowski

W sali sesyjrnej Urzędu Wojewoorz;kiego odbył się XIV Wojewódzki Zjazd Sprawozdawczo-WyboTCZY ,Zjednoczonego Strrorr:lInictwa Ludowego. Przybyli: prezes ,Na,czelnego Komitetu Stanisław Gucwa, I sek,ret,arz ,Komitetu Wojewódzkriego Polskiej Zje'dnoczonej Partii Robotniczej Jerzy KU'siak i ;przewol1niczący Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Zbigniew Kmieciak. Zja'zd dokonał wyboru władz wojewódzkich stron.nric.twa. Prezesem. WojewódzJkiego Komitetu został ponownie Walenty :Kołodziejczyk, wriceprerzesami: Stanisław KieŁpińskti i Amdrzej Dubas, sekretarzem T,adeusz Zając. Wybrano dwudziestu dwóch delegatów na VIIiI Kongres Stir,o.nnictwa.

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert symfoniczny orkiestry FilharmonU Poznańskiej pod dyrekcją Bogdana Olędzkiego. Solistami byli altowioliści Stefan Komasa L Iwona Skrzypczak.

Na czele zarządu AJkademlckiego Związku Sportowego przy Akademii Wychowalnia Fizycznego stanął dr Gerard Gra mZ8. 15.11. W salach ,Klubu S:portowego "Waita'" odbyło się rzebr.anie sprawozdawcrzoy

borcze PoznańSkiego Okręgowego Z;wiązku Kaj,alkowego. ezesem zarządu okręgu wybrano Marię Zwienzchowską.

W Pałacu Kllltury, pod hasłem "Pfiosenka zbHża l11arody", odbył się Festiwal Piosenki Studentów Zagranicznych. Udział wzięło piętnastu solistów oraz pięć zespołów. Festiwal był głównym akcentem obchodów Międzynarodowego Tygodnia Student,a 'W Polsce. Jury pod przewodnictwem Janusza Hojana przy2>nało nagrody: pier,wsza nagroda w kategor:li solistów fi duetów - ex equo: BolLwij'ClZyik Freedy Gonza1es Alcoster i Kubańczyik Jose Antanto Torres; druga nagroda przypadła duetowi z Niemieej Republiki Demokratycznej: Katrin Lenwinat i Christina Czymay , a trzecia - prlZedstawicielowi Mongolii - Sa bitowi Chybatdeldyjn. Wśród zespołów' nagrody przyznano: ,pieirwszą międzynarodowej grupie z Gdańska, drugą - zespołowi "Terra" 'Z Wil"ocławia, a trze,cdą między,narodowej grupie "Uprisdng" z Poznania. DzieDJnikarze uhonorowali swoją nagr'odą (l"eprezentantkę Banglade,szu Sharmeen Soneya Murshtd. W Akademii Wychowania Fizycznego obradowała komisja technIczna Światowego Sto:warzYIi>zenia Lekkiej Atlety'ki. Z okazji ćwfierćwiec.z,a działa1ności, w Sali Odrodzea1lia p02>nańskiego Ratusza, odbył sdę ikoDJcert Chóru Nauczycieli Pmmania pod batutą Mardana Nagórskiego. W Pałacu Kultury ot.warto wytStawę prac plastycznych ucrz,niów ze Szkoły Podst,awowej w Puszczykówku.

16.11. W hotelu "Poznań" (l"ozpoczęła Silę ogóll11opo1ska VI Giełda Turystyczna. SQ:)otkanie z Aliną Janowską w Klubie Międzynairodowej Prasy i Ksiątki na Osiedlu Pia,stow;sim. 'Koncert galowy IW Sali Wielkiej Pałacu 'Kultury, końc'zący Festiwal P!iosenki Studentów Zagranicznych. Na koncer'cie JJinałowym obecny był, przebywający w Polsce, wi<::E:prezyde,nt światowej Federacji Młodziel:y DemokratyC7inej, Argentyńczyk Enrique Dratman Larroulet.

W auli Uniwersytetu im. Adama WCkiewicza odbył się nadzwyczajny' Koncert Orkiestry Symf.oru.curej FHharmonil Poznańsk:iej pod dyrerocją Renacda Czajkmvskiego :na rzecz Ogólnopolskiego Funduszu "Solidarności". Soliści Asa Konishi-Jankowska (SkrlZypce) oraz Stefania 'Kondella (sopran), Edwin Borkowski (tenor), Mairian :K.ondella (baryton) i Jerzy ,Kulczycki (bas). W wieku sześćdziesięciu sześciu lat zmarł Tadeusz Sikora, współzałożyciel poznańskiego Akademickiego Związku Walki Młodych "Zycie;', przewodnid:ący zarządu okręgu Związku Zawodowego Pracowników Kultury i Sztuki w latach 1966 - 1972, udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

17.11. Inauguracja cyklu: Biennale Sztuk. Poznań 80. W salonie Biura Wystaw ArtytStycznych otwarto wy,stawę dZlieł Ryszarda Winiarskeigo i Jacka Wojciechowskiego. O godz. 18.00 otwarto wy_ stawę IW Galerii "Akumulatory". W Gale.rii Nowej otwarto wystawę malarstwa d tkaniJny artystycznej Aleksandry Bartyńskiej. Ballady Włodzimierza Wysockiego śpiewali Andrzej Lajborek i Aleksander Trąbc'zyńs'ki. W Izbie Rzemie,ślniczej otwar,to XX Międzywojewódzką Wystawę Pr,ac Uczniów iRo:emiosła Wielkopolskiego. Uczestniczyło w .n1ej czterystu dwudziestu czterech uClznlów z dwud2>iestu siedmIu cechów 'Województw: konińskiego, ieszczyńsk,iego, pil.Slkliego i poznańskiego. Prezentowali onli 640 'Wobów 'Wykonanych w 'warszta,tach (l"zemieślniczych różnych 'branż. Rozpoczęły się spotkania ,plastyczne pt. "Sztuka Kobiet". Do Poonania ,przybyli prlZedstawiciele komitetów założy,c'ielskich Niezależnego Zrzeszenia Studentów z dwudziestu pdęcu uczelni w kraju. W 'Politechnice Poznań.skiej omawiano sytua,cję, w jakiej lZJ1alazto Się Zrzeszenie. Uczestnicy poznańskie.go spotkanda wystąpili z apelem do ogólnopolskiego Komitetu Załycdelskdego ,Niezależnego ZrzeszanIia Studentów o zwołarue w najbliż

Wydarzenia w Poznaniu (17 - 19.11.)

szym ozasie do Warszawy zjazdu ogólnopolskiego. W Pałacu Działyńskich odbył się odczyt Janiny Szczepskiej o wybitnym grafiku i pedagogu Karolu Mandralu (1880 - 1957).

W Sali Wielkiej Pałacu Kultury odby1a się uroczystość dekoracji VII Liceum Ogólnoksztalcącego Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Odznaką Honorową Miasta Poznania.

. ;.

,,1t -,

'-<"l..

;,;

W wieku siedemdziesięciu ośmiu lat zmad Karol Hieronim Bielewicz, honorowy sędzia międzynarodowy i pols\ITe'go ZWiązku Bokserskiego w boksie, 'honorowy prezes POlskiego Związku Bokserskiego i \Poznańskiego Okręgowego ZwiązkU Bokszrskiego, działacz sportowy od 1922 r. w Klubie Sportowym "Warta", uczestnik igrzysk olimPijskich w BerlLnie (1936) li Londynie (1948). Był udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Z ,podróży ,artystycznej do RepublikI Federalnej Niemiec powrócił Chór ChłopIęCY i Męski Filharmonii .Poznańskiej pod kierownictwem -Stefana Stuli grosza. Solistami byLi: Delfina Ambroz'iak, Henryk Grychnik, Piotr Liszkowski; Krystyna Szostek-Radkowa. Przy organach - Andrzej Tatarski. W sali Białej Urzędu Miejskiego odbył się recital chopinowski radzieckiego pianisty Arutiana Papazjana. Zakończenie III Ogólnopolskiego Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa J\-,[-dycyny Społecznej poświęconego problemom związanym z miejscem opieki medycznej w polityce społecznej. 18_11. Odbyło się plenarne posied7.enie Zarządu Wojewódzkiego Związku Bojowników o WoLność i Demokrację. Uczestnicy posiedzenia przyjęli uchwałę mówiącą m. in. o l'otrzebie kansekwentnego i sprawiedliwego rozliczenia wi'nnych wypaczeń w budowie socjalllzmu.

Rozpoczęło się Seminarium Dziennikarskie z,organizowane przez Sekcję Prasową Klubu Dziennikarzy Studekich.

W Pałacu Dzialyńskich rozpoczęła się dwudniowa konferencja naukowa zorganizow,ana przez Instytut Zachodni oraz Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu im. Karola Marksa w Lipsku (Niem'ieoka Republika Demokratyczna), poświęc'ona ewolucji procesu odprężenia w Europie od bozwzględnej kapitulacji Niemlec. Biennale Sztuki Poznań 80. W klubie Biura Wystaw Artystycznych .otwarto wystawę Romana Wo>oniaka i Daniela Wnuka. Otwarto także wystawę w Galerii O_N. 19.11. Odbyła się wojewódzka inauguracja roku szkolenia partyjnego. Wysłuchano informacji I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robottniczej jerzego Kusiaka o aktualnej syrtuacji politycznej i społeczno-gospodarczej województwa poznańskiego.

Ract.:.iecki Zespół Tańca z Tuły przedstawił w Sali Wielkiej Pałacu Kultury program "Moja Ojczyzna". W Domu Kultury Zakładów P.rzemysłu Metalowego "H. Cegielslki" otwarto wyst,awę poplenerową "Kostrzyń nad Odrą". Ekspanowano ,prace Wojciecha Krakowskliego, Grażyny Nawrockiej i Bolesława Pawlickiego.

W IPałacu Kultury otwarto wystawę "Naj,Piękniejsze iksiążki ,NRD".

W salach hotelu "Poznań" zakończyła się czte.rodniowa ,.ogólnopolska gielOa turystyczna. Podczas sesji zgromadzenia ogólnego człanków 'poznańskiego K>ddziału Polskiej Akademii Nauk dokonano wyboru nowy,ch władz. W styczniu 1981 r. funkcje prezesa oddziału obejmie prof. dr hab. Władysław Węgorek. Na wiceprczłlfla

wybrano prof. dra hab. Jero:ego Pawelkoiewicza. Prof. drowi hab. Kazimierzo\vi JaSińskiemu, historykowi związanemu. z UI!lJLweifsytetem im. Mikołaja Kopernika w Toruniu wręclZono .nagrodę oddziału Polskiej Akademii Nauk- w zakresie nauk humanitycznych im. Oswalda Balzeraj\.łi (' r

'.

'., .

":1T.' i:.,\. \..

Moment wręczenia nagrody. Od lewej: doc. dr Maria Wojciechowska. prof. dr G2rard Laburla, prof. dr Kazimierz Jasiński

W Muzeum Rzemiosł ArtystYC7Jnych na GÓ<rrze 'Pr,zemysława otwarto wystawę ze zbiorów muzeaLnych z <ałej P.ol<;kd pt. "Kultura ludowa IPeru'.

W Udlku sklepach przewżnie o godz.

9.00) roz;ooczęła się sprzedaż towarów wycofanych ze sklepów "Pewexu": konfekcji skóTizanej, tkanin futerkowych, su!kienkowych j kap pluszowych, tkanin .z jedwabiu natura1nego, maszyn do szycia oraz pisania, aparatów telefonicznych, rowerów, a także uszkodzonych w tral!1sporcie i bez kaTt gwarancyjnych pralok automatyoZII1ych i radio-manetofonów . Biennale Sztuki POznań 80_ W Galeru Akumula<tocy otwarto wystawę malarstwa; w Galerii Wielka 19 - wystawę dokumentacji ,biennale młodych. w Paryżu i bie,nnale lat siedemdziesiątych w Wenecji.

Dwanaście godzin trwa10 spotkanie przedstawicieli środowiska studenckiego z wiceministrem nauki, szkoLnictwa wyższego i techinJJ"kJi TOJllaszem Biecr-mackJIm. Odbyło się ono w Collegium Maximum Akademii Rolniczej z iinlcjatywy Uczel:nianej, Studencikiej Komisji Postulatowej tej ucze}ni. W !pierwszej części spotkania dyskutowano nad d,wudzlestoma dziewięcioma postula,tami młodzieży akademick,iej Ak,ademii RolniczeJ :zgłoszonymi wcześniej kierownictwu resortu. W drugiej części przedstarwiclele ,p00nańskiego środowiska stu

I7ldenekiego przedstawili wiceministrowi swoje stanowisko wobec prac nad zmianą ustawy o szkoLnictwie wyższym. PodpLsano !komunikat. 20.11. Odbyło się waLne zebrani2 członków oddziału 'p02Jnańskdeo Związku Literatów Polskdch. Na wa}ny zjazd Związku delegatami wybrani zostali: Edward Balcerzan. Stanisław Barańczak, PrlZemysław Bystrzycki. Jerzy Korczak, Egon Naganowski i Ewa Najwer.

Urząd W.ojewódzki przygotował projekt .okresowego .ograniczenia sprzedaży dwudziestu siedmiu wyr.obów (przede wszystkim spożywczych) dla j<inego 'habywcy, Po dy&kusji, w Której wypo\viadali tiE: Tównież przedst.aw'.iciele "SoLidarności" - 'został przyjęty wykaz tych towarów wraz z limitami. Np. mąki 'Pszennej można odtąd kupić dwa kilogramy, .oleju - jedną butelkę, mięsa (0,pr6C1Z mielonego, drobiu i podrobów) .oraz wędlin do jed.nego kilograma, masła - jedną kostkę, proszku do prania - dwa o;Jakowa.nia. W Teatrze 'Po1skCim odbyła !Się premiera komedii Wilia ma Szekspira Wieczór trzech króli w -eżyserii Józefa Słotwińskiego, scenografii Liliany Jankowskiej (choreograf. a - Barbary F!ijewSkiej). W rpremierowej obsadzie gra. li: ALicj.a Kubaszewska (Viola), Stanisław Ra=kiewlcz (Seba'stiaJl), Zda;isław Krauze (Orsno), Aleksander BłalSzY'k (Czkawka), Wiesław Zwolifslki (Chudo

, $c.

;,::::i;,.. " .;, .,. ..: ..' :.Jf }< " 1 J tr . k- ,', .: r ...f. ' l' ,---' ;.s 1»' . .: :" " j.

,'' 1 - " l ' ,: V ",.i .. ,{; ,.

.i. ;' {, '».;#::., .,...;.... : - -t-- - .

. -- .

...,:it?, I!..

Na ,planle od lewej: Al2ksarrder B'aszy:k (Czkavka), 8ddonia Błas.lńska (Maria). W głębi: Marius:z Szafom: (Feste) i Wiesław Zwo1iński (Chudogęba)

Wydarzenia w Poznaniu (20 - 21.11.)gęba), Włodzlmier7. Kłopocki (Malvolio), Józef Jachowfucz (Arr1tonio), p10tr Wypm-t (KSip:itan dkrętu), PiotT BiJIlder (Walentyn), Mar.ia Bujas (Kurw), Wojciech Kalinowski (Fabian), Mariusz Szafor (Feste), ,kena Grzanka (Oliwia), Renata Husarek i Eleonora WaHner (Damy dworu), Jarosław Pi1ar:i (I Oficer), Krzysztof Kaczmarek (Szef muzykantów). Konferencja naukowa ,"organizowana przez ,]instytut Historii Uniwersytetu 1m. Adama Mic1kiewicza lIla temat "Wielkopolska wobec Powstania Listopadowego". Odbyło się plenarne posiedzenie Zar:ządu Wielkopolskiego Towarzystwa Kultura'l:nego. Omawiano tezy pcrogramowe i plan przygotowań do IX Wielkopolskiej Konferencji Kulturalnej.

W Domu Technika rozpoczęła Siię dwudniowa konferencja pt. ,,Magazynowa,nie ,produktów Tol:no-spożywczych". W ramach Irealizacji polrozumienia o wSlPólpracy ,0rgani2,pcji Polskiej ,Zjednoczonej Pa'l"tii Robotniczej Zakładów Przemy,słu 'Metalowego "H. Cegielski" i Uniwersy'tetu im. Adama Mickiewicza (z wrzEŚnia 1977 r.) spotkały się egzekuty,wy <komitetów w celu zajęcia !Wspólnego stanowiska w s/prawa,ch związanych z aktualną sytuacją w partU i w kraju. Plonem obrad była uchwała, w której obie egzekutywy przedstawiły swoją ocenę sytua,cji w Ikraju i w woj ewództwie poznańskim oraz propozycje dotyczące wyjścia :z Ikryzysu. iDOikument wskazuje też na potrzebę k,onsultowania społeczeństwa w sprawach o znaczeniu decydującym dla państwa i obywatelii..

'':'':.._.

Na cmentarzu Jund!kowsklm odbył Się pogr'zeb zmarłeg;o w dniu 12 listopada podczas ,podróży koncertowej Chóru

Chłopięcego :i 'Męskiego Filharmonii PoZ'llańskiej w Oberhausen (Republika Federal:n,a Niemiec) Zdzisława Kamiełłskiego. Spiewał cterdzieści pięć lat, żył lat pięćde,siąt ,pięć. W Miejskiej Bibliotece publicznej im.

Edwarda Raczyńskiego odbył się w'.ieczór poetyckli !poświęcony Krzysztofowi Kamilowi Baczyńsk,iemu. W progtramie pt. Wesele poety wystąpiła Anna Zalewska. W salii. przy ul. Szkolnej Komisja Koordynacyjna Budownlictwa Niezależnych Samorządnych ZwiązkóW Zawodowych "Solidarność" zwołała spotkanie przedstawicieli przedsiębiorstw budowlanych i biur projektowych z całej WielkOpolski. 'Pierwsza konferencja prasowa Mdędzyo:akład,owego Komitetu 'ZałożycielskIego "Solidarność". Biennale Sztuki poznań 80. W "Arse:nae" otwarto wysta,wę dzieł Nicole Gropierre, Grzegorza Kowalskiego WiktO'l".a Gutt,a.

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert symfoniczny orkiestry Filharmonii poznańskiej pod dyrekcją Bogusława Madeya z okazji sześćdziesięciolecia Państwowej -WYższej Szkoły Muzycznej. Solistą był pianista Waldemar Andrzejewski.

W ramach obchodów SZEŚćdziesięciolecia Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej :rozpoczęła się sesja naukowa, pPśwdęcona twór,czości Igna,cego Paderer.vSklie.go i jego roli 'W IPolskiej 'kulturze muzyc2mej. Jeden z referatów omawia! .także ,poby,t U"aderewskiego w ,poznaniu. W ,południe ltaksówk-aTZe :z Wielkopolski zjechali do sali spor'towo-wid'ow1skowej "Arena" lIla zebr.anie Niezależnego Samorządnego Zwiąrzku Kierowców Transportu !Prywatnego "Taxi-Solidarność". Więks'zość :z nich (ponad półtora tysią'ca) przystąpiła do "S'olidarności", bowiem, zdaniem taksówkarzy. Prywa,tne Zrzeszenie Handlu i Usług nie .najlep1ej reprezentowało :ich interesy. Postulaty zgłaszane w dyskusji dOtyczyły spraw socja'lnych, lepszeglO zaopatr,zenia w c:zęści zamienne i ILmi,any organizacji !przydziału nowych wozów. Postanowiono założyć bank krwi i spowodować wpisanie grupy Krwi do dowodów osobistych. 21.11. Odbyła się inauguracja nowego roiku kulitural:nego. Wicewojewoda Rlomuald ZYSlIlarski, składając wyra:zy szacunku l wdzięczności uhonorował 'poznańskich akty,wlstów wręczając Od'znaki Zasłużonego Działacza iKultury pięćdziesięciu

sześciu osobom. Kilkad:z.ie,siąt osób otrzymało Odznaki HOiIlorowe Miasta Poznania i Wojewómtwa Poznańskiego. Biennale Sztuki Poznań 80. W "Arsenale" - Qtwar,t.o wystawy dzieł Jana Berdyszaka i Grzegorza Sztab:ińskiego.

,/I, ,,

Zebranie założycielskie Poznańskiego St.owarzyszenia Miłośników Morza. Na czele zarządu stanął Przemysła,w Gomo1ec.

22.11 W Osiedlowym Domu KuLtury "Na Skarpie" (Osiedle Piastowskie 104) otwar,to wystawę kanarków ptaków ezotycznych. W ratajskim Klubie Między,naJ"odowe'j Pra",y d K,Siążki .otwarto wystawę tkan1ll1Y artysty,crŁnej Anny Bednarczuk.

:..

,II, ,""

... , ;

.. "<i"lT;,. .v..

>: '::

.< "ł'i. ., ";"",, * ::'t...:...'..:

1 ...... < \ ",,, '. t :: <. .

,..'.

Na planie: Jerzy Fechner (Przewoźnik) i Alekander Burandt (Pomylona)

W <luli Muzeum Narodowego .odbyla się pr..preiera misterium Benj,amLna Brittena Rzeka krzyczqcych ptaków z libret,tem w tlumaezeniu MałgOlrzaty 'pziewuLo;k'iej. Kierownictwo muzYC2J!le Mieczysław Dondajewski, scenogrrafia - Ewa Starowieyska. reżyseria - Mał

gorzata D21iewulska. W ,preTIllierowej .obsadzie ŚJ>iewah: Aleksander BurandJt (pomylona), .Jerzy Fechner (Przewoźn). Krzysztof Szan.iecki (Podróżny), Piotr LiszkQWSki (PrzeOlI'), Krrz:ysztof Antk.owiak, 'Wiesław Bednarek, Adam Józefczya.:, 'Marian 'Kępczyński, Michał Marzec, Andrzej Ogórkiewic,z, Stanislaw OlendeJ"ek, Jerzy Szalaty 'i Władysław Wdowiec (Chórp!elgTlzymów) oraz soliści - iP02mańskie,go Chóru Chłopięceg.o. Zespół Imstrumentalistów -tworzyli: Antoni Gref (OII'gany), Jerzy 'Pele (flet), Władysław Pawłowski róg), Ryszard Kaczanowski (kontrabas), Aleksander Rybkowski (altówka), Hanna Petruk (harfa), iHen;ryk Dycha (perkusja).

Na terenach Międzynarodowych Targów p,02Jl1ańSklch, na Międzynarodowej Wystawie Psów Rasowych prezentowano ponad 2100 .psów ponad stu trzydziestu ras. Wystawiali hodowcy z P.o1ski i jedenastu krajów eur'opejskich. Podziwiano szcze.!:ólnie Ite rasy, iktóre w Poznaniu pokazywane były po raz pie.....vszy: tybetańskie mastiki i chińskie 'psy bezwłose. Trofeum najpiękniejszego [)Sa wystawy uzyskał angielski chart rasy Greyhoud z Czechosłowacji.

Binna[e Sztuki Poznań 80. Otwarcie pokazów statycznych w "Arsenale", Galerii "Akumulatory", Galerii O.N.

i Galerii Wilka 19. Pod :Rondem KopernLka uruchomiono okajonaLny punkt 'krwiodawstwa.

W saloruie Poznań'skiego Towarzystwa Fotograficznego odbyło się otwarcie wy,stawy będącej plOOlem konkursu ,poprzed.zającego XIV Biennale Fotografii Przyrodniczej krajów socjalistxc:zmych.

Wydarzenia w Poznaniu (:?2 - 25.11.)

Na konkul'iS, dwustu trzydziestu siedmiu autorów nadesłalo ponad tysiąc pięćset zdjęć oraz pneżroczy. Jury konkursu zakwalifdkowa10 do ekspozycji ponad pięćset dzie,vlięc.dziesiąt prac stu osie'mnastu autorów. W dziale prerlentującym z,djęcia przyrodnicze G.a-nd Prix, ufundowane przez ministra lśnictwa i 'prrz2mysłu drzewnego, uzyskał Włodzimierz Łapiński (Polska); w dziale ,.Człowiek i środowisko" taką am.ą nagrodę - prezydenta Poznania - przyznano Lubomirowi P. Nedbalowi (CZ2choslowacja). Wśród autorów przeźroczy najwyższą nagrodę rzdobył Ryszard Czerwińsad (Polska). Zlote meda2 zdobyli: Joerg Mies21 (Niemiecka Repuolika Demokll"atyczna), Frantisek Do.tal (Ce['hosłowacja) i Kazimierz Jakusz (Polska), 23.11. W Klubie "Mozaika" ohvarto wystawę dokumental:ną pośv.dęcon;J sześcdziesięcioleciu Chóru Mieszanego Spółdzielczości Pracy im. Stanisława Moniuszki. W Sali Malinowej Pałacu Działyńskich odbyło się jUbileuszowe spotkanie członków ch6ru połączone z koncertem kameralnym. 24.11. Rozpoczęiy się Pozoańskie Dni Jakości. W aull Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się uroczysty koncert z okazji sześćdziesięciolecia Chóru Mieszanego Spółdzielczości Pracy im. Stanisława Moniuszki. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbyła się konferencja poświęcona omówieniu miejsca państw balkańsklich w polityce imperia1iżmu niemieckiego w latach 18'11 - 1945. "fi1Q 'mm; lmmIII =:ar 1:1 [j] GI::I::' li II Jlilml,ill .II.

,W Teatrze PolSkim odbył się koncert pt. "Polskie pieśni nocne" rz udziałem piosenkarzy: Nataszy Czarmińskiej, Grzegorza Tomcrzaka i in. Dodatkową atraikcją był koncert Orkdestry Osmego Dnia.

W sali Błękitnej Pałacu Kultury 00były się akJtorskie otr'zęSiny pt. "W - P07>nańrny się" ,według scenariusz,a Krzysztofa Jaśłara. W sezonie 1980/1981 w Poznaniu rOctpocrzęło pracę dwudziestu siedmiu nowych aktorów. Jedenastu z nich: Wanda Kaczmarek, Krystyna Ka

żmierczak, Bożysława Kapica, Małgo.rzata Mierczak z Teatru Wielkiegq,; Magdalena Łuczak, Magdalena Korelus, Renata Rzepecka i Dar'iusz Gniazdo.wsiki z Polskiego Teatru Tańca OTaz Hanna Kru.;>lianka, Andrzej Saar i Jerzy Stasiuk z Teatru No\vego uczesl.n!czyło w tradycyj,,,ej już imprezie.

.'In" i ' .'

Na bUdowie wieżo.wca ,Akademii Ekonomicznej rozpocrzęto kładzenie fundamentów pod część niską budY1l1ku. Przedstawiciele komitetów ",alożycielskich NiezaleŻd1ego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarnośc" ze wszystkich przedsiębiorstw komunikacji miej, skiej rozpQc,zę1i dwudniowy zjazd. 'Krytykowano aktualny model zarządzania przedsiębiorstwami; opowiadano się za zlikwidowaniem 'podległości rzjednoczeniom. Zaproponowano utworzenie krajo.wej komisj.i koordynacyjnej .pracoWJr..ików komunó':kacji miejskiej. Roz[)oc:zęła się zorg,anhoowa'I1a przez Biuro Wystaw Artystycznych i Okręgowe Przedsiębiorstwo Rozpowszechniania Filmów ó.mpreza pt. "Plastyka i film", czyli pokaz 'prezentowanych w Zakopanem filmów o sztuce. W Urzęd.zde Wojewódzkim odbyło si wręczenie nagród w XVI Ogólnopolsldro Konkursie "Złotej Wiechy", w którym brało udział trzystu s.iedemdziesiciu pięciu rolników z województwa p02.nańskó.ego. W wieku siedemdziesięciu lat !ZI11arł Bronisław Szaj, długoletni pracow""J< Zakładów Metalurgicznych "Pomet", rad1ny Miejskiej Rady 'Narodowej. w latach 1962 - 1975, Kawaler Orderu Sztandaru Pracy I kI., Krzyża Komandorskiego. i Kawalerskiego Orderu Odrodzurta Polski.

25.11. Galeria !Nowa przyznała medale za wybitne osiąnięala twórcom środowiska poznańskiego. Jury obradowało pOd przewodnictwem Izabelli Cywińskiej; medale Galerii !Nowej roku 1980 przyznano: Ryszardowi Krynickiemu - za całokształt twórczości poetyckiej; Janowi KQIJWlce - "a debiut prozatorski Ucieczka do nieba; Lechowi! Raca:akowi :loa W;JCtoŚCi ideowe i arty"tyczne realizowane w Teatrze Omego Dnia; Zenonowi Laskowikowi - za satyrę społeczn.o-<polityc:lJną; Barbarze Mądrej - za oSiągnięcia w dziedzi,nie wokalistyki .operowej; Jerzemu Piotrowiezowi - za calokształt pracy twórc"ej w grafice i malarstwie; . Piotrowi Moszyńskiemu - za akcję 'publicystyczną Row 11a łamach tygodnika ,,Polityka".

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Orkiestra KameTalna Polskiego R,adia li Telewizji pod dyrekcj;i Agnie.szkii Duc,zmal rozpoczęła nagrania nie wykonywan"j w Polsce opery Józefa Haendla Sosarme, 26.11. W Instytucie ZachodnIm odbyło się posiedzenie dwustronnej komisji historyków Polski i Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Przedmiotem .obrad była analiza nowszej histoI,iografii Niemieckiej Republiki Demokratycznej pośw'ięcoqej dziejom Prus. W siedzibie Międyzakłado\Vego Komitetu Założycielskiego "S.olidarność" odbyła się konferencja .prasowa, w której uczestnic'zy1i' przedstav. icie1e Okręgowej Komisji Kolejarzy "Solidarność" oraz komitetów w!'iI:Jdzący;:h w jej sklad. Odbyło się spotkanie kierowników oddziałów Branżowych Związków Zawod.oWych, mających swą siedzibę w Poznaniu. Postan.owiono powołać Okręgową Komisję PorozumiewawcZą Branżowych Związków Zawodowych. Jej prrzewOdniczącym został Henryk Nowak. W podróż do Berlina Za,chodnieg.o wyruszył Poznański Chór Chł.opięcy pod dyrek,cją Jerzego Kurczewskiego.

,,

< :::.

? y 1:; .

!.'-s_.

:...

. !:

. '.'"l' . :f:.":.

':.:. .

.f<.

....').

. -":f.

. iI.'"

. "I1ade,u8'Z Cxwojdrak 2'i'.11. Sesja Wojewódzkiej Rady Narodowej, w czasie której wybrww :nowea:o przewodniczącego Rady, bowiem niec"e!1Y na sesji radny Jerzy Zasada ?i.::żył wniosek o zwolnienie. Wniosek prz:,-jęto jednomyślnie. W tajnym głosowaniu (110 głosamI) Rada wybrala przewodł"!-iczącym prof. dra hab. Tadeusza c.z,wojdraka. Pod przewodnictwem prezesa Polskiego Związku Pszc,zelarskiego prof. (Ira hab. Ryszarda Kosteckiego odbyło się W sali konferencyjnej hotelu "Poznań" nadzwyczajne walne zgromadzenie pełnomocników członków Okręgowej Spółdzilni Psz,czelarskiej, działającej na obszarze czternastu województw północnej, zachodnij i centralnej Polski Obrady jazdu oddziału wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Ekonom1cznego. Sprawozdanie przedstawił sekretarz naukowy Wacław JarmołowiclZ. W wyniku głosowania wybrano cllterdziestajednoosobowy zarząd, którego ,przewodn:iczącym został prof. <li Klemens Ratajozak, a sekretarzem dr Mirosław Hamrol. Wybrano delegatów na XIII Zjazd 'JCrajovvy.

Odbył się krajowy zjazd Iprzedstawicieli zakładowych komitetów założycielskich "Solidarnoś<':" fabryk mebli, .zgrupowanych w Zjednoczeniu Przemysłu Meblarskiego. Powołano Krajową Komisję Porozumiewawczą. 28.11. W przededniu Dnia Podchorążego w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Pancernych im. Stefana Czarneckiego .odbył.o się sympozjum nauk.owe na temat Powstania Listopadowego. Odbył się capstrzyk; odczytano :rozkaz komendanta uczel:ni. W czasie odprawy wart, symboliczną władzę przekazano honorowemu oficerowi dyżurnemu - sierżantowi podchorążemu Wiesławowi Stachowi. Honorowa warta pod pomnikiem patrona Szkoły ubrana była w historyczne mundury z okresu Powstania Listopadowego, Odbyło się nadzwyczajne walne zgromadzenie 'przedstawicieli Wojewódzkiej Spółdzielni Ogrodniczo-,Pszczelarskiej.

Zakończyło prace jury Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego im. Jana Spychalsk,iego. Zespołowi .oceniającemu przewodniczył Stefan Gierowski. Pierwszą Illagrodę uzyskał Paweł Łubowski , P<>zm.anioa. Dwie drugie pryznano Jerzemu Michalskiemu (Poznań) i AleksancLrze Jachtomie (Warszawa), a trzy trzecie: 'Piotrowi Błażejewskiemu (Wrocław), Andrzejowi Okińczycowi i Bogdanowd Wojtasiakowi (Poznań). W sa1i Pałacu Działyńskich odbył się koncert w :ramach EstradY Młodych; pianisty Macieja Poliszewskiea:o 1 Bar

Wydarzenia w Poznantu (28.11. - 2.12.)bary Mądrej (sopran). iPrzy fortepIanie Izabel1a G6rska.

Z9.ll. UroClzystości ,Dnia Podchorążego w wyższej Szkole .oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich im. Mariana Buczka. Udział w niej wzięli tak:l:e, opr6cz ikadry dow6dozo-!l1Jaukowej r.t ikomendantem gen. bryg. RIotrem Przybyszewskim, rodzice :totnierzy składających przysięgę.

W auli kademii Wychowania Fizycznego zakończyła sit: dwudniowa konferencja naukowa' "Zagadnienia kultury fizycznej niewidomych w Polsce -aktual:ne problemy i tendencje rozwojowe". Udział w konferencji wmęło okola -tu maukowc6w 1Z Polski ara", z Republik'! Feder1alnej Niemiec i ze Szwe<:ji. Pierwsze posiedzenie poznańskiego zespołu ,problemowego do spraw budownictwa i gospodarki miejskiej zespołu do spraw Reformy Gospodarczej. W Teatrze .Muzycznym odbyła się premiera operetki RUdolfa Frimla Król włÓczęgów. Kierownidwa muzyczne - Roman Jankowiak; reżyseria Ry.sza>rd Ronczewski; scenografia Ry!oZard Strzembala; choreografia ZOfia Kuleszanka. W premierowej obsadlZie wystąpili: Antoni Urban (Thibaut), Jacek Sikorowski (-Rene), Mie<:zysław J6zefiak (Casin), Irena Szulc-Kruk (Margot), Tadeusz Dobrowolski (Jean de

<tO<

-r'" "is'4.., ;: t' ..

. j"

.: ;

,f

.,;:",

-1 '"

.,:",':" -"'t,.:r---.-

.' łi M.'"L<

"i 1,;.

:..

Od lewej: Jerzy Dzianysz (Villon) i Janina Guttnerówna (Katarzyna)

LOUp), Bożena Scharf (Huguette;. Barbara Ciernioch (Janette), Tadeusz Wojtych - gościnnie (Tabarie), Rajmund WolII (Tristian), ,.AJndrzej Wiza (Ludwik XI), Jerzy Dzianysz (ViUon), Janina Guttnerówna (Katarzyna), Błażej Liczmański a'pitan), Aleksandra Rybacka (Mary). Zbigniew Sass (Noel), JM'QSław Stempowski (Oliv"er), Grzegorz Koralewski (Tolson d'Or) , Jerzy Band,el (Siskup), Mirosława Mosiężna (Królowa) Witold .Kubia'k (Ka), Bronisł.awa Grzegorek i Lidia Kaczmarek (PaziOWie), Sylwester Pucek (Złodziej I), Bogdan Kamiński (Złodziej 11'.

;Na ekran kina ...AJpallo" wszedł - sły>nny przebóJ ftilmowy Przeminęło :z wiatrem, zrealizowany w 1939 r. W auli Uniwersytetu im. Adama Mic, kiewicza odbyl sit: 175 Koncert Poznailski orkiestry symfonicznej Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Stefana Rachon1a. Solistami byli: Bogna Sokorska (sopran) i Zenon B1alas (fortepian).

W Wielkopoli.<;kim Muzeum Wojsł<;owym otwarto 'wyawę z okazji 150 rocznky wybuchu Powstania Listopadowego. W Domu Kultury Kolejarza ;przy ul.

MarchlewsJuego otwarto VI wystawę Kamarków, 'Papug innych ptaków śpiewających,i!?:"..r.-/.\y

,'....

W wieku siedemdziesięciu jeden lat zmarl artysta fotografik Maksymilian Myszkowski, autor wielu widoków artystycznych Poznania, kt6rego prace Często zamieszczaliśmy na łamach "Kroniki". 30.11. W hali Nr 10 Międzynarodowych Targów Poznańskich rozpoczęły się targi .-",cczy używanych.

1.12. W galerii "Monokl" w Pałacu KUltury otwarto Międzynarodowy Salon Fotografii ..Lato 80". 'W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicom odbył się koncer Chóru Chłopięcego i Męskiego Filharmonii rpoznańskiej pod dyrekcją Stefana Stuligrosza. 2.12. Na posiedzeniu W,ojewódzkiego Secznego Kom1tetu Ochotniczej Rezecwy Mllicji Obywatelskiej dokonano wyboru nowego komendar>tjllWojewódZkiego. - stał nim członek Sztabu Marian Wj,eczorowski.

,Obrady plenarne Wojew6dl1lli:iego Komitetu S,tiI"onnictwa Demakratycznego ,poświęcone piI"oblemom usług medycznych w województwie poznańsk1m. Gościnny Występ zespołu toruńskiego Teatru im. Wilama Horzycy pod dyrekcją MaiI"ka Okopińskiego na sce;nie Teatru Polskiego. Przedstaw[ono dramat wiktora Razowa Gniazdo głuszca. 3.12, Początek dekady fHmów społeczno-politycznych w 'Pałacu 'Kultury. W maga1zynie Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Handlu wewnętrzmego przy ul. Czeremchowej sprzedawano po zniżonych cenach uszkodzone lodówki. Zespól Palskiego TeaYu Tańca pod kierownictwem Konrada DiI"rzewie<:kiega wyjechał do Włoch. Teatr Osmego Dnia pod kierownictwem Lecha Raczaka powr6cił z pOdr6:1:y artystycznej do Holandii. W siedmiu miastach tego kraju przedstawił dwa spektakle Przecena dla wszystkich i Ach, jak:l:e godnie :l:yliśmy. 4.12. W sali 'k.onferencyjnej rzakłado-wego Domu Kultury odbyło się rzebranie przedstawicieli za logi Za,kładów Przemysł Metalowego "H. Cegielski", na kt6rym uohwalono odezwę do wzyst:kich lud.zi pracy w Bolsce. Projekt .odezwy .odczytał przewodniczący Kom,itetu Zakładowego Związku Zawodowego "Solid"arność" RyszalI"d Bilitz. Tekst odez:wy: .,Do wszystkioch ludzi pracy w Polsce! My ooiemna,stotysięc2ma załoga "Cegielskiego" w Poznaniu, .z,wracamy 'S'ię do wszystlkLch, dla których dobro kraju d naj żywotniejsze interesy ludzi pracy są bliskie, o zespole,nle sił wokół pełnej realizacji umów spolecznych z Gdanbika, Szcze,cina -1 .Jastrzębia oraz uchwał VI i VLI Plenum Komitetu Centralnego Palskiej Zj ednoczonej Partii Robotniczej. Jako ,klasa robotnicza musimy wypr<>wad2Jic k,raj nasz rz najgłębszego w dziejach Polski Ludowej kryzysu społecznego, ekonamicznego i politycznega. Jest to podstawowe zadanie dla nas w,zymkich i każdego z osobna. Wspólną pracą i !konsekwentną walką a odnowę wSZystk,Lch dziedzm życia społe<:znapolitycznego i gospodarczego zadokumentujemy nasz patriotyzm, którego rozlic,2JIJ.e dawody rzawsze dawaliśmy w czasach walki i pracy. Żądamy, aby naszej konstrukturywnej pracy towarzybrzyła s,pr,aWiedliwość. Wszystkich, którzy są z,godni z maszym stanowiskiem obowiązujemy do jak najszybszega rozliczenia w;mnych na terenach własnych zakładów Uważamy, że tylko pelna i 'rzetelna oraz sprawiedliwa kontrola

12 Kronika m Poznania 3/1981realizacji decyzji VLI Plenum Komitetu Centralinega Polskiej Zjeclm.oc;zonej PactU Robotniczej prowadzona przez nas samych może przywr6cić iIlasze zaufanie da wladzy. Wy,stępujące próby w2miecania niepolojów społecznych i politycznych ta niebe2Jpi-łczna droga ,prowadząca do zakłóceń, anarchi1 i destabilizacjo gospodarki. Może ,ta tylko opóźnić lub wręcz uniemożlivić aprobowany prrzez ludzi pracy p,roces .odnowy. Uważamy, że pełna realizacja decyzji VII Plenum Komitetu Cen.tralnego Polskiej Zj ednocrzonej Par,tli iRobotniczej stwarza warunki do prlZywrócenia naszego zaufania do władz wszystkich szczebli. Los Palski zależy Od maszej rozwagi, zrozumienia sytuacji, zaangażowania oralz wspólnego wysiłku całej klasy robotniczej dla rozwoju socjalistycrzI!lej OjCZYZil1Y. Pamiętajmy, Ojczyzna nasza wielokrotnie w swej historii była w miebe,zpie<:,zeńst,wie i zawsze w szeregach walczących o jej wolność t dob'robyt stawał przede wszystkim prosty, uczdwy człowiek. Deklarujemy swoje poparcie dla zachodzących przemian w kraju wzmożoną wydajną pracą. Żądamy jednak zapewnienia jej dobrej organizacji przez wszystkie s.zezeble zarządzania. Opowiadamy się także za harmonijnym wsp6tdziałanliem wszystkich sił społecznych i politycznych w naszych za'kładach \Vzywamy do takiego dZIałania wszystkie załagi i środowiska pracownicze w Poznaniu, Wielkopolsce i /kraju". W imieniu załogi Zakład6w 'Prrzemysłu Metalowego "H.

Cegielski" tekst podpisali: Komitet Założielski "Solidarność", Rada Przedsiębiorstwa, Związek Zawodowy Metalowców, Zarząd Zakładowy Związku Socjalistyc.zn Młodzieży 'Polskiej ora:!: Komdtet Zakładowy PoLskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Posiedzenie Zarządu WojewódzkiegO Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej opoowięcone .omówieniu aktualnych zadań Tawarzytwa. Przewodniczyła MarLa Rynkiewicz. W godrzinach popołudniawych aktyw 'Towarzystwa spotkał się z ministrem pelFI1omocnym, kansulem generalnym związku Socjalistycznych Republik Radziec1dch Nikołajem I. Gusjewem. Było to spotkanie poże- .. g.naLne w ,związku z zakańczeniem prze,z Nikołaja Gusjewa służby dyplomatycznej w Polsce. został on udekarowany Złotą Honorową Odznaką T-owa'rzystwa Przyjażni Polsko-Radzieckiej.

Zakończenie gościnnych występów torUńskiego Teatru im, Wilama Horzy

Wydarzenia w Poznaniu (4 - 5.12.)cy na scenie Teatru Palskiego. Sztukę Wiktora Rozowa Gniazdo gluszca grano trzykrotnie.

., .

W Biutze Wystaw Artystycznych w "Arsenale" otwarto Biennale Fotografii Reklamowej.

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbyło się estradowe wykonanie opery Piotra Maścagniego Rycerskość wi€śniacza w wykonaniu Chóru Akademickiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza pod kierownictwem Stanisława Kulczyńskiego. Wraz z chórem i orkiestrą Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Antoniego Pałki wystąpili sali,ki: Hanna Rumowśka (sapran), .Maria Olklsz (mezzosopran), Marian Kouba (tenor), Jan Czekay (baryton). /.'!IIIIIIIłI"1 ...-:"d[rJ I"""".''''''JI ,r;-! lin,'""""", ,'I!""!;:"I ""I"I'J"",'''!II' !'El' 'ii:ii;jn

..

5.12. Odbyło się plenarne posIedzenie Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii RObotniczej, którego tematem były kierunki usprawnienia działalności wewnątrzpartyjnej lIla Ue uchwał VI i VII Plenum ,Komitetu centratłego. W obradach uczestniczyli Tadeusz Grabski - członek Biura P,* ycznego i sekretarz Komitetu CentlI"ałnego oraz Kazj mierz Kąkal - członek Centralnej Komisji Rewizyjnej. Wprowadzenie dO- dyskusji wygłosił Jer,zy Kusiak. W części organizacyjnej Iprzyjęto re.:ygnację Józefa Ścibisza z funkcji sekretarza Komitetu Wojewódzkiega. Plenum ,przychyliło SIę także do prośby Franciszka Nowaka o zw01nienie z fu.nkcji c.złonka egzekutywy i przewodniczącego Wojew6dzkiej KOmisji Kontroli Partyjnej; z funkcji członków egzekutywy: Józefa Cichowlasa - ] sekretara Komitetu Dzielnicowego Grunwald. Kazimierza jankowskiego - I sekretarza Komitetu Miejskiego w Gnieźnie, Bolesł8iWa Szałka przewodniczącego WajewódZkiej Rady Związków Zawodowych, Jerzego Małeckiego - dyrektora Zjednoczenia Państwowych Przedsiebiorstw Gospodarstw ROlnych oraz Władysława Slebodę - prydenta Poznania. ZaapraIJowaono wniosek Stanidława wajdacza o zwoinienie go z funkcji członka Komitetu Wojewódzkiego. Odwołano też Rajmunda GOŻdzierskiego z funkcji zastępcy członka Komitetu Wojewódzkiego. W skład egzekutywy Komitetu Wojew6dzkiego plenum wybrało Zdzisława Blochowiaka - spawacza z węzła koleJowego Gniezno; Czesława Pinczaka rolnika z Zamysłowa gmina Stęszew; Danutę Radich - zastępcę członka Komiteu Centralnego, I sekretarza KOmite,tu Miejska-Gminnego we Wrześni; Ka2Jimierza widerskiego - ] sekretdl" Komitetu bzielnicowego Wilda; Sta.nisława Królikowskiego - ślusarza lokomotywowni kolejowej. Na członków KomItetu Wojewódzkiego i członków Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego powołano Jana \Vaberczaka - I sekretarza Komitetu Zakładowego w Kombinacde Państwowego Gospodarstwa Rolnego Ma'nieczkl oraz Andrzeja Dziaska - starszego mistrza w Odlewni w Śremie. Na członka Komitetu Wojewódzkiego powołano również 'Henryka Stacha, któremu :powierzono równocześnie funkcję przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej. W skład Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej powalano: Sylwestra Fleiszera - instruktora zawodu w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego, Ryszarda Grabianowskiego - ślusarza z Fabryki Obrabiarek Specja1nych "Ponar-Wiepofama", Henryka Januszewskiego - mechanika z Wytwórni Wyrobów Tytoniowych, Seweryna Majchrzaka han:townika z Poznańskiej Fabryki Łożysk Toczdych i Henryka S.olbiaka - gra\'{era z Zakładów "Predom-Romet". Ze składu Komisji odwołano na własną prośbę Wacława Harukiewicza. Komitet wojewódzki podjął następnie uchwalę. Zat,vie:rdzono m. 'in. przedsts'vioną w referacie Egzekutywy ocenę sytuacji politycZillo-społecznej i gospodarczej w województwie poznańskim oraz zaakceptowano gł6wne kierunki pracy wewnątrzpartyjnej do IX Nadzwyczajnego Zjazdu. Na posiedzeniu plenarnym obradowała Wojewódzka Komisja Rewizyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Rabotniczej. Postanowiono odwołać ze kładu Komisji .zdzisława Sadowskiego fi Bolesława Stachowiaka. W kład Komisji ?Owołano Emilię Majchrzak - brygadzistkę szwalni z Zakładów Przemysłu Odzieżowego "Modena" oraz Stanisława Kałkusa - i{ontrolera jako('i w Fabry"e' Silników Ai:rei::itowych' i Trakcyj'Ilych ZalJdadów Przemysłu Metaio wego "H. Cegielski". Odbył się rniejski <zjazd delegatów St.o!Ulictwa oDem.okratycZll1ego, na kt6ry .przybyli: przewodnk<zący Centralnego Komitetu T,adeusz Młyńclzak, sekretarz Kamitetu Wojewódzkiego Palskiej Zjednoczonej ,Partii Roobtniczej Józef Świtaj i se!ketarz Miejskiego Komitetu zjednaczonego Stronnictwa Ludoweg.o Leszek Pra,czyk. Delegaci wybrali trzydziestopfięcioo".obowy Miejski Komite't S tonnictwa" ,DemoIkr atyc'2Jnego. Przewodniczącym zastał Jerzy Sabiniewicz. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza obyło si estradowe wykonanie wersji estradowej .opery Piotra Mascagniego "Rycerskość wieśniacza". Udział wzięli; orkiestra symfoniczna Filharmonii Poznańskiej oraz Chór Akademicki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza pod dyrekcją Adama Pałki. Soliści; Iwona Rumowska-Machnikowska (sopran), Maria Olkisz (mezzosopran), Marian Kouba (tenor), Jan Czekay (baryton). Ch6r przygotowany został przez Stanisława Kulczyńsklego.

6.12. W Osiedlowym Domu Kultury "Orbita" =rgan:izowano zimową giełdę spnzętu spo!:towego i turystycznego. W sali Domu Kultury "Stomil" atwarta została wystawa dwustu osiemdziesięciu sześciu gołębi 'PocztQWych prezentowanych przez hodowców !Z całegó-ak'I"ęgu obejmującego województwa: konińskie, leszczyńskie, pilskie i paznań&'kli.e. W sali Pałacu Działyńsich odbył się '<:.once!:t Chóru Męskiego "Echo" z akazji jubileuszu sZEŚćdziesięciolecia. Dyrygował Marian Weigt. 7.12. GieMa sprzętu spartowego i turystycznego w klubie "Raszyn" przy ul. Rynarzewskiej 9.

:0:.

:h.

<E' ......

-', i

'!i'- ..i:;

:::iI::.

. .

:..

:.

W włeku osiemdziesięciu .pięciu lm zmarł ar,tysta ll"Zetbiarz Feliks Szmyt

12

zasłużony konserwator Muzeum Na!:'Odawego, laureat NagrOdy ArtystycClJnej Miasta P02mania <za rok 1938, 8.12. Spotkanie aktywu ku1tura.1nego Poz,nania z kierawnilkiem Wydziału Kultu.ry K.omitetu Centralnego Palskiej Zjednoczonej iPartid Rabatniczej Mieezysławem wajtczakiem. Udział wzięli I Sekretarz Komitetu Wojewódzk,iego Jerzy Kusiak oraz sekretarz ,Komitetu wojewÓdzkiegO' Maria Rynkiewicz. Na ekr,an kina "Bałtyk" wszedł film - dokument Robotnicy '110. W sali sportowo-widowiskowej "Arena" odbyła się podsumowanie startu spartowców regionu w V:II ogóLnopolskiej Sparlt,aikiadzie Mładzie:l:y. Ekipa poZll1ań»ka zajęła 'w generalnej klasyfikacji Ul miejsce !Zdabywając 1002 pkt oraz czterctz;.eści siedem medam - w ty,m osiemnaście !Złotych. ,Z,a najlepszego sportowca e,kipy u.1Jnano Renatę Jaśkawiak, która zdobyła pięć ,złotych medam W gimnastyce a'I"tystyC,:/;nej. .

W galerii Biura Wy;sta,w .Artystycznych w ",Arsenale" otwarto wystawę Macela Duchamp'a La bo;te en vatise !Ze zbiorów Narodowego Mwzeum Sztuki Współczesnej im. GeOl'gi Pompfidou w Paryżu.

9.12. W Ak,ademii iEk.onomic.znej .odbyło się spotikanie ze znawcą problematyki handlu wewnętrznego - prof. drem' Zbigniewem Zakrzewskim z oka<zji czterdziestopięciolecia jego pracy naukowej i t.rzydziestopięcio.olecLa pracy 'w poznańskiej ucze,lni ekonomicznej. W ga1erił "Od Nowa" w rpałacu Kultury atwar,to wystawę pt. Nowe aspekty fotoglrafii socjologicznej. W Osiedlowym Domu Kultury "Pod Lipami" otwarta wys,tawę grafiki ekranowej i rysunków Marii Gąsiorowskiej. 10.12. Ob'I"adował zjazd lZał 1 00ycielski WojewÓd«kiego ZWliązku Spółdzielni Mle,cza'I"skich. podczas zjazdu wybrano Radę Nadzorczą i uchwalono s,tatut.

Plenarale posiedzenie Komitetu Dzielnicowego ,Polskiej ZjednoczOInej Pa!!'tli Rob.otniclZej Je:l:yce. W części arganllzacyjnej pzyjęto ezygnację Wiesława Siwińslkiega z fcjl I sekretarza. Fun1k

Wydarzenia w Poznamu (10 - 13.12.) C'ję I sekretarza Komitetu Dzielnicowego plenum powierzyło Kazimierzowi Kukawce, ostatnio dyrektorowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych Urzędu Miejsk'iego. W galerii Biura Wystaw Artystycznych w .,Arsenale" otwarto wystawę prac Anny Boduszyńskiej-Bąk oraz zielonogórskiego artysty plastyka Stefana Słockiego Rozstrzygnięto k'onkurs na exlibris Muzeum Historii Ruchu Robotniczego im Marcina Kasprzaka. Na 'konkul'S nade,;łano >piętnaście prac plastyków z okJręgu poznańskiego. Jury, któremu przewOdniczył Andrzej Nowacki (BYdgoszcz) przyznało trzy nagrody: Chrystianowi Gomolcowi za pracę opatrzoną godłem "PamiE:ć", Stanisławowi M,rowińskiemu - godło ,,serial" i Alfredowi Aszkiewiczowi - godło ..I<'lasyk". Na scenie Nowej Teatru Nowego odbyła ię premiera szopki-moralitu pod tytułem Herody polskie w oparciu o teksty m. in_ Stanisława Barańczaka. Lecha Dymarskiego, Ryszarda Krynickiego, Czesława Miłosza, Cypriana Norwida i Stanisława W'spiańskiego. Reżyserowała Izabela Cywińska, scenariusz Romana Chojnackiego, scenoj!rafia Marii Dolata, W premierowej obsadżie wystąpili: Zbigniew Grochal. Boleslaw Idziak, Rajmund Jakubowlcz, Andrzej Lajborek, Lech Łotocki, Wanda Ostrowska, Zywila Pietrzak, Andrzej Saar. Wojciech Slandełło i Edward Warzecha, .DTłludniowa sesja na'..lkowa w l!Tliwersyteeie im. .Adama Mickiewi;}za z okazji tysiąctrzechsetlecIa Bułgarii. W hallu parterowym sali kinowej Pałacu Kultury otwarto wystawę poplenerową prac dzieci i młodzieży Kiszkowo 1980 oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej w Obornikach. 11.12, Zakończenie dwudniowej sesji naukowej lJ1a temat tysiąctrzechsetlecia państwa bułgarskiego, zorganizowanej przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza oraz Uniwern:ytet "Paisij Chilendarski" w Płowdiw. W Collegium Minus przy ul.

Wieniawskiego czynna była wystawa ukazująca rozwój kultury bUłgarskiej. .12.12. Komitet Geotechniki przy Oddziale Wojewódzkim Naczelnej Organizacji Technicznej zorganizował w Domu Technika konferencję naukową na temat "Geotechnika w budownictwie komunikacyjnym". Powalany do życia w Warszawie Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Piwowarskiego obrał za siedzibę Poznań (ul. Sucha lR).

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza ort był s;ę koncert orkstry symfonicznej Filharmonii Poznailskiej pod dyrekcją Georgi Dymitrova (Bułgaria). Solistką była skrzypaczka Barba ra Górzyńska. O godz. 18,00 rozpoczęły się IV Poznańskie Spotkania Jazzowe. Koncert główny odbył się w sali Zespołu Szkól Muzycznych przy ul. Solnej; w ośrd'dku kultury studenckiej "Od Nowa" - projekcja amerykańskich filmów jazzowych. giełda płyt i wydawnictw jazzowych, nocne jam session i prezentacja nowych poznańskich grup jazzowych. Do Gdyni udała się pierwsza grupa uczestników Studenckiej wyprawy Etnologicznej dO Ameryki Południowej "Amped", skąd wyjechała 13 grudnia na pokładzie statku "Bolesław Chrobry". W Specjalistycznym Onkologicznym Zespole Opieki Zdrowotnej im.' Marii Skłodowskiej-Curie przy ul, Garbary.

pierwszy pacjent napromieniowany został przyspieszaczem liniowym "Neptun-lO".

' . r. -£' r .- _

3':__.

;::...,? ":. ",-:'.'f,,: '.:: ". :;II

; ".

'.

'

13.1, Odbylo się spotkanie prz"dstawicieli załóg z -przedsiębiorstw wchodzących w skład Zjednoczenia Budownictwa Wodnego i Melioracji, zorganizowame z okazji zdobycia wysokich lokat w międzyzakiadowym współzawodnictwie pracy. Premiera komedIi Carlo Goldoniego Gbury w Teatrze Nowym. Reżyserował Janusz Nyczak (scenografia Michała Kowarskiego). W premierowej obsadzie grali: Michał Grudziński (Canciano), Sława Kwaśn!('wska (Felice), Jacek Ró:l:ański (Hrabia Riccardo), Jerzy Stasiuk '(LUnardo), Elżbieta Jarosik (Margarita),

'.' ':"1

".

;<f" ".. "

Od lewej Sława Kwaśniewsl<a (Felice) i Jacek Rożański (HrabIa, Roccardoj

Hanna Kulina (Lucieta), Wiesław Komasa (Simon), Maria RObaszkiewicz (Marina), Tadeusz Drzewiecki (Maurizie). Aleksander Trąbczyński (Filippetto), Paweł HadYl1ski (Arlechino). 14 12. \V auli Muzeum Narodowego odbyła się aukcja 160 ,prac ofiarowanych przez artystów plastyków na cele Związku Zawodowego .,Snlidarnośc".

]5,12. <Dorobek maukowy w zakresie przedsięwzięć ergonomicznych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przedstawiono na konferencji naukowej w Domu Drukarza.

W trzydziestą drugą r,ocznicę zjednoczenia .polskiego ruchu robotniczego odbyły się -imprezy i spotka'nia. Pod pomnikiem 'Polsk<iej Partii Robotniczej lila Cytadeli wieńce złożyły delegacje władz partyjnych i administracyjnych. W sali konferencyjnej Muzeum Archeologicznego przy ul. Wodnej rozpoczęła się sesja naukowa poświęcona językoznawstwu stosowanemu. O godz. 5.20, nie.qpodal przystanku obok supersamu "Beta" w No"\vej DZIelnicy Mieszkaniowej "Rataje" tram"\vaj linii nr 6 zatrzymany został .pr'Lez trzech pijanych mężczyZI1, którzy chcieli... upr.owadzić tramwaj. Nie przebierając w środkach, wyciągnęli motorniczego z wagonu i brutalnie go. pobili. Kole1:lze pospieszył z pomocą mot01'niczy ,.osiemnastki", Karetka pogotowia odwiozła ofiarę do szpitala, a awanturnicy zbiegli. Piekarze l ciastkar-ze zrzeszeni w Niezależnym Związku Zawodowy:m ,.Solida.rność" w <porozumieniu :z Krajową Kom-isją Porozum<iewawczą poinformowali rano, że nie będą wykonywać pracy w . godzinach nadliczbowych. W zWllązku z tym dyrekcja Wojewódzkiej SpółdZIelni Spożywców ..Społem" zmuszona byla

ograniczyC produkcję pIeczywa ps'zennego. W sali Wielkiej Pałacu Kultury odbył się koncert Reprezentacyjnej Orkiestry \Vojsk Lotniczych :z okazji dwudzlestQpięc<iolecia Polskiego Zw<iąz1<u Emerytów, Rencistów i Inwalidów. !6,12. Organizacje partyjne w zakładach przemysłu Metalowego ..H. Cegielski" ropoczęły przygotowania do IX Nadzwy'czaj'nego Zjazdu polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Obradowało plenum Komitetu Zakładowego. n,a którym oceniono. stan życia partyjnego w Zakla,dach. I sekretarz Komitetu Zakładowego Edward Skrzypczak po<informował, iż czterystu czterdziestu c.złonków oddało swe leitymacje partyj<ne. Głos rz-abierali także, uczestniczący w posiedzeniu: sekretarz Komitetu Uczelnianego Polskiej Zjednoczonej partii Rob<>tniczej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Janusz !Homul Qraz kierownik \Vydzlału EkonQmicznego Komitetu \VQjewódzkiego Leon Orlikowski. Komitet Zakładowy powQłał Zakładowy Zespół przedzja.zdowy, W sali Zespołu Sz1<ół MuzycZI1ych przy ul. Sooklej odbył się koncert muzyki k.ompozytorów'poznańskich. Udział wZ'ięli: Zespół "poznańskich kameralistów", zespół perkusyjny Liceum Muzycznego oraz soliści: Józef J aros:zewski, Michał Szmańda i Andrzej TatarskL Oddział \Vojewódzki Banku Go<podarki ZywnQścicwej zwyciężył w ogólnokrajowym współzawodnictwie za rok 1980. \Viceminister finan"ów Jerzy Okoniewicz wręczył załodze sztandar przechodni Ministra Finansów;' Zarządu Głównego. Związku Zawodowego Pracowników PaństwowYCh i Społecznych.

Dziesięć par obchodziło pięćdziesiątą roc,",nicę ślubu. Z tej okazji w sali Odradzenia Ratusza po=ańskiego jubilatów udekorowano przyznanymi prze.z Radę Państwa m2dalami "za długoletnie pożycie małżeńskie". otrzymali je: Ignacy i Władysława CiorgQwie, M<ieczysław i Janina Cza.rneccy, Ludwik i Pelagia Fertschowie, Andrzej d Eleonora Jań

Wydarzenia w Foznamu : 16 - 20.12.)

czU'kowie, Franciszek i AntonIna Lewanowie, Jan i Anna Michalscy, Wacław i Magdalena Paczkowscy, StanisŁaw i Władysława Smolińscy, Jan i Stanisława Stępowie, Stefan i Eleonora Wieczorkowie. Alfons i Helena 'Nar,czynscy. \Vśród od2Jnaczonych znaleźli slię Agnieszka i Piotr Zagrodzcy, którzy wspóLnie 'P["rzeżyli sześodzies'iąt lat. Otwarcie wystawy exlibrisów made,słanych na konkurs związany ze studwudziestą rooznicą urodzin Marcina K,ai:przaka 'Oiraz 1Stuledem polskiego ruchu robotniczego. Wręczono nagrody Laureatom: Chrystianowi Gomolcowi, Stanisławowi Mrowińs,kiemu i Alfredowi Aszkiełorwi.czowoi.

W. galerii "Monokl" w Pałacu Kuitury otwarto wystawę fotogramów Mariana Stachowiaka. 17.12. \V klubie "Orle Gniazdo" na Osiedlu L.echa odbył się pierwszy krajowy zja.zd delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Za,wodowego Kierowców Transportu prywa.tnego "Taxi".' W obradach uczestnic'zyło 'około stu 'przedstawicieli jedenastu regionaLnych k.omi1etów >'Jałożyc.ielskich. 'ostanowiono wystąpić o zwięk,sze1nie 'przydziału samochodów dla taksóWk,arzy. Na uroczystości trzydziestolecia Sp6łdzielni .Pracy "Pozmot" oddano do użytku na Osiedlu Czecha (przy Trasie Katowickiej) stację obsługi samochodów. 18.12. Spotkanie przedstawicdeli Okręgowej Komisji PorozuIl1liewawczej Branżowych Związków Zawodowych z wojewodą Stanisławem Cozasiem. P,rzedmiotem była aktualna sytuacja organizacyjna i program działania branżowych związków z,awodowych oraz omówienIe spraw zalog zakładów pracy wOj""vódzŁ-wa poznańskiego. Informacje przedstawił przewodniczący Okręgowej Komisji porozumiewawczej Henryk 'Nowak. W ramach przygotowań do IX Nadzwyczajnego Zjazdu polskiej Zjednoczonej PartU RObotniczej, powołano czterdziestotrzyosobOwy \Vojewódzki Zespół Zjazdowy na czele ze Zdzisławem Bartalem. Na ul. Małopolską wróciły tramwaje kUł".5ujące po jel1nym, mowo ułożonym t'orze. Ekipy Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego przystąpiły do robót na torze sąsiednim, Zakończyła się zbiórka darów dla ofiar trzęsienia ziemi we \Vłoszech, przyjmowaUJych w siedzibie Międzyza,kładowego Komitetu Założycielskiego Z,wiązk6v Zawodowych "Solidarność" przy ul. Długosza 18a.

W Klubie Związku Polskich Artystów Plastyków odbył się jUbileusz siedemdziesięc'iolecia urodz'Ln i półwiecza pracy twórczej artysty grafika Franciszka Burkiewieza.

W siedzibie Urzędu Miej,skiego odJ)ył się jUbileusz dwudziestopięciolecia pisarstwa proza.ika Przemysława Bystrzyckiego. Gra.tulacje składali jubilatowi' wiceprezydent Poznania Andrzej \Vituski, prezes zarządu poznańskiego ,oddziału Związku Literatów Polskich Czesław Chruszczewski i dyrektor \Vydaw:niC£wa P02Jnańskiego Jerzy Ziołek.

Konferencja wyborcza okręgu Związku Zawodowego MetaLowców. \Vybrano nowy zarząd, na czele którego stanął Marian \Vawrzynkiewicz z poznańskiej Fabryki Maszyn Zniwnych, 19,12, Piekarze !podjęli pracę w UJadgodzinach, zaczynając m. in. trzecią zmIanę o dwie godziny wcześniej. Efektem ich dOdatIwwego wysiłku były rezerwy ch1eoo 'potrzebne na dwa świąteczne dni.

W salonie (Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarto przegląd prac fotograficznych studentów Państwowej \Vyższej Szkoły Sztuk Plastycznych.

Do Gdyni udała się druga grupa uczestnik6w Studenckiej Wyprawy Etnologicznej do Ameryki Południowej "Amped" skąd wyjechała 20 grudnia na pokładzie statku "Bolesław Smiały". Na czele wyprawy stoi mgr Paweł Wdowczak z Katedry Etnografii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

.

: " -' '.: ".

t , .

W wieku siedemdziesięciu lat zmarł Antoni Zajączkowski, dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 72 w latach 1957 - 1970, udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, posiadacz tytułu Zasłużonego Nauczyiela PRL. 2U.12. Trzydziestosześcioosobowa brygada \Vielkopoiskich Zakłaóów Gazownictwa i Górnictwa Nafty i Gazu pod kierownictwem inż. Eugeniusza Gduli udała się

do Karlina do wykonania robót związanych z odbiorem ropy z odwiertu Daszewo 1. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się 176 Koncert Poznański orkiestry symfonicznej Filharmonii poznańskiej pod dyrekcją Bogdana Olędzkieg'O. Solistą był skrzypek Henryk Tritt.

.Polski Teatr Tańca pod kierownictwem ,Konrada DrzewieckQego powrócił z podróży artystycznej do Włoch. W MedIOlanie wystawiał Dziciństwo Jezusa do muzyki Hectora Berlioza w choreografii Ko.nrada Drzewieckiego. Na Cmentarzu Junikowskim odbył się pogrzeb, in!. Norberta Domina, zmarłego w dniu 14 grudnia 1980 r. w LibiA, gdzie przebywał jako pracownik Biura Projektów Budownictwa Komunalnego oraz Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego "polservice" . Premiera OteUa Giuseppe Verdiego we wloskiej ,wersji językowej w Teatrze \Vielkim. Kierownictwo muzyczne

,'...Y: ." . .< .

...,i:-':'ł.

O,' : :,-"" h.::

( ;: :II!' .":: '.'.': .<::"

/ft ł-......"':.".

:'"'.

.. .... -j , "'<' '0

.l <tif'o"!: ("

-':"

:'<:'.:.'::"

, ł > .

.} i".

Od lewej: Józef Kolesiński (Otello) i Janusz Temnlcki (Jai;o)

-Mieczysław Dondajewski, inscenizacja i reżyseria - Ryszard Peryt, scenograf;.a - Andr(lej Sadowski. \V premierowej obsadzie śpiewali: Jozef Kolasiński (Otello), Barbara Mądra (Des demona), Januz Temnick,i (Jago), Bożysława Kapica (Emilia), Marek Bieniasżewski (Ka6 sjoJ. Jerzy Walczak (Rodrygo), Jerzy Kulczycki (Lodowiko), Wladysław Wdowicki (Montano), Andrzej Ogórkiewicz

(Herold) Udział Chłopięcego pod czewsldego

Poznańskiego Chóru dyrekcją Jerzego Kur

,i"

;1: . "'::

';,<'i"

:;"

W wieku siedemdziesięciu lat zmarł {:.rof. dr med. Józef Kolaczkowski, ""lerownik Zakładu Anatomii Pr,aw,idłowej i !prodziekan wydziału Lekarskiego AkademH Medycznej. Jego ,dorobek naukowy obejmował blisko siedemdziesiąt prac. Głównym problemem badawczym była anatomia uldadu nerwowego. Był laureatem nagród, pdsiadał m. in. Krzyż Kawaler,sk,i Orde,ru Odrodzenia Polski. 21.12. \Vskutek złych warunków atmosferycz,' nych w Warszawie, na lotnisku w Lawicy między godzinami .12.45 i 17.45 w'ylądowało sześć samolotów_ Był wśród nich IŁ-62 <l Nowego Jorku, dwie maszyny tY'pu "TU-34" z Fra,nkfurtu nad Menem li Zurychu oraz odrzutowiec typu "TU154" Bułgarskich Linii Lotmczych "Bałkan". CzęŚć pasaże,rów pociąg,ami, a część w ,późnych godzinach wieczornych odleciała opóźnionymi samolotami do Warszawy. "Złota niedziela" :zdaniem reporterów "Expressu Poznańskiego" nerwowa ale zgodna z tradycją. 23.12. \V południe przeprowadzono odbiór techniczny fragmentu TrHsy INietachowskiej. Stwie["dzono dwie usterki, które uniemożliwiły udostępnienie arterii dla ruchu: rz:warde w sygnalizacji świetlnej u zbiegu ulic Dąbrowskiego i Zeromskiego 'Oraz brak oświetlenia w pobliżu wiaduktu ,przy ul. Wojska poiskiego.

I' 11 l

--<

Wydarzema w Poznaniu (24 - 30.12.)

,

N.12. Od godzin południowych fragment nowej Trasy Nie»tachowskiej po usnn'ięC;U u£lerek oddany !Z{)Stał do ruchu.

Na skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego-Zeromskiego zainstalowano zmodernizowaną wersję sygnalizatorów akustycznych, 2712 \V sześćdziesiątą drugą rocznicę wybuchu Pawstania Wielkopolski"go 1918/1919 złożono hołd uczestni'kom czynu zbrojnego. Wokó1 Pomnika, przed którym pełnili wartę wetera"1i Powstałnia i harce..ze, stanęły poczty sztandarowe, O.'kiestra garnizo:JU poznańskego odegrała hymn narodowy, ,Przy dżwiękach werbli przedstawiciel wojewódzkic!1 \vładz politycznych i administracyjnych, Zarządu Wojewódzkiego Związku Boowników o Wolność i Demokrację, Chorągwi Poznańskiej Związl<u Harcers:wa Polskiego, Wojska Polskiego, o:ga:rizacji s;:>ołecznych i za-kładów pracy, złnżyli pod pomaikiem wience i kwiat.!. Uroczystośc zakończyła się odegra.nie:n ,,\Varszawianki".

,.

.' .,.'t, t" ;,er'" .

:;'f:..

,<;.

,,\

«1--.."

Fragment uroczystości

!28,12, Walne zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Hokeja lUa Trawie. Wybrano piętnastoosobowy zarząd, na czele którego stanął ponownie Andrzej Karwacki. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się wieczór k01ęd w wykonaniu Chóru Chłopięcego i Męskiego Filharmonii Poznańskiej ,pod dyrekcją Stefana Stuligrosza. Solistą był Stefan Sibilski (organy).

29.12. Uroczystości związane z rocznicą Powstania Wielkopolskiego 1918/1,919. W siedzibie Komitetu Wojewodzkiego Polskiej Zjdnoczonej Partii Robotniezej zebrali się weterani Powstania i ruchu robotniczego oraz przedstawiciele wojewódZkichwładz politycznych i administracyjnych z I sekretarzem Komitetu Wnjewódzkiego Jerzym Kusiakiem, Krzyżami- Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski zostali udekorowar,i: Zbigniew DuchaL'iki, Czesław Gieszezyńs'k., AntQai KQnieczny, Stanisław Koza, Ludwik Miodmvicz,. Teodor Olszewski, Bronislaw Pietrzyk, Józef Rapa, 6tainis!.aw Szulczewski, Sylwestr Wojtkowiak, Irena Wójcicka i Leonard Z\vienzyński.

O godzinie 16.00 uczestnicy iPowst'ania z rodzinami i przedstawiciele wiadz przybyli do auli Uniw"rsytetu im. Adama Mickiewioza na uroczysty kQncert. Przemówienie wyglosi! przewodniczący Woj2wódzkiego Komitetu Frontu J?dności Narodu - rranciszek Szczerbal. \V części artystycznej w:;stąpili: Edwin Borkowski i Jerzy Kulczycki z Teatru \Vielkiego ora,z Michał Graba["czyk (skrzypce). Gra-la orkiestra P8I"lstwowe.1 Filharmonii Poz,nańskiej pod batutą Renarda Czajkowskiego. ,polski Teatr Tańca zapreze,ntowal w Teatrze Polskim choreograficzną wersję oratorium Hectora Berlioza Dzieciństwo Jezusa w reżyserii Konrada Drzewieckiego (scenograf"ia Krzysztofa PII-nkiewicza). Dzielo było wystawione w kościele San Stefano w Mediolanie z udziałem "'0listów z opery La Scala. Chórem i orkiEstrą dyrygował Peter Maag (Szwojcacia). \V przedstawieniu poznań$;.m nar.ratorem był Lech Łotocki (gościnnie). W rolach głównych tańczyli: B'Ożena Lasota (Mari-a), !Ryszard WęgrzyIlek (Józef), Arkadiusz Duch (Herod) oraŁ: Dominika Antkowiak, Kr!Zysztof Białek, Maria Chudzicka, Jolanta Dybuś, Mariola H5ndrykowska, Ryszard Janek, Roma Juszkat, Henryk Minkiewicz, Zbigniew Mi£iuda, 'Mirosaw Pach, Marek Skarupski, Hanna Witkowska, Violetta Ja nk owi1fk , Stanisław Januszewski, Jacek Miszczak, Waldemar Olszówka, Zbigniew Szydełko i Lech Walczyk. W f.lulLeum Narodowym, Alfred Laboga dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej .m. Edwarda .Raczyńskiego i ofiarodawca - Zenon Kozłowski przekazali na ręce dyrektora Henryka Kondzieli, z przeznaczeniem dla \Vie1kopol"kiego Muzeum Wojskowego akt erekcyjny sztandaru 4. Kompanii Marynarzy - Powstańców z roku 1918/1919, 30.12. W Ośrodku Tradycji Ruchu Mtodzieżowego .w Pałacu Kultury przed VII ZJ.azdem Związku Harcerstwa Polskiego odbyło się spot-kanie rejonowe środowISk instruktprskich. Wydarzenia w Poznaniu (30.12.)

:t' .

... _:.<.

:" .:rii.

Na planie: Jan Harenda (mÓwI o Zesi)

Na Scenie Młodych Poznańskiego Teatru_ Lalki i Aktora odbyło się Spotkanie z Iliadą W tlumacz",niu Framciszka Ksawerego Dmochowskiego a wyboru doko!1.ała Leokadia Serafinowicz. Do niej też mależała reżyse.-ia i koncepcj"a całości, zaś do Jana Berdyszaka scenografia i udział w koncepcji całości. Muzykę skomponował Zbigniew Bujarski.. Teksty wygł2szali: Ewa Darulewska, Maria Korzeniowska, Teresa Malinowska, Teresa Sreb,rska, Grażyna Wydrowska.

Henryk Dąbrowski, Krzysztof Deszczyński, Jam Harenda, Andrzej Marciniak, .Vojciecn R'Jm, Stanisław Słomka-Rakowski, Artur Szych i Bogdan Wąsie l. Plenum Komitetu Dzieinicowego Polskiej :Zjdnoczonej Partii RObotniczej Stare Miasto 'z udziałem I sekretarza Komitetu Wojewódzk;ego Jerzego Kusiaka. W związkU z przejściem na eme

ryturę Zofii Wiśniewskiej, funkcję sekretarza Komitetu Dzielnicowego powieI"z0:ro Krystynie Nowak, Opublikowano wyniki XXIII plebiscytu .,Expressu ,Po.znańskiego" na najle,pszego sp<>rt,owca \'II'iclkopolski 1980 11". Wpłynęły 6672 glosy czytelników. I miejsce (45692 pkt) zdobył zapaśnik -Władysław St"cyk, II tenisista Wojciech Fibak (H 895), HI wioślarz Grzegorz Nowak (38 923). Miejsca od czwartego- ao dziesiątego zajęli: Adam Tomasiak (wioślarz), Teresa Komorowska (koszykark"), Grzegorz Knłtan (kajakarz), Piotr Mowlik (piłkarz), Ryszard Oborski (kajakar,z), Bernard Jąder (żużlowiec), Ireneusz Golda (leJ.koatleta). .'11' sali im. Marcina Groblicza Muzeum Instrumentów Muzyclmych odbył się ko.nc",rt sylwestrowy Collegium Musicorum Posnaniensium. Zarządzeniem władz miejskich, zlikwidowano sprzedaż alkoholu w stu ośmiu sklepach spożywczych Po",,,ania. Abonenci poznańscy uzyskali automatcznc połączenie telefoniczne z Nowym Tomyślem Iprzez Nr 8666, Odbyło się posiedzenie plenarne Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego, na którym dokonano podsumowania wyników kampanii sprawozdawczo-wyborczej przed XII Kongresem Stronnictwa. W zajezdni przy ul. Fortecznej odsłonięto tablicę upamiętniającą stulecie komunikacji tramwajowej w mieście.

Zebr,,-ł: Kronika;-z

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1981.07/09 R.49 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry