'Rżalo bnejkarty

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1981.07/09 R.49 Nr3

Czas czytania: ok. 106 min.

MICHAŁ ĆWIRKO-GODYCKI (1901 - 1980)

U progu nowego Iraku akademickiego, w dniu 20 września 1980 T. zmad prof. dr hab. Michał Cwlrko-GOdycld, wielce zasłutony dla na-uki i szkół wytszych naszego miasta. Z Wielkopolską i Poznaniem związany całym swym życiem uczonego, .organizatora nauki i lekW'za, społecznego działacza. Michał CW!irko-Godycki urodzł się 5 lutego 1901 r. w MińSku Lit. w rodzinie inteligenckiej Hipolita Cwirko-Godyckiego i jego żony Antoniny ze StefanoWiczów, gdzie ukończył w 1919 r. gimnazjum humanistyczne. Wojenna zawierucha rzuciła go na zachodnie kresy polsk,ich ziem - do Poznania. Tutaj zalpisał się na Wydział Lekarski Uniwersytetu Poznańskiego. Studia medyczne ukończył w 1926 r. jako dokt.or wszechnauk lekarskich. pracowitośl:, rzetelność działania oraz posiadana wiedza zwróciły nań uwagę twórcy poznańskiego ośrodka antropologicznego prof. dra Adama Wrzoska, który jeszcze jako studenta przyjął go do tworzonego przez siebie Zakładu Antropologii Wydziału Lekar'skiego. Pracował w nim początkowo jako asystent-wolontariusz, ,a od czerwca 1923 r. - jako młodszy asystent. Zarysowane zainteresowania antropologiczne rozszerzył i pogłębił w czasie specj,alistyoznych studiów, które odbył w latach 1926 -1928 w Paryżu w Ecole d'Anthropologie; uzyskał tytuł "antropologa dyplomowanego" na podstawie pracy "Influence des muscles masticateurs sur. la morphologie cranienne" ("O roli mięśni żwaczy w kształtowaniu kośeli czaszki"), zapowiadającej kierunki badań antropologicznych śzczególnie rozwijane po drugiej wojnie światowej. Następny rok akademicki przepracował w Laboratorium Antropologicznym Szkoły Studió;w WyżSzych w Paryżu; okres' ten przyniósł zak,ończenie pracy habilitacyjnej (..S\Owia,nie 'poludniowi. Studium antropologiczne ze szczególnym uwzględnieniem typów morfologicznych").

.:"

, ,

.: . .,. .<

.;

':: ."

.'-1

Habilitował się w 1931 r. na wydziale Lekalrskim Uniwersytetu Poznańskiego. W 1931 r. także objął stanowisko wizytatora higieny w Okręgu Szkolnym Poznańskim. Lata drugiej wojny światowej (1939 - 1945) - wywieziony przez okupanta z Poznania - spędził w Krakowie oraz Skawinie, pracując jako lekarz Ubezpiec-z,alni Spo1ecznej. Po przeniesieniu z Warszawy do Krakowa Tajnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich brał udział w jego plracach jako wykładowca antropologii. W 1945 r. wrócił do Poznania, podejmując przerwane 'wojenną zawieruchą prace - zarówno -w Uniwelrsytecie, jak też w Kurato

Z żałobnej kartyrium. W dniu 24 VI 1955 r. uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w dniu 12 IX '1962 r. tytuł profesora zwyczajnego. Od 1953 r. opiekował się w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego (obecnie Akademia wychowaia ł'!.zycznego) Zakładem BiologIJ. i Antropologii i Zakładem Higieny. Kierownildem Z,akładu Biologii i AntropologU został mianowa.y z dniem 20 lutego 1958 r. W 1955 r. został prorektorem tej Uczelni, a w latach 1958 - 1965 pełn!ll w niej funkcję rektora. W latach 1968 - 1969 pełnił funkcję kderownika Zakładu Antropologii Uniwecr:sytetu im. Adama Mickiewicza. Przejście 'w stan spoczynku (l.ilX 1971 r.) nie na naukowej i ddyaktycznej dzlałalnośa tylko pozwoliło skoncentrować się wyłącznie na naukowej i dydaktycznej działalności. DzałalnOŚć naukową podjął z wolontariatem, a następnie asystenturą w Zakładzde Antropologii Wydziału Lekarskiego. Zakład_ ten, poczynając od 1921 r. tworrzył prof. dr Adam Wrzosek. Wie,le org,anizacyjnych oboWiązk6w spadało na młodeo asystenta; stawał się w ten sposób współtwórcą poznańskiego środowiska antropologicznego. Obok ur,ządzeni,a Zakładu, organizowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych podejmował prace badawcze, które stopniowo rozwijały się w oryginalne kierunki naukowych poszukiwań. Kierunkiem naukowym badań, któremu był MiChAł Cwirko-Godycki wierny przez całe życie, jt badanie ontogenetycznego lI"ozwoju dziecka. Problem ten podejmował W szerokim zakresie - już w łatach międzywojennych zbliżony kształtem do 'dzisiejszych badań biologii rozwoju. Już pierwsze prace o cechach barwikowych dzieci poznańskich, kt6rych wyniki przedstawił na konferencji antropologicznej w Pradze (1924) rzapewnJ.ły mu członkostwo Międzynarodowego Instytutu Antropologii, w którego kongresacih czynnie uczestniczył (Amsterdam, Coimbra i Porto, Paryż, Bukareszt, Bruksela). Sporadyczne badania dzieci szkół poznańskich, bydgoskich oraz z elu prowadziły konsekwentnie do podjęcia ukierunkowanej działalnoś'ci w zakresie badań rozwoju fizycznego dziecka. Podjęcie w 1931 r. dodatkowej pracy w Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego na stanowisku wizytatora higieny .szkolnej ułatwiło to zadanie. Wdrożył kompleksowe badania antropometryczne txzech tysięcy siedmioletndc'h dZlieci szkolnych Poznania; badania te wy'konywano w s:POsób ciągly do 1939 Ir. i rzamierzano prowadzić także w łatach następnh - do uzyskania pełnej dojrzałości. Miały one -w6wczas charakiter unikalny w świecie, niestety nie doczekały się opracowania, gdyż w cza

ie wojny zostały przez okupaptów zniszczone. 'Podkreślić w tym miejscu trzeba, że Michał Cwirko-Godycki uzyskał zgodę w ówczesnym Mintstrestwie Wyznań Religijnych f Oświecenia ublicznego, a także w Radzie Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego, na tworzenie w powiązaniu z Zakładem AntropologU poradni rozwojowej dziecka szkolnego. Inicjatywa ta, której realizację wówczas podjęto, wyprzedzała o kilka dziesiątk6w lat tak modne ostatnio próby łączenIa działalności zakładów naukówy,ch z praktyką życia społeczno-gospodarczego kraju. Znamienne jest także prowadzenie przez autora i realizatora projektu specjalistycznego szkolenia higIenistek szkolnych, które z Nim miały współpracował!. Wydane z tej okazji skrypty i pomoce dydaktyczne przez wiele jeszcze lat służyły zainteresowanym zagadnieniaInd higieny szkolnej i rozwoju ficznego dziecka. PO Toku 1945 nawiązał do badań ontogenetycznych organizując ciągle pomIary dzieci s:d!:olnych województwa poznańskiego. Materiały z lat 1947 - 1953 stały się cenną informacją D biologiczny,ch skutkach II wojny światowej. Wyniki tych badań, obejmujących wielotysięczną rzeszę dzieci i młodzieży wielkopolskiej, stanowiły podst,awę szeregu publikacji, w tym także referatów na mlędzynalTodowych kongresach antropologicznych. POdejmowane prace przyczyniły się do wyjaśnienia wpływu różnych czynnik6w szkolnego środowdska na proces wzrastania dzieci. W 1925 r. Michał Cwirko-Godycki rozpoczął w Laskach wy,kopaliska na cmentanysku kultury łużyckiej. Kilkuletnie prace owocowały stworzeniem oryginalnych me,tod badania palonych kości iudz!kic'h. In\icjorwane w poło.w1e lat dwudziestych badania kości z grobów dałopalnych przyciągały uwagę środowisk naukowh na całym -świecie, przyczyniając się do rozwinięcia nowego '!kierunku badań. Do tego kierunku antropologIcznych poszukiwań nawIązali jego uczniowie: Andrze Malinowski, Jan Strzałka, Janusz Piontek i inni, przyczyndając się do stworzenia w latach ostatnich 'w Poznaniu oryginalnego i nowoczesnego zespołu badawczeo, wZb;g,aCają,cego naszą wIedzę o biologU populacjI pradziejowych. Do omawianego zakresu a:>rac należy zaliczyć także wykopa1dska prowadzone w latach 1932 -1935 na wc:zesnośre'dniowiecznym cmentarzysku szkieletowym na Osti"OWie Ledniekiim. Bogata kolekcja dobrze datowanych i zachowanych bUsko dwóch tysięcy szkie1et6w ludzki,ch stała się żr6dłem obszernych informacji o fizycznym wyglądzie, a także biologicznej struktv ze ludności tego obszaruz wczesnego .okresu piastowskiego. Materiał ten stanoWII przedmiot cennej monografii Ossa Polonica. Wczesnośredniowieczne cmentarzyskO na Ostrowie Lednickim. P.odkreślić warto t,akże, te w ,oparciu o materiały kostne z tego cmentarzyska Michał Cwlrko-Godycki podjął udaną próbę .odtworzenia wygiądU ludności tego oklresu, stosując oryginalną metodę Michaiła M. Gierasimowa pierwszy raz w polsce, a wykorzystaną takte iW badaniach kryminologicznych. W dorobku naukowym profesora znajdują się takte .opracowania cenne dla historii antropologii. Napisał monografie poświęcone palskim antropoLogom, których dzJ.ałalność, często poza granicami kraju, była zapomniana (Izydolr Kopernicki, Teofil Chudziński, Włodzimierz Buglei). Jest autorem pierwszej hLstarli poznańskiego środawiska antr.opo"iogicznego -<ośr.odek paznański). J?rzez wiele lat prowadził bibliografie Dolskiej antropoLogU'. ,z wlaSll1ą działalnością nauk'ową szły VI p3lrze poczynania olrganizacyjne ZJWIiązane z nauką. Kiedy w dniu 12 XI 1925 r. załofono w Pa znanIu polskie Towalrzystwo AntropoLogiczne, Michał Cwix]w-Godycki był jego wspóŁtwórcą, a następnie przez wiele la,t Jwlejno - skarbn1kiem, sekretarzem, wiceprzewodniczącym d przewodniczącym. W 1926 r. zaczęto wydawać z inicjatywy Adama Wro:oska "Przegląd Antropologiczny". Michał CwlrkO-Godycki był stałym współpracownikiem tego olrganu, a od tomu 23 do 43 - redaktorem. utrzymanie wysokiego naukowego poziemu "Przeglądu Antrop'ologic.znego", regularność jego ukazywania się, a takte uznanie, jakim cieszy się w naukowych środowiskach krajowych i zagranicznych są w istetnym stopniu jego z,asługą. Systematycznie uczestniczył iW pracach Komitetu Antlropologid polskiej Akademii Nauk od jeg,o powstania, pełniąc 'w la,tach 1954_ 1965 funkcję wiceprzewodniczącego. Brał udział w pracach Komisji Antropometrii P.olskiej Akademii Nauk tworząc jej program badawczy, a w końcowym okreBae przewodniczył jej. W drugiej połowie lat pięćdziesiljtych był WSpółorganizatarem polsko-arabSkch ekspedycji antropologicznych, ich uczestnll<rl.em, a po zakończeniu współdziałał w publiJkacji zgromadzonych materdał6w. Ekspedycje <te przyczyniły się do wprowadzenia w latach 'Powojennych polskiej antropologii w pozaeuropejskie środowiska naukowe. ,Michał Cwirko-Godycki był wytrawnym nauczycielem. Potrafił skUpić wokół siebie liczne gr.ono młodzietyakademickiej,. Zapałem badacza prze,szrości i ter,atnlejsz.oścl biologicznej człowieka potrafił zar-azić liczne grońo ucznłów. Opiekował się wieLoma p1"acRml magisterskimi. Jego autorstwa jestpierwszy polski podręcznik antropometrii z 1933 1'. (Zarys antropometrU. Podręcznik dta studentów i tekarzy), który wydał w lrozwIniętej pastaeli w latach 1952 i 1956 j,ako Zarys antropometrU. Publikował takte inne pomoce dydaktyczne, w tym piell"Wsze podręczniki i skrypy antropologU dla potrzeb ,kultury fizycznej: Antropologia dta studiujących wychowanie fizyczne (1955), AntropOlogia w zakresie studiów wychowania fizycznęgo (1967, 1972, 1978), Higiena w zakresie sfudiów wychowania fizycznego (1965, 1968), Seminarium magisterskie (1967). W przygatowywanych skryptach I podręcznikach uderza ogromna erudycja autora, lecz Idąca w parze z jaSID.oś,cią wykładu, dostępnością treści. Z jego seminarium doktorskiego, systematycznie 'prowadzonego przez wiele lat, wyszło dwudziestu ośmiu doktorów (w tym jedenastu z Akademitl wych.owania Fizycznego). Habllit,ował siedem .osób. po grona jego uczniów, do !których i ja się zaliczam, należą dzisiejsi kierownicy placówek antropologicznych i pr.oblemów badawczym: praf. dr hab. Zdzisław Kołaczlkowski, ,prof. dlr hab. Andrzej Malinowski, prof. dr hab. Zdobysław Stawczyk, doc. dr JanusZ Jackowski, dac. dr hab. MarIa D. Kaliszewska-Drazdowska, doc. dr Jerzy Matynla, doc. dr hab. Janusz Piontek.

Michał Cw1rko-Godycki przez całe swoje naukowe tycie był pracownl!kiem Uniwers tetu Paznańskiego. Dla swej maoierystej Uczelni stw.olrzył prężną placówkę antropologiczną. Jednak największe z.asługd połDtył dla poznańskiej ademii Wychawanla Fizycznego..Z Uczelnią tą ściśle współpr,acowal od jej usamodzielnienia. W latach 1953 - 1!8 kierował Katedrą Nauk Biologicznych. Stwo rzył Zakład A"Jtropo10gii i Zakład Higieny. Był współtwórcą Komisji Biologicznych Podstaw Kultury Fizycznej poznańskiego Tawarzystwa Przyjaciół Nauk ,c;>raz Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej, którego idea z jego im,piracji powstała w Poznaniu. Do poznańskiej uczelnti wychowania fizycznego wniósł swoje naukowe zalnteres'owania. Rozumiał antr<wolog1ę jako porównawczo ujętą biologię rozwoju człowieka. W tym ujęciu jest ona szczegc5lnle bJiiska problemom kultury fio:ycznej. Poczynania wniesione do Akademii przez Cwirko-Godyckiego ow.ocują w stworzonych oryginalnych kierunkach badawczych w pestaci antropologid sportowej (Zbigniew Drozdowski, Zbysław' Stawczyk, Halina MłokosieWicz), chronobiologii (Sławomiir Drozdawski, Zbiniew Drozdowski, Jerzy Ma,tYnla). antropomorfologll części miękkich (Zdzisław Kołaczk-owski z uczniami), teorii wY.n.lku sportowego (Zbigniew Drozdowski, Janusz JackOwski, Eugeniusz Wachowski, Bogusław Ryba).

Z żałobnej karty

Dla ClBpewnienia naleytej formy prez-entacji dorobku naukowe-go pracowników uczelni dnIlcjował jej własne nauk-owe wydawnictwa (RocznJ:ki Naukowe, monografie, podl'ęczrllikJ. l skrypty, Kromkę Akademii). Zaczęły się one ukazywać _pod koniec lat pięćd2ieslątych, stanowiąc nowość wśród Innych uczeLni wychowania fizycznego, które póżniej dopiero poszły za jej wzoram,}. zez wiele lat był reda'ktorem tych serii wYdawniczych, pra:yczynd.ając się do nadania im wysokiego poziomu naukowego; mają one dzisiaj uznanie w środowiskach naukowych tak w Polsce, jak te poza granicami kraju. Zasługi Michała .Cwirko-Godyckiego dla poznańskiej uczelni wychowania fizycznego I nauk o kulturze fizycznej znalazły społeczne 'UZIla'l1lie. W dniu J2 kwietnia 1975 r. naj starsza w

Polsce uczelnia kształcąca kadry kultury fizycznej na pmiomie akademiclkim, mianowicle poznańska Akademia, nadała mu tytuł (pierwszy w historii tego typu uczelni) doktora honoris causa. Zasługi jego zostały uznane nadaniem licznych reg'ionalnych i resor,towych 'Odznaczeń, tytułów honorowych towarzystw naukawych polskich i zagranicznych oraz odznaczeń państwowych. Zadziwiająca 'w swym bogactwie, wielostronnoścl I dynamiczności jest dzlałaInofć praf. .(Ira hab. Cwlrko-Godyckiego. Dla swyoh uczniów, dla ,wszystkich, z którymi miał cokolwiek do czynieni.a, zostanie przykładem uczonego, organizatora, społecznego dz!iałacza, nauczyciela, który wszystkie swe s!:ły, umiejętności i wiedzę oddał ludzIom.

Zbigniew Drozdowski

Sprawozdania

XVI SESJA MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ (26 II 1981 :r.)

W dniu 26 lutego 1981 r., w sali posiedzeń Wojewódzkiej Rady Narodowej przy al. Stalingradzkiej ł6/18 .odbyła się XVI Sesja Miejskiej Rady Narodowej z udziałem stu dwudziestu sześciu radnych. W sesji udział vhięli: wojewoda poznański - stanisław Cozaś, wicewojewoda - Stanisław Piotrowicz, prezydent Poznania - Władysław Śleboda, wiceprezydenci ;Zbigniew Kmieciak, Łucjan Majewski i Andrzej Wituski, posłanka Barbara Krzemień, sekret,arz Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu - Rudolf 2m-ek, prokurator wojewódzkd - Wojciech Kłos, komendant miejski Milicji ObywatelSkiej - FeUlrs Kryszak, dyrektor Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego - Walerian Skorupski, dyrekt.or Biura Planowania Przestrzennego Urzędu WOjerwódzk,iegp - Jan Wellenger, dyrektor Zarządu Gospodarki Terenami Urzędu Wojewódzkiego - Maciej Wawrzyniak, dyrektor Wojewódzkiego Zjednoczenia Przedsiębiorstw Goopodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Jan Ró:l:ański, wicedyrektor Wojewódzkiego Zjednoczenia BUdownictwa Komunalnego - Mirosław Rączka, przewodniczący komitetów osiedlowych w Poznaniu, dyrektorzy i kierownicy jednostek org.anizacyjnych Urzędu Miejskiego, przedstawiciele redakcji prasy lokalnej, radia i telewizji. Otwarcia Sesji dokonał oraz przewodniczył jej obradom - radny Józef switaj. Do zaproponowanego przez Prezydium Miejskiej Rady Narodowej porządku obrad radna Marianna Kempara-Polcyn wniosła o odczytanie fragmentu protokółu z XV Sesji odnośnie m- ' terpelacji zgłoszonej przez radną Wandę Mazurek w sprawie podziału działek za Cytadelą; jako ,punkt drugi - przyjąć zgłoszenie interpelacji i wniosków przez radnych; jako punkt trzeci złożenie informacji Prezyciium Miejskiej Rady Narodowej o rezygnacji li Władysława Śle body ze stanowiska Prezydenta Poznania; jako punkt czwarty - zaopiniowanie kandydata na stan.owisko

Prezydenta POZlllania, a dalej zdjęcie z porządku obrad informacji Prezydenta Poznania w spr-awie spos.obu pOdziału działek na Wdnoga:,a,dach, albowiem przedłożona informacja nie jest od,powiedzią na interpelację radnej Wandy Mazurek i nie satysfakcjonuje radnych Klubu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Radną Kemparę-Polcyn poparł radny Józef Kordys (St;r-onnictwo DemOIkr-atyczne). Przewodniczący Józef Switaj poddał zgłoSzone wnioski pod glosowanie'. Większością głosów przyjęto następujący porządek obr-ad: 1. Przyjęcie protokołu z obrad XV Sesji Miejskiej Rady Narodowej; 2. Interpelacje i wnioski radnych; 3. Infor-macja Prezydium Miejskiej R,ady Narodowej o rezygnacji Władysława Ślebody ze stanowiska prezydenta miasta; 4. Za'opiniowanie kandydata na stanowisko prezydenta; 5. Uchwalenie planu praty Rady na piell"wsze półrocze; 6. [nformacja Pre.zydenta Poznania w sprawie sposobu przeprowadzenia podziału dzialek na Winogradach; 7. Projekty uchwał Rady w sprawach: odwołania i powołania przewOdI1liczącego Miejskiego Komitetu KontIroli Społecznej; powołania Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i. Leśnictwa. Zgodnie z ,wnioskiem radnej Marianny Kempary-Po1cyn odczytano fragment zawierający inte,rpelację radnej Wandy Mazurek 'w sprawie podziału działek na Winogradach.

Interpelacje i wnioski radnych.

Radna Halina Smól-Bor zgłosiła wniosek w .sprawie przyznania lokali dla Har-cersIkiego Ośrodka Usug Turystycznych "Har-ctur". IJlstytucja ta została powołana w 1979 ;r. i do tej por-y nie posiada siedziby, a ma ona za zadanie .organizowania wypoczynku dla dziecd i młodzieży. Radna, Danuta 2ywieoka zgłosIła wniosek w sprawie zwiększenia liczby łó:l:ek położniczych poprzez reaktywowanie oddziałów położniczych w szpitalach miasta. Radna Danuta Tomecka pr:zedłożyła wnlo

Sprawozdania

sek 'o przydział 10 ton cementu na ukończenie buowanego w czynie społecznym budynku ośrodka zdrowia i poczty przy ul. Skibowej wSzczepankowie. Radna Maria Kudła zgłosiła cztery interpelacje w sprawie: przeznaczenia południowo-wschodniej części jeziora Rusałka. W 1979 r. z okazji Międzynarodowego Roku Dziecka został opracowany w czynie społecznym projekt kompleksowego zagospodarowania Rusałki. Po zarejestrowaniu społecznego komItetu zagospodarowania Rusałki mama byłoby przy zaanga:!:owaniu załóg zakładów pracy i samorządu mieszkańców liczyć na osiągnięcie zamierzonego celu. Teraz okazało się, :!:e teren ten ma być przeznaczony na orodęk :!:egIarski dla Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej. Wywołało to uzasadnione oburzenie. Komenda Wojewódzka MiHcji Obywatelskiej posiada ju:!: rozległy ośrodek wczasowy wraz z ośrodkiem :!:eglarskim w Kiekrzu. Klub SportQwy "OHmpia" zabrał du:!:ą część Lasku Go1ęcińskiego na budowę obiektów sportowych, z których miały korzystać dzlec1 i młodzie:!: Je:!:yc, ale tego przyrzeczenia nie dotrzymano; prze'znaczenia terenu nale:!:ącego do K1ubu Sportowego ,,01!mpia" po zakończeniu budowy Trasy Niestachowskiej; odbuowania zdewastowanej pływalni przy ul. Niestachowsikiej; przeznaczenia willi przy ul. Podlaskiej na przedszkole zgodnie z :!:yczeniem zmarłego ofiarQdawcy. Ponadto radna Maria Kudła zwróciła się o udzielenie Vfszechstronnej pomocy mieszkańcom Smochowic, którzy zamierzają w czynie społecznym rozpocząć budowę przedszkola. Radna Marianna Kempara-Polcyn zło:!:yła wni-oski w sprawie: przeznaczenia pod budownictwo jednorodzinne terenów poł'O:!:onych wzdłuż ulicy Dąbrowskiego, szczególnie zaś w rejonie ulic Lubowickiej i Czaplinieckiej; odebrania zakładom pracy te'renów przeznaczonych na rzekomą rozbudowę; nakładania kar administracyjnych na właścicieli zaniedbanych i nie zagm,podarowanych, działek; uporządkowania zasad przydziału działek budowlanych. Radna arianna Kempara-iPolcyn zapytała także, jak zostaną zagospodarowane tereny rezerw'Owane pod r'Ozbudowę Akademii Rolniczej, skoro inwes'tycja ta została wstrzymana. Radna Danuta Śliwińsk,a rzwróciła się z wnioskami o skreślenie z planów zagospodarowania przestrzenneg'O nowo projektowanej ulicy Bastionowej; przydzielenia wskazanego przez Komitet Os!iedlowy "Winogrady" terenu pod budowę w czynie społecznym Klubu Seniora. Radny Jan Pluc1ński zapytywał, jak są wykorzystywane produkty 'uboczne uzyskiwane przy pr-odukcji piwa przez Browar w _ Kobylempolu? Radny wnioskował, aby funk

cj'Onariusze ruchu drogowego Milicji Obywatelskiej 'Prowadzili długotrwałe akcje w celu poprawy przelotowości ulic miasta. DOtyczy to przede wszystk'im sprawnego ruszania spod zielonych świateł oraz ponownego rozpatrzenia mo:!:liwości przyjęcia do realizacji budowy międzyszkolnego ośrodka sportów ,wodnych nad wartą między mostem Rocha a mos,tem Marchłewskiego. W 1969 r. został zawiązany komitet budowy tego ośrodka wśród nauczycieli szkół zawodowych. Dotychczas wybud'Owano tylko jeden hangar na łodzie. Radny Stanisław Łosiewicz zło:!:ył wnioski o zobowiązanie wydzi,ału Handlu i usług Urzędu Miejskiego do rozprowadzania kart na cukier, mięso i tłuszcze zgodnie z zarządzeniem wydanym przez władze centralne. Radny .protestował przec,iwko obcią:!:eniu tym 'Obowiązkiem Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej; rozważenie mo:!:liwości zwiększenia przerobu na wykonanie planu remontów budynków mieszka1riych przez Kombinat Przedsiębiorstw Remontowych. Radny Andrzej Piotrowski zapytał jakie działania podjął WydzIał Oświaty i Wychowania Urzędu Miejskiego w celu wydłużenia czasu pracy przed:sZlkoli w te soboty, w które zakłady pracują w wydłu:!:onrm ośmiogllózinnym czasie pracy? Zgłosił tak:!:e wnioski o usprawnienie działania Spółdzielni usług !Pogrzebowych "Unil.wersum". W nawiązaniu do interpelacji radnego Jana Plucińskiego powiedzial, że pr-odukty uboczne uzyskiwane przy produkcji piwa przez browar w Kobylempolu .są wydawane pracownik'om, r'Olnikom indywidualnym oraz gospodarstwom uspołecznil.onym, zgodnie z wykazem sporządzonym przez Wydział Rolnictwa, GOSpodaTki Zywnościowej i Leśnictwa Ul'zędu Mdejskiego. Radny Józef Kordys zgłosił wpioski by: przywrócić plac gier i zabaw w sąsiedztwie hotelu Poznań, który przeznaczony zostal na bazę budowy tego hotelu. MimQ zakończ,enia budowy w 1978 r. baza ta istnieje do dzisiaj; pTzystąpić do opracowand,a projektu i r02<poczęcia prac adBiptacyjnych w budynku przy ul. Gąsiorowskich 8, który w 1978 r. został przekazany WojewódzIkiemu Szpitalowi Ortopedycznemu; przekazać w administrację Zakładowi Remontów Eks'ploatacjd Budynków dom przy ul. Małeclkiego 37 do czasu wykwaterowania lokatorów. Budynek został przekazany przez Wydział Zdrowia i Opieki Sa:>ołecznej Urzędu Wojewódzkiego wraz z lokatorami Wojewódzkiemu Szpital'Owi Ortopedycznemu.

Radny Franciszek Raś zgłosił wnioski, by: przeznaczyć budynek przy ul. Czajczej na przedszkole, natomdast znajdujący się tam

, .

internat przenieść na zaplecze Szpitala Kolejawego w Puszczykowie lub do posesji przy ul. Jerzego; przeznaczyć willę przy ul. Sapers.k1ej 29 zgodnie z wolą testatora na t:ele społeczne. Rozwatyć motliwość zaadaptowania willi na przedszkole; dla zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom uczęszczającym dO Szkoły Podstawowej Nr 42 oraz przedszkola przy ul. Niedziałkowskiego ogr,an1czyć przeJazdy autobusów Krajawej Komunikacji S.amochodowej tą ulicą; Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miejskiego winien wprowadzić rozpaczynanie c:zasu pracy przedszkoll od godz. 5.30; zapewnić prawidłowe zaopatrzenie w pieczywo sklepu IN' 434 przy ul. Dzier:l:yńskiego 95, który pracuje na dwie zmiany do godz. '20., a pieczywo dastarczane jest tylko na pierwszą zmianę. Radny Seweryn Majchr'zak zgłosił wnioski dotyczące: zło:l:enia informacj,i 'o wykorzystaniu Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia na cele budowy szpitali i placówek słu:l:by zdrowia w województwie; wybudowania szpitala na Nowym Mieście lub przeprowadzenia adaptacji budynku PI"ZY ul. S,tarołęckiej na cele szpitalll'le; rozwa:l:enia mo:l:liwości zatrudnienia w s:ł;pitalach poznańsk,ich Ochotniezych Hufców Pracy, paborawych oraz sióstr zalkonnych. Radna Marla Pastuszewska-Wloch zło:l:yła wnioski, by: poprawić warunki pracy Poradni Ogólnej przy ul. Głównej 53 poprzez wykwaterowarnie mieszkańców z mieszkania sąsiadującego z tą Poradnią; przyspieszyć przekwaterowanie byłego dazorcy z iPoradorui. przy ul. Starołęclkiej 52. W lutym 1980 r. wydany został przez Sąd wyrok eksmisyjny; przekwaterować byłego palacza, który od pięciu lat jest na rencie, z zajmowalIlego mieszkania w Poradni przy ul. Kórnickiej; rozwa:l:yć możliwość przydziału mrieszkań z puli wojewody dla lekarzy o ,najbardziej patrzebr nej spe'cjalizacji. Radna Maria Pastuszewska-Włoch zapyt,ała, czy bony na ouk.ier za luty będą ważne do końca miesiąca marca?, Radny Kazimierz Z. Now,icki złożył wniosek o przestrzeganic w Poznaniu Ustawy z 19:>6 r. oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej 'w sprawie przerywania ciąży. Stwierdził on, :l:e zarówno przepisy Ustawy jak li przepisy wyk,onawcze są w naszym mieśc:ie nagminnie naruszane. Radny zgłosił .osiem interpelacji. 1. J a;kie kroki podejmą władze w celu uparządkowania Muzeum Wojskowego na Cytadeli? W 'Wyniku nieprawidłowego rozmieszczenia ekspanatów na nasypie ziemnyn następuje szybkie niszczenie eksponowa,nego sprzętu, który ad 1979 r. nie był paddany zabiegom konserwacyjnym. 2. Czy teren WieLkopaLskiego Parku NarodQwega będzie w dalszym ciągu placem budowy domków letniskowych załóg poznańskich zakł,adów pracy? 3. Jak przedstawia się sprawa bUdowy punktu widokowego na miastc? Zdaniem radnego najlepszym punkt:n byłby taras na najwy:l:szym piętrze gmachu Akademii Ekonomicznej, który powstaje przy ul. Powstańców Wielkopolskich. 4. Czy lnie byłoby słuszne padjęcie decyzji o rekanstrukcji w czynie społecznym zniszczonego przez olkupal!llta Kopca Wolności na Malcie? 5. Czy nie nale:l:ałoby przywrócić choć w częścL ulicy Czarwonej Armii dawnej i popularnej nazwy Św. Marcln,a? 6. Jakie kroki zamierza się 'padjąć, aby ograniczyć spożycie alkoholu w ró:l:nyoh jego postaciach? Jakie krokd pOdejmą władze, aby zaupiona przez Spółdzielnię Mies7Jkaniową kotłownia "B" dla Osiedla Kopernika sprowadzoOna z Austrii została uruchomiona i słu:l:yła zgodnie z przeznaczeneim? 8. Jakie' kroki poOdejmuje Urząd Miejski, aby termin przeniesienia rozlewńi płynnego gazu "Kor gaz" przy ul. OstroWSkiej do Jasienia został ostatecznie dotrzymany? Radna Wanda Mazurek zgłosiła cztery wnioski w sprawach umieszczenia tablic m-;' formacyjnych na nowo rwznoszonych budynkach na Cytadeli jak w innych rejonach Winograd; niedopuszezania do d,alszej likwidacji puI1'któw usługowych; poprawy zaopatrzenia w warzy,wa i owoce na oOkres zimy; udzielenie wszechstronnej pomocy Spółce Wodnej w reallzacji inwestycji 'Wodociągowej w rejonach peryferyjnych dla rolników i ogrodników. Radna ,Wanda Mazurek stwierdziła, :l:e informacja o sposoObie podziału działek na 'VInagra dach nie jest odpowiedzią lIla zgłoszoOną przez nią interpelację na XV Sesji. Szczegóły w tej sprawie przedsta,wi zastępca przewodniczącego Komitetu OSiedlowego "Winogrady", o ile zostanie mu udzielane prawo zabrania głosu. W punkcie trzecim porządku dziennego przewadniczący ]ł)ady Józef Switaj oświadczył, 1:1: na posiedzeniu Prezydium w dI1liu 30 styc.zl1Jia 1961 r. prezydent Władysław ślebada poinfQrmował, i:l: złożył do prezesa Rady Ministrów wniosek o przyjęcie rezygnacja ze stanowiska. Wniosek motywował ty,m, że w ostatnich dwóch latach podjęto szereg decyzji nljepapularnych w mieście, co w odczuciu społeczeństwa związane jest z funkcją prezYdenta miasta, chocia:l: osoObiście nie ponasi on ,odpowiedzialności za podjęte w tym .okresie decyzje. Mając na uw,adze uzdrowienie klim,atu społeczno_politycznego Poznania Władysław Sleboda uznał, te zło:l:enie rezygnacji jest uzasadnione. Rezygnację tę Prezydium .Rady przyjęło do akceptującej wiadomości. 'Z dniem l marca br. Władysław Śleboda podejmie pracę na stanQwisiku dyrekt-ora w Oddziale IPolsikiej Izby fIandlu

Sprawozdania

Zagranicznego. Józef ŚwHaj w im.ieniu radnych rzlożył Władysławowi Ślebodzie podziękowanie za sprawowanie funkcji prezydenta przez ponad pięć lat. Rada przyjęła do wiadomości informację o rezygnacji Władysława Ślebody. Następnie Józef Świtaj poinformował, d:!: zgodnie z artykułem czterdz.iestym piątym Ustawy o Radach Nar.odowych oraz Regulaminem Miejskiej Rady Narodowej prezydent .powoływany jest przez preze"sa Rady :Ministów ,po uprzednim wyrażeniu opini[ przez Radę. Kandydatura Stanisława Piotrawicza na stanowisko Prezydentą POZil1ania była omówiona na posiedzeniu Komisji Współdziałania Partii i Stronnictw Politycznych oraz w dniu 30 stycznia 1981 r. na pos.iedzeniu Prezydium Rady, a także na posiedzeniach Zespołów Had:nych Polskiej Zjednoczonej Partii Robotndczej, Stronnictwa Demokratyc'lnego d Zjednoczonego Stronnictwa 'udowego.

.. '.

".,;

.". .;.;::J: I ;;

;.. '"

Stanisław Piotrawicz

W tym miejscu zabrał głos wojewoda poznanski Stanisław Cozaś, który z upow8żnienia prezesa Rady Ministrów przed.tawił kandydaturę Stanisława Piotrowicza na stanowisko prezydenta Poznania. Sta;n:isław Piotrowicz urodził 'się w 1940 r. w Wilnie. studia prawnicze ukończył w Poznaniu i tu rozpoczął swoją pierwszą pracę. W 1954 r. pracował w chaJI"akterze referenta w Wydziale Spraw Lokalowych Prezydium Rady Narodowej m. Poznania. W latach 1966 - 1970 pełnił funkcje kierownicze w Prezydium Dziel

'inicowej Rady Na,rodowej Stare Miasto, a w la,tach 1970 - 1972 sekretarza Prezyd:ium ,.Dzielnicowej Rady Narodowej Je:!:yce. W 1973 r. mianowany został zastępcą kierownika Wydziału Zatrudl1'ienia i Spraw Socjalnych Urzędu Miejskiego i Wojewódzkiego, a od 1975 r. dyrektorem Wydziału Zatrudnienia d Spraw Socjalnych Urzędu Wojewódzkiego. Od 19'77 r.

do chwHi ,obecnej pełni funkcję pqewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Planowania i zarazem wicewojewody poznań5kiego. .Test członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej od 1967 r. Stanisław Cozaś potnformował, lZ prezes Rady Ministrów przyjął rezygnację Władysława Ślebody .oraz wyraził mu podziękowanie za wieloletnią, .odpowiedzialną pracę na stanowisku prezydenta Poznania. Na zakończenie zgłosił wniosek, by Rada zechciała aprobować propozycję powołania na stanowisko prezydenta Stanisława Piotrowicza. Radna M,arianna Kempara-Polcyn stwierdziła, iż przedwczesne jest składanie w iinieniu całej Rady podziękowań Władysławowi Ślebodzie, biorąc pod uwagę podjęcie prrlez niego ",zeregu błędnych decyzji. Jej zdaniem, Rada może ,przyjąć <rezygnację dotychczasowego prezydenta bez podziękowań. Zapytała ponadto o możliwości dyskutowania nad przedstawioną przez wojewodę poznanskiego kandydaturą; o liczbę kandydatów na stanowisko prezydenta; mo:!:liwości wyboru p["Zn Radę jawnego Lub tajnego glosowania w celu wyrażenia opinii o kandydac,ie na stanowisko prezydenta. -Przewodniczący Rady Józ,ef Świtaj wyjaśnił, i:!: zgodnie z Ustawą o Radach Narodowych nie przewiduje się dyskusji nad informacją o złożeniu rezygnacji ze stanowIska prezydenta. Władnym do powOłania i ocfwołania prezYdenta jest prezes Rady Ministrów. Prezes R,ady Ministrów poprzez wojew.odę poznańskiego pned:stawił tylko jedną kandydaturę na stanowisko prezydenta w osobie Stanisława Piotr.owicza, lecz nie oznacza to, że radni nie m,ogą zgłasza'ć swoich uwag względnie innych propozycji. Do Rady należy decyzja czy wyrażenie opinii o kar.dydacie na stanowisko prezydenta nastąpi w głosowaniu jawnym czy tajnym. W wyniku głosowania, większocią glosów, tj. na 126 obecnych na sesji radnych, przy dwóch głosach przeciwnych i jednym wstrzymującym się Rada postanowiła wrazić opinię o kandydacie na stanowisko prezydenta w głosowa;niu jawnym. W wyniku głosowania jawnego za wyrażeniem pozytYW_O nej opinii głosowało 120 radnych przy o;ześciu głosach wstrzymujących się. Przewodniczący Rady Józef św;.taj przedstawił projekt uchwały Rady w sprawie zaopiniowania 'kandydata na stanowis'ko pre

zyden-ta. Rada podjęła uchwałę, przy czterech gtosach wSltuyinujących Się. PrzewodI1liczący Rady Józef Świtaj zaproponował, aby przed przystąpieniem do omawiania kolejnego punktu porządku obrad radny AJntoni l'ietrzykowski - przewodnic.zący Kom<isji Rozwoju Gospodllł"czego i Zagospodarowania PrzestrzennegQ. omówił postanowienia Prezyclium z dnia 30 stycznia w sprawie zwiększenia uprawnień M<iejskiej Rady Na;rodowej i prezydenta Poznania.

"Od 1976 r. - powiedział Antoni Pietrzykowski - M.iejskiej Radzie Na,rodowej i prezydentowi ubywało Iwmpetencji w zarządzaniu mill6tem ,i s.prawami jego ,obywateli. Ilustrują wielkość tego braku kompetencji cyfry odnoszące się do budżetu miasta". "W wyniku postanowień o dwustopniowym podziale administracyjnym państwa, decyzją wojewody poznańskiego z dnia 19 VII 1975 r. został ustalony budżet dla m. pOZlflania na rok 1975 w wysokości 3 393 115 000 zł. Po sześciu latach budżet na 1981 T. ja'ki będz:ie rozpatrywany na następnej sesji wynosić ma po stroole dochodów i wydatków kwotę l 926 132 000 zł. "Od końca 1975 r. Komisja podejmowała szereg inicjatyw popieranych przez Prezydium Rady i prezydenta dla zahamowania tego procesu, co jednak nie dawało oczekiwanych rezultatów z różnych przyczyn. W związku z tym Komisja Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Przestrzennego na posiedzeniu 'Prezydium Rady w dniu 30 styczrna przedłożyła 'postulat, te o skuteczności realizacji zadań planu d budtern- oraz właściwej gospodarki miejskiej w 198,1 r. mote być mowa tylko' wówczas, jeteli spełniony zostanie podstawowy warunek wstępny spr,owadzający się do zmian strukturalnych w systemie zarządzania miasta, tj. w konsekwencji zwiękl;zenia uprawnień Miejskiej Rady Narodowej i prezydenta Poznania". Radny AntOIlJi Pietrzykowski zaproponował w imieniu Komisji Rozwoju GospodarClłego i Zagospodarowania Przestrzennego podjęcie uchwały przez Miejską Radę Narodową w sprawie uprawnień Miejskiej Rady Narodowej i prezYdenta Poznania. Rada w wyndku glosowania jednomyślnie uchwaLiła wystąpienie do Rady Państwa o zwiększenie uprawnień Miejsikiej Rady Narodowej i prezydenta Poznania. W pul1k.c.ie piątym porządku obrad prze,dstawiono projekt planu ,pracy Rady na pierwsze półrocze 1981 r. 'Przewidywał on na miesiąc luty rozpatrzenJie projektu Planu Społeczno-Gospodarczego i l:Iudtetu Poznania-!!la rok 1981; informację o pracy Prezyd1um Rady _ drugim półroczu 1980 r.; informację prezydenta Poznania w sprawie sposobu podziału działek na Winogradach. Na miesiąc kwiecień: sprawozdanie z wykonania planu społeczno..,gospodarczego r,ozwoju d 'budtetu POZIlania za rok 1980 i lata 1976 - 1980; informację Komisji Gospodarki Komunalm.ej, Komunikacji i Łącznośc.i o realizacji uchwały Rady z dnia 28 IX 1979 x. w sprawie realizacja inwestycji g'ospodarki ikomtmalnej ze s"czególnym uw-zględnieniem inwestycji dotyczących komunikacj,i, a także uzbrojenia terenów pod budownictwo maeszka,niowe; oce. nę aktualnego stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego 'IN mieście; informację prezydenta o zmianach w budżecie dokonanych w okresie od l stycznia do 31 grudnia 1980 r. Na miesiąc czerwiec: ocenę stanu realizacji wniosków d postulatów zgłoszonych od sierpnia do października 1980 r. w zakładach pracy miasta; informację Komisji Rozwoju Gospodarczego i zagospodarowania P:rze,strzennego o realizacji uchwały !Rady z dnia 23 XI 1979 r. w sprawie zaspokajani,a potrzeb socjalno-bytowych ludności zamieszkującej peryferyjne rejony Poznania; informację o pracy prezydium Rady w pierwszym półrocom 1931 T. Rada jednomyślm.ie uchwaliła plan pralli'f na I półr ocze 1981 r. Infor,macja Pre,zydenta Poznania w sprawie sposobu przeprowadzenia podziału działek na W,inogradach doręczona została radnym przed sesją. Przewodnric.zący Rady J6zef Swdtaj podzielając pogląd :reprezentowany przez radnych na Sesji, że informacja nie daje pełnego obrazu o sposobie podziału działek na Winogradach i nie jest w pełnd. odpowiedzią na interpelację złataną przez radną Wandę Mazurek oraz ze względu na to, te nieIktóre sprawy dotyczące działek na Winogradach są objęte dochodzeniem organów kontrolnych, zaproponował, aby Rada wYsłuchała opinii pr,zedistawilciela Komitetu OSiedlowego ..Winogrady" w powytszej sprawie oraz zobowiązała Kmmsję GospodBl'ki Komunalnej, Komunikacji 1 ŁąC'ZlflOści do omówienia tego proł)lemu wspólnie z Komitetem Osiedlowym po otrzymaniu pełnej iJ11formacji od Delega1mry NajwYtszej IZby KontrolI, a następnie przedstawienie opinii na jednej z najblitszych sesji Rady. opozycję Józefa Switaja poparł :radny Józef Kordys. Rada jednomyślnie zaaprobowała proPOZycję J6zefa Switaja.

Głosu udzielono rzastępcy przewodniczącego Komitetu Os:I.edlowego "Wdnogrady" Edmundowi Drziałakowl, iktóry opowiedział m. in.: "W imiear1u Komitetu Osledloweg,o »WinogradY« upoważniony z,os,tałem do przedistawienia stanow1ska Komitetu w odniesieniu dO informacji Prezydenta Poznania w sprawie dotyczącej sposobu przep:row,ad2enia podziału działek na Winogradach.

Sprawozdania

"w tym miejscu lIlie jest mo:l:liwe ustosunkowanie się do wszy,stkich zagadnień wysuwanych ujętych w dziewiętnastu postulatach mieszkańców Osiedla pod adresem prezydenta i wojewodY, podanych r6wnie:l: do wiadomości wykJor1Zystania wybranym instytucjom kontrolnym, politycznym i społecznym, a tak:l:e radnym na popr1Zedniej Sesji Miejskiej Rady Narodowej. Przypomnę, :l:e postulaty nasze obejmują w 1Zasadzie cztery grupy 1Zagad;noień: l. ZabudowY obrzeży Parku Przyja:l:nl oraz zniszczenia istniejącego tam dne.wostanu; 2. Przeznaczenia pod z.abudowę jednorodzinną częśc:i terenów szkolnych Zasadniczej Szkoły Specjalnej ,przy ul. 2.nlwnej oraz Szkoły Podstawowej przy ul. Za Cytadelą oraz zape'Nl!lienia bezpiecznych dróg dojazdowyeh do stacji Centrali Produktów Naftowych przy ul. Gronowej, ze względu na zlokalizowanie tej:l:e w bezpośrednim sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 38 oraz Młodzieżowego Ośrodka Ruchu Drogowego; 3. Planów zagospodarowania p;?estrzennego oraz zarządzeń Prezydenta w rejonie urbanistycznym stare Miasto 2 I 3 o ustaleniu I podziale terenów pod budown't.wo jednorodzinne, zmian dokonanycłr "'2 wpisach do ksiąg wieczystych, decy:tji odszkodwawczych oraz wypaczeń w nadaniach nowo utworzonych d..iał'k w wieczyste u:l:ytkowanie; 4. ustano", lenia zgodnie z zasadami emokracji socpli:;:ycznej nale:l:nych d właściwych płaszcz n współpracy organów władz miejskich wojewódzkich z samorządnym działanie, Komitetu Osiedlowego .Winogrady«_ "Na dzisiejszej Sesji obecni są wybrani na zebraniu ogólnym mieszkańców OSiedla »Winogrady« ich przedstawiciele do załatwienia wspomnianych postulatów, kt6r!zy mogą udzielić niezbędnych wyjaśnień, względnie odpowiedzieć na ewentualne pytania. Chcę pOdkreślić, :l:e Komitet Osiedlowy nie otrzymał do tej pory odpowiedz.! :na przedstawLone postulaty, które w kJompleksowy sposób załatwią nurtujące nas problemy, pnyw:rócą pokój społeczny oraz niezbędne zaufanie do władz 10ka1nych - miejskich I wojewódzkich. "Problemy nas nurtujące narastały siopniowo od :roku 1981 I przekształciły się w zdecydowany sprzeciw społeczny mieszkańców Osiedla "Winogrady«. Sprzeciw ten był wynikiem: przyjęcia błędnych zało:l:eń I ustaleń w opracowaniu planów zagospodarowania pi"zestrzennego Osiedla, zatwierdzonych ostatecznie w 1969 1'. Prace nad tymi planami rozpoczęto w r. 1960; nieprzestrzegania przepisów prawa w sprawie trybu ustalania, rozgraniczania l podziału terenów budownictwa jednorodz!.nnego na obszarze miast i 0

siedli, zgodnie z obowiązującymi przepIsami; systematycznego odrzucania i k.. ważenia uwag d wniosków mieszkańco." odmawiania im przysługujących uprawnlel, bezdusz.nego podchodzenia do s,>raw osobistych, WIIliesionych rewizji i skarg. ,,Również dzisiaj, jako wybraII! i zobowiązani przedstawic,iele meis'zkańców Osiedla "Winogrady« musimy zaprotestować pi"zeciwko danym i wyjaśnieniom zawartym w »IIIlformaej: Prezydenta« w spi"awie dotyczącej sposobu plI"zygotowania z przepi"owadzenia pOdziału działek na Winogradach. "I tak w odniesieniu do zabudowy obrzeży Parku Przyja:l:ni oraz znis1Zczenla istniejącego tam drzewostanu chciałbym stwierdzić, :l:e: z informacji Prezydenta na s. l, 6 - 5 oraz 11 -12 jednoznacznie wynika, :l:e do 1976 r., tj. do wydania ZalI"Ządrzenia Prezydenta nr 24n6, poza zabudową przylegającą bezpośrednio do ul. Winogrady i Szelągowska, nie było w tym rejonie innej zabudowy. W sąsiedztwie działek .Istniejących na zapleczu tych pierwszych nie mieli prawa ich zabudowy. Z chwilą, gdy w poszczegó1nych agendach ówczesnych władz dzielnicowych I miejsk.icn pos.tanowiano zniszczyć ten teren, bez odwołania się do głosu specjalistów lub lekcewa:l:ąc ich głosy - miastu wyrząd7Jono największą krrzywdę! "W J>lnformacji Prezydenta« podano, :l:e: na Elecenie Głównego Architekta Miasta Poznania w 1972 r. została ,wykonana inwentaryzacja star,odrzewu na terenach zajmowanych obecnie pr.ze1Z Osiedle za Cytadelą. Istotne są pytania kto inwentaoryzację drzew wykonał i jakie były jej wyniki. W szczególnośc:i chodzi o: 1. wysokość, grubość oraz zdrowotność ka:l:dego drzewa z.aliczonego do starodrzewu, 2. liczby wszystkdch drzew tam rosnących, 3. czy pi"zed przystąpieniem do rozpoczęcia budów "domków jed.nor,odzil.rnych' i wy'Ctnki drzew podliczono wartość realną tego drzewostanu 'według zal"ządzen1a WOjew.ody Poznańskiego nr 89 z 1976 r. w sprawie ustalenia odszkodowań za - wyrąb drzew z zadrzewień miejSkich. "Zupełnie nieprawdzlwa wydaje się opinia administracji miasta o bardzo złym stanie zdrowotnym star'odrzewu zniszczonego przy budowie Osiedla za Cytadelą. Opieranie się w <tym przypadku na opinii urzędników z Przedsiębiorstwa Zieleni Miejskiej jest zupełnie il'liewystarcrzające, zwłaSlZ.cza :te pom1ja się opinię Komisji Ochrony Zieleni Miejskiej, w skład której wchodzą osoby niezależne od administracji miejskiej, a mianowicie pracownicy naukowi Uniwersytetu ,Poznańskiego 1 Akademii Rolniczej. "Szczególnie dziwne wydaje sIę podawanie za główną przyczynę złego stanu zdrowotnego starodrzewu działań wojennych... Kto chociaż trochę zna historię krwawych.

zmagań o poznańską Cytadelę (a jut taką znajomością powill1ien się wykazać k.aŻ'dy pracownik U:rzędu Miejsikiego) wie, te teren ten był poza gł6wnym uderzeniem ognia artyleryjslkiego .ł.. W innych miejscach parku na Cytadeli, gdzie w czasie wojny (przypadło na jedO},ostkę powierzchni wielokrotnie więcej ognia, do dziś pozostały sta:re drzewa ze wspaniale Q:ablitnionymi s,traszliwymi ranami, kt6re stale rosną i nie »walą się«, jeśli tylk'o nie podchodzi siz do nich z '" siekierą czy piłą! Drzewostan na terenie obecnego Osiedla za Cytadelą przed :rorzpoczęciem budowy domów istotnie sprawiał wratenie zlm1ledbanego, bowIem był zbyt silnie zagęszczony i przez wiele lat nie pielęgnowany przez odpowiedzialne rza to słutby miejskie, takie jak: dawny zan:ąd Zieleni MiejSkiej czy Brrzedslęblorstwa Zieleni. Przyroda jednak z powodU tej opies:z:ałości slutb miejSkich nic nie straciła, bowiem w tamtejszych, prawie puszczańskdch warunkach, jak wykazały w 197' r. obserwacje Studenckiego Koła Naukoweg,o Leśników obficie gnieMzd.ło się ptactwo śpiewające (ponad dwadzieścia gatunk6w), w tym siedemnaście par słowik6w,. w dziuplach starych drzew zimawały wiewiórki, kuny i nietoperze, przy odrobinie szczęścia motna bYło nawet spotkać norkę, k,t6ra w godzinach nocnych i wczesnym rankiem pasła się na trawiastych stokach Cytadeli. "To wszystko było i mlnęło... Drzewastan prawie całkowicie wydęto, zwierzęta paginęły albo się wyniosły. Pazostała tylko mar'twa 1Zi.em1a, zniszczone i ogołoc'ane skarpy no i »wspaniałe« współczesne dzieło poznańSkiej architeJ<otury. "CzęściowY obraz zniszczeiI, w chwili gdy one jeszcze były wyratnie widoczne, mamy udokumentowany na zdjęciach wykonanych w marcu 1978 r., kt6re motemy :radnym udostępnić. "Nie matemy :r6wniet ,uwierzyć, aby ludzie społecznie zaangatowani w Komitecie Budowy ParkU Braterstwa Broni i Przyjatni Polsko-Radzieckiej na Cytadeli nie docenili wartości tego terenu dla samego Parku 1 miasta, i te tak lekką ręką wydali wyrok skazujący lIla istniejące tam zad:rzewienle i pozbawili mIasto n1epowtarza1nego dzieła przyrody, jakim nie mate poszczycić się wiele miast nie tylko w Polsce, lecz r6wniet w Europie. . "Wnosimy o bezwzględne zachowanie tej zieleni i drzewDŚtanu, które nie uległy jeszcze wycięciu, o inwentaryzację' i uporządkowanie tego terenu oraz p,odjęcie ostatecznej dyzji ca do dalszego losu wybudowanych tam d,omów po ukończeniu dochodzenia

przez Najwyższą Izbę Kontroli d lnne mstytucje kontrolne. "W odniesieniu do zagadnień związanych z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną części teren6w szkolnych - zasadniczej Szkoły Specjalnej przy ul. Zniwnej oraz Szkoły Podstawowej nr 38 przy ul. Za Cytadelą i wyjaśnień !Zawartych rw '>Iinf,ormacji Brezydenta« na s. 9 stwierdzamy, że wyjaśnienie to jest nie:zgoc1ne z ,prawdą. "KomUet Osiedlowy '>Winogrady« zwr6cił się do Rady Zakładowej Związku Nauczycielstwa POlskiegoO w Poznaniu z prośbą c zainteresowanie i ustosunkowanie się do stanowiska Kuratorium z dnia 29 styczni.a 1981 r. oraz Bre1/:ydenta Poznania w związku z pr1/:ygotowaną informacją na XVI gesję Miejskiej Rady NaroOdowej 1 ot:rrzymał następującą odpowiedt: »Sytuacja szk6ł na terenie miasta oraz tych konkretnych przy ul. ZniWlIlej ara1/: Za Cytadelą jest wystarczająco trudna. Szkoły te są przepełnione i przeciąt,one. Uczą się w nich takie ilości uczniów, kt6re znacznie przelkTaczają wsrzelkie normatywy«. "Niedopuszc,za1ne jest uszczuplenie istniejących terenów szko1nych, kt6:re (pozostałyby zbyt małe w stosunku do obowiązujących normatywów, aby JJikwidować istniejące urządzenia techtniczno-sportowe araz istniejące wok6ł szkoły ,pasy zieleni. "Kilka słów n.a temat Klubu SenioOra na teren.ie przyległym do Szkoły Padstawowej nr 38. Włączenie tych terenów do obszaru szkolnego Szkoły Podstawowej nr 38 jest wątpliwe ze względu na usytuowanie. Ja'k dotąd działka ta jest terenem prywatl!lYm, a Komitet Osiedlowy :uzyskał jut zape-.vnden!e właścicieli przekazania tego terenu na wskazany cel. Rów,niet z Biura ,Planowama Przestrrzenne uzyskano dnia 14 sie:rpn1a 1980 r. informację o terenie, w kt6rej zawiadamia się, it zgodnie z planem zagospodarowania przestr'zennego za'twierdzonym przez Wojewodę !Poznańskiego w dniu 22 VIII 1975 11:". na cele wYmienione we wniosku polegające na budowie Klubu Seniora przy ul. ,za Cytadelą mo!e być on wy'korzystany. Ok:reś10no r6wnie! warunki wykorzystania tego te:renu. »Informacja Prezydenta« w tej sprawie jest więc niezgodna ze stanem faktycznym. Trzecią grupą zagadnieiI, iktóre wzbudziły wśr6d mieszkańców Osiedla ..Winogrady" 0gromną ilość protest6w i sprzeciwów do władz miejskich oraz wojew6dzkich, a równiet do Komitetu Osiedlowego, są sprawY: planów zagospodarowania przestrzennego rejonu urbanistycznego Stare Miasto 2 i 3 z 1969 r. oraz konsekwencji wyJIdkających z wydanych zarządzeń Prezydenta nr 20-21nS dotyczących ustalenia l podziału geodezyj

Sprawozdania

nego ałek pod budownictwo jednOodziln.ne i w zwią2ku z <tym jednos.tronnie dokona;nych wpisów i zmian w księgach wieczystych z wniosku Btiuł"a Geodety Miejskiego, wydane decyzje ods7Jkodowawc.ze oaz 'Przydziały czy tet nadania nowo utworzonych d2Jiałek w wie,czyste użytkowanie. "Informacje dotyczące tych sp,alW zamieszczone są na s. 1 - 6, 8 oaz 12 - 17. Już pierwsze stwderdzenia zawar,te w "Infomacji Prezydenta" na s. l są nieNawdziwe. W rejonie tym - Stare Miasto 2 i 3 przeważają bowiem działki o powierzchni 800 - 1000 mi, a nie jak to podano 1000 - 1300 m' - dowód na . to znajduje się w tabeli na s. 8, gdzie przytoczono średnią wieLkość dzolałki ok. 470 mi X2940 mi. Działki o powierzchni większej czyli powyżej 1000 mi należały tu do nielicznych. Do 1960 ł". wiele działek było tutaj rzeczywiście nie zabudowanych. W istniejących wówczas przedwojennych domach w zdecydowanej wliększości mie,szkało natomialst po kilka rodzin, a stan ten utrzymuje się do chwili obecnej. W 1961 r. ustaleniem planu zagospodarowania przestrzennego wprowadzono zasadę, że na działkach nie zabudowanych realizowana będzie wyłąc>mie zabudowa bliźniacza.. Z tego tytułu wprowadzono pierwsze projektowane podziały działek dotychczasowych, na ogół akceptowane przez właścicieli nieruchomości nie zabudowanych. W ten sposób na jeden segment domu bliźniaczego przypada dotąd powiez.chnia działki w granicach 400 - 500 m', wykazana w tabeli na s. 8. "Podziałów geodezyjnych, jak wykazano w J>!nformacji« na s. 5 -, dokonywano rzeczywiście rzadko, gdyż od początku mieszkańcy Osiedla nie rzaakceptowa1i idei wprowadzenia zabudowy wewnętrznej. Jej wprowadzenie prowadziłoby do dalszego zmnie']szenia powierzchni działki przypadającej na jeden segment domu bltiźniaczego do ok. 300 m', przy jednoczesnym utworzeniu zaplecza działek uprzywiilejowanycih, lepiej usy': tuowanych, często ponadnormatywnych. Na rzecz tych ostatnich przeznaczodo dodatkową powierzchnię niezbędną na utworzenie dojazdów, nawrotek itd. Tam z kolei zlokalizowano liczne g.arue oraz miejsca parkingowe niszcząc nie tylko istmejące uprawy zielone, warzywniki i drzewa owocowe, lecz pr.zede wslzystklim strefy ci,szy na zapleczu zabudowy przylegającej do dotychczasowych ulic. Wykonane Pł"ojekty kłóciły się zde,cYdowanie z szeroko propagowanymi hasłamd o racjonalnym zagospodarowandu teren6w miejskdch, o ochronie środoMska, o tworzenie stref ciszy itp. Wprowadzone tam gara,te naruszały prawo budowlane. Wykonane i zatwierdzone plany zagospodarowania przestrzennego IW taklim układzie nie zostały ni

gdy zaa'kceptowane przez mieszkańców Osiedla. W międzyma,sie dotychczasowi właściciele iIlIieruchomości zostali dostateczni! zniechęceni do składania dalszych uwag, wniosków, odwołań przez fakt ich systematyc:rnpgo odrzucania. "Już wtedy zrodzone zostały podstawy do tego co miało dopiero nastąpić w tak wielklim naslileniu po roku 1976 i co ostate.cZIllie doprowadziło do zrodzenia się zdecydowanego przeciwu społec:zJnego mieszkańców Osiedla - dla,tego mówimy, że tutaj w tym planie zagospodarowania przestzennego leżą korzenie zła, które należy bezwzględnie usunąć. "Na s. 8 »Informacji« czytamy, że już od ponad dwudziestu lat tll"Wa realizacja budownictwa jednorodz.innego !l1;a terenie Winograd według ustaleń urbanistyc011ych podjętych w latach 1958 - 1960. Jest to prawda połowiczna. Budownictwo na tym terenlie realizowane było jedynie na działkach bezpośrednio przyległych do istniejących ulic, wytyczonych jeszcze 'w okresie przedwojennym. Nie było natomiast całkowicie realizowane w planach zabudowy wewnętrznej. "Zamieszczone w tabeli na s. 8 dane dotyczące ilości mieszkańców na jeden hekta według projektu i normatywu w t'ym rejonie urbanistycznym są po prostu nierzetelne. Mówiłem już, że większość domów o tzw. starej zabudowie zamieszkana j.est jeszcze dzlisliaj przez kilka rodzin. Do utrzYmania nis'kliego stanu zaludnienia, a nawet sztuc2mego rozgęszczenia zaLudnienia p"zYczyniły się świadomie władze miejskie wydając lokalizacje li pozwolenia na bUdowę pawilonów wzdłuż ulicy Murawa-Winogrady orlW: przekSlZtałcając dom mieS:Z:ka1ny przy ul. Pasieka na Ośrodek Doskonalenia Kadr dla Rolnictwa. "Argumenty o zagęszczeniu terenu me mogą więc być uspra.wiedliwieniem- następnego krokiu jaikim było ustalenie i podział tych terenów pod budownictwo je,dnorodzdnne na terenie Osiedla i wydanie zarządzeń Prezydenta nr 20-21(16 z sie!\pnia 1976 r. Co istotniejsze, na s. 12 »Informacji Prezydenta« przyznano się do nieuwzględ:nienLa znacznej iloścli odwołań mieszkańców oraz wydania wyżej wymienionych zarządzeiI w trybie przyspieszonym. Nm-zucone wskaźniki pi'z'!watyły wówczas nad racjami mieszkańc6w Osiedla. Miało to miejsce przy jednoczesnym niezachowaniu trybu postępowania wynil{ającego z Ustawy z dnia 6 1ipca 1972 r. ora Rozpocządzenia Mlnlstr2 Qospodarkl Terenowej i Ochrony Srodowlska z dnia 28 sierpnia 1972 r., a w odniesieniu do zaplanowanych ga,raży w utworzonych »nswrotkach« również prawa budowlanego. Z jednej strony odm6wiono ([lam, mieszkaiIcom Osiedla,

prawa do zachowal!}ia podwójnega normatywu dla istniejącej zabudowy w dniu l stycznia 1972 r. Z drugiej strony nie wykanano wymogu konieczności przeanalizawania i dokona11lia zmian w dokumentach sporządzonych w toku dotychczasowego postępowania, wYIMganych przepisami ustawy z 6 Lipca 1972 r. ł Rozporządzenia Ministra z 28 sierpnia 1972 r. "W wyniku tych i innych działań Urzędu Miejskiego oraz Urzędu woje,wódzkiego doprowadzono do utraty zaufania mdpszkańców do lokalnych władz oraz zdecYdow1fnego sprzeciwu w tym względzie. W przygotowanej . '>Informacji Prezydenta« we wnioskach i uwagach końcowych na s. 18 znaleźliśmy jedna,k długo ocze.kiwane oświadczenie Prezydenta, że zmiany planów sz.czegółowych oraz wydanych zarządzeń o ustalenfu terenów bUdowlanych są prawnie dopuszczalne. Tego stwierdzenia dotąd zawsze nam odmawiano. Stoimy jednak na stanowisku, że drobne korekty planu zagospodarowania przestrzennego okażą się niewystarczające i dlatego w postulat,ach domagaliśmy się i domagamy dalej, że powinny być one uchylone !I. opracowane na nowo. "W oświadczeniu Pre.zydenta widzimy realne możLiwości uznania li. respektowania tych uprawnień obywateli, które przysługują im w świetle Obowiązujących przepisów prawnych. Włączenie przedstawicieli Komitetu Osiedlowego do prac zwliązanych z planem zagospodarawania przestrzennego według pisma wicewojewody Cmielewslk1ego do Komitetu Osiedlowego »W,inogrady«, z dnia 24 listopada 1980 r. stwarza nadzieję na wprowadzenie pokoju społecznego na terenie Osiedla "Winogrady«. Wyrażamy jednak ubolewanie, że zapewmenie to do tej pory nie zostało zrealizowane. Jeszcze na koniec chciałbym poruszyć problem wprowadzenia realnych pod względem wartaści stawek 'Odszkodowania za przejętą ziemię, za zniszszone ur.ządzenla techndczno-budowlime 'Oraz nasadzenia, zwłaszeza dla -tych mieszl<oańców osiedla, gdzie na tereJlie ich nieruchomości wprowadzono n!ieodW['acalne, utrwalane fakty dokonane. W tej sprawie zgłosiliśmy l'ronkd"etny postulat, a zadaniem władz miejskich względnie wojewódzkich jest jego opracowanie i przedłożenie do dalszego załatwienia. "Z podobnym;' problemami zwracają się do naszego KomMetu Osiedlowego mieszkańcy rejanu urbanistyc011ego Stare Miasto 4 w obrębie ulic Czarna Rola i przyległych.- W wYStąpieniu swym nle wyczerpałem wszystkich istatnych dla nas zagadnień, jak chociażby potrzebne zbadanie przez Komisję Społeczną zasadności przYdziału ;nawo utworzonych d2Jiałek na rzecz nowych użytko

I Kronika m. Poznania 3/1981

wników wieczystych. Mieszkańcy osiedla domaga,ją się ,tego. Wydaje się, że Komitet OsiedLowy, w :ramach obowiązującego regulaminu działalllia ustalonego Uchwałą Rady Państwa, ma r6wnież prawo do spełnienia kontroli społecznej w tym za!k.resie lIla terenie swego działania. "Na konli.ec zwracamy się do władz lokalnych - miejskich i wojewódzkich o Ustanowienie właściwych płaszczyzn współpracy z Komitetem Osiedlowym "Winogrady« i rzetelne ustosunkowanie się do pr.zedłożonych uwag i wniosków oraz problemów miekańców Osiedla "Winogrady«." Zgadnie z upr'zedlIlimi ustaleniami, Rada, po wysłuchaniu opinii Komitetu Osiedlowego ,;Winogrady", zobowiązała Komisję Gospodarki Komunalnej, Komunikacji l Łą'f:zności do podjęcia ostatecznych ustaleń l przedstawienia lIla jednej z najbliższych sesji opinii w sprawie pdziału działek na Winogradach. Następnie zastępca pr,zewodniczącego Rady, Stani,sław Antczak przedstawił '\V'mosek PrezydiUm Rady z dnia 12 grudnia 1980 r. w sprawie 'Odwołania radnego Mirona Kalasrńskiego z funkcji przewodniczącego Miejskiego Komitetu KontroLi Społeeznej oraz powoła""ia lIla to miejsce Jana PałyskI. Radny MiroIII Kolasiński na posiedzeniu Prezydium Rady w dniu 12 g,r,udnia 1980 11". zwrócił się z prośbą o przyjęc;.e jego rezygnacji z funkcji przewodniczącego Miejskiego Komitetu Kontll"oli S,połecznej stwierdzając, że pełnienie tej fU!llkcji jednocześnie z funkcją zastępcy prze,wodniczącego Rady oraz zajmowaniem stanowiska kierownika wydziału Budownictwa i Gospodarki Miejsiej Komitetu Wojewodiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej stanowi dla niego zt>y1; duże obciążen;.e, a ponadto jest nie ws1\!azane w świetle postanowień uchwały VII Plenum Komitetu Centralnego !Polskiej Zjednoc.zonej PartLi Hobotniczej. uznając agumenty .pO'dlIliesione przez radnego Mirona Kolasińskiega w pelni za uzasaÓIlione, Prezydium korzyst,ając z przYSługujących uprawn;.eń postanowiłO' 'przedłożyć Radzie do rozpatrzenia ,projełm; uchwały w sprawie odwołania Mirona Kolasińskiego z f'\llIlkcj przewodniczącego Miejskiego Komitetu Kontroli SpołecZlIlej, proponując powołanie lIla przewodniczącego Komitetu Jana Pałysiki. "Rekomendując radnego Jana Pałyskę lIla prze,wodniczącego Miejskiego .Komitetu Kontroli Spolecznej, Prezydiuan Rady działa w przekonaniu - 'podkreślił adny StalIllsław Antczak - iż spelnia on w całej rozcaągłości wymagi, jakim wiruIi odpowiadać !kandydaci do tej odpowiedzialnej funlkcji spolecźneJn.

Sprawozdania

W wyniku głosowania jawnego Rada podjęła uchwalę w sprawie 'Odwolania i powołarnia przewodniczącego Miejskiego Komitetu Kontroli Społecznej w Poonallliu przy dwóch gl06ach wstrzymujących się. Przewodniczący Rady Józef Swdtaj poinformował, iż do Prezydium Rady wpłynął wniosek Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w sprawie stworzenia 'Oddzielnej komisji do spraw rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Na posiedzeniu w dniu 30 styc,znia 'Prezydium postanowiło przedstawić spra'wę powołania takiej Komisji poszerzając jej zaka:es działarnia o problemy leśnLctwa. W Uniemu ezydim Rady radna Irena Kan'Onowicz przedstawiła projekty uchwał w sprawach: powołania K'Omisji Rolnictwa, Gospodarki :2;ywnościowej i Leśnilctwa, znrtany nazwy 1 składu osobowego Komisji Zaopatrzema Ludlllości, Usług i Rolnictwa. "Wojew6dzki Zjazd Delegat6w Zjedllloczonego Stronnictwa Ludowego zwrócił się z wnioskiem o powołanie przy Miejskiej Radzie Narodowej 'Odrębnej komisji do I>Praw rolnictwa d gosP'OdarIm :tywnościowej. Podstawę tego słusznego wniosku stanowi bezwzględllla P'Otneba bardziej s.krutznego zajęcia się problemami rolnictwa na obszarze miasta, ze względu na znaczny areał gruntów w:,<tkowanych rolniczo, dających znaczną produkcję rolną i ogrodniczą oraz konieczność maksymalnego wykm"zystania grunt6w .nie' zagospodarowarnych. Prezydium Rady uznając r6wnież ,za bardzo wa:l:ny problem odlllowy i rozwoju lasów komunalnych, Im;6re w mieście zajmują ok. 2500 ha powierzchni, P'Ostanowiło poszerzyć zakres dEałarnia tej komisji o problematykę lasów, wobec czego Komisja posiadałaby w gestii

problemy roLnictwa, gospodarki :l:ywnośc.towej i ,leśnictwa. . "W związkU z powołaniem odrębnej Komisji Rolnictwa, GOspodarki :2;ywnościowej :l Leśni,ctwa zachodzi. k'Onieczność zmiany nazwy dotychczasowej K'Omisjl Zaopatrzenia Ludności, Usług i Rolnica. Ponadto wobec faktu, że na członków Komisji RolnActwa, Gospodarki Zywnościowej i Leśnictwa powołano ośmiu radnych, którzy byli członkami Kom,isji Zaopatrzenia Ludności, Usług i Rolnictwa, istnieje potrzeba zmniejszenia składu osobowego tej Komisji z dwudzies,tu czterech do szesnastu radnych". 'w wyniku głosowania jawnego, Rada podjęła obie uchwały jednomyślnie. iPrzewodniczącym Komisj,i !Rolnictwa, GosP'Odarki Zywnościowej i Leśnictwa zostal radny Stefan Ratajczak. IPrzewodniczący Rady Józef Switaj podsumowując obrady Sesji zaproponował, abY z uwagi na zgłoszenie przez radnych dużej liczby interpelacji 1 wniosik6:w, a jednocześnie aby nie dopuścić do udzielania niepełnych odpowiedzi, Rada zobowiązała Prezydenta do opracowania odpowiedzi na piśmie w okresie między 8e5jami lub poinformowania radnych o sposobie ich rea1izacji na najbliższej Sesji w dniu 13 marca 1981. iPonadto przew'Odniczący Rady zwr6cił się z apelem do wszystkich radnych o aktywny udział ,w k'Onsult'acjach z samorządem mieszkańców nad projektem Planu Społzno-Gospodarczego i bud:l:etu miasta na rok 1981.

Na tym P'Orządek obrad został wyczerpany. Z.amknięcie obrad XVI Sesji Miejskiej Rady Narodowej nastąpiło o godz\inie 13.50.

Marian Genowefiak

ANEKS

KOMISJE MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ UTWORZONE NA SESJI RADY W DNIU 26 II 1981 R.

Komisja Rolnictwa, Gospodarki Zywnościowej i Leśnictwal. Wojciech Jablkowslki, 2. Teodor ŁaJp, 3 Wanda Mazurek (zastępca przewodniczącego), 4. Alfons Motała, 5. Marian Nowak, 6. Stefan Ratajczak (przewodniczący), 'l. Roman Silski, 8. Bogusław Szydłowski oraz spoza Rady: 9. Marian Frankiewicz, 10. Edmund Pabiszc&ak, 11. Jan Sznajder.

KiOmisja zaopatrenia ludności jusług l. Zygmunt Chmielewski, 2. Józef Cichowlas, 3. ZdzIsław F:l.lipiak (zastępca przewodniczącego), 4. Jan Janiszewski, 5. Zofia Józefek, 6. Mieczysława Juchacz, 7. Irena Kanonowicz (przewodnjcząca), 8. Władysława Krystyniak, 9. Iacy Łycl/:yńskd, 10. Łuejan Mikołajczak, 11. Genowefa Mirska, 12. Bogdan PewińSki, 13. Eugeniusz Piechocki, 14. Czesław s.nładY, 15. Stanisław wojsznis, 16. Maria ZajączYk.

POSTANOWIENIE ,PREZYDIUM MłEJSKIEJ RADY NARODOWEJ Z DNIA 30 STYCZNIA 1981 R.

W SPRAWIE ZWIĘKSZENIA UBRA WNIEŃ MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ I JEJ ORGANOW ORAZ PREZYDENTA M. POZNANIA

Na podstawie [...J Uchwały Rady Państwa z dnia 31 maja 1975 r. w sprawie wzorcowego regulaminu rad narodowych jak również kierując się wytycznymi przewodniczącego Rady Pajstwa z dnia 28 XI 1980 i1". W sprawie umocnienia pozycji rad narodowych, Prezydiium Miejskiej Rady Narodowej w Poznaniu postanawi,a co następuje: Wystąpić do Rady Państwa i Rady MinIstrów o: l. zwiększenie uprawnień Miejskiej Rady Nao:odowej w Poznaniu i jej organów jak i1"6wni Pirezydenta m. Poznania dających gwaraneję rze,czywistego oddziaływania na ksztaH uChwalanych corocznie planów społeczno-gospodarczych i budżetu m. Poznania oraz zapewniających mo!liwość sprawowania społecznej kontroli i egzekwowania realizacji zadań wynikających z planu i budżHu; 2. podporządkowanie prezYdentOWi! m. PoznanIa jednostek organizacyjnych wykonujących zadania objęte planem społeczno-gospodarezym oraz świadc.zące całą sferę usług na rzecz mIasta, decydujących o jego prawidłowym funkejonowaniu.

Uzasadniell1de

Przeprowadzona w 1975 r. reforma administracyjnego podziału kraju oraz funkcjonowania organów władzy i aW1l'in'istracji państwowej, spowodowała, iŻ Miejska Rada NarodoWa w Poznan!iu i prezydent m. Poznnia jako organy władzy terenowej i administracji państwowej, wyposażone zostały w kompetencje olm"eślone dla wszystkich jednostek miejskich stopnia podstawowego bez względu na ich wielkość. Konsekwencją tego stanu rzeczy było ograniczenie uprawnień R.ady w pod,stawowej sferze działalności tj. w tworzeniu pLanu i budżetu oraz oddziaływania na przebieg d kontrolę ich realizacji. Należy zatem przyjąć, !e ustalanie zadań planowych dla ponad pięćsettysięcznego miast,a, licząeego się w 'kraju ośrodka przemysłowego, naukowego d kulturalnego, stanowiącego siedzibę Międzynarodowych Targów Po:mr.ańskich odbywa się na szczeblu wojewód7Jkim a niekiedy nawet na szczeblu centralnym, a roLa Miejskiej Rady Narodowej i prezYdenta m. Poznania sprowadza się wyłącznie do przyjmowania zadań i wskaźników z planu wojewódzkieg,o. Również z bud!etu miasta wyłączono część dochodów i wydatków związanych z fi nansowaniem szeregu dziedzin, stanowiących w świetle Ustawy o Radach Narodowych zadania miejskich rad narodowych. W bud!ecie miejskim pozostawiono jedynie finansowanie zadań w zakresie 'kuLtury, oświaty i wychowania (I/: wyłączeniem działalności inwtycyjnej), utrzymania i konserwacji dróg i mostów, oświetlenia, oczyszczania miasta, dla których to zadań dysponentem środków jest jednakże Wojewódzkie Zjednoc:lcnie Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej pOdporządkowane WOjewódzkiej Radzie Narodowej. Finansowanie całej działalności słpżby zdrowia i opieki społecznej następlje natomiast wyłącl/:nie z budżet,u wojewódzkiego. Analogiczna sytuacja występuje w sfeMe finaltlSowania zadań _dotyczących kultury fizycznej. Nie jest także powiązana z budżetem miejkim działalność w dziedzinie drobnego przemyslu. Wł-'awdzie Zarządzenie Nr 11 wojewodY poznańskiego z dnia 22 lutego 1977 r. poszerzało upraWiIlienia ,!prezydenta m. Poznania w sferze spraw komunalnych, mianowicie poszczególne przedsiębiorstwa i zakłady podporządkowane wojewodzie poznańskiemu zostały zobowiązane

8.

Sprawozdaniado dokony,wania uzgodnień z prezydentem m. Poznania w sPrawie zmian planowycH oraz e,wentua'1nych .zmian tych zadań, posianowienia tego zarządzenia j,ednak nie doczekały się praktycznej realizacji, bowiem zostało ono w całości uchylane zan:ądzenlem Nr 24 l'jewody poznańskiego z dnia 18 IV :19'19 r. w wyniku tych .kroków organizacyjnych, wszystkie słu!by komunalne zgrupowane ostały na szczeQlu woje,w6dzim i pOdporządkowane wojewodzie poznańskiemu. Dotyczy to także jednostek, których zakres działania skoncentrowany jest wyłącznie rw granicach miasta, do których należą przedsiębiorstwa gospodarki mieszkaniowej; zieleni; techniki sanitarnej; taksówkowe; ogród zoologiczny oraz równie! takie przedsiębiorstwa jak: komunikacyjne, wodnok,analizacyjne, energetyki cieplnej, ;Mórych potencjał wokoło 80 procentach zaspokaja potrzeby miasta. Szczeblowi wojewódzkiemu podporządkowano jednostki organizacyjne służby zdrowia, pozbawiając w ten sposób władze miejskie mo!liwości oddziaływania w tym zakresie. Podobne rozwiązania organizacyjne objęły sferę planowania przestrzennego i jego realizacji, a odpowiednie służbY zgrupowane zostały w Wojew6dzkim Zarządzie Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich.

W wyniku wyżej przedstawionych procesów centralizacji, wSystkie służby organizacji miejskiej zgrupowane zostały na szczeblu wojewódzkim, a w zal«esie dzlała,nia miejskiego organu administracji państwowej pozostały wyłącznie sprawy związane z zała.twlanlem indywidualnych spraw obyw'a'teli. Ranga Miejskiej Rady Narodowej jaiko terenowe.o ocganu władzy, sprowadzona została natomiast do organu, który z koniecznoci przyjmuje do wiadomości narzucone z góry wskaźniki i zadania i nie posiada wpływu na ich realtz,ację. Zarówno na posiedzeniach Komisji jak i Rady często ważany jest pogląd, iż aktualny zakres kompetencji Miejskiej Rady Narodowej w Poznaniu i jej organów jest rznacznie węższy niż wynika to z treści artykułu 15 ustęp l i 2 Ustawy o Radach Narodowych, jak również z treści artykułu 37 Ustawy o dwustopniowym podziale administracyjnym państwa oraz o zmianie Ustawy o Radach Narodowych gdy! nie obejmuje szeregu dziedzin stanowiących w 1975 r. bezsporne uprawnienia ówczesnych dzielnicowych rad narodowych. Zakres uprawnień prezydenta m. Poznania także nie odpowiada dyspozycjom przepisów zawartych w statusie naczelnika. Reasumując powy!sze wywodY, Prezydium Miejs1ciej Rady Narodowej w Poznaniu kierując się wytycznymi przewodniczącego Rady !Państwa z dni,a 28 XI 1980 r. wyraża poglą1:l., iż niezależnie od zapowiadanego rozszerzenia upra,wnień rad narodowych, konieczne jest podjęcie w r,amach Obow.iązujących aktualnie przepisów Ustawy o Radach Narodowych, takich działań, które przyczyndły się do tego, aby Miejska Rada Narodowa w Poznaniu sprawowała faktyczną rolę terenowego organu !Władzy państwowej d podstawowego organu samoa:ządu społecznego, naton1iast prezydern m. !Poznania miał możliwości oddziaływania na wszystkie służby wykonujące zadania lIla rzecz miasta. Aby te cele osiągnąć niezbędne jest: l. W pierwszej kolejności wprowadzenie nowych zasad opracowywania planów społeczno-gospodarczych i bUdżetu, zapewniających MiejskIej Radzie Narodowej w Poznaniu faktyczny wpływ na treść przyjmowanych do re,alizacji zadań. KOr!lystając z przepisu adykułu 9 Ustawy o iRadach Narodowych istnieją bowiem mo!liwości wyoCll"ębnienia w planie społeczno-gospodarcrzym województwa istctnych dla miasta zadań. Pociąga to jednak za sobą rozszerzenie źródeł dochodów wchodzących w skład budżetu miasta. 2. Do stworzenia Miejskiej Radzie Narodowej w !Poznaniu i jej organom możliwości wykonywania zadań określonych w artykule 15. Ustawy o Radach Narodowych, niezbędne jl!st: l. podporządkowanie 'Miejskiej Radzie Narodowej przedslęhlor,stw: Komunalnego przedSiębiorstwa Techniki Sanitarnej; Poznańskiego Przedsiębiorstwa Zieleni Miejskiej; Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkanowej ; Miejskiego Przedsiębiorstwa Taksówkowego; Zarządu Dróg i Mostów; 2. przywrócenie terytorialnego zakresu działania, a następnie podporządkowania _Miejskiej Radzie Narodowej Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, Wojewódz,kiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wojew6dzkiego Prrzedslębiorstwa Wodociągów I KanaLizacji, Wielkopolskiego Parku zoologicznego; 3. podporrządkowaonie Miejskiej Radzie Narodowej Kombinatu BudOWlIlictwa Komunalnego z wszystkdmi jego oddziałami oraz bazą tralllSportu; 4. podporządkowanie Miejskiej Radzie Narodowej państwowych i ,spółdz,lelczych zakładów produkujących na potzeby rynku lokaLnego; 5. stworzenie warunków organizacyjnych do sprawow,ania fakrtycrurego nadzoru nad działalnośctlą Zespołów Opieki Zdrowotnej i przemysłowej służby zdrowia; 6. przekazanie władzom miejskim uprawneń lokalizacyjnych w stosunku do W'Szy'stklch lnwestycji na obszarze m1Iasta, z wyłączeniem zastrze!onych dla władz centralnych; 7. stworzenie warunków organizacyjnych dla, realizacji .planu zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do wszystkich inwestorów, w fym rówmeż Jedn!l'5tek gospodarkd uspołecznionej',

wykonanie zadań przewidzianych w tym zakresie w statucie -naczelnika wymaga wyodrębnienia dla miasta odpowiedniej służbY planowania przestrzennego.

Przedstawiane wy:!;ej propozycje dotyczące doraźnego zwiększenia faktycznych uprawnieiI Miejskiej Rady Narodowej w Poznaniu i prezydenta m. Poznania stanowią w odczuciu Prezydium Miejskiej RadY Narodowej piezbędne minimum dla zagwarantowania wykonywania przez Radę i jej organ wykonawczy fu.nkcji gpspodarza terenu, co zresztą zgodne jest z procesem odnowy :!;ycia społeczno-politycznego i znajduje odzwierciedlenie w powołanych wytej wytycZll1ych przewodniczącego Rady Państwa z dnia 28 II 1980 rfi

INFORMACJA W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA PODZIAŁU DZIAŁEK NA WLNOGRADACH W SWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISOW I ZASAD BRZY JĘTYCH W OHRACOWANIACH URBANISTYCZNYCH (fragmenty)

Informacja mniejsza obejmuje tereny: Stare Miasto 2 - ograniczone ulicami: Winogrady, Obomleka, Słowiańska, Gronowa, za cytadelą, Winogrady; St,are MIasto 3 - ograniczone ulicami: W1nogrady, Murawa, SłowiańsJ{a, Szelągowska, WinogradY; Stare Miasto 3A - ogranIczone ullcam1: Za cytadelą, WinogradY, Szelągowska, Park na Cytadeli, Winogrady.

1. Charakterystyka zabudowy Osiedli na Winogradach do roku 1957

Obszary objęte istniejącYm1 planami szczegółowymi Stare Miasto 2, 3 i 3A powstały jako osiedla w okresie międzywojennym i w 1945 r. były w ok,. 15 - 20'11> zabudowane domamI mieszkalnymi o różnej wielkości. Wprowadzenie przepisów wyłączających domy jednorodzinne spod gospodarki lokalami, rozpoczęło w polsce powojennej okres rozwoju prywatnego budownictwa mieszkaniowego. Zgodnie IZ Ustawą z dnia 28 V 1957 r. wszystkie domy do 110 mi powierzchni u:!;ytkowej są odtąd domamI jednorodzinnymi [...] W te.n sposób Winogrady stały się osiedlem budownictwa jednorodzinnego. Wielkość działki ,pochodząca z przyd2Jiału przedwojennego wynosiła w Poznaniu średnio 600 - 800 mi. Tutaj na Winogradach była raczej rzadka - na ogół mamy działki większe, o powierzchni 1000 - 1300 m'. Dodatkowo, właściciele posesjI przy ul. Winogrady od nr. 102 do 150 oraz Szelągowskiej od nr. 11 do 30 (Stare MIasto 3A), posiadali na zapleczu swoIch działek drugą działkę o wielkości od 2000 mi do pOIIlad 4000 mi lecz bez pl"awa jej zabudowy. Linię roęaniczającą tych działek stanowllły mury północnych fos Cytadeli [. ..]

3. Plany szczegółowe zagospodarowania przestr:ł;ennego

S t a r e M i a s t o 2 i 3. Pierwsze plany szczegółowe dla terenów budoW!1'lictwa jednorodzinnego m. Poznania opracowała PracOWlIlIa Urban1styczna w latach 1958 - 1960. Dla dzielnicy Stare !Miasto opracowano wtedy pięć takich planów z czego dwa stanowiły Winogrady rozdzielone ulicą Murawa na Stare Miasto 2 I 3, który w owym czasIe obejmował równie:!; tereny oznaczane obecnIe jako Stare Miasto 3A. Wykonane plany wprowadziły dodatkowe podziały, tworząc na działkach nie zabudowanych zabudowę bliźnIaczą jako zasadę obowIązującą. Poza tym w blokach o nadmie1:nie głębokich działkach wprowadzono zabudowę wewnętrzną z dojazdem z istniejących u1!l.c - ma to mIejsce na terenie Stare M1lasto 2 i 3. Plany zatwIerdzono w 1961 r. i odtąd obowiązywałyone do 1969 r., tzn. do czasu ich aktuallzacjI. Podziały geodezyjne były wYKonywane rzadko i prawie wyłącznIe na wniosek i koszt właściciela terenu. Nowe spojrzenie na budownictwo jednorodzinne, które dokonało sIę na początkU lat sIedemdziesiątych wywalało wIele nowych przepisów, a dom jednorodzinny stał sIę waźnY1n og,rlwem polityki mieszkaniowej. Budownictwo jednorodzinne ujęto w plany pięcioletll1.ie. Wprowadzono podziały geodezyjne z urzędu i nało:!;ono obowiązek zabudowy w, termim!ch określonych w uchwale o ustaleniu terenu budowlanego i podziale nieruchomoAci ona działki

Sprawozdantabudowlane. Przyjęto zasadę tenn1nowej i jednoczesnej zabudowy całych osiedli. Władze terenowe zobowiązane z06tały do uzbrojenS,a OSiedl.1 jednorod2ilnnych w podstawowe urządzenia komunalne. Ur,uchomiono 1m'edytową ,pomoc państwa, rozbudowano zC6tawy pt'Q.jektów powtarzalnych itd. Prace nad akllualizacją planów szczegółowych Winograd prowadził Dzielnicowy Zpół Urbanistyczny Stare Miasto w latach 1967 -1968. Jednym z głównych powodów aktualizacji była :konieczność !Ustalenia nowych granic osiedli. Wy.rrlkła ona głównie na skutek podjęclia decyzji o budowie dutej dzielnicy mieszkarulowej na Winogradach. Wytrasowano WJtedy nowy przebieg ul. Słowiańskiej, llkwidując domy jednorodzimIe po jej p6łnocnej stronll.e. Reszta tej zabudowy w pOSJ1;,aci pojedynczych budynków pozostała do dziś na OSliedlu Przyjaźni i Wielkiego Patdziernika. Ustalono r6wniet granicę od strony Cytadeli. Odtąd stanowi ją ul. Za Cytadelą dO wlotu w ul. Winogrady li dalej ,wzdłut muru pÓłnocnych- fos po $ladz1e prywatlIlych działek at do al. SzelągoW5kiej [...J Zaktualdzowane plany szczegółowe budownictwa jednorodzinnego na Wdnogradach Stare Miasto 2 1 3 !Zostały zatwierdzone Uchwałą nr 9 Prezydium Rady Narodowej m. Poznania z dnia 28 II 1969 r. po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinU Dzielnicowej Rady Narodowej Stare Miasto oraz rozpatrzeniu wniosków i odwołań zgłoszonych w czasde ustawowego ok.resu publicznego wyłotenia ,projektów ;plan6w. O s d e d l e Z a C y t a d e l ą - S t a Il" e M i a s t o 3A. Budownictwo jednorodzinne w pierwszym ,planie szczegółowym z 19&1 r. pooa za'budową działek przyległych' do ulicy Winogrady i S.zelągowskiej nie było w zasad21le zaprojektowane. Zamteresowanlie tym terenem było zawsze duże i na wniosek Dzielnicowej Rady Narodowej Stare Mialsto zaprojektowano w planie zat'wierdzonym w 1969 r. nową drogę, ,r6wnoległą do ul. Winogrady z trzydziestoma działkami w zabudowie bliźnriaczej. projekit ten spotkał się po paru latach z oceną dość krytyczną. Podkreślano jego nieekonomiczność ze względu na jednostronną z,abudowę oraz brak motliwości wykorzystania remy prywatnych terenów sięgających do granicl parku na Cytadeli. Jego realizacja, zgodnie z ówcześnie stosowaną praktyką, zależała wyłąc2lnie od prywatnych właścicield terenów. Podział działek, a szczególnie utworzenie nowej ulicy, dokonać mogło się jedynie po wykonaniu podziałów przez wszystkich właścicieli - a takiej jednomyślności nie było. Planowany rozwój budownictwa jednorodzinnego w pięc'ioleciu, 1971 - 1975 oraz zarysowujący sdę ma'k teren6w możl1wych do przeznaczenia na ten cel w granicach administracyjnych miasta, zmusił władze Dzielnicowej RadY Narodowej do zajęcia wiążącego stnowiska w zakresie dalszych terenów. Komisja Budownictwa Dzielnicowej Rady Narodowef Stare Miasto przy udziale głównego architekta d przedstawicieli Zarządu Zieleni Miejskiej, dokonała w 1970 r. szczegółowego przeglądu całego terenru. Stwierdzono wtedy, te prawie wszystkie działkii, z wyjątkiem tr.ze,ch-czterech, są nadal zaniedbane. Polecono zllkwidowanie hodowli nutrii, starych walących się szop, usunięcie śmieci, stert stłuczki szkła li fajansu oraz gruzu, a takte butwiejących zwalonych drzew ti gałęzi. Wobec sta,nowiska Społecznego Komitetu Budowy Parku Brater.;;twa Bronli i Przyjaźni Polsko-R,adzieckiej na Cytadeli, te zainteresowania w zakresie rozbudowy parku kończą się na północnym murze dawnych f 06 - usta,lono, il:e granicę terenów budowlanych maj') st,anowić granice prywatnych działek od tej strany. Zarząd Zieleni Mlejskiiej poinformował, te zleci opracowanie rekonstrukcji ro.zebra,nych ,fragmentów murów fos i opracuje zasadę zagospodarowania skarp terenowych. Na posiedzeniu Dzielnicowej R.ady Narodowej Stare Miasto zapadła decyzja o przeznaczeniu omawianego terenu w całości pod budownictwo jednorod:tLnne. Decyzję tę zaaprobowały władze miasta. Pr6by wpr,owadzenia na wolne' tereny osiedla Za Cytadelą, zabudowy poprzez sp6łdzlelczość mieszkaniową lub zwlą ,twórcze ,nie powiodły się wobec braku zainteresowania pierwszych i trudnośd prawnych dr,ugich. W tej sytuacji prezydent m. Poznania podjął w 1974 r. decyzję opracowania planu realizacYJnego i dokonania podział6w geodezyjnych we własnym zakresie, tak jak czyniono dla innych terenów przeznaczonych pod zorganizowane budownictwo jednoroozinne. Program osiedla miał zaspokoić w połowie, znane miastu od lat potrzeby ,,mieszkania z pracownią" dla członk6w związków twórczych! .naukowców oraz w drugiej połowie dla zakładów pracy, a w tym odpOW'iednią rezerwę dla człanków rodzin właścicieli terenu, ustawowo uprawnionych do zachowania działki powstałej z wtórnego podziału. Koncepcja płanu realizacyjnego uodniodil została ze WSlZystkimi zainteresowanymi jednostk,ami w tym t,akte ze Społeeznym Komitetem Budowy Parku Braterstwa Broni i Rrzyjaźni Polska-Radzieckiej na posiedzenll.u w dnlru 12 XII 1974 r. ,Koncepcja ta st,anowiła podstawę do opracowania planu szczegółowego Stare Miasto 3A oraz właściwego plarru realizacyjnego. ZainteresowanIE'

..

instytuCje a:ostaly zawiadomione poprzez :prasę a właśclcdele n'leruchomości dodatkowo lmlennie o zakończeniu planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego I moc!:liwośCll zapoznania się z :nim w czasie wyłotenia do wglądu pubLicZ'llego, które o<lbyło się w dniach od 27 V do 7 VII 1975 r. Opracowanie planu. szczeg6łowego zagospodarowania przestrzennego osiedla Za Cytadelą _ Sta;re Miasto 3A przed (Zakończeniem ,pop;rrzedzone zostało dokonaniem odstępstwa od planu ogóLnego zarządzeniem Nr 6 prezydenta m. Poznania z dnia l II 1975 r. plan szczeg6łOWY zatwierdził ,prezydent zarządzeniem nr 24 z dnia 27 VllI 1978 r. [...J

5. Ocena urbanistyczna planów Stare Miasto 2, 3 i 3A

Mo:t.na stwierdzić, te jrut ponad dwadzieścia lat trwa realizacja budownictwa jednorodzinnego na obszarze Winograd według ustaleń urbsmstYC2Jl1ych podjętych w la>tach 1958 - 1980 [. ..J wszystk!ie trzy osiedla winogradzkie nale!ą do budownictwa jednorodztnnego o [[1ajwiększych w Poznaniu dz!ałkach, a ich zaludnienie jest przy "do1nej dopuszczalnej granicy a nawet poniżej tej granicy. (Tabela l)

Tabela l

DZIAŁKI OSIEDLI WINOGRADZKICH

I - I Średnia Liczba mieszkańców Tereny Ilość - wielkość na hektar Osiedle: netto w ha działek działki według I według w m Z projektu normatywu Stare Miasto 2 66,13 - 500 467 , 117 120-170 Stare Miasto 3 49,68 301 470 138 120 - 170 Stare Miasto 3A 14,10 186 454 141 120-170

Odnośni;! lIJJiekt6rych zagadnień szczegółowych wyjaŚ11l8 się, te: A. Ul. Bastionowa została zaprojektowana na śladzie dawnej ul. Zaków. Jej ukSl1JtaQowanie i wprowadzenie ,przy ,niej nowej zabudowy miało na celu stworzenie ruporządkowanego widoku od strony parku na CytadeLi. propoo:ycja jej J:l.kwidacji na pewnych odcinkach, wyrażona przez Komi,tet Osiedlowy, sprzeczna jest z zatwderdzonym w 1969 11". planem szczegółowym :l utrudni zakończenie uzbrojenia tego terenu. Domaganie się Komitetu Osiedlowego powiększenia terenów dwóch szk6ł w tym rejonie, kosztem ul. Bastionowej nie zostało potwierdzane przez Kiuratoriwn Oświaty i Wychowania Urzędu Wojew6dzkiego. Kuratorium w dniu 29 I 1981 r. potwierdziło, te ustalenia planu szczegółowego zaakceptowane na piśmie przez inspektora szkolnegO, dokonane w siedzibie Dzielnicowej Rady Narodowej stare M'lasto dnia 13 [X 1968 1".. są nadal akitualne [...1 B. Odnośnie S:Zlkoły podstawowej Nr 38 przy ul. Za Cytadelą stwierdzono, te nikt z R:uratorium Oświaty d wychowania nie u7,gadnlał dotąd propoo:ycji Komitetu Osiedlowego, pobudowania Klubu Seniora na terende zarezerwowanym w planie szczegółowym dla tej Szkoły. Poza tym szc'zupłość tego terenU obrzetonego dwiema uLicami i boiskiem szkolnym wydaje się wyborem nietrafnym. C. Wewnątrzblolkowa jednorodzinna zabudowa WQlnostojąca i bUźniacza wprowadzona została już w IpIlerwszym planie urbanistycznym tj. px,zed dwudziestu laty i wszyscy zainteresowani właściciele działek ją mIali, gdyż kudy plan szczeg6łowy jest z'awsze wykładany do wglądu public'znego. Zaktualizowany plan z 1969 ;1". stan ten zachował w z,asadzie bez zmian. We wszystkich przypadkach gdy istniejące dzłalki są nadmiernie głębokie i mimo dodania nowej zabudowy po obrze!u bloku urbanistycznego, osiągnięta średnia wielkość działkIi. Zl1acz'nie przekracza wielkość normatywną, a wskamik zaludnienia jest zbyt mały i nieekonomiczny, powstaje konieczność wprowadzenia zabudowy wewnętrznej. Jednym z zarzutów jest fakt, te niektóre działki "wewnętrzne", powstałe po wtómYm podziałe z kilku części zbędnych, są większe od dztałek macierzystych umniejszonych pzez podział i zachowane przez właściciela. Jest to kwestia intensywności z.abudowy "wewnętrznej" o ym najczęśC'iej decydują mo!liwości techniczne - doprowadzenia dróg dojazdowych w ilości zaletnej od istniejącej zabudowy orarz zachowania mlnimalnej dopuszczalnej działki Ta zasada domiJl1uje na WiLnograda,ch. D. Drogi dojazdowe do wewnę'trznej zabudowy :z,akońc2:OIle zostały "nawratką". Jej wlel

Sprawozdaniakość 'WYn.ikała z wymogów jakie postawiło Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta warunkujące odbdór śmieci mo:!:liwością nawrócenia ISamochodem specjalistycznym. Obecnie Przedsiębiorstwo zmieniło technikę transportu d dowozi kubły ręcznym wózkiem do głównej ulicy. Został zatem większy ponad uzasadnione pot,rzeby "placyk nawrotkowy". Poniewa:!: w planie szczegółowym, w części objętej placykiem nawrotkowym przewidziano zabudowę gaJ'ażową lub stałe miejsce parkowania, działki pod gara:!;e ll1ie mogły być objęte ustaleniem terenów bUdowlanych. Tym samym konieczna jest stosowna zmiana Zarządzenia Nr 15 z dnia 17 VII 1976 r. i Zarządzenia 'Nil" 20 z dnia 9 VIII 1976 r. prea:ydenta Poznania przez wyłączenie z teren6w b>.ldownlctwa jednorodzinnego działek puewidzilanych pod gall"a:!:e.

6. Problemy zieleni na osiedlu Za Cytadelą Z uwagi na fakt, :!:e na terenie osiedla Za Cytadelą zachował się bogaty drzewostan, w tym tak:!:e drzewa 'owocowe, na zalecenie głównego arChitekta miasta wykonana została w 19 r. inwentary'zacja starodrzewu. Wszystkie propoo:ycje zabudowy tego terenu wykonYW8J1le były na podkładach posiadających zdnwentaryzowany starodrzew, a ocena tych projekt6w mle:!:ała od praWidłowego stosunku do 1stniejącej zieleni.

N.ależy przypomnieć, że w walkach o wysrwobodzenie POZlIlani,a, zImą 1945 Il". najwięcej ucierpiały drzewa północnych stoków Cytadeli. Całe poszycie łąc:m1ie z krzewarrui ! małymi drzewami było wycięte. Dute drzewa miały niekiedY całe korony ustrzelone - zostały jedynie pnie. Jeszcze w 1980 r. można było oglądać suche drzewa stojące lub Idące w stertach gnijących gałęZIi. Większość drzew odrodzUa się jednak muno, :!:e wojnę odchorowały i że prawie ka:!:de posiada dziuple a nawet całe puste ,pnie. 'Po każdej większej wichurze, kt6reś z nich waU się na ziemię. wecDug opinii specjalistów z Poznańsiclego Przedsiębiorstwa ZieleIIii iIlałdy dążyć do sukcesywnej wymiany wszystkich chorych drzew nie tylko w celu uniknięcioa niebezpdeczefrstwa jak!ie W takiej sytuacji zawsze istnieje na terenie zamieszkałym, ale ta1de dla zabezpieczenia pozostałego drzewostanu przed szkodnikami, grzYbem, pleśnią itp. Zgodnie z p181Ilem realizacyjnym przewddziane do usunięcia są jedy,nie drzewa znajdujące się w obrysie projektowanej rzabud,owy, na pasmach jezdJ1! 'oraz uniemożliwiające pobudowanie uzbrojenia komunalnego. Wycięcie w takich przypadkach drzew wymaga odrębnego zezwolenia iPoZlIlańskiego Przedsiębiorstwa' Zieleni. Odnoś11iie zagospodarowania skarpy na styku osiedla z parkiem na Cytadeli, powstałej po powojennej rozbiórce da'WIlYch murowanych fos, Poznańskie Pr'zedsiębiorstwo Zieleni wykona do końca lutego 1981 1'. uproszczony plan realizacyjny. Plan ten będzie podstawą do wykonania prac porządkowych przy których współuczestniczyć będą użytkownicy działek, według ustaleń I uzgodnIeń dokonanych pme.z SpołecZlIlY Komitet Budowy Osiedla "Za Cytadelą".

7. Ustalenia i podział geodezyjny 'terenów budowlanych rejonów urballlistyc.m1ych: Stare Miasto 2, 3, 3A A. Rej o n 1\1 r b a n i s t y c z n y S t a l' e M i a s t o 2. Na podstawie szczegółowego planu zagospodarowanJ.a przestT'zennego b. Urząd ;Dzielndcowy Stare Miasto zleclił opracowame projektu podziału na dZ1ał!ki budowlane [...] 'Projekt podziału obejmował w swoim rzakresie 161 nieruchomości (143 pryWatne, 18 skarbu państwa), w tym 103 nieruchomości zabudowane domami jednorodzinnymi. Odwołało się sześćd7Jlesięciu trzech właścicIieli. Komisja do Spr8IW ro.zpatrywania wniosków i odwołań uwzględniła osiem wniosków, natomiast 'pozostałe rozpatrzyła negatywnie I...] W wyniku pOdziału powstały 134 nowe działki budowlane.

Pomimo znacznej liczby odwołań, Komisja do spraw odwołań zaproponowała zatwierdzenie proje!ktu podziału, ze wrzględu na fakt, :!:e od 1969 r. biegła ju:!: realizacja planu szczegółowego, poprzez wydarule pozwoleń na budowę domów jednorodzinnych oraz udzielenie zgody na indywidualne wn'ioski o podział nieruchomości, w wyniku kt6rych przyjęto na Skarb Państwa ca:ęści 11Iieruchomości przewidziane na drogi (33% określonej nieruchomości) i działki dla wewnętrznej zabudOWY. Ponadto nieuwzględnienIe znacznej liczby odwołań wynikło stąd, :!:e prowadziły one do uniemo:!:liwienia, wYrulkającego z narodowego planu społeczno-gospodarczego obowiązkU miasta, udostępn[enia okTeślonej liczby działek pod planowane budownictwo jednorodZIinne. Wnioski I odwołania godziły tak:!:e w :zasady mczegółowego ,planu zagospodarowania przestrzennego. Dotyczy to równie!' innych terenów bUdowlanych, a w szczególności rejonu Stare Miasto 3.

Projekt ustalenia terenu budowlanego I jego podziału noa działki budowlane zatwnerdzony został Zarządzeniem NT 20 prezydenta m. Poznania z dnia 9 VIII 1976 r.

B. Rej o n u r b a n i s t y c z n y S t a I' e M i a s t o 3. Na ,podstawie planu szczegółowego zagospodarowania p.zestr,zennego b. Urząd Dzielnicowy St'are Miasto zlecił opx,acowanie proje'ktu ,podziału na działki budowlane. Projekt zarządzeIliia o ustaleniu terenu budowlanego i jego podzialu na działki budowlane zostal wyłOżony do public!2mego wglądu w dniach od 20 II do 3 IV 1975 r. [...] Projekt podziału obejmował siedemdzdesiąt trzy nieruchomości zabudowane domami jednorodzinnymi. Od pl"ojektu <l8rządzenia odWołało się dwudlZiiestu siedmiu właścicieli. Komisja do spraw roopatrywania wniosk6w 1 odwołań, uwzględniła cztery wnioski, natom[ast pozostałe rozpatrzyła negatywnie [...] W wyniku podZliału powstało 75 nowych działek 'budowlanych.

Projekt 'podziału na dzi,ałiki budowLane zatwierdzony został Zarządzeniem Nr 21 pl"ezydenta m. !Poznania z dnia 10 VIII 1976 r. C. Rej o n u r b a n 1 s t y c Z n y S t oS r e M i a s t o 3A [...] Pwjekt podziału na drz.iałiki budowlane zoSltał wyłożony do publicznego wglądu w dnd,ach od 27 V do 7 VI'I 1975 11'. [...] Obejmował swoim zakresem 59 nieruchomÓścl (35 prywatnych, 24 skarbu państwa), w tym 4 nieruchomości zabudowane budyn'kami jednorodzinnymi. Z czterech nIeruchomości wydzielono ty1iko niewiele powierzchni rł: pl"zeznaczenlem na drogi. Od projektu rł:arządzenia odwołało się .t.ech właścicieli. Kmisja do spra,w rozpatrywana wniosk6w i odwoań uwzględniła dwa wnioski, natomiast jeden rOZpatrzyła, negatywnie. W wyniku podziału powstało 137 nowych dZiałek budowlanych.

Projekt podziału na działki budowlane zatwierdzony został ZS!1'ządzeniem Nr 27 'Prezydenta m. Poznania z dnia 25 X 1976 r.

8. Rozdysponowanie działek powstałych w wyniku wtórnych podziałów Star,e Miasto 2, 3 i 3A

Wyk,onując zarządzenii,a pl"ezydenta m. PoznanIa w sprawie ustalenia terenów budownictwa jednorodzinnego na obiekt,ach Stare Miasto 2, 3 d 3A Zarząd Gospodarki Terenami Udostępnił w, formie zachowania i nadania własności oraz oddania w użytkow,anie wiecrzyste 346 działek, z tego Stare Miasto 2 - 134 działki, Stare Miasto 3 - 75 działek i Stare Miasto 3A - 137 działek. !Zachowano d nadano własność na rzecz dotychclZasowych właścJcieli 1 upxaw.nionych c:złonk6w .odzin 147 działek, pozostałe tj. 199 pl"zeznacrlono do oddania w użytkowanie wleczYSJ1;e szerokim gI1'upom pracowniczym. (Tabela 2)

Tabela 2

DZIAŁKI ROZDYSPONOWANE

Działki zachowane I Działki rozdysponowane Osiedle i nadane w użytkowanie wieczyste Razem - Liczba I % Liczba I % I Stare Miasto 2 69 51,5 65 48,5 134 Stare Miasto 3 49 65,0 26 35,0 75 Stare Miasto 3A 29 21,0 108 79,0 137 -

Wysoka licIzba d2Jlałek oddanych w użytkowanie wieczyste ma obiekcie Stare Mias,to 3A wynika z faktu, że część terenów była własnością skarbu państwa i Poznańskiej Sp6łdzielni Mieszkaniowej, a zatem nie były <me obciążone Upl"awn1en1aml do zachowania i nadawa własności dotychczasowym właścicielom. Z .meruchomości objętych ustaleniem terenów budowlanych właściciele w dużym stopniu akO!1'Zystalil z ustawowych up.aw.nień o zachowaniu i nada,niu własności upr,awn!.onym członkom lI'odzlny. Na og6lną liczbę 199 działek udostępnionych na zasadach og6lnych, udział poszczeg61'nych grup p.acowniczych w !1'ozdz!iale działek przeds,tawia się następująco: zakłady produkcyjne - 42, związki twórcze - 30, pracowmcy nauki, nauczyciele akademiccy, nauczyciele - 21, kadra kierownicza jednostek gospodarki uspołecznionej - 29, pracownicy iJntynieryjno-tecJrnlczni jednostek gospodarki uspołeczn1onej - 34, pxacownlcy aparatu politycznego i aaministracji -państwowej - 10, lekarze - 15, rzemieślnicy - 2, pełnoletnie dzieci właścicieU - 3, działki zam1emle (dla os6b wywłaszczonych pod inwestycje) - 4, działkii nierozdysponowane - 9. Rozdysponowanie działek następowało po uregulowaniu spraw terenowo-prawnych z właśclcielaUIi w .trybie umieszczenia dch w zarządzemu prezydenta o przeznaczeniu dzi,ałek do oddaIJlia w użytkowanie wieczyste. Na działki ujęte wykazem przyj-mowMlO wnioski w zasadzie pOpl"zez zakłady pl'acy, zwią'iki tw6rcze, Wojew6dzką Radę Związk6w Zawodowych"

Sprawozdaniaa częściowo ,na Indywidualne wnioski składane do Urzędu MlejlSkiego oprzez pracownik6w aparatu politycznego, adm1,nistracjl państwowej. IklerowniCQ;ej kadry jednostek gospodarK1l uspołecznionej i innych. M. in. przydzielono teł działki czlonkom r,odzin właścicieli, którzy nie byli uprawnieni z mocy ustawy do nadania Im własności. Oddanie w wieczyste ułytkowa11lie nastąpiło w tych przy'padkach ze względu ona zasady wsp6Uyc'la społecznego. Odszkodowanie za nieruchomości przejmowane na rzecz skarbu państwa ustalone zostało na pods,tawie artykułu 10 Ustawy o terenach bUdownictwa jednorodzinnego I skladiało się na nie odszkodowanie: za grunt w wysokoicl 14,40 za jeden m" oraz za nakłady budowlane I nasadzenia roślinne według indywidualnej opinii biegłych. Odszkodowanie z tytułu przejętych na skarb państwa teren6w kształtowało się w zalemości od obszaru, wielIkości i zainwestowania w granicach od 1000 do ok. 60000 zł. Uwzględnienie postulatu zmiany stosowanych stawek Odszkodowawczych prrzeW'idz.lanych w ustarw'ie o zasadach I kybie wywłaszczania nieruchomości możliwe byłoby po zmianie tej ustawy.

9. Aktualny stan zainwestowania na terenach Stare Miasto 2, 3 i 3A Generalnie. stwierd.za się duły stopień zaawa'l1Sowania rob6t, co w zasadniczy sposób ogranicza możliwość korekty ak,tualnych plan6w urbanistycznych. S t a T e M I a s t o 2. Na ogólną liczbę pozyskanych stu trzydziestu czterech działek, udzielono osiemdziesiąt cztery pozwolcnia na budowę. Z tego rozpoctlęto budowę pięćdrziesięclu pięciu obiekt6w. S t a r e M i a s t o 3. Na og6lną liczbę siedemdziesięciu pięciu porzyska!lych działek, udzielono czterdzieści cztery pozwolenia na budowę. Z tego rozpoczęto budowę trzydziestu dziewięciu oblekt6w. S t a r e M I a s t o 3A. Na og6lną liczbę stu trzydziestu siedmiu pozyskanych działek, udzielono sto czternaście pozwoleń na budowę. Z tego rorz.poczęto budowę dziewięćdziesięciu ośmiu obiekt6w [...J

10. Wnioski i uwagi końcowe l. Zmiany planów szczeg6łowych są praw.nie dopuszczalne, w sensie faktycznym jednak uzależnione od istniejąeych real:i6w. W świetle przedśtawionego wy:!:ej stanu zainwestowania przy analizie planu szczeg6łowego na zasadach określonych pismem wicewojewody poznańskiego IŻ dnia 24 XI 1980 r. jak się wydaje mogą być lI'ozwa:!:ane następujące zagadnienia: A. Ogranic.zenie biegu nowo projektowanej ul. Bastionowej na odcInkU' od ul. Zniwnej do ul. nowo projektowanej m: .2. Pozostałe odc1nki tej ulicy mogą ulec likwidacji lub ograniczyć się do form dojazdowych typu illawrotkowego lub wjazdów na zasadzie słu:!:ebnoścl z ul. Winogrady, oczywiście na podstawie uzgodnienia pomiędzy zainteresowanymi właścicielami względnie u:!:ytkownlkam1 wieczystymi działek. B. Rezygnacja z zabudowy wewnątrzblokowej przy ul. Pasieka 6 - 8. Mo:!:liwość ta wynika z faktu, łe nie podjęto tam :!:adnej działalności budowlanej z powodu braku dojazdU do nowo projektowanych działek. C. Udostępnienie do zabudowy czte,:rnastu działek w zabudowie szeregowej prny ul. Na Stoku (na zapleczu al. SZelągowsklej), gdy:!: poza brakiem uzbrojenia istnieją tam szctleg(llnlie trudne warunki związane IZ ukształtowaniem terenu [...J 2. R6wnie:!: prawnie dopuszczalne jest uchylenie zarządzeń prezydenta o ustaleniu teren6w budowlanych Stare Mlss,to 2, 3, 3A. [...J 3. Ządanie wykreślenia wpis6w hipotecznych dokonanych w konSekwencji wytej wymienionych zarządzeń mo:!:e być uzasadnione tylko w takim zak1"esle, w jakim te zarządzenia będą mogły lUb musiały być zmienione. 4. Decyzje o 'ustaleniu odszk,odowania lZa działki lub częśd działek przejętych na własność skarbu państwa jako tereny bUdowla'ne, są zgodne z przepisami prawa, a zatem :!:ądanie odszkodowania w wysokości ceny rynkowej, przedstawia się jako wniosek legislacyjny [...J 5. Pozwolenia na budowę zostały wydane w trybie przewidzianym ustawą i na rzecz osób uprawnionych do budowy na danej działce. Wstrzymanie wykonania wydanych pozwoleń na budowę mo:!:liwe jest tylko w6wczas, je:teli narusza prawo budowlane. [...] 6. Istnieje obowiązek promulgacji wYkaz6w działek przewidzianych dO oddania w wieczyste u:!:ytkowanie. Nie ma natomiast obowiązku ogłaszania gdziekolwiek l w jakikolwiek sposób lIlazwisk os6b, ,kt6re otrzymały działki w wieczyste u:tytkowanle [...] 7 Rozliczanie Inwestor6w domów jednoroddI1lI1ych, co do kt6rych istnieją ja!dekolWiek wątpliwości 'Zostały uregulowane w skaY og6lnokTajOwej przez przeikazanie do kompetencjf Najwyższej Izby Kontroli [...J 8. Ządanle przejęcia bUdynk6w W1zn1esdonych przez u:!:ytkown1k6w wieczystych lIla cele :!:łobków, przedszkoli, dom6w złotej jeSieni Itp. a więc na własność państwa jest przedwczesne. [...J W końcu stwierdzić nale:!:y, :te część. postulat6w Komitetu Osiedlowego "WinogradY" jest ju:!: w przygotowaniu do realizacji.

SESJA BUDŻETOWA MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ {13 III 1981 r.)w ,dni'll 13 marca 1981 r. w sałi sesyjnej Wojewódzkiej Rady Narodowej, odbyły się obrady plenarne Miejskiej Rady NModowej, z udziałem stu dziewiętnastu radnych. W sesji uctzestniczyli wicewojewodowie Ryszard Cmielesk:i i Stanisław PiotrOWlicz, wiceprezydenci Łucj,an MajewSki i AJIldrzej Wituski, posłowie na Sejm Barbara Kr,zemień i Józef Sluszczak, sekretarz Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu Rudolf :turek, dyrektorzy wydziałów Urzędu wojewódZkoiego i Miejskiego i inni. Otwarcia sesji dokonał oratz obradom przewodniczył radny Józef Switaj, przedstaWiając porządek dzienny obrad, iktÓlrY obejmował m. in. projekt Planu Społectzno-Gospodarczego i budtetu miasta ,na rok 1981. Na wstępie Rada wysłuchała nformacji o realizacji interpelacji :i wnioSków radnych zgłoszonych na XVI Sesji Rady w dniu 26 II 1981 r.

wiceprezydent AJndrzej Wituski przedstawił na piśmie odpowiedzi na trzydzieści trży interpelacje i wnioski. !Radna Maria KUdła na wnioSki w sprawie' udzielenia pomocy mie,szk'ańcom przy budoWie przedszkola w Smochowicach; w sprawie przetznaczenia willi priZY ul, Podlaskiej 2; o wyjaśnienie sprawy przeznaczenia połUdniowo-wschodniej części jezior,a Rusałka; zagospodarowam.ia terenu <naletącego do Gwardyjskiego Klubu Sportoweg,o "Olimpia" po zakończeniu budowy ul. Niestachowsikiej oraz odbudowania zniszczonej pływalni przy ul. Niesrtachow,skiej otrzymała następujące odpowiedzi: l. wyznaczono 10k,allzację przy ul. Leśnowo1skiej, dokonano wyboru typu przedszkola oraz .zlecono adaptację dokUmentacji. Przebudowana zosta,nie kotłowni,a pozostającej w sąsier'!ztwie Szkoły Podstawowej Nr 57 tak, aby powstała motliwość podłączenia przedszkola do systemu ogrzewc'zego Szkoły; 2. budynek prtzy ul. Podlaskiej 2, z dniem l łlpca 1981 r. zostanie przeka.zany Akademii Rolniczej z pr'laczeniem na tłobek dla dzieci maUeństw studenckich; 3. koncepcja zagospodarowania terenu Ośrodka Sportowego "Olimpia" łącznie z zespołem obiektów sportów teglarskich nad Rusałką będzie w najbliuzym czasle rozpatrazła ,na posiedzerriu Wojewódzkiej Komisji UrbanistycZna-Architektonicznej. Obywate1kę Radną oprosimy o wzięcIe w niej udziału. Chciałbym 2apeWlllić R,adną, :te Urząd czynić będzie staxania, ,aby tereny rekreacyjne rejonu Jeziora Rusałka zachowały ogóLnodostępny charakter; 4. w sprawie odbudow,ania pływaJni przy ul. Niestachowskiej dotąd nie zostały podjęte wiątące decyzje. Toczy się aktualnie spór między zarząderrr Klubu "Olimpia" a inwestorem Trasy Niestachowskiej o zdobycie środków na sfi:nansowa<nie tej inwestycji. Radni Andrzej PiotrowskI i Franciszek Raś, którzy wnioskowali o wydłutenie godZin pracy prrzedszko1! stosownie do lZIYliany czasu pracy w zakładach pracy. otrzymali odpoweid:t, i:t dyrektorzy przedszkoli otrzymali pole,cenie dostosowania godzin otwarcia placOwek do potrzeb ;rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli. Przedszkola w mieście wydłu:!:yły w soboty' czas 0twro-cia średnio o dwie godziny. Tam, gdzde WystąpI taka potrzeba przedszkola otwievane będą jut o godzinie 5.30. Radny Andrzej Piotrowski wnioskował po_ nadto o prtzyspieszenie załotenia ;radiotelefonów w autokarawanach Spółdzielni "Un'iver'sum" w celu szybszego zbierania zwłok z ulic a w odpowiedzi wyjaśniono, :te m1mo usilnych stro-,ań sprawy te nie będą w najbliższym czasie załatwione, !Z braku dOstaw autokarawan6w oraz ograniczonych środków inwestycyjnych na pobUdowalllie stacji nadawczej. Włączenie się do centrali dyspozycyjnej Wojew6dzkiej Kolumny Transportu Sanitarnego okazało się niemailiwe. Radny Franciszek Raś wniosIkował ponadto o ogtraniczenie ruchu autobusów na ul. Niedział,kowskiego w celu zapewtnienia bezpieczeństwa uczniom Szkoły Podstawowej Nr 42 i przedSZkola; o pNeznaczenle willi prtzy ul. Saperskiej 29 na prtzedstzlkole, a talkte o przywrócenie placówki przedszik()lnej w budynkU przy ul. Czajczej 14 oraz o prawidłowe zaopatrzenie w pie,czywo sklepu Nr 424 na WUdztie. W odpowdedzi Andrzej Wituski stwierdził: 1. Urząd Miejski wystąpił w dniu 27 lutego 1981 r. do :zartządu przedsiębiorstwa Państwowej KomuniKacji Samochodowej o 1ZIIlianę trasy autobusów wszystk,ich podległych oddziałów w ten sposób, aby nie korzystali z ul. Niedziałkowsk'iego w celu dojazdu d wyjazdu z dworca

Sprawodania

autobusowego. Jako drogę przejazdu wskazano ul. Towarową do skrzyżowania ulic Gwardii Ludowej i Marchlews1<:iego; 2. wił,.. la przy ul. Saperskiej 29 została przeznaczona ma :rzecz prywatnych lokator6w w drodze wymiany za postaWione do dyspozycji mieszkania spółdzielcze. Wojewoda poznański poinformował, że przedmiotowa sprawa badana była przez prokuratora wojew6dzkiego, który stwie:rł, że przy wydaniu decyzjI miały miejlsce naruS!Zenia prawa oraz nieprawidłowości przy przejmowaniu nieruchomości, wykwaterowywaniu z niej najemc6w i przydzielaniu w tej nieruchomości mieszkań. W stosuniku do pracownikÓw, tórzy naruszyli oboWiązujące przepisy zostaną wyciągnięte wnioski służbowe; 3. Urząd Miejski podjął krok w celu przejęcia od Okręgowej Dyrekcji Kolei państwowych obiektu p:rzy ul. ,Czajczej 14, w którym oObecnie mieści się Medyczne studium Zawodowe i przeniesienia tego studium do innego obie'ktu oraz adaptoOwania opr6nionego budynku na przedszkole; 4., zobowiązano dyrekcję Wojew6dzkiej Sp6łdzieini S,pożywców "Społem" do takIego zwiększenia zamówień, by rzachoOwano ciągłość sprzedaży pIeczywa do godziny 17.00. Wydano ponadto polecenie ikierownictwu piekarni N:r 1 przy ul. R6żanej, aby załatwiała w pierwszej lkolejlOści dostawy interwencyjne do ,tego sklejpu. . Radny Jan PlucIński wnioskował o ponowne rozważeIllie moOżllwości budowy międzyszkolnego ośrodka sport6w wodnych nad Wartą oraz o przeprowadzenie przez Ml1lcję Obywatelską przy udziaie prasy i telewizji długofalowej akcj:i zmierzającej dlo pOpl'awy przelotowości ulic, a w szczeg6lnOŚci ruchllwych skrzyżowań i oOtrzymał odpowiedź, iż wydano Odpowiednie polecenia organom Milicji Obywatelskiej. Nat'om1ast z uwag!. na obecną sytuację gospodarczą i inwestycyjną, budowa ośrodka sport6w wodnych w najbliższych latlach nie będzie kontynuowana. Dla zabez'pieclzenia przed zniszczeniem o.az w trosce o prawidłowe użytkowanie, wybudowany już hangar !Zostanie przekazany Akademll wychowania Fizycznego. Rozmowy w tej sprawie rł:ostały podjęte. Radna Marianna Kempara....Polcyn" kt6ra WIIlioskowała w sprawach: zagospodarowania teren6w przeznaczonych pod wstrzymane obecnie inwestycje; uporządkowania zasad pr'zydziału działek budawlanych d nakładania kar administracyjnych na właścicieli działek, kt6re są lZa'n'iedbane d zachwaszczone otrzymała następującą odpowiedź: l. znaczne ograniczenia inwestycyjne p:rowadzone w roku bieźącym spowodowały, że część teren6w przejętych uprzednio na ich resUzację .nie jest wykorzystywana zgodnie z pla

nem zagospodarowania. W celu ich prawidłowegoO zagospodarowania Wydział Ro1nictwa, Gospodarki Zywnościowej i Le'śrllictwa oraz Zarząd GospodarkI Terenami przeprowadzą wiosenny przeg!.ąd teren6w nie zagospodarmynych i określą dalszy spos6b ich użytkowaNa: Tereny, ma kt6rych inwestycje nie będą w maj'bLiższym czasie realizowane a mad'ają się na cele rolnicze, zostaną wydczierżawione pod uprawy, pozostałe tereny będą zagospodarowane doraźnie na 0bity użyteczności ,publicznej jak parkingi, place zabaw, Skwery itp.; 2. w myśl zasad rozdziału działek budowlanych st'aID.omących własność skarbu państwa, jednej oOsobie przy:z:nać można tylko jedną działkę pod budowę domu jednorodzImnego. przed zawarciem umowy notar.ialnej o oddanie działki w użytkowanie w,ie,czyste, każdy wn'ioOsikod,awca Składa oOśwIadczenie, że nie nabył od skarbu państwa innej działki pod budowę domu. W razie ujawnienia, iż 0!Świadczenie takie Jest nieprawdz1we, istnIeJe .podst'aw.a do skutec:z:negoO rozwdązania umowy nmarialnej. IZarząd GospodarlKi Terenami ,prowadzi imienny :rejestr wszystkich użytkowników wiectlystych. Przed podjęciem decyzji o oddanie działki w użytkowanie wieczyste sprawdza się, czy wnioskodawca figuruje w rejestrze użytkownik6w wieczystych; 3. właściwe jednostki organizaCyj,ne urczędU Miejskiego zobowiązane zostały do stosowaIIlia kar administracyjnych w przpad'kU stwierdzenia zaniedbań ze strony właścicieli bądź użytkownik6w działek, d to zarówno budowlanych, jak i rolnych. Radna IDanuta SLiw1ńska, ktÓlra wnioskowała a skreślenie_ z planu zagospodarowania przestrzennego ul. Bastionowej otrzymała odpowiedź, iż decyzje w tym zakresie zostaną podjęte po rozstrzygnięciu sposobU dalszego zagospodaroOw8ll1ia rejonu Winograd. Radna Wanda Ma,zurelk wnioskwała o ostateczne wyegzekwowanie obowiązku umieszczania tablic :informacyjnych na placach budowy ma Winogradach; o piLną budowę przechowaind warzyw i owoc6w oraz udzielenie pomocy sp6łce wodnej w re,alzacji inwestycji wodociągowych .na erenach peryferyjnych dla rolników 1 ogrodników; o rooważenie możliwości zmniejszenia kosztów dzierżawy pomieszczeń punkt6w usługowych oraz udziela\;lia dot.a.cj1 tym jednostkom usługowym, kt6re są deficytowe. OdpoOwiedź: l. w wyniku ikontroli p:rczeprowadzonych przez pracownik6w Urzędu Miejskiego stwierdzono liczne braki w oznakoOwaniu placów budowy na Winogradac'h i w)',słano ponad sześćdziesiąt wezwań do indywidualnych inwestorów, naikazując właściwe oznakowanie budów. Do współpracy w zakre

sie kontroli plac6w budowy w rejonie Winograd poproszono także organa Milicji 0bywatets,kiej; 2. od szeregu lat czy.ni się staramia o ujęcie w ,planie nwestycyjnym budowy przechowalnii warzyw i owoców. Jak dotąd brak ostatecznej decyzji w tej sprawie. Centralny Związek Sp6łdzielni Rolniczych w piśmie z lutego 1981 r. poin:(ormował, te wprowadzenie do planu tej budowy na rok bie:!:ący jest motliwe i w związku z tym na1ety -przystąpić do aktualizacji doOkumentacji budowy; 3. inwestycje wodociągoOwe na, terenach peryferyjnych prowadzone są wyłącznie w ram,ach czynów społe.:.znych - przy 50% udziale fi>nansowym ludności. Innej możliwości aktualnie nie posiadamy; 4. poniewat obowiązujące przepisy nie przewidują dotacji na ten cel wychodząc z założenia, te każdy pUlnkt usługowy winien być - rentowny, pozostaje więc sprawa zmiany cen na niekt6re rodzaje usług. O ustosunkowanie się do wniosku Ra,dnej zwróciLiśmy się do okręgowego oddziału Państwowej <Komisji Cen.

Radna Maria Pastuszewska-Wloch wnioskowała o wykwaterowanie byłych dozorc6w z pQXadni przy ul. Sta'rołęc'klej 52 i ul. Kórnick'iej; otrzymała odpowiedź, iż l. b. dozorca zajmujący lokal funkcyj,ny przy ul. Starołęc,kiej zobowiązany jest w oOparciu o sądowy wyrak eksmiyjny, oOpuścić zajmowane mieszkanie. Wyrok eksmisyjny wpłyni do Ekspozytury Nowe Miasto w listopadzie 1980 r., która z chwilą dysponowania odpowiednim walnym pomiesz,czeniem zastępczym pro:ydzieLi je na rzecz b. dozorcy; 2, celem wykwaterowania b. dozorcy-emeryta z poradni pr,zy ul. Kórnickiej lokal zamIenny zostanie zapewniony z puli wojewody. Na pytanie radnej Marii Pastuszewskiej-Włoch czy ,talony na cukier na miesiąc luty będą realizowane da końca marca zapewniono, że do dnia 10 marca cukier za miesiąc luty sprzedawało pięć sklepów (po jednym w ka:!:dej dzielnicy), zaś do końca marca - sklep Nr 85 przy ul. Franciszka Ratajczaka 20.

Radna Hal1na Smól-Bor, która WJI1J.oskowała a przyJZnanie lokalu dla harcerskiego ośrodka usług turystycllJnych "Harctur" otx1zymała odpowiedź, dż Biuro Usług Turystycznych "Harctur" posiada siedzibę w Pałacu Kult\l["y, gdzie zajmuje ponrieszczenie należące do Komendy Chorągwi Zwią!<!ku Harcerst,wa Polskiego. wniosek o przydział lokalu złotony !Został w s,tyczniu [980 r. wydano decyzję o pr,zydziale lokalu w pomieszczenaach bUdy,nku !przy ul. Wrocławskiej 25, kt6rą zakwestionowała Komisja Zaopatrzenia LUdności i Usług Miejskich Rady Narodowej, albowie uruchomienie Biura po

cią,gałoby za sobą likwidację sklepu pasm8lIlteryjnego. DecYlZję uchylono. wydział Gospodarki KamunaInej i S:praw LOkalowych oraz Wydział Handlu li Usług. przedstawią nowe propozycje. Radny Józef Kordys, który wnioskował o Likwidację barak6w -na zapleczu Hotelu "Poznań" otnzymał odpowied:!:, :iż baraki! zostały wybudowane prlzez KombInat Budowlany Poznań--<p61noc z przeznaczeniem na zaplecze budowy hotelu. Z uw,agi na to, że na 1erenach przyległych zlok,alizowa:no budowę Teat.ru Muzycznego, zdecydowano się baraków nie rrozbierać, lecz je cza,sowo :zagospodarować pr:zelz 'Zakład Techniki Biurowej, opuszczający pomieszczenia w budynku przy ul. Lampego 9/11 oraz Spółdzielnię Transportowo-Spedycyjną "Transpol", wykwaterowaną z budynku przy Starym Rynku 44.

Radny Kazimierz Z. Nowicki zapytywał, jakie zam'ierza się .podjąć kroki, aby ograniczyć spożycie alkoholu w POIZnaniu. Odpowiedź: Doraźnym działaniem Urzędu Miejskiego w 1ej sprawie była, likwidacja sprzedaży alkoholu do dnia 31 XliI 1980 X. w stu ośmiu sklepach. Dalsze kroki zostaną podjęte w oparciu o przygotowaną ustawę a zwalc'za:niu alkoholizmu. Dokonuje się likwidacji podawania alkoholu w zakładach gastronomicznych niższych kategorii przebranżowując je 'na popularne jadłodajnie. Radny Nowicki zgłosił ponadto wnioski w następujących sprawach: urządzenia punktu widokowego ,na miasto; możliwości rekonstruk,cji Kopca Wolności nad jeziorem Maltańsk,im; uporządkowania Muzeum Wojsk.owego na Cytadeli oralz przywxócenia części ul. Czerwonej Armii nazwy Swiętego Mar,cina, Odpowiedź: _ Punkt widokowy na miasto oraz rekonstrUkcja Kopca nad Maltą mają IZ sobą pewien !Związek, gdyż w przypa&u rekonstruk.cj'i Kopca I!lad Maltą mzyskałoby się jednocześnie punkt widokowy na panoramę zabytkowej części Staxe Miasta. s.ugestia wykorzystania najwyższej kondygnacji będącego jeszcze .w budowie budy;nku Akademii Ekonomicznej została w 1980 r. szeroko przeanalizowana przez wszystkich <zainteresowanych, lecz koncepcja ta nie uzy,skała aprobBJty. Stanowisko takie poodyktowane było m. 'in. 'Względami funkcjonalnymi oraz ekonomicznymi. Tereny otaczające Maltę przeznaczone są pod zieleń publiczną z usługami w zakresie wy,poczynku i spor>tu. Rekonstrukcja Kopca na tzw. w,zgó1"lzu Harcerskim nie koliduje z tymI planami. Nie jest to jedina'k zadanie najpilniejsze w hierarchii potrzeb miasta, o'Iawet przy !Założeniu budowy w czyrrrie społecznym. wydaje się, że najba'rdziej realnym na lata ,osiemdziesiąte jest urządzenie

Sprawozdania

pUJIIktu widokowego na miasto z 'Odpowiednio podwy:!:szanej i zagosP'Odarawanej wieży zega['owej Pałacu ,Kultury. Temat ten był przedmiotem społecznego konkursu architektonicznego organizowanego przez Stowarzyszenie Architektów Polskich, na podstawie którego opracowany iZost,ał w "Miastoprojekcie" projekt koncepcyjny. .Pełna dokumentacja techn.ic:;,na ma:!:e być wykonana po przyjęciu tego zadani,a przez odpowiedniega inwestora, 'którego obecnie bra,k; 2. w sprawie uporządkowania Muzeum Wojskowego kroki: przygotowano dokumentację i kosztarys prac remontowych 'Oraz zapewniono środki finansowe. W 1980 r. zdemantowana zost,ała ekspozycja 'Otwarta, zdjęta ziemię zalegającą na stropie bunkra, podpisano umowę z wykonlllWcą, która określa /Zakończenie prac budowlanych na czerwiec 1981 r. Eksponaty po zakończeniu prac remontowych powrócą w całości na dawne miejsce. Kons'erwacja Itych ekspo.n,atów <pJ::owadzona była dotychczas ona bieżąco, stwarzała jednak du:!:e trudności ze względu na starzenie się sprzętu, gł6wnie pod wpływem warunków atmosfeTyC'Znych. W 1980 ['o nawiljlZano wsp61pracę ze Sląskim Okręgiem Wojskowym, Dowództwem Wojsk Lotnic'zych, Wyższą Oficerską Szkołą Wojsk PRm.cernych I Innymi jednostkami celem przeprowadzenia gruntowmego remontu i konserwacji sprzętu. W efekcie tych zabiegów jednostki wojskowe podległe Dowództwu Wajsk Lotniczych wyremontowały trzy samalmy, a cz,warty znajduje się aktualnie w warsztatach lotniczych. W warsztatach jednostki wojskowej remontowane są dwa samach 'Ody "Katiusza" I samochodowy reflektor lotniczy, ,a 'Oczekują na remont dwie radiostacje i tacja radialokacyjna. Konserwacja c,zołgów i dział prz'ewLdziana jest ona miesiące kwiecień-maj 1981 r. Pomyślne zakończenie wszystkich prac konserwacyjnych uzależnione jest przede wszystkim od otrzymania odpowiednich farb, i6-' rych dostawcą jest Sląskl Okręg Wajskowy, kt6ry przekazał ;równie:!: ogumienie dla pojazdów oraz Zaikłady Przemysłu Metalowego "H. Cegielski"; 3. WIIliosek w sprawie zmiany nazwy c,zęścl uHcy Czerwonej Armii na ul. ŚW. M,arc1:na nie mo:!:e być załatwiony, gdyż PJ:e,zydium Miejskiej Rady Narodowej w 1979 r. podjęło postanowienie o Iza'ka,zie przemiąr-owywania ulic. Nowe nazwy mają być ,nadawane jedynie ulicom nowo projektowanym, wz.ględnle w przypadku modernizacji układu komunikacYJnego. Radna Danuta Tomecka, która zwr6ciła się z wnios'kiem o przYdział 10 ton cementu na budowany w c,zynie społe'cznynl pawilon socjalno-kulturalny w Szczepankawie otrzymała 'odpowiedż, 1:1: przydział cementu nastąpi

po otrzymaniu prze,z Ur'ząd Miejski puli matedał6w budowlanych na Tok 1981 rł: .urzędu Wojewódzkiego. Dyrektor Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Wojew6dzkiego Walerian Skorupski poinf'Ormował o spos'Obie realizacji wniosków i ;,nterpelacji dotyczących służby zdrowia. Radna Danuta Żywiecka, kt6ra wniosła o reaktywowaonie oddziałów poło:!:niC2ych w s,zpitalach, w ,których !Zostały one zlikwidowa'ne, 'Otrzymała odpowiedź, że w 1957 r. zasłały zliłk,widowane dwa oddziały połażnicze: w Szpitalu M;,nisterstwa Spraw Wewnętrznych oraz w Rejonowym Szpitalu Woj'skowym. Wywołało to 'Odczuwalne obciążenie pozostałych w mieście oddziałów połażniczych. Niedob6r łóżek poło:!:niczych przy uw,zględnien-iu potrzeb dla regionu Wielkopolsld wynosi 535, W 1978 r. Wydział Zdrowia i Opieki Społec,znej Unzędu Wojewódzkiego zwrócił się do kierownictw obu sa:pitali a ponowne uruchomienie oddziałów po10żniczych. Odmowna odpawiedź zastała umatywowana brakiem odpowiednich warunków lokalowych. Sprawę utworzenia- oddziałów poła:!:,niczych w szpitalach resO<rtawych pOdniosła .ponownie dr med. Maria Dziewolska - przewodnicząca Komisji ,Zdrowia, Spraw SocjaLnych i OChrony Srodowisk a Wojewódzkiej Rady Narodowej, kierując na początku 1980 r. sto.'Iow.ne pismo do Ministerstwa Zdrowia i Opieki SpołeC!lnej. Do chwili obecnej bra:k stanowiska w tej sprawie. Radny Anch'zej PiotrowskI, 'kt6ry postu1awał aby wobec wprowadzenia ośmiogod(linnego dnia pracy ,w jedną sobotę miesiąca, zmie:rrić godz,iny otwarcia :!:łobków, otrzymał odpowiedź, iż: l. wszystkie żłobki. są czynne ad gOdziny. 6.00 do 16.ÓO, w tym :!:łobki przy ul. C-ześn1kowsklej 18, Szama['zewskiego 7/9, al. Wielkopolska 21/25, ul. Nowy Swiat 7 w razie potI7eby są czynne do godziny 18.00; 2. w ka:!:dą woLną sobotę w razie potrrzeby czynne są w każdej dlZ1elnicy dyżurne żłobki od godziny 6.00 do 16:00. Radny Józef Kordys, k,tóry stwierdził, te w 1978 r. budynek przy ul. Gąsiorowskich 8 został przekazany dla potrzeb Szpitala Ortopedycznego, zapyty,wał dlaczego da tej pory budY'nek nie został zagos.poda['owaIDY i kiedy to nastąpi, otrzymał odpowie, :!:e w budY'!lku tym zostaną umieszcw,ne izba przyjęć s2JpUala, punkt krwiadawstwa szpitala, dam dziennego pObytu t. mieszkania dla pielęgniarek. Roboty adaptacyjne zostaną rozpoczęte w drugim 1<-warltale 1981 T. Radny Seweryn Majchrzak, 'który wnioskował o szybk,ie rozpoczęcłe budawy szpitala w dzielnicy Nowe Miasta oraz -pmekazanie jak najwię'klszej liczby bUdynków dla po

Sprawozdaniatr!leb poznaf1sk1ej sluiby zckowia otrzymał pdpowledt, !te budowa SZlPita1a dla ZeSlPOłu OpieJd. drowOltiIlej Nowe WaM znalazła się w planie na rcIk 1981, a roboty rzostSlIlą razpoczęte w trzecim kwartale. W budynku "Agroprojektu" przy ul. Fortecznej przewiduje się: 50% pl'iZnaczyć :na mieszkania dla pracowni:ków F'abryki Mamyn Zniwnych, pozostałą c,zęść przeznaczyć lila cele opieki społenej dla przewlekle chorych; budynek Zjeoooczenia Pl'zemysłu Meblarskiego przy ul. Palacza zostanie w cał'Ości przeznaczony na cele słu:l:by zdrowia i opieki społecznej. Radny Seweryn Majchrzak wniaskował także, o rozważenie możliwości powołania medycznych ochotniczych hufców pracy, ewen,tuainego powrotu si6str zakonnych do szpitali oraz udzielania pomocy słu:l:bie zdrowia przez wojs'k'O. W 'Odpowiedzi dr Walerialll Skorupski poinformował, że zorganizow.any 7Jostał jeden hufiec pracy w Wajewódzkim Szpitalu Zespolonym, w którym zatrudnia się dwudziestu pięciu junaków. Wydział jest skłon:nyzorganizowaĆ dalsze hufce w innych zakładach słu:l:by zdrowIa pod warunkiem, że Wojewódzka Komenda Och'Otniczych Hufców Pracy skieruje odpowiedJn:ich kSlIldydatów. W zakładach służby zdrorwia i opieki społec:mej podległych WYdziałowi 'zatrudnia się sto sześć sióstr zakonnych jako pracownik6w medyznych; dwa zakłady opieud społecznej prowadzone są wyłąccm1ie przez 'zakannice. Wyd'Ział jest skłonny zatrudniać w pOdległych zakładach dalszą liczbę sióstr zakonnych o kwalifikacjach medyclZnych, jeżeli takie będą do dyspozycji. Od 1977 r. zatrud'niamy poborowych w ramach zastępczej słu:l:by wojskowej. I tak w 1977 r. zatrudnialiśmy pięćdziesiąt osób, w 1979 r. sześćdziesiąt dwie OsoDY a ma 1981 r. plany Wydziału Zatrudnienia przewidują skierowanie dziewięćdlZiesięciu os6b do <zakładów służby zdrowia i opieki społecznej woje'wództwa, w celu pełnienia zastępczej służby pobol'owych. Radna Maria PastuszeWlSka-Wlocl1 wnioskowała o !lde'cYd'Owaną i szyb'ką poprawę warunków lokalowych poradni przy ul. Głównej 53. Odpowiedź: Wydział Zdrowia l Opieki Społec:1Jnej wystąpił do władz lokalowych Urzędu Miejsk-ieg'O o przydzielenie zgodnie 'z obowią'zującymi narmatywami, lokalu m,ieszkalnego na wykwaterowanie AmdrlZeja Smy'kawskieg'O, kt6ry zajmuje tam lokal składający się z pokoju i łazienki. Radny Kazi:mierz Z. Nowicki wnosił a ścisłe .przestr,zeganie przez lekar,zy gi nekologów przepis6w Ustawy o przerywa!}iu cią:l:y "Przestrzeganie przez lekarzy ginekalogów - stwierdził w odpowiedzi Walerian Skorupski, jest jednym z elementów nad'Zoru specjaiistyc:zmego, niestety z przyczyn 0

biektywnych ollie zadowalających w odniesieniu do zabiegów IJ['zerywania clą:l:y, dokonYWlSnych "1N ramach prywatnej Pl"akityk! lekarsk:,iej. Przewiduje się, :l:e do obwiązującej aktualnie Ustawy z dnia 27. 4. 1956 r. wraz z p6źniejszymi zmianami, w myśl kt6rych zabieg ten mogą wykonywać wyłącznie lekarze posiadający specjalizację I lub II stopnl:a zastanie wprowadzony przepu!' zabranilający wykonywania zabiegu przerywania ciąr!:y pOlZa zamkniętymi zakładami społecznej słu:l:by zdrowia". Dyrektor Wojew6dzkiego Zjednoczenia Przedsiębiorstw Gospodarki Kamunalnej ł Micsrz:kanilowej Jan R6:1:ańslki udzielając wyjaśnień na interpelacje i wnioski radnych dotyclzące gospodarld komunalnej poinformował m. in. i:l:: l. plan nakładów na remonty kapitaLne w 1981 [['. dla ,poznania "Wynosi 'Og6łem 147,7 mUtonów zł. Według sta-' nu na dzień 10 marca 1981 r. zagwar!lntoWlSno moc przerobową na kwotę 116 milion6w zł. W IZwią;z'kU z odmową pr,zyjęcda dalszych zleceń przez Wojewódzkie !Zjednoczenie Budownictwa Komunalnego pozostałą część nakład6w (31 700 000 zł) zleci się sektorowi nieuspołeczn1O<nemu; 2. kotłownia centralnego ogrzewanIa typu "B", kt6rej koszt wyniósł 7 milion6w zł została zakupiona przez Wojew6dzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej ze środk6w inwestycyjnych Zjednoczenia. Wojewódzkie Zjednoc'zenie PrlZedsiębiorstw Gospodarki KomunaLnej i Miesrl!:anowej dakonało tego zakupu, bowiem w mieście występują du:l:e niedobory ciepła sięgające 75 gca!. PrlZenośna kotłownia typu "B" znaj,ózie zastosowanie na Osiedlu Kopernika jako zapasawa i awaryjolla w sytuacji, gdy temperatura powietrza będzie wynosiła ponu:ej -lOoC: 3. budowa nowej rozlewni gazu ,iKorg,az" jest inwes,tycją unikalną. R'OzleWiIlia będzie dawał,a % ton gazu płynnego rocznie i w częśc,i musi pracować na urządzenIach zagra,nicznych. Inwestycja ta była Lnwestycją planu centralnego, a rozpoczęcie budowy nastąpiło w 1977 r. Rada bud'Owy uzgadnia harmonagram prac rł: genel1aLnym wyk'Onawcą - Poznańskim Przedsiębiorstwem Budownictwa Pr'zemysłowego Nr l. Na wydłu:l:enie czasu realjJzacji tej inwestycji WJpłynęły takie czy!TllThiki jak: brak odpowiedniej liczby zbiornik6w kulistych o okreśLonej wytrzymałości ciśnieniowej; nie przewidziane wystąpienie wody d dodatkowe skanalizowanie ul. Rilbowick'iej; brak odpowiedniej konstrukcji stalowej. Zakończenie budowy tej 'inwestycji przewiduje się na koniec 1983 r. Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Urzędu wojew6dzkiego Jan wellenger poinfarmO'\Vał, iż: tereny Wielkopolskiego Parku 'Narodowego nie będą pr:ce,znaczane

Sprawozdaniana działki rekreacyj'ne dla zakładów pracy. Op["acow.any jest plan zagospodarowm1ia prlZe&trzennego Wdelkopolskiego Barku Narodowego, bowiem teren ten się rozrasta z 9000 ha do 28 000 ha, a docelowo do 60 000 ha. Tereny rezerwowane pod budowę Akademii Rol:niezej z,ostaną upocządkowane i do czasu przystąpieillJia do rozbudowy będą u:l:ytkowane ,przez .AJkademię Rolniczą pod uprawy polowe i ogrodnic'ze. Na obszarze miasta jest wiele obiektów, których rozbudowa zostala wstrzymana. Tereny przewidziane pod rozbudowę, a które leżą odłogiem - będą zagospodarowane; tereny wzdłu:l: ul. Dąbrowskiego do Jeziora Kierskiego przeznaczone są pod budownictwo jednorodzinne. Plany są ju:l: opracowane i częściowo z,atwierdzone; sprawy lZ'agospodarowania wokół Jeziora Rusałka zos'taną omówione na spotkaniu w dniu 25 marca; budowa Klubu Seniora 'na Winogradach oraz wszycstk,ie sprawy dotyczące Winograd są w t;rakcie opracowyw.ania i na spotkaniu w dniu '10 marca br. wspólnie z przedstawicielami Komitetu Osiedlowego "Winogrady" (Zostaną ostatecznie rozpatrzone. ,Ponadto Jan Wellenger stwierdzH, i:l: Plan Zagospodarowania 'Brzestrze,l1Inego P07JIlamia opracowany i zatwierdzony w 1975 r. jest w dalszym ciągu w swoich podstawowych zarysach aktualny, lecz wymaga on uszczegółowienia dla pos.zczególnych rejonów miasta. Biuro Planowania Przestrzennego przystąpi do opracowywania plałtów szczegółowych, które każdorazowo będą poddawane pod dyskusję zainteresowanym komisjom Rady.

Do prlZedst8!Wionych i,nformacji w sposobie realizacji wniosków i interpelacjd ;radnych zgłosz'onych na XVI Sesji Miejskiej Rady Narodowej, radny Józef Kordys stwierdził, 1:1: nie satysfakcjonuje go odpowiedź na wniosek dotyczący uporządkowania zaplecza Hotelu "Poznań", bowiem trudno przyjąc j,ako pewnik to, :l:e baraki te są trwałe, biorąc pod uwagę fakt, :l:e stawiano je w ciągu czternastu dni i że podobne baraki po ukończeniu budowy osiedli mieszk,aniowych są lLkrwidowane. Odpowiedź na wniosek udzielona na piśmie przez Przedsiębiorstwo Zieleni jest równie:!: nie pełna oraz zawarte są w niej błędne dane. Nie została równie:!: rozwiązana spr,awa placu gier i zabaw dla Szkoły POdstawowej Nr 75. Radn ZdlZisław Nowicki stwierdził, ż nie uzyskał pełnej odpowiedzi na wniosek dotyczący przestrcZegania na obsz&"ze Poznania Ustawy z 1958 r. w sp["awie przerywarna ciąży oralZ nie otrzymał żadnej odpowiedzi na wniosek w sprawie stwarzania odpowiedniego klimartu dla przyszłej matki. Radna Wanda Mazurek stwierdziła, dż sygnalizowała problem nadmiernej likwidacji wielu punktów us1ugowych na obs2J8i!"ze miasta podając przyczyny, iktóre tą sy,tuację stwarzają oraz sposoby jakimi ewentua1nie ten proces można by było zahamować. W odpowiedzi natomiast Urząd Miejski ustosunkował się tylko do podanych SposObów ewentualnego zahamowania tego procesu, a nie ustosunkował się do samego problemu. Radny Józef Sw:itaj zaproponował, aby w przerwie obrad przedst,a,wiciele jednostek omówi1i z zainteresowanymi ostateczny sposób realizacji wniosków. Pr,zed interpelacjami, zastępca przewodniczącego Rady, radny Stanisław .Antczak wyjaśniał ,'óżnice między wnioskami i interpelacjami ;radnych w świetle Ustawy o Radach Narodowych i Regulaminu Miejskiej Rady NarodoweJ. Radny Józef Kordys dodał, że należałoby również przedst8JWić informację na temat jak organy administracji państwowej winny udzielać odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnego. Radny Józef świtaj zaproponował, aby zobowiązać Prezydium Rady do przeanalizowania sposobu udzielania odpowiedzi na interpelacje i wnioski z,a ostatni rok i :!:łożenia na najbliższej se'sji informacji o przedmiotowej sprawie. Rada propozycję zaakceptowała. Radny Zdzisław Filipiak w.nioskował o wykona,nie doraźnych napraw ul. Jugosłowiańskiej na odcinku od ul. Głogowskiej do Taczanowskiego niezale:l:nie od ujętej w planie mOdernizacji ul Jugosłowiańskiej; o śpieszne p["zywa-ócenie dawnej orgaruzacji ruchu na ul. ,Promienistej; o zainstalowanie skrzynek na listy w blokach mieszkalnych na Osiedliu Kopermka. Radny Włodzimierz Olejnlk zapytywał o ostateczny termin oddania do u:l:ytku jpawnomi handlowego pr'zy ul. Andryc'howskiej. Na sesji Rady w październiku 1980 T. przedstawił w imieniu Komitetu Osoedlowego ,,8tarołęka" sprawę budowy. Radny Olej nik zgłosił dwa wnioski O wyremontowanie całej posadzki w plTzejściu pod torami kolejowymi na S.tarołęce; o usprawnienie pracy urzędu Pocz,towego Nr 11, bowiem pocztę dostarcza mieszkańcom z opóźnieniem trt)!dniowym lub wcale. !Radny Wojciech !JUty zgłosił trzy wniosiki: przedstawienie na jednej z sesji informacji na temat profilaktyki i opieki społeCZlllej w mieście; ujęcie w 'planie remontów kapitalnych bUdynków lZlo'kalizowanych na dzIałkach Pł:IZY ul. SannacJkiej, gdzie w kiepskich warunkach mieSlZka ok. sto pięćdziesiąt :rodo:1n; o ,przyznalllie Muzeum OcHrony Środlowislka przy IZakładzie Biologii! R<:>lnej Polskiej Arkiademll Nauk pomieszczeń po b.

browarze. Radny Czesław S,niady występując w imreniu mieszkańców Naramaw1c zgłosił trzy wnios.ki: Q budowę ujęcia wody ,pitnej dia mleszk'ańców "działek Naramow!1cklch"', osiedla domków jednorodzinnych i newo powstałego osiedla mie'szkanrowega Kembtnatu ogrodniczego; aby rczwa:!:yć możliwośc -tljęda w planie utwardzenia ul. Sarmackiej na odcinku od ul. Madziarskiej do ul. Umbitowskiej; by przedłu:!:yć linię autobuso.wą nr 71 lub 82 z ul. Murawa do ul. Naramewlc:kiej. Radny Wacław ŁUkaszewicz zgłosił dwa wninski w sprawach: przywrócenia chodnika na ul. Gorysława, który 'zastał zlikwidowany .pnez Państwowe Przedsiębiorstwo "polmoobyt" i na jego miejscu urządzono parking; przeniesienie poradni dziecięcej z obecnie zajmowanego budynku do budynku Urzędu Pocztowegq w Antoninku, gdzie mie<;oi się poradni,a ogólna.

Radny Zygmunt Sokołowski, w celu do.rażnego zwiększenia liczby łóżek szpitalnych, złożył wniose'k o rozważenie możliwości adal)towania pustego hudynku po Liceum 0gólnol{,ształcącym przy pl. Bernardyńskim na hotel dla chorych dojeżdż'Bjących na "abiegi do Wojewódzkiego Szpitala Onkologicznego przy ul. Garbary. :Radna Stanislawa Pasternak zapytywała 1.

KiedY ,nastąpi realizacja po.stulatów mieszkańców Nowego Miasta o zlokaU,zewanie przystanku tramwajowega przy ul. Podwale za skrzyżow,aniem z rondem Sródka w kierunku Rataj? 2. Czy w plarue Wojewódzkiego. Przedsiębiorstwa Kcmunika'cyjnego znajduje się połączenie bezpośrednią linią autobuso.wą rejonu ul. Głównej z dworcem autobusowym i kolejowym? Zgłosiła także wmilosek o ujęcie w planie remontów I<api_ talnych starych domów oZ rejonu Głównej. Radńy Kazimierz Z. Nowicki zgłosił siedem interpelacji: 1. j-ak.ie dzi,ałania zamierzają po.djąć władze administracyj,ne, aby długoletme zaniedbania w gospodarce komunalnej miasta z uwzględnieniem rejenów pe ryferyjnych nadrebić? 2. Dlaczego Marlewo od 1967 r. nie posiada planu z,ago.spodarowania przestrzennego? 3. Jakie działania zamIerza Się podjąć, aby mia,stu przybywało zieleni w stosunk:ł d<J prog,resywnego. jej niszezenia? . W jakim terminie doczekają '<ię realizacji zapewnienia ze sN.ony wŁadz miejskich, a dotyczące tworieuia tzw. paSÓw zieleni intensywnej szczegÓlnie na nowych osiedlach? 5. Co zamierza się zrobić, aby miasto zyskało pono\vnie miano miasta c'zystego? 6. Kto i z jakich pobcldek wyraził zgodę na budowę stadionu przy ul BuŁgarskiej dla Klubu Sportowego "Lech" biorąc pod uwagę, iż mamy wiele stadionów. nie ykor,zystanych? 7. Kiedy osta

9 Kron.ka m. Poznania 3/1981

tecznie zostanie wyremontcwany sufit w tunelach dworca głównege? Radna DanUlta Tomecka w imieniu mieszkańców peryferyjnych osiedli No.wego Miasta wnioskowała c wybudowanie szaletu pu_ blicznego na pętli Rataje oraz c ustawienie ławek i wybudowanie zadaszeń chroniących przed deszczem. ZastępCa prze.wodniczącego Komitetu Osiedlowego ,,Minikowa" Tadeusz Dorociński zwróci! się z ,zapytaniami: l. Czy nie mo:!:na wyk,or,zystać na szpital położniczy ośrodka Szkolenia Kadr Kierowniczych w St,rzeszynku, zbudowanego wraz z hotelem na okola t'rzysta miejsc? 2. Jakie jest lub będzie przeznaczenie obudowanego wysokim murem obiektu (karcztny czy zajazdu) zlokalizowanego. przy drodze do. Strzeszynka? Tadeusz Dorooiński zło:!:ył wnio.sek O ujęcie w planie zwodociągowanie ulic w Minikowie, podjęcie krcków 2mierzających de zaprowadzenia porządków na pętli autobuscwej i t,ramvajowej w Minikowie i St'arołęce; skrócenie terminu oczekiwania na wyWÓ3 nieczystoci pły.nnych z plTywatnych posEsji; wyposażenia w kubły na śmieci i 0bjęeia usługami "Sanitechu" po.se'sji w Minik-owie zlokalLzawanych na ulicach posiadających utwardzoną nawierzchnię; uTh:!:enie chodnika na odcinku od ul. Pinczowskiej do ul. Ś\v. Antoniego; zlLk,widoVl(ania ma wszystkich ulicach w MLnikowie ruchu jednoieru:nkowego. W nastl;pnym punkcie porządku dziennego. rozpatrywano, doręczony radnym przed sesją, pro.jekt Planu Społeczno-Go.spodaxczego i budżetu miasta na rok 1981. Przewo.dniczący, radny Józef świtaj po,informował, iż Ł-l'ojekt 20stał w dniach od 4 do 6 marca 1981 r. poddany konsultacji spolecznej.

Pnzeod przystąpieniem do dyskusji radny Józef Switaj zaproponował powołanie Komisji Redakcyjnej Projektów Uchwał w natępujący:n składzie: zastępca pr.zewodniczącego., ,radny Stanisław Antczak; prezydium Konrisji Rozwo.ju Gos;1odarczego .i Zagospodarowania Przestrzennego; przewodniczący pozostałych komiji; przewodniczący Miejskiej KomIsji Planowania; dyrektor Wydziału Finansowego oraz radca prawny w Urzędzie Miejskim. Rada jednomyślnie propozycję zaaprobowała. J"ko pierws2Y zabrał głos wiceprezydent Poznania Andrzej Wituf,ki. "Przedstawiony pod obrady sesji - powiedział Andrzej Wituski. Plan Społeczno-Gospodarczy Poznania na rok 1981 odzwierciedla aktualne możliwości gospodarcze; ,nie mo:!:e on zatem uwzględniać wszystkich problemów, które w odc,zuciU społecznym winny byc w rok,u bieżącym ro.związane. Plan budowany był w niezwyUe trudnej i s],omplikowanej sytuacji go

Sprawazdania

spodarczej. Spośród stu trzydziestu przedsiębiorstw i zaldadów, t!I"zydz'ieści pięć nie wykonafo w 196a r. planu rocznego. ł'rzedsiębiorstwa budowlano-montażowe wykonały za,dania tylko w 90%; wybudowano 2300 mieszkań mniej ni:!: założono w planie. Znaczne trudności istniały- w zao;>atrzeniu miasta w wodę, Q1ie wykonano bowipm nIezbędnych inwestycji objętych programem "Woda dla Poznania". Wyniki 1989 r. znacznie 'Zwiększyły dysp!I"oporcje pomiędzy potrzebami społecznymi a możliwościami ,ch zaspokajania. W dziedz'"nie socja1nej, szcc:zegó1nie w szkolhictwie podstawowym istniała i nadal istnieje trudna sytuacja zwłaszcza w nąwych osiedlach miCls2)l{aniowych, Zaległości w budowie szkół ,podstawowych sięgają dwunastu obieków. Nie zaspokojone potrzeby wykazywała gospodar1,a komunalna w mieście, zwłaszcza w zakresie urządzeń produkcyj,nych i pr,zesyłowych wody, oczyszczania ścieków, sieci Kolektorów, m,agistral ciepłownielzych, budowy nowych linii t!I"amwajowYCh i U!I"ządzeń trakcyjnych, budowy sieci wod,ociągowokanalizacyjnych w rejonach peryfcrYjnych. Stan ten określa kierunki konce!1tra'cji śr,o.dków w planie roku 1981. ,,'Przedstawiliśmy projekt Planu na s,JOtkaniach z przedstawicielami Front.u JedTIości Na,rodu i komite,tÓ'W osiedlowych' z u{!ziałem radnych Miejskiej i Wojewódzkiej Rady Narodowej. Odbyły się spotka'nia zakładowych zespołów radnych w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" i Zakładach Naprawczych Tabor u Kolejowego. W dyskusji zgłoszono sto czterdzieści postulatów. Wśród nich domagano się pos,zerze nia kompetencji Miejskiej Rady Narodowej i Urc:zędu Miejskiego, a nawet przywrocenia struktury admcnistracyjnej z 1975 r, Ocenior1o główne kierunki projektu Pla[1U krytycznie, zwłaszcza zadania inwestycyjne, wyni,kające z :Planu województwa pOZll1ańskiego, a realizowane na obszarze miasta w zakresie kultury fizyc2Jnej. Dotyczyło to przed2 wszystkim budowy ur,ządzeń w ramach toru wyścigowego na Lawicy. "W g!I"upie wniosków inwco;tycyjnych domd,nowały spcrawy bu<wwy pawilonów har1dlowych, wodociągów w rejonach peryfeI:yjnych i obiektów socjalnych. Z postulowanych pięciu pawilonów handlowych, w Planie zagwarantowano rozpoczęcie budowy pawilonu handlowo-usługowego na Osiedlu Bolesława Chrobrego o powierzchni 3249 m'. Istnieje jednak możliwość rozpoczęci'a budowy poza planem przez Wojewódzką Spółdzielnię Spożywców "Społem" dwóch obiektów przy ulicach Andrychowskiej i Chodzieskiej. Szereg słusznych winiosków o:gTos.zono w sprawie sieci wodociągowej domów jednorodzJJnnych w rejonach peryferyjnych.

Z uwagi na ogr,aniczone limity inwestycyJne i konieczność budowy utrrządzeil produkujących i przesyłowych wodę postulowane zadania nie mogą być włączone do Planu na rok 1981. Wojewódzkde Zjednoczenie Plrzedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej i Miesz-' kanimvej winno w ,terminie do dnia 30 czerwca br. opracować program uzbToj5nia terenów peryferyjnych w wodę oraz harmonogram realizacji, który poddamy społznej konsultacji" . "W zakresie postulatów remontowych - mówi! dalej Andrzej wituski, wyrażamy pogląd (i to ju:!: nie po raz pierwszy), że Kornb;,nat Budownictwa Komunalnego wimen podjąć niezwłocznie ,kroki organizacyjne zmierzające do zwiększenia mocy przerobowej na roboty remontowe budynków mies-zkal:1ych jC"'zcze w bieżącym roku. podobnie w zakresie remontów dróg, Urząd Miej może zapewnić w 1981 r. dodatkowe środki n'" pilne roboty remontowe dróg postulowane prze,z komitety osiedlowe, pod warunkiem zwiększenia mocy pcrzerobowej przez Zarząd Dróg i Mostów.

"W związku z nieprawidłowym wykorzystalniem obiektów oświatowych a jednocześnie przegęszczeniem niektórych szkół, powo!...ny w tej sprawie zespół przedstawi wmo.sM i propozycje. Nastąpi koncentracja środków na podstawowych problemach' gospOdarki miejskiej, na kierunkach zapewniających wykonanie celów ekonomicznych codzie<Illl'lego tycia. I tak: po pierwsze - dotyczy to budownictwa mieszkaniowego, a więc wielkości pięciu tysięcy mieszka n (musimy- tu wyciągnąć wnioski z sytuacji poprzednich okresów, by blędów nie powtarzać); po drUgie - zb'.1dować ok. 800 domów jednorodzinnych. mimo niezwykle t,rudonej sytuacji w zaopatrzeniu materiałowym szukając 'wszelkich rezerw lokalnych i lic-ząc równieź na pomysłowość i inicjatywy spoteczne OCIIZ wydtniejszą pomoc zakładów pracy po tr>Zecie - dokonać rewizji szc.zegółowych planów zagospodarowania przestrzenego w poszukiwaniu nowych terenów dla budownictwa ale jednocześnie dokonać weryfikacji dotychczasowych decyzji odnośnie niektórych wtó,',nych podziałów; po czw,arte - w.!)i"ść o akceptację Rady &truktury nakładów inwestycyjnych jednostek planu terenowego. Z ogólnej wielkości 1070 milionów zł przeznaczyć 940 milionów' zł, a więc 88% na pilne potrzeby gospodarki komunalnej, w tym 37% na budowę urządzeń i sieci wodociągowej, 24% ma siec kanalizacyjną i oczyszczalnie, 19% na ciepłownictwo i p!I"awie 101)(, noa komunikację miejską; po piąte - z nakładów na remonty kapialne (a jest to 528 milLonów zł) przeznaczyć 85% na remonty urządze6 komunalnych i gospodarki mieszkaniowej;

po szóste na kapitalne remonty budynków pr.zeznaczyć 139 milionów zł. Umożliwi to nB.prawę dwustu pię6dziesięclu obiektów. "W tTudnej sytuacji gospodarczej, rok 1981 musi być okresem poszukiwania i uruchamiania ws.zystkich możliwości tkwiących w strukturze gospodarczej miasta. Przykładem poszukiwania ponildplanowych efektów jest podjęcie rpwindykacji obiektów bim'owych na cele socjalne, zwł,aszcza dla slużby zdrowia. Podst,awowym warunkiem wlaściwego oddziaływania Urzędu Miejskiego na realLzację zadań plamowych jest wprowadrze'lie w życie postanowień Rady z drn"ia 26 l..ltego 1961 r, w spirawie poszerzenia uprawnień w:adz miejskich" . Projekt budżetu na rok 1981 wprowadza ograniczenia n"iektórych wydatków bud:tetowych. Do ol1Lch należy :zaliczyć ograniczenie wyd8'tków na remonty obiek,tów i urządzeń nieprodukcyjnych, wydatków reprezentacyj. nych oraz wydatków związanych .z ró:imego rOdzaju uroczystośc'iami 1 obchodam'i. "Generalnie można powiedzieć mówił dalej Andrzej Wituski, że 'l1ie jest ,to budżet jaiki chcielibyśmy pO'e,zentować w przyszłości, to znaczy budżet dynamiczny i z",vierający wyraźne preferencje środków ;na wzrost uług socjalnych, zwłasiZCza na wydat,ną poprawę waT'lJcrtl<:ów rozwoju oświaty i kultury. Nasze zamerI"zelI1'i.a musimy dostosować do ogr3l!1.iczo,nych śO'odków finansowych uwarunkowanych aktualnymi realiaJIli gospodarczymi i finauso,vymi kraju. Zdajemy sobie sprawę z ,tego, że w fazie samej ikonstrul:cji budżetu nie można było fina!lSO'VO zagwarant-ować wszystikich potrzeb ,np. ośwIaty l kultury. Nie rozwiązane więc problemy finansowe być mo:te załatwimy w ramach wlasnej gOLspodaO'ki budżetowej. Pragnę w tym miejscu zapewnić, że w wyniku korzyst,nego zamknięcia bud:tetowego za J'ok J980 uzyskaliśmy nadwy:tkę budżetawą w wysokości 52 miltonów .zł, która poz,woli w znacznym stopniu na zniwelowanie niedobarów w środkach budżetowych iIla bieżący roK Środki te Rada mo:te wykorzystać według własnego uznama na sbnansowanie dodatkowych potrzeb gospodarki miejskiej, "Uwzględniając opnie komisji Rady, proponujemy ziękSQ:enie dochodów własnych o 5 mil<onów zł z przeznaczeniem ll<wOlty ,8 mln zl na kontynuowa,ne remonty kapitalrne obLektów ikiulturalnych OTaz 200000 zł na wypos,ażenie placówek bibliootecznych. Wnoszę zatem o 'ZaakceptowaiIlie przez, iRadę tej propozycji I wprowadzenie tej zmiany do projektu uchwały w sprawie budżetu miasta 'l1a !rok 1981. ,,aTlowane wydatkI w kwocie l 926 131 000 zl znjadują pokrycie w 92% w dochodach

8w:asnych, Podstawowym naszym zadaniem jest więc 'pełne zagwarantowanie dochodów pochodzących z !rozliczeń finansowych gasp"darki U'spolec2Jnionej, z podatków i opłat od indywidualnej działalności usługowo-produkcyjnej i od ludności. Warunb, w jakich mamy \-vykonywać te zadania, są -.."vyjątkowo trudne jeśli weźmie się pod uwagę sprawy niepelnego zao,)atrzenia w surowce i materialy IJT,zedsiębiorstw uspalecznionych i rzemiosła produkującyCh na zaopatrzenie rynku oraz świadczących usługi remontowe. Od zl'ealizowanej wartości sprzedaży detalicznej i uslug uS;:JOleC2Jn:onych jednostek handlowyh i usługowych uzależn:one są bowiem wpływy do budżetu miasta' w wyśokaści 15 milionów zl. "Pr,zed Urzędem Miasta i jego wydzIałami stoją napięte zadania związane z zabezpieczeniem w ciągu roku pelnej równowagi budżetowej, na którą zdecydowany i wyłączny wplyw ma rytmiczne wykonywanie dochodów budżetowych. "PrzedstawHem ,tylko wybrane, najważniejsze elementy założeń projektu budżetu na bieżący rOk. Zdaję sobie sprawę, że nie spełnia on wszystkich oczekiwań radnych. Jesteśmy tego świadomi i dlatego właśnie szczególnie w bieżącym roku Urząd i jego wydziały aktywnie włączą się do rozwiązy"ania szeregu spraw spornych, budzących słuszne 'ZastO'zeżenia Radnych, iPozwalam sabie wnieść projekt Planu S['ołeczno-Goopodarczego Rozwoju poznania i jego budżetu na Tok 1981 do yczliwego zaakceptowania wra,z z wniesionymi poprawka=i, zgodnie ze siużebną rolą Urzędu Wobec postanowień Rady oraz wniosków i propozycji społeczeństwa". Wystąpienie radnego Antoniego Pietrzykowskliega było .tanowiskiem Komisji ROZwoju Gospodarczego i Zagospodarowania PirZ2strzennego. "Przedstawiony pod obrady projekt Planu i budżetu otwiera nowy pięcialetni okres dla rozwoju naszego miasta - powiedzi,ał radny Antoni Pietrzykowsld. Jest to zatem Plan i budżet o szczególnym charakterze. Ten szczególny charakter wyrfika także z takich cech jak: fakt, że jest on niezwykle skromny w stosun};:u do potrzeb miasta; w szeregu dZ13lach oparty jest iIla liczbach, których zmienność jest nie wykluczona w najbliższym okresie czasu; wre&zcie na optymistycznej przesłance przyszłościowej, że zosŁal on skonsultowany przed sesją z szeroką repirezentacją społeczną działającą za pośrednictwem .komitetów osiedlowych. Nie jest to konsultacja zadowalajlIca, ale nie zadowala nas także dotychczasowy tryb opracowywania Planu i bud:tetu wynikający naszym zdaniem ze struktW' organdzacyjnych miasta.

..

Sprawozdania

,,Jesteśmy przekonani, że jedną z główlI,ych przyczyn hamujących osiąga:nie dobrych a przynajmniej z,adowalających rezultatów jest utrata pr.zez miasto, w ostatnich latich decydującego wpływu Rady jak i Urzędu Prezydenta ,na jego, rozwój. potwierdzeniem tego stanu rzeczy są .nie tylko słabe wyniki w wykonywaniu p1a,nów ale również ł:Jrak wpływu na rozwiązywa'nle trapiącycb miasto problemów. Rozmiary niekempetencjd Rady i ur,zędu prezydenta najlepiej ilustruje budżet miasta. Nie mogę W tym miejscu nie stwierdzić, :te miasto było zawsze życzliwie traktowane w dyspozycjach środ... kami budżetowymi województwa. Jedna.k l1ie redki są tu najważniejsze; Idzde o uprawTlienia do samodzielnego decydowania o wszyst'ki,ch sprawa,ch miasta przez Radę i jej Urząd, o pr.zyjęcie jasnej zasady, że wszystko co, się dzieje w mieście, dzieje się 'la wiedzą i aprobatą Rady ora.z Urzędu Miasta. W przekonaniu Komisji, zas,adnicza zmiana i poprawa sytua,cji gospodarczo-ekonomicznej Poznania a zwłaszcza pożycji Rady i Urzędu w kształtowaniu jego rozwoju, może nastąpić w w}'iniku zasadniczych zmian strukturalnych w zarządzaniu. Uważamy jednak za celowe, ,nie czekając na rezUltaty wdraż'ania zaproponowanych zmian strukturalnych - podjąć już obecnie działani,a, iktóre z jednej strony łagodzilyby występujące w mieście napięcia z drugiej zaś dawały lepszą gwa,rancję wpływu Rady lI1a SIJrawy i prablemy istotne dla miasta".

Do problemów niezwykle w.ażnych Komisja zaliczyła sprawy l'olityki inwestycyjnej w mieście. Kamisja' uważa, że dokanane przez Urząd Wojewódzki ustalenia inwestycji w PCMnall1iu. których realizacja ma być w 1981 r. wstrzymana (bądź ograniczona) jest <10 przyjęcia, bowiem 'nie będą one miał wpływu na perspektywy rozwojowe miasta. Stanowisko KOmisji spro,wadza się da ,zapewnienia przez Urząd sprawnej I terminowej realizacji Inwestycji kontynuowanych, których ranga dla miasta jest wyseka, a wykonanie przebiega z opo['ami. W tym miejscu radny Antoni Pietrzyko,wski przed_ stawił wniosek do projektu Uchwały, zobowiązujący Prezydenta Miasta do przeprowadzenia analizy wielkości nakładów dla tych inwestycji mi<Jjskich. których efekty gospodarcze mają być prze'kazane w 1!J81 r. a jeśli okaże się, że środki są nie wysta!rczające do ich zakończenia o zabieganie o J1 OWe śr odki. "Zapewnienie harmonijnego rozwoju miasta - mówił dalej Antoni Pietrzy.kowski, pr.zy maksymalnej oszczędności i rajcoualności w wydatkowaniu środków finansowych wymaga zaostrzenia społecznej kontroli wszystkich decyzji. Kontroli komisji Rady

i respektowania Ich opInii powinny być paddane takle dziedziny jak: plany wyburzeń sUbstancji mieszkan!iowej na rze.cz rezwoju jego infrastruktury. Plany !kI.e powMmy być przedkładane do zaopilIliowania Wifa2' z merytorycznym uzasadnieniem Urzędu co do terminó,w i potr.zeby realizacji itp. Opt.nie komilsji powinny być pr1zedsta,wio,ne na sesji Rady a rozliczanie z ich re,alizacji offiawi&ne przy ecenie wykonania Planu Spełeczno-Gospodarczego; ochrona środowiska, w tym również ochrona gruntów !roLnych w obrębie miasta. Komisja uważa, że dotychczasewa praktyka inwestorów i realizatol'ów nie sprzyja ochronie tych naturalnych debr. Uważamy za iko,nieczne, aby każde udos;.ępnienie gruntów rolny,ch w mieście na .::ele nierolnicze wymaało akceptacji właściwej k,omisji Rady przed podjęciem mwes',ycjl. Po,stulujemy także przyjęcie zasady ustalającej, że żadlna inwestycja ll1iie powi!nna być rozlicz,ana jeżeli nie zestały pr1ze,z inwestora i wykonawcę .odtworzone warunki związane z ochroltlą środowiska zieleń, drzew.l itp.) jak i pełna ochrona innych dóbr. Nie powinny być również rozłic.zane te iJnw€'stycje. których sprawy ochrony środowiska zawarte są w proto,kółach ,,miedoróbek" d póżniejszego wykonania. Sądzimy, że najlepszym st:raŻllikiem tych zasad byłyby oddziały banków finansujących i rozliczających inwest.ycj e. .iW poszukiwaniu i pObudzaniu inicjatyw peznaniaków propenujemy otwarcie "ł:Jank.u Po,znańslk.ich nicjatyw". U podłoża naszej propozycji leży nie tylko głębdka wiara w zaang,ażewanie poznaniaków dla swojgo miasta ale przede wszystkim pr,zekoaanie, że nie tylko władza ma mo,nopol no1 trafność I wyłączność 'proponowa.nych rozwiązań pilnych potrzeb mi",,'ta". Po emówieniu problemów budownictwa mieszkanIowego radny Antoni Pietrzykowski p:rzeszedł dO spraw gospodarki komunalnej. "Nekłady przewidziane w Planie a zwłaszcza ich realizacyjne możliwości są wysoce nielkorzyst....e. Wiemy, że władze administ,racyjne m1a,,,ta a zwłaszcza wojewoda pOZll1,ańs'ka podejmuje kro,ki dla popraw tej sytuacji. Nie możemy jednak dzisiaj nie powiedzieć mieszkańcom co nas w mieście czeka, jżeli wladze centralne a także przedsiębiorstwa budowlane i specjalistYC70ne !Uie pomogą nam zrobić więcej niż to przewiduje p::ojekt pianu. Niedo;,nwestowanie tej dzieminy funkcjonowania miasta w ubiegłych latach spowoduje zdaniem Komisji w 1981 r. niedobór wody na dobę 40 300 m' a mied:>bor maksimum na dobę 110000 m', Dla sukcesywnego zlikwidowania teg9 niedobotu, zresztą <Zgod....ie z opracowanymi planami trzeba przeznaclzyć w 1981 r. minimum 401)" mi

!iOItlÓW lZł na wodf: dla miasta. Projekt planu "ape<wnia lIlam tyllro 349 milionów zł. Podobna sytuacja występuje w dziedzinie kana1iz,acji d ciepłownictwa. ,,Problemem boleśnie odczuwalnym p!rZez mieS:zkańcó,w jest komunikacja zbiorowa. Potrzeby w tym zakresie potwierdza program Urzędu Woje,wódzk'iego prze-widujący w latach 1981 - 1985 nakłady na rozwój komUnill<acji w !P'OlZnaniu rlzędu 1,7 miliarda zł. Jednak nakłady na 1981 r. wynoszą zaledwie 85,5 miLionów zł. Czy uda się naocobić w latach następnych te wszystkie opóźnienia? Wynika s,tąd wniosek, aby w bieżącym raku pOdjąć rzadan-ia ueczywiśÓe naj piLniejsze i najbardziej patrzebne miastu. Widzimy potrzebę opracawan1a przez Urząd wielowar1antowego planu działania opalrtega Itla realnych możliwościach. ,lKomisja Ina posiedzeniu w dniu 9 marca wyra:ciła pag1ąd, że zwiększenie dochodów od MiędZYlIlocodawych Targów Poznańsich i przeznaczenie ich na potlrzebY oświaty 1 kultury rzłagadz'iłoby- wyraźny niedobór funduslzów w ym dziale. Niedobór występuje jednak nadal w oświacie i kulturze oraz w innych działach gospodarki miejskiej. Dys:ponujemy ,wprawdzie 'nadwyŻką budżetawą w ,wysokości 52 milianów zł, jednak środki te musimy wykorlZystać również na inne i nie mniej ważne dla ,miasta cele. Mamy nadzieję, że wobec tego, iż merytoryczne zadania tych jednostek wynik,ają z potrzeb przyjętych w planach społecZl!lo-gospodalrczy'ch wajewództwa i wajewoda poZiI1ański rw swoim budżecie przyjdzie miastu z pomocą przyrznając odpowiednie dotacje na potrzeby jednostek oświaty, kultury i sztuki. Do złożenia takiego wniosku upoważnia nas także faKot, że instytucje kulturalne, jak opera, teatry c'ZY filharmonia to mie tylko sprawy miasta !Poznania ale Całego regionu". Na zakońClZenie radny Antoni pietrzykowski oliczytał Ipaprmv'ki do projektów uchwał. Radny Jerzy Stefańsk,i występując w imieniu zespołU radnych członków polskiej Zjednoczonej ;P,alrtii Robotniczej stwierdził, iż proje'kt Planu i budżetu cechują w każdej dziedzinie głębokie dyspraporcje pomiędzy potrzebami a możliwościami ich rzaspokojenia. Cz'as oczekiwania na mieszkanie wydłuży się do dwudziestu lat. Radny zaplroponawał, aby da zmian 'W 'IJTojekcie uchwały, które :zgłosił Iradny Antoni pietr'zYkowski, wprowaooić dodatkowo w.niosek, aby Rada w pierw.szym półroczU 1981 r. zapaznała się z informacją rprezy,denta Poznania o sposobie rozwiązywania problemu budaW1ltlictwa mieszkaltliowego. Należy równid: odpowiedzić na py;tan1e dotyczące 'prawidławego wykorzyst8lI11a pgraniczonych zasobów uzbrojo

nych erenów, materiałów budowlanych i surowców; . istnienia dodatkowych innych uó. de! materiałów i surawców bUdowlanych ora,z możliwości ich uruchomienia. Radny Józef IKordys IzapoZl!lał Radę rz .opinią ,Zespołu Radnych Stronnictwa Demokratycznego i zwrócił uwagę na najbardziej. dokuczliJwe pr'oblemy związane z budawnictwem mieszkamiowym, służbą zdrowia i gospodarką komunalną. Błędne było bud6wanie !Plalltlu na frok 1981 w opaxciu a wykonanie 1980 r. tym bardziej, że przedsiębIorstwa budowlane są przygotowane do re,alizacjd wyższych zadań. Nie do .przyjęcia jes't również wskaźnik przeznaczernia 35% ogółu mocy ,prlzerabowej przedsiębiorstw budowlana-TIlOntażowy'ch na Irealizację zaplanowanych zadań biorąc pod uwagę, że wskażnik ten w 1980 r. wynosił 40%. Mimo rnakładów na służbę zdrow.ia następuje systematyczne !'Jmniejszanie rłiczby łóżek na 10 000 mieszkańców. Baza szpLtalna wymaga remontu i modernIzacji czegO' nie zapewniają wydzielone na k.apiWlne remonty środki w wysokości 35 milionów zł. Z punktu widzenia patrzeb d md:1iwości rzwiększenia bazy loka10wej służby !Zdrawia, :należałoby rozważyć zmiany w przezma,czen1u biurowców "Wdepofamy" , "AgrometprojeJ<tu" i Przemysłu Meblalrskiego przy ul. Grunwaldzkiej oraz innych obiektów rnadającY'ch się na adaptację d1a służby zdrowia. Przedstawiając ,problemy gospOdarki komunalnej Iradny Kordys stwierdził, iŻ nakładY na inwestycje komunalne mimo że wykazują dynam1kę 9% w porówrnandu z planem 1980 r. nie gwarantują zaspokojenia aktualnych 'potrlzeb. ,Przy ogól:nym braku zdalności przerobowych przedsiębiolrstw budowlanych i montażowych olraz środków finansowych zastr,zeżenia budzą um,ieszczone w Planie: budowa campingu na Ławicy w pObliżu toru samochodowegO'; budowa widOlWni i budowa zajazdu "Ławica" tym bardziej, :l:e w odczuciu społecznym są znacznie pilniejsze potrzeby. Środki fimansowe przel!'Jnac'lone na te cele radny Józef Kordys, proponował przekazać na remonty sal gImnastycznych. Radny Stefam Raajczak puedstawiając opinię !Zespołu Radnych ZjednaczonegO' str,onnictwa Ludowego poruszył sprawy 1'01niC'twa miejskiego. R,adrna Danuta Kurpisz przedstawiła apiJuię w imieniu Zespołu Młodych !Radnych: "Ten skr'omny Plam opracowa,ny jest na mimę możliwaści kraju rw aktuaLnej sytuacji kryzysu gospodarczegO' i dlatego eż musi być obieiktywny, r'zetelny, konkretny d głęboka przemyślany. Tymczasem doręczone nam materiały podane rzostały w farmie tradYcyjmej, ogól:nikowej, gdzie dąży słę do 110

Sprawa::dania

kazania wzrostu czy ozwoju poprzez odpow:iednle - m3'lti-pulacje cyfam'i. ZIIlamiennym przykładem jest "rozwój" budownictwa mieszk8!l1JiJowego, gdzie podaje się wzrost liczby oddanych mieszkań w budow:nictwie wielorodzinnym o 35,8% w stosunku do 1980 r., podczas gdy do średnioroCZ/llej liczby mieszkań ostatniej pięciolatki 1976 '- 1980 notuje się spadek .o ok.oło Q. Zakładaliśmy w ubiegłej plęciola,tce oddawanie około 6000 mieszkań roe:mie. W rzwiączt<u z tym nasuwa się pytanie skąd taka niska wydajność bud.ownictwa mieszka'niowego. "Tegoroczny projekt Planu - mówiła dalej radna Danuta Kurpisz, nie ustr.zegł się również hasła cytuję - "dążyć się będzie do poprawy jakości realizowamych mieszkań głównie w zakresie robó' wykońc.zeniowych" - ('koniec cytatu). Mimo iż w ubiegłym roku przy omawianiu 'Planu na 1980 rok, zespół nasz sUmie akcent.ował potrzebę poprawy jakości oddawanych mieszkań stwierdzamy, że poprawa nie 'I1astąpila. Uważamy, że przy opracowywaniu planu budownictwa mieszkaniowego na lata 1981 - 1985 należy szczególowo .przeanalizować możliwości p<nmańskich pI1zedsiębiorstw budowlanych i wykoHlystać ich cały potencjał dla potrzeb miasta. Należy dołożyć wszelkich starań, aby okres oczekiwania na mieszkania nie wydłużał się. Problem ten je zawarty w programie rządowym jako pilny do rozwiązania, Zbyt enigmatyczne jest również sformulowanle o 'Preferpncit usług szczególnie pożądanych przez ,mieszkańców. Plan nic nie mówi o jakie preferencje chodzi. Zbyt częste zmiany struktury i podporrządk.owywania "\v 'Zakresie usług .nie .zawsze f'ą korzystne dla .klienta. 'Rrzykładem akiego działania może być branża usług radiowo-telewizyjmych. Przed reformą administr,acyjną istniał Zakład Ur.ządzeń Radiowych d TelewizyjmYCh, k,tóry zajmował się handlem i obsługą sprzętu Tadiowo-telewizyj'nego. Po reorganizacji oddzielono handel od usług i oba te działy podporządkowano pod dwa różne oddziały Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Handlu Wewnętrznego. Dla sk.omplikowania sytuacji, a1a rynkJU w 1979 ;r. pojawiła się nowa jednostka usługowo-handlowa "Unitra-Serwis". Nasuwa się 'pytanie: co miała na celu polprzedJnia reorganizacja? Do;:>r.owadziła jedYlnie do rozproszenia usług -tej branży, a zależy nam na usługach dobrych z właściwym zapleczem technicznym. "W wy,nifu Wjprowadzenia w większ.ości zakładów pracy średnio ,trzech wolnych sobót ,w miesiącu, ważnym 'Problemem stało się wypełnienie ozasu 'Wolnego obywateli. W tym aspekcie stwierdzamy, że w projekcie Planu na rok 1981 działy kultury, sportu I turystyki lIlie .zaspokoją w peŁni ,zwięk

"zonych potrlZeb mieszkańców, Uważamy, że odpowiedzialne za -te sprawy właściwe ,Wydziały Urzędu Miejskiego muszą .opracować stosowne ogra.my działań i im;Jrez bez większego obciążania budżetu miasta. W programach tych należy wykorzystać istniejącą bazę kulturalno-sportową. Mimo naszych ubiegłQT,ocznych postulatów wiele istniejących obiektów sportowo-rekreacyjnych fest ,nadal ni-edostępnych dla ogółu mieszkańców".

Radny Kazimierz Mielec występując w imienilu Korni'sji Wych.owania, Oświ,aty i KUltury zgłosił wniosek .o Iprzyznanie dodatkowo iZ nadwyżek bUdżet.owych kwoty .ok. 10 miłionów zł na Temonty kapitalne placówek oświatowych jak również 'kilkunastu miltonów zł na zakup urządzeń w nowo uruchomionych ośrodkach. Brak jest zapewnień o dotacji na d.ziałaŁnośc poznanskich -teatrów, k,t6re w pięćdziesięciu procentach świadc.zą usługi również dla województwa 'Poznańskiego. Radna Ba'l"bara Konieczna lIlawiązała da projektu budowy kamplngu w Ławicy w pobliżu t,OI:'I1 samochodoweg.o i !Zajazdu "Ławica". Budzi to szereg zastrzeżeń społeczeństwa. Mimo że inwestycje te "nie obciążą" budż;,tu miasta, należy ,zastanowić się nad ich celow.ośdą bowiem są t,a pieniądrze wspóLne, wY:PTacowane prz"", cały naród i dlatego mie jest .obojętne na co zostaJl1ą wykorzystane, IZwlaszcza w ,tym trudnym okresie w jak'im się znalazł 'I1asz kraj. Radna zgłosiła wniosek o wystąpienie do władz wyższych o dolwnanie powtórnej anaHzy ceiowości tych dwóch inwestycji o['az rozważenie możliw.ości .przeznaczenia tych śr,odków na T;ozwÓj rekreacjd i wypoczynku masowego lub remont szkoLnych obiektów sport.owych. Wicewojewoda poznański Ryszard Cmielewski powiedlZiał, Iż cały rozwój miasta jest uzależniony z jednej strony od możliwości państwa i od decyzji .władz centralnych, z dl'llgiej zaś od tego ile województw.o poznańskie i miasto wn;es;p do wielkości dochodu narod.owega. Na podstawie Uchwały 118 Rady MiJntstrów (tak zwanej ,małej reformy gospodarczej) przedsiębiocstwa bUdow1ano-montażawe mogą podjąć się zadań -pod warunkiem zapewnienia im materiału i spr:zętu. Województwo poznaiiskie ma w 82% zagwarantowany materiał na budow:nictwo mieszkaniowe, natomiast jeszcze l11JI11ej jeżeli chodzi o remonty kapitalne dla potrzeb Komj);,natu BUdownictwa Komunalnego. Urząd \Vojewody opra,cował koncepcję rozwiązania kwestii mieszkani.owej województwa i Poznania w pię<>lu wariantach. Materiały te zostaną przekazane Radzie. Rząd przygotowuje raport o stal1.lle 'państwa i koncępcję tr:zyletniej stabilizacji gospodarczej, stąd

dalsze race nad projektem 'PlaTIu Pięcit>letniego zostały zawieszone do czasu decyzji liIadzwyczajnego Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Pa"til Robotniczej. Pogląd władz wojewódzkich w zak.re'sie toru saomchodowego i budowy zaja'zdu w pobliżu toru jest taki sam jak radnych. 7,godnie z decyzją rządu w sprawie nasycrnńa imfl'astruktud"ą turystyczną i rozwo.jem tucysty"r;i w kraju, umieszczono w pai? budowę kampingu w Poznaniu. wicewojwoda Cmie1ewski zaproponował, aby Prezydium !Rady przeanalizowalo s;>rawę rzeczowo, czy .podejmować decyzję o. rezygnacji z tych .i.nweótycjl. Jeżeli chodzi o wybudowanie widowni iI18 torze samochodowym, której koszt wynosi 7 milionów zł prosi!, aby Rada wyracziła na to zgodę, zaś rozbudowa ,toru ,zostanie wstrzymana do czasu uzyskania większych środków. Koń-ząc wicewojewoda Ryszard Cmielewski stwierdzi!, że władze wojewódzkie przyjęły zasadę ścisłej wSIpóŁpracy z miastem becz i:ngerowa,nia w je,go. problemy. Radny Stanisław Łosicwic.z zglosił wnioseik w sprawie zapraszania członków komisji Rady do udziału w po.siedzeniach komisji Wojodzklej Rady Narodowej.

Na tym zako.ńczono dyskusję w sprawie projektu Planu społeczno-Gospodarczego i budżetu miasta na rok 1981. Rada przyjęla do akceptującej wiadomoścl informację o. pracy Prezydium Rady za okres od 1 lipca 1980 r. do 31 stycznia 1981 r. Przewodniczący Komisji Redakcyjnej Projekt6w Uchwał - radny Stanislaw .AJntczak stwierdził, że Komisja upoważniła go do przedst,awienia propozycji przyjęcia projektów uchwał w .sprawie Planu Społeczno-Gos>,odarczego. .oraz budżetu Poznania na rok 1981 uwzględndających wnioski wynikające z dyskusji. Po uwagach radnego Zdzisława Fllipiaka, w wyniku pr.zeprowadzenia glosowania, Rada uchwałę pOdjęła. Pod koniec sesji przewodnictwo objąl zastępca IprzewodnlC'zącego Rady, Miron KolasiilSki, który z8iproponował, aby z uwagi na zgłoszenie przez radnych dużej liczby interpelacji d wniosków Rada zobowiązała prezydenta mla,sta do. opracowania o.dpowiedzi na piśmie w ustawowym term.nie. Na tym porządek obrad został wyczerpany. Zamk.ndęcie obrad XVII Sesji Rady nastąpiło. o godzinie 15,15.

Stanisław Bugowskt

ANEKS

UCHWAŁA MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ W SPRAWIE PLANU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POZNANIA NA 1981 R.

' 1

I Rada stwie.-dza, że Plan Spoleczno-Gospodarczy dla miasta P07illoa'nia na rok 1981 zabezpiecza w minimalnym sto.'pniu potr.zeby ,miasta w podstawowych działach jego. gospodarki. 2. Rada u7l!laje, że w aktualnym sta,nie 'niezaspokojenfua wszystkich potrzeb mia.'<ta i5:t!1ieje koniec.z.no.ść ponownej analizy ustaleń Planu pr.zy ocel'llie jego reali.zacji za 'Pierwsze półrocze 1981 T. 3. Rada Ul2JI1aje !Za potrzeby 'priorytetowe miasta, na których należy skoncentrować wysiłki wsz)ostkich jednostek administracyjnych, biorących udział w :zarządzaniu i gospodaro.waniu majątkiem miejskJn1, ,następujące zadani,a: ,pop:rawa zaopatrzenia miasta w wodę; poprawa zaopat:rzenla miasta w cieplik; ,.popl'\awa sy,tuacji w zakresie kanalizacji i całej gospodarki ściekowej; poprmva w dzied7Jinie zbiorowej komUlnikacji miejskiej; poprawa ogólnej sytuacji w .zakresie ochrony .zdrowIa obywateli; zwiększenie nakładów i innych prlzed<;ięwzięć na ratowanie starej substancji mieszkanio.wej i o.ch;ronę zabytków miasta; zapewnie,nie mo.żliwości rozwoju budownictwa mieszkaniowego. na terenach miejskich przez uzbrojenie terenówl. Obroty o.gółem w przedsiębiorst",ach handlu uspolec2Jnionego osiągną 26 miliardów zł . wzro.sną ,w porównaniu z 1980 r. o 1,2"'. W przedsiębiOlI"Stwach detalic.znych ob.roty WlZro.S1I1ą Q 1,1'" a w przedsięb10rstwach gastronomicznych o 0.511'" 2. WMtośĆ uslug dla 1udrfości

Sprawo.:::danwwzrośnie o 2,9'" i wyniesie 6,7 -miliardów 'Zł; w pi'ZeLiozeniu -na jednego mieszkańca wartość usług wyniesie II 882 d wzroś:nie o 1,5%. 3. W 1981 r. rz:budowal11ych rzj()s1tlanie 4990 mieą;l!1tań o 'powierlzchni uyt,ko'Wej 300000 m', w tym w ram,ach budownictwa u1społeclZin.ioo:nego wielorodzinnego 'Przeikazane zosltaną do ,użytku 4372 mieszkania o p_wierzchni użytkowej 238200 mO. 4. Na rozbudowę podstawowej infrastruktury technicznej przeznaczy się 702 mIliony zł, tj. 74,796 ogółu nakładów inwestycyjnych gospodarki komunalnej, koncentrując śro'dki na sieć i urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne i ciepłownicze oraz ;rozbudowę tras tramwajowych i dróg miejskich. 5. 'Opieką JJTzeds.zlkolną objętych będzie !21 890 dzieci w wdeku od 1;rze'ch do SlZeściu lat, w tym wszystkie dziec,i sześcioletnie. 6. iLiczba lóżek w szpitalach ogółem wyniesie IW 1981 ;r. 5291. Ws,kJaźnik lic.zby łóżek w szpitalach :na 10000 mieszkańców wyniesiII' 94,1 łóżka. Liczba miejsc w żłobkach zwiększy się o 50 i osillgnie - 2703. W zakładach pomocy slp'ołec'2Jnej będ!Eie .10,36 miejsc, w tym 846 miejsc IW domach opieki 5,Połec:znej objętych planem 'terenowym. 7. W dzli.edztnie kultury w 1981 r. Ip'rzewiduje się zorganizowanie szeregu imprez kulturalnych o zasięgu krajowym I międzynarOdowym, a ponadto ikontynuować SIlę będzie prace modernli.:zacyjne s1IITiejącej, bazy msteriaLno-techniclZnej kultury. 8. W ",aik.resie (kultury fizycmłej i turystyki iplI'owadzona ,będzie dalsza ,popula;ryzacja sportu masowego ,oraz ,modernIzacja obiek,tów spor'tolWych i rekreacyjno-'Wypoczyn'kowychl. W,artość sprrzedaży wyrobów, robót I usług własnej produkcji ,przemysłu rupolecznionego wyniesie 97,9 mdlidów zł. 2. W strukJtur,ze zasiewów w gospodarce I calkowitej zwiększy się udział upraw zbożowych i ,warltyw gruntowych, d<oslztem pozostałych upraw. 3. Wartość produkcji budowl.a:no--montażowej 'osiągnie 12,1 miliardów zł. z czego lIla zadania ;realizowane w Poznaniu przeznaczy się około 3596 ogółu mocy przerobowej przedsiębiorstw budowlano-mOll1ltaŻimvych z POZll1anial. Na'kłady dnwestycyjne w gospodarce u!społeeiznionej 07illanła WY1ni0511 8 miliardów zł, w tym :n3 ;roboty 'budo'Wlano-'ltlontażowe 4,2 miliardów zł. W pla,nie terenowym :nakłady inwestycyjne wyniosą 3,3 miliardy zł, co stalI1Jowi 41,2% ogółu. 2. Nakłady na kapitaLne remonty jednostek i z8'kładów bud:l:etowych Iplanu terenowego "wyniosą 528,4 milionów zł, w ,tym na ,gospodarkę komunalną 360 mUionów zł. tj. 68,196. 3. Liczba ludności iPoo,nania wzrośnie o 7,9 ;tys. osób, c,zyli o 1,4%. Na koI11iec ,1981 ;T. Poonań be liczył 562,1 tys. miesZkańców.

Prezydent miasta Poznania rozpatrzy I pr'zedstawi Radzie mo:l:Uwości realdza,cji wni6sków i postulatów zgłoszonych pOdc,z,as obrad Sesji, a w sz'czególinoŚd 'w zaikresie: l. opraeowaIJJia ,programu rozwią,zania problemu mieszk,aniowego Poz:nania; ,2. oceny pot<rzeb uzbrajania terenów miejskich dla zapewndenIa budownlotwu mieS2Jkallliowemu pełnego frontu robót na okres obecnej pięcIolatki; 3. opracowania dor,aźnego planu poprawy 'ogólnej sytuacji komunalnej milast,a w bie:l:ącym plęcioledu; 4. zapewnienia uzyskaIJJia ływu Urzędu Miejskiego na decyzje dotyczące dysponowania określonll wielkością mocy przerobowej Poznańskiego Kombinatu BudoWJńictwa KomunaLnego na ;rzec" 'potrzeb m'iejsk:ich; 5. pOlllownego rozpatrzenia celowości angażowamia 'W obecnej sy,tuacjl środków finansowych i r"eczowych .prze"na'czonych na zadania kwestionowane 'prze" 'komitety ooiedlolWe mieszkańców w czasie ,kJol1:sultacji plal1'u i budże,tu; 6. .ponownego przeanalizowania słusz'ności ak,tualinych ustaleń rejonów sz,kolnych ora'z rewrndy1<:acjl bUdynków SlZkolnych ;używanych dotychczas na inne cele, z prrzeznac,zeniem ich na pLacówk1 oświatowo-wychowawcze ,oNIIZ żłobki; 7. zapewnienia ;rygorys'tYC2Jnego prze'strzegarua 'kompetencji !komitetów osiedlowych w s,pi'tlwach społeC2JIleg,o nadzoru nad ;realizacją gruntownych I 'bie:l:llcych remontów budynków, jak I ,opiniowania de,cyzj,i o ich podejmow,aniu; 8. zagwarantowamia racjonaLnej gospodaIrki gruntami <rolnymi w .obrębie miasta Poznania m. _in. poprzez pr!Zyjęcie zasady, iż 'każdorazowe przemtaczenie gruntów rolnych na cele mieroinlctze wymaga akcep1cji rzeczowo właściwej komisji przed lP,odjęcdem dinwestycji; 9. .pod:jęcia c'zy.nmoścl zmierzajllcych do pełnej ,oceny i rewizji niektórych ustaleń w planie zagoP,odarowa.n1a 'przestrzennego miasta POJOnan1a, a zwł,as'zc!Za rw oiesieniu do tych założeń Iplanu, których ekonomicznll 1 społeczną zasa'dność zakiwestionow3IIlo w dysmusjd na 'XVII Se,sji Miejskiej RdY Nar;od'owej

oraz w czasie konsultacji z organami samorządU mieszkańców; 10. ujęcia wszystkich wniosków zgłoszonych w czasie ikonsultacji z Ikomitet,ami osiedLowym.! i zakładowymi zespołami, radnych w !pełny ka.talog I>praw z podaniem m9ż1iwości dch załatwienia w roku bil!Ząc'.m lub w latach iIlastępnych.

ZAŁĄCZNIK NR l

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA ROK 1981 WEDŁUG DZIAŁÓW (w złotych)

Dział _I Nazwa I Dochody I Wydatki l I 2 I 3 I 4 Ol Przemysł 2382000 31 Budownictwo 398 000 40 Rolnictwo l 499 000 l 943 000 45 Leśnictwo 38 000 64 Handel zagraniczny 12 300 000 70 Gospodarka komunalna 145320000 254 217 000 74 Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne 4 634 000 23 529 000 I Razem przedsiębiorstwa i jednostki gos- I I .

I podarcze 166533000 280 222 000 79 I Szklnictwo ogólnokształcące i wychowame 1 600 000 614603000 80 Szkolnictwo zawodowe 350000 241 382000 83 Kultura i sztuka 847 000 201 485 000 87 Kultura fizyczna i sport 6 283 000 88 Turystyka i _wypoczynek 90 000 340 000 I Razem urządzenia socjalne i kulturalne I 2 887 000 I l 064093 000 89 Różna działalność 15100000 702 000 91 Administracja państwowa 45 000 000 90516902 94 Finanse i ubezpieczenia 3 770 000 99 Dochody z gospodarki nieuspołecznionej i od ludności 781 420000 00 Wpływy ustalone w stosunku procentowym do wartości sprzedaży detalicznej i usług 756239 000 - .00 Rezerwy 7 126 000 I I Razem: Dochody własne I l 770 949 000 I Wydatki bieżące l 442 659 902 II I Dotacje I 163630902 I In I Wydatki na remonty kapitalne I I 491 920 000 I Razem: Dochody i wydatki I l 934 579 902 I l 934 579 902

Sprawozdania

ZAŁĄCZNIK NR 2

JEDNOSTKOWY BUDŻET MIASTA NA ROK 1981 (w złotych)

Dział IRozdzia łl Nazwa I Dochody I 2 I 3 I 4 I I Ogółem: - - 1 3 47 9902 _ 1 1_ 01 Przemysł 2 382 000 --I 33 - 2995 I Różna działalność I 2382000 I 31 , Budownictwo 398 000 I 26 - 373 ł _ I Zespoły usług projekIOW Y 1 - 398000 -I 40 Rolnictwo I 499 000 I ------- -

\9 - 4321

19 - 4382

\9 - 4383

19 - 4389

\9 - 4491

19 - 4493 19 - 4495

08 - 4512

20 - 45\2

25 - 6411

25 - 7221 .

26 - 723 I 26 - 726\ 26 - 7262 08 - 7396

26 - 7398

Wojewódzkie zarządy inwestycji rolniczych Popieranie produkcji zwierzęcej' Stacje rolnicze i popieranie produkcji roślinnej Wojewódzkie biuro geodezji i terenów rolnych Rozliczenie z rolniczymi spółdzielniami produkcyjnymi i kółkami rolniczymi Gminna służba rolna Różna działalność

Leśnictwo Gospodarka leśna i łowiecka Gospodarka leśna i łowiecka

Handel zagraniczny Przedsiębiorstwa handlu zagranicznego

I Gospodarka komunalna Oczyszczanie miast Zi_eleń w miastach Ulice, place, mosty i wiadukty Oświe11enie ulic Różne wpłaty przedsiębiorstw i jednostek na rozrachunku gopodarczym Odszkodowania 9 820 000

Wyatki -J l 934 579 90.2

I 196000 52 000

2547\20:X> 47000000 56000000 121 2\2000 29 000 000

I 500 000 _ _Ł--2 _-.1

26-7413

26 - 7421

26 - 7541

26 - 7551 26 - 7695

33-7911

33 - 7912

33-7913 33 - 7921

33-7931

33 - 7941

33 - 7961

33 - 8211 33 - 8213

33 - 8221

33 - 8222

33 - 8231

33 - 8232 33 - 8241 33 - 8295

----.

33 - !SOli

Sprawozdania

Gospodarka mieszkaniowa oraz materialne usługi komunalne Zasiłki na uzupełnienie wkładów do spóldzielni lokatorskich Różne jednostki obslugi gospodarki mieszkaniowej i komunalncj Wojewódzkie zarządy rozbudowy miast i osicdli wiejskich I Zarządy gospodarki tcrenami I Różna działalność

Szkolnictwo ogólnokształcące i wychowanie ---- - S7koły podstawowe dla mlo- I dzieży Szkoły podstawowc -dla do- I rosłych Dowożcnie uczniów do szkół Licea ogólnokształcące dla I młodzieży i dorosłych Szkoły ogólnokształcące specjalne Interna1Y i stypendia dla uczniów szkół ogólnokształcących Zarządy ekonomiczno-administracyjne szkÓł Przedszkola typu miejskiego Przedszkola przy szkołach podstawowych i ogniska przedzkolne Zakłady opiekuńczo-wycho

\vawcze Pomoc dzieciom w rodzinach zastępczych i własnych Placówki wychowania pozaszkolnego Świetlice dziecięcc Kolonie i obozy Różna działalność

I Szkolnictwo zawodowe I Szkoły zasadnicze i równorzędne

I 600 000 4 328 000 8 678 000 6- 4000 150 000 000 30081 000 13 100 000 10 113 000

Sprawozdanial I 2 I 3 I 4 I 5 I I .

33 - 8012 I Szkoły plzyzakłauowe 2000 15 607 000 33 - 8021 Technika i licea zawodowe 93 000 79179000 34 - 8022 ' Szkoły artystyczne 36601 600 33 - 8-03] : Policealne szkoły zawodowe 6 202 000 33 - 804] Szkoły zawodowe specjalne 15 000 6352000 33 - 805] Internaty i stypendia dla uczniów szkół zawodowych 80 000 30751000 34 - 8051 Internaty i stypendia dla uczniów szkół zawodowych 120 000 5 082 000 33 - 8095 Różna działalność 8 369 000 34 - 8095 Różna' działalność 86 400 83 Kultura i sztuka 847 000 201 485 000 34 - 8311 Muzea 11 O 000 I 11 081 000 34 - 8313 Ochrona zabytków 507 000 34 - 8314 Wystawy i biura wystaw artystycznych 11 O 000 3 242 000 34 - 8322 Biblioteki miejskie 75 000 28 023 000 34 - 8331 Dom kultury 15482000 34 - 8341 Stowarzyszenia muzyczne, artystyczne i kulturalne 2199000 34 - 8411 Teatry, opery i operetki 110150000 34 - 8421 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 23 099 000 34 - 8483 Festiwale, konkursy i inne imprezy 6 190000 34 - 8495 Różna działalność 552 000 l 512 000 ; 87 I Kultura fizyczna i sport 6 283 000 33 - 8711 Jednostki i urządzenia kultury fizycznej l 313 000 33 - 8712 Imprezy sportowe i sport . w szkole 1520 000 45 - 8712 Imprezy sportowe j, sport w szkole 2 521 000 45 - 8713 Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 929 000 88 Turystyka i wypoczynek 90 000 340 000 47 - 8825 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 90 000 340 000 89 Różna działalność 15100000 702 000 31 - 8981 Izby Wytrzeźwień 702 000 0-9631 Organizacje społeczne 15100000 91 Administracja państwowa 45 000 000 90516 902 - - 2 3 4 5 26 - 9141 Rady narodowe, komisje 40 000 i prezydia rad narodowych 81 886 102 26 - 9143 Urzędy miejskie 6 890 000 26 - 9145 Różne jednostki i zakłady budżetowe ._ 700 000 26-9191 Kolegia do spraw wykroczeń I 7 000 000 505 000 26 - 1992 Komisje poborowe I 655 800 26 - 9194 Wynagrodzenia prowizyjne z tytułu podatków 130000 26 - 9195 Różna działalność 31 110000 5 115 000 26 - 9197 \\'ynagrodzenia sołt}SÓ\\ 190 000 26 - 9198 Odszkodowania l 295 000 94 Finanse i. ubezpieczenia 3750000 - - --08 - 94lt Banki i inne instytucje finansowe i kredytowe 3 7 O 000 99 Dochody z gospodarki nici- uspołecznionej i od ludności 781 420 000 -- - -I 08 - 9911 Podatki i opłaty od indywidualnej gospodarki rolnej 6 600 000 08 - 9912 Podatki i opłaty od indywidualnej działalności usługowo-produkcyjnej 357400000 08 - 9913 Podatki i opłaty od ludności 417 420 000 I 00 Inwestycje, remonty kapitalI I ne i różne rozliczenia 919869902 499 046 000 1- -- Wpływy ustalone w stosunku 1 73 - 0013 I I procentowym do wartości sprzedaży deialicznej i usług "756 86<J 000 73 - 0021 Dotacj-.:: wyrównawcze x"2 502 000 I 13 - 0022 Dotacje z!: środków budżetu stopnia wojewódzkieg\J 81 128902 73 - 0081 Rezerwy ogólne 7 126 000 33 - 0093 Inwestycje i remonty kapItalne jednostek i zakłaclów budżetowych 26 000 000 34 - 0093 Inwestycje i remonty kapitalne jednostek i zakładów budżetowych 15 920 000 26 - 0093 Inwestycje i remonty kapitalne jednostek i zakładów budżetowych (Wojewódzkiego Zjednoczwia Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej) 450 000 000 - --- - . -- ------

et: Z .... Z N U -< ...:I N

:;: h '" "'-.: '=la:.; o., a 6'" \.:)"'< :.: U '-" ua l<J\.:) "-"-' "' ::.: 'Oh :.;'" '=la a ,:; :i Uh >-l<J -N 12'=1 l<J;::' -N :x; :s.

aa ętj u :.; ;:j'a N ....'" ;::, .....'=1 "" '=I;::, >-,,"'... ;:':t: hU N>"'N a\..J :.;;;: .....(j >-C: '=I aa Do., a Ql , I.. . s::.E--::J - ;j 1:::'Jc..L ' o li ;j I II o i-I

;jl E .& >"rn"'C 1 '::; 0[ ;.g2 :::' NI .I: C) o Cli I OJ :o tJJ o

'1= c:; C gu

-u .

C!J '

:s

IIg '28 o ::.s o \.0100 0\ <:> <..) - ...

::::JI N Nc J 91 'I C>.! -,

010 o o 0<::> o o o \O o o 0\ o o -od" .... N C"-ł f" ..., I 'a o ,"g I

C!J .8 00\ II.) M V r---.

,N -g ,..i N "' "' .D1;j ' I ' E b

SprClwo:::dntia

ooooV) V) oc""oor- r---. OOWOM M 'CtNNOOO\ ..... rt) o V łIJ rC\t"I')r-r-M V v\C"""Mv r-.D N V) r, 000 000 o N N I o 00 o I 1 V) -od" ..... -od" V) -.D 0000 0000 """ N N 00 _ r") o "'dO', r") r- tV \oD v r") \O N N

() C) Oj' C) co ] .u' rn "es 2bO ..x e: o . .a "@ rn o s= .U' o Z "N ::: . o ;j V; u .9. -5 m e: :5 '2 o :>-. - ,N E -o..x 'O;j et:JJ et: I 1 Ir") C\ _ II.) 00000', c: Ctt "' "' -g' ;j

V) V) ..... ..... ..., ..., 0\ ..... V) I..... ..., -od" -od" ..... V)

:.>i E -g .... 'f/)

C) C) tV co e: N I oj e: jg o I o o; u -g "a -o o..x oJJ

00\o o o o o !o o o o o 010 o o o o o 10 g g 1 8 00 o r- r- ("o) o :::!:v -.;;tv M

\.

00000 o 00000 o 00000 o N o -od" -od" o o N\Dł/j 1.r)\D o ooQr- f-M o N -od" "<I" -od" -od" ..., ("'-l _

'" o ;j o oJ '" N "2 o ro .

.c: e: O .-'- rn E C) '" 'a t: C) ,::.. e: I o 8. 1 00 o t:) ON ;j ;j o a :::J I a-g o ;j o IJ;,o c' 00 00 00 0\0 ,... 00o C I 00 00 oc o \O V) 00 , I

-I I I o<r

'c: '" N C) ;j o; "fi .<IJ

:>-.

.... ;j fi.E!, :>-.0 e: g - ....

.c: -C) :>-.

e: -o :>-.

c: o .E .E E o bO;j

'" N i$ <IJ ..91-5 ""c: C) ;j" '" IIJ;, E Q

: I

;>

. , UCHWALA MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ W SPRAWIE -BUD ZE T U M. POZNANIA NA 1981 R.

Ustala 'się: 1. dachady jE'dn06tkowego budżetu miasta Poznania w wysokośc 1931131000 zł oraz wyda!ki tegO' budżetu w ,wysokości l !ł31131 000 zł zgodnie z o:ałączmikami Nr l t; 2. rezerwę budtetową ma nieprzewidziane wy-datki dla budżetu miasta w wysokaści 7123000 zł określaną t'a'kże załączmikiem Nr l; 3. dotacje budżetowe w kwocie 161 852 000 zł /Zgodnie z załącznH{.:em Nr 1.

' 2

P:i:zychody zakladów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, środków specjalPych i fundusrzów celawych bu-dżetu mia"ta wyniosą 386669375 zł, IW tym dotacja z budżetu 180 68 d() zł oraz To-zchody wyniasą 386 669 375 zł zgodnie z załąclznikiem Nr 3.

Lnformację o zmianach w budżecle miasta dokananych w ciągu raku, prezydent mIasta przedłoży Miejskiej Radzie Narodawej łąc.znie z sprawozdaniem z wykanania budżetu.

ZObOw,iązuje się prezydenta miasta do Tozpatrlzenia zrealizowania w miarę mażliwości wnios,ków IZgłos'zonych padczas abrad :na Sesji, oraz na spotkaniach z przedstawicielami samorządu mieszkańców i zakładowymi zespołami radnych.

WykO:1anle uChwały pawierza się prezydentowi miasta Paznania.

UChwał,a wchadzi w tycie z dl!1iem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia l stycOlJrua 1981 r.

Sprawozdanza

POZiNAŃSKIE TOWARZYSTWO F10TOGRAFICZiNE W LATACH 1979 - 1980

Lata 1979 - 1980 nie były pr1<ychylne rozwojowi fotografii amatorsikiej. W handlu brakowało sprzętu fotograficznego, materIałów światłoczułych I chemikalii - oto także nieiMóre P['zyczyny spadku aktywności Poznansikiego TowarlZysłwa FotograficZiIlego. Władze Towa'l"zystwa czyniły wiele dla pobudzenia aktywności, ale wynik.1 ['ozm,aoitych przedsięwzięc nalety uznać raczej za miC['ne Wslkoutek tego m. iJIl. bywaLcy saloJIlu przy ul. Paderewskiego oglądali więcej wystalW gości,nnych, rzadziej mogli ko,nfrontować oOsiągnięcia członków Tmyarzystwa. Salon nigdy j,,:dnak nie św.iecił pustkami.

Być mOŻe ogólna liczba wystaw w salonie Towarzys,twa l!1ieco spadła w porównaniu z latami 1977 - 1978, ale n-ależy ,to m. 1Jn. p;rzypisac faktowi, że sze;reg imprez oikresem trwania wyklraczaloO 'Poza ustalone dwa t)'godnie. I ,ta'k w 1979 L udoOstępniono siedemnaście wystaw, zaś w roku 1980 - dziewiętnaście. W 1979 r. zaprezentoOwano bez mał-a 1500 fotogr'amów lup .ich zestawów, zaś w 1980 r" pOll1ad 1800 O stałej popularności wysł8l\v w s,a10nie l!1iechaj świadczy to, iż roc:2Jnie przek;raczało jego progi od 40000 do 50 000 zwiedzających. Więl<.s'zość sItanowili przypadkowi prlzechodnie, gdy t sklania ich do tego ko.r.zystJne położenie sali wystawowej, niestety, zbyt szc,zupłej n-a urządzenoie dużych ekspozycji. Flrekwencja na wysta'wach oscylowała od kilkuset do l<'ilkunastu tysięcy 'zwiedzaJących. Wysoką frekiWoncję, plr,zeklr-aczającą 10 000 osób, zanotowano np, podczas ekspozycji "Venus U" (l79), Bogaty j unteresujący zestaw fotogramów, pochodzących w więk&zośi z zagra1icy" a nadesianych na coroc1zny 'konkurs Krakowsi<eigo ToOwarzystwa Fotogil'aficzne,go, zyskał uzmanic wielu milośni,ków dobrej fotografii. Sytuacja powtórzyła si£: w sierpl!1iu tegoż roku, gdy ,zaprezenł.'waJDO część zrdjęć z imprezy "Ve!1us 76", Tę wy,sta,wę zwiedziłoO oOk. 12"500 osób, Tyleż samo zwoiedrzających wykaz,alo swe za'iJntereso"aille salonem w styczniu i lutym 1980 r,.

gdy eksporrowano fotog'ramy z "Venus 78". Rówrueż w 1980 r. (maj - czerwiec) b. dużą frelkwencję (5500 osób) od-r.otowano w salonie podcza<; wystawy "Akt i pejzaż" Bronisławy Bąk (Katowice) i w sierpniu (10 550 O';ob), gdy motn było zobaezyć prawie 150 pl ac z nVenus 77". Duży sukces odniosła urządzona w pazdziernriku 1980 r. wystawa jubileuszowa z okazji sześ6dziesięcioleeia !ruchu fotograficZll1ego w Pozlnaniu. Eksponowano fotogramy ,kilkudziesięociJtl autorów, w tym wielu o bardzo znanych nazwiskach nie tylko w l!1aszym regio

"'nie i \kraju, ale takze za granicą. Wspomnę o rintere:sujących \Zestawach zdjęć Tadeusza Cypriana, iM-ariana Kucharsk.iego, Andrzeja Kupidury, Józefa i Maksymiliana MYSZKOWskich, Fortunat y i Zygmunta Obrąpalsklch, Stefarna Poradow>.1<iego, Kazimierza PTzychodzkiego, Jarosława Stanisławskiego, Zbigniewa Staszyszyna, Lesz'ka Szurkowskiego, Karola Wilaka, Stefana Woj nec kiego, Marii Wołyńskiej czy Gr-atyny wyszomirskiej. Wernisaż polączono z wręczecr1iem pamiątkowych medałi Poznańkiego Towarzystwa Fotograficznego. Otr,zymali je: wiceprezydent 'Poznania A.ndr-zej Wituski, dyrektorr Wydziału KJtlltury i Sztul<i Ulzędu Wojewódlzklego, - Mac,iej Frajtak, wicedyrektor Wydziału - Tadeusz Janusz, wicedyrektor WYdzialu Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego - Hal!1na Rubas, prezes Łódzkiego Towąrzystwa Fotografieznego - Zbysko RzeźnicJd, dzlennik-arz,:, ora,z wybitni artyści-fotograficy i zasłuż2ni dzialaeze Poznańskiego Tow-arzystwa Fotografic,:lJnego. Proez wystaw autorów krajowych plrezemtowano w salonie szereg twórców zagranicznych. Spośród tych, którzy wzbudzili najwIększe zainteresowanie, t;rzeba wymienić w 1979 ro1;:u pokaz osiemdziesięciu czterech prac Ger.tha Stephana (Republik-a Federal1na Niemiec) ()t. "Impresje S[Jortowe"; wystawę człornków Klubu Austria 'z Wiedmia pt. "Krajobraz w fotogr-afii -austriackiej"; zdjęcia Poeie.ra ToomiJnga (Finlandia) oraz w ['oku 1980 - wystawy fotografii litewskiej Wirgiliusza Szenty (Kowno) i Vaclavasa Strauk-asa (Wilno), Joanmy He1ander (Szwecja) pt. "Kobieta" oraz Jarosława Novotnego (Czechosłowacja) pt. "Życie - Kobiet" - M'Izyka", Wysołd .poziom artystyczny prezentowano !la wystawach rozmaitych autorów z rótnych ośrodków kraju. I tak w lutym 1979 r. była okazja zobaczyć zdjęcia członków GrU:py Twórczej "Z'wyczajna 44" - Włodzimierza Kowalii.shiego oraz Andrzeja TyszJd, Tomasza We"ołowskiego i Andrzeja Zygmuntowicza (Warszawa); we wrześniu tegoż roOl{u przedt,a\\iono zdjęcia z konkursu "Biennale uziecka" urządzonego wcześniej przez Rzeszowskie Towarzystwo Fotograf,iczne, zaś w listopadzie Zbigniew St-aszyszyn przedstawił rezultaty swej wypO"awy w Himalaje. Próz niego -za'prezentowali swe prace inni uczestnicy wyprawy: Eugeniusz Chr,oOb'ak, Zygmunt Hernnch, Kazimierz Olech, Andrzej Strumiłło, Bermard Uchmański, Szymon Wdowialk M;rroslaw Wiśniewski ii Wojciech Wróż.

Natomias,t w ciągu 1980 Ir. ekslponowano m in. prace uczestników konkursu "Trzcianeckie la,to 1979" , "Remis 79" - ogólnopoL<;kiejwystawy iPI'ac w technikach fotograficznych przyg.otowywanej co roku przez grupę amatorów w ,Ostrowie Wlkp. wystawę członków grpy z klubu "Kron" (Tychy) pt. "Pejzaże śląskie" . W kwietniu 1979 r. prezent.ował w salonie we pra,ce ,Ant:mi :Rut ("ZYją wśród nas"). Na przełomie kwietnia i maja Udostępniono ekspozycję Sekcji ArtystycZlI1.ej Towarzystwa, na której dwunastu autorów zaprezent.owało ponad osiemdziesiąt f.otogramow o różnej tematyce. Niemai tuż przed końcem sezonu wysta,wienniczego urządzon.o II Wojewódzki Przegląd Fotografii .Amat.orskiej. Wystąpili ama'torzy S1pod 2Jnaku Poz,nań,skleg.o T.owarzys:wa Fotograficznego, Klubu "Pl'yzmat" (?rzy poz.narSkich spółdzielniach pracy oraz ,M.onokl" przy Pałacu Kultury. Za najlepsze prace przy..ma>no nag,rody i wyróżaienia. Na pazdziern!k P"'zypadła eksp.ozycja retr.ospektywna StefalrJ.a Le'::rzczyńskiego, członka i wspólzałożyciela w 1945 r. T.owarzystwa Miłośników Fotografii w Poznaniu. Przedstawiono wówczas prawie sto fotogramów o różnej tematyce i z różnych okresów twórczości tego nieżyjącego już autora. Na d.orocznym Salonie Jesiennym 1979 siedemnastu członków T.owar'zystwa przedstawiło ponad 810 fotogramów. W grudniu otwa,rto wystawę prac członków Sekcji Przy_'.odnicz.o-Kraj.o:znawczcj eksponując p.onad pięćdzJ.esi<jt !Zdjęć. Rok 1980 =st,ał zap.oczątkowany otwartą w lutym ekspozycją ,pt. "Poznańskie mig,awki", Z.organizowana ją z okazji XXXV rocznicy wyzwolenia P.oznania. Zdjęcia zaprezentowało jedenastu członków Towarzystwa, a pochodziły z różnych lat trzyd"iestopięci.olecia powoje,nneg1o .poznania. W czerwcu salon stal się miejscem wystawy II P.oznańskich Spotkan F.ot.ograficznych, na której po'ace swe preze!l'towało trzydz.iC'stu trzech autorów, członk6w Towarzyswa, "Pryzmatu" i "Monokla" wystawiając dziewięćdziesiąt f.otogrammv. K.olejny Salon Jf'sienny .odbył się w listopadzie 1980 r. Tym razem eksponowali sw_ prace autorzy z .ośr.odków: p.oznańskieg.o, bydgokieg.o, łódzkicg.o i warszawskiego. PazwoliłQ t.o !Zwiedzającym na -dokonanie porow'"1ali i oc '1ę poziomu tw6rczości tposzczególnych zespołów. Nat.omiast tradycyjny charakter miały pokazy (grudzień) dwu części wyników kon'kursu XIV B'ean31e F.otografii Prz.!Todniczej krajów s.ocjalistycznych. Jak na poprzednich i tym razem zaprezent.owano nadesłane na konkurs zdjęcia o tem:fiyce przyrodniczej oraz f.otagramy dotyczące .ochrony śr.odowiska naturalneg.o. W obu przypadkach 'Wyświetlano też przeżr.ocza. Zaś zarrUinię('i", lS80 r. stan.owił pokaz prac f.otograficznych studentów Pozmańskiej Wyższej

10 Kronika m. Pm:nania 3/1981

Szk.oły Sztuk Plastycznych z prac.owni prowadzonej przez Stefana \Vojneckiego. W latach 1979 - 1980 czł.onkowie Towarzy,stwa występowali poza macierzystym salonem. W paździel1niku 1979 r. otwa,rto w salonie Biura Wystaw Artystycznych eksp.ozycję VI Międzynarodowego Salonu ł.ot.ografii Artystycznej "Foto-Expo 79". Ten konkurs międzynarodowy i tym razem s;JOtkał się z dużym zainteresowaniem .na całym świecie, Nadeslan.o ponad 1740 prac z dwudziestu krajów, a pochodziły one .od trzystu osiemdziesięciu (!wóch autorów. Znaczną grupę stanowili aut.orzy polscy. Jury k.onkursu pod przewodnictw"m Ludwiga Willinga (Austria) Graind Prix p.rzyznał.o Zbiniewowi Staszyszynowi (P02mań) o:a fotogram pt. "Ojcowskie dłonie". R.ozdano także medale złote. srebrne i brązowe oraz lIczne dyplomy. Sama wystawa cieszyła się dużym pow.odzeniem i zwiedziło ją 'Ponad cztery tysiące osób. Wysłano "estaw siedemdziesięciu pcr.'ac na XIII Biennale Fotografii Przyrodniczej do polskiego Ośrodka Kultury w Pradze (Czechosłowacja), dwadzieścia fot.ogramów przesłan.o do Jeny (Niemiecka Republika Demokratyczna) na k.olejny konkurs ,,3X:! I"terfoto"; w Biurze Wystaw Artystycznych otwarto w kwietniu 1979 r. wystawę .Zbigniewa Staszyszyna pt. "Dzieci ś\viata". "\V czerwcu 'teg.oż roku w .osiedlowym Domu Kultury "Na Skarpie" (No'wa Dzielnica Mie5:zkan:owa ,.Rótaje") otwarto '\vystawę - \.\'espół z zarządem. Organizacji i Stowarzyszeń ,poczynań Artystycznych :na rzecz .ochr"ny środowiska - pt. "Srodowisko przyrodnicze", zaś w sierpniu, w galerii Foto-Medium-Art we Wrocławiu Stefan Wojnecki prezentował swą wystawę "Hiperfotografia". Na listopad 1979 r. .przypadła eksp.ozycja p.ortretów Zbigniewa Ruta, kt; rą urządzono \v Nowej DzieLnicy Mieszikanio\vej "Rataje'-.

Natomiast w grudniu tegoż r.oku siedemnastu autorów-cz!onków Towarzystwa przesłał.o pięćdzic»iąt cztery f.otogramy na wystawę w Wiedniu. Rok IS80 zapoClzątkowala wystawa .Antoniego Ruta w Galerii Fotografii "Oko" w Nowej Dzielnicy Mieszkaniowej ..Rataje"; w lutym wysłan.o dwadzieścia prac na' k.olejny konkurs ,,3X3 lnterfoto", tym razem d.o Bydgoszczy, w marcu wystawiono w ,pałacu Kułtury zdjęcia Janusza Nowackiego i Pawła Siczyńskiego pt. "Poznań". a w kwIetniu zaprezentowan.o fot.ografię przyrodniczą 'w D.omu Kultury "Jagiellonka". Również w kwietniu wystawiał .swe zdjęcia Grzegorz Ciesielski. Ekspozycję otwarto w Galerii Nowej w Gnieźnie, Natomiast w maju Sekcja Fotografii !Przyrodniczej wysłała !Zdjęcia swych Clz!onków (44 pa-ace dwunastu autorów)

Sprawozdaniana wystawę w wojewód2!twie kosz,a1ińskim. Odbyła się pośmiertna wystawa zdjęć Czessława Czuba (w sali TowaJrzystwa Miłośników Miasta Poznania), wystawa Sekcji Fotografii Przyrodniczej w Klubie ..Merkury" przy pl. wolności, prezentacja zdjęć Antoniego Ruta pt. "wspomnienie z Azji" w klubie w Choszcznie, III wystawa Ochrony i Kształtowania Srodowiska pt. "SOS dla biosfery" w Urzędzie Wojewódzkim. Aktywność nie,których członków Towarzystwa i wysoki poziom ich prac sprawił, it także w latach 1979 - 1980 szereg z nich zdobyło O1agrody i wyr6żnienia: Witold Przymuszała został przyjęty w poczet członków Zwią'zk'll Polskich Artystów FotografikÓW (1979). W .J<:OOlllkU!rsie "Piękmo Węg,ier w fotogrrafii" Mgalnizowanym przez Klub "Mozaika" Aleksalllder Tomaszeki z,dobył II nagrodę. aś Ma!r'ia Herkt wyrótnienie. I nagrodę w konkursie "Rzemi'osło wczoraj i dziś" otrzymał Antoni Rut, zaś złoty medal na Międzynarodowy,m Salonie Fotograficznym "Trzcia,neckie lato" zdobył Janusz Nowacki.

Ten sam autor zost,ał laureatem I nagrody na ogóLnopolskim konkursie "Wieś polska" ogłoszonym przez ośrodek gorzowski. W maju 1979 r. Marian Stamm udekorowany został Odznaką Zasłużonego Działacza Kultury. W tym samym miesiącu WHold Przymuszała otnymał Odz'Jakę Honorową Miasta Poznania, a Grzegorz OS2!tynowicz Odznalką" Honorową "Za zasługi w rozwoju wojew6dztwa p02)nańskiego". Nie,co później, bo we wrześniu, ówczesny wiceprezes Zarządu, Lech Kopczyński stał się posiadaczem Odznaki Honorowej Miasta Poznania, a Grzegorz Osztynowicz, sekretarz Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego - Odznaki Zasłutonego Działacza Kultury. Złoty Krzy t Zasługi za działalność artystyczną i upowszechnianie fotografii został w hpcu 1979 r. wręczony Marii Wołyńskiej.

-Od szeregu lat - wespół z niektórymi ()Środkami fotografów-amatorów w Czechosłowacji i Niemieckiej Republice Demokratyeznej c'złonkowie Towarzystwa uczes,tniczą w dorocznym konIkursie ,,3X3 Interfoto". W 1979 r. ,członkow'ie Towarzystwa zajęLi w tej imprezie VIII miejsce, ,na,tomiast w p\mktacji imdywidualnej: ,piotr Wołyński - I, Witold PnymusiZała - [,I, Włodzimierz Kurnatowski - III oraz Sylwe,ster Mincikowski V. W 1980 T. !rozstrzygnięto VI Konkurs, w którym Poznań uzyskał VI miejsce, a w punktacji 1,ndywidualnej JaCek Sokołowski - X, Zbigniew !Kulak XVII OIl"az Grzegorz Osztynorwic;z - XXII.

Jedną z akcji prowadzonych od szeregu lat przez Towarzystwo jest stały konkurs pod hasłem "Najlepsze zdjęcie miesiąca". W latach 1979 - 1980 odbyło się szesnaście takichkonkursów, a uClzestniczyło w nich pięcset sześćdziesięciu amatorów. Nowością były k<mkursy 'na ..Najlepsze przeźrocza kartału". W latach 1979 -1980 urządzono ich pięć, a uczesiniczY:ło mo siedemdziesiąt osób. Ponieważ c,oraz !populaNliejsze stają się barwne 'przeźrocza Towarzystwo urządza. systematyc"'lle pokazy. W 1979 r. odbyło <się sze,ść pokazów, w J980 - siedem, a frekwencja od r220 ido 310 osób, pr'zy clzym największą fll"elkiwencję z,anotowano w maju 1980 ,r., gdy na jedJ!J.ym z pokazów Les'zelk Cichy pTe<zentował diapozy1ywy z wyprawy na Moulnt Everest.

Dla iSlpopularyzowania fotografii amatorskiej Towarzystwo organizowało ikursy dla początkujących oraz spollkania z prelekcjami. W latach 1979 - 1980 odbyły się cztery kur5Y dla początkujących, trzy konsultacje i siedemnaście s:potkań d lP,relekcji. Były tet i tem,aty dla zaawansowanych, na pT,zykład - trzYCizęściowy wykład Jerzego Olka (Wrocław) pt. "Fotografia - Sztuka - Identyfikacja umown-a". Stałą formą ,podnoszenia kwalifikacji członków Towall"zystwa są 'prace w sek,cjach: fotografii :przyrodniczo-kraj02mawc,zej, art ystycrz;nej i młodzietowej. W latach 1979 - 1980 sek,cje te odbyły spotkań: piier,wsza - Cl3, drU!ga - 5, trzeda - 4. W lI"olku 1980 zaczął pr,acować Klub Seniora or"", ,przyStąpiła do dzdałama Grupa TwÓlrc,zla. Dnia r22 cZea:"wca 1980 r. odbyła S!ię w salonie Towarzystwa pierwsza "fotogiełda". Pr'zy'było .na nią około dwustu os6b zadinteresow,anych sprzedażą, 'kupnem i wymianą sp,rzętu fotografIcznego lub laboratoryjnego. Impa:erl8 spotkała się z 'dużym zainteresowanie.m. ,Zarząd Po<z.nańskiego Towarrlystwa Fotograficzlllego spotykał się na srwoich zebral!liach osiemnaście razy. Nadto w kwietniu 1979 r. odbyło się zebranie sprawozdawcze dla c,złolllk6w, a 11 m,arca 1980 r. statutowe zebranie sprawoz<dawcozo-wyborcze. Na dwustu dwudziestu dziewięciu zarejelstrowanych przybyły zaledwie sześćdziesiąt c,zltery osoby. Na zebr,aniu tym wy,bra,r)o nowy .zarząd, na kt6rego 'cz,ele stanął Lech Kopczyński, zaś wiceprezesem do spra,w ar,tystyc'znych został witold J'r,zymuszał,a. no lZar1ządu weszli _ Grzegorz Osztynowicz (sekretarrl), Anna Urbańska (skarbnik), Mariian Stamm (kierownik Sekcji 'Przyrodniczo-K:rajoznawczej), Wojciech Napierała i Sylwester Milnci'kowski. Czł<mkarni honorowymi Poznańskiego Towarzystwa Fotografic"'llego zostali Józef ,pawlak i Tadeus'z Stawujak.

Eugeniusz Cofta ::o:: L1J Z <:

'" CO

CI) 'c ""d O ..c: t) O Q.; " :.:: c \-' u t:: " Oc; \-' I... Oc; E c \-' !:; .

" c l\, c "' " '" :.:: :>-.

:.:: .:.:: E' ..c: tj""dV ;::j . t) N

>, t::! O <'"> :; <:

....... "5

'" N '" Z

'" a tJ '" CI) o

V') o '8 CI) o ,z '" '" >, I:: N - ... '" '" ""d o E-< CI) ,g :c ' g

b 2 -o C) '" '" .s.

t::! .- I 12 N t) o t) ... .,>4 1.1:: '0 '"

\O o 00 0\ M

I N o t) .

o I:: ::s E 8 -;;; o >, E-<N I:: j' ..2N.a ! .

..c: ON t::!:.;;i 8 t"g"'d V1O ]

CI) >, E .g .C? .

'" p, o .sz 0\-0.. .......... .......... .......... \0 0 N V') ..... t

Sprawozdania

CI) s:: N t) '" .

... bO...,

CI) I:: CI) N t) ",1.1:: 'I:: '" bO B .

£&

-" v 00ot-oo t-,v o V') \O o 0\

'2 o ""d o ... '" I:: ""d CI)' 'S --'E c.:: 8 'c: o o :i:E1:: ...,N<:

>, I:: '0'

,...... ..... ..... -o ,'" O) .£,t: b °Ci .

.,>4 -<:

'" '" I:: >, ..; ""d C; t- '8 5 e:> "", ,'" ::I g Q) .

>

>,V') E s..... ::I ' .,>40\ 0<'">

0\ t0\ .....

0\ t0\ ..... 0\ > ...-.! N> :::...-4 ..... .

.....tV').....N .........., '\0\0 0\ ..... -

..... ..... ..... 00 I ..... ..... N N

. o '" >, N ... '" o E-<

V') 00 v N

'" o .... o :E N

'I:: CI)

'", °5 '" ;:I oD ;:I Q

tV') <.o ..., -O

>, =:i N::O:: ; u '" 0E-<

CI) ._ :.;;i '" 'I:: '" s:: N o Q.;

<) '" I:::a ,g] '" I:: 6biĘ ..... <'">

"" t\O \O v V') N .....

:i ...,

,,-.. '" o ""d o ... '" I:: >, N bO ""d I:: CI)' 's 's 0'-' o '" E-< .... o CI) ... o CI) ooD Q.; N

.." I:: '" tj ł:'''' '" >, >, t::! o o:=, E-< t) .,>4 o :!;! ,E '" '" t; OB '" ::I ""d '" t;j 6b "." .g o E . bO.3 '" CI) N"' :g.s\O .g 8",t::! 1:> '8 -<: ":g .Qł >.- t; t::= "'"=? 'Ę >, CI) &12:::6b>

0\ t0\ .....

t..... , ..... 00 N

0\ t0\ .....

..... >

t

0\ ..... -O

0\0\ t-t0\0\ ..... .....

0\ t0\ .....

.....:><: S;..... <'"> N"'" ..... I I ..... .......... >S; 00 tN.....

..... >

tN '" ... cd o '" E-< e:> CI) I:: o E &ci: '" o 5 CI) '" :c ::I p, ,,-.. CI) I:: c.:::::: t) --' CI) 's CI) tj Zł:'

<'">N NN o 0\bO ... 1\ '" '" o c.:: ..c: .

"'I: g::J ... '" o I:: :E '" N::I:

'" I:: >, N ""d .5 CI) '" t;j :3 CI) >, i$

0\ t0\ .....0\ :><: ':x :><:N ..... .....

\O ..... <'">

V)

MI ;'" » N .... Oj O I-<

'" CI) t:: O CI) N '" U ..... '" OJ:: ;j ';; t:: O O N_-"" O G ':) o..c...

'" N o-, V) N 0'\ V N N U OJ:: '" .... O O O oj '0' t:: CI) b{) -<:.: Z '" » N .... '" O I-< t:: CI) N ro '"('j S"C .... O '" b{) i:i P., t:: O (l) oj tj O Uc:c.. 'oDs:: » N '" >.

N '" '" ri1 (l) oj °8 :J -"'i '" CI) oj >, UJ c: N ,O -2 -"'i .... O g1-< r::J o o U N b{) U CI) cd °2 -g '; . S _ .... O NI:\<l:\< b{) :'ł N .g oj '" .... O b{) .... O O o:D N '" » N .... CO O I-<co;j '" B r.J::: CO '" -"'i SD g caE 3&2 o-, N

.Q '" E .... O '

CI) --; :::E

V)o-, r-0'\

V) XON 00 o-, o-, r-- -

Sprawozdania

-"" U CI) t:: '" T'; N .... I-< '" >.

N .... '" O >.1-< .... .::: CI) :i O v E-"'i o ..... CI ;:I :i

..c '-' >, s:: N -5 . C"1 '1) re::: .d N O _0'"0 .... UJoj -"'i:.a " i!:j -"'i r:: '" O "";.::; '" o.

. .g 'O 2 ON o.::r:O

0\ '" '<1' rr-- '" '" '<T N M CI) et:o-, V) r-V) '<1' r:: 0__ r:: -- '" ..... t:c: ...,J 00 m ::r: N I-< g . et: :;2 ;:: U o:;--; .-5 15 ",..2 "' :J :.;2 , ;:I

'" '/0 > .

OJ :.i2 '" CI!' 'UJ ... ... 'N .- '" ..o N O., &::

>.

..c U >, fo o E Z p: :: '" -g -"" f-. g, " o ... ';I-< U .t:: t:: . g tJ ..o 2 .... Er I:\< b{),-,

't:: '" c: N ':) P., r- Z:.i2 O '"O "t:: O .t:: 'O;; oj O .E.iS ... '" :.i2 'N ;:1'"0 N

.." N .... .i'g gii1< 0..._

'" 3 o E '" :;;icIS <.:: CI! .... 00 :3 CI') o-,

;;

V) N N

:.i2 '" 't:: >.

N U N B c: .::! CI) ri1

'; o "2 .

3..0 NN

'" t:: >.

CI) o. '" o .... ;:; ....

CI) 'C? E i G) >.

"00 ... '" """') b.

<:: >.

o -'" UJN

CI! '" >.

3o-, ro-,o-, r--o-, o-,r-.....0-, X ::x . o-, )<:N

)<:

V) Nr-- M N '" CI! c:: N .S; COo-, ro-, X \O o 00

:i ..., CI! .... b{) O o ...J -"'i U ... 00 c:: r-'" . r ł-; <U I-< t:: .... tJ > > 00 o-,

'" O '"O O .... CI! t:: >.

N '"O Q)' g CI! O .... O :o N

'" ... o:c ::s 2.- u o b{) '" E'!::: > N ._

,g e rJ) bO 'E o fi,) o 00 co. 00 O'\ '" ..... ..... .....0 ..o

::::::

r-N

M N N N 00 00-, 00;::> >N ....

;::1>

N \O ..... No-, OM \O M V) _

-"'i CI!' co 3 CI! '" o °a J2 2..0 eoN c:: CI! o o. UJ

CI) (l) ' .

o. s:: CI! N .... O b{) ,!;;1:\<:3 -<:.::=:& 00 0-,0 00 _o-, > .... \O>

>:q ..... r-

1- 1 -66. o - <:; I-L. & lL.

o o o I I .

oJ ej oJ .

f-o f-o g f-o t) -'< . gd) r:::NOO I 1 6L6DU .s::; u >, ł"l ;;; -o ł"l,,:,: '" .E

6.

-O bO lL.""dOj ..... >.. r:: n '" o f @ CJ:: ..>2 -c Oj t:: N _o ..-; , V) I c:': ci1 '" ;:I @,

'<t o tM r- ł"l V) V) ot) :;; N cS:g ,..,J u <.:: '" OJ .... ,bO":':

'" OJ = e CD c.

B o o lL.P

..:.: 3 CIS N p.,rIJ CIS >.

c-o '" ..:.: u N rIJ bn'dl E I ..B . ..c:: ,;;! I c .-, I (l.; CJ 8 I e CIS I ....., p., -:;; p:; I

t00 "" M \D \D

'" /"' o " e >.

, ;;< t:: CI) >. >, o.

CI) N o M 'N ""d c >, .... o .... N ] ... ;> Ui o Z CIS ej '" :> o ej o o .... v; ... ... '2 o o o C Oj ]S ... ]S ..0 :i5 N '" N '" ..., -, - -

:i :; -:. """")

IN bO u N rd o E f+- :g 1)Ero

>.

.!::J N

.... ]S u '" 'z ,!ł t- o ;:I '" u::: CI) t- ... t:: '" ..., ,;, N .... .- oj CI) -:;; o bO t:: c:: '0 CI.. .2 o t) >'0 c c; >- oN", 1.1.. rIJ o o 00 00 o-, 00- o ...... ...... 00 oc: ...... x o-, c . c ;; ...... 00 - oc; ...... oX >< 0N - ...... ...... N r-I ...... 00 x X , , , 'ot: - ...... r- , - N X C >- >- , N r- V', '<t - 00 , r-I N N ...... .--1 oc

'-' CI) , ] c... t; .t:: :::I d _ p., N rIJ

.i; u o u:::rIJ CIS ;, o :s; oc:; lL. 'N . 2 .<)' Q c ..c: c 'ś:: u cd E . "'d 'N rfJ t:Q8tjQCl) > .

xo:u;.o:

>.

-o ..:.: N rIJ

..c:: u >.

t:: N U ,;,

.<)' 'N >, 00 o-,

...... x 00 00o 00 ...... o-, x

V)

...... -g; : I ...... x N

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1981.07/09 R.49 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry