SPIS TRESCI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1981.07/09 R.49 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

MATERIAŁY

Tadeusz Ś w i t a ł a - Dwadzieścia pięć lat działalnośoi Wydawnictwa P.oznańskieg.o (19.56 - 19B1). A n e k s: Wykaz w,,,,żniejlszych .nagród przyznanych 'ks'iąZkam IIUlb autarom Klsią:i:ek wydanych w Wydawnictwie Paznańskm w latach 19'57 - 19BO; Piraoownicy .za,trud11Ji,eJli w lI10kiu jubi'leuszowym; Tabica odznaczeń 'hanarawy,ch 5 Jan Kaczmarek - Chwalis,zewa. Szlkiic ffionografdczny . 45 AIl1drzej .s a r n 'o w s k i - Zarządz.aTIJie gospodalI1ką miejską w lartach 1945-19\50 w świetle pratokołów z -obrad Miejskiej Rady Narodawej. Daikańc,zenie. A n e k s: Urząd Miejski w sprawie lIJJacj1()!nali7Jacji Fabryki Wyrobów Gumowych "Stomil" (1947) 61 Tadeusz Ś w i t a ł a - Teatr Muzyczny wPaznaniu (1956 - 19B1). Część druga 69

KRONIKA

Z żał-Ob(l1ej ,kaTty Zbigniew D T .o z od a w s k i - Michał CwirkoO-Gadycki (1901 - 19BO)

Spra WoOz dania Ma,rrian G e Jl ,a w e f i a:k - XVI Sesja Miejskie,j Rady Narodowej (26 II 19B1 r.) An e k s: Komtsje utwalrzone l!1:a sesjli; PosltanJOwieuie Prezydium Rady w spraowie !ZJWiiększenia uprawnJień MtiejsikJiej Rady Namdowej d jej organów; I(I1f'arma,C'ja w sprawie dotyc,zącej sposobu prz,e,prawadzeniia padziału działek na Winagradach . 115 StaI1lisłalW B u gO' w s Ik: i - Sesja budżetOowa Miejskiej Rady NaO'dOlWej (13 III 19B1 ,r.) An,e:ks: Uchwały Miejsikiej Rady Narodowej w spraw Je Planu Społeczna-Gospadarczega i budżetu PoOznania na 1981 r. . 123 EugenJiiliS'Z C lO f.t a - POIZnańsikJie 'I1owarrzystw,o FotografkZiI1Je w latach 1979- 19BO. A 111 e ik s: Wys'tawy w s:alonde PO'm:ańrs,kliego 'I1owaI1zysltwa FO'tO'graficznegO' rw ilatach 1979 - 19BO 144 K T .o!rl d Ik: a T z - WYldall':zenia w Foz!¥i'niJu w 19BO ,roku. Część clzwar:ta 159 Kro n i kar 1Z - 50 lat temu w "Kronice Miasta Poznania" . 195

ZDJĘCIA Heruryka DrYlgasa, Jana Klaczmar1m, TO'mas:za Koelbscha, Jadka Kulma, Józefa Myszkawskiiega, Ma:ksYlmdLana MysOIWskiiego, Tadeusza Napadły. Z&isława NO'widk:iega, KazlimlLerza BrzychadzJciega, Witolda Przymus.mły, Henxyki Semm, Andrzeja Szozdy, Jerzega Uin:ierzYlSlkiio, Grnźyny Wys1Jornixslkiiej

RYSUNKI

Miecrzysm:wa Bręiera, FrancisZka BurkieWlicza li Józefa Neubauer:a

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1981.07/09 R.49 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry