REDAGUJE KOLEGIUM

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1981.07/09 R.49 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

An!dr,zej Goówinsiki (przewodniczący) Tadeusz Switała :(sekretar.z rędakcjJ.)

Adres redakcji: 60-967 P OZ(I1 a ń, Plac Kolegiewki 17 tel. 523 - 43

PRENUMERATA

Prenumeratę przyjmują oddziały RSW "PrasaKsiążka-Ruch" oraz urzędy pocztowe i doręczyciele w terminach: do dnia 25 listopada na styczeń, kwartał, I półrocze i cały rok 1982; do dnia 10 każdego miesiąca (z wyjątkiem grudni..a) poprzedzającego okres prenumeraty. Jednostki gospodarki uspołecznionej, instytucje i organizacje społeczno-polityczne oraz wszelkiego rOdzaju inne zakłady pracy składają ,zamówienia w miejscowych oddziałach RSW "prasaKsiążka-Ruch". Zakłady pracy w miejscowościach, w których nie ma oddziałów RSW "Prasa-Książka-Ruch" oraz prenumeratorzy indywidualni zamawiają prenumeratę w urzędach pocztowych lub u doręczYcieli. Można również zamówić prenumeratę, dokonując wpłaty na konto PKO nr 122 - 6 211 831, RSW "Prasa-Książka-Ruch", Przedsiębiorstwo Upowszechnienia Prasy i Książki, Poznań, ul. Zwierzyniecka 9. Cena prenumeraty półrocznej 30 zł, 'Tocznej - 60 zł.

Prenumeratę ze zleceniem wysyłki za granicę, która jest o 50% droższa od prenumeraty krajowej, przyjmuje Biuro Kolportażu Wydawnictw Zagranicznych RSW ..Prasa-Książka.:....Ruch", ul. Wronia 23, 00-958 Warszawa. Egzemplarze zeszytów zdezaktualizowanych można nabywać w RSW "Prasa--Kslążka-Ruch" Przedsiębiorstwo Upowszechnienia Prasy i Książki, Oddział Rejonowy Poznań-Wschód, ul. Zydowska 2/3, Nr konta 1221 - 6 - NBP IV O/M.

Okładkę projektowała Mari-a Doln:t

Zdjęcie na okładce Stanislawa Laskowskiego

Wydano na zlecenie Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Poznaniu

WYDA WNICTWO POZNANSKIE - POZNAN 1981

Wydanie I. Nakład: 1800+ 100 egz. Ark. wyd. 17,8 ark. druk. ll,875(15,8-A.).

Oddano do składu 29 VI 1981. Podpisano do druku.17 XI 1981. Druk ukoflczono w lIstopadzie 1981. Papier druk. sat. kI. V 70 g. 70 X 100. P-14 Zam. nr 382/103. Cena zł. 15,

DRUKARNIA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

PL ISSN 0137-3552 ISBN 83-210-0325-7

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1981.07/09 R.49 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry