U2

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1981.04/06 R.49 Nr2

Czas czytania: ok. 63 min.

Wydarzenia w Poznaniu (4 -7.7.)

,kQ!POtów komunikacyjnych w centrum md'aslta. Zepsuł się lZaslilający Stare Miiasto te amsfooma<toll'. Kdedy lUsterlka 'ZOstała :usun-ięta, pmestał działać wyłącznWk. DopierO' ok. godziny 19.00 energetycy !Uporali się rł: IUsodzeni,ami 'I.Iirząd..:eń.

.6.7. Ro.z:począł d,zliała1ność Międzynarodowy IHJOI1;el Strudenck.! pl'orwadzony p,r,zez BW100 TlUll'ystyikl SUldent6w ,,.AiJimaItiUr".

Z o>kalZji J)na P.racOW1nika S;p6łdzielczości PI1acy od.było się spotk'a,nie dzIał'aczy spole2Jnych i związkJowych z fWOj,erw6dt2:tw,a ,p()'Z\nańskio. Bołąc,wno je ,z .obchodami. pię6d2Jiesięci,odeca ZwdązIkn;! Za'WIOdowego p.r='omni!ków spółdzielcz,ości Pr,acy. W cz.as,ie ,'otkanla d'WIUdziestu dziewięciu zasłużonym s!póldz1elcom ęcrzono odznaki I7<wdąrz;1!Iowe. W Teatl'1ze polslkim odbyła się premiera sz,t'llki :Marii J,asnorzerwskliej-P<aw1ikowskiej Babal-Dztwo w re:!:yserli Celestyna SkJoludy. Scenografię przygo

<r>..'

/ . . , 'i2: . ! . - . .. . ""\ ., . .. .j .' . A;:} '. 11 -* f:..' ..} ,

,.

.

'..

;:::> -.,

Od lewej: Krystyna Feldman (Va.lida) i Marla Sko'Wcońska (BaTonowa Lellka S.kwacze.k)

tował Henryk R.,gtmo'Wicz. (Choreografia Henryka Konwińskiego). W prem4erowej obsadz1e grali: KrySltna FeWroan (VaUda Vra:na), :Mada &kiowrońsk,a (Baronow;a Lelika S,kiwaczek), Janina J.ankowSlka (petto>nika Smen-Gonct,or)., Józef J'8Chow.iClZ (Norma,n Gondm), Al1cjla Kubasze>wska (Ninika), Eieo=a Wailner (Hallma), Krzysztof Kaczma,rek (Kołopuk Genor), Aleksandra Fo<rd-Slampolska (Agat.ik.a Kormor)" ZdzlslaIW iK.rallIze (MUik KOIrmor), Sond.a Blas.ińska (Ma.riat,a), Jarosław P'ila,rski (A(iiutant 4), Wdeslarw Zrwoliń&ki (Adiutant II), Wlod.zimierz Kłopocki (,Dyrekto'r Radia Generany), Ri.otr Binder (Dyrektor Rad'a progr,amo'wy), Pdotr WypaT,t (,Szpieg), Irena Grrlonka (Ur,zędniczka), ZdlZisław Zachartusrz (Komisarrz 1)., w.ojciecih Kalinowski (Komisarz LI; policjant l),. jcie,cih Szt'oldnger ('Policja,nt 1,1), Stan.lsław Racrl'kielWILCz (Lek'arz), Mal!'ta Zdybicka (Gł,os Macfy), Andrzej iNapieraŁa (Glos spikera).

IIII Og6Lnopolsk Bieg .Pl'iZelaJowy «> lPiUohm Busałk!i. iUczestn!Cizyło trzystu pięćdlZlLesJ.ęciIU OOIwod,n!ików. Mtmo niiespl'ZYj,a,jących waTl\llnk6w wlię,kszOOć biegaczy !pll'Zy,byla na metę na stadionie Klubu :Spol'tOlW'e;gO ,,i011rop1a". lNajszybc,iej fillI!is:zoiwał ,Adam 'I1wa,rdy rł: Witko'wa.

'S'..

't ,,>

'W wie'k1u oS'Iem.d.ziesięciu dw6ch lat ,7Jmarł Wadaw Hetmaniak, d,zlałaoz ruchili !Tobotnic" w latach 1919 -1939 crMJonek iKomunistycznej pal'tii R01skti i poskiiej Pa!Ttid SocjaListY07.l1ej-.Lewica; w lMrach 1000 - 1.933 T,adny Rady Miej!ikej z ramienIa Bloku Je4nośc1 Robot,niozej, udekorowany KJrzyżem Kawal&si.rn Ord,eru Odrodzenia Polski. (,.7" Z podóży artystycznej do Kolonii i Hanoweru (Rublika Federalna Niemiec) pOW1l'6ciła Okdestra Dęta Wojew6dzkie,go PlrzedsIębio,I1stwa 'Komunikacyjillego pod kiierownlctwe:m Maroana FTarUtowsk!egO.

W w.LekJu sIi.ed,emdz:Lestięciu LM =arł dr Z;byszlk,o T;u.Chołka, profesor zwyc,zadiIlY Akademii .RoLniczej, .doktor honods causa uniwersy'tetIU im. Ma'rcna Lutra w Ha:l!le-W.Lttemberg, ektor Akadem.li Roi1nlca:ej w latach 1965 - ,1972, dzLeklan Wydziałll1 Rolnliczego., dy,r'ektor InstytUtIU Gleboz.naJWSlt'Wa i Chemii Rolnej, kie.rolWlIlik iKlatedry Chemii Rolnej, kierownik Zakładu upo..,;szechndainla Postępu w Rołnic:tJwle, c,złonek I1iclZillych t.owaIl'zY'stw na:ukJowyCh, Zasłużony Nauczyciel P'RIL, udekorowany Kl1zywm 0f1ce'rskdm i Kny:!em Kaw.alerskilIn Orde1"U O.d<rOOlZenlia PioJski.. '1.'1. Od,była się .sesja Konfer1encj,i SaIIWl1ządlU Robotniczego w Fabryce Samochodów Rolniczych ",PolI1JlO", w kt6rej uceeIStnic1zyti m. in. prze.dstałwUcle1e Komite<tu Wojew6drnkiego PlOlskle ZjednocrzoiIlej BartLi RobotJniczeJ, Minlisterstwa P'l"zemY'słIU iMaszynorwego, Fabryki Samochod6w OsoboMTYc.h w Wanzawte. OceniO;!lO wyJmnanle zadań !PIleriWszpb}.r,oc'ł'a. Z ,br,aku zamówień me fW eł - niano oc,zelk,irw,ań w eksporde samochodów ,,1.00 krajów kJapiJta1JJstycznych. Wiele .miejsca pośw1ęcono Jtrodnośc'lom zaO!Pat1"ze.niawym; nJiep0lk6j bUdziły opbnielI1i,a 'W TeaJ.!a.aoj:! i'IJlWestycjl. ,&YLpoClZą'ł się og6liIllopołski kurs d'Oskonalący dla dinstTuk,tor€,k kursów !kroju fi szycia p['()Wadzony przez ,Zakbad OO1alend'a Zawodowego.

8.7. Bo':I<poC\Zęło się p;ię6dzIesiąt,e drUgie posiedzenie ,Stałej IKomisjł Dolnej Rady wrna.jemnej ,'Bornocy Gos!pooarcrzej. 'W obradach UC:I<estniczyło dozieSi.ęć de1egac.ji rl k,r,aj6w członJkOlW1skich oraz za,prosrze<nI goś.cie. Kmnlsja ;roZ!P'atrywała IIIiOtlirwośClł r.QiZSzel1zenia dalszej 'WISPółpracy wprodUJkCj,i rolneJ 'Ze szczeg61nym uwzgJ.ędnl!eniem .h!odow.}i norwych odmian zł:>ó:!, taJ.<. 'ZWanych mieszańców. rw KomLt,ecie Wojew6drnldm Polskiej iZ.jeidn.oozonej !p.arrtii iBobotniczej odbyła się :na'l",ada :klieI'OiWnlctw przedsiębiorstw bud()lWllano-montarowycb. pośwdęoona atr\l'aJlne:J syltruacjd IW wlmnanllU inJWestycj:! miejskich, !Zwłaszc.za wodnych i cleiPłownLozyoh. ITenJiPiO :realizacji tych łmves1:ycjfi mogłoby być szybsze, gdyby lWSZystJme IWfW6łip,racujące linstyltrucje dobCrl)e usu'W,ały .kołi:zje energetyca:ne, ga2JOIW,e i teJ.etech:n5czne.

'W U,męO.zle wojew6dBim odbyło się spo,anie rz: okai MiędzynaOIWego Dnia ISp6łdzielc,zośClł.

j"

:":.0,

..,. ",.

.1 . .. . '1

W wie'k1U plę6d:rlesdędu ptęcLu lart zmarł Jerzy Kiubia.k, dyll'ektor oddzdału :LII lBaństwo<wej IKomunLkaeji S,amocb.odOlWej IW latach ,1967 - 1979, ud,ekoroWoany Krzyżem KalWalerskim 01"deru Od:r<>d,zen!.a Polski.

'Ch6;r MęskI! polttechnikJi P,oonańskiej pod dyrekcją Janrus,za D2Jiędoła wyjechał na M!ędzyna'rod:Owy Konkurs Oh6cbw !W a,n,gollen (WielkJa Bry<tania). Z,es!pbł Teatru Wlelkl!ego p,od 'kierownictrw:em Mfueca:ysława Dondajewskiego pO'wr6cH z ;IJOIdrMy artystyc2lIlej do

8 K:ronika m. paznalllLa .11 lIIi

Włoch. W amf1Jtea.trze IW Mae,erade rwystawial Chowańszczyzn Modesta MuSOl'gskl!e ;. Dziadka do orzechów P1otra ajo:wskdego. 9.7. 'Z,aJ.<.,ońc,zenie s'ezollJU a,mystycwego 1!¥l91 11980 w Teatr:ze PloIskim. Dano Bab -Dziwo Ma.r!:! Jasnome;wsk'lej-tpawiL!roWskiJej. 10.,7. W Pałacu K'Ilł.tiU,ry uCrles1mików akcji "I.oat<> BO" odiwl!edizL1'l sekretaT'z KomitetIU WojewÓdzkiego \polskiej Zjed,noczo,nej <Ba[",tii Bobotnic'zej Malia Rynkiewica: i lro,n:sul gener aliny Z,Wiąz.kiU 50cj,alistycznych ,RebUk ,Radz;ie.ckJich w oznan1u - NdJkoł,aj Gusjew. Begl10nalny Zwią,zek Sp6łdzielni Inwalidów gościł sliedmiO'osoborwąekipę pot2:1lańskich l"tO'WCów, :kt6my sta.rtow.ali IW V:I (Ęgt'zyska,ch Olimpijskich Im\"alidów w .A'l".nhem (Holandia). Pocz.nani.acy jpI!',zyc'ZY'IJIilli się do zdOlbyda p.rzez pOlskę I miejse,a w :klasyf1kacji 'meda,lowej zdObyrwająe jedenaście złotych, osiem Sl1ebrnych i trzy brązOIWe med:ale. Zespołem er()IWał dl!' Jerzy Szmyt Z Z,aikłaoo Sipom6w Wodnych Akademij Wyohowa,ma Fizycznego. 11.7. ,Zaikońc,zenie trzydlniowych obrad stałej :KonUsji Do1ne'j Bady W:zajemnej Pomocy Gospodacczej. .uczelstniczyło 'W niej dziesięć delegacji krajów c.złonkorwskioh. W JtoklU obrad komLsja rozp.a,t'l"zyła mo:!lilW,oścli dalszej 1Wsp.ół,pra,cy w roa:wijanLu produkcjI! r.olnej, szc'Zeg6łnle zaś w aJW1ięklszaniJu p:r,odukcji zbÓŻ. Wiele uwagi. ,poświęcono 'l"'ozgzer.zeniu a["eału uprawy ,k,uiku.rylCi'zy na z1atrnJO. Ostatniego dnia kie1"i01wnicy dele.g'acji <ąpo,tkaLi się z w.oj'ewodą !poiznańskim Stanisławem Cornasiem. Obrady ""a,kończyły się podpisaniem iWlSp61nego proto,kołu. W podpis.amu rwlZiął udzLał m1nister rOl1ndc,twa Leon Kłonica.

W U:ru!IWersytecie im. Adama Mickiewicza odbył!o się S!POtkanie z !Wybitnym uczonym, wsp6łżało:!ycielem uCrleini, prof. drem hab. Alf.r'edem Oihamow;!czem. Przybyły do pO'znania Wlicepre,zes Rady Ministrów Ka>ZIm!eI"O!: Ba'l"cikowski wręcrzył p.rofeSO'!'olW'i specjalną nagrodę,

Wydarzenła 'W Poznaniu (11-15.7.)

pr:zyzma'llą mu przez prezesa Rady Ministrów. W a.nj,u IUcZesC2YIli m. lin. ąekreta1"Ze lKomiotetu Woj,ew6d ;ptoJsktlej zjednoczonej p,anu Riobo<tlIllczej Józef Swiotlljj t .Bogdan WMl.górSJm, 'WIOje'\VlOld,a lPQańskd Stanisław ,(»mś Ol'lllZ iprea:ydent I'IorzJIUI'llia Wł,adyslalW Sleboda. Z ud'z.;,ałem M1ceipremiel!'a KlaZlmie,l'1ZiII .BacfukowSk!ego odbyt.o się posiedzenie KOlegioum RektOll'órw s2Jkół wyższych PoziIlanta. OmÓWlilOlIlo m. lin. pet'S!Pektywy d"OI2JWOju pomtańskiego ośroa <naukJowego oroz 'Zagadnienia wspólpracy szkól !WyZSizyctJ., lPillac6welk iPołsklej Aikademii Nau,k d resortQIWYCh tnstytlUt6w inalUkolWIO-bad,awClZyoh. 11Z.7.. ogól'nopol<ska sesja rwyjazdOIWa IKliu,bu DziennaJkarzy TIlIrystyoz.nych Stow,aJrzyszenia [)zlien.nd.kal"zy PolsktlctJ.. Zapoznramo się rz walOll'am:i turystycamymi wOje1W6d7itwa porz;nańslrlego.

łł'

. . ....., ):" .

'"o :'<.;;-.

...ł4' ,"n_ ,9 !':" ..... }-:

"::--j-.' "" :.f-- > 4.';"""'" ':, ;$ , E 'J ::

...;:

'f!" .:'

><i " . #1 "f 1 ,

:reresa M,aUnowska (Oba)

!Real<tYWlowarua zosMla !Sekcja Dzlenna;rzy TurySltyc7Jnych ,przy Zarządzie Odidlzialu StoW1azyszema DziennIIr1ZY Polskich. Prezesem wybra,no Tadeusza :Pas1k'l)lWskio.

/Na Ikręgiełlni w Norwej Dziełnicy :MiesZkaniowej ".Rataje" lI'ozegrano lI1i!strzoso1:1w'.a iPo'lsl<i dZie.nnlliJmrzy tIUystycznych IW' kręglarstWlie. StartowaJ.il lP1'1zed'StalWiciele Kak{)wa. ,W,arszawy i Po",nania. Plierws,2Je miejsce :lJajął .Adam Hemte ("Głos Wdeil.:kopolsktl").

'W Teatrze La1kd i .Aktora, na Sce:nie .,MarcdJnek" odbyła się premiera mt.u.ki ,Miny SW1erszczyńSkilej pt. Dzłewczynka z Ty:towych pól. Re1;yserował Woj mech RiuIIIl, lSCenogroflę projektowal Jemy CZel!'nWawski, ,a muzyJkę napisał .AindT'Zej BieLan. W premierowej obSadde ,gr.aJil: Violetta Bokota (Oba)., Wanda ł.obiodt2:ińska CDucIh choroby), Gruyna Wyd1"lOlWSka (I-tiu; Gejsza), KrystY'I\Ił CysewSka (K'uku-5an; Geljsza; D'\JIch fJaju bam1:JIUs0wego), iHea1Tyik J'1Uł'crz.ak (.Aote; UlI: 261w I: SlaIll1lU,aj), .AJrtlUr iSrzych (oCzLkJi: Strta<hnk: 26łiW m; O-T.aru): Bogdan ;\Vąs1el (T,anlk!.: Srtr,ałJnlik: Zbój I), Macll.eJ Lejman (tKO<k,o Nakd: Jama Koto: KapłalIl; ,Zbój ;III), Jan Ha!reIloo (Zbój iI1: lSmok). .1:3.'7. Odbyły się XIiI CMWody pływackie "Wplaw przez lK'LekT'Z" oraz IX Dl1JgPdystansowe Mistr!1JOstsw'a :Fołskli Dzlel!1lIliik;arny. W biegu głównym (lO 000 m) rzmycdęyła !:rena H<j}eniew'skla (,8zca;ecin) 'Pi{ czaSie 1.45.00 . PO!PralWi1a rekord JalnIa Visser,a (HoLandia) o diwie m1l11Uty. 'W bie dJzienmkarzy !ZWyciężył Maciej iPilOtirowskJi '("IKluJd.sy"). W 'Kościele r,anClisZkanórw odbył SI.e onc'em Ch6ru Chłopięcego "Les PeJtiItI; jOhianteu1"5 de LilIe" ,pod dyrekcją BerInIarda De;w.alI"a.

114.'7. edycja 'archeologic2Jna UnawersyteIU m. Adama Micikliew.iczla lPod ,kierowndc<twem prof. dra Stefana Palmlickiego-Pudełtko OdLeciala da iNovae w Brułgardi. ',,'/ ! ;r, f!0

:==:-:i

W lWIieku sześćdziesięciu pięciu lat 2JIIlarł Lesłarw Fr. SeredyńskJi, lekan we1iet"yn'arii di.a m. Poznania 'W Latach 1959- 1001.

1.5.7. W Saili lOd,rodJZenia Ratusza Poznańskiego. odbyło się SIPO,tIk>ame, ;na którym lau;retaom ,lronk:l\.LrSU literackdego z okazjI sZEŚćd.zie6lięciołecda państwOIwości polskiej i PIowStama W1e1kqpolskieg,o 1918/1919 wrręCWil1lO nalg,rOldy. ,PrzybyU: zastępca l<lerownd<ka WydzLalu iK,U1tu!rY KomItetu Ceł1t,ratneo POillSkiej 'Zjednoczone'j Partii iRQbotnli.c;zej - j6zef Tl'zciński, tSekreta:t'Z IKomitetIU Wojewód'2Jkiego - !Maria Ryn

kiew:icz, wicewojewoda IpOILnańskll - RomuaJJd ZysnW"Slki. W lmien1u o , t6w konlk!ut'SU rwbranych powita} składając fir'avuace lauiI"eatom, prezes Wdelkopo1sk:ie,go Tow.arrzys1:1w'a KiW.tw"aLnego W1iesłam .P<or.zycJd. iPrzema>wdali takie przeowodin:!.ozący Sądu Wojciech 2ukrawski, J6.z Tmclńsk!l. oraz lalUCeBJt Ryszard UsIkoWIack!. Pmy ul. jp()Jm,ej po Wew'nych deszCiZ8Ch woda rzalała magazyn lek6w 7Jnstytutu .PołioQmjctwa ! 'GtnekoJogld, ponadto magazyny Zaiklaid6w NoapNIWczych TabOlI"I.\ lKoiedoiWego.

"::;.:';

,

"', ' : -:. .

.""g .

,', ",:f

'II( -,.;.:.,.

,..' .:j

, 'łł' "" ł} '" ł' ,'," --.. ...f, "'-;.." - 10-" ,

. 7<ł

\.,iti. ' i? J,; ,.

;':;.. -' "/,' i <

;;:t'

; :.

.01: y ..Je:' _. ':',.,;,i,> r}'

Fragment uroczystości nadawania imion WSiend WdeJ:IUej Rwtrusza Poznańskiiego ś!IUbowa-nie zło:!yll rodzice chrzestni d'WudiZ1eStu tr<zech dzieci urodrz.onych w Mliędzyn.axodorwym Dniu DzIecka - 1 czerwca.

'-:. _' ł

,IX <", <.k::;.

,,... .

:. .:.;p;

Na Cmentarzu KomunaoJ:nym w Junikowie odlbył Się pogrrzeb zmarłego w Koninie AJnOOn.iego Przestalskiego, dylI'ekJtoiI"a WojewÓldZk!iego Uil"ZędiU StatystycZIIlego, rwóqu'aclownł.k,a "KxoinLki !Miasta lP,oznania" udekororwanego K1"zy:!em K8iWalerskllm Oroe.ru Od,rodzenia IP'oisikl.

16.7. Przy 'IJIl. Wa[1szawsk!ie,j po g.odt2:. 19.00 ,wyOIleU się tramwaj 1iInii 8 ja<:tąc'y na Sr6dkę, w l7JW'iąrzJku z czym d'06.z10 do zerwanlia sieci energetycznej i w:ielogodrztnnej prze.t'wy w ruohu. Dwie osoby ral!1lne rza.trzym.alllJO w szjJ)fut.a!lU.

..

zoo P1"ZY 1\11. a:lWierzyndeckllej WIJbogact.ło mę o !parę antyłop pochodzącycb ze środQWwej AtTYki., ale urodzonyCb !IW ogrodzie zoo1ogicznym w iHanow (Republd.ka Federalna lNłemiec).

117.7. W TowiarrzyStlwie Urbanilst6w PobJll:1ch 'l'OIZStII'a:yęto kOlllkurs na I!rotnceiPCjI zagospodarowania cmen Jtomun.a'Lnego w :MoraskJu. Wpłyn cz1er.naśc[e pl'iOekt6w. JIlIrY pod 'W1Odmdctwem Zygmun,ta Skibniewskte.o lprałJO I magl"odę pr.acy 1N!1" 6 wyfa)Illa:nej 1P1'zez architektów W1arS7Jawsk1ch w Sk1alCiaJ!e: IPIiotr GłoW8C>kl, A:Ilidrllej NlIemI.rski, MareIk SrmImańskl i Przem:ysłam WOIlski. Dru,giej' nagody me przyIZIl1a<nO. H[ magrodę lP1'ZyrzJI1ano pracy Kir 11, BlI'chdJtektom 'WIaJl'S2JaIWSkim IW sId8drzle: Aileksander Chylak, Boman WrIJOsak, Ewa Ledrworowska (tner zde1enil)., Jacek LaskoWSlk.i (wsp6łpNlca 81Ułorsika), ;Baweł Matyjaszek (ilwnsWitlUń), Ba<rbara Kaszyńska-Wxzosek (wsp6 ca); IV ,nagrodę pl1ZY':zm.ano pracy NiT 14, rzesporoM iniynder6w warszawskich W skad,zle: Barwe} LislckJi, Leszek PIIIkowskJi, BlM"bara Bo!fz:]ro,WSka. Frzya1M1iO d1w1a wyr6:1m4eni.a plerlWSZego stopIIII.a oraz lpII.ęć wyrMnl.eń drugiego stoIpIJIa. W łolk.ałach Towarzystwa otwado wy81Iawę n.ag.rodzonych i 'W}'Il'6żniIonych. projeikJt6!w . 18.7. W sa,lach ho,teliu ,.POIZIlań" odbyło lIIę l!;IJO'tkaon1e, w cz,asie 'kJt6rego Okr Sp6k1rzieł.nia PszczelarSka otrrzymała prolPOII'Ze,c prnechodl1l! za zajęcie I mdeJIIca w kr8!lOlWYm wąp6łz.a'W1odn1ct'Wlie w roiW; 1979.

'W iPałacu 1<1nlry otwarto wyst.wę pn. POl.8ka wieś pgr-awska w fotografłi. 119.7. W lBaństwowym ,8a<PitaJu :Kłd.n1ctmym PTa:y ul. Długiej otwarto Instytut KacdIologii .A"kademil MedYCIZ!lej. W !Jn/llllCUracji dzLałałności nowej plac6w1kd ua:estJJJicrzył:i selkretarlze Kom1tetu Wojew6dzikiego Polskiej ,Zednoczonej Partii racbotnicrzej J 6tz.ef &witaj i iBogdan WIIIMg6rskd .oraz wicewojewoda poznańIIU - Zofia iIJl\bll'owska. I:nstytlUt dyspollJUje łem d'W'llldzdestu S1l)eŚCl!u }e)tal'lZY. z II;t6rymi ćlJP['acuje /kad:ra specjalistów z innych dziedzin medyeymy. W skJład mstyltuvu wchodzą dw1le kl1nrkii ikardd.oiIogiczne, rz;aJkłaKi l'IIIlakoJ.og1iJi ikłinłcznej OII"a,z kli:nLka Okiardlorora'kochlrII1rgdl.

!Perzy ul. Obodrzyck!iej r,02J;POczął lilię rozroch trohnolog;l=y jednej z pięciu łdndJ. do wy,pieku pieczywa. W momencde !1"OZ1"l.\ch!u uestniczyili I sek'l"etarz Komitet.u Wo.jewód2Jkiego :polskiej Z,j'ednoc,zoned Par.tii Bobot>n:iCJzej Je,rzy ,Zasada i sekretaorz K'omitetu Wojew6dJ2Jkiego Boan Wali,g6rsik::J. oraz pre,.zydent Poz

Wydarzenia w Poznaniu (19 - 21.7.)nania - Władysław SlebodJa. Pielka1'1Ilia wypiekać ma rw c,ią sz,esnastu goddn 60 ton bułek ! chleba. .

20.7. Pir<Zy,byli 'uC,ze6tnlcty XII Riajdu Folkloru Pols1deo - 1980. Brało w '111m udział pięćcmie.siąlt jeden zał6g z Belgii, Fr'ancji, R:epublikJi. Fedea1nej il'Uemlec d 'Wloch.

Wojew6d$ie P\rzedsięb1orstwo Komu:ndk,acyjne 7JOS1XJsolwało na pr6bę radiotelefOiIlY, na Undi warnrw.aj,owej Nr 8. 21.7 Głbw:ne 'obchody Sw!ęta Odrodzenia.

Uczestnic'zy1:l. w (!lich pll'zedsta;wlciele par/tli ! stronnictw poUtYC7JI1ych, władz administr,acyjnych, Frontu Jedno.ści Narodu. W Wadze Miejskiej 'Odbyło llię :wsp6line posi'edzenie prezyd'dów rad na'l'odo'wycrh rwojejW6dztlwa ! miasta poznama 'Oraz WOjejW6dzkl,ego Komitetu FrontIU Jednu,ści NaI"odu. KmY'żarni OficerskLmi Ordero Odrodzenia Polski udekJoCOiW1aIIJO: Ja,na Bielińskiel1io, J6zef,a Kmywaruę i Jana Radzlim1ńskiego. KM:Yże awale'rsklie Order.u Odrodzenia Polski otrzymaM: S/tanls''w Borowicz., iEJdmund Drzewictti, Wł,adyslaw Hańc,rewski, ZdJZistaw FUJ;ipiak, J6zef Grzeszca:yk, UJJSZ1.Ila K'ałek, Ałeiksander KembrOiWSlkJl, Zygmumt Kal53.ński, stefan 'Ko.nopiński, stamisłarw Ma,rezyński, Stefan Michałek, ŁUCja Łuczyń'Sika, Bolesław Pieczyński, Janna Slebod,a, Teodor Warsza, Rał W'arwrzyniak i 5rtef.!IJn Włod,a1'ClZ8lk.

W Riat'uszu Poznańskim rw SaLi Odrodzenia lW1'ęc1l)QII1() N.agr'ody Wojew6dz'me !Za wybit.ne OSiiąnlęc,"a w d'ZiedZ!nle nauki, techni,ki i przemysŁu, rołndcliwa, budorw.nic,twa i aI"Dhitektury oraz nady lite,racklie I dz.ie,nnika,rskie. .Pl1zybyły'ch powiit'a,ł wojewoda pl)7)nański St,anLsław CoIzaś. W Irni,eniu wyró:imlonych podziękJOIWała doc. dr hab. Bożena Hd[mer. W dziedZiJnle naukJl nagI"ody 'Otrzymali: prof. dr hab. Hube,l't Orłowski, doc. dr hab. Maman K,o,ntek, prof. dr bab. F,ranciszek Ka,c2JIDarek, dr Zofia Kębłowsk,a, prof. dr hab. Jerzy' iMałecilt.i i doc. dr hab. BOŻ'ena Hilcrzer. IndyrwriduaLne naody młodych pll'zyznano dr. med. Wojciechowi DyszkJl.elW1czowi li dr. stefanOWi Rostackiemu. W dzied2Jl:nle techntkd li przemysł.u nagrody otrzymali: doc. Wł.odziemier:z Dresze or,az zespół a: PoJ:IJtecrha1ikl iPoznańskiej: dr in:!. ,Stefan BI.ed!1'Oń, dl!' inż. Jerzy KozłOW'Ski, dr W. Krurt Kulesza, dr in!. Wojciech Machrzyński, dr inż. jerzy Sdbila, mgr in:!. Zdzisław KUbUcki, mgr inż. Gra:eI1iDCZ TWardosz, Zbigniew KoszeWISki. IindYIWduaJ.ną nagrodę młodych p.M:yznall!JQ doc. d,r hab. in:!. j,a,norwi WęglarzOlW1. W dziedzinie roInic1:Jwa nagrody otrzymali: dOC,. dr Waleria Ozabajska; docdr halb. jexzy IPUdeł,ko; zesp6ł InstytutIU Krajowych Włókien N.atuI"al.nyoh: doc.

StanLsłalW R6l.ski, mg,r Zd2dsła'W1a KowaUńska, mgr Irena ,Lehmann, doc. dr F'I'ancllsizek Frąc:kowIalk, doc. dr Helena 'Kr'zyształorwska, dr inz. Zdlzisław Zlem,nicki, mgr J,an lS'trycharz, mgr Krystyna Wier7JchO'wdecJoo; :zespół P,rzemysłoweg,o I,ns,ty.tutu :Maszyn ,Rolniczych: mgr d:nż. :Marian lJJ.'Sika, ilJnż. Hencyk KocrrolI'iO'Wski, doc. m in:!. J.anlUSZ Kaczmarek, ,mgr in!. Bogusłam ,KOC1ZO,rowsk;i, doc. mgr inż. WtadysłalW Machowl.ak, mgr d:n:!. Eugeniusz earskl, mgr inł. ,Wojciech iStelmaszc,zyk, dr i,nż. Henryk Wojciechowski, :!nż. 'Iladeusz ZaleJWSki; zesp6! iPJJZedsiębiorstlWa Wdra!ania 1 UpowS2Jechndania Postępu :TechIlllcz,nego li orga1rnzacyjnego: mgr inż. 'Krystian WfutaSlZak, truł. Ozesław Norw,aik, mgr int.

Z.bin:iew oKraśnicki, dr W:LnceThty Wlęckowski, m.gr inż. Krzysztof JaJmbowski, !J:nż. Jan K'M'lńs'ki, linż. Gl1zegOll't2: 'OwojdzińSki, ilJnż. Wojcieclh Owsi,anowsiki, m.gr ",nż. Kazimiem SZulc. Lndy,wlidu<ljną nagr,odę młodych przY2'D8no d,r. inż. Marianowi Remis:rewslkiemu. W dlZiedrziLnie ibu.downtctIWa i aI"chLtektury ,nagrody otr1zymaLi: mg,r :Ln.2:. arch. Jan We11enger; doc. dr hab. d'Il.:!. Lech Andrzej Dębski; zespół Biura Projektowo-iBadalWc,zego Budiownictwa Og6lnego "Miast:oP1'ojelt": mgr inż. arch. Wdtold Milerwskli, mgr int. arch. Zy,gmu'll.t Skup... lniewski, mg,r inż. ,arch. ,Lech Sternal. Laureatem Ndy LLter.ackJlej im. Jan,a Kaapll'owic,za został Ałelkisander Rogalskl. Nagrodę dziennikmską im. Macin:a KaspITl'aika otrzymaM: Wiesław iPOrzycki ("Głos WieLkJopo1ski") I Bogdan Do.hnke ("Gat2:'e<ta Zachod'nia"). ID-ciennkJarską ,naodę młOdych !prrzYZ!Ilano iP1oWowi cyidryszkowt (PolSkie BacUo) li HomuaWowi 'Kr61aJlro:Wi (..Gros Wlelkopolskd"). W m'iejsca,ch pamięc,i na,rodolWej pod ,0beUskami I pornnik,ami <tych, t6rzy od<Lalii :!ycie za wyzwołelnie na.rOOowe i lSIPOec"<ne, pomnlikami wy:bitny'ch POtaków - złoŻiono ,wieńce 'i wliązanlki Jcw1iat6w.

PÓiba spr,alwnoścd dla .uclzestnik6w Xli RajdlU F'olkloru PoLskiego - 1980 na placu przy Stadionie iJn. 22 Lipca. lK8jpryśna pogoda - chłód i deszcz pokrzolWały plany tmprez. Ale wiele spoś:r6d ,zajplanowanyoh Impre'z doszło do sk:ut,kJu. U.c2Jnie zgromadzonym na St.a.rym Hynik:u 'WIid:zorn zostały przeds,tawione bo,gate dzdeje Poznania podczas pokaZIU "SwiaUa t dżwięku". W.spaniał,a muzyka I mistM'owska gra świateł pozostarwiły z peW1nością <niezatarte

w.rażenie. W amfI!teatll'2e ona 'Cytadeli odbył się gaowy koncelr:t artystów i aktorów s,cen po.znańskich; kOIlcertowała ,także WieJJkopolska Or:kiestra .symfamiozna im. K,a<rola 'K'11.rpińskiego. Z podrÓŻy artystyc,znej _ do Llang011en {Wielka Bytania) powrócił ,Ch6r Męski!.

,P.oI'i:t,ecb:nikJi Po'znańskiej pod 'kierownictwem Ja,nusza Dzięci'oła. MNr

IW Muzeum ,Narodor",ym otw.arto wystawę po'rtret6w wybitnych prz,odowni!6w pracy socjald:styc,znej, ud.zi !w!pisanych do W'ojewód7Jkiej KSięgi Przodorwndk6w a,cy Socjałistyc.znej w il'okJu 1977. 22.7. W samo południe na placu WolnoŚCI! odbyła się /Uroczysta ocJJpil'awa wart garnizonu POIZnańskitegO. Warty honor,olWe lZaciąg.nęlii mJn. słuchacze Wymzej Sz.koły Oficernkdej Służb Kwa'termist!1"zorwsikJich lim. Mardana BlUc,zka oraz Wyższej ISzikJo,ly Oflie,rskiej W'ojsk Pancernych limo ISitetana 'Cza,rnieckiego. ,Po południu spora porzna,niak6w podylo do ;parku Braterstwa Broni d PlI"zyjaźni Polsiko-Radziecklej. W amf!t,e'atrze lILa ,Cytade1i rwystępow.ał młodzieżowy zesp6ł lnstrumen'ta'lno-rwokaJny z BelgiIi. Zgrabne dz1ewc,zyny pisze 5pl"alW10rz<dawca "Glosu Wielk,opolskiego", nie aźając na deszcz, prezent'owały rytrnic,zne tańce, kt6rym towarzyszyły pok'azy ze szt.andarami. Po deszczowych tańc,ach były deszcZQW1e piosenki. Wyk,onały je śpiewające pielęgniarki - ze6ł "Malakiah" pop,rawliając l1Iie,co nastroje ukrytych pod paraJ;;olami widzów. W amDiteatrze w ParkJu Tysiąclecia f'olklor Zie,rni Wikopolskiej grając i t.ańcząc przedst,amiła "Cepelia". Po "Cepeld.!" ur,o.kl folkLoru p,rezen towały ,zespoły aMystyc1zne . Po,znańskiego Zjed,noczenia PaństwowYCh Pczedsiębiorsf)W Gospodar:stw Bolnych.

!Na estradzie na Łęga,c1h .Dęblń"kich od godziny 18 lmnce,rtowaly or,klestry dęte Zakład6w Naprawcrz;ych Ta,ooI'1l1 Kole1owego d Zakładów Pll'zemysłu Metalowego "H. Cegie]s". Z recd:talami rwystąp1li soliści teatr6w muzycznych. iPrny '111. Obol'mckiej odbył się festym S;POT\t,orwo-<rekceacyjny. W pro.gr,amw rz.nalaiZły s.ię turJJJieje p!łik,l nożnej, te,nJsa stołowego, konkurencje stI1Zelec,kle, rekor,eacyjne ora,z !Sa.mochodowe próby sprarwnodowe. Mrakcją festynu był stam baLonu ",Canon" AerokLubu 1'0rmtańSkieg.o. OgłQszolI1o IWY1lliki XIiI Rajdu Folkloru POlskiego - 1980, ustalone na podsta'Wie ['e':U'ltat6w prób spranościorwych Ol'a,z reular.ności ja.zdy. Zwyciężył Wdllfried de Meyer (,Belia) przed Francois Włodoar'czakiem (FrancJa) d A,la1nem van der Hoevem ,{Belgia)rf

....:

......

. . t1{ .{ , ' ",_.

-d

'j,.;" .

...,:..... ,(:,..ck.: ...".. '.

. ..... ::: .;j'1').

ll;>, i

.

t;f->< ..

;-,.....

..''':...:..1".',;.

Na bl0'ku mieszkalnym Nr 3 na OsiedLu Kraju Rad zacząl d(l.J.ałać zegar świe<tlnyr'""> .... ." fi' ,.

... .t.

r'. ,."" , .> -"""",,.

. .., :"I,:::

;pt; .

." . /j .., , . rp 'I1l,J >t' '1 'tł I-::;' .. -----

::

1tl

".1': >r'"" '.' :...v.-... A "'."4,,.,.. .

- =ii ":; '.,,, ł4.u-..." .. ,,;' . ,:>'1' 'A ,,_ ... ,J ,,... \ .

""..-' .:: ..,.,. 'fł' ;.łUI "'"'d "'J . .

f1 ł , .

23.7. Na budo.wiIe wież'owca Akademl1 EkGnom!crz;nej pr,zy ul. Powstańców W1e'lkopołsklCh ro,zpoczęto betonowanie XIX ondygnacji.

Wydarzenia w Poznaniu (25 - 29.7.)

"'l.

Sesja Konferencji Samocządu :Robotniczego w iPoznańskich .zakładach .Farmaceutycznych "Polf,a". Ocendono reał1Cję plaam pierwszego półrocza. M5m,o wiełl1 trudności zaopart;mJenlowych, odrowych i iPmerw w dopływie prądu - p!,an zreali'lJOlWano w lQl,4 procenrtach, <a jed'nak .niekt6rYCh ek6w wyprodlU1row<ano iIDIliej niż przel\Vi)dywały umowy. W auli U,Diwe.n;y,tetu im. Adama Mickiewicza .odbył się gościny występ -ch6ru i Orkiestry Colleum MuSiCIUID połąmxmych UnliWe1."Sy,tetów (W.oJineg.o d Technic=e) z Be1iliJna ,Zhodndego pod dyrecją Winfrieda RadekJe. Soliści: AJn,nette Bobbert (sopran), Ja'nlce Mfard (alt), Hannes Brock (tenor) i Hartmut Schmiedner (baryton). WyJronano oratorium Carmtna Burana Carla Odfa.

,.

mI'

o::>

,"

.,=,i' . s:,'

W 'Wieku osiemdmesięcliu Itr,zech !Lat zmarł JaJwb Gel!]jdera, dyrek.tor Poznańskich zakładów Obuwia ..Domena" w latach 194'1 - UIOO.

':.>'i;:- ... ...."n .:":>-. -.', ':'"" v''', ",:.. .

< ... J.!sc. "oj "1. ....

1: :... rI ... . ... , ..

Na Cment.am;u iKomUlIla,1nym :w Jun1Okowie odbył się pogrzeb arłego w .Jabłonnie d iRomaJ1<a ZiołeClkiego. W 'atach zabor6w członka Tajnego Towa:l'Zystwa -Lm. 'IIomasza zana, w1cedy!rektora Ba,nku Cukrownictwa w latach 1927 - 1938, dyll'ekJtor,a wojewbdzkiego 00

28.'1'.

d2JiałIU Ban,ku 1Rdnego rw J;ath 19łIi- 11950. Zył dzliewięćdzlesiąt pięć lat, Drziałze i ipracowndcy sp JruJeszk,aniowej BIPOtIQaJd się w Domu IPmY\1aźni "Trojka". Obecny był pcezes ,Cerutrnego Z,wdą Sp6łdziclni BudO'Wmdctwa M"Jies'2Jka'l1iorwe.!'Jo Stanisław KuIku,ryka oraz \PI'ze,dstarwic1ele władz admLniistracyjnych wojewód2Jtw.a i l'o2Jnama, ,a nadto :re,prezentanci wOjew6dzkich ąJ6Łdt2:iel.nd mleS2Jk,anliowych z Wde1k,opoJskd. Wy;niJki lWzawodni.C1t1Wa przedsta'wił p'r,E!lZes Wojewódzkiej SpółdzieLni :Mieszk'a,nd.owej Tadeusz ,Skubi:szyński. W

, "<.Ii:.

..' \;. .. =::.:>

.,:';y '::,:f.

:i" no. >

: :.

f . \t. .

,

.11 \ ł<

.

..;. .J

. . :tf : . \_.: ",9 =.,

",l .}":,

Sztandar wręcza Sta'ms!aw Kt$cury,ka. Z lewej - Tadeusz Skubiszyńskl

39.'1.

<rywaliJzacji największych spółielni ,I miejsce zdobyła Spółd.zle1nia Mieszkan!OIWa "OsiedLe Młodych". otrzymała ona sztalndar ,pmecb.od.ni, Wojewódzka SiPółdzie;1nla Mies2Jka,nlowa zajęła d,r :raz z rzędu drugie miej.sc,e. Na,tomlast Zakład ProjektOlWa,nia l UsŁug Inwestycyjnych ",LnwestprojeikJt" W.ojelWódzkj Sp6łdZie1inl :Mieszka'rnorwej za zajęcie tl'zeci r.az z rzędu J: miejsca ol;'1"zymal rp,roporzec prrzechodni. W siedzIbie Bady Adwokackiej odbyło się spotk,anle palestry, podC'Las któ:rego charge d'aff,ai:res Francjd w Polsce Ma1 GullemanJt WTęc,zył w tmlenll1 swego rządu Order Pdm Akademickich drowi .Janowi sajd,aOOowi. Odznaczenie to przY!lJnalno mu za odnalezienie d pr!lJekazanie F'1",a,ncji uni:kartowych oo,kument6w historycznych z lat 1314 - 1916, zrabowa,nych przez hiJtlel'OW(:ÓW podcz88 drugiej wojny światowej. DrlUgd ;gościnny występ OolLegium MIusIcum z Be.rlina Zacoocli'l1ie,go pod dyI!'ekcją Wlnfrieda Radeke.

Odbyła się iKonferencjoa Samarządu Hobotnioze.go w Zakładach Metalu<rgicnyClh ..P.omet". Jej łtenlarem było r.ozUczen1e się z zadań pierrwsze. półrocza oraz ustalenie w.aronlkbw i zamieczeń gwar8a1t1Ujących efekty,wną pl'acę w pozostałych m1es!ąc'ach roku. Plan sreścilu m4esięcy w zakresie spr!Zeda.!y wyrob6w !Załoga ",Pornetu" rwyikonaŁa w 100,4 pl'oc., osiągaJąc rwalI'itOść 818 milion6w 21. Przekr1oc.zono .także zadania ekspor<towe o. kJJJm!naśc!e procent.

30.'1. W poc1rM artystycrmlą po F!!',lIII1cjd wyjechała ol"kiestr-a kamerawa FI1ha,rrnoa1d:l Poznańsk1ej pod dyrekcją Wojciecha Bajskiego, zaproszona do udziału w trzech międznarodowych festiwalacb muzyc7Jnych: F.est!val de Chyrens; Festival de iPr.ovence i Festlval du Vdg8a1.

31.7. W Biurze Wystaw Artystycznych l!1a Starym Rynku wiceprezydent Poznam.a Łucjan Majewski dOokJonał otwarcia wystawy architektury d urbanistyki z H. n/)weru (Republika Federalna Ndemiec)t , ......, N

.-.,,!:-:-::?",

.:''_ ""': _m Uf" I'ttł

.r

. :

.'1.

":..;:':

J:; 4;:.. ., t

Mallk: Odbicie tntegratną częśctą ::»brazu

W ".Arsenale" otwarto wystarwę malał"Stwa Janiny KotHńsklej obejmującą ponad p6ł setki płócien, glównie pejzaży (interesujące Impresje bułgarskie i Pejza:!:e z samoU>tu). Obok wystaw1a1 swe .obrazy ł-eprezentant ,lmerwnkJu hiperreałistyc,zneg<> Jan W. Ma1'ik. ZakońC!Zenie sezonu arty,stycznego 1S'l9/ /1980 rw Poz.nańsm Tea,trze A1I:tOI!'a I Lalki. Dano Dziewczynkę z ry:!owych pót Anny Swirszczyńsklej. 1.8. W Domu TechnIka odbyła się k0nferencja prasow,a, w czasie kt6rej poinformowano o przygotowaniach do wrześniowych Jesiennych Ta!!'g6w Lipskich (Niemiecka Republika DemokratYC2ina).

Linia tramwajowa nr 18 przedłułxma zostala z p,lac!u Wlelilropols1l:iego do Z. wad.

2.8. Sjp6łd1£iełma Md "Osiedle JoOoh" zoraaŁa f,estyn sportowO-rekreacyjlI1Y w am!teatrze nad Wartą.

4.8. zął się wakacyjny 'kJU.rg j aJIlgielSkiego dla studentów, zorgand2x>wany p17Jez 'Undwersytet im. Adama MiIClk.Lewicza.

11.8. W hali r'torwo-wddowiskoweoj ..A1"en.a" :rozpoczęły się mistrzostwa Europy mrotdi2Jl.k6w I jiUmorĆ!w ,w <teIn1srLe stołowym z udzialem reprezentant6w drwudziestu u państw. :Na skrzo'W1aniu lUłdc Słowiańskiej I MlUl!'arw,a w Zespole Osle<iJJi Miankan1owych "Winogrady" włączono sygnalizację świetlną.

::: :':>

.....}oI: .

....

'w ;

W w:le,kJu sześ6dziesięcu pięciu [a1: rzma!!'ł Oskar Kass,e, trener hookelstów na trawle Kliubu Sportowego "Warta". Od 1929 tr. pracował w Zakładach Pll'zemygłu <Metalowego ..H. Cegdelskl". Współ.założyciel se,kcj,i hookejowej, WI!1P6łautor sukcesów ..Warty" w tej dyscY'P'l1nle spor,rowej. 9.a. Podczas obrad konferencji !Samorządów cobotniczych Za,kładu Energetyc,znego ! Pr,zedsiębiorstwa ProdUikcyjno-Remontorweg;o Energety,ki w Czerwona'ku zarogom w,ręceono sztand.ary rza zwycięstwa we wsp6łzawodniict,w1e pracy. Obecni byM: minister energetyki l energll atomowej - Zbigniew Ba!!'toslewdcz, wiceministe:r Lechosła,w GruszczyńSkI., przewodniczący Zardu Gł6wnego ZlwiljlZkJu Za,wooOlWego Ener-g,etyk6w - Eugeniusz MiclnlckI, sekretarz Komite,11u WOjew6drz;kiego Polskiej ZjedI1OCZO;nej Partii Robotniczej - Bog.da;n Wa1ig6rski oraz przedstawiciele władz administracyj,nych wojew6ddw: leszczyfJ.sklego, pilskiego i poznańskiego. Zasłu:!onych pracownik6w udekorowano od'znaczeniami. Krzy:!e Kawalerskie orderu Odrodzenia Polsld otrzymali: Edmund Blegań.skJi. Romuald Kow,alelWS!d, Zbigniew Mazurkiewicz, Marian Md:kołajczak I Antoni Rakuła. Dzień później nit pla.nowllillO (\Ie

Wydarzenia w Poznaniu (9 - 16.8.)

wl«:du na wacunkl .atInosferyc'lJne) odbyła .się na Starym Ryn,klU ceI'emo.rlJIa 'otwalrcia XXIcLI Mistrzostw Europy Młodzików i Junio,r6w w T.emslie Stołowym. Ceremonii otwarcia dokonał !prze;wod'nlic,zący ikomitew organlizacyj1llego - Aindr'zej Wituslki, w towarzystwie prezyd,en.ta Eurolpej,skej U1I1li T'enisa ,Stołowego - J'uppa ISchlafa. Obecny był również pre:zy1de,nt Swi,at'owed Federacji Te.nisa Stołowego - Roy Evans. Ceremonię oJtwacr'Cia ;uśwlie,tniły wysltępy zespołów ,ar,tystycznych. rw wieku s'ześ.ćdziesięciu dzie,wtięcin lat zmarł prof. dr Zdzi'5ła,w Kac:zmarcezyk, proek,tor Uniwersytetu im. Adama Miclmew.ic,za, dy,rek,tor J:,nsty,tutu Historii 'Plaństwa i Prawa Wydizialu Pralwa i Adminislt'r'acj.i, j,eden z założydeli Lnstytutu Zachodnieg,o i jego sek.retaz genel"alny, autor lW1iel,u prac naukowych oraz zna'ny dzialacz społec7Jny. ,Z,a .zasługi. !W pracy naukowej, dy.daktyceznej i SlPołec,znej wy,różniony był m.in. ty,tułem "Zasłiużony Na;uczyciel BRL" oraz Krzyżem K,o,mandorskim OIXIerlU Odrodzenia połski. 10.8. N'a jeziol"ze iMatta :zakJończyły' się MIlsocz.ostw,a ,polski Kajakarzy. .Re!prezentanci mIasta wywaJczyli dtziew:lęć mistrzo'w:sikiih tYltułÓIW (,na dwadzieścia jeden finałÓIW). Plięć razy ona .naj,wyższym poddum st,awali zawodnicy Klubu Sportowego ",Warta" i clztery 'l'azy kaja,jm!Tze ",posna.mi".

11.8. O godzinie 10.00 w wyni1ku rzwa.rc,ia instalacjli wybu.chł pożar w Z,alklad1J!e EnegetY'Cznym przy ul. Starołęc,kiej.

W akcji ra1tunkowej 'W,zięło IUdi1J!ał dzierwięć sekcji straży pożarnej, k,tórym po d.wóch godcz:inach udało się ogień u.ga\S:ić. W wynliklu po.żaru Ina .dłuższy czas p02Jba'W1iOiIle :zostały dopływu prądu rzakłady pmemysłoWle (!la ,St,a,rolęce i część osiec Uli miesI/Jkaniowych Nowej J:Jeielnicy MIeszkanliolWej ...R,ataje". Od Starołęiki do ronda Rataje l do ul. Dzierżyńskie,go pasażer6w dowo1J!ły autobusy. Kom.fereru:ja s.amorządu 'RobOl1miczego w Zakładzie Remontowym Maszyn BIlId,owlanych "ZlI"emb" ,pr,zy ul. Ohłapows'kiego. W Zakładach Spo:ętu OświetlenJiorwego "p.ołampoznań" Odbyła się sesja Konferencji Samoro:ądu Robot>nica:ego.

Za.rog,a plan pier,wszego p6łI'oc'za wyk'O(!la,ła w 100,5 porocecr1tac'h, produkując 055 000 Ilam.PlRocząl się pięciodnliowy wa:k'acyjny .zlot uc,restniJków małych form wypoczy'nI!Ju ",Lao-.!lO". Mlod.zi przebywająca na .mocie wyróżniła silę w ol1ga

Iniz'acjd wypoc.zynkJu we wła,sny,m śro.dow:i.skJu. - 1,2.8. W F.ab!!"yc,e Ob!!"abia'reik Specjalnych "Po(!l,ar" odbyła się sesja ,onferencji S<imorrz:ądu Ro,bo1Jniczego, .na kJtórej omórwiono wylkonane zadań pierwszego półr.ocza' .oraz ikierlll.nkli ,d1J!ała.lności do końca !!"o,kJu. Tym samy,m celom poświęcona była sesj,a K,onfe,rencj'i ,samonządu Bo,ootnic,zego w Wielkopolskich Za'kładach T,ełeeie,ktronlc'znych "Telkom-Teletra".

Teatr Nowy w,2Jnowił po pn:el"Wie urlopoweJ dzi,ałalność artystyczną przeds.tawieniem baśni dla dzieci Etugeniusza ISrzJWarca Klonowi bracia.

13.3. W dniu trzyd'2Jiesitej szóst'ej [Tocznicy zamordow,ania w hitlerowsklim obozie Ikoncentracyjnym w Zabakowie jedena.st1U c:złonków ikiero,wnictwa ,po!znańskiej grupy Polsikliej :Par,tii Robot,niczej oddano hołd bohaterskim komunlistoffi,któil"Zy lzapła:ciłi naj,wyższą c,enę za wiern.ość Ojc,zyżnde d ideom ,poSltępU społecrznegb. Wiąza,nki Ikcwiatów pod pornniJQem i8olsk1ej Parltii Robotnicz,ej na Cy,tadeJJi .złożyU preedstawiciele iWQ'jew6dlzkJich lWładz partYljnyh z se,kr,etarzem Komitetu W,ojelWódudego Polskiej Zjednocalej iBa'l'itii Robotniczej - Marią Ry,nkiClWicz. :Pmy ł.oskocie we!!"bLi oddano hold rzamordowa.ny,m prze'z hitler,owc6w (!la ,terenie byłego obozu ,w Zablikowie.

IZ pD'wodu mgły ,nad ,s.zc,zeclinem, diWa samoloty, klt6re leciały do Szczecina, musiały lą.dować na płycie po,znańSkiego portu: samolot Am-24 z Ww:sz 'Oraz iIł-18 z Warny d BUd,apesztu. Prawie sto pięćdziesiąt osób rw dałszą drogę lI1a Wy,brrz:eże IUdalo się ik,o,leją.

Poznań ,zw:led,m!d bawiący w Polsce śpiewacy z franouskiego chól"u z lJomme "Pffiits Ohanteulrs du Oo.nte de Flandre". IW "lArenie" !!".o7<Poczęły się dlziennlkal1skie ,mistrZO$,twa Europy w te,nlslie !Stołowym.

.14.8. W Pozn,ańskicł1 ,z,akladaoh Olmwia ,,!D0mena" odbyła Się sesja Konfe,rencji SaIffiOmądlu Roibotniczego.

16.8. Zakład Energetyczny Sltaroł«:ka !WZnowił pracę. Pr<zy,wr6cono r6wnleż rIlICh ,tr'a,mwa.jowy cd 1'IOI1d,a Rataje do 1\.11.

For,tec=ej.

!Rrzy,była do mias,ta Mlodlzie"'orwa o.r:iciestr,a Dęta z Hanoweru (Republika Federalna N&emIec) pod dyrekcją Ernesta MtiJ.lera. KoncelJto,wała m.:lJn. na pL WOlnośc,i i Starym Rynku. Z pod.róży arty'stycznej do Fa.",ancj i ,Be,prubliik:i F'ederaLn.ej 'Niemiec powr6c1la do' mfuasta Poznańska OrlkLestca iKameraIna pod dyre,kcją Wojciecha RajskIego. Towa'l"zyszył A'ndrzej Tata!1"ski (fol'f1;epian). Poza koncertem w Hanowe'l"'ze (Republika Feder,alna NIlemiec) or,kiesbra brała udział w pięcw festiwalach we Fr,ancji: Festival de Chirens (Gireno,ble); Fe'stival de TuHe (Tru1le); Festiv,al de PI'ovance; Festival de Vli,gam (Le Vigan); FesUval de Grammont (Grammont).

IVT: 1 ft t...,.:.

t2 - - ..-c C . ' u.- Il'1A1. W sal.o,nie iEm.pIk'll rw 'Nowej Dzielnicy Mdeszkan1owej, ..Ha.taje" otwa'l't'O wystawę fotografii pt. Dokumenty wojny. 18.8. W halach Międzynarodowych Targ6w iPoznańskich d"1OZ!Poczęły slię giełdy tkanin bawełnianych" jedwalJln;Lczych d ilnlarrskich. 19.8. W Izbie R<zemie,ślniczej o7J>oczęła się ,międzywojewódzka gielda towar6w.

Uczestniczyło w niej ,tr'zydzleścd jeden spółdzieLni r'zemieślniczych z województw: lesz'c,zyń,skego. pHskiego i poznańsJtiego. Wartość otm,ty oSQJacowano na 424 mildony zro,tych. 20.8. Na wooowska'zie P,I1ZY moście :Rocha aal.Otowano poziom wody w Wa'l'cle 400 cm.

21.8. Hu.ragan ,nad Po,znanIem na /Ulicy RiOlnej, PalaC!l:a li .Leonarda lP.owy,ryował drzerwa. Ponad sto ,wyp,adków zerwania sieci elekt!rycznej. ,Uszkodze!nia /Usuwano jeszcze w ISIObotę 2.8. Bawiący w Poznaniu ,Oh6r Męski PracOlWników Transpor,tu z Huse (Bułgar1a) lko,ncerto,wał z udziałem sold,stów oper.owych rw Raltrus,zu POI7J!lańskLm. [przy ul.. Wicu'owej lU'I"ilchomlono samoobsłrugolWą stację benzynową ,Centrali Produktów Naftowych. :Na Cmentarzu KomunaJnym w JIWl!Ikorwie odJbył się pogrzeb zmarłego w ielku siedemdJziesięrou sliedma,u at iSt.a

.nlslawa iNiU,rsklego, dałacza ruchu i1"oObo1miczego od ,1943 T., członka Polskiej Partii RObotniczej, 'udekorowanego Krzyżem Karwalerskim P,rderu Odrodzenia ;polski.

..ł.

.(i ,:h:;:;o

.... L

22.8.

,w wl pięćdzie,sięciu d,ZJtewięciu lat :zmarła lek. med. Euge.n1a J.abłko'W1ska ordynator Oddziału za,kaź.nego II Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w latach 1963 - 1980.

Z ok,azji Srwlęta LO<t,niot,wa dowódca wOjsk łotnic,zych gen. dy,w. pilot Tadeusz 'Krepsk! .spotkał S'ię z d,ow6dc,ami, wet,er-anamli i działaczami społecZll1ym1 d ;preedstawLclelaml nsty,tucji współpracujących z lotnlcobwem. Wi1"ęczono 00znac,zenla :wojskowe, ;pamiątko'We medale d .białą broń boczną. Odznac(l)enla "ZasłOOonY lPiIlot Wojsk Pro.... otr,zymaJJi m.i:n. pik Jan Głodek, pik Czesław Bill l ppłk rez. WesłalW BiałecikJi. W wIeOOu rsześćd7JIesięciu pięcIu łat zma,rł Kazimierz FIiloda dy.rektor ,SzkJoły Pods1;arwowej Nr 4 dm. A,rmii iPo.mań w latach 195'1 - ;1975.

., ,

..V, ,., "

.0 "

'.

....

Zaikońcie przebrudo,wy skJrzyrowan1a ulic !DąbroWSkiego i Zeromskiego. Okolo. godziny 15,.00 itr'amrwaje wrócdły na swoje tll'asy.

Wyda1'zenia w Poznaniu (22 - 26.8.)

..

P.o zerw:ie waika.cyja1.ej Tea,tr Muzyca:ny l'OrZjpOczął sezon alrltystyczny 1960/I.981 przedst,aiWdeniem opel!'etki J,ana s.traussa Wiedeńska krew.

.8. Na budorwie w:Leźowca Alkademdi Ekonomicznej pczy ul. Porw:stańc6rw Włel.Jropol:sk.ic.h z8lkońc,zono montaż konstrukCji staLowej budynku wyso,kieg;o 1 /Układanie płyt stropowych. ,Tak k,aże tradycja na szczycie budynku zawdsła murarska wiecha. W Kllubie Wojsk LotnIczych pmy ul.

Ndezłomnych otwarto Krajową Wystawę Filate!.istyczną ,,,Łotmctw.o-Poznań I.980". M!:nlisterstwo Łąc'2Jnośc1 wydało kartkę poczt,ową z balonem .sP-BZE "Polonez". !Na stoisku pocztowym zesykii stem.plowano okoLicznośc,iowym datownikIem. Na będącym od 1972 r. w budowle stadionie Kolejowego KJubu Sportowego ",L,eClb." iP'I'IZy 'I1l. Buł,garnkiej <l!Ja 35 000 widzów odbył się premierowy ffiecrł; piłkarski z lube1skim ",Motorem". 2łAl. OsIedlowy Dom Ku1t1l1ry "Na S'karpie" wznoWlil JJJiedzie1ne gieldy używa,nych w6zik6w i innych dziecięcych pojazd6w. 2>.8. Z indcjatywy Zarządu Z8Ikładowego ,z,wlą'2Jku .sOCja.1istycznej Młodzieży PoIsklej przy WielltOpolskich Zakładach Gazownictwa I Górnictwa Nafty I Gazu do Zati A.kaba w J.ordan1i wyjechała grupa płetwOl1lUrków. Kierownictwo grupy powierzono AndrzejowI Hilszerow1. Piendądze na wyjazd płe,twonu!:'kow1e 'Zarobili acując przy oczy=a1mu Ujęć wody. W pl1zygotowaniaClb. do wrawy pomagały poznańskie zakłady pracy. :.16.8. W auli U11lwersytetu 1m. Adama Mickiewicza ro,zpoczął się II Le,tni Festiwal Mua:ycZiny Wie1kiiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia I Telewizji w Katowicach pod dyrekcją Stanisława Wlisłockie,go pośwIęcony muzyce Johannesa Brahmsa: "Brahms - nowy '1"0ma,ntyzm". Transmisje z k<mcetr6w zapmviec:ziały radio i ,telewizja. W hallu auli przygotowano wystawę foto.graficl,tną Ryszarda' GaJ.owskIego IOraz stoiska z płytami i wyda1wnlc,twaI1l!i muzycznyrod. Festiwal rozpoczął się wykonaniemi:lfj :' <, .. J' . .'''''''''''I "" ""oc '.

1j,I,; ...,. '::' .N 'i' (to.."',;;", ' fi4:': < fl- .;. .,_, J':r":;..i ;: !' .. _.. .;.:\ '" f J - ".ef-, .::-., ( ,,..1 0 ..' :-..--/:. Pi £J: ... ..:, . ''''',.'.,-. "'fil,', l ,. , ,};;,........... j---O \{'..e 'j "-'t '1-, i !'"15 l 1<\1 : . 1 '!'t!': - e;j l' fh" :', "', .,. 1(1 >rr. '1 :t.,jr'l'l1 'j_*,i: ,. "<<\::t'JI 4JultftI ;:;:) c,::. r.':;;.:;j,;

Uwertury tragicznej d-motl op. 81. Koncert skrzypcowy D-dur op. 77 wykona! !Konstanty ,KIUlka.

:)'

. .,.... .,.'-.Jt> ,"c:;

""

.t 4;

.?i

).:;: .

...< y '..S.

iL

..<-. -'< :'t,:.$.:' ł, f't ....

..

., I

Konstanty Kulka gI'a KonceT,t ,skrzypcowy D-OOT Brahmsa

Sześćdziesiąta r.ocznica 'urodztn stefana Srtullgrosza, tw6rcy d kierownlrka Ch6ru Chłopięcego i Męskiego FiJharm<m.ii p1oznańskiej. rtora Państwowej Wyższej Szkoły MUiZyc'znej. Z okazji jubileuszu S,tef,an Stuligirosz otrzymał gra,. tulacje od Wydziału Krultu,ry Komitellu Centralnego Polskdej Zjednoczonej Pal'lW Robotnic:rej, ministra kultury I sztuki, od władz mtasta i województwa poznańskdego. szer()lk'iego gl"Wla ucznI6w i ,wychowa[)ików, od przedstawicieli środo<Wisk kult.uralnych stolicy Wielkopols:Jd.

'Konferencja s.amorządu Robo'tnl w Poznańskich Zakładach Opon Samochodowych ",SItomil". Stw.lmdzono spore zaległoOOi produkcyjne: ł8 000 BZtII*opon nowych, 6700 opon bienikowanych. ponad 100 tOIn <taśmy biowej i 108 ton mieszanek. Wszystkie trudności wynIknęły z nłepTzygot.owan1a do pracy w systemJ!e ca:terobrygadowym. Za,kładom brakowalo sledemdaJLesięciu konfekJcjoner6w. NIe zbudowano w po,rę hotelu prac,owIIILczego d stołówki, zagWTar,antowanej Uchwałą Nr 23 Rady Ministrów.

....- ... . --

3'7.8. W Domu T.ecilmia odbylo się f;pOtkanie laureatów V Ogó1noiPOlskiego Kon,krurSIU Dobcej <Roboty z ,wojew6d,2JtJwa poCLnańskiiego. Nagrody I stopnia 'ZOStały wręc'Z'One Swarzęd,zkiej Fabryce Mebli. Wdelkopolskim Zakładom TeLeelektronicmym "Tel,kom-Teleltr'a" w Urzędzie Rady MdnJ.strów. Wro dyplomy do na,gr6d I.I stopnia: m..!Jn. Rejonowi Dróg Public2Jnych (Gniezno), Zakładom Przemysłu Me,j)alowego "H. ICegielsk1" !()(['a,z rzxlobywcom 'n,agr6d m stopnia: Kombi!nat.owl BrudowlaneIIliu Po<znań-Centru'm, Za,kładom Metalurgtnym ".Iomet". Z,jednoczonym Zakładom Elekt'rotecha1dclZlIlym "Centra".

W auli UniJweTSytetu lm. Adama Milckiewicza - drugi dzień II Letniego Festiwalu Muzycznego WieWej Orkiestry SymfOIlJic=ej Polskiego Radia i Telewizji w Karowicach pod dyrekcją stanisława Wisłockiego "Brahms - nowy romantyznl". Koncert podwójny a-moU op. 102 na skrzypce i wiolonczelę wykonai Konstalnty Kulka i Bomsn .J,abłońSki. ..8. Obradowała Wojew6dlzka Ko.mIsja ;po.

rozumlewawcza Partii i StronnIctw Polity,crzJnYCh. W posied2)eniu 'udzlal wzlęl1: ze strony iPolskIej Zjednoczonej ParW Bobotnicze I sekretan Komitetu Wojew6dzJkego Jerzy Zasada, sekretaR Cze1iłafW Galga'n oraz przewOOnlczący Wojew6dZikd.ej KomisjI Kontroli Partyjnej Franc1szek Nowak; t2:e mony Zjednoczone Stronnic,twa Ludowego - ezes Wojew6d2Jk1ego Komitew Walenty KOłodzLejczyk oraz sekJretarz Tadeusz Zając; ze !Stcony StII'onndctJwa Demokratycznego -- wiceprzewoczący Wojew6dzkiego Komitetu Tadeu,gz aśIIILewski oraz sekJretarz Alojzy Hryl. W wynUw .obrad określono kierunki w!\półdziałania PolsJ!:iej Zjednoczonej ParW :Robotniczej. ,Zjednoczonego Stronnictwa UudowegiO i Stronnictwa DemOkJratycznego w dzle<lzinlie pOpl'awy zaopauzenia w actuły plerwszej potrzeby IIROłeczeństwa wojew6dztwa poznańskiego,pełnego !Zebrania ziemiopłodów przez rolnictwo oraz zapewnienia spokojnej ,pracy. porząd:ku 1 ładu w regionie.

W auli Uniwersytetu im. Adama :MilckJI.ew!.cza tnecd dzień festiwalu "BraihIIIIS - nowy romantyrmn". W programie m. in. TriO fOTtepłanowe c-moU qp. 161 wykionall: Wanda WllkomlrSka (slkrny,pc,e). Paweł Głombik (wiolonczela), Marda Szwadger-JKułakJowska (fOl!'teplllJIl). Kilka sonat Brahmsa wylronala Wanda WiłkOlInill'Ska. Przy fOT1tepia,nIe Tadeus,z Chmie1ewskL

;-::i/

;.:

." , , ;::

:.il" .

:'..' If

'..

:

':-.,. <:: -'

W wiekIU czterdziestu ośmiu lat zginął śmIeroią traglicZIlą konce'l'1tmistrz Filharmonii POIznańskiej Zbigniew Słowik, kie1"O'wn.i!k ar'tystycl7Jny POZl1iańskiej Ockiestry Kameralnej, docent w Poznańskiej Wyższej SzkIOły Muzycrz.nej.

a .'''''>. . ... .

"," ... / ;: :' . . . .

EXł'IłDS Pll.tUiH.1

29.8.

W "Exessle Po:m1ańskim" ukazał Bię apel prezydenta Poznaalia Władysława Slebody: "Mieszkańcy Poznania i wojew6dztwa poznańskIegol Od dzisiaj rryuacja w wOJewództwde, a szczeg61nIe w Poznaniu., uległa poważ.nemu skompłiikowan1u. st.anęły ltiramwaje i miejskie autobusy. organ1zm pona,d półmiliionowej stolicy WieLkopolski zos,tał w znacznym stopniu sp&l'1aUłowany. Tysiące oby,waoteli ma kropoty z dotarcIem do sWOlich m:Lejsc pracy. do !Swoich dom6w. iPodstaIWowym na:kazem dnia jest przystąpien!!e do pq"acy i wykazywanie troski o w5lPólne mienie. Okazując solidarność ze słus2Jnymi postulatami klasy robotniczej - eu;yńmy to pny naszych warsztat,ach, NY codzie,nnych za

Wydarzenia w Poznaniu (29 - 30.8.)jęc,i,aoh. Sołldaryzrujemy się - pl'acu.jąc! ROZJWiązJ"wan:!e proQblemów przedło:tomych prr.zez stoQcznIowców i !Załogi portów .odby,wać się będ,zie w ska1! całego &:raju. Wyk,ażmy głęboką 02<wagę i o.bywatelską odpowied:clalnJość. Musi przecież :!yć miasto, aby moQgli :!yć jego <IIlieszkań,cy, maSlZe dzieci, nasi najbl:ltsi.

chorzy IW szpUalach. DoQ tego niezbędrne j,est cr:IoQrmalne funk'cjonowanie slu:!b 11<:'0munaJmych, tych ga,!ęza poQdukcjI d tra,oI'ltu, ,kJtóre mają bezpośredni 1Wjpływ na poj aWlienie się w sk.lepach li cr:Ia na,szych stoła,ch chleba i mlekar, podstawowych artykuł6w f1PO:!y:wc,zycjh, pr,zedm!otów nieZbędnych O1am mi co d'Zień. JeśJi dop'rowadzimy do sytuacji ikII'ańcoQwej, W5zystlko to mO:!e stanąć poQd rzmalkiem zapytania I mimo I1Jajwi!ększych ozyni,o:nYCh obecnie wysiłków Ludzi. dob.rej woli, mIasto nie będrzLe IW staI1lie a:abez,pieczyć swym mdesZkańcoQm mlirum<Um tegiO, CoQ do codziennej egzystenCji jest potl'zebne. D.ziałajmy zaraa:, by 'nie było za późno. Nie dopuśćmy, by zabrakło naszym dzieCl!om chleba d Illieka, a .nad chorymi zawisła gro:!ba braku szybkiiej, skJute,c,znej pomocy. Z:l'OlZumienie tych prostych spraw to wyraz dOj'l",załości obywateilsklej" kt6rą w tlrud,nych chw!l.arch .musimy 'Wykarz:ać lWe iWła,snym, majbalrdziej I() r sob1stym nteresie. Alpeliuj.my - do I'loboQtników, da załóg przedsdębdocstw, do pracoQ'W1ników iIIlstytUCji, do ma,terk - ,do całego SlPołec:2Jeń.stw,a - .okażcie :rozW1agę, pooejm.!jcie pr.acę, zapewniaj.cie spIO,k6j rw Imię jedności Polaków. w imię naszego wspólalego domu - POlskii, w Imię od!llOwy :!ycia s!połec2JIlO-gospoo'ar,czegJQ. w imię najwY2Jszej tr.oski a ,wsp6lne ju.toro Ik'l"aju".

:;/'0.",r ..!1 _=.:. 'Ii.1 ';:;1J:X(::", .,' (je,-", ,.,. , . 111-. L-", )'.- ' ... '-.".

...._.jr',:.. .., .__ -. n,. ; 1 1;':"{, .';'/">-;>:"11.1 .

.::' '.;;,; ;1' '" ",j';; , f ",:." I ".

ę...J' .. ir-\t-<&5 t;fc : .,,,., \ Ai"'.. . .fi:,' ' :'JIWI. ' ,{ ,'.," fi' l )ł] ' . *Jł.., I li II '".,, .J.' /"-""i"" - -.. :il:_"_ r . 1 :t!J" ł m f, '-., ;, l, ; '::7'::::;: ;, -"

IW auJl 'Uniwmsyrtew im. Adama Miclkierwiicza - c,,"warty dzień n Letniego Festiwalu Wiel,k;Lej Orkiestry Symfoni

CZiIlej iRaidia i Te}ewizji w ,K\3.,owicach pod dyrekcją 'stanisława Wlisło'ciego, "Brahms - ,nowy romanty,zm". Wyrkom,ano m.ID. II Koncert Fortepianowy B-dur op. lIG. So!';,stą był ,piatr Pale'c:zny.

Wobec str,aj,kJu soLidalrnośc;Lowego pracowników W'ojewódzlkiego Przedsiębiorstwa Ko.munikJacyj.nego z 1l"0.botn1kami Wy,brzeża, uJ'uch01niono dwanaście :/Jastępczych linii autobusowych, !kt6rymi tabo,r zakładów pr,zemysłowych :pTzew.oził ludzi do pr,acy. iDo straj,kJu solidarnościowego ;przystąp,iła załioga ,zakładów Przemysiu MetaloQwego "H. CegdeliskJi". IW obawie pr,zed pnzerwami w dostawie !pa!Liw,a w m,acjaoo .benzynawych CeIJJt,rlllli Prooukt6w iNaft'owyoh ograniC2!ono sp'rlZedaź benzyny do iwartDścl QWustu ziłotycn. Dla taJks6W1k.arzy wydzielono stacje ;Pl"lZY .uJ.kach iKościelnej, T,opo'lolWej i WOj,ciechows:kieg'o.

Za,częło się gwatoW1ne rwyku.pYIWanie towarów spożywczych. 30.8. Z,akończenie dwudrziestoczterogo(t2Jdnnego st,raj.ku .soUda'l"nościowego rw Zakładl30h Pir.zemysu Metalowego "H. Cegielski".

,,»cegielszczacy« uznali - .p:isał k,omenta,to,r ",Głosu WlelJkQ!POlsk:iego" (ol IX), że właściw.!e wszy'stlko co ważne zostaro już porwiedziane :i jest przedmiotem razm6w lIla wybTzeu; :!e dość już strat produkcyjnych; że niecelorwe jest poQgłębianie de,zoQ.rga.n'i:z,acji a,szego :!ycia. WycaCZJili pogląd, iż oczekują śpie'szmegoQ zawarcia porozumienIa pomiędzy międzyzakladowymi lI<:om!tetami straj,kJorwymi lIl,a Wybrze:tu, a działającYmi tam kom;Lsjami rządowy:mi. Zarazem st,wierdziIii, że rw pr:zypadlkru p.r,zedłuża'nia się ty,ch rozm6w - Og6lnozakładowy Komitet Strajkowy HCP moż,e określić w tej sprawie ponoQwnie IStanwisko w prz,eciągu siedmiu d.ni. Wylo'niono też specjaLną kOlln!'sję do zebranIa wn,iosków i postulatów załóg poszczególnych f,abryk. W sobotę ogół pracow!1ltk6w »Cegiels'kiego« p6cU ,na .stanowisk,a ;pracy - pomi,mo utrudnień, spowodowanyoh 'niieikU!rsowa,niem w iPoznaruu m1ejsk:!oh auto,busów i tr.amwajów". Do SkLepów d,owieZiono 'Więcej chleba niż z.az'wJ"czaj. Wład cZY'n!ły starania. by dost.awy :!yw,noścli jes:roze pomnyć po.pctzez ZJWiększenle produkcji I'IZem1e:ślnic,zej li ewenwałny dowóz chleba rz: wojew6dztw sąsiadującJ"ch. Wieczorem zaczęto rwy!piekać chleb na medzielę. Włączono do !tego te:! crz:ęść nowej piekam.! PNY ulIcy Oboorrz:yokiej. 'W auli UnLwersytetu im. Adama Miokii€lWi!cza rzJakończył się II LetaJd :Festiwal Wdelklej Or.k!est.ry Symfonicznej

Radia ! Telewlizj! w ,Katowicach pod dyrelkcją 'Srta'ms1awa Wdsłock:lego. .,Brahms - lIlOWY romantyzm". Eugene IJ1dj,ll! (Stany ,ZjednOczone Ameryk! P1n.) ,wyk.ona,ł I Koncert Fortepianowy d-mott op.15. 31.6. W Wyszej Of'icerskiej ,ole WojSk PamcerlIlych im. 'Stefa'na C:za,11nieokiego odlbyla się !promocja oficersk,a, kt6rej d.ok,onał gnerał broni Eiugeniusz iMolc.zy,k. Z o.kazji K,rajowej Wystawy F!l:ateLlstY'cznej "Lotnic,two - P01Jnań 1980" uruohomono poc,ztę śmig1owcową na trasie Poznań--Ławica-DębWlin. Brizybyła pDC.zt,a szybowcowa z Leszna. ....v OSiedlowym Domu lKultury ",Jagieillonka" OdJba się giełda ,rozma1tośCli: uYlWa-nyClh ksią:!eJr, l'zętu spomowego" ,turysty=nego, płyt itp. Wdeczocem na ulicach POZI1a,nia pojawiły się tr,amwaje I a,ut,obusy Woje,w6d,zk,ie,go IP:rzedsiębiorstwa Komunlikacyj:nego. 1.9. W oo1;,erdziestą pierwszą :l'ocznicę agresji hitlerowslUej na iPolskę iSk1adano wdeń()e d kwiaty rwe wszystkdCh mIejsc,ach pamięcd iIlarodowej. W poludnie, rw honorowej asyście pociZlm szta.nd:a'l'owego d Reprezentacyjnej OrkiestIry Wojsk Lotniczych wIeńce o.raz .wiązamd ikwia,tów pod pomnikiem Bohater6w lIla Cy,tadeLi ,zło:!yll członkowie ,sekretariatu ,KlQmitetu Wojewódzidego ,polsk1ejZjed.noczonej Paxli BobOitnIczej, przedstawiciele władz adminlstracyjnyc,h województwa i rnd.as,ta, Wojew6d'2JkIego Komitetu .Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, Wojew6dzklego 'Komitetu S'tron!nI101:iWa DemkratY'czneglo Frontu .Jedności NairodJu, Związku ,BiQjm'l1nMtów o WoLność i .Demok!rację, Dow6dzt,lWa Wojslk lL,otniczych.. Złożono te:! kwiaty pod pomn1kiem pOd2:temnego kierOWl1Jicl\ma 'PloIsklej Pa<rrtll RoootlnI=ej, obeliskiem 57. lPulltu Piechoty WleJikopolsk'Iej, w Forde V!II i pod pomnikiem lKarod,a S'wie,rczewskiego. [)yreikcję li Ikieirow.nLctwo ar,tystycZiI1e FiiLharmonIi POIznańskLej obijął pono,wme iRenard' Crz:ajkoNVski. ,WojewÓd.zka iJnau!1;uracja !roku szk'olnegp .odbyła SIlę winowej ,srz:kJołe PodstaJWQWej Nr 41. W obecno.ści :przedstrawicielI władz patyj,nych i .admiJnistracyjny'oh 1W0jeNV6dztwa i miama z wicewojeWOdą p.oznańskim Romualdem ,ZyslIlarskim, dy,rek1tor S2Jkoły Bronisława Na!plierała z rą,k porzedsta,Mciela Poznańskiego Kombi.naltu BUdorwlamego 'w Suohym Lesie otrlzymała symboliczny 'k1uclz do nowego budynku. S,zkole nadano Imię Małgora:aty Fornalskiej.

iBań.stwowa F,ilharmonia Po2Jnańska rOIl:,poczęła ,sezon aI1tystyc,zny 1980/L931. KOillceI1t ;wypelniŁo Weihnachtsoratortum JIBlIla S. .Bacha. Wykonawc'a.mi byli: or,kiestra symf'on;LczIll8., Chór .chlopięcy 1 Męski pod dyrekcją ISltefana IStU!Jigrosza oraz soliści: Ewa L!1;natolwiciZ (sopran), Ja,drwi!1;a Gałęska-Ttt (alt)" Kaz!m1erz My;rlak (tenor) d lPiotr Lis2JkowsJ<,i (bas). Pal.'ltię o!rga,n.awą wykonał Stefan SibU!>k!. Powstał PIęścii Klub Sendo,ra. Prerzes,em został Kar'oł Bie.lewIcz. W wiew sied,emdzielsięcilU siedmiu lat zmarł dm. He:nry;k lKaczmaek-lKamo:Ld, a:as1użo.ny spe,cjalista po.Lskieg,o przemys1Iu cuk'iernd.czego, b. ,szef !p.rodu:kCjli Zaw...: .'iW'

:.:....,:,

-ć.

'.ó:.<

'kładów :Brzemysu Cukierniczego "GopIana", .od 1931 r. wŁaściciel !eszczyńskiej fi-rmy "lKanold" :prodlU,kiUjącej m. in. popular,ne rw kraju CtlJkierkJi zwane anoLdami.

),'4."-' j,,:

' . .

Sp. "kc.

2.9.

W .Domu Kult1Ury ZwiązkiU ISocjalistyczlIlej iMŁodz!ey J'Ql.sklej na Osiedlu ,PiaSltolwskim otwarto 'WY'StaIWę pl,akatów im!pijskioh rze zbioÓiW Jaroslawa Szlandrowic1za.

CwLerćwiecze pracy w KIrnIce AikademH MedY'c!lJnej przy ,ul. ,PoLnej .obchodził pro,f. de ,hab. Wd,told Michalkiewlcrz:, dyrekltor Instytutu Ginekologii i ;położndctl1Jl'a.

Wydarzenia tO Poznaniu (2 - 5.9.)

(i\ -.:Im: IIZIZI:IIII _ 1:1 [jJ ffilill - .. .. Ii fi .. .. .. .. .. .. Ui lllilllll 11f!ii11

Teatr Pol.sk =ZPOCZął sezon artystyczny 1980/1i161 zedstaiW1en1.em Daczy IreneUSt2:a JlI'edyńskiiego.

III lilii

Il'eatr <Welki ro2Jpoczął sezon ar,tystyczny 1980/1981 przed.sta'Włenieni opeI!'y Hatka Stail1lisława ;Moniuszk!.

.3.8. Odbyło się !POOiedzenl.e 'plenarne KorniIte,w WQjewódizk:ieig]o Polsk:iej Zjedn.ocrzonej lPartid Boboitmlicze:j rozszerzone o ZlłprosrlOiny akJtylW pal"tyjlny. Obradami kiierował J sekretara: !Komitetu Woje.wÓdZkiego Jemy Z,asada. Mqw1ąc o sytuacji w Pozn.aniu Jerzy Zasada podkreśLił, !te podc1zas str,ajik6w lI'obotndcy wykazaJ.1 rwysoką dyscy!plinę. W':ięksZlOść zal«adów I1de przerywała IPracy" a załogi og.ranlczyły się do Sformułowania <wniosków i ;postulat6w. rI'meba czynić wszy.stlko, .aby nie dopuścić do lPoglębiail1lia się .kryzysowej sytlUacjI, wyka,zać IZroZIUmienie dla Lu.dtlJl zgŁaszających uwagi na temat pm:yczyn wydarzeń, t,rzeba rozliczać Ludzi, kt6rzy się lIlie SP1'lI/Wdzlild, ale ,f;riZeba ,t ,bronić tyoh, kt6r,zy 'Występując przeciwko :n.iefPOI'Zljdlkom uczcirwioe pracują. W WIOjewództwie panuJe atmosfera so!JLdnej pracy. Przykad dają m.in. "CegJle1szczacy", któI'lZY w dniach !sitil'ajk6w zacho;waJl się ba'l'dzo godnie. W dys1Ql:sji wiZięli .udział: tZb3g_ lIliew Des,zczyński - I se,k.retall"z 1K0m1itetu Miejsko--Gminnego w Sremie, Sltefam. K,rzaki,ewicz - d:tor Z,jednocwlI1ych ,Z'alkładQw Ele.kttotec.hnlicznych ",Centra", AJfTed Itlaszak - I sekre1tarz podsta,wQWej ,organizacji p'artyjnej w iPrzedsięb.iorstwie Apara,tucy i Urządzeń

;KomJunalmych "iPowDgaZ", \Zynt MarcdnJroiwstki - I sek.retllN Komitetu zaIkładoweg,o IW Zaikładach ,Rowerm'łych ,,lPredom-ałomet", Mari'am. ŁukaszewBlr:J1 - dyrekJtor Zład6w NBlPrawczych Ta.boru ,Kolejowego, Jl:n.ef 'las - I sekretacz KomlJtetu DzieLnicowego Grunwawd, .Kazimierz Szym,anowski - « !Sekretarz podstawowej organlizacjI partyjnej w !PoznańSkim PII'.zedsięb!orstwi.e .Budawndotwa :Pra:emysło'Nego Nr 2 or8tL Jan D.utko - r sełm'etart2: Komlitetu zakładowego rw poznańskiej F8Jb.ryce Ło!:I:ysk Tocznych.

IZ,e filJDiOWY .,Kadr" rO"'Począł nakręcanie zdjęć do filID/U Kłdmczucha w reżyserii Amny 'SIokołowskiej we&uc poiWieścd MałgoI'1Zaty MuSierowicz,. Z,a \lo !posłużyła !kamienica ,pr:zy ul. Booaioevelta 5. rz Novae (BlUligarta) powróC1ila ekl\Pedycj,a archeologic,zna UjlUJwersyte\tIU !.m. \Adama Miclkdewie<za !POd kierow,nicitwem pcof. dll'a ,Stefana Pludelk<HPar'nic!kieao. .

4.9. W salonach "Arsenaw" otw.ar,ta -ł-a IZb10'TO'Wa prezentacja wroCławskiieg,o l!iI.'odolW!1ska plastyC2ID.ego. Czterdziestu d- w1ęciu -twórcQw zecb;tawiło mal a mwo.

gr&'iltę, cm.amjikę d szkło. JR:eg1onailny Zesp6ł Pieśni 1 'l1ańca ,,:Cepe1;!a" pod ikJierownictwem WacUnva WlI'óbleJWSkiego wyjechał IW podcóż &11'Itystycrz:ną d.o Bułg,aII'ii.

,Ch6r SltlUdentelk Alkadamiti :EkQIroII1iClEalej potl dyrekcją Krystyny Domańskiej rwy jechał w podr6d: al1tystyczną do Bumunii. 5.9. POsdedzenle iPl'ezydium iM:lejskiej Rady NaTodowej poświęcone m.dn. a:aopaltrzen.iIU miasta w owoce 1 ;w,aq,zywa. Wskaza na niedostatkii w tej dziedzinie; uznano za kon1ec2it1e zwięksiZenie dostaw do handJn.t. Zap07JIl'ano się z PI!'Ogrlamem rOZJWojlU o.pieki ókardiologicj w mieście. <wstczymano rlUCh til'amwa'jowy w al.

WiewkQp01.skiej ,od :uil. iPUłaskiego do Nad Wier.zba,kiem. Przez okr,es ok. tr2Je<:h tygodni ,al. WieLkO!Pol5ką pasaerów pmeWIOzić miały alUtobusy, a od ul. Nad WierzbaUdem do .Piątkowskiej rwahadlioIWO kursować miały tramw.aje. "D.zi!.ewlią<tlkę" Skierowano na Wilezak, a "jede.nastkę" do ul. Serbskiiej. RoZipoe,zęło się 1II Sympozjum 00

.raźnej lPomocy Szk-oly Ratownlcl1wa.

uczestniczyło ponad atu łekall'zy 1 specjaUst6rw z dt2:ied:zin \P02JamedYC7JIlych. Gościem h'Onorowym był prof. Peter Safa. twórca WSiP6łczesnych metod :00townicwa. . 6.9.. W Sali .Białej UlNędu !Miejskiego odbyła się uroczystość JWręczema 'Odrzm.aCiZeń państwowyCh, regiona1nych i bramowyc!h stu dzte1Więciu pracQW1niJrom Wojew6dzkdego Przedsliębiiomtwa KomunllutcjI Samochodowej. Oka2ją ,był j;u,blleusz tmydziestopięciolec:ia Przedslębi'OrstW1a uświetniony ,zajęciem I miejsca w kJraju we w£iPó!izawod.ndctlw;ie pracy !Za 1979 r. Obradował zespół rOz!paltrujący \POSIIUlaty !p'o,znańskich załóg. UczestniczyM prz,edsa,lW:iciele za.kład6w pracy. którzy przekazali p.reedstaw;Lcielom władz administracyjiIlYch. wiIlioslkJj zalóg ,r.obotnicZY'ch. Wdele uwagi p.oświęcono macnOtra'WSltWu i iI1iiegospod.arności, bom rozwiązamla problemów handJJu, przydzialu IIliies2Jkań. iIJziałający vr Zakładacih Przemysłu Metalowego ,,!H. CegieLski" Komitet Stl"aj!k'owy pnzek:ształcił się w Komitet Rob.otniczy i pm:ekaza!: władrzom dwadzieścia !Siedem postulat6w załogi!., ,'Opracowanych przez Komlisję Redakcyjną. 'W Tea'tr,ze Muzycznym odbyła się akademia z okazji "Dnia Ene1"getyka", 'll.8 którą jpl'IZybyld ,przedstawliciele załogi iPt"1l)edsięb!orstwll ProdlUlkcyjno-<Remontorwego Energetyki w Czerwonaku. Załoga ta ma duży 'Wjpływ na tempo remontów rw l1c:znych elektrowniach w kcaju. . !Przybył do Poznania świa1X>wej słaiwy tenor lNYczny !LW,gt AJ.va (,Peru). KierO'Wlnic,two nicy "Browac" '1111,trakcyjnlia uroczystości ślubne odwo:!ąc nowożeńców kJacocą z pałacu ślubów do sw.oich lokali w Ra!l1ku Ma!l1C.ma Kasprzaka,. .J alko pierwsi slkora:ystlali z -tej atrakcji maUonJrowie Anna d LUdwik Bobasow:ie,.

7.9. Stowarzy<szenIe Kulturalne MLeS1Jk.ań.c6rw Winograd 'Oraz Okręgowe .PnzedsiębilOcstwo :Rozpowszechniania Fi,1m6w zorganiZQW1ało w Ośrodku Rozrywikj. ",słońce" spotkan.i.e a: AiI1drzejem Wajdą d jego żoną KcymYJIlą Zacihwa.toWlicz. w'2Jnowiolno ipr.ogr,amy ,8ll"tystyne IW tpiwnicy ",BrQw.ar". Po l'aJZ tczeci z 'l"zędu załoga POIZI1.ańSlkiego iBura iProjekt6w iE>nege.tycrz:nych "E>nergo!pl'ojekt" 2Jwyciężyła w kirajowym IWIsp6łzawodnictwie. Pierws,zy :liastępc.a miinistra ene.rgety,kd 1 enecgii a.tomowej ILechos1a,w Gruszczyński w towa,r,zystwlie sekreta1'lZa ZaTządu Gł6wne 'Zw:iązkJu Za,w.odowego iEnergety

k6w :MdI!'osł.awy 2dyblck!ej Wl"ęczył u.łodiZe na wlaSltlOść Sztandar Ministerstwa 1 Zall'ząd.u GłóWIIlego ZwiąZlk.u Zawodorwego Ene.l'getyk6w. 8.9. Pr8COWJJJicy iPoznańskicih Zakładów Graficznych !Lm. :MarcLna lKasprzaka (przystąp!1:i do IStII'.aj,kJu. Na rniesdęcUlą Wypi"8Wę "Sycylla-ll" :wyt'uszyła drziewlięcioosobolWa ek1pa po:zn,ańskiClh płetwonurków z tr,zech kwb6w: "M1sU'alu", "AkJwanauty" 1 Poznańskdego Kubu DzLała.1noścli PodwodneJ. ,Celem wyawy było m.obyclie .okazów :fJory I d',auny, lIlaikręcenle f:N.mu, a poIP'Oiwrocie do lkiraiu urządzenie rwystarwy d'OItogl'lad'cz.nej . /Bawiący w iPozn.an1u tenor Imlgl Alva cOlzął ;w alUld UIl:i:wsyte,tu im. Adama MdcklielWliza nag>rywanie plY'ty dł/Uęiogr.ając1ej dl,a wy.twórni .,Wifon". Towar,zy.!o"Lyła iOr,kiestra Filhacmonii PozlIlańSlk:iej pod dycelkcją Wojclieciha BajskieglO.

... r\ir .,. i, .Ji'},, .".

p' 't 3 i\'

....

--.i t . "\:" J't i{

-< < l ; t:, i i

., :>-."

Od lewej: Janina Jankowska Włod'Zimi:e1"z iKłopockilN'a Scenie ProiPOzycji "pr6by" pnzy Teatr:zJe Połl;k:Lm odbyla się preIIliiel!'a Pana Tadeusza Adama Miok.iew1cza (wąki rma,nsowo-humQrystyczne) w r,eżyserii li adaptacji WłodzImierza Kłqpock;Lego (5Cecrwgrafda iHeIlryka RegimowiCiZa). W premietrowej obsadzie grali: J aninra J a,nikiowska, 'Włodz!mier,z KłOi[J<Ooki, iSitaruisław iRaczkJiewicz. lNa cmenta1"Z!\l jUIDkJowsk,im odbył sdę pog;rzeb zmarłe'go IW dniu 1 wrześ,nIa a,d,wokata 'Władyslawa Banaczy,ka, wsp6łzalori:yciela ! kierownlJka Z'I'ISIP'ołu AQrwoklacikliego Nr lO, wsp61zalożyciela i ,prezesa Korporacji "Agra,ria". czlo'nka

Wydarz:mia w Poznaniu (8 - 11.9.)

,r: pm

'<''''ho::i" .

h :i--_

.. "'. ,.....

? ......

:.

..

'9.9.

1 wiceprezesa Rady NaI!'odowej,. ministra spraw wewnętr,znyoh rządu emigracyjne, posla do Krajowej Rady NarOdowej i Sejmu UI;,tawOdawczego.

W !ZWiązku ze strajkiem IPc,ac'own1k6w drukarni w "Głosie Wielkopolskim" uJtazał \Się komu.niJ!:jat: Da czytetnik6w. Wczoraj. 8 września pracDwnicy wszystkich wydzialów Poznańskich Zakladów Graficznych im. Marcina Kasprzaka przystąpiU do dwudziestoczterogadzinnegD strajku ostrzegawczego. Nasza decyzja jest wynikiem braku .odpowiedzi władz centralnych na postulaty zglasZDe przez załagę w marcu br. i powtórzane 1 września. Pastulaty &Jtyczyly warunk6w bytoOwych i sacjalnych zalogi poprzez budowę nowych zakladó.w oraz problem6w spalecznych regionu i kraju. Nie chcąc pozbawiać spaleczeństwa Wie1kopolski najptlniejszych infDrmacji prasoOwych. Zakladowy Komitet Strajkawy podjąl decyzję wydrukawania dzistaj wylącznie "Glasu Wielkopolskiega" - w zwiększanym nakladzie. Nie ukazala się jednorazoOwo "Gazeta Zachodnia" i me uka:!e się dztstaj "Ekspress Paznański". Czytetnik6w nie wychodzących dzisiaj dziennik6w przeprasza w imieniu załagi Zakładowy Kamitet Strajkawy. W Ratuszu w o-be<:,nośd ,rodzlc6w ! honoł",owych opiun6w - 1JNyjęto w poc,zet o bywa,eli miasta siedemnaścioco dziecd UJrod.zoJnY'ch w dnlJu 22 lipca 1980 Cl'Olku.

Otwm-cie Ta'l"g6w Krajowych "Jesień-BO".

Od.była się wojew6dzkJa ,nar'ada akt partyjnego poświęcona om6W1iendu zadań wojewódzkiej .org,anizacjI partyjnej. W obradaoh uczestniczył ;premier J6zef lPińJkowskI. W go.dzinach popobudnlo,wych Józef Pdńk,olWskl OdlW'ieduJił za,łogę Zakładów Przemysłu Me<t.alorweg,o' "H. Ce'gielisKi" .oraz 2JWiedził Ta.rgi Krajowe.

W czasie .spotkania z aikty,wem robotniym i pactyjnym Z,akŁad6w .Józef iPińkaws'kI zapo2)nał Slię z waru.nkami pracy ałóg ,kJu:!:nI, Fabryki SUn1ków

"109.

011.9.

Okrętowych i Fabryki Wycob6w TŁoCIZOIIlyclł.

We wcze!;nych gOdzLnach porannych \PI'o:edstawdcieie Zjednoczenia Przemysłru iPoUgraf,icrnlega ora,z ,Zakladio,weg.o Kcmj,tetu S,trajlk'OIWeg;o .Poznańskiich Z,akładów Graficznych Lm. Marelna Kasprrz:ak.a osiąg,nęli porozumienie. Prac.ownicy wyd'zdJaŁu ga,zetorwego wznowUd pracę, iWJ'd.ając z lPeWlIlym opó:!:nieIJilem "Gazetę 'Zachodnią" 'oraz "Express PoznańskI". Jednocześnie zapowiedzieli, :tJe kolejlne wydania p.o2JnańskIch d.zie1'LI1lik6w dr,ukorwane będą zgodnde z łJ..al'mon.oa.mem. !Pod kiel'OWllJlicltwem ,przewod.nic,zącego wo'erw6dtz,kieg.o Komitetu !Stronnictwa DemokX'ayc,z,nego Z,bdgniewa Kmieciaka obradował akyw StconnLc,W1a Demo'kra/tycznego. Ocenę sytuacji spolecZI1JQ-po1dycznej i gospodarcze'j przedstawił członek :Prezydium Cellitll',aneo :KomietJu Jan F,ajęclk!. Obchody Dnia Kolejar,za. Osiemdt2:iesięcLoosoborwą glrlUpę pracow,ników Zachodniej Dyrekcji Okręg;olWej Kolei państwowych udekorowano OIdznaczeniami pańs'trwQIWYmi. ,Krzy:!e K'aw.aerskle Ordecu Odrodzenia Po)s)d .otrzymalJ!: Ja.ruuISZ GaI"WlOI,ińsld. Kazimiell'z Jaśklewicz.

S1;ainisł.aw Ł,ukasIerwlcz, Kornel Mojzy!kiewdcZ" oBog,dan !pawlak d Jan Wrem,bel.

Na polanie nad W;'X\tą .odbyło się ap<>tk,anie pTlzedstawIcieli c,zter,d:zlest.u zakad6w pł"a'cy. u.tworzono Międzyrzakladowy iKomitet Zało:!ycielski Zwilązk6w Z.a,wodo.wych ".soI.id.a,rność", na Ct2:ele /kt6rego stanął Z.dzisłarw R02Jwalak z ,Poznańskiej Fabryk:! Maszyn2nllWnych.

;.... .... ..'

,,' ).

.., '

-.<$,""

".

"'"

. f,

:.y "..v ::" .......jf' , (

W wielkJu .osiemdziesięciu dw6ch lat ,zmarł Witold Trojanowskl, dek.an Bady Adwokackiej w 1949 .T., c,zł.onek Rady w lataM 1956 - 1973, wspólzal.o:!ycleli kierownik Ze.społu. Adwo.kac.kIego N 3, U,dekorowany Kr'zyem Kaw.aerskim Orderu Odrodzenia Polski.

12.9. W Zakładach Pr'zemysw MetaJowe ,,H. Cegielski" odbylo lSIię spotkanie de.

1egatów załogi! i kierownictwa Za.kJład6w z pr-zedstarwic1ełami 'wŁada: ęcone om6wienm postlUla,t6w i wni,osk6w a:glol!"Zonych przez og6lnozakŁadowy komitet strajkowy. WŁadze ,państwowe reprezentowali: wn1ster przemysłIU tnaSZyn ciękJich 1 rolniczYCh Andrzej Jedynak, I setarz KomltetIU WojelWódzkiego Polskiej Zjednoc,zonej ParJtii Ro!)otiniczej Jerzy Zasada, w.ojeWlOda po"I1Iańsi 8tanisłaJW Cow.ś, prezydent 'Po<znania WŁadysław $leboda oraz naczelny dyrektor ZjecLnoczenia Br1zemylSłu Ta,bor.u IKolejO\wego Waclaw !Lewandowski. W wyIlliiklu rozmów zawarto porozumienie, ,kt6re podpisalii: w imieniu załogi prz.ewodiczący dąl7Jkowej Bady iPlr'zed5iębtiorstma Amtoni Frąck.owiak ! przewOdniczący KomiItetu Riobotmdczego Ryszard BIlitz, rw imienm kierowmewa Przedsiębiorstwa lIlaczelny dyrektor Dr'enelUsz Sobca:ak, IW !mien&u władz m1nister Ai!1drzej Jedynak, rwojewoda ptOtZIIlański IStall1lsław Cozaś i naczelny dyl!'ektor ,zjed'IIOCIZenia Waclaw LewandowUl. W porozumieni1u 'UStalono mm. : wszystkie postulaty i W!I1loski wysunięte przez załogę II1IaIWlązujące 110 wn1oell:6tw 1 postuLat6w załóg WY'bruta ZO&tianą załatrwd.one na zasadzie i w wybj,e okceślonym i!>OJ"Gzwnlen1ach zawanyCh w Gdańs.kJu i Szc'zednie. 1M1n:lster przemysllU maszy1Il ciężkich d rolI!tlozYch r<w<patr,zy pięć postulalt6w i ZIQibQwiązał się pl'2>ekazać Za1kładom Informację o !podjętych d.ecyactl do dnia ,1 ,paźdrzierna 111410 r. Wojewoda poznańSkd rozpa<tI1ZY do 1 paździel'nLka postulaty rw &prawie udoskon.aenla organizacji sliUżby mrowia, zasad sprzedaży ,toowac6w def1cyto,wych, :kontroli nad.miernych dochod6w sektor,a sp6łdrz;!elczego d ywa,t>ne,go, S!POrtu za,wodowego liitp. poczyni tak:!e starania o znacz1n4e wyźsa:e zydiziały mieszkań d załogi 'Oraz terenów pod pracowndcze eg.rócLki dzlałkewe. Ustalono, że de cea\Su u.remulowa,nia przez rząd zasaid wynagradzania pracownik6w akerdowych 28 IWOme so'bo,ty ebowiązy,wać będą ustalenia naczelnege dyrektora Zakładów. Wprowad,zono .korzy.stne zmiany w t.alach płac pracowników akordowych d dn6wkowo-'PemJowyOh niektórych rwydzi.ałów i zawodów, szczegóLnie tYch ciękich i ,uciąż,Uwych dla z<irowia (odlelWn.ie, kJuźnie !tiP.). Wp'rowadzeno też nOlWą t.abeę płac dla iP,racow.nLków umysłewych. PodwyższOono puł.a.py premio

II 'Kll"onika m. Poznan1awe dla robotlnik:6w akordowych obróbki mechanicznej, wy,konujących operacje o czasie jedtrwstkowym nie ptlookraczaj ącym drz;!eslęć mInu.t. SamOI"2ąd BobOtnlozy Fabryki Samochod6w BoLniczych "Potmo" pod:zlękorw.ał załodze orlaz załogom fabry,k rw LubMm.ie i Wal!'SZlIIW:ie !Za dobrą wsp6łPi!'acę kJooper.acyjną. Zrwc6cił się take do załóg d samorząd6w cobotniczych Z,akładu Eleiktroltechnicznego TechnLki Motoryzacyj,nej w DIUS1l)n1kach-Zdr'oj,u, IZakładu DoŚWiadC,za1nego MechanLki Precyzyjnej "Unltra-Magmor" w Gd,ańskJu oraz lSIP6łdzieLni Bra.cy Moto-ITil"ansportewej w Wa1"Szawie e przyspieszenie =legły,ch dostaw układów sterowtnd.czych do myjni, sliIlik6w de ,nagI1zewnic samochodowych oraz odlewów tłok6w atumkLiowych. rw IZbie BzemieśLniczej otwarto rwy.stawę rzemIosla artystycznego w Hesjd Republlka Federalna Ndemiec). Na ejkspozycję składały się wyroby ze szkła, drewna i metailiu oraz ceram!Jka czterd.ziestru jeden <rzemieśLników. Na iCmentaI'1ZU Komunalnym w Juntkocw1e, odbył się pogl'IZeb zmarłeg\:) rw diniu 6 września, w !Wieku sześ6dziesięc:ilu ośmiu at drz;!alacza nlCh.U reIboItrUczego lSitanlsława Nowackiego, czlontka IPolskJlej iP,artii Robottniczej od 1943 r.

:rr-=:-'::=- ,.

. .-----13.9. W Domu Technika odbył się jltlbUeusz d'WUdz!estopięcdoiecia iPrzedslęb!orstIWa BuKiowy Obiekt6w U:l:ytecznoścI Piu.bllczalej "lBUdopol". Uczestn4czyU p!'Zed8tawlclele władz partyjnych -1 admInist.racyjlIlyICh Poznama i wojew6dztwa. ,załoga otrzymała sztandar 'l.l!lUndowany !pezea: Zjednnie. SztamdtaJl' ten IUdekOll'OIWano OdtlJnaką Hono.rową M:Lasta .Poznania. Kier,ownIik Wydziału Budownic'twa Kom.itetIU w.ojew6d0kd.ego PoJskJiej IZjednoczonej Partii Bobotniczej :MIron Kolasiński udekerował Krzem Oficerskim Ordecu Odrodzenia PoLski dyrektora r.zedsiębiol"Stwa Zenona FrasunikieWIC'ZB" a Kr,zyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski Z<d2JIsław>3 2e.Laa.

;Ponad sm pracowników Dyrekcji Rej-c>nowej Kolei Państwowych rwyr6żnionych ros'tało z oka'zjI Dnia Kolejarza od:znaczelniami ,państrwowymI I regi!onalnymi. 'Krzyże Karwalerskie Orderu Odrodtz:enia Polski wręczono Marianowi. Jędr.zejczakQW1, Stanisławowi KrólikoWJSkiemu i Czesławowi Piecb.ocJdemu.

Wydarzenia w Poznaniu (13 - 15.9.)

JW lPalaclU KultlUry otwar,to, w ramach ilU Tdennale Plastyki NLeprofesjanalIllej, mię<izy,woj-ew6d$ą wystawę tw6rców CI: rwoj'ew6dztw:- bydgOsMega, płackiega, (pOznańskiego, ItOl'lUńs,kJiego" 1 wcoclawsk1ego.

. '. "ł ."", ł I IłU' '. ij 'ł, ,_::, JII.,,, i :: 'JI: ,."' f --- ,u,.

- - - ,/iP:o. pr,zebu.dowie włączona da cuChu skrrzyżOowlllIJJie ulicy _ ,Dąbrowsk.1o z Przybyszewsk:Lego. i 2:eTomsklego. DopuSZC2JOno lila lIlim w:szystkie 1"IUcbu a: rwyjątkiem lewoskrętu a.: ul. DąbrowskJiego w lPtr'zybyszewsk!ego Uadąc !Od śr6dmie,ŚCLa). Z Itmech Stl!'Oill skn:yrowaillia owY2Jnac,:/Jono p,rzejścia dla pieszych. W sałi kina "Tęcza" odbyły się do:l:YI11<ki .Rrac,awmczych ,ogródJków iDz!Jałkowycih.

W Tea,trze Nowym odbyła się P1"'emiera ikomew MdJrolaja ,Gogola RewłzoT w 'l"Yserlii Jizabellii 'Cywińskiej scelI1oafll .Jerzego. Korwarskiego. W pl!'emierowej obsadt2:de g'l",ali: .Janusz :Michalowski (.Antoill Antonowim SkJwoznlk-Dmuchaillorwsiki-horodnlczy), Elżbieta Jar.oslik (Anna Andriejerwilla - jeg,o rona), 2:YIWla P&etr,zak (Mada .AmitionO'Wna - jego c6Jrll!:a), iEdward War.zecha (Łuka ŁUIka.c,z C.hopo:w wizytatol!' szk6ł), Wanda Ost'I'owska (jego. :l:ona), ,Balesław Iidrlaik o(AmIIli08 Fiodorowicz Lap1dn-:TIiapk1n - sędz1a), ;Rajmund JaJkubowicz «.ArtLemlij FUi.POwicz Zilemlanika - kJur,ator iJnsty!tucji dobrOCiZynny'cih), Marian Pogasz (Iwan KiUźmiClZ-8z!piekdn - naczeLnik poczty), T,adeusz Drzewlecki (Bobc,zyńslki), Wojciech Sltandełło (Dobczyń:skl), Wiesław KJomasa (.Iwan Aleksandro.wicz ,Qhlestaiko.W - umę.dn:1k z ,Petersbur,ga), .Jacek Różański (OsJ,p - jego służący)., ,A'ndrzej Laj,bOil'e,k (Stle!p,an ,Irw,aiIlorwic.zKorobkin), Edmund. P1et'rYlk ([)2Jier:!ymord,a - rewkowy), 1Andr:zej Saar i Je,rzy Stasiuk (K'I.U>cy),

<Paweł Hadyński (Miszka - sŁużący holI'odniczego.), AlekJsatnder T,rąbc,zyńakJi <iSlu:!ący w zajeżd-7Jie), Bal1bara Drogoó,b (Pani I), Bo:l:e.11.a .Jan1szewska (Pani II), lHamna ;Kul1na (iP.ani I[[), Andrzej s'aar (2:,lIIIJJdarm) Ol'\az Marta JadWIlga 'Ro.baszikie'wic7J, :Michał Grudt2:lńskoi, Lech Łotoocki.

IRozpoczął /Się 6smy sezon Galerii N,owej. Ol;warto wystawę obr,azów sta.nlsława Młodożeńca. /Chór Studentek Alkademi1 Ekonomicznej pod dyrekcją Krystyna Domańskiiej polWJrócił z podróży artyslty.cznej do au1II1iUI1M.

14.9. W parkiu na .c)"tadeli p.racowało przed poŁudnlem panad 'rzysta sześćdz4esl.ąt d7Jlewc.zą<t i ohłopc6w 7Je szkół śred.nich. or,arz żołnierze z gal1IDZOl1lU po,m.ańskiego. IRoZiPOCZęły się Dni W.lJnogra,d.

W iPałaou Ku,ltury odbył się prrzegląd ,_,:TeaItr6w przy .kBlWie".

Nie1ne spotkania hodowc6w gołębi ,rasoh i drobiu ozdobnego przelIliesione lZQ,stały z ul. Alfi"ooa Bema na 1\.11. Opolską H5.

Ch6r "BasiD" Domu KultlUTY Kolejarza pod kieroWiniotwem Jolanty !K!Omorowslkiej wyjechał w po,dr61: ar;tystyc:Dl1ą do ;W;lIIrny i ;Ruse w Buł,gar1li. 15.9. Wl7JI1.Owila <działalność scena I'ndcjaty'\V iPomańSldego. Przedsiębiors'twa J:mplt"ez .Artystycznych ..iEstcada". W sali prrzy 'Ul. 'Masa:talarskiej wystalWliOlIlo monodirmn Pejza:! pol.8kt rwedŁug tekst6w !Ecnesta ,Brylla. ,stm1isłarwa Groooowiaka i T,adeillsza iNowaka z muzyką d według scenariusza Bohdana Bła:!ewicza. Grała U'r:sz;Ua Lorenc.

rw cykłu imprez z 'akazji 'lnaluglllracjl roku ikułtillrano.-oświatowego Po'znańSkiiej ISpóM.e.IJnl MieszkanlOlWej w Ośrodku ;Rozrywki "Słońc,e" rooczęŁo się semj,nar.IJum 1m.o'we pt. ",AJndr:zej Wajda pol.slkl romantyk". !Odbyła !Się uroczyst,ość nadania 'Studwm Wychowania ,PII'zedszlrolnego \PI'!l:Y ul. KlIitlcle,rglkiej i.mLenla .stanisława Jachowicza. iPo. odczytaniLu akil.u nadania :imienia, odsłonięc.Lu tablicy pamiątlkolWIej i O,ko.Hcznościo<wych przembwienlac,h Zł&o.illO kw,iaty pod tablicą. Goście zwiedJzHi rwystawę poświęconą !patronowi lSitIUdilUm. ,Zaiko.ńc:zyly -się Targi IKrajowe "Jesień '80". :ROZ!Poczęły się T,argi Filmowe.

Zało.ga Zaikładów .PrzemysŁu Metawwego ..H. ,Cegieski" po;Lnfor,mowana zestala D rwynikach spoItikania przedstaw1cieli załogi z kierownictwem zedslęblorstwa li władz pańsil.vyowych.

'OtwaTCIie ,pol!ce,alnego Studium Zawooorwego Techniki Teaa1no-Filmowej IW budynku Państwowego L1c,eum SztlUik :Plastyc'nych przy ul. JlUnIJrov..-sklej 33.

iNa Studium zdobywa .się rwylk;ształcenie w zaJkre&e modela.torstw,a ił. charakJterya:,acjd z per'UJkarstwem. DYTektoo'em Smdium została mgc J.aroslawa PawleUa.

W salol1lle Towall"zystwa Miłośników Miasta Poznania -otwSIDto rwystawę form mytkowych, de.k.oracyj,nych d 'buterU ze skóry Andrzeja P!!otrOWlicza. 16.9. W sali ",Effi!Piku" na Osied,lu Piastowskim odbył się lI'eo.iJtaJ. Elżbiety Wojnowskiej IZ /UdziaŁem na.rli !Marszałek (wiolonczela) d Wojciecha Bor,korwSlciego (fortepian). 17.9. W ,auli ,AkademId WyChorwa.nia :fizycznego rozp0Ct2:ęło się J: !MIędzynarodowe ,sympozjum Naukowo-Trenerskie AkTo,ba!ty,k'i lSiP,or,to'wej. Uczestniczyło osiemdzi.es1ą t osób z piętnastIU państw orarz prezydent Komitetu Wykonawczego Międzynar(ldOwej Fedecacji ,AkJrobatykd iSIPOrtowej stoIł So.tlrorw. Reonalny IZefij)6ł :Pieśni 1 Tańca "Cepella" !pod iki,erownictwem W,acława Wtróblewskiego powr6eił IZ podrÓŻy art ystYC2)nej 'do BulgarM. Zespół koncertowal w Wa<rnie, Albem.e, Ba1czikJu 1 TołbuclUJn;Le. -18.9. iW Zakładach Przemysłu Metalowego "H. 'Cegtelski" odbyło się IZebr,anle - lStaM'lcleli zał6g If,abryll: i oddziałów. !'Iostanowiono <przeks2Jtałclć powstały podczas .str,a'j,kIU OgóLno.zakładowy 'Kom!itet IRobo,tn;Lczy w !Komitet Zało:!y'CielSkl NIerzalmnych Samorządnych Ziw!!ąozków !Z,alW'O.dowych. KomJ:tet !Zachował wszeJikiie lp1'8JWa pa.rnera podpisanego ,w dn1u .12 wraJeśnia 1980 T. pm.ozumlenia z władzami /państWOWYmi o osoble l1"ea1l2acjI /postJuilatów załoili. lKomitet Załoyciel

ski 'Powołał ikomisję sta'Wto'Wą, 6ra w OIParcOu o IPl1"zywiez1OO1Y z Gdańska rw'zór przygot,owuje projek,t statutu i przedstarwi załodze do dyskJusji. Wybrano delega.tów do MiędzyzaJkladowego KomHetu Założycidskiego N!1ezależnych ,Samorządnych Zrwdązk6w Zawodowych .jSolldal"IlOŚć" .

..,.

::'''j:,.

,..,..:",:,.

.'

,/II; łI', ..I.

"';;..- "..

. :. i: ,.

.,{F'"

,W sali s.portowo-w.i.dorwłskowej ,.,Alrecr1a" TOz!pOCZęły się J:V Mistrzostwa Sw'iata i III Mist'rzostw.a EUropy w akr.obaIty<ee sportowej.

19.9. .odbyły .się obrady KomitetIU Wojewóazk1iego Polskiej Zjednoczonej .Partii Bobotnic,zej. Uczestniczył :w .ruch czlonek IBilura PlOlitycz.neg,o, ",ekretarz Komitetu \Centranego - S,tefan Olszowski. .P,oslerlzenie IKomitetu .otworzył I sek,re iKomitetu Wojewódzkiego - Jerzy Zasada, ,kt6ry pOinf,oI1mował, iż zwrócil 51ę do Biura lPolltycmego o zwolnienie go IZ funkcji :pierwszego sekretal'a:a. Stei\an Ołszowski oznajimil" iż BiUJro Poł.l:tyCt2:lD& rozpI!J1:irojąc ,prośbę Jerzego Zasady. <wyli" azlło ,mu ,podziękowanie za zaslugi. !POło:!one dla pall'tii. 'Komitet Wojewódzk1 przyjął lI'ezyginację. Stefan OlszowskJi rekomendował w imienilU Biura Politycznego Jera:ego KIU.siaka na pierrwszego sekretaTza !Komitetu Wojew6clzkiE!Cq, ostatnIo 'ambasadora Polskiej Republ1ki Ludowej w Bukareszcie. W głosowaniu dokooptow,ano Jerzego 'KJusiaka do !K0mitetu Wojew6d2)kiego, rwybrano go do egzelkJuty:wy i powierzono mu funlreję ,1 sek.retarza Komi,tetu WOjew6cl'lJkieg.o.

Obrady !Zakończono Odśpiew.aniem "Między,na,rOdólWkd" . Oc,eru.e aktuanej syt!Uacji w iJnstancj,ach 1 ,kołaoh !Związlku ,S:ocjaHstYm'I1ej Młod2rl.e.ty PolS'kiej poświęcone .było 1P1enare !pos1edzenle Z,arzą'du Wojew6dz<kiego. IPrze:wodJ1Lczył Tadeusz Kuraś. a w obr,adach !uczestJJJiczył wiceprzewodnIc,zący Za,rządu GłÓWlnego AnJdrze iP.Iłat. W god'zinach popołudniowych Odbyłe się ceremonia otwaccla W iMiJstrzosWr&wiata i ,nr MiisrtrZJOstw EW'OIPY :w akro'batyce .sPOTtOWej. iN.a .starcie stanęły dr1rl:yny dWJUnastu państw (łąc!Znle &tu cmmd1l)iest\1 SlP0rtowc6w). W d.maenliul

Wydarzenia w Poznaniu (19 - 22.9.)

rwładz miasta iUcze8tnLków powitał przewodnIczący Komite'tu Orga,nizacyjnego A<ndrzej WitUlSki. W imlenilu Międzynarodowej Fedel'acji Akr,obatykJi Sparltorwej pr2Jemawiał StoU Sotirow. Wystąpiły zespoły artystyczne Pałacu Kultury "PM,ada" I "Welkopolska". .odbyły się pokazy spol'towe .mIodzie:!y ze ,szk6ł !Podstawowych Nc '1 I 59.

Pod halS1em "Ochrona 1 ,ksztalrtawa.nle środowiska obowiązkiem nal'odowym i zadaniem społecz'lly>m" rozpoc,zęła się [J: KJ"\ajow,a 'Koo11erencja Różdżkal1stwa.

vrII MiędrLy.narodowy Rajd Samochodów Zaby>tkJowych zoganizo',wamy przez AlutomobiJJklub Wielkopo,lski i Polski Związek iMotOl'owy. KoLumna pojazdów 'WY1"uszyła sprzed hotelu "Polonez" lIla Tor ",Po!znań", gdme odbyły się pr6by ortowe.

'':'. -. :

... . .J"

f ', "". _1'''''_ J "'""." (.r.", . .II A J-, .", .' ':L, 0 ' --, -, -.

'I td::'4i , .' \', \-. --,'I' " .

'" .: - _o, . _, j ': . r.,,: '...:\ :. ,.; 'ł'i r

,ił

"'7\

)rpt;.

-

;Moment pned wyjazdem

W osiedlowym Domu Kultury "Pod Lijpami" od'był się happening Ja'IlJUSza ,Kapusty" laureaJta ",złotej i 1980".

O godiinle 10..30 pxzy ul. Strzeleckiej zapałU się tramwaj linii Nr 5. :F\asa:!erorwie szybko 'Opuścili pojazd i nikomu nic sil;: nla stal.o. SwiadJków wydarzen1a 7JLryał falkt, że nie można było JW tramrwaJu stłumić ognia" poniewat... zarwiodla gaśJn:i.ca. Gdy pa chwili ,podjeCih.ały iInr1e 1n',amwaje, ok.azał.o sil;:, że 'trzy następne gaśnice <też były lnie:ąpawne.

210.!. Rozpoczął się sezon ,artystycez.ny 1980/19111 !PoznańsJcLego Teatru Lalki d AikJtora.

Dano Do1ctora Fausta.

W osiedl'owym Domu Kultury ..OrIblta" odbył się pokaz ciężkich motocy. W wieJaI siedemd.zieBięc,iu dzlewięcJiu lat 2Jmad px1of. dr Michał CwiI'kJo-Godyclkl, dokto.r honoris causa Akademll Wychorwania Fizycznego, tw6rca d kdelI'owniJt Z,a.k:ładu AJnttopologii SportlU Aka,Jem:li Wychowanła Fizyc'zmego, 'reJk.tor uczeiLni rw latach 1956 - 1965, ,twórca jej orygmałnych kieI'iU:Ilk6w badań na'u'kowych. Był członkiem Komfutet6w .AJn

ttl'qpologii Polsktlej AJkadem.ii Nauk, kiecorwał Komisją ,AJIlitropometrli, był członJctem lIc.znych towarzy'stw n3lUlkowych kcajowyoh I zagI'anicznych. Z,a zaslugl dla !po[Sklej m.aJlIJki odiznac.ZJony zostal ,m. Ln.: Kczy:!Je.m Ofcerskim O!!'d,ero OdrodzenIa 'Pols,kIt) \ \\\jIjtt;t.:::: i

...;;....

,.$'

. i""" " \ \.../ .

\

..J::

......--- .

i oc .. .

.. "'

21.9. ;Z taśmy montarowej F,abryki :Samochodów Rorniczych "połmo" zjechał trzyd7Jestotysięczny samoch6d dla rolctl1crbwa. W auli Uniwersyt.etu im. AJdaIDa Mickierwicza odbył się koncert o1'1kiestty ,kame.l'a1nej Polskiego Radia 1 T'elewizjI pod dyrekcją Agnieszki Duc,zmal tr.an.smit.owany p!',zez radiofonię krajów sOcjalistycznych. SoListą był Jer:zy Godzdszewski (fortepIan). 'Zakończyły s'ię t]iV Mistrzostwa Swlata d III Mistrzostwa iEU1"OPy w abatyce sportowej. Uczestniczyło stu trzydziestu zawodnLk6w z dwunastu państw. IZakońc'zył się cajd ,stacych samochodów z Czechosłow.acji, iDanii, NIemiec:kiej RepubUJm Demokr.atyc2Jnej, BeplUbliki Federalnej Ndemlec I Polski. Najstarszy samochód "Sizaire et Naud1,n" (,1908) zapirezetlltorwał Werne,r lLartJ'en z IRepubliki Federanej Ntl,emiec. Samochód zajął w klasyfikacji g.eneralnej iIX ,miej\SCe. Pierwsze mIejsc,e w kLasyfikacj1 genera1nej zajął ".But»ck" (1927), ,kJtóil'ym p<zyjechał do Poznania Rolf Richt,e,r z RepubliJJm Fede.ralnej Niemiec. Najllc<ZIliejszy udrział w rajdzie wzięły samochody wyprodlukowa:ne w la'taOh 11936 - 1940.

1':nauguracja sezonu kiUlturalnego 'W /Palacu Kultury. Z tej oka'zji odbył sil;: m. in. kimma'sz r02JIDaitośm. 22.9. iRozpoczeły się lI'oboty na 'Ulicy StaMingradzkiej na odcink'U od ul. Llbelta do ,F'red.ry. Ekipy lzarządu Dróg i Mostów ostały wyposa:!o.ne w specjalną maszytnę do zrywania nawIerzchni. W saU ".Empiku" w Nowej Dzielnicy iM1eszkaniowej ,.,Rataje" oozął Sit;

23.9.

d'ru sezon koncert6w z ..,Gosem Wiel\k!opo1skdm".

,Kaf'ej.ld li knapki poznańskie były :ternatem :gawędy red. 'Tladeusza H. lN,awa,ka na spo,tkani>u IW ;Pałacu Działyńskiclh. Zalmńczył się XJOm ,Zjazd IPolskiego Tiow.aJTzyrsbwa OtoI.aory:ngologicznego. Uc'zestn:i.c'zyło sześduset specjalistów IZ kraju, a taik:ż.e dellegacje rz. Belgii, F'l"a.I1cji i Ndemieokie'j :Republiki Derm()k:ratycznej. Obc,adom przewodniczył prof. dl!" hab. A1ekJsa,nder ,ZaikrzewskL IDo lPtO'Znania 'przybyła deegacja profesorów z Uniwersytetu st. Eitlenne (,F,raJllcja). .Ro:ą>oCJzęłra się 'Konf,er,encj.a iP.lJsarzy NautIrow.o-.FaJlltastYC'7J!lych kr,aj6w socja1i9tyc,znych. W lWY1ndJtU obrad,. a: lnlcjatyrwy - pisair'ZY ;po1sklich, iNdemleck1ej <Republi>ki iDern.okr.atyc:l!nej d Węgier ;posta.II1IOwiono powołać MiędzY1na1!'odowy :Instytut "Dw6rczoścl lSc1ence Fdctlon. jJedną z sled:zlb lLnSItytu't.u będzie Pozmiń. W czasie sesji omówiono 'POnadto pny;gotowania do lKongresu w .BIUd.apeszcie.

W Sali iBiałej lU.ra:ędlU MlejSikdego W'iceprezydent {Po2Jnania A,ndr2:ej Wdtuslld w.-ęczył ".,Złote Skrzydła f,ana%jI" - medale ,projelktIU Józef.a !Kopc,zyńskieg,o. Wyr6źnl.emia te ot.l':zy.maJJi za d2ńała1ność .JlLterac:ką w d2J1edzi.nie science f:!Jction: Czesław ,OhrUsrzczewski i 'Konrad Fij,ałJrowskil oIlSka), Peter 'Kuczka (,Węg:y).

stJandsłalW Lem (iPolska), Jel!"emUj iP.8I!'now (ZwliąlZek ISocjalistyc.znych !RepuJbl:iJt Rad,2Jleck.lcih), oJrosef Nesvad'ban (C2JeCIho19łiow,acj,a), !Hcinee RaI1lk (N1emlec:ka !ReplUbJ.:iJka iDemo.kratyc,zna), M!Lrce,a Opdta umunia), \Peter szentmoh'alyi Sza'bo (Węy)., Paw:e! Wezinow Bulgarla).

W oAJtademii Elronomlic2!Ilej ;rozpoczęło się połJS1ko-d'r,anc,uskie semi.narium m. Konce(JJCje kTytyczne teOTI.1. ekorwmU a zar.zqdza,nl.e gospodaTkq. iRoopoczę1a się krajowa ooonf,erencj,a najlepszych hodowców 'bydła. W rKomJ)ionaełe Państ<wowyclh Gospodal!'St'W Ogrodniczycih N-aramowlce z okazji nooania ybułu ,Zaik1ad,u iPracy ,Socjalistycznej O1'8Z przekazania .na wł,aSIIiOŚĆ Sztandaru Przechodniego iMln1stca t'Wa ;i ZaI!'ząd/U Gł6wmego ,Związku ,Zaw.od,QlWego lPI!'ac(JWIIlk6w Bolnictwa odbyła slię &onfe'rencja Samorządu Ro,botinle<zego.

'W lSIied.7J1brie 'bJ<.ręgowej ,stacji Hodorwll ZlWLer,ząt w iN.aramQIWłcach odbyła 'się uroczystość ęczenia załodze sztancLarlll i nadania tytułu IZa,kładu Pracy Socjar1.istYC2Jnej. ;Zakońc<zyły .się Taorgi Fd1mowe zorganizowane przez Przedsdębi,orstwo EkJs

24.9.

port,u i Im,p01"U Filmów "Fi!1m POIsk!" w W,amza'Wie. 'DwadZieścia f&lm6w, kt6re złożyły S!1ę na eksportową oferrtt:. olbejrze'l:i w óBał,aou K/ul,tUII'Y dystrybuto:r:zy I krytycy z BUłg,alliLi, ,Czechoslo-wscjI, Niemiekiej RelPUbIJi:ki .Derno.kI'&tycznej,. RlulffiUn:iJL, Z<wJląrikiu Socjanych Re;pubrId.!k IRaddeckich. !POlski Teatr T,ańca - Bałet PO.znańsk.i pod dyceikcją Konrrada iDrzewiecJde.. go Il"ozpoczął ,nowy sezon aortystyC'ZJllY ,1900/1961. Da'no progr,am japoński: Kroptę deszczu, S!PI.Tatę ciszy i Sekundę. ;W Te,atrze jPołskilm ulr'UChomlona została Galeria Foyee. lZa1naugurował ją ;pokaz pr,a,c Andll'zej,a Załec'kiego.

Gł6wne ipT'olblemy rzrgłamaJ]e pr,zez samorządy robotnicze 'były tematem po.siedzenia prezydilllm 'Wojewódzkiego !Karitetu Konoll Sjpolecm>ej. W OŚTodkru ,Ro7JPO'WS'l.eClhnia'n1a Wydarwn1ct1W Naukowych ;Polskiej AItademM N auk orto wystawę ju@oslowlaflskich ,kslą:!ek n'aUlkorwyCh wyd.a'WaJllydb IPTzez 'belgradzką firmę .,NoIit".

., . '1/,

. :.,....,'.,.,.., ł

>" !

I';"

. A

.\

. f ,.' ("........':. .'.. . . , ;,',

Na cmem.aclZ!U g6rczytlSld.m odbył -Ił pc>gIrzeb itraglcznie zmadego w .:ro:dan'li m,gra dind:. Aa1drzeja H\.lszeIra, tN:y'drztestOlpdęcioletniego płeWlonu.rka, klerowni.k.a !p<>znańskJiej 'WY\PI'awy do za,. toki lAIkaba, instl!"lUktora Wojewód7J <khotmIczego Pogotowia iRatunkow.

Smierć nastąplHa 'W czasi.e zejścia pod wOldę w dnu 8 września 1980 r. W \Pałae,u KIU'I tUI!"Y lI'oz;począł sIę V1!IiI j,azd Bibldotlekarzy IPoIBkich. iPrzy'byH m. ;!;n. '.Zastępca kl€II"QWD1iJta Wydziału KlUltJury iKo.miet.u Centralnego ,POlsIdeJ IZj.ednoczon.ej Par,Vii iRorbotniczej Ksztof .Kosty,ko i sekretarz Komlitetiu WojewÓdzkiego Mama RynkiewIc.z. W Wmlemu gospodaTzy delegatów powitał w,ojewoda o'znański 5taJllislaw Cozaś. Wiceminł5ter Ikultury i 'Sz.tu,ki, przrewodiI1Iicrzący ;P,ańst'WlOlWej Rady ,Bibliotecznej oJózef Fajkowsiki przedstawił Zamlerzenlia lTeBortiU. rw mi'en1u delegacji zagran:icznych !powitał ;Zj,azd Jewgienij Fienleło

25.9.

Wydarzenia w Poznaniu (25 - 27.9.)

now, 'Wlic,edyrektor Biblioteki lm. Włodzimier2Ja Lenina w Moskwie. Beferat pr,ogramowy przed.stawlił p.rzewodnic'zący ,z'arlząduGł6wnego 'Wito1d IStankiewicz.

Po.dcza'S obrad plenarnych o historycznej roli bibiot'e'k ludowych pod z,aborem p.ruskim m6wił prof. dr W1tod Ja,k6bczyik, ,a o bibliotekarstwde włelkop.olskim - pro£. dr Stanisław Kubialk. Obr,ady toczyły się rw c!Ztereeh sekcjach ;pro.blemowych.

W Kilubie "iEm,pikJu" w Nawej iDzielnicy Mieszk.aJniowej ""Rataje" otwartlO poaz sprzętu a,udd.owizualnego pt. ",u\kIUstyka wczOl"aj" dziś i jutro". J:mpreza ta rozpoczęła dzLa1ałność .Klubu iHi...,n, IZrzeszającego '\1IŻyt!kownlk6w Itego I!'odzaju ISprZE:tIU. IW Domu Tecbtnika rozpoczęły &ę obrady tOg6lnoopolsk1ego 'Zj.azdu Po1skiego Towarzystwa F,a,rmakologIc'2Jnego z udziałem dwustIU naukowc6w z kJraj6w europejskich; .Japonli:, ,anady i tSta,nów !Zjednoczonych ,Amerykti iPłn.

;W Parw Sołaokim pojawiły się ławice śniętyoh ITyb. 126.9" Około godozllny 14.00 personel czterech hoteli .,.,O'I'ibisu": "Ba.zalru", "NovOIteIlu", ;,'Powneza" :i ,znaroa" oglo.sU strajk.

Miesa:J<:,ający _ gośC1le ho,telowl. mogM po2JOStać, lWIromiast nowych gości lIlle iP'rzyj.mow,ano. tS,traj,k był nas'tępstwem zlekce'Wania IPl"ZE!Z Centralę Tucystyczną "Or<bis" postulatów a:ałóg, łoszo,nY'ch na poC'zą'tJt,u WTześnia.

,w po.znańskim Ratuszu .otwarto po,kaz bezcennych rękopi'S6w, druk6w, ,muzylk,aUd, rzabytków ka1"tografdcznych pn. "Z,e ska,rbaw bibliote,k <WLeLkopolsklch" siedmiu bibliotek: Głównej UnIwe1"Syte'tu .i,m. ,Adama Mic.kiewicza, Gł6wnej --<." - Aikademil Medycznej. !Poznańskiego To. . w,arzystwa Pll'a:yjao!6ł :Na'uk, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ;Edwarda Raczyńskiego, Biblloteki Kated.nilnej IW Gnieźnie, BiblioteltJi K6rn4ckiej ..oraz Wy.żgo Seminarium Duchorwnego w jPozna.niu. rw auli Mtuzeum Na:rodowego odbyła się 'de,koracja zasłużonych bIbliatek;arzy od'zna,czen.iarni resortowymi i regionalnymi. Z . Jtoncertem wystąpdł Poznański ,Chór Chłopięcy pod dyrekcją Jerzego u,rczew.slkiego. IKO<!lcet symfoniczny arlkie.stry FtltharmenU .PomvańlSlkJiej !ład dyrekją Renarda 'CzajkowskJiego. ,At'ra.kJcją wlieca:01''u bylo ,pierwsze ,wykonanie w ,Palsce dwÓCh utwoców Aleksand,ra Tansmana: Rapsodia pol.ska oraz Koncert wiolonczelowy (soło: Roman Suchecki). N,a koncer't przybył ,kompozytJo,r. Zgottow.a1110 ,mu arwację.

Oddanie do u:!ytku stoł6wfkJ ,Akademld RoJJniczej prrzy IUI. Obonickiej zbudowanej p.rzez l2Jalogę Kombina'Lu Budowlaneo ..6łnoc". Kubatura - 15989 m' a pow.ierzchnia /Użytkowa :3026 mi. Zdolność ;produkJując'a urządzeń - 2200 abiad6w drziennre. !KOS2Jt budo,wy 4.2 826 000 zł. 'W Hali Nr 117 M1ięd.zynarodowych T,argów P02Jnań,Sklch otw,arto J: o.g6lnopwską 'Wysta,wę Ogrodniczą. IAwa,r'i,a siecI ókanał:i,zacyjnej 'wzdhlż ul.

2e,romskiego rwywołana zapchaniem ókolektora ułam.anym Iktiwfem przy ,bud0:wie Trasy lNi€Stach.owskiej. ,Zator ściek6w miejskich rozładowany został IW stawie sołalcktim i przyczynił się do rwyU.uda ryb.

iZ podcóży artystycznej do Bulga.rii 'Porwrócił ,Ch6r ",Hasłe" IDomu Kultu\Ty K10lejaITza pod kierOW1nic,twem Jolanty !Komorowskiej. Ch6r kJoncertoWiał crzJterok.r.otnie w Warnie i ,Ruse. TowaTzyszyl lMiłlko Kasabow.

2.7.9. W Z,a'kładach Przemyshl Metalowego ..H. CegIe1skJi" od'bylo się zebranie iKo,mitet'u Załor.!;yciels,k!!eg.o iNlezalych :S8III1Odnych rzrwiąz.kÓw ,Zawodowych "iSoti<lacność" ;poświę,cone spr,awie il'ejestracji statlUtu" !Pa burzliwej dy.skJusji t zasięgnięcw ltelefonic2lnie .01'1"1111 w lSądit:!e Wojewódzklim w Wa,rszarw1e postanowiono za're1jestrow.ać statut w Warszawie. UC'l1I\valono skierowanie noty daie!koplsowej dO sekret'arza ,Rady Państwa z prośbą o dokonanie zmian osobowych w komisji ;powolanej do opracowanIa ;pojelktIU ustawy o zwłąch a:a'wodowych. Drugą notę dalekopisową rwysłan.o do 'Telewizji Polskiej w Warszawie z :żądalniem rwyjaśnłenia" dlac,zego Jtonferencj'a pi"asóW,a Lecha Wałęsy nie by,la ,be!l:poścednw !tra>nsmItowana. Na rozmowy z p2Jedstawicdelami strajklUjących hotelar'zy przybył rzastępCa dy,rekJtora genera1nego Centrali ,Tucystyc:znej "Orbłs" Wiesław WdJ.J!:. IUOCZyste dYiPl.omatoc.ium WydzLalu LekaTskiego ,AlmdemiI iMedyc,:zmej. Odnowione dypl,omy doktOll"a wszechnau,k ea;rskich po pięćdziesięciu ł,altach pracy rz.awodowej .otrzymali: dr med. Stefania 'Dzięcioł, .Alfred Fiebig (Strzelno), Ro,man Gr'2)e5zczak ('słupca), !Zdzisław J,a-' IToszewsk:i (W,arn.zawa), Stefania aiser-Swierszek (uubldnłec), Piotr OklUlicz-Kozaryn, Wanda Miaciukiewic,z (OZęstoclhowa), Bronisław Osiecki (Chełmno), Wanda Lipslka-lSzpaikowska (Gdynia) ;t Antonina ,z,aók'TZewska (Gniezno).

W nocy z soboty na niedzielę na płyclie lotnisk,a wylądowaJ: 11-62 z KruwejtlU. N,a pokładzie z>najdowało się stu sześćdziesiędu ośmd/U pasater6w, Jl:t6,r,,!y me

li za,kJończyć !podr6ż w W,arszaMlie. :Podróż'nd stanoli g11Upę polsk.fch specjalistów !pr,acujących w Iraku i lr,anie. Powr6cili oni do <kr.aju w zwiąźku z wybuchem 'Wojny k'acko-J,rań.skIej. Til1Udne wa:runki a,tmosferyczne nie pozwo1Jiły na lądow,anie samoJ.ot:u w stolicy. ,odbyło sIę nad7JWyczajne wałne rrebranie ,odidzialu Poznańskiego Z:wiązk;u <Literatów iPolSkich. Treść i I1Mn;Loski wy,nlik,ające oz obrad 2Jl'edagowano w przyjętej jednogloŚin'le uchwale, :w której po2Jnańscy literaci pr:zyłąc,zyli się do. ogłoszonego. w dniu 9 wrze,śnia '1980 11'. oświadczenia Z,aną.du Głównego. Uchwała postuLuje cówni by umożliwić n.teskrępowane 'WY1konywarule zawodu pisarskiego i publikorwa,nie ,ksIążek ws-r;ystl!:Iim ,twórcom; zasadniczą eform.ę !produkcji książek; zapewnienie odpowdedniej ibazy lPoligraficznej 1 mMenałowej. Uchwała domaga się m. in. poddania ocenl,e d2talaności Wy1da'W,nictwa \Poznańskiego; Odzyskania !kontroli lIlad organizowan.lem Czwartków Ldte'r,ackich: popdera postlllLat Komditetu !Strajlkowego załogi IZaklad6w Gr,aficznyClh im. Marcina K,asprzaka rw spra.wie budowy InOwo.czesnego kombinatu poligrarfic=e. 'w kJinie ,,,Apollo" Tozpoc,zął /Się pneglą.d fiilimów nagrodzonycih ,na FestiwaLu FdJmów Pols,kich rw 'GdańSku. Na ina:11gUrację dano Grzeszny żywot Franciszka Buły_ ;W sied:rlbie Towarzystwa Ucbanl.st6w Polskich iPn:y !Sta,rym Rynku odbyla się p1Ubliczna dyskrusj,a nad projekitami cmentarza ikomuna1nego w iMo'l"askru. rw wiekJu sześćdzIesdęciu jeden lat iZmarł lekarz medycyny Antoni Paxiuzal, dllUgoletni wojewódzki inspektor sanitarny dla m. Poznania i dy,rektor iBrzemy'słowego ;Z.es,p01u O!pieki rowotnej N.owe Miasto, udekorow.any rzyżem iKarwal,&skim Orderu Odrodzenlia Polski. 28.9. ,Rooczęły się obrady :tlI ,Zjazdu iESolskIego Tow,a,rzysbwa Immunologicznego rz udzialmn przedsbawic,ieli z kr'ajów socjalistycznych or,az ,AJngl1i, F'l"ancjI, iRepubliki Feder,aLnej :Ndemiec 1 Stanów Zjednoczony,ch ,AJmeryki Płn. oraz szec'eg,u firm produkujących leki. 1P0 wielogodziJnmej dy:skusjli oj pod,pd-' saniu porozumienia o 4 nad ranem 'Zakończył się strajk hotelarzy. ,Hodzi'lmy festyn sportowo-ll',eikreacyj-ny o symboliczną nag'rodę pszc'z6łki Mai zorga,nIz'owała na OsiedllU Bom-n Sp6łdzleLnia Mieszkaniowa ...Jyce". W ,a,uld 'Uniwer,sytetu im. Adama Micik!ewlicza odbył SIlę koncem iholenderskiego Chóru Mę.skIego 'St. Gregori'llS pod dyrekcją Anto11iio Cremersa.

W saM sportowo-<Mdow!skowej "A,rena" .odbył sdę koncert :zespolu "PoIrter Ba:nd".

:ft.'::-.;- , :;;jj,i;. ;";-. . .

,:, . I: ;r,.P] '#:''i . ',,, f '_ Ijł,:--,)"';-.

:;:./0:,_.. ' t. r;.<; ': '\i::, './"i cUl I, I' '-'. I ;fi:1 I :t !!WS t::7TJ r p. ,'»,,:-1,.-" " i:nw.J '11 l' C'!I "hm t- ',nt t" ",.,: , ,\,. ';':: ;i,i

29.9. Wieczorem 'W auli Un1wersytetu im.

iAJda,ma IM1ckiewIcza rozpoc:zęly sdę prrresłuchania kOIIljpOzycji nadesłanych na V :MiędzynaITodowy Konkurs KompozytorskJi im. Hencyka WIeniawsklego. B,pośród stu sledemddesięclu dwóch prac Illadeslanych oz dlWlUdzie,stu plięciu rajów na p,rzełomie marc,a i ,kwietnia 1980:T. jury pod p1'2Je'WlOd'nictwem ikompozytora .KTzysztofa Pendereck;Lego wybrala jedenaście <utworów. Przesluooania finałowego etajpu pr,zy;nio.sly wykonania sześciu kOIl1poo:ycji ;na skr'zypce solo 11 jednego ,utworu na sknypce i fortepian. Utwory wykonywali: AJurell Blas2Jczok, Igo Chacablan, MiClhal Gra:barc-r;yk., J.adwiga iKaliszewska, Mirosł'aw Łarwrynowicz, M,agclalena Sucbecka i Aiklko T,atsumi (skrzypce) oraz pla1ll1stka Krystyna Makowska.

iW Lnstytucie Cybernetyki Ekonomicenej Akademii EkOiIlo.micznej odbyło się seminarium. ;na temat demograf1c'ZIlo...społecznych I biologicznych problemów rodziny d macierzyństwa. . 30.9. rw UllliwersYltecie iJn. Adama Mickiewdc.za odbyło się spotkanie Senatu, przedstawiciel,! 'Wladz wojewódzkIch i mlodzidy ak,ademickiej a: ,amerykańskim chemil<iem Nelsonem J. !Leonardem., profesorem Uniwersytetu w [llinois. W czasie spo1ikania prorektor prof. dr hab. Stef.an iKo'zarski węczył mu dyplom <iokJtoca honoris causa. Profesor Nelson J. Leonad, c,złonek zagraIlliczny Polskiej AkademiI Na'uk, jest autoreaIl lJub 'WSjpółautorem ponad tczystu pcac ,nau.kowych z ddedzLny c:he,mii organicznej d biochemii or.az wielu opracowań monog,ra!dcnych.

Wydarzenia w Poznaniu (30.9.)

Z udziałem !Wiceprezesa 1N.a.c.zelnego oKomiJtetIU !Zjednoczonego SitroI1lI1lctw,a Ludowego ,Zd:zislawa Tomala .odbyto slię pooLedzenie plena11l1e Wojew6d,zkiego Koan4tetu. WproM'adzenle do dy,skUSji wygłosił pc'ezes WalClnty Kołod.ziejc<zyk. W ",Głosie WieJJkopol&tim" ukazał się następujący Ikomunikat: Do czytetntków. W zwfązku z nfedotrzymaniem przez Zjednoczente Przemyslu Potigraffcznego porOZ'Umienta podpisanego między Zakładowym Komitetem Strajk.owym a dyrektorem ZjednOczenia w dniu 9 września br. pracownicy Poznańskich Zakładów GrafiCznych im. Marcina Kasprzaka postanowiLi !PTzy8tqPić w dniu 30 'Września br. o gOdztnee 18.00 do pono,wnego strajku. Trwać .on będzte do chwnt spełlneenla wszystk-tch warunków wyej wymieneonego porozumienia. Zakładowy Komitet Strajkowy komunikuje, e w dniu dzisiejszym ukazuje 8I.ę tytko ..Głos WłeUco:potskł".

,w auli Uniwersytetu im. Adama M1c.

.kJiewicza oolbył się koncert rw wykonanLu oI'lkilestll'Y :Filharmonii IPom,ańskiej, podczas Móre,go wy,konano c.ztery ostatnie utwory z'akwallfiJmw,ane na V ltt1ędzynarodowy Konk,urs Kompozytorski Im. Hencyka Wieniaw.skiego. WylkonaU je ArUireJi BłalSZCzok, .IgOl' ,Ohaczbabtian, !Michał GrabalTczk i Jadwiga KałlMewska. Ockiestrą dy,rygow.al! Renard CZajkowski i Bogdan 01ędzIł1 .BrygalCly Woje'wódzk,iego !Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanallzacjli U,9Wlęły awarię 'kołektor,a ściekowego w ul. 2e;rom!Skiego.

IZa!kladowy Komlitet Strajkowy w !Zakladacih Rowe,r.owych ,,/Predom....Bomet.. prz:e,lmztałcił się w IKomitet Izayc1elISki Niezależnych Samorządnych :lJWiązk6w Za'WOdorwydl ,,,Sol1clarność". !Na czele 6t8Jnął Je,rzy Drogi.

KronUcarz I I

"V4l"'''V4l'''V4l'''V4l.V4ll.V4ll''V..V4l.V6.V4J'''V.''V..'V"'''''V..'V..'V._"'I

,',

;1PA .. ..

":'C.

.

. 'l"':"'':"

, . ' . . ł :;:l. ;.. . j:ł:. .:;-::;.::).7,:."f.-.;.:..

..d........

:i::

..

'.. .\" ..,< , ".'" >te . ..... ;({ł.:ł:...;_::;k . "* I;..._':" ___",__..<':

",]i.

";"'ł<

< "

1:...t...,

"-'S"....::...

50 LAT TEMU

W KRONICE MIASTA POZNANIA

W rreszycie drogim 19311 1'. Zd.zisław Grot ukończył d.ro,k swej p,racy Znaczenie narodowe Teatru P018k,iego w Poznaniu. Rozdzi.ał drugd obejmow,al c;z;asy Ji'lot'tweHa i Wiosny L:udów (1830 - 1948) a końzył się opinią., Rada Miejska w Poznaniu, wykazała IIwoje zainteresowanie sprawą (tj. teatrem polskim - SW), skoro domagała się od Magistratu, aby ułoył stę z Vogtem w sprawie ponownego otwarcia połskiego teatru. Nie zastanawia się tu rada miejska, czy dwa teatry zdołają stę w Poznaniu utrzymać lub nie, jej zdaniem naley zadoć uczynić Polakom, którzy mają me mniejsze prawa do sceny, aniżeli Niemcy. Janusz s.tasze<WlSkd zam!e,ścdł trzeci rozdział d:ziejów Poznańskllej Gwall'dili NaiTodowej, a Stanisław Wasyewskl biogram pamiętnIk,ar'za lWielkop.olskiego Jana Ne,pomucena Gniewosza z OlekJsowa (1007 - 1892). Z obszernego dmabu "Z,apiskÓw" pod ;redakcją ,Andrzej,a Wojtkowskiego <warto wyjąć Zawteszenie Orła na wtey ratuszowej, dnia 19 ll,pca ,1783 r. W not.atce czyt.amy: 2aden z autorów, którzy pisaU O ratuszu poznańskim - wyUcza ich Arthur K'I'onthal w kstące »Das Rathaus in Posen", Leszno, O. EuUtz, 1914, str. 68 -70 - nie zauwaźył dotąd źródła, ogłoszonego ju dawno cWuktem. Jest to list z Poz.nania, opisujący uroczystoć zawieszania orła na wtey ratuszowej w 1783, a z.najdujący stę w »zbiorach hr. Konstantego PrzeiZdzl.eckiego, w tece, opatrzonej napisem: Silva rerum Stan. Aug. w pUku, zawierajqcy,m Dokumenta 1764 -1795". Ltst ten oglostł druk,iem Tadeusz Korzon w "Wewnętrznych dziejach Po18kt za Stanisława Augusta", tom II, wyd. II (1897), str. 353 w przypisku. Niech mi będzte wolno przedrukować na tem miejscu to źródło do dztejów naszego orła ratuszo,wego, mało komu widocznie znane, skoro nie zauwaźył go nawet takt specjaUsta, jak Warschauer: "1783 dnia 19 Upca z poznania. W miecie tem za szczegóniejszą szczodrobliwością N. Króła Imci Pana MU. i N. Rzplttej t przy osobltw.szej łasce i starannoci JW. Raczyńskiego, gene,Tała wojew6dztw wielkopolskich, jako miasta tego starosty, ratusz w str1l>kturze BW,ej starożlłtnej, lecz dosyć o2'dobny i wspaniały, zdawna w czasie wieloraktch nieszczęltwoci znaczme zruinowany, teraz co do wzmocnienia fundamentów i zewnętrznej ozdoby wyreparowany, oraz na nim wtea czyU kopuła, którą w 'l'oku 1725 gwałtowne wiatry zwamy, ju także co do ciesielskiej roboty, a to podług abrysu, przez architek.tów warszawskich i innych aprobowanego, jelit zakończona i dnta dzf.siejszego na sam wierzch tej wieży czyli kopuły, nowo wystawtonej, orzeł biały z miedzi kształtnie wyrobiony, herb N. Pana i Rzptttej na pierstach, podług zwyczaju, mający, szczęliwie za przemysłem rzemieś,lntczym przy kapei na galerji ratuszowej, nowo kształtnie uformowanej, i na ganku wyższym, około wtey będącym, roZlożonej, i przy rzęsistym Z armat odgłoste jest zaprowadzony. Gdzie przy tym orle jut zaprowadzonym a w wyS()koci od ziemi bUsko na 140 lokci wyniesł.onym, ctela, podług dawnego zwyczaju pijąc wino kieUszkami i zdrowa wyk.rzykując, te kieliszki, za każdego spełnieniem, rzucał na Zl!emtę czyli na bruk w Rynku będący, Z których, a to 12 tu, kiełis.zków, z tak z1UlC2'nej wysokoci zrzuconych, cztery całe i mestluczone zostały«. !FeIlks PohoTec,kI w tece "Miscellanea Posnanliensia" za,mleszcza impresje O generałach włeUropo&8ktch i poznańskich burmistrzach, w których my tamy m. m.: Najwyszą władzą samorządową w Poznanw była rada mtejska. Ju w ,.. 1280, a wtęc w 17 lat po załouniu miasta pozna.nia, mamy pierwszą o niej wzmiankę. Wyboru rady dokon1J)

{} . < ""1':;. ł .4J.' I': ""> . .

.-=

A , m. : I , ' j : I fr: .

, fr, .11I'ro...."'..r'-,'..._I__",..ł:\M " "

wała cała gmina ,wedtug swobadnego głasawania; jak ta stę w najdawniejszych czasach adbywało a tem nie mamy :tadnych wtadomoilci; na podstawie jednak pó:!niejszej praktyki w XV wieku przypuilctć należy. że już ad naj dawniejszych czasów wybór ten spoczywal w rękach wydziału gminnego, złożonego z ławrnków i starszyek wszystlc!ch cechów. Swobada wybaru zastała prawdapadabnie :pa ilmierci Kazimierza Wielkiega poddana na czas krótki pod kontroOlę staroOsty generalnego, skoro postanowienta przywtleju króloOwej Elżbiety z 11 Itstopada 1378 PTzywr6ctly z powratem dawną walnoilć (ut consules, quos cammunttaa earum valuerit, a b s q u e tntere.ssentta et c07l8ensu capttanei nostri eltgencU htzbeant plenanam facultatem). Ale już Z początkiem XV wieku utraciło miasto z niez,nanych powod6w swobadę wyboru. J>ie11wszy nieswobadny wyb6r odbył się w r. 1416. Odtąd dokonują wyboru te same czynnik4., 00 poprzednia, wybrani jednak muszą uzyskać naminację i zatwierdzenie od samego kr61a lub też w jego zastępst'l,eie ad wielkopolskiego starosty generalnego. Starodawnoilć tega uprawnienta wielkopolskich starost6w generalnych wyra:!nie pod.kreilla niŻej omawiany przywilej ,kr6la Aleksandra z 1504 r. w twierdzemu, że "ex antiqua cansuetudine ca,ptBanei Posnanie7l8es eam ipsam eligendorum consulum habere cansueverunt facultatemcc. Wybory adbywały się corocznie okoła 29 wrzeilnia (ilw. Michał). W skład rady miejskiej wchodziło w XV wieku ailmiu członków (rajcowie, consules); na czele rady stało od r. 1459 dw6ch corocznie wybieranych burmistrzów (procansuleS), z kt6rych kaZdy przez pół roku pełntl abowiązki burmistr2:awskte. Podstawowa zmiana w ustroju rady miejskiej nastąJ)Ua według ,krakowskich wzor6w, na samym progu nowo:tytnych czas6w za rząd6w króla Aleksandra Jagiellończyka, kt6ry przywilejem z dnta 7 marca 1504 zmienił zasadniczo datychczasową organizację Tady miejsk.iej. Przywilej ten zniósł całkowicie dema,kratyczną podstawę wyboru, dokanywanega przez reprezentant6w gminy ,miejskiej, w miejsce kt6rego wprowadził instytucję szesnastu dażywotnia przez kr61a wybranych rajców, z poilr6d kt6rych mtał ,wielk.opalski staras,ta generalny wybierać corocznie oilmiu t.zw. Biedzących rajców, powałanych do sprawowania właściWYCh nąd6w; urząd burmistrzo'wski mtał przechadzić kolejno ca miestąc na jednego z tych ośmiu rajców stedzących; tylko przy obradach nad ważnemi sprawa.mi mtało stę schodzić cale grono 16rajc6w; rada siedzących dokonuje co...acznie wyboru ławników; wybory uzupełniające w razie ustąpienta kt6rego z członków rady złożył przywUej w ręce starosty generalnego, z tym jednak zastrzeżentem, że w miejsce ustępującego siedzącego rajcy mial mtanować naw ego z pośród grbna rajców nie siedzących, a w miejsce rajcy nie siedzącego powołać nawega z poŚT6d ławnik.ów. W ten spos6b u,traciła gmina miasta Poznania -całkowicie swe starodawne uprawnienia. PrzywUej Aleksandra był niewątpltwie a'statecznym etapem długiego razwoju kt6ry daprawadztł do wytworzenia się w' Poznaniu unędowej kasty patrycjuszy miejskich, obsadzającej swymi ludźmi unędy miejskie i mającej największy wpływ na wybory. stworzył an nawą prawną podstawę dla arystokratycznych, a raczej oUgarchicznych rządów miejskich, bo pnez wyłączne prawo wybaru ławników, z poilród kt6rych uzupełntano radę, uzyskała dożywotnia odtąd rada miejska całkowitą przewagę w nądzie miejskim l. . .J Inaczej było w Poznaniu. Tutaj dożywiatnoilć rady przetrwała zaledwl.e 14 lat, bo juZ 'ID r. 1518 zne6sł ją Zygmunt Stary, osobnym P'TZy,wilejem. PTzywtIejem tym 2 dnia 4 maja 1$18 r. IlIadał Zygmunt I. przystężnym (tj. starszym cechowym, po dwu z każdega cechu) prawo corocznego wyboru z pailród wszystk.ich obywatelł miejskich 24 męż6w (vtgintt qUGltuor viras); z tych wybierał wl.elkopolski starosta generalny sze!lciu rajców ł dwóch burmistrz6w, z kt6rych ,kcUdy miał sprawować nądy przez pół roku. Zygmunt August zmienil te pos.tanowienia o tyle, :te zamiast 24 mężów starał stę w r. 1552 zaprawadzić wybór tylko 12 męż6w, z których starrosta generalny mtał na dwa tygodnie przed św. MateuSzem (tj. 14 wrz.) wybterać 6 rajców i 2 burmistrzów; ponieważ jedna.k w praktyce nowy ten przepis nie przyjął się, więc zatwierd2tł Poznaniowi w dniu 7 październlka 1556 r. z powrotem przywitej BWego ojca z 9". 1518. Władysław IV. wprowadził w miejsce 24 mężów kalegjum 20-tu. Dopiero u schyłku XVII-go wieku przywrócono z powrotem do:tywotnoilć poznańskiej rady miejskiej. Stało stę to na podstawie przywileju Jana Sobieskiego z dnia 7 sierpnia 1693 r. Zasadnicze jego postanowi en ta bnmią: pierwszego wyboru dokanają komisarze królewscy.

którzy wybtorą dożywotniCh dw6ch burmtstnów i 10 dażywotrnch rajc6w w dnłu św. Mateusza (21 wrze!lnia 1693); następnego dnta przystąpi ta rad miejska do wyboru 2 poilród swego gTona wójta, a ponadto dokona wyboru arcyławntka i 11 dożywotrnch ławników; wójt ma prawo zastadania w sądzie radzieckim 2 prawem głosu, ale dopiera po burmtstrzach; dnta Z3 września 1693 wybtene rada 20 dożywotnich męż6w (vtgintt vtri) 2 pospólstwa, cechmistnórw .i obywa,teU, posesjonatów; urząd burmtstnów .i wójta tr,wa prz:ez rak, przyczem burmt&trzowie zmieniają stę co p6ł roku; w następnych tatach ma się wyb6r 2 burmtstrz6w IM_WA.1 r . I . dokanywać w ten spos6b, że car ocznie w dneu 7 wrzenia mają się schodzić w ratuszu wójt, arcyławnlk, ławnicy, trybun ludu (stojący na cztle t.zw. pospólstwa) oraz wyżej łii. wymienieni dwudziestu mężowie I wybierać większaclą gtosów czterech kandydatów z po tród rajców; tych czterech kandydatów przedstawia dwóch wysłańców wyborczego zebrania wielkopalsklemu starocle generalnemu, który w dniu w. Mateusza .ogłasza nazwiska dwóch przez slebte na dany rok wybranych burm4strzów; gdyby z jaklegakolwiek powodu starosta generalny wyboru dakonać nie mógł, wtedy wybiera Ich z pośród czterech kandydatów sama ;; rada; w ra2te ustąpienia lub .mlercł jednego z rajców wchodzi w jega miejsce wybrany przez radę jeden z poród ławników; w miejsce ustępującego lub przechadzącego do rady ławnika przedstawia ława radzie dwóch kandydatów z pośród dwudziestu, mężów, z których rada wybiera jednego; ława uzupetnta się sama przez kaopt,awan1e jednega z dwudziestu fń mężów, którzy również u:zupetntają się z wyboru dokonywanega w .obrębie całega pospól stwa mt.ejsklega.

PrzywUej Jana Sobieskiego stanoWi zatem nawrót do zaprowadzonej przez Aleksandra G w r. 1504 zll8ady dażywotnolcł magistratu, z którą zerwał Zygmunt Stary w r. 1518. W ten sposób od r. 1693 władza w mlecłe .tata się aryst,akratyczno-ollgarchiczną; powstały trzy WZajemnie się uzupełniające koła: rada, ława I dwudziestumęowie. Te trzy kolegia są :Jakby potrójnym fUtrem, przygotawującym przy sztych rajców I burmistrzów; w bezpośrednim związku ze społeczeństwem miejskim jest tylka kolegium dwudziestu mężów, ba przy każ dora%owym ustqpleniu czy też śmierci któregokolwiek z rajców, ławnłk6w lub dwudaestu męŻÓw musł ono kooptoWać wprost z pośród .obywatelstwa miejskiego nowego członka; ława uzupetnla swe grana tylko w razie ustąplenta lub śmierci którego z rajców lub m . ławników, pr:zyc:zem bierze sable nawegd czlanka z pomiędzy dwudziestumężów, rada wre- ; szcie wybiera nowych członków tylko w ITa:złe wakansu w swem własnem gronie, pr:zyczem bterze nowega członka z kalegjum ławniczego.

Przywł1ej Jana Sobieskiego pozastat podstawą ustrajową dla organ1:zacjt miasta Poznania, aż pod sam schytek dawnej R,zeczypospolttej. Doplero Kamisja Dobrego Parządku wydata r w r. 1779 nawe pT%ePtsy; nie zmieniła .ona zasady dożywotnłocł, lecz tylko :zmniejszy ta ltczbę radnych do pięciu, a w miejsce burm4strzów owadzlła urząd prezydenta i w1ce- '" '" prezydenta, zmieniła rQwmeż termin wyborów.

[N,a osta'talim ar3tuszu :zie5zytlU, Antoni Z,aleskd zam1eśclł rzecz O ogrodach paznańskich. Ostaot.. ni cOZJdział tej pncy paznańskie Cmentarze wydaje się b. a1ktuał'l1Y. Poznań ma kUka cmeńtarzy grzebalnych - plne autor, w obrębie miasta I na jego krańcach. Zwiększają .one powierzchnie zadrzewień.

Cmentarze w Paznanlu dzU zajmują 1,3'1(, (parki ł ogrody 1,7'1(,) całego terenu miasta.

Stare cmentarze w śródmldcłu, na których już nie grzebtą zmartych, więc Swiętokrzyskł (ul. Pótwiejska) I Sw. Marjl Magdaleny (plac Działowy) winny być przeznaczone na ogrady b " pu .ic:zne.

Na tych starych cmentarzach oprócz naszychradzłmych drze,w ł krzewów występują typó we "cmentarne" płaczące; akacje żółte, jesłany l wiązy. Z paśród okazów rzadszych spo ty'kamy tu ładne okazy jesłonów jednolistnych (stary cmentarz luterskt, ul. PółwłejskaJ, Aitanthus glandulosa (cm. św. Pawła, ptac Drwęsktega), Sarbus aria t S. sambucljatia (cm.

WOjskowy na Cytadelt), klon tatarskt na cm. żydowsktm.

Nowsze cmentarze obfitujq jak parkt w okazy rzadsze drzew t krzewów. Najtadniej są zadrzewrone wOl'Jóle: cmentarz Sw. Marctna (ul. Bukowska), cmentarz ewanglelłckl na Gór czynie (szosa Okrę:!:na) .oraz cmentarz katolłckl w Dębcu. Na cm. ewang. na Górczynie znaj dujemy m. In. okazy Amelanchler atn1jatia, brzozę strzępiastą, jarzęblnę-mqcznlcę, topolę balsamiczną. otlwnlkl - E. longtpes, jodlę - A. nobUłs, Thuyopsls dola brata. Cmentarz w Dębcu ma piękne aleje z brzóz, mącznic, platanów, topolt włosktch ł świerków. Przy mogl łach spotykamy ,tu piękne berberysy Thunberga, sumaki ł libańskie cedry. I .." Na cm. ewang. na Szetągu spatykamy amarfę, kalinę złburnun lantana, Prunus angustljalta. '" '" Osabllwośclą cm. Jeżycktega są Prun. angusttjoUa, grusza Wierzbalistna ł liczne 'k.rzewy Artem&sła abrotanum.

:w Kiroa1Jtce watJ1dejszycih wydall'zeń odnotOlWano: SeJ'm4k oŚwdatowy Towarzystwa 'CzyteIin1 Ludowych (20 lV); Zmarł !Eidwaoo Mazur.k.iewtcz inicj'ator Ta,rgów ;Poznańskich, ws!p6łzały cIel Związku T.owarzystw KlU,pieckich 1 radca wby Pll'zemysłowo..JHandlowe:J (20 IV); Owarcie : Muzeum Radiowego :pl'zy iMIlI>zeum Miejskdm (24 IV); otwaa-cde X 'MlE:dzynarodowyc'h T,aTgbw '" i . Poznańskdch (26 IV), Zjazd rleleg,atbw Koła Mtast WdelkopolSkich (28 IV); Aikademla z okazji d2Jiesięc101ecda PolIIIl1a Gó!rnoślą,sklego (1 V); WyiCieczka dzIy ó (20 VI).

zebra! Kranikarz p' .11 r.t r.tk._

..

., F.

l f

,.

",fi$r:." <

'i

. . ., <' .

"'....

..

.: n"

"'f

;';':A/IIłIł

. ..... :r.>¥

$:-,f' }-j.. :.

"'1 -.,.,

:,; ,.....

,

II :\,.

.

.. fIłł"

....'.

..,,( :ot.

:... ......

.(':"

,. ł ła .. .. : .

....... ł-.

. ,.

" ..

Siedziba Wydawnictwa poznańskiego przy ul. Fredry 8 w poznaniu

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1981.04/06 R.49 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry