WYDARJZENIA W POZNANIU W 1980 ROKU

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1981.04/06 R.49 Nr2

Czas czytania: ok. 3 min.

Część trzecia

1.7.

W Po:zmańskJim iWydarwJ1iatlWie Prasowym odbyła \Się l'Il.all",ada, .w czasie kJt6rej 00klonaJ1o .oceny d!:zJiała.liności 'Wyd,lIIW1nicrmva i /Przedsiębiorstwa UpOWISZechndJarUa iPrIasy. W .n"ł'l'a'dzie uczes,t,niczyła ISe!k:TetIlll'Z iK,omiteltru Wojew6d2Jk.iego lP01skiej Zjed'nocoonej P.a<I'1t1iJi Robo,tnioze'j Maria Ryn,kiierw':tcz. W <:zJW1i1j1l)kJu IZ ;powołaniem IZ dm'ie.1p. 1 :ffi!pca !K.ombd,natu Wydawniczo-iKIOlpoI'lta\Ż,OIwe,go Robobnicza ISfpółdzielinia WydlalWn.icza ",iRrasa-iKsiąZka...Ruch" \WII"ęCI1JOIn.o nollIlJinacje norwemu kderolWlIllictw,u, ,na ClZele któr'€!go stanęli: dy,rektlOir naczedny J,acek Swlgoń oraz rz;astępcy: Ed.,mund Dro,Z'dolWlSkii, Miroałąw Gl1ZędowskJi, WłOldrz.imier<z Kau'z, W,a'nda iMichaIlak .i TadełuSZ Wysocki. iKombina,t POiWstał w wynJJkJu sc'aleniLa P07Jl1ański!ego Wy1da'WIni,ct'Wla iBrIasowego i PrzoolsiębiorstlWla IUpolWsze,cibJniania :Fr alsy or'aIZ 00diziałJu ,pjOznańg]dego KITajorw€(j Agencji Wy,dalWcr}ic,zej. Kmnbi.nat ,objął zasięlem Icałą Wde1lklOlPo[skę.

IW ośmiu :wy\Żsa:ych uC:zJeil:nia,ch ;roz;pocrzęły się eamiJny wstępne na piell"'W5Ze tata studdów. O 5,L30 miejiSC JUbLegaro się ao 751 ooandyda,tÓ!w. MocIe[ przedsiębiorstwa óldzielcrrego.

,rola JS!P6łdzielczości pracy fW :zaspokaj,andru potr,zeb :rynklU, wa['Jl1nki T,02JWOjU ek'SPOOll'tlU ,oraz IkJoop.el1acja z priZemysłem pań:stwowym były ,gł6wmyml probłerna:md omalWiaJ1Y'1IU na lO,gónopolskiej kolnferenc.ji naukolWej 'W nomu .Tec.hondikJa. .

lWy'C1aTzeniem 'W życiu ik.uLtlUil1ałnym st,ało filę ot'W1a,rc.ie 'W sallOnach BiJt1["a Wy,s,taw Artystycl7J!lyclh wystaIWY r1l)eźby.

malarstJWa .i ,gr,aiki J-ana Bakad.aTczya.,a, Bartłomieja KUil1kd i Konrlada ISrzedmckliego. Otwarcie wystawy !Zbiegło się IZ jubileuszem lPięMziesięciolec1a twór,czoŚCii i siedemamesięciooecia U'rodziJn J'ana Baka}.ac,zka oraz trzydziestolec!emdrz,ałallnoŚCll ,a.11t},styoznej Ba<rtłomlieja. KU:l1kii. Wicewojewoda RoomuaJ.d Zysn:ar,ski wręczył .J,anOlwU. Balkala!czykJowi Od<m1akę Honorrową Mrast,a IPoonania. Przeka'lJano t,akri:e JlUbllato<wi Lisi gctIUcy,jny iMinsterrstwa Kultury d Sztuki. \Rozpoczął mOoI1IIlaLną pra,cę odd'a.ny do 'użytku . 'I'lowy punkt ,napeWana butLi turystyclz'l'lY'c:h ,pl'zy '1.1[. Wdc,h!rowej.

.... I _ "..".,o::-.___

2.7.

'w DIOmu .eohniika rw,ręc'zono nag'rody' łaJumeatom XLII! ogólnopolskiego KOJ1il<Ju1'su Os2Jc,zędnaŚCi P,aliw i En.ergdl z IWOjew6dZ1;JW.a po:z;nańsk.iego. Wpłnęlo m.ań idJwadzdeś.e[a driew,ięć prrac. Jedn.a a: <nich ",głosmna przez 'Z,aikłady Pr:IJemy.słu l\le,ta1Olwego "H. ,CegieJskd" uzyskała !V onagl'ooę w kJonkJursle centl'alnym. Odbył.o się !robocze posienie Wojewódzkiego iKamiJtetu Kontroli Społecznej. OmĆlwiioJ1o daJLallaLność zwliąlzlrowej klont'l"'Oli iS!P'OłeCznej OII"az lWIliosik.i w sp,ralWIIe Q,r,ganizaoj1 letniego wypoczy;nkJu lIUdzi pra,cy na prrzy,kładzie k'i,ku przedISliębliorstw.

,Rok s$odeni.a dde,ologicznego podSlUmowaM dlZi:ałac,z'e i pt'I8ICOWi!licy kuLtury. Na spotk.ame w Muzełum Hdstori.i iRuchu JlpbortJldcrl)ego im. Marcina KasprzaJr,a ;prrz}'byli członk<YW1ie egzekJutywy ()mUetu SodolWislm'wego Pol,skiej Zjednoczonej Pa,rtd!i Robotniczej. Trzydz1estIU dwom a,boolwen,to,m WdeczorolWego u.n1we:r,sytetu :MaT'ksiJstJowskoLenłnowBikiego dyplomy wręc,zyła se,kretarz iKomlite<tiu WajeJWódzkieo Macia Rynkie!Wlicz.

Około godZ'iny 10.30 s'tanęły trramwaje w OIko!lica,Cih placu WoI.noŚCl, ul. .Fredry d Miielżyńskiiego. Tam również or,a.z pro:y ,st'8!TY'ffi Ry;nku niedługo potem zaczę.to l7Jamyik.ać niektóre Sklepy (duża ich ClZęŚĆ była nieczynna da ,lrońca dnia). K.iedy IOokolo połlUdrui,a wznolwiono komuJ1ikację tr,amwa,j.ową, na biegnących tędy tras,aclh kJur.sow.ały jedynie niJeliczne wou.y, ,by nie przeciążać sieci e'nergetyczmej. .Aiw,ariatej sieci ,była powodelm

3.7.

4.7.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1981.04/06 R.49 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry