żalo bnejkarty

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1981.04/06 R.49 Nr2

Czas czytania: ok. 55 min.

CZESŁAW KELMA (1912 - 1980)

CZesław Kerima IlIil'rod2Jll się w -andru IW dom'U przy :2Jur,awtej ;rur 7, na Jed;yoach dnia 7 ca 1912 il'. Jego. .t1od1l)dc,am1 ,byli Ignacy i Do,rota z Majchrzakó'W. Ojciec był rwoźnym w po.WJańskiLm BanJtlU Ziwiązku Sp6łe!k Zarobk!owych. Czesław l'ozplocrzął naUlkę w S2JkJole IPowszerchnej !im. Sn1adeclQ.ch, ;przy 1)[. iP:rusa.

!Przyszły ,tw6rca ek.slibris6w - w tym charr.akter-.ze zd.obe mzgłos 'W IkJręg;u blbJliiofJrlbw d zble1'ac.zy kJsięgoznaków - !ZaCrLął yl1roM'rać w 19211 r. rw zakladrzJie aficrz:nym X'arlimi!erza IKrysa. prrzy 'Ul. WyblcJl:!ieg.o 6, by IZ czasem zostać lZarshIzonym 'pII',acOlWlIlWkiem p01liaficZlIlym. Po c,zteirech latach, w dJIJliu 2 grudiI1La ,1932 11'. - ma! Ozes1asw ,K,elma iPrzed lKomisją Kw.ailfikracyjną egzarnJin jaka litograf w lZawodme graficznym. Z <tą choolą !Został zapisany ,w il"ejestll'lze pod liczbą POl1ZądrkOWą 153 iK:orpor,a,cji Z'arkładów GrafILc.znych i Wydawrn;Lczych na wojewódl2ltwlo poznańlskJie. Wiedzę pr:altyc'2Iną 'UIZUpelnał w ciąlgiU trzech a:at IW ,Zi8!WOdrowej SzkJole .Doksztalc,ającej I1zy ul. PlrądzyńskJiego. Dn1a 7 ,list,qpad1a 19311 11'. wstąpIł IW związe!k :maIżreński rLe 'Srtefa,roą .Robińską. Z mwreństwla Ite,go .urodziły się c6rki Bo:!ena d iMałgarrz;ata. iPrzed wybuchem LI wojny ŚW3it'Orwej pracował j,akJo lit'r,af w firmIe "Ba,pierodJruJt" pr:Ży u1. Wybickiego, wcie1one'j w latach powojennych do Po7Jnańsk;Lch Z,ajkładów Gr,afiClZny'ch .im. lMarcrn'a Kasprlzaka. W iZakładJ:me tym pracffi\'1ał takż,e w 1atacrh okupacji hitlerowskiej (1939 - 1945). ,z nar,a:!:eniem się na :SUCNą 'klonswelIl;cję wyk,oonał kilka falszywych dowodów Qsobistych dLa Piola,kbw ukJry'W1ających ffię ,pod obcymi nazwiskami. Nawet rw.pI!'3iwne IOkJo hitlerlOlW'9k:ich UI"zędrok6w me wy'krło, :iż "piJec"'ą1ki" urzędowe Ul Rzeszy były precyzyj1ną ilmpd.ą w'Onarną przez utalentowanego rYSO\W1dkJa11rtofJl"af'a"

: 'J-;'»:::$: .

j ....

:"7 t.

; C

..,\

--<"& ..

'..$

.fif. '" "..J . 'II);"':' >' ..:;:?

. " .,

:.. _t,

'.'.1

" ..':'", . Jf . r.)'" ., ęr ..

J'\lŻ lIla poc",ą1,kru lutego 1945 11'", gdy tocrz;ył się jesZCize b6j Q oswobodzenie miasta, Czesła'w 'K,elma ",gło,sil się do pracy w mac,ie,rzystym zaklad:me. Został za,trudn1ony IW d1'ukarrn iPo1ow'ej <II Frontu Białoruskiego A:rmli Radzie,clkiej. ,Prlzygotowywał do dr'\JIkJu 'ULotki i ,odezwy IW jęzYku niemieckm rzI12JUC3ine m. in. Jl!ad ICytadelą.

iNiumerem 95070 oznaczył IW dniu 30 iI 1954 il". Urząd iBatentowy uspr.arwniernie, J<:,t6rego wg,półaru'torem - 'WSpóLnie z ,mistrzem stefranem NQwaczy,kliem - był Czesław KeLma. Plolegało ,ono na aposobie loozcrz;ędności farby przy druku zwijek do crukJierk6w. Zmnliejs2Iema masa farrby, me powodując pogorszeme jakośiC!i. odbij.anego II'YSi\lnku, dawala rrocznie oszczędności 30 000 !Zł. Ta ,osiągnięcie; jak ! szereg iLImych pozy,tywnYCh ocen, m. din.:

Z żałobne; kaTtyczłJOnJtostwo w zespole redakcyjnym gazetki rnak1adorwej, wykłady :na k;ursach 'ZawodoIWych - w bartach 1952 - 1953, wzorowe prowadzenie Pira,t)'lk w.akacyjnych dla studentów iBań!lw,owej Wymzej SZlroly Sztuk Plastycz'llyoh, w,reszcie przy r6żnyoh okarljach podklreślana, wybitr.a f,aohoW'oś.ć wY1r6żnione 00stały Odzna,ką lFIr,zodawnJJka P["a,cy. IW Latach 1965 - [97'2 C.zesław e1ma był oolonkiem Komisjd Kultura[no-oświatoweJ :Rapy Za,kład,QWej =ańsk1ch Z,akbadbw Graficznych im. iMaI!'ctna K;aS!PTza,ka, a w cdągu clmerlna,stu lat (1969 - 19713) cz10nikdem takiej Komisji przy zarzą Okręg)u ,ZMF;iązku Zawodowego Pacorwndków Poldgrafi1. W 19m 1'. otmymał OdZnaikę Zasłllloonego D;cialacrza K:u1!tury o'r.az Odznakę lWnorową "Za zasługli rw l'"OI2JWoju 'WojoewQd2Jtw.a poznań$kii.e.go", rz.aś w It'QkJu następnym - Od7Jnakę IHono,rIO'Wą /Miasta P02Jr1JaJ!1Ji.a., ja,k II'bwnież Odznakę ,złotą ,Zasro,żoneo iBracQWla d:La Zakładów Graficrlnyoh im. iMacdJna <KzaJ<;a. IKiedy w "Wdado.moścdach GI'af;Lcznych" (H. 1978, Nr 7), czaSOlPlśmde Zwlązkiu Z,awodowego Pll'acowmIl:6w \PotigcalM, Zd:zis1aw KJwdeciński ,kreW w ,art)'lkule pt. Fcreh, talen,t, zamłłowante 5Y'l'Wetkę Ct2:esłaiwa iKmmy Odnoto<wal m. dn.: "Jego dirnJJkJarstwlo jest rnocinO !rJWią7Jane !Ze SZIIIuką. iPlr'Zet2: oałe żyde praOOIWał przy prod/UkJc:Jj. ptakatów i opakowań.

pr2Je!1'6żnyoh etylkliet, nadepek, poC2JtÓlW1ek, lI'eprodrulkJcjli. PiT,aca ta a Dla Il'OOJl'YSOWyJWlalt1IiJu koliOlrów do dirukJu w r6żnych e,g)Zemp1.a=ach - ż611tym.. czeI1WIOl1ym, czal1nym - ikt6re /po t2:lo,z,enilll JIJiUS'ZIj do siebie ddeaWe pa,.. sować i dać 'W efekic1e drIuik ikolorowej lI'epro,dJukcjd. .J rtJo CZynJlIIOŚĆ tnde2lWY1kile Pll'aCIOChronlna, wym-aga.jąca .dtQkŁadno'ści, pewnej lI'ękd i :spojlI"Zenia .artysty. iK,lWcIy ikJolor nakłada się pl'lZOOdeż na (pI1Wd.er podczas drukowani-a odd2JielJnte. Od afa zaLeży, czy rwszystk:Le ikJoliOlry będą mogly am-aleźć się ddeaWnde ,na swodm miejlSCIU. IW !tym chu k,oroecaJne są zar6wno talent, tWlliejętnoścl, j,a,k d umilow,a[[};i,e 7JaJWlOdu". N:ierlw)'lkla ,precY12Jj.a rysunku oraz 1irte!I'nictwa urwiidoc'2JDIiły się IW ooatym rz.estalWde ekslibrisbw, k.t6rych ,prawie ilmysta wykonał w Latach ,1971 -1980. Zarno d'a os6b f;Lzyc:znyoh, j,ak l pl',aWlrl m. iJn. daa Liceum Poafi1CZI1lO-'Ksdęgaa:skWgo. Na specj,ale rwy

II'bżnienie .zasłlllgują dwie teczkd elmlibriww po'święcone codz1nneID/U mIlmo;tu: poztłań w exltbriste Czesawa Kelmy (1974) i HeTb Poznania w exlibT1st.e Czesława Kelmy (1975). W ,p!1zedmowie dlO drugiej teczki ;RrzemysŁaw Micbało'wskJi, po,ctkr'eś1!iwszy m. in. wierność hel1aldycl2mą pOlznańskLego herbu - w jego r6:!my;Cih h1storyc2Jnyoh wa'l'da.ntach - taik mamyikal swe 1l10zwa2Janlia: ",T.ematYlka ukazana w Ite,czce Ozesłarwa Ke1my, jej <piękna flOrma r'a:ficzna l!IPI'awliJają, :!.e Jest ona nam bllskJa i uj.rniudąc,a ja,ko mowy dowM lUm!łmvam-a :pl'1zez jej <twórcę sweglO miasta i rwszystkiego, CI() a: mim rnW1iąrlJane".

UczestniCll:ył w diwudziestu wys1:1aJwach i konkJursach. M sześcioikiro<tnie - m. in. IW 192 :r. rw [Bydoszczy !podczas III og61nopolISkiiej ,Wystarwy Ama1X>l'ISkich ,Brac PlJastyczny,ch członków rZrwiią2JkIu <Za(WOdowego PIracawJndków IPdlafti:l 1 w ,1975 1". rw Pom8U1Ó.u w [,V Ogólnopołskiej Wystarwli.e iPOd hasłem "KiTaJ [ il'Udrzie w 1OCem.ch droka:rza" zdobył I Inagrodę ;za ekbl!"1sy ti 'PI' ac.e IZ d'zieddny mała1'S1jwa. ,W ostartni1m :rokJu swego :tycia, nUmo pow3Żroe madrwą<!Jlonego 'ZdrowlLa, zdołał jesa:ze wydać trrIzy teClZki ek9liibris6rw: Wtelcy polacy w exltbńs1e, ExltbTl.sy lekaTzy <R"aZ Kwiaty w exltbTl.s1e. Już same lllaIZ'WY 'teceeIk m6w!!ą 'o ętloŚci tern;a'tylcznej, 'kJt6rą 1!J8lWder.ają lZl1ałkii kSli ,wyiIt'onane przez c.esława iK,elmę. IBył czł:OIIlIkiem Taw.amystwa :Mdk>śrUJkilw MlLaiSIt<a iPIorznamia, <na[amł do Wtiellropols Toowia'l'2ysbwJa Prr<zyj,acW :KS!ą oraz do PolISkiego Z1W1iąaJlw Fi1aItieJliatbw; :w ,1976 r. otrzy.maa <Brązową Honorową Odrz;nakę PolSkI.eIgo Z/WIi.ązklll iFillalt,ist6rw.

Z oa'lJji jublleIUSt2:IU plięćdzl.esięcWleda pr,acy I2JaIWIOdo<wed - 116 paM2jemdika 1978 r. - IOtr.zymał IMeda 50o-1ecda iDrIukarstwa w Polsce. :w !Lut)'lm te,gori: II'OkJu, decy'2Jją iRlady Pańwa ':oostal Orł:esław Ke1ma lUhanOll'OWaJrlY Kil1Zyrem lKarwale,rskiim Orderu Odrodzenia P'O}Skli.

Zmarł 'dnia 6 1Wstap8(d:a 198i1 IT. Spoczął na poznańskJ:m omer1lta:rzu :na MIUJostowde z se!l'decznym żalem żegnany 'Pr1ZeZ ;ro,dnę 01'IaII: przy'jacdół, ktÓl'ych miał ,tak wieLu.

Alojzy Janusz MaTktewicz

FELIKS SZMYT (1895 - 1980)

Fe1iksa S!lJmyta spotkałem !na drodze, na M6rej mleiW.śmy ,n,adzlieję ujlrzeO'liia Wlielkliej ,Piani, której lI1Ja mię .sztuika. WW!lJieliśmy ją z dlalelka. IStlała wytPostowana j,a,k K,istyda. Szaty lI'ła (W,,,paniałej postaci ływaly pioJ1IOwymi fałd,aani. Gdy chmu.ry pr.restały otuLać goLe T1amio.na, na Ue błękiltu .nieba, uik'arzywała Się pięk,na ltw:aI"l: pozłaoana Ś<W:ia.tłem słońc,a. PiaI'1Zyla d/U.mnlie pll'zed siebie wysyłając 1Z 'oczu iPromlea1iLe 'radości. ,Pir,agnęłiśmy spojrzeć w .Jej złoc1Jste renice. OkJejaUśmy w rpdórra 'I1,a,&ze .niewypie["zone skirzydła rw Inradzi.,ei, że ,uda &ę lI1JaID ,kJiedyś iOder.wać 'Od /Ziemi li 'W12Jlli,eść wysoko. ,Nogi chwlila,mi staw,ały się ,kamienne, rwgniatały się w ziemię. Poit splywa-ł ,prostą Unią me .napotykając brIlIzd ;na t,w,arrzy. .By.l1śmy bogaeli rnlodośc.ią. ,po QSi,emd,ziesięciu pięciu lata,ch Feliks Szm,yt :ustał w drodze. Zmall'ł dnia 7 grudnia 1980 11'. Teraz jut tyLko PI"agnę ocalić go przed apomnlieniem. Ncie :z żalu, leca: rLa to 00 IU,CZYlnił.

Młodzi. Ik.oledzy rzeŹibiaxze, uprrawiający tec>hndJkę "tMconegJo '\'VIOSku" O'Iiie (Wiedzą, :!e odikJrył ją Feldik5 lSizmyt. TEChnika ,ta 7JI1.al!Ja byta Luidzli'OIIl sta=ży:tl'lym. ,JednaJ< u nas nie OJIIDIiSJ1lO mę tnII.ą [pIOOI!Jugi'W1ać. W 'Latach trIZyddestyoh OŚW!iatowe 'um1nie staa-.ały się () poIZd1ianIie tej Iteclmlikli. WysyŁano stypendystbw pQ'Ła granlioe )[:roju; lWTacaH z .nłmym. M:bitI!'IZowie włQSICY i belgijscy ohytrze wszys1<ko zachOlWali 'W 'l>ai}elmnicy dLa meł»e. Wbwczas FeJtl!lQi ISzmyt w swej lIJIl"aoorw:nd lI'bliacslldej (PJańst1wowej !Szkoły /S1l)tlUik Zdob.l1Ibozych (1900 - 1934) Il'OZ/POOzął cierplilwde prób)' bad,8IWCrZJe. 'Z j lI'ą,k pOWl!ta.! pierwszy pra'Wli.dłowy adlew Il'I2JeŹby w <technlic'e ,traconego woskIU. Qd te.j 00wiM, Z' tycih sarńydh :rąk 0aczęły poiWSIJaIwać drzieła rzeźooarskie 01de tyLko iPlI'a',vlidrowe techniczn. lecz o i11dezwyklej rwa,tośd arltystyclznej. F'el1Jks Szmyt ;ukocha.! metal d /lJa !tę miłość metal odJwd'Zięmał Się .Jem.u łym posluszerumwem, jak sługa ;przelronany o dobmci swego ipaa1Ja. W =rości pr,acow,ni, gdrle płomienile rz pieca odlewniczego, jak bkiiet kolorowych kwia,tbw 'kII'asiły surowość :w1nętrza, maJaczyła ooałością ikii:tl,a <pochylona postać cierp:!liweg!O I1zeźbWlrza.

'Thvonył poooję .bez słbw, z mli10ścią prre<isl;ajwa,al Ludzi i flJWiem:ęta. Z dirondą odnosił się do modnych mocarzy ÓiWczesnego świata: AJdolfa Htle,ra pt7JeQstawU z jedną :wyciągniętą ręką w górę da f'aszystO'WlSkieg,o pozdrowdema, a .d!I1ugą :ręką tr'zy,mającego się koła ![:atlUnk. Fe!dik'S 'szmy,t nłe zgubi! się "¥ tre,ściach liiterackkh. lN.ad wsa:ystikd.m w jeglO pracach górQWaŁa mocna forma. Tw0rzył a: ;radości. lbwoIrnenia - .mczym rozśpde

.<o« ,no .... ...- .. .'';' :"A})..: .; .'

.:...

.:...>::'

':, ,c ;" "

. .,".. &"J:" c!i,"'/'

."\,. . , "\'i,

;l",;

.-f' "

. 1 ". i

':..:

';'łf::.:"

,..--.'}..(. ...".:..

,W.I!II1Y lPta.k .na rwiasnę. ,Nie <troszczył się G materd;aLny los s-.voich prac. Rozeszły sIę IX> ś<w1Iede me ipodpisy:wane daleko do Anglii, do Stan6rw Zijednoc.zonych Ame'l'Ylki Płn. Dobrodus1l)l!Jie rozdawał.. a s<>bie ,ndc ,pr,awie nie zostJar.vił. Wielu wy1kor:zystalo !tę dobroć. Wyłudzamo lPN10e lilie płacąc .and ff;roS2Ja. iPirrzy aru<IDI1ze pooostały jedynlie fOltPgr1afle 1I11ekJt6rych prac. Istnlieje lnadzliejla odnalermenlia d /Zebrania kdHu iPra,c celem 2Jl'Obiiel1lia wystlarwy. rAJbum ze zdjęciami pr,ac Szmy.ta iPl1Zekazałem dyrekcji Muzeum NaIl"IOdowleg'o.. J,alk ;wiel,ką .zyskał FelikJs Szmyt popwtarność li lUiZnani'e wśród społeczeństwa pl!'2Jed wojną, pamliętają jeszcze ludzie <tamtych czasów. Pisano a .ndim li ukazY1wały się Ir,epII'OdIUkcje :pr,ac 1IIjp. w ",Kiurderze B02IDańskim" i fIN piśmie arty.sty,cznym "A.rk,ady". A WIelko-, pol.anie ,godn.ie lUCo:cild ar,tystę, IP1'zyznając 'W 'rakiu 1938, ,za oałokształt ipl'acy <twórczej, zaszczytną Naglrodę Artystyczną iM.iasta Porm1anlia. Dokrument <tego wyda;rzeni,a znajduje mę także rw drm.ae It'xeźby rw Muzeum Narodowy,m. W techJnice "cioe fondu" (tak ie mę 1JechndJka ,tr,aconego wośku ,w śwlie'Cie) IS2Jmyt 'Wypowlieda;ia! lsię lIlajdobitroej. Były <to dt2:liela o małych wymialI".ach, kameralne, łatwa pr,zenośne, ale twoTzył też czeźby stałe zwią,z...,1e z pm:estrzeO'liią otwaI1tą parkbw d z =crnteiktulI'ą. ,Do tej chwiLi lutl!'zymał się r<:esp61 II'zeźb dekJoracyjilly£h o ,tematyce tmitologLoz-

Z żałobnej kaTty

;nej wykonanych w parCku IW Wdlk,owie k.. Wr.ześni, WYOInMlych w B7JtUC'1JI1ym kam1eniu.

Po woj.nde S2Jmy1t rekonstI!'uował 1US$JOd2xme i!'Zeźby !IN iROgJallmIe. DrzJiecdństwQ iFelitksa upłynęło rw rwyjątlkoWIO dobrej a,tmiOSf'arze kJultlUcalneJ.. rUrodrzdł się w iPIo2Jna.nJiIU rw d :10 C0el"WCra 1.895 1'. Ojcdec - ,K,aa:imierz był pox,txe<Cisrtą, malował wiele ",narnych postaci. rI'aIkrbe porrtI!'et rdostojnego 'l1JoŚCli<l WliełkJopolskJi - Henrrylka rSlienkllejWli-cza. :Matlk:ą rbyła Władysłarwa Wśa1iIeiwska.

iPaństrwIQ IS=ytow.ie iPI!':zyjaź.nrirl.!l się !Z rodJzIną FJed).,eI!'bw; IPrzyj,aźń łączy1a Iteż i.crh syn6w - iFeJJiIk.sa d 'Airkadego. Wspomina Q ty,m Air.kady edler 'W sWOjej książce Ojciec t dęby.

1Nr!Jn Fe1rks yt stał się rIIa'Itystą lWIpieI!'rw był iWłn.ierzem. IPiOdczas I wojny śwtI.atlO'Wej (,1914 - ,1918) został wdelony do ariIl1ii prII.ISkiI.ej.

W .momencie wybuchu Porwstania Wdeill:opprlsktlego 1.918"1919 rna,tyc,hmJi.ast :przystąpił do :walk! _ Po r2lWydęskJ,m rzalkońClZendu działań powstańczych sm:!ył j,aiko ułan IW '15. PWIkiu Ułan6w. :Wspom!IJnał wlielolaotnie, lŻie jlU! wbwcrzas - mm rzł sam two.rzy(: - mdał ogcomną "slabość" do metaLu. I kJiedy pod.czas I>WOjej wojaczkJi wziął do nIewoli jeńca konnego, kJu pr:zerarżeniu pojrmarnego, nagIe podszedł z otrwar:tym nerem do kornia - mzeczqny prięlmlie rzeźbionymi stl!'zem!'C'na'IIli z ,brą,zu - pt'IZeciął rzemienne puśliska II zalbMł zdobycz, a jeńca ;poczęstował papierosem.

one <też powędI"OW'ały między lJI.1d24 do mu!ZeIUIIl.

iNradeszła ICI IWIOjrna śwtIiaJtowa. iFeiJliks rS>mnyt 7J00tał prrrzeiZ tGestaPlO .osad2rOlny rw Forcie Vn, a na'stępnJie iPl1Zendesiony do lW:ięzłe,nil.a P1't2:Y ul. MłyńSrkej. Tlam CIi&pLernde przerrosło Jego siły. 1PIrr2Jez małe rokIIetJJk.o ce1d OOiPOOwadrlRlł wzrokJiem ll1odak6\v, na I1'02Jkaz opI'arwcbw oblI1JaŻającyClh szyję, by ,n;j,e u'brud.nliiać 1'Idbcny mtowi, W duszy Fel:LQa Szmy,ta coś 'l',unęło Dla rza. !Przeżył !at,a o.kJurp.acji, ido 'Pracy rtrwórc.zej jednak już w całej pełni lnie Wll"ócdł. JaJlJby s2JUkając Ii1POkoju scłtronił się w pod:cle.mia Muzeum Nrarodowerg.o, gdzrie .zadął się pr"Zywl!'aca.niem I!ycia dZiełom !Z ;ukochanego mertaw. Zaszeregowaaw ,go tam II sklasyfikowarno j,ajkimś stppniem Ull'zęd.ndczym - nde2Jbyt wysoJdm. iUsiłowałem prlZyj8Clleia stamtąd wydostać. U.ważałem, :!e POWltnr1ern tył.kio I\iWOm;yć. iNde mógł podjąć tej trrrudnej decyzjli. MOje na[amIia \PI't2:Yjm.ował z jakąś dzi'WlIlą zadumą i lIIIilczeniem. t&zybko rz:jawdła się starość d lU'Padek wwzystik1ioh sił. Upadły IW'SZeLkie rnadl22ieje. Ręce mde mogły jlU:!: IUd2Jwdgnąć na!T!Zęd!2Ji do pracy. Głuchość okclUtna otoczyła aT1ty'Sfę. FeLi,ks Szmyt odszedł na zawsze /przez ogół nie zauważony.

Jan GTzegoTZQwskł

XV SESJA MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ

W dnliu 23 tpaM:1Jtell'1lliJt,a 1980 11'. rw saM sesyjnej Wqjew6ct.2Jkiej Raidy NlIIl'OdoWej przy alei rStaila.dJZkliej oobyły slię obNldy XV 5esrji Miejskiej Bady NaI!'ooorwej ualem stu dlWlU9tiU radnydh. W obl1adach uał ,W2rlęli: 'WIO(jaw1Oda poznański ,SltandMaow CoIZaś" prezydent f'o.2Jn8Jnia Władysław Siebodra., wdrceprezdenci: ,Zbruiew K.mieciark, łA1Cjan iMiajewskii i AJndmej Wtuski; poseł na Sejm Jooerf SłruI9zc2Jark.

ot1Marrea ,Sesjd dokJona.ł prrzewlOdrndczący Bady .J6zef Swd.taj. Rada ;pra:yjęła zapropo'll'owany porządek dzrienny obr,ad: Brzy jęcie \PI'Otokołu IZ 'obr,ad xrv ,Sesji; IrIIitJerpe1acje i!.

w,nioskd r,oonych; K1eI'IU.nki d2i.a1am,a Urrzędl\l iMiiejsJd,ego w ŚWlietle WUlIioskbw i porsWlart6ow IZałóg p,raoOlW1nic!Zych; Spr,awo2Jdanrie z dmałailności MieJskiego Komirtetu KO!Iltroli Spo1.eC1l)nej aJa okres od 1 s!erpnrioa 1979 11'. dO J siell"pnfua 1930 r.; lSipI'awozdanie z wyk1onarn1a Plan,u 5połeczno-Gospodaczego Rozwoju ł. bIlIdżetiU ,POtZrnarnia za tll'zy kwactały 1980 r.; Informacjoa o treaMozacji Zar,zą,dJzenia Nr 40 Ministra Handlu )Vewnętrnneg,o w spr,arwde !1'00:woju systemlll 9Jgencyjneo w hand!iu owewnętl12Jny;m; Projekty uchwal Raidy w sprawie zmian re,glUilamlinu M:iJejskiej Rardy Narodowej li crJJaJ2JW 71Iierktórych ulic. liIl,terpeLacje i wnloskl łosLlil. l'ardJnl: Radny Karzim1e1!'1l: Z.. NO'WIickI w sprawie: ,ZrwliękJszen.ia udzd,ałlll radnyoh Miejlsklej Bady rN,m-odowej rw opracowYW1anilu pLalnów rzag06pod,aI!'owama przestlr'Zennego or,az plalnów społec2Jllo-go5podacc:zego l'iO"lIW,oju l budż'etu, a tae w bie!ących Ironsultacj,aoh., a'by współlUoze,stnic,tJwiO l1'adnyoh w sprawach miasta i kr,aju nie było tylko sloganem, Lecz autentyc,znym .dJziałarniem; Otworzenlia pr'zed kaMą sesją gpdJmnnego forum pytań i odJpowiedrzl ze stll'Orny c,aooych, a kJier,owanych do władz wojewód,2Jkich, Pr,ezydenta poznania oraz dylI'ektOlrów i kierownikbw Unędu Miejskiego, jest m wiele spraw, które z rnych lpowodbw me ,na,da.ją się do przedstBlWiema n'a .sesj, a,le są 1stotne w calokształcie alaWowi radnego; BQ,zpatrzenie przez Pll'ezymum Bady możliwości utwo1'lZenla Zespolu ,Rada1Ych Bezpamyj,nych; rPIroWaidzenia na ob

'l Kronika m. ,Poznaniaszatme md:ast;ra prarwddlOlWlej tpo!ldtki rwyw,rrzeń dombw jedIllOrodJzlirrunych i 'WILelorodrlJinIlych, bomem pr.zy obe<:nde występlUjący1lIl glod.Zlle mfueSZlkani.owym wybrurne domów w bad'dIW dobrym stramie ltechni07JIlym ,budzi wąrtplliJwośCli, 'lItp. budy;nlków nr 36, 38 pmY' ul. ,pół'WILejSlkfue!j, ,gdJZ1e mIala być l1'eailirwwarna Tir.a5ia erk'ary, przy uL Oibo<r1ndokJiej ;na siedrzi<bę iPomańsklLego P.x;zedsię bd:orrstwa Budorwlanego iNr 4 oraz IW 2eg,rzu pl!"Zy ul. Obc,tn'yckiej; :z.aprzestanIie ber2JInyślJne,g,o wy,kupywarn.da .memli ornej i s,adów ,pod WIJiwestycje, gtly tymc7Jasem dIO rrealiza,cji pl1z;v'stępuje się !PO okresie ,trzech 00 pięciru lart; Ponorwnego tprze,ainalia.orwanli,a de,cyt7Ji dotycząoej budowy nowej flabryJ<d dombw w Ldu. Srrod0w4sko budowlane ,ocenia negatywnie pempe,ktyowę tej budowy bIIorrąc pod IUwragę jej koS7Jt orarL ozas reailiiza,cjli. Nweży wylkcmzystać ;istm,ejące fa>brrykli domów pmy lUl. Tir6jpole ł. w Suchym Lesie ora zw.aralIltorw,ać terminowe li pebne dOlSltawy materiałów ł. surow,cbw brud0'W11arnych; Przedstarwdende do InbliŻS2ej sesji informacji Pll'okJul'atbUry Wojewód1zk;iejzawier,ającej "roz1lczenle l1udJzi wpłyfWOlwyoh" za popełnione nadua; RioaJW.a.:!enie mot1iwo!ici przywrócenia teczek na prasę w ach "DuchU", bOlWllem kJoiejne. wyrgodne dla Przedsiębiorstw,a pociągnlęcie jest negoatywnie ocerniarne przez społeczeństwo; Podjęcie pr7£'Z włard.2Je miejskie k!rok6w a:mli,errzają,cych do realit2:acji w j.ak najkr6tszym terminie tak iZWaneo budownlctwa mieszkaniowego plombOWego na terenach uzbrojonych; Podjęcie .k41okbw w c,elu nIedo,ze.nJia d,o dalszej dewastacji terenów me1ornyoh w rejonr!e Cytadełii oraz Wielkopolskiego PackJu Narrodowe,g,o poprzez budowę d'omkbw jednoll'odt2:inrnych. . Radna Danuta Tomecka w sprawach: DostarCi7Janla beczkowozami wody pitnej dla mieszkańcbw rł: rejonu Sltarego szczepankJowa, pomel\Maó: wynlkl badań stacji Sacltarno-EpidemdoJogircznej wykazały, :!e Istnriejące tam studnie są zanieCt2:yszczone śclek,ami z pobLls>;<!ch szamb; Rozważenie mot:J:Lwości przywróceJlia. w istniejącym p1IDkcle ,rt>zlewni paliw przy ul. Ostrowskiej napelnlanl.a bU

Sprawozdania

tLi tUll'ystycroYC1h, 2: ikJtó.rego orzystają mliewkańcy N.orwego iMiasta IOlrarz połudmowyclh d W5chodlI1ich ll1edronów peryf'eII'yjlnyclh PO!m1lama. :Radmy Maciej INlOIW'1oki l2JgłOlSli.ł 'W1ni'Osek lO szy,bkie iPodjęcie ,decytZji w sprlllWlie iIoikMiJ2Jaejd 'i osobie €kspIoata,cjd ,nowego rwysypiska śmlieci. Wobec stale wZNlstającej masy wy'WIOŹ'c>nyclh śmlieci ,niec,zyiStości, rwysyplisko w plmól'wwde wy,staTc'zy aledrw11e ,na .najbliżlSZe ,d.'Wa ,Lata. !Z,aJjj,egi o dokaiLiac,ję IIIJ{)wego ,wysy:p1Iska me ,pr1zy.nfi!osly !rezultatu, boWIlem cr>a prrze'S11kiodJ2JLe staJ!lęly IW7'ględy hy1droJJog1cz'ne" ocIhrony śOOdo'WliSka, IOchl'iOIlY użytkbw 1"0nych' d leśnych. Istnieje ka możl!JW()Ś<:t :r,ozwdązania problerIl1U, m. in. uł"'Uchorn.lene na obrzeQou md:alsta stacjd ,przeladJunij!:OIWej odpadów komunai,ny.ol1, co 1UID0żi 'Lc>kamzację rwy,gy1plislm IW odd,egłlości okJoŁo 20 !km od rnjJas'ta,. . w okoliic'ac1h ObOl"'Ilik. Radna Wand,a llVI=urek w limlieniu mieszkańców i !KJomlJtetIU IOsliedlowego "WIIWgr.ady" poinformowała, da; 7 paMzlell'nlik.a ł,980 11'. odbyło si!: 2Ie,brane Itąga IKlOmitetIU .na prośbę i !interwencję mieSiZlkańców OIS!iedla domagających !Się ad właidJz WIOlje,wbctzkLch mie(jskWh lm"eaHoorwall1i'a postlUlatów d IWlMOsków wnoszonych wlieololkr,OIbn/le przez miesm:,ańcĆiw d ,k,omdJtet asle<'illowy dotyczących lZaniechand,a w.tÓlI-.nego pQd7JLa,llU mIlerlU,chomościl ma WilIIlogradach; ,pI'zeznac'z.ama na dJziaIki ,budO/Wlal11e boISk szkolnyclh przy Szk,ole !podstawowej Nr 38 i Szkole ,siPecjainej; do,pUlSzczarua da .zabudowy te..en6w 7JLe>lony'c.h w par.ku na Cytadeli; ,l1IieprzekraczantLa prozy [ok8llizacji st,acjd benzynowej par,ametrbw odległości od szkoły podsta'wa'1i\l1ej; wyda:wanda zez 'Woleń :na budowę ga:raży Ibez OiPIndd Komitetu Osiedlowego. Radna W,anda Marzure,k .zwróciła się o rz'Obawliązal1lie prezydenta iF'o:zma,n:iJa dO wstrzymania wtórnego pOd,:mału dzi,alek, srpr.aWliedliwego ;rozwiązania spornych kwestii oraz udzdelania rzet,elnych od.pOIWIiei ma w,gzystklie wnioski łaszone p,rZeZ dzialac,zy sarmorządJu mieS2Jkańców. IRadny Stefam altajc'zak prlzedstawił wni!oselk o rL/W1lększenie al,ad,zol'u alad ,dz,i!ałaJ.nośclią 'PIl"lzed5iębruoc'stw 21ajmujących soę cementamIi budynk6w mlieszkJalnych IOraz a w,cześn:lej,s2Je pek,arzY"'lanie <IimiJtbw pl1ze:zna,c,ronych na il"emonty 'Wy'konY1wane pr,zerz jedno:stk:l gospodarko a1i:eu.spałecrzmionej. ,Radny :R:oman ISlilskJi ,zgłosil diwa ,w:n1oskd dotyczące: U'twardze:ma Jlawierzchni d!!"6g połOlŻeooa chodnikbw w :r,ejonie osiedli lK!!"zesin)', KrzesdJnlki, MIln'i:kowo ,i innych cejon,ach pell'.Ieryjnych; iZwodociągolW.aollaa i skanalizowalnia tych rj-:mów, kJtóre lod szelśc.Lu [at nie ,mogą docrzekać się rea:1:l.zalcji.

,Radny Eugeniusz Korwel zŁożył !linterpe1acje ;w spralWach: C!LY masowe Ś11octokll pl'zeka'2JU będą illformO'Waly społeczeń'sbwo o pmebieg,u sesji Rady, albo,Wlem da tej pory pubHato,ry me informowały sZIC'zeg6łOWlO ISPO-' łeczeńs.trwa a !/OgłaszaollYch prrzez oradnyoh :iJnItell'peLacj,ach i rwnioskach; czy oniec:lme ł>yło ,2Japlam:QlWanie .na tak dużą Isk'alę modernit2:acjd dinter.na,tIU mliędzysoLnegp przY ul. Cz,e'l"emcl1ol'Mej i :to w ItNllkcLe <tl1W'ania r'ou s2J1rollnoego; czy słuszne ibyło wyposaanie tego 6Interil!Jarou w ,talk dJrlOe UlI'Ządzenia i meble. lRad,ny lKorrwed zgosLł w.nioski Q rwystąpiende do rwIam centradJllYch 'O lUIl"egJuLowande w formie 'u:st,awy oąrzku :wyszczeg6lniania pl'IZe2 pry'Wam,e 1P"laclitw,kli świadzące usliugd dła JIUdnoścli w iI'achlUJnkach i specyfdJ!:acj,ach roci2Jajów wy,kOnywaollych IlISIug d ich ceny celem UJ1:lemożLwlien:ia polbierania !l!Jadmtl.eII'l!lych cen; wY1orzY'Stując oIk!!"es przygotowań da wprowadrz.enia <reformy OŚW1aty alW1OdoWlej 'W1IItI.6sł 'o IZmli,anę Ustawy o K,arcie ,Praw i OboW'iązk,ach iN.alUcrzycieLa w takli sposób., aby objąć mą rówmieti: IWS'zystikilCh !instruktor61W n,aIUkIi Iza,w,od.IU 'W1srzystkiclh szkół p1'ZY:lJakladowych iW PodsGe.

Radny .sroalnlislaw w,ojsznis lnalWliązując do 1Wsk:ÓW lI"adne EeDJiJuS2Ja lKorwela w spralW:Ie wystawliama rachUJnikbw przez pryw,!łIt1nY<CIh !1'z,e.mdeśWbw za t2:lecone usłiU@i iP1'ZYlpo.mnfuał, że rl:a!l'!Ząodzeooe ,Rady MiIIlÓlSt!!"Ćiw rz '1946 !1'. aJoborwiąrzuje memILe,ślruików do sporządrzani1a !1acł1'l.lnków z wyszczegónWeniem wszystkiCh porzycjd i tnaLy ten pIl12Je;pis egze,kwować. rw przypadJku stwLerd:zen.ia prrnez 'IlSłulbIi'OI!'cę, !!Je <rachunek l2Jastał lZarwyżony, m'8ileży sKier'a/Wlać S!P!l"awę do IWIaścwego /Cechu lub Iwy RzemieśLniczej. ,Radny FraJlc5szek Baś :zJgło,sił dJnterpe1ację w sprawlie Jmedy 2XJIStanie przepI!'owadroll1Ja I8da,pt,acja wld1li IPrzy ul. Jemego ma I[JO'tr.zeby przedszkoJ..a. W Il'ejonie !ULicy Do}i;nJa na jedeln oddl:mał w pl12Jed,saikolu przyp.ada poinad c'zterdzlci d::zJieci, 18 budowa al'O'Weg!O przedJszlrolia w tym ronIie <:lJostala skreśLOIIIa z pdęcioletlniego plami inwestycyjnego. W.n!.<I&<:i ŁoS:lJ():ne 1PIl"'2Jez II'ladnegtO Rasia dotyczyły wyłąc,zeń IPrądlll; rwcześniejszegtO doręcz8lnla !książeczek inkasa 7Ja prąd ga,z rel!JCłsrtom d emerY'tom; 'abo:wiązkJu tUlPl"ząt,anlia lP'OrLOlstaIlOści po r,emolntach 'W toomiJroe dJw6ch dni po zakończenliu <remon!tów; lkon-trold milicyjnej 'w rejonIe 'Il1:Lc ,Cz,ajC0ej, nolJtna li 'Chw.LaIkJOwskiego, ponieważ m,a placu budowy przedsz,kola 'W g'ad:2JlnaCh plapołudnliowych d "I.'.IUec,zmmyc:b. g,romadzą Się pij,acy; n-adzoru ze strony f,unik,cjona,rLuszy ruchu droowegJo :MiHcjd Oby;watełskiej IUJiicy ICze'slalWa, poniewaź w <tym :r:ej'olnie p..zed przedlszko:lem kierowcy ,nie iPll'zestrzeg,ają Z'Il.akJu 2:akaZlll wj,a:lJd.u; rponownego rozpa,tr.zenli!a sprawy pll'zyśpiesz,enlia pr,zydziabu ,mieS1l)kanła 'Przez Sp6łdzdeLnię "OsiedLe Młodych" \PI'acownikorwi Zakładów iP'rtzemysIu Meta,lowego "H. Oe@ielsKi", k,tarą ,to sprawę ciadmy przyjął w czasie pelnienJia dY:7Jul'u w ..oku 1979. Badiny Andx"zej lPliotrowskl t2:lożył wIJJtasId.

w ,ij>roajWl\e iPl'1ZY budowy pa/WdI1oonbw hand<JJowyCih .na lOsLedl<aclh l}!jusa d Tysiąclecia, ikItćxrych ,budlO'WJa !t['1wa jru:! diwa [a,ta; iZOOOwiąrz.alI1ia ombirła1t1u .BudQWl1lanego "Centtrum" do wymi'8lny okIen iIIlIJb i,kw:ldJacji niedJoróbek rz,gOldinie z rwmaskamd iIIIllieszkańców Osiedla RIlIsa, ikJtóre :zostały złoume 'W rKiombinacie iWIiosną 1980 II". R1adny zapy,tał, czy rsz,ła iI1a Osied[u ,Rusa IZOOt,anrLe oddana dlO IUŻy!tik1U IW' 1rokJu 1981? 'Sądząc IZ tępu rrobót :prlZy !tm iObiJekcie, mOlŻna mieć .obawy, ,czy JtleNnirn ten ZIOstanie dotlrlZy.many.

l}!jadtny iSeWerytll .Majchrzak zgłosił WlI1ioskli w r,3lWlie: ,za,ł.oż.erna gazocią@u i wyasfaLto.wanlia ulicy Leszka Ol1a'z iZad.nstalowanlia telefol1lU w sk'lejp;Le SJ>OŻY1wczym rw ZdeJrlńclU. !Miaro rtIO IlIJaJstąpdć w Ilat'ach 1978 i 1979.. W ZieóBńau dy;rto,r IAJnton:i Ka,rwacikl lW'ybudolWla:ł ooIIJJeJk rekireacY'J'llY, w IktÓI'y;m lZadnstla10wał Itele:fuIn, ,a !Linia ,telefonierzna pmebiega Qlad p3JW'irolt1em .hal!1ldl!'Owm, kt6ry od diwudziestu lat !11de posiada !telefonu. }!jadny d,omagał się lPQWołanfua l"pecjalJne:j kJomisjd, która lI'ozliczyłaby wszystkich IwliJnmyoh ,naruszenia obo'Wliąrojących [IIl",zepisbw. BadJny Włodizirniierz Olej,nik, występując w imie;nfuu mieszkańcbw Sltaoołękli 1 Mariewa.. :złożył W1nfuoskii rw spr-awie: budowy p3JWlilonu lhatndJJQWiego przy ul. ,AJndJry,ooowskiej; IW'YbUIdJow,atna Ql'Qwe,go tJiub rwYlI"emontowania ist>nliejące@O sza,letu !PIlIblic!lJnego rw rej,onlie d'WlOll"oa ikJo1ejowe@O i i7Jb1iowego ;pTily,stanklU audobuiS!awego Ina Starołęce; l'ZądzenLa pliaQlU wyłąozeń IPI!'ądu .cJbejmując,eglo wszystkiie d:ZiieLnice m,ast.a lSo1!idarn.le. Do tE1j pory IIlsjczęOOiej pOIZba'Wlieni by'1i prądIU mieszkańcy ceijonQW pery-f,ecYljnych. ;AMewodnic:ząc'y '}!jady ,Józef S'WIitaj poLnfor,mowal r,ad,nych. że dJa lZapeWlIliend.a wszecOOlJ1'iormego i wnikliwego ;rorzpatrz.enJa w:oskbw i postuJaów łaszanych .prz P<1"acQ'W,nicze lZało@ po=ańskich :za,kladbw !P'l"8CY pod ,adresem wad:z ,miejskich, iPlrezydriJum Rady postalnorwienliem łZ dnlia 5 w:rze,śna porwołało s!!>,e,cj,ał<ny ze8!P6ł pod ptl'7JelW'Odnictwem prezydenta Władysława S1ebody. IPIr.,zydelll /Poznama WloadYl;barw Ślehod.a pl'zeidstarwi! ,kiell'lUlnkd d:ziałlanlia Urzędu MiLejskie@<> w ŚiWiełtle 'WInliosków 1 'Postu1aów rzJałó,g pracoWlIlliClZYch.. "T1reść postulatów - powiedJz!..ał na wstępie Włady.słalw Sleboda - jest wynJiJ<riem nal1ae,tających od .lat [J'robJemów, boląclZeik li lIliedorna,g.ań nlego żyoia, staI1lOlWi w;}"ralZ crlajY'WfOtniejszyc:h potr!lJeb ogó1n=p.ole<:znych, ,a takri:e potr.zeb lO'kII'eślonych śl1o,Iowisk, ..,a!kładów ! .f)l1U1P ZawoctOWydl. W [JQW5,ze'clhnej debac'łe ll!Jad s!p,arwarni kll'aju s:zel1oki /Udział łosiły lZaogil ,)J02Jl1'8ńsklich lZaJtladów PI!',acy. WmIIoskii tych załóg skiero'Wa,ne zos1Ja,ły ,,"o wła20z 1W0jewódzik:dcIh i mJiejskich, zjednoc.zeń oralZ ..esortów. IPrzeważa'Jąca część !postulatów, lkitórych adresatem były 'Wł,3jdze CeIl

'l.

tr.a.lne, drotycrzyla \PI'OIblembw ClQlWych, CJ2J8SIU ;prt8cy" lWymli,all"lu ur1Jopów itp. Wriełe 'WTIIiosków lZaJWliera.ło PI1qJ>ozycje :zmian rw :zakire,sd,e ,za'D!paltll'zelt1[a emery,taJm. [)ość 1ZIIli3c=a gTl\IiPa [JOs,twującyCh ądala 'W)p..owa.dJzeni,a 'bonów na mięso. Były Itieri: 'WIl1Iioskt d'Otyc'ząoe sPI!'ajW1d1l)e1llia lIladimWermy.ch dochodów Qliektórych gJrIUp s!pwec:znych. ,,'ZJnaCl'Ilia ClZęŚĆ rplOorlUanyclh 'Problemów 'WIiąże &ę w s!p066b bezpośred.nł łZ g1{)spodaitą miastla, w szc1zeg6J.Irośc:i 2Jaś ,ze ,a'W1ami ibiudOWln;Lcbwa mieslZikanliorweo or31Z poliltyką d7JLallU ,mliesa'ń. IU7Jbrojeniem terenbw, poprarwą iklollIliUlI1fuka<1ji, lI'ozbudową infl1asta:'ukJtucy :s'ocjailinej. glównne plIVJedmlk'oJIi, szkół, łob,kbw, ,a ta,krre ilepszym flUll1lkcjon'owlamem -sbuż.hy 2Jdl1Q1wLa. W;!,ele pootulatbw diOltyczyło QlajISZe,r1l)eJ II'(X1JllolnWalnej Ipoprawy IZIlqpaJtirzenlLa lI'y<niku ,Ol1az ,u!;JJIT3IWII1ILe:l1Ii:a dystry,bucji arty,kułów deficy1oowycih.. ",.W skliad zespołIu powołanego d[.a ł"OIZpoZlnania (pOstulatów lZałóg pr,aClaWnticrzych dotyc,zących ibezpośredroo problemów mlejskliclh wChrod'zą oboi!!: prac'own1ków Urzędu Miejskiego iPI!'IZIed.stawdciee dl7JiewlięctJu <naj'wriększych <7Jakadbw pracy, lIIlIięd:zy 1nony,mi Za.kladów ,P'rzemysłu iMerltałoweg,o .,H. Celskli", Dy:l1elkcj,i ,Bejonowej Kolei iPań!rtlwowych, ZakJładbw M.e<lJai!jurglClZlt1ych ",Pornet", IPtoznańskWej F'albryJkd Kosmetyków ",PoUena-Lechlia", Woj,ew6dlzk;Lego ,Prt2:edsłębiOll"sbw,a iKJomuniJI:acyjQlego d wnnyoh. ,z'e8!P6ł IniezwłocZl1lie ,podjął .pr,ace nad dokona'niiem ocelt1y ołeczne:j 5lus'2Jności IPOS2Jc,zólny,ch 'wniosków i postwatórw. IPrlzew,a:!,ającą c:zęść poatwatów stall!JO,wrią Pl!'opozycje słIus2Jne; :zasłnv.e2:ena mogą 'bu_ dzić jedn;ie możl'wO'ści iclh ll!Jatyclhmia r,eaJJiJzacji. iD1.a za,altwienia tych samych probiiemólW załogi p,ostuLują w niekt6rych P1'IZyp.adlkach - lI'Ó'żne lI"ozwiązalIlia. zyikładlO\WO w sp.rawJle "'aoJ<JOjenia tpQtrrz;eb miestzkanio-. lWyclh część wnoskiUjących domag;a się >wpOOrwadzenfua jednego <dysp.onenta W5zYIstkJICih Ql(l'Wo oQd,anych m.1ek,ań. którym był.aby sp6łd.mel0Z!0ść mesz,kaniowa IOraz ltkwtLdacji Pł"'ZY_ d.zLałów mieszkań - dla poslzozegóJ:nych ",akładów. 'Część l11atom;Last żąda iZW.iększenia lica:.. ,by ,mie5'7JkJań ,prileikJazYJW'al!1y.c:h d'o r02Jdziału :zakładom !pracy".

"BHans !potC1lJeb - mówił dalej Władysław Slebod", - k>tóreo d,okoJllJailiśmy IW' op.arCiiu o masowo rzgłasrza,ne PQs1JUlady rzałóg iP,r,acow,nj,czych, jesJt o'omny. W mlinionY'Ch J.atach lIlie uJdalo nam się lI"o2JWiąz,ać wielu bardzo. żyw,otnych problemów gospodal!",k;i mlejskJIe:l. choc;,aż IOCemliająC w sposób obiekty,w;ny, lIlIie mlOżna ;pominąć ,7Jnammego dOl"obku ost,atniego dziesięciolecia. Nie 'WIszystkie starand,a ;wł.adz U'wrień,czone lZJOiS,t'ały e-fetam.i inwestycyjnymi!. iNadal tI"WIają intensywne "'ablie' o Mp:rowadJzenle do pł,anIU budowy J1ooweo - taLa prrzy lul. M,a1jaikJowskliego. ,Wl'ac,ając do treści zgnych post1.1la

SpTawozdania

ttbw i 'W1nioSkÓ'W pI!'nę pod:IrJreśUć, że IlIJajOOtkld,wiej odczuwanym pl'I2JeZ mde=kańcbw jest brak dostJart.ecznej lJIOści m1eszkJań. Jelit f'utem., że medali okes oczekliw,8II1dia na mieszkame óbdzielcrre wy,nosi rw FOI'LI1Ianiu wy"ataŚC'1e łat. Na ldstach s!p61dzielnl rndes2JkJaJJJiowyoh figIU,l'IUje okołio 80000 c:zronkbw 1. kandyd,atów. W latach 1976 - JOOO, ,pr,zecdętnde w ra.m.aoh bUJdJOwml.c,fjwa wiellorodJzilnnego odJda.....'3iII() 4Ir10 rnLeszk,ań :re. W troku 1980 !na skJu<tek pOlWoa21nyoh br'akbw materloaŁorwyoh, zakłóceń w td1anspol!'Cde, a ,taikże w :zJW1IąZ/ku q; osła,bdeniem dyscyp1i.ny pracy - nie IOsiąg cndemy najWet /tej wdelik,ośct. Tymozasem spałlIlienie POfWSZechme zgł=anego :!ądam-a lO skóoende IOkII'e6U ocrzekiwacr1da ,na mdeszka.nde spółdzIelcze do l<at pięcdJu wyma - j-ak 00 wymika z dok.onaneo bilansu - co najmniej dW1Ukiro<t.neg'O 'W2l!"ostu I;Lczby ,budOlW1anyclh rndeI!IZkań. A.k,roaJ<ne m.ooUwości przerobowe przedsiębiorstw buctowla,nyoh są IlJnaC?Jnllie II1U;sze. Wytw6mie elementów Pl!'efbrykow'anych w SUchym Lesie, na Ratajach d Wnogl!'adaoh produkują l!'OC=ie elementy do 'bUdorwy okJoło 6000 mieszkań. rz pI!'Ze2JIlacrrendem zall'ÓW1no cH,a miata" jak i wojewódttwa poznańsklieg.o. ZM'liększen1e budowndot<wa w pI'IZyszłym plalIlIi,e pięcloletnlm do :!ądo pozlomJU wyma,g,ałoby lZ'arem pl!'ze2Il!JaclZema całego pocj.ałIU rwyt<wbrm z1ok'ali2JO'W,anyh w P02Jnan.iIU lila potrzeby mda:sta oraz zna1e2JLenie doo-aJtkowych moż]1woś.cd lW1:r;ros:tu mocy prze robowyc:h przedsiębio.-stw budownictwa mieszkaniowego. SiPc,arwą podstawową jest tIU wspomIlliana już przeze mnde budowa nowej fabryki domów. O ll'ea'LWację tego lZadani.a będ2Jiemy występować z c,ałą 'kJonsekwencją, bOwiem jest to jedyna doga do rozwiązania problemu mdes:zkaniowego w P=nanilU. "Nie da się rio r02Jwilj1l)ać ,nawet clzęścIOIWO poprzez przydział mde5iZk.ań. w starym bUdOlW>nd.otIW'ie. Zwalniana w drodt2:e na,tlUr,alnego cuchu ludmJOśc1 lliczba mieszkań, które pozo&tają w gestdi UrzędU, jest :znikJoma i rue .zaspokaja ,pozeb nawet tych rodzLn, ktbre znajct;ują się w najtTUdruejszych wa,runkach lokalowych d materia1J'lych. W Wydziale Gospoclall'kl Komunalnej I Spr,aw Lokalowych orekuje na zała,twienie 3950 rwndosków .osób, -spemiają,cyCih wymogi do 'UlZyskania tzw. mleszkBiIllła kJwaterunkowego. Tymca;asem na listę przydrziLałbw ,mieszk,ań na lata 19'19 - 1980 ,moglibyśmy ująć tylko 280 rodaJ!n, zaś Da li.stę przydt2:Iałów p,omieszczeń IlJIImępc:zych 926.

Dotyc.hcrzas ,zala,twiono około 70% spraw.

"W::chodząc je:lna'k z zało:!enia, :!e kaMe 'Ilzy;,kane cy wygospoo8Jl"owane mieszkanie !pOZwala na spelnienie oczekiwań kJonu,etmej rodziny .i dia tej <rodziny jest sPI!'awą wdeI.kiej 1\\I':;,gt .- Urząd Miejs!<i podejmuje ro.k.i w kierunku bardziej 'acjonalnego wy'kor,zysta.nia d.struejąc)'ch :zasobbw ,mieszkanlowych. PeIW1Ile rezerwy mieszkan!owe widz1myw ogr.am.!CIZeIl1dJu pDIWo!e1'7.Clhnd \Uy1tJrowej paJed :s:!ębdarstw d 2aJkladbw. PlrzePl!'ow,adzany przez Urząd (pII'IZeg:ląd obiektÓIW ,mieszkJalinych, 'Użytkow.anych akJroaJtn.ie na cele bIIlIrowe ujaw,nil, że CIO Dlaj,mniej O m" porw.!er17JC.hJnd można ,by ipl"2JertJnac,zyć lPOIl1JOM"I1Iie llIJa mieszka'Ilda. DotychcrzaSOWi użytkOW1niCY ;ndechętmle rezy,g,n.ują IZ .ponoonormatywmej pow:Lermhnd. biIlI,rowej, 2!aldady jakby me rozum1lały w IProblemu. Mimo ,oidJwołań od nalSZYch decycYlZji .w pmedmlJOcie cewliIlidy.kacjli tych ,po,mieszczeń. ,nlie będziemy lI'eZyać z tej diI'QgJ! szUik.aJnia dodatkJorwych ,rndeszkań. "W ikomple,kSie siPI!'aw m:!e.szka,nLorwych ństotiIle. enaozen!e lIIla ,taJd;e przyśpdeszen.le buOOwn:!.crtwa :lJndYTWiduaLnego. Postulalty wiem . rzakładbw lZawier,ają :!ądoandJa zabezpieczenia .ella lich pIl"IaOO!Wl!lików dzLalek pod budownictw,o j'edl!JOl!'odJZ!.nne. W r,am,ach r>eaLi.zowanego ju:! pla,nu udostępnienia dJ7Jtałek, Urząid będzie stqpniowo żądania te 7Jaspokajał. Od x,okJu 1976, w wy.ndik.u wtór>nych podziałbw nierucoomości! uzyskaliśmy w rnLeścde ponad 2100 di2J!a.łek bu,dowiLall1yoh. ,CZterdzieści proceI1it z tego., !Zgodnie z oborwliązującymi plI'lZepiJsami, nadano właścicielom bąclż członkom 1ch 1I'OdiZin. Z poZl9stałych ,1300 d.zLałek 40'110 prIZarz.aIlO do r02Jdzlia1u lZakladom pracy. Pol2Josta,ł'e drmJaŁkJi zdz:le1one 'Zostały proporcjonalLnlie między lI'óżne grupy społec!ZJ!l()-zawodowe. Do kJońca 1980 ,roku .oddane IlJOStaną j,esZ'Cze 184 d.zIIal'kli pod zorgan1lZowme budowniotwo jedll1orodznne. W pierwszym półll'oczu 19'81 11'. od,danyclh 7JOStanie doalszych 228 działek. Na lata 1001 - 1985 pII'Ogr,am rw tym zakr>es!t! przewiduje Udomępmenie .inwestor>om jedlnorod2Jinnego bucroW1ni!cftw,a og6łem 'POnad 3000 ,dzl,a'łek".

...p:roblem podstarwowy - mÓW'!ł dalej WŁadysław Sleboda - stanow1 lZaopatrzeIJliemLama w wodę. O ramie zaspokojenia po.trzeb w tym zakJre.sle m6wlłem ,szcrregółowo na poPl!'zedniej sesji. Dziś przypomnę jedy-cn:le, że poważne niledO'8tatkJi, ktbre odc=wamy obecnie, zostaną zIagodiz>One w. przyszłym IN)ku, po zakończeniu części. Ipl'ac przy budowie nowego ujęc'ta wody wr.aa: ze stacją ;uzd,atnianda i urnądzendJamli torwal!'t2:yszącym4 oralz magistra1i w,odocląg<owl()-pr>zesyłowej oZ MosLny do Poznania. Zakończenie :realizacji tej :tnwestycji przewWz!ane jest na rok 1913. iNa wykona,nie programu inwestycyjnego w ,zakresie wodociągbw w latach 1981 - 1985 potrzebne są nak1ady w wysokości bUsko milIada czterystu ImilJJOonbw zrotych. POwucnych alakł,adbw .wymaga te r.oobudowa siec! ciepłow.niczej. Aby zajpe'Wn!ć właścdwe ful1lkcjoIliO"wanie sieCi grzewczej, agorlnie 1Z żąclania'mi :r;głoszonyrnd w postulatach zał6g - ,onlieczne jest przeznaClZel!J!e na .inJWestycje w ,tym zakresJ.e w latach 1981 - 1985 okJoło jednego m!lla,rd-a trn:ystIU m!lionów złotych. Pll'owadzone alttlUalnie prace, ktbre na !'Ok

1980 zamyk,aJą się W10tą ponad dwustru sześćdzliesięciJu mli1iJolIlów zrotyoh, k,onclentrują się na budiow:Le ,,1:1JachodnJi.ej" magistl'ali ciepŁownJiczed, ,k!tooej aJa,koń.czenie lIlasltąpl rw ,1002 11"" ma,gfusibralld. ."wsc,hodlfij,ed" :przeWliJdlmanej do wruchamie.nia w 1001 r., a 'alkże .mag,tstr,aJi <da Osi.edlla 'l{,ope,1"1I1ika z ternndin,e,m reaUzacj'i na roik- ,198. Lnwemycje te poprawią wyd.anie zaqpa tJrzenie w enell'glię cie!plną OsiedLa KiOlpelm;Lk,a 'OC'aJZ polepszą og;rzewanie osiedli mies:Ma,niLolWych .w !NoweJ Dzie1nicy Mies2JkJam:Lorwe,j "Rataje". "K,ol,ejny !problem., szeroko 1>odnoszony 'pI!'Zez :zał'ogi poznańskliclh l7JakładQw pracy - to popr,aw,a ikoImJu.ruiika.j .w m5.e,ścde. Na jego ro!&Wliązanlie sldadoa się cały ikomplekJs l7Ja,gadru.eń, wśród których domitnującą rolę, j,a d w popr'ze,c1nlo syaliizOlWanycih t,emaaclh, BtaJnowią sprawy !l'nwestycyj.ne. :P<odejmowane !PłfIze,z l.!rząd ilm',okli a char.akJterrre orga.nizacyj!nym w mJiewdelkim ,tyJlko stopniu lagddzą ItrTUdnoŚCli, iMiasta ,pOlSiada 1lromplekJsowy iPI'0gJI'8m 1I'I();Z'W10ju k<oI'II!llI1i:k:a£ rnJiejsk;iej. Obejmuje 'On w ,pIier.wszym ;rzędzie lTozrw6j komu.nLkacji trarruwa1'orwej. Wojew6dzkie Zjednaczenie Przedsiębiorst,w GOf;podar1ki iKolI1lU.na:Lned i MieS2JkamWwed Illa realil7Jację zad:ań w dJ:1Jj,edn.ie komlUJI1ikacj[ 'W tLa'tach 198't - .1985 ,zgłoSiło :l)apatlr2Jebow,aroe ,na środki a"żędu mdlialrlda rz:Łooych. W 1>l-am:ie iLI1IW1estycji kolI1lUnai1!nylClh na raik 1980 przeznacZQ,no .na komu.nikację ,114,6 II1ilian6w zła,tyoh. ,ReaJizacj1a tpOSt1uLalt6w l7Jał6g poznańskich !Zakład6w pracy rw ozaikJres,ie 'komulIJlik'acjd 'będJzlie IIIJOżliwa yłko rw p.rzwad,kru lpelneg,o zagw,ara,ntowa.nia śrOldik6w ,na najblliZsze łata rw wy,sokośc:i ust,alonej ,pr:zez W<>jewócl.z:k.1e Zjednoc.zenie przedsiębd.orstw Gospodarki Komu.nalnej 1 Mieszkaniowej. , ,,,'POstuLaty 1Z,a:kbadów pracy potwierd,:1Jiły, liż mezwyJ<le na:birnmiałym w odcl7Juciu społere,07Jeństwa problemem jem JI1.iedosotatec,zna sieć ż,łobków, (pII'IZecJ.szk,ol:i d 1S:M6ł. W roku 1I.J'I': liic,zba <d!zLeci rw WlieKru pr1oods:Ma,!.nym fWYI"asila fJf1 670, z,a,ś rw roiku 1980 - 32 844. ,Ama,}o,gio1ill!ie d'o sz6ł <podistaworwych w rokJu I978 :uclzęszczało 45 906 dJ:1Ji,eci, .a w rokJu 1980 _ 49 124. w.zrost iliC7Jby miejlSC w pl'acach apteki !pTiZedszkoiLne,j i 'Szkołach ,następorwał :zmac=ie wO!lndej, choć w [,ataClb. 1976 - 1980 oddano d'o lU:!y.u iPliętnaś.cie :nowyc,h przed,,:Moili ar,alZ ,tlrlZydzieŚCli. <ttI1zy prJZedszkola rw ad,apowanych ,mies2Jk'an:Lac'h s!p6łJdzieLczych d innych ,buldYiIJJkach. Mimo IUlzyskania tą drogą 3850 miej'sc rw dalszym cdągu przekr'a,czamy 'obowiiązując,e n,ocma'ty!Wy - obeonie na k,aMe stOo m1€Jj,5C pr!zyjętych jest do przedSzkoli l35 dJ:1Jieci, a alk,oło dw6ch tysięcy d'Zieci w roklu ,1980 lilie I7Jnallazł.o miejsc,a 'w p,rzedS.zkoLach. p,odobna sytuacj,a jest w szkoLntctwie pods,ta<wowym. Spośród siedemd:1Jiesięciu oztere,ch s:M6ł drzli,ałający,ch w mieście tyLko dwadZieścia sze(>ć pr,acuje i!1la' jedną 12JmLanę, tI'lZYdlzieścli Id<wlie na pÓI!Joo['ej zmiany, a siedem n.a dwie l1iub lpon8Jd dlWiezmialIlY. Aktua1nd.ę Ir'Oo::IJpOc.Zęto bud'owę S7Jk6ł iIJJa Osiedl,acJh Rusa i iKr,ad.u !Rad. !Niie 1Z1tikJw:id!uje Oo Jror1ieczności :n.aJl>CZ'a,n.ia OJW1U,:mni,a,norwe,ga, lI1a<w,et po row 1982. W tej sytuacji U;r,ząd podjął kraki na iI1zelcrz rwygo'sIPOdaOIW'ama dodatkowyclh miejsc w przeds2JkolaCh li ISzkolach 'W ,ramach 1st ,nlie,ją,cy'ch rezerw. Widdmy je, j'eślli chodzi a ,przedszkola, w <wy,kOl1'Zystaniu 'WIiellU sal ,2Jakładorwy'ch i św:ie,tUc, ,w JtJtórych d.OtycihCIZ,as :zajęclia ,od-bywBiją się s,poradyetm1;Le li ło w ,godlZLnach popoŁudmorwyoh. Obecnie t["JW1a pI1zeg1ąd tych oiOOe,ki6w. S.w1adomi jesteśmy, :że przedt;tięwzięcda <te zwią2)aJne będą ze IZnaczny.mi 'tlrrll'cLnoś(jj,alIIlJi oroganizacyj!nymJi i dlatego tI'1a:ktujemy je jako Irozwiązan.i.a doraźne, któTe .nie mOigą wywierać WjplYWIU 'IIJa real],zac,1ę ,normatLnego pOOgll'a'mu ,rozwaju w d['odJz.e d.nrwestycYJj,ne,j. "N,ajw:iękJsz.ą bolączlką .mtieszklań,c6w ,jest obeonie dl. okres wyc:zekiw,a,niLa :na ł6żkt> 'W s14Jd:ta:u. iRaJCIy,aLna poiPxawa 'W Itej dl2Jledzlin:ie JIThOIŻe InBi$ąrpić tyłko po rw:y1budowatniJu .n,owego sZIP'tlala.. iPe\Wr1'e zła,gpcWeme 'lIiedo,boru JTIJi,ejsc moona O'SIiąfJl1ąć ,popr,zez IUd05,tępn.ie.nllie rw S2Je,I1SZyJIIl niż do,tąd lZakJresIe .ogóbo'WJi mJieszlk-ań.c6w miasta ISzptaoJi 'TeSlOrtowyclh, a !WIięc JPdłsk:ich Koilei 1Ba\",stwOlWYCh, Minlis,terWw,a Obrony Na,radolWej :i .MiJndsterst'W18 Spraw WelWnętI7Jnych.

,,:W skalIi dotychczas .nie spoty,kanej 17JIIlIIlie:Jszyla się plUl.a to'Wiaxów pOiZOStającyclh 'W gestili Woj,ewódzk)tega PrzedsiębLorstwa HanJdilU 'Wewnętlr17Jneg.o.. 'W,()\bec powszecJ1JnLe rwystęplU,jącyc,h m:i,edo'OOrów Ina ory.nku. wy'Woł,a,nyClb.

bakl1em sur,owców, niekorzystlIlymi wYlnikam1 osią,gn!iętymi w iI"o1ntctw;Le, z,akł6eenLaroi rw l1':y1tmice ptr'acy !pI'IZe,dsiębiaI1stw, a t'aikże 'znac2Jnym spadiki8IIl wydajności /P'I"acy - 300oni.ecz.ne staje się rwy1!rorlZysta'nlie wszelkdch moŻ'liw.oścli, klt,óre nied06tatiki te .mogą łagod,:1Jić. 'Wysiłki rur:zędt\ mają ohaJrakteiI" doraźny a O'raJn.iz,acyjIllY. Teg,o ,rodzaju CIOzwiąza.niem ,je1st de'cyrzj.a .o 7JWięikszeni.u zaap'atraJelnia ,bufeJ1;ów rzJaltładorwych w przetwory m1ęs.ne. W ponad lSZeśćcl:1JiesięciJu oza,kJład,aclh rDaperwIIldo!1lO dostawy <węd,Lim w gil' anicach od p6Ł1xJ1rT8 do drw6ch ikil'OigI"8JIJlQW ,na pracown:iJka miesięc"mie. Jest to maKIsimum j-aiklie .mogliśmy lpII'Zie2JIlaclZYć na <te,ga <t:y1pU sprze,da>:. Uwa2amy jedn,ak, liż dLa ClJał6g objętych mą s1;,anowi <ta istotne udogodnienie. W celu pO!pII',arwy jakości prodll.lJko'w-a,nyc,h wędJlin prnemysł ,mię"'"y w iPoznani'u otrrzymał poileceOJlie :zmiany narm produkcyjlIlych uędnliaJących ll1JJl11ej:s:zy 'oo:1Ji,ał su.bL'3<tytutów. Podjęta już rpoodlUk,c:j,a ,wędłÓlIl z .uwz,glęcLnieniem noweJ ltedtnoil.QgH p:r:zymiolsła odCI2JUwalną poprarwę [c:h j'akoścli. ,BOn.aJdtOo .oram:iczony rZJOS1tał wydaJtnlie asOlI'ltym,en dostaCIZ,anych ilIJa ,rynek wędldJn. Zam:i,ast srz.eśćd,ziesięCILu pro

Sprawozdania

dUkJo<wanY'ch ootychclzas, IObecI1le ilość gawlllków rm-edJukow,aJI1iQ idoO szesnastu. "Wobec złej j,alkoŚCJi wędlin pOdukoOWlalllych przez OkcęgO'we 'BrlziedsiębIDrstwo lPI'2emysłu !MJięsmo PD'!>ta.now;iono rzma,czną część Itej [prod;uk,cjli pZ'e,lmizać lW'<I=tatom r2Jemieś1nJiczym. W!P'I'owa.rlz!Ono pełną kontrolę m:ięsa i je,g,o prze,tworów :pmez :lliuro Oidbiorlll J,alroścliJo'wego 'P'rzy 'WojewódrzJriej ISpółdzie1Jni , .s.pottywcqw ",S,po'łem". ,J'ednym "'Z iSJt<Jlt.nych ,zadoań (Ul'zę.d'll jeSt spr,a'w.a łagodżenia ilstnJiejącyclh lniedoborów ,oraz w,Ła,śc'rwl8 dy!>trybuoja o:p.ałru [ memnfuaków. lNieurodrz,aj ziemmaików slromp1Lko'w.ał "'ea<liIzacJę pJJailllU 'zaopatrzenia. Wojerwódzik.a 5;póld2Jielmia Ogrodnlicza me rwy.k,o:nała ,planu dostaw '1.1SItalO!I1e w rwy1SOlkJOŚC'i 00 400 ton .o ponad ;10 non <ton.

iNlisk.a cena detaUcma .ziemnliaik ów ogl'anticzyła :2Jnac,znie ich apmedaż .na aglQwdlSlkalCh. Oały cdęża:r zaopaU:z:enia mie.s,zkańcQw przejął w tej sytuacjoi handel /Uspołeczniony. Mimo 'ZWiękmony,ch dostaw ciągłość spm:ed,aży w iSklaClh me jt u.t>rzymywana. N:lekOITzY'stnie 'pI!'Z reaUzacja i2J8Q ludności rw ziemrrak:i :poprrz,elz l2Jakłady pr'acy. Należy 1s!plOdziewać się, że n:ie 'Wszystkie umo:wy w tY'm 'Zakr.eslie 2Jost,a'ną rwyOOonane. 'w t2:wlią:zkJu .z Itym Urząd Miejskli podjął enerczne kcokii w celJU uzySlkJalllia dodatlkowej puli all1tyJwłów slubsydLa,l1nych, ,tak'ich j,a.k: tryttikd, !Ziemnialki [JlUree, ma,kaiI"ony itp. WOjerw6da Spóbd:zde]n!La Qg:rodnic"a popmez swych pr,zedstaWlicdelii pl'owad1l)d skJup ziem:nialków w :innych ,WIQ'jerwoo"twach.

'W świetU.e posm:latów .zgłoszonyoh ;pil'Ze2 bal1d'zo dJużą gl'lUpę zakładów !p,racy :szczególno rz.naczlmla na.beI"a r,awa z8!Perw:niea :teI"enów pod PiI'a,coWlIllicze .otOdy d.ziJalkOlWe.

Tl'IUdlnoścd w :zaoP8ltiI"yw'amiu się w produkty warzYlWmo-oW!OCowe or,az coraz powszechniedsze dążenie .do spęda;rW,a ,wolnego czasu porro miejscem zakania powodują .wydatny ","z:rost ,zapotl1Ziebowamlia llIJa dziatki pl'aoolwndc2Je. lZ'a.Sjpo,kJojen.Le tego :zapotJ:zebowania, ktÓlre a:kJtuaJnde WY'l1aIż.a ,się cyf,rą okolo 17000 ogród:ków, w warunkach miejskich ;nd,e jest rprolste. W !panach zagospodall'OwanJi:a prrzes1Jrze,nne,go ,zareZE!II"W'OWall'1iO 'wprawdzie olwło 100 ha pod ody ,diziallwwe, jedn.e są to tereny 'Postające w uży,tkowan1u ,państwowych gospoda,rstw :roOLnyoh, spółdzielni prodJucy,jlllych i ,roników. w "wiąZku z czym dct1 IPr,zejęcde może n..astą.plić ylko pr:zy 00chowaru1u wymogów wy,nlikających iZ przepisów lO ochronie użyt.ków :rolny,cih d nastręcaJa bail'dzo ,pow.a:łme trudnoścoi. Należy podkJreślić ponadto, że o.bszar ten pozwal,a lIla IZOIl"galll:iJzolWarne mledfWie 2300 IQlgród.ków. W rzJWiązikcu z 1y:m pOdjęte llJost'ały ,k>ro.ki zmiet'z"ljące ido ,wyznacze,nlia Ino1wych 'teiI",eIllÓW, ikitóre .z /U'w,agi Ill,a <LotyClhc.zasowy S.pOISÓ.b wykorzystania mogą być przeznaclZone pod budowę ogr.odów ,dzi.atk>o'wych. PI'IZegląd ter,e

nów 2)ostał już dOkJo<nany, a 'Wstępne propozycje .będą o!PIl"lacOlwane jeszcze rw bią.cynl ,roku. iPlroporzycj,e ,e dotyczyć 'będą rw głównej mierze jednak me BO.2Jna.nlą, a l'ejon6w podmiejskich. 'Zaapolmjenie po,mzeb następować 'będzie sUlkcesy'wnie w ciągu ik.Hku najbliższych Jat". "Omówiłem na.ji:sto1miejsze problemy - powi,ed2Jiał lIl,a zakończenie Władysław Sleboda - k.tóryClh o'ZWiąrzar1!ia domagają się załogi pO.ZJnańich Izakł,adów pracy. pr,zedstaw.ilem Itakż,e rw ISpolsób majba:rdziej ,ogó1ny ,kieiI"un.k:i.

dzi,alań podej.mow,anych dla lZalatwienia shIs.znyc'h żądań ludzi ,pracy na,szo miasta. 'Beadizacja poS1t1uJ.altó,w będlZlie jednak możJ.iJw1a >tylko wówczas, .je,śli ,WSfZyscy stwo.rzymy klU >temlU WalI1UnlkJi. WaJI'runkiem .zaś podstawowym je'!>t pr.aca. Ko:niec.zne jest nadrobienlie powstałyc,h 'W .m:Lnionym ok:reslie zale,głości w Iprodukcji pr:ZeIDysłowe.j, szcrre,gólnie zaś ;ry:nlkowej. PiCJIW!Szechmy wzrost plac" k;tÓlrY iffiiał miejsce, z k'aż.dY'm dJniem pogłębiać !będ:zie d tlak jlUż dobkliiJwe niedobory na lI'y.nl<iu. Nde ISlo,wa, lecz dyscyplina i poczucie 00po'wie<1ziaIJl1loścd są drlJ.ś poti!1zebne na każdym stanQw:iJskU pr,acy.. Jestem prz.e,kona,ny, że po:zn.ańJScy :robotnicy 'i <wszyscy m1eSlZkańcy mias.t.a jak za,wsze waśclilWie ełnią swój obyrw,atellsk;i o.bo'Wią.zek". W dyslk1u'sji :zabll'al głos K,ai7!Lmiel!'z Mielec, I)JII'rlJew'odn!ic,zący Komisj1 Wychowa:nia, OŚWlia,ty [ KuitlUiry, ,k'tóry zw.rócił .uwagę, że w B02Jnaniu przybywa iI"ocz.nie 11 000 dzieci. Na sku t,ek rozbudowy rnJ!asta na:stę,])IUj ą pr>zeISU.n.ięcfi.a LudJ1Jo'śc!i z centrcum d'o nowych dzliellnic, 18 .w zwdą.2JkJu .z >tym k,oncentracj,a dzieci 'i .mICJId1l)d€ży przede !WSzystkim w tych dlZielnicach, rw 'których Ibr,ak [J1acówek oś'w!Laoowych. W imieniu Kbmi!>jli PI1Zedstaw1ł następujące 'WJJJio,!>ki: ,l. O pr,zY12Jnanie Wydziałowi OŚwlliaity i Wyoh:ojwania Unędlu Miejskiego iimJitqw n,a realizację kaopirtaJ.nyClh :r:eIIliOn1ów .placówek oŚw1ia,wwyc,h; 2. ° wykorzystande pom!ieszczeń rw osieid1lO'wych domach kultucy o.,az sal konf,e;rencyjny,ch .dmyClh rzaJdadów przemy'slowycth dla po,czą,tow.eo nauczanlia sz,eściol,at,ków; 3. O !przekazy'W'a:n:1e pr:zez spółdzielime m:ies.zikJaniowe pomieszczeń na przedsz,kJola 'W lSIt,amle /Surowym or'az złaodze:nie Ipr"ez Stację Sa,nIi,tarno-Epidemiolog:icrz;ną przepisów, co by pOlz;woliŁo lila szybką adaptację tych pomiesIZJc:zeń. lNastę,pn:ie radny IKazi,mie,rz Mieloec zapy,tał czy Te8ltlr MUlZyclzny winiEn m1eśc,ić się w brudy,l1Iku, w kltórY'm w la,tach ()up.acjd h&tlero,wskiej naddoiW,alo się .mliejsce J()ażni POlaków d c,zy 'W itej sytlua,cji mlie n.ależałoby p,r'ZeZI1J8Czyć Ina ten cel np. Domu ,Kultlllry ,;TroJka" lub innego ,bUdyonkJu, w kJtórym Te8ltr mógłby d,ziałać rw .l<>o:r:zystniejszych waTunikach. W związiku z audycją :radiową mada'ną w DndJu Nauczyciela, w której autortwd.erdl?Jił, iż unalUczycieile Bą łapówkarrza.mli.", r,adny IZWII'6cił się ido obeonego na se,sji Wojewody :PiOZllJańslkdega a :niedapu's'zc,zenie dlO UIOgóLIlILalllLa \podobnych apiniJ.<i lO pedaogaICh, bo,wfue,m 'wywle'r,ają one n;,ekarzyst1ny wpływ ma c,angę :zawodu nalUc:zyoiela d kr,ZYIwd:zą 2KJecydowaillą wlększ;ość pedagogów.

,Badny Sitandsław Galasiński 'llI31wią2Jując da wy.powiLedZli prezydoe,nta m5.asta wjaśnU, :!,e <Z ,kJonitrow.ersyjnyani poSltIuJ.'aami :n;,e wys,tąpiło Wojewódzklie Zczesze,nie iP!rywa,tme€i o HalncUu ł Usług, lecz gcrupa tak:sówkal!'lZY, kór'" ,2JoTgallJJirlował'a Wlec przy ul. Bema. (Radny JeI1ZY .stJed"ańJski zapyty,w.ał czy istot<me c:z;as rwyczeikiwanlLa na ,mie5'Zk,anie sp6łd'2ielc'ze mUSli rwy>ooslić od j,edenastu d'o tr:nastu l.a,t d c:zy bud<OfWa nowej fabrykli dOmów jelst jedynym r01JWiiązaniem p;roblemu m.ies2Jkaniowe#)? Zgłosił ,W1niosek 'o podjęcie badań nad możliwościami skrócendJa czaw oc:relUwanJia ma m1eszkaillli'a da pię.cdJU at. !Radny Stefam .Raltaczalk mówił o kJry.zysle zalUf,aroa i j,a ,przykŁad pod:ał. te w dniIU 19 gJrUdnia 11978 r. :uożył rw Biurze MiejSkiej dy iNaT'OdQwej s1edemr>a,śclie wniosków, a 4 stycznda 1979 11'. lO,trzy:m.al iZawIadomieme, te sprawy t,e lzostały pra:ekamlne do 'wlaściwych je,dnJOstek.. Na złożone .wn:los,kd ,Dtrzymał ,tY'l.ko pięć ,kJomkrletnych od,powLedl2Ji. Welokrotme <na :se!1Jach Rady podnosił i!;Pr.arwę prawtidłowelg,D zagospodaa'lowaiI1lJ!a glruntów: 1'!Oilnych. W tym to .ceiIJU <występował m.dn. lO rła,c;ję Irneki MJichałówk'i, na abrzacl1 a..tór,ej mażna !byto odzys,kać kli1kadJziesląt heJkitaów łąk d uży.tków zieLQnych. iBllUll'O Pla11Jow,an1a iPlrze:strze:nnego nie ,od:ziło się na r'elację l7Je /WZględQW il<:roa}ob1'1azorwych. Radny 'W1n1i6sł r6wmeż v zbad'8il1l1e spr,arwy wiI'enów nad JerzioiI'em :Mali1;,ańSki:m 0'1'18Z iZa S'tall'ołęką. Od ;r.ołników wy,l<Jupono tl'lZyd7JieścIi 'hekItaiI'ów glrlUntów .pod przyszłą autostlr'adę, kJtóra dotąd ,nie powstaŁa d IOd wgo czasu 7JLemfua leży 'odŁogiem. ,Radna iMarli,a Piast/USzewskJa-Włoc,h 'W1n:1oma Q uporządkowanie l 2>agos,podal'owanlie okolic lI1owlOteIru między IULlc,am.l BnińSlką li Krańcorwą. :Rada pl'lZyjmując da rw3Jdomoś,cIi informację ,Pr'erzyde'llIta p01Jnal1l1a IWra.z ze zgłoszonymi. w czalSlie dy'skusj.i wlndoami 1 u'W1agami 7JObowlązała ws:zy:stklie komlisje dlO kontroli rwyJkona:n1ia iZgłasza'11ych przez załogi iZakładów !pra,cy postllllat6w li lWn]oSlków.

..w następnym pi\llnkce pOirządkJu drzJierunega Il'Ozp,atrywano sPiI"awo,zd:anie z dZiałalnoścli M.tejSkie,go Kmni1;etu <K()IIl;troli S.połe,c,znej ?Ja okre's od 1 sileiI"Pni'a 1979 r. do 31 lipc,a HIllU rr. "W okresie sprarwo,zdalwczym - czy,tamy w spiI'aJWIO,zdaniu - Miejski Kmnd,t,et iKoIllbroLl ;Społecznej odbył dwa posiedz,enia .plenar,ne, drzy posi,edzenioa Pc,ezy:diium oraz szeŚĆ marad ll'Oboczych z do'raźnie powołanymi zes;poła,mi. W wy,niku skaiI'g oby'wa,te1il p1'1ZeW10(1.nicrzący

iKocm1tetIU w cztenaSltu pI'IZy.padkach dZiałając jako :rzecr/Jnilk 3<0..101'11011 społecznej iJJnterwemorwał ,bezzwŁocl1Jnie. iM.din. 'w slprawach: Iniell',ze.tern.ego wylwnand-a usŁug il<:f,alWieciklch; wyikJwa,terorwanLa dzik.ch lokatOO'ów; niegospodiar.nioścli kierownictwa 'ZakladJU R.emontorwego SprzętJU PrzeŁadlUnkowego; likrwiId:acji IZalkłóceń w dosta'waoh wody dl,a mieszkańców lWI\,e:IJOIWców !tlr 3 i 4 lIla OsieKiWu Wieł.kiegO' ,pa:IJdlzde,rnik-a; nieuozciwej gospodarki 'O!PatoiWea. prrQwadzone,j p'rnez 'admd.l1i>st1'181torra dOImJU !przy ul. MaltejlkJi 58. .;Tem:atyikę pllien3l11nych !posiedzeń omlitetJU oraz IP'rezydJuum staI101W'\ły m.iln. .ocena re,ali",aoji lbudownictwa jednoOrodlzi:nnega w łatach .1976 - 1,979; iPr,zes,til':zeg,a.ue postamow.Leń uchWJały Nrr lilBf/8 Rady Minastil'ów z dnOJa 10.08.19'78 r. IW spI1'awdie d,81I:szego lZa.ostr2Jenia walki z pIIjańsJtjwem l alkohoH.2:mem rw zakładach p1'1acy; ustaloenlie rwspóLnyCh d2fuaŁań z p.aństwolWyrmi 'Ol'gan.ami .korntrolli i ścigami'a; oceny bu rre,alizacjd a:a!1'Ząldzei[la iNll" 4,9 iMiJndlStra Handlu Wewnętrzn.ego !Z d11iia 29 listopada 1977 11'. rw <>prlarwle l'iO<2JWoj.u systemu a,gen.cym.e,go w Ih.andlu we'wnętl!''lmym. ,,;W OIkire:slLe a'W1orzd3IWozym :zeS!POły K,omtilte,tlU przepI'owad,Ziły ogółem sześć ,kontrol:l: 11. We Wll'ześniIU 1979 'l". przy IUdrzrałe czŁonków Komisji :Zdil"olW\ia, !Sipl'aW iSocjanych i 'OchI'1Ony S1'1od,orwIiska, KOm]sji PrlZestl!'Zeganta ;l':r'8JW'a li iPomądJku /PIUbUcznegO' Miejskiej Rady iNaJrlodowe iW ośmliu _kŁadach pracy iW spr:31WdJe d.aiJJszega ,zaostrzenia walki z plij,aństiWem d ,a[lkJoholizmem. wy:ndki .ty,ch badań konti'o,linyoh IOra:z :zalecenia p,okontl!'oLne 2>0stały omówilOlne za .pośred.rulCltrwelm Wojew6dziklej ,Bady Z'wliljlzk6w .zawodowych na konfeI'encjaCih s,affiOiI'ząd,u robotniczegO' i :zeb..,an!iach lZW1iązkowyc,h w wdększych 2Jakładaoh pracy; '2. W ,p.ażd'liieI'lIlliku 1979 ,r. zespoły kon1;rollne iMiejsklieo iKoml:tetJU KOIl.woli .społeC<lln.ej oll"az omisj<i Goopoda,rki Ko:munaLnej, KomuniLkacji l Łącznaścli MiejSlkiej Rady Narodowej dokJonały ikon1lroLl fup.;kojonQlV','all1liJa milejJsJmej komunikacji aU1obu'sowej i 1ram'W1a'j.owej w g'odzi.naoh SZCrzYltlU .pl'lZelWO'ZÓW !p,asaQ:esklich lod 6.00 da 8.00 i od W.OO do 16.00. W re,zuJ.jtacie ip111zep,r,oiWi8d'ZOnych badań kon'troLnych pod adll'esem WoOj'ewódrzJkdego Przeds1ębd'OIl'st1wa K,omunikacyjlI1ego prz,edŁo,żoOO zalelcelma; 3. W ,ma'l'"CIU 1980 11'. doraźnie powolane rz:espoły k,ontrolne pr7Jeprolwadziły :l<J0Il1,trole w bazach materiał,owych komb1Lna'tów bII.1doM'"La,nycih i na !pLac,ach budowy w a:akll'eisle g,os.podarowanda maszy:namli, nalrzęd'lJLmnd li J'Ilateril,ałacrni buIdOlW1a.nymi. KOIJl1;Ol"ole wy,kJarz;a,ły s'zere,g ;ra<żących uchybień, rw Z'WIią.zklll z ,c.zym pod adresem kJierOlwmików jednostek 'budowlalnY'ch wysunlięto pisemn'e zalece:nlloa pokOll1,til'O'lne, a dyr:eikcję :PoznańJskiego Zj,ed'11O'ozem1a BudowniCItwa zobowiąa:anO' da spI'aIWdzendJa sp050bu wykonailllia zaleceń; 4. Równj.ecż w mlalrcu 1.980 Il" . pme,prpwad.2JollJO kOill

Sprawozdanietc,olę rw d21LesięcilU maganaclh hail1dlorwych WQjelwódrzJkieo PrzedSiębliorstwa Han.dJIU Wewitlęt=ne 1 woJewódzkiej .sp6łdzliel,IlIi Spo:!y,wców ",!Sporem", cerrem 'lLsta1enlia rwaTUn<ków ma,g,aa:ynow3'11d.a tQwIar6w li rodrtJajów rtJo'W1a'rów lZalegających ma,g,azymy. 'w Z1WIiąZkJu IZ lujlaW1nionyi111i w czasLe kOlllltro1:i IlIiedocliągmlięciamti !kIierowniJcy jednosteik h.alnc\lLolwych zostali zobowliąooni dIO LiiklWlidacjli ucł1Y'blień; 5. W <kwłetlrlilU 1980 'l". przepcowad11JOlIJO <kon1\J1"dlę zaopatll'lzenf.a i d'un!kcjonowanlia ISkilep6'W ,motoll'YIZ,acyjnych iPańwmv"go iPa"rz;edsiębliorSbwia "Pol!!IW2Jby.t". :I{,ontro,la potIWde[1d!zIBa !powszechną QpdJnlię o nitewyata.rczającym tł;aopatrzenlilll s.kiep6w mo,tQryzacyjiIlyclh; 6. W majru 1980 r. jkon>tynruow.ano cykl ,bad.ań on>t'oomyclh na !tar.v'islkach E'1<nn,anJLa pod iką\tern rzetełniOśCii oibsŁu klientów, uwid1ocziIlien:Ia cen jeda1lOSltk,owych d oennWk6w maikisymałny'dh, legoaoo,zacji i'Il.aIl'Zędrzli !II1iLeIl"tt1licrzyoh" 'WaII'ul!llków sanWarnyclh m1Iejsc 'I\PIl':zed.ay i wari:ności ksiiążeczelk ;2JdJrown.a.. KOIIltll'01e Itail'Wlisk ornz ee zaleceń pokJon>troliIlyc:h prlZyczyl!1!iły się do I)?Opr,awy sy,truacjd na taIrO'W1i.Skacł1". . W dyskrusjd ,nad &pl'awo:zdall1liem jl3Jko IPlell'rwBZY \Zabrał gŁos Il'aidny lZ1b1igniew !SobCrmk" kitóry pr"ZY'IJlOInnB:ał, że w IIIkwaLnej sytru,acjd lpO!JiItycwnej" społecmej li 8lTlClzej rw lkII'aj.u, na IC>I'gany lkJoIJjtoI'oli spad,ają szczeg6łiI1e obow1ią>zlk:i. Intencją 'ustawoda'wcy przy powoływaniru ikomd.teltów kon<trJolli spoleczneJ byŁo pronieslienie 'l'I3IIlgli lkio.ntrjOU s!połecznyc:h jakJo w,neg,o czyt1J11liika lW1:Mki \Ze a:jawns;Jmmti spolec7JIllie megaJ1;Y'W1nymi. ",Ze r.alWOI:zxIJan5.a \PI'IZedłożoneg,o ma d7i'siejmej ISesjd wynila jedn02Jnacznie - mówIiJ: dalej 'l"a,dmy Zbin.ie\W lSobczak - :!e Md.ejsik.i oonIiJtet lKm1itIl'.oli :SjpołeC1l)nej rw swojej d7iałałności zamiast ;L11iS!P1.l'OIw.ać inme organy on>troWi S!POŁe=ne !Sam pmy ic<h IUdziaJ.e włączał slię do IDe:ry!tioil'yc:;mej pr,acy, zajmując się xó,wmeż IOOZJPaJt!ry'wan.iem d'ndywlidltlJałnyc:h IPrzY!Padkó,w iIlegaJt:v1wnych zj8IWd.sk., podcs y wfi.n5.em tOI!1 pl'zel}oazYW1ać otrrzymyrw.aiIle syg,nały w!aścdJWyrn organom rÓ\VlIlOClZeśnlie egzeikJw:uO ąc szybkość., jaka,ść d skutecrzność d,ziałania <tych organ6w,. a,k l'o:mnnl,ana 11101a KiOIDIi<t'etJu dop,rowoozHa do <tego" :!e stał Się jeslzClze jedinym organem JrollJkoli. Z rna<tetIliJa.!ów nlie wynilka" j,a;k'i,e 'byly ,efekty przekazywlanyc,h zarreceń poIkonJtiooI:nych; czy :P:relZy'dIi.u,m iR:ady 1'Oiz,pairy,wało liI11forrmacje 'Ko.mfutertm a ujaJWnionych zjarwisk'OOh" <wymających skutec'1Jna p!!'zeciwdzialani,a. Właścliwe zl"ozumien5.ie roili d miejsca KO'I'Imtetu .będlme jedną z form IUrzeczywstnierna demok,r,acjd socj.a,liistyoznej w naszym ,kJraju". Radny Eru:genusz K()[1Weł lPQWiedzIał, :!e MJiJejski KamiLtet 'KontroH ISpołecznej <w:inien zajmorwać się kontrolowaniem dzalałnoścli organów admdJnistll'acdi państwowej, ,Wlsp6łprlaC'Ow,ać z komis,jamli M.1ejsk5.iej Riady N.a,rod'o

<wej [ Woje\W6d'l!kdrn om1tettem .Koi111troii 8połecZtnJ. lPonaditto lWIi'lrl.en opiIDorwać w sprtarwaclh przyd,aJtności d sbusZJ10ścd iIl5.e.órych pil"ze!pisqw pr:3iWl!lycth. ,Rada IPmyjęł,a s!Pll'arworoanlie IZ dIZ:i,abalnoŚCli iK,Qmfutetu iZalecając WIP,rO!W1ad!zenie u,wa,g i wnJiolsk6w wyn;,k,ający'ch z dyskusji przy ,apll'acowyrw'analu ptanu J)ll1acy 'Komitetu na Il"dk mas.tępny. 1Siptr'3iw=da-nie z wykonama ,RLanu Społeca.no-Gos;podarczegJo IRPmva,jiU i budże,tu poznani,a \Za t1'!ZY kJw1a1!'itały ł980 r. prnedlool!1() Il',adny,m przed sesJą, a talkże irlformację p:rrzerwod.nicrząe,ego MejSk'iej KamiJsj:i Plal!liOfWanfua BolesłajWa MatczaJka Q przebie,glll on:ilJnlia lZad,ań pi.anawy<Cl11 na 110k 1980. :RJadlny AiI1<tom :FI1etl'zyk()lWSkd, pil'IZewOOmczący Komisji Bozwoju GoSIpooarc:reg,o :i Zag,ospodall"Owama IPr:zestl1zennegD pmedstaw.il ,opdJnl\ę o Itym S!Ptl',arw,OIZdan:iu <W limdJeniu KaIII1fusJjd d ZietSI>OOl iRa.diny,ch PI01Sk::iej IZjednoczoInej P.arrtful Robotnicrzej.

",W OIPinlili do iPIl'8JlU na <rok ;1960 - powled2Jiał (j.ałe ;r,adny A'l1,wnl P:ietl1zykkI - pt'IZed;st,awdotne,j m'a lSes,jd rw d,niiU 21 JlUtego 1900 11:'. st!w1iell"di2Ji.liśmy, IŻe do{;w1ad,czenila ubIegłych l'at rwsIkaziUją, :!e nie aM'SZe to, co. przyjęliśmy IW 1P1an.i,e. potl"af1my dopil'OW1a.<Wić do pomyślnej re.alizaeji d a: tyclh eż WlzgJ.ęd6w :K,omisja uW1a:!:.a za celowe 7Jw.r6c.ić szozegóiJną UIW1agę na przetdsięWlZięda i śa:'odikJi, jalklie podjąć należy dla pomyślnej realJj;zacj iPIllllnu S,paleczno-tGo!\POdarczego RoaJw,ojru llIJa Il'ok 1980. Od iki1tkJu jlU, 1aJt kbadJziemy IIlIacdsk na S[prarwy gQ61PQdaT1kJi komrunaiJnej, o.ś'w1a,ty li budolw,nic,tW1a mies2Jka.niOiW€,gO, lu:waŻ'adąc prlZytjm.oW1ane w iPlan.ie zadania <za md1liima1ne dla za,p.ewIIl'ienia pos'tępu d Il'orz:wojru. .', W ty,ch <t.roony,ch W1a1!'iUllIkach IUzy.s!k,aUśmy w lmliklU dl2Jiedzimach ,narw,et ooll'dzo dobre rez.uta<ty. !Dziś jed'!1.a<k :iJn>teresu,ją nas sprawy iIlieIZ'Wy.kle rważne dLa nna,sta, w <których pastęp jest niezadowala'jący" a naM1'et rytyc'zmy. czeg61ną tl"oSlką m&jpawa nas biudioiw.nIict'wo mieszJkJanli.orwe. W inf'oc'I'Iu,ej,i pll'zylPO=iJai!1Q" że plan Ina rok 1980 1l)alkŁa,dJał \ł;'ylbudO'wlalme 600 rniels2Jkań. iNiest!,ty, jruż po zatw.ie:ridzeniu lIlIa S€5'j.i pllian ,budloWl!llc\jwa mLesik.a,niowega u.sta'lony 2IOstał prz,ez iJnwelStOIra i wyik,o.na'WCę rw porozwnileniu a: Wojmvód1zk'iim Zarzątdem R07JbudQwy Miiast i Osiedli WiejsJkiClh w rwysoJoości 570 mtieszkań lto jest o 1152 mlieszJkJaniJa m.nie. Atneiksem do. <\VIojoeJwQdzikieg,o iklo.m:pJ.eksowega progI',amu rea ld..zac.j:i IPlanlU uspołecZlllionego budoW'nlc'uwa mlies2Jk.amowego z dn[,a 21 ld,pca 1980 r. zmnlejS1Jo,no lZa-dama llli'\Połeczn.ionego !budaw,nic,tWla mlileszk'anJiowego w lPaznalliLu a 880 :msrz:lk.ań. Komisja 'Ilrważa, że S[p.rarwą równie w,aŻI1ą :Fa,k 'ł>iud<OW1I1lic\tWo mi€lS(lJalnio<We - a :ile me w.aŹlrliejszą , - jest zaop,aItirende miasta w rwadę. !DO :itnfor.macjli dziś przedsta,wd,onej

105;pmgmemy dodać, że nalkady na o1nwestycje "woda dla ,PQ2!llIaI1ia" wy,nosiły 'W Planie '131,3 anlillion6w zł. Decy:zją- iP'I"emiera IZ dnd.a 25 lut 1000 r. łęk:sziOniO ,w ,planie re,a[izacyjnym Itlaklady Ul.. ten program o 137 milton.. :xł., tj. dlO łąc,znej rwy.so'kośei 3.14 mI.!:Lonów u. Jedli/ak w wynLkiu op6źnlień wykomłJwczycn domna,no rwe' owroześniu 1980 r. korekty harmono!1Jl"'amu zadań d,I1jWestycyjmych doO łącznej wysokoścd 266,8 miliona zł. IAIkJtua'1nde !Więc wy:k;ona,nie ,prpgramu "wIOda dla ,Poznand,a" :La djziewięć miesięcy 1980 11'. !Wynosi 154,3 milio,ny lZł, co st..nc>wi 68% wykJonan.ia skoryg;owam,ego planu realizaeyjnego. iMłiasto posLad-a znaczną liczbę błUdy.nków ,w ,tz.w. staych łZasoba.cih mieszkandowyeh.. W !tych ....,obaclh ZII1ajd/Ują !Się Il"ównież pla.CÓWlki oświaty, kuU;ury d sztuki. Z tych t w/ZględÓw zasoby te były .ni.ejednoko'tnie iPl"2:edmi,otem ocen iZa1nteresowanych komdjsjd d <Rady. KomisJa tRo7JWoju Gospodarczeg,o li .zag,ospodaIlOlWani,a Przest1'1zennegQ lWyrażała troskę 10 utrzym<łłIllie tych zru5ob6w w ;nałeżY1tym stanie i niedopuszcz,e,nie do d,ek'apilta.tizacjd budYłllków. PI1Zedst'a,Wliony rw informacjo rwysiłek lPl"2:ełcWwiko dekJa,pLtaJi.zaeji zasobów jest nas,zym zdaniem mezaitlował,a1jący, ... .liczby lI"emoIJItowa,nyh budy.n!tów wYkazują tendencję mad'edącą. ,Zd..niem Komisji na !ten st,aJIJ. II'zeczy .obok przycrzyn natury 011"ganizacyj.nej mają 'WIPły!w błędy pla,nOJWaJnLa i w 'biiJ<ansowaniu !ZalJożeń lI'oz'eczowych planu .ze środkami P\"'ZyJZDlany,mi :na r,ea.1iIzację. Uważamy. :!,e przyjmOWlaJle przez ,Radę plany rQZwoju ospod.arłCzego miasta Bą, a przynajmniej powIinny być, w pe1ni popac.t€ btłansem środk6w. j,add.e 'Urząd ma 'W s,wojej dy5PDZyiCji. Tymc,za,sem stan fak,tycz.ny w tej .dJziedzlinie na d7Jiewlięć miesięcy 1980 ir. jest następujący: specj-a,liLs,tyc,zne pl1Zedsięb1o,rstiW1a budownictwa komunal-neo tylko 'W 58% ucrzestn1czą w wyJkonanilu .pl..'nu remo,nt6w budY;lI/k6w ,m:i,eszlmJmych. N.at'omliast zlecehia na ;pozos.tałe 42% lokowa.ne są w sekJto.rze nieus.!>OeCIZI1ionym. Jed,nak iHm1t na roboy reffiO'l1tOlWe pl"2ez telIl seik.tp,r IWynosi akbua.Jnfue ok,oŁo trzydrxieści milionów łzł, natomiast wartość l"obót 'l"eIDontowych Izleconych pmekiracza cZlten!zieścli d:wa miLLony zł. iPodobna sy;tuacj,a !iSnlieje 'w drzdała,ch ",o!,\W!a!t,a j, IWYchowtanie" IQI'Ia!Z ."lkll1I.tura i sz,tuk,a". "W .op.niii dlO PianIU na 1960 'l". .dJuzy .nacik położyliśmy na łkonieczność ,poprawy 1ZaopatlrizeJLia ludmoś.ci mi,ast;a,. \'Starama., jaklie w tym zakresie pOdejmuje Uząd Mias,ta, spo,tykają się 1Z naszą pełną aprobMą. Uważamy za ikomeczne pod:k'l"eśJdć lI'ów;nIe.ż postarwę ,tych IPralColWłt1ików ha.ndlu, ktÓrzy czyu1dą wszyJSltikJo na II"Z€CIZ pozyskilWam.. masy towar,owej na rzaopat<menie m:Lasta. N!Le enia ,to jednak faktu, :!e lIla cynku zaopa,trze'nlio:wym są duże nap,ięcia; rejes,truje .się pmypadk:J. źądama wy.górIOwanych !Cen a:a <towary

I. ,usŁugi, braJQi w C1!ągłoścl rzeda:!y pod:" stawQwych artylkiułów spożYłWClZych i prze,mysŁOiwyc'h. Na podstalWie zgłaszanych Kom1sji Mmiosików IPranIemy 6cić uwagę U,r:zędlU ;M.i,asta ona występujące .na cYMU po,2Jnańiskdm bll',alkli ar,tykułÓłW, kJtórycih podaż w d[mych wojew6dlztsw:ach jest 'Wy,stall"C,zaąca or,az dysproporcje w pOdziale masy 00:waII"Olwe,j l"ozjueIanej na ipOs.zczególne lI",egiony ik"'aju. "Brag'l1łiemy równ!LeQ: WIl"ócić 'uwagę UII',zędu Miasta lIla des7JCrze j.eden as,pekJt rw naszej działailinośclL: czyny oleczne podejmowane "MI mie,śc:i.e po,magające w efe,koie IW i'motny !Sposób ła,giOd:zJić ;na,pdęca w gospodace miejskliej. W,a,r,tość pIanOłWlałl1ych czynów SIPOłecz'nyoo w PlOznaJ!1j;u na rok 1980 wynosi 1135 mlilion6w zł, rz. tego ma czy;ny o hall'aikJte,l1Ze ;Lnwesty,cyynym 'Pl"IZy!palda 29,1 mULona rz.l. - moc państwa IW realizacjd tych czynów w form:Le dotacji lZapIano'Wiano rw rwysokości 15 mli[Wonów zł. Przyznana <przez Woj.erw6drz.ką. Komisję \płanowaTha dotacja do tkJońca 1W'1"2Ieśnia 1960 11'. wyniosła 7 milion6w ,zł or,az w paŹ<lrzdel"nilku dod-atkOlWo 400 000 1Z1, tj. łljCt2Jnie 49,3% pltlJIlQ'Wanej wieL!wścli. Sądzlimy" e Umząd Wojew6dJlJkl ,maJąc na uwadze cełe, j..ki.m służą ipOdejmowoaJne czy.ny SIPOleczne, iP'I"ZYaJrua mlias,tu doda,tkowe środlkd do ;T'OIZId.mału.

"Posiadamy w andeścIe łdobre ,pt'any 'zagosP'otdaOIWao11łiJa przestr'l€,nne,go pDIW1iedrz.i!af na zakończenie ;radny tAintoni .Pletrzylkowskd - IP"P1'1awi,ajmy ty.lilm zasaJdy wypełnia,nia WJ ooipOwdednią itlreścdą. Myślę, IŻe gKlyby wcześniej zas1ięgano opin.iJi Rady d Itaklich enwIZj,aJstÓfW Po1Jna,ni'a, j,akiClh zrzesza TOlWal1'1zystwo iMilośnN<óW tego miasta, w pmedmd.ocie 'aII'chitelktcmrozn.ej tceści lU,nliknęJibyśmy wieLu błędów i słuSZtlłej ,ytY\kli mieszkańców ,,'p,ropolllując OIbYłWa.t'elom :racrny,m przyjęcie informacjd doO wIążącej wia.domości, Komisj,a Izglasza wn1;oSE)k, aby rua n.adbHższych posIed.zeniach K.omil;;ji :Rady omÓ!'ń"ić wy.n1kające iZ tej Lnformacj'i pl"IObłe,my :i przekazać je do lUi'ń"zględnienia w :pLaJnach pr.acy Umędu Miasta na b1e:!ący !rok". 'Rad,a przyjęł,a sprawo2Jdianie z wykonania iP1,anu Społecrmw-Gospodoarczego Rozwoju d' budżełtu ppznran.ia za tra:y kJwa,r,tały 1980 c. 2Jal-ecaJjąc jednocześnie komisjom Rady, ,abY ClZiUwaly mad ,bdeżą<eą l"eali.zacją lZadań wy,nałkających z PLanu i biud:!etu on,a rok biący. linfo.r,malcję o lI'e..Jizacji Zmrządzenia Nr\ 49 MiinU;stra !Ha[)jdWu W,ewnęitrznego a: dnia 29 llistołpada 1977 r. w sprarwie ;rozwoju sy,merrn.u agencyjnego 'W hialIl,dłu wewnętr:znym złożyła dyrełkJtor Wydzia1u Handlu li UsŁug uczę-au M.iejlSlkiego Jamna S;zc'zaw.ińska. "W pubJd.c2Jnej dyskusji - POiwiooziała ,na w.s.tęp!Le ,J'arUJna Sz,c,zawińsrka - kl"zyżują się s'Przecz,ne opinie ,na ,temat Ikoncepcji handLu age,n

Sprawozdania

cyjnego" jego f'unkcj,onQlWl8Jl1.\<a, jego społec;z:nych r!'!IPerkrUlsjL W niektoÓrych opdJni,aoh dają I() sobLe znać SkJrajne IPo,glądy i oceny Inegujące asadność tej formy zarządza,nia ISklepamli. U podstaw tej oceny leży m"!1JUment dotye,zący :/Jawrotnych i lSpl1Zec'znych " .poc21Ucie:m i:'ij>ralwiediLiwoścli zysków ,agentów.

Podstawą dzialama sieci ,agencyjnej jest UciIYw,aŁa iNr ,160 iRJady Mdnisków " dlnia 3 listopada 1977 <T. oraz wydairle .na jej podstawlie 'ZaTządzenlle NIT 49 MdnJistra Ha'IldllU W.aw.nętlrznegp ,z dJn&a 29 listopada 1977 r. " póżni'e'jsz}'1mli Izmlilana,mi w ,spr"lwie powolana co żyda d pl"orwa,d.Zenia pi,acówelk handl1orwych, gas,tco.nom.Lc,znych i IUJslugowych n,a podstBiWl1e umowy-!Z1ecenia. Wydanie Pl1ZedIl11oto'Wych lPl'ZeiPisów miało na c'e1u p''de W1SZystkiich liikiwidalCję nierentownych !plac6welk h8lndiliOlWYch, zŁagootzenie .deficytu IW.trudmienJi:a w handŁu, rwzbogae,eme masy toiwarorwej Dla !r}'1nku rwewnętrznym i 2Jaa:ngaŹiowanie środków wlasnych ,agentów. Na obszal!'l2Je IP071n,arnJi.a Qzffiła 388 pl,acĆfWe.k agencyjnych. Idetałic"mych, a plan !Z,akłada do końoa 1980 11:. IUruchqmiieiIlie dJa'lszych ca:t,erdrzlestu dwóch plalCk. "iOceniJając :d1zIiaŁaność agentów moźna rn6wdć 10 ,pozytywach i .neg,atYfWiacih tej formy pracy hall1rllu. [Jzięlkli PMejśc.iJu na fOlTrnę ag'encyjną przedsiębdoil"'stwa uzyskały m.in. oszclzędnoś,ć IflUndUlS7lU !plac 11JIiesię,cz.nie 0Id jednego ,miliona C2<t.elrystu tl1Z}'1nastu tysięcy zł.; oszcizędność Jrotsztów ,ogóLnych o m!ilion sto tysięcy IZł; lWYe1imlinowandie merentownych ploaeówek: 'halndloiWych; mdąŻ'enie <transpOll'tu i eki;p ;remontowych. Co zate,m :lrzyskało społeczeńs!tiWo? Generalnie uzyskano: pD!P11"1Wę IPOI2J101In1U d spr'alW1ność obsługi; poprawę zaopart;Irnia" bowiem wykorzystywallle są źródła zd..eeen'trailizowanych lZa'kup6w; wydlużene CIZ'asu pcacy <sied handlO1Wej od półtor,a do .dwóch gOdzon, a w branży krwi'a',eliaxSlkiej 'i OIWocowo...,waTJZYfWI1Jej "UlZysJoano lIl,awet pr!ZedŁuiŻenie czasu pr'acy ;placówiek od dlwóch do cz'terech goidZiJn. W wie1u sklepacih IUlZyskan'o także II'OIZSzeT:zeme aJSOr.tyrmentu. W sklep,ach naibiaŁowych np. 10 wy Jrooby CJUJkLerrncze; w slklep<ach QW1OC'OIWIO-I\Vair!zyrwnyeh o kJwi,a.ty d odlWl"otnie; w ogólnospożywczych o artykuły gospooaJI"stwa domowego" dr'ogeryjne lub O/WlOce i wa'Tzywa. ,Każdolr,aoWl() jednalk WJPl'QlWadze,me i rozs,ze,rze.nie aso'rtymen\tlu porwoduje kJonIieczność aJIIliiany umo,wy .agencyjnej, ponliewaiŻ w ślad :00 tym 'id,zie .zIW1iększen'ie o;płM:; jaką poszcrzególrni 'a'l1lend muszą ś<"i;5 aa zasadzie odp'ł,atnośc'i na r'zeciZ p:rze,::1'ębiorstwa. "Nie 'o wsz-stJćch pl.a,ówk'aeh agencyjnyclh m.ożna mówit dobr:ze, rw wieLu boWliem zanotowano szereg mank'amenów. Należą do nich w srzc,zegól'Ilości: ISIamowolne za.my'kame sk,lepów i ,niepr,zestrzeganie ustalonych gpdrz;,n hail1idIu; z.awyżanlie cen; brak <książeczelk OOirowaa, istotnych pr.zec.lez w handLu <sp<JŻYIWCZy.m; sa'lIbOWOline przebranż,OiW!aII1d.e sklepów 1IJjp. pasmaJ1Jteryjno-cliziewilJa,mkićh l!1Ja g,aJlante,ryjne, papier.niczych na zabawkamkie; lZabiegi 'o tOlwaJJ:Y deIiicy.to'We. iN;Lerwą-t.pliwy wpły(W .na !Wiele lniedociągn1ęć m,a f,alkt, :!e z pa'zy,g,otoIw1a,niamli halndlowymi nLamy ",aloedw:ie srześ6dz:ieslęcilll 'age,ntów. ,,1P['jzeklarzJują,e lnfoirrnację na tema,t :reailiz,ac,ji uchrwały o lPolWołandJu h.a:ndliu agencYJnego.. SltWlieI1dlzić nalerży, że IUja'W1ndły się błędy, a także falkJty ,będące w Ikoloi2jl z pI!'Zepisa.rrn prra'W1a. Pr!ZeIDBiWdia :to !Za koniec:mwŚicią ,r3(W'nienia diuIJJlrej,ol!JO(Wania cj:i i na[eżytą o,rganiJzacją <kontl!'oM plalcbwek ,a.gencyj'nych ,na wszystikicih s:zc,z,ebIach oraiZ za beZIWęd.nym doskool'alen;,em f,ormy halIllCilu lagencyj,nego. .J'est rzee,zą w.ażI1ą, żeby zagpspooairOlWy.wane były I!1Jatychmiam te placówki, .kÓlre :pozbaWione agentów :stanowną dla .spolieczeń.st!wa powarżale IUtI!'udndenie w - ,paitr,zemWu. W chWlili ",becnej jest takich :zam'kn:iętych sklepów d1Uw. W dlzielnicy Wllila - dzli€!W1ięć. IT';rze'ba zatem =zególnie .na pe'l'yferj,ach) w syItUa,cj.ach Jciedy fbrakJuje .kiandyrdBlta na ,a,ge<1'llt1a IPrzechodć Jt1a 1;ra.<lycyj:ną for.mę sprzedaży. Nie jest bowiem ważne wy1konywalll'ie planów u,r,uch;omden!iia sieci agelllcYlIlej. :Ptrorw,a.<Izlenie hancl1u a,gel'1CYj.neo w ,obeonej sytuacj1 podażowej nie 9$t ,rzeczą ŁBl1:iWą i Inależy przy,pUISIZCrzać, że IW dal$zy.m ciąglU będą l'e;zyacje a: 'Pr,aey .agencyj.nej. .Jest j,edna.k w:iei\ju a,gentQw, którzy c.ięż,ko p,r,acują na .,!lWIOje", l71Wią,zanych od wietu la,t !Z ha,ndlem i dla iktórY,Ch zywdzące jelst 1U0góllnienl1e, :!e rwszyscy agenci mają tendencję do ma.krsymahzacj1 rzysków ,za wsZieLką ce:nę".

lRiada :przyjęł.a linlfp,'l'lffiację do 'aprobiującej 'WiJadOJI1JO,ścd.

lP.rZioo przystąpem.iem do gło!lOwa'Ilia nad pnodelkit'em uchwały w sprawILe 21miany regulm.inu fHady l'ad.ny .Józef ŚwLt.aj wyjaśndł, że propon'olWa.na zmiana jest podytkOlwana rwejś,ciem w :!y,ele z d,niem .1 'WII'ześnlia .1980 r. USIt'BIWY o Nracrzelnym Sądzie Adminis.tlracyjnym o<raJZ zmraną KJOdekSiU POIstępowama AdlCyj.ne11io IW zaik'T,eSie !kiel!'owarnlia lIUb pIl'Tzeikazywall1i'a prf2Jez l'a.<I,nych wniosków tOI'IaZ skarg dro rad nalod<QWyClh. ;PlTzepls al'1tyku1u 237 fi C! zmienliOO1ego KQ'delkSu przeWiduje. 1110wą ,;,nstyrtu.cję sadarnia p.rzez radnych skarg w,e wł.a,sny.m 'imieniu lIUb przekarzyrwa.n.iJa pa';zez IllILch do za,ł.a'Uwienia skarg Inny,ch osób. Ponadto, zgodnie z powołanym a,rtykJulem 237 fi C! !i. 'a,rt. 2.47 lKodeklsu P,ostępowama AdrnimlistI!'acyjnego termdm ,"ał.atw:ia,nia skal'g i wnWosków 'wnoSlZonycih przelz l1'adnych lu,b :zJa ich po,śred.nicitwem <JIkreślony I2JOst,ał na mt,e:r'naście dna.. W wyniJltu pa'lzeproW1adzonego głoS!OIWlania Rada (podjęŁa jedrnomyślJnie Uch;wałę w spra

wlie 7JIIliany regulamdJnlU Mlejlwej Rady lNialr\oo'I>'Weo,. Przed pr,zystą,pLeniem do g1)osow.anla nad projektem uohJWały cw spl\8IWle zmiany ,nat2:W .rrl€ikt.órY1ch uJJLc głos zabrał sMretlail"z KOm1tetIU OSiedilowego iFa;biLanow,o 'KJonr'8Jd jd&ek, Iktóry twlieTdlzl!, że proponow.ane zmIany na'2JWY 'Ulic w rejonie uliic Sw:!ebodzińskieo - WDłowsk1ej - iSiLerad7Jkiej me pasują tematyczmJie do tego rejonu. Natomiast mogą być rzJasltOlSOIWane IW rejoonie Nioweo :MiLal'1t-a. Można przyjąć JI"'2J'WY u<lfuc PO,c})iOdzące od ,mały.ch miast leżących w wojewódrkł.Wlie ,pcmIafu>ldm., ale :nie ma pot,rzeby łwno.ro'W1ani,a iPI'2'ez naid8IWamie uldcom In8I2JW m1ejlSCowości eżący,ch w !innych ,wojE1wódach. K,oond,et OsiedliO'WY ed&tarwli rwłasne 1PIl"0polZYcje m",dama n=w ulioom rw tY1m rejome tym 'bairdczie'j, :!e prpjekt uchwały nie był kioOllSlUltow,any z samodem mies7Jklańców. lP'l'IZewoidmczący Rady Józef SwMaj rw dmlelIIi'U iPlrezyd3JUm =propcllllowal rozpaitl'lZel1le projeiktiu uc,hiwały na n'astępnej :Selsjd MiIiIkliej Bady NaII'Od'oweJ po ,upt'zedndim przeanaJIDzoJwa.'ll,1Ju pll'OjekrtIU uchwały IPmy współudzi.ale pl1zedstaJWiclieli To'waTzystwa Miłośników Wal'1ta pOIZII1a'llia ONIZ Komitetu OSiedilpwego ."FbianOlWO". ,Rada jednomyśLnie zamroeptowała propolZycjl;:. Odpowiedzi na inteT1Pelacje i 'W1n;Loi.

,Dyrek.to.r IWojeJWód2ikiego IZjedn{)C1l)en!a PlrzedJSięJ)iorst,w Gospodar,kl Komunarnej d :MIie&Zlk:am.QW'ej Jan :Róż,ańSlki iUd'lielając odpoWIiedzrl. lila .interpelacje i WlIlWoslki wyjaśnił, że: 'ZdednoczeI1l1e .otll'zymało polecenIe nMychmiastowego 2Jb",dama prZYdatności do l!ij)o'żyCia wody cw studniach w iS1zctzepanJkaWlie, Spła'WiiiU, K'TIOestnach i Knesi,nlkach.

BorzleJWlllia ga= ,p.-zy ul. ,Qstrowskiej ,me może dalej <nape.!nd,ać butli turystycznych, ponJ.eważ 's,twall'iZa !to pOIW'ażne Izaglroż,enle da OIlwlicrmych osiedli mieszOOa\llfuoM'Ych. WyblUdow,ano iIH)IWą ro.zJ.e1\\'nię przy ul. WlchrloweJ i Dą,browslkliego IW celu odciążenia lI'oaJl,eWIIIII prrzy m. OstrOJwskiej. Bonad1.O obeond'e plI'OrwadzOIna jest b/Ud.OIWa nowej =zląwni gazu 'W J,as:ienw III;. lSiw.ar:zl;:d,za, ikJtól1a ma być ońcrzona w 1983 II'. iBlUd.OiWY Stl&cjl ,pl1zełladunkowej dla iWY\WOIZU iIliezY1stości stlałych orr,aJZ spalanli i kornpo!Stow1Ild są brlalll:e pod uwagę IW programlie P&l5)pektywlicz.ny,m. Naz1emn.e hałd01Wan:Le ,w UmóltOlWie jest pr-awfudłowe, ale żeby tIO wysypisko. me !Zamec'zySzc'zało śr,ooowiska, pottzebne są jeszcze t'ł"'LY k:ompaktory. Re.monty l\UmoW:e budynoków ,mieszlkalnych !prow,adzone są porzez 'Kombinat iBudo.wnlictWla Komunalnego., ,lI;tó.ry bocyka się z brakiiem papy, dachÓlWlkJi, cegły, szikła itp. Dr,,,,z t:I'IUdnoścli-a:mi k,adr,owymi fi 'II,alI'zędzLowymi. Mimo us.l\llych st.arań wlJadz wojew6dzkIch na m1e

S2Jk,,,,nióW1kę pI1zyznano tykJo 30 mJi1ion6w z! przy pDItilTrebach slęg-ających 60 milionów mo IW .tym tmiJeJSCiU Ir\adny Józef SWita,j rz:apyt.ał: j'aiklie !Są ,mod'Ji'WO'ści U1trzymanli.a lI'<nJe'W1l11 gaZlu dJJa pDtrz,eb indywidua:Lnych odbdorcÓIW ,przy uL Ost.rlowskliej; c,zy praIWdą jest, że bl\ak wody pitnej IW lI'ejonie Suchego Lasu iSpow,odowa:ny jest distnJieniem rwyspiska śmieci w Vmólt0lW1e. ;ran iRóżańslkl cwyjaśnił, że nde można 'PT'lYw,r6cić usłlUg iTOzleNV1ni azu pr1zy ul. O<!\tII'oiW1sk:de, poniewatŻ napeŁnIanie ,J:lfUjtli 'W tej l'O!ZJeW1Iti 'OidbyJW1ało .się syf;t,emem w,ag,owym potwoolU,jącym ul,atnli",nie się gazu, co stIWIamało gll\oźbę eksplozji. W rejonie Suchego !LaS'l1 !Zalwsze występow.al Ibl\ak 'WIOdy ptnej i cna,.

!tego woda jest dO!WO,żona bectlJktowDzaml. :ZwolXoc!ią,golWaalie ISiUC1heg'o [,jasu może nlastąpić po zre'aliaJow,aniu całego :proramu zwodiOciąg,owa'nLa mJLasta. IDy.rektor ,Biura nowanfua IPI11z.ei!1U"zeniI1O J<an Welle.nger wyrjaśnlił: Od WlieJiu łat /POOPOnIOIWałem iUid,ZLał lI'ad,nyoh Pl!'lZy opll"acorwywanilu planów p1\2JeStxze1Ilmych Pozlnania i gdylby mój WIIlioselk Ibył akcepboWa:ny, .uniJ!Jnęłoby się lW'ielu ikontrocwer.sjd. ,Ze lW:zględu na trudną sy,tuaQ,Ję mieslZkJamOlWą w :mLeś.cde ,na:l€Żaloby z duźą .rozwagą pOdej.mO,wrać dece 10 IWybumenri:ach 00dy,IJJkÓw. ISą P'I;ZYpadikJi., rw l!Jtórych dstnieje be7>lęd-na k,oruecl7JIlość wyburzania dom6w jednoll'odlzlmmych pod inrwestycje 'kJomW1alne Lub budolWJJJiCltWO wi:el'OII'Odi1JIJnne, ale tam '!?idzie można, 1I1laJ1e macać .się o zach'IIiWa.me i..stnde,jącej ,zabIUdowy. IW 2egrnu np. postanowLoino 'WIkompoiD,O!Wać bu.downictwo wl!Jeo:l'odzi:nJne w lSItnieące jed'IIIO'I"oolZinne. .W celu Slkr6cend.a C70aSIl ,0cz,ekiw",Illi:a na rnLeszanie s!półd1zlielclze nal'eży opracować nową techno,log:ię ,blUdOlWY domów iWIlelo.rodzinnyoh, k.tó,ra ISlkr6cd czas lWykańczania rb/UdylI'likQW li :zmmieszy kQszt ,budowy. W ślI'ódmieściu jest pon,ad sześćdt2:deislą,t miejsc, w kórych można by bIU,do.w,ać pl,omby. pOiWa.żnym,i utrudnielnWam'i jednaik:!e są: 1. iroonicc7>ność prowadzen!La budowy wyłą,cz.ni:e rsyste.me.m 1Ir",dy'cyjm,ym 'bez st,osowanli.a wie1kiej płyty; . ikonie,oZlność budDWy kJoUowm,i; 3. trudności z ;podłąc:zem.tem do dst'niedącej kana,liJzac'jl, która już ,obeendJe j'est prlZeciąrż'ona. Ak:tua\lJnde torzy plomby są 'VI blUdolW1ie, a dztetw1ięć 7JIlajd/Uje sIę IW fazie pro j ekJtlOwanda. 'Zes!Pół w Biurze Planowanie p.r:zestl'Zen praCfllje nad wyznaclzeniem nowY1ch tet"eIlów plOd wyispilslko śmieci. Z !polecenia wo,jewody 'ZOIStala powołana specjalna 'lwmdJsja" która we'ryfi:kuje plany W'mog:r,ad i Cytadełi. O wY1n!:kach dzd,ała1Ilda tej komisji z,05'balI1;Le poi:nfor:mowana l'adna W-a,nda Ma2Jurek.

Wobec pracotWndlm, ktÓlI'Y me Uidzielił lI"ad

Sprawozdania

nemu stefalI1lOJW!i .Hatajoza1rowi pisemnej odpow100ii ,w sprawie rz;a.go<;ąJOdarowa.nia rzeki! iMJLohaU,wkj" Izostaną wyciągnięte .kon:sekwencje sużbow,e. ,W pLame zagospodB!l"oWJalI11a przestrlzenneg,o :Ao7Jnana tereny wok6ł MaLty me mogą 00.$ać przeznac,rone na oj9r6dlkJ! do:iałkO'we, ponieważ rw 1981 roku będzie ,tam realizowana druwe.stycja wodociągorwa oil"az budQwa ką(pIieliskJa.

.Dy,relkitOlr lPoznańsk!ego IZjednoClZenia Budow.nictwa Mojzy Łuczak poin.formow,ał: !Okolo 70% us,tecelk zgłaszanych przea: mielSZIkańców Il]a Osi,u R<usa dotyc'zy stołaTki pkJiennej. Qd roku 198'1 'będą pr,oduko,wane Ok'na tY!Pll stancLa,l"d, co pl"awli sytuację.

Zjjooi!loczen'iie oraz KombLnajt ,Budowlany 'Cen.tIlUm Id'ołQżą stal"ań, żeby wSt2:ystk:ie usterlki na <tym Os1oo1u 1Z0000ały j,a.k nad,szy,bciej /USIlndęte. W wyn!klu ań samoil"rzą,01U m:!eszk,ańc6w IZ rwładlZami rwojewództwa li miasta podjęto decyrz;ję 'Wyl:Jlu.dol\WlJnia joo'nego segmentu y na Oslie,(Hu RIlIsa, t6ry będzie mial ,d1ziew1lę1maście .pomieszc:zeń lekcyj"'ych.

IRea1li.ziaqj a a:>llall1lU budo,wnd.ctiWa .andJesz.1roi!l,wego lI1Ja trzecd kw,artał 1981 r. 'wynos! około 45'110. Poicl$awową pr:zyczyną są !Zasadnicze TOQ\bW!l!ości między zad,aniaml w zakresie reaWiizacji efektÓw ;rJZeciZOlWych z możlirwQśoią prodlulkcji roa,terdałów l:JIu.doiWła,nych, i tak t1IP. iI1;,edobór IW dosta'Wlach kJTlUSZywa wynosU 95 000 tOil1, ,a c,em.entIU 18000 wn. Do czaSiU, kiedy kQmbillnaty budo.w1Iliotwa nie będą oorzymywlały il'y,tmiClZnlile marterJiałów 1 su;rowców, .nie będJzlie motłiwości 'wY'k,onyrw.ama zadań ;TlZeC1Jowych w budowm.crtlWie. ,ITezy<de.nt iMJLasta Wł,adysłlaw Sleboda /Udzielił wyj'aśn'!eń ,na agloszone iJnrtecpe:lacje rwnI!JOSki: Aiktuaante w ramach iSpółkJi Wodnej opMc,owana jest dokumentacja .na IZwodociąg,owa:nde Srzc,zepa<niko,w.a" Spławia d Krzes!.n. Prrrea:z.ano na .l"zecz tej ;i,nwesty,cji 100 000 rzł ! w ,},981 'r. lPowinn,a się lI'orzpoc:ząć budOIWa tej JJmv,estycji, k;tórej zakońc:z.enie pr,z'eWl!dizliane jest na il'oIk 1963. Uzg>oonliono z wojewodą po",nańsk.im, że wr,aIZ Z BWurem lP[,anorwania .F\r1l)esrtrzennego plOnJOWlnD,e =Stanie r'OIZIPartl"zo.na sprarwa prrz;el7JThaczenia lte'ren6w pod ogr6dkJ. działkowe. ,Zalkup1iollJO ISpII"zęt i wyposaż,enie dLa bursy pro:y W. IC2Jer,emcho 1 wej ltalkd j,wkie w tym czasie ,były do nabycia. Do te,j pory mnożyły się uwagi, :!e bursy były źle 'wyposażone. , Remonlty placóweik oświat.owych na ,ogół się p.r;z:oołużają, ,poniewa.ż wylwnywa,ne są one pr:zez r,zemieśln'ików. MindJsteratlwo OśwdMy d Wychowania rzapowliedzial ZIII1Iianę Karty ;Rra,w i Obowdą7Jków N.auczyciela. Z,gło52JOny posrt1ula1 zostande :prze]oo1Za:ny !P'OIPiI"zerz Kur,atorium do MtIllisterstwa.

Jedi!1oaześnie należy rz;aznaczyć, :!e instrukzy n3J\llki lZalWodu 'nie barozo chcieli przejś do .zawodu nauczycLeiskJiego ze rw;z:,ględ'U na lIIis!de płace nauczycielskie. · Pl"z,ectsza.:ole pr:zy ul. DoLina nie IZOStało Izbud<Jiw,ane z braku limitów. Przygotowuje się dokumentację ",a adaptację Wli,l.łd priZy /Ul. J e.l"zego. W 1931 r. będrzie. T02<POczęta budow,a, a w 198.2 r. pJ:1Z€d&zkole zostanie 00d,ane do !Użytku. IPalWlilon handiolwy plr:zy /Ul. ,AiIldTyc,howskJiej będzie ,bezwzględnIe :re,aJizow.any, bo.wiem rwłożono już zbyt dIlIto pracy społecrz",ej.

,Wł'adY'sł8jW Sleboda poiJ1f.ormował. iż lIJJa .niektóre wlnioskii i inte,rpeLacje radni otrzy,macją od<poWliedzi na piśmie, natomiast iW s]J'l"'alWie podri!,ałIU dzLalek na WLnog,l"adach cad11d lZostaną poi.nforIIliOWlanli na <następnej sesjli :Rady.

lZa'stępc,a ,ProUcul"at'orla wojewódzkiego Bro",'ilSlaw WocheJski nawią.7JUjąc dQ w,niu w sp.ralwie ,,,Jrozlic,zema .osób", które dOlP'llśc[,ły :się nadużyć, wYJaśnił., że IW .ostatnich tyg.odni,ach napłynęło do ProkJu'ratury tr:zy,dzlieścd ,pięć .donieeń i sygnałów Q n8Jdmyctach popełiruionych prze,z osoby pialstując,e kderownlicze ..tan<Jiwi:sk.a.. Zapewnił Radę, :!e wszystkde sYł9TIały d doniesie!l!la :są 'rZJetelnle badacr1e or,az .kierowatne ,w ceiu 'przeprowanila ikon1,roli do Nacz,elne,j 1J7Jby KOnM"ołd, Zaądu Dochodów Państwa d ,Ko'I1!uoli FnanIOOwej. ;WISlZOZętO jluż śledztwo w sip'rawie i["l,adUżyć aoko:n'anyclh w Fa,bryce SIam.ocihodów tHoltnd,clLych ",!'OimQ". O WszIch SiPTaJWach ,nadużyć OS!Poda,rczych "WDłeczeństwo będzie I1nfurmow,ane za pośrednictiWem środk6w masolWego pt"a:eka=. Nie wykluoza tto jednalk mori:ltiJwoścl złoż<mLa na j,oonej IZ kolejnych ,s'esj.! iJV1LejskJiej iR,ady NaTooowej inf'ornnacjl n,a ten t,ema prze1z PtrOlkuaturę Wojewódzką. ,Bad<ny Józef Swita'j pr,zy,pomniał, :!e tradycją sesji było pJrzeo:.naczame jednego z pierwszych punktów ,rząd.k.u ,obr'ad na zgłaszaniie ,p,rzez Tad1nych inter:peLacjli ii 'wniosków. a IW końco,wej ClZęścd obrad udzielanIa na nie Qdpowied,zi. W zwdą7JkJu z WlndJoskiem <NIdne,go. Z,cIo:isla,wa NQwicklegtJ Józef Swt,aj apy,tał czy cadn,i chcą., żeby ,wprorwadzlĆ pI'lZed sesją godzi.nn.e fQrlUJm pytań i OdpotWiedzi czy <zachować d,otychC2)asowe focmy? W wyn!iku gło.sOIWania ;Rada utrzymała toodycyjny ,.pos6b odbywa,rrla sesji. ,spl"a.w,a utlWQ..zenla Zespołu ,Radnych BeiZpar,tyjnych rł:o.st,ande p,rzeka,zana p.r1ze\VlOdn!czącemu Z'espołu R.adnych Polskiej ,Zjedna.. crzonej P,ar.tlii Bobotmczej w celu roZ'Wenia :mo:iJlfuwości wlprowadzenia tej I!n.norwacji po iaz8ll'liIU się pcze,p!sów 'z.mieniających kom.. petencje i t'ryb d,zLał<mda ",ad narodQWYch. Wtojewloda lPoz.nańlski StandJsław Co,zaś rz;a.. bier'ając głos w Imieniu ;władz wO'jew6dlZkIch s.tWlierdz!ł m.In., że !inte'l"pelacje i wni0

.akd 1P'l't2:a.zane pod adresem UrrzędIU Wo.jewódzkiego 'będą szczegółowo roz;patmone. Urz;nał \Za lSbus:mle 'ZIIIpozn.anle JrOOrly,ch z reaa.irzacją p1anu zagos!l)0d.aO'WaII11a pr2estxzenne,go miasta. . W ostatnim czasie w W1o,jeM'6d2twlIe poz'I1iIIńskdm zg1oswno kilJkiad.2Jlesiąt tysięcy 'W1Illosków i postulatów, w k,t6rych st,anow!s.k.a postulJującyCł1 są często orozbie!!ne. W ZW1IąrzJkIU I'l: tym rwłada:e ;wojewódZitwa i m\.asta odbyły s£ereg SIPObkań w 'Zakładach pracy or,az z :Między,z8atładowym Komdtetem z,ałożydelsklrn ..,Soidal"!IJOść", !na .kJt6ryc.h udzielono wyjaśnIeń na wiele zgłoszonych wn!.osków i postulatów. W ceLu ,skor6cenia czasu oczekJiwama na mieszk,anla rspółdizielc,ze władze wo.jewód'2!kie czynią stiarani:a o blUdowę now'ej fabrykJi dom6w w Li:go!WoU" iktórej ,koSzt ma wynieŚĆ około 10 mlilii-8lI'dów zł. Obecnie obliczono, :!e OCtI:ekującyc.h na mies7Jka,nie s!póMzielcrze' jest 108 000 o.sób d wobe,c tej o.g,t'omnej' liczby członk6w i klandyda,t6w należy zmienić M'yb przyznawania mieszkań, kiell'lUjąc sdę przede wszystkim akJtu.aliną sytlUacją rnlieszk,arnową o.czeikllljących. NajbaTj <trudcr1ym do 1"ozwdąlZania problemem jest slpraW1a 7)aopatrzenia rynku we"WI1znego. Z,e względlu na brak rzlemma

k6w rwydiano rpoIleceniLe, aby IWszysUme a:lemn:iakJi IZ teret1lU wojew6ctztwa prlZekolwać ll!Ja Izaspokojenie potil'lZe.b mies7lkańc6w naszego v;ojewódlZtwa. p'I'OtWad.zone są PT,ace nad nowym u.kladelIl komtJnd;kiacyjnym w Poznan1Ju, a najważniejszą sprawą, k.tól'a winna USpll8lW1l1ić ruch w ,mie,ścd'e, jest budOW1a szybkiego. tr,amwajl\1 rw kJieu lPiątkowa. Wa'mą inwestycją j,em budowa S7<Pit>ala na :RataJach. umentacJa jest jur.!: opraCOlW1ana i jest nadzieJa, że 'W wYimku starań włada: wojew6d7Jldoh biud0fW8 rw,ejdzlie do planu iDW1e5tycyjne,go. lf1r.zerwodJnicrzący Rady J6zef Sw:l.taj rzamykając o.brady sesjd zwrócił uwagę, :!e pI!'ObIerny, ikJt6re były pczedmIDtem ,obr'ad o.dbiegały 1Jemaltyką od planu pr-acy Rady. Zo.stało to pody,l!JtQW1ane potlI'zeba,mi chwill ONIIZ tym, że radJ1li s!potykają się z pytaniami, na k,tóre IDUiSZą ortjpoWiadać. Obr,ady s'esji poZlWoilJiły 'I'adl!lym na ,1ejpSZe rzorientowa'l1ie się w sytuacjd społec2JlIJO-gospoda,rc,zej d politycrzlIlej ;mfuasta. tNa tym pOl'Ządp.k obrad 'ZOstał rwyczerpany. 'Zamk.nięcłe obrad XV S,esji MiejSikdej Rady tN,arooowej nastąpiło c god2inie 114.55.

Martan Genowef tak

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1981.04/06 R.49 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry