REDAGUJE KOLEGIUM

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1981.04/06 R.49 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

Andrzej d-oćwinski (przewodniczący) Tadeusz Switała (sekretarz redakcji)

Adres redakcji: 60-967 P o z n a ń, Plac Kolegiacki 17 tel. 523 - 43iPiRiENUM!ERATA Pcel1lUmell'atę ,pr:zyjmują odd:zlaly 'RSW "PII'assląuCh" oaz urzędy poc,2JtIoiwe li doręozyciele w tenninaoh: do d11iLa 25 !Jistopada na styczeń, r lkw.aJrtał, iI półrocze d cały rok 11982; do tlIUa 10 kJarżdego miesiąCla (z rwyjątkJem gr,UdJUa) poprzedzającego okJres prenumetraty. .Jednostki gdarkJi iIlSlPOł,ecznd.onej, ;instytucje li organizacje społeczno-po1iltyc:mle oraz wszelkiego lI'odzajIU dnne zakŁady pracy składaJą zambwienlia 'W mliejsco'Wych oddrziLałaoh !RSW ..lPrasa Książkauh". ,Z,akłady pr,acy 'W miejooO'Wościach., w ikJt6rych me ma oddzIałbw iRiSIW ",PII'asa-IKsI.ą:!ka-1łuch" OTIIiZ IPreIll1mlera Wndyw.id<u.aln.i a:amawdają \PI'enumecatę rw IUrzęd,ach poClZtowych lub lU ooręczydeli. iMoma rbwn:lerż zambwIć prenumeratę" dokonując wpłaty na kontlO jPlKO nr 1122 - 6 211 631, MW ,,asa.-<Kslążka-iBuch", Prz'ed,giębIorstwo 'U!pqw&zechnienIa ;asy d iKSiążkl, lPol7J!lań, ul. Zwierzy.nJieck:a !I. CeIlla iPrenume,raty p6łrOC'2Jnej 30 1Zł, , 1"IOC,znej - 60 zł.

Prenruroeratę 1l)e t2:leceniem wysyłki za granicę, !ktbra jest o 50% droea od prenumeraty .kJrajowej, przyjmuje BlLulI"o KoJjponam WydalWnictw Z,agranlcznycih RSW "lPII'asa-1Ksliążka--.R'Uch". lUl. Wroma 23, 00-958 WIIII",S'zawa. Egzernpla<rne !1JeszyJtbw zdezakituaJlzuwanym można ;nabywać w RiSW ..Prasa-lKsiąka-Ruclh" Przedsiębiorstwie 'UjpOWSZeChniellJla Prasy i KS'ik, Odd!lJtał iRejonowy iPo:mań-Wschbd, ui. 2ydowska 2/3, Nr konta 1iZ21 - 6 - N.BiP ;IV O/M.

Okładkę projektowała Maria Dolna

Zdjęcie na okładce Stanzslawa Laskowskiego

Wydano na z/cnle Wydzialu Kultury i Sztuki Urz!:du Miejskiego w Poznaniu

WYDAWNICTWO POZNAŃSKIE-POZNAŃ 1981 Wydanie I. N_ład 1800+100 egz. Ark. wyd. ,12,6; ark. druk. 9,0. (11,97Al)' Oddano do składan1a 12 XII 1980 !l'.. POdpj.sano do druku 3 IV 1981 r. Druk ukończono w li,pc'u 1981 r. pier druk. sat. kl V, 71 g, 70Xloo. P-Ił. ,Z,arn. l!1r 1203/85. Cena :zł 15,DRUKARNIA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

PL ISSN 0137-3552

ISBN 83-210-0307-9

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1981.04/06 R.49 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry