w,...w ... tiJ ... tiJ: I tiJ ... tiJ ... tiJ -<: ' oł( ' , I ,.. 'II 1:dobrze funk,cjonujqcymi zegarami miejskimi, skoro to 1655 r. musiano usunąć zegarmistrza miejskiego za niedbałe spelnianie obowiązków i powieTzyć pieczę nad zegarami Jerzem.. Bekowi, któremu poza zwykłą pensją przyznano mieszkanie nad Bramą Wielką. Czytamy o tym w uchwale magistratu poznańskiego z 2 kwietnia 1655 r. Czy Jerzy Bek dobrze spelniał swoje obowiązki, o tym mUczą póiniejsze akta, a czasy były 'ltiespokojne z powodu zawieruchy szwedzkiej. Dnia 29 lipca 1655 r. Szwedzi zajęU Poznań.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1981.01/03 R.49 Nr1

Czas czytania: ok. 4 min.

W dz,lale bieżącym najwięcej miejsca poświęcono Towarzystrwu Miłośnik6w Miasta Poznania. Dnia 15 grudnia 1930 r. - czytamy w sprawozdaniu - odbyło się w sali Rady Miejskiej o godz. 18.00 posiedzenie Towarzystwa poświęcone sprawom Puszczykowa i Ludwikowa Oraz zagadnieniom ruchu publicznego. Obecnych 41 osób. Przewodniczył p. prezes Ruciński. KonfeTencję w sprawie Puszczykowa i Ludwikowa zainaugurowało kUka referatów dziesięciominutowych. P. dyr. Helena Szafranówna przedstawiła wybitne znaczenie florystyczne lasów puszczYkowskich, podkreślając najciekawsze okazy drzew, kwiatów t roślin różnego typu, stwierdzając przepotężny urok dzikiej roślinności wśród urozmaiconego terenu. Zakończyła wezwaniem: nie rqbać Puszczykowa, bo to za wielka krzywda dla Poznania. P. prof. W. Kulesza zaznaczyl, że Poznań może być dumny z Puszczykowa, zobrazował walory układu terenowego i warunki wśród których utrzymać mOżna bradzo ciekawą florę, która wymaga atmosfery klimatu leśnego. Stwierdzil, że lasy te ochraniać trzeba bezwzględnie i prowadzić jak najostrożniejsze gospodarstwo przerąbowe. Referat przedstawił rezolucje w sprawie och7'ony tychże lasów. P. radca Pajzderski oświadczył, że Magistrat wSpieTać będzie życzenia aa konferencji wyrażone. P. insp. Jakutowicz stwierdza, że Dyrekcja Lasów otacza tereny te pieczołowitq opiekq, stosuje zrąby przerębowo-kotlinowe juŻ od r. 1924, przyczem kotliny nie przekraczają dziesiqtej części hektara (obszar taki wybrano ze względu na so.snę, która wymaga dużo słońca). Dyrekcja przeszkodziła przyznaniu dalszych gruntów Kasie Chorych dla rozbudOWY sanatorium Oraz przeprowadzeniu drogi bitej do jeziora góreckiego. Wnioski o utworzenie dwu półrezerwat6w sama dyrekcja rozSzeTzyła. Egzotów nie wprowadzono. Podszytów z drzew 7'odzimych wprowadzać nie można, bo są drogie i ulegają potratowaniu.

P. prof. Wodziczko podkreśla potrzebę tańszej komunikacji do Puszczykowa i Ludwikowa, zaznacza, że administracja zdrowia publicznego ciężko pokrzywdziła miasto. P. prof. KUarski omawia kwestie komunikacyjne, tWieTdzt, że Poznań ma za malo zieleni, a jeszcze komunikacja ku niej nie jest dostateczna, ani tania; żąda zamknięcia dla samochodów al. Wielkopolskiej na Sołaczu, obniżenia cen bUetów kolejowych do Puszczykowa co najmniej w niedzielę. uruchomienia autobusów PKP na rutach turystycznych w porze letniej, szo,sy do lasów puszczykowskich należycie utrzymanej i propagandy ruchu ku zieleni. , .

11 .. .. -Ił .

" I .

.. .

II' r:(.j .. :.

11

Następnie uchwalono rezolucje tej treści: Dążąc do zachowania wartości teTenów leśnych Puszczykowa i Ludwikowa, mających dla mieszkańców m. Poznania pierwszorzędne znaczenie pOd względem zdrowotnym i turystycznym, nadto przedstawiających nieoceniony teren dla studiów naukowych i celów dydaktycznych, Konferencja zwraca się z prośbą do Magistratu m. Poznania, aby wystąpil do pana Ministra Rolnictwa i pana Wojewody Poznańskiego z wnioskami następującymi: 1. Teren 1m lewym brzegu Warty, ograniczony od wschodu Wartą. od północy potokiem Wirynką, od .zachowu linią kolejową do Stęszewa, od pOludnia zaś potokiem Samicą (poprzez Jezioro Wttobelskie i Dymaczewskie) i kanalem Obry, jako Okolicę dla Poznania najważniejszą pod względem letniskowym i turystYcznym, a wybitną pod względem krajobrazowym, poddać ochronie krajobrazowe; w myśl Ustawy przeciw szpeceniu krajobrazu wybitnych okolic, względnie rozporządzenia PrezYdenta Rzplitej o prawie budowlanym (Art. 337 i 338). 2. Nie dopuszczać do zamiany terenów leśnych wyżej wymienionego obszaru na inny rodzaj użytkowania (nie wylesiać). 3. Tereny leśne Ludwikowa nad jeziorami Góreckim, Kociołkiem i Skrzynką (oddzialy 71 -77, 79 lasów państwowych) i przyległe lasy prywatne Oraz lasy nad Wartą w Puszczykowie (oddzialy 80 - 92 lasów państwowych) :raktować jako p6trezerwat, to znaczy usuwać jedynie drzewa martwe względnie obumierajqce i starać się o przywrócenie lasom charakteru pierwotnego, przez wprowadzenie podszytu z drzew rodzimych i bezwzględne zaniechanie wszelkiego wprowadzania egzotów. 4. W pozostałych lasach zasługującego na ochronę krajobrazową teTenu (w oddzialach 36 - 70 lasów państwowych i w lasach prywatnych) prowadzić go,spodarkę o charakteTze przerębowym przez wycinanie pojedynczych drzew i kotlinek o minimalnej powieTzchni, z zachowaniem jednak drzew szczególnie okazalych i rna .. fi "..:!! l: fi I l: fi "..:!! I ..: "..: l: 'lowniczych, mogqcych uchodzić za zabytki przyrody. Przy odnawianiu lasów tego terenu należy uwzględniać również wylqcznie gatunki rodzime. Konferencja prosi Magistrat m. Poznania o inicjatywę w kierunku zrealizowania tych postulatów, których przeprowadzenie winno być oparte na ścislem porozumieniu i wspótdzialaniu: Dyrekcji Lasów Państwowych, jako gospodarza lasów państwowych; Województwa. jako organu nadzorujqcego gospodarką w lasach prywatnych; Magistratu m. Poznania. czuwajqcego nad zdrowiem mieszkańców miasta i Komitetu Ochrony Przyrody, powolanego do strzeżenia tych wartości idealnych. jakie przedstawia dla spoleczeństwa rodzima przyroda. P. dyr. Gumowski zglosU wniosek o poczynienie starań w kierunku obnU:enia cen biletów do Puszczykowa i Ludwikowa. Wniosek przyjęto. P. naczelnik Chybiński zl1loSU wnioski: o wystosowanie prośby do Magistratu. aby przyspieszyl wykonanie planu rozbudowy, uwzględniajqc dojazdy do Puszczykowa itp.; o zalożenie kqpieliska nad Bogdankq; o przejęcie Przepadku od wladz wojSkowych; o stworzenie polqczenia autobusowego z Szelqgiem i Naramowtcami; o uruchomienie tramwaju przez pl. Nowomiejski. WiększośCi tych wniosków sprzeciwU się p. radca Pajzderski. Przekazano je zarzqdowi. Pp. Jeziorowski i Dworzaczek stawitt wnioski: o wzmożenie życia towarzyskiego; o organizowanie przedstawień amatorskich itp. i zasilania funduszów Towarzystwa z tych :fródel. P. dyr. Zaleski zglostl wqtpliwości co do celowości takich poczynań. I te wnioski przekazano zarzqdowi do zalatwienia. W "Kronice ważniejszych wydarzeń" odnotowano: 22 stycznia - obch6d rocznicy Powstania Styczniowego; 24 stycznia - przyjeclhał do Poznania na ki1kudniową wizytację ambasador Stan6w Zjednoczonyc:h Ameryki P6łnocnej w Warszawie Willyis z małżonką; 31 stycznia - odbyło się w Teatrze Wielkim uroczyste przedstawIenie IZ o&azji trzydziestopięciolecIa pracy scenicznej Władysława Bratikiewicza; 8 łutego odbyła się w auli :uniwersyteckiej akademia !papIeska.

Zebrał Kronikarz , .

' .

' .

' .

' .

' .

' .

' .

,' .

, ,' .

,' .

, , .

, .

,.'

.,

:::.' / -.. - - -,;,. ...j

--.'-i' .

'" t : n:":: :': ....

,\1'.

.r;::::.;;T>".-;...r\'\:. ;: "K«':..: ::.:.:.::.:5<-.c:.:

m.i«=:<>'J'-;..

:.: <....,.

.: ':

<1

\.

./.

., f\ , . ., -.' r " . ' Jtł.#! ' · · .-«- ?;"'" "....._ ¥ ł , .

.. ,,' '.', . . ..' :. . y: <1:_.. .:... :.. .. _ =t...:....;M ji

...:...

1'1

.iłi.z.,..

,. ... ,,,',.,.f\, ' , 4''" 1&. '<,,)

<,

..:.,.

W dniu 28 czerwca 1981 r., w dwudziestą piątą rocznicę protestu poznańskiej klasy robotniczej przeoiwko deptaniu godności, na placu im. Adama MickieMcza, obok pomnika Wieszczd, odsłonięto pomnik ofiar wydarzeń czerwcowych 1956 r.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1981.01/03 R.49 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry