Rektorzypoznańskichuczelni

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1981.01/03 R.49 Nr1

Czas czytania: ok. 67 min.

DOC.ANTONIZYDROŃ - >REI(:TOR PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ ISZOŁ Y SZTUK (PLASTYOZNYiCH

URODZIŁ się \V dniu 30 czerwca 1936 r.

w Krakowie, jako syn iksięgowego Wincentego ZYdronia d :Marł! z Gruszczyńskich. Od 1937 r. zamieszkiwał z rodzicami w Brzesku (woj. krakowskie), gdzie w 1949 r.

ukończył szkołę podstawową, a lIlastępnie uczył sil: w brzeskim Liceum Og6lnokształcącym. Z Brzeska przeni6sł sil: do Krakowa, gdzie w czerwcu 1954 r. w II Liceum Og61nOkształcącym dla Pracujących otrzymał adectwo dojrzałości. Od dnia l września 1953 r. do końca sierpnia 1954 r. pracowal jednocześnie jako technik w Technicrlno-Instalacyjno-Remontowej Spółdzielni "MontowlIlia" w Krakowie. W latach 1954 - 1956 Antoni Zydroń studiował lIla Wydziale Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, a z dniem l pa:!:dziernika 1956 r. il'ozpoczął studia na Wydziale Malarstwa w Akademil Sztuk iPil:knych w Krakow!e w pracowniach doc. Jana Swldersklego i prof. Emila Krchy, ikt6re ukończył dyplomem w 1962 r. Od początku 1961 1'. Antoni Zydroń zamieszkuje w iPoznaniu, gdzie z dniem l IX 1961 11". rozpoczął pracl: w Państwowej Wy:!:szej Szkole Sztuk Plastycznych, pełniąc kolejno funkcje kierownika biblioteki, asystenta, starszego asystenta, adiunkta i wyikładowcy. Z dniem l XI 1972 r. Antoni Zydroń został docentem. FUnkcje prodziekaIla Wydziału :Malarstwa, Grafiki i Rze:!:by pełnił od początku roku akademickiego 197111973, a od roku 1974/1975 prorektora do spraw lIlauczania. W dniu l ,pa:!:dziernika 1978 r. doc. Antoni ,?:ydroń 1Z0stał lI"ektorem Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych. W 1968 r. IZwiązał sil: z międzynarodowym ruchem artystycznym "Phases" z, siedzibą w 'Pary tu d powstałym w 1958 r. Przewo

...

:' .....

""

iOt

:St

'''o,, '.1.

t..

<'

-:i;;'J>.

:....

-?

....\:...

..,,:;""")

;;

...;..... .

dzi mu ,poeta i krytyk francuski Edouard Jaquer, kt6ry ::aproslł Zydronia do udziału w wystawach grupy. W działalności tego ruchu przewinęła się Iplejada artyst6w polskich tej miary co Tadeusz Brzozowski, Władysław Hasior, Jerzy Kujawski, Tadeusz Makowski i Jerzy Tch6rzewski. W 1974 r.

Ant,oni zydroń zorganizował wystawI: prac członk6w grupy ..Phases" w !Poznaniu, Wrocławiu, Słupsku i Koszallnie. Samodzielną działalność artystyczną rozpoczął w 1959 r. Wystawą malarstwa w krakowskiej Piwnicy "Pod baranami"ltektorzy poznańskich uczelni

Jego prace są w zbiorach rządowych Kr6lestwa Belgii; Ambasady BelgU w Waszyngtonie; w Instytucie Badań Rakowych w paryżu; muzeum Ixelle (Bruksela); w muzeach Poznania, Łodzi, Krakowa, Torunia, Szczecina, Słupska i Płocka; w zbiorach prywatnych w Anglii, Belgii, Bułgarii, Czechosłowacji, Francji, Meksyku, Niemieckiej RepUblice Demokratycznej, Republice Federalnej Niemiec, Stanach ,ZjednoczonyCh, Szwecji, na Węgrzech, we Włoszech i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.

"Od 1962 r. jestem świadkiem stale będącej w rozwoju jego działalności artystycznej i pedagogicznej - pisał o nim w 1978 r. Tadeusz Brzozowski. Początkowo, od 1964 r.

pracował w technice pastelowej, Tu jest juz widoczny początek kreowanej przez Zydronia swoistej wizji świata. M6wi o nim prlZY pomocy znak6w przynależnych do wielkiego kręgu surrealizmu. Atmosfera tych prac jest ,ostra i dramatyczna, ca zresztą będzie stale cechować jego sztukę. W latach następnych (1964 - 1967) Zydroń sięgnął po materiały tak niekonwencyjne, jak np. huba zdarta z drzewa. Z materiał6w tych, jak i innych "oswojonych" jut w sztuce nowoczesnej, zaczynał tworzyć "assemblag'e", gdzie treść, kt6rą przekazuje, jest zintensyfikowana dzięki fakturom tak niecodziennie i zaskakująco innym. Rok 1967 rozp<1czął epokę bogatszą w środki wyrazu, kt6re Antoni Zydroń uzyskał dzięki utyciu materiał6w, zawierających niejako ,,naturalnie" wielką siłę ekspresji: llna, bambus, sk6ra i rogi zwierzęce, nie m6wiąc już o r6żnego rOdzaju brzęczących, metalowych elementach. Z tych fragment6w, tworzy przestrzenne Układy, wprowadzając w to malowidła, kt6re przydają pUlsujących treści tym konstrukcjom. Treści niejednoznacznych, penetrujących podświadomość, ale jakte ludzkich". Wystawa Antoniego Zydronia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku zorganizowana z okazji ukończenia pn;ewodu na docenta (w lutym 1972 r.) była dutym wydarzeniem artystycznym, otrzYmała wysokie oceny. O drodze tw6rczej artysty tak pisał Jerzy Madeyski w "Zyciu Literackim" CR. 1978): "Nie naletał do tadnego okreśionego kierunku piastycznego, co zapewniło mu swobodę w wyborze własnej drogi, a uchroniło od pom6wień o zdradę czy zmianę orientacji. Nie musiał r6wniet rozpaczliwie SZukać nowości dla ,podkreślenia swej oryginalności. W poszerzonym poiu sztuki: w momencie jego odkrycia, czy tet raczej nazwania, był jut artystą o ugruntowanej opi.nii i skrystalizowanej osobowości; jeszcze nie sławnym może, lecz widzą,cym popuiarność w bliskiej perspektywie. Zaś przede

wszystkim był tw6rcą doświadczonym i biegłym w swoim rzemiośle, znającym metodę poszukiwań i celowość eksperymentu pQdejmowanego wyłącznie dla z g6ry określonych ce16w. Był poza tym i pozostał człOwiekiem sceptycznym wobec niesprawdzonych i przez innych odkrywanych prawd". ",Powierzyć Antoniemu Zydroniowi przestrzeń w zasadzie nieokreśloną - pisał we wstępie do katalogu paryskiej wystawy znakomity poeta i krytyk Edouard Jaquer w pa:!:dzierniku 1975 r" - jaką jest sala czy muzeum, ale tak:!:e komnata zamku średniowiecznego, fabryka owdowiała po maszynach lub opuszczony klasztor, a ju:!: po paru godzinach na wysokości piętnastu lub dwUdziestu stóp, gdzieś pod stl"Opem rozbija obozowisko »Złotego Runa«. Trzepocą postrzępione sztandary i wielobarwne łupy - ślady bitwy. Wrzawa .zatrzymanego wzlotu nie ustępuje w swym majestacie i napięciu dramatycznym wielkim scenom batalisfycznym Uccella czy Altdorfera. Użyte środki są zapewne r6żne, rzemiosło Zydroniowe jest bowiem w gruncie rzeczy proste; koszykarza, a po trosze takte myśliwego. R6wnie naturalnie jak pierwotny łowca, Zydroń napina nośny łuk malowanych sk6r, czaserp. zamknie krzywiznę w krąg, w kt6rym lIla pięte malowane sk6ry tworzą planety, przypominające także bęben szamana". "On kpi sobie pod nosem z artystycznych m6d jak i dosłownej rzeczywistości. Zydroń bowiem jest surrealistą, a nie realistą: buduje swoje kr6lestwo w samym sercu rzeczywistości, realista drzemie na jej powierzchni. I ta ,postawa skłania mnie do użycia dla określenia poczynań Zydronia. dostrajających przestrEeń do najgłębsiych i najbardziej palących zewów istnienia, innego pojęcia aniżeli »environnement«. Nasuwa mi się »zaludnienie«, kt6re wydaje nu się bardziej w zgodzie z tą siłą tyciodajną i giętką, a płynącą z naj dalszej przeszłości, ożywiającą całą jego tw6rczość. Zydroń zaludnia przestrzeń, tak jak nietoperze śpiące głową na dół zaludniają jaskinie Guyan.y, czy te:!: jak pnące się ,od drzewa do drzewa liany zaludniają puszczę dziewiczą. Z pogodnym ,uśmiechem, Zydroń rozpina pod powałą swe :!:agle ozdobne jak stare karty żeglugi, »iPortulany«, na kt6rych dawni odkrywcy własną krwią i morską pianą kreślili ,przybliżone zarysy ląd6w wyłaniającYCh się nieśmiało z nicości czy zapomnienia. Zaiste, duch wlelldch odkryć - wizjonerstwo i trze:!:wość - drea, a Illekledy dmie jak huragan poruszając te twory lekkie dla ręki, a majestatyczne dla oka. Aspekt czysto graficzny dzieła - gra <wylizukana 8 prymitywna tyłkowań i cętkowania, lizukająca pierwowzor6w wśr6d płaz6w, mCh6w, upierzenia ptaka lub tatuażu Maorys6w, przyczynia się walnie do odtworzenia' słownika ,plastycznego, wsp6lnego wielkim Gdkryciom artystycznym wszystkich czas6w i szerokości geograficznych: zapomnianej jedności jurty mongolskiej i wigwamu Indian". Pracując w Poznaniu AntonI zydroń założył Zakład PsychofizjolGgii Widzenia (1970), jak l. Pracownię Wiedzy o Działaniach i Strukturach Wizualnych (1964). W tym czasie opracował wiele propozycji teoretycznych i programowo-dydaktycznych, Nieczęsto można zobaczyć tyle inwencji w kształtowaniu zadań tak artystycznie podniecających, jak w pracowni ZydrGnia. W pracowni, w kt6rej r6wnocześnie obowiązują silne rygory zracjonalizowanej wiedzy. Indywidualna sztuka Antoniego. Zydronia, jak i jeo osobiste doświadczenia we wzornictwie przemYsłOowym (1963 - 1973) pozwoliły stworzyć tak intrygującą w swej niecodzienności pracownię. ,Kształcąc kadrę pomocnlczoaukGwą, doprowadził SWGich asystent6w w jednym wypadku do stopnia adiunkta, w drugim - docenta. Od szeregu lat wsp6łpracuje z doc. Magdaleną' Abakanowicz w kształceniu student6w zagranicznych. Otrzymał NagrGdę II stopnia Ministra Kultury i Sztuki (1975) i I stopnia (1979). Położył duże lZasługi w ulepszaniu działalności projektowo-badawczej i progr)lmowo-dydaktycznej. M. in, opracował program I metody kształcenia Zakładu PsychofizjolGgii Widzenia oraz Pracowni Wiedzy G Działaniach i Strukturach Wizualnych; program nauczania z zakresu morfologii wizualnej; prGgram psychofizjologii widzenia, a także zajęć z zakresu struktur i działań wizualnych dla student6w Zaocznego Studium Wychowania Plastycznego; dokonał modyfikacji programu nauczania rysunku i malarstwa w szkołach średnich (wsp6łpraca z Instytutem iPeda'gogiki w Warszawie); Gpracował projekt programu nauczania przedmiGtu kształtowania otoczenia (na zlecenie MInisterstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego I Techniki - Departamentu Studi6w i Badań Uniwersyteckich); materiały do badańtestowych kandydat6w na studia, a także student6w II i III roku studi6w. Dla dyspGzytorni centralnej Elektrowni Kozienice opracował zesp6ł ekran6w synoptycznych; dla Wojew6dzkiego Zarządu Kin w Poznaniu m. in. przetworniki światła oraz badał możliwości budowania przestrzeni przy pGmGcy wsp6łdziałania form i prGjekcji świetlnej. przeprGwadził prace nad badaniem przestrzeni za pomocą kuli i jej element6w. Spektakle audiowizualne "Przekształcenia I" i ..Przekształcenia II" prezentGwał r6wnież za granicą. Wydał unikalny skrypt PsychoLogia Widzenia dla student6w uczelni plastycznYCh. Pracuje nad przygotowaniem i wydaniem zeszytów naukowych ,poświęconych psychofizjologii widzenia, teorii barwy i dynamiki form. Antoni zydroń Jest aktywnym członkiem Związku Polskich Artyst6w iPlastyk6w, od 1962 r. iPełnił w nim szereg funkcji. latach 1964 -1967 był sekretarzem Zarfądu Okręgu; 1968 - 1975 pr!Zewodniczącym SeKcji PrGjektGwania PrzemysłOowego, 1975 - 1977 członkiem Prezydium Zarządu Gł6wnegG Sekcji Projektowania Przemysłowego. Jest przedstawicielem Związku w Zespole Konsultacyjnym do spraw Wzornictwa Przemysłowego Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz rzeczoznawcą do spraw ,plastyki wsp6łczesnej w zakresie wzornictwa przemysłowego.. Od 1978 r. jest członkiem Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego. W latach 1975 - 1976 Ministerstwo Spraw Zagranicznych powierzyło mu funkcję komisarza polSkich wystaw sztuki w Wiedniu, Sztokholmie i LGndynle.

Jest członkiem Polskiej Zjednoczonej Pifi'til Robotniczej Gd 1957 r. W latach 1967 - 1972 był I sekretarzem podstawowej organizacji partyjnej przy Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych, 1972 - 1974 członkiem Komitetu Dzielnicowego. Stare Miasto. W latach 1968- 1972 był człGnkiem rKomisji Kultury Rady Narodowej m. Poznania.

Zawarł związek małżeński z belgijskll artystką-malarką Jane Mateze (1977). Z mał:l:eństwa tego urodziła się c6rka Valery (1977),

Tadeusz Switala

Rektorzy poznańskich uczelni

ANEKS

WYSTAWY INDYWIDUALNE

Rok I Miejsce I Rodzaj I Uwagi gatunek l I 2 I 3 I 4 A. Krajowe 1959 Kraków, Piwnica "Pod Baranami" malarstwo 1960 Nowa Huta, Dom Kultury Związku Młodzieży Socjalistycznej malarstwo 1961 Kraków, Klub Ekonomistów malarstwo 1962 Poznań, Galeria ..Od Nowa" malarstwo 1963 Poznań, Klub Empiku malarstwo rysunek 1964 Gniezno, Klub Empiku malarstwo rysunek 1965 Koszalin, Kawiarnia "Ratuszowa" malarstwo 1966 Poznań, Galeria Związku Polskich Artystów Plastyk6w environnement assemblage 1967 Poznaó, Galeria ..Od Nowa" assemblage malarstwo 1968 Gdynia, Biuro Wystaw Artystycznych malarstwo 1969 Lublin, Biuro Wystaw Artystycznych environnement assemblage 1970 Warszawa, Salon Towarzystwa Przyjaciól Sztuk Pięknych environnement assemblage 1972 Koszalin, Biuro Wystaw Artystycznych environnement assemblage 1973 Poznań, Międzynarodowy Kongres Pisarzy Science Fiction environnement 1974 Poznań, Galeria Pracowni Sztuk Plastycznych malarstwo assemblage 1976 Poznań, Biuro Wystaw Artystycznych (..Wielki Lot") environnement malarstwo rysuuek Wroclaw, Biuro Wystaw Artystycznych ("Wielki Lot") environnement malarstwo rysunek - 1977 Klodzko, Biuro Wystaw Artystycznych environnement wspólnie z lany Mateze Konin, Biuro Wystaw Atystycznych assemblage wspólnie z lany Matcze 1978 Zakopane, Biuro Wystaw Artystycznych environnement i Tereaą Zydroń Muzeum Żup Krakowskich environnement 1980 Toruń, Muzeum Okręgowe environnement B. Zagraniczne 1966 Budapeszt, Rozsa Ferenc Collegi um assemblage 1969 Paryż, Galerie lacques Desbric!re environnement assemblage Reutlingen, Galerie ..Zelle" assemblage malarstwo 1971 Paryż, Galerie ..L'Envers du Miroir" environnement Diisseldorf, ..Galerie des Arts" assemblage malarstwo Lilie, Salon du Nord 71 environnement wystawa towarzysząca Denain, Centro Culturel environnement

63: 1972 Budapeszt, Centrum Kultury Polskiej environnement malarstwo Wrese, (Belgia), Galerie Elias environnement 1973 Paryż, Galerie ..L'Envers du Miroir" environnement Diisseldorf, ..Galerie des AIIs" environnement Diest (Belgia), Kunstsalerij ..Esschius" environnement malarstwo 1974 Paryż, Salon Jasmin malarstwo assemblage Vannes (Francja), ..La Cohue" environnem.ent Bruksela, ..Grand Vol" Musec d'lxeUes en vironnement 1975 Saint Brieuc (Francja), Centre Culturel assemblage malarstwo 1976 Saint Brieuc (Francja), Ogród Zimowy environnement uingamp (Francja), Sala Wystawowa Ratusza, "Wielki environnement Lot" 1977 Diest - Kunstsalerij ..Esschius" environnement malarstwo Nancy, Teatr Wielki, ..Wielki Lot" environnement Bruksela, ..ChAteau Malou" environnement malarstwo 1980 LiIle, Ecole des Beaux AIIs environnement malarstwo Nieul (Francja), ChAteau-Nieul environnement

Wyszczególnienie

WAŻNIEJSZE REALIZACJE

Miejscewspólnie z Annie Deble I Camiel van Breedam

towarzyszący wielkiej wystawie .,Phases" w Mu.. sw d'Ixellesw ramach Festiwalu To-' atrów wspólnie z Jany Mateze

pokaz towarzYlzący wy8tawie

Lata I 1962 - - 1964

Opracowanie plastyczne wnętrz

1966 - - 1969

Opracowanie plastyczne maszyn

Scenografia do Fi/okteta Millera 1974

Opracowanie plastyczne budynku kina "Kopernik" Spektakl audiowizualny do muzyki Mieczyslawa Makowskiego - Przeksztalcenia I

Malarstwo ścienne w budynku kIna

Kurtyny kin

Malarstwo ścienne w budynku kina Spektakl audiowizualny do poezji fonicznej Henri Chopina - Przeksztalcenia 11

Scenografia do baletów choreografii Konrada Drzewieckiego StMat Mater K. Pendereckiego I Nocturnów F. Chopina Sciana świetlna kina ..Oaza"

Zaklady PrzemysIu Metalowego ..H.

Cegielski" Pilska Fabryka Żarówek .,Lumen" w Pile Theatre Genvillre (Francja) Ostrów Wlkp.

Poznań

Turek

Poznań, Turek.

Nowy Tomyśl

Nowy Tomyśl Saint Brieuc (Francja) i Wiedeń

Poznań

Kalisz

Uwagiwspólnie z Rajmundem Ha/asemwspólnie z Ma/gorZAt, Konwerską i Włodzio mierzem Dreszcrem wspólnie z Janem Gawronemwspólnie z Maliorzab& Konwerską, Stefanem Hoffmannem i Włodz/mierzem Dreszerem

wspólnie .z Janem Gawronem

Rektorzy poznańskich uczelni

UDZIAŁ W WAŻNIEJSZYCH WYSTAWACH ZAGRANICZNYCH

Rok

Miejsce i nazwa

Uwagi.

1960 1966 1968

Strassbourg, Festiwal Union National des Etudiants Franaises Paryż, Garden Party Plastyki Studenckiej Budapeszt, Czterech Malarzy Polskich Rozpoczęcie uczestnictwa w .,PHASES": udział w wystawach w Paryżu. Lille, Brukseli. Lyonie.. Tuluzie Moskwa, Wystawa Osiągnięć Przemysłu Polskiego. Opracowanie plastyczne linii automatycznej do produkcji żarówek "LEGS IV" Paryż, Centrum Informacji, Biennale Młodych Wspólnie z Rajmundem Hałajem Wspólnie z Janem Berdyszakiem i Zdzisławem Losińskimł970

197ł 1972 1974

Paryż, Salon de la Jeune Sculpture Paryż, Salon de Comparaissen Rzym, Ente Premi Roma Baltimoore i Filadelfia (Stany Zjejjnoczone Ameryki Płn.), Współczesna Sztuka Polska . Bruksela, Wystawa nabytków rządu belgijski"go Sztokholm, Wiedeń i Londyn, Instytut Polski, "Tendencje nadrealne we współczesnej sztuce polskielSaint Brieuc (Francja), ..Sept et un Set U Chicago (Stany Zjednoczone Ameryki Płn.) Black Swaan Galery, Światowa Wystawa Surrealizmu Brest i Qimper (Francja), ..PHASES" Dundas (Kanada), ..PHASES" Bachum (Republika Federalna Niemiec). Muzeum, "Imagination 78" environnement Sopot, .,Intelekt i intuicja" Mexico City (Meksyk) wystawa surrealizmu w Muzeum Narodowym Lyon "Phases" 1978

WYDARZ.ENIA W POZNA:NIU W 1980 ROKUdrug,a

Eił::cS :-..

..,

. .

1.4. Dowcipy primaaprilisowe z poznańskiej prasy lokalnej. W "Głosie Wielkopolskim" pisano: "Tę niezwykłą informa::' .cję przekazywano sobie szeptem, lecz z w-piekami na twarzach w tak zwanych kuluarach XX Poznańskiej Wio-sny Muzycznej. Mało kto jednak wierzył w jej prawdziwość. Ot6ż występujący na koncercie Inauguracyjnym fe'Stiwalu dyrektor Filharmonii Pozńań-skiej, zarazem stały dyrygent w Bonn - Wojciech Rajski pOwiedział swym najbliższym wsp6łpracownikom, iż w wyniku łlcznych rozm6w i próśb »kr61 rlyrygent6w XX wieku« Herbert von Karajan prawdopodobnie zdecyduje sIę wkr6tce na pierwszy przyjazd do Pol'Ski, na jeden lub dwa ,koncerty. Wiadomość tę potwierdził pośredniczący w rozmowach solista wspomnianego koncertu - zachodnioberliński wiolon. czelista, długoletni koncertmistrz w Berliner Philharmoniker Karajana _ Wolfgang Boettscher . . . W ostatniej chwili otrzymaliśmy potwierdzenie tych zapowiedzi: maestro Karajan zgodził się wystąpić 6 czerwca (na zakończenie sezonu filharmonicznego) w Poznaniu. Ponieważ operatywny ..Orbis" IZdołał już zarezerwować 600 miejsc dla wy'Cieczek meloman6w z innych ośrodk6w !kraju, pozostałe 400 biletów sprzedawać się będzie tylko dzisiaj od godz. 12 w kasie Filharmonii 'Poznańskiej, ul. 'Stalingradzka l - (przy wejściu do auli UAM)". "Czystością wody - czytamy w innej informacji tego dziennika - Warta znacznie ustępuje obecnie rzekom nie tylko g6rskim, ale wkr6tce _ jak zapewniają fachowcy z Okręgowej Dyrekcji Gospodarki WOdnej w ,Poznaniu - będzie inaczej. Woda Warty ma być jak kryształ 'Z przebogatą fauną i florą. Z dzisiejszą datą ukazuje się na ten ,temat zarządzenie Minlsterstwa Administracji, Gospodarki Terenowej

5 Kronika m. Poznania z, 1181i Ochrony Srodowiska. Zdecydowało ono, że Warta będzie pierwszą w Polsce rzeką-rezerwatem. Nie tylko Więc od dzisiaj zakazany zostaje poł6w ryb. ale będzie się je wpuszczało do rzeki. Do zarybienia wybierze się zwłaszcza te gatunkI.. kt6re - żerując - oczyszczają wodę. ,Przewiduje się, że w roku przyszłym pojawią się w Warcie nawet pstrągi, żyjące tylko w bardzo czystej wodzie'-'.

([) re;

Natomiast w popołudni6wce ..EJqJress Poznański" przeczytaliśmy następującą Informację: "Niedawno pisaliśmy o wySadzeniu w powietrze starego wiaduktu na ul. Niestachowskiej. Dzisiaj dalszy. niezwYkły ciąg tego wydarzenia. Po usunięciu gruz6w okazało się, że wy,buch odsłonił wejście do podziemi. Murowany korytarz wysokości jednego metra biegnie w kierunku wschodnim. Odgałęzienie zachodnie najprawdopodolI_ niej zostało lZamurowane. Odsłonięcie podziemi jest dużą niespodzianką, bowiem przed pracami na trasie Nies.tachowskiej dokładnie przestudiowano wszystkie stare plany i na żadnym z nich nie znaleziono przejść. Odkryte wejście zabezpieczono do czasu przybycia specjalnych ekip. Być może kory,tarze prowadzą do Starego Rynku I stanowią część fortYfikacji zbudowanych przez Niemc6w po wojnie francusko-pruSkiej. Podziemia miały umożliwić ewakuację ludności z zagrożonego miasta. Dokładne zbadanie na !pewno przyniesienie wyjaśnienie tej fascynującej zagadki". Sympatyczny żart pierwszokwietniowy przygotowała grupa student6w z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 1m. Adama Mickiewicza. Jako

Wydarzenia w Poznaniu (1 - 9.4)członkowie rzekomego klubu "Nora" przyszli oni ze szczotkami i szufelkami, by pozamiatać schody i podziemne przejścia Ronda Kopernika. Sprzątano w porze największego ruchu między godzinamI 15.00 a 16.00 przy modnych szlagierach, wygrywanych na kilku gitarach. 2.4. W salonie Empiku otwarto wystawę ilustracji książkowych Andrzeja Jezlorkowskiego do poezji Ryszarda Daneckiego. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert Ch6ru Chłopięcego i Męskiego Filharmonii poznańskiej pod dyrekcją Stefana Stuligrosza. 3.4. Z udziałem Jerzego Górskiego, wiceprzewodniczącego Zarządu Gł6wnego Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, odbyła się narada delegat6w na II Zjazd Związku z wojew6dztw; gorzowskiego, leszczyńskiego, pilskiego, poznańskiego, szczecińskiego i zielonog6rskiego. ...... W wieku siedemdziesięciu sześciu lat zmarł J6zef Janicki, emerytowany profesor zwyczajny, członek rzeczywisty <Polskiej Akademii Nauk, b, prorektor Wyższej Szkoły Rolniczej, organiZator i dziekan Wydziału Technologii 2ywności, kierownik Katedry Technologii Rolnej, wiceprzewodniczący Komitetu Technologii i Chemii Zywności oraz przewodniczący Komisji Nauk o Zyw1I10ści przy Oddziale Poznańskim Polskiej Akademii Nauk, organizator i dyrektor Departamentu Przemysłu Spożywczego w <Polskim Komitecie \f yzwolenia Narodowego i w Rządzie Tymczasowym, organizator i dyrektor Instytutu Przemysłu Sk6rzanego, odznaczony Krzyżem Komandorskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. 5.4. Skończyły się utrudnienia w ruchu ulicznym w rejonie dworca Państwowej Komunikacji Samochodowej, wywołane zamknięciem dla ruchu Mostu Dworcowego. Było to konieczne dla operacji włączenia nowego zjazdu w stary układ komunikacyjny. Ruch kołowy odbywa sIę odtąd po nowym zjedzie z mostu - dwoma jezdniami rozdzielonymi przez torowiska. '1.4. Slub pianisty !Krystiana Zimermana ze skrzypaczką Marlą E. Drygajło. Uroczystość odbyła się o godzinie 16.00 w sali Odrodzenia Poznańskiego Ratusza. "Panna młoda - pisał reporter gazety lokalnej - była w sukience koloru łososiowego i białym toczku na długich włosach; pan młody - w beżowym g81'

-;';.:;.: /..

'" "

...:: ,;j,. , $' :!tr ". ,.

,d.

.: :>:t;

". ': 1

. ." . no ", ,' ':', ;;.<',::::,'"

:.::"

'Państwo młodzi

8.4.

niturze, o ton jaśniejszej koszuli i z podobną muszką". Jako urzędnik stanu cywilnego wystąpił wiceprezydent Poznania Andrzej Wituski. Po ślubie w sali Białej na pl. Kolegiackim prezydent miasta Władysław Sleboda wręczył Krystianowi Zimermanowi symboliczne klucze do bram miasta oraz udekorował go Odznaką Honorową Miasta Poznania. Odbył się kr6ciuteńki koncert naj młodszej poznańskiej pianistki, uczennicy Szkoły Podstawowej Ewy Hofman oraz przyjaciela Krystiana skrzypka Piotra Milewskiego, kt6remu akompaniował Andrzej Tatarski. Grony pożar. W płomieniach stanęło drewniane .poddasze gmachu Akademii Ekonomic7inej. Zgłoszenie pożaru w Komendzie Wojew6dzkiej Straży <Pożarnej zarejestrowano o godz. 13.02. W kilka minut p6źniej rozpoczęła się akcja ratownicza. strażacy wyrąbali otwory w dachu, przez kt6re dostali się do wnętrza budynku. Udział brało dziesięć sekcji gaśniczych i sekcja ratownicza - około sześćdziesięciu os6b. O godzinie 16.10 pożar ugaszono. Spłónęło 1200 m 2 dachu. Zniszczeniu uległo Pięć pomieszczeń dydaktycznych i magazynowych, <Pożar wywołał spawacz z brygady technicznej, ikt6ry palnikiem ace.tylenowym bez osiony wycinał w pomieszczeniu na czwartym piętrze rurę nieczynnego centralnego ogrzewania. W Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego dyrektor Departamentu Techniki Ministerstwa Komunikacji Ewald Kowalski otworzył wystawę osiągnięć ukazujących w jaki sposób można ograniczyć import części zamiennych potrzebnych przedsiębiorstwom skupiónym. w Zjednoczeniu.

9,4.

Zarząd Wojewódzki Związku Bojownik6w o Wolność i Demokrację zorganizował naradę prezes6w k6ł. M6wiono o udziale ikombatant6w w obchodach Miesiąca Pamięci Narodowej.

POdpisano umowę o współpracy między Akademią Medyczną a Zakładami Techniki Medycznej Służby Zdrowia z Wrocławia. Jej celem jest ścisłe współdziałanie w dziedzLnie prac badawczo-rozwojowych IZwiązanych z 'konstrukcją i produkcją sprzętu medycznego i monitorowego, stosowanego w intensyw.nej opiece medycznej. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się recital fortepianowy Justusa Frantza (Republika Federalna Niemiec). W salonie EUlpiku Stanisław Sporażyński wystawił monodram Aktorzy kabaretów lat mi'idzywojennych.

W czytelni czasopism Biblioteki Głównej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza otwarto wystawę holenderskich książek naukowych. Zespół Pieśni i Tańca "Wielkopolska" udał się w pOdr6ż artystyczną do Belgii na wystawę związaną ze 150-leciem tego kraju.

.

W wieku siedemdziesięciu lat zmarł Stefan Marzec, wiceprzewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w latach 1950 - 1961, działacz Stronnictwa Demokratycznego, wiceprzewodniczący Komitetu Miejskiego i iPowiatowego w

,.

latach 1961 - 1963, udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

10,4. W Domu Technika odbyła się konferencja naukowo-techniczna nt. Slownictwo naukowo-techniczne w dziedzinie tIumaczeń tekstów technicznych. Udział wzięło trzystu tłumaczy, lingwist6w, pracownik6w uniwersyteckich z całego kraju. "'\.

1 r

....: ij.t=ł:; .;., c< .,' , ..'

..-..:.

,,;i,.

.;..:::

'

Budowa nowoczesnej piekarni przy ul. Obodrzyckiej. Stan w dniu 10 kwietnia 1980 r.

Zadania poczty i telekomunikacji, wy_ nikające z uchwał VIII Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej były tematem seminarium, zorganizowanego przez Ośrodek Dziennikarstwa Stowarzyszenia Dziennikarzy POlskich i Ministerstwo Łączności. W sali sesyjnej Urzędu Wojew6dzkiego odbyła się kursokonferencja pn. Perspektywy rozwoju t kterowania sferą uslug produkcyjnych w warunkach postępującej intensyfikacji I racjonalizacji rolnictwa. W Zakładzie Radioterapii Wojew6dzkiego Specjalistycznego Zespołu Onkologicznego przy ul, Garbary 14 odsłonięto tablicę upamiętniającą przekazanie dwudziestu milionów złotych z poznańskiego konta Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia na zakup 'Przyspieszacza liniowego "Neptun-lO", najnowszego urządzenia do leczenia promieniami chor6b nowotworowych. 11.4. W Zespole Szk6ł Mechanicznych im.

Beli Kuna przy ul. Jawornickiej obchodzono święto patrona Szkoły. Premiera w Polskim Teatrze Tańca - Balet Poznański na scenie Teatru Wielkiego. Sekunda. z muzyką Juii Takahashi, w choreografii Kaoru IShli, scenografia Tetsuhiko Maeda.' Tańczyła gościnnie Takako Takase, solistka Tokyo Modern Dance Group oraz Zbigniew Misiuda. Spirala ciSzy z muzYką MakI Ishll w choreografii Kaoru Ishii,

Wydarzenia w Poznaniu (11 - 12.4)

?!

łoi"

4fJ .' .:.......,

Al

Mariola Hendrykowska tańczy w Spiral! ciszy

scenografia Tetsuhik.o Maeda. W obsadzie premierpwej tańczyli: Mariola Hendrowska, Mirosław Pach i Ryszal'd węgrzynek oraz Dominika Antkowiak, Ryszard Baranowski, Krzysztof Białek, Maria Chudzicka, Arkadiusz Duch, Ryszard Janek, Stanisław Januszewski, Beata Kopczyńska, Bożena Lasota, Jolan

=.-;:;

-¥. .

Zbianiew Misiuda i Takako Takase tańczą Sekundę

ta Latanowłcz, Janina Lisiecka, Zbigniew Łakomy, El:!:bieta Mazurkiewicz, HenrYK Minkiewicz, Zbigniew Misiuda, Jacek Miszczak, Waldemar Olszówka, Irena Polus, Hanna Skiba, Zbigniew Szydełko, Tadeusz Wasilewski, Hanna Witk.owska, Lech Wołczyk i Witold Zieliński. Kropte deszczu do muzyki Tomasza Sikorskiego w choreografii Kaoru Ishii d scenografii Tetsuhlko Maeda. W premierowej .obsadzie tańczyli: Dominika Antkowiak d Henryk Minkiewicz, Maria Chudzicka ! Waldemal! 01sz6wka, Botena Lasota i Arkadiusz Duch, Jolanta Latan.owlcz 1 Krzysztof Białek. Centrum Obsługi Turystycznej otrzymało siedzibę przy ul. Walki Mł.odych. Otwarto tam wystawę fotogram6w Janusza Korpala Sztak Piastowski. Ch6r Męski ..Sangeslust 1950" z DatteIn (Republika Federalna Niemiec) koncertował w auli 'Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej. o raz drugi Poznańskie Towarzystwo Jazzowe zorganizowało "Dni Krzysztofa Komedy". Program obejmował dwa koncerty rw sali Zespołu Szkół MUzycznych ,przy ul. SoLnej oraz klubowe jam session po koncertach. Miłe chwile przeżyła Rozalia Wesołowska. W domu ,przy ul. Chełmońskiego 2 .odwiedzili ją przedstawiciele władz wojew6dzkich i miejskich, .organizacji społecznych, bliscy i znajomi. Teg.o dnia Rozalia 'Wesołowska ukończyła sta lat. Wiceprezydent poznania Zbigniw IKmieciak udekorował jubilatkę Odzn'iką iHonorową Miasta Poznania. Rozalia Wesołowska wychowała jedenaścioro dzieci, ma jedenaścioro wnucząt i prawnucząt .oraz jednego praprawnuka. 12.4. W Teatrze Nowym odbyła się pre

(,:;

,.::,

)..

.

-' .'

Sława Kwaśniewska w jednoak't6wce Samuela Becketta NlII ja

miera trzech jednoakt6wek Samuela Becketta: Ostatnia taśma Krappa. Tamtym razem i Nie ja. Teksty zostaly przetłumaczone na nowo przez Jacka Gąsiorowskiego, !Piotra Kamińskiego i Antoniego Liberę, jednocześnie reżyser6w tych widowisk. Scenografię zaprojektował Jerzy Kowarskl. Akustyka - !Paweł Walczak. Wystąpili: Sława Kwdniewska (Usta) i Janusz Michałowski (Krapp; Słuchacz).

W redakcji "Glosu Wielkopolskiego" 'Odbyło się losowanie nagr6d dla zwydęzc6w w konkursie wyborczym pod !hasłem "Na t,a.ką Polskę głosujemy".

Wpłynęło 9352 odpowiedzi.

W Pałacu Kultury otwarto wystawę Sport w kolekcjonerstwie zorganizowaną przez Wielkopolski Klub Hobbyst6w. W salonie f'oznańskiego TOwarzystwa Fotograficznego otwarto indywidualną wystawę Joanny Helander (Szwecja) pt.. Kobieta. 13.4. Niedziela przeznaczona przez Polski Komitet Pomocy Społeczn.ej na tradycyjną wiosenną kwestę. 14.4. Około czterysta książek z lat 1976 - 1979.

wydanych przez Akademię Nauk Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej w Mińsku, eksponoWano w ekspozyturze Ośrodka Rozpowszechniania Polskiej Akademii Nauk przy ul. Mielżyńskiego.

W Państwowej Wyższej Szkole Murzycznej rozpoczęła się sesja naukowa poświęcona muzyce fortepianowej. W dniach 14, 16 i 17 kwietnia 1880 r.

Henryk Sienkiewicz azytał w "Bazarze" swą nowelę Za chlebem, Był ta pierwszy pobyt 'pisarza w Poznaniu. W stulecie odczyt6w Muzeum Literackie Henra Sienkiewicza urządziło w swej siedzibie premierę monad.amu Mój dziad Henryk. Wykonawczynią była wnuczka pisarza - Maria Sienkiewicz. Słowo 'Wstępne wygłosiła Barbara Wachowicz (opracowanie muzyczne Cezarego Owerkowicza).

15.-4. W Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza rozpoczęła się og6lnopolska konferencja pod hasłem "Młodziet i światopogląd", w kt6rej gł6wnym tematem była rola Związku Socjalistycznej Młodzieży 'Polskiej w procesie kształtowania marksistowskiego światopoglądu mlodego pokolenia. W otwarciu uczestniczyli m. ln. sekretarz Komitetu Wojew6dzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Maria Rynklewicz i przewodniczący Rady Wojewódzkiej Federacji Socjalistycznych Związk6w Młodzieży Polskiej Tadeusz Kuraś. Zwiększenie efektywności gospodarowania w rolnictwie wojew6dztwa poziIlańskiego było tematem narady młodych pracownik6w gospodarki żywnościowej. Rozpoczęły się Dni Kultury Skandynawskiej zorganizowane przez Ośrodek Kultury Studenckiej "Od Nowa".

W galerii "Arsenału" otwarta została wystawa malarstwa artyst6W belgijsklch Jacquesa Lacombleza i Jany Mateze. 16.4. Dzień Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

" -Il

JIIUZIEUM 1-415TOIII' _UCHU lIoaOTNICZEGO

W Muzeum Historii Ruchu Robotniczego im. Marcina Kasprzaka otwarto wystawę Ernst Thahnann patriata t tnternacjanalista (1886 - 1944). Ekspazycję przygotowano wsp6Lnie z Muzeum Historii Niemiec w Berlinie.

W siedzibie Towarzystwa Miłośnik6w Miasta Poznania odbyło się spotkanie Z cyklu "Wspominamy rok czterdziesty piąty" poświęcone dnkumentallstom. W sali sesyjnej Urzędu WQjew6dzkie&0 dyrektor Centralnego Zarządu Dr6g

Wydarzenia w Poznaniu (16 - 18.4)

Publicznych Czesław Krzywosz wręczył Dyrekcji Okręgowej Dr6g Publicznych sztandar zakładowy. 17.4. IV Kongres EuropejSkiego stowarzyszenia Czasu Wolnego i Rekreacji (ELRA) na temat "Człowiek i jego czas wolny". W obradach uczestniczyli przedstawiciele osiemnastu państw europejskich oraz Australii i Kanady. Na obrady przybyli m. in. kierownik Wydziału Nauki Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Filipiak i wiceprezydent Poznania Łucjan Majewski. Otwarcia k<.ongresu dokonał rektor Akademii Wychowania Fizycznego prof. dr hab. Zbigniew Drozdowski. Poznański Teatr Lalki i Aktora obchodził ,trzydziestopięciolecie działalności. Na spotkanie w sIedzibie Teatru przybyli przedstawiciele władz politycznych i administracyjnych. Zasłużeni pracownicy udekorowani zostali Odznaczeniem im. Janka Krasickiego, Odznakami Zasłużonego Działacza Kultury oraz' Odznakami Honorowymi Miasta Poznania i "Za zasługi w rozwoju wojew6dztwa poznańskiego". Otwllrto wystawę pt" Drogi teatru prezentującą dorobek tw6rczy plac6wki, ,a także zainaugurowano przegląd przedstawień Tradycje szopki.

' .

...'.;t.

.;r,lj;:"+

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Dyrekcja Okręgowa Dr6g Publicznych otrzymała nadany przez Radę Państwa Order Sztandaru Pracy II klasy. Dekorując nim sztandar dyrekcji, I sekretarz Komitetu Wojew6dzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada przekazał gratulacje od Komitetu Centralnego. Sekretarz Centralnej Rady Związk6w Zawodowych Mieczysław Grad i wiceminister komunikacji Andrzej MarkowsRi wręczyli Sztandar 'Przechodni Rady Ministr6w i Centralnej Rady Związk6w Zawodowych. Dyrekcję wyr6żniono" też medalem "Za zasługi w rozwoju Związku Zawodowego Transportowc6w i Drogowc6w", kt6rą wręczył przewod

niczący Zarządu Gł6wnego Zenon Kadziński. Za aktywność zawodową i społeczną ponad stu czterdziestu drogwc6w otrzymało odznaczenia państwowe, branżowe i związkowe. Krzytami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia polski udekorowano Tadeusza Muszyńskiego, Floriana !PLuskotę, Janusza Szostaka 1 Bolesława U:rbaniak,a.

W ramach "Młodzieżowej Wiosny Czyn6w" sześciuset harcerzy porządkowało park nad Wartą.

,n. nI BIl "/u/ n/II/f '..' flł.fW BIBUSI<A IM EI1tVAR[jĄ w

W Miejskiej Bibliotece Publicznej im.

Edwarda Raczyńskiego odbył się "Czwartek Literacki" Wojciecha Natansona, krytyka literackiego i teatralnego, eseisty, tłumacza literatury francuskiej. W Domu Kultury "Jagiellonka" w Nowej Dzielnicy Mieszkaniowej "Rataje" odbyło się seminarium naukowe pt. ..Działalność społeczno-wychowawcza w osiedlach mieszkaniowych", Referaty wygłosili pracownicy naukowi Instytutu Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Do Poznania przybyła orkiestra filharmonii z Wilna pod kierownictwem Piotra Mendeisona i Juozasa Domarkasa. Gości witała w imieniu władz miejskich wicedyrektor Wydziału Kultury i Sztuki Hanna Rubas. 18.4. Na terenach Międzynarodowych Targ6w Poznańskich otwarto pierwsze w 1980 r. międzynarodowe salony specjalistyczne: maszyn wł6kienniczych, odzieżowych i obuwniczych - "Intermasz"; medyczny - "SaImed" oraz urządzeń do wypoczynku - "Rekreacja", W "Intermaszu" organizowanym po raz piąty uczestniczyło stu pięciu wystawc6w z szesnastu kraj6w. Na "Salmed" (organizowany po raz trzeci) przysłały propozycje sto dziewięćdziesiąt cztery firmy z osiemnastu kraj6w. Obchody Dni Kultury Radzieckiej zainaugurowało otwarcie wystawy Syberia. Przybyli przedstawiciele władz politycznych i administracyjnych. Obecny był konsul Konsulatu Generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Włodzimierz Slemikaszew. przem6wienie wygłosiła przewodnicząca Zarządu WoJew6dzkiego Towarzystv/a Przyja:tni Pols-ko-Radzieckiej Maria Rynkiewicz. Jedenaście os6b 'Udekorowano Złotymi OdznaJtami Towarzystwa. Odznaczenia zbiorowe otrzymali: Młodzieżowy Ruch Miłośnik6w Muzyki "Pro Slnfonika", Poznański Ch6r ChłOpięcY pod dyrekcją Jerzego Kurczewskiego oraz Miejska Biblioteka PUbliczna im, Edwarda Raczyilskiego. Wieczorem w auli uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert orkiestry symfonicznej Filharmonii Litewskiej z Wilna pod dyrekcją Juozasa Domarkasa. Solistą był Oleg Kagan (skrzypce).

,r<'

'.' ''<t"':.

.>i......f

--- ".. '.:<

'';:""

W wieku czterdziestu ośmiu lat zmarł doc. dr hab. Jędrzej Słonlilski, dyrektor Międzywydziałowego Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Poznailskiej od l maja 1978 r., b. kierownik Zakładu Technologii i Organizacji Budownictwa.

.. " ..:jf .

W wieku siedemdziesięciu dw6ch lat zmarł Tadeusz Tułasiewicz, artysta-muzyk - wiolonczelista, długoletni czlonek zespołu orkiestry Teatru Wielkie

7l

go, pedagog Pailstwowej Wyższej Szkoły Muzycznej, Państwowej Szkoły uzycZIlej im. Karola KurpiilskIego oraz Instytutu Muzycznego w Toruniu 4 pailstwowej Szkoły Muzycznej w Gnieźnie. 19.4. Wichura iIlad miastem li Wielkopo1ską.

Uszkodzone urządzenia elektryczne uniemożliwiły pracę społeczną w ramach "Młodzieżowej Wiosny CzynÓ'W". MłodzieJ: porządkowała więc parki na Cytadeli i tereny zielone wok6ł Fortu VII. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert symfoniczny orkiestry filharmonii z Wilna pod batutą Margarity Dwarionaite dla czlonk6w ruchu ..'Pro Sinfonika". W Pałacu Kultury otwarto wystawt: Ludowe ł artystyczne rękodzieło wsi.

W Szkole Podstawowej Nr 30 im. Bolesława Bieruta (Osiedle Przyja:tni) otwarto wystawę ..SIadami Bolsława Bieruta po Wielkopolsce".

W Teatrze Muzycznym odbyła sit: premie:ra opere\kI Wiłliama S. Gllberta i Ar,thura Sullivana Gondolterzy czUli Kr61 BaratarU w reżyserii Beaty Artemsikiej, scenografii Barbary Wolniewicz, choreografii Zbigniewa Strzałko

:'" . .,::

. A!": ;'j'-' .' ...., .. :- (":JJ

..A.:

:, .... :>E .

,?:;' t,

'I', ,- I,

, C: _ '";_; _ _ , C , , , :_ ,_ " " " . :. _ __< ;> , ł. 'W,j.'. """ .'_

.""

"i"

.. ...,....

Zbigniew Sass (Luiz) l Janin!\, Guttner6wna (Casilda)

wskiego. ,Kierownictwo muzyczne Wiesława Suchoplesa. W premierowej obsadzie śpiewali: JanLna Guttner6wna (Casilda), Bożena Scharf (Gianetta).

Teresa Bogdanowicz (Tessa), Katarzyna Góralczyk (Wiktoria), Czesława Urban (Fiametta), Maria Tomaszewska (Księżna), Jerzy Bandei (Mamka), Jan Adamczyk (Marco), Jerzy Dzianysz (Giuseppe), Zbigniew Sass (Luiz), Sławomi:r Pietraszewski (Książę), Antoni Urban (Don Alhambra), Rajmund WolU (Antonio), Stanisław Prałat (Francesco), Krzysztof Osmęda (Giorgio).

Wydarzenia w Poznaniu (19 - 23.4)

W Pałacu Kultury rozpoczęły się Wojew6dzkie Konfrontacje Sceny Szkolnej. W auli Uniwersytetu 1m. Adama Mickiewicza odbył się 171 Koncert Poznański, w kt6rym udział wzięli: Orkiestra Symfoniczna Filharmonil Poznańskiej pod dyrekcją Wojciecha Rajskiego, Magdalena Sołtyslńska (fortepian), Maria Olkisz (mezzosopran), Jan Czekay (baryton), Andrzej Tatarski (fortepian), 20.4. Zakończono XIV Akademickie Mistr;lOstwa Polski w Tańcu Turniejowym oraz VI Otwarty Turniej Tańca. ZwYciężYła pa'ra Lidia Siekier ska i Andrzej Łozowski. Druga niedziela kwesty ulicznej na rzecz Poiskiego Komitetu Opieki Społecznej. 21.4. W Collegium 'Novum Uni!wersytetu im Adama Mickiewicza rozpoczęła się konferencja naukowa pt. O sztuce przekładu, zorganizowana ,przez Instytut Filologii Poiskiej.

W sali Odrodzenia .Poznańskiego Ratusza odbył się ślub Andrzeja Jankowskiego z Japonką Asą Konishi - laureatką Międzynarodowego Konkursu Skrzy,pcowego im. Henryka Wieniawskiego. Asa Jankowska jest skrzypaczką w Orkiestrze Kameralnej Polskiego Radia i Telewizji pod dyrekcją Agnieszki Duczmal.

._: - -.

",/",,,

"'.,

:". .

......O' .. .'<-:h ( "

....:-::'.,

J

Małżonkowie Asa i Andrzej Jankowscy. Pani Jankowska ma na plecach oryginalne japońskie obł

W Domu Kultury Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej na Nowym Mieście wręczono około dziewięćdziesięciu legitymacji Związku oraz dwadzieścia dwie legitymacje kandydackie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W salach "Arsenału" otwarto wystawę scenografii radzieckiej.

W wieku czterdziestu pięciu lat zmarł Mieczysław Narożny, prezes Klubu Sportowego "Admlra-Teletra" w lay.ch 1967 - 1973.

..&':....:( ,"

22.4.

Na terenach Międzynarodowych Targ6w Poznańskich zakończyły się wiosenne salony specjalistyczne. Z udziałem wicewojewody poznańskiego Romualda zysnarskiego odbyło się posiedzenie WOjew6dzkiej Komisji do spraw Reformy Systemu Edukacji Narodowej. Podsumowano dotychczasowe rezultaty wdrażania szkoły ,dziesięcioletniej uznając je za dodatnie. ustalono gł6wne zadania trzeciego roku realizacji nowych program6w nauczania w świetle uchwały VIII Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W Poznańskiej Fabryce Maszyn ZniwlI1ych odbyło się posiedzenie Klubu Eksporter6w do ZwiązkU Socjalistycznych Republik Radzieckich. W sali Białej Urzędu Miejskiego odbył się recital wiolonczelistki Natalii Gutman. Artystce akompaniowała pianistka Irina Sucharebska. W Domu Przyjaźni "Trojka" odbyły się wojew6dzkie eliminacje do XI Og61nopolskiego Konkursu Recytatrskiego !Poezji i Prozy Rosyjskiej i Radzieckiej.

W Muzeum Archeologicznym otwarto wystawę ikon ze zbior6w Muzeum Okręgowego w Przemyślu. Z okazji sto dziesiątej rocznicy urodzLn Włodzimierza Lenina w siedzibie Zarządu WoJew6dzkiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej odbyło się seminarium dla aktywist6w szkolnych k6ł TOwarzystwa. Zgromadzenie członk6w Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Pałacu Działyńskich, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski udekorowany został ,pracownik Instytutu Genetyki Roślin Alojzy Nowakowski.

Odbyło się plenarne posiedzenie Dzielnicowego Komitetu Frontu JednoścI Narodu Stare Miasto. Podczas obra4

23.4.

om6wiono zadania w zbliżających &lO; wyborach do ogniw samorządu mieszkańc6w. Przychylono się do prośby do.tychczasowego przewodniczącego Jerzego Lutomskiego o zwolnienie z tej funkcji w związku z nawałem zajęć zawodowych i społecznych. 'Przewo.dniczącym wybrano dot. wiceprzewodniczącego Henryka Kędziorę. Najnowsze osiągnięcia przodujących w świecie ośrodk6w naukowych w dziedzinie laser6w, elektroniki kwantowej i optyki nieliniowej były tematem międzynarodowej konferencji fizyk6w z udziałem ponad trzystu pięćdziesięciu uczonych z Austrii, Bułgarii, Chińskiej Republiki LUdowej, Czechosłowacji, Francji, Jugosławii, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Polski, Republiki Federalnej Niemiec, Rumunii, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch, Stan6w Zjednoczonych Ameryki P6łnocnej i ZwiązkU Socjalistycznych Republik Radzieckich. W siedzibie Wojew6dzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu przewodniczący Franciszek Szczerbal wręczył lI1agrody zwycięzcom w konkursie wyborczym pt. "Na taką Polskę głosujemy". I nagrodę zdobyła Maria Satkiewicz.

W siedzibie Poznańskiego Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawski ego w cyklu koncert6w "Pedagodzy Państwowej wyższej Szkoły Muzycznej i ich studenci" wystąpili: wiolonczeliści Stanisław Pokorski i Eugeniusz Zboraiski oraz pianiści Magdalena Sołtysińska i Teresa Pisarska-Wietrzyńska. Z podr6ży artystycznej do Belgii powr6cił Zesp6ł Pieśni i Tańca "Wielkopolska". Zesp6ł koncertował w pięciu miastach w ramach Og6lnobelgijskich Spotkań Polonii z okazji 150-lecia Belgii. 24.4. Prezes polskiej Akademii Nauk pro.f.

dr Witold Nowacki, uczony-specjalista w dziedzinie mechaniki teoretycznej i stosowanej otrzymał w !Pałacu Działyńskich dyplom honorowego doktora !Politechniki !Poznańskiej. Na uroczystość przybyli m. in. sekretarz Komitetu Wojew6dzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii RObotniczej J6zef SWitaj, prezydent Poznania Władysław SLeboda, rektorzy szk6ł wyższych f uczniowie profesora. Dyplom honoris causa wręczył uczonemu rektor Politechniki Poznańskiej, prof. dr hab. Bolesław Wojciechowicz. Witold Nowacki spotkał się z I sekretarzem Ko.mitetu WOjewOOzkiego Jerzym Zasadą. W uznaniu zam:ug dla poznańskiej nauki Jerzy ZaI>ada wręczył mu Odznakę Honorową

73:

"Za zasługi w rozwoju wojew6dztwa poznańskiego" . Prezesi klub6w oficer6w rezerwy, zarząd6w Ligi Obrony Kraju oraz dZiałacze Związku Bojownik6w a WOlnoAć i Demokrację uczestniczyli w seminarium poświęconym trzydziestej pilItej 1I'0cznicy zwycięstwa nad faszyzmem.

Walne zgromadzenie przedstawicieU Wojew6dzkiej Sp6łdzielni Mleczarskiej.

Wytyczono program zadań społeczno--gospodarczych na rok 1980.

Na scenie Teatru Wielkiego partie; Amneris w operze Ałda Verdieco śpiewała gościnnie solistka Teatll'u Wielkiego w Moskwie Ludmiła Szemczuk. 25.4. I sekretarz Komitetu Wojew6dzkiego., :Polskiej Zjednoczonej 'Partii Robotniczej Jerzy Zasada i sekretarz Komitetu Wojew6dzkiego Czesław Gałgan spotkal1 się z 'przedstawicielami leśnik6w oraz pracownik6w przemysłu drzewnego. i meblarskiego, Uczestniczył wojewoda poznański Stanisław Cozaś. W Młodzieżowym Domu Kultury "Ha:rc6wka" odbyło się seminarium dla lektor6w Komitetu Wojew6dzkiego. Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i Zarządu Wojew6dzkiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej oraz organizacji społeczno-politycznych z okazji trzydziestej piątej rocznicy podpisania, Układu a Przyjaźni, wsp6łpracy i po_ mocy Wzajemnej między Polską i Związkiem Socjalistycznych Republik_ Radzieckich.

W Domu Kultury Zakład6w 'Przemy-, słu Metalowego "H. Cegielski" odbył się X Og61nopolski Turniej Rt:cytatorski <Prozy "Czerwony mak". W }{ategorii szkolnej jury pierwszą nagrodę przyznało RyszardOwi Bogdańskiemu (Inowrocław), W kategorii pozaszkolnej pierwszej nagrody nie przyznano; dwie drugie nagrody zdobyły Ewa Sokołowska (poznań) i Elżbieta Karpeta (Skarżysko-Kamienna). W sali Odrodzenia iPoznańskiego. Ratusza odbył się koncert laureat6w turnieju, Na scenie Teatru Wielkiego partię Don Basilia w operze Rossiniego CyruUk sewilski śpiewał gościnnie Walentyn iPiwowar,ow. Sesja Miejskiej Rady Narodowej poświęcona ocenie wykonania Planu Społeczno-Gospodarczego Rozwoju Poznania w 1979 r. Przewodniczył sekretarz Komitetu WOjew6dzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej J6zef Sw!taj. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert symfoniczny Orkiestry Filharmonii 'Poznańskie!

Wydarzenia w Poznaniu (25 - 28,4)

pod gościnną dyrekcją Wachtanga Zordana (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich), Solistką była radziecka pianistka Aldona Dwarionaite. -26.4. W Forcie VII odbyła się manifestacja antywojenna b. więźni6w obozOw koncentracyjnych i uczestnik6w walk wyzwoleńczych. Wzięli W niej udział m. in. członkowie Egzekutywy i Sekre

_" .1 {> S ::>!,:;,:,_ ..fV< .

',.

-' ;it 1){;

J ,, :,'f

,,:; \";.

" i>

';ł...:

.:..........

tariatu Komitetu Wojew6dzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, stronnictw pOlitycznych, władz poznania, wojsko i młodzież. B. więzień Fortu VII Henryk !Powelski przypomniał tragiczne dzieje więzionych w Forcie VII. Uczestnicy manifestacji uchwalili rezolucję. I sekretarz Komitetu Wojew6dzkiego Jerzy Zasada dokonał otwarcia Muzeum w Forcie VII. Przed .południem członkowie Sekretariatu Ko.mitetu WOjewódzkiego spotkali się z grupą kombatant6w i b. więźni6w hitlerowskich oboz6w. Stanisława BuchaIskiego, Monikę Dankowską, Maksymiliana Jasińskiego, TeodOzję Maciejew'ską, Tadeusza Nowaka, Kazimierza Roszkiewicza, Zofię Stelmaszak udekorowano Krzyżami 'Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski, W Osiedlowym Domu Kultury "Pod Lipami" zakończył się turniej czy telIl1lczy "Lata walki i zwycięstwa". Do finałowYch rozgrywek zakwalifikowało się dziewięć os6b. Zwycięzcą został Tadeusz Pruchniewicz (Zaniemyśl). Odbyła się XVII Og6lnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna, w kt6rej uczestniczyli nauczyciele i wizytatorzy lekcji wychowania fizycznego z całego kraju, poświęcona kulturze fizycznej w klasach początkujących zreformowanej dziesięcioletniej szkoły średnIej. Grupa student6w architektury Politechniki Poznańskiej zorganizowała na Starym Rynku sprzedaż wykonanych przez siebie akwarel. Pieniądze zarobione ze sprzedaży studenci przeznaczyli na koszty podr6ży do Krakowa, ,gdzie młodzież akademicka miała uczestniczyć w akcji odbudowy zabytk6w.

Zakończyła się międzynarodowa konferencja fizyk6w "Ekon-80" poświęcona przeglądowi osiągnięć przodujących w świecie ośrodk6w naukowych w dziedzinie laser6w, elektroniki kwantowej i optyki nieliniowej. W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarto wystawę płęciu członk6w Klubu Fotograficznego "Kron" z Tych pt. "Pejzaże śląskie".

o odzinie 10.45 "piętnastka" zmierzająca z Winograd do śr6dmieścia zderzyła się u zbiegu ,ul. Pułaskiego i aL Wielkopolskiej z "jedenastką". Do szpitala dyżurnego przy ul. Przybyszewskieo przewie:z:iono dziewiętnaście osób. Przerwa w ruchu tramwajowym w tej części miasta trwała p6łtorej godziny. 27.4. Og6lnopolski finał III Olimpiady Języka Niemieckiego. Wyłoniono dwudziestu ośmiu finalist6w, z kt6rych dziewięciu otrzymało tytuły laureat6w. Bezkonkurencyjny okazał się wśr6d nich Marek Galdia - uczeń Liceum og6lnokształcącego w Zgorzelcu. Dni Kultury Radzieckiej. W Teatrze Wielkim gościnnie śpiewała partię Azuceny w operze Verdiego TTubaduT solistka moskiewskiego Teatru Wielkiego - Ludmiła Szemczuk. Orkiestra Kameralna Polskiego Radia i Telewizji pod kierownictwem Agnieszki DucZffial Udała się w podr6t artystyczną do Evlan (Francja). 28.4. Do Księgi Wybitnych Przodownik6w iPracy Socjalistycznej Wildy wpisano wyr6żniających się pracownLk6w tej robotniczej dzielnicy; dwadzieścia os6b wyr6żniono Odznakami Honorowymi Miasta Poznania. Zbiorową Odznaką Honorową "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego" wyr6żniono stację kolejową Franowo, gdzie odbyło się także wręczenie list6w gratulacyjnych i wyr6tnień. POdczas spotkania przedstawiciel Wydziału Organizacyjnego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Henryk Maziuk wręczył dziesięciu kolejarzom franowsklm członkowskie i ikandydackie legitymacje Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Egzekutywa Komitetu Dzielnicowego Grunwald spotkała się z b. działaczami ruchu robotniczego, spośr6d kt6rych Jakub F10ryszczak obchodził osiemdziesiąte piąte urodziny. W siedzibie Przedsiębiorstwa Budownictwa HYdrotechnIcznego i Rurociąg6w Energetycznych "Energopol" zebrała sIę ponad stuosobowa grupa wpisanych do dzielnicowej Księgi Ludzi WZorowej Pracy; blisko sześćdzie.sięciu osobomwręczono Odznaki Honorowe Miasta /Poznania.

N.a Ratajach rozpoczął się cykl imprez ..Muzykalia-80". W auU Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej Katedry Ch6ralistykI 1 Wokalistyki odbył się koncert dla uczczenia rocznLcy urodzin Stanisława Moniuszki. Wystąpili studenci wokaUstykd oraz Zesp6ł Kantatowo-Oratoryjny i Orkiestra Symfoniczna Szkoły pod dyrekcją Grażyny Węclewskiej.

W siedzibie Towarzystwa Miłośnik6w Miasta Poznania odbyło się spotkanie z cyklu "Wspominamy rok czterdziesty piąty" poświęcone odrodzeniu życia muzycznego w wyzwolonym poznaniu. 29.4. We wsp6łzawodnictwie pracy kolejarzy w roku 1979 załoga Zachodniej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych zdobyła II miejsce i uzyskała Sztandar Przechodni Ministra Komunikacji i Zarządu Gl6wnego Związku Zawodowego Kolejarzy. Uroczystość przekazania sztandaru miała miejsce podczas i::onferencji Samorządu Robotniczego. Sztandar wręczył dyrektorowi Stanisławowi Chełstowskiemu wiceminister komunikacji Janusz Kamiński. Zakończyło się dwudniowe sympozjum naukowo-techniczne na temat sadzy i kauczuk6w termoplastycznych Solprene. Uczestniczyli specjaliści zagraniczni oraz krajowi z przemysłu gumowego, oponiarskiego, sk6rzanego i przemysł6w pokrewnych. W sali Malinowej Pałacu Działyńskich odbył się koncert z cyklu ..Prezentacje". Wystąpili: Stanisław P,okorski (wiolonczela) i Magdalena Sołtysińska (fortepian), Krzysztof Szaniecki (baryton), Lucyna Klockiewicz (fortepian). W Urzędzie Miejskim w tradycyjny l!IPos6b zakończono kurs przewodnik6w turystycznych. Czterdziestu sześciu no

wych przewodnik6w /Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego złożyło przyrzeczenie i otrzymało z rą1t wiceprezydenta miasta Andrzeja Wituski ego legitymacje i odznaki. Z okazji .p6łwiecza Wydziału Elektrycznego 'Politechniki Poznańskiej W uczelni odbyła się sesja naukowa. 30,4. W ,przededniu Swlęta Pracy odbyła się uroczystość wpisu do Księgi Wybitnych Przodownik6w Pracy Socjalistycznej Wojew6dztwa Poznańskiego. Na uroczystość przybyli członkowie Egzekutywy Komitetu wojew6dzkiego polskIej Zjednoczonej Partii Robotniczej z I sekretarzem Komitetu Wojew6dzkiego Jerzym Zasadą, przedstawiciele Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Demokratycznego. Do honorowej księgi wpisano nazwiska trzydziestu pięciu os6b wyróżniających się ofiarnością w pracy zawodowej i społecznej: Stanisław Bakalarski - I sekretarz Komitetu Miejsko-Gminnego 'Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Lw6wku; Kazimierz Bałęczny - dyrektor Rejonu Dr6g iPublicznych w Gnieźnie; Edward Błaszczyk - robotnik Sp6łdzielni Pracy ..Plastgum" w Sremie; Stanisłlł':l1 Bratkowski - kierownik warsztatu w Fabryce Obrabiarek Specjalnych "Ponar-Wiepofama"; Irena Bresińska pielęgniarka w Gminnym Ośrodku Zdrowia Czempiń; Wiktor Bujarski - lekarz, kierownik Ośrodka Zdrowia w Kłecku; Eugeniusz Cofta - dziennikarz "Głosu Wielkopolskiego"; Maciej Dera - brygadzista w Kombinacie Budowlanym P6łnoc; Witali1i1 Dorotała - działacz kulturalny, pedagog; Stanisław Drzewiecki - zastępca dyrektora Przedsiębiorstwa "Dom Książki"; Stanisław Gagracz - tokarz z Zakład6w Przemysłu Metalowego "H. Cegielski"; Łucjan Gliński - działacz społeczny w Czerniejewie; Daniela Grabowska sprzedawczyni; Marian Groele - :zastępca dyrektora Orzechowskich Zakład6w 'Przemysłu Sklejek; Jan .Tankowiak - rzemieślnik w Swarzędzu; JUUan Jaranowski - dyrektor Instytutu Genetyki i Hodowli Roślin Akademii RQlniczej; Aleksander J6źwiak - sołtys wsi Arcugowo; Bernard Kamiński - zastępca Komendanta Wojew6dzkiego Milicji Obywatelskiej; Jerzy Małecki - dyrektor Zjednoczenia Przedsię,biorstw Państwowych Gospodarstw Rolnych; Jerzy Pawlak - dyrektor wielkopolskich Fabryk Mebli w Obornikach; Teresa Pawlak - Wr6blewo k. Kostrzynia; Czesław Przybysz - oficer Ludo

Wydarzenia w Poznaniu (30.4 - 1.5)wego Wojska POlskiego; Bogdan Sajna - I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Pólskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Nowe Miasto; Lech Sarnowski - zastępca kierownika budowy w !Poznańskim Przedsiębiorstwie Robót Drogowych; Jan Skrzypczak - dyrektor Zjednoczenia Budownictwa Rolniczego; Stefania Skrzypek - krojczyni w Sp6łdzielni i!?racy Zabawkarsko-Pamiątkarskiej w Puszczykowie; Alfred Skubiś - formierz w Zakładach Metalurgicznych "Pomet"; Edward Stachowiak - działacz społeczny; Zygmunt Szczepański - brygadzista w Kombinacie Rolnym Kopaszyce; Zofia Sznajder - robotnica Poznańskich Zakład6w Opon Samochodowych "Stomil"; Ludmiła Szulc - nauczycielka w Zespole Szk6ł Rolniczych w Szamotułach; Andrzej Taborski - działacz Związku Bojownik6w o Wolność i Demokrację w Nowym Tomyślu: Halina Wirth-Michalak - zastępca naczelnika stacji kOlejOwej; Władysław Wita - mistrz w Wielkopolskim Przedsiębiorstwie Przemysłu Ziemniaczanego w Luboniu; Roman ZajdleI' - pracownik Sp6łdzielni Usług Kominiarskich w Pobiedziskach. Dyplomy wręClZali: Jerzy Zasada, .przewodniczący Wojew6dzkiej Komisji Kontroli Partyjnej Franciszek Nowak i przewodniczący Wojew6dzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu Franciszek Szczerbal. W imieniu wyróżnionych podziękował Czesław Przybysz.

O godz. 14 otwarto w parku przy pl.

Mickiewicza doroczny kiermasz "Domu Książki" i redakcji "Głosu Wielkopolskiego". Kiermaszowa oferta była bogata; na stoiskach znajdowały się kSiążki i 'płyty za ponad sześć milion6w złotych. Na otwarcie przybyli przedstawiciele władz partyjnych i administracyjnych z sekretarzem Komitefti Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Marią Rynkiewicz.

Imprezę uświetniła "Parada" z Pałacu Kultury. W Miejskiej Bibliotece Publicznej lm.

Edwarda Raczyńskiego przy pl. Wolności odbyła się uroczystość przekazania plac6wce nadanego przez Radę Państwa Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski. PrzybYli czlonkowie Egzekutywy Komitetu Wojew6dzkiego Polskiej ZjednOczonej Partii RObotniczej, przedstawiciele władz administracyjnych miasta i województwa z wojewodą poznańskim Stanisławem Cozasiem l prezydentem miasta - Władysławem Slebodą. Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia .Polski przekazał w

ręce dyrektora Biblioteki Alfreda Labogi I sekretarz Komitetu WojeW'(Jdzkiego Jerzy Zasada. _

,.:".: ,' ,. .. : . jJ I 'I ,,' J, '...1 ,11.,(

1.5.

W sali Błękitnej Pałacu Kultury odbyło się uroczyste wręczenie legitymacji kandydackich Polskiej ZjednoczOnej Partii Robotniczej stu młodym pracownikom Wojew6dzkiej Sp6łdzielni spożywc6w "Społem" i Wojew6dzkiego Przedsiębiorstwa Handlu Wewnętrznego.

160000 poznaniak6w zgromadziła tIlanifestacja pierwszomajowa. /pochód rus'lył o godzinie 9.50. Poprzedziła go Reprezentacyjna Orkiestra Wojsk Lotniczych. Na czele szli gospodarze województwa, weterani walk o narodowe i społecżne wyzwolenie, przedstawiciele stronnicfw politycznych, organizacji społecznych, załoga Zakład6w Przemysłu Metalowego

,t

...

,ę"'

,te ł:..:.:..;.,

'

f,Y" '.If'

,:: ,0jik;

.:-.:$:

,:,

:;

..=c..:.::

.I

::::: ::": ,.. ,. on

.., ..;.:'....

,:/, .J: ih '" ł '.

--.. ::

...-..........:..i'..':...

..:A..:

1'ronton auli uniwersytetu im.

Adama Mickiewicza w dniu l maja

"H. cegielski", a za nią wielotysięczne rzesze mieszkańc6w Wildy. PogOda dopisała. Było ciepło, i chociaż zanosiło się na deszcz nie brakowalo' widz6w przy świątecznych estradach. Na Ryn

2.5.

ku ieżyckim koncertowała kapela dudziarzy, a po niej muzycy w harcCl:s1dch mundurkach. Na tarasie Pałacu Kultury odbywały się przedstawienia marionetkowe; koncertowali artyścI z !I'eatru Muzycznego i pielęgniarki z zepołu "Malakah" . W amfiteatrze na Cytadeli - zespoły folklorystyczne "c e'pelia" i "Wielkopolska". W parku Tysiąclecia - zespoly: Tańca NOwoczesnego "Szaman", ..Kostry" z Kostrzyna l "WiwaI''' z Pomarzanowic. Polana nad Wartą była estradą zespoł6w artystycznych Sp6łdzielni :Mieszkaniowej "OsIedle Młodych". Rozpoczął się sezon kolejki do ZOO "Maltanka".

Rozpoczął się międzynarodowy turniej kręglarski o Puchar Poznania. POdczas posiedzenia Kolegium Rektor6w powoIano Instytut Kardiologii Akademii Medycznej, czwartą plac6wkę tego typu w kraju, utworzoną w ramach rządowego programu zwalczania chor6b układu krążenia. Kierownictwo Instytutu ,powierzono prof. drowi hab. Kazimierzowi Jasińskiemu.

Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Turystyczne "Przemysław" wznowiło sezonowe wycieczki autokarowe po mieście. Pierwszy autobus odjechał o godz. 10.00 sprzed Biura Obsługi Turystycznej przy ul. Walki Młodych 6.

,l'.'

......,." ,

«."

--".., " >.":..: tt .\ .' n ; >:;" ;,... : _.: _: " i"" <.....-

'"/'*>..... ."'" "

'.

<t,'

"f .

.' ,", :'"'-::. .. 'I .

Od lewej: Wiesław Zwolińskł (Lekarz II), Zbigniew Zachariusz (Lekarz I)

Prapremiera sztuki Bohdana Urbankowsklego Mochnacki - sny o ojczyfie w Teatrze j:.ols,kim. Przedstawjenle reżyserował Roman Kordziński (sceno

grafia Zbigniewa Bednarowicza, muzyka Tadeusza Woźniaka). W premierowej obsadzie grali: Wojciech Sztokinger (gościnnie) w roli Maurycego Mochnackiego, Joachim Lamża (gościnnie) w roli Nieznajomego, Włodzimierz J{!Opocki (Lubecki), Stanisław Raczkiewicz (LUdwik), Jarosław Pilarskl (Pioti.' Wysocki), Zdzisław Zachariusz (Lekarz I), Wiesław Zwoliński (Lekarz II), Zdzisław Krauze (Senator I), J6zef Jachowicz (Senator II), Piotr Wypart (Generał), Marcin Talarczyk (Sekretarz), !Piotr Binder, Krzysztof Kaczmarek, wojciech Kalinowski 1 Janusz Grenda (Podchorążowie). W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert symfoniczny orkiestry Filharmonii Poznańskiej pod goścLnną dyrekcją szwajcarskiego dyrygenta Jeana Meylana. Solistką była Wanda Wiłkomirska (skrzypce). Inauguracja przeglądu teatralnego pn.

Studenckie Premiery Teatralne. W sali Ośrodka Teatralnego "Maski" wystąpił Teatr ".Jan" prezentując Najprostszy chwyt teatratny świataa", ., o; LW

-'''1 < 1,"I t.

.".,.,;J 1"

; , "./'

"';'.

'" :.\, ,,:mL , ' , . , ,6 '# .., .. J.' .......:..":<-::.... r" :.

.. "-":

'; ; ł

. .'."

..---:r

Otwarcie salonu wystawowo-handlowego Sp6łdzielni Rękodzieła Ludowego i Artystycznego "Cepelia" przy ul. Swierczewskiego.

Druga harcerska zbi6rka surowc6w wt6rnych w Zespole Osiedli Mieszkaniowych "WinogradY" i Piątkowo. Zebrano c.ztery tony makulatury, ponad tysiąc butelek oraz ok. 50 kg szmat. 3.5. W Instytucie Pediatrii Akademii Medycznej rozpoczęła się konferencja lekarzy, pedagog6w l psycholog6w na temat "Dziecko w rodzinie i szkole". Przybyło 'ponad trzystu naukowc6w. Z uczestnikami obrad spotkali się w sall Białej Urzędu Miejskiego przedstawiciele władz 'Poznania. W okolicach hotelu "Bazar" pojawili się flImowcy, aktorzy oraz statyści, estniczący w nakręcaniu filmu o ,'j) .,.. -.;}

Wydarzenia w Poznaniu (3 - 5.5)

Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919. Zamknięto dla ruchu ul. Paderewskiego Od godz. .11.00 do 17.00. Studenckie Premiery Teatralne. Teatr Miłości "Stygmat" (Ł6d) wystawił Misterium pokuty; Teatr "Jer" (Koszalin) wystawił Chóry; Teatr "AU" (Toruń) - W tonacji zmęczenia.

Na wodowskazie przy !Il0ście Rocha odczytano 376 cm. f.5. Rozpoczęły się obchody Tygodnia PCK pod hasłem: "Polski Czerwony Krzy:!: zawsze, wszędzie, dla wszystkich". / W Ośrodku Sportowym przy ul, SłOwiańskiej odbyły się og6lnopolskie zawOdy modeli latających. Sp6łdzielnia Mieszkaniowa "Grunwald" urządziła Festyn Osiedlowy w klubie "Kopernik" przy ul. Promienistej.

ill II IIi

W Teatrze Wielkim odbyła się premiera wieczoru baletowego, przygotowanego muzycznie przez Jana Kulaszewicza, a choreograficznie przez Henry'ka Konwińsklego (scenografia Władysława Wigury). Na wiecz6r zło:!:yły się trzy utwory: La pri Paula Dukasa (prapremiera); Epttaphium na śmierć Karola Szymanowskiego Tadeusza Szeligowskiego I suita Carmen Georgesa Bizeta I Rodlona Szczedrina. W premierowej obsadzie tańczYli: La pri. Olga Kozimala (l'eri), Władysław Kościelak (Iskander), Danuta Fajfer, Wiesława Malicka, Beata Milon, Ewa Misterka (Ferie), Mieczysław Chalama, 5.5. Ryszard Dłużewicz, Andrzej G6rny, Małgorzata Grabus, Jerzy Jasiński, Elżbieta Krasnowska, Andrzej Łączka, Jadwiga Milczyńska, Lidia Mlzgalska, Edward POdolańczuk, Zbigniew Slr6żmak, Jolanta Weber, J6zef Zieliński (Postaci fantastyczne). Epltaphium. Rusłan Curujew, Ewa Pawlak, Eugenia Pisarczyk, Małgorzata Połyńczuk, Jarosław Switała. Carmen. Małgorzata Połyńczuk (Carmen), Juliusz Stańda (Jose), Kornelia Matecka (PrzeznaczenIe), Edward POdolańczuk (Zunl.ga). Jer,: "ę

Jasiński (Toreador) oraz Eleonora Dondajewska, Lidia Mizgalska, Mieczysław Chalama, Maria Czyżak, Ryszard Dłużewicz, Mariola Dłużewska, Danuta Fajfer, Hanna Grajeta, Andrzej G6rny, Gra:!:yna Kobzda, Urszula Komirska.

Barbara Matuszyńska, Beata Milon, Bogumiła Paplorek, Aleksandra Pieterek, Zbigniew Str6żniak, Barbara Smlełowska i J6zef Zieliński.

.., , t ,\r ...

'.

i:-:ł{ -.r-T ....' > .......:.: ł

-:_: '""

,",.C -i

.? r.! f,.:

...... ... '"

#::"." ::

Budowa wieżowca AkademU Eko!IlomIcznej. s.tan w dniu 4 maja 1980 r.

Studenckie PremIery Teatralne. Teatr Miłości "Stygmat" (Ł6d) wystawił ROrate coeli mtsertbus; Teatr "Kto" (Krak6w) - Ogród rozkoszy a Teatr "AU" (Toruń) - W tonacji zmęczenia.

Z podr6ży artystycznej do Evian (Francja) powr6ciła Orkiestra Kameralna Polskiego Radia i TelewIzji pod kierownictwem Agnieszki Duczmal. orkiestra brała udział w Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym. Solistą jednego z 15oncert6w i dyrygentem był Henryk Szeryng.

I sekretarz Komitetu Wojew6dzkiego POlskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada, wojewoda poznański Stanisław Cozaś !I. przewodniczący Zarządu Centralnego Związku Rzemiosła Andrzej Zawarczyński wzięli udział w akademii kończącej obchody szeSEdziesięciolecia działalności Izby Rzemieś1niczej. Sztandar, ufundowany Izbie przez rzemieślnlk6w, udekorowany został Odznaką "Zasłużony dla rozwoju rzemiosła polskiego". Otwarto wystawę Rzemiosło - społeczeństwu. Do Poznania przy,była dwudziesto

79-.

osobowa grupa kombatant6w brytyjskich wchodząca w skład delegacji b. jeńc6w wojennych, goszczącej w Polsce z okazji Dnia Zwycięstwa. Na cmentarzu bohater6w na Cytadeli członkowie grupy złożyli wieńce i wiązanki kwiat6w pod pomnikiem i na mogiłach żołnierzy brytyjskich, którzy zginęli w !Poznaniu w latach 1941 - 1945. XIII krajowa narada naukowo-szkoleniowa poświęcona walce z padaczką wieku rozwojowego. Rozpoczęła się og61nopolska konferencja teoretyczno-ideologiczna pOświęcona doskonalenIu szkolenia kandydat6w do Polskiej ZjednOczonej Partii Robotniczej. Studenckie Premiery Teatralne. Teatr ..Maja" wystawił PoZa układem.

W Galerii Nowej odbył się wiecz6r poetycki Romana Chojnackiego. Poezje czytali aktOTzy Tęatru Nowego: Andrzej Lajborek i Lech Łotocki. Na gitarze grał Janusz Muslelak. 11.5. W Fabryce Samochod6w Rolniczych ..Polmo" odbyło się spotkanie aktywu społeczno-gospodarczego fabryki z przedstawicielami przedsiębiorstw, kt6re dokonują rozbudowy i mOdernizacji Eabryki, W Klubie im. Włodzimierza PietrzaKa przy ul. Kramarskiej rozpoczął sIę cykl sesji poświęconych rozważaniom nad stanem wsp6łczesnej rodziny. Sesję zainaugurował referat etnografa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prof. dra Zbigniewa Jasiewicza. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickięwicza odbył się recital skrzypcowy Aarona Rosanda (Stany ZjednOćzone Ameryki ,Płn.). Akompaniował Tadeusz Chmielewski (fortepian).

Studenckie Premiery Teatralne, Odbył się koncert Orkiestry Osmego Dnia. Scenografia Mariusza Tulińskiego.

'1.5, Spotkanie członk6w egzekutywy. :Romitetu Wojew6dzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z kombatantami. Przybyła generalicja z dow6dcą Wojsk Lotniczych gen. bryg. pil. Tadeuszem Krepskim.

W godzinach południowych w Klubie Wojsk Lotniczych odbyło się pOsiedzenie plenarne Zarządu WojeW6dzkiego Związku - Bojownik6w o Wolność i Demokrację, Obecni byli przedstawiciele władz miasta z prezydentem Władysławem Slebodą 1 Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Nar.odu z Franciszkiem Szczerbalem. Sztandar wojew6dzkiej organizacji Związku uaekorowany został medalem wybitym z

okazji trzydziestej piątej rocznicy zwycięstwa. Ostatni wiecz6r z cyklu ..Wspominamy rok czterdziesty piąty" w siedzibie Towarzystwa Miłośnik6w Miasta Poznania, poświęcony wyjazdowi poznaniak6w na zasiedlenie Ziem Zachodnich, Na stokach Cytadeli delegacje mieszkańc6w złożyły wieńce i kwiaty pod > :Pomnikiem Bohater6w. Delegacji Komitetu Wojew6dzkiego POlskiej Zjednoczonej PartU Robotniczej przewodniczył I sekretarz Jerzy Zasada. Delegacji Konsulatu Generalnego Związku socja- - listycznych Republik Radzieckich w Poznaniu przewodniczył konsul generalny, minister pełnomocny Nikołaj Gusjew. Wiązanki kwiat6w ożono pod pomnikami polskiej !PartU Robotniczej aliant6w, obellskiem Cytadelowc6w. ZwiązkU Walki Młodych, 5'1. Pułku Piechoty Wielkopolskiej, ścianami śmierci' w Forcie VII i obozie karno-śledczym' w Zabikowie, pod pomnikami gen. Karola Swierczewskiego, Marcina Kasprzaka, Powstańc6w Wielkopolskich oraZ" przy tablicy pamiątkowej na Domu ZołnIerza. W ceremoniach uczestniczyła bawiąca w Poznaniu delegacja Komitetu Okręgowego Bułgarskiej PartU Komunistycznej z Płowdiw.

XVI Alert Naczelnika Związku Harcerstwa Polskiego pod hasłem ..W hołdzie zwycięzcom - w służbie pokoju". Młodzież spotkała się z weteranami II wojny światowej, złożyła kwiaty pod' pomnikami pamięci narodowej. Najlepsze z pielęgniarek poznańskich wyr6żnione zostały w obecności sekretarza Komitetu Wojew6dzkiego !polskiej. Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdana Walig6rskiego i wiceprezydenta Poznania Zbigniewa Kmieciaka odznaczeniami państwowymi, resortowymi i r'gionalnymi.

Wydarzenia w Poznaniu (7 -10.5)

:8.5.

Przybyła delegacja węgierskiego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej pod przewodnictwem sekretarza generalnego Imre Kuracza. Goście spotkali się z . kierownictwem Biblioteki Gł6wnej uniwersytetu im. Adama Mickiev.'icza 1 uczestniczyli w konferencji zorganizowanej przez Zarząd Wojewódzki Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. iPrzybył ;na nią m. in. sekretarz Zarządu Głównego Teodor Rosik. Zakończenie Studenckich Premier Teatralnych. Odbył ;;ię koncert Orkiestry Osmego Dnia. Ulicami Poznania przemaszerował capstrzyk Woojskowy. W Pałacu Kultury otwarto wystawę fotografii członk6w klubu "Cyklop" Pałacu Kultury pn. Ludzie t pojClzdy zorganizowaną z okazji stulecia komunikacji miejskiej. W sali Ośrodka Teatralnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza ..Maski" przy ul. Stalingradzkiej Teatr Osm ego Dnia wystawił po raz setny Przecenę dl<L wszystkich. Przedstawieniem Strasznego dworu Moniuszki w Teatrze Wielkim dyrygował ,gościnnie Ian Jansen. W samo południe na Starym Rynku odbyła się uroczysta odprawa wart garnizonu poznańskiego. Ceremonię obserwowały Uumy poznaniak6w.

'9.5.

':.;.:

:« :... ",: '... .A::. ..

Li-$

L,:

','

,,, I;'; -:;:-f"" .<"'+.

:...-.. f.", t . .

.i::...,

, :1.

<"(.

Rozpoczęła się Międzynarodowa Wiosna Estradowa. Otworzył ją wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski w obecności przedstawicieli władz politycznych i administracyjnych oraz kulturalnych. Artystyczna inauguracja "Wiosny" nastąpiła w Teatrze Wielkim im. Stanisława Moniuszki, gdzie odbył się koncert Poznańskiego Chóru Chłopięcego pod dyrekcją Jerzego Kurczewskiego, aktor6w scen warszawskich i poznańskich i Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Lubelskiej. W pierwszym dniu festiwalu oklaskiwano Ewę Demarczyk, ll'Iarylę Rodowicz, solist6w oraz zespoły rumuńskie i Niemieckiej Republiki DemokratyczneJ.

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert symfoniczny orkiestry Filharmonii Poznańskiej pod gościnną dyrekcją brytyjskiego dyrygenta Edwarda Downesa, Solistką była Lidia GrychtołÓiWna (fortepian). W Wielkopolskim Muzeum Wojskowym otwarto wystawę pn. "Ułani Karpaccy" - pamiątek po Dywizjonie Rozpoznawczym Samodzielnej Brygady Strzelc6w .Karpackich.

W kinie "Gwiazda" rozpoczął się przegląd filmów polskich wybranych przez poznańskich kinoman6w: Popiót t dtament, Zakazane piosenki, Skarb, Sami swoi, Faraon, Noce i dnie, EWa chce spać, Ziemia obiecana, Ogntomistrz Ka12ń i Ostatni etap. 'w parku Marcina Kasprzaka rozpoczął się dwudniowy festyn rekreacyjny. W Nowej Dzielnicy Mieszkaniowej .,Rataje" rozpoczęło się nieobozowe la

10.5

.0.

Do Poznania przybyła siedmioosobowa delegacja kombatant6w radzieckich z generałem lejtnantem wojsk pancernych w stanie spoczynku Matwiejem WajnIrubem. W porcie lotniczym gości powitali przedstawiciele władz wojew6dzkich z wiceprzewodniczącym Wojew6dzkiej Rady Narodowej Edwa'l"dem Sieradzkim. /Kombatanci zlożyli wieńce pod Pomnikiem Bohater6w na Cytadeli oraz zwiedzili Muzeum Wyzwolenia P,oznania. Sesja popularnonaukowa z okazji sześćdziesięciolecia działalnOści harcerstwa w środowisku akademickim miasta.

N<;

''';', ,

,'

'.

f

......f.

JUbileusz stu lat obchodziła Michalina Ostromęcka z ul. FabLanowo 63. Wychowała ośmioro dzieci, doczekafa !SIę til"zynastu wnucząt, osiemnastu prarwnucząt i jednej 'praprawnuczki. .

11.5. Galawy koncert w sali widowiskowo-sportowej ..Arena" na zakoilczenie Międzynarodowej Wiosny Estradowej.

Wystąpili m. in, Hanna Banaszak, Lenka Filipova, Veronika Fischer, Beata Karda, Urszula Sipińska, Stanisław Sojka. Trzydniowa impreza zgromadziła ponad p6ł tysiąca wykonawc6w z siedmiu kraj6w. Imprezy oglądało ponad

Hanna Banaszak

'r ,.' łpll

'$;: .

...:

:...." :.

sto tysięcy wlGz6w. Nagrodę prezydenta Poznania otrzymał zespół ..Dwa pIu. jeden", .zespoły: "Fonograf", ..STn, ..Alex Band". Zannie Biczewskiej i duetowi fortepianowemu "Marek 1 Wacek" wręczono trofeum Międzynarodowej Wiasny Estradowej "Indywidualność Estradowa". Wieczorem odbyło się spotkanie władz Poznania z organizatorami imprezy i gł6wnyml wykonawcami. W Klinice EndokrynologU Instytutu Chor6b Wewnętrznych Akademii Medycznej rozpoczęła się druga część Międzynarodowego Kursu RBdloimmunologicznego zorganizowanego przez Międzynarodową Agencję Atomową dla uczestnik6w z dziewiętnastu kraj6w Europy, AfrYki, Azji i Ameryki Południowej. Część pierwsza (og6lna} oabyła się w Berlinie (Niemiecka Republika Demokratyczna).

Przedstawieniem operY' Aida Verdiego w Teatrze Wielkim dyrygował gościnnie Ian Jansen. Kręcono film Najdłu:l:sza wojna w Europie - sceny ,powitania Ignacego Paderewskiego, co działo się w Poznaniu w dniach 26 i 27 grudnia 1918 r, 12.5. Delegacja radzieckich kombatant6w z Matwiejem Wajnrubem spotkała się z przedstawicielami Komitetu Wojew6dzkiego Polskiej Zjednoczonej 'Partii Robotniczej. Obecny był dow6dca Wojsk Lotniczych gen. dyw. pil. Tadeusz Krepski. Podczas spotkania oficeram ra

6 Kronika m. Poznania z. 1181dzieckim wręczono medale pamiątkowe Wojew6dzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu, wybite z okazji trzydl:iestej piątej rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem. II międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona ocenie możliwości wprowadzenia do uprawy rOlniczej pszentyta (triticale - krzyż6wka żyta i pszenicy). Konferencję zorganizował Komitet TechnologU 1 Chemii ZywnoSci Polskiej Akademii Nauk. Przybyło ponad stu naukowc6w z d\yudzielltu cste. rech kraj6w. Z okazji trzYdziestej piątej rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem aktywiści Związku Inwalid6w Wojennych spotkali się z przedstawicielami władz wojew6dzkich. Dwadzieścia cztery osoby udekorowane zostały Krzy:!;aml iKawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski I odznaczeniami wojskowyml. Dekorowali: wicewojewoda Zofia Dąbrowska i szef WOjew6dzkiego Sztabu Wojskowego gen.

brygady WItold Wereszczyński. W Zespoie Szk6ł Muzycznych przy ul. Solnej odbyła się uroczystość wręczenia załodze Państwowej Komunikacji Samochodowej sztandaru za zajęcie pierwszego miejsca we współzawodnictwie kraj,owym. !Przebywający w Poznaniu ch6r dziecięcy z Lutherstadt-Eisleben (Niemiecka Republika Demokratyczna) koncertował w Zespole Szkół Muzycznych przy ul. SOlnej. 'Wydłużono o 800 m linię autobusową 81. Biegnie ona z przystanku na Ratajach ulicami: Wioślarska-Nowoostrowska-Inf1ancka-Wiatraczna-u{urlandzka-Jedności Słowiańskiej-Kurlandzka-Wiatr aczna-Inf1anckaNowoostrowska-Zamenhofa-Rataje.

Łączna długość linU wynosi 6100 m.

13.5. Odbyło się posiedzenie Prezydium Wojew6dzkiej Rady Narodowej oraz Wojew6dzkiego Zespolu Poselskiego. Tematem obrad była ocena wykonania Planu Rozwoju Społeczno-Gospodarc!'zego oraz budżetu wojew6dztwa w 1979 r. Referował wojewoda Stanisław COZ8Ś.

Wicewojewoda Romuald Zysnarski złożył informację o realizacji wniosk6w i !postulat6w wYborc6w. WysłUchano informacji o działalności Wojew6dzkiego Komitetu Kontroli Społecznej. Delegacja kombatant6w radzieckIch na czele z Matwiejem Wajnrubem odleciała rano do Warszawy. W Zakładach Naprawczych Taboru KOlejowego Im. II Armii Wojska Polskiego odbyła się Konferencja Samorzą

Wydarzenia w Poznaniu (13 - 16.5)du Robotniczego z okazji przyznania Zakładom sztandaru przechodniego prelZesa Rady Ministr6w i przewodniczącego Centralnej Rady Związk6w Zawodowych za zdobycie pierwszego miejsca w międzyzakładowym współzawodnictwie pracy w 1979 r. W ręce dyrektora Zakład6w Mariana Łukaszewskiego sztandar przekazali: sekretarz Centralnej Rady Związk6w Zawodowych Stanisław Szkraba i wiceminister komunikacji Janusz Kamiński. Prezydent poznania Władysław Sleboda udekorował zakładowy sztandar zbioro.wą OdlZnaką Honorową "Za zasługi w rozwoju woje.w6dztwa poznańskiego". Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia /Polski udekorowani zostali Henryk Rzetelski i Czesław wo.jciechowski. W salach "Arsenału" otwarto wystawę rzeźb Zuzanny Pawlickiej i "malarstwa-rysunku" Andrzeja Okinczyca oraz ekspozycję Włodzimierza Dreszera pt. "Swiatło dla twego mieszkania - )Polam-Piła«" W siedzibie Poznańskiego. Wydawnictwa Prasowego o.dbyło się spotkatlie z obchodzącym siedemdziesięciolecie urodzin seniorem dziennikarzy poznańskich Florianem Miedzińskim. Zarząd oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich przekazał jubilatowi gratulacje i dyplom. W wieku 58 lat zmarł działacz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej !Stanisław Stopiński, b. I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Jeżyce, udekorowany Krzyżem Kawalerskim oraz Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. 14.5. Brygady Wojew6dzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego zakończyły modernizację tor6w tramwajowych w ul. Zamenhofa.

Inauguracja "Dni muzyki G. F. Haendla" w auli Uniwersytetu im. Adama

Mickiewicza. Odbył się koncert Poznańskiej Orkiestry 'Kameralnej oraz solist6w: Joachima Grubicha (organy) i Zdzisława Polonka (alt6wka).

15.5. Oddział ;Polskiej Izby Handlu Zagranicznego. zorganizował spotkanie poświęcone rozwojowi wsp6łpracy gospodarczej między zachodnimi regionami polski a Berlinem Zachodnim. Brygady Wojew6dzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego rozpoczęły remont torowiska wzdłuż al. WielkopOlskiej i ul. Mał.opolskiej (długość 2200 m) oraz o.perację rozsuwania tor6w, aby mogły po nich kursować tramwaje nowoczesne. 16.5. Okręgowy Zesp6ł Działalności Gospodarczej Polskiego Związku Motor,owego o.trzymał z rąk prezesa Zarządu Gł6wnego Romana Pijanowskiego sztandar przechodni za zajęcie pierwszego miej'sca we współzawodnictwie og61nopolskim w r,oku 1979. Sztandar przechodni za zajęcie pierwszego miejsca we współzawodnictwie og61nokrajowym otrzymały Poznańskie Zakłady Drobiarskie. WręczYł go wceminister przemysłu spożywczego. i skupu Eugeniusz Pa cia. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert symfoniczny orkiestry Filharmonii poznańskiej pod dyrekcją Stefana Stuligrosza. Wykonano oratorium Acts t Gatatea G. F. Haendla. Soliści: Grażyna Micińska (sopran), Krzysztof Szmyt (tenor), Jacek Pazoła (tenor) Maciej Wielocb (bas).

W siedzibie Zespołu Szk6ł Samochodowych na Ratajach o.dbyło się przekazanie Ośrodkowi Kształcenia przy Państwowym Przedsiębiorstwie "PoJn1ozbyt" zestaw6w narzędzi i pomocy naukowych wykonanych przez uczni6w w ramach prac dyplo.mowych. W sali Empiku odbył się wiecz6r autorski poznańskich satyrYk6w Lecha Konopińskiego i Włodzimierza Scisłowskiego z udziałem Hanny Kareńskiej (piosenki), Henryka Kuczyńskiego (muzyka) i Stanisława Mrowińskiego _ (karykatury). W Osiedlowym Domu Kultury "Orbita" o.dbył się wiecz6r tunezyjski. O. o.byczajach w Tunezji i wpływie kultury europejskiej m6wił /Piotr Mosz,."źski. W Pałacu Kultury rozpoczął się XXVII Og61notlolski Konkurs Film6w Amatorskich 16 mm "Okfa 80". Ze zgłoszonych przez trzydzieści trzy ,amatorskie kluby filmowe z całego kraju

dziewięćdziesięciu dziewięciu fUm6w jUry zakwal!fikowało do pokaz6w festiwalowych czterdzieści cztery filmy. Wręczenie sztandaru przechodniego Ministra Hutnictwa i Zarządu Gł6wnego Związku Zawodowego Hutnik6w załodze Zakładu Wyrob6w z Metali Szlachetnych "Polsrebro" . Trzecia harcerska zbi6rka surowc6w wt6rnych w Zespole Osiedli Mieszkaniowych "Winogrady". 17.5. W Pałacu KUltury zakończył się XXVII Og6lnopolski Konkurs Film6w Amatorskich 16 mm "Okfa 80". Jury pod przewodnictwem Stanisława Pulsa przyznało "Grand Prix" filmowi Autobus Włodzimierza Szymańskiego z Amatorskiego Klubu Filmowego "Orbita". W grupie debiut6w pierwszą nagrodę zdobył film 21 Ustopada Janusza Strzechy (Rzesz6w). W grupie zaawansowanych pierwszej nagrody nie przyznano; drugą zdobył film Życiorys J6zefa Kulpińskiego (Rzesz6w). W grupie laureat6w za najlepszy uznano film Na brzegu Macieja Dejczera (Gdańsk).

:t:--.

!p.ł ..".

... ...*,.

;'.: .,.. tx 0'.-.: ,:m.:- ).:=

'\

..... ' :

:, , ,

;: ir!{:

<:Ł: ł,f. .:...

Budowa wieżowca AkademII Ekonomicznej. Stan w dniu 17 maja 1980 r.

18.5. Dzień Czynu Partyjnego. Od godzin porannych tysiące poznaniak6w upiększały swoje osiedla. M. in. na Osiedlu Tysiąclecia pracowano przy budowie drogi żużlowej wiodącej do trasy tramwajowej. Na Osiedlach Czecha, Rusa, Kopernika, a także 'przy ulicach Solnej, Murawa i Arciszewskiego opodal tras komunikacyjnych 'Powstały zieleńce. Przy ul. Bohater6w (w pObliżu pl. Bernardyńskiego) utworzono parking na kilkadziesiąt pojazd6w. W ZakładachRowerowych "Predom-Romet" w czynie partyjnym uczestniczyło czterysta dwadzieścia os6b. Wyprodukowano łańcuchy, piasty oraz dziecięce skuterki war

6*tości prawie p6ł miliona złotych. Osiemset dwudziestu pracownik6w Zjednoczonych Zakład6w Elektrochemicznych "Centra" wytworzyło m. in. 63000 baterii. Ekipy Wojew6dzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej remontowały osiedlowe kotłownie przy ul. Bułgarskiej, Strzeszyńskiej, Hibnera. Rynarzewskiej.

W klnie "Gwiazda" zakończył się przegląd film6w polskich. 'w wieku osiemdziesięciu ośmiu lat zmarła ,Klementyna Sliwdńska q:>ionierka automobilizmu wielkopolskiego. 19.5. Włoski zesp6ł "Teatro di Roma" przedstawił na scenie Teatru Wielkiego Wachtarz Carlo Goldoniego. 20.5. Dni Ochrony Przeciwpożarowej. Ze strażakami spotkali się I sekretarz Komitetu Wojew6dzkiego Polskiej Zjednoczonej PartU Robotniczej Jerzy Zasada 1 prezydent 'Poznania Władysław Sleboda. Zasłużeni strażacy udekorowani zostall odznaczeniami państwowymi. Drugie gościnne przedstawienie "Teatro dl Roma" w Teatrze Wielkim.

IW':" '.. (:

,4

, , .. I

W wieku osiemdziesięciu lat zmarł profesor !Politechniki Poznańskiej Józef Węglarz, specjalista w dziedzinie maszyn elektrycznych, przez pół wieku związany z działalnością Wydziału Elektrycznego. Był organizatorem Pracowni Maszyn i Pomiar6w Elektrycznych w 'Państwowej Wyższej Szkole Budowy Maszyn, a 'następnie dziekanem Wydziału Elektrycznego Szkoły Inżynierskiej i POlitechniki Poznańskiej. Odznaczony był Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i posiadał tytul Zasłużony Nauczyciel PRL. II Muzyczne Spotkania Młodych, organizowane przez Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego, dobiegły koń

Wydarzenia w Poznaniu (20 - 24.5)ca. W panstwowej Szkole Muzycznej im. Fryderyka Chopina odbył się ostatni z tego cyklu koncert. Otwarta została także wystawa prac uczennicy Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych BogumiłY Jung. W Domu Kultury na Osiedlu piastowskim, w Galerii Fotografii "Oko" otwarto wystawę Tomasza Koebscha pt. Okiem Cyklopa.

W salonie parterowym Pałacu Kultury otwarto wystawę stroj6w ludowych i haft6w artystycznych wykonanych przez Halinę Cisłowską i Irenę Maślińską (Września).

.

: .".

<1"

't: < '

21.5.

W wieku sześćdziesięciu ośmiu lat zmarł Sylwester Zugehoer, drukarz-chemigraf, działacz Okręgowego Związku Piłki Nożnej, udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Przybył Zesp6ł Estradowy BUłgarskiej Armii Ludowej. Koncertował w sali kina "Pancerniak". W sali sportowo-widowiskowej "Arena" rozpoczęły się koncerty Zespołu ,Pieśni i Tańca "Mazowsze".

W sali Odrodzenia Ratusza wiceprezydent miasta Zbigniew Kmieciak udeKorował MedaLami "Za długoletnie pożycie małżeńskie" obchodzących sześćdziesięciolecie pożycia małżeńskiego Urszulę i Michała Chłapowskich oraz Jadwigę i Antoniega Badurskich, J6zefę i Franciszka Bartusz6w, Marię i J6zefa ChUdzińskich, Mariannę i Apolinarego Gładyszewskich, Pelagię i Władyslawa GrzeŚkowiak6w, Wiktorię i Kazimierza Idaszak6w, Annę i Stefana Jankowskich, .Jadwigę i Andrzeja Jankowiak6w, Helenę i J6zefa Kaczmark6w, Władysławę i Kazimierza Kajdan6w, Mariannę i Michała Klimczak6w, Marię

22.5.

i Stanisława Kurnatowskich, Anielę i Stanisława Konstańczak6w, Bronisławę i Jana K'l'616w, Janinę i Francillka Kostrzyńskich, Mariannę i J6zefa Kowalczyk6w, Czesławę i Władysława Kowalskich, Janinę i Feliksa Langów, Stefanię i Konrada Lisieckich, Martę i Franciszka Lorenc6w, Helenę i Franciszka Łagodzińskich, Antoninę i Edmunda Ławniczak6w, J6zefę i Jana Maćkowiak6w, Cecylię i J6zefa Matusiewicz6w. W Fabryce Samochod6w Rolniczych "Polmo" odbyła się II sesja ,Klubu Użytkownik6w Samochodu Tarpan.

23.5. Otwarcie Izby Tradycji i Perspektyw Wojew6dzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Domu Tramwajarza. Klub PUblicyst6w Ekonomicznych poznańskiego oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich był organizatorem og6lnokrajowej sesji dziennikarskiej poświęconej aktualnym problemom polskiego meblarstwa. Dziennikarze spotkali się z !kierownictwem Zjednoczenia Przemysłu Meblarskiego oraz zwiedzili Swarzędzkie Fabryki Mebll. W Centrum Prasowym Międzynarodowych Targ6w .Poznańskich odbyło się z okazji trzydziestej piątej rocznicy zwycIęstwa nad faszyzmem, trzydziestopięciolecia działalności Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej oraz dwudziestopięciolecia Układu o Przyjaźni 1 Wsp6łpracy Gospodarczej ze Związkiem SocjaUstycznych RepubLik Radzieckich spotkanie aktywu i kierownictwa grunwaldzkiej organizacji Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Po referacie okolicznościowym szczeg6lnie zasłużonym członkom wręczono odznaki Towarzystwa i dyplomy. Przybył konsul generalny Związku Socjalistycz,nych RepUblik Radzieckich w Poznaniu minister pełnomocny Nikołaj Gusjew. W związku z dziewięćdziesięcioleciem sp6łdzielcz,ości mieszkaniowej odbyła się w Wojew6dzkiej Sp6łdzielni Mieszkaniowej uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych i regionalnych 2 udziałem prezesa Zarządu Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego Bronisława KukurykI. 24.5. Spotkanie członka Biura Politycznego, sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii RObotniczej Andrzeja Werblana z aktywem środowiska naukowego. Obecni byli m. in. kierownik Wydziału Nauki i Oświaty Komitetu Centralnego Jarema Maciszewski oraz I sekretarz Komitetu Wojew6dzkiego Jerzy Zasada. Podczas spotkania z rektorami szkół wyższych oraz z członkami Polskiej Akademii Nauk rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, prof. dr Benon Miśkiewicz wręczył Andrzejowi Werblanowi medal "Za zasługi dla Uniwersytetu". święto pracowników gospodarki komunalnej. W Teatrze Wielkim odbyła się akademia uświetniająca jubileusz stulecia komunikacji miejskiej. Przybyli: minister administracji, gospodarki terenowej i oChrony środowiska Józef Kępa, I sekretarz Komitetu WojewódzkiegoQ Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada i wojewoda poznański Stanisław Cozaś. Historię, dorobek i plany poznańskiej komunikacji miejskiej przedstawił dyrektor Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Jerzy Kuraszyński. W jego ręce przekazany został sztandar ministra oQraz przewodniczącego Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej za zdobycie drugiego miejsca we współzawOdnictwie przedsiębiorstw komunikacyjnych w 1979 r. Załodze pogratulował osiągnięć Józef Kę

"." ":'.,0:",>:.' "':. .f,j ."'" ";. : '<', ....,

,..'

< .';...

'.>< ',"4 :, iI:'j ..,jt

'Ą;

,'.':

'!'

""ii;:.t"

Orkiestra Dęta Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego pod batutą Mariana Frankowskiego - koncertuje na stopniach Teatru WIelkiego

pa, dekorując liczną grupę prac,owników odznaczeniami państwowymi - m. in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczony został Jerzy Marchwicki.

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się 172 Koncert Poznański, w którym udział wzięli: orkiestra symfoniczna Filharmonl1 Poznańskiej pod dyrek.cją Jerzego Salwarowskiego oQraz sołl£ci: >Hallna Czerny-Stefańska (fortepian), Elżbieta Stefańaka

85 ..

-Łukowicz (klawesyn) i Asa Konishl-Jankowska (skrzypce).

Rozpoczął się QgÓlnopolski Pokaz Form Pracy Społecznych Ogniw Artystycznych, wieńczący Ogólnopolski Festiwal Społecznych Ogniw Artystycznych 1979/1980. W siedzibie Poznańskiego Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego odbyła się ogólnopOlska sesja artystyczno-pedagogiczna poświęcona analizie metod pracy i form upowszechniania kultury muzycznej. Dla uatrakcyjnienia obchodów jUbileuszu poznańskiej k.omUnikacji zorganizowana przejażdżki stuletnim tramwajem zaprzężonym w dwa konie. Kursował od godz. 9.00 do 12.00 oraz od 16.00 do 19.00 ulicami CzerwoQnej Armii, al. Marcinkowskiego, pl. Wolności i ul. Lampego. "Motorniczym" zabytkowego tramwaju był woźnica, a bilety sprzedawał jak przed laty konduktor czyll Antoni Stachowski.

'"'>:'" ::.: -.

n': ';'fł m.: ,:.:.

,ł /',

;..

, .:; ..

.;-':$..: :'to:;::.;: :;., III ."".,.. ,'," "J, · ...J2.._" .r "... ...;. ..(.::: .. . : ;._: .

<Ponad czterystu przedstawicieli Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej z województwa poznańskiego wyjechało ,;Pociągiem Przyjaźni" dO Związku Socjallstycznych Republik Radzieckich. Wyjeżdżających pożegnał przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Tadeusz Kuraś. W wieku siedemdziesięciu jeden lat zmarł Andrzej Czajka, dyrektor Zjednoczonych Zakładów Elektrochemicznych "Centr,a" w Jatach 1953 - 1970, udekorowany Krzyżem Kawalerskim Ord ru Odrodzenia Polski.

Wydarzenia w Poznaniu (25 - 28.5)

25.5. W sali Zespołu Szk6ł Muzycznych przy ul. SoLnej odbył się koncert galOwy z okazji Og6lnopolskiego Festiwalu Społecznych Ogniw Artystycznych 1979/1980. Wystąpiły dwadzieścia trzy zespoły dziecięce i młodzie2iowe - instrumentalne i baletowe reprezentujące piętnaście regionalnych stowarzyszeń ognisk artystycznych. 26.5. Dzień Matki. W Wadze Miejskiej osiemdziesięciu kobietom mieszkankom Poznania i wojew6dztwa wręczono pamiątkowe medale. W sali Herbowej Urzędu Wojew6dzkiego odbyły się obchody Dnia Działacza Kultury. Sekretarz Komitetu Wojew6dzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Maria Rynkiewicz, wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski i wiceprezydent Poznania Andrzej Wituskl udekorowali działaczy kultur alnoO-oświatowych odznaczeniami państwowymi, resortowymi i regionalnymi.

IX Poznańskie Dni Techniki. Podczas inauguracji w Domu Technika referat wprowadzający wygłosił wiceprzewodniczący Polskiego Komitetu Normalizacji Miar I. Jakości Bolesław Adamski. Branżowy postęp techniczny ukazały: PoziIlańskie Przedsiębiorstwo Rob6t Drogowych, DYJ:/i!kcja Dr6g publicznych, Poznańskie Zakłady Wyrob6w KorkowyCh, Centralne Laboratorium Akumulator6w i Ogniw. Otwarto r6wnież wystawę książek technicznych. Wręczono doroczne nagrody i wyr6żnienia honorowe Naczelnej Organizacji Technicznej za wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki w roku 1979. Rozpoczęło się dwudniowe sympozjum poświęcone leczeniu siatk6wki oka. Odbył się walny zjazd delegat6w Wojew6dzkiego Związku Plantator6w Roślin Okopowych. Prezesem zanądu został Antoni Czekała.

W Pałacu KUltury odbył się X Turniej Jednego Wiersza o nagrodę "Zielonej Wazy". Na konkurs wpłynęły wiersze stu pięćdziesięciu autor6w. Jury pod przewodnictwem Tadeusza J. Z6łcińskiego gł6wną nagrodę przyznało Rafałowi Kwiatkowskiemu za wiersz Ponad chodnikiem. Nagrody za wiersz zaangażowany otrzymali Marian Łuck! (Za oknem synku) oraz Krzysztof Gołębiewski (Allegro moderato), Nagrodę "Gazety Zachodniej" za wiersz o regionie przyznano Emilii Waśniowskiej (Dom winiarski). PUblicznaść zebrana na turnieju przyznała swą nagrodę Rafałowi Kwiatkowskiemu. rw Galerii Domu ,Kultury "Na Skar'pie" otwarto wystawę prac trzydziestu trze,ch artyst6w-plastyk6w poznańskich !poświęconą ochronie środowiska pt.

"Apel 80". Podczas wernisażu szczeg6lnie zasłużonym tw6rcom wręcrlono dyplomy Urzędu Wojew6dzkiego. Otrzymali je m. in. Arkady i Arkady Radosław Fiedlerowie, Zbignie,w Kaja, Hen. rYk Gutowskl, Feliks Marla Nowowiejski, Łucja Danielewska. 27.5. Sesja Wojew6dzklej Rady Narodowej.

Obradom przewodniczył I sekretarz Komitetu Wojew6dzkiego polskiej Z!'ednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada. POdstawą do dyskusji była charakterystYka wykonania zadań w 1979 r., kt6rą przedstawił wicewojewoda poznański Stanisław Piotrowicz. !Podczas sesji powołano wojew6dzkl Komitet Kontroll Społecznej. Przewodniczącym został ponoOwnie Bogdan WaUg6rski, a jego zastępcami wybrano Felicję Fiebig i Tadeusza Zająca. W sali Odrodzenia Ratusza ;Poznańskiego wiceprezydent Poznania Zbigniew Kmieciak udekorował Medalami "Za długoletnie pożycie małżeńskie": Melanię i J6zefa Nowaczyk6w, Eleonorę i Jana Pawlaków, Cecylię i Stanisława Piątkowskich, Joannę i Wawrzyna Potrawiak6w, Stanisławę i Stanisława 'Przybeckich, Mariannę i Andrzeja Rupk6w, Stanisławę i Ignacego SChneider6w, Konstancję i Stanisława Sekuł6w, Czesławę i Antoniego Szatkowskich, Mariannę i Jana Switał6w, Janinę i Stanisława Trinschek6w, J6zefę i Longina Uniatyckich, Jadwigę I. Franciszka Walczak6w, Mariannę i 'Kazimierza Wiatr6w, Marię i Władysława Wiciak6w, J6zefę i Ignacego Włodarklewicz6w, Mariannę i Mieczysława Wojd6w, Stanisławę i Stanisława Ziętkiewicz6w, Agnieszkę i Adama ZmyAliiIskich, Walerię i Zbigniewa Zygarłowskich, Katarzynę i Jana Zrałk6w, Władysławę i Romana Zydlewkz6w.

28.5. Na stadionie im. 22 Lipca odbyło się międzynarodowe spotkanie piłkarskie Polska-Szkocja, zakończone wynikiem 1:0 (0:0). Zwycięską bramkę strzelll w 68 min. Zbigniew Boniek.

Rozpoc:zął się rozruch technoLogiczny Zakładu Napełniania Butli TuryĘtyczIllych .przy ul. Wichrowej.

.10.5, Z 'okalZi Dnia Chemłka odbyły się akademie w Poznańskich Zakładach Opon , Smnochodowych "Stomil" i w Fabryce Kosmetyk6w "Pollena-Lechia". Zakłady Metalurgiczne "Pomet" zajęły pierwsze miejsce we wsp6łzawodnictwie za 1979 r. i zdobyły sztandar przechodni Ministra Przemysłu Maszyn Ciętkich I Rolniczych oraz Zarządu Gł6wlIlego Związku Zawodowego Metalowców. Sztandar wręczono w czasie uroczystej sesji Konferencji Samorządu Robotniczego.

W auli Uniwersytetu łm. Adama Młckiewkza oOdbył się koncert symfoniczny orkiestry Filharmonii 'Poznańskiej pod gościnną dyrekcją George ThymllIa (Grecja), Solistą był amerykański pianista Eugene Indjic. W salonie parterowym Pałacu Kultury otwarto wystawę rysunk6w dzieci pt. "MoOja rodzina". W Szkole Podstawowej Nr 64 urządzono święto kultury węgIerskieJ, Obecni byli pedagodzy z zaprzyjatniolIleJ szkoły w BUdapeszcie. 21.5. W sali Domu Drukarza odbyło się spotkanie z okazji stUdziesięciolecia Związku Zawodowego pracownik6w Poligrafii. O osiągnięciach drukarzy regionu wielkopolskiego m6wlł przewodniczący Zarządu Okręgu Zwiążku Zawodowego Pracownlk6w Poligrafii Wiesław Zaremba. W czasie spotkania Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia polski .otrzymali: Tadeusz !Kuleczka, Edmund Pawlak, ZenoOn SObolewski i Marian Tomczak. Dyplomy za przOdOwnictwo we wsp6łzawodnictwle międzyzakładowym otrzymały m. In. Drukarnia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza I Spółdzielnia P.acy "Kartodruk". czyąna była wystawa materiał6w dokumentalnych obrazujących historię drukarstwa wielkopolskiego. W Szkole PodstawoweJ Nr 64 im. Marii Konopnickiej na cześć patronki uczniowie złożyli wiązanki kwlat6w pod Jej popiersiem. Przygotowali inscenizację utworu Na jagody. W piwnicy artystycznej "Browar" odbyła się premiera kabaretu "Pod spo.dem" Spytaj się siostrze według tekst6w Krzysztofa Jaślara z muzyką opracowaną przez Huberta Szymczyńskiego. Na Osiedlu Kopernika otwarto dwa sklepy samoobsługowe o łącznej pOwierzchni 700 m". 1.6. Międzynarodowy Dzień Dziecka. Zesp6ł "Parada" z Pałacu Kultury oraz dzieci z kukłami przedstawIającymi postaci z polskich film6w rysunkowych prze

szły ulicami Ar6dmleścla. Przed Pałacem KUltury odbył się konkurs rysunkowy dla naj młodszych. W Młodzieżowym Domu KUltury "Harc6wka" przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej J6zef Świtaj oraz wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski spotkali się z wzorowymi uczniami z wojew6dztwa poznańskiego. W Pałacu Kultury otwarto wystawę prac plastycznych dzieci, a w Muzeum Narodowym wystawę rysunk6w dziecięcych Moja przygoda z muzeum. 2.6. Polski Teatr Tańca - Balet Poznański pod kierownictwem Konrada Drzewieckiego wyjechał w podr6ż artystyczną do Republiki Federalnej Niemiec. 4.6. Wśr6d dwustu trzech laureat6w Og61napolsklego Konkursu Eksporter6w "Mad e In Poland" znalazły się: Wielkopolskie Zakłady Teleelektroniczne "Telkom-Teletra" (II miejsce), poznańskie ZakładY Farmaceutyczne "Polfa" (III) oraz Fabryka Pomocy Naukowych 1 Sp6łdzlelnia Inwalid6w "Jedność" (IV).

W Muzeum Rzemłosła Artystycznego na G6rze Przemysława otwarto wystawę tkaniny artystycznej Ulrlki L6nna (Szwecja).

W Domu KUltury Z'akład6w Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" otwarto wystawę "Kwiaty w malarstwie". Zainaugulrowała ona miesiąc plastyki. W auli UnLwersytetu ,Im. Adama Mickiewicza odbył się -koncert symfoniczny Orkiestry FiLharmonli Poznańskiej pod dyrekcją Wojciecha Rajskiego. Dano Sergiusza Prokofiewa baśń symfoniczną Piotruś i witko 6.6. Procesja Bożego Ciała przeciągnęła od Katedry Poznańskiej ulicami Starego Miasta do kościoła farnego. Plrowadzl.ł ją metropolita poznański, ksiądz arcybiskup Jerzy Stroba, kt6ry odpi1'awłł także uroczystą mszę na Starym Rynku. Z okazji światowego Dnia ocnrony Środowiska Urząd Wojew6dzkl przyznał nagrody: Łucji DanielewskieJ, Helenie Gordziej, Henrykowi Gutowskiemu, Zbigniewowi Kajl, Feliksowi M. Nowowiejskiemu, Fr,anclszkowi Pawęskiemu, Wacławowi Puczyłowskiemu, Ryszardowi Skupin owi i Marianowi Stammowi. 6.6. Podw6jne wyr6żnienle załogi Kombinatu Państwowych Gospodarstw Ogrodniczych w Naramowlcach. Otrzymała miano Zakładu Pracy Socjalistycznej oraz zdobyła we wsp6łzawodnictwie pracy za rok 1979 sztandar przechodni Ml

Wydarzenia w Poznaniu (6 - 7.6)nIstra Rolnictwa i Zarządu Gł6wnego Związku Zawodowego PracownIk6w Rolnictwa. Oba sztandary zostały przekazane załodze podczas sesji Konferencji Samorządu RObotniczego, w kt6rej wzięli udział członkowie egzekutywy Komitetu Wojew6dzkiego 'Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z I sekretarzem Jerzym Zasadą, prezes Wojew6dzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa LUdowego Walenty Kołodziejczyk, prezydent !Poznania Władysław Śleboda oraz sekretarz Zarządu Gł6wnego Związku Zawodowego Pracownik6w Rolnych Stanisław Moczulski. Ponad stu pracownik6w KombInatu udekorowano odznaczeniami państwowymi i innymi. Krzyż KawalerskI Orderu Odrodzenia polski otrzymał Aleksander Słomiński. W Muzeum Historii Ruchu Robotniczego im. Marcina Kasprzaka otwarto wystawę Rewolucja 1905 - 1907 na ziemiach polskich. Otwarcia dokonała dyrektor Muzeum Maria Strojnowska-Szczepaniak. Obecny był przewodnIczący :Krajowej Sekcji Muzeów Wojciech Fijałkowski.

4&.:' l "',,

6_ Ą..' ,.

t\!

"::4"

!l;.ł;,.b-< -«,...i_':'

.........,.. _., . n__.

"::.,...: ::-::'3'"",;:,".".." V:: " ,,' , :':.><'<' '" .. ....,.."...'."'0...'..

Załoga FabrykI Samochod6w Rolniczych "Polmo" przekazała nieodpłatnie Zarządowi WOjew6dzkiemu Polskiego Czerwonego Krzyża samoch6d tarpan.

Automobilklub Wielkopolski uruchomU trzy punkty informacyjne dla kierowc6w, czynne w okresie Międzynarodowych Targ6w 'Poznańskich: przy stacjI benzynowej w Swarzędzu (Trasa E-B), w Przeźmierowie (Trasa E-8) I za wiaduktem g6rczyńskIm. Polski Teatr Tańca - Balet poznańskI pod kierownictwem Konrada Drzewieckiego powr6cił z podr6ży artystycznej do Republiki Federalnej Niemiec. Występował w Hanowerze.

'1.6. Tysiące poznaniak6w przybyły na Inaugurację Jarmarku Świętojańskiego. Gdy przebrzmiał hejnał z wIeży ratuszowej, od ul. ŚwiętosławSkiej wkroczyłna Rynek orszak władz wojew6dzkich i miejskich, a do stopni Ratusza podeszli przedstawiciele handlu i rzemiosła, kt6rym prezydent 'Poznania Władysław Śleboda przekazał symboliczne klucze do bram miasta. Na czele jarmarkowego korowodu szła młodzież ze znakami cechowymi rzemiosła. Podo

.... ". .

r: "-" ;, ",, fIL _, 'n' ',,', · . rt} ci, , >'1,:1i t. '"

'; . ,t:\, ::. "/"t.'" .... ł..; t}t7 :.. <., .

-11

- /i

!fi Ji '..', "4,/ :":',,7<' i-.

1:1'"

-., &;" t

:; .. j,

".. 1

',' ,l;"' , . ,. : , .. , , .. , .: .: ...':'"..:'

...;<

bał się Zesp6ł "Parada" z Pałacu Kultury. Od rozpoczęcia dużY ruch panował przed straganami i stoiskamI rzemieślnik6w oraz tw6rc6w ludowych. Rozpoczęły się widowiska artystyczne: przedstawienia kuldełkowe zespołu Teatru LalkI i Aktora oraz Intermedia staropolskie, a Marian Pogasz dal "Kwadrans gwary poznańskiej". Koncertowały: Orkiestra Dęta Wojew6dzkIego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego z Zamościa; Zesp6ł Pieśni i Tańca "Wielkopolska" i Ch6r Madrygalist6w Poznańskiej Wyższej SzkOły Muzycznej. W sali Odrodzenia Poznańskiego Ratusza koncertowała Orkiestra Kameralna Polskiego Radia i Telewizji; w kawiarni "SukiennIcza" - ..Trio wiedeńskIe", a w sall przy ul.

Masztalarskiej w ramach "Kabaretonu" odbył się recItal Kazimierza Grześkowiaka. Z udziałem przedstawIcieli władz po_ litycznych i administracyjnych miasta oraz Komendy Gł6wnej Straży Poarnej odbyła się u st6p Pomnika Bohater6w' na Cytadeli promocja kadet6w Szkoły Chorążych 'Pożarnictwa. Stu pięćdziesięciu absolwentom stopnie młodszych chorążych nadał komendant Szkoły - pułkownik J6zef Dobosz. Jako pierwszy promowany był prymus Andrzej Choroszyński.

W czasie konferencji prasowej minister handlu zagranicznego i gospodarki morskiej Ryszard Karski przedstawił aktualną sytuację w tym dziale gospodarki narodowej.

,. "n '!' ".'"'1>

W Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych odbyło się spotkanie władz uczelni z b. rektorem, artystą-malarzem Stanisławem Teisseyrem w związku z siedemdziesiątą piątą rocznicą jego urodzin. Gościnny 'Występ kubańskiego baletu z Camaquey pod kierownictwem Fernsndo Alonso. Dano układy taneczne .

do muzyki Haydna, Mlnkusa, Rachmaninowa l Orffa. W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego owarto wystawę pt.

"II Poznańskie Spotkania Fotograficzne".

,.

.

W salonie Biura Wystaw Artystycznych otwarto wystawę malarstwa Teresy Simińskiej-Usarewicz; rysunku i< rzeźby Adama Graczyka oraz malarstwa Jerzego Jękota.

89'

8.6. Otwarcie Międzynarodowych Targ6w Poznańskich. Ucze$tniczyli przedstawiciele najwyższych władz z I sekretarzem Komitetu Centralnego Polle' Zjednoczonej ,Partii Robotniczej El!wardem Gier.kiem i prezesem Rady Mlnistr6w Edwardem Babiuchem, członkowie Biura Politycznego i Sekretariatu Komitetu Centralnego: Kazimierz Barcikowski, Mieczysław Jagielski, Zdzisław Kurowski, J6zef Pińkowski, Tadeusz Pyka, Tadeusz Wrzaszczyk, Zbigniew Zieliński, Andrzej Zabiński oraz członkowie ;rządu i przedstawiciele korpusu dyplomatycznego. Obecna była delegacja Związku Socjalistycznych RepUblik Radzieckich z wicepremierem Leonidem Smirnowem. Przybyły delegacje Danii, Indii, Libii, Stan6w Zjednoczonych Ameryki Płn. i Wielkiej Brytanii. Gości powitał prezydent miasta Władysław Sleboda. Oficjalnego otwarcia Targ6w dokonał minister handlu zagranicznego i gospodarki morskiej Ryszard Karski. Delegacja rządowa zwiedziła ekspozycję targową. Sprzed pawilonu nr 21 (ul. Sniadeckich) kursował specjalny autobus na trasie: Międzynarodowe Targi Poznańskie - Pałac Kultury - Hotel ..Polonez" - Naramowice, ułatwiając dojazd do ekspozycji położonych poza terenami gł6wnymliIIlIlIi

W Teatrze Wielkim odbyła się premiera opery Gioacchino Rossiniego. Hrabia Ory, przygotowana muzycznie przez Mieczysława DOndajewskiego, a reżysersko przez Sławomira Zerdzickiego (scenografia Andrzeja Sadowskiego), W premierowej obsadzie śpiewall: Adam Wiśniewski (Hrabia Ory) , Piotr Liszkowski (Li Ajo), Ewa Werka (I90lIero), Antonina Kowtunow (Margrabina Ade

Wydarzenia w Poznaniu (8 - 9.6)

la), ALeksandra Imalska (Raganda), Dorota Salomończyk (Allcja), Marek Bieniaszewski (Rycerz), Sylwia Zwierzyńska (Dama).

,;g ,',;; "

.,

;"r1

, ,..£'1 .'""7' ..

<'1> 1: " Michał GrudzińskI (Diabeł)

W Teatrze Nowym odbyła się premIera adaptacji powieści Fiodora Dostojewskiego Bracia Karamazow (rozdziały 6 - 9, księga XI) pt. DiabeŁ w tłumaczenIu Aleksandra Wata. Adaptacja i reżyseria - Wojciech szulczyński, scenografia - Sławomir Dębosz, muzyka - Jerzy Satanowskl. W premierowej obsadzie grali: Lech Łotocki (Iwan Karamazow), Michał Grudziński (Smerdiakow; Diabeł), Wiesław Komasa (Głos Aloszy).

..

. ., .

." l_ j"""":::':"'.....

.....

II ;' .

'f;;

Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Slerakowa

Na Jarmarku Świętojańskim odbył się Dzień Ksiq:!:ki oraz Dzień Rzemiosla, na kt6ry przygotowano wiele interesujących imprez. Powodzeniem cieszyły się targi r6żności i aukcja dzieł sztuki. Pisarze i poeci dedykoOWali swoje książki od 12.00 do 18.00. Koncertowały: Orkiestra dęta Huty Szkła z Sierako<wa; Orkiestra Symfoniczna im. Karola

9.6.

Namysłowskiego; Zesp6ł Pieśni i Tańca "OłObok" (woj. kaliskie); Ch6r Dziewczęcy "Skowronki" pod dyrekcją Mirosławy Wr6blewskiej. W kawiarni "Literackiej" odbył się recital poezji miłasnej w wykonaniu Wiesława Komasy. W Wadze Miejskiej śpiewał poezje Leoszek Długosz.

W pawilonie ZwiązkU Socjalistycznych Republik Radzieckich na Międzynaradowych Targach Poznańskich odbyło się spotkanie z okazji Dnia Radzieckiego. Przybyli: wicepremier Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich Leonid Smirnow, minister przemysłu lekkiego Nikołaj Tarasow, ambasador ZwiązkU Socjallstycznych Republik Radzieckich w Polsce Borys Aristow 1 członkowie delegacji Gruzińskiej Socjalistycznej Republiki RadzieCkiej. Ze strony polskiej przybył minister handlu zagranicznego i gospodarki morskiej Ryszard Karski.

W pawilonie Stan6w Zjednoczonych Ameryki Płn. odbyło się spotkanie z okazji Dnia Amerykańskiego na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Wziął w nim udział wysłannik p['ezydenta Jimmy Cartera Lucien Nedzi. 'PrzYbył r6wnież ambasador Stan6w ZjednoOczonych Ameryki Płn. w Polsce WUllam E. Schaufele. Obecny był m1nister handlu zagranicznego i gospodarki marskiej Ryszard Karski. Targi zwiedziły delegacje: Indii z wysłannikiem premiera Indiry Gandhi minIstrem MOhammadem Yunusem oraz Kilonii (RepUblika Federalna Niemiec) z prezesem Izby Handlowo-Przemysłowej Szlezwig-Holsztyna Wolfgangiem Jenne.

W sali Błękitnej urzędu Miejskiega odbyła się wręczenie nagr6d laureatom ikonkursu Bułgarskiego OśroOdka Kultury i Informacji w Warszawie .oraz redakcji "Expressu POznańskiego" przebiegającego pod hasłem "Poznaj lepiej Bułgarię". . Przybyll ambasadar Bułgarii w I'<Ilsce Iwan Nedew i dyrektorzy Ośradka: Kolio Genew i LUben HubenoOW. Laureatem I nagrody został student Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Faustyn Ludwiczak. Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prof. dr hab. Benon Miśkiewicz oraz dyrektor naczelny Zakład6w Wytw6rczych Głośnik6w "TonsU" we Wrześni in:!:. Jan MalLk podpisali parozumienie a wsp6łpracy naukowo-badawczej. Celem porozumienIa jest szybkie i efektywne wdra:!:anie osiągnięć

naukI. do praktyki, jak r6wnież wsp61ne P.odejmowanie prac naukowo-badawczych, Na Jarmarku Swiętojańskim, w oblężonej przez ciekawskich ku, kuli podkowy szczęścia mistrzowie kowalscy Edward Kowalewski i Edmund Malinowski. Wręczane były następnie parom nowożeńc6w. Koncertowały: kapela rodzinna Czerniejewskich, weselna z Gniezna oraz podw6rkowa z Obornik;

\:, '1>"'"

:. -

...::::<":: ",

,,:; ;

, - !df , .. '''1, ':::J . h

:y ;,

Srli ...r "

.....iJ:.:--:

;'\' .i('

, "" ;j!o,

::.<t

.::

Popularna forma ihandlu - sprzedat .obnośna

Orkiestra Dęta Zakład6w Naprawczych Taboru Kolejowego. W kawiami ..Literackiej" odbył.o się spotkanie z Lechem Konopińskim i włodzimierzem Scisłowskim, podczas kt6rego satyrycy prezentawali sw6j program pt. ..Smiech to zdrowie1ł W GalerU Nowej otwarta zostala wystawa malarstwa rysunku Bożeny Burzym.

Otwarcie Zakładu Napełniania Butli Turystycznych .przy ul. Wichrowej, podległego wojew6dzkiemu Przedsiębiorstwu Usług iKomunalnych przy ul. Zwierrlynieckiej 15.

10.6. Na Międzynarodowych Targach poznańskich odbyła się konferencja prasowa zachodnioniemieckiego koncernu Kruppa; odbyły się spotkania z okazji dnt wystawc6w: Finlandii, Japonii, NorwegU, Republiki Federalnej Niemiec i Wielkiej BrytaniI. Na Jarmarku Swiętojańsklm Dzień Spćldzłelczośct Inwalidów. Odbyły sl koncerty. konkursy i pokazy mody. Tańł:zył Zesp6ł Pieśni i Tańca ..Łany". Na dziedzińcu Szkoły Baletowej odbyło sl

XI'

""",'1. "-k::i$ "" *r'::.< ","": t + : : <: :" ...,'" :1:' : - ,''+ -;!"

""(

.. ,.....

." ,.",.: "-"-'"

.. .1 'o. .

.:... :.....,

." <

-:..;:

.,

,." '-.

_jX''"

Koncertuje Kapela Włościańska z Szamotuł

..Spotkanie z muzyką Strauss6w". Na dziedzińcu Pałacu Górk6w koncertował zespół jazzowy z Hanoweru (Republika Federalna Niemiec). W ałacu Dziatyńskich odbył się recital Urszuli Lorenc. Minister handlu zagranicznego i gospodarki morskiej Ryszard Karski spo,," kał się z podsekretarzem stanu w De,partamencie Handlu Wielkiej Brytanii Gwinnem Dickiem. Wizytę ministrowi Karskiemu złotyli wysłannik prezydenta Stan6w Zjednoczonych Ameryki Płn. Lucien Nedzi i ambasador Stan6w Zjednocz,onych Ameryki Płn. w Polsce William E. Schaufele.

h

.,'

'iIi::" .. ,. '" '.,f.. , .1 \. :... "'.

'':' 'l" !

, ..

Jubileusz osiemdziesięciopięciolecia urodzm obchodził rzeźbiarz Feliks Szmyt, laureat Nagrody Artystycznej Miasta Poznania w 1938 r.

W Zakładach Przemysłu Metalowego ..H. Cegielski" przebywał konsul generalny Niemieckiej Republiki Demokratycznej w Polsce Franz Fra'llZen. Polski Teatr Tańca - Balet Poznański pod ikierownlctwem Konrada Drze

Wydarzenia w Poznaniu (10 - 12.6)

wieckiego udał się w podr6ż artystyczną do Finlandii. 11.6. W salach Izby Rzemieślniczej rozpoczęło się VI Polonijne Forum Gospodarcze. W inauguracji 'Obrad udział wzięli: wiceprzewodniczący Rady Państwa Tadeusz W. Młyńczak, zastępca kierownika Wydziału Zagranicznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Andrzej Jeż, minister handlu wewnętrznego Adam Kowalik, wiceminister handlu zagranIcznego i gospodarki morskiej Stanisław Długosz i przewodnicząca Gł6wnegb Komitetu Turystyki Teresa Andrzejewska. Obecni byli gospodarze wojew6dztwa poznańskiego z wojewodą Stanisławem Cozasiem i prezydentem Poznania Władysławem Ślebodą. Do obrad przystąpiło stu czterdziestu kupc6w i przemysł'Owc6w polonijnych. Międzynarodowe Targi Poznańskie zwiedziła delegacja CentraLnego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego z przewodniczącym Tadeuszem W. Młyńczakiem. Na Międzynarodowych Targach Poznańskich przebywała delegacja Czechosłowacji z wiceministrem handlu zagranIcznego Alojzem Hlochem 1 Rumunii z sekretarzem stanu w Ministerstwie Handlu Zagranicznego Dumitru Bejanem. Odbyły się spotkania z okazji dni wystawc6w: Belgii, Hiszpanii, Iranu i Libanu. Na Jarmarku Świętojańskim Dzień Spółdzielczości Pracy. Wiele osób skoj<'C ':':'

" ''''tT w" t' ," " ''''ę'"-'' :,

," f' '.

l r,;

.4!t(f;'i Y" i'f ..l <' .4 .', :; ' '......,

"'A..... j. 'tł

....'

,,'

Bufet z gorącymi kiełbukami

rzystało z/ usług świadczonych na Starym Rynku. W stoiskach znajdujących się przy Ratuszu można ,było napełnić długopis, naostrzyć noże i nożyczki, naprawić zapalniczkę, dorobić klucze, ostrzyc się, a nawet przekłuć małżowi-ny uszne, by założyć kolczyki. Przyjmowano ponadto zam6wienia na s:lycie stylowych firan i wykonanie wyrob6w ze sk6ry. Przygotowano pokaz mody i fryzur ocaz program artystyczny zeosspoł6w: Pieśni i Tańca "Cepelia" i "Ziemia Leszczyńska". Nie dopisała jednak pogoda, wiele z zaplanowanych imprez nie odbyło się. Ch6r Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej p'Od dyrekcją Stefana stuligrosza z programem a capella udał si w podr6ż artystyczną do Republiki Federalnej Niemiec, Luksemburga, Szwajcarii, Francji i Włoch. 12.6. Odbyło się plenarne posiedzenie Zarządu Wojew6dzkiego Towarzystwa, Przyjaźni POlsko-Radzieckiej poświęcone działalności w środowisku zamieoszkania na przykładzie sp6łdzielczości mieszkaniowej. Obradom przewodniczYł Romuald Zysnarski. W czasie posiedzenia Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa została wyr6żniona Złotą odznaką Towarzystwa.

i 'li laliiiillll'aIIiI" J:"' '' ". -

Trzydziesta piąta rocznica odrodzenia stowarzyszeniowego ruchu naukowo-technicznego. Z tej okazji, w Domu Technika, odbyła słę sesja Oddziału Wojew6dzkiego Naczelnej QrgaI}.izacji Technicznej, w kt6rej uczestniczyli m. in. przedstawiciele bratniego stowarzyszenia inżynier6w i -technik6w bułgarskich z Płowdiw. Referat wygłosił sekretarz Oddziału wOjewódzkiego Eugeniusz Skotnicki.

Rozpoczęły się XII Międz'IlarQdowe Dni Geodezji i Kartografii.

Na Międzynarodowych Targach Poznańskich odbyły się spotkania z okazji dni wystawc6w Indii, Szwajcarii i Szwecji, Na Jarmarku SwiętojańskJm odbyły się turnieje pod hasłem "Kto wygra z mistrzem szachowym?". PUbliczność zmierzyła się z mistrzynią międzynarodową Hanną Ereńską-Radzewską. U stóp Ratusza śpiewał Ch6r Wojew6dzkiego Związku Sp6łdzielczości Pracy im. Stanisława Moniuszki pod dyrekcją Antoniego Grochowaiskiego; na dziedzińcu Szkoły Baletowej wykonywano .nastro

jowe melodie starego Wiednia; na dziedzińcu Pałacu G6rk6w koncertowały: Orkłestra Osmego Dnia, Studio Piosenki "Cicib6r", grupa muzyczna "Wawrzynek". :13.6, Z udziałem kierownika Wydziału Przemysłu, BUdownictwa i Transportu Komitetu Centralnego Polskiej ZjednoczoiIlej Partii Robotniczej Zbigniewa Zielińskiego odbyło się plenarne posie'tizenie Komitetu Wojew6dzk1ego, którego tematem była rola członk6w partii w podnoszeniu efektywności gospodarowania. Obradom przewodniczył oraz słowo wstępne wygłosił I sekretarz Komitetu Wojew6dzkiego Jerzy Zasada. W Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" w ramach Zjazdu Marynist6w Polskich odbyła się sesja na temat ,,35 lat polskiej gospodarki morskiej". Referat wygłosił wiceminister handlu zagranicznego i gospodarki morskiej Tadeusz Zyłkowski. Wiele miejsca m6wca poświęcił Zakładom - największemu producentowi silnik6w okrętowych w Europie. Uczestnicy sesji zapoznali się z historią Zakład6w oraz :zwiedzili Fabrykę Silnik6w Okrętowych.

Na Jarmarku Swiętojańskim obchodzono Dzień Morza. W programie: kwadrans z marynistą; koncerty Orkiestry Rozrywkowej Pałacu Kultury i Chóru Akademii Ekonomicznej; prezentacje tańca towarzyskiego or'az "Swiatło i dźwięk". W sali MaUnowej Pałacu Działyńskich Jerzy Zelnik dał monadram Chlystek podwójnie 'PrzYlapany. Kierownik Wydziału Przemysłu, Budownictwa i Transportu Komitetu centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Zbigniew Zieliński odwiedził załogę Po:znańs,kiej Fabryki Maszyn Zniwnych.

.c.... t

!II !J

)'f> ." ,......

W wieku pięćdziesięciu ośmiu lat zmarł akt'or Teatru Polskiego Stanimaw'owoc, udekorowany Krzyżem Kawałerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Inauguracja Og61nopolskich Konfrontacji Kapel Dudziarskich.

"x.,'

.

.ł.i

't '" , < ;;" , '1 , ).,' ./ .ł4t '1>"', _.'

. .' ,

I ,'.:

<.':'-'

. '::'<"<':;1!

."::i, ",':

J,':t.

Grupa fOlklorystyczna z Budapesztu. Tańczą Anna Szalav.ri Andras Goal. Na kobzie iTa Josep Kozak

14.6.

W Domu KUltury Zakład6w !Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" otwarto wystawę plastyki nieprofesjonalnej. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza od'był się koncert symfoniczny Orkiestry Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją WOjciech,a Rajsk,iego. Wykonano m. in. III Symfonię Es-dur Eroica Ludwiga van Beethovena.

W klubie Wojsk Lotniczych odbyło si zebranie sprawozdawczo-wyborcze StowarzY1>zenia Marynist6w Polskich. Na czele zarządu stanął J6zef W6jcicki. W klubie "Empiku" na Ratajach otwarto wystawę ,prac marynistycznych Bożeny Hubickiej. W sali Herbowej Urzędu Wojew6dzkiego odbyło się spotkanie laureat6w konkursu "Ludzie-InicjatywY-Działania". Obecny był wicewojewoda poznański Romuald ZysnarskI. Przemawiał przewOdniczący Wojew6dzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu Franciszek Szczerbal.

Przybyła do Poznania delegacja władz miejskich Hanoweru (Republika Federalna Niemiec): nadburmistrz HerDert SChmalstieg, specjalista od spraw gospodarki miejskiej - Peter Fischer. przewodniczący izby przemysłowo-handlowej - Franz H. Haedicke oraz ciłonek rady nadzorczej targ6w hanowerskich Reinhard Briese. Dzień Gazety Zachodniej na Jarmarku Swiętojańskim otwarty został kon

Wydarzenia w Poznaniu (14 - 16.6)certem Reprezentacyjnej Orkiestry Wojsk Lotniczych. Zesp6ł Pieśni i Tańca "Wielkopolska" pokazał Zabawę na Szelągu. Następnie odbyły się koncerty: promenadowy aktor6w Teatru Muzycznego, Orkiestry Kopalni Węgla Brunatnego z Konina, galowy (przygotowany przez "Estradę"), a ponadto wystąpiły: <kapela mandolinist6w "sempre vivo", kapela podw6rkowa Cechu Ślusarzy, kapela dUdziarzy. Na dZiedzińcu Szkoły Baletowej zesp6ł Teatru Wielkiego wystawił operę kamera1ną Pimpinone Telemanna.

W salonie "Empiku" .otwarto wystawę akwarel Hanny Bukiewicz-Flies. 15.6. W Klubie Wielkopolskich Zakład6w Teleelektronicznych "Telkom-Teletra" odbyły się wojew6dzkie eliminacje turnieju wiedzy o Polsce wsp6łczesnej "Polska dziś i jutro", zorganiz,owane w ramach II Przeglądu Aktywności Kulturalnej 1,-udzi Pracy "Człowiek - Pra'ca - Tw6rcZ.ość".

W towarzystwie prezydenta Poznania Władysława Slebody i dyrektora Międzynarodowych Targ6w Poznańsklch Henryka Sit arka delegacja Hanoweru (Republika Federalna Niemiec) zwiedziła Targi. W klubie "Arsenal" na Starym Rynku odbył się walny Zjazd Sprawozdawcz.o-Wyborczy Związku Polskich Artyst6w Plastyk6w. Uczestniczyli w nim zastępca !kierownika Wydziału Pracy Ideowo-wychowawczej Komitetu Wojew6dzkiego Polskiej Zjednoczonej !Partii Robotniczej Janusz Dembski i wiceprezydent Poznania Andrzej Wituski. Na czele zarządu ponawnie stanął Zbigniew Bednarowicz. Na Jarmarku Swiętojańskim odbył się Dzień Gastronomii. Na uroczyste otwarcie grała Młodzie:l:owa Orkiestra Dęta z Szamotuł, a p6źniej - Zesp6ł Instrumentalna-Wokalny "Czangi" z Gruzji. W Wadze Miejskiej, w audycji "Poezja nocą śpiewana" wystąpiła Elżbieta Wojnowska. W godzinach połUdniowych odbyła się publiczna aukcja ps6w. Polski Teatr Tańca - Balet Poznański pod <kierownictwem Konrada Drzewieckiego powr6cił z podr6:1:y ,artystycznej do Finlandii. występował w Kuopio. Zalkończenie V Og6lnopolskich Konfrontacji Kapel DUdziarskich w sali Kominkowej Pałacu KUltury. Brały w nic'h udział dwadzieścia cztery kapele i dwudzistu czterech solist6w, W konkursie dla budowniczych instrument6w dudowych uczestniczyło dziesięciu artyst6w lUdowych, kt6rzy przedstawilidwanaście instrument6w. Jury pod 'przewodnic,twem 'Włodzimlerza Kamińskiego przyznało nagrody t wyretnienia. W Kategorii !kapel I Nagrodę (3000 zł) zdobyła ka,pela w składzie: /Wojciech Majerz (dudy) i Antoni Suchoń (slkrzypce) z Jeleśni. W kategorii soLlst6w dwie r6wnorzędne I Nagrody zdobyli Feliks Jankowski z Zywca i T.omasz Skupień IZ Zakopanego. W konkursie dLa budowniczych instrument6w dudowych trzy równorzędne drugie nagrody :zdobyli: Feliks Jankowski za dudy żywie'ckie, Czesław !Prządka za <kozła i Marian Wasilews-ki za dudy wielikopolskieftlONTACJE' OT" ""'9 :IO < (.... (j . p ..J .o ., '" " ., O ., ,p o _ o

16.6. W Komitecie wojew6dzkim ,polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyła się konferencja przedstawicieli nauki poświęcona om6wieniu roli środowis1{a w badaniach problem6w istotnych dla polskiej polityki zagranicznej. Obrady zagaił kierownik wydziału Zagranicznego Komitetu Centralnego Wacław Piątkowski.

Z .okazji Dnia Wystawców POlskich na Międzynarodowych Targach Poznańskich adbył.o się spotkanie w salach hotelu "poznań". Wręczono pięćdziesiąt ZłotyctJ. Medali wyr6:1:nlającym się towarom eksponowanym na Targach. Dwadzieścia z tych medali przypadło producentom polskim; cztery nagrodzone wyroby pr,oduk.owane są w P.oznaniu: centrala telef.oniczna z Wielkopolskich Zakład6w Teleelektronicznych "Telkom-Teletra", automat do skośnego walcowania wierteł z Fabryki OlJrabiarek Specjalnych "Ponar-Wiepofama", w6dka Guala z Poznańskich Zakład6w Przemysłu Spirytusowego "Polm.os" i bateria LR 9 z Centralnego Laboratorium Akumulator6w i Ogniw. Wśr6d eksponat6w zagranicznych najwięcej towar6w wyr6:1:niono ze Związku S.ocjalistycznych Republik Radzieckich, Austrii, Francji i Republiki Federalnej Niemiec. Pamiątkowe puchary wręczono wystawcom-jubilatom: Szwajcarll i WłOchom, biorącym udział w Targach po raz czterdziesty piąty; RepUblice Federalnej Niemiec (po raz trzydziesty) i Indi.om (po raz dwudziesty piąty). Na Jarmarku świętojańskim koncertowała Orkiestra Dęta Zakład6w Naprawczych Taboru Kolejowego P.od dyrekcją FeHksa Zgrzeby, Zesp6ł Pieśni i Tańca "Zie1Ilia Miłosławska", Cli6r Dziewczęcy "Schola Cantorum", kapela weselna z Kaczanowa i .orkiestra ZesP.ołu Szk6ł R.olniczych. W "Kabaretonie" (Masztalarska 8a) .odbył się recital Tadeusza Drozdy, w kawiarni "Literackiej" Marian p.ogasz dał recital w gwarze poznańskiej We tytkę gziku. <Przy ul. Wioślarskiej na Osiedlu Jagiellońskim .odsł.onięto 'Obelisk z piaskowca upamiętniający stulecie wędkarstwa polskiego. Obelisk wyk.onał hon.orowo kamieniarz-rzeźbiarz Władysław Gniot.

17.6. W .ostatnim dniu Międzynarodowe Targi Poznańskie zwiedzili zastępca kr.ownika wydziału Handlu I Finansów Komitetu centralneg.o POlskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Franciszek Kubiczek oraz rzecznik prasowy rządu Włodzimierz Janiurek. W Targach udział wzięło cztery tysiące pięćset firm z czterdziestu jeden kraj6w; przeprowadz,ono sześć tysięcy rozmów i negocjacji. Targi zwiedziło p6ł miliona os6b, w tym kilkanaście tysięcy z zagranicy. Przybyło 1208 wycieczek z kraju i 115 z zagranicy. Za P.ośrednictwem Biura Informacji Technicznej Targi zwiedziło 16 000 inżynier6w i technik6w. Do Poznania przyjechało dziewięćdziesiąt siedem oficjalnych delegacji zagranicznych. O przebiegu Targ6w pisało siedmiuset czterdziestu czterech dziennikarzy, a wśr6d nich stu trzydziestu ośmiu z zagranicy. W Poznaniu przebywał żeglarz Henryk Jaskuła, kt6ry pierwszy (bez zawfjania do port6w) opłynął świat na jachcie "Dar Przemyśla". Przed południem po_ dejmowany był w Komitecie Wojew6dzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, gdzie wyr6:!:niono go Odznaką Honorową "Za zasługi w rozwoju wojew6dztwa poznańskiego". Gościł r6wnie:!: w urzędzie Miasta. P6źniej żeglarza zaprosił Wojew6dzki K.omitet Obchod6w Dni Morza. Henryk Jaskuła otrzymał tam pamiątkowy medal wykonany specjalnie z .okazji jego re1su przez artystę rzeźbiarza Mieczysława Chojnackiego. W gOdzinach popołudniowych na przystani Klubu Sportowego

"Pocztowiec" w Kiekrzu Henryk Jaskuła wręczył nagr.ody i dyplomy na)młodszym żeglarzom, uczestnikom Poznańskiego Pucharu Klasy Cadet. Zakończyły się XX Tenisowe Młstrzostwa Polski Dziennikarzy. TUrniej zgromadził sześćdziesięciu ośmiu uczestnik6w. W pierwszej kategorii wiek.owej powy:!:ej czterdziestu pięciu lat zwyciężył Andrzej ,Karczewski ("Dziennik Ludowy"); w drugiej grupie wiek.owej do czterdziestu pięciu lat najlepszy był Zbigniew Chmielewski (polska Agencja !Prasowa).

Po raz pierwszy w historii Jarmark6w Świętojańskich dwudziestu obywatelom miasta, urodzonym w dniu 9 maja 1980 1'. (w Dniu ZwycięstWa) nadano imiona. Odbyło się to w Sali Odrodzenia Ratusza o godz. 15.00, gdzie k.owal w asyście halabardnik6w wręczył niemowlakom "podk6wki szczęścia" z r6żowymi i niebieskimi kokardkami. Na estradzie gł6wnej koncertowall: Orkiestra Dęta Zakład6w Przemysłu Metalowego ,,H. Cegielski", zesp6ł regionalny z Pięczkowa "Tośtoki", a przed, Ratuszem Ch6r Związku Zawodowego, Kolejarzy ..Hasło".

18,6. Zakończenie Jarmall'ku Świętojańskiego.

W łoskocie werbli woźny m,iejSki, akt.or Rajmund Jakubowicz ze strażnikami przywi6dł prezydenta grodu i rajcow. Przed Ratuszem tańczyli włoscy studenci z Brindisl. Woźny miejski agłasił koniec "uciech przystojnych i uściweg.o handlowania" i zaprosił na następny Jarmark. Prezydent Władysław śleboda w asyście Rady Miejskiej odebrał od delegacji rzemiasŁa i handlu z prezeseII). Izby Rzemieślniczej Henrykiem Hybiakiem, wiceprezesem Wojew6dzkiej Sp6łdzielni Spo:!:ywc6w ,,spałem" do spraw gastranomii Benonem Połczyńskim i dyrektorem zarządu Wojew6dzkiego Przedsiębiorstwa Handlu Wewnętrznego Eugeniuszem Zarembą klucze do bram miasta. Poinformowana, 1:1; w czasie Jarmarku sprzedano wyrob6w i uslug o wartości sześćdziesiąt milion6w złotych. Rozpoczął się paradny występ Orkiestry Dętej Wojew6dzkieg.o Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego i Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lotniczych, po czym przy blaf;ku' pochodni wszyscy udali się na obrzędy kupałowe nad Wartą. Odbył Się. łam pokaz ogni sztucznych. Dziewczęta puszczały wianki, a na zakończenie .odbyła się ,parada ponad stu udekorowanych i oświetlonych jednostek pły_ wających na Warcie,

Wydarzenia w Poznaniu (18 - 20.6)

Ko.misja sędziowska obradująca pod przewoalnictwem Janiny Szczawińsk1ejdyrektora Wydziału Handlu i (Jsług Urzędu Miejskiego uznała za najładniej.

szą wystawę w okresie Jarmarku: w branty spoi:ywczo-kwiaciarskiej - sKlep warzyWno-owocowy nr 10 (Czerwone! Armil 31); w branty przemysłowej - sklep "Mody Polskiej" (PaderewskieCo l).

18.11. W Urzędzie Miejskim odbyło się po.. siedzenie Komitetu Organizacyjneco Jarmarku Swiętojańskiego, na kt6rym dokonano wstępnej oceny imprezy. Przewodniczący Komitetu, wiceprezydent Andrzej wituski wyraził uznanie realizatorom imprezy. Wiele handlowych inicjatyw zyskało uznanie publiczności, a zwłaszcza sprzedat obnośna, sprzedat artykuł6w za jedną cenę, giełda rzeczy używanych. Na szczeg61ne wyr6żnienie zasłużyła gastronomia. Publiczności przedstawiono bogaty pro.gram kulturalny. W siedzibie Stowarzyszenia Architekt6w Polskich rozstrzygnięto Konkurs na konce.pcję przestrzenno-programową nowej dzIelnicy Poznania - Owińsk. Na czele Sądu Konkursowego stał mgr inż. arch. Ryszard Jurko.wskl. NagrOdę uzy&kała praca nr 19, przedstawiona przez zesp6ł architekt6w z Warszawy: Jacek iMichalski i Jerzy Szczelpanik-Dziko.wski orBlZ wsp6łpracujących: Małgorzata lKańska, Jerzy Porębski, Ewa Prze1Itaszewska-'Porębska. I wyr6żnienie specjalne otrzymała ,praca nr 5 przedstawiona przez zesp6ł autorski student6w Politechniki Poznańskiej w składzie: Stanisław Sipiński, Wojciech SObczak, Wojciech TkaczYk, Krystyna Wiśniewska, Jacek Wojciechowski, Aleksandra Woźniak. !Praca wykonana została pod kierunkiem doc. Jerzego Buszkiewicza. !Prace tego Zespołu nr n i 9 otrzymały wyr6tnienia III stopnia. Dwa wy':' r6żnienia II stopnia otrzymały: praca nr ł3 przedstawiona 'Przez zesp6ł autorski archltekt6w z Katowic: Jerzy Glac i Stanisław Smolarski oraz mgr inż. Andrzej woroniecki (fitosocjologia). Praca nr 20 przedstawiona przez zesp6ł autorski a'l'ehitekt6w z Krakowa w składzie: Ewa Heger, Adam Eliasiewicz, Jerzy Piechnik, Sławomir Lewczuk (perspektywa), Danuta Pilarczyk (pomoc w opracowanłu).

Wyr6żnienie III stopnia otrzymała ponadto praca nr 6 przedstawiona przez zesp6ł autorski a'l'chitekt6w z warszawy w składzie: Jan Maciej Chmielewsk.i, Andrzej Gawlikowski, Sławomir Gzell, Anna Foder (wsp6łpraca tech

20.6.

niczna) i Ewa GrochoVlska. Wyr6żnienie IV stopnia otrzymały prace: nr " zespołu architekt6w z Katowic w składe: Tadeusz Czerwiński, Andrzej Gałkowskl, Anna Gałkiewicz, Andrzej Glerczak, Andr'zej Majewski i Zofia PieńKowska; prac'a nr 16 przedłotona przez zesp6ł student6w IV roku Politechniki Warszawskiej rw składzie: Barbara CiesieLska, Andrzej Galiński, Tadeusz PleDański, Dorota Wejchert, konsultacja programu: mgr Eugeniusz Kosiacki oraz .praca nr 21 przedstawiona przez zesp6ł autorski aTchitekt6w z Krakowa w składzie: Andrzej !Płużański, Anna Kantarek, Monika Gołąb-Korzeniowska, Halina Kantarek (program), mgr inż. Jerzy Reiser i mgr int, Elżbieta Lech (komunikacja), Andrzej ISzuber, Barbara Szuber , Mada Wrzak (ws,p6łpraca).

XII Sesja Miejskiej Rady Narodowej poświęcona węzłowym problemom środowiska człowIeka w latach 1981 - 1990. W salonie iPoznańskiego Towarzystwa Fotograficznego. otwarto wystawę fotografii Grupy Tw6rczej GT (Andrzeja Gas!.ńskiego, Jacka Kukleły, Tadeusza Napadło i Zdzisława Orłowskiego).

,\i ..(" .

\

... ",', .'t 'f"" ,...

.. ..."

.,.,:,.. ;:;Jl :.. .. .

,! "

II ,,'' ..... .. ' , .

t. ,.,

.,i . lit'" " , f'tA.

, ";" ." '.

, fIl >1 I

K.:

-=';':;;..

_h,.

Jt,1 . .1

,':c

..,.

'F/:. i ..;

Budowa wieżowca Akademii Ekonomicznej. Montat konstrukcji stalowej (zdjęcie wykonane w dniu 20 VI 1980 r.J

W małej auli Uniwersytetu im. Adama \Mickiewicza odbyło się spotkanie stu najlepszych absolwent6w szk6ł średnich w wojew6dztwie poznańskim. Uroczyście wręczono im listy gratulacyjne i dYlplomy uprawniające do pOdjęciastudiów na dowolnym kierunku bez egzamlnu wstnego. Na uroczystość 'PTlZybyli sekretarz Komitetu Wojerw6dz:kiego Polskiej Zjednocz,onej Partii Robotniczej Józef Swlt.aj, .Jderownlk Wydziału Nauki l Oświaty Komltetu Wojewódzkiego Je1'2Y Filiplak oraz kurator 'Oświaty i Wychowania Jan Bartkowiak. W Domu Kultury Zaklad6w' Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" otwarto wystawę grafiki marynistycznej. Orkiestra Dęta Wojew6dzkiego Przedsiębiorstwa !Komunikacyjnego pod batutą Mariana Frankowskiego wyjechała w podr6:1: artYBtyczną do .Kilonii i Hanoweru (Republika Federalna Niemiec). Makroregion środkowo-zachodni składający się z siedmiu wOjew6dztw: bydgoskiego, kałisklego, konińskiego, pilskiego, ;poznańskiego, toruńskiego l wrocławskiego zajmuje w kraju czołową pozycję w produkcjI żywności. Wykorzystaniu rezerw w tej dziedzinie pośwlf:COna była narada, w kt6rej uczestniczyli IIderownicy wydział6w rolnych 4 gospodarki iywnośclowej wojew6dzIIdch komitet6w Zjednoczonego Strannictwa Ludowego. Obradom p1'2ewodnlczył zastępca kierown1ka Wydziału Ekonomiczno-Rolnego Naczelnego Komitetu Władysław Kub6w. Perspektywy rozwoju gospodarki źywnośc1orwej 'IN makroregionie przedstawił Janusz Sosiński z Zespołu Planowania Regianalnego .w !Poznaniu. Ostatnie przedstawienie w Teatrze Nowym w sezonie 1979/1980. Dano Diabła Flodora Dostojewskiego. 21.6. Wolna sobota, ale nie dla budujących Trasę Nlestachowską. Na zamkniętym dla całego ruchu w pIątek wieczorem skrzyżowaniu ulic Przybyszewskiego I Dąbrowskiego trwały pośpieszne roboty. Pod torami tramwajowymi wykopano rowy i położono przepusty dla p1'2ewad6w siec:! telefonicznej, elektrycznej i gazowej. 22.8. Poznańskie Towarzystwo Fotograficzne rzorganizowało w swoim salonIe przy ul. Paderewskiego ,,fotogiełdę". Moma było kupić, wymIenić i sprzedać wftystko, co ma związek z fotografią: sprzęt fotograficzny, wyposażenie ciemni, chemikalia, czasopisma, książki itp. Obecny był rzeczoznawca z bran:ty fotograficznej. Na stokach Cytadell odbyło się ślubowanie junak6w z Ochotniczego Hufc,a Pracy. 23.8. Prawie stu pięćdziesięciu delegat6w IPJllnnych spółdzielni mleczarskich,

'l Kronlka m. Poznania z. 1ł-!

.;ogrodnlczo-pszcze1arskich, pszczelarskich i transportu wiejskiego, zrzeszonych w Wojewódzkim Związku Sp6łdzielni Rolniczych "Samopomoc Chłopska", obradowało na XVI ZjeMzie. Zjazd wybrał nową radę nadzorczą, na czele kt6rej stanął ponownie Damian Zieliński. W sali Instytutu Krajowych Wł6kien Naturalnych przy ul. Wojska Polskiego otwarto wystawę osiągnięć w IZWiązku z jubileuszem pięćdziesięciolecia. W sklepie "Prząśniczka" przy ul. Czerwonej Armii rozpoczęto sprzeda:l: preselekcyjną wyrob6w lniarskich. Na zaproszenie ruchu "Pro Sinfoniki" w auli Uniwersytetu lm. Adama Mickiewicza koncertował ch6r duński "Da Camera" pod dyrekcją Erłinga Kullberga. W sali konferencyjnej Wojew6dzkiej Sp6łd1Zielni Mieszkaniowej przy ul. Gronowej 22 otwarto wystawę projekt6w nagrodzonych i wyr6:1:nionych na konkursie na opracowanie kancepcji przestrzenno-programawej dzielnicy Owińska. W podr6ż artystyczną na Węgry udał się Chór Akademicki uniwersytetu im. Adama Mickiewicza pod dyrekcją stanisława Kulczyńskiego. '1;'"

: '

,,'tf

W wieku pięćdziesięCiU siedmiu lat zmarł Stefan Wleczorkiewlcz, dyrektor Dyrekcji Rozbudowy Miasta Poznania w latach 1958 - 1980 udekorowany Krzytem Kawalerskim Orderu Odrodzenia iPolBld. 24,6. Do lokali gastronomicznych dostarczo1110 iPierwsze skrzynki z piwem produkcji IWwego browaru w Kobylempolu. Zamknięcie sezonu artystycznego w Teatrze Wielkim im. S!ansława Moniuszki. Dano operę RoISsiniego Hrabia Ory_

Wydarzenia w Poznaniu (24 - 27.6)

W wieku sześćdziesięciu sześciu lat zmarł pediatra, prof. dr Olech Szczepski, wsp6łorganizator służby zdrowia i działacz społeczny, m. in. przewodniczący Miejskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu, dziekan Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej iI. rektor Akademii Medycznej, członek rze

li<

'.;.r '" .

r

.., '"",.::::"czywisty <Polskiej Akademii Nauk i przewodniczący Rady Naukowej Centrum Zdrowia Dziecka. W poznailskiej Akademii Medycznej pełnił obowiązki dyrektora Instytutu Pediatrii oraz kleIl'ownika II Kliniki Chor6b Dzieci. Maclerzyst,a uczelnia nadała mu godność doktora honoris causa. Za wybitne zasługi dla polskiej pediatrii oraz działalność społeczną Olech Szczepski otrzymał tytuł Zasłużonego Nauczyciela Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Krzy t OficerskI Orderu Odrodzenia Polski oraz ..Order Uśmiechu". 25.8. Kilka znajdujących się w budowie obiektów miejskIch odwiedzili: I sekretarz Komitetu Wojew6dzkiego Polskiej Zjednocz,onej partii Robotniczej Jerzy Zasada, sekretarz Komitetu wojew6dzkIego Bogdan Walig6rski, wOjewada poznański Stanisław Cozaś i prezyd.ent miasta Władysław Sleboda. W powstającej przy ul. Obodrzyckiej piekarni i ciastkarni interesowano się przebiegiem prac bezpośrednio poprzedzających wypiek chleba, dostawami maszyn i urządzeń. Następnie wizytowano modernizowane węzły komunikacyjne. Drogi zmierzające do postępu w gospodarce wojew6dztwa poznańskiego były przedmiotem narady aktywu polityczno-gospodarczego z udziałem zastępcy przewodniczącega Komisji Planowania przy Radzie Ministr6w Janusza Hrynklewicza.

21>.6.

Pięćdziesięciu sześciu członk6w Wojew6dzkiego Komitetu Kontroli .Społecznej złożyło ślubowanie. Na posiedzeniu Komitetu powołano siedem zespoł6w problemowych. Walne zebranie poznańskiego oddziału Stowarzyszenia Architekt6w Polskicih. !Podsumowano trzyletni dorobek, wytyczono program działalności w nowej !kadencji. Funkcję prezesa powierzono mgr. in:/:. arch. Marianowi FikusowI. Wybory zbiegły się z otwarciem nowego klubu przy s.tarym Rynku. W Domu Technika otwarto wystawę osiągnięć Instytutu iKrajowych Wł6kien Naturalnych.

iZesp6ł Teatru Wielkiego im. Stanisława MoniusZki pod kierownictwem Mieczysława Dondajewskiego udał się w podr6:/: ,artystyczną do Włoch. W wieku sześćdziesięciu dziewięciu lat zmarł artysta malarz Zygfryd Wieczorek. Nale:/:ał razem z AUredem Lenicą, Ildefonsem Houwaltem i Felikseul M. Nowowiejskim do powstałej w 1947 r. grupy 4F+R (forma, farba, faktura, fantastyka plus realizm). Zygfryd Wieczorek zało:l:ył przedszkole artystyczne; powołał do tycia Teatr Młodego Widza; brał udział w wielu ekspozycjach og6lnopolskich i zagranicznych. Wykładał w Państwowej Szkole Sztuk Plastycznych i Liceum Sztuk Plastycznych. Pracował jaka plastyk w Akademii Wychowania Fizycznego.

., ..:.i ":)4: m.,._

¥'

.. :-i

"

27.8.

Instytut Krajowych Wł6klen Naturalnych obchodził pięćdziesięciolecie dzialalności. Z tej okazji z udziałem sekre tarza Komitetu wojew6dzkiego PohKlej Zjednoczonej PartU Robotniczej J61Zefa Switaja zorganizowano sesję naukową na temat ..Krajowe .wł6kna. naturalnew słu:!:bie człowIeka". W czasie sesji blisko sześćdziesięciu pracownik6w Instytutu otrzymało odznaczenia, w tym Krzyże Kawalerskie Orderu Odradzenia Polski doc. dr Jerzy Kremky oraz dr Władyslaw Rynduch. W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarto wystawę fotografii Stanislawa Strzyżewskiego Akt i wierzby. W Muzeum Archeologicznym otwarto wystawę Archeologii Dolnej AusfrH w pierwszym tysiącleciu naszej erylilii

:; ;;: ;;":

.', "

,,11

'ft;<

W wieku osiemdziesięciu ośmiu lat lZffiarł in:!:. Stanisław Buryan, dyrektor Biura Projek,towo-Badawczega Budownictwa Og6lnego "Miastoprojekt" w latach 1949 - 1955, b. przewodniczący zarządu oddzlału Stowarzyszenia Geodet6w Polskich. 28.6. Odbyło się spotkanie aktywist6w ruchu kulturalnego z 'kierownictwem Wojew6dzkiej Rady Związk6w Zawodowych. Oceniono dorobek roku kulturaLno-oświatowego.

Ogłoszono wyniki og6lnopolskiego konkursu literackiego na powieść lub tom opowiadań o tematyce wsp6ł.czesnej. Jury pod przewodnictwem Wojciecha Zukrowskiego przyznało l nagrodę Jerzemu Mańkowskiemu za powieść Portret dziewanny smuklej: dwie II nagrody: Ryszardowi Liskowackiemu (Szczecin) za powieść ŻyWot wieczny i Januszowi Przybyszowi za powieŚć Krótki fragment dZiejów rodu: trzy III nagrody: Andrzejowi G6rnemu za powieść W podróży, Romanowi Landowskiemu (Tczew) za powieść powró't do miejsc pamiętanych i Andrzejowi Perepeczce (Gdańsk) za powieść Drugi. jury przyznało r6wnież sześć wyr6:!:nień: Janowi Babińskiemu (Łódź) za powieść Wycieczka, Walerii Drozdowskiej-Zakrzewskiej (Sopot) za powieść Siet

7*

ska historia jednego roku, Janowi Łyszkowskiemu (Tarnobrzeg) za powieść Łańcucll, Czesławowi Michniakowi za powieść Lanie wosku, Stefanowi Wierzbie 2a powieść Tam w trójkącie, Andrzejowi Zeylandowi za powieść W drodzedo... Na latnisku w Ławicy wylądował samolot z Lille (Francja), otwierający letnie, cotygodniowe połączenie z Poznaniem, Przywi6zł sto dziesięć os6b _ klient6w Polskiego Biura Podr6:!:y Jana Górskiego "Lens Voyages". 29.6. Na sesji Konferencji Samorządu Ro'botniczego iPrzedsiębiorstwa Rob6t Kolejowych ,Nr 10, załodze przekazano sztandar rzec'hodni ministra komunikacji oraz Zarządu Gł6wnego Związku Zawodowego .Kolejarzy. wyr6żniono ją te:!: odznaką zbiorową "Z,a Zasługi dla wojew6dztwa leszczyńskiego". Ponadto załoga uzyskała proporzec za zajęc,ie II miejsca we 'WSp6łzawodnictwie służb rzętowo-'tr ansportowych. Kilkudziesięciu pracowni'k6w otrzymało odznaki resortowe i odznaki Przodownika Pracy Socjalistycznej.

Na peron 4 dworca gł6wnego o godz.

10.30 wjechał pociąg nadzwyczajny z Lens (Francja). Przywi6zł kilkuset pasa:!:er6w - klient6w Polskiego Biura POdr6ży "Lens Voyages".

Z !POdr6ży ar,tystycznej powr6cił Ch6r Chłopięcy ił Męski Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Stefana StuIigrosza. Ch6r koncertował w Ludwigsburgu (Republika Federalna Niemiec) w ramach "Internationale Festspie,le Baden-Wilrttenberg 1980 (13.6), Ottobeuren w ramach "Europa Benedictina Ottobeuren Konzerte 1980" (14 - 15.6.), w Luxemburgu - nagranie Requiem Mozarta (17.6.), w Lozannie (Szwajcaria) w ramach "XXII Festival lnternationale de Lausanne" (20.6.), Lyonie (Francja) w ramach "Festival Internatlonale de Lyon" (22.6.), Rzymie w ramach "l Festival Internationale di Roma - Platea Esta,te'80" (25 - 26.6.). Odbyło się spotkanie z papie:!:em Janem Pawłem II (25.6.). Q; POdró:l;y artystycznej na Węgry powrócił Ch6r Akademicki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza pod dyrekcją Stanislawa Kulczyńskiego. Ch6r uczestniczył w festiwalu ch6r6w w Vac.

30.6. Obrady ,plenarne Zarządu wojew6dzkiego Związku Socjalistycznej Młodzie:!:y Polskiej poświęcone efektywności gospodarowania. iPrzewodniczył Tadeusz Kuraś. Plenum przychyliło się do prośby wice,przewoctniczącego Zarządu Wo

Wydarzenia w Poznaniu (30.6)jew6dzkiego Andrzeja Nawrota iI. zwolniło go IZ funkcji IW /Związku Il jego 'przejściem do pracy w instytucji gospodarczej. Nowym wiceprzewodniczącym został kierownik Wydziału Młodzieży RObotniczej Zarządu wojew6dzkiego - Zefiryn Grabski. ,Na rzamkniętym dla ruchu kołowego skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego z Zerornskiego ekipy Wojewódzkiego PrzE'd1iłębiorstwa Komunikacyjnego przystąpiły do przebudowy prawego skrętu tor6w Il ulicy Przybyszewskiego w Dąbrowskiego. W związku z tym do dnia 12 lipca .,dziewiętnastki" i "dwudziestki" zamiast na Ogrody kursowały na ul. Budziszyńską (.przez Reymont. t Grunwaldzką). Do ulicy Przybysźewskiego pasażer6w dowoziły wahadłowo kursujące tramwaje. W salonie "Empiku" otwarto wYstawę malarstwa Wandy JakubowskieJ i Krystyny Krauze.

Zebrał Kronikarz - - łł łł'a r. łł'a '" 8 łł'a I łł r. 8 łł'a '5< "'tlI 7 ifW'A"\M1

.

i .....t- ::-:t ..--..

...... Jó'ii '$ ,i,l ,.,;, .., ;".. ,;;: ; - ..,}.;;i;;.: Ę ;":::_......

} tc+:'.< ::f."'' '(. .... k .'ljL >" _.:.

.,.

", ""':"

50 LA T TEMU

W KRONICE MIASTA POZNANIAzeszyt pierwszy 'IN nowym roku wYdawniczym 1931 redakcja rozpoczęła drukiem monografii Janusza Staszewskiego Poznańska gwa7'dła na7'odowa, idea kt6rej wywodziła się z myśli Tadeusza Kościuszki pod koniec XVllI w., gwardia poznańska powstała zaś w roku 1806. Z.d.zisław Grot drukował w tym zeszycie ciąg dalszy monografii Znaczenie na7'odowe Teat7'u POIakiego w Poznaniu. Nawiązaniem do pracy Staszewskiego była rozprawka Juliusza WIllaumego Rola Amłlka7'a Kosińskiego w niedoszłej 07'ganizacji wojsk W. KS. Poznańskiego 1815- 1821.

W dziale ..Za.piski" opublikowano: Kazimierza Kaczmarczyka Niedole Ka7'melitanek poznańskich w 7'. 1704; Feliksa Pohorecklego: o miejskich zega7'ach w Poznaniu; Rokosz Lubomi7'skiego i t7'zy poznańskie a7'maty oraz O początkach sceny polskiej to Poznaniu. Andrzej Wojtkowski umieścił: 1. Mtsja dyplomatyczna Edwa7'da Raczyńskiego w Ba7'tinie w czasie Powstania Listopadowego, 2. Edwa7'd Raczyński jako współp7'acownik "A7'chiwum Teologicznego", 3. G7'zeg07'z Paweł z BTzezta, 7'ekto7' poznańskiej szkoły ŚW. Ma7'U Magdaleny 1549- 1560, 4. Ks. Jan Kanty Kolanowski, 5. KS. Michał KOciełkowski, 6. Niemiecki wie7'sz o szubienicy w Poznaniu 7'. 1831. Interesujące okazały się zwłaszcza ..zapiski" Feliksa iPohoreckiego o miejskich zegarach.

Nie było w Poznaniu - pisze autor - w dawnych wiekach osobnego cechu zega7'mist7'zowskiego. Zega7'mist7'ze poznańscy tW07'zyti jeden wspólny cech 7'azem ze ślusa7'zami, noownikami, puszka7'zami i paśnikami (pasamonikami). Wspomina o zega7'mist7'zach statut nożowników, wpisany do akt 7'adzieckich pod datą 19 w7'ześnia 1592 7'. 07'az statut, wydany przez magist7'at poznański w pół wieku później, 16 kwietnia 1655 7'., a zatwie7'dzony przez króla Jana Kazimie7'za w dniu 12 lipca 1655 7'., któ7'ego tekst zachował się to aktach 7'adzieckich poznańskich w pE!1'gaminowym o7'yginale, opat7'zonym pieczęcią Jana Kazimie7'Za. W tym statucie z 7'. 1655 są obszE!1'niejsze postanowienia co do zega7'mist7'zów, w szczególności co do sztuk, jakie p7'zed wyzwoleniem musieli wykonać. Odnośny ustęp tak b7'zmi: ..,Kto :zegarmistrzem ma zostać, naprzód aby abr1zy albo formę sztuk niżej opisanych w bractwie pokazał i trzy złote tak:1:e odliczył. Sztuki jednak takie ma robić: zegar stołowy, coby cały I p6łzegar:ze tak:1:e, aby quadranse bił 1 coraz powtal'Zał wiele zegar ma bić; przytem tesz ma bydź sper, :1:eby ,planety, miesiące 1 dzień skazawał, także gewerg albo minutarz z łańcuszkiem. Drugi zegarek wiszący albo raczej pectorał wielkości :1:eby był jak J>6łtalera z łańcuszkiem, aby tak:1:e godziny bił i skazował. SztUkę tę U pana starszego albo stołowego robić powinien: sprężyny przy dwu mistrzach ukować, a jako kręcone 1 już gotowe bendą w bractwie Ukazać je ma. Wszytkę jednak sztUkę za p6łroka wystawić potrzeba, a jeśliby dłu:1:ej nisz p6ł roka robił, tedy za kożdy złoty winy na wosk przepada. Po wystawieniu zaś wszytkiej zupełnie sztuki braci wszytkiej kolacją sprawić ,powinien podług du;cretiej i czas6w". W p7'zywileju - pisze dalej autor, wymienieni są dwaj zega7'mtst7'ze: Je7'zy Bek t Battaza7' Wetnhart, Spotyka się ich 7'ównie:1: w innych współczesnych aktach. Poniewa nie ma wzmianek 'O innych zega7'mtst7'zach, więc najp7'awdopodobniej w polewie XVII w. tylko oni dwa1 wykonywali zawód zega7'mist7'Zowski w Poznaniu. Miasto nie mogło się wówczas chwalić ł

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1981.01/03 R.49 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry