REDAGUJE KOLEGIUM

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1981.01/03 R.49 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

Andrzej Goćwinski (przewodniczący) Tadeusz Świtała (sekretarz redakcji)

Adres redakcji: 60-967 P o z n a ń, Plac Kolegiacki 17 teL 523 - 43

PRENUMERATA

Prenumeratę przyjmują 'Oddziały RSW ".Prasa-Książka-Ruch" 'Oraz urzędy pocztowe d doręczyciele IW terminach: od dnia 25 li'Stopada na styczeń, I kw,artał, I p6łroc'ze i cały rok 1979; Od dnia 10 każdego miesiąca (z wyjątkiem grudnLa) poprZedzającego okres prenumeraty. Jednostki gospodarki uspołecznionej, insty,tucji d organizacje społeczno-polityczne oraz wszelkiego rodzaju inne zakłady 'pracy składają zam6:wienia w miejscowych Oddmałach RSW "prasaKsiążka-Ruch". 'Zaklady pracy IW miejscawościach, w kt6rych nie na 'Oddziałów RSW "Prasa-Książ:ka-Ruch" oraz prenumeratorzy .indywiduaJni zamawiają .prenumer,atę w urzędach 1P00000towYCh lub u doręczycieli. MoŻina .rÓiWnież zam6wić prenumeratę, doOkonując wpłaty na 'konto PKO nr 122 - 6 211 831, RSW "Prasa-Ksłążka_ Ruch", Przedsiębiorstwo Upow,SZ€chnienia Prasy i Książki, poz,nań, ul. Z/Wierzy;niecka 9. Cena prenumeraty p6łrOCl2JIlej 14 zł; ooczneoj - 28 zł. Prenumeratę ze 1Z1eceniem wysyłki za groanicę, ikt6ra jest Q 50% droższa od prenumeraty krajowej, przyjmuje Biuro Kolportażu Wyd8iwniotw Zag,ranicClJnych RSW "Prooa-Książka-Ruch", ul. Wronia 23, 00-958 War,szawa. EgzempLarze zeszyt6w zdeaktuallzowanych można na,bywać w RSW .,P,r.asa-Ksią:iok,a-Ruch" Przedsiębiorstw:Le Upo<Wszechnierua Prasy i Książki, Oddział Rejonowy Poznań-Wschód, ul. ZydowiSka 2/3, N.r konta 1221 - 6 - NBP IV O/M

Okładkę projektowała Maria Dolna ilC)tf 5/17 "

Zdjęcie na okładce Stanislawa Laskowskiego

-

Wydano na zlecenie Wydziału KuUury i Sztuki Urzf;d.u Miejskiego w Poznaniu

WYDAWNICTWO POZNAŃSKIE - POZNAN 1981

Wydanie I. Nakład 1800+ 100 egz. Ark. wyd. 9,0; ark. druk. 6,5. (8,6 - A,), Oddano do składania 12 XlI 1980 r. Podpisano do druku 3 IV 1981 r. Druk ukończono w kwietniu 1981 r. Papier druk. sat. kI. V, 71 g., 70x 100 P-14 Zam. nr 756/61 Cena zł 15,

.DRUKARNIA UNIWERS . _ ' , . . ADAMA MICKIEWICZA ...:..,,\, J ..,,.. U , , ; i .! .,

ISBN 83-210-0281-1

PL ISSN 0137-3552

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1981.01/03 R.49 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry