KRONIKA WYDARZEŃ W 1980 ROKU Część pIerwsza

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1980.10/12 R.48 Nr4

Czas czytania: ok. 47 min.

1J.

W klinikach położniczych przyszło na świat piętnaścioro niemowląt: pięć dziewczynek i dziesięciu chłopców. Dyrektorem Poznańskiego Teatru Lalki i Aktora mianowany został Antoni Kończai a dyrektorem artystycznym - Alojzy Zwierzyński. Powołano radę artystyczną w składzie: Jan BerdyszaR, Leokadia Serafinowicz i Wojciech Wieczorkiewicz. Jury Galerii N owej obradujące pod przewodnictwem Alojzego A. Łuczaka przyznało Medale za rok 1979. Za osiągnięcia w dziedzinie sztuki teatru aktorowi Michałowi Grudzińskiemu; w dziedzinie literatury - poecie i prozaikowi Tadeuszowi Wyrwie- Krzyżańskiemu; w dziedzinie muzyki - kompozytorce Lidii Rydlewicz-Zielińskiej; w dziedzinie plastyki artyście-malarzowi Andrzejowi Tomaszewskiemu oraz artyście-grafikowi Mariuszowi Kozakiewiczowi; w dziedzinie dziennikarstwa Krzysztofowi Lisowi; w dziedzinie animacji życia kulturalnego - dyrektorowi Osiedlowego Domu Kultury "Orbita" Alicji Lech oraz animatorowi poczynań kulturalnych wśród studentów Grzegorzowi Dziamskiemu. Rozstrzygnięty został konkurs na wspomnienia i pamiętniki pt. "Sagi Cegielszczaków" , zorganizowany przez Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne, Zakłady Przemysłu Metalowego "H. Cegielski", Wydawnictwo Poznańskie, Wojewódzką Radę Związków Zawodowych, Oddział Poznański Związku Literatów Polskich oraz redakcję "Gazety Zachodniej" i miesięcznik "Nurt". Jury pod przewodnictwem Feliksa Fornałczyka przyznało nagrody: pierwsza (w wysokości 15 (XX) zł) Gabrielowi Jasińskiemu; trzy drugie (po 10 (XX) zł) Janowi Andrutowi, Kazimierzowi Cofcie l Józefie Kaczmarek; pięć trzecich (po s:m zł) Janowi Brygierowi, Marianowi Boińskiemu, Michałowi Kolasińskiemu, Antoniemu Strzelczykowi i Czesławowi Tchórzowi. Przyznano również pięć wyróżnień (po 2W zł) Stanisławowi Krajnie , Walentemu J oachimiakowi, Marianowi Krzeszczakowi, Helenie Grobeckiej i Czesławowi Tchórzowi.

3.1.

4.1.

Przy ul. Samuela Engla otwarto nowy sklep Handlowej Spółdzielni Inwalidów "Równość" z wyrobami dziewiarskimi.

Przybyła delegacja Miejskiej Rady Młodzieży z Hanoveru (Republika Federalna Niemiec) pod przewodnictwem Alfreda Thiesa. W Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się 167 Koncert Poznański (karnawałowy). Grała orkiestra symfoniczna Filharmonii Poznańskiej pod gościnną dyrekcją Frigasa Heydysa (Węgry). Soliści: Janina Guttnerówna (sopran), Jerzy Dzianysz (baryton). Słowo wiążące Sławomira Pietrasa. Bal Sportowców w salach hotelu "Polonez". Rozdano nagrody laureatom XXII Plebiscytu "Expressu Poznańskiego" na dziesięciu najlepszych sportowców i trenerów Wielkopols- i W Klubie Osiedlowym "Raszyn" przy ul. Rynarzewskiej odbyła się giełda zimowego sprzętu sportowego.

5.1.

6.1.

asMii

UM n UH

8.:

W wieku sześćdziesięciu sześciu lat zmarł Stanisław J akubowicz, działacz sportu zapaśniczego, reprezentant Polski w latach 1945 -1954 i trener kadry narodowej. Opuściła Poznań delegacja Miejskiej Rady Młodzieży miasta Hanoveru i Wydziału Młodzieży Urzędu Miasta, przebywająca na zaproszenie Rady Wojewódzkiej Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej. Na czele delegacji stał Alfred Thies. Dokonano oceny stanu dwustronnych kontaktów organizacji młodzieżowych obu miast

Wydarzenia w Poznaniu (8 - 12.1)oraz ustalono program współpracy na rok 1980. Delegacja została przyjęta przez prezydenta Poznania Władysława Slebodę; spotkała się z pracownikami Instytutu Zachodniego i Wydawnictw; Poznańskiego.

Odbyła się uroczystość wręczenia księgi pamiątkowej nestorowi polskich prawników, doktorowi honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, profesorowi Alfredowi Ohanowiezowi Autorami księgi są wybitni profesorowie prawa z całej Polski; w ich imieniu księgę wręczył Profesorowi jego wychowanek, prof. dr Zbigniew Radwański. Obecni byli także: kolegium dziekańskie i dyrektorzy instytutów Wydziału Prawa i Administracji oraz przedstawiciele innych uczelni kraju. W "Arsenale" otwarto wystawę będącą plonem VII Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego im. Jana Spychalskiego. I nagrodę zdobyła poznańska malarka - Danuta Waberska. Na wystawie eksponowano 115 obrazów. Jednocześnie otwarto wystawę linorytów i obrazów olejnych z cyklów "Biografia" i "Wizerunki własne" Leszka Sobockiego (Kraków).

W sali Kominkowej Pałacu Kultury odbyło się spotkanie autorskie Stanisława Mrowińskiego, w czasie którego podpisywał swe najnowsze tóieio ™ album Karykatury ludzi kulturyV.l. Z udziałem prezesa Narodowego Banku Polskiego ministra Witolda Bieriia i sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdana Waligórskiego odbyła się narada dyrektorów oddziałów operacyjnych i specjalistycznych Narodowego Banku Polskiego województwa poznańskiego. 10.1. W Miejskiej Bibliotece Publicznej im.

Edwarda Raczyńskiego ogłoszono wyniki IV Ogólnopolskiego Konkursu Introligatorskiego na najpiękniej Oprawioiug książkę. Jury pod przewodnictwem Adama Kochanowskiego w kategorii opraw unikatowych przyznało nagrodę pierwszego stopnia Januszowi Lewandowskiemu z Lubonia za oprawę książki Kraków, jego miasto; drugiego stopnia - Leopoldowi Gorzelanemu z Gdańska oraz Janowi Przepiórze z Krakowa; trzeciego stopnia Jerzemu Filipowiczowi z Warszawy i Janowi Musiołowi z Siemianowic. W kategorii opraw dających się powielać pierwszą nagrodę zdobył Jan Przepiorą za oprawę książki Studia nad dziejami kultury artystycznej; drugą - Stefan Leon (Kraków); wyróżnienie - Piotr Klimkiewicz (Poznań). 11.1. W Akademii Ekonomicznej odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa na temat prawnych aspektów przewozów towarów drogą morską. Uczestniczyli przedstawiciele przedsiębiorstw żeglugowych, maklerskich i przedsiębiorstw spedycji portowej, Polskiej" Izby Handlu Zagranicznego, Ministerstwa Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej oraz instytutów naukowych.

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert orkiestry symfonicznej Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Wojciecha Rajskiego. Solistą był Igor Chaczbabian (skrzypce). 12.1. Obradowała konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Wojsk Lotniczych. Udział wzięli członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego, minister obrony narodowe], gen. armii Wojciech Jaruzelski oraz zastępca szefa Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego gen. dyw. Henryk Koczara, dowódca Wojsk Lotniczych, gen. dyw. pil. Tadeusz Krepski i wojewoda poznański Stanisław Cozaś.

Z okazji dwudziestopięciolecia Biura Koncertowego odbył się w auli U niwersytetu im. Adama Mickiewicza koncert symfoniczny dla młodzieży. Wykonawcami byli orkiestra Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Wojciecha Rajskiego i Igor Chaczbabian (skrzypce).

W hali' Międzynarodowych Targów Poznańskich Nr 17 otwarto Ogólnopolską Wystawę Gołębi Pocztowych.

13.1. W wieku sześćdziesięciu siedmiu lat zmarł inż. Witold Rutkowski, w latach 1951 -1965 dyrektor inwestycji i naczelny dyrektor Zjednoczenia Taboru i Sprzętu Kolejowego a w latach 1965-1970 dyrektor inwestycji w Zakładach Metalurgicznych "Pomet" , udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, 14.1. Z okazji IV Dekady Szkół Artystycznych miasta i województwa poznańskiego w Teatrze Wielkim odbyło się prawykonanie kantaty Suita poznańska Mieczysława Makowskiego (słowa Włodzimierza Scisłowskiego) i Suity harcerskiej Jerzego Młodziej o wskiego. Wykonawcami byli soliści Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina oraz chór i orkiestra Liceum Muzycznego pod kierownictwem Romana J ankowiaka. Inauguracyjny wieczór stał się barwnym widowiskiem muzyczno-baletowym. W siedzibie Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych odbyło się spotkanie realizatorów Obywatelskiego Czynu Trzydziestolecia Polski Ludowej, w którym uczestniczyło sto dwadzieścia tysięcy pracowników, a ogólna wartość zobowiązań zamknęła się sumą ponad 1,6 miliarda zł. Podsumowania dokonał przewodniczący Rady Bolesław Szałek. Stu szczególnie wyróżniających się pracowników otrzymało dyplomy. W Teatrze Polskim na Scenie Propozycji "Próby" odbyła * się premiera współczesnej sztuki obyczajowej Ireneusza Iredyńskiego Dacza w reżyserii Dariusza Miłkowsklego (scenografia - J acek Zagajewski). W premierowej obsa< di-ie grali: Wiesław Zwoliński (Stefan), Eleonora Wallner (Lidka), Stanisław

Od lewej: Wojciech Kalinowski (Józio) i Stanisław Owoc (Sąsiad)

Owoc (Sąsiad), Irena Grzonka (Maria), Wojciech Kalinowski (Józio), Jarosław Pilarski (Przybysz).

IS.l. W foyer Teatru Wielkiego otwarto wystawę scenografii Józefa Svobody (Czechosłowacj a). Losy wielkopolskich dzieci i młodzieży podczas II wojny światowej oraz następstwa ich pobytu w obozach koncentracyjnych były przedmiotem sympozjum naukowego, które odbyło się w siedzibie Collegium Anatomicum Akademii Medycznej.

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się recital fortepianowy amerykańskiego pianisty Michaela Ponti. W N owej Dzielnicy Mieszkaniowej "Rataje" rozpoczęły się Osiedlowe Dni Plastyki "Rataje-80".

16.1. Bawiący w Poznaniu dziennikarze centralnej prasy Niemieckiej Republiki Demokratycznej spotkali się w siedzibie Instytutu Zachodniego z wicewojewodą Romualdem Zysnarskim; byli przyjęci przez wiceprezydenta Poznania Łucjana Majewskiego.

W Izbie Rzemieślniczej odbyła się giełda wyrobów metalowych i elektrotechnicznych. Dwadzieścia cztery spółdzielnie rzemieślnicze z województw konińskiego, leszczyńskiego, pilskiego i poznańskiego zaprezentowały 2500 wzorów. Wartość oferty oszacowano na 233 miliony zł. W sali Białej Urzędu Miejskiego odbył się koncert kameralny Wandy Wlłko

Wydarzenia w Poznaniu (16- 20.1)mirskiej (skrzypce) z towarzyszeniem Andrzeja Ratusińskiego (fortepian).

W salonie Empiku w N owej Dzielnicy Mieszkaniowej "Rataj e" otwarto wystawę akwarel Wandy Boguszewskiej . 17.1. Na czterodniowe obrady Ogólnopolskich Warsztatów Metodologicznych na temat form własności w państwie socjalistycznym przybyło ok. pięćdziesięciu studen - tów i młodych pracowników nauki z ośrodków akademickich kraju. W Izbie Rzemieślniczej odbyła się giełda wyrobów odzieżowych, kaletniczych, z tworzyw sztucznych, mebli oraz wvrobow z drewna, a także pamiątek i zabawek. W tych branżach dwadzieścia trAy spółdzielnie oferowały towary za 122,4 miliony zł. W Nowej Dzielnicy Mieszkaniowej "Rataj e" zakończyły się Osiedlowe Dni Plastyki "Rataje-80". w domach kultury i klubach odbyło się wiele interesujących imprez - wystaw, kiermaszy dzieł sztuki i reprodukcji, projekcji filmów o sztuce, aukcji oraz spotkań z artystarni-plastykami i historykami sztuki. #W Osiedlowym Domu Kultury "Pod Lipami" odbył się koncert karnawałowy w wykonaniu Wandy Wiłkomirskiej (skrzypce) i Andrzeja Ratusińskfego (fortepian).

W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarto wystawę pokonkursową pt. VI Trzclaneckl? Lato Fotograficzne.

W wieku siedemdziesięciu jeden lat zmarł red. Edmund Olachowski, współtwórca oddziału Polskiej Agencji Prasowej w Poznaniu, zasłużony działacz sportowy i działacz Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 18.1. Obrady Konferencji Samorządu Robotniczego w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski". Uczestniczyli mi

nister przemysłu maszyn ciężkich i rolniczych Franciszek Adamkiewicz oraz Bogdan Waligórski, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

N a plenarnym posiedzeniu Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Nowe Miasto dokonano oceny poprawy jakości wyrobów produkowanych przez znajdujące się w tej dzielnicy zakłady. ™ W Poznaniu przebywali, na zaproszenie Rady Wojewódzkiej Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej, stali przedstawiciele Organizacji Wyzwolenia Palestyny w Warszawie - łouad Yassin i Alam Beraik. W Bibliotece Głównej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza z okazji trzydziestolecia działalności informacyjnej w dziedzinie na uki odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert symfoniczny orkiestry Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Jerzego Salwarowskiego. Solistą był Andrzej Ratusiński (fortepian). W salonie, Empiku otwarto wystawę ekslibrisów Jerzego Rybarczyka. Zespół Estradowy Wojsk Lotniczych "Eskadra" wyjechał w podróż artystyczną do Socjalistycznej Republiki Wietnamu z programem pt. Podaj rękę słońcu20.1. W wieku pięćdziesięciu trzech lat zmarł Jerzy Grześkowiak b. dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego i I Liceum Ogólnokształcącego dla Pracujących Zaocznego, dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Heleny Modrzejewskiej. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W wieku sześćdziesięciu pięciu lat zmarł Mieczysław Waraezewski, dyrektor Izby Rzemieślniczej w latach 1951- 1953.

21.1. Dzień Babci. Pracownia cukiernicza Hotelu "Merkury" przygotowała specjalne torciki. i 22.1. Posiedzenie Rady Wojewódzkiego Związku Kóiek Rolniczych pod przewodnictwem wicewojewody Bolesława Stachowiaka, na którym wiceminister rolnictwa Józef Krotiuk wręczył Radzie sztandar organizacyjny i udekorował go Odznaką "Za Zasługi dla kółek rolniczych" . U czestniczący w posiedzeniu sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Czesław Gałgan oraz prezes Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego - Walenty Kołodziejczyk udekorowali sztandar Odznaką Honorową "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego". W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się recital gitarowy N arciso Yepesa (Hiszpania). W sali Poznańskiego Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego pri.y ul. Swiętosławskiej odbył się konceit z cyklu "Estrada Kameralna". Z recitalem chopinowskim wystąpił Bogumił Nowicki. 23.1. W Muzeum Historii Ruchu Robotniczego im. Marcina Kasprzaka otwarto wystawę fotograficzną "Poznań 1945 - narodziny nowego życia". Prezentowano na wystawie fotogramy Stefana Laskow

skiego, Stanisława Leszczyńskiego, Romana S. Ulatowskiego, Zbigniewa Zielonackiego oraz z anonimowych materiałów archiwalnych. W sali Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania odbyło się pierwsze zespotkań z cyklu "Wspominamy rok czterdziesty piąty" . Na wieczorze wspominano jak hitlerowscy okupanci opuszczali Poznań od 19 stycznia 1945 r. Inauguracja wieczorów uświetniona została koncertem Chóru Męskiego "Echo" pod dyrekcją Mariana Weigta. Nad imprezami patronat roztoczyła redakcja "Głosu Wielkopolskiego". Otwarto okolicznościową wystawę.

24.1. W wieku siedemdziesięciu pięciu lat zmarł Bonifacy Kujawa, dyrektor Zakładów Elementów Wyposażenia Budownictwa "Metalpiast" w latach 1945 - 1970, udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

25.1. Pod przewodnictwem sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdana Waligórskiego odbyła się narada aktywu społeczno-gospodarczego poświęcona gospodarce surowcami wtórnymi. Przeglądu dokonał wicewojewoda Ryszard Cmielcwski. Rektor Akademii Rolniczej prof. dr nab. Tadeusz Czwojdrak w obecności przedstawicieli Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Wydziału Zdrowia, władz uczelni, dokonał otwarcia przychodni rejonowej przy ul. Dożynkowej przeznaczonej dla Akademii Rolniczej. N owa przychodnia p"osiada trzy gabinety lekarskie, cztery stomatologiczne, w tym dwa specjalistyczne - protetyki dentystycznej i chorób przyzębia oraz błon śluzowych. Gabinety stomatologiczne służyć będą całemu środowisku akademickiemu miasta. Kierownictwo przychodni powierzono dr stom. Marii Duczko. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert symfoniczny Orkiestry Filharmonii Poznańskiej z towarzyszeniem Chóru Chłopięcego i Męskiego pod dyrekcją Stefana Stuligrosza.

Wydarzenia w Poznaniu (25 - 27.1)

Soliści: Ewa Ignatowicz (sopran), Barbara Figas (mezzosopran), Kazimierz Myrlak (tenor), Piotr Liszkowski (bas), Stefan Sibilski (organy). Wykonano Oratorium na Boża Narodzenie Jana S. Bacha.

27.1. W Teatrze Wielkim odbyła się premiera tryptyku dzieł Giacomo Pucciniego: Płaszcz, Siostra Angelica i Giannl Schlecht pod kierownictwem muzycznym Mieczysława Dondajewskiego, reżyseria Janusz Nyczak, scenografia Jerzy Juk-Kowarski i Michał Kowarski. Przy

Bożena Porzyńska (Giorgetta)

gotowanie chóru: Jolanta Dota-Komorowska i Henryk Górski. W premierowe] obsadzie wystąpili: Płaszcz: Janusz Temnicki (Michele), Bożena Porzyńska (Giorgette) , Józef Kolesiński (Luigi), Jerzy Walczak (Tinka), Jerzy KulczyiTski

Krystyna Kuj awińska w partii tytułowe]

(Talpa), Zofia Baranowicz (Frugola), Adam Wiśniewski (Sprzedawca piosenek), Dorota Salomończyk i Marek Bieniaszewski (Para Kochanków); Siostro Angelica: Krystyna Ku] awińska (Siostra Angelica), Aleksandra Imaiska (Księżna), Felic]a Kurowiak (Przeorysza), Ewa Werka (Siostra Zelatrice), Maria Olkisz (Siostra Genowefa), Danuta Każmierska ASi ostra Osmina), Jadwiga Myszkowska (Siostra Polcina), Ewa Bernat (Przełożona nowicjuszek), Maria Gielnik (Siostra Pielęgniarka), Barbara Nowicka (Nowicjuszka), Weronika Pelczar i Bronisława Kosmala (Kwestarki), Irena MasieI i Dorota Salomończyk (Zakonnice); Giannl Schlecht: Marian Kondella (Gianni), Barbara Mądra (Lauretta), Aleksandra Imaiska (Zita), Marek Bieniaszewski (Rinuccio), Jerzy Walczak (Gherardo), Stefania Kondella (N ella), Marek Ga

Marian Kondella w partii tytułowe]

sztecki (Betto di Signa), Edward Kmlciewicz (Simone), Jerzy Fechner (Marco), Ewa Bernat (La Ciesca), Bogdan Ratajczak (Mistrz Spineloccio), Władysław Wdowicki (Ser Amantio di Nicolao), Wiesław Bednarek (Pinellino), Jerzy Szalaty (Guccio ). W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarto wystawę międzynarodową pt. "Venus-78". W sali sportowo-widowiskowe] "Arena" odbył się koncert Betty Dorsey z udziałem grupy "V ox" oraz Zenona Laskowika i Bogdana Smolenia.

Awaria ciepłociągu w ul. Murawa pozbawiła cieplika mieszkańców osiedli Kosmonautów, Kra]u Rad i Zwycięstwa.

W wieku siedemdziesięciu Jeden lat zmarł Henryk N askrent, wicedyrektor Instytutu Zachodniego (1964 -1974) udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

28.1. Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna były przedmiotem IV konferencji naukowo-szkoleniowej. Przybyli specjaliści L całego kraju oraz z Bułgarii, Czechosłowacji, Jugosławii i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Otwarto Klub Towarzystwa Przyj aźni Polsko Radzieckiej "Przyj aźń" w Oddziale III Towarowo-Spedycyjnym Państwowej Komunikacji Samochodowej przy ul. Towarowej. Zebranie zarządu poznańskiego oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, na którym dyplom honorowy "Za zasługi dla rozwoju dziennikarstwa polskiego i Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich" wręczono Czesławowi Radomińskiemu. Dyplomy za trzydzieści lat pracy w dziennikarstwie otrzymali: Maciej Gałązkiewicz, Zenon Karpiński, Stefan Konopiński, Janusz Matuszyński, Michał Nowakowski i Kazimierz Pierzchlewicz, a medale za dwadzieścia pięć lat pracy w dziennikarstwie: Zdzisław Beryt, Anna Burkowa, Stanisław N owak, Bogdan Paluszkiewicz i Stefan Sobański.

Odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze delegatów oddziału poznańskiego Stowarzyszenia Polskich Artystów Teatru i Filmu.

W Galerii N owej odbyło się wręczenie Medali galerii za rok 1979. Wręczali je: dyrektor Teatru Nowego Izabella Cywińska, redaktor naczelny "Głosu Wielkopolskiego" Wiesław Porzycki oraz wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej Henryk Matecki. Podczas spotkania Złotymi Odznaczeniami im. J anka Krasickiego udekorowano kierownika artystycznego Galerii N owej Włodzimierza Branieckiego oraz kierownika literackiego Teatru Nowego Milana Kwiatkowskiego. Otwarto wystawę rzeźby Janiny Gajsklej. O godz. 22.UO usunięta została awaria ciepłociągu dostarczającego wodę dla osiedli na Winogradach. Ekipom Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej udało się przyspieszyć prace naprawcze. 89.1. Narada Zarządu Wojewódzkiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, poświęcona przygotowaniom do kampanii sprawozdawczo-wyborczej. W obradach wziął udział sekretarz Zarządu Głównego Józef Szkuta.

Otwarcie Ośrodka Szkolenia Kursowego Nr 5 Zakładu Doskonalenia Zawodowego na trzecim piętrze Szkoły Podstawowej- Nr 11 przy ul. Cegielskiego. Do tej pary Ośrodek mieścił się w barakach przy ul. Ostrowskiej.

Siedemdziesięciolecie urodzin obchodził Kazimierz Przychodzki, fotoreporter "Głosu Wielkopolskiego" w latach 1950-1975 i współpracownik "Kroniki Miasta Poznania" i od 196) r.; autor ok. ćwierć miliona zdjęć wykonanych w Poznaniu i Wielkopolsce. JO.l. W Towarzystwie Miłośników Miasta Poznania odbył się kolejny wieczór z cyklu "Wspominamy rok czterdziesty piąty" poświęcony współpracy poznaniaków z jednostkami Armii Radzieckiej oraz organizatorom szpitala przyfrontowego Polskiego Czerwonego Krzyża i pierwszych aptek. 31.1. Wieczorem odjechało z Poznania do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich czterystu uczestników pierwszego w 1980 r. "Pociągu Przyjaźni", organizowanego przez Zarząd Wojewódz

Wydarzenia w Poznaniu (3.2)

ki Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej i Biuro Podróży "Orbis" pod patronatem redakcji "Expressu Poznańskiego". Trasa przyjacielskiej podróży wiodła do Brześcia nad Bugiem, Smoleńska, Moskwy i Kijowa. Na czele grupy znajdował się Marian J akubowicz - kiercwnik Wydziału Pracy Ideowo-Wychowawczej Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

Przed wyjazdem odbyło się w Pałacu Kultury pożegnanie. Obecny był konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu, minister pełnomocny Nikołaj Gusjew. W Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie władz politycznych i administracyjnych miasta i województwa z przedstawicielami pracowników handlu, na które przybyli: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Waligórski i prezydent Poznania Władysław Sleboda. Najbardziej zasłużonym wręczono odznaczenia państwowe i resortowe oraz dyplomy uznania. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski udekorowany został pracownik Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Handlu Wewnętrznego Roman Jankowski.

W wieku siedzemdziesięciu ośmiu lat zmarła Klara Broniewska, artystka chóru Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki, inspektor chóru żeńskiego w latach 1945 - 1961, solistka w latach 1932- 1939.

l.2. Trzydziesta piąta rocznica powstania Wydziału Budownictwa Lądowego Wyższej Szkoły Inżynierskiej (przemianowanej w 1955 r. na Politechnikę Poznańską), której pierwszym rektorem był prof. dr Roman Kozak. N a uroczystym posiedzeniu Rady Wydziału uczczono jego pamięć. Przybyli: kierownik Wydziału Nauki i Oświaty Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej - Jerzy Filipiak, rektorzy: Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. Bolesław Wojciechowicz i Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze prof. dr hab. Tadeusz Biliński. Sylwetkę Romana Kozaka przypomniał prof. dr hab. Bolesław Nowakowski. Bolesław Wojciechowicz wręczył wdowie po Romanie Kozaku inż. Janinie Kozakowej medal pamiątkowy, wybity dla uczczenia trzydziestej piątej rocznicy powstania Politechniki Poznańskiej. Jedna z sal kompleksu dydaktycznego Politechniki przy ul. Piotrowo otrzymaTa imię Romana Kozaka. Odsłonięto tablicę pamiątkową. Z okazji trzydziestej piątej rocznicy wyzwolenia miasta odbyło się spotkanie przedstawicieli Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z aktywem zarządów wojewódzkich Związku Inwalidów Wojennych i Związku Ociemniałych Żołnierzy. W hali Międzynarodowych Targów Poznańskich Nr 22 otwarto wystawę Gołębi Pocztowych i Drobiu Ozdobnego. Prezydent Poznania Zarządzeniem Nr 2/80 wprowadził na obszarze miasta racjonalną gospodarkę wodą wodociągową. 2.2. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się 168 Koncert Poznański. Grała orkiestra symfoniczna Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Bogdana Olędzkiego. W salach hotelu "Poznań" odbył się XXII Bal Prasy.

W wieku pięćdziesięciu pięciu lat zmarł działacz ruchu młodzieżowego i robotniczego Kazimierz Grzybek, wiceprzewodniczący Zarządu Okręgu Związku Zawodowego Pracowników Rolnych udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

3.2. Przedstawieniem opery Verdiego RifiOletto w Teatrze Wielkim dyrygował gościnnie włoski kapelmistrz Enrico de M oni.

W wieku sześćdziesięciu dziewięciu- lat zmarł dr med. Czesław Rojek, ordynator oddziału wewnętrznego w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. Bolesława Krysiewicza, udekorować ny Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. «.2. Posiedzenie senatu Akademii Ekonomicznej z udziałem ministra nauki, szkolnictwa wyższego i techniki J anusza Górskiego oraz sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Józefa Świtają. W związku z delegowaniem rektora Ryszarda Domańskiego do pracy w Międzynarodowym Instytucie Stosowanej Analizy Systemów w Austrii, nowym rektorem mianowany został prof. dr hab. Janusz Piasny.

Wojewódzka Rada Narodowa uchwaliła Pian Społeczno-Gospodarczego Rozwoju i budżet województwa poznańskiego na rok 1980. Obradom sesji przewodniczył I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada. Główne założenia Planu i budżetu zreferował wicewojewoda Stanisław Piotrowicz. W Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza odbyła się krajowa narada rektorów uniwersytetów, w której uczestniczyli m. in. minister nauki, szkolnictwa wyższego i techniki - Janusz Górski i sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Józef Świtaj. O zamierzeniadŁ resortu mówił wiceminister Stanisław Czajka. Z przybyłymi do poznania rektorami uniwersytetów polskich spotkał się I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego .J erzy Zasada.

W halach Międzynarodowych Targów Poznańskich rozpoczęły się giełdy włó

kiennicze w branżach bawełnianej, lniarskiej i jedwabnIczej. W "Arsenale" otwarto doroczną wystawę prac absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych "Dyplom-79". Zaprezentowano najlepsze osiągnięcia artystyczne młodych twórców ze wszystkich (poza rzeźbą) dziedżin kształcenia. 5.2. Rozpoczęła się dwudniowa konferencja poświęcona współpracy teatrów Polski i Niemieckiej Republiki Demokratycznej. U czestniczyli dyrektorzy wydziałów kultury i sztuki urzędów wojewódzkich oraz dyrektorzy i kierownicy literaccy teatrów Polski i Niemieckiej Republiki Demokratycznej . Uczestnicy spotkania obejrzeli przedstawienie Wiernych blizn w Teatrze Nowym i Strasznego dworu w Teatrze Wielkim. W hali głównej zajezdni Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego przy ul. Fortecznej rozpoczęto pierwsze naprawy autobusów.

8.2. Plenarne posiedzenie Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z udziałem delegatów na VIII Zjazd, poświęcone ocenie przebiegu kampanii przedzjazdowej. Obradom przewodniczył I sekretarz Jerzy Zasada. Zatwierdzono składy osobowe komisji problemowych Komitetu Wojewódzkiego. W sali Muzeum Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" odbyło się wręczenie nagród laureatom Konkursu na "Sagę Cegielszczaków". Przybyła m. in. sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Maria Rynkiewicz. O tematyce prac konkursowych mówił przewodniczący jury, Feliks Fornalczyk. Wręczenia nagród dokonał I sekretarz Komitetu Zakładowego Zenon Jaśkowiak. W imieniu laureatów przemawiali Gabriel Jasiński i Czesław Tchórz. W sali Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania odbyło się kolejne spotkanie z cyklu "Wspominamy rok czterdziesty piąty" , poświęcone początkom władzy ludowej w Poznaniu. 7.2. Z okazji trzydziestolecia "Domu Książki" w Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie, na które przybyli zasłużeni księgarze wielkopolscy. Sekretarz Korni

Wydarzenia w Poznaniu (7 -10.2)

tetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Maria Rynkiewicz, wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski i wiceprezydent Poznania - Andrzej Wituski dokonali dekoracji najbardziej zasłużonych, odznaką Honorową Miasta Poznania wyróżnione zostało Państwowe Przedsiębiorstwo "Dom Książki" w Poznaniu. Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski udekorowani zostali księgarze: Wiktor Kaźmierczak i Henryk Kośmider. Rozpoczęła się międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana przez Instytut Ochrony Roślin. Uczestniczyli w niej przedstawiciele krajowych środowisk naukowych oraz uczelni z Belgii, Czechosłowacji, Japonii, Niemieckiej Republiki Demokratycznej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Przedstawiciele Fabryki Samochodów Rolniczych "Polmo" przekazali w prezencie dla rodzinnego domu dziecka Magdaleny i Tadeusza Blumczyńskich (ośmioro wychowanków) samochód tarpan W kinie "Gwiazda" rozpoczął się przegląd fUmów polskich. 8.3. Punktualnie o godzinie 9.00 z ul. Wojska Polskiego wjechały na nową Trasę Winiarską tramwaje nr 9 i 11. Na pierwszym prz>Stanku zgromadzili się przedstawiciele jednostek i przedsiębiorstw budujących Trasę oraz sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Waligórski, wojewoda poznański - Stanisław Cozaś l prezydent Poznania - Władysław Sleboda. Meldunek o przedterminowym zakończeniu robót złożył przewodniczący Rady Budowy Zygmunt Talarczyk. Tramwaje przejechały do pętli przy ul. Bronowej . Przedstawiciele władz otrzymali kwiaty, m. in. od delegacji pracowników szpitali, które nowa Ti asa korzystnie połączyła z miastem.

Dodatkowym udogodnieniem dla mieszkańców Piątkowa było jednoczesne uruchomienie autobusu linii nr 90 kursującego na trasie pętla przy ul. Bronowej - Piątkowo.

W siedzibie Poznańskiego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Budownictwa Przemysłowego "Hydrobudowa" odbyło się spotkanie członków egzekutywy Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej J eżyce i prezydium Zarządu Dzielnicowego Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, podczas którego ponad stu młodych otrzymało z rąk I sekretarza Komi tetu Dzielnicowego Wiesława Siwińskiego legitymacje kandydackie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W Zakładowym Domu Kultury "Stomil" w obecności członków egzekutywy Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej N owe Miasto stu osiemdziesięciu osobom wręczono legitymacje partyjne. W sali im. Lubrańskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbyło się spotkanie przedstawicieli wojewódzkich władz partyjnych z grupą studentów szkół wyższych. Przybyli m. in. I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada, rektorzy uczelni poznańskich i sekretarze uczelnianych organizacji partyjnych. Zebranych powitał przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Socjalistycznego Związku Studentów Polskich Mirosław Słowiński. Jerzy Zasada oraz sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Józef Świtaj wręczyli ponad stu słuchaczom szkół wyższych legitymacje kandydackie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

. .. WmmlmmU

W Miejskiej Bibliotece Publicznej im.

Edwarda Raczyńskiego nastąpiło otwarcie wystawy ,,35 lat z »Głosem Wielkopolskim«". Uczestniczyli m. in. I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Grunwald Józef Cichowlas, wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski i wiceprezydent Poznania Andrzej Wituski. Gości powitał zastępca redaktora naczelnego Marian Flejslerowicz. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert symfoniczny orkiestry Filharmonii Poznańskiej pod gościnną dyrekcją Petra Vronsky'ego (Czechosłowacja). Solistą był Stefan Kamasa (altówka). 10.2. Siedemdziesięciu delegatów wybranych na VIII Zjazd Polskiej Zjednoczonej

Partii Robotniczej spotkało się w siedzibie Komitetu Wojewódzkiego. Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych Bolesław Szalek odczytał meldunek, z którym delegacja poznańska udała się na Zjazd. Głosi on m. in., że zobowiązania produkcyjne i czyny społeczne mieszkańców województwa wykonane dla uczczenia trzydziestopięciolecia Polski Ludowej oraz VIII Zjazdu zostały oszacowane na dwa miliardy 388 milionów złotych.

N a Dworcu Letnim odbyło się pożegnanie delegatów poznańskiej wojewódzkiej oiganizacji partyjnej na VIII Zjazd, którzy wraz z delegacjami: leszczyńską, szczecińską, gorzowską i zielonogórską pociągiem specjalnym udali się do Warsrawy. Wyruszający z Poznania o godz. 15.00 pociąg specjalny prowadziła setna lokomotywa elektryczna, wyprodukowana w czynie zjazdowym w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski".

Dwuczłonową lokomotywę o mocy 4(XX) kV prowadzili maszyniści: Marian Cieplicki, Franciszek Kazik i Marian N awrot.

W wieku siedemdziesięciu sześciu lat zmarł Franciszek Kuśnierek, dyrektor Drukarni Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w latach 1952 - 1962, budowniczy Domu Drukarza, udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

N a peron Dworca Letniego wjechał "Pociąg Przyjaźni", którym po dziesięciodniowym pobycie w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich powróciła do Poznania kilkusetosobowa grupa poznaniaków. Wśród witających była przewodnicząca Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Maria Rynkiewicz.

Z powodu gęstej mgły nad Warszawą, na lotnisku w Ławicy po godzinie 15.00 wylądował Ił-18 z Frankfurtu (Niemiecka Republika Federalna). Miał na pokładzie osiemdziesięciu rybaków, którzy wracali z dalekich łowisk na drugiej półkuli. W odstępach kilkunastominutowych lądowały: Ił-62 "Juliusz Słowacki' lecący z Paryża, dwa Tu-134 - z Brukseli i Kopenhagi, a przed północą Tł-62 "Mikołaj Kopernik" z Moskwy.

ll.2. Przed południem zakołowały nad lotniskiem w Ławicy kolejne samoloty, których nie można było przyjąć w Warszawie z powodu złych warunków atmosferycznych: Tu-134 z Lyonu i Ił-62 "Fryderyk Chopin" z Nowego Jorku. 13.2. W sali Odrodzenia Ratusza Poznańskiego wiceprezydent Zbigniew Kmieciak wręczył Medale za długoletnie pożycie małżeńskie: Jadwidze i Wacławowi Andrzejewskim, Apolonii i Stefanowi Bielewskim, Anieli i Janowi Binczewskim, Marii l Władysławowi Błażejewskim, Mariannie i Franciszkowi Dopierałom, J aninie i Kazimierzowi Geppertom, J aninie i Gracjanowi Guzińsklm, Helenie i Stefanowi J abłeckim, Agnieszce i J anowi Jankowskim, Mariannie i Szczepanowi Józefczakom, Zofii i Ludwikowi J óżwiakom, Stanisławie i Tadeuszowi Kałużnym, Zofii l Wincentemu Klakom, Leonorze i Władysławowi Krotoschakom, Lud« ice i Edmundowi Kowalczykom, Pelagii i Wacławowi Koziołkom, Stefanii i Stanisławowi Kozłowskim, Michalinie i Józefowi Krupkom, Józefie i Stanisławowi Krzyżaniakom , Mariannie i Michałowi Kubickim, Antoninie i Kazimierzowi Kurczewskim, Cecylii i Marcinowi Labijakom, Marcie i Stanisławowi Leśniakom, Anieli i Franciszkowi Lipińskim, Melanii i Józefowi Łukowskim, Annie i Janowi Maćkowiakom, Małgorzacie i Franciszkowi Miodowiczom. Przedstawieniem opery Verdiego Rigo 'ttto w Teatrze Wielkim dyrygował gościnnie kapelmistrz mediolańskiej La Scali Eniico de Mori.

W sali Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania odbyło się spotkanie z cyklu "Wspominamy rok czterdziesty pią

Wydarzenia w Poznaniu (13 - 1Z2)ty", poświęcone organizatorom kolei, poczty i szkolnictwa w Poznaniu w 1945 r.

W sali Malinowej Pałacu Dzdałyńskich odbył cię koncert z cyklu "Prezentacje". Wystąpili: Teresa Szydłowska (skrzypce), Jolanta N owakowska (fortepian), Barbara Mądra (sopran), Krystyna Kujawa (fortepian). Z podróży artystycznej po Socjalistycznej Republice Wietnamu powrócił Zespół Estradowy Wojsk Lotniczych "Eskadra' . W wieku osiemdziesięciu ośmiu lat zmarł Leopold Detkowski, aktor dramatyczny teatrów poznańskich. 14.2. W sali Odrodzenia Ratusza Poznańskiego wiceprezydent Łucj an Majewski wręczył Medale za długoletnie pożycie małżeńskie: Mariannie i Franciszkowi Lisieckim, Teresie i Stanisławowi Maciejewskim, Franciszce i Bronisławowi Molendom, Katarzynie Florianowi Morawskim, Katarzynie i Jakubowi Nawrotoii), Pelagii i Florianowi Nowakom, Władysławie i Józefowi Nykom, Stanisławie Leonowi Ogrodowczykom, Barcarze Czesławowi Olejniczakom, Eleonorze i Leonowi Owczarkom, Konstancji i Franciszkowi Owsianowskim, Marii i Janowi Piechowiakom, Zofii i Maksymilianowi Pluskotom, Jadwidze i J ózefowi Podymiakom, Irenie i Bolesławowi Pyszczorskim, Stanisławie i Franciszkowi Robaczyńskim, Stanisławie i Ignacemu Skrzypczakom, Bronisławie i Kazimierzowi stanisławiakom, Pelagii i Andrzejowi Stawnym, Joannie i Wawrzynowi Szaroletom, Mariannie Edwardowi Szczerkowskim, Joannie i Romanowi Szymańskim, Helenie i Williemu Tietzom, Stefanii i Adamowi Weissom, Józefie i Jerzemu Wijcom, Jadwidze Franciszkowi Zandeckim, Stanisławie Stanisławowi Ziętkiewiczom.

Ekipa Zespołu Filmowego "Profil" rozpoczęła kręcenie na ulicach miast» scen do filmu Polonia Rvstltuta w reżyserii Bogdana Poręby. Akcja filmu rozgrywa się w latach 1914 -1919 m. in. na pi. Wolności, przed hotelem "Bazar" na Starym Rynku.

15.2. N a Dworcu Letnim przedstawiciele Komitetu "Wojewódzkiego Polskiej Zjedno - czonej Partii Robotniczej, Fro ntu J ednOSCl N aro d u, władz administracyjnych, zakładów pracy, wojska, młodzieży witali powracających z Warszawy delegatów na VIII Zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

W salonie "Emp iku" otwarta została wystawa prac nadesłanych na Konkurs im. Jana Wronieckiego. Odbyło się spotkanie z laureatami. W galerii przy Domu Kultury Załcładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" udostępniona została ekspozycja pt. "Widoki Poznania" prezentująca prace osiemnastu poznańskich plastyków.

16.2. W auli U niwersytetu im. Adama Mickiewicza Poznański Chór Chłopięcy pod dyrekcją Jerzego Kurczewskiego z udziałem "Capelli Bydgostiensis" oraz solistów: Bożeny Kinasz-Mikołajczak, Ewy Podleś i Eugeniusza Sąsiadka zainaugurował II Międzynarodowe Spotkania Chórów Chłopięcych. Tego samego wieczoru na estradzie auli uniwersyteckiej stanął drezdeński "Kreuzchor" (Niemiecka Republika Demokratyczna) pod batutą Martina Flaeminga. 17.2. W auli Uniwersytetu Im. Adama Mickiewicza odbył się koncert Chóru "Les Rossignolets" z Robuaix (Francja) pod dyrekcją Bernarda Charpentiera, a wieczorem koncert galowy z udziałem wszystkich chórów biorących udział w II Międzynarodowych Spotkaniach Chórów Chłopięcych.

Z okazji trzydziestej piątej rocznicy wyzwolenia miasta w Pałacu Kultury odbył się Dzień Amatorskiego Ruchu Artystycznego. W sali Kominkowej wystąpił Teatr "Fakt" (Września) z przedstawieniem pt. "Rezerwat"; w sali Błękitnej - pokaz par turniejowych tańca towarzyskiego; w sali audiowizualnej - "Diaporama" czyli pokaz udźwiękowionych przeźroczy i przegląd najlepszych filmów amatorskich. Wieczorem odbył się koncert, w którym uczestniczyli: prowadzony przez Janinę Fołtyn Zespół Folklorystyczny Szamotuiskiego Ośrodka Kultury, Zespół Wokalno-instrumentalny "Kontrast" z Domu Kultury Kolejarza, Zespół Tańca Współczesnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kostrzynie Wlkp. oraz Zespół Pieśni i Tańca "Wielkopolska". W lokalach Obwodowych Komisji Wyborczych wyłożono listy wyborców.

W wieku sześćdziesięciu trzech lat zmarł mgr inż. Zbigniew Łożyński, dyrektor Zakładu Energetycznego Poznań w latach 1957 - 1959, udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

18.2. W Galerii N owej otwarto wystawę Malarstwo w Poznaniu w latach 1945 - -1980. Zaprezentowano obrazy dwudziestu trzech malarzy, od Jana Spychalskiego po Michała Hirscha. Podczas wernisażu koncertowała Orkiestra Kameralna Polskiego Radia l Telewizji pod dyrekcją Agnieszki Duczmal. W Pałacu Kultury otwarto wystawę zbiorów filatelistycznych pt. "Tematyka poznańska na znaczkach pocztowych PRL" oraz wystawę "Poznań wczoraj i dziś w fotografii autorów poznańskich" . W sali Zespołu Szkół Muzycznych przy ul. Solnej w ramach II Międzynarodowych Spotkań Chórów Chłopię

7 Kronika m. Poznania z. 4/80

cych 'odbył się koncert sztokholmskiego chóru chłopięcego pod dyrekcją Rolanda Nilssona. Wieczorem w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza koncertował Zespół Cantoreo Minores z Helsinek pod dyrekcją Heinza Hofmana. Wraz z Chórem wystąpili soliści: Antonina Kowtunow, Ewa Werka i Marian Gasztecki oraz "Capella Bydgostensis" . Inauguracja "Tygodnia Sportów Zimowych" organizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 13.

19.2. Posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Porozumiewawczej Partii i Stronnictw Politycznych. U dział wzięli ze strony Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej: sekretarze Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Zasada i Józef Scibisz oraz dyrektor Biura Wojewódzkiej Rady Narodowej Bogusław Pawlaczyk; ze strony Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego: prezes Wojewódzkiego Komitetu Walenty Kołodziejczyk i sekretarz Czesław Hudowicz; ze strony Stronnictwa Demokratycznego: przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Zbigniew Kmleciak i wiceprzewodniczący Waldemar Żukowski.

Zainaugurowano obchody trzydziestej piątej rocznicy wyzwolenia Poznania. W sali Odrodzenia Ratusza poznańskiego odbyła się uroczystość nadania imion piętnastu niemowlętom urodzonym w mieście w dniu l stycznia 1980 r. W sali Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej odbył się w ramach II Międzynarodowych Spotkań Chórów Chłopięcych koncert chóru z Berlina Zachodniego pod dyrekcją Christiana Grube.

20.2. Do sali Wagi Miejskiej przybyło pięćdziesiąt dziewcząt i chłopców, którzy ukończyli osiemnaście lat życia. Dowody osobiste wręczali im przedstawiciele władz miasta. Przybyła delegacja partyjna z Charkowa (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich): sekretarz Komitetu Obwodowego Komunistycznej Partii Ukrainy Stiepan Łycenko, sekretarz Komitetu Miejskiego w Plerwomajsku - Iwan Kalantaj oraz tokarz fabryki traktorów w Charkowie Fiodor Kasanienko. Na dworcu gości witali: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Józef Świtaj, prezydent Poznania Władysław Sleboda oraz wicewojewoda Stanisław Piotrowicz. Obecny był konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu, minister pełnomocny Nikołaj Gusjew.

Wydarzenia xv Poznaniu (20 - 22.2)

Na zaproszenie Zarządu Wojewódzkiego Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej przybyli do Poznania rektor Wyższej Szkoły Morskiej z Gdyni Daniel Duda i komendant "Daru Pomorza" Tadeusz Olechnowicz. Goście zwiedzili Zakłady Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" i spotkali się z przedstawicielami dyrekcji, władz partyjnych i młodzieży Zakładów, a następnie z aktywem młodzieżowym województwa. W godzinach popołudniowych goście przyjęci zostali przez sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Józefa Ścibisza. Wykonaniem oratorium Quo vadIs Feliksa Nowowiejskiego w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza z udziałem Chóru Chłopięcego i Męskiego oraz Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Stefana Stuligrosza zakończyły się II Międzynarodowe Spotkania Chórów Chłopięcych. Soliści: Bożena Klnasz- Mikołajczak (sopran), Kazimierz Przyłubski (baryton), Piotr Liszkowski (bas) i Stefan Sibilski (organy). Tego dnia w sali Odrodzenia Ratusza poznańskiego koncertował Gnieźnieński Chór Chłopięcy "Szpaki" pod batutą Wiesława Kisera. W "Arsenale" otwarto wystawę pt.

"Pejzaż w twórczości poznańskich malarzy". Obrazy zaprezentowało trzydziestu ośmiu twórców, członków poznańskiego oddziału Związku Polskich Artystów Plastyków.

W sali Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania odbyło się kolejne spotkanie z cyklu "Wspominamy rok czterdziesty piąty" poświęcone powstaniu pierwszego powojennego dziennika poznańskiego - "Głosu Wielkopolskiego". 21.2. Delegacja Komitetu Obwodowego Komunistycznej Partii Ukrainy w Charkowie spotkała się z kierownictwem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. I sekretarz Jerzy Zasada poinformował gości o dorobku województwa i miasta. XII Sesja Miejskiej Rady Narodowej (budżetowa) .

Spotkanie delegatów na VIII Zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z aktywem polityczno-gospodarczym i młodzieżowym dzielnicy Grunwald poprzedziła uroczystość wręczenia legitymacji stu trzydziestu kandydatom Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Legitymacje wręczał I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Józef Cichowlas Organizacja Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Zakładach N aprawczych Taboru Kolejowego wyróżniona została złotym Odznaczeniem im. J anka Krasickiego. W spotkaniu uczestniczył sekretarz Zarządu Głównego Związku Andrzej Piłat.

Zakończyło się trzydniowe sympozjum na temat efektywności zbiórki i wykorzystania surowców wtórnych, zorganizowane przez polskie Ministerstwo Gospodarki Materiałowej i Niemieckiej Republiki Demokratycznej.

W salonie "Empiku" na Osiedlu Piastowskim otwarto wystawę pt. "Wielkopolska i Wielkopolanie w ekslibrisie polskim" ze zbiorów Feliksa Wagnera.

22.2. W Teatrze Wielkim odbył się uroczysty koncert z okazji rocznicy wyzwolenia miasta. Przemówienie wygłosił I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada. Serdecznie powitał delegację Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej z gen. majorem Dymitrem W. Bobrowem oraz partyjną z Charkowa i przekazał na ręce konsula generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu, ministra pełnomocnego Nikołaja Gusjewa pozdrowienia i gratulacje z okazji przypadającej 23 lutego 62 rocznicy powstania Armii Radzieckiej. Przemawiał także przewodniczący delegacji partyjnej z Charkowa, sekretarz Komitetu Obwodowego Komunistycznej Partii Ukrainy

- Stiepan Łycenko. W części artystycznej dano widowisko poetycko-muzyczne pt. "Rzeka warta pamięci" w reżyserii Marka Wilewskiego l w opracowaniu scenograficznym Marka Grabowskiego. Wykonawcami byli aktorzy scen poznańskich i warszawskich, chór Teatru Wielkiego, Zespół Pieśni i Tańca Politechniki Poznańskiej, grupa wokalna "Vist" i orkiestra "Alex Band" pod dyrekcją Aleksandra Maliszewskiego t Antoniego Grefa. W siedzibie Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej członkowie Egzekutywy i Sekretariatu spotkali się z grupą zasłużonych dla miasta działaczy. Przemawiał I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Zasada. Krzyżami Komandorskimi Orderu Odrodzenia Polski udekorowano Edmunda Błaszczyka, Tadeusza Burego, Kazimierza Juskowiaka, Stefana Kiełczewskiego, Karola Kozaka, Antoniego Mamońskiego, Henryka Orlicza, Józefa Wrzochala l Mieczysława Zarembę; Krzyżami Oficerskimi - Wincentego Arenta, Kazimierza Matysiaka, Stanisława Modera, Feliksa Siwińskiego, Edwarda Stachowiaka i Czesława Walkowiaka. Krzyżami Kawalerskimi Stanisława Baczyka, Mieczysława Dietricha, Ryszarda Dybowskiego, Halinę Gutt, Leszka Jankowiaka, Benona J elinowskiego, Lucjana Jurka, Emilię Kapitner, Tadeusza Katafiasza, Bernarda Lewandowskiego, Władysława Linkowsklego, Józefa Malinowskiego, Franciszka Niedzielę, Mieczysława Nowickiego, Zygmunta Prządkę, Józefa Przybylskiego, Antoniego Siekierskiego, Stefana Ślusarczyka, Mieczysława Winieckiego, Bolesława Wojtczaka. W imieniu odznaczonych podziękował Karol Kozak. W sali Białej Urzędu Miejskiego odbyło się spotkanie wybitnych działaczy partyjnych i państwowych, twórców i działaczy kultury, cytadelowców, pionierówodbudowy miasta. W spotkaniu udział wzięła delegacja dowództwa Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej oraz delegacja partyjna z Charkowa. Radzieccy goście otrzymali pamiątkowe medale, wybite z okazji trzydziestej piątej rocznicy wyzwolenia Poznania. W samo południe pod Pomnikiem Bohaterów na Cytadeli złożono hołd poległym w walce o wolność Poznania żołnierzom radzieckim i polskim, wieńce i wiązanki kwiatów złożyły m. in. delegacje Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Konsulatu Generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu, Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej, Komunistycznej Partii Ukrainy, stronnictw politycznych, Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu, Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej, urzędów - Wojewódzkiego i Miejskiego, Dowództwa Wojsk Lotniczych, młodzieży, organizacji społecznych, zakładów pracy Poznania oraz miast województwa poznańskiego. Kwiaty złożono również pod pomnikami Polskiej Partii Robotniczej, Cytadelowców, Karola Świerczewskiego, Marcina Kasprzaka, w Forcie VII.

Budowa nowej siedziby Akademii Ekonomicznej przy ul. Powstańców Wielkopolskich. Zdjęcie wykonane w dniu 22 lutego 1980 r.

Redakcja "Głosu Wielkopolskiego" obchodziła jubileusz trzydziestopięciolecia powstania pisma. W Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyło się spotkanie zespołu redakcyjnego z władzami. Przybyli: kierownik sekcji prasy terenowej Wydziału Prasy, Radia i Telewizji Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Grzegorz Przysiężny, wiceprezes Zarządu Głównego Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa-Książka-Ruch" - Leszek Bednarski oraz I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Zasada, przedsta

Wydarzenia w Poznaniu (22 - 23.2)

wiciele Komitetów Wojewódzkich z Kalisza, Konina, Leszna i Piły. W czasie spotkania odbyła się dekoracja zasłużonych pracowników redakcji odznaczeniami państwowymi i regionalnymi. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski udekorowany został Zdzisław Kandziora; Krzyżami Kawalerskimi-.

Maria Polcyn-Kempara, Bronisław Lisowski i Kazimierz Marcinkowski. Poznański Oddział Polskiej Agencji Prasowej obchodzący również trzydziestopięciolecie swego istnienia udekorowany został Odznaką Honorową Miasta Poznania.

W Pałacu Kultury odbyło się spotkanie sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Marii Rynkiewicz oraz Zarządu Wojewódzkiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację z cytadelowcami. Obecny był konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu, minister pełnomocny Nikołaj Gusjew oraz delegacja partyjna z Charkowa. Grupę cytadelowców wyróżniono następnie Odznakami Honorowymi Miasta Poznania i "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego" . Ulicami Poznania przemaszerował capstrzyk wojskowy. Wieczorem w Parku Braterstwa Broni i Przyjaźni Polsko-Radzieckiej na Cytadeli przedstawiono widowisko z cyklu "Swiacio i dźwięk", W Muzeum Historii Miasta Poznania w Ratuszu otwarto wystawę pt. "Wyzwolenie i odbudowa Poznania w dokumencie archiwalnym" Zakończyła się ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona działalności eksportowej w przemyśle.

W wieku czterdziestu czterech lat zmarł mgr Mirosław Sadowski, b. dłu

goletni pracownik Wydziału Ekonomicznego Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, zastępca dyrektora Zachodniego Okręgu Kolei Państwowych, w latach 1970 -1980 prezes zarządu Kolejowego Klubu Sportowego "Lech". 23.2. Plenarne posiedzenie Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, poświęcone rekomendacji kandydatów na posłów do Sejmu i zastwierdzaniu kandydatów na radnych Wojewódzkiej Rady Narodowej - członków Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i bezpartyjnych. Przewodniczył I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Zasada. Z trzech okręgów wyborczych w województwie poznańskim kandydować będą do Sejmu dwadzieścia trzy osoby, a dwieście dziewięćdziesiąt do Wojewódzkiej Rady Narodowej. Rekomendacja przyjęta została uchwałą Komitetu.

Delegacja partyjna z Charkowa zwiedziła Poznańską Fabrykę Maszyn Żniwnych. Organizacja zakładowa Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej Fabryki Obrabiarek Specjalnych "Wiepofama otrzymała sztandar. Wręczył go przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Tadeusz Kuraś. W Poznańskim Teatrze Lalki i Aktora - Scena "Marcinek" ;- odbyła się premiera utworu Anny Swirszczyńskiej Bajka o Popielu i Piaście w reżyserii Wojciecha Wieczorkiewicza, scenografii Leokadii Serafinowicz (muzyka Zbigniewa Bujarskiego). W premierowej obsadzie grali: Andrzej Marciniak (Popiel; Pielgrzym I), Teresa Sreberska (Żona Popiela; Rodzanica II; Wieśniaczka II); Artur Szych (Pasterz; Sługa II), Jan Harenda (Bartnik; Stryj I), Henryk Jurczak (Myśliwy; Stryj II; Goniec) Stanisław Słomka-Rakowski (Gęślarz; Stryj III; Pielgrzym II), Bogdan Wąsiel (Sługa I; Siłacz; Kmieć I), Grażyna Wydrowska (Chłopiec; Rodzanica III; Synek), Wojciech Rum (Piast), Ewa Darulewska (Rzepicha; Wieśniaczka III), Violetta Bokota (Rodzanica I; Wieśniaczka I). Otwarcie drugiego w mieście rodzinnego domu dziecka przy ul. Jugosłowiańskiej (Osiedle Mikołaja Kopernika). W nowej placówce małżonkowie Renata i Stefan Poliszkowie podjęli opiekę nad ośmiorgiem dzieci w wieku od pięciu do dwunastu lat. Spółdzielnia Mieszkaniowa "Grunwald" przeznaczyła na ten cel dwa mieszkania o powierzchni 1 m 2 .

o godz. 12.00 włączono do ruchu przebudowane skrzyżowanie ulic Marchlewskiego, Towarowej i Gwardii Ludowej. Modernizacja połączona została z budową przejścia podziemnego. Powróciły na ul. Gwardii Ludowej tramwaje linii <nr 3 i 7.

U ruchomiono linię tramwajowa Nr 24 (Bronowa - Lampego - Bronowa) czynną w okresie tzw. szczytu. Podczas koncertu "Pro Sinfoniki" zainaugurowała występy Polska Grupa Perkusyjna z Poznania (wychowankowie Jerzego Zgodzińskiego). W skład Grupy wchodzą: Henryk Dycha, Edmund Iwnicki, Waldemar Majewski, Grzegorz Markiewicz, Rajmund Nowicki, Włodzimierz Olejniczak, Marian Rapczewski, Jerzy Skrzypczak, Wiktor Szmańda.

W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarto -wystawę fotograficzną z okazji trzydziestopięciolecia wyzwolenia miasta pt. "Poznań w trzydziestopięcioleciu" . Ogłoszono wyniki IX Konkursu im.

Karola Hoffmanna. N ajlepszymi w rywalizacji nadziei olimpijskich okazały się Iwona Parucka (Akademicki Związek Sportowy) i Dorota Osses (Gwardyjski Klub Sportowy "Olimpia"). 25.2. W małej auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbyło się podsumowanie obchodów Międzynarodowego Roku Dziecka. Obecni byli m. in. wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski, sekretarz Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu - Rudolf Żurek. Przewodnicząca Wojewódzkiego Komitetu Obchodów Międzynarodowego Roku Dziecka, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej - Maria Rynkiewicz dokonała oceny osiągnięć Roku. Wszystkim, którzy przysłużyli się do realizacji założeń Międzynarodowego Roku Dziecka w województwie poznańskim, Maria Rynkiewicz złożyła podziękowania. Siedemdziesięciu najbardziej zasłużonych otrzymało pamiątkowe medale "Za działalność na rzecz dzieci". Odbył się koncert pt. "Barwy wdzięczności", którego wykonawcami była młodzież.

W sal* "Empiku" odbył się turniej poetycki o laur "Wierzbowego Liścia" poświęcony wierszom o tematyce po

znańskiej . Najwięcej głosów publiczności zdobyła Wiesława Stachowiak z Technikum Budowlanego Nr 1. Gościem turnieju była aktorka Teatru Polskiego Marta Zdybicka.

W kawiarni "Literackiej" przy Starym Bynku odbył się VIII Turniej Wierszy o Poznaniu l Wielkopolsce.

Wpłynęło sto czterdzieści osiem zestawów wierszy. Jury pod przewodnictwem Aleksandra Wojciechowskiego przyznało główną nagrodę Jerzemu B. Zimnemu za wiersz Miasto to koniec każdego dnia. Turniej prowadziła Łucja Danielewska. W Pałacu Kultury odbył się finał konkursu dla młodzieży szkolnej pt. "Poznańskie w trzydziestopięcioleciu Ludowej Ojczyzny". W grupie szkół podstawowych zwyciężyła Szkoła Podstawowa Nr 49; w grupie szkół ponadpodstawowych - III Liceum Ogólnokształcące. W Pałacu Kultury odbył się koncert pt. "Pałac Kultury - swojemu miastu". Wystąpili: Chór Dziewczęcy "Skowronki" pod dyrekcją Mirosławy Wróblewskiej oraz aktor Wiesław Komasa. Podczas koncertu sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Józef Świtaj udekorował Pałac Odznaką Honorową Miasta Poznania. W poznańskich sklepach rozpoczął się "Biały tydzień".

W godzinach przedpołudniowych członkowie delegacji partyjnej z Charkowa opuścili Poznań. .2. W sali Białej Urzędu Miejskiego odbyło się plenarne posiedzenie Społecznego Komitetu Budowy Parku- Pomnika Braterstwa Broni i Przyjaźni Polsko- Radzieckiej. Obrady otworzył przewodniczący Komitetu, prezydent Poznania Władysław Sleboda. W imieniu Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej za aktywność i zaangażowanie w pracy na rzecz rozbudowy i upiększania Parku podziękował sekretarz Bogdan Waligórski. Komitet zaakceptował założenia programowe budowy na rok 1980. Klub Miłośników Książki Radzieckiej przy księgarni "Przyjaźń" zorganizował spotkanie z konsulem Konsulatu Generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Anastazją Dworecką oraz pisarzem Zbigniewem Szumowskim autorem książki Boje o Poznań 1945.

W hallu parterowym Pałacu Kultury otwarto wystawę pt. ,. Sport w sztuce", na którą złożyły się trzydzieści cztery

Wydarzenia w Poznaniu (26 - 28.2)prace z dziedziny malarstwa, rzeźby i grafiki. W salonie Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania otwarto wystawę pokonkursową młodzieży szkolnej pt. "Poznańskie w trzydziestopięcioleciu władzy ludowej" . U niwersytet im. Adama Mickiewicza nadał francuskiemu uczonemu drowi Jean - Pierre Ebel godność profesora honoris causa. Jean-Pierre Ebel Jest dyrektorem Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej Narodowego Centrum Badań Naukowych w Strassburgu oraz profesorem Uniwersytetu im. Ludwika Pasteura. N a Estradzie Kameralnej w sali przy ul. Swiętosławskiej 7, odbył się koncert z cyklu "Pedagodzy Państwowej wyższej Szkoły Muzycznej i ich studenci". Wystąpili altowioliści Andrzej Murawski i Grzegorz Kawka oraz pianistka Regina Feyerhern.

27.2. Plenarne posiedzenie Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu pod przewodnictwem Franciszka Szczerbala. Udział wzięli: I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej - Jerzy Zasada, przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego stronnictwa Ludowego Walenty Kołodziejczyk, przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego - Zbigniew Kmieciak W imieniu Komisji Porozumiewawczej Stronnictw Politycznych listy kandydatów na posłów oraz radnych do Wojewódzkiej Rady Narodowej zgłosił Jerzy Zasada.

_ _--' Fi * \V \">' f *n nifWjtleiśjjr «f Li

"tAi i liii ii

W siedzibie Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyło się spotkanie I sekretarza Jerzego Zasady z Zarządem Wojewódzkim Socjalistycznego Związku Studentów Polskich. O osiągnięciach i zamierzeniach poinformował przewodniczący Zarządu Mirosław Słowiński.

Wieczorem w auli Uniwersytetu Im.

Adama Mickiewicza odbył się galowy koncert z okazji IV Wojewódzkiej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej Socjalistycznego Związku Studentów Polskich. Wystąpiły chóry: Uniwersytetuim. Adama Mickiewicza, Politechniki Poznańskiej, Akademii Ekonomicznej, Akademii Medycznej i Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej oraz Orkiestra Symfoniczna Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej. Połączone zespoły chóralne i orkiestra wykonały m. in. Sonety krymskie Stanisława Moniuszki pod batutą Stanisława Kulczyńskiego.

Przedstawienie opery Tosca Pucciniego w Teatrze Wielkim pod gościnną batutą bułgarskiego kapelmistrza Romeo Rajczeva. Partię Cavaradossiego śpiewał Marin Ilijew a Scarpia - Dyrnitr Argirow. W sali Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania odbyło się spotkanie z cyklu "Wspominamy rok czterdziesty piąty" poświęcone udziałowi ochotników w szturmie wojsk radzieckich na Cytadelę. y 28.2. IV Wojewódzka Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Socjalistycznego Związku Studentów Polskich. Na Konferencję przybyli: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Józef Świtaj, rektorzy uczelni poznańskich, sekretarz Zarządu Głównego Adam Czemarnik, przewodniczący Rady Wojewódzkiej Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej - Tadeusz Kuraś.

W obradaoh uczestniczyły delegacje organizacji młodzieżowych l studenckich z Plowdiw (Bułgaria) i Brna (Czechosłowacja). Wybrano nowe władze. Przewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego został ponownie Mirosław Słowiński, wiceprzewodniczącymi: Jerzy Adamczak i Walenty Poczta, sekretarzem - Krzysztof Olejniczak. Ponad pięćdziesięciu redaktorów naczelnych, ich zastępców i sekretarzy redakcji oraz dyrektorów wydawnictw prasowych z całego kraj» przybyło na sesję Klubu Redakcyjnego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, której go

spodarzera była redakcja "Głosu Wielkopolskiego". Pierwszy dzień sesji wypełniło ponadto spotkanie z wicewojewodami poznańskimi Stanisławem Piotrowiczem i Romualdem Zysnarskim.

W hotelu "Polonez" odbyło się podsumowanie czynów społecznych mieszkańców i instytucji Starego Miasta w 1979 r. Wartość wykonanych prac oszacowano na 55 milionów zł. W porządkowaniu terenów Parku na Cytadeli uczestniczyli uczniowie i nauczyciele Szkól Podstawowych: l, 38, 40, 43, 57 oraz Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 l Zespołu Szkół Łączności. Znaczny udział w społecznych pracach miały załogi: Przedsiębiorstwa Robót Kolejowych Nr 10, Zakładów Rowerowych "Predom- Romet" , Zarządu Dróg i Mostów. Podczas spotkania wyróżniającym się uczestnikom l organizatorom czynów społecznych wręczono Odznaki Honorowe Miasta Poznania i dyplomy. Prawie stu młodych nauczycieli spotkało się na sejmiku wojewódzkim w Zespole Szkół Budowlanych. Czterdziestu uczestnikom sejmiku wręczono legitymacje członkowskie Związku Socjalistycznego Młodzieży Polskiej.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej im.

Edwarda Raczyńskiego odbył się "Czwartek Literacki" Mirona Białoszewskiego. 29.2. Z okazji trzydziestopięciolecia Spółdzielni Pracy Muzyków-Pedagogów w auli Zespołu Szkół Muzycznych przy ul. Solnej cdbył się koncert uczniów klas fortepianu, akordeonu i gitary. Współpraca naukowo-techniczna pomiędzy Poznańskimi Zakładami Farmaceutycznymi "Polfa" i Politechniką Poznańską ujęta została w ramy organizacyjne. Porozumienie w tej sprawie podpisali w obecności sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Józefa Świtają, dyrektor Zakładów - Rajmund Goździerski i rektor Politechniki Poznańskiej - prof. dr hab. inż. Bolesław Wojciechowicz.

Przedstawienie opery Carmen Bizeta w Teatrze Wielkim pod gosclnną dyrekcją kapelmistrza bułgarskiego Romeo Rajczeva. Partię Don J osego śpiewał Marin Ilijew a Escamilla Dymitr Ar.. girov.

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert symfonicznyorkiestry Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Adama N atanka. Solistką była Anna M. Stańczyk (fortepian). l.3. Z okazji trzydziestopięciolecia wyzwolenia miasta prezydent Władysław Sleboda przyznał specjalne nagrody twórcom, których działalność artystyczna związana jest z Poznaniem. Nagrody otrzymali: artyści-plastycy Barbara Houwaltowa i Franciszek Burkiewicz, poeta i dziennikarz Ryszard Danecki, kompozytor i dyrygent Jerzy Młodziejowski oraz artysta-fotografik Maksymilian Myszkowski. Na spotkaniu w Urzędzie Miejskim nagrody wręczyli: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Maria Rynkiewicz oraz Władysław Sleboda. Utworzono Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem. W skład tego Zespołu weszły: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. Bolesława Krysiewicza, Przychodnia Matki i DzfGcTca oraz Przychodnia Stomatologii Wieku Rozwojowego z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego i Oddział Położniczo-Ginekologiczny Zespołu Opieki Zdrowotnej Poznań-Grunwald. Zespół dysponuje 540 łóżkami dziecięcymi i 105 łóżkami położniczo-ginekologicznymi oraz blisko sześćdziesięcioma poradniami specjalistycznymi dla kobiet, dzieci i młodzieży. Siedziba dyrekcji znajduje się przy ul.

Krysiewicza 7/8. Kierownictwo Zespołu powierzono lek. med. Barbarze Zielniewicz. W N owej Dzielnicy Mieszkaniowej "Rataje" rozpoczęły się "Dni Kultury Tanecznej", których głównym organizatorem była Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych". Odbył się też przegląd szkolnych zespołów tanecznych i kiermasz płyt z nagraniami muzyki tanecznej. W Klubie Empiku przy ul. 27 Grudnia otwarto wystawę malarstwa l rysunku Marii Dolnej pn. "Portret kobiety" . 2.3. V Wiosenny Turniej Tańca Towarzyskiego w Osiedlowym Domu Przyj aźni "Trojka", w którym startowało dwadzieścia pięć par z szesnastu klubów polskich. N ad miastem przeszła pomiędzy godziną 21.30 a 22.00 burza ze śnieżycą, piorunami i grzmotami. 3.3. W Ośrodku Kultury Studenckiej "Od N owa" otwarto wystawę portretów i aktów Sergo Sachno. Z okazji trzydziestolecia Estrady Poznańskiej w "Sali Teatru Wielkiego w Podwórzu" przy ul. Masztalarskiej 8a

scena Inicjatyw wystawiła dramat Stanisława Przybyszewskiego Śnieg. W związku z budową trasy tranzytowej nastąpiło wyłączenie z ruchu ulic Żeromskiego i N iestachowskiej. Władze komunikacyjne ustaliły w związku z tym objazdy ul. Kościelną. Zmienione zostały także przebiegi linii autobusowych. Linia nr 82: ul. Dąbrowskiego - Kościelną do skrzyżowania ul. N ad Wierzbakiem i dalej w prawo do Słowiańskiej. Linia nr 106: Dąbrowskiego Kościelną - N ad Wierzbakiem i dalej ul. Wojska Polskiego. Do redakcji "Głosu Wielkopolskiego" przybyli przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu Franciszek Szczerbal i sekretarz Komitetu Rudolf Żurek. Wyrazili oni zespołowi dziennika z okazji jego trzydziestopięciolecia uznanie za liczne inicjatywy publicystyczne i organizatorskie propagujące ideę Frontu Jedności N arodu. Grupa dziennikarzy otrzymała odznaki Zasłużonego Działacza F JN. W imieniu wyróżnionych podziękował redaktor naczelny - Wiesław Porzycki. Dzielnicowy Komitet Frontu Jedności Narodu Grunwald zorganizował w Centrum Targowym wystawę pejzaży, akwarel, rysunków i rzeźb artystki-plastyka Ireny Rosińskiej pt. "Kwiaty dla Ewy". Problemom eksportu z Wielkopolski poświęcona była sesja zorganizowana przez Klub Publicystów Ekonomicznych poznańskiego oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. W spotkaniu, które odbyło się w Poznańskich Zakładach Przemysłu Spirytusowego "Polmos", wzięli udział prezesi klubów ekspertów z województw kaliskiego, konińskiego, leszczyńskiego, pilskiego l poznańskiego oraz przedstawiciele Polskiej Izby Handlu Zagranicznego. W siedzibie T owarzystwa Miłośników Miasta Poznania odbyło się spotkanie z cyklu "Wspominamy rok czterdziesty piąty" poświęcone uruchomieniu komunikacji miejskiej w marcu 1945 r. W Muzeum Rzemiosł Artystycznych na Górze Przemysława otwarto wystawę grafiki wenezuelskiej. W "Sali Teatru Wielkiego w Podwórzu" przy ul. Masztalarskiej 8a rozpoczęły się gościnne występy krakowskiej grupy "Pod budą". Walne Zgromadzenie Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Inżynierów, Techników Mechaników Polskich podsumowujące pięcioletnią działalność. W obradach uczestniczyło stu siedemdziesięciu delegatów oraz sekretarz Komi

tetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Waligórski, wicewojewoda Stanisław Piotrowicz, wiceprezes Zarządu Głównego Sobiesław Zbierski. Prezesem zarządu oddziału wybrano ponownie Witolda Kaweckiego. W siedzibie Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych odbyło się spotkanie kierownictwa z kobietami-aktywistkami związków zawodowych. Uczestniczyły - Maria Roszczak - przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Kobiet i Kazimiera Pietrzak - przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji do spraw Kobiet Pracujących.

W Collegium Minus Uniwersytetu im.

Adama Mickiewicza odbyła się konferencja zorganizowana przez Instytut Geografii oraz Dowództwo Wojsk Lotniczych poświęcona interpretacji zdjęć lotniczych i satelitarnych. Podczas posiedzenia prezydium Zarządu Kolejowego Klubu Sportowego "Lech" funkcję prezesa postanowiono powierzyć zastępcy dyrektora Zachodniej Dyrekcji Kolei Państwowych Bogdanowi Zeidlerowi, b. wiceprezesowi Okręgowego Związku Piłki Nożnej.

.3. W siedzibie Urzędu wojewódzkiego odbyło się spotkanie przedstawicieli władz województwa l miasta z zespołem poznańskiej "Estrady". Przybyli: kierownik Wydziału Pracy Ideowo- Wychowawczej Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej - Marian Jakubowicz, wicewojewoda poznański - Romuald Zysnarski ł wiceprezydent Poznania - Andrzej Wituski. Instytucja udekorowana została Odznaką Honorową Miasta Poznania, a zasłużeni pracownicy Honorowymi Odznakami Miasta Poznania l "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego". Za wyróżnienie podziękował dyrektor przedsiębiorstwa - Zbigniew Łankiewicz. Powołano Wojewódzki Klub Młodych Specjalistów zrzeszający tych najlepszych rolników z województwa poznańskiego, którzy pragną podnosić swoje kwalifikacje zawodowe. Wybrano Radę

Klubu, której przewodniczącym został Zbigniew Tomkowiak.

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert symfoniczny orkiestry Filharmonii Poznańskiej pod gościnną dyrekcją Ljubomira Romansky'ego (Republika Federalna Niemiec). Solistą był Michał Grabarczyk (skrzypce) .

W wieku sześćdziesięciu sześciu lat zmarł inż. Feliks Nogala, zastępca naczelnego dyrektora Poznańskiego Zjednoczenia Budownictwa w latach 1966-1978, udekorowany Krzyżami Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 8.3. W sali sportowo-widowiskowej "Arena" odbył się galowy koncert jubileuszowy z udziałem artystów współpracujących z poznańską "Estradą". W hallu otwarto wystawę afiszy z plakatów pt. "Twarze Estrady".

W Teatrze Polskim odbyła się premiera sztuki Wasilija Szukszyna Ludzie energiczni w przekładzie Grażyny Strumił ło- Miłoszowej . Reżyserował Zdzisław Wardejn, scenografię projektowała Anna Rachel, tańce w układzie Bożeny Lasoty l Mirosława Różaiskiego, opracowanie muzyczne Andrzeja Wincenciaka. W premierowej obsadzie grali: Aleksander Błaszyk (Aristrach P. Kuzkin), Irena Grzonka (Wiera Siergiej ewna), Zdzisław Zachariusz (Czarny), Włodzimierz Kłopoeki (Brzuchacz), Piotr Wy part (Zadartonosy), Jarosław Pilarski (Łysy), Wiesław Zwoliński (Prostaczek), Aleksandra Ford-Sampolska (Sonia), Krystyna Feldman (Sąsiadka), Stanisław Owoc (Prokurator), Janusz Gren« da, Krzysztof Kaczmarek i Zdzisław Krauze (Milicjanci).

JQ5

9.3. W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarto ogólnopolską wystawę technik fotograficznych pt. "Remis- 79".

W auli Uniwersytetu im. Adama Micv kiewicza odbył się koncert kameralny węgierskiego zespołu "Camerata Hungarica" . 10.3. I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada w obecności sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Józefa Scibisza spotkał się z reprezentantkami kobiet województwa poznańskiego. W Imieniu sekretariatu Komitetu Wojewódzkiego wyraził kobietom uznanie za trud i zaangażowanie w sprawy rodziny, wychowania dzieci, a także za aktywność zawodową. Na Międzynarodowych Targach Poznańskich rozpoczęły się giełdy towarowe "Wiosna-80". Łączną wartość oferty oszacowano na 85 miliardów zł. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert symfoniczny orkiestry Filharmonii Poznańskiej z towarzyszeniem Zespołu Kantatowo-Oratoryjnego Solistów Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej pod dyrekcją Stefana Stuligrosza i z udziałem solistów: Jolanty Kołodziejskiej (sopran), Mirosławy Slosarek {mezzosopran), Konrada Dębskiego (tenor), Macieja Wielocha (bas). Wykonano Wolfganga A. Mozarta Requiem d-moll KV 626. ll.S. Z okazji trzydziestopięciolecia wojewódzkiej organizacji Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieokiej w Osiedlowym Domu Kultury "Trojka" odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu. N a obrady przybyli m. in. wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski i wiceprezydent miasta Andrzej Wituski. Obecna była konsul Konsulatu Generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu - Anastazja Dworecka.

W Bibliotece Głównej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza otwarto wystawę książek naukowych zachodnioberlińskiej firmy wydawniczej Walter de Gruyter.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w Poznańskim Towarzystwie Fotograficznym. Na czele zarządu stanął Lech Kopczyński.

Wydarzenia w Poznaniu (11-14.3)

W Pałacu Działyńskich odbył się recital skrzypcowy Igora Politkowsklego (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich). Akompaniował J ewgienij Epsztejn (fortepian).

12.3. W godzinach rannych do Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" przybył premier Edward Babiuch, kandydujący na posła w Okręgu Nr 52 w Poznaniu. Prezesowi Rady Ministrów towarzyszyli I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada i wojewoda poznański Stanisław Cozaś. Po zwiedzeniu Zakładów Edward Babiuch spotkał się z aktywem. W godzinach przedpołudniowych Edward Babiuch wraz z towarzyszącymi mu osobami zapoznał się z ekspozycją giełd towarowych "Wiosna-80". W godzinach popołudniowych w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się wiec przedwyborczy. Przybyli również kandydaci na radnych Wojewódzkiej Rady Narodowej. Dyskusję otworzył Jerzy Zasada. Głos zabrali: I sekretarz Komitetu Zakładowego Węzła Kolejowego Zdzisław Bartol, przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Kobiet - Maria Roszczakowa, dyrektor Kombinatu Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Sokołowie - Hilary Korzyniewski, przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Socjalistycznego Związku Studentów Polskich Mirosław Słowiński oraz sekretarz Komitetu Zakładowego w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" - Józef StafeckC Edward Babiuch podziękował społeczeństwu województwa poznańskiego za zgłoszenie jego kandydatury na posła do Sejmu PRL; wyraził uznanie mieszkańcom województwa za pełną poświęcenia pracę, za zobowiązania produkcyjne i czyny społeczne. Następnie

głos zabrał Jerzy Zasada, który zwrócił się z apelem do społeczeństwa o pełne poparcie programu Frontu Jedności N arodu i o masowy udział w wyborach. W czasie spotkania przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu Franciszek Szczerbal złożył meldunek o zrealizowaniu przez społeczeństwo Ziemi Poznańskiej obywatelskiego czynu 35-lecia PRL. Wiec zakończył się odśpiewaniem Międzynarodówki. W klubie "Od N owa" odbył się recital zespołu jazzowego "Vistula River Brass Band".

13.3. Zadania Związków Zawodowych po VIII Zjeździe Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej były tematem obrad plenarnych Rady. Plenarne obrady Rady Wojewódzkiej Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej pod przewodnictwem Tadeusza Kurasia. Dokonano zmian w kierownictwie Rady. wiceprzewodniczącym wybrano Mirosława Słowińskiego (przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego Socjalistycznego Związku Studentów Polskich). Poprzednik - J ózef Januszewski powołany został do pracy w aparacie partyjnym. Rozpoczęła się dwudniowa konferencja naukowa na temat wychowania poprzez pracę i kształcenia politechnicznego w warunkach rewolucji naukowo-technicznej. Konferencję zorganizował Zakład Pedagogiki Pracy w Instytucie Pedagogiki U niwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Sekcja Politechniczna Uniwersytetu im. Marcina Lutra w Halle- Wittenberg (Niemiecka Republika Demokratyczna).

14.3. W Pałacu Działyńskich odbyła się konferencja naukowa, której tematem były badania niemcoznawcze w Polsce, prowadzone głównie w Poznaniu. Referaty naukowe wygłosili m. in. Gerard Labuda, Henryk Olszewski, Hubert Orłowski i Jerzy Topolski.

Współpraca zakładów i klinik Akademii Medycznej z przemysłową służbą zdrowia w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" zalegalizowana została podpisaniem umowy. W obecności sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Józefa Świtają umowę podpisali rektor Akademii Medycznej prof. dr hab. Roman Góral oraz dyrektor naczelny Zakładów Ireneusz Sobczak.

W auli Uniwersytetu Im. Adama Mickiewicza odbył się koncert symfoniczny orkiestry Filharmonii Poznańskiej pod gościnną dyrekcją Ludovita Rajtera (Czechosłowacja). Solistą był pianista Rudolf Buchbinder (Austria).

W Teatrze Nowym odbyła się premiera sztuki Eugeniusza Szwarca Klonowi bracia w przekładzie Jerzego Pomianowskiego. Reżyserował Edward Wojtaszek, scenografię projektował Krzysztof Keim, muzykę napisał Piotr Moss, teksty piosenek - Anna Borowa. W premierowej obsadzie grali: Wanda Ostrowska (Wasylisa), Lech Łotocki (Jasio), Wiesław Komasa (Jerzyk), Paweł Hadyńskl (Teoś), Michał Grudziński (Baba Jaga), Jacek Różański (Niedźwiedź), Żywiła Pietrzak (Kot Mruczysław) , Zbigniew Grochal (Bryś). Rozpoczęły się wojewódzkie eliminacje XI Olimpiady Języka Rosyjskiego. 15.3. W Pałacu Działyńskich odbyło się walne zgromadzenie członków Instytutu Zachodniego. Przybyli m. in. I sekretarz Komitetu wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego - Józef Świtaj, prezydent Poznania - Władysław Sleboda, liczne grono reprezentantów środowisk naukowych z kraju. Zebranych powitał dyrektor Instytutu prof. dr hab. Antoni Czubiński. Z okazji jubileuszu trzydziestopięciolecia placówki nadeszły telegramy gratulacyjne od przewodniczącego Rady Państwa Henryka Jabłońskiego, od ministra spraw zagranicznych Emila Wojtaszka oraz listy gratulacyjne od przedstawicieli instancji partyjnych, instytucji i osób prywatnych, życzenia od sekretarza Komitetu Centralnego Andrzeja Werblana i prezesa Polskiej Akademii Nauk Witolda Nowackiego przekazał sekretarz naukowy Wydziału I Polskiej Akademii Nauk - Władysław Markiewicz. Grupa zasłużonych członków Instytutu udekorowana została odznaczeniami państwowymi: Krzyżami Oficerskimi Orderu Odrodzenia Polski - Antoni Walczak i Marian Wojciechowski, a Krzyżami Kawalerskimi - Lech Janicki, Jerzy Kozeński, Lidia

IQJ

Paszkiewicz, Maria Pejda i Władysław Tomaszewski.

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się 170 Koncert Poznański. Śpiewał Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Stefana Stuligrosza. N a organach grał Andrzej Chorosiński.

Do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego przy ul. Lutyckiej przybył stutysięczny pacjent. Okazała się nim pani Iwona Burszta, przyjęta na oddział położniczy.

17.3. W sali Wielkiej Pałacu Kultury odbył się koncert laureatów eliminacji wojewódzkich XIX Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Radzieckiej. Rozpoczęła się konferencja wicewojewodów oraz dyrektorów wydziałów kultury fizycznej i turystyki z dwudziestu pięciu województw. Obradami kierowała przewodnicząca Głównego Komitetu Turystyki Teresa Andrzejewska. 18.3. Z okazji trzydziestopięciolecia poznańskiego oddziału Związku Polskich Artystów Plastyków przybyli do "Arsenału" I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada, wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski i wiceprezydent Andrzej Wituski. Okręg Poznański Związku udekorowany został Odznaką Honorową "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego". Krzyżami Oficerskimi Orderu Odrodzenia Polski udekorowani zostali: Zbigniew Bednarowicz i Zbigniew Kaja, a Krzyżami Kawalerskimi Jan Bakalarczyk, Bartłomiej Kurka, Edmund Łubowski, Jan Olejniczak i Wacław Twarowski.

Z okazji trzydziestopięciolecia otwarto wystawę "Poznańscy laureaci nagród i konkursów ogólnopolskich". Malarstwo, grafikę, rzeźbę, wzornictwo przemysłowe i architekturę wnętrz zaprezentowało stu siedemdziesięciu twórców. Otwarcia wystawy dokonał prezes Zarządu Okręgu - Zbigniew Bednarowicz. W Muzeum Archeologicznym otwarto wystawę pn. Cmentarzysko "staromadziarskie" w Przemyślu.

Wydarzenia w Poznaniu (19 - 23.3)

19.3. W Pałacu Działyńskich odbyła się konferencja naukowa pt. "Gospodarny Poznań. Stereotyp i rzeczywistość" zorganizowana przez Komisję Socjologiczną Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół N auk i oddział Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

W sali Poznańskiego Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego odbył się koncert z okazji dziesięciolecia Kwintetu Dętego (Jan J ański - fortepian, Franciszek Langner - flet, Mieczysław Koczorowski - obój, Zdzisław Pawłowski - róg, Ryszard N owak klarnet i Władysław Szczepański - fagot). 21.3. Sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Andrzej Żabiński w towarzystwie I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Jerzego Zasady i wojewody poznańskiego Stanisława Cozasia zwiedził Poznańską Fabryką Maszyn Żniwnych.

W sali Poznańskiego Kombinatu Budowlanego odbyło się spotkanie z laureatami współzawodnictwa o tytuł "Dom z jedynką". Przybyli: wiceminister budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych Leszek Kałkowskl, naczelny dyrektor Poznańskiego Zjednoczenia Budownictwa Alojzy Łuczak przedstawiciele władz partyjnych i administracyjnych, prezesi zarządów spółdzielni mieszkaniowych, dyrektorzy przedsiębiorstw budowlanych oraz laureaci drugiego etapu współzawodnictwa z pięciu województw wielkopolskich. Z ramienia organizatorów konkursu głos zabrał redaktor naczelny "Głosu Wielkopolskiego" Wiesław Porzycki. Listę laureatów przedstawił Zbigniew Kruszyński. Setne urodziny obchodziła Maria Słupińska zamieszkała przy ul. Zawady. "Wychowała siedmioro dzieci i doczekała ośmiorga wnucząt i siedmiorga prawnucząt.

22.3. W Galerii N owej otwarta została wystawa prac przedstawiciela "nowej fali" w polskim malarstwie Jerzego Zielińskiego-Jurrego (1943 - 1980). Podczas wernisażu odtworzono z taśmy magnetofonowej recytacje Wojciecha Siemiona oraz jego wspomnienia o zmarłym malarzu.

W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarto ekspozycję fotografików litewskich (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich). 23.3. Dzień wyborów do Sejmu PRL. Poznańskimi kandydatami byli: Edward Babiueh, prezes Rady Ministrów; Roman Góral, rektor Akademii Medycznej; Barbara Krzemień, mistrz produkcji w Poznańskich Zakładach Farmaceutycznych "Polfa"; Jerzy Lutomski, dyrektor Instytutu Przemysłu Zielarskiego; Adam Łopatka, prezes Zarządu Głównego Zrzeszenia Prawników Polskich; Andrzej Olejniczak, rolnik -spółdzielca z Komornik; Jerzy Ozdowski, profesor nauk ekonomicznych; Józef Słuszczak, brygadzista Lokomotywowni Franowo; Marią Sołyga, nauczycielka w X Liceum Ogólnokształcącym; Hanna Suchocka, adiunkt w Instytucie Nauk Prawno- Ustrojowych U niwersytetu im. Adama Mickiewicza i Bogdan Walerczyk, rolnik z Kórnika. Jednocześnie odbywały się wybory radnych do Wojewódzkiej Rady Narodowej.

Od lewej: Edward Warzecha, Urszula Lorenz, Leszek Dąbrowski, Elżbieta Jarosik, Rajmund J akubowicz

Na Scenie Nowej Teatru Nowego odbyła się premiera widowiska poetyckiego Czas miele zmienia, na które złożyly się ballady Irvinga Berlina, Alvina P. Cartera, Johy Casha, Johna Denvera, Boba Dylana, Steve Goodmana, Woody Guthriego, Arthura Kevessa, Charlesa Kingleya, J oni Mitchella, Toma Paxtona, Gene Reevesa, Malviny Reynolds, Buffy Sainte- Marie i Pete Seegera. Tłumaczenie Andrzeja Lajborka. Wystąpili: Leszek Dąbrowski, Rajmund J akubowicz, Elżbieta Jaroslk, Andrzej Lajborek Urszula Lorenz, Edward Warzecha. Scenariusz i aranżacja Andrzej Lajborek; Scenografia - Jacek Zagajewski; opracowanie muzyczne Michał Piotrowski i Stanisław Kaczmarek.

24.3. Pod hasłem "My nie chcemy żyć na spocznij" odbyło się IV Forum Aktywu Harcerskiej Służby łolsce Socjalistycznej. Reprezentanci dwudziestotysięcznej rzeszy młodzieży z liceów ogólnokształcących, techników i szkół zawodowych województwa poznańskiego przedstawili poglądy i wnioski z powszechnej instruktorskiej dyskusji o najważniejszych sprawach organizacji po VIII Zjeździe Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Zamknięto dla ruchu Most Dworcowy Linie tramwajowe 3, 6, 7 i 14 skierowane zostały na inne trasy. "Trójka" l "siódemka" - Głogowską, Hetmańską, Dzierżyńskiego do Dębca i z powrotem.

"Szóstka" i "czternastka" - w kierunku Rataj Rondem Kopernika, Czerwonej Armii l Strzelecką; w kierunku powrotnym - Strzelecką, 27 Grudnia. Fredry przez Rondo Kopernika.

15.3. Opublikowano wyniki wyborów do Sejmu. W Okręgu Wyborczym Nr 52 w Poznaniu posłami wybrani zostali: Edward Babiuch - 456 011 głosów (98,57% głosów ważnych), Józef Słuszczak 450 910 (97,47%), Bogdan Walerczyk 450 ffJ2 (97,42%), Roman Góral - 451 195 (97,53%), Barbara Krzemień 451397 (97,58%), Jerzy Ozdowski - 450 657 (97,42%), Hanna Suchocka - 451154 (97,52%).

Uroczystym posiedzeniem Sądu Konkursowego rozpoczął się V Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski im. Henryka Wieniawskiego. W posiedzeniu wziął udział wiceprezydent Poznania Andrzej Wituski. Jurorzy zatwierdzili regulamin prac Sądu oraz wybrali na · wiceprzewodniczącego Wolfganga Marschnera (Republika Federalna Niemiec). Sekretarzem jury został Florian Dąbrowski. N a konkurs nadeszły sto siedemdziesiąt dwie kompozycje z dwudziestu pięciu krajów świata. Rozpoczął się Festiwal Polskiej Muzyki Współczesnej - XX Poznańska Wiosna Muzyczna. W auli Uniwersytetu im.

Adama Mickiewicza odbył się uroczysty koncert orkiestry Filharmonii Poznańskiej transmitowany w ogólnopolskim programie stereofonicznym. Dyrygował Wojciech Rajski, a jako soliści wystąpili: Michał Grabarczyk (skrzypce) ł wiolonczelista Wolfgang Boettscher (Republika Federalna Niemiec). Odbyło się prawykonanie Koncertu skrzypcowego Jana Astriaba.

26.3. Nauka i publicystyka wobec problematyki niemieckiej była tematem dorocznej konferencji naukowców i publicystów radia, telewizji i prasy zajmujących się problematyką niemiecką. Spotkanie w Pałacu Działyńskich otworzył dyrektor Instytutu Zachodniego Antoni Czubiński, który omówił problematykę stosunków Polska - Republika Federalna Niemiec w polskich naukach humanistycznych. Odbyła się XVII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna dla nauczycieli i wizytatorów lekcji wychowania fizycznego poświęcona kulturze fizycznej w klasach początkowych zreformowanej dziesięcioletniej szkoły średniej. W sali Renesansowej Ratusza Poznańskiego odbyło się uroczyste nadanie imion dwudziestu noworodkom urodzonym w dniu 23 lutego, w trzydziestą piątą rocznicę wyzwolenia Poznania W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert kameralny, który wypełniło m. in. prawykonanie Etiud na fortepian Andrzeja H undziaka. Wystąpili: Ewa Gabryś (klawesyn), Anna Wesołowska-Firlej i Roman Opuszyński (fortepian), Jan Pilch (perkusja), Septet Instrumentalny Filharmonii Poznańskiej i Polska Grupa Perkusyjna. Z okazji sześćdziesięciolecia uczelni

Wydarzenia w Poznaniu (26 - 27.3)technicznej w Domu Technika odbyła się sesja historyczna. Referat wygłosił rektor Politechniki Poznańskie] prof. dr Bolesław Wojciechowicz. Przemawiał także pierwszy absolwent (dyplom nr l) mgr inż. Stefan Bilewski. W sali Towarzystwa Miłośnik*ów Miasta Poznania odbył się kolejny wieczór z cyklu "Wspominamy rok czterdziesty piąty", poświęcony powstawaniu w roku 1945 placówek teatralnych. O godz. 12.30 pracownicy Oddziału Robót Strzałowych "Energopolu 2" z Siemianowic wysadzili w powietrze (nie uszkadzając torów kolejowych) stary wiadukt w ul. Niestachowskiej. Robotami kierował Bogdan Pychaiski. 27.3. W sali Białej Urzędu Miejskiego odbyło się spotkanie przedstawicieli władz z grupą pracowników placówek kulturalnych Poznania i Gniezna. Podziękowania za dotychczasowy dorobek twórczy złożył prezydent Poznania Władysław Śleboda. O roli teatru mówiła sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej - Maria Rynkiewicz. Grupę pracowników teatrów wyróżniono Odznakami Zasłużonego Działacza Kultury oraz Odznakami Honorowymi Miasta Poznania i "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego" .

W Ośrodku Tradycji Ruchu Robotniczego odbyło się spotkanie b. działaczy Związku Walki Młodych z przedstawicielami sfederowanych związków młodzieży. Uczestniczył sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Józef Scibisz. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczony został Franciszek Kopu t.

W Pałacu Kultury otwarto dwie wystawy: 'w sali Marmurowej - japońskiej książki dla dzieci; w hallu sali Wielkiej pokonkursową wystawę malarstwa dzieci polonijnych pn. "Daleka Polska - we wspomnieniach i wyobrażeniach" .

W Urzędzie Wojewódzkim odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Uczestniczyli w nim kierownik Wydziału Organizacyjnego Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partit Robotniczej Stanisław Komorniczak oraz sekretarz generalny Polskiego Związku Piłki Nożnej - Konrad Kaleta. Referat sprawozdawczy wygłosił prezes Ryszard Cmlelewski. Wybrano nowy zarząd, na którego czele stanął ponownie Ryszard Ćmielewski. Wiceprezesami zostali: do spraw organizacyjnych - Hilary N owak, do spraw wychowawczych - Zygmunt Sobczyński, do spraw sędziowskich Marian Kustoń, do spraw szkoleniowych - Zygfryd Słoma, do spraw gier i ewidencji - Bernard Klorek; sekretarzem został Janusz Matuszewski. Wybrano również delegatów na walny zjazd Związku: Ryszarda Ćmielewskiego, Konrada Kaletę, Mariana Kustonia i Bogdana Zeidlera. W Państwowym Szpitalu Klinicznym im. Pawłowa przy ul. Długiej odsłonięto tablicę pamiątkową prof. dra Stanisława Nowickiego, kierownika I Kii' niki Chirurgicznej Akademii Medycznej w latach 1952 - 1964. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, w ramach XX Poznańskiej Wiosny Muzycznej odbył się koncert orkiestry Filharmonii Pomorskiej pod dyrekcją Renarda Czajkowskiego z udziałem Chóru Akademickiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Soliści: Leszek Werner (organy) i Jerzy Mechliński (baryton). O godz. 22.00 odbył się recital pianisty i kompozytora Andrzeja Dutkiewicza.

W salonie wystawowym Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania otwarto X Jubileuszową wystawę prac poznańskich artystek plastyczek.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej im.

Edwarda Raczyńskiego odbył się "Czwartek Literacki" poznańskiego pisarza greckiego pochodzenia Nikosa Chadżinikolau.

Awaria głównej magistrali wodociągowej na Winiarach. Do czasu usunięcia awarii woda dostarczana była beczkowozami.

:.'L«? P'B'B ffP>V iiHtiru

28.3. W Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyła się konferencja pOSWlęcona doskonaleniu metod pracy służby zdrowia. U czestniczyli w niej sekretarz Komitetu Wojewódzkiego - Bogdan Waligórski, wicewojewodzina poznańska - Zofia Dąbrowska, lekarz wojewódzki - dr Walerian Skorupski, przedstawiciele uczelni medycznej, lekarze oraz działacze organizacji społeczno-politycznych. Sesja Miejskiej Rady Narodowej.

Obchody sześćdziesięciolecia uczelni plastycznej. W Muzeum Narodowym otwarto wystawę prac stu siedmiu pedagogów Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych, w tym także zmarłych pedagogów: Jana Cieślińskiego, Zdzisława Kępińskiego, Hipolita Polańskiego, Jana Piaseckiego, Piotra Potworowskiego, Eustachego Wasilkowskiego, Stanisława Zamecznika. w czasie otwarcia wystawy Szkoła udekorowana została Odznaką Honorową "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego". Odznakę na ręce Antoniego Zydronia przekazał sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Józef Świtaj. W Pałacu Działyńskich rozpoczęła się sesja naukowa pt. "Sztuka polska - teoria l praktyka artystyczna" .

W wieku osiemdziesięciu sześciu lat zmarł Henryk KalwaryjskI, współtwórca aparatu planowania województwa poznańskiego od 1945 r.

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, w ramach XX Poznańskiej Wiosny Muzycznej koncertował chór Politechniki Szczecińskiej pod batutą Jana Szyrockiego, a wieczorem koncertowała Polska Orkiestra Kameralna pod dyrekcją Jacka Kasprzyka. Solistką była Wanda Wiłkomirska (skrzypce).

28.3. Ogłoszenie wyników plebiscytu na najpopularniejszego aktora, zorganizowanego przez redakcję "Expressu Poznańskiego". Głosowało blisko 2(xx) osób za: Marią Deskur (Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie), Michałem Grudzińskim (Teatr Nowy), Ireną Grzonką (Teatr Polski), Bożeną Lasotą (Polski Teatr Tańca), Stanisławem Słomką-Rakowskim (Poznański Teatr Lalki i Aktora), Barbarą Zagórzanką (Teatr Wielki) i Tadeuszem Wojtychem (Teatr Muzyczny). W Pałacu Kultury odbył się "Koncert z kwiatkiem" oraz giełda kostiumów, rekwizytów i plakatów teatralnych.

Tramwaje nr 3, 6, 7 i 14 wróciły na Most Dworcowy.

Koncert kameralny Kwartetu Wilanowskiego w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, a następnie w auli Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej recital Mirosława Pietkiewicza (organy). O godz. 22.00 w auli Uniwersytetu im.

Adama Mickiewicza odbył się koncert muzyki elektronicznej Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia i Telewizji w Warszawie. W sali sportowo-widowiskowej "Arena" odbył się koncert muzyki jazzowej w wykonaniu zespołów "Maanam", "Porter Band" i "Zjednoczone siły natury - Mech".

30.3. Zakończenie XX Poznańskiej Wiosny Muzycznej koncertem orkiestry Filharmonii Bałtyckiej pod dyrekcją Zygmunta Rycherta. Soliści: Tadeusz Niewodowskl (skrzypce), Jerzy Czyran (klarnet) i Jerzy Sulikowski (fortepian). M. in. odbyło się prawykonanie utworu Mirosława Bukowskiego Pastourelle .

W Muzeum Instrumentów Muzycznych otwarto wystawę - kronikę życia Henryka Wieniawskiego pt. "Henryk Wieniawski 1835 - 1880". W Pałacu Kultury z okazji XX Poznańskiej Wiosny Muzycznej odbyła się konferencja "okrągłego stołu" na temat muzyki polskiej w trzydziestopięcioleciu Polski Ludowej, udział wzięli wybitni muzykolodzy, m. in. Andrzej Chłopecki, Ludwik Erhardt, Jan Stęszewski i Mieczysław Tomaszewski.

Wydarzenia u> Poznaniu (30- 31.3)

Jury V Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego im. Henryka Wieniawskiego pod przewodnictwem Krzysztofa Pendereckiego ogłosiło wyniki pierwszego etapu. Do finałowych przesłuchań (29 IX - l X 1980 r.) zakwalifikowano siedem utworów na skrzypce solo oraz na skrzypce z towarzyszeniem fortepianu.

W wieku sześćdziesięciu dziewięciu lat zmarł Wacław Rogaliński, pierwszy dyrektor Technikum Samochodowego, dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych, działacz Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania, członek Zarządu od 1%7 r., wiceprezes od 1978 r., udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W wieku osiemdziesięciu ośmiu lat zmarła artystka malarka Zofia Thórznic ka. 31.3. Inauguracyjna sesja Wojewódzkiej Bady N arodowej w sali sesyjnej. Odbyło się ślubowanie radnych, wybór Prezydium i Komisji, uchwalono regulamin pracy Rady na 1980 r. oraz omówiono główne kierunki pracy społeczno-gospodarczej województwa. Obrady otworzył radny-senior - Edward Sieradzki. Przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Narodowej został ponownie Jerzy Zasada - I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej zjednoczonej Partii Robotniczej, a jego zastępcami wybrano: Bogdana Waligórskiego sekretarza Komitetu Wojewódzkiego, Walentego Kołodziejczyka - prezesa Wojewódzkiego Komitetu

Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i Edwarda Sieradzkiego - członka Prezydium Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego. Następnie wybrano stałe komisje oraz ich przewodniczących, którzy weszli także w skład Prezydium. Przewodniczącym Komisji Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Przestrzennego został Stanisław Mytko, Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego - Stanisław Konieczny, Komisji Gospodarki Komunalnej, Komunikacji i Łączności - Zygmunt Jesionowski, Komisji Produkcji Rolnej - Hilary Korzyniewski, Komisji Wychowania, Oświaty i Kultury - Kazimiera Sohefflerowa, Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska - Maria Dziewoiska oraz Komisji zaopatrzenia Ludności i Usług - Jan Sych. N astępnie głos zabrał wojewoda poznański - Stanisław Cozaś, który omówił najważniejsze zadania rozwoju społeczno-gospodarczego -województwa w najbliższych latach. Przed sesją inauguracyjną odbyło się posiedzenie Komisji Porozumiewawczej Partii i Stronnictw [Politycznych. W posiedzeniu uczestniczyli ze strony Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej: sekretarze Komitetu Wojewódzkiego - Jerzy Zasada i Józef Scibisz; ze strony Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego prezes Wojewódzkiego Komitetu Walenty Kołodziejczyk i sekretarz Czesław Hudowicz; ze strony Stronnictwa Demokratycznego przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Zbigniew Kmieciak i sekretarz Alojzy BryI. Odbyły się centralne ibchody dziewięćdziesięciolecia polskiej spółdzielczości mieszkaniowej: akademia w Teatrze Polskim, sesja naukowa i otwarcie wystawy; wybito medal pamiątkowy. W akademii, którą otworzył prezes Zarządu Wojewódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej Tadeusz Skubiszyński, wzięli udział przedstawiciele spółdzialczośei mieszkaniowej z całego kraju. Obecni byli zastępca kierownika Wydziału Przemysłu Ciężkiego, Transportu i Budownictwa Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej - Witold Dąbrowski, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego - Bogdan Waligórski, prezes Zarządu Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego - Stanisław Kukuryka, wojewoda poznański - Stanisław Cozaś i prezydent Poznania Władysław Sleboda. Dzieją poz- iańskich spółdzielni mieszkaniowych, z których pierwsza powstała w 1 r. przypomniał Tadeusz Skubiszyński. Referat wygłosił dyrektor Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej - Antoni Radajewski. Wojewódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa, Poznańska, Wrzesińska i Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych" udekorowane zostały Złotymi Honorowymi Odznakami Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego. Akademię uświetniły występy amatorskich zespołów artystycznych poznańskich spółdzielni mieszkaniowych. Przed akademią stu dziesięciu pracowników i działaczy spółdzielczości mieszkaniowej otrzymało Odznaki Honorowe "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego", Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego i Zasłużonego Działacza Ruchu Spółdzielczego. W siedzibie Wojewódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyła się sesja naukowa. Tamże otwarta została wystawa obrazująca dzieje i osiągnięcia spółdzielczości mieszkaniowej w województwie poznańskim. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert symfoniczny orkiestry Filharmonii Poznańskiej z okazji setnej rocznicy śmierci Henryka Wie

113" ,

niawskiego. Orkiestrą dyrygował gościnnie Pierre Colombo (Szwajcaria). Solistką była Barbara Górzyńska (skrzypce). Rozpoczęła się międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona Henrykowi Wieniawskiemu na tle jego epoki.

W setną rocznicę śmierci Henryka Wieniawskiego Urząd Pocztowy przy ul. Kościuszki stemplował korespondencję okolicznościowym datownikiem. Z okazji Dni Kultury Radzieckiej w Miejskiej Bibliotece Publicznej Im.

Edwarda Raczyńskiego otwarto wystawę pn. "Włodzimierz Iljicz Lenin 1870- 1980".

W sali Klubu "Mozaika" otwarto wystawę z okazji piętnastolecia Amatorskiego Klubu Fotograficznego Spółdzielczości Pracy "Prymat". Wiceprezydent Poznania Andrzej Wituski wręczył Odznaki Zasłużonego Działacza Kultury: Łucji Bartoszewskiej, Janinie Grzegorskiej, Romanowi Hanieckiemu i Włodzimierzowi Kasprzakowi. W Osiedlowym Domu Kultury "Pod Lipami" otwarto wystawę rysunku Tadeusza Brzozowskiego.

Kronikarz

LAT TEMU

W KRONICE MIASTA POZNANIA

W zeszycie czwartym "Kroniki" z 1930 r. Zdzisław Grot rozpoczął druk obszernej pracy Znaczenie narodowego Teatru Polskiego w Poznaniu (1815 -1869), a Janusz Staszewski zamieścił rozprawę Początki Pułku Jazdy Poznańskie} 1831. Alfred Brosig natomiast zajął się tabliczkami z trumien czyli portretami trumiennymi, zaś Emil Kantak dalszymi przyczynkami do dziejów Dominikanów poznańskich. Redakcja opublikowała także szkic biograficzny pióra Arthura Kronthala poświęcony nadburmistrzowi Poznania w latach 1891 -1902 Ryszardowi Wittingowi. Autor, pruski historyk osiadły w Poznaniu, nie pominął żadnej okazji dla podkreślenia przewagi pruskiej administracji nad prawowitą - polską. Redakcja opatrzyła ten szkic (a bardziej panegiryk na cześć Wittinga) następującym komentarzem: Ze wzglądu na osobą wybitnego nadburmistrza poznańskiego Ryszarda Wittinga podajemy tuta A w drodze wyjątkowej przekład pracy znanego historyka niemieckiego (regionalnego) A. Kronthala. Szanowny Czytelnik oddzieli to, co jest ważne dla charakterystyki osobistości, która w dziejach Poznania pozostanie, od tego, co pisarz niemiecki niezgodnie z naszym przekonaniem historycznym naświetla Z cZysto niemieckiego punktu widzenia.

Kronthal nie taił, iż Witting był wrogiem Polaków, zaś jeśli zrobił dla Poznania więcej aniżeli jego dwaj poprzednicy Kohleis i Mueller, to przecież zrobił to dl a. .. pruskiego miasta. Opublikowanie tego biogramu zbiegło się (jak wynika z "Kroniki ważniejszych wydarzeń") z kilkoma faktami politycznymi: W dniu 9 września 1930 r. odbyła się na pi. Wolności przy udziale przedstawicieli prasy zagranicznej wielka manifestacja protestacyjna wszystkich grup politycznych t organizacji społecznych przeciwko atakom niemieckiego ministra Rzeszy Trev iran usa na polskie granice zachodnie. Przemówienia wygłosili pp. Bernard Chrzanowski, b. min. Marian Seyda, b. pos Władysław Herz l b. poseł Leon Surzyńskl. W dniu 10 września Rada Miejska uchwaliła protest przeciwko zakusom niemieckim na całość Rzeczypospolitej: w dniach 12 i 13 października miasto było widownią demonstracji antyniemtecklch. Wybito szyby w kilku instytucj ach i składach niemieckich i niszczono gazety i książki niemieckie, sprzedawane przez kolporterów ulicznych. Obok tych informacji w "Kronice wydarzeń" odnotowano: Obrady V Zjazdu Fizyków Polskich (25 IX); obchody dwudziestopięcIolecia walki o szkołę polską (5 X); Obrady Kongresu Związku Międzynarodowych Targów (6 X); Otwarcie Biblioteki" Jana Kasprowicza i działu pamiątek kasprowiczowskich w Muzeum Miejskim (9 X); Obchody stulecia Powstania Listopadowego; Otwarcie wystawy grafiki w Muzeum Wielkopolskim (28 XI), główna uroczystość (29 XI), otwarcie wystawy pamiątek z Powstania Listopadowego w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym (30 XI).

Zebrał Kronikarz

M-Zi&»Ś$£S&i

.. m %8 a I

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1980.10/12 R.48 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry