Jubileusze

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1980.10/12 R.48 Nr4

Czas czytania: ok. 3 min.

OBCHODY STULECIA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ (1979 1980)

JUBILEUSZ postawił przed Wojewódzkim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym szereg niezbędnych i koniecznych do wykonania zadań organizacyjnych. W tym celu, w dniu 30 kwietnia 1979 r. powołano Komitet Wykonawczy obchodów w składzie: przewodniczący - Jerzy Kuraszyński, sekretarz - Maria Łozińska oraz członkowie: Stefan Bereszyński, Hieronim Myszka, Stefan Łukawski, Andrzej Rejmoniak i Romuald Zątek. Powołano sekretariat Komitetu oraz trzy sekcje: propagandową, imprezowa i gospodarczo- finansowa. Oficjalna inauguracja obchodów stulecia komunikacji miejskiej miała miejsce w dniu 19 lipca 1979 r. w sali Domu Technika. Podczas uroczystej akademii, na którą przybyli sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej zjednoczonej Partii Robotniczej J ózef Świtaj, I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Grunwald - Józef Cichowlas, kierownik Wydziału Budownictwa i Gospodarki Miejskiej Komitetu Wojewódzkiego Miron Kolasiński, -wicewojewoda poznański Ryszard Cmielewski, dyrektor Wojewódzkiego Zjednoczenia Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Jan Różański oraz przedstawiciel Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej - Zbigniew Matuszak, Przedsiębiorstwu wręczono nowy sztandar. Przekazali go na ręce dyrektora naczelnego Jerzego Kuraszyńskiego Józef Świtaj oraz Ryszard Cmielewski. Sztandar udekorowany został Odznaką Honorową- "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego" jako wyraz uznania dla działalności Przedsiębiorstwa na rzecz społeczeństwa Poznania i Wielkopolski. Wyróżniającym się w pracy zawodowej pracownikom wręczono odznaczenia regionalne i resortowe. Komitet Wykonawczy rozpoczął szeroko zakrojoną działalność organizacyjną i propagandową angażując artystów-plastyków

Zapowiedź jubileuszu projektu artysty plastyka Wojciechu Korytowskiego. Słup dekoracyjny przed hotelem "Merkury" na Rondzie Kopernika

Jubileuszeoraz fotografików. Opracowano szczegółowy program obchodów. Wśród jubileuszowych przedsięwzięć znalazły się dodatkowe zadania podjęte przez załogę dla uczczenia jubileuszu. Zadeklarowano m. in. utworzenie linii tramwajowej o charakterze obwodnicy ze Starołęki przez Rondo Rataje, Marchlewskiego, Głogowską, Hetmańską do Starołęki; wydłużenie linii tramwajowej nr 9 i 11 o nowo pbbudowany odcinek Winiarska-Lut ycka; utworzenie dwóch linii autobusowych o charakterze rekreacyjnym do Złotnik i Sypniewa; wydłużenie linii autobusowych nr 83 i 87 do Osiedla Zygmunta Starego, w planie tym znalazło się również szereg zamierzeń, których wykonanie miało usprawnić pracę zaplecza Przedsiębiorstwa i w sposób pośredni funkcjonowanie komunikacji w mieście. Pierwsze jubileuszowe akcenty pojawiły się w pejzażu miasta w dniu 4 marca 1980 r. W trzydziestą piątą rocznicę uruchomienia pierwszego tramwaju w wyzwolonym Poznaniu (na odcinku zajezdnia - park Kasprzaka przy ul. Głogowskiej), wyruszyły na ulice miasta wozy tramwajowe ozdobione kompozycją plastyczną popularyzującą wiekową tradycję komunikacji miejskiej w mieście. Jubileuszowe oznakowanie dziesięciu wozów typu 105N wykonane zostało według projektu artysty-plastyka Wojciecha Korytowskiego. W kilku ruchliwych punktach miasta ustawiono plansze i konstrukcj e przestrzenne popularyzujące jubileusz. Najciekawszą z nich była bez wątpienia konstrukcja ustawiona na skwerze w pobliżu Hotelu "Merkury".

Na zlecenie Przedsiębiorstwa Krajowa Agencja Fotograficzna wykonała m. in. barwną widokówkę stuletniego tramwaju konnego na tle Hotelu "Bazar"; serwis fotograficzny obrazujący współczesność Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego oraz specjalny plakat informacyjny. Jubileuszowe przeźrocza wyświetlane były przed seansami filmowymi w kinach. Trafną i potrzebną publikacją z okazji stulecia był Schemat sieci komunikacyjnej miasta Poznania, wykonany przez Poznańskie Przedsiębiorstwo Geodezyjno- Kartograficzne "Geopoz", zawierający dokładne informacje o wszystkich liniach tramwajowych i autobusowych. Główny ciężar popularyzacji historii przedsiębiorstwa przejęła na siebie redakcja zakładowego dwutygodnika "Z życia WPK". N a jego łamach ukazywały się cykliczne odcinki "WPK na starej fotografii", "Z kart historii WPK" i "Dyrektorzy z tamtych lat" . Odbyły się spotkania kierownictwa Przedsiębiorstwa z dyrektorami, wybitnymi pracownikami ostatnich trzydziestu pięciu lat. Była to zarówno okazja do wspólnego spotkania się w tyra niecodziennym gronie, jak również i okazja do wspomnień. Niektórzy z nich przekazali cenne pamiątki zachowane z tamtych lat Izbie Tradycji i Perspektyw. Jedną z pierwszych jubileuszowych imprez sportowych z okazji stulecia Przedsiębiorstwa, a także pięćdziesięciolecia działalności Klubu Sportowego "Surma" był Międzynarodowy Jubileuszowy Turniej Łuczniczy

· NHMHf

4 ." ,

W trzydziestą piątą rocznicę uruchomienia w częściowo wyzwolonym mleSCle tramwajów (4 marca) do służby wyjechało dziesięć pociągów tramwajowych z symbolami jubileuszu stulecia. N a zdjęciu: pociąg przed siedzibą dyrekcji Przedsiębiorstwa przy ul. Głogowskiej

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1980.10/12 R.48 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry