WYDARZENIA W POZNANIU W 1979 ROKU Część czwarta

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1980.07/09 R.48 Nr3

Czas czytania: ok. 61 min.

1.10. Inauguracja nowego roku akademickiego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Przybyli m.in.: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Józef Świtaj, wojewoda poznański Stanisław Cozaś, rektorzy szkół wyższych, reprezenitaci władz województw: gorzowskiego, kaliskiego, konińskiego, koszalińskiego, leszczyńskiego i szczecińskiego. Obecny był konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu, minister pełnomocny Nikołaj Gusjqw, Po immatrykulacji wysłuchano wykładu prof. dra hab. Teofila Wojterskiego na temat szaty roślinnej, jej izagrożenia i problemów ochrony. Grupie pracowników uniwersyteckich wręczono medale, kilkudziesięciu pracownikom naukowym - nagrody ministra nauki, szkolnictwa wyższego i techniki, a wyróżniającym się absolwentom medale "Za wzorową naukę i pracę społeczną" .

Rozpoczęły rok akademicki obie poznańskie uczelnie wojskowe. W inauguracji w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego uczestniczył m.in. dowódca Śląskiego Okręgu Wojskowego gen. dyw. Henryk Rapacewicz. Do Wyższej Szkoły Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich im. Mariana Buczka przybył wiceministerobrony narodowej, główny kwatermistrz Wojska Polskiego gen. broni Mieczysław Obiedziński.

Inauguracja nowego roku akademickiego w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych odbyła się w sali Wielkiej Pałacu Kultury. Wśród gości obecni byM sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Czesław Gałgan i wicewojewoda Romuald Zysnarski. Pożegnano uroczyście odcho-' dzących na emeryturę profesorów: Tadeusza Brzozowskiego i Mariana Szmańdę. Inauguracyjny wykład wygłosił doc. Włodzimierz Dreszer. Odbyło się widowisko multiwizyjne przygotowane przez doc. Witolda Guyrkovicha. Oficerowi wojsk lotniczych kpt. mgr inż. Edmundowi Goszce wręczono legitymację członkowską poznańskiego oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich z numerem 6000.

Przystąpiono do najtrudniejszego zadania przy modernizacji skrzyżowania ulic Głogowskiej, Roosevelta i Mostu Dworcowego - budowy trzeciego toru tramwajowego naprzeciw restauracji "Adria", co ma usprawnić ruch tramwajowy w .tym miejscu (skręcające z ul. Głogowskiej na Most Dworcowy tramwaje nie będą blokowały jadących prosto). Rozpoczęcie tych prac wiąże się z Likwidacją od l X 1979 r. przystanku naprzeciw "Adrii". Rozpoczęła siódmy sezon Galeria N owa. Otwarto wystawę malarstwa i rysunku Tadeusza Gaworzewskiego. W związku z przejściem dyrektora naczelnego Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" Edwarda Idziaka do pracy w handlu zagranicznym, naczelnym dyrektorem mianowany został Ireneusz Sobczak. Sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Waligórski, przekazał Edwardowi Idziakowi list I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego -Jerzego Zasady z podziękowaniem za długoletnią ofiarną pracę. Z okazji Międzynarodowego Dnia Mu

Wydarzenia w Poznaniu (1 - 3.10)zyki w pałacu Działyńskich odbył się koncert z udziałem rodzinnego tria Barbary, Stefana i Pawła Kamasów .

2.10. Obrady plenarne Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, którym przewodniczył I sekretarz Jerzy Zasada. Otbrady poświęcone były realizacji uchwał Komitetu w sprawie poprawy warunków socjalno- bytowych ludzi pracy woj ewództwa poznańskiego na lata 1977 - 1980. Wstęp do dyskusji wygłosił Jerzy Zasada. Odbyło się spotkanie przedstawicieli załóg budowlanych "województwa poznańskiego z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzym Zasadą, wojewodą poznańskim - Stanisławem Cozasie m i prezydentem Poznania - Wła-, dysławem Slebodą. Obecny był kierownik Wydziału Planowania i Analiz Gospodarczych Komitetu Centralnego Manfred Gorywoda, Dyrektor Poznańskiego Zjednoczenia Budownictwa Alojzy Łuczak przekazał "Księgę zobowiązań czynów pracowników budownictwa województwa poznańskiego w roku 35-lecia PRL". W auli Akademii Wychowania Fizycznego odbyła się inauguracja nowego roku akademickiego. Młodzież akademicką oraz przedstawicieli władiz politycznych, administracyjnych i sportowych powitał rektor prof. dr hab. Zbigniew Drozdowski. Po immatrykulacji zebrani wysłuchali wykładu pro f. dra hab. Jerzego Gaja pt. "Kultura fizyczna w 35-leciu PRL".

Inauguracj a nowego roku akademickiego Politechniki Poznańskiej odbyła się w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Przybyli przedstawiciele władz z członkiem Sekretariatu Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Franciszkiem N owakiem oraz przedstawiciele współpracuj ących z uczelnią województw: kaliskiego, konińskiego, leszczyńskiego i pilskiego. Obecny był konsul Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Włodzimierz Siemikaszew. Po imma trykulacji wykład 'inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. inż. Mirosław Dąbrowski, W salonie Biura Wystaw Artystycznych "Arsenał" rozpoczęło się krajowe spotkanie kierowników biur wystaw i galerii artystycznych. Spotkanie otworzył doc. dr hab. Henryk Kondziela. Referat o życiu kulturalnym miasta i "województwa wygłosił dyrektor Andrzej Goćwinski.

Inauguracja Dni Książki Antykwarycznej. Dziesięć księgarń rozpoczęło skup i sprzedaż książek wydanych po roku 11945.

Polski Teatr. Tańca, Balet Poznański pod kierownictwem Konrada Drzewieckiego wyjechał w podróż artystyczną do Berlina, stolicy Niemieckiej Republiki Demokratycznej.

O godzinie 6.00 rano termometry wskazywały minus 2 stopnie. 3.10. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbyła się inauguracja roku akademickiego 1979/1980 Akademii Rolniczej. W imieniu władz uczelni i młodzieży akademickiej rektor Akademii Rolniczej, prof. dr hab. Tadeusz Czwojdrak przywitał przybyłych gOSCI, wśród których byli m.in. kierownik Wydziału Nauki Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej J arema Maciszewski, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Zasada, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Józef Świtaj, wiceminister nauki, szkolnictwa wyższego i techniki Tomasz Biernacki. W uznaniu dorobku uczelni I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Zasada udekorował sztandar Akademii Orderem Sztandaru Pracy I klasy. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. Kazimierz Piechowiak.

W południe, przed gmachem Collegium M axim um Akademii Rolniczej odsłonięto replikę rzeźby Marcina Rożka - "Siewca". Odsłonięto także tablicę pOSWlęCOną pamięci prof. dr hab. rektora Jerzego Zwolińskiego. Z kilkudniową wizytą do Poznania przybyła delegacja Izby Rzemieślniczej w Kassel (Republika Federalna Niemiec). Delegacji przewodniczył Richard Wurbs, prezes Izby w Kassel i wiceprezes Centralnego Związku Rzemiosła. Delegację podej mowali przedstawiciele Izby Rzemieślniczej: prezes Rady Edward Sieradzki i prezes zarządu Henryk Hybiak. W Muzeum Narodowym otwarto wystawę plakatu i grafiki użytkowej Jana Młodożeńca. W otwarciu wystawy uczest

89 'niezyli zastępca kierownika Wydziału Pracy Ideowo- Wyehowawczej Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Tadeusz Kielan, wiceprezydent Poznania Andrzej Wituski, dyrektor Departamentu Plastyki Ministerstwa Kultury i Sztuki Janusz Przewoźny.

W przeddzień trzydziestej rocznicy powstania Niemieckiej Republiki Demokra tycznej, w Instytucie Zachodnim odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pl. "Polityczne i prawne aspekty rozwoju NRD w latach 1949 - 1979". Brali w niej udział - obok uczonych polskich - przedstawiciele Uniwersytetu im. Marcina Lutra w Halle i Uniwersytetu im. Karola Marksa w Lipsku.

W Pałacu Kultury rozpoczęła się V Konferencja Metalurgii Proszków z udziałem stu siedemdziesięciu uczestników z kraju i siedemdziesięciu specjalistów z dwudziestu krajów świata.

W salome Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarto wystawę fotogramów Helmutha U. Rossberga z Niemieckiej Republiki Demokratycznej. 4.10. Inauguracja nowego roku akademieckiego w Akademii Ekonomicznej. Przybyli przedstawiciele władz polityczno-administracyjnych województw współpracujących z uczelnią oraz przedstawiciel Wydziału Nauki i Oświaty Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Ryszard Cheliński, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego w Koninie - Józef Słomczyński i w Pile - Marian Maczyńskl, członek Sekretariatu Komitetu Wojewódzkiego w Poznaniu Stanisław Komorniczak, wicewojewoda poznański Ryszard Cmielewski, wiceprezydent Andrzej Wituski. Obecny był konsul Konsulatu Generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Nikołaj Tarnawski. Działalność uczelni w minionym trzydziestopięcioleciu przedstawił rektor prof. dr hab. Ryszard Domański. Po immatrykulacji wręczono odznaczenia państwowe. Krzyż Kawalerski Orderu odrodzenia Polski 0

trzymała Halina Bogacka. Wykład inauguracyjny na temat paradoksów optymalizacji decyzji ekonomicznych wygłosił dr hab. Edmund Ignasiak.

Rok akademicki 1979/1980 rozpoczął się w Akademii Medycznej. W inauguracyjnym spotkaniu w auli Uniwersytetu imAdama Mickiewicza uczestniczyli m.in_ minister zdrowia i opieki społecznej Marian Śliwiński, przedstawiciele władz partyjno-administracyjnych z sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdanem Waligórskim i wojewodą Stanisławem Cozasiem oraz przedstawiciele współpracujących z uczelnią województw: kaliskiego, konińskiego, leszczyńskiego i pilskiego. Po immatrykulacji wykład o sześćdziesięcioleciu wydziałów farmaceutycznego i lekarskiego wygłosi! dr hab. Witold Głowacki. Następnie licznej 'grupie pracowników Akademii wręczona odznaczenia państwowe. Tytuły "Zasłużony Nauczyciel PRL" otrzymali profesorowie: Alfons Senger i Olech Szczepski. Tego dnia w miasteczku uczelnianym przy ul. Przybyszewskiego otwarto nowy pawilon socjalny dla studentów, a w nim stołówkę i pomieszczenia dla organizacji studenckiej. Schronisko dla Zwierząt przy ul.

Świerczewskiego 2fiJ otrzymało imię Elżbiety Krasińskiej. Przybył z wizytą Henrik B. Liisberg" dyrektor Teatru Królewskiego w Kopenhadze. Zapoznał się z pracą Teatru (N owego.

Z podróży artystycznej do Bułgarii powrócił Zespół Pieśni i Tańca "Łany" pod kierownictwem Wiesława Kaszubkiewicza. 5.10. U stóp Pomnika Bohaterów na Cytadeli rozpoczął się XXVIII Ogólnopolski Rajd Przyjaźni Polsko- RadzieckIej. W , okolicznościowym spotkaniu wzdęli udział kierownik Wydziału Pracy Ideowo- Wychowawczej Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Marian Jakubowicz oraz konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik

Wydarzenia w Poznaniu (5 - 10.10)

Radzieckich w Poznaniu, minister pełnomocny Nikołaj Gusjew. Pod pomnikiem złożono wieńce i wiązanki kwiatów.

Składnie Wlencow pod obeliskiem poległych za władzę ludową funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej -i Służby Bezpieczeństwa u zbiegu ulic Matejki i Grunwaldzkiej

Odbyły się uroczystości z okazji trzydziestopięciolecia uchwalenia dekretu o utworzeniu Milicji Obywatelskiej. Przedstawiciele organizacji politycznych i społecznych złożyli wiązanki kwiatów pod I obeliskiem ku pamięci poległych funkcjonariuszy. Rozpoczęło się międzynarodowe sympozjum na temat zaopatrzenia surowcowego, technik produkcyjnych i organizacji handlu meblami. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert Orkiestry Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Wojciecha Rajskiego. Solistami byli Michał Grabarczyk (skrzypce) i Roman Jabłoński (wiolonczela).

1<8.10. Wieczorem ulicami miasta, przeszedł capstrzyk. N a terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich rozpoczęła się 26 Międzynarodowa Wystawa Psóiw Rasowych. Chór Chłopięcy Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Stefana Stuligrosza powrócił z podróży artystycznej do Francji. Koncertował w Paryżu, gdzie m.in. dokonał nagrań płyty dla wytwórni "Phonogram" .

N a Cmentarzu J unikowskim odbył się pogrzeb zmarłej we Wrocławiu w wieku siedemdziesięciu dziewięciu lat w dniu 29 IX 1979 r. artystki-malarki Zofii Dziurzyńskiej - Rosińskiej. '7.10. Na Starym Rynku odbyła się uroczysta odprawa wart. W sali Zespołu Szkół Muzycznych przy ul. Solnej odbył się koncert Orkiestry Symfonicznej Miejskiej Szkoły Muzycznej w Duesseldorfie (Republika Federalna Niemiec) pod dyrekcją Johannesa Reada.

Zakończyła się 26 Międzynarodowa Wystawa psów Rasowych. Prezentowano sto trzydzieści jeden ras. Odbył się tradycyjny konkurs na Najpiękniejszego Psa Wystawy, do którego zgłoszono ok.

osiemdziesięciu okazów. Zwyciężył chart irlandzki hodowcy z Belgii. 8.10. W sali konferencyjnej Wyższej Szkoły Ofcerskiej Służb Kwatermistrzowskich im. Mariana Buczka obradował Zarząd Wojewódzki Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. Uczestniczył kierownik Wydziału Administracyjnego Komitetu Wojewódzkiego Folskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Olgierd Samoliński. Obrady poświęcone były trzydziestoleciu działalności Związku. Inauguracja nowego roku akademickiego w państwowej Wyższej Szkole Muzycznej. Przybyli m.in. przedstawiciele władz z sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Marlą Rynkiewici. \ wicewojewodą Romualdem Zysnarskim. Wykład inauguracyjny wygłosił dr Antoni Grochowaiski.

W Domu Drukarza rozpoczęła się ogólnopolska konferencja naukowa pl. "Rola samorządu robotniczego w zarządzaniu organizacjami gospodarczymi". Rozpoczął się nowy rok szkoleniowy w Ośrodku Wiedzy obywatelskiej. Inauguracja zajęć odbyła się ź udziałem przewodniczącego Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu Franciszka Sizczerbala.

W Pałacu Kultury rozpoczął się VIII Wojewódzki Przegląd Plastyki Amatorskiej . W Salome T owarzystwa Miłośników Miasta Poznania otwarto wystawę, pl.

"Fotografia historyczna Szpitala Przyfrontowego" . 9.10. W Poznańskich Zakładach Koncentratów Spożywczych "Amino" rozpoczęło się ogólnopolskie sympozjum na temat nowoczesnych metod organizacji przetwórstwa kawy. Koło Związku Bojowników o Wolność i Demokrację na Górczynie otrzymało sztandar. W Domu Kultury Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" otwarto wystawę gobelinów i aplikacji Stefana Popławskiego .

Polski Teatr Tańca, Balet Poznański pod kierownictwem Konrada Drzewieckiego powrócił z podróży artystycznej do Berlina w Niemieckiej Republice Demokratycznej, gdzie uczestniczył w festiwalu sztuki "Berlinale 79". 10.10. Odbyła się sesja naukowa poświęcona roli tradycji w przemianach społeczeństwa polskiego w trzydziestopięcioleciu Polski Ludowej.

Przybyła delegacja Południowo- Morawskiego Związku Dziennikarzy Czeskich z Brna z J osefem Ciżkiem na czele. Chór Mieszany im. Stanisława Moniuszki pod dyrekcją Antoniego GrochowaIskiego udał się w podróż artystyczną do Republiki Federalnej Niemiec.

11.10. W Operze Poznańskiej odbył się uroczysty koncert z okazji święta Wojska Polskiego. W godzinach przedpołudniowych złożono wieńce pod Pomnikiem Bohaterów na Cytadeli.

W Wyższej Szkole Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich im. Mariana Buczka odbyła się sesja popularnonaukowa poświęcona trzydziestopięcioletni smu dorobkowi dydaktycznemu i naukowo-badawezemu Szkoły.

N arada poświęcona roli samorządu w kształtowaniu postaw obywatelskich zorganizowana przez Ogólnopolski Komitet Frontu Jedności N arodu. Uczestniczyli przedstawiciele "województw: bielsko-podlaskiego, gorzowskiego, konińskiego, leszczyńskiego, płockiego, poznańskiego, siedleckiego i włocławskiego. Obecne były Karolina Marszał sekretarz Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu i sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednocznej Partii Robotniczej Maria Rynkiewicz. Obrady prowadził przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu Franciszek Szczerbal.

W salonie Empiku odbył się turniej recytatorski o' laur "Wierzbowego Liścia" poświęcony rocznicy powstania Ludowego Wojska Polskiego. Gościem turnieju był Henryk Olszewski. 12.10. Z okazji Dnia Nauczyciela, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada udekorował grupę pedagogów odznaczeniami państwowymi. Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski otrzymali: Lucyna Dymaiska, Henryk Grocholski, Stefan Skwierczyński i Zbigniew Tyszka. W Pałacu Kultury odbył się koncert "Po dobrej pracy - dobra rozrywka" . Odbyło się posiedzenie plenarne Rady Wojewódzkiej Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej. Na sekretarza Rady powołany został Zbigniew Kowalski.

W Wyższej Oficerskiej Szkole Służb Kwatermistrzowskich im. Mariana Buczka odbył się uroczysty apel, po którym pod pomnikiem patrona uczelni złożono wiązanki kwiatów. Na Starym Rynku odbyła się uroczysta odprawa wart garnizonu poznańskiego. W Domu Technika otwarto wystawę wynalazków, połączoną z prelekcjami i filmami technicznymi z Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. W siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich otwarto wystawę projektów urządzeń na placach zabaw pl. Architekci dzieciom. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył . się Ikoncert symfoniczny orkiestry Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Marka Pijanowskiego. Solistą był Marcus Stocker (wiolonczela).

W wieku sześćdziesięciu sześciu lat zmarł redaktor Zygmunt Kuczyński, spiker rozgłośni poznańskiej, naczelnik Przygotowania i Wykonania Programów, to. oficer l. Dywizji Pancernej, uczestnik walk w Normandii, udekorowany Krzyżem Kawalerskim orderu Odrodzenia P o Iski. 13.10. Odbyła się uroczystość nadania tytułów doktora honoris causa Akademii Wychowania Fizycznego prof. dr hab.

Wiktorowi Dedze oraz prof. dr Gerhardowi Lukasowi z Uniwersytetu im. Marcina Lutra w Halle (Niemiecka Republika Demokratyczna). W Zakładzie Anatomii Patologicznej Akademii Medycznej odbyła się konferencja naukowa poświęcona nowotworom. W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarto wystawę fotogramów Stefana Leszczyńskiego. 14.10. Rozpoczął się I Ogólnopolski Konkurs Lutniczy im. Zdzisława Szulca zorganizowany przez Poznańskie Towarzystwo

Wydarzenia w Poznaniu (14 - 15.10)

Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego.

N adesłano trzydzieści sześć instrumentów.

Wyruszył kolejny "Pociąg Przyjaźni" do Kijowa i Moskwy. Czterystuosobową grupę uczestników żegnali przedstawiciele władz partyjnych i administracyjnych województwa poznańskiego z "wicewojewodą Romualdem Zysnarskim. Obecny był konsul Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Włodzimierz Siemikaszew.

Na Międzynarodowych Targach Poznańskich otwarto Międzynarodowy Salon Techniki Pakowania i Magazynowania "Taropak-79" oraz Międzynarodową Ekspozycję. Maszyn Poligraficznych "Poligrafia-79". Uczestniczyło stu trzydziestu siedmiu wystawców z dwunastu państw. Otwarcia salonów dokonał dyrektor Międzynarodowych Targów Poznańskich, Henryk Sitarek. W siedzibie Spółdzielni Pracy "Reklamodruk" , w salonie usług kserograficznych przy Starym Rynku 92 rozpoczął się pokaz urządzeń kserograficznych firmy Nashua Corporation (Japonia). W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się recital organowy Nicolasa Danby (Wielka Brytania).

15.10. w Poznańskich Zakładach Opon Samochodowych "Stomil" odbyła się zakładowa konferencja sprawozdawczo-wyborcza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W trzech halach Międzynarodowych Targów Poznańskich otwarto Targi Miejskie. Z ofertą siedemnastu poznańskich firm zapoznali się sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Waligórski i prezydent miasta Władysław Sleboda.

W Biurze Wystaw Artystycznych w obecności przedstawicieli władz "wojewódzkich i miejskich oraz świata kultury i sztuki nastąpiło otwarcie pokonkursowej wystawy VI Międzynarodowego Salonu Fotografii Artystycznej "Foto

-Expo 79". Ekspozycja obejmowała 331 fotogramów (spośród 1741 nadesłanych) pochodzących od stu pięćdziesięciu czterech autorów z dwudziestu jeden krajów Ameryki, Azji i Europy. Ten interesujący przegląd twórczości, odbywający się pod hasłem "Kim jesteś młody człowieku" przygotowany został przez Poznańskie Towarzystwo Fotograficzne, Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego oraz Biuro Wystaw Artystycznych. Rozpoczęła się ogólnopolska sesja naukowa na temat "Model prawny szkoły wyższej a zasady zarządzania", przygotowana przez Zakład Prawa Administracyjnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Jubileusz sześćdziesIęciolecia Zespołu Szkół Budownictwa Nr l. Uczestniczył sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Józef Świtaj. Szkole wręczono sztandar oraz udekorowano Odznaką Honorową Miasta Poznania.

· J\ i i i i i i i i i i i

Sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Józef Świtaj dekoruje sztandar Odznaką Honorową Miasta Poznania

Recital japońskiej skrzypaczki Asy Konishi w sali Poznańskiego Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego przy ul. Swiętosławskiej 7. Akompaniował Jacek Tomaszewski. W księgarni przy ul. Mielżyńskiego 27(E otwarto wystawę publikacji Akademii Nauk Łotewskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej.

Odbyły się narady aktywu sportowego) Klubów Sportowych "Lech" i "Warta".

Uczestniczyli dyrektor departamentu sportu wyczynowego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu Leszek Muszaiski i wicedyrektor Józef Szewczyk. Siedziba Kombinatu Budowlanego Poznań - Półnoe została przeniesiona z ul.

Strzeleckiej 2/6 na ul. Gronową 20 (skrzyżowamie* Murawy z ul. Słowiańską). Chór Mieszany im. Stanisława Moniuszki pod dyrekcją Antoniego Grochowaiskiego powrócił z podróży artystycznej do Republiki Federalnej Niemiec. W wieku siedemdziesięciu lat zmarła Jadwiga Ludwiczak, zasłużona działaczka ruchu robotniczego udekorowana Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

16.10. W Wielkopolskich Zakładach Teleelektro icznych im. Karola Świerczewskiego "Telkom-Teletra" odbyła się. akademia z okazji jubileuszu dwudziestopięciolecia. I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Grunwald, Józef Cichowlas, udekorował Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski Zbigniewa Okoniewskiego, Franciszka Promińslaego i Franciszka Starnowskiego. W Poznańskiej Fabryce Łożysk Tocznych odbyła się Zakładowa Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. U czestniczyła sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Maria Rynkiewicz. Otwarto z tej okazji fabryczną Salę Tradycji. Problemy postępu technicznego w dziedzinie gospodarki magazynowej były tematem ogólnopolskiej konferencji naukowo-technicznej pn. "Nowoczesne techniki magazynowania". Przybyło dwustu specjalistów. i W salonie Empiku otwarto wystawę malarstwa Bartłomieja Kurki pl. Krajobraz polski. W Bomu Technika rozpoczęła s<ę QAL>lnopoiskd Konferencja naukowc-icchniczna na temat budowy nawierzchni dróg szybkiego ruchu. W sali konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego odbyło się uroczyste posiedzenie z okazji sześćdziesięciolecia Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej. Wśród gości obecni byli kierownik Wydziału Nauki i Oświaty Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Filipiak, wicewojewodzina poznańska Zofia Dąbrowska, -wojewoda leszczyński Stanisław Radosz, rek- torzy wyższych uczelni, wybitni przedstawiciele świata medycznego. Odbyły · się promocje doktorskie, a nowo przyjęci nauczyciele akademiccy złożyli ślubowanie. Odnowione dyplomy doktora wszechnauk lekarskich po pięćdziesięciu latach pracy zawodowej "wręczono drom medycyny: Witoldowi Adamkowi, Włodzimierzowi Bentkowskiemu, Henrykowi Borowskiemu. Józefowi Ceptowskiemu,

Irenie Dworczyk, Tadeuszowi Gerwelowi, Ignacemu Hasińskiemu, prof. J ózefowi J ankowiakowi, doc. Bronisławowi Karolczaikowii, Ludwikowi Mierzejewskiemu, Annie Najgrakowskiej-Hundt, Kazimierzowi Neymanowi, Janinie Panieńskiej - Bross, Zofii Piątkowskiej, Bernardowi Piotrowskiemu, Alfonsowi Rochowiczowi, Joannie Stasińskiej - Misiurewicz, prof. Janowi Słotwińskiemu, Zofii Uchockiej, Oskarowi Welke, Ignacemu Zimniakowi, Marii Źelewskiej-Dega.

l 10. Na zaproszenie Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych przybyła trzyosobowa delegacja związkowców z Brna (Czechosłowacja) <z Ludwikiem Opletalem na czele.

W Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" wyprodukowano trzymilionową butlę do propano-butanu technicznego na rynek krajowy. Na pamiątkowej fotografii stoją od lewej: Andrzej Kusik, Franciszek Łagoda, Zenon Banach, inż. Jerzy Stanisławski (kierownik Wydziału), Józef Łuczak, Tadeusz · Kabasiński i Władysław Pawłowski.

Koło Kombatantek przy Zarządzie Miejskim Ligi Kobiet otrzymało imię I Samodzielnego Batalionu Kobiecego im.

Emilii Plater. Akt nadania wręczyła przewodnicząca Wojewódzkiego Zarządu Ligi Kobiet Mirosława Dziamska.

18.10. W Ośrodku Pracy Ideowo- Wychowawczej przy Komitecie Zakładowym Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej poznańskiego węzła kolejowego odbyła się uroczystość wręczenia legitymacji członkom i kandydatom Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Wręczał I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Wilda Kazimierz Widerski.

W Fabryce Samochodów Rolniczych "Folmo" odbyła się Zakładowa Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. U czestniczył I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Zasada, członek tej organizacji. Referat sprawozdawczy wygłosił I sekretarz Komitetu Zakładowego Bogusław Stefański, a problemy związane z rozwojem fabryki omówili dyrektor

Wydarzenia w Poznaniu (18 - 19.10)

Andrzej Bobiński oraz dyrektor Departamentu Przemysłu Motoryzacyjnego - Witold Konikowski. Dokonano wyboru nowego Komitetu Zakładowego. I sekretarzem wybrany został ponownie Bogusław Stefański. W Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie z nauczycielami-nowatorami. Jury I Ogólnopolskiego Konkursu Lutniczego pod przewodnictwem Włodzimierza Kamińskiego zakwalifikowało do drugiego etapu dwadzieścia jeden instrumentów (osiemnaście skrzypiec i trzy wiolonczele) .

W Miejskiej Bibliotece Publicznej im.

Edwarda Raczyńskiego odbył się "Czwartek literacki" z udziałem Henryka Worcella. W salonie Biura Wystaw Artystycznych otwarto wystawę malarstwa Anny Cyronek.

Stan wody w Warcie wynosił 220 cm.

Rok temu - 328 cm. Jest to ilustracja kłopotów z wodą w mieście. Niski stan wody w rzece obniża poziom wody w stawach filtracyjnych; woda ucieka z nich do Warty. 19.10. W siedzibie Oddziału II Straży PoiMornent otwarcia Izbyżarnej przy ul. Grunwaldzkiej otwarto izbę tradycji poznańskiego pożarnictwa. W spotkaniu z tej ok*azji uczestniczyli prezydent Poznania Władysław Sleboda oraz komendant główny Straży Pożarnych - generał pożarnictwa Zygmunt Jarosz.

Z okazji Dnia Łącznościowca odbyło się spotkanie przedstawicieli władz z grupą pracowników poczty i telekomunikacji. Sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Waligórski wręczył Srebrne Krzyże Zasługi Bernardowi Przybylskiemu i Janowi Sarnie. Tytuły "Zasłużony pracownik łączności" otrzymali Witold Gruszka i Zdzisław Sadek. Warunki pracy i sprawy socjalno-bytowe załóg były przedmiotem obrad plenarnych Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych. W spławach organizacyjnych plenum zwolniło z obowiązków sekretarza Rady Jana Mielcarka, który przeszedł do pracy partyjnej, a na jego miejsce powołano Jerzego Pawlickiego. W Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" zapoczątkowano kolejny rok szkolenia partyjnego. Wieczorem zakończyły się przesłuchania instrumentów nadesłanych na I Ogólnopolski Konkurs Lutniczy im. Zdzisława Szulca. Jury pod przewodnictwem Włodzimierza Kamińskiego, przyznało w dziale skrzypiec: I nagrodę w wysokości 20 (XX) zł Andrzejowi Łapie (Poznań) za instrument oznaczony godłem "Prometeusz"; II nagrodę (15 (XX) zł) Antoniemu Krupie (Poznań) za instrument oznaczony godłem "Caftor"; dwie III nagrody (po 10 (XX) zł) Andrzejowi Janikowi (godło "Mundus") i Bogusławowi Kiecie (godło "Grań") obaj z Nowego Targu; dwie IV nagrody Antoniemu Krupie (godło "Poluks") i Władysławowi Stopce (Maruszyna woj. nowosądeckie) za instrument godło "Gronik". W dziale wiolonczel: I nagrodę w wysokości 20 (XX) zł otrzymał Jan Pawlikowski (Kraków) za instrument oznaczony godłem "Maria"; II nagrodę (15 (XX) zł) Stanisław Kurkowski (Zakopane), godło "Datura Stramonium" i III nagrodę (10 (XX) z) Andrzej Bednarski (Nowy Targ) godło "Octawia".

Koncert Zespołu Pieśni i Tańca Bułgarskiej Armii Ludowej w Operze Poznańskiej.

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert symfoniczny Orkiestry Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Krzysztofa Missony. Solistą był pianista Byron J anis (Stany Zjednoczone Ameryki Płn.).

Szczep harcerski przy Szkole Podstawowej Nr 20 otrzymał imię Lotników Wielkopolskich.

Z okazji siedemdziesięciopięciolecia Klubu Wioślarskiego z r. 19)4 na J eziorze Maltańskim odbyła się "N oc Wenecka" . 20.10. W auli Akademii Ekonomicznej, z udziałem blisko pięciuset aktywistów odbyła się ogólnopolska inauguracja działalności Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej w środowisku studenckim. N a uroczystość przybyli sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Józef Świtaj, wiceminister nauki, szkolnictwa wyższego i techniki prof. dr hab. Stanisław Czajka, wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Socjalistycznego Związku Studentów Polskich Tadeusz Sawie, sekretarz Zarządu Głównego Towarzystwa Ryszard Polkowski, obecni byli konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu, minister pełnomocny Nikołaj Gusjew i radca ambasady w Warszawie Aleksiej Kawko. Przewodniczyła przewodnicząca Zarządu Wojewódzkiego, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Maria Rynkiewicz. W Zakładach Metalurgicznych "Pomet" odbyła się Zakładowa Konferencja Sprawozdawczo- Wyborcza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Uczestniczyli sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Bogdan Waligórski oraz I sekretarz Komitetu Dzielnicowego N owe Miasto Bogdan Sajna. Wybrano nowy Komitet. I sekretarzem został ponownie wybrany Rudolf Sowa. Delegatem na VIII Zjazd wybrano Czesława Krobskiego - formierza z odlewni staliwa W-3. W obradach Zakładowej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w poznańskim węźle kolejowym udział wzięli m.in. sekretarz Komitetu Wojewódzkiego J ózef Scibisz i I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Wilda Kazimierz Widerski. Konferencja wybrała nowy Komitet Zakładowy, na czele którego stanął ponownie Zdzisław Bartol. Delegatem na VIII Zjazd wybrany został Bronisław Hirsch.

Inauguracja II Ogólnopolskiego Konkursu Skrzypków z udziałem dwudziestu trzech kandydatów. Jednocześnie odbył się koncert finałowy I Ogólnopolskiego Konkursu Lutniczego im. Zdzisława Szulca, na którym zaprezentowano nagrodzone instrumenty. W auli Akademii Wychowania Fizycznego odbyła się uroczystość jubileuszo

95;wa z okazji siedemdziesięciopięciolecia. Klubu Wioślarskiego z r. l .

Rozpoczęto operację polegającą na zamykaniu zasuw na magistralach doprowadzających wodę do Lubonia. Swierczewa, Rataj, Ławicy - rejonów najniżej położonych. Jeśli systematyczne pomiary wykażą wzrost ciśnienia na Winogradach i utrzyma się ono przez dłuższy czas, Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji pozostanie przy tym sposobie manipulacji. Jeśli nie przyniesie to skutku, wtedy uruchomiona, zostanie przepompownia. W auli VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adaima Mickiewicza odbyła się uroczystość z okazji sześćdziesięciolecia, drużyny harcerskiej im. Jana Zamoyskiego czyli "Czarnej Trzynastki" , w czasie której wręczono nowy sztandar. Przy ul. Śniadeckich otwarto piwnicę artystyczną "Browar" należącą do Zjednoczonego Przedsiębiorstwa Rozrywkowego w Warszawie. Tradycje tego 10'kału sięgają Powszechnej Wystawy Krajowej (1929) zaś nazwa wybrana została drogą konkursu czytelników "Expressu, Poznańskiego" .

N a błoniach Dolnej Wildy rozbił namiot cyrk "Arlekin" z programem "Arena pięciu stolic". 21.10. Rozpoczął się "Tydzień Trzeźwości".

Gen. dyw. Stanisław Kowalczyk oddaje honory sztandarowi Komitetu Wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej po dekoracji orderem Sztandaru Pracy I ki.

22.10. Z okazji trzydziestej piątej rocznicy powołania Milicji Obywatelskiej i służby bezpieczeństwa, w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbyła się uroczysta akademia. Przybyli na nią minister spraw wewnętrznych gen. dyw. Stanisław Kowalczyk, przedstawiciele wojewódzkich władz partyjnych i administracyjnych z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej? Partii Robotniczej Jerzym Zasadą. Gości powitał komendant płk Henryk Zaszki»

Wydarzenia w Poznaniu (22 - 24.10)wicz. Stanislaw Kowalczyk udekorował sztandar Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej Orderem Sztandaru Pracy I ki. przyznany przez Radę Państwa.

N a zakończenie uroczystości odbyło się spotkanie Sekretariatu Komitetu Wojewódzkiego z przodującymi funkcjonariuszami i weteranami pracy Milicji Obywatelskiej i służby bezpieczeństwa z woj. poznańskiego. W Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyło się spotkanie funkcjonariuszy i emerytowanych pracowników Milicji Obywatelskiej i służby bezpieczeństwa z członkami kierownictwa partyjnego i administracyjnego woj. poznańskiego. Płk Stanisław Konieczny udekorowany został Orderem Sztandaru Pracy II klasy, a płk Bernard Kamiński Krzyżem Oficerskim Orderu odrodzenia Polski. W Operze Poznańskiej odbyła się uroczystość z okazji sześćdziesięciolecia Związku Zawodowego Pracowników Kultury i Sztuki. Przybył kierownik Wydziału Pracy Ideowo-Wychowawczej Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Marian J akubowicz, wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Związku Zygfryd Rekosz i wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski . Zasłużeni działacze związkowi otrzymali odznaki związkowe i Odznaki Zasłużonego Działacza Kultury. Obradowała Konferencja Sprawozdawczo- Wyborcza Komitetu Środowiskowego Kultury Polskiej zjednoczonej Partii Robotniczej. W obradach udział wzięli sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Maria Rynkiewicz i I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Stare Miasto - Włodzimierz Kowalski. Funkcję I sekretarza powierzono ponownie Tadeuszowi Peksie,

W wieku sześćdziesięciu osmlU lat zmarł dr Marian Obst, docent Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Gdańsku, muzykolog, dyrygent chórów i orkiestr, w latach 1945 - 1947 kierownik · działu muzycznego Poznańskiej Rozgłoś

ni Polskiego Radia, współautor popularnych audycji, m. in. Przechadzek po Poznaniu, do ostatnich chwil ł życia współpracownik radiowych programów muzycznych. 23.10. Organizacja Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w N owej Dzielnicy Mieszkaniowsj "Rataje" obchodziła jubileusz dziesięciolecia. W Domu Przyjaźni "Trojka" odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru. Uczestniczył przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Związku Tadeusz Kuraś.

Czterdziestej rocznicy wybuchu II wojny światowej poświęcona była zorganizowana w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza sesja naukowa. Po powitaniu zebranych przez prezesa Sądu Wojewódzkiego Lecha Domerackiego, miejsce Polski w hitlerowskich planach podboju omówił prof. dr Antoni Czubiński. Referat o zbrodniach Wehrmachtu na obszarze Wielkopolski we wrześniu 1939 r. przedstawił dr Marian Woźniak.

Zakończył się pierwszy etap II Ogólnopolskiego Konkursu Skrzypcowego im. Zdzisława J ahnkego. Do drugiego etapu zakwalifikowało się dwunastu młodych skrzypków. W auli Uniwersytetu im. Adiama Mickiewicza odbył się recital radzieckiej wiolonczelistki N atalii Szachowskiej. Akompaniowala Aze Amintajewa. Zespół Warszawskiego Teatru na Targówku dwukrotnie zaprezentował w sali sportowo-widowiskowej "Arena" program Odwiedzinki u rodzinki.

W Muzeum Archeologicznym w Pałacu Górków otwarto wystawę pl. Mazowiecki ośrodek metalurgii żelaza z czasów cesarstwa rzYmskiego. 24.10. Pamięci prof. dra Mikołaja Rudnickiego poświęcona Dyła sejsa językoznawcza przygotowana m.in. przez Instytut Językoznawstwa i Zakład Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Zakładowa Konferencja Sprawozdawezo- Wyborcza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zakładach N aprawczych Taboru Kolejowego. Na Konferencję obok stu trzech delegatów przybyli: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego '

Bogdan Waligórski, I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Wilda - Kazimierz Widerski, przedstawiciele Zjednoczenia Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego. Referat sprawozdawczy wygłosił I sekretarz Komitetu Zakładowego Czesław Palacz, a problemy gospodarcze Zakładów przedstawił dyrektor naczelny Marian Łukaszewski. Dokonano wyboru nowego Komitetu Zakladqwego, na czele którego stanął ponownie Czesław Palacz. Delegatem na VIII Zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej wybrano ślusarza Leszka Korcza.

N a Osiedlu Rusa otwarto Przedszkole Nr 15) "Baśniowy Dom" zbudowane z wielkiej płyty. Nowe przedszkole przeznaczone zostało dla stu dwudziestu dzieci (pięć oddziałów). W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert przebojów Krzysztofa Klenczona. Pierwszą część koncertu wypełniła węgierska piosenkar ka Magdi Bodi. 25.10. Przebywała w Poznaniu delegacja parlamentarzystów marokańskich, która zwiedziła miasto, a także Zakłady Przemysłu Metalowego "H. Cegielski". Goście spotkali się z zastępcą przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej Bogdanem Waligórskim, prezydentem Poznania Władysławem Slebodą i wicewojewodziną Zofią Dąbrowską. W Politechnice Poznańskiej rozpoczęły się uroczystości sześćdziesięciolecia Wydziału Budowy Maszyn. Otwarto wystawę osiągnięć. W Domu Kultury Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" rozpoczęła się konferencja naukowo-techniczna poświęcona możliwościom i sposobom unowocześnienia taboru kolejowego. Późnym wieczorem ogłoszono wyniki drugiego etapu II Ogólnopolskiego Konkursu Skrzypków im. Zdzisława J ahnkego. W finale znalazło się ośmiu skrzypków: Tomasz Bartosiak z Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Łodzi, Dariusz Błaszkiewicz z Liceum Muzycznego w Poznaniu, Bogusław Kostecki z Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach, Waldemar Machmar z Liceum Muzycznego w Poznaniu, Zbigniew Marchel z Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Łodzi, Barbara Mi

"7 Kronika m. Poznania z. 3/80

lew ska z Liceum Muzycznego w Poznaniu, Dorota Siuda ze Szkoły Muzycznej w Zielonej TSórze i Monika U rbaniak z Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Łodzi. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert Zespołu "Scott Hamilton Warren Vaciie Group" .

26.10. Odbyło się podsumowanie Iionkursu pl.

"Młodzi gospodarni". Uczestniczyło w nim 10 780 młodych. I miejsce zajęło koło Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej przy Krawieckiej Spółdzielni Pracy "Pokój".

Z okazji dwudziestolecia Polskiego Stowarzyszenia Filmu Naukowego w Domu Technika rozpoczęła się konferencja naukowa na temat "Kompleksowe zestawy (materiałów dydaktycznych".

W Wojewódzkim Komitecie Stronnictwa Demokratycznego odbyła się inauguracja roku szkoleniowego. Z okazji jubileuszu dwudziestopięciolecia, pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa poznańskiegospotkali się z sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Józefem Switajem. W uznaniu zasług Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna Poznań-Miasto wyróżniona została Odznaką Honorową Miasta Poznania. Rozstrzygnięcie konkursu Ligi Kobiet z cyklu "Rodzina w Klubie". I miejsce przyznano kołu Ligi Kobiet im. Emilii Sczanieckiej na Ratajach.

W sześćdziesiątą rocznicę otwarcia (w nieistniejącym już budynku przy al. Marcinkowskiego) Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego, podczas zorganizowanego spotkania, kustosz Tadeusz Jeziorowski omówił historię placówki do momentu wybuchu II wojny światowej. Inauguracja nowego roku w Szkole Chorążych Pożarnictwa. Słuchacze złożyli ślubowanie. Uczestniczył zastępca komendanta głównego Straży pożarnych płk Andrzej Golik. W sali Czerwonej Pałacu Działyńskich Wanda Warska zaprezentowała swoją Piwnicę. Wystąpiła także Maja Komorowska, kwartet smyczkowy i Andrzej Kurylewicz.

27.10. W sali Czerwonej Pałacu Działyńskich odbyła się sesja naukowa na temat historycznych i współczesnych stosunków polsko- francuskich. W Teatrze Polskim odbyła się premiera dramatu Władysława Terleckiego Czarny romans w reżyserii Dariusza Miłkowskiego. (Scenografia Władysława Wigury, muzyka - Andrzej Wicenciak).

Wydarzenia w Poznaniu (27. 10)

W premierowej obsadzie grali: Wojciech Kalinowski (Wiktor), Krzysztof Kaczmarek (Fiodor), Zdzisław Zachariasz (Pułkownik), Aleksander Błaszyk (Doktor),

Od lewej: Aleksander Błaszyk (Doktor) i Wojciech Kalinowski . (Wiktor) Włodzimierz Kłopocki (Generał), Krystyna Feldman (Generałowa), Marcin Talarczyk (Kapitan), Piotr Binder (Kapelan), Bogusław Czarnul (Aleksander), Irena Grzonka (Matka Fiodora), Eleonora Wallner (Siostra Fiodora), Marta Zdybicka (Maria), Aleksandra Ford-Sampolska (Katarzyna), Józef Jachowicz (Dramaturg), Stanisław Owoc (Aktor), Zdzisław Krauze (Dziennikarz), Stanisław Haczkiewiez (Malarz), Józefina Szatańska (Dziewczyna malarza), Jarosław Pilarski (Gość I), Piotr Binder (Gość II), Janusz Grenda (Młody mężczyzna), Wiesław Zwoliński (Lekarz), Piotr Wypart <Perukarz), Janina Jankowska (Dama), Helena Krauze (Żona oficera), Sidonia - Błasińska (Służąca Marii).

Poznańscy drogowcy skrócili okres przebudowy węzła komunikacyjnego: Roosevelta - Głogowska - most Dworcowy. Dzięki modernizacji i zlikwidowaniu wysepki tramwajowej na moście, powstały dwa dogodne lewoskręty dlajazdy z mostu w ul. Głogowską. N a ul. Hoosevelta powstały dwa pasma ruchu do jazdy na wprost w ul. Głogowską. Uporządkowany został ruch tramwajowy dzięki powstaniu dwóch, zamiast trzech przystanków. Zlikwidowane zostało niebezpieczne przejście dla pieszych na moście Dworcowym, na skrzyżowaniu z ul, Roosevelta i Głogowską. Funkcję dotychczasowego przejścia mają spełniać dwie pary wybudowanych wcześniej schodów w ul. Dworcową. Sprawnie przeprowadzoną modernizację zawdzięcza się brygadom: Zenona Ruta, Władysława Błaszczyka, Janusza Pieczyńskiego i Bernarda Olejniczaka z Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, Mariana Nowickiego, Mieczysława Ossowskiego i Bogdana Kupścia z Komunalnego Przedsiębiorstwa Robót Drogowyeh, brygady malarzy Andrzeja Eliasta i Witolda Doduniaka, elektryków - Leona Spychalskiego, ślusarzy - Olecha Przybylskiego i Tadeusza Johna z Zarządu Dróg i Mostów.

Załoga Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w międzyzakładowym współzawodnictwie pracy w 1978 r. zdobyła pierwsze miejsce w kraju. Z tej okazji odbyło się- spotkanie, na którym wiceminister rolnictwa Stefan Zawodziński i przedstawiciel Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Rolnych - Jerzy Kycler wręczyli zwycięskiej załodze sztandar przechodni. W spotkaniu wzięli także udział sekretarz · Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej - Czesław Gałgan i wicewojewoda - Bolesław Stachowiak.

W Salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarto doroczny Salon Jesienny.

W auli Uniwersytetu' im. Adama Mickiewicza odbył się koncert symfoniczny orkiestry Filharmonii Poznańskiej pod gościnnym kierownictwem radzieckiego dyrygenta Emina Chaczaturiana. Solistą był Piotr Milewski (skrzypce). Poznański Teatr Lalki i Aktora pod kierownictwem Wojciecha Wieczorkiewicza powrócił z podróży artystycznej do Republiki Federalnej Niemiec. Występował dwudziesto siedmiokrotnie w Bawarii, Frankonii i Zagłębiu Ruhry przedstawiając w języku niemieckim. Noc wigilijną Mikołaj a Gogola i Tygryska Hanny Januszewskiej.

28.10. Koncertem laureatów zakończył się II Ogólnopolski Konkurs Skrzypków im.

Zdzisława Jahnkego. Jury pod przewodnictwem doc. Jadwigi Kaliszewskiej I nagrodę w wysokości 25 (XX) zł ufundowaną przez ministra Kultury i sztuki przyznało Monice Urbaniak, studentce Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej · w Łodzi w klasie Zenona Płoszaja. II nagrodę (20 000 zł) Prezydenta Poznania otrzymał Zbigniew Marchel; III nagrodę (15 (XX) zł) Poznańskiego Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego przyznano Barbarze Milewskiej, a IV (10 (XX) zł) ufundowaną przez Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków - Waldemarowi Machmarowi. Wśród wyróżnionych znaleźli się: trzeci poznański finalista Konkursu - Dariusz Błaszkiewicz oraz naj młodsza uczestniczka turnieju, trzynastoletnia Dorota Siuda ze Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze.

W godzinach wieczornych przybyła do Poznania delegacja miasta Hannover (Republika Federalna Niemiec) z nadburimistrzem Herbertem Schmalstiegiem. . Przedstawieniem opery Lohengrin R.

Wagnera w Operze Poznańskiej dyrygował gościnnie Roland Wambeck (Niemiecka Republika Demokratyczna). W winogradzkim Ośrodku Rozrywki "Słońce" (Osiedle Przyjaźni) odbył się koncert najpopularniejszych pieśni i arii w wykonaniu artystów Opery Poznańs ki ej . W Pałacu Kultury odbył się koncert "Po dobrej pracy - dobra rozrywka" dla nauczycieli. Z recitalem wystąpiła Hanka Bielicka.

29,10. Sesja Wojewódzkiej Rady Narodowej poświęcona ocenie pracy terenowych organów administracji państwowej i kieTunkom dalszego doskonalenia ich działalności. Sesję otworzył przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej (Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada, a referat wygłosił wicewojewoda Romuald Zysnarski. W czasie obrad rozpatrzono informację o pracy Wojewódzkiego Komitetu Kontroli Społecznej oraz wnioski w sprawie utworzenia Wojewódzkiego Funduszu Turystyki i Wy

99*

poczynku oraz ustanowienia Wojewódzkiego Funduszu Odnowy Zabytków. Siedem organizacji Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej działających w oddziałach Państwowej Komunikacji Samochodowej weszło w skład Komitetu Zakładowego przy Przedsiębiorstwie Państwowej Komunikacji Samochodowej.

W I Konferencji Sprawozdawczo- Wyborczej uczestniczył kierownik Wydziału Organizacyjnego Komitetu Wojewódzkiego Stanisław Komorniczak oraz I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Wilda Kazimierz Widerski. Wybrano Komitet Zakładowy, którego I sekretarzem zostat Jan N owak.

Wojewódzka narada aktywu partyjnego, otwierająca ogólnopartyjną i ogólnonarodową debatę nad Wytycznymi na Viii Zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Przewodniczył I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Zasada.

Wprowadzenie do dyskusji wygłosił sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Józef Scihisz. Uczestniczył redaktor naczelny "Trybuny Ludu" Józef Barecki.

W sali Odrodzenia Ratusza Poznańskiego podpisano porozumienie o współpracy między Poznaniem a Hannoverem. Podpisy pod tekstem dokumentu złożyli w obecności delegacji i zaproszonych gości prezydent Poznania Władysław Sleboda i przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej Józef Świtaj oraz przewodniczący delegacji Hannoveru, nadburmistrz Herbert Schmalstieg i naczelny

Moment podpisania porozumienia.

Od lewej: Prezydent Poznania - Władysław Sleboda, przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej J ózef Świtaj, nadburmistrz Hannoveru Herbert Schmalstieg i naczelny dyrektor Heinrich Lehjnann-Grube

dyrektor tego miasta Heinrich Lehttiann-Grube. Umowa zawiera zobowiązanie obu stron do przeciwstawiania się wszelkiej politycznej działalności nie

Wydarzenia w Poznaniu (29 - 31.10)zgodnej z układem w 1970 r. i duchem wspólnych oświadczeń z czerwca 1976 r. oraz z listopada 1977 r. Przewiduje współpracę obu miast w szeregu dziedzinach gospodarki komunalnej, a także zapowiada współpracę w dziedzinie nauki, oświaty, kultury i sztuki oraz organizacji młodzieżowych obu imiast. Po podpisaniu porozumienia odbył się koncert Chóru Chłopięcego i Męskiego Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Stefana Stuligrosza. N astępnie delegację przyjął przewodniczący Wojewódzkiej Rady N arodowej Jerzy Zasada, w czasie spotkania omówiono dotychczasowe kontakty obu miast i zamierzenia na przyszłość. Delegacja Hannoveru spotkała się również z przedstawicielami Miejskiej Rady N arodowej i z kierownictwem Urzędu Miejskiego. Tegoż dnia zorganizowano konferencję prasową, w czasie której prezydent m. Poznania Władysław Sleboda oraz nadburmistrz Hannoveru Herbert Schmalstieg złożyli oświadczenia. Inauguracja Dni Książki Radzieckiej w Bibliotece Głównej im. Adama Mickiewicza. Otwarto wystawę "Książka radziecka w służbie humanizmu, pokoju i postępu". Zgromadzono 1400 tytułów. 30.10. W Domu Ekonomisty odbyła się środowiskowa konferencja Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, w której uczestniczył sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Waligórski. Tym sipotkaniem środowisko ekonomistów zapoczątkowało udział w dyskusji nad Wytycznymi na VIII Zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, W uznaniu zasług grupie członków Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego wręczono odznaczenia państwowe. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał Mieczysław Przedpełski, a Krzyże Kawalerskie Janina Erfort, HieronimA Postaremczak i Witold Rosochowicz. Bawiąca w Poznaniu delegacja Hannoveru spotkała się z kierownictwem Instytutu Zachodniego i kierownictwem Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Zwiedziła Muzeum Archeologiczne.

W wieku siedemdziesięciu jeden lat zmarł wybitny statystyk, emerytowany profesor nadzwyczajny, doktor nauk ekonomiczno-politycznych Tadeusz Puchaiski, b. prodziekan Wydziału Ogólno- Ekonomicznego, kierownik Zespołowej Katedry Statystyki Wyższej Szkoły Ekonomicznej, dyrektor Instytutu Cybernetyki Ekonomicznej, kierownik Zakładu Teorii Statystyki Akademii Ekonomicznej, kierownik Katedry Statystyki Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie, kierownik Zakładu Administracji i Rachunkowości Leśnej przy Katedrze Leśnictwa na Wydziale Leśnym Wyższej Szkoły Rolniczej, przewodniczący Sekcji Statystyki i Ekonometrii Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, członek Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk, członek Instytutu Zachodniego, Koimisji Nauk Ekonomicznych Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół N auk, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

.lO. W godzinach południowych oddano do ruchu zmodernizowane skrzyżowanie ul. Zamenhofa i Majakowskiego. Wykonawcami były brygady Poznańskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych, Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej oraz Zarządu Dróg l Mostów. Modernizacja skrzyżowania tych ulic podyktowana została potrzebą usprawnienia ruchu na tej trasie oraz na trasie, wylotowej w kierunku Warszawy i Bydgoszczy. Na obu jezdniach ul. Zamenhofa u zbiegu z ul. Majakowskiego wydzielono .(dziejki poszerzeniu) tnzy pasma ruchu (dotychczas były dwa), przy czym jedno przeznaczone jest dla skrętu w lewo. Według nowoczesnych rozwiązań, za skrzyżowaniem wyznaczono zatoki autobusowe. Malutkie wysepki tramwajowe zastąpione zostały podwójnymi - dla przynajmniej czterech wagonów. Także na ul. Majakowskiego utworzono przed skrzyżowaniem trzy pasma ruchu (były dwa). Skrzyżowanie po przebudowie stanowi zaczątek centrum sterowania ruchem ulicznym w Poznaniu. W jezdnię wbudowane są bowiem kable połączone z Instytutem Automatyki politechniki Poznańskiej, gdzie z pomocą komputera sprawdzać się będzie natężenie ruchu o różnej porze dnia. Cykle świateł sygnalizacji będą później zmieniane stosownie do nasilenia ruchu. Bawiąca w Poznaniu delegacja Hannoveru (Republika Federalna Niemiec) przybyła na teren b. obozu karno

-śledczego w Żabikowie, gdzie pod ścianą śmierci złożyła wiązankę kwiatów. Zwiedziła także Muzeum. W księdze pamiątkowej nadburmistrz Herbert Schmalstieg 'wpisał następujące słowa: "Nie chcemy, aby to, co się stało, uległo zapomnieniu. Powinniśmy uczynić wszystko, żeby to, co się zdarzyło, nigdy już nie mogło się powtórzyć". Delegacja odwiedziła także Zakłady Teleelektroniczne "Telkom - Teletra" i spotkała się z władzami Uniwersytetu dm. Adama Mickiewicza.

1 listopada, Poznaniacy oddali hołd zmarłym. Na zdjęciu wspólna mogiła powstańcza na Cmen - - tarzu Gorczyńskim 1.11. Poznań opuściła siedmioosobowa delega * cja władz miejskich Hannoveru (Republika Federalna Niemiec), pod przewodnictwem nadburmistrza Herberta Schmalstiega. I

STAROŁĘKA CWORZEC Oih A )<

SYPNIEWO

MINIKOWO

2.11. Przy ul. Książęcej uruchomiono dworzec autobusów miejskich dla linii autobusowych 52, 58 i 107. Jubileusz siedemdziesiątej piątej rocznicy urodzin działacza ruchu związkowego Teodora Rajewieza, wiceprzewodniczącego Okręgowej Komisji Związków Za

wodowych od 23 lutego 1945 r. Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych Bolesław Szałek udekorował jubilata Odznaką "Za zasługi w ruchu zawodowym województwa poznańskiego ".

Na planie: Maria Rynkiewicz, przewodnicząca Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej 3.11. Z udziałem aktywu Frontu Jedności Narodu - członków Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej oraz Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, w rosarium Parku na Cytadeli posadzono ok. S)) dębów, lip i brzóz. Uczestniczyli przewodnicząca Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Maria Rynkiewicz oraz konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu, minister pełnomocny Nikołaj Gusjew.

Wydarzenia w Poznaniu (3 - 6.11)

W sali Teatru Muzycznego odbyło się uroczyste spotkanie załogi Spółdzielni Inwalidów "Inpiast". Wyróżniającym się.

pracownikom wręczono odznaczenia regionalne, związkowe i honorowe dyplomy. Poznański Teatr Lalki i Aktora pod kierownictwem Wojciecha Wieczorkiewicza udał się w podróż artystyczną do Stanów Zjednoczonych Ameryki Płn., Kanady i Meksyku.

-4.11. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się 'koncert orkiestry symfonicznej i chóru Chłopięcego i Męskiego Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Stefana Stuligrosza. Jako soliści wystąpili: Bożena Kinasz- Mikoiajczalk (sopran), Kazimierz Przyłubski (baryton), Piotr Liszkowski (bas), Stefan Sibilski (organy). Wykonano Quo vadIs Feliksa Nowowiejskiego.

W wieku osiemdziesięciu pięciu lat zmarła prof. dr Helena Nieć, doktor honoris causa Akademii Rolniczej, b. kierownik Katedry Warzywnictwa, organizator, dziekan i prodziekan Wydziału Ogrodniczego. Współzałożyciel Państwowej Szkoły Ogrodnictwa, udekorowana Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

5.11. Pod auspIcJami Europejskiej K:>misji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych rozpoczęło się I Międzynarodowe Sympozjum Meblarskie na temat ekonomicznego i technicznego rozwoju przemysłu meblarskiego. Udział wzięło stu dwudziestu uczestników z siedemnastu państw europejskich oraz ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Płn.

Było to pierwsze na wielką skalę sympozjum tego typu zorganizowane w Europie. Przybyłych do Poznania gości powitał wiceprezydent miasta Andrzej Wituski. Otwarcia sympozjum dokonał w

salach hotelu "Poznań" wiceminister leśnictwa i przemysłu drzewnego Jerzy Plewa.

Obradowała Konferencja Sprawozdawczo- Wyboreza Komitetu Zakładowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej U niwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Uczestniczyli sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Józef Świtaj i sekretarz Komitetu Dzielnicowego Stare Miasto Włodzimierz Kowalski. Wybrano nowe władze uczelnianej organizacji partyjnej d delegatów na konferencję dzielnicową. I sekretarzem wybrany został doc. dr J acek Trojanek. N a obrady Konferencji Sprawozdawczo- Wyborczej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Politechnice Poznańskiej przybyli m. in. kierownik Wydziału Nauki i Oświaty Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Filipiak oraz I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Wilda Kazimierz Widerski. Konferencja dokonała wyboru nowego Komitetu Uczelnianego oraz delegatów na konferencję dzielnicową. Funkcj e I sekretarza powierzono doc. dr hab. inż. Zenonowi Łukaszewskiemu. W Izbie Rzemieślniczej otwarto wystawę prac uczniów rzemiosła wielkopolskiego. Zgromadzono wyroby wykonane przez ok. pięciuset uczniów z dwudziestu pięciu"cechów województw: leszczyńskiego, konińskiego, pilskiego i poznańskiego. Jednocześnie otwarto pokonkursową wystawę fotograficzną, "Rzemiosło wczoraj i dziś" zorganizowaną z okazji sześćdziesięciolecia Izby. Witold Czarnecki (Wimar) eksponował ponadto stare kamery fotograficzne.

W Domu Technika otwarto wystawę osiągnięć Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego. Gościnny występ Zespołu Moskiewskiego Baletu Klasycznego (zał. w 1%8 r. przez Igora Mojsiejewa) w Operze Poznańskiej. Tancerzom towarayszył zespół muzyczny pod dyrekcją Michaiła Banka. 6.11. Z grupą działaczy społeczno-politycznych i weteranów II wojny światowej spotkali się członkowie sekretariatu Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Zasada razem z sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Bogdanem Waligórskim oraz przewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Kontroli

Partyjnej Franciszkiem Nowakiem wręczyli przyznane przez Radę Państwa odznaczenia państwowe. Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał Tadeusz Bekas; Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski udekorowano: Stefana Antkowiaka, Mieczysława Banaszaka, Edwarda Biskupa, Kazimierza Bukowskiego, Edmunda Burkieiaka, Wacława Daczkowskiego, Aleksandra Kaczarka, Stefana Kaczmarka, Leonarda Kubiaka, Ryszarda Lubojańskiego, Wiesława Łęckiego, Bogdana Maćkowiaka, Mariana Marcinkowskiego, Edmunda Marszała, Jana Moperta, Edwarda MroczyńsklegO', Michała Musiała, Sewerynę N owak, Tadeusza Paczka, Zenoina Pawlaka, Alojzego Pawłowskiego, Zenona Pińczaka, Tadeusza Pigulskiego, Krystynę Piżalską, Mariana Przybylskiego, Stanisława Smoczyńskiego, Wacława Springera, Kazimierza Strzelewicza i Sylwestra Walkowiaka. Za odznaczenia podziękował Zenon Pawlak.

Z okazji rocznicy wybuchu Rewolucji Październikowej konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu, minister pełnomocny Nikołaj Gusjew z małżonką wydali przyjęcie w Sali Marmurowej Pałacu Kultury. Przybyli przedstawiciele władz partyjnych i administracyjnych województwa poznańskiego i sąsiednich, organizacji społeczno-politycznych, świata . nauki i kultury, weteranów ruchu robotniczego, Wojska Polskiego, a także przedstawiciele placówek konsularnych. W imieniu gości głos zabrał I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Poznaniu Jerzy Zasada.

W przeddzień rocznicy Rewolucji Październikowej złożono kwiaty na Cmentarzu Bohaterów na Cytadeli. W sali Wielkiej Pałacu Kultury odbył się koncert, na który przybyli członkowie egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Jerzym Zasadą. Obecni byli weterani ruchu robotniczego, kombatanci walk o wyzwolenie narodowe i społeczne, generalicja Wojska Polskiego, przedstawiciele organizacji społecznych i zakładów pracy. Obecny był konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich -w Poznaniu minister pełnomocny Nikołaj Gusjew. Przemówienie wygłosiła Maria Rynkiewicz - sekretarz Komitetu Wojewódzkiego, przewodnicząca Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej. Pozdrowienia dla mieszkańców województwa poznańskiego przekazał Nikołaj Gusjew. W części artystycznej wystąpił Polski Zespół Pieśni d Tańca "Wilia" działający iw Wilnie, przebywający na tournee artystycznym w Polsce. Odbyła się Konferencja .Sprawozdawczo- Wyborcza Komitetu Zakładowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Akademii Ekonomicznej. Dokonano wyboru nowego Komitetu Zakładowego. Funkcję I sekretarza powierzono ponownie doc. drowi Zenonowi Chojeckiemu. Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza odbyła się również w organizacji partyjnej Oddziału Polskiej Akademii N a uk. Pierwszym sekretarzem wybrany został doc. dr hab. Marian Olszewski. Podczas konferencji prezydent Poznania Władysław Sleboda wręczył kilkunastu członkom Oddziału odznaki regionalne. N a temat źródeł zasilania i napędu pojazdów elektrycznych obradowali specjaliści z uczelni krajowych i instytutów przemysłowych. Drugi gościnny występ Moskiewskiego Baletu Klasycznego w Operze Poznańskiej. Przedstawiono toalet Andrzeja Piętrowa Stworzenie świata. W sali Malinowej Pałacu Działyńskich.

odbył się koncert z cyklu "Prezentacje". Udział wzięli: Henryk Tritt (skrtypee), Ewa Mielczarek-Poprawa (klawesyn), Marek Gasztecki (bas), Lucyna Klockiewicz (fortepian).

W salonie wystawowym Stowarzyszenia Architektów Polskich przy Starym Rynku otwarto wystawę prac trzech architektów krakowskich - Romualda Loegiera, Jacka Czekają i Marka Piotrowskiego. Do Poznania przybył reżyser radziecki Andrzej Tarkowski.

O godzinie 6.30 nastąpiła awaria wodociągu na Starołęce. Do Poznania przybyła bawiąca w kraju delegacja Centralnego Zarządu Towarzystwa Przyj aźni Radzdecko - PolskieJ pod przewodnictwem sekretarza Wszechzwiązkowej Centralnej Rady Związków Zawodowych Aleksieja Wiktorowa. W skład delegacji wchodzili: sekretarz Centralnego Zarządu Towarzystwa Borys Uszakow, ślusarz z Riazania Lew Bogdanowicz i radca ambasady Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Warszawie Aleksiej Kawko. W pierwszym dniu wizyty goście zwiedzili Poznańską Fabrykę Maszyn żniwnych i Dom Przyjaźni "Trojka". 7.11. W drugim dniu pobytu w Poznaniu delegacja Zarządu Centralnego Towarzystwa Przyjaźni Radziecko-Polskiej złożyła wieńce i wiązanki kwiatów pod

Wydarzenia

Pomnikiem Bohaterów na stokach Cytadeli oraz .zwiedziła Muzeum Wyzwolenia Poznania.

Bawiąca w Wielkopolsce delegacja N arodowej Rady Frontu Narodowego Niemieckiej Republiki Demokratycznej pod przewodnictwem Wernera Kanta zwiedziła Poznań i spotkała się z członkami sekretariatu Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu.

I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada udekorował Orderem Sztandaru Pracy II ki. zasłużonego dla poznańskiego środowiska lekarza, dyrektora Instytutu Ginekologii i Położnictwa Akademii Medycznej - prof. dra hab. Witolda Michałkiewicza.

Pamiątkowa fotografia. Stoją od lewej: mgr inż. Stanisław Łabuziński (kierownik Fabryki Silników) Okrętowych), mgr inż. Ireneusz Sobczak (dyrektor naczelny Zakładów), Georg Sulzer (prezes rady nadzorczej Koncernu Sulzer), Janusz Kwiatkowski (kierownik działu eksportu silników), Peter Sulzer (dyrektor wydziału silników Koncernu), M. J. Brinęr i J. R. Bon (wicedyrektorzy tegoż wydziału), dr inż. Ryszard G6tz (dyrektor techniczny Zakładów)

J ak obliczono, w silnikach okrętowych produkowanych w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" znalazła się tego dnia dziesięciomilionowa moc konia mechanicznego. W I Liceum Ogólnokształcącym rozpoczęło się ipolsko-holenderskie sympozjum, poświęcone polskiej deklaracji o wychowaniu ińłodych pokoleń w duchu pokoju. Delegacji holenderskiej przewodniczył zastępca dyrektora Akademii Pedagogicznej - Henk Niezink, a polskiej wicedyrektor Instytutu Badań nad Młodzieżąw oznaniu (7 - 9.11)

- doc. Czesław Matusewlcz.

N a dworcu autobusowym otwarto nowoczesną dyspozytornię. I Staromiejski Bieg Studentów z udziałem ok. pięciuset zawodników. 8.11. Sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Maria Rynkiewicz, wiceprezydent miasta Andrzej Wituski spotkali się z Andrzejem Tarkowskim. Obecny był konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu, minister pełnomocny Nikołaj Gusjew. Andrzej Tarkowski spotkał się także z dziennikarzami (w siedzibie miesięcznika "Nurt"), odwiedził Kluby i .domy kultury na Ratajach i Winogradach, dyskutował o swoich filmach ze studentami Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. W kinie "Apollo" prezentowano pięć jego filmów, m. in. słynny film Zwierciadło. W sali Odrodzenia Ratusza Poznańskiego wiceprezydent Poznania Zbigniew Kmieciak udekorował trzydzieści osiem par medalami za długoletnie pożycie małżeńskie: Katarzynę i Stanisława Bagińskich, Helenę i Franciszka Baranowskich, Anielę i Wincentego Boruckich, Łucję i Jana Ciesielskich, Teresę i Władysława Cieślaków, Annę i Waleriana Ewertowskich, Pelagię i Walentego Fleglów, Pelagię i Franciszka Frąckowiaków, Annę i Piotra Gielników, Mariannę i Stanisława Głąbików, Irenę i Andrzeja Kassnerów, Mariannę i Józefa Kaszkowiaków, Helenę i Teodora Koniecznych, Franciszkę i Józefa Kowalów, Antoninę i Jakuba Kowalaków , Teresę i Walentego Kufflów, Joannę i Romana Lan T gów, Marię i Ludwika Lemańskich, Gertrudę i Kazimierza Maćkowiaków, Cecylię i Wojciecha Maniekich, Mariannę i Jerzego Melników, Eugenię i Otto Minchów, Helenę i Kazimierza Mrówczyńskich, Leokadię i Józefa Murasów, Joannę i Władysława Persów, Stanisławę i Hieronima Piłatów, Zofię i Ignacego Przybylskich, Zofię i Leona Sawallów, Marię i Kazimierza Skibińskich, Cecylię i iLucjana Smolińskich, Wiktorię i Waleriana Sobkowiaków, Stanisławę i Leona Starostów, Kazimierę i Czesława Swinarskich, Czesławę i Michała Tomczaków, Konstancję i Józefa Twardoszów, Stanisławę i Franciszka Wodarzów, Kazimierę i Jana Wożnowskich, Władysławę i Stanisława Wyrwińskich. Zespół Pieśni i Tańca "Wielkopolska" pod kierownictwem Romana Matysiaka wyjechał w podróż artystyczną do Republiki Federalnej Niemiec. «.11. Spotkanie sekretarzy zakładowych organizacji partyjnych oraz dyrektorów za

105:

kładów pracy województwa poznańskiego z udziałem sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdana Waligóiskego i wicewojewody Ryszarda Cmielewskiego poświęcone problemom gospodarczym. W Wojewódzkim Komitecie Stronnictwa Demokratycznego odbyła się narada inaugurująca dyskusję nad Wytycznymi na VIII Zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w ogniwach i środowiskach stronnictwa w województwie poznańskim. W ostatnim dniu wizyty delegacji Centralnego Zarządu Towarzystwa Przyj aźni Radziecko- Polskiej goście uczestniczyli w spotkaniu z kierownictwem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, obecny był konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu, minister pełnomocny Nikołaj Gusjew. Z udziałem sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Józefa Scibisza, sekretarza Rady Głównej Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej - Wiesława Weitza, wicewojewody poznańskiego - Romualda Zysnarskiego i sekretarza Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu - Rudolfa Żurka odbyło się plenarne posiedzenie zarządów wojewódzkich -organizacji młodzieżowych. W Domu Technika odbyło się zebranie zespołu partyjnego wojewódzkiego oddziału Naczelnej Organizacji Technicznej, na którym zainaugurowano dyskusję środowiska technicznego nad Wytycznymi na VIII Zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Obecny był sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Bogdan Waligórski.

W wieku siedemdziesięciu lat zmarł 1 Stanisław Sawiński, kierownik Szkoły Podstawowej Nr 42 w latach 1962 - 1970 i wyzytator szkół.

Obradowała Ogólnopolska Rada Dziennikarzy Studenckich. Podczas posiedzenia dokonano wyboru laureatów dorocznych Nagród "Czerwonej Róży". W kategorii central radiowych najwyżej oceniono działalność Akademickiego Radia "Winogrady" .

Start do VI Rajdu Wielkiego Października z udziałem stu trzydziestu załóg z sześciu państw: Czechosłowacji, Jugosławii, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Polski, Węgier i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. 10.11. Zapadł się kanał kanalizacyjny w pobliżu zbiegu ulic Winogrady i Armii Poznań, co doprowadziło do unieruchomienia komunikacji tramwajowej w kierunku ulic Serbskiej i Wilczak.

W Pałacu Działyńskich rozpoczęło się serminarium filmowe z udziałem Andrzeja Tarkowskiego. W hali targowej Nr 22 rozpoczął się kiermasz drzew jabłoni i śliw oraz krzewów owocowych. 11.11. Zakończyło się międzynarodowe sympozjum pedagogów z Holandii i Polski, poświęcone wychowaniu dzieci i młodzieży dla pokoju. Odbyły się plenarne obrady Zarządu Wojewódzkiego Ligi Ochrony Przyrody.

Zasłużeni działacze udekorowani zostali odznaczeniami państwowymi. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał Zenon Kaszkowiak. Około godz. 16.40 na skrzyżowaniu ulic Głogowskiej i Hetmańskiej zderzyły się tramwaje linii "l" i ,,11". Trzydzieści osób odniosło lekkie obrażenia. Jedną osobę zatrzymano w szpitalu.

Z powodu złych warunków atmosferycznych w Warszawie wylądował na lotnisku w Ławicy samolot pasażerski z Zurichu (Szwajcaria). W -wieku sześćdziesięciu osmlU lat zmarł Bolesław Wichniarek, dyrektor Przedsiębiorstwa Transportu Samocho

"Wydarzenia w Poznaniu (11 -14.11)dowego Łączności Nr 9, udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 12.11. W siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej rozpoczęła się sesja naukowa na temat Oratorium i kantaty. Obrady V konferencji polskich i jugosłowiańskich biur podróży oraz VIII posiedzenia Polsko-Jugosłowiańskiej Komisji Mieszanej do spraw Turystyki. Działalność społecznej kontroli związkowej na obszarze województwa poznańskiego podsumowana została na spotkaniu z kierownictwem Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych, w którym wziął udział sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Waligórski.

W Galerii N owej otwarta została wystawa malarstwa Marii i Andrzeja Tryznów. W sali Marmurowej Pałacu Kultury otwarto wystawę pn. Współczesne rękodzieło tkackie (kilimy, gobeliny, dywany i tkaniny żakardowe) "wykonane przez Wielkopolską Spółdzielnię Pracy Rękodzieła Artystycznego.

W salonie Empiku odbył się listopadowy turniej recytatorski o nagrodę "Wierzbowego Liścia". Najwięcej głosów publiczności otrzymała Alina Sulińska. Nagroda organizatorów przypadła Wiesławie Stachowiak za interpretację "wiersza Włodzimierza Majakowskiego, a wyróżnienie - Marlenie Mrozek. Gościem listopadowego spotkania był aktor stołecznego Teatru Nowego Ryszard BaccIarelli. 13.11. Obradowało XV Plenum Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego. Temat obrad stanowiła analiza realizacji prac nad przyspieszeniem rozwoju usług i rzemiosła w "województwie poznańskim. Akademia z okazji trzydziestopięciolecia służby penitencjarnej. Przybyli: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Waligórski, dyrektor generalny w Ministerstwie Sprawiedliwości, generał brygady Antoni Frydel. Sztandar Okręgowego Zarządu Zakładów Karnych udekorowany został Odznaką Honorową "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego" .

W auli Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2 przy ul. Głogowskiej odbyła się inauguracja Muzycznych Spotkań Młodych. W "Arsenale" otwarto wystawę rumuńskiej sztuki dekoracyjnej; ponad dwieście trzydzieści prac pięćdziesięciu dwóch autorów. W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarto wystawę fotogramów Zbigniewa Staszyszyna - plon wypraw w Himalaje. 14.11. w sali Białej Urzędu Miejskiego odbyła się uroczystość dekoracji zespołu redakcyjnego "Gazety Zachodniej" Orderem Sztandaru Pracy II ki. N a spotkanie przybyli: członek Biura politycznego, sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Babiuch, I sekretarze komitetów wojewódzkich: w Kaliszu - Zbigniew Chodyła i w Poznaniu - Jerzy Zasada, sekretarze Komitetów Wojewódzkich w Koninie · - Zofia Zamojska, w LesznieJadwiga Bąk, w Pile - Anna Tyczyńska i w Poznaniu - Maria Rynkiewicz, prezydent Poznania - Władysław Sleboda, prezes Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa- Książka- Ruch" - Zdzisław Andruszkiewicz. W imieniu zespołu redakcyjnego za zaszczytne odznaczenie podziękował redaktor naczelny Zbigniew Mika. Po części oficjalnej odbył się koncert w wykonaniu artystów Opery Poznańskiej: Józefa Kolesińskiego, Antoniny Kowtunow, Jana Kulczyckiego, Barbary Mądrej i Krystyny Kujawy. W Konferencji Sprawozdawczo- Wyborczej Komitetu Zakładowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" uczestniczyli: członek Biura Politycznego, sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Babiuch i I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Zasada.

Referat wygłosił I sekretarz Komitetu Zakładowego Zenon Jaśkowiak. Dokonano wyboru Komitetu Zakładowego oraz piętnastu delegatów na konferencję wojewódzką i dwóch delegatów na VIII Zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. I sekretarzem Komitetu Zakładowego został ponownie Zenon J aśkowiak. Na Konferencji Sprawozdawczo- Wyborczej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w dzielnicy Grunwald dokonano wyboru nowego Komitetu Dzielnicowego, na czele którego stanął ponownie Józef Cichowlas. Dokonano wyboru czterdziestu dwóch delegatów na Wojewódzką Konferencję Sprawozdawczo-Wyborczą. W dzielnicy Jeżyce I sekretarzem Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej wybrany został ponownie Wiesław Siwiński. Uczestniczył wojewoda poznański Stanisław Cozaś. Wybrano czterdziestu jeden delegatów na Wojewódzką Konferencję Siprawozdawczo- Wyborezą. Podpisano protokół VIII posiedzenia Polsko-Jugosłowiańskiej Komisji Mieszanej do spraw Turystyki. Ze strony polskiej dokument podpisał dyrektor generalny Centrali Turystycznej "Orbis" - Zygmunt Makowski, zaś ze strony jugosłowiańskiej wiceminister Związkowego Sekretariatu Rynku i Spraw Ogólnospołecznych - Milan Mazi.

W Muzeum Narodowym otwarto retrospektywną wystawę - ,,35 lat malarstwa w Polsce Ludowej". Zgromadzono przeszło czterysta obrazów stu dziesięciu twórców. 15.11. W Pałacu Działyńskich odbyła się konferencja naukowa na temat społeczno-politycznej, naukowej i gospodarczej funkcji archiwów. W salonie Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania otwarto wystawę "Poznan w dokumentacji technicznej". Rozpoczęło działalność Pogotowie Techniczne przy Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (usuwanie awarii instalacji centralnego ogrzewania, wodociągów i kanalizacji) . 18.11. Obradowała Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w dzielnicy Wilda. W obradach uczestniczył sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Bogdan Waligórski. I sekretarzem Komitetu Dzielnicowego został ponownie Kazimierz Widerski. Dokonano także wyboru dwudziestu ośmiu delegatów na Wojewódzką Konferencję Sprawozdawczo- Wyborczą.

Obradowała także Konferencja Sprawozdawczo- Wyborcza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w dzielnicy N owe Miasto. U czestniczyła sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Maria Rynkiewiez. Dokonano wyboru nowego Komitetu Dzielnicowego, na czele którego stanął ponownie Bogdan Sajna. Dzielnicę Nowe Miasto na Konferencji Wojewódzkiej reprezentować będzie trzydziestu pięciu delegatów. Obradowała Konferencja w dzielnicy Stare Miasto. Uczestniczył sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Józef Świtaj. I sekretarzem Komitetu Dzielnicowego wybrano ponownie Włodzimierza Kowalskiego. Dokonano również wyboru siedemdziesięciu delegatów na Konferencję Wojewódzką.

W Osiedlowym Domu Kultury "Orbita" urządzono "Wieczór meksykański".

Od lewej: Wiesław Komasa (Madejski), Jerzy Kamieński (Nawrocki), Bolesław Idziak (Skibiński), Rajmund J akubowicz (Byszewski) 17.11. W Teatrze N owym odbyła się premiera przedstawienia Wierne blizny. Adaptacji na scenę swojej powieści pod tym samym tytułem dokonał Jerzy Grzymkowski. Przedstawienie reżyserowała Izabella Cywińska, a scenografię projektował Wacław Kula. Muzyka Andrzeja Głowińskiego. W premierowej obsadzie grali: Wiesław Komasa (Madejski), Lech Łotocki (Miki), Leszek Dąbrowski (Juszczak), Jacek Różański (Zacharuk), Edmund Pietryk (Kopeć), Zbigniew Grochal (Lewkowicz), Andrzej Lajborek (W achowiak), Marian Pogasz (Zwoliński), Michał Kula (Krzywda), Michał Grudziński (Żmijewski), Urszula Lorenz (Żmijewska), Sława Kwaśniewska (Kobieta), Paweł Hadyński (Oprawca Kopcia), Marian N owakowski (Konarski), Bożena J aniszewska <Konarska), Jerzy Kamieński (N awrocki), Bolesław Idziak (Skibiński), Rajmund Jakubowicz (Byszewski), Stefan Czyżewski (Roman), Barbara Drogo

Wydarzenia w Poznaniu (17-19. 11)rób (Żona Romana), Wanda Ostrowska (Sekretarz), Hanna Kulina (Żona Mikiego), Edward Warzecha (Sekretarz Komitetu Zakładowego). W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył sie 165 Koncert Poznański. Orkiestrą Filharmonii Poznańskiej dyrygował Jerzy Salwarowski. Solistką była pianistka Halina Czerny-Stefańska. W Białej Sali Urzędu Miejskiego odbył się recital wokalny Adeli Stalte (»opran) z Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Akompaniował Andrzej Tatarski. W Klubie Biura Wystaw Artystycznych odbył się koncert Helmuta Nadolskiego.

W wieku osiemdziesięciu dwóch lat zmarł Józef Grosmann, działacz oddziału wielkopolskiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, laureat Nagrody Kulturalnej Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego za r. 1%7, udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 18.11. Obradował III Zjazd Polskiego Towarzystwa N eofilologicznego poprzedzony sympozjum na temat nauczania języków obcych w szkole średniej.

Jubileusz osiemdziesięciolecia urodzin Józefa Nawrockiego, zasłużonego pedagoga, kierownika pierwszej szkoły podstawowej otwartej w nie wyzwolonym jesz

cze Poznaniu w 1945 r. przy ul. Jarochowskiego l. # Zespół Pieśni i Tańca "Wielkopolska'''' pod kierownictwem Romana Matysiaka powrócił z podróży artystycznej do Republiki Federalnej Niemiec. Koncertował dziewięciokrotnie, m. in. we Frankfurcie nad Menem i Hannoverze. W Teatrze Polskim odbyła się akademia z okazji siedemdziesięciolecia Wojewódzkiego Zrzeszenia Prywatnego Handlu i U sług. 19.11. W sali widowiskowej Domu Kultury "Stomil" odbyła się inauguracja XIII Dekady Książki Społeczno- Politycznej "Człowiek - Świat - Polityka". Wykład pt. Polska w hitlerowskich planach agresji wygłosił prof. dr Antoni Czubiński. Dekoracji zasłużonych propagatorów książki społeczno-politycznej Odznakami Honorowymi Miasta Poznania i "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego" dokonała sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Maria Rynkiewicz. Członkowie Wojewódzkiego Zespołu Poselskiego i Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej spotkali się na wspólnym posiedzeniu. Obradom przewodniczył I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej J-erzy Zasada. W obecności sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Czesława Gałgana oraz przedstawicieli wojewódzkiego i miejskiego wydziałów kultury i sztuki w Pałacu Kultury otwarto wystawę fotogramów pl. "Ludzie rolnictwa wielkopolskiego" . W sali Odrodzenia Poznańskiego Ratusza odbył się koncert Wiedeńskiego Chóru im. Arnolda Schoenberga pod dyrekcją Erwina G. Ortnera. Członkowie Klubu Publicystów Ekonomicznych Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich spotkali się z sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdanem Waligórskim.

W Szpitalu Wojskowym przy ul. Grunwaldzkiej odbyło się uroczyste zebranie Zarządu Wojewódzkiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację i Wojewódzkiej Komisji Zdrowia Zarządu Wojewódzkiego. Dr Longin Klichowski mówił o pracy Szpitala Przyfrontowego w 1945 r. W księgarni Ośrodka Rozpowszechniania Wydawnictw Polskiej Akademii Nauk przy ul. Mielżyńskiego otwarto wystawę wydawnictw Węgierskiej Akademii Nauk.

o godz. 14.00 na dworcu głównym, wykoleił się wagon pociągu towarowego l uszkodzi! słup trakcyjny, co doprowadziło do zerwania sieci elektrycznej. Perony 4, 5, 6 i 7 i y ły nieczynne. 10.11. Konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu , minister pełnomocny Nikołaj Gusjew wziął udział w wieczornicy w Zjednoczonych Zakładach Elektrochemicznych "Centra" z okazji rocznicy Rewolucji Październikowej.

W Muzeum Narodowym przy al. Marcinkowskiego zaprezentowano najciekawsze z zakupionych ostatnio zabytków sztuki rzemieślniczej. BTygady Zakładu Sieci Cieplnych dokonały w godzinach południowych spięcia nowej magistrali ciepłowniczej z istniejącą siecią w pierścień obejmujący Winogrady ulicami N aramowicką i Obornicką.

Odbyło się uroczyste spotkanie z okazji trzydziestolecia państwowego arbitrażu gospodarczego. Wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski udekorował zasłużonych pracowników Okręgowej Komisji Arbitrażowej Odznakami Honorowymi Miasta Poznania i "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego". Około godz. 14.00 przywrócono normalny ruch pociągów na poznańskim dworcu głównym. III giełda samochodowych części zamiennych w gmachu zarządu przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej przy ul. Towarowej. W Domu Kultury Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" otwarto wystawę malarstwa Sylwestra Leśniewskiego, łl.ll. W obchodzącej 60 rocznicę istnienia Akademii Wychowania Fizycznego rozpoczęły się obrady Kongresu Naukowego Kultury Fizycznej i Sportu. W obradach uczestniczyli kierownicy wydziałów Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej: Organizacji Społecznych Sportu i Turystyki - Jerzy Kuberski oraz Nauki i Oświaty - J arema Maciszewski, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego · - Jerzy Zasada, przewodniczący Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu Marian Renke i prezydent Poznania Władysław Sleboda, przedstawiciele ministerstw, Centralnej Rady Związków Zawodowych i organizacji młodzieżowych, Polskiej Akademii Nauk, trenerzy oraz prezesi klubów sportowych. Po powitaniu zebranych przez wiceprzewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu Bogusława

Rybę głos zabrali Jerzy Kuberski l Władysław Sleboda. W dwudziestolecie działalności Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych rozpoczął się V Ogólnokrajowy Zjazd Towarzystwa. Przybyli kierownik Wydziału Nauki i oświaty Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej J.arema Maciszewski, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Józef Świtaj, wiceprezydent Poznania Zbigniew Kmieciak i przewodniczący Kolegium Rektorów prof. dr hab. Benon Miśkifewicz. Józef Świtaj udekorował politologów wysokimi odznaczeniami państwowymi: Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski: Czesława Mojsiewicza, Kazimierza Opałkę. i Jerzego Wiatra; Krzyżem Kawalerskim - Artura Bodnara. Działalności Poznańskiej Komisji Dobrego Porządku (1779 -1979) pOSWlęcona została wystawa, której otwarcie nastąpiło w salach Ratusza Poznańskiego. W Operze Poznańskiej partię Scarpia w operze Tosco Puccniego śpiewał gościnnie Jerzy Kulesza (Warszawa). ' W auli Zespołu Szkół Muzycznych przy ul. Solnej odbył się koncert wokalistek holenderskich Sarah Koleń i Ann Blanson.

;.11. W Miejskiej Bibliotece Publicznej łm.

Edwarda Raczyńskiego odbył się czwartek literacki z udziałem krakowskiego poety i prozaika Jalu Kurka. W drugim dniu obrad, uczestnicy I Kongresu Naukowego Kultury Fizycznej i Sportu dyskutowali w sekcjach na temat znaczenia rehabilitacji, rekreacji, wychowania fizycznego i sportu. W godzinach popołudniowych odbyło się walne zgromadzenie delegatów na V Zjazd Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. W czasie obrad, którym przewodniczył prof. dr hab. Zygmunt Rybicki rektor U niwersytetu Warszawskiego wybrano nowe władze Towarzystwa. Prezesem Zarządu Głównego wybrano prof. dra hab. Artura Bodnara , dyrektora Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektora Centralnego Ośrodka Metodycznego Nauk Politycznych. Pierwszym wiceprezesem został prof. dr hab. Czesław Mojsiewicz,

Wydarzenia u) Poznaniu (22-26.11)

zastępca dyrektora do spraw naukowych Instytutu Nauk Politycznych U niwersytetu im. Adama Mickiewicza. 23.11. Sesja Miejskiej Kady Narodowej poświęcona rejonom peryferyjnym miasta. Obradom przewodniczył sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Józef Świtaj.

W sali wykładowej Zakładu Anatomii Patologicznej kierownik Wydziału N auki i Oświaty Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej J arema Maciszewski spotkał się z profesorami i studentami Akademii Medycznej.

VaiMHi * "'Hin B B I B ] »

Spa ujutu

W Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyła się z udziałem kierownika Wydziału N auki i Oświaty Komitetu Centralnego J aremy Maciszewskiego, sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Józefa Swatają oraz wiceministra nauki, szkolnictwa wyższego i techniki - Stanisława Czajki, środowiskowa narada kierowniczego aktywu uczelni wyższych, oddziału Polskiej Akademii Nauk i instytutów resortowych oraz przemysłowych instytutów naukowo-badawczych poświęcona ocenie realizacji badań naukowych w Planie Pięcioletnim 1976 -1980 oraz perspektywom nauki w świetle Wytycznych na VIII Zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert symfoniczny Orkiestry Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Stefana Marczyka. Solistą był Andrzej Tatarski (fortepian).

Rozpoczął się XIV Ogólnopolski Zlot Przewodników Turystyki Górskiej Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego. Rozpoczął się III Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. W obradach uczestniczyło prawie siedemset osób. W holu Pałacu Kultury zaprezentowano elektroniczny sprzęt kardiologiczny produkowany przez czołowe firmy świata. Przybyła pięcioosobowa delegacja Powszechnej Federacji Związków Zawodowych Iraku. W Osiedlowym Klubie "Pod Lipami"

otwarto wystawę plakatu i rysunku Edwarda Lutczyna. 24.11. Uroczyste spotkanie pracowników* zakładów graficznych z okazji jubileuszu trzydziestolecia Domu Drukarza. W imieniu Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej - serdeczne życzenia dalszych sukcesów W krzewieniu działalności na rzecz środowiska poligraficznego przekazał kierownik Wydziału Pracy Ideowo- Wychowawczej Marian Jakubowicz. W części artystycznej wystąpiła Sława Przybylska oraz artyści scen poznańskich. Spotkanie poprzedziło otwarcie dwóch wystaw - akwarel Władysława Burchardta, retuszera offsetowego z Bydgoszczy oraz prac fotograficznych nadesłanych na ogólnopolski konkurs drukarzy pl. "J aka jesteś moja Ojczyzno". Przebywała w Poznaniu delegacja zarządu europejskiej organizacji kombatanckiej - F6deration des Combattants Al li e s en Europę z prezesem Federacji - gen. Pawłem Poziemskim. Delegacja złożyła hołd poległym o wyzwolenie Poznania w 1 5 r. wiązanką kwiatów' na Cytadeli. Odwiedziła także teren b. obozu karno-śledczego w Zabikowie. W Osiedlowym Domu Kultury "N a Skarpie" otwarto doroczną wystawę kanarków. W Operze Poznańskiej partię Rudolfa w op. Cyganeria Pueciniego śpiewał gościnnie Zdzisław Nikodem (Warszawa). 25.11. Rozpoczęły się obchody trzydziestopięciolecia Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego.

Odbyła się przysięga wojskowa podchorążych ł żołnierzy służby zasadniczej A W Pałacu Kultury rozpoczął obrady III Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Podczas Zjazdu wygłoszono ok. dwustu referatów. Imprezą towarzyszącą obradom był pokaz najnowszej aparatury kardiologicznej i środków leczniczych stosowanych w chorobach serca. Z transportu zwierząt dla poznańskiego ogrodu zoologicznego zbiegł renifer. Ujęto go na dziedzińcu Szkoły podstawowej Nr 77. 26.11. W Domu -Technika rozpoczęło się drugie krajowe sympozjum na temat "Informacja naukowa w procesie wdrożeniowym" . Jubileusz dwudziestolecia działalności Zespołu Szkół Budownictwa. im. Ludwika Waryńskiego. Podczas akademii Zespołowi -jubilatowi wręczono sztandar ufundowany przez Poznańskie Zjednoczenie Budownictwa. Młodzież złożył» ślubowanie. Kierownik Wydziału Nauki

111;

· Łuczak

Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Filipiak dokonał otwarcia Izby Pamięci. W Domu Technika rozpoczęły się IV Poznańskie Dni Jakości.

W Domu Przyjaźni "Trojka" rozpoczął się cykl imprez "Rataje poezją pisane" , z okazji dwudziestopięciolecia pracy twórczej mieszkanki Osiedla Lecha, poetki Łucji Danielewskiej. 47.11. W kinie "Gwiazda" rozpoczął się przegląd filmów społeczno-politycznych. Około godz. 10.50 na tramwaj linii ,,8", stojący na przystanku przy ul. Fredry najechała "siedemnastka". Wskutek zde/ rżenia dziesięciu pasażerów obu pojazdów zostało rannych i musiało skorzystać z pomocy lekarskiej. W Domu Technika otwarto wystawę osiągnięć Fabryki Aparatury i Urządzeń Komunalnych "Fowogaz" w Pniewach.

W hotelu "Merkury" przyjęto milionowego gościa od momentu otwarcia w 1964 r. Okazał się nim Mund Hammer właściciel firmy "Domino" z Nowego Jorku, który przybył do Poznania w interesach. Uroczystość uhonorowania gościa kwiatami l przepasania pasem słuckim odbyła się w recepcji hotelu. 88.11. W Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego odbyła się konferencja popularnonaukowa na temat osiągnięć Szkoły w trzydziestopięcioleciu. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbyła się akademia. Przybyli na nią przedstawiciele * władz politycznych i administracyjnych z sekretarzem Komitetu W6jew&dzkiego

Polskiej Zjednoczonej Partii Robotnic ze} i Czesławem Gałganem.

W Pałacu Działyńskich odbyła się sesja Oddziału Polskiej Akademii Nauk poświęcona problemom rolnictwa w badaniach naukowych. Skrzypek Igor Chaczbabian i pianistka Lucyna Poradowska byli wykonawcami koncertu Estrady Kameralnej w siedzibie Poznańskiego Towarzystwa M uzycznego im. Henryka Wieniawskiego przy ul. Swiętosławskiej 7. W Klubie "Złotej Jesieni" na Osiedlu Powstań Narodowych odbyło się spotkanie czternastu par z trzydziestopięcioletnim stażem małżeńskim. 29.11. Odbyło się posiedzenie plenarne Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii [Robotniczej, na którym zatwierdzono materiały na Wojewódzką Konferencję Sprawozdawczo-Wyborczą.

Obradom przewodniczył I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Zasada. W Instytucie Nauk Politycznych U niwersytetu im. Adama Mickiewicza odbyło się Ogólnopolskie Seminarium Niemcoznawcze. Rozpoczęły się ohrady Sądu VII Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego im. Jana Spychalskiego pod przewodnictwem Kiejstuta Bereźnickiego.

>W Domu Technika odbyło się podsumowanie obchodów Międzynarodowego i Roku Dziecka przez spółdzielczość pracy. Wręczono nagrody i dyplomy dzieciom-laureatom konkursów rysunkowych pn. "Jak żyć będą w roku 2000" i "Pięknymi barwami malowana jest nasza Ojczyzna i dzieciństwo nasze". W Klubie "Mozaika" otwarto wystawę pokonkursową.

HHHHi

W wieku siedemdziesięciu dziewięciulat zmarł Władysław Kwaśnik dyrektor

Wydarzenia w Poznaniu (29.11 - 1.12)

Technikum Ekonomicznego dla Dorosłych w latach 1958 - 1%9, nauczyciel w szkołach poznańskich od 1921 r.; udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Klub Fotograficzny "Monokl" przy Pałacu Kultury udostępnił wystawę pl. -Dzień powszedni. Prezenterami zdjęć byli członkowie Grupy Fotograficznej "Oczy" z Żyliny (Czechosłowacja).

W Klubie Empiku na Osiedlu Piastowskim zakończyły się imprezy pn. "Rataje poezją pisane". 310.11. Odbyło się międzynarodowe sympozjum poświęcone aerosoloterapii w pulmonołogii. Dwudziestoletnią działalność zamknęła Krajowa Spółdzielnia Komunikacyjna.

Odbyła się narada aktywu partyjnego i gospodarczego z wszystkich gmin i przedsiębiorstw rolnych oraz przemysłu rolno-spożywczego i instytucji usługowych. Przewodniczył sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Czesław Gałgan. Jury VII Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego im. Jana Spychalskiego pod przewodnictwem Kiejstuta Bereźnickiego ogłosiło wyniki konkursu: I nag "odę przyznano Danucie Waberskiej (Poznań). Dwie II nagrody otrzymali: J acek Gulczyński <Poznań) i Jacek Rykała (Sosnowiec). Trzy III nagrody otrzymali: Bogdan Wegner (Poznań), Adam Wsiołkowski (Kraków) i Anna Sołecka (Gdańsk). Wyróżnienia otrzymali: Jacek Bigoszewski (Łódź), Andrzej Wieczorek (Poznań), Marian Michalik (Częstochowa), Emilia Piekarska-Freudenreich (Warszawa), Jacek R. Kowalski (Toruń), Lech Ratajczyk (Poznań), Anna Trochim (Warszawa), Robert Mroczyński (Wrocław), Jan Sołecki (Gdańsk), Anna Smidowicz (Gdynia). W "Odwachu" otwarto wystawę czechosłowackiego plakatu politycznego, zorganizowaną przez Muzeum Ruchu Robotniczego w Brnie i Muzeum Historii Ruchu Robotniczego im. Marcina Kasprzaka.

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert Poznańskiej Orkiestry Kameralnej. Soliści: Zbigniew Słowik (skrzypce), Mieczysław Koczorowski (obój), Ewa Mielczarek-Poprawa (klawesyn) .

Rozstrzygnięcie ogólnopolskiego konkursu otwartego na opracowanie projektu koncepcyjnego urbanistyczno-architektonicznego zespołu mieszkaniowo-usługowego "Gospoda Targowa". Na konkurs nadesłano trzydzieści osiem

prac. Sąd konkursowy pod przewodnictwem nagra inż. arch. Jacka Jedynaka przyznał I Nagrodę pracy Nr 31 nadesłanej przez architektów warszawskich Jacka Michalskiego i Jerzego Szczepanika- Dzikowskiego. (Współpraca: Grzegorz Kepler i Zbigniew Kowalkowski).

W Alei Zasłużonych na Cmentarzu Komunalnym w Junikowie odbył się pogrzeb działacza ruchu robotniczego Szczepana Mamuńskiego.

1.12. Jubileusz szesćdziesięciolecia Opery Poznańskiej. Z dniem l grudnia 1979 r. poznańskiej placówce operowej przywrócono nazwę Teatru Wielkiego. Akt o ponownym nadaniu tego zaszczytnego miana odczytał przed przedstawieniem Halki Stanisława Moniuszki dyr. Mieczysław Dondajewski. Następnie stanął za pulpitem dyrygenckim, by poprowadzić uroczyste przedstawienie. W partii tytułowej śpiewała Barbara Zagórzanka. Na przedstawienie przybyli m. in.: zastępca kierownika Wydziału Kultury Komitetu Centralnego Polskiej Zjedno

czoneJ Partii Robotniczej Krzysztof Kostyrko i przedstawiciele wojewódzkich władz polityczno-administracyjnych» · Obecny był konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu, minister pełnomocny Nikołaj Gusjew. Gorąco powitano Karola Urbanowicza, który śpiewał w inauguracyjnym przedstawieniu Halki w 1919 r. W foyer i palarni obejrzeć można było ekspozycję projektów scenograficznych oraz plakatów niektórych dzieł wystawianych w Operze w latach powojennych. W godzinach przedpołudniowych w sali Marmurowej Pałacu Kultury dyr. Mieczysław Dondajewski dokonał otwarcia wystawy dokumentalnej pl. ,,60 lat Opery Poznańskiej". Przybyli sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Maria Rynkiewicz, wicewojewoda Romuald. Zysnarski oraz soliści Teatru Wielkiego.

W sali "Empiku" otwarto wystawę exlibrisu o tematyce muzycznej ze zbiorów Feliksa Wagnera.

Fabrykę Samochodów Rolniczych "Polmo" opuścił dwudziestopięciotysięezny tarpan. Prowadził go monter Jan N owak. W Poznańskim Teatrze Lalki i Aktora (Scena Marcinek) odbyła się premiera Ludowej Szopki Polskiej w opracowaniu Henryka Jurkowskiego. Reżyserował Stanisław Ochmański, scenografia - Wacław Kondek, muzyka - Bogumił (Pasternak. W obsadzie premierowej grali; Jerzy Goldbeck (Kolędnik I; Hetman; Doktor), Bogdan Wąsiel (Bartek; Kolęd

8 Kronika m. Poznania z. Sit»

J13nik 11; Baltazar; Twardowski), Artur Szych (Pasterz I; Grabarz; Ambroży; Kolędnik III; Myśliwy), Andrzej Marciniak (Cygan; Herod), Ewa Darulewska (Anioł), Henryk Dąbrowski (Kasper; J ózef; Grześ; Pielgrzym), Maciej Lejman (Melchior; Pasterz II; Turoń; Rabin; Bernardyn), Wanda Łobodzińska (Diabeł), Irena Śleszyńska-Borowlec (Najświętsza Panna), Violetta Bokota (Niedźwiedź), Krystyna Cyseiwska (Smierć; Czarownica) .

Uroczystości barbórkowe w Wielkopolskich Zakładach Gazownictwa i Górnictwa N afty i Gazu. Uczestniczyli w nich sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Waligórski i wicewojewoda poznański Ryszard Cmielewski. Przemawiał dyrektor Zakładów Henryk Dziaczkowskd. Trzydziestu wyróżniających się pracowników udekorowano odznaczeniami państwowymi, resortowymi i regionalnymi, a szesnastu otrzymało stopnie górnicze i listy pochwalne. Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski udekorowano Eugeniusza Gdułę, Tadeusza Kuliberdę, Wiesława Lindnera i Zygmunta Orcholsklego.

W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarto doroczną wystawę Sekcji Przyrodniczo-Krajoznawczej pl. "Krajoznawstwo". W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się la5 Koncert Poznański orkiestry symfonicznej Filharmonii Poznańskiej pod gościnną dyrekcją Gerta Bahnera (Niemiecka Republika Demokratyczna). Solistką była Elżbieta Tarnawska (fortepian).

Chór Chłopięcy Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Stefana Stuligrosza udał się w podróż artystyczną do Bułgarii. 2.12. Przed południem w parku na Cytadeli pracowali w czynie społecznym słuchacze Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego i Szkoły Oficerów Rezerwy. W sali Białej Urzędu Miejskiego odbył się recital chopinowski E:żbiety Tar/ nawskiej (fortepian). B<:oyt£cje - Olgierd Łukaczewicz. Pclski Teatr Tańca - Balet Poznański pod kierownictwem Konrada Drzewieckiego wyjechał na gościnne występy do Czechosłowacji. Wydarzenia Iv Poznaniu (3-6.12)

S.12. W sali Białej Urzędu Miejskiego odbyło się spotkanie z pracownikami Teatru Wielkiego. Przybyli m. in. minister kultury l sztuki Zygmunt N ajdowski, zastępca kierownika Wydziału Kultury Komitetu Centralnego Polskiej zjednoczonej Partii Robotniczej Krzysztof Kostyrko oraz I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Zasada. Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski udekorowani zostali: Czesława Bełkowska, Mieczysław Dondajewski, Antonina Grzegorzewska, Bolesław Hypki, Józef Katin, Jadwiga Musielewska i Stanisław Zawendowski. W imieniu wyróżnionych podziękował Mieczysław Dondajewski. W siedzibie Poznańskiego Teatru Muzycznego odbyła się akademia z okazji sześćdziesięcioleoia Akademickiego Związku Sportowego. Przybyli na nią przedstawiciele władz z sekretarzem Kdmitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Józefem Switajem i wiceprezydentem Poznania Andrzejem Wituskim. Sztandar Związku udekorowany został Odznaką Honorową "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego" . W Domu Kultury "Na Skarpie" Studio Teatralne Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Młodych" wystąpiło z premierą Wybranych scen z życia miłosnego "według etiud i humoresek Pierre Cami.

Aktorami byli studenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Reżyserował Michał Wieczorek.

W kinie "Pałacowym" rozpoczęła się dekada fabularnych filmów społeczno-politycznych.

4.12.0 godzinie 7.00 rano nad Poznaniem przeszła burza z deszczem.

PPM W

W sali Białej Urzędu Miejskiego odbyło się spotkanie z okazji osiemdziesięciolecia urodzin i pięćdziesięciolecia pracy twórczej rzeźbiarza Bazylego Wojtowicza, autora m. in. płaskorzeźby ha pomniku Bohaterów na Cytadeli i pomnika Adama Mickiewicza. Artystę w

obecności prezydenta Poznania Władysława Slebody sekretarz Komitetu - Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Maria Rynkiewicz udekorowała Orderem Sztandaru Pracy U ki. W Muzeum Rzemiosł Artystycznych na Górze Przemysława otwarto wystawę prac artysty, wykonanych głównie w brązie i gipsie. Podczas otwarcia reKtor Państwowej Wyższej/ Szkoły Sztuk Plastycznych Antoni Zydroń wręczył Bazylemu Wojtowiczowi medal Scholae Bene Merius.

mmmM

W wieku czterdziestu sześciu lat zmarł Śmiercią tragiczną solista baletu Teatru Wielkiego Edmund Koprucki. Od 1958 r.

tańczył wiele pierwszoplanowych ról. 5.12. Akademia Rolnicza nadała doktorat honoris causa wybitnemu uczonemu w dziedzinie hodowli roślin i nasiennictwa ogrodniczego - prof. drowi hab. Jerzemu Korohodzie. Działalność uczonego przedstawił prof. dr hab. Tadeusz Hołubowicz, aktu nadania tytułu dokonał w imieniu 1 - senatu uczelni prof. dr hab. Zbigniew Borna.

Odbyło się walne zebranie poznańskiego oddziału Związku Ociemniałych Żołnierzy PRL. W czasie zebrania sztandar organizacyjny udekorowano Odznakami Honorowymi Miasta Poznania i "Za zasługi w rozwoju województwa poznań, skiego". Na czele zarządu stanął ponownie Antoni Niewiada. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się recital fortepianowy radzieckiego pianisty Grigorija Sokołowa. W sali sportowo-widowiskowej "Arena" rozpoczęły się występy kijowskiego music- hallu AZ programem Rewia miłości. 6.12. W auli Zespołu Szkół Muzycznych przy ul. Solnej odbyła się uroczystość dekoracji Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Bolesława Krysiewicza Orderem Sztandaru Pracy II ki. Dekoracji dokonał I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada w obecności wojewody poznańskiego Stanisława Cozasia, przedstawicieli świata nauki, lekarzy, organizatorów służby zdrowia. Za "wysokie odznaczenie podziękowała w imieniu pracowników Szpitala dr Barbara Łożyńska. Spotkanie przedstawicieli władz administracyjnych Poznania z pracownikami Poznańskiego Wydawnictwa Prasowego.

Wiceprezydent Poznania Andrzej Wituski udekorował osiem osób Srebrnymi i Brązowymi Krzyżami Zasługi. W przeddzień II Wojewódzkiej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej odbyło się w sali Białej Urzędu Miejskiego spotkanie działaczy młodzieżowych, podczas którego kilkudziesięciu aktywistów otrzymało odznaczenia państwowe, regionalne i organizacyjne. Gratulacje składał sekretarz Komitatu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Józef Scibisz. Obecny był prezydent Poznania Władysław Sleboda. W Pałacu Kultury odbył się koncert dla delegatów. Młodzieżowa Wszechnica Dziennikarska wydała jednodniówkę pl. "Oblicza". Przedstawieniem opery Wagnera Lohengrln w Teatrze Wielkim dyrygował gościnnie Roland Wambeek (Niemiecka Republika Demokratyczna).

7.12. II Wojewódzka Konferencja Sprawozdawczo- Wyborcza Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej . Uczestniczyli m. in. sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Waligórski, prezydent "Poznania Władysław Sleboda, wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Związku Jerzy Górski. W obradach uczestniczyły delegacje związków młodzieży z Charkowa, Brna i Plowdiw.' Konferencja dokonała wyboru nowych władz wojewódzkich. Przewodniczącym wybrano ponownie Tadeusza Kurasia. Rozpoczęły się obrady sesji muzykologów* poświęcone problemom muzyki dawnej. W Domu Technika odbyła się konferencja szkoleniowa na temat sposobów posadawiania obiektów na gruntach słabych. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert symfoniczny orkiestry Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Krzysztofa Missony. Solistą był pianista francuski Cyprien Katsaris.

8"

"" -

JURCZAK-ŚWITKA MALARSlWO

W "Arsenale" otwarto wystawę malarstwa i rysunku Dobrochny Jurczak-Switki.

Rozpoczęła się ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana z okazji jubileuszu pięćdziesięciolecia pracy naukowej prof. dr hab. Marii Frankowskiej. Omówiono m. in. zagadnienia związane z wynikami badań nauki polskiej w Meksyku. Tegoż dnia odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Rady Naukowej Instytutu Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk, podczas którego omówiono osiągnięcia jubilatki jako etnologa, amerykanisty i religioznawcy.

8.12. Odbyły się uroczystości żałobne J erzego Mańkowskiego. Przy trumnie pisarza wystawionej w' holu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Edwarda Raczyńskiego warty zaciągnęli przedstawiciele władz z sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Marią Rynkiewicz, literaci, dziennikarze, działacze kultury. Zmarłego pożegnał prezes poznańskiego oddziału Związku Literatów Polskich Czesław Chruszczewski. Jerzy Mańkow

Wydarzenia w Poznaniu (8-10.12)ski udekorowany został pośmiertnie Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Pochowany został w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Komunalnym w J unikowi e . U roczyste posiedzenie z okazji sześćdziesięciolecia Aeroklubu Polskiego w Poznaniu (nazwa historyczna), na które przybyli: kierownik Wydziału Organizacji Społecznych, Sportu i Turystyki Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Kuberski, dowódca Wojsk Lotniczych gen. dyw. pilot Tadeusz Krepski, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Józef Scibisz. iReferat pl. "Wkład Aeroklubu PRL w patriotyczne wychowanie młodzieży" -wygłosił Józef Sobieraj. Jubileuszowe spotkanie zakończył koncert w wykonaniu Zespołu Estradowego Wojsk Lotniczych "Eskadra". 9.12. Zakończyła się XIII Ogólnopolska Sesja Muzykologiczna na temat przedmiotu badań muzykologicznych i problematyki wykonawczej muzyki dawnej. W Teatrze Wielkim odbyła się premiera opery Karola Szymanowskiego Król Roger (Pasterz) przygotowana muzycznie przez Wojciecha Michniewskiego, w reżyserii Macieja Prusa, scenografii Sławomira Dębosza, choreografii Henryka Konwińskiego. W premierowej obsadzie śpiewali: Janusz Temnicki (Roger II, król Sycylii), Barbara Mądra (Roksana), Adam Wiśniewski (Edrisi, mędrzec arabski), Marek Bieniaszewski (Pasterz), Andrzej Kizewetter (Archiereios), Zofia Baranowicz (Dyakonissa).

Janusz Temnicki (Roger II, król Sycylii)

Od lewej: Leszek Teleszyński, Grażyna Barszczewska, Barbara Wrzesińska i Ryszard Barycz

10.12. Scena Inicjatyw Estrady Poznańskiej w sali przy ul. Masztalarskiej przygotowała inscenizację dramatu Stanisława Przybyszewskiego Śnieg w reżyserii Marka wilewskiego. Wykonawcami byli akjorzy warszawscy i krakowscy: Grażyna Barszczewska, Ryszard Barycz, Leszek Teleszyński, Barbara Wrzesińska.

Scenografię projektował Marek Grabowski, a muzykę skomponował Aleksander Maliszewski.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej im.

Edwarda Raczyńskiego otwarto wystawę pl. "Igraszki nie tylko kabaretowe" (broszury, afisze, plakaty, fotogramy) ze zbiorów warszawskiego bibliofila Rudolfa Gołębiowskiego. W Domu Przyjaźni "Trojka" odbyło się zakończenie konkursu "Czy znasz literaturę radziecką?". Nagrodę specjalną otrzymał Zespół Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta.

Bawiąca w Poznaniu delegacja Akadem! Nauk Społecznych Komitetu Centralnego Niemieckiej Socjalistycznej Partii Jedności (Niemiecka Republika Demokratyczna) z Hansem G. Schulze na czele została przyjęta przez sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Józefa Switają. W Politechnice Poznańskiej odbyła się konferencja nt. samorządności studentów oraz ich udziału w dydaktyce, wychowaniu i badaniach naukowych. W Pałacu Kultury podsumowano wyniki konfrontacji placówek upowszechniania kultury za lata 1978 -1979, działających pod egidą Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych. W spotkaniu uczestniczyli kierownik Wydziału Pracy Ideowo-Wychowawczej Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Marian J akubowicz i wice

wojewoda poznański Romuald Zysnarski. Równocześnie zainaugurowano II Przegląd Aktywności Kulturalnej Ludzi Pracy "Człowiek - Praca - Twórczość".

W "Arsenale" otwarto wystawę prac czternastu norweskich ceramików. W tym samym dniu otwarto także wystawę, malarstwa Michała Hirscha i Andrzeja Popiaka. W hali Nr 9 Międzynarodowych Targów Poznańskich rozpoczęły się targi przedmiotów używanych zorganizowane z inicjatywy redakcji magazynu ilustrowanego "Tydzień". 11.12. Doskonalenie pracy ideowo-wyehowawczej w środowisku studenckim było przedmiotem plenarnego posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego Socjalistycznego Związku Studentów Polskich, na którym obecny był przewodniczący Zarządu Głównego Stanisław Gabrielski. N a plenum przybył sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Józef Seibisz. W związku z przejściem dotychczasowego przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego J ózefa J anuszkiewicza do pracy w wojewódzkiej instancji partyjnej plenum zwolniło go z tej funkcji. Nowym przewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego wybrano Mirosława Słowińskiego. W Zakładach Teleelektroniczinych "Telkom- Teleifcra" o,dbyło się spotkanie, podczas którego I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Grunwald Józef Cichowlas wręczył siedemdziesięciu osobom legitymacje kandydackie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W sali Malinowej Pałacu Działyńskieh odbył się drugi koncert z cyklu "Prezentacj e". Wystąpili: kontrabasista Piotr Czerwiński (przy fortepianie Jan Poradowski) oraz solista Teatru Wielkiego bas Marian Kępczyński (akompaniował Jacek Polański).

Inauguracja XI Sezonu Oświatowego 1979/1980 w Muzeum Archeologicznym. W ramach cyklu " Przemy śl-Poznaniowi", dyrektor Muzeum Okręgowego w Przemyślu wygłosił odczyt na temat "Rola południowo-wschodniej Małopolski w kształtowaniu się państwa polskiego". Odbył się koncert Kapeli Ludowej z Bachorza l Kapeli Ludowej z Sdedliczki. Otwarto wystawę pl. Najcenniejsze za

bytki Muzeum Okręgowego w Przemyślu. Chór Chłopięcy Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Stefana Stuligrosza powrócił z podróży artystycznej do Bułgarii. Poznański Teatr Lalki i Aktora pod kierownictwem Wojciecha Wieczorkiewicza powrócił z podróży artystycznej do Stanów Zjednoczonych Ameryki Płn., Kanady i Meksyku. Wystawiano Tygryska Hanny Januszewskiej w języku angielskim i hiszpańskim. Przedstawienia obejrzało 25 000 widzów. Grano trzydzieści siedem razy m. in. w Buffalo A Detroit, Toronto i Mexico City.

W wieku osiemdziesięciu jeden la t zmarł artysta-plastyk Lucjan Kintopf, b. profesor Poznańskiej i Łódzkiej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych, dziekan« Wydziału Architektury Wnętrz.

12.12. Pierwsze telefony zainstalowano na Osiedlu Czecha w N owej Dzielnicy Mieszkaniowej "Rataje". W przeddzień Wojewódzkiej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej Polskiej Zjednoczonej Pa'rtii Robotniczej! odbył się w Teatrze Wielkim koncert dedykowany przodownikom pracy województwa poznańskiego. Wystąpili soliści Teatru Wielkiego: Edward Kmiciewicz, Józef Kolesiński, Antonina Kowtunow, Krystyna Kujawińska, Jerzy Kulczycki, chór i balet oraz orkiestra pod dyrekcją Mieczysława Dondujewskiego, a także Poznański Chór Chłopięcy pod dyrekcją Jerzego Kurczewskiego. Recytowali aktorzy scen poznańskich Raj [ - mund Jakubowicz i Helena Krause. W salonie Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania otwarto wystawę "Haft nasuwany i koronka artystyczna - »frywolitka«" . 18.12. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbyła się Wojewódzka Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Polskiej Zjednoczonej · Partii Robotniczej. Przybyli: członek Biura Politycznego, sekretarz Komitetu Centralnego Edward Babiuch, wiceminister obrony narodowej, generał broni Józef Urbanowicz, wiceminister energetyki i energii atomowej Lechosław Gruszczyński, wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu Wit Drapich, redaktor naczelny Polskiej Agencji Prasowej Janusz Roszkowski i zastępca kierownika Wydziału Przemysłu Lekkiego, Handlu i Spożycia Komitetu Centralnego Franciszek Kubiczek. Re'ferat sprawozdawczy wygłosił I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Zasada. Przemówienie wygłosił także Eó>

Wydarzenia w Poznaniu (13-14.12)

Mmmmamt ((8T

Aula Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza po rozpoczęciu obrad. Przemawia I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Parii Robotniczej Jerzy Zasadaward Babiuch. w czasie konferencji wybrano sześćdziesięciu dwóch delegatów na VIII Zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Wybrano nowe władze partyjne. Na pierwszym posiedzeniu plenarnym wyłoniono Egzekutywę, w skład której weszli: Józef Cichowlas, Stanisław Cozaś, Czesław Gałgan, Kazimierz Jankowski, Tadeusz Kuraś, · Edward Łukasik, , Jerzy Małecki, Zbigniew Mika, Benon Miśkiewicz, Franciszek N owak, Jan N owak, Feliks Piotrowski, Maria Rynkiewicz, Bolesław Szałek, Józef Scibisz, Władysław Sleboda, J ózet Świtaj, Bogdan Waligórski, Anna Wachowiak, Jerzy Zasada i Henryk Zaszkiewicz. Funkcję I sekretarza powierzono ponownie Jerzemu Zasadzie. Sekretarzami Komitetu Wojewódzkiego zostali: Czesław Gałgan, Maria Rynkiewicz, Józef Scibisz, Józef Świtaj i Bogdan Waligórski. Funkcję przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej powierzono Henrykowi Stachowi. Powołano także Wojewódzką Komisję Kontroli Partyjnej, której przewodniczącym został Franciszek N owak. Podczas przerw w obradach Edward Babiuch odebrał meldunki o realizacji Obywatelskiego Czynu Trzydziestopięciolecia. Pracownicy poznańskiego rejonu Polskich Kolei Państwowych wykonali prace wartości 4,5 miliona zł, zaś młodzież zrzeszoną w Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej przekroczyła zobowiązania w czynach społecznych i produkcyjnych o (IX) (XX) roboczogodzin i oddała 326 l krwi. Członek Biura Politycznego, sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Ba

biuch w towarzystwie wiceministra obrony narodowej gen. broni Józefa U rbanowicza odwiedził kadrę dowódczą wojsk lotniczych. Obecny był I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Zasada. W gmachu Zespołu Szkół Handlowych przy ul. Śniadeckich spotkali się wykładowcy, uczniowie, absolwenci. Przybyli także sekretarz Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej dzielnicy Grunwald - Stanisław Melnik oraz (wiceprezydent Poznania Łucjan Majewski. W uznaniu zasług w kształceniu młodzieży Zespół udekorowany został Odznaką Honorową "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego". Szczep Związku Harcerstwa Polskiego otrzymał' sztandar. Otwarto Izibę Pamięci Narodowej. W auli Zespołu Szkół Muzycznych przy ul. Solnej odbył się galowy koncert wieńczący dziesięciolecie społecznej pracy artystycznej dla Związku Harcerstwa Polskiego Jadwigi Gałęskiej - TriU.

Rozpoczęła się konferencja naukowa na temat planowania społecznego w zakładach pracy w praktyce krajów socjalistycznych. W konferencji uczestniczyli naukowcy z Bułgarii, Czechosłowacji, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Polski i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. W wieku pięćdziesięciu osmlU lat zmarł Leon Cichocki, zasłużony działacz poznańskiego sportu wioślarskiego, honorowy prezes Klubu Wioślarskiego z roku 1904.

14.12. Sześćdziesięciolecie Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego. Z tej'okazji 'odbyła się uroczysta sesja Konferencji Samorządu Robotniczego, na którą przybyli m. in. sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Czesław Gałgan oraz I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Grunwald J ó

zef Cichowlas. Wytwórnia udekorowana została Odznaką Honorową "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego". Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski udekorowani zostali Stanisław Cichy i Marian Wojciechowski. W sali sportowo-widowiskowej "ATena" odbył się koncert z cyklu "Muzyka młodej generacji - Rock 79". Wystąpiły zespoły: "Kasa Chorych", "Kombi", "Krzak", "Krater Rock-Band", "Exodus" i "Porter Band". · Polski Teatr Tańca - Balet Pozański pod kierownictwem Konrada Drzewieckiego powrócił z podróży artystycznej do Czechosłowacji. Występował sześciokrotnie, m. in. w Pradze, Brnie i Bratysławie. 15.12. W Teatrze Muzycznym odbyła się premiera /Romansu z wodevjil\i Władysława Krzemińskiego według krotochwili Stefana Turskiego Krowoderskie zuchy. Muzykę skomponował Alojzy Kluczniok.

Reżyserowała Halina Dzieduszycsa. Scenografię projektował Szymon Kobyliński. Kierownictwo muzyczne - Juliusz Czwakiel, choreografia - Henryk Duda.

W premierowej obsadzie grali: Tadeusz Wojtych (Kłaczek-Kłaczkowski), Barbara Biskupska (Balbina), Aleksandra Rybacka (Kamilla), Katarzyna Góralczyk (Wanda), Mieczysław Józefiak (Roman), Rajmund Wolff (Alfons Przyiwdar- Kręcki), Zdzisław Giżewski (FJorian Gzymsik), Maria Tomaszewska (Katarzyna), Jarosław Stempowski (Kazimierz), Bożena Scharf (Zofia), Sławomir Pietraszewski (Felek), Zbigniew Sass (Franek), Antoni Urban (Staszek), Konrad Dębski (Wałek), Jerzy iDzianysz (Witold), Krystyna Kaczanowska (Stefańska), Jerzy Bandei (Walenty), Hanna Dobrzanka (Wałentowa), Sylwester Pucek (Józef), Barbara Błaszyk (Stróżka).

W klubie Biura Wystaw Artystycznych odbył się koncert, w którym wystąpiły zespoły: kwintet "Rien ne va plus", Trio Andrzsja Janusza, "Kwarta", "Tel 8", Jastrzębski Kwartet Jazzowy i "Warszta t" . W wieku osiemdziesięciu trzech lat zmarł Wojciech Zieliński, nestor kręklarzy polskich, członek honorowy Polskiego Związku Kręglarskiego, udekorowany Orderem Sztandaru Pracy II ki.

Pamiątkowa fotografia. Od lewej stoją: Jerzy Kamiński, Marta Zdybieka, Krzysztof Kaczmardk, Krzysztof Osmęda, Eleonora Wallner, Wojciech Kalinowski i Aleksandra Ford-Sampolska

16.12. Spotkanie z cyklu "W - Poznajmy się" odbyło się w sali Kominkowej Pałscu Kultury. Do udziału w spotkaniu i wspólnej zabawie zaproszono osiemnastu artystów zaangażowanych na sezon 1979/1980 do teatrów: Nowego, Polskiego, Muzycznego, Wielkiego oraz Polskiego Teatru Tańca. Przybyło siedmiu aktorów: Krzysztof Kaczmarek i Wojciech Kalinowski (Teatr Polski), Jerzy Kamiński (Teatr Nowy), Krzysztof Osmęda (Teatr Muzyczny), Aleksandra FordSampolska, Eleonora Wallner i Marta Zdybicka (Teatr Polski).

Bożena Scharf (Zofia)

W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarto wystawę międzynarodową Male formaty-78 składającą się z 2fJJ fotogramów autorów z dwudziestu dwóch krajów.

(Wydarzenia w Poznani (16 - 18.12)

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert symfoniczny orkiestry Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Witolda Krzemieńskiego. Solistką była Jadwiga Kotnowska (flet).

17.12. W Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyło się spotkanie weteranów walki o niepodległość. Przybył przewodniczący Krajowej Komisji Weteranów Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 Bernard Łuczewski. Żołnierzy Powstania udekorowano Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski. Otrzymali je: Stanisław Aberski, Stanisław Banach, Antoni Bartkowiak, Roman Bensch, Antoni Budzyński, Józef Bronz, Wawrzyn Dudkowiak, Edmund Genge, Józef Jaskólski, Józef Odważny, Wojciech Skibiński, Władysław Sujak, Ludwik Śliwiński, Henryk Umbreit, Konstanty Woźnicki i Jan Wyzuj. Aktu dekoracji dokonali sekretarze Komitetu Wojewódzkiego Maria Rynkiewicz i Bogdan Waligórski. N astępnie złożono wieńce przed Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich. W Pałacu Kultury odbyło się też plenarne posiedzenie Krajowej Komisji Weteranów Powstania Wielkopolskiego. Ź okazji trzydziestolecia zjednoczenia ruchu ludowego w Polsce odbyło się plenum Wojewódzkiego Komitetu zj ednoczonego Stronnictwa Ludowego. Przybyli działacze ludowi z województwa poznańskiego, wojewoda poznański Stanisław Cozaś i przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Zbigniew Kmieciak. Przewodniczył obradom prezes Wojewódzkiego Komitetu Walenty Kołodziejczyk.

W Galerii N owej otwarto wystawę malarstwa i rysunku Jerzego Michalskiego. Odbył się wieczór poetycki Jana Adamkiewicza. W sali Kominkowej Pałacu Kultury odbyło się spotkanie weteranów Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 z harcerzami. U chwałą Zarządu Głównego zWiązku Bojowników o Wolność i Demokrację Komenda Chorągwi. Poznańskiej Związku Harcerstwa Polskiego im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 odznaczona została odznaką "Za zasługi dla ZBóWiD". Aktu dekoracji dokonał prezes Zarządu Wojewódzkiego Marian J akubowicz. W Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza odbyła się konferencja naukowa pl. "Pogranicze polsko-niemieckie w przeszłości i obecnie". W Bibliotece Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza rozpoczęła się ogólnopolska

sesja naukowa poświęcona modelowi biblioteki szkoły wyższej. Problemom ugruntowania praworządności oraz kształtowania właściwych stosunków międzyludzkicłi w zakładach pracy poświęcone było plenarne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych.

W Pałacu Działyńskich odbyła się uroczysta akademia z okazji sześćdziesięciolecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się Koncert Poznańskiego Zespołu Perkusyjnego. W sali sportowo-widowiskowej "Arena" odbył się koncert Krzysztofa Krawczyka, podczas którego przedstawiciel Wytwórni Fonograficznej "Tonpres" wręczył mu "Złotą Płytę". Gośćmi laureata "Złotej Płyty" byli: Hanna Banaszak, Wojciech Gąssowski i Halina Żytkowiak, grupa wokalna "Vist" i grupa baletowa "N on Monsieurs" . Akompaniowała orkiestra "Alex Band" pod kierownictwem Aleksandra Maliszewskiego.

Jerzy Zasada dekoruje sztandar fabryczny Orderem Sztandaru Pracy II ki. 18.12. W uznaniu wybitnych zasług załogi w rozwoju przemysłu maszynowego, Rada Państwa nadała Wielkopolskiej Fabryce Obrabiarek "Wiepofama" Order Sztandaru Pracy II klasy. Dekoracji dokonał I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada. W spotkaniu z załogą uczestniczyli ponadto sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Bogdan Waligórski, prezydent Poznania Władysław Sleboda. Obecny był konsul Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich <w Poznaniu Włodzimierz Siemikaszew.

Historię zakładu przedstawił dyrektor

naczelny Jerzy Lengowski. Kilkudziesięciu pracowników "Wie p o famy" udekorowano odznaczeniami państwowymi, regionalnymi i resortowymi. Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski otrzymali: Eugeniusz Cieślak, Henryk Marciniak, Władysław Radomski, Korneliusz' Żalisz i Rozalia Żurek. "Foto-Pam" - przedsiębiorstwo podległe Zrzeszeniu Gospodarki Turystycznej Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawezego otrzymało po raz drugi z rzędu sztandar przechodni Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Państwowych i Społecznych oraz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego za zajęcie pierwszego miejsca w socjalistycznym współzawodnictwie pracy w 1978 r.

W Pałacu Działyńskich podpisano porozumienie między Towarzystwem Niemiecko- Polskim w Dusseldorfie (Repu· blika Federalna Niemiec) a Instytutem Zachodnim w sprawie zacieśnienia współpracy prawnej, gospodarczej i kulturalnej. Porozumienie podpisali ze strony niemieckiej prezes Towarzystwa Helmut Ridder oraz sekretarz Mariana Stuetz, zaś ze strony polskiej - dyrektor Instytutu Zachodniego prof. dr hab. Antoni Czubiński oraz wiceprezes kuratorium Towarzystwa - prof. dr hab. H e nry kOlszewski.

W Kiekrzu rozpoczęła się międzynarodowa konferencja naukowa na temat doskonalenia współpracy krajów socjalistycznych w dziedzinie badań naukowych, w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele akademii nauk Bułgarii, Czechosłowacji, Kuby, Mongolii, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Polski, Rumunii, Węgier i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Referat o podstawach i zasadach rozwoju oraz zwiększeniu efektywności współpracy naukowej akademii krajów socjalistycznych wygłosił sekretarz naukowy Polskiej Akademii Nauk prof. dr Jan Kaczmarek. W Urzędzie Miejskim z uczestnikami konferencji spotkali się przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Józef Swataj oraz prezydent Poznania Władysław Sleboda.

Partię Gildy w operze Verdiego Rigoletto śpiewała gościnnie w Teatrze Wielkim Zdzisława Donat.

Dyrektor -Teatru Nowego Izabella Cywińska otrzymała z rąk konsula generalnego, ministra pełnomocnego Nikołaja Gusjewa dyplom ministra kultury Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich za wkład w pogłębianie przyjaźni polsko-radzieckiej. W wieku sześćdziesięciu dwóch lat zmarł Kazimierz Kosmowski, długoletni pracownik Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski", radny Rady N arodowej m. Poznania w latach 1%5- 1973, udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 19.12. Przy ul. Walki Młodych 6 otwarto Centralne Biuro Obsługi Turystycznej. N a otwarcie przybyli: kierownik Wydziału Organizacyjnego Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Komorniczak oraz wiceprezydent Poznania Andrzej Wituski. W Fabryce Silników Okrętowych Zakładów Przemysłu Metalowego ,.H. Cegielski" odbyło się zebranie protestacyjne załogi przeciwko amerykańskim planom wprowadzania do arsenałów Europy Zachodniej broni nuklearnej. Rezolucję odczytał ślusarz Stanisław Wróbel. Na Osiedlu Piastowskim 40 otwarto placówkę Polskiego Biura Podróży "Orbis" . W Domu Przyjaźni "Trojka" pięćdziesiąt troje dzieci-półsierot otrzymało książeczki mieszkaniowe ufundowane przez Dyrekcję Okręgową Dróg Publicznych. W Domu Kultury Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" otwarto wystawę karykatur Stanisława Mrowińskiego. Młodzież Liceum Ogólnokształcącego im. Dąbrówki pożegnała się ze "starą budą" przy pi. Bernardyńskim. Po raz pierwszy zajęcia odbyły się w budynku po dawnej szkole podstawowej przy ul. Żeromskiego. Został on przystosowany dla potrzeb szkoły średniej. 20.12. W sali Odrodzenia Poznańskiego Ratusza kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Wiesław Nitecki udekorował jedenaście par małżeńskich Medalami za długoletnie pożycie. Medale otrzymali: J anina i Ludwik Buszkowie, Wiktoria i Edmund Ciastowscy, Zofia i Wacław Chmielewscy, Monika i Witold Chudzińscy, Salomeą i Bernard Dornowscy, Marianna i Wacław Mikołajczakowie, Aniceta i Eugeniusz Nałaszkowie, Marianna i Czesław Otulakowie, Józefa i Michał Przybyłowie, Franciszka i Zygmunt Solarzowie, Cecylia i Szczepan Żurowscy. W Miejskiej Bibliotece Publicznej im.

Edwarda Raczyńskiego odbył się "Czwar

Wydarzenia wtek Literacki". Z czytelnikami spotkał się prozaik Jerzy Grżymkowski, autor Wiernych blizn, granych w Teatrze N owym.

Ekipy Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego ułożyły w dniu 20 grudnia ostatnie metry torów tramwajowych na budowie nowej zajezdni przy ul. Fortecznej (hala szlifierek)

Rano z dworca głównego, na gruntownie zmodernizowaną trasę, wyjechał pierwszy pociąg elektryczny linii Poznań - Zbąszynek. W sali Domu Turysty odbyło się podsumowanie sezonu turystycznego. Dyrektor Wydziału Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Wojewódzkego Jerzy Kiszyński odznaczył prezesa oddziału poiznańskiego Polskiego Towarzystwa Tu-* rystyezno- Krajoznawczego Mariana Chudego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odgrodzenia P o Iski.

(20 - 22.12)

21.12. W wieku sześćdziesięciu osmlU lat zmarła Małgorzata Kasse, solistka baletu Teatru Wielkiego w latach 1927 - 1947.

W wieku pięćdziesięciu czterech lat zmarł nagle mgr inż. Romuald Maciejowski, kierownik Okręgowego Laboratorium Drogowego Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych, laureat Nagrody Zespołowej Województwa Poznańskiego w dziedzinie budownictwa i architektury za rok 1977, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 36.12. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert symfoniczny Chóru i orkiestry Filharmonii N arodowej 'pod dyrekcją Karola Korda z udziałem solistów: Barbary Nieman (sopran), Krystyny Szostek- Radkowej (mezzo-sopran), Wiesława Ochmana (tenor), Leonarda A. Mroza (bas), Andrzeja chorosińskiego (organy). Wykonano m. in. Reqiem d-moll KV 626 Wolfganga A.

Mozarta.

Zmieniono numer zegarynki z 96 na 926, a głos sympatycznej panienki biegnie z . . . Warszawy. Urządzenie poznańskie po dwudziestu sześciu latach działalności spełnia tylko funkcje rezerwowe.

23.12. Złota niedziela.

56.12. Port Lotniczy na Ławicy stał się chwi10wym celem dla ponad dwustu pasażerów, którzy mieli zakończyć podróże samolotowe na warszawskim Okęciu. Z powodu niskiego pułapu chmur i mgły, późnym popołudniem trzy samoloty wylądowały na Ławicy:' Tu-134 z Mediolanu (czterdziestu pięciu pasażerów); nieco później Ił-62 "Tadeusz Kościuszko" (stu czterdziestu pasażerów z Paryża)* a w chwilę później samolot z Belgradu (dwadzieścia pięć osób).

!lglllg

Wieniec składa delegacja Krajowej Komisji Weteranów Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. Od lewej Bernard Łuczewski (przewodniczący Komisji), Edmund Goćwinski (wiceprzewodniczący) i Marian Spychalski

27.12. W samo południe rozległy się dźwięki syren. W asyście kompanii honorowej Dowództwa Wojsk Lotniczych pod pomnikiem Bohaterów Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 wieńce złożyły m. in. delegacje Komitetu Wojewódzkiego" Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Zarządu Wojewódzkiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności N arodu, Wojska Polskiego, organizacji społecznych, młodzieży. W auli Szkoły Podstawowej Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich odbyła się akademia, w czasie której sztandar Szkoły udekorowany został odznaką "Za zasługi dla ZBoWiD".

W sali Odrodzenia Poznańskiego Ratusza odbyła się uroczystość wręczenia dwudziestu dziewięciu parom Medali za , długoletnie pożycie małżeńskie. Dekoracji dokonał wiceprezydent Poznania Zbigniew Kmieciak. Medale otrzymali: Marta i Stefan Bandurowie , Marta i Aleksander Bieganowscy, Marianna i Ignacy Brygierowie, Marta i Czesław Dziamscy, Marianna l Stanisław Grzeszczakowie, Maria i Jan Krollowie, Maria i Stefan Krusińscy, Stanisława l Stanisław Krysmanowie, Helena i Radosław Kupsiowie, Marianna i Władysław Kujawscy,- Maria i Józef Kosiakowie, Józefa i Franciszek Kuklińscy, Zofia i Stanisław Kornaccy, Helena i Franciszek Łabędzcy, Jadwiga i Leon Macniakowie, Marta i Bernard Michałkowie, Stanisława i Michał Mikołajczakowie, Franciszka i Czesław Mrozowie, Zofia i Andrzej Osesowie, Ludwika i Wacław Ostrowscy, Helena i Jan Popieszni, Marianna i Józef Ptakowie, Cecylia i Wojciech Ratajczakowie, Maria i Karol Raisowie, Władysława i Wincenty Ruszkowscy, Anna i Adam Sznytowie, Maria i Stanisław Szukałowie, Tekla i Wincenty Wietrzyńscy, Maria i Florian Wożniakowie.

W wieku sześćdziesięciu dziewięciu lat zmarła Olga Iliwioka- Dąbrowska, laureatka Międzynarodowych Konkursów Pianistycznych w Wiedniu oraz im. Fryderyka Chopina, profesor nadzwyczajny poznańskiej Wyższej Szkoły Muzycznej, to. dziekan Wydziału Instrumentalnego i długoletni kierownik Katedry Fortepianu, odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 28.12. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert z okazji sześćdziesiątej pierwszej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918/ /1919. Przybyli: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Maria Rynkiewicz, prezydent miasta Władysław Sleboda, prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Marian J akubowicz i przewodniczący Krajowej Komisji Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 Bernard Łuczewski. Gości powitał komendant Chorągwi Poznańskiej Związku Harcerstwa Polskiego Ry

Wydarzenia w Poznaniu (28 - 31.12)szard Wosiński. Na koncert złożył się montaż muzycznoApoetycki przygotowany przez Mieczysława Makowskiego. Wykonawcami widowiska byli aktorzy: Paweł Hadyński, Wiesław Komasa, Michał Kula, Hanna Kulina, Andrzej Lajborek, Lech Łotockl, Wanda Ostrowska i J acek Różański oraz Chór Kameralny "Schola cantorum" i zespół instrumentalny pod dyrekcją Jadwigi Gałęskiej- Tritt.

Organizacja Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Poznańskiego Węzła Kolejowego przekroczyła liczbę dwóch tysięcy pięciuset członków i kandydatów. Trzydziestu czterech pracowników różnych jednostek służbowych otrzymało legitymacje Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

Podczas spotkania aktywu sportowego m miasta i województwa ogłoszono rezultaty dorocznego konkursu publicystycznego "Srebrne Pióro", na który zgłoszono trzynaście prac. Pierwszą nagrodę zdobył kierownik działu sportowego "Gazety Zachodniej" Stanisław Garczarczyk. 29.12. W Teatrze Polskim odbyła się prapre· miera sztuki Piotra J. Domańskiego Symfonia domowa w reżyserii Romana Kordzińskiego. Scenografię projektowała Katarzyna Kępińska. Opracowanie muzyczne - Andrzej Wicenciak. W premierowej obsadzie grali: Sldonia Błasińska (Stefania Ptaszyńska - matka), Włodzimierz Kłopocki (Stanisław Ptasżyński - ojciec), Marta Zdybieka (Ich Córka), Piotr Binder (Ich Syn), Piotr

Włodzimierz Kłopocki (Ojciec)

Wypart (Krewny), Aleksander Błaszyk (Daniel Świątek), Krystyna Feldman (Felicja Zyguł), Jarosław Pilarski (Wojciech Sułkowski), Józefina Szałańska (Barbara Kaczyńska), Bogusław Czarnul (Grzegorz Malczewski), Helena Krauze (Genowefa Kwiecień) i Janina Jankowska (Maria Wit - siostry Stanisława» Ptaszyńskiego), Zdzisław Krauze (Paweł Kwiecień, mąż Genowefy), Józef Jachowicz (Władysław Wit, mąż Marii), Krzysztof Kaczmarek (Syn Władysława Wita). 31.12. W Teatrze N owym odbyła się premiera dramatu Juliusza Słowackiego Balladyna w reżyserii i scenografii Janusza Wiśniewskiego. Kostiumy projektowała Irena Biegańska, muzykę napisał Jerzy Satanowski, w premierowej obsadzie grali: Maria Robaszkiewicz (Balladyna), Paweł Hadyński (Anioł I), Edward Warzecha (Szatan; Popiel IV), Elżbieta J arosik (Alina), Rajmund Jakubowicz (Fon Kostryn), Wanda Ostrowska (Lekarz), Bolesław Idziak (Gralon), Michał Grudziński (Grabiec ), Sława Kwaśniewska (Matka), Edmund Pietryk (Ojciec; Rycerz), Bronisława Frejtażanka (Goplana), Jacek Różański (Kirkor) , Marian Pogasz (Pustelnik), Hanna Kulina (Mechanizm do zabijania Kirkora; Dziewczyna), J anusz Michałowski (Biskup I; Śmierć), Jerzy Kamieński (Skierka), Wojciech Standełło (Chochlik), Bożena Janiszewska (Głód), Wiesław Komasa (Strach), Barbara Drogorób (Chciwość); Lech Łotocki (Leśny człowiek I), Michał Kula (Leśny człowiek III), Zbigniew Grochal (Goniec Kirkora), Andrzej Lajborek (Gryf) .

Na planie: Sława Kwaśniewska (Matka), w głębi - Edmund Pietryk (Ojciec; Rycerz)

"Express Poznański" opublikował wyniki XXII Plebiscytu na dziesięciu najlepszych sportowców i trenerów wielkopolskich w 1979 r. O tytuły te ubiegało się trzydziestu sześciu sportowców I dwudziestu dwóch trenerów. Ostatecznie zwyciężyli: Wojciech Fibak (tenis) 41282 pkt.; kaj akari?:' Ryszard · Oborski - 38 324 pkt., Andrzej Klimaszewski -

Wydarzenia w Poznaniu (31.12)

34 811 pkt. i Zbigniew Torzecki; szermierze: Tadeusz Piguła i Andrzej Kostrzewa, Bogdan Kramer (bojery), Mariusz Okoniewski (żużel); koszykarze: Teresa Komorowska i Eugeniusz Kijewski. Trenerzy: Waldemar Buoher, Jerzy

Czajka, Czesław Cybulski, Andrzej Kulczak, Czesław Kur, Lech Marecki, Andrzej Pogorzelski, Zenon Ryszewski, Marian Spychała i Werner Urbański.

Zebrał Kronikarz

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1980.07/09 R.48 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry