S)

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1980.07/09 R.48 Nr3

Czas czytania: ok. 10 min.

Sprawozdania

cowników z PPB-2 dwoją się i troją przy robotach wykończeniowych. Czy zdążą do 31 grudnia? Może się im to uda i ucieszą kolejne 126 rodzin. Na budynku tym montowany jest również zegar świetlny. W sumie na Osiedlu Rzeczypospolitej będą trzy wieżowce. Trzeci znajduje się na etapie montażu. Właśnie rośnie druga kondygnacja. Oddanie tego budynku jest w planie przyszłorocznym. Szesnastki mają po 128 i 126 mieszkań, głównie M-5 i M-3. Różnice wynikają z tego czy na najwyższej kondygnacji przygotowuje się pracownie dla poznańskich plastyków, czy dodatkowo wygospodarowuje się (mieszkania M-3 i M-2. Trwają także roboty pod piątą i szóstą »szesnastką« na Osiedlu Piastowskim. Jest to etap tzw. robót mokrych, stanu zerowego - fundamenty, piwnice i parter". Wykonanie zadań rzeczowych przedstawia Tabela 3.

N owo wybudowane w 1977 r. mieszkania umożliwiły zamieszkanie osiedli 5328 osobom. Łącznie liczba mieszkańców osiedli N owej Dzielnicy Mieszkaniowej , ,Rataje" na dzień 31 XII 1977 r. wynosiła 62 962 osób.

W 1977 r. nie budowano mieszkań dla rad narodowych ani dla zakładów pracy. Strukturę oddanych do użytku mieszkań przedstawia Tabela 4.

EFEKTY SOCJALNO-USŁUGOWE W budownictwie towarzyszącym planowano zbudowanie pięciu obiektów o powierzchni użytkowej 11032 m!. Oddano do użytku

Spawacz Czesław Ziółkowski z Poznańskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego Nr 2 przy pracy na budowie "szesnastki" (Nr 42) w Osiedlu Rzeczypospolitej. Zdjęcie wykonane na początku grudnia 1977 rtylko dwa o powierzchni użytkowej 8348 m!: szkołę podstawową (obiekt nr 16) na Osiedlu Lecha i przedszkole (obiekt nr 18) na Osiedlu Czecha. Nie ukończono planowanych obiektów handlowo-usługowych: pawilonu nr 24A na Osiedlu Lecha, pawilonu nr 21A na Osiedlu Czecha i pawilonu klubowego nr 16 na Osiedlu Piastowskim.

N a temat obiektów budownictwa' towarzyszącego "Głos Wielkopolski" w dniu 18 XI 1977 r. przekazał czytelnikom informację pt.

"Na Górnym Tarasie Rataj. Trzecie przedszkole z wielkich płyt". "Zabudowa Górnego Tarasu »Rataj « - czytamy w informacji - rozpoczęła się w 1974 r. od części północnej (dawne Chartowo). W -tym rejonie mają być cztery zespoły mieszkaniowe - Lecha, Czecha, Rusa i Tysiąclecia, z których trzy pierwsze znajdują się w budowie. W sumie zamieszka tu około 30 cm ludzi. "Oprócz domów powstają także obiekty towarzyszące. Pierwsza stanęła na Osiedlu Lecha szkoła podstawowa i dwa przedszkola. Obecnie na Osiedlu Czecha dobiega końca budowa kolejnego przedszkola. Wszystkie te budynki załoga generalnego wykonawcy »Rataj« - Poznańskie Przedsiębiorstwo Budowlane Nr 2 - zmontowała z wielkich płyt. Nieco inną metodę (lekka konstrukcja i lekka obudowa) zastosowano przy wznoszeniu na Górnym Tarasie największego osiedla Poznania pawilonów handlowo-usługowych. Pierwszy taki obiekt na Osiedlu Lecha budowany .wspólnie przez »Metalplast« i PPB nr 2 jest na ukończeniu. N a powierzchni użytkowej Część północna.

Osiedle Rusa

Osiedle Czecha

VkJ

, Osiedle TYSiącrecr

Osiedle

Lecha

-.. _:AI"

(btf W

.

#r

Dolny Taras

Osiedle , Powstań Osiedle · \ \NarodowychjM1 ESZKOWSKA

SBEMSKA

Os; edle

Oświecen ia

1\ % Y

3 ft Jagiellońskie

Nowa Dzielnica Mieszkaniowa "Rataje"

1\

1\ J + L O SIea le Manifestu L pcowego

· Osiedle Bohate rów II Wojny J Światowej

Osi ?dle

7A Rz4Sit, bspolitbj

Centrum Zespotu Osiedli Mieszkań«} wych C

"fjt--**\ f'.J.A. SKARPIE

Osiedle fi Kf Piastowskie

Montarzysta Andrzej Tomkowiak z Poznańskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego Nr 2, przy pracy na ibudowie "szesnastki" (Nr 42) w Osiedlu Rzeczypospolitej, Zdjęcie wykonane na początku grudnia 1977 r.

860 metrów kwadratowych zlokalizowany będzie sklep ogólnospożywczy . "Drugi pawilon handlowo-usługowy powstaje na Osiedlu Czecha, Ma on być gotowy w I kwartale 1980 r. Po jego otwarciu mieszkańcy Górnego Tarasu będą mogli zaopatrywać się tam w artykuły m.in. drogeryjne oraz korzystać z usług krawieckich, szewskich i radiowo-telewizyjnych. W tymże obiekcie mieścić się też będzie kwiaciarnia, poczta i kiosk »Ruchu«". Wybudowana z płyty ratajskiej szkoła posiada osiemnascle izb lekcyjnych, plęC sal specjalnych z gabinetami i dwie sale gimnastyczne. N owa technologia pozwoliła na uzyskanie znacznej poprawy rozwiązań funkcjonalno-użytkowych w stosunku do dotychczas budowanych szkół typowych (Tabela 8). Szkoła uznana zortała przez władze oświatowe za

jedno z lepszych rozwiązań tego typu obiektów w skali kraju, a projektanci realizatorzy wyróżnieni zostali specjalną Nagrodą Ministra Oświaty i Wychowania.

W pomieszczeniach parterowych budynków szesnastokondygnacyjnycn na Osiedlu Rzeczypospolitej, na powierzchni 58 m przygotowano lokale z przeznaczeniem na handel: w budynku nr 41 - sklep pasmanteryjno-galanteryjny, w budynku nr 43 - kiosk "Ruchu". Ponadto w budynku tym wygospodarowano pomieszczenia na działalność społeczno-wychowaiwczą, pracownie plastyczne i punkty opieki nad dzieckiem (185 m 2). Niedobór placówek handlowo-usługowych, występujący na skutek opóźnionej realizacji budownictwa towarzyszącego, złagodzono poprzez adaptacj ę licznych pomieszczeń w przyziemiu budynków, przeznaczając je na

Tabela 3

WYKONANIE PLANU RZECZOWEGO BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO II 1977 R.

Mieszkania Izby Powierzchnia użytkowa 2 w m Rodzaj budow- Wyko- wyko- Wyko- Udział nictwa Plan % Plan % Plan % nanie nanie nanie w % Budownictwo spółdzielcze 1476 1476 100 5188 5188 100 76 536 7S536 :00 100 Budownictwo rad narodowych l - - - - - - - - - - Budownictwo zakładów pracy 1 - , - - - - - - - - Razem: 1476 1476 100 5188 I 5188 100 7ÓS36 76 536 j 100 100

8 Kronika m. Poznania 3/30

Sprawozdania

Tabela 4

'.A MIESZKAŃ ODDANYCH DO UŻYTKU W 1977 R.

Kategorie mieszkań Liczba mieszkań M-l M-2 92 6,2 M-3 588 39,8 M-4 634 43,0 M-5 128 8,7 M-6 34 2,3 Razem: '1476 100,0

tymczasowe punkty handlowe, usługowe, rzemieślnicze, na świetlice itp. Powstało szereg takich punktów na Osiedlu Czecha, np. w budynku nr S 4 sklep owocowo-warzywny, nr 6 sklep spożywczy, nr 7 magiel elektryczny, nr 1 - usługi szklarskie, nr 3 - warsztat oisiedlowy. W budynku nr 10 zaadaptowano dwa mieszkania o powierzchni 120 m* na przychodnią dla dzieci. Przyrost obiektów i lokali przedstawia Tabela, 5. Zestawienie budownictwa towarzyszącego w Tabeli 5 nie o bej muj e oczywiście lokali urządzonych tymczasowo, poza planem i bez udzialu sił i środków generalnego wykonawcy.

STANY SUROWE MIESZKANIOWYM Program budownictwa mieszkaniowego w stanie surowym zakładał wykonanie trzech budynków pięciokondygnacyjnych (nr 8, 9, 10) na Osiedlu Rusa, dwadzieścia segmentów w trzech budynkach jedenastokondygnacyjnych na Osiedlach: Lecha, Czecha i Rusa oraz trzech budynków szesnastbkondygnacyjeych na Osiedlach: Rzeczypospolitej nr 42 1 Piastowskim - nr 1 i 22 - rażeni dziewięć budynków o łącznej powierzchni użytkowej 106 989 m2. Planowane średnie zaawansowanie łych obiektów wynosiło 8,4% (Tabela 6). Program ten uległ korekcie w związku z przesunięciem do planu efektów trzech segmentów budynku nr 12 na Osiedlu Lecha oraz z planu efektów do planu stanów surowych budynków nr 11 i 12 na Osiedlu Rusa. Nie rozpoczęto budowy budynku nr 14 na Osiedlu Rusa ze względu na prowadzone jeszcze w tym rejonie roboty uzbrojeniowe i zastrzeżenia wobec dokumentacji złożone przez wykonawcę robót. Po uwzględnieniu zmian stan budownictwa mieszkaniowego wykonanego w .stanie surowym na koniec 1977 r. przedstawiał się następująco: rozpoczęto budowę pięciu budynków na Osiedlu Rusa, kontynuowano budowę budynku nr 11 na Osiedlu Czecha i trzech budynków szesnastokondygnacyjnych na Osiedlach Rzeczypospolitej i Piastowskim. Ogółem

BUDOWNICTWIE

realizowano dziewięć budynków o powierzchni użytkowej 65 259 m!. Obiekty te osiągnęły średnie zaawansowanie robót w wysokości, 10,3%.

Tylko jeden budynek (nr 11) na Osiedlu Rusa był na koniec roku zmontowany, co dało na okres zimowy front robót w pomieszczeniach zamkniętych i ogrzewanych na powierzchni 3745 m!. Pozostałe obiekty posiadały zaledwie wykonane tzw. stany zerowe, "względnie rozpoczęte montaże. Niestworzono warunków do bardziej rytmicznego przebiegu produkcji budowlanej w 1978 r.

STANY SUROWE W BUDOWNICTWIE TOWARZYSZĄCYM Program budowy obiektów budownictwa towarzyszącego w stanie surowym przewidywał kontynuowanie budowy liceum nr 51 na Osiedlu Rzeczypospolitej, pawilonu nr 25 na Osiedlu Lecha oraz rozpoczęcie budowy żłobka nr 31 na Osiedlu Oświecenia i pawilonu nr 21B na Osiedlu Czecha. Ogółem czterech obiektów o powierzchni użytkowej 12 606 m S i o średnim zaawansowaniu robót 50,1%. Budynki te były realizowane, a ich zaawansowanie na koniec roku osiągnęło 38,3%. Słaby postęp irobót miał miejsce na budowie pajwilonu nr 25 na Osiedlu Lecha, dla którego zaprojektowano nie .tylko pełne podpiwniczenie wraz ze zjazdem do poziomu piwnic, ale również garaże podziemne i wentylatornię poza obrysem budynku. Całość podziemia dość skomplikowana i pracochłonna o kubaturze 9700 m 3 stanowi rozwiązanie indywidualne, w konstrukcji tradycyjnej, monolitycznej, żelbetowej. Zgodnie z decyzjami dotyczącymi pomocy przedsiębiorstw na rzecz budownictwa mieszkaniowego, wykonanie tego stan u zerowego, a następnie wszystkich robót budowlanych w pawilonie przejęło Poznańskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Nr 2. Liczbę obiektów budownictwa towarzyszącego wykonanych w stanie surowym powiększyły budynki, które miały być efektami 1977 r. (pawilon nr 16, 21A i 24A) oraz rozpoczęte poza planem przedszkole nr

Osiedle Manifestu Lipcowego (widok z lotu ptaka) zdobyło pierwsze miejsce we współzawodnictwie o tytuł najlepszego w kraju osiedla mieszkaniowego w 1977 r. Na planie: Dom Przyjaźni "Trojka"

#*%iBSSSSS

B B

.m"w/mM-&w«. · >.. · .,

22 na Osiedlu Rusa. Zaawansowanie robót na tych obiektach na koniec roku osiągnęło 24,9%.

ZADANIA FINANSOWE N akłady na roboty budowlano-montażowe zostały ustalone w planie na 1977 r. w wysokości 564,5 min zł. (w cenach 1976 r.). Wartość wykonanego przerobu osiągnęła kwotę 533,2 min zł. Nakłady finansowe wykorzystano w 94,4%. W poszczególnych rodzajach budownictwa stopień wykorzystania limitów przedstawiał się następująco: budownictwo mieszkaniowe 99,5%, budownictwo towarzyszące - 67,5%, uzbrojenie i urządzenie terenów - 86,3%.

Z DZIAŁALNOŚCI INWESTORA - SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "OSIEDLE MŁODYCH" Zasadniczy profil działalności Zakładu Budowlano- Remontowego nie uległ zmianie. Produkcja planowo wzrastała, zwłaszcza w zakresie robót remontowo-budowlanych i in

. . .

«S« rv -.,.

. . . .. .

,mmstalacyjnych sanitarnych. Wykonany w 1977 r. przerób o wartości 69,5 min zł stanowił 101,2% wielkości planowanych. Wartość wykonanych robót drogowych wyniosła 21,5 min zł. Położono 77 300 m* nawierzchni utwardzonych, tj. chodników, jezdni i dróg dojazdowych, placów międzyosiedlowych oraz parkingów. Roboty drogowe wykonywane były tak dla potrzeb osiedli, jak i dla potrzeb miasta, na trasach komunikacyjnych bezpośrednio przyległych do osiedli na Górnym Tarasie. M.in. realizowano główną drogę komunalną wokół osiedli Rusa i Tysiąclecia wraz z robotami ziemnymi i budową 1,5 km odcinka kanału odwadniającego. Od chwili powołania grupy robót drogowych, tj. od 1973 r. wykonano około 400 000 m* dróg, chodników i placów. W 1977 r. urządzono 17,6 ha nowych terenów zielonych. Zieleńce zakładano również na przyległych do osiedli terenach miejskich, wzdłuż tras komunikacyjnych, w parku nad. Wartą itp. Łącznie na terenach osiedlowychi terenach przyległych do osiedli założono»

Tabela 5

BUDOWNICTWO TOWARZYSZĄCE NA DZIEŃ 31 XII 1977 R.

Stan na dzień Przyrost w roku Stan na dzień 31 XII 1976 1977 31 XII 1977 Powierz- Powierz- PowierzLp. Rodzaj usług chnia ilość chnia ilość chnia ilość użytkowa lokali użytkowa lokali użytkowa lokali m 2 m 2 m 2 Razem usługi 31 559 137 301 5 31 860 142 1 Handel 15 265 55 116 2 15 381 57 2 Gastronomia 4 045 8 4 045 8 3 U sługi dla ludności 4 560 38 4 560 38 4 Kluby osiedlowe 2 139 5 2 139 5 5 Warsztaty remontowo-konserwacyjne 1 592 1 6 Inne pomieszczenia usługowe: 592 sale zainteresowań, świetlice, trafostacj e, magazyny sprzętu itp. 30 185 3 5 143 33 A Cleo Razem służba zdrowia, oświata / i pozostałe 38 787 39 8 468 3 47 255 42 7 Przychodnie 2 460 2 2 460 2 8 Apteki * . 1049" 3 1049 3 9 Żłobki 3 170 4 3 170 4 10 Szkoły 18 597 6 6870 1 25 467 7 11 Przedszkola 10 465 12 1478 1 11943 13 12 Urzędy pocztowe 374 3 374 3 13 Filie Powszechnej Kasy Oszczędności 77 2 77 2 14 Podstacja Pogotowia Ratunkowego 90 1 90 1 15 Targowiska 1 000 1 1 000 1 16 Szalety publiczne 102 2 102 2 17 Stacje redukcyjne gazu 90 1 90 1 18 Kryta pływalnia 1 271 1 1 271 1 19 Gabinet lekarski 42 1 42 1 20 Przychodnia lekarska dla dzieci 120 120 I 1 j Ogółem: j 70 346 176 8769 8 I 79 115 j 184 I

JUz 102 ha zieleni, nie licząc prac wykonanych w parku nad Wartą o powierzchni 40 ha.

Z robót budowlanych na uwagę zasługuje podjęcie budowy systemem gospodarczym bazy warsztatowej na Osiedlu Manifestu Lipcowego, gdzie wykonano roboty wartości 500 000 zł. W ramach remontów budowlanych · wykonano roboty malarskie wartości 5,4 irTln zł i dekarskie wartości 2,1 min zł. Wykonawstwo robót instalacyjnych miało na celu przede wszystkim prawidłową dostawę ciepła do mieszkań (wymiana 17 (XX) kryz) oraz zapewnienie dostawy ciepłej wody poprzez wymianę skorodowanych rur w pionach i poziomach ciepłej wody. Świadcząc pomoc na rzecz generalnego wykonawcy przy realizacji budynków mieszkalnych, wykonano instalację centralnego ogrzewania i gazową wartości 1,2 min zł. W 1977 r. kierownictwo Zakładu powie

rzono lnz. Gerardowi Janickiemu. Zastępcami dyrektora byli Mieczysław Ciszewski i Andrzej Krynicki. Na koniec 1977 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych" posiadała w eksploatacji 16 058 mieszkań i 449 lokali użytkowych, o łącznej powierzchni 841000 m 2 . Kierownikiem Osiedla Piastowskiego w miejsce Gerarda Janickiego został Marian Świdłowski. Wraz ze zwiększeniem zasobów mieszkaniowych Spółdzielni rosła również baza dla działalności społeczno-wychowawczej, osiągając na koniec 1977 r. liczbę pięćdziesięciu jeden placówek o łącznej powierzchni 6843 fn 2 . Baza lokalowa zwiększyła się o wygospodarowane pomieszczenia na świetlice, filie biblioteczne i pracownie sekcji zainteresowań. Osiedlowe domy kultury poza prowadzeniem szerokiej działalności imprezowej z przeznaczeniem dla wszystkich grup mieszkańców i obejmującej swym zasięgiem całokształt . zainteresowań

PLAN STANÓW SUROWYCH BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO I WYKONANIE W 1977 R.

Planowany zakres Wykonany zakres Wyszczególnienie Ilość Procent Ilość Procent Lp. mieszka - 2 mieszka - budyn- 2 izby zaawan - budyn- segmen - izby zaawan - . segmen- m nia m nia ków tów sowania ków tów sowania l Budynki pięciokondygnacyjne 3 15 576 980 240 8,7 5 23 066 1430 340 16,9 z tego przewidzianych do oddania do użytku w 1978 r. 3 15 576 980 240 8,7 5 23 066 1430 340 16,9 Budynki jedenastokondygnacyjne 3 20 70 629 4754 1530 8,7 l 8 21409 1519 508 5,0 z tego przewidzianych do oddania do użytku w 1978 r. 2 11 31513 2241 738 15,5 l 8 21409 1519 508 5,0 w dalszych latach l 9 39116 2513 792 1,2 3 Budynki szesnastokondygnacyjne 3 20 784 1218 384 9,2 3 20 784 1218 384 9,2 z tego przewidzianych do oddania do użytku w 1978 r. 3 20 784 1218 384 9,2 3 20 784 1218 384 9,2 Razem: 9 20 106 989 6952 2154 8,4 9 8 65 259 4167 1232 10,3 z tego przewidzianych do oddania do użytku 1978 r. 8 11 , 67 873 4439 1362 11,9 9 8 65 259 4167 1232 10,3 w dalszych latach l 9 39116 2513 792 1,2 Stany surowe ogrzewane l 3 10104 722 230 48,1 l - 3 745 225 50 51J

Tabela 7

Tabela 8

STANY SUROWE ZAMKNIĘTE 1 OGRZEWANE (na koniec roku)

POPRAWA ROZWIĄZAŃ FUNKCJONALNYCH W BUDOWNICTWIE SZKOLNYM

Powierzchnia ogrzewana liczba: Rok 2 I w m budynków segmentów 1973 24 813 - 4 3 1974 21579 2 2 1975 9024 2 1976 5 552 l 1977 3 745 l

Wyszczególnienie Jednostka Szkoła typowa Szkoła na miary osiedlu Lecha Powierzchnia użytkowa 2 3 856 6 870 m Kubatura 3 17 466 30 772 m Sala lekcY.ina 2 50,5 82,0 m Kuchnia z zapleczem 2 91,0 147,0 m Biblioteka 2 bez czytelni 29,3 z czytelnią 106,6 m Sala konferencyjna 2 83,1 m - U)

Sprawozdania

społeczno-wychowawczych, mają również specjalistyczną, odpowiednio ukierunkowaną działalność. Nowo otwarty Dom Przyjaźni ,.Trojka" na Osiedlu Manifestu Lipcowego realizuje zamierzenia programowe, mające na celu upowszechnienie dorobku gospodarczego i kulturalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz krajów demokracji ludowej. Za całokształt działalności Domu Przy

jaźni "Trojka" Spółdzielnia "Osiedle Młodych" zajęła we współzawodnictwie miedzyosiedlowym ogólnokrajowym w roku 1977 I miejsce 'oraz zdobyła nagrody i wyróżnienia za ciekawe inicjatywy, konkursy i nowe formy działalności społeczno-wychowawczej.

Lech Ta tarczyk

Aneks NUMERY ROBOCZE I ADRESOWE BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I SOCJALNO-USŁUGOWYCH ODDANYCH DO UŻYTKU W 1977 R.

Nazwa osiedla Budynek Numery: robocze l adresowe Czecha mieszkalny 8 90-96 9 80-89 't " 10 60-72 " przel1szkole 18 140 LecRa szkoła podstawowa 16 37 mieszkalny 12 122 - 129 Ruś 13 101 - 114 Rzeczypospolitej ff 41 l " 43 14 » M

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1980.07/09 R.48 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry