REDAGUJE KOLEGIUM

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1980.07/09 R.48 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

Andrzej Goćwinsk; (przewodniczący) Tadeusz Świtała (sekretarz redakcji)

Adres redakcji; 60-967 P o z n ań, Plac Kolegiacki 17, tel. 523-43 Sekretarz redakcji tel. 208 - 151

PRENUMERATA

Prenumeratę na kraj przyjmują ddzialy RSW "Prasa-Książka- Ruch" oraz urzędy pocztowe i doręczyciele w terminach: do dnia 15 listopada na I półrocze roku następnego i na cały rok następny; do dnia 10 czerwca na II półrocze roku bieżącego. Jednostki gospadaTki uspołecznionej, instytucje, organizacje i wszelkiego rodzaju zakłady pracy zamawiają prenumeratę w miejscowych Oddziałach RSW "Prasa- Książka- Ruch", w miejscowościach zaś, w których nie ma Oddziałów RSW - w urzędach pocztowych. Czytelnicy indywidualni opłacają prenumeratę wyłącznie w urzędach pocztowych i u doręczycieli. Prenumeratę ze zleceniem wysyłki za granicę, przyjmuje RSW "Prasa- Książka A Ruch", Centralna Kolportażu Prasy i Wydawnictw, ul. Towarowa 28 00-958 Warszawa, konto NBP XV Oddział w Warszawie nr 1153 - 201 045 - 139 - 11. Prenumerata ze zleceniem wysyłki za granicę jest droższa od prenumeraty krajowej o 5)% dla zleceniodawców indywidualnych i o 100% dla zleceniodawców instytucji i zakładów pracy. Cena prenumeraty półrocznej 14,- zł; rocznej 28,- zł.

Egzemplarze zeszytów zdeaktualizowanych można nabywać w RSW "Prasa- Książlka- Ruch" Przedsiębiorstwie Upowszechniania Prasy i Książki, Oddział Rejonowy Poznań-Wschód, ul. Żydowska 2/3, Nr konta l221-6-NBP IV OjM.

Do nabycia w stałym punkcie sprzedaży: Księgarnia Naukowa w Poznaniu, ul. Czerwonej Aralii 69.

Okładkę projektowała Maria Dolna

Zdjęcie na okładce Stanislaw Laskowski

Wydano na zlecenie Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Poznaniu

WYDAWNICTWO POZNAŃSKIE - POZNAŃ 1980 Wydanie I. Nakład 1700+100 egz. Ark. nyyd. l2}, ark. druk. 8,625 (11,47 - A-l). Oddano do składania 25 VI lY80 r. yodpisano do druku 21 X 1980 r. Druk ukończono w październiku 1980 r. Papier druk.

sal. ki. V, 71 g. 70XlOO. Zam. nr 42/30. T-18. Zam. 449/30. Cena zł 7,DRUKARNIA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

FL ISSN 0137-3552

ISBN 83-210-0235-8;

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1980.07/09 R.48 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry