WYDARZENIA W POZNANIU W 1979 ROKU

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1980.04/06 R.48 Nr2

Czas czytania: ok. 45 min.

Część trzecia

1.7. Międzynarodowy Hotel Studencki uruchomiono w Domu Studenckim Politechniki Poznańskiej przy ul. Rocha Ha.

Zakończyły się VI Indywidualne Mistrzostwa Polski w kręglarstwie (seniorów) na torach "Czarnej Kuli". Uczestniczyło siedemdziesięciu jeden zawodników w tym dwadzieścia dwie kobiety. Zwyciężyli Lucyna N adstoga i Leon Żurczak (Poznań).

Dookoła Rusałki odbył się "Bieg po zdrowie" zorganizowany przez Gwardyjski Klub Sportowy "Olimpia" i redakcję "Gazety Zachodniej". Uczestniczyło około sześciuset osób. 2.7. Sesja Wojewódzkiej Rady Narodowej poświęcona problemom transportu i komunikacji. Powołano także Wojewódzki Obywatelski Komitet Obchodów w Poznaniu XXXV - lecia Polski Ludowej.

W Akademii Medycznej rozpoczęła się kilkudniowa Międzynarodowa Konferencja Ośrodków Inżynierii Rehabilitacyjnej. U czestniczyli w niej przedstawiciele kilkunastu krajów świata. Celem konferencji, która po raz pierwszy odbywała "'.ię w Polsce, była koordynacja badań naukowych między krajami uczestniczącymi w pracach nad rehabilitacją inżynieryjną. Przy ul. Głogowskiej 64a otwarto salon z koszulami męskimi produkowanymi przez Zakłady Przemysłu Odzieżowego "Romeo".

3.7. W kawiarni hotelu "Polonez" otwarto wystawę kompozycji kwiatowych Franciszka Pawęskiego. 4.7. Krajowa narada przedstawicieli przemysłu maszyn ciężkich i rolniczych z udziałem przedstawicieli klubów techniki i racjonalizacji. Przybył wiceminister przemysłu maszyn ciężkich i rolniczych - Marian Nawrot, przedstawiciele Zarządu Głównego Związku Zawodowego Metalowców, władz naczelnych Stowarzyszenia Inżynierów Mechników Polskich i Urzędu Patentowego. Podczas narady ogłoszono wyniki krajowego współzawodnictwa Klubów Techniki i Racjonalizacji za rok 1978. Pierwsze miejsce zajął Klub Techniki i Racjonalizacji przy Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski". Tytuł "Mistrza Racjonalizatora" w tym przemyśle otrzymał pracownik Zakładów Jan N owak, który zgłosił siedem projektów, z czego dwa zostały (wdrożone do produkcji, przynosząc gospodarce narodowej 12,5 miliona zł oszczędności. Marian Nawrot wręczył Sztandar Przechodni Ministra Przemysłu Maszyn Ciężkich i Rolniczych oraz Zarządu Głównego Związku Zawodowego Metalowców przedstawicielom Klubu Techniki i Racjonalizacji przy Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski". 5.7. Czechosłowacki lunapark po postoju na obrzeżu Osiedla Przyjaźni przeniósł się na skwer przy skrzyżowaniu ulic Bema i Marchlewskiego. 6.7. W Poznańskiej Fabryce Łożysk Tocznych odbyło się spotkanie z twórcami szlifierki łożysk walcowanych i stożkowych, którą na Międzynarodowych Targach Poznańskich w 1979 r. wyróżniono Złotym Medalem: Henrykiem Bukowskim, Andrzejem Charońskim, Krzysztofem Dudą, Wiesławem Flisiakiem i Lechem Kalinowskim. Gratulacje przekazał kierownik Wydziału Przemysłu, Handlu i Usług Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Leon Orlikowski.

Wydarzenia w Poznaniu (6 - 15.1)

N a dworcu głównym kolejowym uruchomiono peron siódmy. W sali sportowo-widowiskowej "Arena" odbyło się spotkanie siatkarskie Polska-Japonia zakończone zwycięstwem gości 3:0 (15: 11, 15: 3, 15: 4). 7.7. Ogłoszono wyniki konkursu na słuchowisko radiowe rozpisanego przez poznański oddział Związku Literatów Polskich w związku z jubileuszem trzydziestopięciolecia Polski Ludowej. Sąd Konkursowy pod przewodnictwem Czesława Chruszczewskiego przyznał pierwszą nagrodę Andrzejowi Górnemu za słuchowisko Dom na wzgórzu; dwie drugie nagrody Jerzemu Mańkowskiemu za Balladą o ślepym zegarmistrzu i Aleksan - drowi Wojciechowskiemu za słuchowisko Wypracowanie; trzy trzecie nagrody Tadeuszowi Beceli za słuchowisko Miłość ostrogami wspięta, Jerzemu Korczakowi za Dwugłos o minionych zasługach oraz Edmundowi Pietrykowi za słuchowisko iVie zabijaj ponad Konieczność. 10.7. Przebywająca w województwie grupa korespondentów prasy zagranicznej zwiedziła Tor "Poznań". Podczas próby samochodów dla rolnictwa "Tarpan", najlepszym kierowcą okazał się korespondent "Le Figaro". 12.7. Początek likwidacji pętli tramwajowej na Winiarach. Teren pętli zamienił się w plac budowy linii tramwajowej do Piątkowa.

W salonie Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania otwarto wystawę malarstwa Tytusa Byczkowskiego. 13.7. W Muzeum Historii Ruchu Robotniczego im. Marcina Kasprzaka otwarto wystawę 350 medali trzydziestopięciolecia. Ukazały one najważniejsze wydarzenia z życia kraju i stanowiły przegląd głównych kierunków rozwoju medalierstwapolskiego. Uczestniczyło stu czterdziestu twórców z całej Polski. W wieku pięćdziesięciu sześciu' l a t zmarła Janina Doda, ceniony redaktor Wydawnictwa Poznańskiego, współpracownik "Kroniki Miasta Poznania", udekorowana Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

14.7. Prezydium Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu i Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych zapoznało się z informacją Komisji do spraw Samorządu Mieszkańców o współpracy z samorządami robotniczymi. Omówiono sposoby dalszego doskonalenia metod i form współpracy samorządowej. 15.7. Maraton pływacki "Wpław przez Kiekrz". Do zawodów na różnych dystansach zgłosiło się ponad stu pływaków. W biegu głównym na dystansie 10 km, stanowiącym eliminację do maratonu morskiego, zwyciężył Stefan Skrzypek z Warszawy przed poznaniakiem Adamem Zakrzewskim.

Budowa Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego. Wyżej - wznoszenie budynku produkcyjnego nr 2 - na ukończeniu. Obok - główna hala produkcyjna. Brygady Poznańskiego Przedsiębiorstwa

Instalacji Przemysłowych "Instal" przygotowały rury do instalowania centralnego ogrzewania, co zapewnia zimą roboty wykończeniowe 'wewnątrz hali. Zdjęcia wykonane w dniu 15 lipca 1979 r.

I\.

I\.

Ostatnie przedstawienie w sezonie 1978/ /1979 w Teatrze Muzycznym. Dano operetkę N edbala Polska kreto. 16.7. Spotkanie przodujących pracowników poznańskiego węzła kolejowego odbyło się w Domu Kultury Kolejarza. Sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Waligórski udekorował Krzyżem Kawalerskim Orderu Odroc'zenia Polski Leona Bartkowiaka. Kazimierza Pachockiego i Zbigniewa Witkowskiego.

Ot arcie nowoczesnej pralni Spółdzielni Pracy ,.f-wit" na Osiedlu Kraju Rad Nr 103, wyposażanej w automaty belgijskie. Spółdzielnia udekorowana została Odznaką Honorową "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego". Otwarcie wystawy pt. "Muzeum Archeologiczne w 35-leciu PRL". Ekspozy

\u (15-17. 7)

cja ukazywała dorobek poznańskiej placówki w dziedzinie krzewienia i upowszechniania kultury. ,. W Poznańskich Zakładach Zaopatrzenia Ortopedycznego odbyło się spotkanie z okazji jubileuszu sześćdziesięciolecia. Otwarto międzynarodowy obóz młodych filatelistów z udziałem reprezentantów Bułgarii, Czechosłowacji, Węgier i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.

W Teatrze Nowym rozpoczęły się gościnne występy zespołu Teatru im. Wiliama Horzycy z Torunia. Wystawiono sztukę Bernarda Slade'a Za rok o tej samej porze. 17.7. W godzinach popołudniowych odbyło się uroczyste otwarcie Ośrodka Rekreacyjno- Sportowego w N owej Dzielnicy Mieszkaniowej "Rataje". Na uroczystość przybyli: przewodniczący Centralnego Zarządu Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego Stanisław Kukuryka, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Waligórski, wojewoda poznański Stanisław Cozaś, prezydent Poznania Władysław Sleboda. Gości witał i o przebiegu budowy Ośrodka informował dy

Wstęgę przecina prezydent Poznania Władysław Sleboda. Obok stoi sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Waligórski

Wydarzenia iv Poznaniu (17 - 19. 7)

rektor Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Młodych" Ryszard Witkowski. W N adwarciańskim Parku Kultury i Wypoczynku powstał duży basen kąpielowy z plażą, nowoczesna kręgielnia z kawiarnią i tarasem widokowym, hangar sprzętu wodnego, szatnie, natryski itd. Park, który 'rozciąga się na obszarze 40 ha otrzymał drogi spacerowe, promenadę długości 2 km. tor narciarsko-saneczkowy oraz amfiteatr z kręgiem tanecznym. W sali Renesansowej Ratusza Poznańskiego odbyła się uroczystość nadania imion dwudziestu pięciu dzieciom urodzonym w dniu l czerwca 1979 r. U czestniczyli opiekunowie honorowi, przedstawiciele Urzędu Stanu Cywilnego i Państwowego Zakładu Ubezpieczeń, którzy ufundowali dla dzieci polisy posagowe z pełnym wkładem. W Osiedlowym Domu Kultury "Orbi, ta" odbył się koncert z okazji 35 rocznicy Polski Ludowej zorganizowany przez władze dzielnicy Stare Miasto. 18.7. Na Cytadeli odbyła się manifestacja czterech tysięcy członków organizacji młodzieżowych. Uczestniczyli członkowie

I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada przyjmuje meldunek młodzieży. Obok stoi przewodniczący Wojewódzkiego Zarządu Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej Tadeusz Kuraś

Sekretariatu l Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Jerzym Zasadą. Przedstawiciele młodzieży złożyli meldunki o wykonaniu zobowiązań podjętych dla uczczenia trzydziestej piątej rocznicy Polski Ludowej. W Miejskiej Bibliotece Publicznej im.

Edwarda Raczyńskiego otwarta została wystawa będąca plonem akcji "Historia, to dzieje naszych rodzin". Obecni byli sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Maria Rynkiewicz oraz dyrektorzy Wydziałów Kultury Urzędu Wojewódzkiego Maciej Frajtak i Urzędu Miejskiego Andrzej Goćwinski.

W Sali Błękitnej Pałacu Kultury obradowało plenum Zarządu Wojewódzkiego .Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, podczas którego omówiono udział młodzieży województwa poznańskiego w społeczno-gospodarczym rozwoju regionu. Dokonano także podsumowania drugiego etapu Powszechnego Współzawodnictwa Kół Związku. Proporce i dyplomy Zarządu Głównego otrzymało sto osiem kół z Poznańskiego. W związku ze zbliżającym się Świętem Odrodzenia w Wadze Miejskiej uroczyście wręczono dowody osobiste pięćdziesięciu dziewczętom i chłopcom, którzy w lipcu obchodzili osiemnaste urodziny. W sali konferencyjnej Wojewódzkiego Związku Gminnych Spółdzielni Rolniczych "Samopomoc Chłopska" odbyła się uroczysta akademia z okazji trzydziestopięciolecia Polski Ludowej. Sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Czesław Gałgan przekazał Wojewódzkiemu Związkowi zbiorową Odznakę Honorową "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego". Egzekutywa Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej J eżyce spotkała się z przedstawicielami trzech pokoleń mieszkańców dzielnicy. W Pałacu Kultury otwarta została pierwsza wystawa z cyklu ,,35 lat PRL" pt. "Barwy lipcowego święta". Ekspozycję przygotowano ze zbiorów Muzeum Historii Ruchu Robotniczego im. Marcina Kasprzaka. Składało się na nią pięćdziesiąt plakatów wydanych w Polsce Ludowej, związanych tematycznie ze Świętem Odrodzenia. 19.7. W godzinach porannych I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjedno- czonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada oraz sekretarz Komitetu Wojewódzkie

Plac budowy przy ul. Towarowej.

Z tunelu wychodzi I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Folskiej Zjednoczonej Partii HobotniC7Si Jerzy Zasada. Po lewej - sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Bogdan Waligórski. Na planie po prawej wojewoda poznański Stanisław Cozaś

go Bogdan Waligórski, wojewoda poznański Stanisław Cozaś i prezydent Poznania Władysław Sleboda zwiedzili będące w budowie centrum rozrywki przy ul. Śniadeckich; plac budowy przy ul. Towarowej i zjazd z Mostu Dworcowego, gdzie o przebiegu robót informował dyrektor Zarządu Dróg i Mostów inż. Janusz Chmielewski. O przebiegu robót przy ul. Niestachowskiej informował dyrektor Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych inż. Eugeniusz Kwiatkowski. W obecności I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzego Zasady, sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Bogdana Waligórskiego, wojewody poznańskiego Stanisława Cozasia i prezydenta Poznania Władysława Slebcdy przekazane zostały do użytku 'trzy inwestycje o dużym znaczeniu dla komunikacji miejskiej: dworzec autobusowy przy rondzie "Rataje", odcinek: ulicy Dolna Wilda od u!. Chłapowskiego do Trasy Hetmańskiej oraz część węzła golęciń*skiego. Wszędzie gospodarze województwa i miasta spotykali się z wykonawcami robót, przyjmowali meldunki o

Na zdjęciu: ostatnie roboty kosmetyczne przed oddaniem do użytku połączenia Dolnej Wildy z Trasą Hetmańskąrozmiarze wykonanych prac (także w czynie społecznym) oraz wyrazili uznanie dla trudu budowlanych; piętnastu spośród mich otrzymało Odznaki Honorowe Miasta Poznania, a dyrekcja Okręgowa Dróg Publicznych - zbiorową Odznakę Honorową Miasta Poznania. Zasłużeni ludzie pracy dzielnicy Stare Miasto spotkali się na uroczystości wręczenia odznaczeń państwowych. Przybyli na nią m.in. sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Waligórski i I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Włodzimierz Kowalski. Sześćdziesiąt osób wpisano do Księgi Zasłużonych Przodowników Pracy Socjalistycznej dzielnicy Stare Miasto. Otwarcie Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej w Wojewódzkim Zespole Specjalistycznym Chorób Płuc i Gruźlicy im. Zeylandów przy ul. Szamarzewskiego. Zespół dysponuje nowoczesną aparaturą elektroniczną. Obecni byli sekretarz Komitatu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Waligórski i wicewojewoda Zofia Dąbrowska. N a cmentarzu na Miłostowie złożono wieńce pod pomnikiem żołnierzy radzieckich. Na Malcie 'złożono kwiaty pod obeliskiem ku czci pomordowanych harcerzy. Spotkanie aktywistów Związku Bojowników o Wolność i Demokrację z udziałem sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Marii Rynkiewicz. Załoga Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego była gospodarzem spotkania z okazji Święta Odro

Wydarzenia w Poznaniu (19 - 20. 7)dzenia. Odbyło się przekazanie załodze sztandaru (drugiego, bo pierwszy zaginął iw czasie okupacji), który udekorowano Odznaką Honorową "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego". Na uroczystość przybyli m.in. sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Józef Switaj, sekretarz Komitetu Dzielnicowego Grunwald Józef Ciehowlas, kierownik Wydziału Budownictwa Komitetu Wojewódzkiego Miron Kolasiński; wicewojewoda poznański Ryszard Cmielewski.

Moment przed wyruszeniem*l do służby na ulicach Poznania

Nadeszły trzy wozy tramwajowe z chorzowskiego "Konstalu", wśród nich tramwaj z numerem produkcyjnym 1(XX). Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza nastąpiło otwarcie Szkoły Letniej Kultury Języka Polskiego dla młodzieży polonijnej z krajów romańskich, głównie z Francji oraz kursu ekonomicznego dla Polonii amerykańskiej. Przy ul. Gwardii Ludowej 51 oddano do użytku Klub Działacza Spółdzielni Mieszkaniowej Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski". Zakończyły się czterodniowe gościnne występy zespołu Teatru z Torunia. 20.7. Uroczysta Sesja Wojewódzkiej i Miejskiej Rady Narodowej oraz W ojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Przybyli członkowie egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, kierownictwa stronnictw politycznych, władze administracyjne województwa i miasta, posłowie na Sejm, działacze Frontu J edności Narodu, weterani ruchu robotniczego. Sesję otworzył I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej Jerzy Zasada, wygłaszając przemówienie. J erzy Zasada przekazał na ręce konsula generalnego, ministra pełnomocnego Związku Socjalistycznych Republik Ba

Przemówienie wygłasza I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej Jerzy Zasada

dzieckich w Poznaniu Nikołaja Gusiewa serdeczne pozdrowienia dla narodu radzieckiego, zwłaszcza mieszkańców zaprzyjaźnionego z Poznaniem Charkowa. W części artystycznej odbył się koncert zatytułowany "Ziemio dobra", w którym udział wzięli: orkiestra pod dyrekcją Aleksandra Maliszewskiego, orkiestra Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski", grupa wokalna Studia Sztuki Estradowej "Wielkopolska", Aleksander Błaszyk, Tadeusz Drzewiecki, Mieczysław Fogg. Zbigniew Grochal, Paweł Hadyński, Elżbieta Jarosik, Wiesław Komasa, Mirosława Kowalak, Michał Kula, Hanna Kulina, Sława Kwaśniewska, Andrzej Lajborek, Małgorzata Ostrowska, Żywilla Pietrzak, Urszula Sipińska. Koncert prowadziła Alina Flurowa. N a stokach Cytadeli odbyła się ceremonia składania wieńcy. W asyście kompanii honorowej Wojska Polskiego zostały złożone wieńce od Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, stronnictw politycznych, rad narodowych miasta i województwa, Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej, Dowództwa Wojsk Lotniczych, Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu, Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych, młodzieży, konsulatów Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i Stanów Zjednoczonych Arna

Wieniec składa egzekutywa Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

W, pierwszym szeregu delegacji kroczą od lewej: wojewoda poznański Stanisław Cozaś, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Zasada, prezydent Poznania Władysław Slebodaryki Płn. w Poznaniu oraz zakładów pracy z miasta i województwa. Przed uroczystą sesją rad narodowych województwa i Poznania oraz Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu odbyła się w małej auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza uroczystość dekoracji odznaczeniami państwowymi ludzi zasłużonych. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski został udekorowany Aleksander Gorzelainny , Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski - Seweryn J opp. Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski otrzymali: Stanisław Antczak, Jadwiga Bartkowiak, Halina Begier, Aleksander Bochenek, Jakub Dąbrowski, Franciszek Fellman, Jan Gitz, Koman Handschuh, Wojciech Janaszek, Jerzy Jaworski, Kazimierz Klupczynski, Leon Kusz, Stanisław Loba, Jan Marciniak, Bronisław Miłek, Henryk N owaczyk, Janusz Orzałkiewicz, Antoni Owsiański, Władysław Pietrzak, Jerzy Płażewski, Zbigniew Ptaszyk, Franciszek Ruczaj, Leon Rudner, Stanisław Rudlewski, Edward Rydz, Leon Sadowski, Zbigniew Świątkowski, Zbigniew Tylkowski, Jarosław Weiss, Danuta Włodarczyk, Konstanty Wojciechowski, Tadeusz Wysocki, Damian Zieliński, Sylwester Ziętek, Jan Zimnowłodzki. Wręczono dwadzieścia dziewięć złotych, czterdzieści jeden srebrnych i osiemnaście brązowych krzyży zasługi. W sali Odrodzenia poznańskiego Ratusza odbyła się uroczystość wręczenia Nagród Województwa Poznańskiego za rok 1978. W uroczystości wzięli udział: I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej

I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej zjednoczonej Partii Robotniczej wręcza nagrodę Czesławowi Barankowi. Stoją od lewej: Henryk Nagel, Jadwiga Kaliszewska, Leszek Kostecki i Stanisław Kubiak

Jerzy Zasada, wojewoda poznański Stanisław Cozaś, prezydent Poznania Władysław Sleboda, przewodniczący Rady Wojewódzkiej Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej Tadeusz Kuraś. W imieniu laureatów słowa podziękowania i zobowiązania dalszej pracy złożył dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prof. dr Stanisław Kubiak. Nagrody otrzymali: Czesław Baranek - prezes Zarządu Chóru Mieszanego "Halka" w Dusznikach Wlkp., Henryk Hagel - rzeźbiarz, twórca ludowy z Szamotuł, Tadeusz Janusz - wicedyrektor Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego, Jadwiga Kaliszewska skrzypaczka, kierownik Katedry Instrumentów Smyczkowych i Kameralnych Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej, Leszek Kostecki - artysta-plastyk, Edwin Kowalski - dyrygent Państwowej Opery im. Stanisława Moniuszki, Stanisław Kubiak - dyrektor Bibliotek; Głównej oraz Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji N aukowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Kazimierz Matysek - dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury rw Kostrzynie Wlkp., Marian Orłoń - literat, Tadeusz Peksa - zsstępea dyrektora Państwowej Opery im. Stanisława Moniuszki, Urszula Fiewka-Schmidt - artysta-plastyk, Wojciech Wieczorkiewicz - dyrektor Poznańskiego Teatru Lalki i Aktora i Andrzej Zeyland - literat. N agrodę Młodych otrzymał Henryk Wa

Wydarzenia w Poznaniu (20 - 22.7)

reda - wychowawca w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. Nagrody zespołowe otrzymali: Kolegium redakcyjne "Głosu Wielkopolskiego" w składzie: Eugeniusz Cofta, Marian Flejsierowicz, Tadeusz Kaczmarek, Kazimierz Marcinkowski, Wiesław Porzycki i Zbilut Sęk; Kórnickie Towarzystwo Kulturalne, Miejska Biblioteka Publiczna im. Edwarda Raczyńskiego, Młodzieżowa Orkiestra Dęta Huty Szkła "Warta" w Sierakowie, Społeczne Ognisko Artystyczne w Poznaniu, zespół drukarzy Poznańskich Zakładów Graficznych im. M. Kasprzaka w składzief Zygmunt Chełminiak, Tadeusz Haremza, Andrzej Krawiec, Ireneusz Musiał, Marian Przybytki, Kazimierz Skrzypczak, Eugeniusz Świątkowski i Zdzisław Wroński. Doroczne Nagrody Dziennikarskie im. Marcina Kasprzaka otrzymali: Tadeusz Kaczmarek - sekretarz redakcji "Głosu Wielkopolskiego" i Henryk Konieczny - zastępca redaktora naczelnego Ośrodka Telewizyjnego. Dziennikarską Nagrodę Młodych, ufundowaną przez Federację Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej otrzymał Andrzej Niczyperowicz z "Gazety Zachodniej" . O godz. 11.15 na skrzyżowaniu ulic Głogowskiej i Hetmańskiej zdarzył się niebezpieczny wypadek. Tramwaj linii " l" zaczepił o wielką cysternę, którą przeworzono 20 (XX) litrów etyliny. Przez uszkodzone zawory, po pochyłości ul. Głogowskiej zaczęła spływać benzyna.

N a miejsce wypadku przybyło siedem jednostek specjalistycznych straży pożarnej i plutqn gaśniczy. Kierowmicitwo akcją objął kapitan pożarnictwa Henryk Boguszewski, a później zastępca komendanta wojewódzkiego Straży Pożarnych ppłk mgr Andrzej Stefanowski. U sypano tamy z piasku, które powstrzymywały ściekanie paliwa. Osłoną z piany zabezpieczono oba pojazdy przed wybuchem. Najtrudniejsza była druga faza operacji - rozłączenie tramwaju i cysterny. N a jeziorze Malta otwarto motorowodne mistrzostwa świata z udziałem reprezentacji Austrii, Belgii, Bułgarii, Czechosłowacji, Finlandii, Polski, Republiki Federalnej Niemiec, iSzwecji, Węgier i Włoch.

21.7. Ulicami Poznania przemaszerował capstrzyk. Mimo deszczowej pogody odbyło się wiele · imprez kulturalnych pod gołym niebem. Tak było np. w Parku im. Marcina Kasprzaka, gdzie w koncertowej muszli wystąpili artyśei-arnatorzy z poz

N a estradzie w Parku Marcina Kasprzaka, od lewej: Urszula Ziemska i Jerzy Golfertnańskich zakładów piracy, Zespół Pieśni i Tańca "Wielkopolska", Zespół Wojsk Lotniczych "Eskadra" . Największym powodzeniem cieszyły się występy dzieci z kolonii artystycznych zorganizowanych przez Zjednoczenie Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej. 1.7. Znacznie więcej zwolenników miały imprezy niedzielne. W parku im. Marcina Kasprzaka występował zespół "Ares" , Zespół Pieśni i Tańca "Cepelia" oraz Orkiestra Rozrywkowa Pałacu Kultury pod dyrekcją Antoniego Grefa. Najtłumniej było w Parku Braterstwa Broni i Przyjaźni Polsko-Radzieckiej na Cytadeli. Śpiewał Zespół Wojsk Lotniczych "Eskadra", w Parku Tysiąclecia koncertowała Orkiestra Dęta Zakładów N aprawczych Taboru Kolejowego. Na polanie nad Wartą koncertowała młodzież z osiedlowych domów kultury.

Defilada kompani honorowej. Po lewej - pierzeja zachodnia Starego Rynku

W godzinach południowych odbyła się na Rynku uroczysta odprawa wart, które zaciągnęli słuchacze szkół oficerskich oraz żołnierze garnizonu poznańskiego. Uroczysta odprawa odbywała się przydwudziestu czterech salwach airimatoiich, którymi uczczono jubileusz trzydziestopięciolecia. Rozpoczęła oficjalnie działalność młodzieżowa jednostka Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej, która powstała przy Zarządzie Dzielnicowym Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej na Grunwaldzie.

«B P

W wieku pięćdziesięciu lat zmarł Henryk Kominek, dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 82 od roku 1970, udekorowany Złotym Krzyżem Zasługi. 23.7. Poznańskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Nr l rozpoczęło przekazywanie Wojewódzkiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu pierwszych obiektów nowej zajezdni tramwajowej przy ul. Fortecznej (szatnie, natryski, kuchnia, stołówka, pomieszczenia biurowe oraz jedną nawę o dwóch torach dla warsztatu naprawczego).

»Na budowie wieżowca Akademii Ekonomicznej rozpoczęto betonowanie trzonu żelbetowego szóstej kondygnacji.

25.7. W wieku osiemdziesięciu ośmiu lat zmarł Zygmunt Komornicki, działacz Poznańskiego Towarzystwa 'Wioślarzy "Tryton" od lm r., członek honorowy od 1962 r. 26.7. W "Arsenale" otwarto wystawę malarstwa belgijskiego Realizm magiczny, urządzoną staraniem Ambasady Belgii w Warszawie.

W wieku sześćdziesięciu sześciu lat zmarł dyrektor Poznańskiego Okręgowego Przedsiębiorstwa Mierniczego w latach 1951 - 1973 mgr Bolesław Lambui, zastępca dyrektora do spraw ekonomicznych Okręgowego. Przedsiębiorstwa Geodezyjno- Kartograficznego w latach 1974-1978, udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 28.7. W auli Zespołu Szkół Muzycznych odbył się koncert big-bandowego zespołu amerykańskiego "Berkeley Jazz Ensemble" . N a budowie wieżowca Akademii Ekonomicznej przy ul. Powstańców Wielkopolskich brygady Poznańskiego Przedsiębiorstwa Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Przemysłowych "Mostostal"zakończyły montaż konstrukcji stalowej piątego segmentu. 29.7. Na międzynarodowym obozie młodych filatelistów z udziałem gości z Bułgarii, Czechosłowacji, Węgier i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich odbył się finał ogólnopolskiego konkursu "Sztuka i zwyczaje l udowe".

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego urządziło na Rynku J eżyckim kiermasz szkolny. Powróciło upragnione lato.

30.7. Poznań odwiedziła dwudziestoosobowa grupa hobbystów z Wielkiej Brytanii. Przybyli, by zobaczyć pojazdy sprzed lat - zwłaszcza tramwaje i lokomotywy.

W wieku siedemdziesięciu sześciu lat zmarł prof. dr hab. Stefan Barbacki, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, emerytowany profesor zwyczajny Akademii Rolniczej, zasłużony twórca hodowli roślin w Polsce, wybitny specjalista biometrii d genetyki, założyciel i członek honorowy Polskiego Towarzystwa Genetycznego, redaktor naczelny czasopisma "Genetica Polonica", w latach 1959 -1972 wiceprezes i prezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół N auk, udekorowany Krzyżem .Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

33.7. Para studentów Lidia i Krzysztof po żakowsku udała się na ucztę weselną tramwajem wynajętym w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym. Zamiast tablicy z nazwą linii komunikacyjnej na tramwaju zawieszono tablicę z napisem " Wesele". Ślubne przyjęcie odbyło się w Klubie "Darzbór". Zespół kameralistów Opery Poznańskiej pod kierownictwem Antoniego Grefa na zaproszenie agencji włoskiej "Itinerari Musicali" udał się w podróż artystyczną do Włoch.

Na planie od lewej: Ryszard Witkowski, członek Biura Politycznego, sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Babiuch, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Zasada

2.8. W Poznaniu przebywał członek Biura Politycznego, sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Babiuch. W towarzystwie I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Jerzego Zasady i wojewody poznańskiego Stanisława Cozasia zwiedził osiedla N owej Dzielnicy Mieszkaniowej "Rataje" administrowane przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Osiedle Młodych". Duże uznanie gościa zyskał N adwarciański Park Kultury i Wypoczynku, zwłaszcza zaś Ośrodek iSportowo- Rekreacyjny. W Domu Przyjaźni "Trojka" Edward Babiuch spotkał się z czołowymi działaczami samorządu mieszkańców. 3.8. Biuro Projektów Wodnych Melioracji zajęło po raz drugi z rzędu pierwsze miej sce w kraj owym współzawodnictwie pracy. Na posiedzeniu Konferencji Samorządu Robotniczego wiceminister rolnictwa Alfred J aśkowiak i przedstawiciel Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Rolnych - Janusz Kaczmarek wręczyli zwycięzcom sztandar przechodni, w posiedzeniu uczestniczyli sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej -

Czesław Gałgan d 'wicewojewoda poznański - Bolesław Stachowiak. 5.8. W wieku siedemdziesięciu sześciu lat zmarł adwokat Wacław Jonsik-Krzesińskd, poseł na Sejm Ustawodawczy, sędzia Sądu Okręgowego, prokurator Sądu Najwyższego, prezes Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego w latach 1947 - 1951; prezes Poznańskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

6.8. Z wizytą przyjaźni przybyła delegacja Komitetu Wojewódzkiego Komunistycznej Partii Czechosłowacji z Brna: I se, kretarz Komitetu Wojewódzkiego Kareł N eubert, kierownik Wydziału Połityczno-Organizacyjnego Jerzy Sponer oraz sekretarz Wojewódzkiej Rady N arodowej w Brnie Alojz Skoupy. Spotkali się z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Jerzym Zasadą.

W wieku siedemdziesięciu trzech lat zmarł dr med. Alfons Maciejewski, dyrektor Szpitala Ortopedycznego przy ul. * Gąsiorowskich.

7.B. W drugim dniu pobytu W Poznaniu delegacja Komitetu Wojewódzkiego Komu

8 Kronika m. Poimnla z. 2;8)nistycznej Partii Czechosłowacji z Brna zwiedziła miasto oraz Fabrykę Samochodów Rolniczych "Polmo". Po przerwie urlopowej Teatr Polski otworzył sezon artystyczny 1979/1980 przedstawieniem sztuki Wiesława Myśliwskiego Klucznik. W Wielkopolskim Muzeum Wojskowym na ręce Kustosza Tadeusza J eziorowskiego członkowie Poznańskiego Klubu Działalności Podwodnej przekazali elementy broni zatopione przez Polaków w Warcie w ramach akcji sabotażu w 1844 r. w Zakładach "Deutsche Waffen und Munition Fabriken", a wydob;;<e z rzeki na początku sierpnia 1979 r.

Pamiątkowa fotografia. Od lewej: Ryszard Trzcieliński, Leon Buczek, Jerzy Żurczak i Marian Kaczmarek

8.8. W trzecim dniu wizyty delegacja Ko-' mitetu Wojewódzkiego Komunistycznej Partii Czechosłowacji z Brna w towarzystwie I sekretarza Komitetu Wo'ewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzego Zasady oraz Ee3tretarza Komitetu Wojewódzkiego O Lesława Gałgana zwiedziła Fabryk- 'obrabiarek Specjalnych "Ponar- Wk; - /fama".

W wieku osiemdziesiąci'; jeden lat zmarł proi. dr Tadeusz Cyprian, b. kierownik Katedry i ZalAtadu Prawa Kar

Wydarzenia w Poznaniu (8-13.8)

nego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, prodziekan i dziekan Wydziału Prawa, b. prokurator Sądu Najwyższego oraz Najwyższego Trybunału Narodowego, delegat Polski przed Międzynarodowym Trybunałem w Norymberdze, autor licznych prac naukowych z zakresu prawa karnego i prawa karnego międzynarodowego. U dekorowany Krzyżami Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Rozpoczęła się modernizacja placu Młodej Gwardii (wymiana nawierzchni jezdni). Roboty wykonują brygady Komunalnego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych. 10.8. W ostatnim dniu pobytu delegacji Komitetu Wojewódzkiego Komunistycznej Partii Czechosłowacji z Brna pod przewodnictwem I sekretarza Karela N euherta goście spotkali się z członkami sekretariatu Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

Omówiono zamierzenia współpracy organizacji partyjnych zaprzyjaźnionych miast. Na stadionie Klubu Sportowego "Olimpia" z udziałem siedmiuset zawodników rozpoczęły się Mistrzostwa Polski seniorów w lekkiej atletyce. 11.8. Około godziny 15.30 z siódmego piętra hotelu " Merkury" (od strony ul. Zwierzynieckiej) wyskoczyła dwudziestosześcioletnia kobieta, ponosząc śmierć na miejscu. Samobójczyni była uczestniczką wycieczki z Olsztyna. W Ośrodku Rozrywki "Słońce" koncertowała grupa bluesowa "Irjan". 12.8. Zakończenie Wioślarskich Mistrzostw Folski na Malcie.

Zakończenie lekkoatletycznych Mistrzostw Polski seniorów na stadionie Klubu Sportowego "Olimpia". Poznaniacy zdobyli złote medale w biegu 110 m przez płotki (Jan Pusty) i rzucie młotem (Ireneusz Golda).

W wieku pięćdziesięciu szeSClU lat zmarł Edmund Król, radny Miejskiej

Rady Narodowe], przewodniczący Komitetu Osiedlowego Łazarz Wschód, sekretarz terenowej organizacji partyjnej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, długoletni i zaangażowany działacz samorządu mieszkańców. ° godzinie 14.00 na terenie b. hitlerowskiego obozu karno-śledczego w 2abikowie odbyła się uroczystość żałobna. Przed pomnikiem ofiar i ścianą śmierci zapłonęły znicze. Stanęła kompania honorowa Wojska Polskiego, przybyły poczty organizacji partyjnych, kombatanckich, organizacji społecznych, młodzieży. Uczestniczyła przebywająca w Poznaniu grupa angielskich kombatantów II wojny światowej. W uroczystości wzięli udział członkowie Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z I sekretarzem Jerzym Zasadą, b. więźniowie Żabikowa,

Przemawia I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasadadziałacze ruchu robotniczego, weterani walk o narodowe i społeczne" wyzwolenie, generalicja, młodzież. Obecne były również wdowy DO rozstrzelanych tu działaczach partyjnych: Władysława Augustyniak, Apolonia Kaczmarek i Emidia Mazurek. Do zebranych przemawiał I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego J erzy Zasada. Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej Franciszek N owak dokonał otwarcia Muzeum Martyrologii Ludu Wielkopolskiego oddziału Muzeum Ruchu Robotniczego im. Marcina Kasprzaka. Delegat Rady Głównej Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa Tadeusz Matuszak przekazał Muzeum im. Marcina Kasprzaka medal pamiątkowy. Manifestację w Żabikowie poprzedziła uroczystość składania wieńców pod Pomnikiem Polskiej Partii Robotniczej na Cytadeli. Wieniec złożyła delegacja Komitetu Wojewódzkiego Polsklej Zjednoczonej Partii Robotniczej z sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Marią Rynkiewicz.

Przybyła piętnastoosobowa grupa angielskich kombatantów II wojny światowej pod przewodnictwem Artura Westona. N a cmentarzu żołnierzy alianckich na Cytadeli goście złożyli wiązanki kwiatów. Towarzyszyli przedstawiciele poznańskiej organizacji Związku Bojowników o Wolność i (Demokrację. 14.8. Na Międzynarodowych Targach Poznańskich (hale nr 9, 10, 26) rozpoczęły się giełdy włókiennicze (len, bawełna, jedwab, dywany). W dziecińcu przy ul. Alfreda Bema rozpoczął się czterodniowy zlot najbardziej aktywnej młodzieży w organizowaniu wypoczynku w domu podczas wakacji 1979 r. W otwarciu miasteczka zlotowego uczestniczyli przedstawiciele Kuratorium Oświaty i Wychowania, komendy Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego.

15.8. Uczestnicy zlotu najbardziej aktywnej młodzieży w organizowaniu wypoczynku powitali na dworcu poznańskim pociąg przyjaźni pionierów radzieckich. Przy ul. Norwida 21 oddano do użytku nową siedzibę Szkoły Podstawowej Nr 23 im. Generała Józefa Bema. Dyrektorem Szkoły jest Zdzisław Patarzycki.

W wieku siedemdziesięciu sześciu lat zmarł Stefan Kański, dyrektor Poznańskich Zakładów Wyrobów Rymarskich w latach 1956 - 1966, udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

16.8. W drodze z Rzymu samolot Ił-62 "Mikołaj Kopernik" wylądował na lotnisku w Ławicy ze stu sześćdziesięciu siedmioina pasażerami na pokładzie, gdyż lotnisko na Okęciu nie funkcjonowało z powodu * mgły.

Helikopter "przerzucił" nad fosą Fortu VII kładkę dla pieszych (dwa przęsła,

Za chwilę kładka połączy oba brzegi fosy w Forcie VII

z których każde ważyło 2,5 tony). Wykonanie kładki było warunkiem utworzenia w Forcie VII oddziału poznańskiego Muzeum Historii Ruchu Robotniczego im. Marcina Kasprzaka. N a ul. Marchlewskiego na wysokości ul. Karmelickiej o godzinie 16.55 doszło do zderzenia się tramwajów linii 18 i 9. Przyczyną wypadku było rozszerzenie się torów (na skutek upałów), co spowodowało, iż "osiemnastka" wykoleiła się, wpadła na s-siednie torowisko i uderzyła w "dziewiątkę" . Cztery osoby zostały ranne. 17.8. Przybyła do Poznania delegacja Ministerstwa Rolnictwa Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich: Walentin Miesiąc - minister rolnictwa, Fiodor Sieńko - minister rolnictwa Republiki Białoruskiej, Abdukarin U rdinbajew - minister -rolnictwa Republiki Uzbeckiej, Aleksander Konygin - dyreklir Departamentu Współpracy z Zagranicą i in. Rozpoczął się Ogólnopolski Obóz MuzycKno-Wypoczynkowy "Warsztaty Pro Sinfoniki" dla dwustu osób z kręgów młodzieży szkolnej i akademickiej. W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarto międzynarodową wystawę "Wenus-76". 18.8. Zakończenie giełd włókienniczych na Międzynarodowych Targach poznańskich.

W salonie wystawowym Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania otwarto "wystawę linorytów Ireneusza Borowicza pt. "Wieś wielkopolska". W auli Zespoł-u Szkół Muzycznych odbył się koncert grupy tanecznej "American Folk Dancers" ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Płn.

Wydarzenia w Poznaniu (19-23.8)

19.8. W Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Pancernych tm. Stefana Czarnieckiego odbyła się promocja absolwentów Szkoły Chorążych Wojsk Pancernych. 20.8. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbyła się inauguracja cyklu koncertów pod hasłem "Beethoven nasz współczesny', podczas którego zostały wykonane wszystkie symfonie kompozytora. Gorącymi oklaskami powitano na estradzie Wielką Orkiestrę Symfoniczną

Stanisław Wisłocki dyryguje

Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach i dyrygenta Stanisławą Y.isłockiego. Studwudziestoosobowy zespół wykonał pod jego batutą I i II Symfonie beethovenowskie. Koncert był transmitowany przez telewizję oraz radio.

Pierwszoklasiści ze Szokły Podstawowej Nr 18 im. Zofii N ałkowskiej na Osiedlu Manifestu Lipcowego

W poznańskich szkołach podstawowych rozpoczfc. 7 y się zajęcia roku szkolnego 1979/1980. U ruchomienie tymczasowej busowej 401. Trasa przebiega kolejowego Garbary ulicami: łaskiego, Obornicką, Wojska Dojazd.

linii autood dworca Solną, PuPolskiego,

W salonie Biura Wystaw Artystycznych na S tarym Rynku otwarto wystawę twórczości warszawskich artystów-plastyków Haliny Centkiewicz- Micbalskiej i Leona Michalskiego.

W 'Klubie Wojsk Lotniczych przy ul.

Niezłomnych dowódca Wojsk Lotniczych generał dywizji-pilot Tadeusz Krepski dokonał otwarcia wystawy intarsji wykonanych przez żołnierzy łódzkiego Pułku Obrony Terytorialnej. Zespół Kameralistów Opery Poznańskiej pod kierownictwem Antoniego Greta powrócił z podróży artystycznej do Włoch. Koncertował w Rzymie, Cassino, Atelete, Pescasseroli i na Capri. Zespołem dyrygował także Rate Furlana.

21.8. Na budowie wieżowca Akademii Ekonomicznej rozpoczęto betonowanie trzonu żelbetowego siódmej kondygnacji. 22.8. O zagrożeniach i ochronie środowiska naturalnego w woj. poznańskim dyskutowali na naradzie w Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przedstawiciele instytucji kontrolnych i zakładów przemysłowych. Naradzie przewodniczył sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Bogdan Waligórski. Akademia z okazji Święta Lotnictwa w Teatrze Polskim. Przybyli na nią: dowódca Wojsk Lotniczych, generał dywizji-pilot Tadeusz Krepski, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Józef Switaj, oficerowie i żołnierze, weterani walk z okresu II wojny światowej, powstańcy wielkopolscy, przedstawiciele władz wojewódzkich i miejskich, załóg zakładów pracy i organizacji społecznych. Przemawiał Tadeusz Krepski. W części artystycznej, wystąpiły wojskowe zespoły artystyczne. 23.8. W trzydziestą piątą rocznicę powstania ludowego lotnictwa polskiego w Sali Tradycji Dowództwa Wojsk Lotniczych wyróżniających się w służbie pilotów i dowódców, przedstawicieli personelu technicznego i pracowników cywilnychudekorowano wysokimi odznaczeniami państwowymi j medalami "Zasłużonemu dla Lotnictwa". Aktu dekoracji dokonał dowódca Wojsk Lotniczych - generał dywizji-pilot Tadeusz Krepski. W sali Błękitnej Pałacu Kultury otwarto "wystawę elementarzy z całego świata jze zbioru Jana Żyżnieiwiskiego z Krakowa. 24.8. Do Poznania przybył Chór Żeński im.

Zoltana Kodalya z Siofok (Węgry). Wystąpił w auli Szkoły Muzycznej przy ul. Solnej.

PIK

25.8. W salonie Empiku otwarto wystawę rysunków Jana W olfa. Poznański Teatr Lalki i Aktora wznowił po przerwie urlopowej przedstawienia. Na początek sezonu 1979/19ffi dano na scenie "Marcinek" operę dla dzieci Jerzego Kurczewskiego Koziołki z wieży ratuszowej, 26.8. W Wyższej Szkole Oficerskiej Służb K watermlstraowskich im. Mariana Buczka odbyła się promocja absolwentów Szkoły Chorążych.

Na Stadionie im. 22 Lipca wystąpiła grupa wokalno-muzyczna "Boney M". Widownia - 30 (XX) osób.

Chór Akademicki uniwersytetu im.

Adama Mickiewicza pod kierownictwem Stanisława Kulczyńskiego udał się w podróż artystyczną do Hiszpanii na XV Międzynarodowe Dni Śpiewu Chóralnego.

J7.8. W Miejskiej Bibliotece Publicznej im.

Edwarda Raczyńskiego otwarto wystawę związaną z czterdziestą rocznicą niemieckiej agresji na Polskę pt. "Druga wojna światowa w literaturze". Na otwarcie wystawy przybyli przedstawiciele wojewódzkich władz partyjnych i administracyjnych z sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Marią Rynkiewicz. 29.8. Podczas spotkania laureatów konkursu "Czy znasz Wielkopolskę" przewodniczący Komitetu Franciszek Szczerba! wręczył nagrody. Główną nagrodę zdobyła Hanna Owczarzak.

30.8. W ramach akcji "Stop, dziecko na drodze" w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego odbyło się spotkanie delegacji szkół z kuratorem Oświaty i Wychowania J a

nem Bartkowiakiem i dyrektorem Departamentu Ministerstwa Oświaty i Wychowania Janem Dąbrowskim, który wręczył wyróżnionym szkołom nagrody. W Domu Kultury Kolejarza otwarto wystawę plonów z jedenastu kolejarskich ogródków działkowych. Po zamknięciu wystawy owoce, kwiaty i warzywa przekazano w darze pacjentom Szpitala Kolejowego przy ul. Orzeszkowej. W wieku pięćdziesięciu sześciu lat zmarł Bogusław Dębowski, działacz ruchu młodzieżowego w Wielkopolsce" współorganizator Związku Walki Młodych, udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Delegacja kombatantów II Wojny Światowej składa wieniec przed tablicą ku czci pomorodowanych w Forcie VII

31.8. W b. Forcie VII, w przeddzień czterdziestej rocznicy napaści niemieckiej na Polskę, społeczeństwo Poznania oddało hołd poległym w "walce o wolność. Przybyły poczty sztandarowe organizacji kombatanckich. W manifestacji wzięli udział przedstawiciele władz polityczno-administracyjnych z sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Marią Rynkiewicz oraz wicewojewodą poznańskim Romualdem Zysnarskim, byli więźniowie Fortu VII, weterani walk o narodowe i społeczne wyzwolenie. Po odegraniu hymnu narodowego głos zabrał b. więzień Fortu VII i obozów koncentracyjnych Edmund Goćwinski. Przy dźwiękach werbli, pod ścianą, gdzie rozstrzeliwano więźniów i w innych miejscach kaźni złożono wieńce i wiązanki kwiatów. W sali sesyjnej Wojewódzkiej Rady Narodowej w obecności sekretarza Ko

Wydarzenia w Poznaniu (31.8-2.9)

mitetu Wojewódzkiego Pc-Iskie] Zjednoczonej Partii Robotniczej Józefa Świtają, wicewojewody Romualda Zysnarskiego oraz wiceprezydenta Andrzeja Wituskiego trzystu pięćdziesięciu młodych nauczycieli złożyło uroczyste ślubowanie. Gratulacje składał Józef Świtaj. W imieniu młodych nauczycieli przemawiała Jolanta Sołtysik.

Zakończyło się IX Kolokwium poświęcone warstwom i powierzchniom magnetycznym zorganizowane przez Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii N auk. Uczestniczyło stu siedemdziesięciu uczonych z różnych krajów. N a Osiedlu oświecenia otwarto żłobek na sto dziesięć miejsc dla dzieci w wieku od trzech miesięcy do trzech lat. 1.9. O godzinie 12.00, w czterdziestą rocznicę napaści hitlerowskich Niemiec na Polskę, w całym mieście rozległy się dźwięki syren fabrycznych. *

Sześćdziesiąt lat Opery Poznańskiej Teatr uczcił wznowieniem Halki Stanisława Moniuszki. Dyrygował Mieczysław Dondajewskl. Wystąpili: Barbara Zagórzanka w partii tytułowej, Ewa Werka (Zofia), Jerzy Ostapiuk (Stolnik), Józef Kolesiński (Jontek), Janusz Temnicki (Janusz), Edward Kmiciewicz (Dziemba) i Edwin Borkowski (Góral). Wydarzeniem było pojawienie się -w loży honorowej nestora polskich wokalistów, dziewięćdziesięciotrzyletniego Karola Urbanowicza, który "w 'historycznym przedstawieniu Halki w 1919 ir. śpiewał partię Stolnika. Publiczność zgotowała sędziwemu artyście owację. Odbyło się zorganizowane z inicjatywy Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu spotkanie matek chrzestnych polskich statków. Przybyły na nie matki chrzestne "Powstańca Wielkopolskiego" - Maria Olszewska, "Syna Pułku" - Halina Rozumowska, "Franciszka Zubrzyckiego" - Alicja Zubrzycka, "Feliksa Dzierżyńskiego" - Anna Kowalska, "Metalowca" - Helena Fabiś. Na spotkaniu utworzono Klub Matek Chrzestnych Polskich Statków, którego dziekanem została Maria Olszewska, a prodziekanem Halina Roizuimofurska.

Pamiątkowa fotografia. Stoją od lewej: Halina Rozumowska, Anna Kowalska, Maria Olszewska, Helena Fabiś i Alicja Zubrzycka

Podpisanie porozumienia o współpracy między Operą Poznańską a Dowództwem Wojsk Lotniczych.

W Wielkopolskim Muzeum Wojskowym otwarto wystawę pn. "W czterdziestą rocznicę wybuchu II wojny światowej".

W wieku sześćdziesięciu lat zmarł dr hab. inż. Kazimierz Hess, specjalista w dziedzinie urządzeń i technologii odlewnictwa, b. kierownik Katedry Odlewnictwa i Materiałoznawstwa Odlewniczego, b. kierownik Zakładu Odlewnictwa i zastępca dyrektora Instytutu Technologii Budowy Maszyn na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Poznańskiej. Działacz Stronnictwa Demokratycznego, laureat Zespołowej Nagrody Techniki i Przemysłu Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego (1973), udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 2.9. N a pi. Adama Mickiewicza odbyła się promocja absolwentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich im. Mariana Buczka. Przybyli członko

wie Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z I sekretarzem Jerzym Zasadą, Główny Kwatermistrz Wojska Polskiego, wiceminister obrony narodowej, generał broni Mieczysław Obiedziński, generalicja' delegacje uczelni współpracujących ze Szkołą, zakładów pracy, organizacji

Promocji dokonuje generał broni Mieczysław Obiedziński

społecznych. Po odegraniu hymnu państwowego generał Mieczysław Obie dziń - ski dokonał pasowania. Pierwszy szlify oficerskie otrzymał prymus uczelni - sierżant podchorąży Andrzej Jabłoński. I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego J erzy Zasada złożył promowanym życzenia. N a zakończenie odbyła się, defilada. N astępnie przed pomnikiem Bohaterów na Cytadeli odbyło się uroczyste złożenie wieńców. Składały je delegacje Komitetu Wojewódzkiego z I sekretarzem Jerzym Zasadą, Ludowego Wojska Polskiego z generałem broni Mieczysławem Obiedzińskim, władz miasta i województwa. W Klubie Wojsk Lotniczych przy ul.

Niezłomnych otwarto wystawę -rysunków dziecięcych wybranych z Konkursu pt. ,.Lotnictwo i Itosmonautyka w służbie człowieka". 3.9. Filharmonia Poznańska rozpoczęła w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza sezon artystyczny 1979/1980 koncertem dla załogi Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców "Społem". Orkiestrą dyrygowała Agnieszka Duczmal. Solistką była Antonina Kowtunow (sopran). W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza rozpoczął się XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego. Przybyło ok. czterystu zoologów reprezentujących wszystkie krajowe ośrodki naukowe i ogrody zoologiczne.

\ 19

Otwarcie wystawy objazdowej Wszechzwiązkowego Zjednoczenia "Techsnabexport". Przed gmachem Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki poznańskiej pokazano działanie impulsowych aparatów rentgenowskich do defektoskopii i badań medycznych oraz sprzęt do rentgenowskiej analizy strukturalnej i widmowej. 4.9. Przebywał w Poznaniu Wacław Piątkowski, kierownik Wydziału Zagranicznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W towarzystwie I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Jerzego Zasady odwiedził Instytut Zachodni i spotkał się z jego kierownictwem.

Moment wręczenia sztandaru

Odbyła się uroczystość wręczenia Sztandaru Ministra Energetyki i Energii Atomowej oraz Zarządu Głównego Związku Zawodowego Energetyków załodze Biura Studiów i Projektów Energetycznych "Energoprojekt" , która w 1978 r. zajęła pierwsze miejsce w krajowym współzawodnicitwie branżowym biur projektowych. Na uroczystość'" przy by li: wiceminister energetyki i energii atomoT wej Jerzy Wojtowiiecki i wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Związku Zawodowego Energetyków Marcin Tymiński. Wręczyli oni "'sztandar delegacji "Enargoproj ektu" w składzie: dyrektor Alfired Ziętkowiak, przewodniczący Konferencji Samorządu Robotniczego Józef Swiderski i przewodniczący Rady Zakładowej Bolesław Borowczyk. Dorobek trzydziestolecia przedstawił Alfred Zięt

Wydarzenia w Poznaniu (4 - 9.9)

kowiak. Przy okazji wręczenia sztandaru prawie stu zasłużonych pracowników "Energoprojektu" otrzymało odznaczenia i wyróżnienia zawodowe, społeczne, wojewódzkie, miejskie i inne. N a budowie wieżowca Akademii Ekonomicznej rozpoczęto betonowanie trzonu żelbetowego ósmej kondygnacji. 5.9. W godzinach południowych na Osiedlu Czecha oddano do użytku sam spożywczy.

W wieku siedemdziesięciu szeSClU lat zmarł prof. dr Lucjan Pokorzyński, b. prorektor, dziekan i prodziekan Wydziału Ogólno-Ekonomicznego, kierownik Katedry i Zakładu Ubezpieczeń, sekretarz generalny Akademii Handlowej, naczelny redaktor "Studiów Ubezpieczeniowych" , udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 6.9. W siedzibie Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych odbyło się spotkanie działaczy ruchu zawodowego oraz pracowników wojewódzkiej organizacji związkowej. Uczestniczył I sekTetarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada. W uznaniu za aktywność społeczną działacze Związków Zawodowych udekorowani zostali Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski: Bolesław Kamiński - brygadzista formierni ręcznej w Poznańskiej Fabryce Maszyn Żniwnych, Czesław Norkowski - przewodniczący Rady Zakładowej w Kombinacie N aramowice, Michał Olejniczak - starszy instruktor Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych oraz Symforian Ziętek - kierownalk działu iw Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski".

Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych Bolesław Szałek wręczył Jerzemu Zasadzie nowo ustanowioną odznakę "Za zasługi w ruchu zawodowym województwa poznańskiego". Z okazji Dnia Kolejarza I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej - Jerzy Zasada spotkał się w Białej Sali U rzędu Miejskiego z grupą poznańskich kolejarzy przodujących w pracy zawodowej i społecznej i pogratulował im rzetelnej pracy w 1979 r. Odbyła się dekoracja odznaczeniami państwowymi, regionalnymi i resortowymi. W spotkaniu uczestniczyli także - sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Bogdan Waligórski oraz wiceprezydent Poznania Andrzej Wituski. Przybyła delegacja filmowców bułgarskich: Peter Karangow - zastępca dyrektora kinematografii bułgarskiej oraz bohaterzy filmu Ten najlepszy człowiek Sasza Rapankowa i Grigorij Waczkow.

W sali Renesansowej Ratusza Poznań -.

skiego odbył się pierwszy koncert w sezonie artystycznym 1979/1980 Orkiestry Kameralnej Radia i Telewizji pod dyrekcją Agnieszki Duczmal. Solistą wieczoru był oboista Mieczysław Koczorowski. Rozpoczął obrady VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetycznego.

7.9. W kinie "Apollo" odbyła się polska premiera filmu bułgarskiego Ten najlepszy człowiek. U czestniczyli występuj ący w filmie aktorzy: Sasza Rapankowa i Grigorij Waczkow. Przebywającego w szpitalu artystę-plastyka Jana Kabacińskiego odwiedzili wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski, prezes oddziału poznańskiego Związku Polskich Artystów Plastyków Zbigniew Bednarowicz oraz wicedyrektor Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego Tadeusz Janusz i wręczyli Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki, przyznaną mu z okazji osiemdziesiątej piątej rocznicy urodzin oraz pięćdziesięciolecia pracy artystycznej. W sali Marmurowej Pałacu Kultury otwarto wystawę grafiki wydawniczej Janusza Grabiańskiego (1929-1976) ze zbiorów Muzeum w Gnieźnie. 8.9. Z podróży do Hiszpanii powrócił Chór Akademicki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza pod kierownictwem Stanisława Kulczyńskiego. Chór uczestniczył w XV Międzynarodowych Dniach Śpiewu w Barcelonie (31 VIII - 2 IX). W drodze powrotnej koncertował w Stuttgarcie (Republika Federalna Niemiec).

9.9. Rozpoczęły się XXVIII Targi Krajowe "Jesień-79". Do największych wystawców należeli przemysł maszynowy i lekki oraz spółdzielczość pracy. Na otwarcie Targów przybyli: członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej

. \

Makieta Targów w pobliżu głównego wejścia

Zjednoczonej Partii Robotniczej, sekretarz Komitetu Centralnego Stefan 01szowski oraz minister handlu wewnętrznego i usług Adam Kowalik, w towarzystwie I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Jerzego Zasady goście zwiedzili ekspozycję targową. W Klubie Plastyka (Biuro Wystaw Artystycznych) wystąpiły zespoły muzyczne "The Quartet" oraz "Completorium" . W Pałacu Kultury odbył się międzywojewódzki przegląd "Teatrów przy kawie". Sąd konkursowy pod przewodnictwem Tomasza Szymańskiego wyróżnił program pt. "Na wsi wesele" według Marii Dąbrowskiej przedstawiony przez zespół z Tykadłowa (woj. kaliskie). 10.9. W Klubie Empiku na Osiedlu piastowskim odbyła się inauguracja nowego roku kulturalnego. Przybyli: I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada, wicewojewoda poznański Romuald Zysnairski, wiceprezydent Poznania Andrzej Wituski, prezes Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego Wiesław Porzycki. w imieniu władz I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Zasada wyraził podziękowanie twórcom i działaczom kultury województwa. Osobne podziękowanie przekazał projektantom i wykonawcom nowo otwartego Klubu; zwiedził także pomieszczenia Klubu, jego księgarnię i galerię plastyczną, w której prace graficzne prezentowali Jerzy Piotrowicz (Poznań) i Józef Wilkoń (Warszawa). W części artystycznej wystąpił zespół Osiedlowego Ogniska Artystycznego Drużyna Harcerska "Rataje". Rozpoczęły się III Dni Winograd.

Otworzył je korowód dziecięcy.

W salonie wystawowym Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania otwarto wystawę dokumentalną pt. "Kampania

Korowód dzieci zmierza ulicą Słowiańską na boisko sportowe Ośrodka przy ul. Obornickiej

wrzesnlowa w 1939 r. w interpretacji hitlerowskiej" . W Teatrze Muzycznym odbył się recital Mieczysława Fogga. W Klubie Plastyka (Biuro Wystaw Artystycznych) koncertowały grupy muzyczne Krzysztofa Sadowskiego i Kazimierza Jonkisza (kwartet). 11.9. W Urzędzie Stanu Cywilnego odbyła się uroczystość nadania imion dzieciom urodzonym w dniu 22 lipca 1979 r. Uczestniczyło trzydzieści dziewięć dzieci. Zastępca kierownika Urzędu Małgorzata Charkiewicz wręczyła dzieciom upominki w postaci pluszowych zajączków, rodzicom zaś kwiaty i dokumenty pamiątkowe. Przedstawiciele Państwowego Zakładu Ubezpieczeń wręczyli dzieciom polisy z wkładem trzymiesięcznych składek opłaconych przez Zakład. 12.9. Zakończenie Turnieju Młodych Mistrzów Gospodarności. Najlepszym wręczono dyplomy, puchary i pamiątkowe medale. W klasyfikacji zakładów pracy zwyciężyła organizacja młodzieżowa Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski".

W ramach Dni Winograd w galerii Osiedlowego Domu Kultury "Pod Lipami" otwarto wystawę dokumentalną Młoda Polska. Otwarcie sezonu artystycznego 1979/1989 w Teatrze Nowym. 13.9. Rozpoczęło się trzydniowe seminarium instruktorów ratownictwa wodnego z udziałem przedstawicieli Bułgarii, Ho

Wydarzenia w Poznaniu ( 13-15.9)landii, Republiki Federalnej Niemiec i Niemieckiej Republiki Demokratycznej.

W wieku sześćdziesięciu siedmiu lat zmarł Stanisław Strykowski, b. dyrektor Wydziału Rudżetowo-Gospodarczego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w latach 195) - 1%8, dyrektor administracyjny Wielkopolskiej Orkiestry Symfonicznej im. Karola Kurpińskiego od l III 1968 r., udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

14.9. Rozpoczęła się ogólnopolska konferencja na temat współdziałania nauki z praktyką w dziedzinie rozwoju rolnictwa. Inauguracja sezonu artystycznego 1979/ /1980 Filharmonii Poznańskiej. Odbył się koncert orkiestry symfonicznej pod dyrekcją Wojciecha Rajskiego. Solistą był Krystian Zimmerman (fortepian).

N a budowie Wlezowca Akademii Ekonomicznej brygady Poznańskiego Przedsiębiorstwa Konstrukcji Stalowych Urządzeń Przemysłowych "Mostostal" zakończyły momtaż konstrukcji szóstego segmentu. W ramach Dni Winograd, w galerii Osiedlowego Domu Kultury "Pod Liparni" otwarto wystawę rysunków Szymona Kobylińskiego.

Początek VII Międzynarodowego Poznańskiego Rajdu Samochodów Zabytkowych na Torze "Poznań". r 15.9. Jubileusz siedemdziesięciopięciolecia uruchomienia w mieście elektrowni przy ul. Grobla, która zapoczątkowała rozwój energetyki zawodowej. W Elektrociepłowni Garbary odsłonięta została tablica pamiątkowa ufundowana przez poznańskich energetyków . Na siedzibie Rejonu Energetycznego przy ul. Panny Marii odsłonięto tablicę ku pamięci pracowników elektrowni, którzy zginęli podczas okupacji hitlerowskiej. W godzinach popołudniowych w Operze Poznańskiej odbyła się akademia, na którą przybył I zastępca ministra energetyki i energii atomowej Lechosław Gruszczyński oraz przedstawiciele władz z sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdanem Waligórskim, wicewojewodą Romualdem Zysnarskim i wiceprezydentem Poznania Andrzejem Wituskim. Grupie zasłużonych pracowników wręczono odznaczenia państwowe i resortowe, medale siedemdziesięciopięciolecia, dyplomy uznania za wkład w rozwój energetyki poznańskiej. Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski otrzymali: Henryk Boniak, Maria Kawicka, Edward Łagodziński, Franciszek Piszczek i Franciszek Swiderski. Inauguracja XII sezonu Młodzieżowego Ruchu Miłośników Muzyki "Pro Sinfonika". N a inaugurację przybyła młodzież reprezentująca czterdzieści klubów "Pro Sinfoniki", dwanaście kół Młodych Melomanów i pięćdziesiąt pięć grup Kolorowych Nutek. Prezes "Pro Sinfoniki" Alojzy A. Łuczak przypomniał ostatnie inicjatywy ruchu. Serdeczne życzenia poznańskim "'nauczycielom w pracy z młodzieżą "Pro Sinfoniki" złożył kurator Jan Bartkowiak. W auli U niwersytetu im. Adama Mickiewicza młodzież "Pro Sinfoniki" wysłuchała koncertu symfonicznego orkiestry Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Wojciecha Rajskiego. Solistą był Krystian Zimmerman (fortepian). Prapremiera widowiska Doktor Johannes Faust w Poznańskim Teatrze Lalki i Aktora na scenie "Marcinek" w opracowaniu czeskiego lalkarza Mateja Kopecky'ego. Reżyserował i przekładu dokonał Bogdan Jonas. Dekoracje i lalki projektowali Zenobiusz i Rajmund Strzeleccy, a muzykę napisał Aleksander Radzewski. W premierowej obsadzie grali: Bogdan J onas (tytułową; Kacperek; Romilo; Maciej), Jeirzy Goldbeok (Wagner; Mefisto; Pik; Król Portugalski; Kuba).

Na scenie Teatru Muzycznego odbyła się premiera farsy muzycznej Maurice Hennequin i Pierre Vebera Pani prezesowa w przekładzie Jerzego J uranda ta z

Barbara Biskupska (Aurora)

piosenkami Franciszki Leszczyńskiej. Reżyserował Henryk Olszewski; scenografią projektował Jędrzej Stępniak; tańce ukłaau Czesława Maciaszyka. Kierownictwo muzyczne sprawował Roman J ankowiak. W premierowej obsadzie wystąpili: Tadeusz Woj tych (Trico), Barbara Biskupska (Aurora), Katarzyna Góralczyk (Dyoniza), Jacek Flur (Pinglet), Antoni Urban (La Moulaine), Władysław Mielcarek (Bouquet), Aleksandra Rybacka (Zofia), Jadwiga Kurzewska (Gobetta), Sławomir Pietruszewski (Cyprian Gaudet), Rajmund Wolff (Oktaw Rosimond), Henryk Olszewski (Mariusz), Mieczysław Józefiak (Franciszek), Zdzisław Giżewski (Biennasis), Jarosław Stempowski (Dominik), Barbara Ciernioch ( Julia) . Klub Fotograficzny "Monokl" przy Pałacu Kultury urządził w Osiedlu Knaju Rad wystawę plenerową - plon akcji fotograficznej "Kiosk Ruchu". Autorzy: Ryszard Galowski, Marian Prętki i J erzy Olbrych. Współpraca Janusza N owackiego. Od godzin południowych po mleSCle prezentowały się zabytkowe samochody uczestników międzynarodowego rajdu. Wichura nad Poznaniem. Najwięcej ucierpiała dzielnica Grunwald. Jej mieszkańcy pozbawieni byli dopływu prądu do godzin południowych dnia następnego.

W wieku pięódziesięciu dziewięciu lat zmarł inż. Zdzisław Hychlewski, dyrektor oddziału remontowego Państwowej Komunikacji Samochodowej oraz dyrektor oddziału zaopatrzenia w latach 19581975, udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Jt >

16.9. Prawykonanie sceniczne dzieła Arthura Honeggera Joanna d'Arc na stosie w Operze Poznańskiej, przygotowane muzycznie przez Mieczysława Dondajewskiego. Reżyserował Ryszard Peryt, scenografię projektował Andrzej Sadowski, choreografia - Henryk Kons iński. w premierowej obsadzie wystąpili: Ewa Błaszczyk (gościnnie) - Joanna d'Arc,

Ewa Błaszczyk (Joanna)

Andrzej Łapicki (gościnnie) - Brat Dominik, Antonina Kowtunow (Madonna), Aleksandra Imaiska (Katarzyna), Bożena Porzyńska (Małgorzata), Edwin Borkowski (Porcus), Marek Oasztecki (Głos i),

Wydarzenia w Poznaniu (16 - 18.9)

Jerzy Walczak (Głos II), Adam Wiśniewski (Głos III), Władysław W dowicki (Asinus), Bogdan Ratajczak (Woźny), Marek Bieniaszewski (Herold I), Piotr Liszkowski (Herold II), Roman Wasilewski (Heurteblsse), Felicja Kurowiak (Matka Tonneaux). Balet: Jerzy Jasiński (Król Francji), Andrzej Łączka (Król Anglii), Edward Podolańczuk (Król Bułgarii), Janusz Kołodziejczak (Król-Smierć), Blandyna Makowiecka (Dama-Skneira), Elżbieta Krasnowska (Dama-Pycha), Grażyna Kobzda (Dama-Głupota), Elżbieta Nowaczyk (Dama-Rozpusta), Leszek Nuckowski (Walet-Bedford), Andrzej Górny (WalatjLuxeimburczyk), Józef Zieliński (Walet de Chortres), Roman Dłużewicz (Walet de Flavy). Udział Poznańskiego Chóru Chłopięcego pod dyrekcją Jerzego Kurczewskiego.

Zakończenie III Dni Winograd.

N a targowisku Osiedla Jagiellońskiego odbył się kiermasz sz,kolny, giełda staroci, pokaz mody. Koncertowała Orkiestra Dęta Domu Kultury "Stomil". Przed Domem Kultury "Na Skarpie" odbyła się giełda wózków i różnych pojazdów dziecięcych. W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarto wystawę pokonkursową pt. "Dziecko" (Rzeszów 1979).

17.9. W Domu Drukarza rozpoczęła się konferencja naukowa na temat kształtowania struktur zatrudnienia w przemyśle. Rozpoczęła się modernizacja węzła kom unikacyj ne go Rooseverta - G logowska- most Dworcowy.

Projekt przebudowy

W galerii Domu Kultury "Na Skarpie" otwarta została wystawa grafiki książkowej i plakatu Barbary Kierzek. 18.9. Rozpoczęły się Dni Przyjaźni z Niemiecką Republiką Demokratyczną. W godzinach przedpołudniowych odbyło się spotkanie kierownictwa Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Roboł

Zwiedzanie ekspozycji w Muzeum Historii Ruchu Robotniczego. Gd lewej: wiceprezydent Poznania Andrzej Wituski, ambasador NieNiemieckiej Republiki Demokratycznej w Police Gunter Sieber i osoba towarzysząca, wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Maria Rynkiewicz, dyrektor Wydziału Kultury i Sztuki U rzędu Miejskiego Andrzej Goćwinski

niczej z ambasadorem Niemieckiej Republiki Demokratycznej w Folsce Guntherem Sieberem oraz konsulem generalnym Franzem Franzenem. W Muzeum Historii Ruchu Robotniczego im. Marcina Kasprzaka otwarto wystawę pt.

"Współdziałanie polskiego i niemieckiego ruchu robotniczego". Otwarcia ekspozycji dokonał ambasador Gunther Sieber. obecni byli: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Maria Rynkiewicz, przedstawiciele władz administracyjnych województwa i miasta, weterani ruchu robotniczego. W Miejskiej Bibliotece Publicznej im.

Edwarda Raczyńskiego otwarto ekspozycję "Literatura NRD w Polsce i literatura polska w NRD" (Wydawnictwo Poznańskie wydało z tej okazji specjalny katalog); w Klubie Międzynarodowej Prasy i Książki przy ul. Ratajczaka - wystawę "Życie i twórczość Fryderyka Wolfa"; w Pałacu Kultury ,- wystawę rysunków dzieci z Niemieckiej Republiki Demokratycznej i Polski pt. "Mój kraj". W Księgarni "Przyjaźń" przy ul. Ratajczaka udostępniona została wystawa najnowszych pozycji wydawniczych Niemieckiej Republiki Demokratycznej.

W kinie "M uza" rozpoczął się przegląd filmów Niemieckiej Republiki Demokratycznej. W Zespole Szkół Muzycznych przy ul. Solnej odbył się galowy koncert z udziałem artystów Niemieckiej Republiki Demokratycznej: pianisty Petera Arne Rohde, zespołu jazzowego "Tower Jazz Band" oraz zespołu folklorystycznego "V olkslaender". Wystąpiły także zespoły artystyczne z Pałacu Kultury.

Zakończenie konferencji naukowej "Kształtowanie struktur zatrudnienia w przemyśle", z udziałem dwustu specjalistów z całego kraju. W salonie wystawowym Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania otwarto wystawę dzieł Janiny Pęcherskiej - Szczep skiej pt. "Dziecko". Na Cmentarzu Komunalnym w Junikowie odbył się pogrzeb działacza polskiego i międzynarodowego ruchu robotniczego Kazimierza Majchrowicza. Liczył osiemdziesiąt lat. 19.9. Dni Przyjaźni z Niemiecką Republiką Demokratyczną. W Klubie Międzynarodowej Prasy i Książki przy ul. Ratajczaka z aktywem Komitetu Srodowiskowego Kultury Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej spotkał się Karl Heinz Ruehle - dyrektor Ośrodka Kultury i Informacji Niemieckiej Republiki Demokratycznej w Warszawie. W Osiedlowym Domu Kultury "Na Skarpie" otwarto wystewę plakatu i grafiki użytkowej artysty plastyka Rudolfa F. Muellera. Dziesięciolecie Osiedla Wielkiego Października. 19 września do pierwszego bloku Osiedla wprowadzili się pierwsi lokatorzy. Inauguracja nowego roku kulturalno-oświatowego w Domu Kultury Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski". Otwarto wystawę prac członków Klubu Plastyka Amatora.

20.9. Do Poznania przybyła przebywająca w Polsce delegacja Centralnej Komisji Kontroli Partyjnej Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Wietnamu. Na jej czele stał Nguyen Van Chi. Rozpoczęły się obrady XIX Ogólnopolskiego Zjazdu Pediatrów. Uczestniczyło kilkuset lekarzy-pediatrów i pracowników instytutów pediatrii z całej Polski oraz lekarze i naukowcy z Belgii, Czechosłowacji, Niemieckiej Republiki Demokra tycznej, Wielkiej Brytanii i Związku . Socjalistycznych Republik Radzieckich. Dni Przyjaźni z Niemiecką Republiką Demokratyczną. W Domu Technika odbył się finał Harcerskiego Turnieju Wiedzy "NRD kraj naszych przyjaciół".

Główną nagrodę - wyjazd na międzynarodowy obóz młodzieżowy w Niemieckiej Republice Demokratycznej jury przyznało zastępowi "Karoliny" ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Gnieźnie. Na finał przybyli: kierownik Wydziału Pracy

Ideowo-Wychowawczej Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej - Marian J akubowicz i dyrektor Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego Andrzej Goćwdnski. Zastępca dyrektora Ośrodka Kultury i Informacji Niemieckiej Republiki Demokratycznej w Warszawie - Rheinhardt Gutsche i komendant Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego - Ryszard Wosiński wręczyli zwycięskim zespołom nagrody. Imprezę uświetniły występy zespołu "V olkslaender" z Lipska i Harcerskiego Chóru Kameralnego "Schola Canitorum" . W Operze Poznańskiej odbył się gościnny występ sopranistki kubańskiej y olandy Hernandez. Śpiewała partię tytułową w operze Halka Stanisława Moni uszkiy olanda Hernandez

W kinie "Apollo" rozpoczął się Tydzień Filmów Meksykańskich. .9. Zakończenie Dni Przyjaźni z Niemiecką Republiką Demokratyczną.

W Zespole Szkół Muzycznych odbył

Wydarzenia w Poznaniu (21 - 23.9)się koncert galowy inaugurujący finał II Ogólnopolskiego Przeglądu Chórów z re p ertuarem pieśni polskich radzieckich pod hasłem "Przyj aźń w pieśni". W koncercie udział wzięły: Poznański Chór Chłopięcy pod dyrekcją Jerzego Kurczewskiego oraz Chór Dziewczęcy "Lepajtes" z Wilna (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich) pod batutą Ł ucj i Falinaj skajte i P ia tras a Wajlenisa. Na koncert przybyli: kierownik Wydziału Pracy Ideowo- Wychowawczej Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Marian Jakubowicz, sekretarz Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej Helena Mikrut. Obecny był przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Sztuki Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich Wiktor Maslennikow. Otwarcia dokonał v.icewojewoda poznański Romuald Zysnarski.

W galerii Biura Wystaw Artystycznych "Arsena"!" otwarto wystawę prac poznańskiego grafika Wojciecha Mullera, twórcy i kierownika artystycznego grupy plastycznej "Od N owa". Z udziałem działaczy Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, architektów-projektantów i naukowców z kraju oraz Bułgarii, Czechosłowacji, Finlandii, Jugosławii, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Szwajcarii, Szwecji, Węgier i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich rozpoczęło się seminarium na · temat "Kultura fizyczna w osiedlu mieszkaniowym". W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert Orchestrę Philharmonique des Pays de la Loire pod dyrekcją Marca Soustrota. Solistą był Pierre Amoyal (skrzypce). 22.9. Rozpoczęły się II Poznańskie Dni Turystyki. W obecności przedstawicieli spółdzielczości mieszkaniowej i wiceprezydenta Andrzeja Wituskiego otwarto Centrum Turystyczne Polskiego . Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego na Osiedlu Jagiellońskim 12. Centrum składa się z kilku gustownie urządzonych pomieszczeń, w tym sali recepcyjnej i biblioteki. Przy okazji otwarcia udostępniono wystawę fotogramów pt. "ZSRR - kraj turystyki".

W sali Zespołu Szkół Muzycznych rozpoczęły się przesłuchania konkursowe II Ogólnopolskiego Przeglądu Chórów z repertuarem pieśni polskich radzieckich pod hasłem "Przyjaźń w plesnI. Jednocześnie w Pałacu Kultury rozpoczęły się towarzyszące przeglądowi "Warsztaty muzyczne".

I Wojewódzka Konferencja Mistrzów Urodzaju czyli poznańskich działkowców w Domu Kultury Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski". W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się 163 Koncert Poznańskiej Orkiestry Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Krzysztofa Missony poświęcony setnej rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki. Soliści: Kubanka Yolanda Hernandez (sopran), Tadeusz Kopacki (tenor), Kazimierz Przyłubski (baryton), Jerzy Ostapiuk (bas). Koncert prowadził Bogusław Kaczyński. W Ośrodku Rozrywki "Słońce" koncertował zespół muzyczny "Kasa Chorych" . Zespół Pleśni i Tańca "Łany" pod kierownictwem Wiesława Kaszubkiewicza wyjechał w podróż artystyczną do Bułgarii. 23.9. Uczestnicy Czynu Ogólnopartyjnego wzbogacili dorobek poprzednich lat. Pra- ' cowali członkowie egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Z I sekretarzem Jerzym Zasadą. Nie zabudowany teren Osiedla Kosmonautów porządkowali m.in.

pracownicy Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, instytucji państwowych.

Milicji Obywatelskiej i budownictwa.

Pracownicy Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z I sekretarzem Jerzym Zasadą (pierwszy od lewej) pracowali przy przygotowaniu nowych terenów rekreacyjnych na Osiedlu Tysiąclecia

Przy Trasie Hetmańskiej pracowała załoga Przedsiębiorstwa Remontowo- Budowlanego "Zremb". Prowadzono także roboty wykończeniowe w akademickiej stołówce przy ul. Przybyszewskiego, prace porządkowe na Cytadeli. Pracownicy Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" budowali ścieżkę zdrowia na osiedlu dębieckim oraz porządkowali należące do przedsiębiorstwa obiekty sportowe, a aktyw Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych - tereny Wielkopolskiego Parku Zoologicznego. Zakładano także zieleńce i porządkowano teren Osiedla Kopernika i dzielnicy Grunwald, zaś na Swierczewie rozpoczęto budowę parku rekreacji i wypoczynliu. Rozpoczęła się ogólnopolska narada sekretarzy komisji propagandy zarządów wojewódzkich Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej.

Chór Mieszany Spółdzielczości Pracy im. Stanisława Moniuszki pod kierownictwem Antoniego Grochowaiskiego udał się w podróż artystyczną na Węgry. 24.9. W Sali Odrodzenia poznańskiego Ratusza odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników oraz wręczenia nagród uczestnikom II Ogólnopolskiego Przeglądu Chórów "Przyjaźń w pieśni'''. Obecni byli przedstawiciele władz z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzym Zasadą. W spotkaniu uczestniczyli: kierownik Wydziału Kultury Komitetu Centralnego Bogdan Gawroński, sekretarz

generalny Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej Wacław Barszczewski. Obecni byli: przedstawiciel Ministerstwa Kultury Związku Socjalistycznych Republik RadzieckichWiktor Maslennikow i konsul generalny Z1Wiązku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu, minister pełnomocny Nikołaj Gusjew. Przewodnicząca Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej Maria Rynkiewicz witała gości i laureatów. Przewodniczący Komisji Artystycznej Jerzy Kołaczkowski odczytał decyzje Sądu Konkursowego. Nagrodę główną "Złote Słowiki" oraz nagrodę specjalną Zarządu Głównego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr przyznano Harcerskiemu Ze

Moment przed wręczeniem głównej nagrody chórowi "Schola Cantorum" . Jadwiga Gałęska- Tritt w środku

społowi Kameralnemu "Schola Cantorum przy Komendzie Chorągwi Poznańskiej Związku Harcerstwa Polskiego pod dyrekcją Jadwigi Gałęskiej- Tritt; nagrodę indywidualną przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej -' dyrygentce zespołu; nagrodę przewodniczącego Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej chórowi mieszanemu Liceum Ogólnokształcącego w Knurowie pod dyrekcją Jerzego Pogockiego; nagrodę indywidualną wojewody poznańskiego - dyrygentowi zespołu; nagrodę ministra kultury i sztuki - chórowi męskiemu "Cantilena" Wojewódzkiego Domu Kultury we Wrocławiu pod dyrekcją Marka Zborowskiego; nagrodę ministra oświaty i wychowania - Chórowi Żeńskiemu Studium Wychowania Przedszkolnego w Ostrowie pod dyrekcją Jerzego Wojtaszka; nagrodę Rady Wojewódzkiej Federacji Socjalitycznych Związków Młodzieży Polskiej dyrygentowi zespołu; nagrodę przewodniczącego Centralnej Bidy Związków Zawodowych - Chórowi

Wydarzenia w Poznaniu (24 - 25.9)

Męskiemu "Hasło" Domu Kultury Kolejarza pod dyrekcją Jolanty Komorowskiej; nagrodę indywidualną prezydenta Poznania - dyrygentce zespołu; nagrodę przewodniczącego Rady Głównej Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej - Chórowi Mieszanemu I Liceum Ogólnokształcącego pod dyrekcją Konrada Gawałka; nagrodę Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych - Chórowi Żeńskiemu Studium Wychowania Przedszkolnego w Jaśle pod dyrekcją Jadwigi Grun; nagrodę Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego - Chórowi Męskiemu "Dzwon" przy Cechu Rzemiosł Różnych w Toruniu pod dyrekcją Elżbiety Piskorz; nagrodę Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego - Chórowi Mieszanemu Domu Kultury Kolejarza w Lesznie pod dyrekcją Hilarego Ciesielskiego; nagrodę Kuratorium Oświaty i Wychowania - Chórowi Żeńskiemu Studium Wychowania Przedszkolnego w Trzciance pod dyrekcją Eugeniusza Wachowiaka. Komisja artystyczna przyznała Nagrodę Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej Chórowi Dziewczęcemu "Lepajtes" Domu Kultury Związków Zawodowych w Wilnie (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich).

Wieczorem w Operze Poznańskiej odbył się koncert galowy, prawie dwugodzinne widowisko pt. "Poemat o przyjaźni" według scenariusza Ryszarda Daneckiego i Stefana Mroczkowskiego. Wystąpili obok chórów: Marek Gasztecki, Zbigniew Grochal, Antonina Kowtunow, Krzysztof Krawczyk, Piotr Liszkowski, Lech Łotocki, Żywilla Pietrzak i Ewa Werka. Grała Wielkopolska Symfoniczna Orkiestra im. Karola Kurpińskiego pod dyrekcją Bohdana J armołowicza. Nieoczekiwanym finałem festiwalu był występ Zespołu "Parada" na schodach wejściowych do Opery. W Dowództwie Wojsk Lotniczych podpisano porozumienie o współpracy między poznańskim oddziałem Związku Li

teratów Polskich i Zarządem Politycznym Dowództwa Wojsk Lotniczych A U mowę podpisali: szef Zarządu Politycznego Wojsk Lotniczych gen. bryg. Edward Łukasik i prezes zarządu poznańskiego oddziału Czesław Chruszczewski. Zakończyło się II Spotkanie Towarzystw Stomatologicznych Niemieckiej Republiki Demokratycznej i Polski.

Nowa organizacja ruchu

Dla usprawnienia budowy linii tramwaj owej do Osiedla Piątkowo zamknięto w godzinach południowych na stale odcinek ul. obornickiej od skrzyżowania z ul. Piątkowską do ronda przy ul. Lechickiej. Ruch skierowano w ostatnio przebudowaną ul. Piątkowską, a skrzyżowanie z ul. Lechicką wyposażono w sygnalizację świetlną.

Stuletnie urodziny obchodził Franciszek Dąbrowski, ślusarz warsztatów kolejowych w Byigoszczy, zamieszkały w Poznaniu od 1959 r. u syna - pracownika Biblioteki Głównej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

25.9. W sześćdziesięciolecie Polskiego Czerwonego Krzyża dorobek tej organizacji w poznańskim węźle kolejowym podsumowano na spotkaniu, które odbyło się

z udziałem przedstawicieli władz wojewódzkich i Ministerstwa Komunikacji. Rozpoczęło się sympozjum na temat kauczuku naturalnego, zorganizowane po raz trzeci przez Malezyjski Instytut do Spraw Badań Kauczuku Naturalnego oraz poznański Ośrodek Badawczo- Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego "Stomil" .

26.9. Uroczysta akademia z okazji jubileuszu pięćdziesięciolecia Klubu Sportowego "Surma". Wręczono sztandar ufundowany przez Zarząd Główny Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej. Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Stefana Stuligrosza udał się w podróż artystyczną do Francji. 27.9. W Instytucie Zachodnim rozpoczęła się sesja naukowa poświęcona czterdziestej rocznicy wybuchu drugiej wojny SWlatowej. Przybyli na nią historycy z różnych ośrodków naukowych w kraju oraz prof. dr Czesław Pilichowski, dyrektor Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. Na inaugurację przybył sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Józef Świtaj.

Podczas akademii z okazji Dnia Budowlanych załodze Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego "Zremb" wręczono sztandar zakładowy. Sztandar Przechodni Ministra Zdrowia wręczono załodze Zakładów Naprawczych Sprzętu Medycznego. W Okręgowej Stacji Chemiczno- Rolniczej odbyło się przekazanie Sztandaru Przechodniego Ministra Rolnictwa i Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Rolnych za osiągnięcia we współzawodnictwie. Aktu tego dokonali wiceminister rolnictwa Henryk Burczyk oraz członek prezydium Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Rolnych Wacław Grześkowiak. W ramach IV Polsko-Amerykańskiego Tygodnia Medycyny (24 - 30 września) do Poznania przybyła grupa wybitnych lekarzy ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Płn. Zapoznali się z koncepcją rehabilitacji zawodowej. W Domu Technika rozpoczęła się krajowa konferencja szkoleniowa pod hasłem "Rola Inżynierów i techników w realizacji Ustawy o jakości wyrobów, usług, robót i obiektów budowlanych". Sympozjum zgromadziło dwieście osób z zakładów przemysłowych całego kraju, odpowiedzialnych za dobrą jakość produkcji.

9 Kronika m. Poznania z. 2j&)

W Domu Technika otwarto wystawę pod hasłem "Jakość i nowoczesność". Wyroby swe prezentowali: Zakłady Sprzętu Oświetleniowego "Połam", Fabryka. Kosmetyków "Poilena- Lechia", Wielkopolskie Zakłady Obuwia "Polania" l Zakłady Przemysłu Odzieżowego "Polanex" w Gnieźnie oraz Zakłady Wytwórcze Głośników "Tonsil" we Wrześni. .9. Nowy rok szkolenia politycznego zainaugurowano w Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Przybyli członkowie sekretariatu z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Jerzym Zasadą oraz Zenon Wróblewski - wiceprzewodniczący Centiatnej Komisji Rewizyjnej Komitetu Centralne;go. Referat o zadaniach oczekujących organizatorów szkolenia oraz wykładowców i lektorów wygłosiła sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Marla Rynkiewicz. Sesja Miejskiej Rady Narodowej poświęcona podstawom dalszego rozwoju miejskich urządzeń komunalnych. Obradom przewodniczył sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczona} Partii Robotniczej Józef Świtaj. N a sesji poinformowano także o działalności Miejskiego Komitetu Kontroli Społecrnej. Podjęto uchwałę w sprawie zmiany nazw niektórych osiedli i ulic. W Klubie Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego zainaugurowano nowy rok kształcenia politycznego Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej.

N a budowie wieżowca Akadeimii Ekonomicznej rozpoczęto betonowanie trzonu żelbetowego IX kondygnacji. Spotkanie przedstawicieli towarzystw kulturalno-6pole A znych pięciu województw wielkopolskich. U dział brali naukowcy poznańscy, publicyści, a także przedstawiciele towarzystw regionalnych z województw sąsiadujących z Wielkopolską. Omawiano formy współpracy ruchu społeczno-kulturalnego regionu w dziedzinie pielęgnowania tradycji kulturalnych Wielkopolski. W partii Azuceny w oparze Pucciniego Turandot w Operze Poznańskiej śpiewała gościnnie Krystyna Michałowska (Gdańsk) .

W hali Nr 17 Międzynarodowych Targów Poznańskich otwarto wystawę kwiatów, owoców i warzyw. Dorobek swój zaprezentowali: Akademia Rolnicza, Za

Wydarzenia w Poznaniu (28 - 29.9)kład Doświadczalny Polskiej Akademii N auk w Kórniku, Okręgowy Zakład Badania Odmian w Śremie, kombinaty ogrodnicze N aramowice i Owińska, producenci członkowie Wojewódzkiej Spółdzielni OgrodniczOHPszczelarsikiej, Okręgowe Przedsiębiorstwo Hodowli Roślin Ogrodniczych i Szkółkarstwa oraz Poznańskie Przedsiębiorstwo Zieleni, które wystawiło m. in. kolekcję roślin iglastych.

Poznański Teatr Lalki i Aktora pod kierownictwem Wojciecha Wieczorkiewicza udał się w podróż artystyczną do Republiki Federalnej. Niemiec.

29.9. Odbyła się sesja Rady Wojewódzkiego Związku Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych. Wzięli w niej udział prezes Centralnego Związku, wiceminister Franciszek Tekliński i I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada. Obecny był konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu, minister pełnomocny Nikołaj Gusjew. Sztandar spółdzielczy został udekorowany Odznaką Honorową "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego". Pięćdziesięciu czterech spółdzielców udekorowanych zostało odznaczeniami państwowymi. N a terenach wystawowych w Kombinacie Państwowych Gospodarstw Ogrodniczych N aramowice otwarto wystawę zwierząt hodowlanych. Obecni byli prezes Centralnego Związku Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych, wiceminister Franciszek Tekliński i I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada. W sali Wielkiej Pałacu Kultury odbyła się akademia, w której wzięli udział przedstawiciele rzeszy wielkopolskich budowlanych, pracujących w ponad stu przedsiębiorstwach. N a uroczystość przybyli: wiceminister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych. Jerzy Brązert, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Walig6r." . prezySŁnt Poznania Władysław Sleboda oraz wicewojewoda poznański Ryszard Ćmielewski. Okolicznościowe przemówienie wy

głosił dyrektor Poznańskiego Zjednoczenia Budownictwa Alojzy Łuczak. Zasłużonych pracowników udekorowano wysokimi odznaczeniami państwowymi. Wiceprezydent Poznania Łucjan Majewski spotkał się ze Strażą Porządkową działającą przy Miejskiej Komisji Porządku i Czystości. W dowód uznania Piotr Fieirek, Alojzy Gorączka, Henryk Krokowal, Szczepan Mika, Stanisław Nowacki, Andrzej Pytko, Roman Ropiciński, Teofil Sobiesiak, Elżbieta Wolna i Zofia Ziarnowska otrzymali Honorowe Odznaki Miasta Poznania.

W Domu Kultury Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" odbyło się spotkanie z okazji "Poznańskich Dni Turystyki". Działacze ruchu turystycznego udekorowani zostali Odznakami Honorowymi Miasta Poznania i "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego". Puchar Urzędu Wojewódzkiego przekazano oddziałowi Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego przy Zakładach "H. Cegielski", który niedawno obchodził swoje 25-lecie. Gratulacje składał wicewojewoda Ryszard Cmielewski.

W Szkole Podstawowej Nr 43 przy ul.

Stalingradzkiej otwarto Izbę pamięci Narodowej.

W sali sportowo-widowiskowej "Arena" rozpoczął się XVII Konkurs Fryzjerski i Kosmetyczny Państw Socjalistycznych o "Puchar Przyjaźni". W sali sportowo-widowiskowej "Arena" zakończył się XVII Konkurs Fryzjerski i Kosmetyczny Państw Socjalistycznych o " Puc har Przyj aźni" . U czestniczyło osiemdziesięciu ośmiu fryzjerów i kosmetyczek z Bułgarii, Czechosłowacji, Jugosławii, Kuby, Mongolii, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Polski, Rumunii, Węgier i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. We fryzjerstwie męskim największą liczbę punktów uzyskał Andrzej Opolski z Krakowa. W grupie najlepszych znalazł się Bronisław Grizempowski z Poznania. Wśród fryzjerek damskich pierwsze miejsce zdobyła Ludmiła Acziłowa (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich). W Sali Malinowej Pałacu DziałyńsMch odbył się recital chopinowski. Wystąpili: Michał Grabarczyk (skrzypce), Kazimierz Michalik (wiolonczela), Andrzej Tatarski (fortepian).

Z podróży artystycznej do Budapesztu powrócił Chór Mieszany Spółdzielczości Pracy US. Stanisława Moniuszki pod kierownictwem Antoniego GrochowaIskiego.

Zebrał: Kronikarz

50 LA T

TEMU

W KRONICE MIASTA POZNANIA

Zeszyt drugi w 19]) roku otwierał czwarty rozdział "Dziejów fundacji Ks. Ludwiki Radziwiłłowej w Poznaniu" pióra Wisławy Knapowskiej zatytułowany "Zmiana statutu i jego skutki". Dalej drukowano drugi rozdział rozprawy Janusza Staszewskiego o Powstaniu Poznańskim w 18m r. pt. "Plany polskie i osłona Poznania". Obie te publikacje zajęły prawie dwie trzecie objętości zeszytu. Dopiero w "Dziale Bieżącym" redakcja zajęła się problemami ówczesnego Poznania, mianowicie sprawą zieleni, którą zainicjowało Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania na konferencji w dniu 1 maja 19]) r. zwołanej w" sali posiedzeń Rady Miejskiej. Przybyło ok. sześćdziesięciu osób, wśród nich prezydent miasta Cyryl Ratajski. Gości powitał sekretarz Zarządu Towarzystwa Zygmunt Zaleski przedstawiając program posiedzenia: Przemówienia: 1. prof. dra Pawła Gantkowskiego: Zieleń miasta a zdrowie mieszkańców; 2. dyr. W. Zembala: Normy zieleni w miastach zachodu; 3. radcy inż. S. Cybichowskiego: Zieleń w Poznaniu; 4. prof. dra Adama Wodziczki: Zieleń w okolicy Poznania. Dyskusję i uchwalenie rezolucji. Gantkowski w przemówieniu na temat "Zieleń miasta a zdrowie mieszkańców" - zanotował Kronikarz, ośiuietltł wszechstronnie znaczenie zieleni. Prelegent uważa zieleń jako czynnik, który niszczy zarodki różnych chorób, zapobiega chorobom i służy w wysokiej mierze do podniesienia zdrowotności mteszkcmcóu;. Poleca tuobec tego konferencji szczere zajęcie się sprawą rozbudowy plantacji, ogrodów i zieleńców i wywarcie wpływu na władze i społeczeń' stwo w tym kierunku. Następnie przedstawił troskę, o zieleń w licznych miastach Zachodu. Niektóre Z tych miast przedstawiają się wprost imponująco, na przykład Londyn, gdzie sormorzutnie "Tow. Miłośników Zieleni" w krótkim czasie, co w ciągu 25 lat, pobudowało i oddało do publicznego użytku 500 skwerów. W końcu nadmienił pro! Gantkowski, że podobna akcja jest u nas także możliwa, i ma pełną nadzieję, że na przyszłość wytyczone plany dadzą się urzeczywistnić przy pomocy podobnej prywatnej inicjatywy oraz ojców miasta. Drugie przemówienie wygłosił w zastępstwie dyr. Zembala, prof. E. Strauss przedstawiając normy zieleni w miastach Zachodu i metody jakimi posługują się tam miasta w planach zazielenienia swoich obszarów celem zapewnienia jak naj szerszym warstwom mieszkańców wypoczynku i wolnych ćwiczeń fizycznych w możliwie dobrych warunkach zdrowotnych. Program zieleni obejmuje: 1. wykorzystanie okolicznych lasów wzgl. zakładanie nowych zniesień lub parków leśnych; 2. umożliwienie wykonywania ćwiczeń fizycznych przez budowę boisk i placów do zabaw oraz sportu wolnego, w znaczeniu wychowania fizycznego; 3. rozmieszczenie w poszczególnych dzielnicach miasta największej ilości małych ogródków dla dzieci; i. utworzenie parków i ogrodów spacerowych; 5. przeprowadzenie promenad i ulic zadrzewionych, które łączyłyby śródmieście i parki z odległymi terenami sportowymi i załe

A : X y a l A A S A A l A 5 » I A W & ; t S" a a a a a a a a a a ił I a I el ft 8

sionymi, każda z dzielnic miasta r- A inna posiadać na swym obszarze lub w bliskości odpowiednie tereny o powierzchni odpowiadającej zaludnieniu. Prelegent przedstawi! następnie normy, według których na jednego mieszkańca powinno przypadać ok. 19,5 ma terenów zazielenionych i zadrzewionych. Według tego nalegałoby przeznaczyć dla 237 000 mieszkańców Poznania 462 ha terenów zalesionych i zazielenionych, a jest ich tylko 150, to znaczy na mieszkańca 6,33 m?, czYli ze wykazują się następujące braki: lasów i parków leśnych 219 ha, placów do zabaw i sportowych 78 ha, parków i ogrodów spacerowych 13 ha, promenad i skwerów ozdobnych 2 ha czYli razem 312 ha. W trzecim przemówieniu ("Zieleń w Poznaniu") radca Cybichowski przedstawił historię poznańskich ogrodów, parków i plant, ich powstanie i rozbudowę. Z prac wykonanych już za czasów polskich wymienił zalesienie Dębiny na obszarze stumorgowym, założenie ogrodu szkolno- botanicznego wielkości 3,5 ha i szkółek drzewnych w N aramowieach na obszarze 50 ha, zalesienie okolicy łazienek miejskich oraz założenie dziecińca miejskiego przy Drodze Dębińskiej na obszarze 11 ha. Ogródki działkowe obejmują 120 ha, a ogólna liczba drzew w mieście wynosi 22 000. Prof. dr Adam Wodziczko przedstawił pierwotną przyrodę w Poznaniu i okolicy oraz jej znaczenie i wartość dla mieszkańców miasta. W okolicy Poznania zachowały się szczątki lasów. Mówca polecił je szczególnej ochronie ł opiece, aby mogły pełnić rolę płuc stolicy Polski zachodniej. W strefie I (ściślejszej) - mówił prof. Wodziczko - zasługują na bezwzględną ochronę: 1. Dębina, jedyny większy drzewostan w obrębie Poznania o charakterze pierwotnym stanowiący naturalny park leśny Poznania. 2. Malta, w szczególności laski, naturalne zarośla i część doliny Cybiny, piękne krajobrazowo, bardzo cenne pod względem przYrodniczo-dydaktycznym, które winny u Aejść w obręb projektowanego parku narodowego. 3. Lasek golęciński, ostatni szczątek lasu sosnowego tut przy zachodnim krańcu miasta. W strefie II (dalszej). 1. Lasy nad Wartą w Puszczykowie i Ludwikowie. 2. Lasy Góry Dziewiczej. 3. Lasy i zarośla nad jeziorem Psarskim (koło Strzeszynka). 4. Teren lasów i jezior koło Promna (w stronę Pobiedzlsk). Oprócz tych terenów zasługują jeszcze na ochronę i opiekę: dąbrowa i dęby olbrzymy w Rogalinie, starodrzew "Zwierzyniec" nad jeziorem Kórnickim, Ostrów Lednicki, lasy kobylepolskie, lasy przY Kobylnicy, lasy bukowe pod Słomowem, lasy nad jeziorami przy linii kolejowej do Stęszewa.

Po przemówieniach przewodniczący zebrania odczytał wnioski nadesłane sekretariatowi konferencji: 1. Jana Kuglina: by celem przysporzenia najuboższej ludności miasta miejsc wypoczynkowych oraz wzmożenia dopływu świeżego powietrza do miasta, Magistrat przystąpił natychmiast do racjonalnego osuszania doliny Świętojańskiej oraz by tamże, jak i na sąsiedniej Malcie, najładniejszym zakątku Poznania, przystąpiono do stworzenia wielkiego racjonalnie pielęgnowanego parku narodowego. 2. p. Chybińskiego: o ustalenie osobnego statutu ochrony przYrody stołecznego miasta Poznania; uporządkowanie i przeistoczenie częściowe starego uroczo położonego cmentarza ewangelickiego przY ul. Półwiejskiej na park publiczny; połączenie parku na Cytadeli Z parkiem w Sołaczu przez łąki nad Wierzbakiem. 3. Polskiego Przyrodniczego Towarzystwa Pedagogicznego: aby Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego w porozumieniu Z czYnnikami miejskimi ustanowiło "Dzień drzewa" wzgl.

" Tydzień drzewa ': powołując w tym czasie młodzież szkolną wszystkich typów szkół do własnoręcznego sadzenia drzew i krzewów w miejscach wskazanych przez władze miejskie, np. w projektowanej alei okrężnej, promenadach, parkach pod opieką Instruowanych nauczycieli i fachowców miejskich. 4. Komitetu Ochrony Przyrody: o roztoczenie jeszcze intensywniejszej opieki nad ptactwem przez sadzenie zagajników, ochronę naturalnych zarośli, rozwieszanie sztucznych dziupli, zakaz tępienia szczurów fosforem (trucia), czego ofiarą pada masami ptactwo; aby Konferencja zwróciła się do czynników miejskich Z apelem o rozważenie irodkóio celem zwalczania plagi dymu Z kominów fabrycznych; aby Konferencja zwróciła się do właściwych czynników o najszybsze zalesienie nagich wydm w okolicy Poznania (za Go lęcinem, za Główną), które ogołocone Z lasów przedstawiają widok odrażający i z których wiatry wywiewają tumany pyłu na miasto. Na koniec zredagowano wnioski ogólne: "a) Konferencja zwraca się Z gorącym apelem do Magistratu i Rady Miejskiej st. m. Poznania, aby wszelkiemi stojącemi im do dyspozycji środkami zechcieli poprzeć powyższe dezyderaty; b) Dyrekcji Lasów Państwowych, aby będące w jej administracji fragmenty lasótu pierwotnych zechciało zachować dla nauki i społeczeństwa; c) pana Wojewody Poznańskiego, aby wskazane przez pro! Wodziczkę tereny zechciał poddać ochronie krajobrazowej; d) Rządu i posłów, by spowodowali wreszczie wydanie przYgotowane} ustawy o ochronie przyrody, jak również ustawy o ochronie zadrzewień w okolicy miasta w interesie zdrowia ludności, jakiej domagał się III Ogólnopolski Zjazd Przecivjgruzliczy w Poznaniu.

N ad wygłoszonemi przemówieniami i odczytanymi wnioskami rozwinęła się bardzo żywa

33 A A f t X A A A A % S % S % S % * A % 3 A K S % A f t A A A A A ? A A ? A

'"'"'ys%BS88B« o przeniesienie Ogrodu Zoologicznego, nie odpowiadającego już wymaganiom obecnym ani też względom zdrowotnym, na Winiary i urządzenie w jego miejscu parku; o zadrzewienie placu przy ul. Kościelnej na Jeżycach l urządzenie go w charakterze plant; o wniesienie propozycji do dyrekcji PKP o zaprowadzenie pociągów wycieczkowych do Pobiedzisk (Piromno-Kobylnica), Kiekrz (Kiekrz-Strzeszynek), Owińsk (Owińska-Czerwonak) i do Dębiny oraz urządzenie tamże przystanku kolejowego. Z ważniejszych momentów dyskusji wyszczególnić należy propozycje: Urządzenia cyklu wykładów dla szerokiej publiczności celem wciągnięcia jej do akcji ochrony przyrody i późniejszego utworzenia osobnego towarzystwa; Wciągnięcia do tej akcji także młodzieży szkolnej; Propagowania ochrony przyrody, nie tylko w miejscowej, lecz także zamiejscowej prasie; Urządzenia święta sadzenia drzew. W "Kronice ważniejszych wydarzeń" odnotowano: 27 kwietnia - otwarcie Międzynarodowych Targów Poznańskich; 9 maja - nadszedł transport zbiorów bibliotecznych z biblioteki Jana Kasprowicza w Zakopanem przyjęty przez miasto Poznań; 16 maja - 50-lecie Towarzystwa Czytelni Ludowych; 26 maja - wizyta delegacji Rady Miejskiej Paryża.

Zebrał Kronikarz ;1 1

£8 85 8

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1980.04/06 R.48 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry