EUGENIUSZ SKOTNICKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1980.04/06 R.48 Nr2

Czas czytania: ok. 19 min.

NACZELNA ORGANIZACJA TECHNICZNA W POZNANIU (1947-1977)

Dokończenie

WSPÓŁPRACA Z innymi organizacjami społecznymi ograniczała się w zasadzie do Związków Zawodowych. W dniu 18 listopada 1955 r. odbyło się wspólne posiedzenie prezydium Oddziału i Wojewódzkiej Komisji Związków Zawodowych, w wyniku którego opracowano pian rozwoju postępu technicznego i obniżenia kosztów własnych produkcji. Tematowi temu poświęcono wiele uwagi także podczas spotkania aktywu inżynieryjno-technicznego z sekretarzem Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwardem Gierkiem (17 VI 1956). Później kontynuowano współpracę ze Związkami Zawodowymi, szczególnie w zakresie rozwoju ruchu wynalazczego. Powołana wspólnie w dniu 22 kwietnia 1960 r. przez Wojewódzki Komitet Porozumiewawczy Naczelnej Organizacji Technicznej i Wojewódzką Komisję Związków Zawodowych Wojewódzka Rada Postępu Technicznego, Racjonalizacji i Wynalazczości poprzez przeprowadzanie analiz studialnych doprowadziła do opracowania i wydania publikacji Kierunki rozwoju postępu technicznego w województwie poznańskim l. · W dniu 26 VII 1963 r. odbyło się wspólne zebranie plenarne Wojewódzkiego Komitetu Porozumiewawczego i Wojewódzkiej Komisji Związków Zawodowych, na którym ustalono zasady realizacji uchwały Centralnej Rady Związków Zawodowych i Naczelnej Organizacji Technicznej z dnia 31 V 1963 r. Dokonano także ankietyzacja wybranych pięćdziesięciu sześciu zakładów województwa poznańskiego w sprawie realizacji planu postępu technioznego. Wykazała ona, że w większości zakładów, w porównaniu do 1962 r., nastąpił wzrost wydajności pracy i zwiększyło się wykorzystanie funduszu postępu technicznego. Doprowadzono do ścisłego powiązania działalności branżowych stowarzyszeń z zarządami okręgowymi Związków Zawodowych. W dniu 8 II 1972 r. Wojewódzka Rada Związków Zawodowych i Oddział Wojewódzki Naczelnej Organizacji Technicznej powołały wspólną agendę: Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji, którego zasadniczym zadaniem jest inspirowanie społecznego ruchu racjonalizatorskiego w zakłaaaen pracy. W ramach współdziałania z władzami administracyjnymi powołano (19 XI 1957) Wojewódzki Komitet Połączonych Stowarzyszeń N aukowo- Technicznych do spraw wyborów do rad narodowych w województwie poznańskim. W wyniku Uchwałyi Kierunki ro:vvoju postępu technicznego w województwie poznańskim, Praca zbiorowa, P o znań 1960.

Eugeniusz

Skotnicki

Rady Ministrów 2 doprowadzono do powzięcia odpowiednich uchwał Prezydium Wojewódzkiej i Miejskiej Rady Narodowej, precyzujących zakres i formy współpracy organów rad narodowych z Wojewódzkim Komitetem Porozumiewawczym N acze1nej Organizacji Technicznej w zakresie podstawowych problemów technicznych m. Poznania i województwa poznańskiego. Aktyw Wojewódzkiego Komitetu Porozumiewawczego uczestniczył w opracowywaniu perspektywicznych planów rozwoju miasta i województwa, a w szczególności programu inwestycji przemysłowych i kooperacji produkcji. Wielu działaczy Wojewódzkiego Komitetu Porozumiewawczego zostało wybranych do rad narodowych. Współpraca z radami narodowymi polegała na opiniowaniu programów rozwoju regionu. Przed V Zjazdem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej poddano społecznej ocenie członków Oddziału Wojewódzkiego perspektywiczny program rozwoju Poznania do 1985 r. Wnioski dotyczyły min.: budowy drugiej elektrociepłowni; gazyfikacji miasta; utworzenia biura inżynierii miejskiej i kompleksowego programowania zamierzeń inwestycyjnych; rozwijania budownictwa wysokościowego; opracowania perspektywicznego planu rozwoju komunikacji miejskiej. Współpraca z władzami wojewódzkimi polegała na aktywnym udziale w "Wielkopolskich Dniach Gospodarki Materiałowej" (20-24 II 1974). Od 1967 r. Oddział Wojewódzki wspólnie z Zarządem Wojewódzkim Związku Młodzieży Socjalistycznej jest organizatorem Turnieju Młodych Mistrzów Techniki, który prowadzi Wojewódzka Komisja Turnieju. W lutym 1971 r. aktyw Oddziału Wojewódzkiego współdziałał przy organizacji II Centralnej Wystawy Turnieju Młodych Mistrzów Techniki w Poznaniu. Odbyło się wiele spotkań środowiskowych z młodzieżą pracującą i studiującą. W dniu 7 XI 1973 r. odbył się sejmik Młodej Kadry Ekonomiczno- Technicznej. Dokonano wyboru dwudziestu siedmiu przedstawicieli na I Ogólnopolskie Forum Młodych Twórców Nauki i Techniki we Wrocławiu. Na zebraniu zarządu Oddziału Wojewódzkiego w dniu 19 III 1974 r. omówiono m.in. współdziałanie branżowych kół zakładowych z kołami Związku Młodzieży Socjalistycznej w rozwoju Turnieju Młodych Mistrzów Techniki, a w dniu 25 IX 1974 r. odbyło się wspólne posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego i Zarządu Związku Młodzieży Socjalistycznej, którego przedmiotem były zagadnienia związane z rozwojem aktywizacji technicznej młodzieży wielkopolskiej. W marcu 1977 r. zorganizowano naradę poświęconą wynalazczości i racjonalizacji pracowniczej w instytutach naukowo-badawczych i biurach projektowych. W Domu Technika odbyły się spotkania aktywu z władzami centralnymi i wojewódzkimi, m.in. Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W lipcu 1968 r. nakreślone zositały zadania kadry technicznej w dyskusji przed V Zjazdem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Program ten zakładał skupienie sdę na intensyfikacji wytwarzania oraz jakości i nowoczesności produkcji przemysłu elektromaszynowego i budownictwa. Problemy te były przedmiotem dyskusji na naradach wojewódzkich, które podsumowały wyniki zebrań kół zakładowych. W maju 1969 r. Zespół Partyjny powołany 8 III 1967 r. zainicjował prace związane z realizacją U chwały II Plenum Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Do najważniejszych zadań stojących Ijrzed ogniwami N acze1nej Organizacji Technicznej zaliczono wówczas: opracowanie tablic porównujących poziom nowoczesności wyrobów krajowych z zagranicznymi; opracowas U chwała Rady Ministrów Nr 58, z dnia 9 I 1961 r.

Wielkopolska Konferencja Przadikongresowa (24 XI 1970 r.). Przemawia prezes Naczelnej Organizacji Technicznej Bolesław Rumiński. Za stołem prezydialnym siedzą od lewej: Eugeniusz Skotnicki, Alfred Ziątkowiak, Lechosław Gruszczyński, Bogumił Musiał, Edimurud Kowalsiki i Ryszard G6tz

nie koreferatów do programów wykorzystania zdolności produkcyjnych i podniesienia poziomu technicznego produkcji; zorganizowanie dyskusji i opracowanie koreferatów do zakładowych planów na lata 1970 - 1975. Poza spotkaniami z sekretarzami Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, władzami miasta i województwa w Domu Technika z okazji odbywającego się VI Kongresu Techników Polskich gościli członkowie Biura Politycznego Komitatu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, a wśród nich I sekretarz Komitetu Centralnego Edward Gierek i prezes Rady Ministrów Piotr Jaroszewicz.

W okresie poprzedzającym VI Zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej środowisko techniczne Wielkopolski w pełni włączyło się do ogólnokrajowej dyskusji nad tezami Komitetu Centralnego. Powołane zostały zespoły robocze, które "'zajęły się problemami: rozwoju przemysłu, transportu, budownictwa i rolnictwa; unowocześniania i usprawnianlia systemu gospodarowania i kierowania, a także kształcenia i wychowywania młodzieży. Wynikiem prac zespołów był elaborat przekazany do Wydziału Ekonomicznego Komitetu Wojewódzkiego. VII i VIII Plenum Komitetu Centralnego oraz uchwała XII Wielkopolskiej Konferencji Sprawozdawczo- Wyborczej Komitetu Wojewódzkiego zobowiązały zarząd Oddziału Wojewódzkiego i oddziały stowarzyszeń do przeanalizowania kierunków i form pracy odpowiadających potrzebom gospodarki narodowej. W tym duchu przedstawiono m.in. Komitetowi Wojewódzkiemu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej analizę działalności pionu inżynieryjno-technicznego w zakładach przemysłu maszynowego Wielkopolski; analizę potrzeb i rozwoju elektronicznej techniki obliczeniowej w Wielkopolsce oraz rozwoju racjonalizacji i wynalazczości. We wrześniu 1974 r.

Eugeniusz

Skotnicki

Wielkopolska Konferencja Przedkongresowa w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (24 XI 1970). W pierwszym rzędzie siedzą od lewej: zastępca przewodniczącego Komitetu N auki i Techniki prof. dr Zbigniew J asicki, zastępca prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar Janusz Kasprowicz, Alfred Ziętkowiak, i sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Kazimierz Barcikowski, prezes Zarządu Głównego N aczelnej Organizacji Technicznej Bolesław Rumiński, przewodniczący prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej Franciszek Szczerbal, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Gawrysiak, przewodniczący Prezydium Rady Narodowej m. Poznania Stanisław Cozaś

aktyw Oddziału Wojewódzkiego uczestniczył w akcji przeglądu zapasów materiałów oraz maszyn i urządzeń; naszkicowano program udziału kadry technicznej w rozwoju społeczno-gospodarczym Poznania i województwa poznańskiego 3 . W październiku 1975 r. w ramach dyskusji nad wytycznymi na VII Zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyło się spotkanie środowiskowe kadry technicznej, a w lutym 1976 r. wojewódzka narada aktywu poświęcona omówieniu zadań w świetle uchwał VII Zjazdu i II Plenum Komitetu Centralnego. W marcu 1977 r. do Wydziału Przemysłu i Handlu Komitetu Wojewódzkiego przekazano uwagi i opinie do Planu Społeczno-Gospodarczego Województwa Poznańskiego na lata 1976 - 1980. Współdziałając z Zarządem Wojewódzkim Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej w 1967 r. włączono się do obchodów pięćdziesiątej rocznicy Rewolucji Październikowej. Zorganizowiano "Dni Techniki Radzieckiej", których celem było przedstawienie osiągnięć techniki i nauki radzieckiej w wielkopolskch zakładach

* U chwała Rady Ministrów Nr 211, z dnia 30 VIII 1974 r.

Wojciech Pośpiech sekretarz (28 X 15»9 - 30 IX 1950)

Mieczysław Miesfeała sekretarz (21 III 1931 - 15 VI 1955)produkcyjnych. Także w 1977 r. Oddzał Wojewódzki był głównym organizatorem "Dni Radzieckiej Nauki i Techniki".

Wespół z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym (1957 - 1958) zorganizowano łącznie szesnaście kursów o tematyce techniczno-ekonomicznej, na których przeszkolono ok. pięćset siedemdziesiąt osób. W 1964 r. odbyły się spotkania prezydiów obu organizacji, na których omówiono kierunki współpracy w dziedzinie edukacji ekonomicznej załóg pracowniczych oraz udziału członków Towarzystwa w pracach przygotowawczych do V Kongresu Techników Polskich. Z dniem 1 lipca 1974 r. powołano wspólną agendę - Wielkopolski Ośrodek Konsultacyjny Analizy Wartości. Należy także odnotować współdziałanie z Politechniką Poznańską, Akademią

Romain Korzeniewski sekretarz (15 VI 1955 - 18 XI 1963)

Henryjk Marciniak sekretarz (18 XI 1963 - 1 IV 1968)

Eugeniusz

Skotnicki

WYRÓŻNIENIA ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO

12 VII 1963 Odznaka Honorowa "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego" nadana przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej 18 XI 1965 Odznaka Honorowa Miasta Poznania nadana przez Prezydium Rady Narodowej m. Poznania 22 VII 1966 Odznaka Tysiąclecia Państwa Polskiego nadana przez Wojewódzki Komitet Frontu Jedności Narodu 21 X 1973 Dyplom uznania Wojewódzkiego Zarządu Dróg Publicznych za współudział w budowie trasy E-8 Warszawa- Poznań 3 III 1976 Honorowa Odznaka "Za zasługi dla wielkopolskiej organizacji ZMS" nadana przez Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Młodzieży Socjalistycznej 22 X 1976 Medal Politechniki Poznańskiej "Za zasługi dla uczelni" nadany przez rektora Politechniki Poznańskiej 16 IV 1977 Medal Komisji Edukacji Narodowej nadany przez Ministra Oświaty 1 Wychowania

Rolniczą, Polską Izbą Handlu Zagranicznego, Polskim Towarzystwem Cybernetycznym, Poznańskim Towarzystwem Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej oraz Towarzystwem Naukowym Organizacji i Kierownictwa. Z inicjatywy Wielkopolskiego Klubu Dobrej Roboty, działającego przy Oddziale Wojewódzkim od dnia 26 IX 1974 r. odbyły się I Wielkopolskie Dni Jakości (18- 23 X 1976), w których uczestniczyły pięćdziesiąt cztery jednostki organizacyjne, w tym trzydzieści pięć z województwa poznańskiego. Celem Dni było społeczne działanie na rzecz propagowania dobrej roboty wśród załóg przedsiębiorstw i zakończyły się one sympozjum nt. "Społeczne oddziaływanie na jakość" (23 X 1976). II Wielkopolskie Dni Jakości trwały od dnia 14 do 30 XI 1977 r., a uczestniczyło w nich asiemdziesiąt przedsiębiorstw, w tym pięćdziesiąt cztery z województwa poznańskiego. / Działalność gospodarcza w zakresie usług technicznych zapoczątkowana została przez Oddział Wojewódzki z dniem 1 IV 1970 r. i Powstał pierwszy w kraju Zespół Tłumaczy Tekstów Technicznych, przekształcony z dniem 1 VII 1975 r. w Zespół U sług Technicznych. Zakres usług technicznych świadczonych na zamówienie 'różnych jednostek gospodarki uspołecznionej i instytucji obejmował (do 1 VII 1975) przekłady dokumentacji naukowo-technicznej z języków obcych na polski i odwrotnie, tłumaczenia ustne związane z problematyką techniczną. W związku z przekształceniem Zespołu Tłumaczy w Zespół Usług Technicznych zakres rzeczowy został poszerzony o usługi techniczne z różnych dziedzin: opracowania projektów małych inwestycji, adaptacji, remontów; opracowania zagadnień techno10giczno-konstrukcyjinych i organizacyjnych, inwentaryzacje techniczne i opraco

, Uchwała Prezydium Zarządu Głównego Naczelnej Organizacji Technicznej, z dnia 19 Xii 1%9 r.

Prezydium Rady Oddziału Wojewódzkiego (19 X 1976). Stoją od lewej, rząd pierwszy od góry: Jerzy Piotrowski, Eugeniusz Skotnicki, Wacław Waligóra, Eugeniusz Kwiatkowski, Henryk Marciniak, Ryszard Chmielowiec; rząd drugi: Eugeniusz Kolny, Alfred Ziętkowiak, Lechosław Gruszczyński, Witold Kawecki

WM

Jubileusz trzydziestolecia (16 IV 1977). Sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Waligórski wręcza sztandar przewodniczącemu Rady Oddziału Lechosławowi Gruszczyńskiemu

Eugeniusz

Skotnickiwania z dziedziny informacji naukowo-technicznej. W latach 1970 - 1977 znacznie zwiększył się krąg tłumaczy z pięćdziesięciu do trzystu siedemdziesięciu osób, a specjalistów ze stu dwudziestu pięciu do pięciuset dwóch osób. Wartość obrotów zwiększyła się w analogicznym okresie z 1 624 000 do 19 795 000 zł. Stały wzrost obrotów jest głównie wynikiem konkretnych różnorakich potrzeb gospodarczych występujących w regionie i świadczy o pozyskaniu zaufania zleceniodawców. Szczególną uwagę Zespół przywiązywał do usług związanych z eksportem i importem, licencjami i patentami.

Na jubileusz trzydziestolecia zorganizowano sesję historyczną, która odbyła się dnia 16 IV 1977 r. w Domu Technika. Poza aktywem stowarzyszeń naukowo-technicznych wzięli w niej udział: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Waligórski, wojewoda poznański Stanisław Cozaś, rektorzy wyższych uczelni, dyrektorzy zakładów pracy i in. Po słowie wstępnym wygłoszonym przez prezesa Oddziału Wojewódzkiego Lechosława Gruszczyńskiego odbyła się ceremonia wręczenia sztandaru ufundowanego przez Wojewodę Poiznańskiego. Uroczystego przekazania dokonał wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Bogdan Waligórski. Ponadto Oddział Wojewódzki zoistał wyróżniony Medalem Komisji Edukacji N arodowej i Medalem Politechniki Poznańskiej "Za zasługi dla uczelni".

W okolicznościowym przemówieniu wojewoda poznański Stanisław Cozaś podkreślił ogrom dokonań kadry technicznej w rozwoju regionu i kraju i przekazał inżynierom i technikom gratulacje. Sekretarz Rady Oddziału Wojewódzkiego Eugeniusz Skotnicki omówił trzydziestoletnią działalność Oddziału, a wiceprezes Alfred Ziętkowiak przedstawił zadania kadry technicznej w realizacji społeczno-gospodarczego rozwoju regionu i ruchu stowarzyszeniowego. Osiemdziesięciu pięciu działaczy otrzymało Medale Komisji Edukacji Narodowej, Odznaki Honorowe Miasta Poznania i "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego" oraz Odznaki Honorowe Naczelnej Oxganizacji Technicznej.

ANEKS

KADENCJE WŁADZ WOJEWÓDZKICH (10 IV 1947 - 19 X 1976)

10 IV 1947 - 1 X 1948 Kazimierz Biaroński (przewodniczący), Antoni Swinarski (wiceprzewodniczący), Jarosław U1atowski (sekretarz) 1 IX 1948 - 28 X 1949 Bolesław Orge1brand (przewodniczący), Antoni Swinarski (wiceprzewodniczący), Jarosław U1atowski (sekretarz) 28 X 1949 - 21 III 1951 Jarosław U1altowski (przewodniczący), Bronisław Śmigaj (wiceprzewodniczący), Wojciech Pośpiech (sekretarz do 30 IX 1950) 21 III 1951 - 22 V 1952 Jarosław U1atowski (przewodniczący), Jan Pawlikowski (wiceprzewodniczący do 14 VI 1951), Czesław Rukszto (wiceprzewodniczący do 14 VI 1951), Stanisław Bogusławski (wiceprzewodniczący od 14 VI 1951), Bronisław Śmigaj (wiceprzewodniczący od 14 VI 1951), Jan Zus (wiceprzewodniczący), Mieczysław Mieszała (sekretarz), J ózef Krasiński (do 14 VI 1951), Józef Skrukwa (do 14 VI 1951), Stanisław Olejnik, Antoni Rutkowski (członkowie) 22 V 1952 - 25 IV 1953 Edmund Mularczyk (przewodniczący), Stanisław Bogusławski (wiceprzewodniczący), Mieczysław Mieszała (sekretarz), Zbigniew Mroczkowski, Stanisław Olejnik, Zdzisław Pazoła (członkowie) 25 IV 1953 - 16 IV 1955 Aleksander Reinhefcs (przewodniczący do 20 I 1954), Stanisław Bogusławski (przewodniczący od 20 I 1954), Stanisław Bogusławski (wiceprzewodniczący do 20 I 1954), Antoni Rutkowski (wiceprzewodniczący do 20 I 1954)* Zdzisław Pazoła (wiceprzewodniczący), Mieczysław Tyczewski (wiceprzewodniczący od 20 I 1954), Mieczysław Mieszała (sekretarz), Zenon Buczkowski, Stanisław Gieżyński, Zbigniew Mroczkowski, Brunon NiedbaIski, Stanisław Olejnik (członkowie) 16 IV 1955 - 31 III 1957 Teoba1d Olejnik (przewodniczący), Stanisław Bogusławski, Stefan Woźniak (wiceprzewodniczący), Mieczysław Mieszała (sekretarz do 15 VI 1955), Roman Korzeniewski (sekretarz od 15 VI 1955), Czesław Bielenia, Mieczysław Mieszkała (sekretarz), Zenon Buczkowski, Stanisław Gie31 III 1957 - 13 VI 1958 Franciszek Tatara (przewodniczący), Władysław Suryn, Tadeusz Dembiński (wiceprzewodniczący), Roman Korzeniewski (sekretarz), Jerzy Brązert, Józef Grodzki, Władysław Klincewicz, Jerzy Kostecki, Mieczysław Mieszała, Józef Mikosza, Bogdan N owak, Józef Rynarzewski, - Ireneusz Sokół, S tefan Woźniak (członkowie) 13 VI 1958 - 9 VI 1961 Franciszek Tatara (przewodniczący), Władysław Suryn, Tadeusz Dembiński (wiceprzewodniczący), Roman Korzeniewski (sekretarz), Józef Grodzki, Franciszek Grotthuz, Władysław Klincewicz, Mieczysław Mieszała, Antoni Mikosza, Bogdan N owak, Ireneusz Sokół, Stefan W ozniak, Edward Wierzbicki (członkowie)

3 Kronika ffi. Poznania z. 2/80

Eugeniusz

Skotnicki

9 VI 1961 - 18 XI 1963 Franciszek Tatara (przewodniczący), Włodzimierz Orchowski, Ireneusz Sokół (wiceprzewodniczący), Roman Korzeniewski (sekretarz), Jarogniew Broniarz, Kazimierz N owakowski, Władysław Suryn (członkowie) 18 XI 1963 - 26 XI 1966 Alfred Ziętkowiak (przewodniczący), Włodzimierz Orchowski, Kazimierz Nowakowski (wiceprzewodniczący), Henryk Marciniak (sekretarz), Jarogniew Broniarz, Jerzy Matuszewski, Władysław Suryn (członkowie) 26 XI 1966 - 17 XII 1969 Lechosław Gruszczyński (przewodniczący), Władysław Fabiszewski (Wiceprzewodniczący do 31 XII 1968), Jerzy Matuszewski, Eugeniusz Skotnicki (wiceprzewodniczący do 1 IV 1968), Zenon Staszkiewicz (wiceprzewodniczący), Henryk Marciniak (sekretarz do 1 IV 1968), Eugeniusz Skotnicki (sekretarz od 1 IV 1968), Witold Górski, Feliks Kopczyński, Eugeniusz Kwiatkowski, Alfred Ziętkowiak, Franciszek Zygmąnowski (członkowie) 17 XII 1969 - 19 XII 1972 Lechosław Gruszczyński (przewodniczący), Zenon Staszkiewicz, Jerzy Wojtecki, Alfred Ziętkowiak (wiceprzewodniczący), Eugeniusz Skotnicki (sekretarz). Członkowie: Bolesław Górczyk, Witold Górski, Eugeniusz Kolny, Eugeniusiz Kwiatkowski, Józef Piechota, Bolesław Świgon (do 17 XI 1970) 19 XII 1972 - 19 X 1976 Lechosław Gruszczyński (przewodniczący), Alfred Ziętkowiak, Zenon Staszkiewicz, Wacław Waligóra (wiceprzewodniczący), Eugeniusz Skotnicki (sekretarz), Bolesław Górczyk, Eugeniusz Kolny, Witold Kawecki, Eugeniusz Kwiatkowski, Józef Piechota, Antoni Swierczyński (członkowie) 19 X 1976 Lechosław Gruszczyński (prezes), Witold Kawecki, Eugeniusz Kolny, Alfred Ziętkowiak (wiceprezesi), Eugeniusz Skatnicki (sekretarz), Ryszard Chmielowiec, Eugeniusz Kwiatkowski, Henryk Marciniak, Jerzy Piotrowski, Wacław Waligóra (członkowie)

LISTA CZŁONKÓW PREZYDIUM ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO 1 PRZEWODNICZĄCYCH KOMITETÓW I KOMISJI (1947 - 1977)

Mieczysław Banaszkiewicz

1953 -1955przewodniczący Komisji Budowy Domu Technika

Czesław Bielenia Kazimierz Bieroński Stanisław Bogusławski

1955 - 1957 1947 - 1948 1951 - 1954przewodniczący wiceprzewodniczący J arogniiew Broniarz Zenon Buczkowski Ryszard Chmielowiec Aleksandra Chudziak

Tadeusz Dembiński Władysław Fabiszewski

Włodzimierz Fiszer

Stanisław Gieżyńsfoi Ryszard G6tz

Bolesław Górczyk Kazimierz. Górny

Adam Górski

Witold Górski

Edward Grabowski

Tadeusz Grabski

Józef Grodzki Jan Gronowicz

Franciszek Grotthuz Lechosław Gruszczyński Zenon Grzegorzewski

Stanisław Grzybowski

Zbigniew J asioki

Henryk Jesionek Józef J oachimiak

Tadeusz Kaczmarek

3*

Naczelna Organizacja Techniczna

1953 - 1954

1954-1955 1955-1956

1955 - 1957 1957 - 1958 1961 - 1966 1953 - 1955 od 1976 1972 - 1975

1957-1961 1964 - 1966

1966 - 1968 1973 - 1976

przewodniczący Komisji Szko1eniowo- Publikacyjnej przewodniczący przewodniczący Komisji Oszczędności Paliw wiceprzewodniczący

przewodnicząca Komisji Informacji N aukowo- Technicznej wiceprzewodniczący przewodniczący Komisji do spraw Biura Informacji Technicznej wiceprzewodniczący przewodniczący Komitetu Techniki JądroweJ

1953 - 1955 1973 - 1975 przewodniczący Komisji do spraw Biura Informacji Technicznej

1969 - 1976 1972-1974od 1975

1966 - 1972 1971 - 1972 od 1968

1973- 1976

1957- 1961 1967-1969

1958- 1961 od 1966 od 1964

1967 - 1969

1967 - 1972

1969 - 1976 od 1972

1967 - 1976przewodniczący Wojewódzkiego Klubu Techniki i Racjonalizacji (przewodniczący Komisji Informacji N aukowo- Technicznejprzewodniczący Komitetu Dni Techniki przewodniczący Klubu Popularyzatorów Normalizacji przewodniczący Społecznego Komitatu Budowy Centrum Technikiprzewodniczący Wojewódzkiej Koimisji Organizacyjnej Turnieju Młodych Mistrzów Technikiprzewodniczący przewodniczący Komitetu Gospodarki Energetycznej przewodniczący Komitetu Zaplecza N aukowo- Technicznego przewodniczący Komitetu Nagród N acze1nej Organizacji Technicznej przewodniczący Komisji Rewizyjnej przewodniczący Komitatu Kształtowania i Ochrony Środowiska przewodniczący Komisji Doskonalenia Kadr Technicznych

Witold Kawecki

Wojciech Kaźmierczak

Zbigniew Kierzkowski

Władysław Kuncewicz

Eugeniusz Kolny

Jan Kołodziejczak

Feliks Kopczyński Stanisław Koraszewski Andrzej Kornacki

Roman Korzeniewski Jerzy Kostecki

Józef Krasiński Aleksander Kujawski

Eugeniusz Kwiatkowski

Jerzy Łangowski

Henryk Marciniak

Jerzy Matuszewski

Mieczysław Mieszała

Józef Mikosza Tadeusz W. Młyńczak

Czesław Mru1a

Eugeniusz

1964-1966 1972 - 1976 od 1976 1967 - 1969

1963 - 1966od 1967

1955 - 1956 1957 - 1961 1967 - 1969 1967 - 1969

1969 - 1976 ,od 1976

1967 - 1972od 1975

1966 - 1969 1966 - 1969 od 1977 1955 - 1963 1955 - 1956

Skotnickiprzewodniczący Komisji Odczytowejwiceprzewodniczący · przewodniczący Komisji do spraw J akości przewodniczący Komisji Zastosowań Maszyn Matematycznych w Przemyśle przewodniczący Komitetu Automatycznego Przetwarzania Informacji przewodniczący Komisji Publikacyjnejprzewodniczący Komisji Klubowej przewodniczący Komisji Budowy Domu Technikawiceprzewodniczący przewodniczący Komisji do spraw Biura Informacji Technicznej .przewodniczący Komisji Terenowej IV i V Ogólnopolskiego Konkursu Dobrej Robotyprzewodniczący przewodniczący Technicznej sekretarz przewodniczący nicznego

Komisji Komisji

Rewizyjnej Młodej Kadry

Komisji Postępu Tech

1957 - 19S1 1951 1970 - 1972 przewodniczący Komisji do spraw J akościod 1966 od 1977

1971 - 1972

1963 - 1968 1970 - 1972od 1073 1963 - 1966 1966 - 1969 1951 - 1955 1956- 1961 1957 - 1961 1964 - 1966

1967- 1971

przewodniczący Komisji Konkursu w dziedzinie poprawy warunków pracy przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Centrum Techniki sekretarz przewodniczący Komisji Młodej Kadry Technicznej przewodniczący Komitetu Dni Technikiwiceprzewodniczący sekretarz

przewodniczący Komisji Informacji Naukowo- Technicznej przewodniczący Komisji Informacji Naukowo - Technicznej Edmund Mularczyk Tadeusz Murzyn

Brunon Niedbaiski Bogdan N owak Kazimierz Nowakowski

Stanisław Olejnik

Teobald Olejnik

Bolesław Orgelbrandt Wiktor Olszewski

Włodzimierz Orchowski

Jan Pawlikowski Zdzisław Pazoła

Andrzej Perz

J6zef Piechota

Jerzy Piotrowski Wojciech Pośpiech Tadeusz Puchałka

Aleksander Reinhercs Czesław Ruksato Antoni Rutkowski

Józef Rynarzewski Andrzej Ryżyńiski

Kazimierz Skorża

Eugeniusz Skotnicki M

Józef Skrukwa

Naczelna Organizacja Techniczna

1952 - 1957 1952 - 1953 1974 - 1977

1953 - 1955 1957 - 1961 1961 - 1963 1963 - 1966 od 1972 1951 - 1955 1967 - 1976

1955 - 1957 1955 - 1956

1966 - 1969

1948 - 1949 od 1974

1961 - 1966 1964 - 1966 1952 - 1953 1953 - 1955 1953- 1955

1973 - 1976

1969 - 1976 od 1973od 1976 1949 - 1950 lCXl 1970

1953 - 1954 1951 1951 - 1952 1952 - 1954 1953 - 1955 1957 - 1958 1970 - 1972

1964 - 1965

1966 - 1968 cd 1968 1951przewodniczący przewodniczący Wielkopolskiego Ośrodka Konsultacyjnego Analizy Wartościwiceprzewodniczący przewodniczący Komisji Seniorów

przewodniczący Komisji do spraw Realizacji Wniosków Kongresowych przewodniczący przewodniczący Wojewódzkiej Rady N aukowo - Technic znej przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Racjonalizacji i Wynalazczości p rze w od nicizą c y przewodniczący Wielkopolskiego Klubu Dobrej Roboty wiceprzewodniczący przewodniczący Komisji Młodej Kadry Technicznejwiceprzewodniczący przewodniczący Komisji Postępu Technicznego przewodniczący Komisji Młodej Kadry Technicznej

przewodniczący Komitetu Gospodarki Materiałowejsekretarz przewodniczący Komitetu Pomiarów i Automatyki przewodniczący wiceprzewodniczącywiceprzewodniczący przewodniczący Komisji Organizacyjnej

przewodniczący Komitetu Zaplecza N aukowo- Technicznego przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Racjonalizacji i Wynalazczości wiceprzewodniczący sekretarz

Jerzy W ojtecki Antoni Woźniak.

Stefan Woźniak

Bolesław Zaporowski

Jan Zaus Alfred Ziętkowiak

Franciszek Zygmanowskiod 1973

1969 - 1972 od 1971

1955 - 1957 1957 - 1961 od 1977

1951 - 1952 1963 - 1966 1966 - 1969 od 1969 1966 - 1969

przewodniczący Komitetu Nagród Naczelnej Organizacji Technicznej wiceprzewodniczący przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Organizacyjnej Turnieju Młodych Mistrzów Techniki wiceprzewodniczącyprzewodniczący Komisji Kadr Technicznych wiceprzewodniczący przewodniczącywiceprzewodniczący

Doskonalenia

RADA ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO UKONSTYTUOWANA NA ZEBRANIU W DNIU 19 PAŹDZIERNIKA 1976 R.

1. Nikodem Bartczak

2. Włodzimierz Chełmiński

3. Ryszard Chmielowiec

4. Leon Chojnacki

5. Stanisław Cyran

6. Janusz Domazer

7. Andrzej Dyczkowski

8. Albin Fizek

9. Ryszard G6tz

10. Bolesław Górczyk

11. Lechosław Gruszczyński

12. Jan Haj ewski

S towarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji · Stowarzyszenie Geodetów Polskich Stowarzyszenie Włókienników Polskich Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych

członek Prezydium

członek Komisji Rewizyjnej członek Komisji Rewizyjnej

S towarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich S towarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Stowarzyszenie Elektryków Po1- - prezes skich Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich

13. Mieczysław Janiak

14. Stanisław Jaworski

15. Michał Kalwiński

16. Witold Kawecki

17. Henryk Kłyszewski 18. Eugeniusz Kolny 19. Andrzej Kornacki 20. Kazimierz Kowalski 21. Eugeniusz Kwiatkowski 22. Franciszek Kuncewicz

23. Jan Lemański

24. Edmund Leszczak

25. Bogusz Magiera

26. Henryk Marciniak

27. Jerzy Matuszewski 28. Andrzej Pawlak

29. Antoni Piłaczyński 30. Jerzy Piotrowski 31. Jan Boniecki 32. Tadeusz Bude1ski 33. Eugeniusz Skotnicki

Eugeniusz

Skotnicki

- S towarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych - S towarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych - Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Ogrodnictwa S towarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich - Stowarzyszenie Inżynierów r Techników Górnictwa - Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa - Stowarzyszenie Elektryków Polskich - S towarzyszenie Inżynierów i Techników Rolnictwa - Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji - S towarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego - Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych - S towarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych · Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego S towarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa S towarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa Stowarzyszenie Włókienników Polskich Stowarzyszenie Geodetów Polskich Stowarzyszenie Techników Gukrowników Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Ogrodnictwa S towarzyszenie Inżynierów i Techników Pnzemysłu Spożywczegoczłonek misj i zyjnej

KoRewiwiceprezeswiceprezes

członek Prezydium

członek Prezydium

członek Prezydium

- sekretarz

34. Romuald Szpingier

Stowarzyszenie Elektryków Polskich S towarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich S towarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego

35. Konrad Sopa

36. Jerzy Szymankiewicz

37. Antoni Swieirczyński

38. Wacław Waligóra

S towarzyszenie Inżynierów i Techników Rolnictwa Stowarzyszenie Elektryków Polskich Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewniotwa Stowarzyszenie Elektryków Polskich

39. Wojciech Weiss

40. Jerzy Witkowski

41. Alfred Ziętkowiakczłonek misj i zyjnej

KoRewi -

· przewodniczący Komiisji Rewizyj - nej członek Prezydium

- I wiceprezes

KOMITETY I KOMISJE ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO I ICH PRZEWODNICZĄCY W LATACH 1947 - 1977

Lp. Nazwa

Imię i nazwisko przewodniczącego 3

1 Klub Popularyzatorów Normalizacji 2 Komisja Budowy Domu Technika

Edward Grabowski Mieczysław Banaszkiewicz Franciszek Tatara Eugeniusz Kolny

3 Komisja do spraw Biura Informacji Technicznej

Władysław Suryn Władysław Fabiszewski Jan Kołodziejczak Ryszard G6tz Wojciech Kaźmierczak Aleksander Kujawski

4 Komisja do spraw Jakości

Komisja do spraw Realizacji Wniosków Kongresowych Komisja Doskonalenia Kadr Technicznych

Tadeusz Kaczmarek Bolesław Zaporowski

Stanisław Olejnik

Lata

1968 - 1977

1953 - 1955 1956 - 1963 1967 - 1969

1957 - 1963 1964 - 1966 1967 - 1972 1973 - 1975 1967 - 1969 1970 - 1972

1967 - 1976

1967 - 1976 I 1977 25 26 27 30 31

Eugeniusz

Komisja Eliminacyjna Corocznego Konkursu w Dziedzinie Poprawy Warunków Pracy Komisja Informacji Naukowo-Technicznej

Komisja Klubowa

Komisja Młodej Kadry Technicznej 12

Komisja Normalizacyjna Komisja Ochrony Własności Przemysłowej Komisja Odczytowa Komisja Organizacyjna 14 16

Komisja Oszczędności Paliw Komisja Postępu Technicznego 18 19

Komisja Publikacyjna Komisja Szkoleniowo-Publikacyjna Komisja Upowszechniania Książki i Prasy Technicznej Komisja Zastosowań Maszyn Matematycznych w Przemyśle Komitet Automatycznego Przetwarzania Informacji Komitet Dni Techniki

Komitet do spraw Zaplecza Naukowo- Technicznego Komitet Ergonomii Komitet Gospodarki Energetycznej Komitet Gospodarki Materiałowej Komitet Kształtowania i Ochrony Środowiska Komitet N agród Naczelnej Organizacji Technicznej Komitet Olimpiady Wiedzy Technicznej Komitet Pomiarów i Automatyki Komitet Techniki Jądrowej

Rada Seniorów (od 1977 przemianowa - na Komisję Seniorów)

Skotnicki

Eugeniusz Kwiatkowski Tadeusz W. Młyńczak Czesław Mru1a Aleksandra Chudziak Adam Górski Henryk Stecki Władysław Klillcewicz Włodzimierz Orchowski Henryk Marciniak Andrzej Perz Andrzej Kornacki Władysław Wasilewski

Zygmunt Wachowski Witold Kawecki Antoni Rutkowski Jarosław U1atowski Stanisław Bogusławski Zdzisław Pazoła Jerzy Kostecki Władysław Klillcewicz Stanisław Bogusławski

Franciszek Tatara

Zbigniew Kierzkowski

Zbigniew Kierzkowski Witold Górski Henryk Marciniak Stanisław Grzybowski Andrzej Ryżyński Krzysztof Tuszyński Zenon Grzegorzewski Józef Piechota

Józef Joachimiak Zbigniew J asicki Bolesław W ojciechowicz Franciszek Tatara Tadeusz Puchatka Bolesław W ojciechowicz Włodzimierz Fiszer Władysław Suryn Kazimierz Nowakowski

1972 - 1977 1964 - 1966 1967 - 1971 1972 - 1975 1975, - 1977 1964 - 1966 1967 - 1969 1964 - 1966 1970 - 1972 1973 - 1976 1977 1955 - 1956

1970 - 1972 1964 - 1966 1953 - 1955 1955 - 1956 1955 - 1956 1953 - 1955 1955 - 1956 1955- 1956 1953 - 1954

1964 - 1969

1963 - 1966

1967 - 1977 1971 - 1972 1973 - 1977 1967 - 1969 1970 - 1972 1971 - 1976 1964 - 1977 1973 - 1977

1972 - 1977 1967 - 1972 1973 - 1977 1974 - 1977 1970 - 1977 1964 - 1972 1973 - 1976 1971 - 1972 1972 - 1977 41

Naczelna Organizacja Techniczna

Społeczny Komitet Budowy Centrum Techniki (w 1975 przemianowany na Komitet Rozbudowy i Modernizacji Domu Technika) Terenowa Komisja Ogólnopolskiego Konkursu Dobrej Roboty - III Konkurs IV Konkurs Wielkopolski Klub Dobrej Roboty Wielkopolski Komitet Techniczno-Gospodarczy przemianowany na Komisję Techniczno - Gospodarczą Wielkopolski Ośrodek Konsultacyjny Analizy Wartości Wojewódzka Komisja Organizacyjna Turnieju Młodych Mistrzów Techniki

Jerzy Łangowski Tadeusz Grabski Bogdan Waligórski

1971 · 1972 1973 · 1976 1976 1977 36

Wojewódzka Komisja Racjonalizacji i Wynalazczości

Wacław Wilczyński Jan Kołodziejczak Wiktor Olszewski

1972 · 1974 1975 · 1976 1974 1977

Wojewódzka Rada N aukowo- Techniczna Wojewódzka Rada Postępu Technicznego, Racjonalizacji i Wynalazczości Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji

Witold Staniszkis

Tadeusz Murzyn Jan Gronowicz Jan Wachowski Antoni Woźniak Kazimierz Skorża Teobald Olejnik Krzysztof Tuszyński Teobald Objnik

1974- 1977 1967 - 1969 1970- 1971 1971 · 1977 1964- 1965 1966- 1969 1970- 1972 1955- 1956

Franciszek Tatara Kazimierz Górny Stanisław Sołysiński

1960- 1962 1972- 1974 1974- 1977

WAŻNIEJSZE WYDARZENIA W HISTORII ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO 12 VI Reaktywowanie działalności koła Stowarzyszenia Techników Cukrowników 17 XI Reaktywowanie działalności oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich /

21 I Powołanie Oddziału Zwiąaku Mierniczych Rzeczypospolitej Polskiej (późniejszego Stowarzyszenia Geodetów Polskich) 30 I Reaktywowanie działalności oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich 3 III Reaktywowanie działalności oddziału Polskiego Zrzeszenia Gazowników, Wodociągowców i Techników Sanitarnych (późniejszego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych) 10 IV Powołanie oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji 24 VIII Powołanie oddziału Stowarzyszania N aukowo- Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego

Eugeniusz

Skotnicki

1 IX Powołanie oddziału i Melioracyjnych 7 XII Powołanie oddziału Chemicznego

Stowarzyszenia Inżynierów 1 Techników' Wodnych *

Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu

8 III Powołanie Oddziału Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Powołanie oddziału Wojewódzkiej Naczelnej Organizacji Technicznej Pierwsza siedziba Oddziału Wojewódzkiego przy ul. Seweryna Mie1żyńskiego 21

10 IV 7 V

1 VI 2X

Powołanie Rozpoczęły nicznej Powołanie oddziału i Drzewnictwa oddziału Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich się zajęcia w Szkole Inżynierskiej Naczelnej Organizacji Tech

19 XII

Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa 24 VI Powołanie oddziału Stowarzyszenia N aukowo- Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa 28 V Powołanie oddziału Stowarzyszenia Włókienników Polskich 1956 VI Po raz pierwszy na XXV Międzynarodowych Targach Poznańskich czynna jest Informacja Techniczna Naczelnej Organizacji Technicznej 17 VI Odbyło się spotkanie czołowego aktywu inżynieryjno-technicznego z sekretarzem Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwardem Gierkdem 10 XII Powołanie oddziału Stowarzyszenia Naukowo- Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego w Pile 9 I Wojewódzka Konferencja Przedkongresowa przed III Kongresem 31 III Powołanie Wojewódzkiego Koimitetu Porozumiewawczego Naczelnej Orga. nizacji Technicznej 14 III (Powołanie Komisji Organizacyjnej Rejonowego Komitetu Porozumiewawczego w Kaliszu 10 I Powołanie oddziału Stowarzyszenia Naukowo- Technicznego Inżynierów i Techników Ogrodnictwa 15 I Druga siedziba Oddziału Wojewódzkiego przy pi. Wolności 3 15 VI Powołanie oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa

21 XII Konferencja Przedkongresowa przed IV Kongresem * 1961 28 IV Powołany został Rejonowy Komitet Porozumiewawczy Naczelnej Organizacji Technicznej w Kaliszu

20 II Powołanie 14 VI Powołanie na prawach Hutniczego oddziału Stowarzyszenia Włókienników Polskich w Kaliszu koła zakładowego przy Hucie Aluminium "Konin" w Malińcu oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu

11 I Oddział Wojewódzki przeniesiony do Domu Technika przy al. Stalingradzkiej 5/9 12 VII Oddział Wojewódzki wyróżniony Odznaką Honorową "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego"

11 XI 18 XI Powołanie Komisji Koordynacyjnej Kół Stowarzyszeń Naukowo- Technicznicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Koninie, Kole i Turku Wielkopolska Konferencja Przedkongresowa przed V Kongresem Oddział Wojewódzki wyróżniony Odznaką Honorową Miasta Poznania

23 IX

26 XI

Odział Wojewódzki Powołanie oddziału Papierniczego Powołanie Zarządu nicznej wyroznlony Odznaką Tysiąclecia Państwa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników

Polskiego Przemysłu

22 VII 6 X

Oddziału Wojewódzkiego Naczelnej Organizacji Tech15 IV Powołanie Komisji Koordynacyjnej Kół Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Ostrowie 18 III Po raz pierwszy zostały przyznane Nagrody Wojewódzkie Naczelnej Organizacji Technicznej dla mistrzów techniki 1967 r. 28 V Powołanie oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych 11 II Powołanie Komisji Koordynacyjnej Kół Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Pile l IV W oparciu o uchwałę Prezydium Zarządu Głównego z 19 XII 1969 r. rozpoczyna działalność pierwszy w kraju Zespół T łumaczy Tekstów Technicznych Oddziału Wojewódzkiego 6 V Uruchomienie ośrodka małej poligrafii 9 VII Powołanie Komisji Koordynacyjnej Kół Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych N aczelnej Organizacji Technicznej w Lesznie 22 VII Prezes Naczelnej Organizacji Technicznej Bolesław Rumiński wmurował akt erekcyjny pod budowę Domu Technika w Kaliszu 24 XI Wielkopolska Konferencja Przedkongresowa przed VI Kongresem 14 IV Otwarcie II Centralnej Wystawy Turnieju Młodych Mistrzów Techniki 20 VIII Pożar w sali konferencyjnej Domu Technika 2 - 4 IX VI Kongres Techników Polskich w Poznaniu 2 IX W Domu Technika I Sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczo

Eugeniusz

Skotnicki

nej Partii Robotniczej Edward Gierek, prezes Rady Ministrów Piotr J aroszewicz i członkowie Biura Politycznego i Rządu uczestniczący «w VI Kongresie spotkali się z przedstawicielami Polonii Zagranicznej 8 II Utworzenie Wielkopolskiego Klubu Techniki i Racjonalizacji Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych i Oddziału Wojewódzkiego Naczelnej Organizacji Technicznej 27 IV Powołanie Komisji Koordynacyjnej Kół Stowarzyszeń N aukowo- Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej iw Jarocinie / 22 V Inauguracja I Wielkopolskich Dni Techniki 1973 23 I Oddanie do użytku "Domu Technika" w Kaliszu 1 IV Powołanie Ośrodka Doskonalenia Kadr Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej 1 VII Powołanie Wielkopolskiego Ośrodka Konsultacyjnego Analizy Wartości (wspólna agenda Oddziału Wojewódzkiego Naczelnej Organizacji Technicznej i Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego) 26 IX Powołanie Wielkopolskiego Klubu Dobrej Roboty 1975 18 III Wielkopolska Narada Przedkongresowa przed VII Kongresem 1 VII Przekształcenie Oddziału Rejonowego Naczelnej Organizacji Technicznej w Oddział Wojewódzki w Kaliszu 22 IX Powołanie Komisji Organizacyjnej Oddziału Wojewódzkiego w Lesznie 24 IX Powołanie Komisji Organizacyjnej Oddziału Wojewódzkiego w Pile 3 X Powołanie Komisji Organizacyjnej Oddziału Wojewódzkiego w Koninie 3 III Oddział Wojewódzki wyróżniony Honorową Odznaką "Za zasługi dla wielkopolskiej organizacji Z M S" 20 IX W Biurze Projektowo-Badawczym Budownictwa Ogólnego "Miastoprojekt" powołano pierwszy w województwie Komitet Zakładowy Naczelnej Organizacji Technicznej 18 X Inauguracja I Wielkopolskich Dni Jakości 19 X Powołanie Rady Oddziału Wojewódzkiego 22 X Oddział Wojewódzki wyróżniony Medalem Politechniki Poznańskiej "Za zasługi dla U czelni" 16 IV Sesja historyczna z okazji trzydziestolecia Oddziału Wojewódzkiego. Jako pierwszy w kraju Oddział Wojewódzki otrzymał sztandar organizacyjny oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej 3 XI Powołanie oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1980.04/06 R.48 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry