SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1980.04/06 R.48 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

ARTYKUŁY

Kwa P i o t r o w s k a - Biennale Sztuki dla Dziecka w Poznaniu (1973 - 1979) 5

MATERIAŁY

Eugeniusz B o b e r - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Grunwald" w latach 1957- 1977 na tle rozwoju spółdzielczości mieszkaniowej w Poznaniu. Część pierwsza .11 Eugeniusz S k o t n i c k i - Naczelna Organizacja Techniczna w Poznaniu (1947-1977). Dokończenie. An e k s: Kadencje władz wojewódzkich; Lista członków prezydium oddziału wojewódzkiego i przewodniczących komitetów i komisji; Komitety i komisje oddziału wojewódzkiego; Rada oddziału (19 X 1976 r.); Ważniejsze wydarzenia .25

KRONIKA

Rektorzy uczelni poznańskich Prof. dr hab. Tadeusz Czwojdrak - rektor Akademii Rolniczej

Laureaci nagród

Grażyna B a n a s z k i e w i c z, Czesław N a w r o c k i i Tadeusz Oir 1 ik - N agrody Województwa Poznańskiego za rak 1977. Dokończenie. (Jerzy Buszkiewicz, Feliks Fonna1czyfc, Tadeusz Henski, Alfred Hofman, Czesław J arysz, Brunon Kionia, Eugeniusz Komorowski, Edward Kowalik, Bagdan Lehmann, Janusz Lenartowi'cz, Jerzy Liśiniewicz, Józef Maciejewski, Maria Najewsika, Czesław Nawrocki, Józef Rosiak, Wojciech Siwa, Bronisław Szymaniak, Wiesław Ś1ebioda, Stanisław Wierzch osła wski i Henryk Właź) . . 50

Jubileusze

Kazimierz E w i c z - Jubileusz Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Edwarda Raczyńskiego w Poznaniu (3-4 maja 1979). Aneks: Struktura organizacyjna w roku jubileuszowym .69

Sprawozdania

Marian G e n o w e f i a k - Inwestycje gospodarki komunalnej. (Sesja Miejskiej Rady Narodowej). A n e k s: Sprawozdanie z działalności Miejskiego Komitetu Kontroli Społecznej (1978-1979). .83

Spis treści

Marian G e n o w e f i a k - Sesja Miejskiej Rady Narodowej poświęcona peryferyjnym rejonom Poznania. A n e k s: Informacja o ochronie i konserwacji zabytków oraz pomników walk i męczeństwa Kronikarz Wydarzenia w Poznaniu w roku 1979. Część trzecia Kronikarz - 50 lat temu w "Kronice Miasta Poznania".

.95 . 103 .131

ZDJĘCIA Wincentego Basińsikiego, Zygmunta Ceglarka, Henryka Dxygasa, Ryszarda Gilowskiego, Janusza Konpa1a, Romualda Kró1aka, Tadeusza Leijczaka, Zdzisława Nowickiego, Stanisława Ossowskiego, Andrzeja Prendkego, Henryki Serafin, Jerzego Unierzyskiego, Stanisława Wiktora i Grażyny Wyszomirskiej

RYSUNKI Mieczysława Bręgiera 1 Józefa N eiu1bauera

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1980.04/06 R.48 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry