REDAGUJE KOLEGIUM

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1980.04/06 R.48 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

Andrzej Goćwinski (przewodniczący) Tadeusz Świtała (sekretarz redakcji)

Adres redakcji: 60-967 P o z n ań, Plac Kolegiacki 17, tel. 523 - 43 Sekretarz redakcji tel. 208 - 151

PBENUMERATA

Prenumeratę na kraj przyjmują Oddziały RSW "Prasa-Książka-Ruch" oraz urzędy pocztowe i doręczyciele w terminach: do dnia 15 listopada na I półrocze roku następnego i na cały rok następny; do dnia 1 O czerwca na II półrocze roku bieżącego. Jednostki gospodarki uspołecznionej, instytucje, organizacje i wszelkiego rodzaju zakłady pracy zamawiają prenumeratę w miejscowych Oddziałach RSW "Prasa- Książka- Ruch", w miejscowościach zaś, w których nie ma Oddziałów RSW - w urzędach pocztowych. Czytelnicy indywidualni opłacają prenumeratę wyłącznie w urzędach pocztowych i u doręczycieli. Prenumeratę ze zleceniem wysyłki za granicę, przyjmuje RSW "Prasa- Książka- Ruch", Centrala Kolportażu Prasy i Wydawnictw, ul. Towarowa 28 00-958 Warszawa, konto NBP XV Oddział w Warszawie nr 1153 - 201 045 - 139 - II. Prenumerata ze zleceniem wysyłki za granicę jest droższa od prenumeraty krajowej o 50% dla zleceniodawców indywidualnych i o 100% dla zleceniodawców instytucji i zakładów pracy. Cena prenumeraty półrocznej 14,- zł; rocznej 28,- zł.

Ezglemplarze zeszytów zdeaktualizowanych można nabywać w RSW "Prasa-Książka-Ruch" Przedsiębiorstwie Upowszechniania Prasy i Książki, Oddział Rejonowy Poznań-Wschód, ul. Żydowska 2/3, Nr konta 1221-6-NBP IV O/M.

Do nabycia w stałym punkcie sprzedaży: Księgarnia Naukowa w Poznaniu, ul. Czerwonej Armii 69.

Okładkę projektowała Maria Dolna

Zdjęcie na okładce Stanisław Laskowski

Wydano na zlecenie Wydzialu Urzędu Miejskiego w

Kultury Poznaniu

Sztuki

WYDAWNICTWO POZNAŃSKIE - POZNAŃ 1980

Wydanie 1. N akł ad 1750+ 100 egz. Ark. wyd. 12,4; al *, druk 8,375.

Oddano do składania 14 IV 1980 r. Podpisano do druku 7 VIII 1980 r.

Druk ukończono iw sierpniu 1980 r. Papier druk. sat. ki. V, 70 g, 70X100. Zam. nr 37/80 T A 13 303/17 Cena zł 7,DRUKARNIA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

PL ISSN 0137-3552

ISBN 83-210-0221-8

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1980.04/06 R.48 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry