50 LA T

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1980.01/03 R.48 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

TEMU

W KRONICE MIASTA POZNANIA

Zeszyt pierwszy z 1930 roku otwierała rozprawa Janusza Staszewskiego Powstanie Poznańskie 1809 r. w znacznej części poświęcona naczelnikowi (z najwyższą władzą cywilno-wojskową) Józefowi Wybickiemu i organizatorowi oraz komendantom siły zbrojnej, generałowi Amilkarowi Kosińskiemu. Ten ostatni przybył do Poznania w dniu 22 kwietnia IW r.

W dalszej części swojej rozprawy Dzieje fundacji Ks. Ludwiki Radziwitlowej w Poznaniu Wiesława Knapowska zajęła się dziejami pałacu Górków i klasztoru Benedyktynek, wśród budynków klasztoru Benedyktynek - pisze Knapowska, przyznanych Szkole Ludwiki pat.ntem królewskim Z dnia 5 lipca 1834 r. znajdował się zabytek sztuki o historycznym znaczeniu, o byl nim paląc Górków. Zabytek ten w aktach hipotecznych Sądu Grodzkiego, zapisany jest po dziś dzień jako własność fundacji im. Ludwiki, a tym samym pośrednio przynależy uczelni żeńskiej im. Dąbrówki w Poznaniu. W pałacu Górków mieściła się Szkoła Ludwiki przez blisko pół wieku. Przez lat 44 przeżywały uczennice Zakładu lata szkolne w budynku, którego istnienie samo przez się stwarza atmosferę historyczną, wskrzeszając minione tradycje i pamiątki kulturalne. Po dziś dzień wychowanki Uczelni Dąbrówki pielgrzymują do swej własności historycznej, dumne Z jej posiadania, a ciekawe zamierzchłych jej dziejów. Redaktor "Kroniki" Zygmunt Zaleski "w dziale bieżącym zamieścił przyczynek do historii Urzędu Statystycznego m. Poznania zatytułowany Zabiegi około utworzenia urzędu statystycznego w Poznaniu w wieku 19. Przeglądając sprawozdania roczne zarządu miasta - pisze Zaleski, stwierdzamy, te pierwsze, i to wcale rozległe zainteresowanie danymi statystycznymi widoczne jest w czasie, kiidy powstały pierwsze urzędy statystyczne w miastach Rzeszy Niemieckiej: w latach 1865 - 1888 [. ..] Pierwszy ślad zainteresowania się czynników miejskich kwestią samodzielnego urzędu statystycznego znajdujemy w aktach miejskich Z r. 1893. Praktycznie jednak Urząd Statystyczny m. Poznania powstał dnia l marca 19)5 r. a jego kierownikiem został dr Otton Most. Z dniem l grudnia 1920 r. stanowisko dyrektora Urzędu Statystycznego powierzono Zygmuntowi Zaleskiemu.

W "Kronice ważniejszych wydarzeń" odnotowano: 8 stycznia 1930 r. - pierwsze posiedzenie nowowybranej Rady Miejskiej. Przewodniczącym wybrany został ponownie Witold Hedinger a zastępcą - Bolesław Wybieraiski; 10 - 11 stycznia - obchody jubileuszu Uczelni im. Dąbrówki; 15 lutego - uroczyste otwarcie Muzeum Miejskiego; 12 lutego - otwarto pierwszą linię trojlebusową Środka-Główna; 16 lutego - otwarto strzelnicę małokalibrową przy ul. Franciszka Ratajczaka; 11 marca - kupcy poznańscy urządzili strajk demonstracyjny przeciwko systemowi podatkowemu; 18 marca - trzydziestolecie pracy artystycznej Zygmunta N oskowskiego.

Kronikarz

Hi I I

@]

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1980.01/03 R.48 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry