HENRYK WOLSKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1979.10/12 R.47 Nr4

Czas czytania: ok. 4 min.

BUDOWA OSIEDLA MIESZKANIOWEGO "KAROLIN' (1975 - 1977)

W DĘUGIEJ połowie 1975 r. Poznańskie Przedsiębiorstwo Budowla'I1e Nr 3 1 jako generalny wykonawca rozpoczęło budowę Osiedla Mieszkaniowego "Karolin" na zlecenie inwestora zastępczego - Dyrekcji Rozbudowy Miasta Poznania - dla załogi Zakładu Energetycznego Okręgu Zachodniego i Zespołu Elektrociepłowni Poznań. Osiedle zostało zlokalizowane w Kozichgłowach 2. Granicami osiedla o powierzchni 4,35 ha są: ul. Poznańska od strony północno-zachodniej; ogródki działkowe od strony wschodniej; skarpa przy strumieniu Koźlarka od strony południowo-wschodniej; tereny gospodarstw rolnych od strony zachodniej.

Osiedle zostało zaprojektowane przez Zakład Projektowy Poznańskiego Kombinatu Budowlanego w Suchym Lesie oraz Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogól'I1ego "Miastoprojek.t" Poznań. Projektanci kierowali się myślą wykorzystania znacznych układów zieleni, przewidzieli również oddzielenie komunikacji kołowej od pieszej oraz wydzielili ciąg pieszy biegnący środkiem osiedla. Usytuowanie budynków mieszkalnych umożliwiło ich maksymalne nasłonecznienie. Na podkreślenie zasługuje oryginalnie zaprojektowana linia zabudowy. Biegnie ona uskokami, zaś budynki nr 2 i 4 - stanowią bryłę w kształcie podkowy. Klatki schodowe w budynkach są przelotowe, co umożliwia łatwy dostęp do wszystkich terenów osiedla. Ponieważ architektura budownictwa prefabrykowanego w budownictwie mieszkaniowym nie cieszy się zbyt wielkim szacunkiem, warto przytoczyć opinię o projekcie osiedla Koziegłewy pióra red. Wojciecha Dolaty ("Gazeta Zachodnia" R. 1975 nr 140): "... niewielkie osiedle w Kozichgłowach niczym nie przypomina schematyzmu znanych rozwiązań, zaskakuje nową koncepcją urbanistyczną, w której brakuje monotonnych płaszczyzn długich elewacji. W rzucie trochę przypomina swobodnie rozplanowaną kolonię domków jednorodzinnych. Każdy segment mieszkalny przesunięty jest wobec następnego, co w sumie daje efekt -w języku specjalistów nazywany «rozrzeźbieniem rzutu». Budynki ustawione półkoliście tworzą interesujące wnętrza urbanistyczne. Już marginalną i oczywistą zaletą tego osiedla jest fakt, że każdy z czterech budynków jest trochę inny, przez co mieszkańcom łatwiej zidentyfikować się z «własnym domem». Autorem tej niepowszechnej i udanej koncepcji jest architekt Wacław Suszek, który po czterech latach praktykil Aktualna nazwa: Kombinat BUdowlany "Centrum". · Część wsi KOzległowy o powierzchni 91 ha (do obwodnicy kolejowej) włączono w granice miasta z dniem 1 I 1973 r.

Henryk Wolski

'fi 77:: rlU /

/\ / / iiJ - Oudynkf ocJopłol"Vone @ -Grog'

Ił! 4f f!11.. _0 /I l I!!l

0J $ł-ea:-.lko/e

Ił::1lYllon handlOwg

OS/Wif KAROLIN Szkic OrientaCYJny

Osiedle Mieszkaniowe "Karolin". stan budowy na koniec 1978 r.

(pola zakreskowane ukośnie oznaczają obiekty, które będą zbudowane w terminie późniejszym)

w podobnym bydgoskim kombinacie objął kierownictwo zespołu w Zakładzie Projektowym Fabryki Domów w Suchym Lesie". Na obszarze osiedla zlokalizowano cztery budynki mieszkalne czterokondygnacyjne z wielkiej płyty systemu szczecińskiego z gotową fakturą. Mieszkania są funkcjonalne, a średnia ich 'Powierzchnia użytkowa wynosi 55,5 m 2 . Strukturę mieszkań ukazuje Tabela 1. Łączna kubatura budynków mieszkalnych wynosi 68300 mB; powierzchnia użytkowa mieszkalna 13 765 m 2 ; ilość izb 1020; (240 mieszkań).

Osiedle Mieszkaniowe "Karolin" w rysunku, według koncepcji projektanta Wacława Suszka

'- -

Ta bela l

OSIEDLE MIESZKANIOWE "KAROLIN"

-- - - Powierzchnia Liczba Struktura mieszk Numer Kubatura budynku (m 3 ) użytkowa izb I mieszkań M-3 I M-4 I M (m 2 ) l 11 700 2325 170 40 5 20 l 2 18400 3658 272 64 8 32 3 12 400 2769 204 48 6 24 I 4 25 800 5013 374 88 11 44 3 Razem: I 68 300 I 13765 I 1020 I 240 I 30 I 120 I 9ań I Data przeka-5 I zania do użytku

5 30 VI 1976 24 30 III 1977 8 6 XI 1976 3 23 Xl 1977 U

Wartość wykonanych robót na tym osiedlu wyraża się kwotą 86 056 000 zł, z tego na budynki mieszkalne przypada kwota 72 522 000 zł. Cena 1 m! powierzchni użytkowej kształtuje się w granicach 5270 zł. Roboty budowlano-montażowe generalny wykonawca rozpoczął w drugim półroczu 1975. Trudne warunki gruntowe i nierówność terenu stanowiły poważne

Osiedle Mieszkaniowe "Karolin". Uskoki w linii zabudowy nadają osiedlu intymny charakter. Zdjęcie wykonane w czerwcu 1979 r.

...........

't:

,m .

:.?

""'l';,,$;,_ """,' "

'ł',

:":t:

,! '

'.:>: :

,.

J,1 i:łI' "t "'ii f

",;.

.:l':":" , '

."':....

:;

... >.-.:::";.': no : ..... .... . .. ..;;i;

.. '=;".:.:': n:., ...::..",. ,. .

Henryk Wolskif _:E:':'_. .:__.

_: --- .

.&......Bl :

- - --..'_ __ o:;;: __ __ :"!:; ",","," . _:_m___ _:___::' '::;::.;'::;

..V,., :,

."

--o "'114, m,.', .." Ił . I!?' i!> dr'. .-.' :<lililliiiif' & J >: lit: } . ' . "." i . ., ' .h łIM'""'.. v ¥.!!ł i ";:::'! '.,

.P f" Irr i .. II

. .. ,-...

. -

:'1-:

.Ii.

't%r.' t. : 'i .;:. r

:rb

",+.

.. :.;.:::

?t, <

. ;if.._............' :1" ., ., LV' -. R.::<:.

......

"" ...:"'"

#

. .,...

-<

5..h.:. "'&. _v"," .

:"""<.;C. .

(lw::'> .w

:":.: <i

.:.::

;f:

.'101'o. ii

m: .

::'Io.. Y .""

::...1:(

;.'

;'

Ol

. .....v.". .:.,

.:...0

: ::'"

,r"

:it:

<:n. ".,__ '.-\'!:-:<'

Osiedle Mieszkaniowe "Karolin". Urządzenia małej architektury na centralnym placu osiedla. Zdj<:cle wykonane w czerwcu 1979 rprzeszkody zwłaszcza przy posadowieniu budynków mieszkalnych oraz uzbrojeniu terenu. Ciekawie i oryginalnie zaprojektowana linia zabudowy, zwłaszcza dwóch budynków mieszkalnych, powodowała znacznie wyższą pracochłonność przy robotach montażowych, aniżeli ma to miejsce przy tradycyjnych rozwiązaniach. Spośród załogi tej budowy na szczególne wyróżnienie za ofiarną pracę, zdyscyplinowanie, nienaganne wywiązywanie się z powierzonych obowiązków oraz dobrą jakość wykonywanych prac zasługują: mgr inż. Jacek Dopierała (kierownik Grupy Robót), inż. Maciej Marcinkowski (kierownik budowy), Tadeusz Stirmer (majster budowy), Ewelina Smażyk (technik budowlany), Hieronim Łukomski (malarz), Mieczysław Wróblewski (szklarz), Wojciech Jasiński (instalator), Sylwester EIsner (szpachlarz), Józef Tomala (elektryk).

Budynki mieszkalne były montowane z elementów wielkopłytowych produkowanych przez Fabrykę Domów w Suchym Lesie. W zasadzie wszystkie roboty budowlano-montażowe wykonywało Poznańskie Przedsiębiorstwo Budowlane Nr 3. Wyjątek stanowiły roboty specjalistyczne, których wykonawcami były: Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych w Poznaniu w zakresie uzbrojenia terenu (sieci wodociągowe, kanalizacyjne, deszczowe, gazowe oraz roboty odwad

Osiedle Mieszkaniowe "Karolin". Pełne uroku wejście do bUdynku mieszkalnego zbudowanego z "wielkiej płyty"

'"

_ I "' ł ' . »' .: :>: .:: . ,".. ,. . " , , i ii ,':"'" , ':?'. . . ',,: ." .," .

. , " ,x

,I

......:.,::.*

..<..;

--.:.

r""

.- :i.

:,,;.-."" <

'... [ .' .....'......,""

... "'

L'

> >

j

; , i f' f: , , , L.:

;-1.

;"'''1'',

"-r

'<"

..

:. .

".

:;

';u ,e;t Q' " .,' ",', .

": .h.'"

:'"'"'*'

.1:' .c.

,o; . .

,.;,:.-:iL ,

::;. <:"

: :j

,oC:,

. "'7r:'"¥.::'",, . ... .. .'.", .

: .:::.r..::.:".,.... .......1.:.;:\

niające) oraz Poznańskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych (całość robót drogowych). Pod koniec 1977 r. budowa domów mieszkalnych w Karolinie dobiegła końca.

Osiedle złożone z czterech bloków, tzw. "rogali", malowniczo usytuowanych na pofałdowanym terenie, prezentuje się pięknie. Wszystkie budynki są ćzterokondyg-

Henryk Wolski

nacyjne, ale dzięki nierówności podłoża linia wysokości bloków jest bardzo zróżnicowana. Na tle zieleni w pełni grają kolory domów. Płyty z Suchego Lasu wykoń!:zone zostały fioletową i zieloną witromozaiką oraz żwirkami i tzw. "Białą Marianną". 'Osłony loggii pomalowano białą farbą emulsyjną.

W planach perspektywicznych inwestor przewiduje na tym osiedlu budowę pawilonu handlowego oraz przedszkola:

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1979.10/12 R.47 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry