MISCELLANEA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1928 R.6 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

3) corocznie w terminie trzymiesięcznym po zakOl1czeniu Targu Poznallskiego należy przedstawiać Ministerstwu Przemysłu i Handlu szczegółowe sprawozdanie z działalności Targu, 4) zezwolenie niniejszel nie obejmuj'e wystaw przemysłowo - rolniczo-handlow., organizowanych w ramach corocznych terminów Targu Poznańskiego; na urządzenie tego rodzaju wystaw wymagane jest osobne zezwolenie władzy w myśl przepisów o bowiązuj'ących, 5) zezwolenia niniejszego udziela si aż do odwołania.

MINISTER (-.) K wia:tkow;ski

2. SPRAWOZDANIE TOW. NUMIZMATYCZNEGO W POZNANIU ZA ROK 1927.

\XI roku sprawozdawczym odbyło się pięć zebrań i to w dniach 1. lutego, 15. marca, 29. marca, 17. października oraz 14. grudnia. Zebranie z d. 15. marca było Walne m Zgromadzeniem. Na zebraniach wygłoszono następujące referaty: )( p. Frankiewicz Marjan: Zbiór numizmatyczny mego Oj-ca ś. p. Ludwika Frankiewłcza (referat połączony z pokazem samego zbioru w mieszkaniu p. Frankiewicza) - d. 29. 3.; tenże: Nowe nabytki mego zbioru: monety złote-d. 14. 12.; ks. MajkolWski, Edmund: Materj.al numizmatyczny przeznaczony na pierwszą licytację T. Num. w Poznaniu (re£. połączony z pokazem) - d. 1. 2.; tenże: Monety i medale manufaktury porcelanowej w Miśni (re£. z pokazem) - d. 1. 2.; tenże: Karol Plage. Pochwała pośmiertna - d. 29. 3.; dr. Adam Solacki: Zadania! i potrzeby numizmatyki polskiej (referat odczytany w zastępstwie autora przez ks. Majkowskiego) - d. 1.7. 11.; dr. Zakrzewski, Zygmunt: Wykopalisko monet z czasbw króla Jana Kazi:nierza z pod Swarzędza (ref. z pokazem) - d. 17. 11.; p. Zygarłowski, Franciszek: Medale plakiety Mennicy Państwowej (ref. z pokazem) - d. 15. 3.; .

KRONIKA MIASTA POZNANIA

ponadto pp. Członkowie: Frankiewicz, ks. Majkowski , Zakrzewski i Zyg:M"łowski pokazywali i omawiali książki numizmatyczne i nowe nabytki swoich zbiorów. D. 11 k'Yietnia miała miejsce pierwsza licytacja monet i medali urządzona staraniem T. Num. Trwałą pamiątką licytacji jest drukowany katalożek zestawiony przez ,ks. M,ajkowskiego. Licytacja przyniosła Towarzystwu dochodu 142,62 zł (107(' dodatku pobranego od nieczłonków). Na Walnem Zebraniu z d. 15. marca nastąpił wybór Zarządu na okres dwuletni. Dotychczasowy Zarząd został ponownie wybrany. W skład jego wchodzą pp. docent dr. Zygmunt Zakrzewski, prezes - ks. Edmund Majkowski, dyr. Archiwum Archidiecezjalnego , za.st. prezesa - dr. Karol Rzyski, pro£. gimn., sekretarz - Franciszek Zygarłowski , skarbnik - dr. Kazimierz Kac'zmarczyk, dyr. Archiwum Państwowego, i Jan Wysocki, pro£. P,aństw. Szkoły Zdobniczej, radni. - Zebrania odbywały się w Archiwach Państwowem i Archidiecezjalnem.

NOTATKI.

2)

l) Redakcja "Pracownika Samonądowego" ogłosiła 2 konkursy, i to na pracę naukową na temat "Podstawy ustrojowe, na jakich winna się oprzeć organizacja samorządu polskiego", i na utwór literacki: nowelę lub opowiadanie na tle współczesnego życia społecznego prowincji polskiej. Rozmiary pracy naukowe'j conajmniej 1200 wierszy, termin 1. listopada 1928, nagrody 750, 300, 150 zł; rozmiary utworu literackiego 500 wierszy, termin 1. paździeTnika 1928, nagrody 750, 300, 150 zł. Szczegółowe wai"unki konkursu w redakcji "Pracownika Samorządowego", Warszawa, Żórawia 27. Uchwałą Komisji Językowej' Polskiej Akademji Umiejętności w Krakowie, nauczyciel Gimnazjum im. św. Jana Kantego w Poznaniu, P. Prof. Adam Tomaszewski, rodem z Łopienna pow. wągrow., po napisaniu pracy o gwarze ludowej swojej rodzinnej wioski i i. studjów j-ęzykoznawczych, został zapToszony do udziału w pracach wymienionej Komisji, otrzymując tytuł "Współpracownika Komisji Językowej Polskiej Akademji Umiejętności".

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1928 R.6 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry