REDAGUJE KOLEGIUM

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1979.10/12 R.47 Nr4

Czas czytania: ok. 3 min.

Andrzej Goćwinski (przewodniczący) Tadeusz Świtała (sekretarz redakcji) Adres redakcji: 60-967 p o z n a ń, PI,ac Kolegiacki 17, teL 523 - 43 Sekretarz redakcji teL 208 - 151

PRENUMERATA

Prenumeratę na kraj przyjmują Oddziały RSW "prasa-Książka-Ruch" oraz urzędy pocztowe j doręczyciele w terminach: do dnia 15 listopada na I półrocze roku następnego li na cały rok następny; do dnia 10 czerwca na II półrocze roku bieżącego. J:ednotki gospodarki uspołecznionej, instytucje, organizacje i wszelkiego i"ocJ,iąju zakłady. pracy zamawiają prenumeratę w miejłcowych Oddziałach RSW "prasa-Książka-Ruch", w miejscowoścliach zaś, w których nie ma Oddziałów RSW - w urzędach pocztowych. Czytelnicy indywidualni opłBcają prenumeratę wyłącznie w urzędact{ pocztowych i u doręczycJeli. . '. Prenumeratę ze zleceniem wysyłki za granicę, przyjmuje RSW .

"Prasa-Książka-Ruch", Centrala Kolportażu Prasy i Wydawnictw, ul. Towarowa 28 00-958 Warszawa, konto NBP XV Oddział w Warszawie nr 1153 - 201 045 - 139 - 11. prenumerata ze zleceniem \ wysyłki za granicę jest droższa od prenumeraty krajowe.j O Ó'O% dla zleceniodawców indywidualnych i o 100% dla zleceniodawców instytucji i zakładów pracy. Cena prenumeraty półrocznej 14,- zł; rocznej 28,- zł.

Ezglemplar"e zeszytów zdeaktualizowanych można nabywać w RSW "Prasa-Książka-Ruch" Przedsiębiorstwie upowszechniania Prasy i Książki, Oddział Rejonowy Poznań-Wschód, ul. Żydowska 2/3, Nr konta 1221-6-NBP IV O/M.

Do nabycia w stałym punkcie sprzedaży: Księgarnia Naukowa w Poznaniu, ul. CzerwOlwj Armii 69.

Okładkę projektowała M aria Dolna

Zdjęcie na okładce Stanislaw Laskowski

Wydano na zlecente Wydztału Kultury i sztuki Urzędu Mtejskiego w Poznaniu

WYDAWNICTWO POZNAŃSKIE - POZNAŃ 1980 Wydanie I. Nakład 2550+100 egz. Ark. wyd. 14,0; ark. druk. 10.0.

Oddano do składania 20 IX 1979 r. Podpisano do druku 15 I 1980 r.

Druk ukończono w lutym 1980 r. papier druk. sat. kI. V, 70 g, .,OX100. Zam. nr 76/79 T-18 657/217 Cena zł '(,DRUKARNIA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZ;NAN1U

PL ISSN 0'l37-3552

ISBN 83-210-0195-5

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY

Eugeniusz C o f t a - ..Głos Wielkopolski" (1945 - 1980)

MATERIAŁY

Jerzy M a r c h w i c k i i Edmund N a d o l s k i - Sto lat komunikacji miejskiej w Powaniu (1880 - 1980). Aneks: Tablica honorowa zasłużonych pracowników; Przewodniczący Rady Zakładowej 17 I,reneusz R u t k o w s k i - Siedemdziesiąt pięć lat elektrowni poznańskich (1904 - 1979) 5S Tadeusz B o m s k i, Edward G r z e ś k o w i a k i Andrzej Rak u ł a,- Poznańska sieć elektroenergetyczna w latach 1904 - 1979 75 Henryk Wo l s k i - Budowa Osiedla Mieszkaniowego ..Karolin" (1975 - 1977) 8S

KRONIKA

Laureaci Nagród

Tadeusz O r l i k - Nagrody Województwa Poznańskiego za rok 1977. Część trzecia (Mieczysław Bałoniak, Tadeusz Borowicz, Henryk Frąckowiak, Leonard Frąckowiak, Gerard Helwig, Bernard Hoja, Wacław Jarmołowicz, Jadwiga Koczocik-Przedpelska, Kazimierz Mielec, Zbigniew Nadolski, Edward Pindur, Władysław Rekść, Alfons Seng2r, Tadeusz Stefanowicz, Hieronim Strzyżewski, Janina Tomaszewska, Jerzy Witkowski) 91

Z żałobnej karty Jerzy M a ń k o w s ki - Eugeniusz Paukszta (1916 - 1979) Stanisław K ról - Prof. dr hab. Konstanty Stecki (1885 - 1978) 119.

Sprawozdania

Mariar G e n o w e f i a k - VII Sesja Miejskiej Rady Narodowej Kronikarz - . Wydarzenia w Poznaniu w roku 1979. Część pierwsza Kronikarz - 50 lat temu w "Kronice Miasta Poznania"

123" 129 151

Spis treści

ZDJĘCIA Archiwum redakcji "Z życia WPK", Zdzisława Bajera, Teresy Fi'twer, Henryka Kamzy, Krajowej Agencji Fotograficznej, Romualda Królaka, Jacka Kulma, Dany Matuszewskiej, Muzeum Narodowego, Zdzisława Nowickiego, Stanisława Ossowskiego, Kazimierza Przychodzkiego, Henryki Serafin, Bohdana Sowilskiego, Mariana Strenka, Jerzego Unierzyskiego, Stanisława Wiktora i ze zbiorów Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

RYSUNKI Adama Bilskiego, Mieczysława Bręgiera, Franciszka Burkiewicza, Józefa Neubaut"ra, Aleksandry N owak

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1979.10/12 R.47 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry