V1ro c.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1979.07/09 R.47 Nr3

Czas czytania: ok. 93 min.

O ::I s::: 'o b O

"'"

V) r-rj -.:::t ...... 00 M r-r-M M...... ......

EJ O) O = V> ro ro bO s::: O O .... .... :E5 NN..J

<'I

rrC'I ......

<2 ro .... bO O O ::::.

s:= . 1:: ro - O EJ 8.'U' N -;;:o)c)u OOe<::e<::

..... s::: s::: .

V> O) .....,

rrr-r-C\ ............ <'I:X:OO . M M X......'; \.O r'ł1":::t V ...... ...... <'Iro .U' O) N tIJ ro s::: N O 'l? ::2 6 N U 'a "O O .... ..... N V> ..... N .... ro CI) O c: !- N U 0)<': :Q s= O p., <'I O ...... p.,ro O .... O :B N s::: .... r;:: O) "O g.E s::: ...... O CI) . ::r: <I: O) ::I .... . EJ .... ....O)O) Ę ::r:

Sprawozdaniaro ,b :D Q ro g,.* ro :DroZ ::Iro<i.g ;g ;tj ..8.;ro . g g es 11 u .- '" ..c:: u O) - s::: EJ O) o 0'::= o ro . Q tIJ t: EJ w:;z U

V10 ......0 M 00 <'Iro O .... O :B N X M .... O) "E rC'I ...... 00

rrC'I ...... rC'I

<'I "'" \D ...... N .... ro CI) O s::: !- tj 0)<': 8 32 . ,jg o "O p.,

"'" 00 ...... M "'" ...... <'1

..o.: o;j' "5 .s ._ . c s::: O 8 E <I:

.N ....<1: -o bON .- ro ro 'a c: O) ..... .N c: u EJ O .

CI r-rC'IC'I ......--C'I<'I . <'I

"'" ...... <'I ......

..c:: u 2fi ro ro tj :Q c . :EroN O) g, . "O ] ...a3 g .....tIJ _ ...: . g E _ .- u o N oD oD . EJ . g, ::I .- EJ CI) O) Z . CI N Zro O V> ro .... '; - ::2ó:

\DO"'""'""'" V)oor-r-r---.....,NN

V> 'ij) .... ro O O 8 8 o o .S .5:.5: 8 EJ oD oD oD :B '@ NNNNe<::

'0)' o ...: "O o .... 'UJ

O) s::: N U <.: ro .... bO O oro ...: ..... .t: <I:

V1 rV1 V1

.... CI) ..c:: E O) ::I Oa:; :B

'c .... O) N U EJ ::I :a E '(' :;;; <I: rC'I ......

:>

;> rro ro N V> .... ro <'I o

\D \D M ......

O) u ..... .... O) EJ <I: s::: ro :a .5

..c:: o ..... c: V> O) N ro :a .E 's::: "O O) '0 .

._ ro ..... '2 -N _

rrC'I

...... <'I

C'I <'I <'I

<'I <'I -o :Q ro o .... C. bO O O ...: a:; & ::1'£ .t: 1:: O<l: 12 EM,jg;:!: -ONOr-ro . '- V> s::: ..8g ćJro 'a ro ...: o c. tIJ rC'I ...... r- 00 C'I r00 OOC'l r- r:>;> V "'" \D <'1:::<'1;> . I 00 r- V) r<'I ...... <'I

'" ::I .u en s::: ro ::I ; .... US V> s::: '60 u <>'bO O

:Q . en a:; 's::: :> O) Oj'e.

.3roro <.: ro .... bO O o rC'I ...... rC'I ...... ...... \D <'I <'I

:; .".

......

:> M O

<'I

V1 ......

V) N ... CI:! O E-<

'" Q) CI:! U N : 6

Q) C CI:! N Q),g0 :;2 cd 'C 6'0 C'\S .8 s::: u c O O O JJ.. Q. p.,;;>

_ M 00 V <'I I"l"-- M 00 "" V)

VO <'II"-- _ N _

:.;2..>0: CI:! ,I: . :a . C.C; :; a o '" '(Li "(U' ?; "O] ]NN 8N . u _ o ee 13e<

<'I

'N '" N '07 Q.

I

00 Q) l"-- C

Q) '(7 '" ... Q) c Q) Q.

...."E a <: ca . 2 I::J Q) "d _ .

OJ . c Q) 06.

o'" ";8 - Q. ':: :><

CI:! CI:! ... ... c..E 8 o o CI:! E--_ p.,"" 1 \D <'Il"-- o V) V) o C'I

..>o: Q) u CI:! ...,

CI:! CI:! CI:! o o o ... ...... o o o 13 130D N NN '" Q) <:

"O] "Qi N N U U 'a 'a '" '" o o ::J ... ... oD ::J ..c:C:..c: <2<2 ee bJ)tJbOCJVJ E.;E'; I JJ.."@JJ.."@CI:! "g "g rnrn iiJ ai:ai: ... ... o a :>< ex:

C'I l"-C'I l"-- l"-C'I 00 C'I v ao __ ""0\00 O\r- _ >< : ::: NX V)>< N,' x ] OOMM r-\D 00 M o ----------

""

Sprawozdania

111ierzowi Kowalińskiemu na konkursie .,Venus-78" w Krakowie. Aieksander Tomaszewski uzyskał nI miejsce na konkursie "Dziecko" w Ciechanowie; IV nagroda przypadła w udziale Ryszardowi Gaiowskiemu na I Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym ..Opus-78". I wreszcie w kolejnej konfrontacji "Interfoto 3X3" w roku 1978 w punktacji indywidualnej III miejsce uzyskał Zbigniew Kuiak. W dniu 21 lutego 1978 r. odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Towarzystwa. Dokonano na nim oceny działainości zarządu i sekcji. Wybrano nowe władze: Ryzard Zieiewicz ponownie został wybrany prezesem; Lech Kopczyńslti (wiceprezes), Grzegorz Olsztynowicz (sekretarz), Elizeusz Cieślik, Piotr Jasiński, Sylwester Mincikowski i Witold przymuszała (członkowie). Do Komisji Rewizyjnej wybrano: Mariana Michalskiego, Andrzeja pil ar ski ego i Czesława Czuba, a do Sądu KoieżeńsIriego Stefana Wojneckiego i Marię Wołyńską. W dniu 23 listopada i978 r. odbyło się walne zebranie Okręgu Wielkopolskiego Związku polskich Artystów Fotografików. Spośród członków Poznańskiego Towf:rzystwa Fotograficznego do władz Związku wybrani zostali: Antoni Głodkiewicz (prezes), Wojciech Guzikowski (wiceprezes). Z działalności Towarzystwa wiatach 1977- 19".8 należy jeszcze odnotowal', że najżywotnicj,;za Sekcja Fotografii przyrodniczo-Krajoznawczej odbyła dwadzieścia zebrań, zaś Sekcja Artystyczna, której organizacyjne zebranie odbyło się w dniu 15 lutego 1977 r. dziewięć zebrań. przy tej właśnie sekcji powstała też w listopadzie 1978 r. sekcja młodzieżowa. Odbyły się trzy kursy dla poczltkujących, w których uczestniczyło 130 osób. Niezależnip wszakże od kursów, w salonie Towarzystwa staie odbywały się spotkania zainteresowanych rozmaitymi poradami (osiem spotkań w ciągu dwóch lat), prelekcje szkolemowe (także osiem spotkań) i inne imprezy Wszystko to służy idei lepszego poznania ztuki fotograficznej, podnoszeniu artystycznych kwalifikacji członków Towa,rzystwa Orm' popularY7.acji fotografii w ogóle.

Część czwarta

1.10. Międzynarodowy Dzień Muzyki. W Operze Poznańskiej otwarto wystawę prac scenograficznych Zofii Wierchowicz. W Sali Białej Urzędu Miejskiego pry pi.

KOiegiackim, gdzie "to pięćdziesiąt lat temu koncertował Fryderyk Chopin, odbył się koncert kameralny wiolonczelisty Romana Jabłońskiego. Towarzyszyła Kr:ystyna Borucfńska (fortepian).

Kwesta na rzecz Poiskiego Komitetu Pomocy Społecznej.

'11:1'k'Y__ .- r.....t"'/. -.... "'t :!.\ 't .\1 :', ' /Jtt , ':'. ]. ' :!t. ,ll:I",' . ;"-1,f .":11 --'o . iJ ,t :., J. f;.:" J, .. . <' . .i'( i- l; ." " , "U-';- ," .' _t .- - .,r. :.ot .'l',,:' ,,L.(i > \ .-., [I" ' .

,\..:iI" . ";" Ir"'&4 ' . 1 ' j -' ,lu" - . 'lo. . ,; . I" "' . " N ' i ,",I,;ł \,;J ':ł t.1 ł'I' i \_'I! :'11 "Jl" C f , f ' J ;\:1J ,g'f' l ': " ' 0, _ ',. .\ I. :,,-::., ..-:;,..';' ... .

4, " . I'''''. -')'ILr' -,

2.10. Pięćdziesiąty dziewiąty rok akademicki zainaugurowano na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. W auli zebrali się studenci i pr.acownicy naukowi, rektorzy i przedstawiciele pozostałych szkół wyższych oraz zakładów produkcyjnych Poznania i Wielkopolski. Przybyli gospodarze województwa poznańskiego z wojewodą Stanisławem Cozasiem, !!)rzedstawicieie władz politycznych województw współpracujących z Uniwersytetem: I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Poiskiej Zjednoczonej partii RObotniczej w Lesznie - Stanisław Kulesza oraz sekretarze komitetów wojewódzkich w Kaliszu Cezary Kowalak i w Ifoninie Zofia Zamojska. Obecny był konsul generainy, minister pełnomocny Związku Socjalistycznych' Republik Radzieckich w poznaniu NL1cołaj Gusjew. Rektor prof. dr hab. Benon Mlśkiewicz w przemówieniu in augura"yjnym przypomnhł zasługi dla wiel

kopoiskiego środowiska naukowego zmarłych niedawno: ministra nauki, szkolnictwa wyższego i techniki Sylwestra Kaliskiego oraz rektora Akademii Rolniczej Jerzego Zwolińskiego, których pamięć uczczono chwilą milczenia. Odbyła się immatrykulacja studentów pierwszego roku, po czym prof. dr hab. Hieronim Hurnik wygłosił wykład na temat nowych możliwości w badaniach kosmicznych. W palacu Kultury odbyła się konferencja naukowa na temat "Problematyka przedsięwzięć reformujących w zakresie ochrony środowiska pracy człowieka". Uczestniczyło ponad stu przedstawicieli placówek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw przemysłowych. początek dostawy partii wozów tramwajowych 105N z Chorzowa dla Wojewódzkiego przedsiębiorstwa Komunikacyjnego.

3.10. Nowy rok nauki zainaugurowała w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Akademia Medyczna. przybyli: I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego poisklej Zjednoczonej partii Robotniczej .Jer1zy Zasada, wiceminister zdrowia i opieki społecznej 'prof. dr Józef Grenda. Przemówienie powitaine wygłosił reKtor prof. dr Roman Góral. Odbyła się immatrykulacja ok. sześciuset studentów. Wykład inauguracyjny na temat "Alfatoksyny w żywności i ich wpływ na zdrowie człowieka" wygłosił prof. dr Henryk Gertig. Zasłużonym i długoietnim naukowcom i pracownikom uczelni wręczono Medaie Komisji' Edukacji Narodowej oraz medaie "Za zasługi dla

Wydarzenia w Poznaniu (3 - 4.10.)

Akademii Medycznej". Najlepszym absoiwentom przyznano "Złote stetoskopy". Miłym akcentem było ponowne przyznanie dyplomów doktora wszechnauk absolwentom, którrzy pr;zed pięćdziesięciu laty ukończyli Wydział Lekarski Uniwersytetu Poznańskiego: prof. drowi hab. .Janowi Alkiewiczowi, drowi med. Janowi Bederskiemu (Gdynia), prof. drowi hab. Michałowi Cwirko-Godyckiemu, prof. drowi hab. Wlktorowi Dedze, drowi med. Stanisławowi Ceglińsikiemu, drowi med. Lucjanowi Dasiewiczowi (Warszawa), drowi 'med. Józefowi Granatowiczowi, dr med. Irenie JaranowskiejSkowrońskiej (Toruń), dr med. Celinie Jasińskiej-Orłowskiej (Płock,) drowi med. Alfonsowi MOdrzejewskiemu (Słupsk), dr med. Wandrzie Roessler-Stokowskiej, prof. drowi hab.

Ksaweremu Rowińskiemu (Warszawa), doc. dr hab. Marii 'Stasiewskiej-Łączkowskiej, drowi med. Bolesławowi SkoKowskiemu (Warszawa), drowi med. Mieczysławowi Stabrowskiemu, prof. drowi hab. Kazimierzowi Stojałowsklemu (Szczecin), drowi med. Bernardowi Warpechowskiemu, drowi med. Stanisławowi Wawrzyniakowi, drowi med. Dobrosławowi Wyrwickiemu (Grudziądz). Nowy rok akademicki w auli własnej rozpoczęła Akademia Wychowania Fizycznego. W inauguracji uczestniczyli: zastępca kierownika Wydziału Nauki i Oświaty Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy M.siewicz, sekretarz Komitetu WojewÓdzkiego Bogdan Waligórski, zastępca przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu Bogusław Ryba. przemówienie inauguracyjne wygłosił rektor prof. dr hab. Zbigniew Drozdowski. Krzyż.ami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski Bogusław Ryba udekorował: doc. dra hab. Gertrudę Olszewską i doc. dra hab. Janusza Jackowskiego. Wręczono także Odznaki Honorowe Miasta poznania, resortowe l uczelniane. Uroczyście pożegnano odchodzącego na emeryturę, b. dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego (1951 - 1961) Józefa Burbeikę. Inauguracyjny ww<ład wygłosił doc. dr hab. Jerzy Czapski na temat "Ochrona środowiska w aspekcie rozwoju rekreacji". Z udziałem sekretarza Komitetu WOjewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdana Waligórsll.iego odbyła się narada działaczy gospodarczych, na której omówiono stopień wykonania zadań w zakładach województwa, prodUkujących towary rynkowe.

W państwowym szpitalu ,Klinic,znym nr 1 przy ul. Długiej otwarto Oddział Intensywnej Qpieki Kardioiogicznej oraz pawilon socjalny. W Domu Ekonomisty rozpoczęło się ośmiodniowe spotkanie naukowe ekonomistów poiskich i francuskich, zorganizowane przez Instytut Ekonomii Politycznej Akademii Ekonomicznej oraz Uniwersytet w Saint Etienne (Francja), poświęcone badaniom nad związkami koniunktury i wzrostu gospodarczego w teorii i pr aktyce. W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarto wystawę fotografika Andrzeja B. Górskiego pt. ,Interpretacje" .

-łłi

Do poznania powróeiła wyprawa płetwonurków "Krym 78". Chór Dziewczęcy "Poznańskie Skowronki" pod dyrekcją Mirosławy Wróblewskiej wyjechał w podróż artystyczną do Holandii. W Alei Zasłużonych Cmentarza KOmunalnego na Junikowie odbył się pogrzeb rektora Akademii Roiniczej prof. dra hab. Jerzego Zwolińskiego. W uroczystościach pogrzebowych, obok rodziny Zmarłego, przedstawicieli ministerstw nauki, szkolnictwa wyższego i techniki, rolnictwa, przemysłu spożywczego i skupu, uczestniczyli I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego polskiej Zjednoczonej partii RObotniczej Jerzy Zasada, I sekretarz :Komitetu Wojewódzkiego w Koninie Tadeusz Grabski, wojewoda poznański Stanisław Cozaś, przedstawiciele władz .polityczno-administracyjnych województw: gorzowsk'iego, kaliskigo, leszczyńskiego i pilskiego. Uchwałą Rady Państwa Jerzy Zwoliński został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Chór Dziewczęcy "Poznańs;ie Skowronki" pod dyrekcją Mieczysławy Wróblewskiej wyjechał w podróż .a'l'tystyczną do Holandii. .10. Ocenie pracy organizacyjno-politycznej i sprawo.m ideowo-moralnego. umacniania szeregów partyjnych poświęcone było posiedzenie plenarne Komitetu Wojewódzkiego Polskiej ZjednOczonej partii Robotniczej. Obradom przewodniczył I sekretarz Komitetu Jerzy Zasada.

Inauguracja nowego roku akademickiego w politechnice poznańskiej. Udział wzięli sekretarze Komitetów WojewÓdZkich Polskiej Zjednoczonej partii Robotniczej w Koninie Lech Ciupa, w Pile

Anna Tyczyńska i Poznaniu Józef Sciisz. Obecny I?ył także ikonsui gene'Xalny .Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w poznaniu. minister pełnomocny Nikołaj Gusjew. Przemówienie powitalne wygłosił rektor prof. dr hab. Boiesław Wojciechowicz.

Wspóina uroczystość inauguracyjna nowego roku akademickiego państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej d Państwowej Wyższej !Szkoły Sztuk Plastycznych odbyła się w auli SZkoły Muzycznej. Przybyli: zastępca kierownika Wydziału Kultury Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej partii Robotniczej Krzysztof Kostyrko i sekretarz iKomitetu Wojewodzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Józef Scibisz. Przemówienia wygłosili rektorzy: prof. Stefan Stuligrosz oraz doc. Antoni Zydroń. Serdecznie podziękowano za długoletnią służbę b. rektorowi Państwowej Wyższej .szkoły Sztuk plastycznych Stanisławowi Teisseyre. Odchodzącym na emeryturę docentom Państwowej wyższej Szkoły Muzycznej Albinowi Fechnerowi i Witoldowi Kanduiskiemu wręczono dyplomy honorowe. W Sali Białej Urzędu Miejskiego odbyła się inauguracja nowego roku kulturalnego. Wiceprezydent Poznania Andrzej Wituski omówił osiągnięcia twórcze sezonu 1977/1978 i przedstawił zamierzenia i plany na rok 197811979. Uczestniczyli: zastępca kierownika Wydziału Kultury Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Krzysztof Kostyrko . sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Maria Rynkiewicz.

W Zespole .szkół Muzycznych Nr 1 przy ul. Soinej odbył się z okazji inauguracji nowego roku kulturalnego koncert <zatytułowany "Młode talenty społeczeństwu miasta i działaczom kultury". W Sali Białej Urzędu Miejskiego odbył się recital wokalny Marii Sartowej (sopran). Towarzyszył jej francuski pianista.,kameralista Christian Debrus. W kawiarni Domu Kultury Zakładów Przemysłu Metalowego "H. CegielSki" otwarto wystawę poplene.rową "Owcze Głowy 78".

Na kortach Gwardyjskiego Klubu Sportowego "Olimpia" rozpoczęły się XIII Tenisowe Mistrzostwa Polski Dziennikarzy. Chór Męski Związku Zawodowego Kolejarzy "Mo11Jiusziko" wyjechał w podróż artystyczną do Bułgarii. W godzinach popołudniowych nad miastem przeszła gwałtowna burza z ulewnym deszczem. W wieku dziewięćdziesięciu trzech lat zmarł dr Konstanty Stecki, profesor zwyczajny Akademii Rolniczej, b. kierownik Katedry Botaniki Ogólnej, prodziekan i dziekan Wydziału Roiniczego, współorganizator Wydziału Rolniczo-Leśnego Uniwersytetu Poznańskiego, członek Polskiej Akademii Umiejętności, odznaczony Krzyżami Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

.iIł

'r

J:

.( .<,: ..

5.10. W Domu Kultury Milicji Obywatelskiej, w obecności seikretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii RObotniczej Czesława Gałgana, odbyło się wręczenie odznaczeń resortowych "Za zasługi w ochronie porządku publicznego" oraz "Za zasługi w słutbie narodu" pracownikom Milicji Obywatelskiej. W Domu Prasy przy ul. Grunwaldzkiej 19 rozpoczęły się obrady II Krajowego Zjazdu przedstawicieli Zespołów Starszych Dziennikarzy, zrzeszonych w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich.

Obradom przewodniczył Wacław Zuchniewicz (Warszawa) a rolę gospodarza pełniła Zofia Andrzejewska (Poźnań). Z okazji Zjazdu otwarto dwie wystawy:

Wydarzenia w Poznaniu (5 - 6.10.)

fotoreporter Zbigniew Zielonacki eksponował zdjęcia ukazujące zniszczenia wojenne i odbudowę Poznania, a Zdzisław Antoniewicz poiską prasę na Węgrzech w latach II wojny światowej (1939 - - 1945).

W Kombinacie Państwowych Gospodarstw Ogrodniczych w Naramowicach odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru Okręgowego Zarządu Zakładów Karnych w poznaniu. Obecni byli m. in.

wiceminister Sprawiedliwości Tadeusz Skóra, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Połsloiej Zjednoczonej 'Partii Robotniczej Czesław Gałgan. W Klubie Wojsk Lotniczych odbyło się spotkanie członków Związku Inwalidów Wojennych oraz Związku Ociemniałych 20łnierzy, w którym uczestniczył dowódca Wojsk Lotniczych, gen. :lyw.-pilot Tadeusz Krepski. Podczas spotkania sztandar poznańskiego oddziału Związku Inwalidów wojennych został udekorowany Odznaką Honorową Miasta poznania. Krzyżami Kawalerst:imi Orderu Odrodzenia Polski udekorowani zostali: Zdzisław Jankowski i Marian Kamiński. Odbyło się seminarium naukowo-techniczne poświęcone odbudowie i zagospodarowaniu Sziaku Piastowskiego. W Domu Kultury Kolejarza otwarto wystawę rzeźb w drzewie pracownika kolei piotra Bartkowskiego. 6.10. W Muzeum Historii Ruchu RObotniczego im. Marcina Kasprzaka otwarto wystawę pn. ..Ludowe Wojsko Poiskie w sztuce", obejmującej obrazy, rzeż by, grafiki, rysunki, plakaty l medale przedstawiajace Wojsko poiskie w walce o wyzwolenie ojczyzny oraz w pokojowej pracy przy budowie socjalistycznej Polski. W otwarciu uczestniczyli: zasiępca kierownika Wydziału Kultury Komitetu Centrainego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Krzysztof Kostyrko, sekre-.

tarz Komitetu Wojewódzkiego Maria Rynkiewicz. Obecna była wicekonsul Konsulatu Generainego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w poznaniu Anastazja Dworecka.

...

,t ,

Inauguracja nowego roku akademickiego Akademii Ekonomicznej z ud.ziałem I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego polskiej Zjednoczonej Partii Ro

botniczej w Koninie Tadeusza Grabskiego oraz prezydenta Poznania Władysława Slebody. Obecni byli przedstawicieie placówek naukowych z Charkowa (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich) oraz z Saint Etienne (Francja). Po immatrY'kulacji studentów I roku, wykład inauguracyjny na temat ekonomicznych wartosci wykształcenia przedstawił doc. dr hab. Józef Orczyk. W siedzibie Urzędu Wojewódzkiego odbyła się inauguracja nowego roku upowszechniania wiedzy obywateiskiej prowadzonego w ogniwach Frontu Jedności Narodu.

Około trzystu mistrzów różdżkarstwa z całej polski spotkało się na krajowej konferencji zorganizowanej staraniem Wielkopolskiego Stowarzyszenia Różdżkarzy. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert symfoniczny Orkiestry Filharmonii poznańskiej pod gościnną dyrekcją ;Jurija Simonowa (Związek SocJalistycznych Republik Radzieckich). Solistą był Stefan Kamasa (altówka).

"". -

"&-,

. .....

:

'"r nł (.,

I'w- ,{

:...?;....

:" :c;»"'<> ", t

.:\ :,J' f..

., ; .-.

,

;,.

;.f

Z okazji Swięta Milicji Obywatelskiej dzieci z Przedszkola Nr 28 złożyły zyczenia starszemu sierżantowi Stanisławowi Mielcarkowi z wydziału Ruchu Drogowego Komendy WojeWÓdzkiej Milicji Obywatelskiej, który tego dnia pełnił służbę' na skrzyżCJwaniu ulic Dąbrowskiego i Kościelnej

Przy ul. Czerwonej Armii otwarto Regionalny Ośrodek Mody - specjalny sklep z artykuiami rynkowymi wyprodukowanymi z iuspiracji i na życzenie handlu. W związku z przebudową skrzyżowania przy pomniku Powstańców Wielkopolslj:ich, rozpoczęto rozbiórkę zabytkowego magazynu przy ul. Towarowej 1. W partii tytułowej opery Pucciniego Madame Butterfly śpiewała gościnnie w Operze Poznańskiej solistka New York City Opera Joan patenaude (Stany Zjednoczone Ameryki Płn.). Polski Teatr Tańca - Balet Poznańsk,i pod ,klierownictwem Konrada Drzewieck,iego powrócił z podróży artystycznej do WŁoch, gdzie w Teatro Nuovo pa,rioli uczestniczył w Rzymskich Spotkaniach Muzycznych "Incontri Musicali Romaru". (Wyjazd 29 IX 1978 r.) 8.10. Zakończyło się posiedzenie jury XVI Biennale Fotografii Przyrodniczej Krajow Socjalistycznych pOd przewodnictwem Jarosława Stanisławskiego. Wpłynęło prawie sześćset prac czarno-białYCh oraz ponad tysiąc barwnych przeżroczy od dwustu piętnastu autorów z Czechosłowacji, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Polski i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. W dziale fotografii przyrodniczej Grand Pr[x przyznano AndrzejowI Stachurskiemu (Olsztyn), a Złoty Medai Janowi Seidelowi (Czechosłowacja); w dziale "Człowiek i jego środowisko przyrodnicze" Grand Prix otrzymał Janusz Witowicz (Rzeszów), a Złoty Medal Jacek Stankiewicz (Rzeszów); w dziale diapozyty wów barwnych w przyrodzie Grand Prix otrzymał Alfred Borkowski (Jelenia Góra), a Złoty Medal Bogdan Bazylińskl (Łódź).

II i

9.10. ,powołano do życia Stowarzyszenie Kuituralne Mieszkańców Winograd w Zespole Osiedli MieszkaniowYCh "Winogrady". Wybrano dwunastoosobowy zarząd. przewodniczącym został prof. dr J"anusz Pajewski, a zastępcami: Antoni Radajew. ski, Alfred Laboga i Zbigniew J"aśkiewicz. Uruchomienie nowej linii autobusowej nr 87. Autobusy tej linii kursuj-; na trasie: Osiedle Piątkowo - ul. Wojciechowskiego - Lechicka - Murawa (przy skrzyżowaniu z ul. Serbską pierwszy punkt przesiadkowy na tramwaj), dalej

Słowiańską do al. Wojska Polskiego (drugi punkt przesiadkowy przy ul. Wołyńskiej) do pętli goięcińsi<iej. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego zorganizowało w hali nr 21 MiędzynarodowYCh Targów Poznańskich kiermasz jesienno-zimowy. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert Poznańskiego Zespołu Perkusyjnego pod dyrekcją Jerzego Zgodzińskiego. Solistą był Stefan Kamasa (altówka). 10.10. Z okazji trzYdziestej piątej rocznicy powstania ludowego Wojska Polskiego, w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się uroczysty koncert. (Przybyli członkowie Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego Polskiej ZjednoCzonej Partii Robotniczej z I sekretarzem Jerzym Zasadą, przedstawiciele władz administracYjnYCh z wojewodą' poznańskim Stanisławem Cozasiem, przedstawiciele

-.

..-:"

:":.;.

',' IIfi

...łł

--",-:

, .:'

7i

l sekretarz Kon>it",tu Wojewódzkiego Polskiej ZjednoczOnej Partii Robotniczej Jerzy Zasada wygłasza przemówieniestronnictw politycznych, generalicja, kombatanci, delegacje p{)znańskich zakładów pracy, żołnierze i młodzież. Obecna była deiegacja Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej z generałem mj,r Anatolijem TabujszczyJwwem li generałem mjr Pawłem Gaw,r:iłko oraz konsui Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Ninel Tarnawski. Przemówienie wygłosił I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Zasada. Przed koncertem odbyło się spotkanie kombatantów z przedRtawicielami władz wojewćdzkich. K:zy:iami Kawalerskimi Orderu OdrGC1Z!lia Polski udekorowa'Tho: plik Leopolda Ignasialk'a, płk J"erzego Słow"ńskiego i ppłk Zbligniewa .JedynaHe:.

Wydarzenia w Poznaniu (lO - 11.10.)

Otwarcie pierwszej miejskiej autobusowej linii nocnej. Połączyła o.na Osiedle Rusa (Nowa Dzielnica Mieszkaniowa "Rataje") przez Osiedle Oświecenia z głównym dworcem kolejowym. Autobusy linii 201 kursują co 30 min. od gOdziny 23.30 ulicami: Wiatraczną, Nowoinfiancką, Wioślarską, Marchlewskiego., Czerwo.nej Armli do dworca. Na budowie wieżowca Akademii Ekonomicznej przy ul. powstańców Wielkopolskich olbrzymi dźwig Patain 744 CS (aczkolwiek nie został ustaw!:my w pełnej wysokości 86 Tn) rozpoczął pracę. Ramię żurawia ma wysięg 36 m i udźwignie od 10 ton do 2,5 tony na końcu wysięgnika.

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert Chóru Chłopięcego. i Męskiego Filharmonii poznańskiej pod dyrekcją Stefana 6tuligrosza z udziałem Stefanii Wo.ytowicz (sopran) i Anny Siczyńskiej (fortepian). 11.10. W Wyższej Oficerskiej Szkole Wojsk pancernych im. Stefana Czarnieckiego odbyła się akademia z okazji trzydziestopięciolecia powstania Ludowego Wojska Polskiego. Serdeczne źyczenia z okazji tego święta w imieniu władz wojewódzkich złożył słuchaczom i kadrze wykłado.wców kierownik Wydziału pracy Ideowo-Wychowawczej Ktetu Wojewódzkiego .Po.lskiej Zjednoczonej partii Robotniczej Marian Jakubowicz. W ,Sali Tradycji Wojsk Lotniczych odbyło się spotkanie ,przedstawicieli dowództwa z oficerami, chorąźymi, podoflceramł i pracownikami cywiinymi wojsk lotmczych. Dowódca, gen. dYW.-P1J.ot Tadeusz Krepski WTęczył Krzyźe Kawalerskie Orderu Odrodzenia iPolski m. m. ppłk. Józefowi KupczykOwi, mjr. pil. Stanisławowi Skorkowi. iPNyznano awan:se ,na wY'ższe stopnie.

Wieczorem ulicami Poznania przeszedł capstrzyk wojskowy. Plenarne obrady Rady Wojewódzkiej Federacji Socjallstycznych Związków Młodzieży polskiej. Referat programowy o znaczeniu aktywności kulturalnej młodych w procesie wychowawczym, wygłosił wiceprzewodniczący Rady Józef Januszewski. powołano komisję złożoną z reprezentantów wszystkich organizacji młodZieźowych i instytucji kulturalnych, która przygotowuje program rozwoju aktywności kulturalnej młodzieży woj. poznańskiego.

.

. . I

.1I,l , _)__ 1-".:.,........ 4'

,t'! ao .' - 1 IDU . ł.: .. "",".::,: I : 'kIi:i. 'i . ,

--,--------- ---=J1t76

W Operze poznańskiej odbył się gościnny koncert Zespołu Pieśni i Tańca "Mansude" z Koreańskiej Republiki Ludowo-Demo.kratycznej. Wraz z zespołem przyjechał dO poznania wiceminister kultury Czan CzhoU oraz ambasador Republiki w Polsce paik Nam Soun. W Muzeum Narodowym otwarto wystawę poświęconą 150-1eciu Biblioteki Kórnickiej. W trzech salach zgromadzono interesujące wydawnictwa, numizmaty, obrazy z zamku w iKórniku, dokumenty obrazujące początki powstania Biblioteki Kórnickiej, jej dzieje w okresie zaborów. W oszklonych gablotach udo.stępniono najstarsze druki, autograf y, a wśród nich autograf III części Dziadów ofiarowany przez Adama Mickiewicza Klaudynie z Działyńskich Potockiej, dzieła J"ana Łaskiego, księgi z ręcznie malowanymi inicjałami. \\\\

Rozpoczęła się trzydniowa sesja naukowa z okazji sto pięćd7Jiesią<tej !roCznicy śmierci Franciszka Schuberta, zorganizowana w Państwowej wyższej Szkole Muzycznej. Odbył się wieczór sol1JiczII1Y orkiestry szlkolnej pod dY:J:e!kcją Stefana Stuli:grosrLa. Walne zebranie Towarzystwa Urbanistów .polskich. Na czele nowego zarządu oddziału stanął Franciszek zieliński. Odbyło się zebranie Oddziału Towarzystwa przyjaźni Polsko-Fińskiej, dokonano wyborów uzupełniających. Prezesem zarządu wybrany został doc. dr hab. Andrzej Karczewski. powołano do tycia Wielkopoiskie Zrzeszenie Producentów Ryb. Na czele stanął Władysław Krupiński z Czerwonaka. Gęsta mgła nad poznaniem. Widoczność o gOdzinie 8.00 nie przekraczała, 40 metów. 12.10. W godzinach wieczornych przybyła do Poznania delegacja Radzieckiego Komitetu Weteranów Wojny: dwukrotny Bohater Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, . gen. armii Paweł Batow, gen. dyw. Władimir Antonoworaz płk Iwan Kapustin.

..",,;;

!'ł, '.-"

.:--Vf: .1 "', , '$:,"{I;:. f.

,'/' ," ".::.' " "t

¥--.";;;;

.t ,

., J .ti. .., ł .J 'I

)l

.Jłj.

Powitanie delegacji Radzieckiego Komitetu Weteranów Wojny. Od lewej: gen. dYw. Władimir Antonow, kpt Tadeusz Chłopecki, gen. armii Paweł Batow .

Rozpoczęcie obrad ogólnopolskiej konferencji poświęconej kierunkom rozwoju usług budowianych i remontowo-budowlanych dla ludności. Konferencja poświęcona geotechnicznym problemom Wieikopoiski z udziałem naukowców i praktyków z całego kraju. W siedzibie Kombinatu państwowego Gospodarstwa Ogrodniczego w Naramowicach dokonano podsumowania konkursu pn. "Złota wiecha" w woj. poznańskim. W rozdaniu nagród uczestniczył wicewojewoda poznański Bolesław Stachowiak. W Klubie Związku Nauczycielstwa Polskiego (pL Wolności 5) otwarto wystawę poplenerową twórczości nauczycieli-plastyków.

W Wieikopolskim Muzeum Wojskowym otwarto z okazji 35-iecia Wojska Polskiego wystawę medali i plakietek.

12 ,Kronika miasta: Poznania z. 3179ym

WIELKOPOLSKI.. TOWARZYSTWO KULTURAlNE

M

Zakończenie pierwszej edycji stałego konkursu na pracę magisterską z zakresu kultury w Wielkopolsce rozpisanego przez Zespół Badawczy Dziejów Kultury w Wieikopolsce przy Wielkopolskim Towarzystwie Kulturalnym :przy współudziale Federacji Towarzystw Kulturalnych Ziemi Kaliskiej, Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Koninie, Leszczynskiego Towarzystwa Kulturainego oraz Nadnoteckiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Pile. Jury .pod przewodnictwem prof. dra Lecha Trzeciakowskiego postanowiło przyznać I nagrodę Danucie Frąszczak za pracę Kronika Miasta Poznania 1923 - 1977. Próba monografii. Dwie II nagrody: Marii Chojnackiej za pracę Etnograficzna monografia rodziny na przykładzie rOdziny Lubojańskich we 'l£si Zmyślonej Słupskiej oraz Halinie Patrzykąt za pracę Czytelnictwo w rejonie uprzemysłowionym - na przykładzie Kleczewa. Nagrodę III otrzymała Hanna Wożniak za pracę Współpraca zbiorczej szkOły gminnej z instytucjami kulturalno-ośuiatowymi w zakresie zaspokajania zainteresowań kulturalnych młodzieży. Ponadto postanowiono przyznać nagrodę specjainą Jackowi Małeckiemu za opracowanie Ge7U?za i rozwój amatorskiego ruchu teatralnego na śrOdkowym Nadodrzu do 1950 roku.

W Domu Kultury Zakładów przemysłu Metalowego "H. Cegielski" otwarto wystawę filatelistyczną z okazji "Dnia ZnaC'zka".

Po długiej chorobie zmarł w wieku lat siedemdziesięciu siedmiu kardynał Bolesław Filipiak. Od wieiu lat pełnił on stanowisko dziekana watykańskiego Trybunału Roty Rzymskiej. W Domu Kultury Z,aikładów Przemysłu Metalowego "H. Cegieisk,i" otwarto wystawę filate1istyc",ną '" okazji "Dnia Znaczka" .

13.10. Przebywająca w poznaniu delegacja Radzieckiego Komitetu Weteranów Wojny - w towarzystwie prezesa Zarządu wojewódz-1ciego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Mariana J'akubowicza - złożyła kwiaty na Cmentarzu Bohaterów na Cytadeli. Goście spotkali się z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego PolskIej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzym Zasadą. W czasie spot

Wydarzenia w Poznaniu (13 -14.10.)

-'l\! y ;k :',..." , r"" "t. :':;'

<:::: ..

...

>. ł

'"" '" ,-, \ \./

Gep. armii PawGł Ba(>w wręcza Jerzemu Zasad"i!! medal kombatantów radzieckich. W głębi gen. dyw. Władimir Antonow

kanda wręczono lm meddle Wojewódzkiego ;;{OInitetu Frontu Jedności Narodu wybite z okazji trzydziestej piątej rocznicy pOVvstdnia LU<1owego Wojska Polskiego. Gen. armii Iwan Batow wręczył Jerzemu Zasadzie tłumaczoną na język polski książkę W marszu i w boju, której jest autorem. Radziecka delegacja spotkała się także z poznańskimi kombatantami. W przededniu Dnia Nauczyciela odbyło się spotkanie grupy przodujących pedagogów województwa poznańskiego z I sekretarzem Komitetu WOjewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzym Zasadą i sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Józefem Switajem. Trzynastu nauczycieiom wręczono odznaczenia państwowe i związkowe. Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Poiski od*,aczeni zostali: Zofia Fajder, Bronisław Gliwa, Roman -Muś i Franciszek Niedziela.

Zakończenie czterodniowych obrad międzynarodowej konferencji naukowców i specjalistów z kilkunastu krajów, będących członkami Europejskiej i Sródziemnomorskiej organizacji Ochrony Roślin (EPPO). Omówiono formy organizacyjne, prace badawcze i praktyczne ich wykorzystanie w ochronie roślin. l sekretarz Komitetu wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej ;Jerzy Zasada sp,.kał się z polską załogą Sobiesławem Zasadą i Andrzejem Zembrzuskim, która zajęła II miejsce w gigantycznym rajdzie samochodowym dookoła Ameryki południowej. W czasie spotkania Sobiesław Zasada udekorowany został Odznaką Honorową "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego", a jego pilot Andrzej Zembrzuski _ Odznaką Honorową Miasta Poznania.

W gmachu \Vydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Poznańskiej odbyło się sympozjum pt. ..Problemy rozwoju i wdrażania techn')logii monolitycznych w 'budownictwde mIeszkaniowym". Koncert symfoniczny orkiestry Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Wojciecha Rajskiego w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Solistą był pianIsta Bernard Ringeissen (FrancJa). Na . festiwal Młodego Teatru w Liege (Belgia) wyjechał zespół poznańskiego Teatru Laiki i Aktora ,.Marcinek"-. Poznańscy artyści zaprezentowali na festiwaiu we franCuskiej wersji językowej przedstawienie Don Kichot wg Cervantesa. Przy ul. Głogowsk;iej 41 a"ozpoczął działalność handlową Skiep Nr 274 W"jewÓdzkiej Spółdzielni Spożywców, pierwszy nocny sklep w Poznaniu. 14.10. Sesja historyczna pt. "Przemysł elektrotechniczny Poznania i Wielkopolski - wczoraj, dziś i jutro" z okazji jUbileuszu pięćdziesięciolecia poznańskiego oddziału stowarzyszenia Elektryków Polskich. Podczas jubileuszowego spotkania w Sali Wieikiej pałacu .Kultury, w którym uczestniczył m. in. sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Czesław Gałgan, wiceprezydent poznania Łucjan Majewski oraz prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Elektryków Polskich Tadeusz Dryzek, grupie najaktywniejszych działaczy i instytucji wręczono odznaczenia regionalne i branżowe. Zarząd Oddziału udekorowany został Odznaką Honorową ,.Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego". W Domu Technika otwarto wystawę prezentującą dorobek przemysłu elektrotechnicznego regionu.

...t ,-ąl .#P

W sali kina "Bałtyk" odbyło się spotkanie pracowników i dzIałaczy- samorządowych Poznańskiej Spółdzielni -MiesZkaniowej z okazji zajęcia II miejsca w. krajowym współzawodnictwie pracy między największymi spółdzieiniami mieszkaniowymi za rok 1977. W auli Akademii Wychowania Fizycznego odbyła się uroczysta akademia z okazji stulecia Polskiego Związku WiośiarSkiego. Na uroczystość przy'byli przedstawicieie władz poiitycznych, administracyjnych i sportowych Poznania. Akademię otworzył prezes POlskiego Związku Towarzystw Wiośiarskich Mieczysław Hara. Zarys dziejów wioślarstwa w Polsce przedstawił Zbigniew Szwarcer. Odznaki Zasłużonego Działacza Kultury Fizycznej otrzymali: Kazimierz Pawlak, Adam Smiatała i Tomasz Waszczuk. Z okazji jubileuszu serdeczne gratuiacje złożyła działaczom, trenerom i zawodnikom w imieniu Akademii Wychowania Fizycznego prorektor doc.

dr Gertruda Oiszewska. W części artystycznej wystąpili Leokadia i Bernard Ładyszowie oraz zespół mistr:zowski Polski w gimnastyce artystycznej z Klubu Sportowego "Energetyk".

Akademia zorganizowana z okazji trzydziestopięciolecia LUdowego Wojska polskiego przez Koło Zwiątzku Bojowników o Wolność i Demokrację Wierzbięcice. I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Wiida Kazimierz Widerski wręczył zarządowi koła sztandar ufundowany przez wildeckie zakłady pracy. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski został udekorowany Jan Klimecki. Uroczystość wręczenia sztandaru Zespołowi Szkół MechanicznYCh Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" ufundowanego przez Zakłady i Komitet Rodzicielski.

Rozstrzygnięcie konkursu na rzeźbę plenerową rozpisanego przez Poznańską Spółdzieinię Mieszkaniową. Jury pod przewodnictwem Zbigniewa Bednarowi.. cza, spośród pięĆdziesięciu sześciu nadesłanych projektów wybrało do wykonania siedemnaście rzeźb. Premiera w Teatrze Nowym sztuki Pedro Calderona Życie jest snem w reżyserii Wojciecha Szulczyńskiego i scenografii Kazimierza Wiśniaka (muzyka _ ;Jerzego Satanowskiego). W premierowej obsadzie wystąpili: Lech Łotocki (Segismundo), Janusz Michałowski (Basilio), Tadeusz Drzewiecki (Astolfo), Stefan Czyżewski (Ciota Ido), Wojciech Standełło (CIarin), Maria Robaszkiewicz (Estrella), Eiżbieta Jarosik (Rosaura), Barbara Dra.. gorób (Dama I), Bożena Janiszewska (Dama II), 2ywila Pietrzak (Dama III), Henryk Abbe (Generał), Eugeniusz Kotarski (Astronom I), Wiesław Komasa

1P

.,.. ...J> "

. .

'.'

,.'

.' " '.-F:.._ ._

::" ": ..-.:- : : ".'"

:!'-".

.... '<.

..

;,:

\;

\ { .. 1 ,.... ..

:«1 \ "

f" (

,l ,

T"d£usz i Maria

Drzewieckl (Astolfo) RObaszkiewicz (EstreHa)

(Astronom II; 20łnierz IV), Zblg<1iew Grochal (Lokaj I; Oficer I), Edmu:Jd Pietryk (Lokaj II; 20łnierz V; Oficer II), Andrzej Lajborek (Doradca I; Żołnierz I), Leszek Dąbrowski (Doradca II; Żołnierz II), Michał Kuia (Żołnierz III).

15.10. W halach wystawowych Międzynarodowych Targów Poznańskich otwarto dwa międzynarodowe salony: "Budrna" (maszyny, narzędzia i materiały bUdowiane) i "Drema" (maszyny i urządzenia do obróbki drewna). Otwarcia dokonal prezes Polskiej Izby Handlu zagranicznego Janusz Burakiewicz z udziałem przedsta-. wicieli władz województwa poznańskiego i miasta z prezydentem Poznania Władysławem Slebodą.

1ł aUCMA

. J 1S-eO.X'1978 POZNAKI

Na zaproszenie oddziału poznańskiego Związku Literatów ,Polskich 'Przybyli do Poznania przedstawiciele Związku Pisarzy Radzieckich Wasilij Subbotin i Wiktor Borysow. Koncert Wielkopolskiej Orkiestry Symfonicznej im. Karola Kurpińskiego pod dyrekcją Stefana Rachonia w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Solistami byli: Maria Koterbska, Iga Cembrzyńska i Kazimierz Kowalski. W Sali Białej Urzędu Miejskiego odbył

Wydarzenia w Poznaniu (15 - 16.10.)

się recitai pianisty Jerzego Godziszewskiego. Jerzy Bińczycki czytał listy Fryderyka Chopina.

W sali sportowo-widowiskowej "Arena" odbył się koncert artystów rewiowych z Francji pt. "Hallo paris". W kawiarni Domu Kultury Zakładów przemysłu Metalowego "H. Cegielski" odbyła >oię okręgowa uroczystość polskiego Związku Fila1elistycznego z okazjj "Dnia Znaczka". Przybyli: zastępca kierownika Wydziału Pracy Ideowo-Wychowawczej Komitetu Wojewódzkiego polskiej Zjednoczonej partii 'Robotniczej Szczepan Soboń i wiceprezes Zarządu Głównego ZwiązkU Ludwik MałendowJcz. Aktywistów Związku wyróżniono .odznakami honorowymi.

W wieku dziewięćdziesięciu dwóch lat zmarł zasłużony artysta chóru opery Poznańskiej Jan Kwaśniewski. W latach 1932 - 1947 śpiewał wieiokrotnie partie solowe. Chór Dziewczęcy ",Poznańskie Skow.ronki" pod dyrekcją Milrosławy Wróblew!>1dej powrócił z Hoiandi,i, gdzie ba"\Nil 1113 zaproszenie ChÓTU rnęs!k.,iego w Maas,tricht. W drodze powTot!nej do k,raju .chór koncertował sześciok,rotnie, ffi. in. w Duisburgu, Dortmundzie (RepubLilka Federana Niemiec). 16.10. Obrady pienarne Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych z udziałem I sekretarza Ko lite tu Wojewódzkiego polskiej ZjednoczJnej partii Robotniczej Jerzego Zasady oraz sekretarza Centralnej Rady Związków Zawodowych Mieczysława Grada. Na stanowisko przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych wybrany został Bolesław Szałek, I sekretarz Komitetu Zakładowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Poznańskiej Fabryce Maszy,n 2niwnych.

' '. - c, -'.0,' "t. ,-- . . ..- -, - ""--' '" 2.\ :<.<>- . - - o'" l _" 'Ii - :_. "A /; .

. , dlU! II" ":'- ...: ;;:t:I;.

1'''J. Ij łł'fłi!'.)Ie-,c>: f ;. 1"=='T J... '.J :.,Ii-="' ..: '::;'"' I I " im . ' " , lI. I'" -' .

" i ! li Ir !f'"r m tJf .. - -M..1m - 1 111 . . I' j .. -- , .::i:.,. . f__,_"M!!\IÓt. .

W Sali Czerwonej pałacu Działyńskich odbyło się walne zebranie Towarzystwa Miłośników Miasta poznania. sprawozdanie z działalności w latach 1975 - 1978 złożył wiceprezes prof. dr Zbigmew Zakrzewski. Dokonano wyboru trzydziestoosobowego zarządu, na czele którego stanął Zygmunt Wolniewicz. Z podchorążymi obu poznańskich uczelni wojskowych: Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego i Wyższej Szkoły Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich im. Mariana Buczka spotkał się polski kosmonauta podpułkownik-pilot Mirosław Hermaszewski. Z udziałem stu pięćdziesięciu deiegatek onradował VII WojewÓdzki Zjazd Ligi Kobiet. W obradach wzi:;li udział sekretarze Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej partii Robotniczej Maria Rynkiewicz i Józef Scibisz oraz sekretarz Zarządu Głównego Ligi Kobiet Teresa Eimerych. Zjazd dokonał poc1!'umowania działalności organizacji w ostatnich czterech iatach, wytyczył program działania do roku 1982 oraz dokonał wyboru nowych władz. Przewodniczącą Zarządu WOjewódzkiego wybrana została ponownie Krystyna Bereśniewiczi: f

J1Ill'" ".!:;..

"", I i 'j ! i .1 . -łł-.' .. '" l J.

.'t.

tt;.\ : -1 j li 4Pamiątkowa fotografia po uroczystości w Poznańskiej Fahfryce Pomocy Nau'owych

Poznańska Fabryka pomocy Naukowych otrzymała imię Janusza Korczaka. Na uroczystość przybyli: przewodniczący

Międzynarodowego Komitetu obchodu setnej rocznicy urodzin Janusza Korczaka. minister oświaty i wychowania Je,rzy Kuberski. sekretarz Komitetu WojewÓdzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii RObotniczej Józef Switaj, wicewojewoda poznański Zofia Dąbrowska, prezydent Poznania Władysław Sleboda, uczestnicy zakończonej ostatnio \v Warszawie międzynarodowej sesji naukowej pod nazwą ,..Janusz Korczak - życie i dzieło". W czasie uroczystości załoga otrzymała sztandar ufundowany przez Ministerstwo Oswiaty i Wychowania. Wmurowano akt erekcyjny pod budowę nowego obiektu produkcyjno-socjalnego. Po obejrzeniu wystawy prezentującej produkcję zakładU, goscie wysłuchali w poznańskim Ratuszu koncertu w wykonaniu Poznańskiego Chóru Chłopięcego pod dyrekcją Jerzego Kurczewskiego.

W hali Międzynarodowych Targów Poznańskich Nr 43 otwarto wystawę osiągnięć kolei Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Otwarcia dokonał radca ambasady Związku Socjaiistycznych Republik Radzieckich w Warszawie Igor Miniejew, w obecności przedstawicieli władz wojewÓdzkich i miejskich oraz konsula generalnego związku Soajalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu, ministra pełnomocnego Nikołaja Gusjewa. W drugim dniu pobytu przedstawicieli Związku Pisarzy Radzieckich wasilija subbotina i Wiktora Borysowa odbyło się spotkanie w Poznańskim Komitecie Frontu Jedności Narodu, podczas którego Wasilij Subbotin udekorowany został Medalem 35-lecia LUdowego Wojska Polskiego. Goście spotkali s,ię także z przedstawicielami Wydawnictwa Poznańskiego. Na budowie Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego przy ul. Obodrzyckiej dokonano architektonicznego odbioru budynku głównej stacji zasilania z udziałem przedstawicieli Zakładu Energetycznego Rejon Poznań. Budynek przekazany został brygadom Przedsiębiorstwa Produkcji i Montażu Urządzeń Elektrycznych BUdownictwa "Elektromontsż". Na scenie Teatru Nowego wystąpił gościnnie Państwowy Centralny Teatr Lalek Siergieja Obrazcowa z !w'i"IJskwy, przedstawił musical Don Juan 78, przeznac'Zony '..vyłącznie dla publiczności dorosiej. Koncert estradowo-filmowy z okazji 35-1ecia Wojska Polskiego w Pałacu Kultury. Dano montaż słowno-muzyczny oraz film kolorowy produkc'ji polskiej W te dni wiosenne. Otwarcie retrospektywnych ekspozycji prac piastycznych Czesława Keimy ws:":

18J

" ,""",.

_t

"(,<o'...:

. <

'..

,.. -.;';''ttT':,::

:/>......

--ci.

J;.:(. .y_. ..y..."" cI - '.1 iI .", I r

.<r

i

Domu Drukarza i ekslibrisów w salonie Towarzystwa Miłośników Miasta poznania. Inauguracja nowego sezonu konkursów recytatorskich o nagrodę "Wierzbowego Liścia" w Ernpiku. Gościem turnieju był aktor Teatru Starego w Krakowie Jerzy Bińczycki.

. . . K . . . 'OM .. .

. p ....... K . J .. .

. ' , . - .". - -: .

Zakończenie dostawy pięciowagonowej partii wozów tramwajowych 105N z Chorzowa dla Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego.

:tłi! /,.!

».l...::-.!---':.' .

17.10. W hallu Collegium Novum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odsłonięto tabLicę upamiętniającą zasługi prof. dra Kazimierza Tymienieckiego.

:..;."._, :r...:c .'.

Wydarzenia w Poznaniu (17 - 20.10.)

Zawarto porozumienie o współpracy naukowej i technicznej pomiędzy politechniką Poznańską a Wojewódzkim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej.

. 'I' .'}, ,Ił",'i I t' /1\ \:. '..'! a\\ :/ '. ' A "'-- \ \.ł.;.. ?: t, .... I

.!ti l ":'";. ...".: , \j,"-- I I

W Sali Odrodzenia Ratusza pmmańskiego wiceprezydent Poznania Zbigniew Kmieciak wręczył 'piętnastu parom Medale za długoietnie pożycie małżeńskie. Otrzymali je: Emilia i Jan Grazdowie, Zofia i stefan Jakubczakowie, Maria l Józef Kowalikowie, Stanisława i Walenty Królikowscy, Kazimiera l Ignacy Krzywińscy, Agnieszka i Jan Kurpiszowie, Pelagia i Stanisław Muchowie, Marta i Marek Niedzielscy, Marianna i Teodor Rajewiczowie, Anna i Józef Ratajczakowie, Anna i Ludwik Szymkowiakowie, Marianna i Adam waikowiakowie, Peiagia i Michał Waiczakowie, Marta i Feliks Witkowscy, Teresa i Wincenty Zwolińscy.

. :J1l!aiI

W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego przy ul. Paderewskiego 7 otwarto Salon Jesienny. Eksponowano czterdzieści jeden zdjęć osiemnastu autorów, które na wystawę wybrało. jury spośród blisko dziewięćdziesięciu fotogramów. I nagrodę otrzymał Andrzej Wilak za zestaw prac, II - Piotr Stasik za fotogram pn. ,,3 razy XU, a III - Wojciech Napierała za zdjęcie "W tłumie". W małej auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbyła się inauguracja zajęć Młodzieżowego Studium Marksizmu. Uroczysta inauguracja X sezonu oŚwiatowego w Muzeum Archeologicznym. Drugi gościnny występ zespołu Państwowego Centralnego Teatru Lalek Siergieja Obrazcowa na scenie Teatru Nowego. Dano musical Don Juan 78. Poznański Teatr Lalki i Aktora powrócił nocą z Liege, gdzie występował trzykrotnie na Festiwalu Młodego Tea

tru prezentując francuską wersję językową przedstawienia Don Kichota według Cervantesa. Chór Męski Związku Zawodowego Kolejarzy "Moniuszko" powrócił z podróży artystycznej do Bułgarii. Koncertował pięciokrotnie w Płowdiw, Burgas i Nesebarze. 18.10. Przybyła d:> Poznania czterdziestoosobowa grupa członk..w Socjalistycznego Związku Młodzieży z Południowych Moraw (Czechosłowacja). Zespół Teatru "Metropol" z Berlina (Niemiecka Republika Demokratyczna) rozpoczął gościnne występy na scenie Opery Poznańskiej. Dano Orfeusza w piekle Offenbacha. Orkiestrą dyrygował Karl-Heinz Werner.

Pogotowie lotnicze Wojewódzkiej Koiumny Transportu Sanitarnego podarowało Krakowskiemu Muzeum Lotnictwa i Ast,ronautyki samolot sanita,rny "Supe;r Aero", którym wyiatano od 1958 r. 4800 godzin.

19.10. Drugi gościnny występ zespołu Teatru "Metropol" z Berlina na scenie Opery Poznańskiej. Dano ponownie Orfeusza w piekle Offenbacha. 'Przy Osiedlowym Domu Kultury "Orbita" powstał Kiub Motocykli Ciężkich "Czarne Gwiazdy". Członkami-założycielami jest siedmiu motocyklistów. Kierownikiem Klubu został inż. Aleksander Sziagowski.

:'i 50\ : AT I -4,p 9

20.10. 'SympozJum, na tórym podsumowano pięćdziesiąt lat dorobku załogi Fabryki Lokomotyw i Wagonów Zakładów przemysłu Metalowego "H. Cegielski", odbyło się z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Komunikacji, gastronomii kolejowej, instytutow naukowych, szkół wyższych oraz jednostek wsp{>łpracujących z fabryką. W Domu Kultury otwarto wystawę ukazującą postęp techniczny w produkcji wagonów w okresie półwiecza. podczas spotkania z członkami Konferencji Samorządu Robotniczego wręczono zasłużonym pracownikom odznaczenia regionalne i resortowe.

. W Sali Biaej Urzędu Miejskiego odbyłp się spotkanie prezydenta Władysława Slebody z kierowniczym aktywem Zarządu WOjewódzkiego Socjalistycznego Związku Studentów polskich.

Zamknięcie Międzynarodowych Salonów: Materiałów, Maszyn i Narzędzi Budowlanych "Budma" oraz Maszyn i Urządzeń do Obróbki Drewna "Drema". Wystawiało stu pięćdziesięciu producentów z dwunastu państw.

Szkoła Podstawowa Nr 65 na Osiedlu Kosmonautów otrzymała imię Franciszka 2wirki i Stanisława Wigury. Nadano je w obecności Henryka Zwirki, syna Franciszka, oraz przy udziale przedstawicieli władz politycznych i oświatowych województwa i zaprzyjaźnionych ze

..

,',

.:..... ,

szkołą zakładów i instytucji. Hali szkolny ozdobiła tablica pamiątkowa projektu artysty-plastyka Eugeniusza Paschkego. W ostatnim dniu pobytu w Poznaniu, delegacja Socjalistycznego Związku Młodzieży z Południowych Moraw (Czechosłowacja) złożyła wieniec przed Pomnikiem Powstańców Wieikopolskich 19181 11919 i zwiedziła Zakłady Przemysłu Metalowego "H. Cegielski". podpisano umowę o współpracy z Radą Wojewódzką Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej na lata 1979 - 1980.

W rozdzieini Okręgowego Urzędu Przewozu Poczty przy Dworcu Zachodnim uruchomiono wielką maszynę rozdzielczą paczek, która sortuje przesyłki na dwadzieścia siedem tras komunikacyjnych. W auli Uniwersytetu im. Adama Mic

kiewicza odbył się koncert orkiestry Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Jerzego Salwarowskiego. Solistą był Piotr Milewski (skrzypce).

21.10 Rozpoczęło się sympozjum zorganizowane przez Akademię Medyczną, poświęcone intensywnej opiece medycznej. przybyło dwustu sześćdziesięciu naukowców z kraju oraz specjaliści ze Szwecji.

"/ i,/'. i , 'ł I" ł ' . <.'.. . ',t :-. , '" \ '.łrriIJ.,,' \' .:.JSi>!> ,;,\,:>' " I »', , ,.Jf' '\\.h .

.t1 1P.;. _ : , , 'I' '...!, / , \ j " L

W Sali Odrodzenia poznańskiego Ratusza odbyła się uroczystość wręczenia dwudziestu pięciu parom małżeńskim - pracownikom Milicji obywatelskiej i ich żonom - "Medali za długoletnie pożycie małżeńskie". W uroczystości wziął udział zastęp,ca komendanta wojewódzk;iego płk Janusz Rutkowski i sekretarz Komitetu Zakładowego Polskiej Zjednoczonej partii Robotniczej przy Komendzie Wojewódzkiej Bronisław Wolski. Medaie wręczał wiceprezydent Poznania Zbigniew Kmieciak. Otrzymali je: Helena i Hieronim Aniołowie, Helena i Kazimierz Barabasowie, Janina i Leon .Buczkowscy, Teodozja i Zygmunt DUiatowie, Krystyna i Marian Gajowi, Zof,ia i Edward Każmierczakowie, Mieczysława i Antoni Kokotowie, Barbara i Edmund Lamczykowie, Jadwiga i Zbigniew Liśkiewiczowie, Irena i Henryk Michalakowie, Mieczysława i Alfons Magnusowie, Teodozja i Edward Miętkiewiczowie, Stefania i Franciszek Musielakowie, Alina i Henryk Mrozowie, Irena i Henryk Perzowie, Maria i Antoni Puśleccy, Danuta i Stanisław RObakowscy, Barbara i Stefan Stochajowie, Helena i Stanisław Teśnerowie, Maria i Wacław Trawhiscy, Janina i Zygmunt Trawkowscy, Maria i Władysław Urbańscy, Franciszka i Stanisław Wawrzyniakowie, Danuta i Bolesław Walczakowie, Alicja i Adam Zubrzyccy.

Trzeci gościony występ Teatru "Metropol" na scenie Opery Poznańskiej. Dano musical Gerda NatschinskY'ego Casanova.

22.10. W hotelu "Poznań" rozpoczęły siĘ obrady Międzynarodowej Federacji Motocyklowej (FIM). Przybyli delegaci z trzy

Wydarzenia w Poznaniu (22 - 24.10.)dziestu dziewięciu krajów. Przewodniczył Nicoias -Rodil deI Vaile (Hiszpania).

Wojewódzka Komisja Czynów Społecznych .zorganizowała sadzenie drzew pod nazwą "Drzewko życia". Celem akcji było rozbudzenie społecznej troski o przy-rodę i środowisko naturaine, a brała w niej udział młodzież Szkół Podstawowych nr 10, 30, 66 i 77 oraz Komitet Osiediowy Dolna Wilda. Wysadzono 250 drzewek różnego gatunku. Każdy uczestnik otrzymał "zielone świadectwo" posiadania swojego "Drzewka :zycia". Zobowiązuje ono do wykonywania niezbędnych zabiegów 'Pieięgnacyjnych wokół drzewka.

Od godziny 12.00 w kilku szkołach podstawowych odbywały się !publiczne egzaminy na kartę rowerową dla młodzieży. Ostatni gościnny występ Teatru "Metropol" z Berlina na scenie opery Poznańskiej. Dano musical Gerda Natschinsky'ego Casanova. 23.10. Obrady VIII Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów Związku Bojowników o Woiność i Demokrację. Przybyli przedstawicieie władz 'Partyjnych i administracyjnych województwa z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Poiskiej ZjednoczonejPartii Robotniczej Jerzym Zasadą i wicewojewodą Romuaidem Zysnarskim. Obecny był wiceminister do spraw kombatantów, sekretarz generalny Związku Stanisław Kujda, szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego gen. bryg. Witold Wereszczyński oraz deiegacje zarządów wojewódzkich Związku Inwalidów Wojennych i Związku Ociemniałych 20łnierzy. Zjazd uchwalił program działania na nową kadencję i wybrał nowe władze. Prezesem Zarządu Wojewódzkiego został ponownie Marian J"akubowicz; wiceprezesami wybrano Mieczysława Jaśkę, Wiktora Kalembę i Henryka Poweiskiego, a sekretarzem Stefana Majchrza:ka. Wybrano również pięćdziesięciu delegatów na VI Kongres Związku. W przerwieobrad Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski udekorowano czterdziestu pięciu kombatantów. Nowy rok akademicki zainaugurowała Akademia Roinicza. Obecni byli m. in.

I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii RObotniczej w Koninie, przewodniczący Rady Szkoły Tadeusz Grabski, kierownik ministerstwa nauki, szkoinictwa wyższego i techniki Jerzy Górski, wicewojewoda poznański Bolesław Stachowiak, prezydent poznania Władysław Śłeboda, kierownik Wydziału Nauki Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Filipiak oraz konsui generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu, minister pełnomocny Nikołaj Gusjew. Zebrani Chwilą ciszy uczcili pamięć zmarłych - rektora prof. dra Jerzego Zwolińskiego oraz ministra nauki, szkolnictwa wyższego i techniki prof. dra Sylwestra Kaliskiego. Nowy rektor - prof. dr hab. Tadeusz Czwojdrak, złożył sprawozdanie z działalności Akademii w roku 1977fl978 kreśląc kierunki współpracy z gospodarką narodową, władzami regionu i placówkami zagranicznymi. \Vręczono nagrody resortowe, odbyła się immatrykulacja studentów pierwszego roku. W sali spo.rtowo-widowiskowej uArena" otwarto pokaz aparatury kosmetycznej "Daie" z Włoch.

W Galerii Nowej (ul. Dąbrowskiego 5) otwarto wystawę prac Michała Hirscha. W Osiedlowym Domu Kultury "Na Skarpie" odbyło się organizacyjne zebranie Poznańskiego Klubu Wysokich. Do zarządu wybrani zostali: Tomasz Bejga (prezes), Leonarda Jeszka (zastępca prezesa), Maria Milachowska (skarbnik) i Dorota 'Pieiuń (kronikarz). W -Sali Wielk,iej Pałacu KUitury odbył się koncert dedykowany zasłużonym działaczom ogrodnictwa działkowego. Wystąpił Zespół Pieśni i Tańca "Wieikopoiska" pod kierownictwem Romana Matysiaka. Na bUdowie Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego przy ul. Obodrzyckiej brygady Poznańskiego [przedsiębiorstwa BUdownictwa Przemysłowego Nr 1 zakończyły betonowanie stóp fundamentowych budynku oczyszczalni ścieków (obiekt nr 9).

24.10. W Domu Kultury Zakładów Metalurgicznych "Pomet" gościli przedstawiciele przyzakładowych szkół zawodowych Ministerstwa Przemysłu Maszyn Ciężkich i Rolniczych. Przybył także wiceminister resortu Czesław Bruzda. 'Wyróżniającym się nauczycieiom wręczono od

znaczenia państwowe, związkowe i Medale Komisji Edukacji Narodowej. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski udekorowany został Zdzisław K >ściański, zastępca dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Zakładów Metalurgicznych "Pornet" .

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się recital fortepianowy Rudolfa Kerera (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich). W Sali im. Wacława z Szamotuł w Zespole ,Szkół Muzycznych Nr 2 przy ul.

Głogowskiej 90, zainaugurowano "Muzyczne spotkania młodych". Waine zebranie Klubu Dziennikarzy Sportowych. Wybrano nowe władze. Prezesem klubu został ponownie red. ,Stanisław Garczarczyk ("Gazeta Zachodnia"). Szczupaka wagi 10,28 kg (długości 111 cm) złowił w Warcie (naprzeciwko Dębiny) Jerzy Szyszka, prezes sekcji koła Polskiego Związku Wędkarskiego "Tarpan" przy Zakładzie Nr 3 Fabryki Samochodów Roiniczych. W stawku przy ul. Bema Tadeusz Górski z koła Polskiego Związku Wędkarskiego "Tramwajarz" złowił kaTpia o wadze 6,1 kg. 25.10. W Operze Poznańskiej odbyła się akademia z okazji siedemdziesięciolecia Zakładów Odzieżowych "Modena". Przybyli na nią członkowie załogi wraz z rodzinami. W uroczystości wzięli udział sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii RObotniczej Józef Scibisz i prezydent Poznania Władysław Sleboda. Najbardziej zasłużeni pracownicy otrzymali odznaczenia państwowe i związkowe. Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia iPolski udekorowani zostali Bronisław Ratajczak i Leokadia ;Piotrowska. Rozpocrzął się Finał VI Festiwaiu Kultury Studentów. Z całego kraju zjechało ponad tysiąc młodych twórców. Centrainym miejscem Finału był Pałac Kuitury. Festiwaiowe imprezy pierwszego dnia trwały do póżnych godzin nocnych i zakończone zostały tradycyjnym "ja'm session" oraz poznańską edycją telewizyjny,ch "Spotkań z banadą". Oficjalną inauguracją F'inału był ko.ncert pn. "Na,ród i Ziemia", który odbył się w sali sportowo-widowiskowej "Arena". Obecni byli kierownik wydziału kultury Komitetu Centrainego polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Gawroński, przedstawicieie resortów kultury oraz szkolnictwa wyższego, gospodarze województwa i miasta, sekretarz Komitetu W 0jewódzkiego Józef Scibisz, wojewoda poznański Stanisław Cozaś i prezydent Po

znania Władysław Sleboda. Otwarcia Festiwalu dokonał przewodniczący Zarządu Głównego Socjalistycznego Związku Studentów Polskich StanIsław Gabrieiski. Wystąpiło ok. pięciuset wykonawców: zespoły pieśni i tańca, piosenkarze i instrumentaliści, chóry akademickie: Politechniki Szczecińskiej; Akademii Medycznej w Gdańsku; Politechniki ;Poznańskiej i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza; zespoły pieśni i tańca z Akademii Roiniczej w Lublinie, Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, Politechniki Warszawskiej, grupa piosenkarska "Niebo" z Olsztyna, Przemysław Gintrowski, Teresa Iwaniszewska l in.

Wszystkie saie wystawowe w "Arsenaie" wypełniły prace studentów oraz absoiwentów szkół artystycznych. Na ,parterze prezentowano dorobek młodych grafików, na piętrze - malarstwo. Na dziedzińcu Szkoły Baletowej odbył się plenerowy koncert jazzowy. "Prezentacje jazzowe" odbyły się w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. prezenterem był Jan Poprawa. Wystąpili m. in. "Spirituals and Gospels Singer s" (Poznań), "Extra Ban" z solistą Stanisławem Sojką, "Big Band" Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej (Katowice).

W Sali Kominkowej pałacu KUltury rozpoczęło się pięciodniowe seminarium studenckich środowisk twórczych pod hasłem: "O sztukę czasu, w którym żyjemy". Wieczorem odbył się mityng poetycki, prowadzony przez Jerzego Leszina. W Pałacu Kultury rozpoczęła się prezentacja programów .klubowych: gdańskiej "Wysepki" i krakowskiego "Bakałarza n . W Domu Kultury "Pod Lipami" odbył się koncert poetycki pt. "Takich nas właśnie wspomną" w wykonaniu Damiana Damięckiego, Alicji Marczak-Faberowej i Jacka Weissa. 26:10. Drugi dzień Finału VI Festiwalu KultUTY Studentów przyniósł ponad dwadzieścia imprez. Największym zainteresowaniem cieszył się koncert piosenki studenckiej przygotowany przez Jerzego Marczyńskiego, na który liczba chętnych parokrotnie przekraczała możliwości sali

Wydarzenia w Poznaniu (26 - 27.10.)

Teatru Nowego. W Sall Wielkiej Pałacu Kultury odbyło się widowisko muzyczne Folk Blues Meettng złożone z songów i baUad. Występowała m. a.n. "Woina Grupa BUkowina". Imprezę prowadził Piotr Niewiarowski. W !klubie "Cicdb6r" pr.zedstawiali swą tw6rc"ość m. tn. And.rzej Babińsko, Lech Isakiewicz i Z'bigniew Joachimi.ak. Odbyły się spektakle tea.tiI"a'lne i !kabaretowe, projekcje filmowe o inne. W Sali Błękitnej Pałacu KultuiI"Y ;ro"poczęły się prezentacje folmowe twórczości studenckiej pod hasłem "Ku,I>o młode - k1no nieznane".

W Sali Tradycji Ruchu Młodzieżowego w Pałacu Kultury otwarto wystawę !pt. "Studenckie jednodniówki i oficyny wydawnicze". Oprócz wydawnictw dokumentainych przedstawiono m. in. serię nDebiut.y poetyckie", "Generacje" i arkusze poetyckie "Pokolenie, które wstępuje", a także prasę studencką. Na stanowisku prac wykopaliskowych Muzeum Archeologicznego U wylotu ul.

Wroniec.kiej (fragmenty średniowiecznego budownictwa miejskiego) koparka uszkodziła rurę wodociągu miejskiego. W ciągu zaledwie 10 min. całe stanowisko znalazło się pod wodą. Woda poczęła zalewać ulicę. Wezwano na pomoc cztery jednostki straży pożarnej, które przez osiem godzin wypompowywały wodę. Naprawa uszkodzenia trwała dwię gOdziny. W godzinach przedpołudniowych na Poznań spadł grad.

27.10. Sesja naukowo-techniczna poświęcona kierunkom rozwoju inżynierii sanitarnej i gazownictwa w Wielkopolsce odbyła się z okazji jubileuszu czterdziestolecia poznańskiego oddziału Polskiego Związku Inżynierów i Techników Sanitarnych. Uczestniczył w niej kierownik Wydziału Budownictwa i Gospodarki Miejskiej Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Miron Kolasiński oraz wiceprezydent Poznania Łucjan Majews:ki. Dorobek Oddziału przedstawił prezes zarządu Jan Lemański. Usługowa Spółdzielnia InwaUdów oddała do użytku odbudowaną zabytkową kamieniczkę przy ul. Slusarskiej 5do

«<->

."

' c_

.. ...... '

.<.:\.. i;, ., ;' ,, .

: :.' ,,-'": 1 .. _ 'fI" ,; ł )f:.JI ,-,: :.11. {lp{l;' " 1'- r .F ' .. I:" I -- -. I.

,

..",

;'::::.

"i _

Mieści się w nieJ administracja Spółdzielni. Kamień węgielny połoL0no dnia 30 kwietnia 1978 r.

W trzecim dniu F:nału VI Festiwalu Kultury Studenckiej odbył się tzw. kabareton, czyli przegiąd najlepszych stu< denckich kabaretów polskich. M. in. wy stąpiły zespoły kabaretowe: "To-to", "Wały Jagieilońskie", "Zezo.waty Piskorz", "Gralak Marian". Na dziedzińcu Szkoły Baletowej odbył się .koncen pn.

".Jazz i plastyka".

W salonie Empiku otwarto wystawę malarstwa Marii Doinej 'pn. "Portret - pejzaż - kwiaty". Do ,Poznania przybya delegacJa Ob-owodowego Komitetu Wszechzwiązkowego Leninowskiego Komunistycznego Związku Młodzieży Ukrainy w Charkowie (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich) pod przewodnictwem Jurija Marszawina.

W auli Uniwersytetu im. Adama. Mickiewicza odbył się koncert orkiestry symfonicznej Filharmonii Poznańskiej oraz Chóru Męskiego i Chłopięcego pod dyrekcją Stefana Stuligrosza. Soliści: Antonina Kowtunow (sopran), Aleksandra Imaiska (alt), Kazimierz Pusteia,k (tenor), Jerzy Gruszczyński (bas). Wykonano Requiem d-moll KV 626 i motet Ave Verum KV 618 Mozarta.

Na zmodernizowanej ulicy 27 Grudnia brygada Poznańskiego Przedsiębiorstwa Zieleni Tozpoczęła sadzenie ok. sześćdziesięciu drzew leszczyny tureckiej (Corylus coiurna) i piatanu kionolistnego (Platanus acerifolia).

-' .. .....ł.. ... " .

.0 ..- ,j "ł.., ,'/!II.

.. "'..... ' o:';' ,W .. { "'.

.".. '" 0y'" 'tI ",,""

," f

. i :. ..,

;,;.

'>

:.....

"'.Y :.

,..

28.10. W Szkoie Chorążych Pożarnictwa odbyło się ślubowanie nowego rocznika. Przybyli przedstawiciie władz partyjnych i administracyjnych poznania oraz zastępca komendanta głównego Straży Pożairnych płk Tomasz Ostrowski i zastępca komendanta wojewÓdzk,iego St,iraży Pożarnych płk Staitlislaw ;Pałka.

Czwarty dzień Finału VI Festiwalu Studentów. Na najwyższe notowania zasłużył koncert gaiowy w Operze Poznańskiej Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej. Interesujący okazał się koncert pt. "Debiuty VI Festiwalu", podczas ktorego można było zapoznać się z perspektywami studenc'kiego ru

chu kulturalnego. W Zespole Szkół MUzycznych pTZY ul. Solnej od,był się koncert Ipt. "Academia cantat" z udziałem Chórów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Politechniki Poznańskiej, Akademii Medycznej z Gdańska oraz Politechniki Szczecińskiej. Wrocławski teatr studencki "Kaiambur" przedstawił Białą skrzynię, li. poznański teatr "Jan" widowisko Smoki. Prezentował się także kabaret "BABA". W małej auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbyło się spotkanie z okazji piętnastolecia Akademickiego Klubu Seniora. Pirzybyło liczne grono "seniorów", ffi. in. przewodniczący Kolegium Rektorów Uczelni Poznania, rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Iprof. dr haib. Benon Miśkiewicz, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej iPartii Robotniczej Józef SCibisz, wiceprezydent Poznania Andrzej Witusd oraz !przewodniczący Zarządu Głów,ne.go Socjalistycznego Związku Studentów <Poiskich Stanisław Gabrielski. Wyrazem uznania dia najbardziej zasłużonych dla studenckiego ruchu działaczy były wręczone Złote Odznaki im. Janka Krasickiego i in.

W Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego przy ul. Wa,rzywnej spotkali się na zaproszenie Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy uczniowie szkół średnich i ich pedagodzy. Najlepsi uczestnicy wa'kacyjnych hufców pOd hasłem "Wakacje za własne pieniądze" otrzymali nagrody i wyróżnienia. Ze Stadniny Koni na Woli zbiegły trzy konie, które gaiopując torami kolejowymi linii Poznań-Szczecin, wpadłyby niechybnie pod koła nadjeżdżającego pociągu, gdyby nie przytomność drużyny kolejowej prowadzącej pociąg do Szczecina. Kolejarze w porę zatrzymali pociąg nadbiegający ze strony przeciwnej, ujęli konie i przywiązali je do słupa na poboczu torów, zawiadamiając przez radiotelefon dyżurnego Tuchu stacji Poznań-Wola. Oddano do użytku dodatkowe dwie pary schodów (po stronie ,północnej Mostu Dworcowego w kierunku Ronda Ko

Wydarzenia w Poznaniu (28 - 30.10)pernika), zbudowane przez brygady ,Przedsiębiorstwa Budownictwa Komunalnego Nr 5. Schody umożliwiają be,zkollzyjne zejście z mostu.

"'?" ,\lt:,) = , .

it

i .. " .:...':ff'

4.f'

." ': o:.

...: . .. /,,'::.:

,<

. .

:

." ...,.....1 ,...... ... .. -",.

Na budowie wieżowca Akademii Ekonomicznej 'Przy ul. powstańców Wieiko'Polskich brygady Poznańskiego .przedsiębiorstwa Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Przemysłowych "Mostostal" zakończyły montaż konstrukcji staiowej parteru i pierwszego p.ięt,ra (I segmentu). Brygady Poznańskiego przedsiębiorstwa BUdowlanego Nr 5 irozpoczęły układanie stropów.

W Instytucie Ginekoiogii i Położnictwa Akademii Medycznej przy ul. polnej 'Pracownica Rejonowego Pnedsiębiorstwa Melioracyjnego w Skokach Grażyna Januchowska ;powiła trojaczki: Katarzynę (1400 g), Magdalenę (2150 g) i Agnieszkę (1700 g). Ojciec Tadeusz Januchowski jest operatorem sprzętu. Na cmentarzu 'Przy ul. Lutyckiej odbył się pogrzeb aktorki Janiny Ratajskiej-Gardo, zmarłej w wieku pięćdziesięciu siedmiu lat w Warszawie w dniu 24 pażdziernika 1978 r. Janina Ratajska-Gardo debiutowała w Poznańskim Teatrze Peryferyjnym (1939). Od roku 1945 zwią'Zana była z teatrami poznańskimi: Komedia, Młodego Widza, Nowym li Polskim.

...

<c

. :_j;..".. ....::-:'"--c"" "'!.

:.::.;i.

29.10. W sali sportowo-widowiskowej "Arena" zakończył się VI Festiwal KUltury Studentów. Dano widowisko pt. Finał finału przygotowane przez Jerzego Marczyńskiego. W uroczystym zakończeniu Festiwaiu udział wzięli: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii RObotniczej Maria Rynkiewicz, zastępca kierownika Wydziału Kultury Komitetu Centralnego Eugeniusz Mielcarek i przewodniczący Zarządu Główne,go Socjalistycznego Związku .studentów Polskich .stanisław Gabrieiski. wystąpiiIi: Jacek Kaczmarski, zespoły: "Wolna Grupa Bukowina", "Pod Budą". ,.\Vały Jagiellońskie", "GId Metropolitan GId", "Piosenkariat" i in.

30.10. W Urzędzie WojewÓdzkim odbyła się uroczystość jUbileus,zowa pięćdziesięcioiecia twórczosci Romana Brandstaettera.

..."... \ ...

..1 .'

II.

,:'''!"",

"':" :;: .

. 'f.

", .. !:% ."',.... ::"., ., "'>

Zyczenia od instancji partyjnej przekazała jubilatowi sekretarz Komitetu WojewÓdzkiego 'Poiskiej Zjednoczonej Par.tii Robotniczej Maria Rynkiewicz, a w imieniu władz państwowych - wicewojewoda Romuaid Zysnarski. Obecni byli członkowie zarządu poznańskiego oddziału ZwiązkJu Literatów poiskich oraz przedstawicieie Wydawnictwa Poznańskiego. Dwudziestopięcioiecie Szkolnego Związku Sportowego. Z tej okazji odbyło się uroczyste posiedzenie, w którym wzięli udział sekretarz Komitetu Wojewódzkiego iPoiskiej Zjednoczonej Pail'tii Robotniczej Jozef Scibisz oraz przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego SZkolnego Związku 5,portowego Jan Bartkowiak.

Zarządowi Wojewódzkiemu wręcrlono sztandar ufundowany przez Komemię Chorągwi Związku Harcerstwa poiskiego im. Powstańców Wielkopolskich. Uroczystość poprzedziła dekoracja najbardziej zasłużonych nauczycieli odznaczeniami państwowYffi,i i r.esortowymri. Na budowie WytwÓrni Sprzętu 'Komunikacyjnego pro:y ul. Obodrzyckiej brygady Poznańskiego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Budownictwa Przemysłowego ..Hydrobudowa" zakończyły budowę zewnętrznej przemysłowej sieci wOdno-kanalizacyjnej. Na zaproszenie Rady Wojewódzkiej Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej przybyła delegacja Stadtjugendring z Hanoweru (Republika Federalna Niemiec) składająca się rz młodych nauczycieli. Powołano do żyda Poznańskie Towarzystwo Jazzowe, które postawHo sobie za cel popularyzowanie muzyki jazzowej, ffi. in. pop,rzez organizowanie koncertów. Prezesem Towarzystwa wybrany został Jerzy Miiian, a dyrektorem

biura Henryk Frąckowiak. Siedziba Towarzystwa mieści się przy ui. Kościuszki 103. 31.10. Generalny wykonawca Poznańskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Nr 2 przekazało do użytku nowe obiekty Zakładów Sprzętu Oświetleniowego "Polam" przy ul. Smoluchowskiego. Generalną rozbudowę "Polarnu" rozpoczęto 1 stycznia 1977 r. Zbudowano czteropiętrową halę produkcyjną dla trzech wydziałów: obróbki mechanicznej, obróbki powierzchniowej (galwani,zernia i lakiernia) oraz montażu lamp i zaplecza socjainego. W rozbudowie uczestniczyły brygady: Poznańskiego Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych "Instai" , Przedsiębiorstwa Produkcji i Montażu Urządzeń Eiektrycznych BudownIctwa "Eiektromontaż", Zakładu Urządzeń Galwanicznych i Lakierniczych w Wieluniu.

1.11. Na mogiły żołnierzy na cmentarzu na Cytadeli, pod monumentalny pomnik Braterstwa Broni, pod pomnik ku czci podziemnego kierownictwa Polskiej partii Robotniczej, na groby bliskich przybyły tysiące mieszkańców, by chwilą skupienia uczcić pamięć zmaTłych i poległych. 2.11. Ogłoszona została lista laureatów honorowej trybuny trenerów-wychowawców młodzieży. Znaleźli się na niej: Ryszard Pawla,k (kolarstwo), Adam Dybowski (pływanie), Czesław Kur (dżudo), Jan Nowak (szermierka) i Zbigniew Misiak (łucznictwo).

Młodzieżowa Wszechnica D,ziennikarska w Klubie Międzynarodowej prasy i Książki wznowiła działalność. Mgła nad miastem. Widoczność w śródmieściu nie przekraczała 10 rn. W wieku osiemdziesięciu siedmiu lat zmarła Jadwiga Gohsówna-Szukalska, tancerka w balecie Opery Poznańskiej w latach 1926 - 1939. 3.11. Przybyła delegacja Państwowego Komitetu Budowy Miast i Architektury przy Ministerstwie Budownictwa Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, pod pr,zewodnictwem dyrektora Urzędu Sieci Osiedleńc'zej Michała Atabajewa.

Harcerki i harcerze z Hufca im. Janka 'Krasickiego zaciągnęli warty honorowe w lesie nad Maltą, w miejscu gdzie stał niegdyś pomnik harcerzy zniszczony przez okupanta. Odbył się apei poległych. Na budowie Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w budynku spręzarkarni (obiekt Nr 3) rozpoczęto montaż sprężarek. W Akademii Rolniczej odbyło się spot

Wydarzenia w Poznaniu (3 - 4.11.)kanie zastępcy kierownika Wydziału Nauki i Oświaty Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej partii Robotniczej Stanisława Czajki z sekretarzami komitetów uczelnianych Poiskiej Zjednoczonej partii RObotniczej oraz prorektorów ao spraw dydaktyczno-wychowawczych uczeini poznańskich. W Akademii Medycznej odbyło się spotkanie p.rzedstawicieli władz rektorskich i partyjnych poznańskich szkół wyższych z kierownikiem Wydziału Nauki i Oświaty Komitetu Centrainego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jaremą Maciszewskim. Wysłuchano jego wykładu na temat sześćdziesięciolecia niepodległości Poiski.

I 1'

.!

.-....'

.

..", ł..r.._

W .pałacu Działyńskich odbyło się spotkanie przedstawicieli kilku krajowy.ch placówek dydaktycznych i naukowych uczestniczących w badaniach koordynowanych przez poznański Zakład Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk.

W ki'nie "Apollo" odbyła się inauguracja Dni Filmu Radzieckiego. Dano Sprzężenie zwrotne w reżyse.rii Wiktora T,rie.,gubowicza. W inauguracji uc.zestniczyli przedstawiciele władz politycznych i administracyjnych rl kierowni'kiem Wydziału Pracy Ideowo-Wychowawczej Komitetu Wojewódzkiego Tolskiej Zjednoczonej partii Robotniczej Marianem Jakubowiczem i wicewojewodą poznańskim Romualdem Zysnarskim. Konsulat Generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu reprezentowała wicekonsul Anastarlja Dworecka. W Salii Marmurowej Pałacu Kultury otwarto przegląd malarstwa i rysunku litewskiego twórcy Augustinasa Sawickasa. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert symfoniczny Orkiestry FilhaTmondi Poznańskiej poddyrekcją Agnieszki Duczmal. Soiistką była Aleksandra Utrecht (fortepian). Rozpoczęcie VIII MiędzynaTodowego Rajdu Samochodowego Wielkiego p.aździernika zorganizowanego przez Zarząd Wojewódzki Towar.zystwa Przyjażni Polsko-Radzieckiej i Kiub Motorowy "Winogrady" . Otwarcie XVIII wystawy prac uczniów rzemiosła wielkopolskiego w sali Reprezentacyjnej Izby Rzemieślniczej. Eksponowano 430 prac trzystu sześćdziesięciu adeptów rzemiosła.

4.11. W Technikum dla Przodujących Robotników odbyła się akademia z okazji rocznicy Rewoiucji Październikowej, w kto rej uczestniczyła wicekonsul Konsulatu Generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w poznaniu Anastazja Dworecka w towarzystwie sekretarza Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej Bohdana Siciarza. podczas akademii Anastazja Dworecka udekorowała *tywi"tów TowaTzystwa Przyjaźni Pols'ko-Radzieckiej oaznakami "przodownika pracy Socjalistycznej ZSRR", a Bohdan SiciaTz wręczył im Złote Honorowe Odznaki Towarzystwa Przyjażni Poisko-Radzieckiej. W siedzibie Komitetu wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Pa,rtii Robotniczej odbyło się spotkanie sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Marii Rynkiewi.cz i prezydenta poznania Władysława Slebody z radzieckim reźyserem piotrem L. Monastyrskim; podczas spotkania gość udekorowany został Odznaką Honorową Miasta <poznania. Obecny był dyrektor Teatru polskiego Homan Kordziński.

Z liczną grupą zasłużonych działaczy ruchu rObotniczego z dzielnicy Grunwald spotkało się kierownictwo Komitetu Dzielnicowego Poiskiej Zjednoczonej Partii RObotniczej z sekretar:zem Józefem Oichowiasem. Zasłużonym drlałaczom ruchU robotniczego: Józefowi Pągowskiemu i Fi1'anciszkowi szczepanLko\Vii przekazano listy g.ratulacyjne od I sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej paTtii Robotniczej. M¥'ian Sobieslak udekorowany został Krzyżem

Kom1mdorskim Orderu Odrodzenia Polski a Jadwiga Gaiewska - Krzyżem Kawalerskim. W Teatrze Polskim odbyła się premiera sztuki Aleksandra Ostrowskiego Wściekle pieniądze w gościnnej reżyserii dyrektora Teatru w Kujbyszewie (Związek Socjalistycznych Republik łtadzieckich)' piotra L. Monastyrskiego. Autorem scenografii był Feliks A. Rozow, a muzyki - Mark G. Lewiant. W głównej roli Lidii Jurewny wystąpiła gościnnie aktor'ka teatru w Kujbyszewie Natalia Radolicka. W premierowej obsadzie grali: Wiesław Zwoliński (Sawa G. WasiiJtow), Janusz Greber (Iwąn P. Tielatiew), Aleksander Błaszyk (Grigorij B. Kuczumow), Piotr Binder (Jegor D. Głumow), Krystyna Feldman (Nadieżda A. Czeboksarowa), Maciej Feriak (Andriej), StanisłalW Owoc {Wasilij). Od trzeciego przedstawienia roię Lidii Jurewny grała Anna Tomaszewskał!.

".

.ł.

>...:.

* f::"l' -"" R. f eJ """"

'" !1\' 11h'

Od lewej: (Wasllkow) i

Wiesław Zwoliński Janusz Greber (TielaUew)

W czasie okolicznościowego spotkania po premierze reżyser przedstawienia Piot,r Monastyrski otrzymał medal Teatru Polskiego "Złączonym w umiłowaniu sceny", a Natalia Radolicka i Feliks Rozow - medale wybite z okazji stulecia Teatru Polskiego. Obecna na spotkaniu sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii RObotniczej Maria Rynkiewicz złożyła wyrazy Uznania twórcom spektakiu. Artystom podziękowała także wicekonsul generalny Związku SocjalistycznyCh Republik Radzieckich w Poznaniu AnastazJa Dworecka Wojewódzki Zespół Specjalistyczny Chorób Płuc i Grużlicy przy ul. Szamarzewskiego 62 otrrzymał imię Eugenii i Janusza Zeylandów. pamiątkową tablicę wykonał JĆl.zef Stasiński. Na grobie Zeylandów na Cmentarzu Jeżyckim złożono wiąrzanki kwiatów.

W Biurze Wystaw Artystycznych w "Arsenale" otwarto wystawę prac Eduardo Paolozziego (Wielka Brytania). W saionie wystawowym Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania otwarto wystawę pn. "Ruch oporu w okresie okupacji hitlerowskiej w Wielkopolsce" przygotowaną przez Stanisława Nawrockiego.

5.11. Obchody sześćdziesięciolecia odzyskania niepodległości. W miejscach pamięci narodowej zaciągnięto warty honoTowe. rlapalono znicze, rzłożono wieńce i wiązanki kwiatów. W południe przed pomnikiem !Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 delegacje wojewódzkich władz partyj,nych j administracyjnych, Frontu Jedności Narodu, młodzieży, wojska, zakładów pracy i społeczeństwa uczciły iPamięć bojo'wn'ikÓW o wolność. Przy dźwiękach Reprezentacyjnej Orkiestry Wojsk Lotniczych, z udziałem kompanii honorowej garnizonu poznańskiego oraz licznie rz.gromadzonych powstańców wielkopolskich ;. społeczeństwa Poznania złożono wieńce i wiązanki kwiatów ,pod obeliskiem. Wieńce i wiązanki kwiatów złożono także pod ,pomnikiem Karola Swierczewskiego oraz w miejscach pamięci narodowej na Cytadeli. Zakończyły się obrady II Ogólnopolskiego Sejmiku Młodzieżowych Towarzystw Naukowych. Reprezentowane były dwadzieścia dwa wojewódrztwa. Rozpoczęły się obrady naukowej konferencji pod nazwą "Radioimmunoiogiczne oznaczanie 'hormonów w ginekologii i położnictwie". Drugi gościnny występ aktorki Teatru im. Maksyma GOTkiego w Kujbyszewie (Związek !Socjalistycznych Republik Radzieckich) Natalii Radolickiej w roli Lidii Jurew.ny, w przedstawieniu dramatu Aleksandra ostrowskiego Wściekłe pieniądze. Zakończenie VIII Międzynarodowego Rajdu 'Samochodowego Wielkiego Października. Uczestniczyło stu dwudziestu

Wydarzenia w Poznaniu (5 - 8.11.)dziewięciu kierowców z Czechosłowacji, Niemieckiej R..pblik; Demokratycznej, ,Polski, Węgier i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. OgrO'mny sukces odnieśli kierowcy czechosłowaccy: siedem miejsc w pierwszej dziesiątce. Indywidualnie zwyciężyła załoga AutO'mobilkiubu Doinośląskiego Bogusław Swięcicki i Jerzy Musiał.

6.11. Z O'kazji rO'cznicy RewO'lucji PażctUernikO'wej, konsui generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Nikołaj Gusjew z małzo"ką podejmował gości w Sali Mdrmurowej pałacu Kultury. W Kiubie Wojsk Lotniczych odbyło się spotkanie żołnierzy - uczest"ików bitwy pod. Lenino. Srebrne medale "Za zasługi dla obronnO'ści kraju" O'trzymało szesnastu uczestników tych waik, a dwudziestu czterem osobom przyznano medaie brązowe. Odznaczenia te wręczali prezes Zarządu W.ojewódzkiego Związku Bojowników o WO'lność i Demokrację Marian Jakubowicz oraz szef WO'jewódzkiego Sztabu Wojskowego gen. bryg. Witoid Wereszczyński.

... ..., ."

.' ił, .... f'.rl' I ... l!'" I" /

Centralnym akcentem obchodów rO'cznicy Rewolucji pażdziernikowej był koncert w Sali Wielkiej pałacu Kultury. Przybyli przedstawicieie władz partyjnych i administracyjnyct> miasta i wojewódlZtwa, weterani ruchu robotniczegO'. działacze FrO'ntu Jedności Narodu, Towa'rzystwa przyjażni Polsko-Radzieckiej, wojska i młodzieży. Obecny był również minister pełnO'mocny, Itonsul generalny ZwiązkU Socjaiistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Nikołaj Gusjew. Referat wygłosił wojewO'da poznański Stanisław Cozaś. Konsul generainy NikO'łaj Gusjew przekazał serdeczne pozdrowienia dla narO'du pOlskiego. W części artystycznej pr,zygotowanej przez pałac Kultury wystąpili: Dziewczęcy Chór "Skowronki", Zespół pieśni i Tańca "Wielkopolska", Państwowy Zpspół FO'lkiorystyczny "Trakia" z Płowdiw (Bułgaria), soliści, aktO'rzy Teatru Nowego oraz Orkiestra Rozryw'kO'wa 'Pałacu Kultm'y. Ogólnopolska konferencja naukowO'-techniczna poświęcona intensyfikacji wydobycia gazu zaazotowanego, jego tranzytu i użytkowania.

Na scenie Opery Poznańskiej, a wcześniej w pałacu Kultury rozpoczął gościnne występy Państwowy Zespół Folklorystyczny "T.rakia" z Płowdiw (Bułgaria) pod kierownictwem Kiriła Dżenewa. W saionie poznańskiegO' Towarzyst'wa FotO'graficznego otwarto wystawę Andrzeja Rutyna i Jacka Lalaka z Wrocławia pn. "Impresje teatr,alne".

-IIi

7. n. W rocznicę Rewolucji paźd.ziernikowej delegacje Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej .partii Robotniczej, Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego i MieJskiej Rady Narodowej, Konsulatu Generalnego Związku Socjalistycz"ych Repubhk Radzieckich oraz wojska w asyście kompanii hO'nO'rowej złożyły wieńce pod pomnikiem Bohaterów na Cytadeli.

Z8'rząd Wojewódzki Towarzystwa przyjaźni Polsko-Radzieckiej zo.ganizował seminarium popularnonaukowe, w którym wzięli udział działacze i aktyw Towarzystwa. podczas seminarium dOc. dr Karoi Oiejnik, dr Artur Kijas oraz dr Jerzy Litwinowomówili tradycje polsko-radzieckiego braterstwa broni, znaczenie Rewolucji Pażdziernikowej dla odzyskania .niepodległości poiski oraz tradycje środowiska poznańskiego w dziedzinie rozwoju stosunków kulturainych między narodami polsk'i i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.

V&

WIELKOPOLSKU TOWARZYSTWO kVLTVRALNł:;

MM

8.11. Plenarne posied!lenie WielkO'polskiego TO'war;zystwa KulturalnegO' z udziałem sekretarza Komitetu Wojewódz,laego Pols.kiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Marii Ryniewicz ,poświęcone inicjatywom kulturalnym regionów. DokO'nano wręczenia nag'ród w konkursie na prace ,magisterskie. I Nagroda przypadła Danucie Frąszczak za opraCoW811ie dziejów Kroniki Mtasta poznania w latach 1923 - 1977. Następnie odbyła się uroczystość wręczenia medali "Za wybitne zasługi dla WTK". Otrzymał go m. in. szef dokumentacji prasowej w poznańskim Wydawnictwie prasowym .JÓzef Pieprzyk za opracowanie monografii Miastai gminy w01ewództwa poznańskiego. W przerwie obrad otwarto w' parterowych pomieszczeniach, Pałacu Kultury ekspozycję. obrazującą inicjatywy gmin miejSkich i wiejskich, które podczas dorocznych świąt swoich regionów prezentują swoje tradycje i współczesny do;robek. Rozpoczęła się ogólnopolska ikonferencja naukowo-szkoleniowa poświęcona aUtomatyzacji prac 'W projektowaniu. 9.U. Trzydziestolecie In[,tytutu Obróbki Plastycznej. Uroczystość jubileuszowa o.dbyła się w Operze poznańskiej. Uczestniczyli w niej przedstawiciele wo.jewódzkich władz partyjnych i administracyjnych z sekretarzem ,Komitetu Wojewódzkiego polskiej Zjednoczonej partii Robotniczej Józefem Switajem. iPodczas Akad"mii podstawowej o;rganizacji POiskiej Zjednoczonej partii Robotniczej i organizacji młodzieżowej wręczono s2)tandary. Wręczono także dziesięć członkowskich i kandydackich legitymacji partyjnych. Instytut udekorowany został Odznaką Honorową Miasta Poznania.

Krzyżami Kawaierskimi Orderu Odrodzenia Poiski udekorowano Kazimierza Kubiaka i Zbigniewa Rusinka. Obrady pienarne Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa przyjaźni polsko-Radzieckiej poświęcone omówieniu działalności Towarzystwa w szkołach. Referat wygłosił przewodniczący komisji szkoinej Zarządu Wojewódzkiego. Jan Bartkowiak.

W Domu Drukarza odbyło się ogólnopolskie spotkanie przodujących w nauce pracujących studentów z przedstawicielami Centralnej Rady Związków Zawodowych Stanisławem Lewandowskim i Socjalistycznego Związku Studentów Polskich Ewą Tempską. Na spotkanie przybył sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partil Robotniczej Józef Switaj i przewodniczący Rady Wojewódzkiej Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży 'Polskiej Tadeusz Kuraś. Referat wygłosił wiceprzewodnic!Zący Wojewodzkiej Rady Związków Zawo.dowych Jerzy Męczyński. W gmachu Akademii Rolniczej rozpoczęła się ogólnopoiska Konfe.rencja Studentów Zagranicznych. Rozpoczęła się ogóinopolska konferencja wojewódzkich weterynaryjnych inspektorów sanitarnych. lV.U. Przybyła delegacja KomunistycZJnej partii Ukrainy z Charkowa (Ukraińska Socjalistyczna Republika Radziecka). W skład delegacji wchodzili: Iwan l. Sachniuk, I sekre.tarz Komitetu Obwo.do.wego Komunistycznej Partii Ukrainy; Iwan W.

Sołoszenlko. kierownik Wydziału Fi,nan

13 Kroni'{S miasta Poznania z. 3r.'9

"",:\=:.:

,.,....,

::_vo

.. .+Jfx"':1'2 oWofi

:.' :

J:"'' j,.

!;;ł.

, .

""'... .

J{ . 1" ,"., ,, A ''::,?> ;J"powitanie delegacji charkowskiej w poznaniu. pośrodku grupy Iwan J. Sachniuk i I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego po.lskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada

sowo-Gospodarczego Komitetu Obwodo.wego., Jewgienij P. Bondarenko, I sekretarz Charkowskiego Komitetu Rejo.nowego oraz Lidia T. Uszcz.insk.aja, obotnica w Fabryce Rowerów im. Piotro.wskiego. Na poznańskim dwo.rcu głównym go.sci witali członko.wie Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego polskiej Zjednoczonej ,partii Robotniczej z I sekretarzem Jerzym Zasadą oraz konsul generainy Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w poznaniu, minister pełnomocny Niko.łaj Gusjew. Dziewczęta z Zespołu pieśni i Tańca "Wielkopolska" 'Wręczyły gościom bukiety ikwiatów. Następnie w siedzibie Komitetu Wojewódzkiego odbyło się spotkanie władz polityczno-administracyjnych województwa z członkami delegacji charkowskiej. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert symfoniczny orkiestry Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Witolda ,Krzemieńskiego. Solistą był Marek Drewnowski (fortepian). Podczas o.góinopolskiego posiedzenia działaczy studenckich, podsumowującego akcję "Lato 78" ogłoszono wyniki tradycyjnego 'Współzawodnictwa o miano najlepszego w kraju międzynarOdowego ho.teiu studenckiego. Pierwsze miejsce przyznano ex aequo. hotelom: poznańskiemu w Domu Studenckim Nr 1 politechniki Poznańskiej przy ul. Sw. ROcha i lubelskiemu. W "Arsenale" 0twa:::-to v;ystaw pn.

"Grafika - Metody - psta-.vy - Tendencje" eksponowaną uprzenio w Krakowie jako ekspozycję towarzyszącą VII Międ_yn:;.rdo\vemu Biennale Grafiki.

Wydarzenia w Poznaniu (10 - U.U)

Gościnny występ kubańskiego teatru lalkowego z Santiago de Cuba w siedzibie Poznańskiego Teatru Lalki i Aktora przy ul. Grunwaldzkiej. Goście dali widowisko dla najmłodszych widzów pt. Popobo.

11.11. Przebywająca w Poznaniu deiegacja charkowska rozpoczęła zwiedzanie miasta od złożenia wiązanek kwiatów przed pomnikiem Bohaterów na Cytadeli. To

"¥-. : . <o; \:.';

>.:

J ..1,(.<,"((\ 11, ,: ...¥.. ::( . 4Y . 2: l . u . :;- . ..'1 .tth'" >-.4."",.:(" --.....;.; -<:.. . ..:..... .-. ,:.:" . '':t .:. :<. =::. ,..'

,'/;... l/i!}

,.

.

......"':.: '.--p;'

Iti

<4 1,"1 !

:kc '$.

... f.l"J; ....

,.

',..

Delegacja charkowska zwiedziła Muzeum Wyzwolenia Poznania na wzgórzu Cytadeli. Na planie Od leweJ: I sekretarz Komitetu Obwodowego Komunistycznej Partii Ukrainy w Charkowie Iwan J.

Sachniuk, pracownica Fabryki Rowerów im. Piotrowskiego Lidia T. Uszczinskaja i sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskij Zjednoczonej Partii Robotniczej Maria Rynkiewicz

warzyszyli jej S€Metarze Komitetu Wojewódzkiego polskiej Zjednoczonej partii Robotniczej Maria Rynkiewicz i Czesław Gałgan. Obecny był ikonsui generalny ZwiązkU Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu, minister pełnomocny Nikołaj Gusjew. Otwarcie 14 Międzynarodowej Wystawy Psów Rasowych w halach targowych 5, 7 i 9. Wystawcy z Austrii, Belgii, Berlina Zachodniego, Czechosłowacji, Danii, Hiszpanii, Holandii, Jugosławii, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Republiki Federalnej Niemiec, Węgier, Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i Polski wystawili 2240 psów. Najliczniej eprezentowane były pudle i charty. Na wystawie rozdzielono wśród wystawców ponad 1600 medali złotych i srebrnych, a nadto ok. 230 medali CACIB oraz prawie dwieście z tytułem "Zwycięzca polski 1978".

Atrakcją wystawy był wybór najpiękniejszego psa spośród prezentowanych ras. W sobotę (11 XI) tytuł ten zdobył foksterier szorstkowłosy "Faik von Nigeria" naieżący do Waltraud Schubert (Niemiecka Republika Demokratyczna), natomiast w niedzielę (12 XI) tytuł zdobyła suczka Yorkshire Terrier "Ciarebeck's Moonsilk-Lucy", należąca do Ursuli Zimmermann (Republika Federalna Niemiec). Ostatecznie - decyzją sędziów tytuł "Najpiękniejszego Psa Międzynarodowej Wystawy Psów Rasowych 1978" w Poznaniu przyznano foksterierowi "Falk von Nigeria".

Sesja naukowa na temat "Poiityczne uwarunkowania odrodzenia i ł->zwoju .niepodległej Poiski w ostatnim sześćdziesięcioleciu" zorganizowana -przez Instytut Nauk politycznych Uniwersytetu im. Ad.ama Mickiewicza. podczas obrad prof. dr hab. Janusz Pajewski omówił polityczne przesłanki odbudowy państwa polskiego, natomiast pro!. dr hab. Antoni CzU'biński przedstawił stosunki społeczno-polityczne Polski w okresie międzywojennym. W Sali Wielkiej Pałacu Kultury rozpoczął się X Festiwal Piosenki Studentów zagranicznych. Przybyło ok. stu wy,konawców. Jury pod przewodnictwem Janusza Hojana - w kategorii solistów pierwszą nagrodę przyznało Francisco Villarealesowi z Ekwadoru. Dwie drugie nagrody otrzymali: Alicja Gwadera (Brazylia) i Bianka Merz (Niemiecka Republika Demokratyczna), a trzecią Jose A. Torres (Kuba). W kategorii zespołów nagr:.dzono śpiewające i grające grupy studentów mongoiskich, kubańskich i czechosłowackich. Dziennikarze akredytowani na festiwalu swoją nagrodę przyznali studentce poznańskiej Akademi,i Wychowania Fizycznego - Marcie Fiores (Ekwador).

.-\ ;.;J .' :' --.. I .. . j:

Dwukrotne w ciągu dnia gościnne występy kubańskiego teatru lalek w sali poznańskiego Teatru Laiki i Aktoa przy ul. Grunwaldz.kiej. W wieku pięćdziesięciu ośmiu lat zmarł Władysław Radoń, kierownik Wytwórni Prefabrykatów Wielkopłytowych Kombinatu Budowinego poznań-Centrum w latach 1975 - 1977, laureat Zespo

195.

" ir ... '" . .;; . .

. . . ... ..,...:".... ::

.::,.

łowej Nagrody Miasta Poznania i województwa poznańskiego w 1973 r. w dziedzinie budownictwa i architektury. Za szczególne osiągnięcia w mechanizacji budownictwa udeko,rowany Krzyżem ,Kawalerskim Orderu Odrodzenia .Polski. 12.11. IKo,mitet Wojewódzki polskiej Zjednoczonej partii Robotniczej gościł lektorów Bułgarskiej partii Komunistycznej z Pło,wdiw: Stojana Dikowa, dyrektora Międzywojewódzkiej Szkoły Partyjnej oraz Spasa Wołkanowa, pracownika Komitetu Wojewódzkiego w Płowdiw. Lekto,rzy zostali przyjęci przez sekretarza Ko,mitetu Wojewód!Zkiego Marię Rynkiewicz. Zakończyła się ogólnopoiska konferencja studentów zagranicznych. W trakcie trzydniowych obrad pięćdziesięciu delegatów, reprezentujących 3500 studentów zagranicznych na polskich uczelniach, oceniło działalność ogóinopoiskiego Komitetu Studentów zagranicznych w minio,nej kadencji uraz przyjęło ramowy pro,gram działania na najbliższe dwa lata. Delegaci dokonali także wyboru nowych władz. przewo,dniczącym Komitetu został Abdei S. David z Libanu - student drugiego roku elektroniki politechniki Warszawskiej. Galowym koncertem w "Arenie" zakończył się 'późnym wieczorem X Festiwal pio,senki Studentów Zagranicznych. W Sali Białej Urzędu Miejskiego odbył się recital chopinowski Marka Direwnowskiego '(fo,rtepian). Recytacje Czesława Wołłejki. Ostatni (czwarty) gościnny występ kubańskiego teatru ialek w sali ,Poznańskiego Teatru Lalki i Aktora przy ul. Grunwaldzkiej.

13.11. Przebywający w Poznaniu przedstawiciele Zarządu Głównego Socjalistycznego Związku Studentów polskich z przewOdniczącym Zarządu Głównego Stanisławem Gabrieiskim spotkali się z sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego pol

13.

skiej Zjednoczonej partii Robotniczej Józefem Switajem. Przedstawiciele organizacji studenckiej pOdziękowali władzom wojewódzkim i miejskim za pom{)c w przygotowaniu i przebiegu finałowych imprez VI Festiwalu Kultury Studentów. pOdczas spotkania Stanisławowi Gabrielskiemu wręczono Odznakę Hono,rową Miasta Poznania.

,SesJa poświęco,na pro,gramowi upowszechniania kultury pedagogicznej z udziałem pedagogów i dyre.ktorów szkół województwa poznańskiego. przedstawiono propozycje Kuratorium Oświaty i Wychowania w zakresie pomocy wychowawczej dia rodzin. W salonie Empiku odbyło się spotkanie miłośników .pięknego sło,wa, ubiegających się o symboliczną nagrodę "Wierzbowego Liscia". Z okazji rocznicy Rewolucji Pażdzierniko,wej recytowano, wiersze w języku oryginału; w tej kategorii wyróżnienie zdobył Mariusz Rożnowski z Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza. Najwięcej gło,SÓW publiczności otrzymał Janusz Tycner reprezentujący Dom Przyjażni "Trojka". W drugiej części wystąpiła aktorka Teatru Nowego Urszula Lorenz, która prezentowała fagmenty widowiska Kwitnqcy głóg opartego o wiersze Anny Achmatowej. Akompaniował Bohdan 'Błażewicz.

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert Poznańskiej Orkiestry Kamerainej pod kierownictwem Zbigniewa Słowika.

W halach Międzynarodowych Targów Poznańskich rozpoczęły się giełdy włókiennicze. Otwarcie pokazu urządzeń kseograficznych firmy "Nashua Corporation" w saionie usług kserograficznych Spółdzielni "Reklamodruk" przy Starym Rynku 92.

14.11. Rozwój budownictwa mieszkanio,wego w województwie poznańskim w latach 1976- 1978 był głównym tematem wspólnego, posiedzenia WOjewódzkiego Zespołu poselskiego i Prezydium wojewódzkiej Rady Narodowej. W halach Międzynarodo,wych Targów !Poznańskich o,twarto dwa międzynaro

Wydarzenia w Poznaniu (14 - 15.11.)

dowe salony specjalistyczne: MiędzynarodOwy Salon Techniki Biurowej "Interbiuro" oraz Międzynarodowy Salon Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki "Mezura". Oficjalnego otwarcia salonów dokonał wiceminister przemysłu maszynowego Zygmunt Drozda w obecności gospodar,zy województwa I miasta Poznania z sekretarzem Komitetu Wojewodzkiego .polskiej ZjednOczonej Partii Robotniczej Czesławem Gałganem i prezydentem poznania Władysławem Slebodą.

/'" '. ......... ffLl 1If" " j """I" "J-" 1e::... I, ,. _".,! U," I"" ' I. iti """'-'!'r,,, . ,,,., !. " j"''' !l!I!I !!ln:II' ._!ll llll-ILI

W sali konferencyjnej Komitetu Wojewódzkiego poiskiej Zjednoczonej partii Robotniczej odbyła się narada aktywu sportowego, ,poświęcona udziałowi zawodników województwa poznańskiego w igrzyskach olimpijskich w Moskwie. Uczestniczyli w niej m. in. seko-etarz Komitetu Wojewódzkiego Józef Sclbtsz i wicewojewoda poznański Zofia Dąbrowska. Załoga zakładu produkcyjnego J'Olskie,go Towarzystwa Turystycznorajoznawczego Fotopam zdobyła pier'wsze miejsce we współzawodnictwie pracy. 'W związku z tym przewodniczący Zarządu Głównego Związku Zawodowego pracownIków Państwowych i Społecznych Aleksander Bolechowski przekazał sztandar przechodni przodującej załodze. WIceprezydent Poznania Zbigniew Kmieciak udekorował sześciu pracowników Odznakami Honorowymi Miasta .Pmmania. ,Do Poznania przybyła delegacja Związku Dziennikarzy .Południowomorawskich (Czechosłowacja), redaktorzy naczelni Frantisek Gerża "Svobodnego Slova" w Brnie i "Straży Lidu" w Prostejovie oT aroslav Ulrich. Goście spotkali się z zarządem Oddziału Poznańskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy 'Polskich, zwiedzili naj ciekawsze obiekty Poznania Kalisza.

Na zaproszenie Oddziału Poznańskiego Ośrodka Informacji NaUkowej polskiej Akademii Nauk przybyła do Poznania delegacja Wszechzwiązkowego Instytutu Informacji Naukowej i Technicznej Akademii Nauk Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich: zastępca dyrektora Specjalnego Biura Konstrukcyjnego Lew Lipatow oraz Michaił Trainin i Lew .Brodolin. PrzekazaH oni poznańskiemu ośrodkowi aparaturę 'Ilmożliwiającą r'Jzszeo-zenie stosowanych dotychczas form serwisów Informacyjnych, przygotowywanych w mikrofiszkowym systemie informacji naukowej. W Zarządzie Wojewódzkim Towarzystwa Przyjażni Poisko-Radzieckiej odbyło się spotkanie d wudziestu delegatów reprezentujących województwo poznańskie na kongresie Towa,rzystwa. W Osiedlowym Domu Przyjaźni "Trojka" otwaTto okolicznościową wystawę prezentującą dorobek współpracy poisko-radzieckiej. W Sali Kominkowej Pałacu Kultury odbyło się spotkanie członków, gości i sympatyków kolekcjonerstwa. 15.11. 'Przebywająca w Poznaniu delegacja Komitetu Obwodowego Komunistycznej Partii Ukrainy z Charkowa odwiedziła w towarzystwie I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej lPartii Robotniczej Jerzego Zasady i sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Bogdana Waligórskiego oraz konsuia generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu, ministra pełnomocnego Nikołaja Gusjewa załogę Fabryki Silntków Oki"ętwych Zakładów Przemysłu Metal-owego "H. Cegielski". Charkowska del<:gacja zwiedziła -także muzeTIm zakładowe. Równie serdecznie przyjmGwano delegację w Poznańskich Zakładach Farmaceutycznych ,,'Polfa". Podczas spotkania z aktywem społeczno-politycznym mówiono o życiu organizacji partyjnych i aktywności załogi w realizacji aktualnych zadań. Rozpoczęła się giełda samochodowych części zamiennych zorganizowana przez Porozumie.nie Terenowo-Branżowe Transportu Samochodowego przy ul. Towarowej 45. Zamknięcie XVIII wystawy prac uczniów rzemiosła wielkopolskiego w Izbie Rzemieślniczej. Eksponaty były przedmiotem kiermaszu.

I 0.s ' o 1-) , . .

Ekipy Zarządu Dróg i Mostów ułożyły 12 metrów bieżących gumowych krawężników w chodniku przy ul. -Czerwonej Armii, na wysokości domóWhandlowych "Centrum". Odtąd badać się będzie trwałość krawężników i ich odporność .na wpływy atmosferyczne i działania mechaniczne. Według pomysłu mgra inż. Aieksandra Szmyta, doc. dra Berna'rda Rzeczyńskiego i mgra Romualda Maciejowskiego proto.typy wyvrodukowała Spółdzielnia pracy "Plastgum".

....

__'_:f.":

:.:::::-- - .

'>"' :"" ..

,.,.,'

1 ... 1 1 o,: ..:: .'y ," :nil

....

Archiwaine zdjęcie starej gazowni wykonane przez Kazimierza Przychodzkiego

Trwająca o.d września 1973 r. rozbiórka starej gazowni przy Grobli doszła do największego i najtrudniejszego dO demontażu o.biektu: bloku piecowni o konstrukcji żelbetowej. Brygady Oddziału Robót Strzało.wych "Energopolu 2" w Siemianowicach dokonały zwalenia pierwszego fragmentu bloku piecowni. Jubileusz czterdziestoiecia pr.acy zawo.dowej o.bchodził inż. Władysław Napierała, przedtem dyrektor techniczny a aktualnie główny specjalista techniczny rozgłośni Po.lskiego Radia i Telewizji w Poznaniu.

.' ,?'-"

';""xvi(.

.. '>.

". ,-S, V :r (

. f

-.

.

"Ił "

..'

....

W kawiarni Domu Kuitury Zakładów Przemysłu Metalowego. "H. Cegielski" otwarto wystawę malarstwa Dobrochny Switki.

16.11. IPlenarne ,posiedzenie Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego. Stronnictwa Ludowego. POświęco.ne intensyfikacji prodUJkcji rolnej. Uczestniczył w nim m. in. kiero.wnik Wydziału Ekonomiczno-Rolnego Naczelnego Komitetu Waldemar Michna. Obrady zagaił prezes Wojewódzkiego Komitetu Walenty Kołodziejczyk. Rozpoczęła "ię między.narodowa konferencja przedstawicieli organizacji studenckich wydziałów prawa uniwersytetów w Berlinie i Halle (Niemiecka Republika Demo.kratyczna), Koszycach, pradze i Bratysławie (Czecho.sło.wacja) i Poznaniu. W spotkaniu uczestniczyli delegaci Zarządu Fabrycznego Związku Socjalistycznej Młodzieży polskiej Fabryki LOko.motyw i Wagonów Za'kładów Przemysłu Metalo.wego "H. Cegieiski" oraz delegacja z Halle.

.-..W . ..1 "'

W salonie Towarzystwa Miłośników Miasta poznania otwarto wystawę malarstwa Kazimiery Roman.

;; \..

.,.

. , ,:ir

.. te m

.:: 0." :-_ .

. . . - .. .... .. t .. : ":_ : .:., '_0 :P'":" ." -, - .-'" =' .' ):' : .... ... ::. :'

Otwarcie nowego. obiektu handlowo-usługowego przy ul. Szamarzewskiego 17, wybudowanego przez Spółdzielnie Rzemieślnicze ,,1Elektrotechniczna" i "Budowiana". W budynku znalazły po.mlesz

Wydarzenia w Poznaniu (16 -18.11.)

czenia biura, a ponadto sklep z wyrobami elektrotechnicznymi. Zakończenie międ.zynarodowej konferencji naukowej towarzyszącej Międzynarodowemu Salonowi Techniki Biurowej "Interbiuro" na temat "postęp i wdrażanie innowacji organizacyjno-technicznych w pracy biurowej i administracji". 17.11. W pałacu Kultury otwarto wystawę "Rumunia kraj turystyki". podczas otwarcia przemawiali wiceprezydent Poznania Zbigniew Kmieciak i ambasador Rumunii w Wa-rszawie Jon Kozma.

Rozstrzygnięto konkurs na plakat Międzynarodowych 'l'argów poznańskich w 1979 r' I nagrodę przyznano Włodzimierzowi Schmidtowi; II nagrodę - Tadeuszowi PIskOTskiemu, a III Teresie Opuchlik-Łukaszewicz i Bogusławowi Łukaszewiczowi (Gdańsk). Sądowi konkursowemu przewodniczył Franciszek Burkiewicz.

Kolokwium naukowe pt. "Bibliotekarstwo polskie w okresie międzywojennym" organizowane przez Biliotekę Główną Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Bibliotekę Narodową w WaTszawie Stowarzyszenie Bibliotekarzy Poiskich. Otwarto wystawę pt. "Odrodzenie Państwa Polskiego". W auli Uniwersytetu .im. Adama Mickiewicza odbył się koncert symfoniczny or'kiestry Filharmonii poznańskiej pOd gościnną dyrekcją Ludovita Rajtera (Czechosłowacja).

Jubileusz czterdziestolecia pracy artystycznej Aibina Fechnex,a w Operze Poznańskiej. Jubilat śpiewał partię Stolnika w operze Moniuszki Straszny dwór. Przedstawienie poprowadził Mieczysław Dondajewski.

. . '"' 1',.,

.. "w.:

18.11. Z okazji ćwierćwiecza działalności Stowarzyszenia Włókienników polskich, w Domu Technika odbyło się spotkanie, w czasie którego wyróżniającym siEi członkom Stowarzyszenia wręczono odznaczenia regionalne i organizacyjne. Historię działainości przypomniał w swoim wystąpieniu prezes poznańskiego oddziału Stowarzyszenia inż. Antoni Pilaczyński.

-

Zamknięcie Międzynarodowych Salonów Techniki Biurowej "Interbiuro" i Aparatury KontToino-Pomiarowej i Automatyki "Mezura". W Domu Kultury Milicji Obywatelskiej odbył się koncert zorganizowany z okazji siedemdziesięciolecia POznańskich Zakładó\v Obuwia "Domena". W koncercie uczestniczyli również przedstawicieie władz politycznych i administracyjnych Poznania i województwa poznańskiego oraz Zjednoczenia przemysłu Skórzanego. W czasie oficjalnej części koncertu zasłużeni pracownicy zakładów Stanisław Sobalski i Jerzy Bartkowiak udekorowani zostali Krzyżami Kawaierskimi Orderu Odrodzenia Polski. W Teatrze Polskim odbyła się premiera dramatu Juliusza Słowackiego

:. .

:" ...

''t";'

..t' ł

'..

.. J.'<'/ . , /f rJJ.,;fl.... ,<

,,

.\,..,','.

';""tt .

';,.

. ...

':.:..: i .

.c,

....

Od lewej: Zdzisław Krauze gon) i Bogusław Czarnul dian)

(Grze(Kor

Kordian w inscenizacji i reżyseril ROmana iKordzińskiego. Scenografię projektował Henryk Regimowicz; muzyke

skomponował Ryszard Gardo. W !premierowej obsadzie grali: Szatani: Janusz Grenda (I), Maciej Ferlak (II), Piotr Wypart (III), Jarosław Piiarski (IV), Bogusław Czarnul (Kordian), Zdzisław Krauze (Grzegorz), Irena Grzonka (Laura), Cecylia Putro (Violetta), Janusz Gr.;ber (papież-Car), Sidonia Błasi6.ska, Krystyna Feldman, Józef Jachowicz, Helena Krauze, Stanisław Owoc, Ma"ria Skowrońska, Danuta Wiłowicz, Zdzisław Zachariasz (Lud), Bronisława Frejtażanka (Matka PO'łka), Aieksander Błaszyk (Prezes), Włodzimierz Kłopoc:ki (Wielki Książę).

Deiegacja Związku Dziennikarzy PO'łudniowomorawskich opuściła Poznań.

>ł;.:

.'\>.

'- ,'4

I, j ., '. .;#' .<:',, 11'- a F ;;O;.. ... ;ił '--- ...... . . ..:ł.'L. .

r;__ f I....., 1I':!ł'-' ")

'\<1'"

Fragmenty wystawy

W Osiedlowym Domu Kultury "Na Skarpie" otwarto wystawę kanarków i ptaków egzotycznych. W salonie Poznańskiego Towarzyst..:ła Fotograficznego otwarto wystawę pol<onkursową XIII Biennale Fotografii Przyrodniczej Krajów Socjalistycznych (cz. 1). Jed,l1JOcześnie wręczono nagrody.

iIii

W salonie Empi-ku otwarto wystawę malarstwa Wandy Przelaskowskiej-Skrobackiej pn. "Kwiaty". 19.11. Inauguracja II Ogólnopolskiego Konkursu Wiolonczelistów im. DezydeI'lusza Danczowskiego i II OgólnO'polskiegO' KO'nkursu Kontrabasistów im. Adama B. Ciechańskiego. Na konkursy zgłO'siło się trzydziestu siedmiu młodych muzyków. pierwszy wystąpił w sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych przy ul. SOlnej kontrabasista z Bydgoszczy Mirosław Czerniawski. Popisy oceniało czternastoosobowe jury [pOd przewO'dnictwem doc. Jadwigi Kaliszewskiej.

Przedstawiciele organizatorów, i uczestników złO'żyli wiązanki na grobach patronów obydwu sów. W sali sportowo-widowiskowej "Arena" rozpoczęły się gościnne występy LeningradzkiegO' Music-Hallu pod kierownictwem Ilji Rachlina. WystawionO' widowisko "Bałtycki wiatr". Jesienny kiermasz drzewek i krzewów w hali Nr 7 Między.narodowych Targów poznańs'kich. W Domu Kultury "Jagiellonka" odbył się kiermasz używanych książek, zabawek, odzieży i drobnych sprzętów. 20.11. W sali konferencyjnej iKO'mitetu WO'jewódzkiegO' Polskiej Zjednoczonej partii Robotniczej odbyła się narada ekonom[czna przedstawicieli przedsiębiorstw produkujących wyroby na rynek wewnętrzny i na eksportjurorów :kwiatów konkuremu.. !1"1'1 "I!!!'P"! ;... M f;!'. " w ., " I 'fe fI"'" B.

łt. -.,j1iIiill,

W Instytucie Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych rozpoczęła się czterodniO'wa kO'nferencja poświęcona realizacji postanowień specjalnej komisji, dO'tyczących rewizji treści ,podręczników do nauczania historii. W konferencji brali udział nauczyciele, naukowcy, autorzy podręczników z polski i z Republiki Federalnej Niemiec. iDelegacji pOlskiej przewO'dniczył wiceprezes Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Poiskiego doc. dr Waldemar MichO'wicz.

Roz:poczęła się budO'wa Wydziału Układów i Elementów Elektrycznych "Mera" przy ul. Bułgarskiej. Brygady poznańskiegO' Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego Nr 2 weszły na plac budowy. Kierownictwo 'budowy powierzono Stanisławowi Ratajcza.kowl. W Sali Białej Urzędu ,ilVIiejskiego odbyła się ogóinO'polska sesja popularnonaukO'wa na temat świeckO'ści życia publicznego w Polsce w latach 1918 - 1978. W sali Garnizonowego Klubu OficerskiegO' poznańscy inżynierO'wie i technicy zrzeszeni w Stowarzyszeniu Inżynierów Mechaników Polskich przedstawili szereg nowych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych maszyn i urządzeń do prO'dukcji żywnoścI. pierwsi pacjenci zostali przyjęci w nowej przychO'dni lekarskiej politechniki Poznańskiej w Domu studenckim przy

Wydarzenia w Poznaniu (20 - 22.11.)ul. zamenhofa 28. przychodnia składa się z czterech gabinetów stomatolo.gicznych; pięciu gabinetów lekarskich oraz gabinetu zabiegowego i kardiolo.gicznego z praco.wnią elektrokardiograficzną. pierwsze spotkanie z laureatami nagrody ..Białego Bzu" w Sali Kominko.wej pałacu Kultury. Gospodarz imprezy - Klub Miłośnikow Teatru zaprosił kntoninę Kowtunow z Opery po.znańskiej, Wiesława Komasę z Teatru Nowego i Ewę Darulewslcą z Poznańskiego Teatru Lalki i Aktora. W Klubie "Mozaika" otwarto wystawę filatelistyczną "Histo.ria oręża po.iskiego na znaczkach", "Piękno miast polskich" oraz numizmatyczną "Pierwsze banknoty Odrodzonej Poiski" . 21.11. W Bibliotece Głównej Umwersytetu im.

Adama Mickiewicza odbyło się spotkanie przedstawicieli poznańSkiego środowiska nauko.wego z dyrektorem Biblioteki Nauk Przyro.dniczych Akademii Nauk Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich Aieksandrem zacharowem.

Radziecki naukowiec przekazał poznańskiemu oddziałowi poiskiej Akademii Nauk książki, które prezentowane były w Poznaniu na wystawie poświęconej adzieckiej książce z dziedziny nauk przyrodniczych. Wygłosił także odczyt na temat współczesnych zadań informacyjno-bibliotecznych w dziedzinie nauk przyrodniczych. W Klubie im. Włodzimierza Pietrzaka (Kramarska 2) o.dbyła się uroczysta sesja poświęcona 60 rocznicy wybuchu powstania Wielko.polskiego 1918/1919. Rozstrzygnięcie konkursu na najgrzeczniejszego taksówkarza pOd hasłem "Zawsze do. usług". Zwyciężył Mieczysław przybylski (taksówka nr 316) z POznania. 12.11. Czło.nkowie poznańskiego oddziału polskiej Akademii Nauk spotkali się w Pa7 łacu Działyńskich na sesji Zgromadzenia Ogólnego. Obecni byli także przedstawicieie władz politycznych i administracyjnych, m. in. sekretarz Komitetu Wojewódzkiego. Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Józef Switaj oraz dyrektorzy placówek Pols.kiej Akademii Nauk z półno.cno-zachodniej c:zęści kraju. Tematem obrad było. IPrzetwarzanie, przesyłanie i użytkowanie energii. Referat na ten temat wygłosił pro.f. dr Edmund Tuliszka, dyrekto Instytutu Techniki Cieplnej i Silni!ków Spalinowych Politechniki Poznańskiej. Odbyło się - wspólne z prezydium zarządu Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk - zebranie ogólne członków poznańsJ!:1ego. oddziału POls'kiej

Akademii Nauk. Podczas spotkania, w którym uczestniczył m. in. sekretarz Komitetu Wojewódzkiego polskiej Zjednoczonej partii Robot,niczej Józef Switaj, ,prezes Oddziału prof. dr hab. Gerard Labuda poinfo.rmował o przygotowanej ekspertyzie na temat stanu i perspektyw ro.zwo.ju nauki w Wielkopolsce. Przyjęto też założenia programowe, dOtyczące adalptacji Domu Nauki przy ul. Mielżyńskiego. Z dużym zainteresowaniem zebanych spotkała się złożo.na przez prezesa zarządu Poznańskiego Towarzystwa przyjaciół Nauk pro f. dra hab. Zdzisława Kaczmarczyka informacja Q przygoto.waniach do jubileuszu 125-lecia Towarzystwa. W czasie posiedzenia wręczono odznaczenia państwowe i medale. Krzyż Kawaierski Orderu Odro.dzenia Polski otrzymał emerytowany pracownik Zakładu Archeologii Wielko.poiski Poiskiej Akademii Nauk Stanisław Łuczak.

,,"I 11:

-,I ,..,

..::.

_.':":<.0:,<1..

. t_

W siedzibie Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego odbyto się spotkanie z okazji czterdziestoiecia pracy twórczej lPisarza i prezesa zarządu Towarzystwa Eugeniusza paukszty. W spotkaniu uczestniczyli sekretarz Komitetu Wojewódzkiego polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Maria Rynkiewicz i prezydent Poznania Władysław Sleboda oraz przedstawiciele środo.wisk twórczych i kultutalnych wo.jewództwa poznańskiego. Maria Rynkiewicz, składając Jubilatowi serdeczne gratuiacje, przekazała list od I sekretarza iKomitetu wojewÓdzkiego Jerzego Zasady. Przewodniczący Wo.jewódzkiego Komitetu Frontu Jedno.ści Narodu Franciszek Szczerbal udekoro.wał Euge'niusza Pauksztę. Odznaką Zasłużonego Działacza Fro.ntu Jedności Na,rodu.

Inauguracja III Poznańskich Dni Jakości. przybyli pTZedstawiciele licznych zakładów pracy, organizacji społecznych i władz politycznych z kierownikiem Wydziału Przemysłu i Handlu Komitetu Wojewódzkiego poiskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Leonem Orlik.owsk1m.

Rferat wygłosił Eugeniusz Skotnicki.

Początek dostawy partii dziewięciu wagonów tramwajowych 105N dla Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa K.omunikacyjnego.

.,"" t:-:

-, ..:&:<.i"'o;>. .'" I

.C

23.11. Rada Państwa nadała Zakład.om Metalurgicznym "Pomet" OTder Sztandaru Pracy ! kiasy. Jego przekazanie nastąpił.o podczas spotkania z załogą Zakładów w jednej z hal produkcyjnych.

.::.,...;.,.'-.iPi>

'!'

FI ....,.

;;r .. .. f...'" -l: ;1x.O:i..:

.....ł.....

Moment prezentacji sztandaru po dekoracji Orderem Sztandaru Pracy I kl.

Obecni byli przedstawiciele władz partyjnych z I sekretarzem K.omitetu Wojewódzkiego p.olskiej ZjednOCZO'Ilej par

tli Robotniczej Jerzym Zasadą, wojewoda poznański Stanisław Cozaś oraz minister przemysłu maszyn ciężkich i rolniczych Franciszek Adamkiewicz. Osobiste słowa uznania i gratulacje z okazji zaszczytnego wyróżnienia od I sekretarza Komitetu Centrainego Edwarda Gierka przekazał załodze Jerzy Zasada. Dekorując orderem sztandar Zakładów podkreślił, że "pometowcy" swoją postawą i rzetelną robotą w pełni nań zasłużyli. Licznej gru,pie pracownikow wręczone zostały .odznaczenia państwowe oraz .odznaki regionalne i resortowe. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski udekorowano Ireneusza Sobczaka, a Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia polski: Kazimierza Banaszaka, Alfonsa Bergandeg.o, Teodora Duksa, Szczepana Hoffmanna, Andrzeja Kolbertowicza i Bronisława Kucharskiego.

;'ł<""'v'

.,".,, "-",:W .:ft.

.tI ... .

\\,

i o' ""\ ';f"" ik.:f

: :: ..

I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Poiskiej Zjednoczonej Partii RObotniczej Jerzy Zasada przekazuje załodze Zakładów Metalurgicznych "Pomet" gratulacje od I sekretarza Komitetu Centrainego Edwarda Gierka

W Wojewódzk,im Zakładzie Weterynarii odbyło się spotkanie przodujących pracowników służby weterynaryjnej województwa poznańskiego, w którym uczestniczył m. in. wicewojew.oda poznański Bolesław Stachowiak. Najbardziej zasłużonych pracowników służby weterynaryjnej udekorowano odznaczeniami państw.owymi, odznakami resortowymi i honorowymi "Za zasługi w rozwoju województwa P.oznańskiego".

Wydarzenia w Poznaniu (23 - 24.11.)

W Izbie Rzemieślniczej, w ręce komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej WOjsk Pancernych płk. Władysława Łukaszyka - poseł Edward Sieradzki w imieniu poznańskiego rzemiosła przekazal obraz przedstawiający patrona Szkoły Stefana Czarnieckiego. Obraz wykonał rzemieśLnik-artysta Franciszek Fellman. Narada krajowa StronI!ictwa Demokratycznego poświęcona probiematyce dalszego rozwoju rzemiosła artystycznego. Wzięli w niej udział członkowie władz Stronnictwa Demokratycznego, przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Sztuki, Centralnego Związku Rzemiosła, Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego. program rozwoju rzemiosła artystycznego przedstawił wiceprezes Cen tralnego Związku Rzemiosła Stefan RynQwiecki. W Izbie Rzemieślniczej zorganizowano wystawę prac 'rzemiosła artystycznego. Szkło i ceramikę artystyczną przedstawiał Krajowy Ośrodek Rzemiosł Artystycznych, a rzemieślnicy-artyści z Poznania przygotowali wystawę obrazującą rzemiosło wielkopolskie w sześćdziesięcioleciu niepodległości państwa polskiego oraz wystawę obrazów Franciszka Feilmana.

walne zebranie Okręgu Wielkopolskiego Związku Polskich Artystów Fotografików. prezesem zarządu wybrany został Antoni Głodkiewicz. Rozstrzygnięto ogólnopolski konkurs piastyczny ogłoszony z okazji 60 rocznicy Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. Jury pod przewodnictwem prof. Leona Michalskiego (Warszawa) przyznało trzy drugie nagrody za malarstwo i tkaninę: Andrzejowi Okińczycowi, AndTZejowi Skotarczakowi i Stefanowi Popławskiemu; dwie drugie nagrody za grafikę zdobył Zbigniew Kaja; pierwszą nagrodę za formy rzeźbiarskie Józef Stasiński, a drugą Anna Krzymańska. Giełda wynalazków zorga'llizOWana przez 'Pcznańskie przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Nr 1. Zakupiono osiemnaście projektów. Inauguracja "Spotkań z obrazem" w Muzeum Narodowym. przemy,sław Michałowski przedstawił obraz Bacciarellego Portret koronacyjny StaniSlawa Augusta Poniatowskiegomil

24.11. Plenarne posiedzenie Krajowej Komisji Weteranów Powsta.nia WielkolPOlskiego 1918/.1919, inaugarujące obchody 60 rocznicy wybachu Powstania. W godzinach rannych z członkami Krajowej Komisji Weteranów spotkał się I sekretarz Komitetu WOjewódzkiego Poiskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada. W spotkaniu uczestniczyli: sekr!'tarz Komitetu Wojewódzkiego Maria Rynkiewicz oraz prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Marian Jakubowicz. Plenarne posiedzenie .rajowej Komisji Weteranów odbyło się w Sali Białej U.rzędu Miejskiego. Uczestniczył w nim wiceprezydent m. Poznania - Andrzej Wituski. Program uroczystości referował prezes Marian Jakubowicz.

",;. ';}'4 .

. .J. :';'i , {f . .

:..;:. ."> "..'.. \.

,

I;,' , ':" ',er J\ ....1*.. ,. .,,'ł' .'. 'J

.. '"

..

,,\.

c">', ..: ;:" :..,.

".::f£i<>'"."

.. ...< <"'c \.. Uroczystoci na Cmentarzu Bohaterów

O godz. 13.00 na Cmentarz Bohaterów na wzgórzach Cytadeli przybyli przedstawiciele wojewódzkich władz politycznych i administracyjnych, orgarnizacji młodzieżowych i społecznych środowisk twórczych, reprezentanci Wojska polskiego oraz liczna grupa oficerów Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 z całego kraju. Odbyło się tam przeniesienie rochów poety-powstańca Romana Wllkanowicza - do kwatery grobów powstańczych. Sylwetkę Wi1kanawicza przypomniał sekretarz Komitetu WojewÓdzkiego Frontu Jedności Narodu Rudolf Zurek. Przy dźwiękach orkiestry wojskowej .i salw hOlIlOlrowyclh złożono trumnę w mogile, którą pokryły licwe wieńce i wiązanki kwiatów. W Pałacu Kultury odbyły się imprezy związane z dwudziestoleciem Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Młodych". Otwarta została wystawa, obrazująca dorobek Spółdzielni. Odbyło sIę sPQtkanie, podczas którego wyróżniającysię działacze spółdzielczy i pracownicy "Osiedla Młodych" otrzymali odznaczenia państwowe, resortowe i regionaine. Krzyżem Kawaierskim Orderu Odrodzenia Polski udekorowany został Ferdynand Komorowski, starszy mistrz Zakładu Budowlano-Remontowego W okolicznociowym ko.ncercie uczestniczyli przedstawicieie władz .partyjnych i administracyjnych: se,kretarz Komitetu WojewÓdzkiego Poiskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Maria Rynkiewicz, wicewojewoda poznański Zofia Dąbrowska, prezydent Poznania Władysław Sleboda; obecny był wiceprezes Centralnego Związku SpÓłdzieini Budownictwa Mieszkaniowego Stanisław Wożniak. Po wystąpieniu dyrektora spółdzielni Ryszarda Witkowskiego, sekretarz KomUetu Wojewc;>dzkiego, przewodnicząca Zarządu Wojewódz.kiego Towarzystwa przyjaźni Poisko-Radzieckiej Maria Rynkiewicz wręczyła Spółdzielni zbiorową Zło.tą Odznakę Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radmeckiej.

> .:.

.:\ j J , .1 ']' I<

:"., )<

Fragment wystawy z okazji jubileuszu dwudziestolecia Spółdzielni

W Sali Białej Urzędu Miejskiego w Poznaniu odbyło się spotkanie przedstawicieli władz partyjnych I administracyjnych Poznania i województwa poznańskiego z kierownictwem Rewii Leningradzkiej. Prezydent Poznania Władysław Sleboda w serdecznych słowach powitał ieningradzkich artystów. a sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Poiskiej Zjednoczonej partii Robotniczej Maria Rynkiewicz p'rzekazała wyrazy wysokiego uznania. Tematem spotkania, w którym wzięła udział takźe wicekonsul ZwiąZku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Anastazja Dworecka były "ówndeż sprawy dalszej współpracy między poznaniem i Leningradem. W Akademii wyChowanJla Fizycznegorozpoczęła się III konferencja naukowa na temat humanistycznych [podstaw .kultury fizycznej. Zagadnienia integracji językowej mieszkańców 'Polski północno-zachodniej były tematem konferencji naukowej, zorganizowanej w Pałacu Działyńskich przez Komisję Językoznawczą Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Omówiono m. in. procesy na przykładzie kilku wsi w województwach: gorzowskim, pilskim, poz'nańskim, słupskim, s.zczecińskim i zielonogórskim; sCharakteryzowano mowę mJieszkańc6w Szczecina oraz węzłowe problemy badań integracji językowej. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert symfo.niczny o.rkiestry Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Antoniego Wita. Solistką 'była skrzypaczka Tatiana GrindienJro (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich). W .Muzeum Archeologiczny,m otwarto wystawę maiarstwa Stanisława Hisań,skiego.

Zakończyła się - połączona !L I ogólnopolską giełdą pomysłów racjo.nalizatorskich - IV konferencja środowis]wwa "Informatyka w rozwoju gospOdarlki Wielkopolski" .

Odbyło. się walne zebranie członków Okręgu Wielkopolskiego Związku polskich Artystów Fotografików. Dokonano wyboru nowych władz. Prezesem zarządu został Antoni Głodkiewicz, wiceprezesem Wojciech Guzikowski, a sekretarzem Janusz Korpal. W wieku siedemdziesięciu siedmiu lat zmaTł dr med. Józef Granatowicz, b. dyrektor ,Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei (1947 - 1966), o.rdynator oddziału chirurgicznego (od 1 XI 1946 r.), organizator placówek słuźby zdrowia, przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Społecznego Komitetu Zwalczania palenia Tytoniu, udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia polski.

/", $

..

. .: ...

.. ::t"

(f

Wydarzenia w Poznaniu (25.11.)

25.11. W Pałacu Działyńskich rozpoczęła się dwudniowa ogólnopolska konferencja na temat dorobku wydawniczego w dziedzinie kTajoznawstwa. Premiera wieczoru baietowego w Operze Poznańskiej przygotowana muzycznie przez Witolda Krzemieńskiego. Sce

........:;r.-.

4'

.

.. '. ...., "ji.

.-....

.,

. ,:......

,t'

Juliusz Stańda i Małgorzata Połyńczuk w Walcu cis-mOll op. 64 nr 2 Fryderyka Chopina

nografię projektowal Władysław Wigura: Sylfidy do muzyki Fryderyka Chopina w układzie choreograficznym Michała Fokina (opracowanie Rusłana Curujewa). Przy fortepianie Zdzisław Swierzyński. W premierowej obsadzie tańczyli: Nokturn As-dur op. 32, nr 2 (opracowanie orkiestrowe Andrzeja Koszew

'-:<:.

. ;.. ti.

.-;"1

,.

. ,:

...

. ..

..:;t.r..J

1l.

fJ :

;:S;

Kornelia Matecka (klęczy) i Olga Kozimala w Trenach Gustawa Mahlera

skiego) Małgorzata Połyńczuk, Aieksandra Kozimala, Kornelia Matecka, Juliusz Stańda, Walc G€s-dur op. 70, nr 1 (opracowanie orkiestrowe Andrzeja Koszewskiego) - Kornelia Matecka; Mazurek op. 33 nr 2 (opracowanie orkiestrowe Zdzisława Szostaka) - Małgorzata połyńczuk; Mazurek op. 67, nr 3 (opracowanie orkiestrowe Zdzisława Szostaka) _ Juliusz Stańda; Preludium A-dur (opracowanie orkiestrowe Andrzeja Koszewskiego) Aieksandra Kozimaia; Walc cis-mol op. 64, nr 2 (opracowanie orkiestrowe Andrzeja Koszewskiego) - Małgorzata Połyńczuk i Juliusz Stańda; Walc Es-dur op. 18 (opracowanie m-kiestrowe Zdzislawa Szostaka) - Małgorzata POłyń,czuk, Juliusz Stańda. Aieksandra Kozimala, Kornelia Matecka, Maria Czyżak, Mariola Dłużnie\V>;ka, Danuta Fajfer, Barbara Gołaska, Hanna Grajeta, Małgorzata Grabus, Grażyna Kobzda,

,.:-.:I8i: .A... .'1{' ,:..

. '". . :. "" ... ..

....,

*->-:

.:::iiłf,

...;"'.... . . .. ,.-",>

..

...jA>.

.' ' ,\: ..... .

.f "::"Y::;i...,.. -_..:t ,.

-.

Barbara

Gołaska tańczy Maurice Ravela

Bolero

Maria Konieczna, Urszula Komirska, Elżbieta K'rasnowska, Danuta Łodyga, Blandyna Makowiecka, Wieslawa Malicka, Barbara Matuszyńska, Jadwiga Miiczyńska, Beata MUon, Elżbieta Nowaczyk, Bogumiła Paciorek, Małgorzata Platkowska, Barbara Smiełowska, Bożena Tomiak. Treny (Kindertotenlieder) Gustava Mahlera w choreografii Jerzego Maka'rowskiego. W premierowej obsadzie tańczyli: Kornelia Matecka, Oiga Kozimaia, Wiesław Kościeiski, Rusłan curUjew, Edmund Koprucki, Maria 'Czyża\1/:, Mariola Dłużniewska, Małgorzata Gra

bUs, Urszuia Komirska, ElżJ)ieta iKrasnowska. Barbara Smiełowska. Spiewała Ewa Werka (mezzosopran). Bolero Maurice Raveia w choreografii Sandora Totha (Węgry). W ,premierowej obsadzie tańczyli: Barbara Gołaska, Eleonora Dondajewska, Marioia Dłużniewska, Grażyną Kobzda, Maria Konieczna, Urszula Komirska, Danuta Łodyga, Blandyna Makowiecka, Beata MUon, Ryszard Dłużewicz, Andrzej Górny, Jerzy Jasiński, Janusz KOłodziejczak oraz uczniowie Państwowej Szkoły Baletowej.

W salonie Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania otwarto wystawę grafiki Wojciecha Deresińskiego.

W Osiedlowym Domu Kultury "Na Skarpie" otwarto wystawę plakiet i małych form rzeżbiarskich Adama Jezierzańskiego. W Klubie kulturalno-oświatowym !pracowników łączności przy ul. Czerwonej Armii otwarto wystawę prac piastycznych seniorów. 26.11. Uroczysta przysięga wojskowa słuchaczy I roku Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego.

przybyH rodzice i przyjacieie podchorążych oraz zaproszeni goście, a wśród nich przewodniczący Rady Wojewódzkiej Federacji Socjalistyc.znych Związków Młodzieży PolSkiej Tadeusz Kuraś i przedstawicieie władz miejskich. Rotę przysięgi odczytał komendant Szkoły płk. Władysław Łukaszyk. Uroczystość zakończyła defilada. przysięgi wojskowe złożyli także słuchacze I roku studiów Wyższej Szkoły Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich im. Mariana Buczka. Galowym koncertem laureatów w sali Zespolu Szkół Muzycznych przy ul. Solnej zakończyły się ogóinopolskie konkursy młodych instrumentalistów; wioionczelowy im. Dezyderiusza Danczowskiego i kontrabasowy im. Adama B. Ciechańskiego. W imprezach wzięło udział dwudziestu siedmiu wiolonczelistów i dziesięciu kontrabasistów, którzy nie przekroczyli trzydziestego roku życia. Jury ,pod przewodnictwem doc. Jadwigi Kaliszewskiej przyznało główną nagrodę Ministra Kultury i Sztuki - w konkursie wiolonczelistów Wandzie Głowackiej (Warszawa). Drugą nagrodę zdobyła Bożena Sławińska-Rychert (Warszawa), a równorzędne trzecie - Zdzisław Łapińskd (Kraków) i Lidia A. Grzanka (Wrocław). Wśród kontrabasistów Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki zdobył bydgoszczanin Marian Nowakowski, drugiej .nagrody nie przyznano; trzecie - otrzymali ex aequo: Leszek Kasprzak (Wrocław), Mirosław Czerniawski {Bydgoszcz) d Krzysztof Mróz (Kraków). Początek akcji "Historia - to dzieje naszych rodzin" zorganizowanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Edwarda Raczyńskiego i redakcję popołudniówki "Express Poznański". Pamiątki rodzinne związane z Powstaniem Wielkopolskim przyj.mowali kierownik działu zbiorów specjalnych, wicedyrektor Biblioteki Kazimierz Ewicz, a oceniali prof. dr hab. Antoni Czubiński i przewodniczący Komisji Weteranów Powstania Wieikopolskiego 1918/1919 Bernard Łuczewski. ,1 111111 ""'11 "1ł1l1".H łrv:ifł; { WIJ

27.11. W Uniwersytecje im. Adama Mickiewicza podpisano !porozumienie o współpracy między władzami Uniwersytetu i Zjednoczeniem państwowych przedsiębiorstw Gospodarki Roinej. Zespół Badawczy Dziejów Kultury w Wielkopolsce przy Uniwersytecie im.

Adama Mickiewicza i Wielkopolskim Towarzystwie Kulturalnym oraz wOjewódzkich towarzystwach kultury w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile zorganizował w Bibliotece Głównej Uniwersytetu im.

Adama Mickiewicza sesję naukową na temat "Dokumentacja życia kulturalnego w środowisku". W Sali Białej Urzędu Miejskiego odbył się recital fortepianowy Tatiany Franovej (Czechosłowacja). Na scenie Propozycji "Próby" w Teatrze Polskim odbyła się premiera w3

Wydarzenia w Poznaniu (27 - 29.11.)

dowiska Rozmowy Z katem na podstawie książki Kazimierza Moczarskiego pod tym samym tytułem. Reżyserował Janusz Greber; scenografię projektowała Katarzyna Kępińs1l:a. Grali Aleksander Błas.zyk, Janusz Greber, Włodzimierz Kłopocki Li Maciej FeTlak.

Otrzęsiny aktorskie tzw. "wpoznańczanie się" w salach pałacu Kultury. otrzęsinom poddali się: aktorzy Teatru iPolskiego Bogusław Czarnul i Jarosław pilarski i Nowego - Michał Kula. Ostatni gościnny !Występ <Leningradzkiego Music-hallu w sali sportowo-widowiskowej "Arena" pod kierowlnictwem I1ji Rachlina.

.- 'I I ; :::L, ':j:: ::.. ::;; : ::,I:: ::I::: :; : :: lU j-- - '" '" . ....."';i:::::: : r I"-._I..ó!. 1It.-.--:-:' -

,..

28.H. Sesja Wojewódzkiej Rady Narodowej poświęcona ocenie realizacji zadań budownictwa mieszkaniowego 'bieżącej pięciolatki w Poznańskiem. prowadził ją !przewodniczący wojewódzkiej Rady Narodowej, I sekretarz Komitetu WojewÓdzkiego Polskiej ZjednOczonej Partii RObotniczej - Jerzy Zasada. Wprowadzenie do dyskusji stanowiła informacja wicewojewody poznańskiego Ryszarda Cmielewskiego. Radni podjęli uchwałę o zadaniach ,budownictwa mieszkaniowego do końca Planu pięcioietniego 1976 - 1980. Zapoznano się nadto z informacją o realizacji programu .rozwoju służby zdrowia i opieki s,połecznej w Poznańskiem.

W Wyższej Szkole Wojsk Pancernych Im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu na uroczystym apelu nastąpiło symboliczne przekazanie władzy w uczelni na ten dzień w ręce podchorążych. Ofdcer dyżurny Szkoły, podchorąży Jerzy Madej, jego asysta i warta honorowa ubrani byli w historyczne mundury z czasów ,powstania Listopadowego. Jak każe tradycja, pod pomnikiem patrona uczelni delegacja podchorążych złożyła wiązanki kwiatów. podobna uroczystość odbyła się w wyższej Szkole Oficerskiej Służb KwatermJistrzowskich im. Mariana Buczka.

Przybyła delegacja związkowców Kenii z sekretarzem generalnym Juna Boylem. 29.11. Odbyła się uroczystość dekoracji Wyższej Szkoły Oficerskiej Służb Kwater

mistrzowskich im. Mariana Buczka Orderem .sztandaru Pracy 11 klasy. Na placu apelowym Szkoły stanęła kompania honorowa ze sztandarem oraz pododdziały słuchaczy. Raport odebrał d przegiądu pododdziałów dokonał przybyły na uroczystość wiceminister obrony narodowej. Główny KwatermOstrz Wojska Polskiego, generał broni Mieczysław Obiedzińs1l:1. Obecni byli I se.kretarz Komitetu Wojewódzkiego polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada i prezydent Poznania Władysław Sleboda; generalicja, weterani powstania Wielkopolskiego 1918/1919, młodzież. PO odczytaniu uchwały Rady Państwa Mieczysław Obiedziński dokonał uroczystego aktu dekoracji sztandaru uczelni Orderem Sztandaru Pracy II kiasy. Komendant Szkoły płk. Piotr przybyszewski w przemówieniu stwierdził, iż przyznanie Szkole Orderu Sztandaru pracy jest wyrazem uznania najwyższych władz kraju za dydaktyczny i naukowo-badawczy do'robek. Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów. W sali konferencyjnej Komitetu WojewÓdzkiego poiskiej Zjednoczonej Partii RObotniczej odbyła się narada z udziałem kierowniczego aktywu handlowego województwa. Głównym tematem była realizacja uchwały Biura politycznego Komitetu Centralnego polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w sprawie podnoszenia na wyższy poziom jakości pracy handlu oraz rozwoju jego bazy materialnej. Obradom przewodniczył sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Bogdan walJigórsk1. Wziął udział kierownik sektora Wydziału przemysłu Lekkiego Handiu i Spożycia Komitetu Centrainego Marek Hołdakowski.

.,..

Na rondzie Kopernika uruchomiono eiektroniczne automaty do sprzedawania biletów tramwajowych i autobusowych firmy "Merona" (Republika Federalna Niemdec), otrzymane na półroczny okres ,próbny. Podobne' urządzenia uruchomiono póżniej przy pl. Wiosny Ludów (przed kawiarnią "Santos") i na rondzie ratajskim. Każdy z tych zestawów składa się z dwóch bliżniaczych skrzynek prz¥stosowanych do wydawania biletów za 50 gr i za 1 zł.

Elektroniczne urządzenie do sprzedaży biletów zastosowano w Poznaniu !po raz pierwszy w PO'lsce. Zakończenie dostawy partii dziewięciu wagonów tramwajowych 105N z Chorzowa dla Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego.

W Domu Kultury Zakładów Przemysłu Metalowego. "H. Cegielski" otwarto wystawę plastyka-amatora Józefa Tenety. W wieku siedemdziesięciu lat zmarł Aleksander Biadaszkiewicz, zasłużony działacz polskieg.o ruchu robotniczego, członek Komunistycznej Partii Polski, aktywista Organizacji Młodzieżowej Towarzystwa Uniwersytetów Robotniczych, w latach .okupacji hitlerowskiej działacz Polskiej Partii Robotniczej, udekorowany Krzyżem Kawaierskim Orderu Odrodzenia Polski.

30.11. Z udziałem działaczy Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia, w obecności sekretarza Komitetu Wojewódzkiego polskiej Zjednoczonej Partii RObotniczej B.ogdana Waligórskiego oraz sekretarza Krajowego Komitetu Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia Zdzisława Konarka odbyło się ,plenum WOjewódzkiego Komitetu NaTodowego Funduszu Ochrony Zdrowia. Omówiono dotychczasowe .osiągnięcia w gromadzeniu społecznych środków przeznaczonych na zdrowie, wytyczono pian na rok 1979. Na miejsce zmarłego Czesława Kończala nowym przewodniczącym Wojewódzkiego Komitetu Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia wybrany został Bolesław Szałek - przewodniczący WOjewódzkiej Rady Związków Zawodowych.

Odbył się walny zjazd okręgu Poznańskiego Stowarzyszenia kSięgarzy Polskich. W wyniku wyborów, nowym prezesem Zarządu Okręgu został wybrany Zenon NalipińSki, .kierownik działu księgarskiego Przedsiębiorstwa "Dom Książki". Wdowa P.o por. Andrzeju Piaseckim, inicja.torze słynnej ucieczki ORP "Orzeł" z TalLLna podczas II wojny światowej, darowała za pOśTednictwem marynisty Jerzego Per'tka 'banderę "OTła" do zbiorów Wielkopolskiego Muzeum WQjskowego. 1.12. Obradował Miejski Zjazd Delegatów Stronnictwa Demokratycznego. Uczestniczyli m. in. członek Prezydium Centralnego Komitetu Stronnictwa, minister łączności Edward Kowaiczyk oraz przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Zbigniew Kmieciak. Przewodniczącym Miejskiego Komitetu został ponownie Stanisław Antczak, a sekretarzem Zbigniew Sobczak.

Rozstrzygnięto VI Ogólnopolski Konkurs Mala'rski na Obraz im. Jana Spychalskiego. WJ)łynęło trzysta pięiesiąt Sześć prac. Jury pod przewodnictwem artysty-plast'ka Stfana G!erowskiego (Wa!"zawa) przyznało I nagrodę Piotrowi K;;.sprzak:::.wi ('.'larszawa) za obraz zatytułowany ,.,XXX"; jedną z dwóch nag:-Ód zdobYł Jerzy Piotrowicz (Poznań) za dzieło "Płomień". WśrÓd wyróżnionych są poznańscy artyści: Włodzimierz Duckowiak, autor obrazu "W przestrzeniach", Jerzy pohl i Bartłomiej Ku'rka.

Meblarska Spółdzielnia pracy otwarła giełdy usługowo-handlowe w Osiedlu Kopernika przy ul. Promienistej Nr 166 B i Osiediu Rusa Nr 61/1. 2.12. Tenisowe spotkanie pomiędzy Holendrem Tomem Okkerem i Wojciechem Fibakiem w sali sportowo-widowiskowej "Arena", DQchód z imprezy w całości został przeznaczony na fundusz budowy Cent'rum Zdrowia Dziecka w Warszawie.

W wytwórni mas bitumicznych przy ul. Syco\V>;kiej wyprodukowano pięćdziesięciotysięczną tonę lanego asfaltu. W sali Zespołu Szkół Muzycznych przy Solnej rozpoczęły się III Poznańskie Spotkania Jazzowe.

3.12. W sali Izby Rzemieśiniczej odbył się pokaz nowoczesnego strzyżenia i czesania dla mistrzów i czeladników zorganIzowany przez Cech Rzemiosl Różnych. Zespół Teatru Poiskiego pod kieownictwem Romana Kordzińskiego udał się w podróż aTtystyczną na Węgry.

-m

W salonie Polskiego Towarzystwa FOtograficznego ot'Narto drugą część ekpozycji konkursowej XIII Biennale FQtografii Przyrodniczej Krajów Socjalistycznych. 4.12. PQdczas posiedzenia kolegium dyrektorów Zakładów Energetycznych Okręgu Zachodniego. w którym uczestniczyli I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego polskiej Zjednoczonej partii Robotniczej Jerzy Zasada, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Bogdan Waligórski oraz minister energetyki i energii atGmcwej Andrzej Szozda, serdecznie podziękowano za pracę i działalność społezną dotychczasowemu dyr <ok torowi ilaczelnemu Zakładów - Lechosławov;i Gr'"'.Jszczyńskiemu. który powołany z{jał na stanowisko głównego inspektora gospodarki energetycznej. Dyrektorem n2czei::łym Z:łkładów został Tadeusz Wide!"3ki.

Wydarzenia w Poznaniu (4 - 5.12.)

W Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza roz;poczęła się trzydniowa sesja naukowa poświęcona stosunkom poiskO-niemieck;,m w niemieckojęzycznej literaturze XX wieku. Sesja połączona została z zakończeniem konkursu na prace studentów germanistyki w polsce. Na posiertzeniu zarządu oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy PolSkich wręczono dyplomy, medale i odznaczenia zawodowe. Dyplomy honorowe z odznaką za trzydzieści iat. pracy w dziennikarstwie przyznano Romanowi Czamańskiemu, BernHrdowi Góreckiemu i Annie Siekierskiej.

Rozpoczęła się ogólnopolska konferencja r:oświęcona terenowej poiityce społecznej. .Doświadczeniami dzieliło się ponad dwustu naukowców, działaczy samorządu społecznego, przedstawicieli administracji i przedsiębiorstw. Obradom przewodniczył wojewoda poznański Stanisław Cozaś. W Galerii Nowej przy ul. Dą'b.rowskiego 5 odbył się wieczór poetycki poświęcony poezji Wincentego Różańskiego. Początek kiermaszu płyt w księgarni "przyjażń" i salonie Księgarni Muzycznej im. Karoia Szymanowskiego. W sali widowiskowo-sportowej "Arena" wystąpił Charles AZnavour. 5.12. Wyróżniający się w p'racy zawodowej i działalności społecznej członkowie Związku .socjalistycznej Młodzieży Polskiej w .Zakładach Metalurgicznych "Pomet" spotkali się z działaczami organizacji młodzieżowych: Związku Walki Młod) ch, Związku Młodzieży Poiskiej, Związku Młodzieży Socjal1stycznej. Spotkanie było okazją do podsumowania sobotnio-niedzielnego czynu młodych pometowców r:odjętego dla uczczenia trzydziestej rocznicy zjednoczenia ruchu robotniczego. Meldunek o wynikach młodzieżowej pracy, której wartość przekracza półtora miliona złotych, odebrał przewOdniczący Rady Wojewódzkiej Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej Tadeusz Kuraś. Wręczono pięć członkowskich i czternaście kandydackich legitymacji Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W Międzyzakładowym Klubie Techniki i Racjonalizacji Budownictwa przy ul. Szkolnej 1 rozpoczęła się giełda projektów wynalazczych z zakresu budownictwa ogólnego i ,przemysłowego, instalacji sanitarnych itp. W Osiedlowym Domu Kultury .,Wierzbak" odbyło się spotkanie z okazji dwudziestoiecia działainości poznańskiej Spółdzieln Mieszkaniowej "Jeżyce". W spot

kaniu uczestniczył m. in. sekretarz Komitetu wojewódzkiego POlskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Waligórski. Dorobek spółdzielni i jej zamierzenia przedstawIł dyrektor witoid Pawłowski. Spółd7Jieinia otrzymała ldsty gratulacyjne od I sekretarza Komitetu WOjewódzkiego Jerzego Zasady i prezesa Zarządu Centrałnego Związku Spółdzielni Budownktwa Mieszkaniowego Stanisława Kukuryki. Spółdzielnia ude'korowana została Odznaką Honorową Miasta Poznania.

W Sali Odrodzenia Ratusza poznańskiego odbyła się uroczystość dekoracji dwudziestu dWU pa medaiami za długoletnie .pożycie małżeńskie. wręczenia medali dokonał wiceprezydent Poznania Zbigniew Kmieciak. Medale otrzymali: Wiktoria i Jan Ambrożakowie, Hełena i Mieczysław Błażejewscy, 'Teresa i Szczepan Danielczakowie, Joanna i Władysław Fiedlerowie, Wiktoria i Antoni Grześtkowiako,,",ie. Stanisława i M,ichał Kaczmarkowie, Marta i Wincenty Kania, Franciszka i Stanisław Kliksowie, Zuzanna i Jan Lesińscy, Joanna i Józef Majowie, prakseda i Józef Modrowscy, peiagia i Romuaid Różańscy, Zofia i Leon Stawniakowie, Łucja i Marian Sypniewscy, Jadwiga i Marian Tuliszkowie, Marianna i Franciszek Wieczorkowie, Marianna i Leon Waw'rowscy, Maria i Roman Wilandowie, Józefa i Józef Woźniakowie, Helena i Ludwik Zielazkowie. Wiktoria i Kazimierz Zmudowie.

W salonie Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania otwarto wyst'łwę pn.

"Poznań w tkaninie" przygotowaną przez Wieikopolską Spółdzieinię Pracy Rękodzieła Artystycznego. W Kiubie Spółdzięlczości pracy "Mozaika" otwarto ogólnokrajową wystawę rysunków dzieci do lat dwunastu, zgłoszonych ptzez ośrodki koionijne i kuituraino-oswiatowe spółdzielczości pracy na konkurs zorganizowany przez UNICEF z okazji Międzynarodowego Roku Dziecka.

W, auli Uniwerytetu im. Adama Mickiewicza odbył się recitai radzieckiego skrzypka Wiktora Pikajzena. Przy fortepianie towarzyszyła Tatiana Pikajzen. W "Arsenale" otwarto wystawę rysunków i szkiców architektonłcznych Aulisa Blomstedta (Finlandia).

6.12. DO Poznania, w towarzystwie wiceministra handlu wewnętrznego i usług Jadwigi ŁOkkaj, przybył wiceminister handiu Rumunii Nicolae BO'ł'doga. Zapoznał się on z działalnością handlu i gastronomii. W Bibliotece Głównej Uniwersytetu im.

Adama Mickiewicza otwarto wystawę książek i czasopism brytyjskich, ze zbiorów Biblioteki British CounciL W sali Wydziału Technologii 2ywności Akademii Roiniczej odbyła się konferencja naukowców i lekarzy poświęcona produkcji żywności dietetycznej. W auli Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej odbył się koncert kamera iny kompozytoJ'ów poznańskich: Jana Astriaba, Mirosława Bukowskiego, Waleriana Gniota, Andrzeja Koszewskiego, Aleksandra Szeligowskiego, Jana M. Wieczorka i Barbary Zakrzewskiej-NikipOrczyk. Wykonawcy: Ewa Werka (sopran), Hanna Bukowska (fortepian), Andrzej Tatall6ki (fortepian), Wojciech Maliński (skrzypce), Leon Szczepaniak (flet), JÓzef Jaroszewski (kontrabas), Zdzisław Nowak (saksofon), Marian Ranczewski (perkusja), grupa akordeonistów: Henryk Krzemiński, Stanisław Morawski, Waldemar Łuczewski, Janusz Stalmierski, Waldemar Ziemnicki i Chór Akademicki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza pod dyrekcją Stanisława KUiczyńskiego. Posiedzenie plenarne Zarządu Wojewódzkiego Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej poświęcone ocenie wyników trwającej kilka miesięcy kampanii rozmow z członkami Związku. przewodniczył T-deusz Kuraś Woni, rmpiku otwarto wystawę "Taft} An Sobkowskiej

14 Kronika miasta Poznania z. :;/79

..

W wieku pięćdziesięciu pięciu lat zmarł red. Mieczysław Tomaszewski, współpracownik "Głosu Wielkopolskiego", związany z tym dziennikiem Od 1945 r. Współorganizato.r pierwszych po wyzwoleniu Poznania masowych imprez sportowych. 7.12. Pod przewodnictwem Zbigniewa Kmieciaka obr.adował Wojewódzki Komitet Stronnictwa Demokratycznego. Obrady poświęcone były udziałowi Stronnictwa w rozwoju kultury w województwie. W Muzeum Historii Ruchu Robotniczego im. Marcina Kasprzaka otwarto wystawę rpn. "Droga do jedności", z okazji obchodów sześćdziesiątej rocznicy powstania Komunistycznej Partii Polski i trzydziestej rocznicy powstania Poiskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. otwarcia dokonał członek Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoezonej Partii RObotniczej Franciszek Nowak. W otwarciu wystawy uczestniczyli m. in.: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Maria Rynkiewicz, przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Marian Jakubowicz, wiceprezydent Poznania Andrzej Wituski, weterani ruchu robotniczego. W Domu Technika odbyła się narada zorganizowana wspóinle z poiską Izbą Handiu Zagranicznego na temat jakości produkcji eksportowej Uczestnicy spotkania zwiedzili wystawG pn. "Poznańskie dla eksportu". W Domu Kultury Z,.'rładów Przemysłu Gu JW .Sto nU ' zpo :ł si reg;n na g =1 Oferowane tTCL od P? ul. nlaltulaturę, z1-')J"'" gumo'WJ uQwy, stłuczkę -zklan tk--'., .111 - - "f dotychczas nie wykorzyótywanc. Urządzenia i materiały pochodziły z województw: bydgoskiego, kaliskiego, konińskiego, leszczyńskiego, pilskiego, poznańskiego, toruńskieg'J 1. włocławskiego.

Wydarzenia w Poznaniu (7 -10.12.)

Gościnny występ rumuńskiej śpiewaczki Aidy Abagieff w Operze Poznańskiej w partii Mimi w operze [Pucciniego Cyganeria.

Jury pod przewodnictwem Alojzego A.

Łuczaka przyznało medale Gaierii Nowej za rok 1!178: w dziedzinie plastyki Krystynie Piotrowskiej; w dziedzinie literatury - Andrzejowi Babińskiemu; w dziedzinie teatru - Tadeuszowi Drzewieckiemu; w dziedzinie muzyki - śpiewaczce Antoninie Kowtunow, pianistce Magdalenie Sołtysińskiej oraz pianiście Andrzejowi Tatarskiemu; w dziedzinie baietu - Krzysztofowi pastorowi; w dziedzinie dziennikarstwa - Waldemarowi Kosińskiemu; w dziedzinie animacji kulturainych - działaczce pro Sinfoniki Emilii Skalskiej.

8.12. Obradował XV Zjazd Delegatów Wojewódzkiego związku SpóŁdzielni Rolniczych "Samopomoc Chłopska", w którym uczestniczyli: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej partii (Robotniczej Czesław Gałgan, sekretarz Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Czesław Hudowic z, wicewojewoda poznański Bolesław Stachowiak, wiceprezes Zarządu Centralnego Związku SpóŁdzielni Roiniczych Józef Jańczak. W Pałacu Działyńskich rozpoczęła się konferencja naukowa na temat etnogenezy Słowian. i:" ''. ' ' t-' -,,",' ,.;Y)r4; . j ,Jjn,,r ł !iln... . i 1) [Fłł" I. . ,It fin '\! , r<, . .Ił" ro l 'M '=:." ;i'i' I!,..' )t in j[!:ii . . r .- ',..:. r.'! .' : t,', II' ' .,'.

ł -\..r.\.-':" - ' :e - ._..

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert symfoniczny orkiestry Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Stefana MarczYka. Solistką była Barbara Hesse-Bukowska.

Rozpoczęła się konfereneja pOświęcona tw6rczosci Lwa Tołstoja. W tym naukowym spotkaniu zorganizowanym w związku ze sto pięćdzIesiątą rocznicą urodzin pisarza przez Instytut Filoiogii Rosyjskiej , 'Słowiańskiej Uniwersytetu 1m.

Adama Mickiewicza uczestniczyli przed.

stawicieie kilku krajowych ośrodków (Poznań, Kraków, Szczecin, WaTszawa) oraz naukowcy z Charkowa i Odessy (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich). 9.12. Podpisano porozumienie między dyrekcjami przedsiębiorstw budowianych a rektorem Akademii Medycznej. Przedsiębiorstwa będą pomagały w remontach klinik, a kliniki wezmą pod opiekę zdrowotną załogi budowlane. Obecni byli sekretarze Komitetu Wojewódzkiego polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Józef Switaj i Bogdan Waligórski. Z okazji ,Dnia Odlewnika w Zakładach Metalurgicznych "pomet" odbyła się konferencja samorządu robotniczego, w której uczestniczył lotnik-kosmonauta płk. Zenon Jankowski.

Rozpoczęła się dostawa jedenastu wagonów tramwajowych 105N z Chorzowa dla wojewódzkiego przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. 10.12. W sali kina "Pancerniak" odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru kołu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację na Sołaczu.

,.

JfłffilW11l ':lfłłł,'nU.;

Druga niedzielna akcja Miejskiej Biblioteki PUblicznej im. Edwarda Raczyńskiego i "Expressu Poznańskiego" pod hasłem "Historia - to dzieje naszych rodzinna W Białej Sali Urzędu Miejskiego odbył się recitai fortepianowy Barbary Hesse-Bukowskiej. Listy Chopina czytał Andrzej Szczepkowski.

Gościnny występ rumuńskiej śpiewaczki Aidy Abagieff w Operze Poznańskiej w partii tytułoweJ opery Pucciniego Tosca.

Ognisko Towarzystwa ,Krzewienia Kultury Fizycznej Raszyn zorganizowało w klubie przy ul. Rynarzewskiej giełdę sprzętu sportowo-zimowego.. Z podróży artystycznej na Węgry powrócił zespół Teatru polskiego pod kierownictwem Romana Kordzińskiego. W Teatrze w Pecs wystawiono dwukrotnie Jarosława Abramowa-Newerly Dno nieba i dramat Słowackiego Kordian.

W wieku siedemdziesięciu jeden lat zmarł tragicznie prof. dr hab. med. Teodor Rafiński, kierownik I Kliniki Chorób Dzieci Akademii Medycznej, wybitny pediatra, członek wielu rad naukowych i towarzystw naukowych, udekorowany Krzyżem Kawalerskim orderu Odrodzenia Polskiw_

11.12. W Sali Wielkiej Pałacu Kultury odbył się uroczysty koncert, inaugurujący eliminacje do XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Radzieckiej w województwie poznańskim. Na estradzie wystąpili laureaci festiwali w ZielOnej Górze oraz zespoły Pałacu m. in. "Wielkopolska", "Arion" i "Skowronki". W czasie koncertu dyrekcji Pałacu Kultury wręczono Nagrodę Główną i dyplom Centralnego Zarządu Związku Radzieckich Towarzystw Przyjażni i Łączności Kulturalnej z Zagranicą przy Towarzystwie Przyjażni Radziec.ko-Poiskiej za wybitne osiągnięcia w upowszechnianiu kultury, a przede wszystkim muzyki i piosenki radzieckiej. W koncercie udział wzięli konsui generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w poznaniu, minister pełnomocny Nikołaj Gusjew, Helena Lebiadinska dyrektor Domu Radzieckiej Nauki i Kultury w Warszawie. przedstawiciele władz partyjnych i administracyjnych Poznania i województwa oraz Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjażni Polsko-Radzieckiej.

W Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej członkowie Sekretariatu z I sekretarzem Jerzym Zasadą udekorowali wysokimi odznaczeniaIni -państwowymi stu czternastu zasłużonych działaczy partyjnych z !Poznania i województwa. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia .polski odznaczona została Eugenia Jaśko - dyrektor Liceum Medycznego.

14*

Na .uroco:ystym posiedzeniu pienarnym, Zarząd Wojewódzki Związku Bojowników o Wolność i Demokrację uczcił zbliżającą się sześćdziesiątą rocznicę powt.

;'f " . .

..... .

.:.T:.:

t Mw__.. . ... lłu'nU Jł.. , . ,. .. ".":.: .. .... .i>f!'. ..

., .. AJ .. .ł. 'I

""o

'ł'!".:

..::t;".

.....

::": r.

Prezydium posiedzenia. Zagaja prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Marian Jakupowicz. Siedzą od lewej (na planie): przewodniczący Krajowej Komisji Weteranów Powstania wieikopolskiego 1918/1919 Bernard Łuczewski, sekretarz Komitetu WOjewódzkiego Poiskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Maria Rynkiewicz, członek Egzekutywy Komitetu woje'!\'ódzkiego Franciszek Nowak, zastępca przewodniczącego Krajowej Komisji Edmund Goćwiński, prezydent Poznania Władysław Sleboda

stania Wielkopolskiego 1918/1919. Posiedzenie zagaił prezes Zarządu Marian Jakubowicz witając przybyłych gości: sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjpdnoczonej Partii Robotniczej Marię Rynkiewicz, przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej Franciszka Nowaka, prezydenta Poznania Władysława Slebodę, przedstawicieli organizacji społecznych z przewodniczącym Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu Franciszkiem Szczerbalem oraz organizacji kombatanckich - Związku Inwalidów Wojennych i Związku Ociemniałych 2ołnierzy. Obecny był przewodniczący Krajowej Komisji Weteranów Powstania Wielkopolskiego 19181 11919 - Bernard Łuczewski. Referat pt.

"Powstanie WieikOpolskie niepodległościowym czynem ogólnonarodowym" wygłosi/ doc. dr Marian Olszewski.

Wydarzenia w Poznaniu (11 - 13.12.)

Księgarnia "Domu Książki" przy pl.

Wieikopolskim otrzymała imię Romana wiikanowicza. PO powitaniu gości przez dyrektora "Domu Książki" Alojzego Murawę - sylwetkę Romana wilkanowicza przedstawił Józef Ratajczak. prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Bojowników o Woiność i Demokrację Marian Jakubowicz przypomniał znaczenie powstania Wielkopoiskiego w walkach niepodiegłościowych narodu polskiego. OdslonięC'ia tablicy pamiątkowej, zaprojektowanej przez artystę-plastyka Barbarę Kamyszek-Gieburowską dokonał prezes KrajOwej Komisji Weteranów pOwstania Wielkopolskiego 1918/1919 Bernad Łuczewskił",It!f-".

;::

.\:.

.:\

....

.. ,

'.'iltJ ... .....

;

".l...

Moment odsłonięcia tablicy. Od lewej: Bernard Łuczewski, prezes Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego Eugeniusz paukszta, weteran Powstania Wielkopolskiego Tadeusz Budziszewski

W Politechnice poznańskiej odbyła się narada poswięcona realizacji programu współpracy pomiędzy uczelnią, a Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową "H. Cegielki u. W Empiku odbył się turniej o nagrodę "Wierzbowego Liścia". Recytowano wiersze o r ;bl -łniu Wielkopolskim 1918/1919. Naj J gło l publiczności i główną nal zdcJył" l vOna Lech z Młodzież'), omu uultury na Wildzie. GOŚciem --zoru u"ł aktor Teatru pols' Czarnul. W lo' (ul. browskiego 5) odb J i<. czór poetycki - prezentacja to...ci"go pieneru poezji". Wiersze tl;::ł..U.V - uczt: tników pleneru: MarU Big( ki. J-Juruś, Agaty Kmiecińskiej, Andrzeja Mendyka, Marka OlJarskiego, i Macieja Ryfy recytowali aktorzy Teatru Nowego - Michał Grudziński, Paweł

Hadyński i wojciech Standełło oraz poetka Agata Kmiecińska. W Księgarni im. Adama Mickiewicza rozpoczęła się sprzedaż przedświąteczna literatury połączona z dedykacjami autorskimi. 12.12. Obrady kOnferencji teoretyczno-ideologicznej poswi<;;:onej genezie i głównym etapem procesu zjednoczeniowego ruchu robotniczego w Wielkopolsce. Obradom przewodniczyła sekretarz Komitetu wojewódzkiego polskiej Zjednoczonej partii Robotniczej Maria Rynkiewicz. Udział wzięli działacze partYjni i organizacji młodzieżowych; obecni byli członkowie Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego z I sekretarzem Jerzym Zasadą.

Do Poznania przybyła deiegacja Frontu Narodowego Czechosłowacji: Josef vulinek i Milan Kostka. W Osiedlowym Domu Kultury "Orbita" spotkali się z działaczami samorządu mieszkańców; złożyli kwiaty pod Pomnikiem BOhaterów na Cytadeli, zwiedzili Muzeum Wyzwoienia Miasta oraz zabytki a;rchitektury, a także nOwe osiedla mieszkaniowe. Inauguracja Dni Muzyki Jana S. Bacha w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Odbył się recitai organowy Joachima Grubicha. W Kiubie wojsk Lotniczych pOdpisano !porozumienie o współpracy pomiędzy Dowództwem Wojsk Lotniczych i Wielkopolskim Towarzystwem Kuituralnym w zakresie działainości kuiturainej i hadań naukowych. porozumienie pcdpisaU zastępca szefa Zarządu Politycznego Wojsk Lotniczych płk. Jerzy Ciszewski i prezes Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturainego Eugeniusz Paukszta.

W Kiubie Wojsk Lotniczych przy ul.

Niezłomnych otwarto wystawę maiarstwa batalistycznego Bronisławy Wilimo'Wskiej (warszawa).

Odbył się finał Centralnej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy zorganizowanej przez Centrainy Związek Kółek Rolniczych. Zwycięzcą został Leszek Robak (Rzeszów).

W Ratuszu poznańskim otwarto wystawę "Kurkowe bractwa strzeieckiP w Wielkopolsce" .

Otwarcie wysta J malarstwa i grafik! amatorów z Jyvaskyia (Finlandia) w Domu Kultury Związku Socjalistycznej Młodzieży PolskiE na Osiedlu ,piastowskim. 13.12. Odbyło się wyjazdowe posiedzenie sekretariatu naukowego polskiej Akademii Nauk. Uczestniczyli w nim m. in.: prof. dr Jan Kaczmarek - sekretarz naukowy Polskiej Akademii Nauk, jego zastępcy, sekretarze wydziałów i oddziałów Akademii w Katovv,icach, KrakowiQ,

Łodzi i wrocławiu, członkowie prezydium poznańskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk oraz przedstawicieie władz politycznych i administracyjnych. W godzinach rannych grupa uczonych spotkała się z sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Poiskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Józefem Świtajem, wojewodą' Stanisławem Cozasiem i prezydentem Poznania Władysławem Śle bodą. W rozmowie, w której uczestniczyli prezes poznańskiego Oddziału prof. dr Gerard Labuda oraz sekretarz naukowy pro!.

dr Maciej Wewiórowski, omówiono działalność instytutów i zakładów naukowych Akademii znajdujących się w poznaniu oraz plany ich rozwoju. Po zwiedzeniu Instytutu Fizyki Molekuiarnej i Zakładu Aparatury RadiospektroskopOWej "Radiopan" odbyło się posiedzenie sekretariatu naukowego i prezydium poznańskiego oddziału POlskiej Akademii Nauk, na którym przedstawiono zadania poznańskich. placówek w 1979 r. i program rozwoju w latach 1979 - 1980. W gOdzinach popołudniowych w Pałacu Działyńskich odbyło się spotkanie, w którym wzięli także udział rektorzy poznańskich uczelni, dyrektorzy instytutów resortowych i placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk. Referat na temat stanu i perspektyw gospodarczych zasobami wodnymi Wielkopoiski wygłosił prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prof. dr Stefan Kozarski. Odbyło się plenarne posiedzenie Rady Wojewódzkiej Związku Kółek Rolniczych, z udziałem przewodniczących rad spółdzielni kółek roiniczych i dyrektorów tych przedsiębiorstw. Obradom przewodniczył wicewojewoda poznański BOlesław Stachowiak.

W małej auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza obradowała II Międzyuczelniana Konferencja Studentów Pracujących. Dni Muzyki Jana S. Bacha. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert Poznańskiej orkiestry Kameralnej pod dyrekcją Jerzego Salwarowskiego. Soliści: Bogumiła Gizbert-Studnicka (kiawesyn), Kazimierz Moszyński (flet), Zbigniew Słowik (skrzypce). Krajowy Ośrodek Rzemiosł Artystycznych wraz z poznańską IZbą Rzemieślniczą zorganizowały kolejny pokaz wyrobów wykonanych przez dwudziestu czterech artystów-rzemieślników, z różnych ośrOdków kraju. POkazano witraże, kryształy, wyroby kobaltowe i ceramiczne szkło lane. ' W Osiedlowym Domu KUltury "Jagiellonka" otwarto wystawę malarstwa

członka sekcji plastycznej Domu Kultury Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegoelski" Jót:efa Tenety.

14.12. W przeddzień rocznicy zjednoczenia polskiego ruchu robotniczego, członkowie Egzekutywy Komitetu Zakładowego Polskiej Zjednoczonej partii Robotniczej w Zakładach przemysłu Metaiowego "H.

Cegielski" złożyli wieńce i kwiaty pod obeliskiem ku czci pracowników Zakładów. Odbyło się spotkanie z aktywem robotniczym. w którym uczestniczył członek Sekretariatu Komitetu \Vojewódzkiego Franciszek Nowak. Krzyżami Kawalerskimi Orderu. Odrodzenia polski odznaczeni zostali: Bogdan Kaczmarek, Stanisław Krzyżaniak, Jan piechocki, Stanisław Sokołowski, Zygmunt Sznajder i Stefan Wichtowski. Na spotkaniu pokoień w Wielkopolskich Zakładach Teleelektronicznych "Telkom-Teletra" z udziałem I sekretarza Komitetu Dzielnicowego polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Grunwald Józefa Cichowlasa, aktywistom Związku Socjalistycznej Młodzieży polskiej wręczono ponad dwieście pięćdziesiąt kandydackich legitymacji pOiskiej Zjednoczonej Partii RObotniczej.

Rozstrzygnięcie konkursu pod hasłem ",Dwa pokolenia - jedna idea", ogłoszonego z okazji jubileuszu trzydziestoleci8 "Gazety Zachodniej". Celem konkursu było zgromadzenie materiałów o charakterze pamiętnikarskim wspommeń, kronik, rodzinnych przekazów, dokumentujących tradycje walk klasowych i patriotycznych o wolność i postęP. społecznikowskie pasje, ofiarność w pracy dla ojczyzny. Komisja k.mkursowa w składzie Tadeusz Biel, Feliks Biłos, Andrzej Choniawko, Ryszard Dyliński, i pi15tr Zimny dokonała oceny nadesłanych prac oraz ro:roziału nagród. I nagrody nie przyznano. II nagrodę w wysokości 8000 zł przyznano Czesławowi Tchorzowi (Poznań): dwie trzecie nagrody (po 5000 zł) przyznano Marii Utracie (poznań) i Władysławowi Krajewskiemu (Warszawa). Przyznano dziesięć wyróżnień. W Muzeum Narodowym otwarto wystawę plakatu partyjnego, zorganizowaną z okazji trzydziestej rocznicy zjednoczenia polskiego ruchu robotniczego. MNr

Wydarzenia w Poznaniu (14 - 16.12.)

Rozpoczęła się ogólnopoiska sesja pośwęcona roli informacji naukowej w ustavlicznym kształceniu społeczeństwa, zo.rg-anizowana przez Bibłiotekę Główną Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza a Dni Muzyki Jana S. Bacha. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza o.dbył się recital fortepianowy Bronisławy Kawalii. prelekcję wygłosił Jan Weber. Obradowała ogólno.polska konferencja naukowa na temat stanu i przyszłych kierunków badań nad uprawą ziemniaka w Po.lsce. Salę Tradycji Przyjażni Polsko-Radzieckiej i Ruchu Robotniczego. otwarto na Osiediu przyjażni w bioku nr 5k. Zgromadzono w niej zdjęcia, dokumenty, przeżrocza. Z ekspozycją dokumentainą sąsiaduje sala audiowizualna. Rozpoczęły się IV Ogónopoiskie Dni Studentów Farmacji.

przy ul. Jeleniogórskiej brygady Poznańsk,iego. przedsiębiorstwa Budowmctwa Pnemysłowego. Nr 2 <rozpoczęły budowę K,ombinatu Wyrobów z MetaIi Sziachetnych Platerów "poisrebro.".

Kierownikiem budo.wy jest mg,r inż.

Zdzisława Horowska.

15.12. W Domu Technika odbyło się zebranie pienarne Rady Oddziału Naczelnej Organizacji Technicznej. Uczestniczyli w nim m. in. sekretarz Komitetu wojewódzkiego polskiej Zjedno.czonej Partii Robotniczej Bogdan WaHgórski i sekretarz Rady Głównej Lech Właszczuk. Przyjęto prośbę prezesa Rady Lecho.sława Gruszczyńskiego. o zwolnienie go z tej funkcji w związku z powierzeniem mu obowiązków głównego inspektora go.spodarki energetycznej w Warszawie. Za wieloletnią działalność w poznaniu podziękował Lechosławowi Gruszczyńskiemu Bogdan Waligórski. Nowym prezesem Rady wybrano mgra inż. Alfreda Ziętkowiakaf , r : ' -- .- -

W miejscach upamiętnicnych ważnymi w dziejach polskiego ruchu rObotniczego wydarzeniami, składano wieńce i wiązanki kwiatów. Pod Pomnikiem Po.lskiej Partii Robotniczej na Cytadeli złożyły hołd delegacje Komitetu Wojewódzkiego POlskiej ZjednoczOnej Partii Robotniczej

oraz Komitetu Dzielnicowego Stare Miasto. W Fabryce Obrabiarek Specjainych "Ponar-Wiepofama" odbyła się akademia, w której uczestniczyli sekretarz Ko.mitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej .Józef S.cibisz oraz I sekretarz Komitetu Dzieinicowego Jeżyce Wiesław Siwiński. Ref<:rat D tradycjach rewolucyjnych wygłosił I sekretarz Komitetu Zakładowego Stanisław Bratkowski. Dowodem uznania dia zakładowej organizacji partyjnej było przekazanie jej sztandaru. Wręczono dwadzieścia siedem legitymacji kandydackich Polskiej ZjednoczOnej Partii Robotniczej.

Odbyła się narada aktywu wOjewódzkiego OchOtniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej. Uczestniczył kierownik Wydziału Administracyjnego Komitetu Wo.jewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Oigierd Samoliński. Podsumowania działalności oraz wytyczenia zadań na 1979 r' do.konał komendant wojewódzki Rajmund Gożdzierski. Zakończenie Dni Muzyki Jana S. Bacha. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert symfoniczny Chóru Chłopięcego i Męskiego pod dyrekcją Stefana Stuligrosza. Soliści: Ewa Ignatowicz (sopran), Barbara Figas (alt), Kazimierz Myrlak (tenor), Piotr Liszkowski (bas). Wykonano Wielkq Mszę h-moll .Jana S. Bacha. Podpisanie poro.zumienia po.między Akademią Wychowania Fizycznego a Hotelami ,Orbis" w Poznaniu w sprawie kształcenia kadr dia hotelarstwa i rozwoju jego bazy. Trzy nowe wo.zy tramwajOwe typu 105N nadeszły dla wo.jewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego z Chorzowa. 16.12. Trzydziestolecie "Gazety Zachodniej".

W sali konferencyjnej Komitetu WojewÓdzkiego POlskiej Zjedno.czOnej Partii RObotniczej odbyła się sesja popularnonaukowa na temat politycznej i organizacyjnej roli "Gazety Zachodniej" w życiu Wielkopolski. Uczestnikami byli działacze polityczno-społeczni i młodzieżowi, reprezentanci środowiska naukowego. oraz dziennikarze. Uczestniczyli także: kierownik sektora prasy terenowej Wydziału Prasy Radia i Telewizji Ko.mitetu Centralnego Grzegorz Przysiężny, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego - Maia Rynkiewicz oraz wiceprezes RObotniczej Spółdzielni wydawniczej "prasaKsiążka-Ruch" Janusz Karpiński.

W s.edzibie Ko.mitetu Wojewódzkdego Polskiej Zjednoczo.nej pa,rtii RObotniczej odbyło. się spo.tkanie, z zespołem redakcyjnym "Gazety Zachodniej". Uczestniczyli: k.erownik Wydziału Prasy, Rad.a i Teiewizj. Komitetu Centralnego Kazimierz Rokoszewski, pierwsi sek,retarze KQmitetów WOJewódzkich w Poznaniu - .Jerzy Zasada, w Koninie - Tadeusz Grabski, w Kaliszu - Jerzy Kusiak, sekretarze Komitetów WQjewódzk;ch, w Pile - Anna Tyczyńska, w Lesznie - Jadwiga Bąk, wojewoda poznański stanisław Cozaś, prezydent PQznania Władysław Śleboda. Obecny był konsui generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w pQznaniu, minister pełnomocny Nikołaj Gusjew. Zasłużeni pracownicy reda,kcji, red. Roman Czamański i red. Zinaida Myszcyn-Fiatau udekorowani zostali Krzyżami Oficerskimi Orderu Odrodzenia Pols1<i, a red. .Józef Dopieraiski i red. Mada Nawrocka Krzyżami Kawalerskimi.

Ze"pół Tedakcyjny udekorowany został Medalem XXX-iecia pZPR oraz odznakami honQrowymi wQjewództw: kaliskiego" .konińsk,iego i pilskiego. W Galerii Biura Wystaw Artystycznycn w "Arsenale" na Starym Rynku .otwarto wystawę pt. ,,60 Rocznica Powstania WielkOpolskiego w plastyce". Ekspozycja była pionem Qgóinopolskiego konkursu. Do pokazu zakwalifiko,wano, ok. siedemdziesięciu prac trzydziestu trzech artystów-plastyków, reprezentujących śro,dowiska Częstochowy, Gdańska, Piły, poznania, Warszawy i Wrocławia.

BIłA

Otwarcie wystawy gołębi pocztowych w Domu Kultury Zakładów Przemysłu Gumowego "Stomil"a W wieku siedemdziesięciu czterech lat zmarł Stanisła.w Z,ieHńsk., działacz od 1930:r. Polskiego Związku Ho"keja .na Trawie, !pier'Wszy polsko sędzia międzyna:rodQwy w tej dyscyplinie. 17.12. W Parku Maltańskim, w obecności przedstawicieli władz politycznych, państwowych i harcerskich odbyła się uroczystość odsło,nięcia pamiątkowej tablicy ku czci harcerzy-żołnierzy Powstania Wielkopolskiego 191811919. Odsłonięcia tablicy dokonał harcmistrz Józef Krugiełka. Odbyło się pierwsze spotkanie z cykiu .. Siadami powstańczej :rozetki" . Złota niedziela. Największy ruch zano,towano w domach towarowych ! na kiermaszach w hali Międzynarodowych Targów Poznańskich Nr 7 i 8.

Finał Turnieju Wiedzy o po,wstaniu Wieikopolskim 1918/1919 dla młodzieży

szkół podstawowych w sali Wielkiej Pałacu Kultury. W Operze Poznańskiej odbyła się premiera opery Ryszarda wagnera Lohengri" przygoto,wana muzycznie przez ROlanda Wambecka, reżysersko przez Ericha Witte (scenografię projektował Wo,]f Hochheim) wszyscy z Niemieckiej Republiki Demokratycznej. W premiero

./'If

JIt 11.

'r!.::';'

-11 . .h. "'!'" »'" ł

'0<. : ..'/8 I/

Jr< ł r-.4tj ..' ! ': . . .. .... . .'k.

. '. j

;j{ .

'4.

,,;.l.

iII'

.l

1 ."

.t'

:.

."0 jśf

,;",.....:::....

... ..="S..

1b

:* .

Od lewej: Krystyna Kujawińska (Elza), Andrzej Kizewetter (Henryk Ptasznik), Marian Kouba (LOhengrin)

wej obsadzie śpiewali: AndrzeJ Kizewetter (Henryk Ptasznik), Marian Kouba (Lohengrin), Krystyna Kujawińska (Elza), Jadwiga Milczyńska (Gottfryd), Marek Bieniaszewski, Marian Kępczyński, Krzysztof Szaniecki i Adam Wiśniewski (Rycerze brabanccy), Janusz Temnicki (Fryderyk VOn Telramund), Aleksandra Imaiska (Ortruda), Jerzy Fechner (HeTo,id), Danuta Kaźmierska, Ilona Kraśna, Barbara Nowicka, Dorota Salomończyk (Damy dworu). Giełda rozmaitości w Osiedlowym DOmu Kultury "Jagiello,nka" oraz kiermasz gobelinów utkanych przez członkinie Ligi KObiet.

W sali Liceum ogólnQkształcącego Nr 10 na Osiedlu Rzeczy'pospolitej .odbył się III MiędzY1na.rodQWY Turniej Kulturystyczny O puchar miasta Poznania z

Wydarzenia w Poznaniu (17 - 18.12.)

udziałem ekip Niemieckiej Republiki Demokratycznej d Węgier. 18.12. W Operze Poznańskiej odbyłY się centralne uroczystości związane z sześćdziesiątą rocznicą wybuchu powstania wielkopolskiego 1918/1919. W czasie uroczystości I sekretarz Komitetu Centralnego polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Gierek udekorował miasto Poznań Krzyżem Grunwaldu I ki. Na widowni operowej zasiedli weterani powstania Wieikopolskiego. Za stołem prezydiainym: I sekretarz Komitetu Centrainego Polskiej Zjednoczonej Partii Ro botniczej Edward Gierek, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Zasada i członkowie Egzekutywy Komitetu wojewódzkiego, przedstawiciele bratnich stronnictw politycznych, Ludowego Wojska polskiego, nauki, organizacji społecznych i kombatanckich. Akademię zagaił I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Zasada. Po dekoracji sztandaru Miasta Orderem Krzyża Grunwaldu I kl. - I sekretarz Komitetu CenMainego Edward Gierek wygłosił przemówienie przerywane burzliwymi okiaskami. Za wyróżnienie miasta wysokim odznaczeniem państwowym w imieniu społeczeństwa poznania podziękował Jerzy Zasada. W części artystycznej akademii odbyła się premiera widowiska pn. RapsOd powstańczy w wykonaniu orkiestry i baletu opery poznańskiej, chórów studenckich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Politechniki poznańskiej; Spółdzieiczego im. Moniuszki i Związku Nauczycielstwa POlskiego oraz aktorów teatrów poznańskich. Przed uroczystościami w Operze poznańskiej I sekretarz Komitetu Centrainego POiskiej Zjednoczonej Partii Ro_ botniczej Edward Gierek w towarzystwie członków !Egzekutywy Komitetu wojewódzkiego poiskiej ZjednoczOnej Partii Robotniczej w 'Poznaniu z I sekretarzem Jerzym Zasadą oraz przedstawicielami' organizacji społecznych spotkali się z weteranami Powstania Wielkopolskiego i II wojny światowej. powstańców w serdecznych słowach powitał Jerzy Zasada, który w swym wystąpieniu podkreślił ich bezprzykładne bohaterstwo, patriotyzm i umiłowanie ojczyzny. W czasie spotkania grupie weteranów wręczono wysokie odznaczenia państwowe. Krzyże Komandorskie Orderu Odrodzenia Polski wręczono Bernardowi Łuczewskiemu oraz Leonardowi Staszewskiemu. Krzyże Oficerskie Orderu Odrodzenia polski otrzymali: Michał Dąbrowski, Kazimierz Drążkiewicz, Antoni Dutkowski, Stanisław Gibasiewicz, Edmund Goćwiński, Henryk Jaworowski, Wacław Kosmowski, Jan

Krystkowiak, wiktor Kuśnierkiewicz, Stanisław Kwiatecki, Marian Kwiatkowski, Leon Lewek, Stanisław Malinger, Franciszek Marciniak, Stanisław Minta, Maria Olszewska, Zdzisław Orłowski, Franciszek Ostojski, Jan Pawlak, Franciszek przy by iski, Jan Sławiński, Stanisław Trybulski, Władysław Wesołowski, Wincenty Wojciechowski, Stanisław Wolender i Tadeusz Zbychorski. Krzyżami Kawaierskimi Orderu Odrodzenia Polski odznaczono: Marię Bielecką, Ludwika Burdzińskiego, Kazimierza Doiatę, Józefa Dominiaka, Jana Dratwińskiego, Franciszka Dziela, Ewę Gierczyńską, Franciszka Grześkowiaka, Karoia Heinze, Jana Kałka, Stanisława Kasperczaka, Józefa Kędzierskiego, Antoniego Kowalczaka, Ludwika Kucza, Marcina Latano\vicza, Maksymiliana Lewandowskiego, Stanisława Ludwiczaka, Władysława Łuczaka, Józefa Matuszczaka, WOjciecha Matuszewskiego, Jana Mąkowskiego, Walentego Naskręta, Piotra Nowaka - s. Andrzeja, Piotra Nowaka - s. Stanisława, Bolesława. Nowakowskiego, Stanisława Nowickiego, Stanisława pińkowskiego, Władysława Pruskiego, Józefa przybylskiego, Leona Rapiora, Cezarego Różanskiego, Syiwestr:a Siwiaka, Wiktora Skibińskiego, Aleksandra Staniszewskiego, Karola Stodółkę, Edmunda Szotkiewicza, Józefa Śmigieiskiego, Bogdana Świetlika, Stefana Tomczaka, Stanisława Tomkiewicza, Józefa Wasilewskiego, Szczepana Zastrożnego, Leona Zdanowskiego i Ignacego Ziętka. Krzyże KaWIIlerskie Orderu Odrodzenia poiski wręczono także grupie aktywistów i działaczy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację - uczestnikom waik z hitlerowsm najeżdżcą w okresie II wojny światowej. Odznaczenia otrzymali: Marian Antkowiak, Leonard BIskupski, Bogdan Domagaiski, władysław Gioger, Leon Kaczmarek, Czesław Kosmacz, Celestyn Męczyński, Franciszek Michalak, Medard Moroz, Janina Nalipińska, Franciszek Pempera, Stanisław Pieńczak. Stanisław Ratajski, Włodzimierz Stawiarski, Jan Strzeiczak, Feliks Surdyk, Michał Szczepański, Stanisław Szyszkowiak, MOnika Wache, Marian Wandelt, Eustachiusz Wawrykiewicz, Kazimierz Zalewski i Franciszek Kuśnierek. 'Podziękowanie za uznanie i odznaczenia złożyli Maria Olszewska i Bernard Łuczewski, który wręczył I sekretarzowi K0mitetu Centralnego polskiej Zjdn!)czonej Partii RObotniczej - Edwardowi Gierkowi miniaturkę rzeżby pomnika powstańców Wielkopolskich. Edward Gierek złożył weteranom serdeczne życzenia zdrowi-a d pomyślnościw CoUegium Minus Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbyła się zorganizowana przz Instytut Histal'ii ogólnopolska sesja naukowa pn. "Powstanie Wielkopolskie 1918/1!H9 a odbudowa pailstwa polskiego". W sesji, na której obecni byli przedstawiciele władz politycznych poznańskiego, uczestniczyli we.terani PowstanIa Wielkopolskiego, naukowcy, działacze społeczni, młodzież studencka. Po zagajeniu obrad przez rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prof. dra hab. Benona Miśkiewicza, referaty wygłosili: prof. dr hab. Tadeusz Jędruszczak "Problemy odbudowy państwa polskiego w 1918 rOku", prof. dr hab. Antoni Czubiński "Geneza i znaczenie Powstania Wielkopolskiego" oraz doc. dr hab. Piotr Łossowski "R61a Armii Wieikopoiskiej w odbudowie sił zbrojnych odrodzonego państwa polskiego". DysKusję prowadził prof. dr hab. Zdzisław Grot, a podsumował obrady pro!. dr Jerzy Topoiski. W czasie sesji ;>odkreślono m. in., że rodowód Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza wiąże się ściśle z faktem wybuchu i zwycięstwa Powstania. Mówiono też o jego żYWiOłowym, ludowym charakterze, spontanicznym wybuchu, który zaskoczył ówczesnych oficjainych przedstawicieli polskiego społeczeństwa, skłonnych do ustępstw i kompromisów z zaborcą. Zwycięski charakter Powstania odróżnia je od In

).>.

II<

&'

. .

, .

'ł.

".

..

.

..

-&.

,.

/...

."",,,:,,,..:.::.

otwarcie wystawy. Wstęgę przecina przewodniczący !Krajowej Komisji Weteranów Powstania Wielkopolskiego Bernard Łuczewski. Obok stoją: człon.ek Krajowej Komisji Wacław Cwójda (Bydgoszcz) i zastępca przewodniczącego Krajowej Komisji Edmund Goćwiński (POznań)nych zrywów wolnościowych Polaków. Powstańcy wielkopolscy siągnęli zamierzone cele polityczno-terytoriaine, oswobodzili wieikopolskę i tym samym wyznaczyli zachodnią granicę Polski. W gOdzinach popołudniowych w poznańskim Muzeum Narodowym otwarto wystawę ..60 rocznica Powstania Wielkopolskiego 1918/1919", która została zorganizowana przy współpracy poznańskiego środowiska kulturalnego i naukowego; skorzystano ze zbiorów muzeów w całej Wielkopolsce. prezentowano broń palną, mundury i sztandary, edznaczenia, dokumenty, druki powstańcze, rozkazy. źródła rękopiśmienne, wspomnienia powstańców, fotografie, monety, dZleła sztuki. Wystawa stanowiła rzeteiny przegląd ocalałych z zawieruchy II wojny światowej drogich każdemu Poiakowi pamiątek bohaterskiego zrywu wielkopoiskiego. Rozstrzygnięcie XIII Konkursu im. Jana W,ronieckiego na rysunek d grafikę. Jury abradowało pod przewodnictwem Andrzeja Nowackiego (Bydgoszcz). Wpłynęło sześćdziesiąt osiem prac. W dziedzinie grafiki I nagrodę przyznano Andrzejowi Załeckiemu za Hnoryt Kąpielisko, II - Jerzemu Michalskiemu za. offset Over-black. HI - Mirosławowi Giernatowskiemu za serigrafię Linie horyzontu; wyróznienia otrzymali Jerzy Ryba,rczyk, Andrzej Załecki i Je.rzy Michalski, zaś wyróżnienie honorowe jury ,i nag,rodę "Gazety Zachodndej" 11VJ:irosław Giernatowski. W dziedzinie rysunku I nagrodę zdobył rysunek bez tytułu Włodzimierza WłosZkiewicza, II - W podróży Andrzeja Okińczyca, III - Fotos l Je'rzel(o Michalskiego; wy,różnienia przyznano rysunkom Andrzeja Okińczyca, Bogdana wojtasika d Piotra Kowalskiego, a wyróżnienia honorowe i nagrodę ,,,Gazety Zachodniej" zdobyły rysunki Andrzeja Załeckiego i Małgo,rzaty Konwerskiej.

Sąd Konkursowy pod p,rzewodnictwem Adama Kochanowskiego <rozstrzygnął Ogólnopolski Konkurs /na naj,piękniej oprawioną ksiązkę. Zgłoszono 45 prac. W ,kategori,i opraw un.tkatowycb I nagrodę rzdobył Leopold Gorzelany (Gdańsk) za op,rawę książki POlskie pieśni pasyjne. W kategor'u opraw nadających się do powłelanla - Jolanta Ja:kubiak (wa,rszawa). W saLome Biura Wystaw Artystycznych otwa<r,to wystawę kUku nastu prac Stefana wojneckiego pn. "Hiperfotografa". W Galerii Nowej (ul. Dąbrowskiego 5) otwarta została wystawa malarstwa Andrzeja 'Popiaka. >

Wydarzenia w Poznaniu (18 - 20.12.)

W Pałacu Kultury odbył się przegląd dotychczasowego dorobku artystycznego Teatru "Penetracje". prezentacji towarzyszyła wystawa dokumentacji fotograficznej.

>:i?'',:'. 1::'j'j .... I"....., .1 ,.' .', x . <" .>\:;:..¥o. ::-: i., il'" .,.,> /....;.,...,.. ,'$ tY /.:

':.

. >;.

,;'$'

..,n .,m'l $. ..

....,Imł"

Zrekonstruowana tablica pamiątkowa na budynku hoteiu "Bazar". Fotografia wykonana w dniu 18 XII 1978 r.

Odsłonięto dwie tablice pamiątkowe.

Na historycznym gmachu poznańskiego !Bazaru. odbudowanego po ostatniej wojnie widnieje znowu, zniszczona przez okupanta. a obecnie zrekonstruowana tablica ufundowana. w 1928 r. ku czci Ignacego Paderewskiego. Przy ul. Garbary 28 odsłonięto natomiast tablicę upamiętniającą siedzibę Głównej Kwatery Skautowskiej (która mieściła się w tym domu w latach 1917 - 1919) a także Komendy POlskiej Organizacji Wojskowej byłego zaboru pruskiego. 19.12. Spotkanie sekretarza Komitetu WOjewÓdzkiego Polskiej ZjednoczOnej partii RObotniczej Bogdana Waligórskiego z dziennikarzami - członkami Kiubu Publicystów Ekonomicznych Stowarzyszenia Dziennikarzy polskich. Bogdan Waligórski zapoznał zebranych z wynikami gospodarczymi 1978 r. w województwie poznańsklim oraz z z:ałożeniami narrodowego planu społeczno-gospodarczego na rok 1979. W Komitecie Wojewódzkim polskiej ZjednoczO'nej Partii Robotniczej odbyłosię spotkanie przodujących motorniczych i kierowców. Uczestników spotkania powitał w imieniu iEgzekutywy sekretarz Komitetu WOjewódzkiego Bogdan waligórski. Uczestniczył prezydent Poznania Władysław Sleboda. Dwudziestu zasłużonych pracownikow WOjewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego otrzymało Odznaki Honorowe Miasta Poznania i "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego" a W obecności wojewody poznańskiego Stanisława Cozasia odbyła się uroczystość wrę.czenia nagród przewodniczącego Komitetu do Spraw Rynku Wewnętrznego wicepremiera Tadeusza Pyki. Otrzymały je m. in.: Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców "Społem", Wojewódzkie przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego, WOjewódzka Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska. Domy Towarowe "Centrum", Wojewódzki Związek Spółdzielni RO'lniczych.

Z okazji sześćdziesięciolecia Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 w pałacu Kultury odbył się koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Chóru Męskiego "Arion" pod batutą Leszka Bajona.

20.12. Konferencja Samorządu Robotniczego w Przedsiębiorstwie Budownictwa Hydrotechnicznego i Rurociągów Energetycznych "Energopol 7", na którą przybyli m. in. sekretarz Komitetu WOjewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan waligórski i dyrektor generalny Zjednoczenia Bogdan Woś. Historię przedsiębiorstwa przedstawił dyrektor Edward Pindur. Zasłużonym pracownikom w,ręczO'no Odznaczenia państwowe, regionalne, resortowe i wojewódzkie. Krzyżem Kawalerskim Orderu Od<rodzenda Poiski udekorowany został Henryk Malinowski. Przedstawiciele załogi "Energopolu 7" pracujący przy budowde Huty Katowice zameidowali o zakO'ńczernu budO'WY oczyszcza1ni ścieków deszczowych - największegO' tego typu obiektu w kraju. Z okazji 60 rocznicy Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 odbyło się w Sali Malinowej pałacu Działyńskich uroczyste posiedzenie Rady Chorągwi poznańskiej Związku Harcerstwa POlskiego im. Po wstańców Wielkopolskich. 'Podczas uroczystości wręczono czterdziestu sześciu harcerzom-weteranom Powstania Wielkopolskiego Krzyże "Za zasł1,1gi dla ZHP".. W holu Urzędu Wojewódzkiego otwarto wystawę projektów lamp i mebli z wikliny, powstałych w wyniku pleneru wikliniarskiego w Zbąszynku. W ZjednoczO'nych ,Zakładach Rowerowych "Romet" w czasie spotkania akt y

wu partyjnega wręczona została czterechsetna legItymacja .polskiej ZjednOCzonej Partii 'Robotniczej. otrzymała ją Aliria Nowicka. kontrolerka jakości.

Uczestniczący w spotkaniu 1 sekretarz Komitetu Dzieinicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stare Miasto Włodzimierz Kowalski wręczył KOmitetowi Zakładowemu zbiorowy medal jubileuszowy z okazji trzydziestolecia zjednoczenia polskiego ruchu robotniczego. Obrady plenarne WojewÓdzkiej Rady Związków Zawodowych poświęcone realizacji planu społeczno-gospodarczego w 1979 r.

W salonie Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania otwarto wystawę karykatur Stefana Sonnewenda pt. ..Dowódcy powstania Wielkopolskiego". W- salonie Polskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarto wystawę retrospektywną fotografii członków Klubu Atest-70 przy Jarosławskim Domu Kultury w Jarosławiu.

-B .,... t ł .. .. -. ). .,;'; .

. '$ *' :;:. ._ :

21.12. Do Poznania przybyła deiegacja Komitetu Centralnego Komunistycznej partii Związku Radzieckiego w składzie: kierownik wydziału propagandy Komitetu Centralnego Jewgienij Tiażelikow. kierownik sektora Wydziału Propagandy Komitetu Centralnego wiktor Polaniczko oraz kierownik sektora Wydziału Zagranicznego Piotr Kostikow. Z delegacją przybył radca Ambasady Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Warszawie Wasilij Swirin. Gościom radzieckim towarzyszył kierowmk Wydziału pracy Ideowo-Wychowawczej Komitetu Centrainego polskiej Zjednoczonej 'Partii Robotniczej Jerzy Muszyński. Na lotnisku gości witaLi przedstarwicieie władz pOlitycznych i administracyjnych województwa poznańskiego z I sekretarzem Komitetu wojewÓdzkiego Jerzym Zasadą, wOjewodą poznańskim Stanisławem Cozasiem. prezydentem m. Poznania Władysławem Siebodą. Obecny był konsui generalny Konsulatu Generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w poznaniu, minister pełnomocny Nikołaj Gusjew. W Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyło się spotkanie delegacji z członkami Egzekutywy Komitetu wojewódzkie

go, w czasie którego Jerzy Zasada nawiązał do uroczystości sześćdziesiątej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. Następnie radzieccy goście udali się dO Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski", gdzie zwiedzili muzeum zakładowe oraz gabinet szkoleniowo-metodyczny Komitetu Zakła?owego. W czasie spotkania przewodniczący deiegacji radzieckiej wręczył kierownictwu Zakładu proporzec ufundowany przez kosmonautów radzieckich. Goście radzieccy zwiedzili Dom Przyjażni "Trojka", Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Kadr w 'Kiekrzu, Cytadelę i Muzeum Wyzwoienia Miasta Poznania. Pod Pomnik.iem Bohaterów członkowie deiegacji złożyli wiązanki kwiatów. Na placu Wolności, w miejscu historycznego śiubowania, które przed sześćdziesięciu laty złożyli powstańcy wielkopolscy, odsłonięto tablicę pamiątkową. Na uroczystość przybyły poczty sztandarowe Związku BOjowników o Wolność i Demokrację, weterani Powstania Wielkopolskiego, kompania honorowa wojska Polskiego. Odsłonięcia tablicy dokonał przewodniczący KrajOwej Komisji weteranów Powstania Wielkopolskiego 1918/ Il919 - Bernard Łuczewski w obecności prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku BOjowników O Woiność i Demokrację Mariana .Takubowicza i szefa WOjewódzkiego Sztabu Wojskowego gen. brygady Witolda wereszczyńskiego. Z okazji 30-iecia ..Gazety ZachOdniej" w Sali Tradycji Ruchu Młodzieżowego w Pałacu Kultury odbyło się spotkanie przedstawicieli redakcji z reprezentantami kierownictw Zarządów WOjewódzkicb Związku Socjalistycznej Młodzieży polskiej z Poznania, Konina i Piły. "Gazeta Zachodnia" została wyróżniona Honorową Odz:oaką ..Za zasługi dia poznańskiej organizacji ZSMP". Premiera widowiska Kariera Nikodema Dyzmy według pDwieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza w Teatrze Muzycznym, w reżyserii Wojciecha Jesionka, scenografii Antoniego Tośty, choreografii Jacka Tomasika. Kierownictwo muzyczne - Wiesław Suchopies, kierownictwo chóru - Kazimierz Antkowiak. W premierowej obsadzie grali: Sławomir pietraszewski (Nikodem Dyzma), Maria Tomaszewska (Walentowa), Teresa Bogdanowicz (Mańka), Tadeusz Wojtych (Krzepicki), Leszek Polessa (wareda), Jacek Flur (Ulanicki.), Henry,k Olszewski (Kunicki), Katarzyna Góralczyk (Nina), Rajmund Wolff (Ponimirski), Hanka Dobrzanka (Pani Przełęska) - gościnnie, Irena Szulc-Kruk (Lala Koniecpolska),

Wydarzenza w Poznaniu (21 - 27.12.)

::« .

jll ,

:If;, o'" ..,.....

.

r;' .,

-.

Katarzyna Góraiczyk (Nina) i Sławomir Pietraszewski (Nikodem Dyzma)

Barbara Biskupska (Czarska), Władysław Mielcarek (Ordynat), Michał Kuleczka (Hell), Jerzy Dzianysz (Tarkowski), Aieksander Kondratiew (Litwinek), Mieczysław Józefiak (Tajniak I), Bogdan Kamiński (Tajniak II), Irena Kamińska (OrdynatOIwa). Barbara Pawiaczyk (Pokojówka), Jerzy Bander (Kamerdyner). Zakończenie dostawy partii jedenastu wozów tramwajOwych 105N z Chorzowa dia Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa KOmuni!<acyjnego. Na budowie wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego brygady Poznańskiegc Przedsiębiorstwa Budownictwa przemysłowego Nr 1 rozpoczęły montaż konstrukcji staiowej szkieletu budynku energetycz-' nego ('Obiekt Nr la). 23.12. W prasie lokalnej opublikowano tekst odezwy Wojewódzkiego Kcmitetu Frontu Jedności Narodu do mieszkańców poznania i województwa poznańskiego wzywający dOi uczczenia 60 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918/ /19I9. Czytamy w nim: ,,27 grudnia przypada 60 rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego, zwycięskiego zrywu iudu Ziemi Wielkopolskiej, który zbrojnym czynem przywrócił Ojczyżnie odwieczne ziemie -poiskie. Lud Wielkopclski nieugięty w czasach niewcli, odważny w boju, zawsze stawał na wezwanie Ojczyzny. Patriotyzm powstańców jest wzorem i przykładem dla następnych

pokoień, jak miłować i kochać Ojczyznę, służąc jej czynem i pracą. Przyznanie Poznaniowi przez Radę Państwa Krzyża Grunwaidu I klasy jest wyrazem najwyższego uznania władz partyjnych i państwowyCh dia wielkich patriotycznych zasług poznaniaków. Niech zwycięski czyn powstańczy będzie punktem odniesienia do dalszych twórczych poczynań we wszystkich dziedzinach życia społeczno-gospodarczego oraz w kształtowaniu zaangażowanych i aktywnych postaw patriotycznych. Niech patriotyzm ludzi pracy miast i wsi Ziemi poznańskiej wyraża się dzisiaj rzetelną, twórczą i ofiarną pracą dla Ojczyzny i społeczeństwa. Niech szacun?k i duma ze z\vyci-ęskiego czynu pClwstańczego znajdą swój wyraz w odświętnej szacie naszych miast, wsi i domów. Zwracamy się do mieszkańców Pcznania i wOjewództwa poznańskiego z apeiem C godne uczczenie 60 rocznicy wybuchu powstania Wieikopolskiego przez wywieszenie flag narodcwych na domach mieszkalnych, gmachach crganizacji społecznych i zakładów pracy. Na głos syren C godz. 12 w dniu 27 grudnia br. oddajmy hołd i cześć powstańczej sprawie chwilą ciszy. Złóżmy wieńce i kwiaty w miejscach upamiętniających czyn zbrojny Wielkopolan. Chwała weteranOm powstania Wielkopolskiego". Uroczystość 175-lecia organizacji ubezpieczenicwych na uemiachpolskich. W oddziale wojewódzkim Państwowegc Zakładu Ubezpieczeń odbyło się spotkanie, w czasie 'którego wicewojewoda poznański Bolesław Stachowiak złOIżył pracownikom Zakładu serdeczne gratulacje. Zasłużeni pracownicy wyróżnieni zostali m. ,in. Odznakami Honorowymi "Za zasługi w rozwoju wojewÓdztwa poznańskiego" Na Osiedlu Lecha zamontowano zegar elektroniczny z trzema tarczami. 27.12. Sześćdziesiąta rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. przed pomnikiem powstańców Wielkopolskich zapłonął znicz. wartę honorową zaciągnęli weterani powstania, żołnierze WOjska polskiego i harcerze. przybyły kompania honorowa WOjska polskiego ze sztandarem, poczty sztandarowe organizacji społecznych, zakładów pracy i instytucji; liczna grupa uczestników Pcwstania Wielkopolskiego. DOkładnie w południe rozległy się dźwięki syren; orkiestra wykonała hymn narodowy. Na kilka minut zamarł ruch w mieście. Przy łoskccie werbli wieńce przed pomnikiem powstańców Wielkopolskich złożyła delegacja Wcjewódzkiego Komitetu Frcntu J:edności Narodu z sekretarzem Komitetu WO

jewódzkiego polskiej Zjednoczonej partii Robotniczej' Marią Rynkiewicz; przedstawiciele organizacji społecznych i młodzieżowych, Związku BojownikÓw o Wolność i Demokrację, największych zakładów pracy poznania, Dowództwa Wojsk Lotniczych, korpusu konsularnego.

Wieńce i wiązanki kwiatów złożono tego dnia przed tablicą pamiątkową ku czci Franciszka Ratajczaka przy ulicy jego imienia i na jego grobie na Cmentarzu Górczyńskim; przed tablicą na Domu Żołnierza i przed pomnikiem gen.

Karoia Swierczewskiego.

W Zakładzie nr 1 Fabryki Obrabiarek Specjalnych "ponar-Wiepofama" odhyła się uroczystość nadania imienia powstańców Wieikopolskich. podczas spotkania kierownictwa fabryki z grupą weteranów- powstania wręczono im pamiątkowe dyplomy. Następnie w obecności sekretarza Komitetu Wojewódzkiego polskiej Zjednoczonej partii Robotniczej Marii Rynkiewicz, wicewojewody Romualda zysnarskiego, przewodniczącego zarządu Wojewódzkiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Mariana Jakubowicza oraz przewodniczącego Krajowej Komisji Weteranów powstania Wielkopolskiego Bernarda Łuczewskiego odbyło się odsłonięcie tablicy, upamiętniająceJ moment nadania imienia powstańców Wielkopolskich "Wiepofamie". Aktu odsłonięcia dokonał żołnierz powstania - Wojciech palacz. uroczystość zakończyła specjalna sesja Konferencji SamorząQU Robotniczego, podczas której trzydziestu dwóch pracowników "Wiepofamy" udekorowano odznakami wojewódzkimi, miejskimi i branżowymi. Wc wczesnych gOdzinach popołudniowych z grup1 weteranów powstania Wielkopolskiego 1918/1919 spotkali się w Sali Białej Urzędu Miejskiego przedstawiciele władz województwa poznańskiego z sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej partii Robotniczej Marią Rynkiewicz, przewodniczącym Krajowej Komisji Weteranów powstania Wielko......olkif'10 Bernardem -c.uCzf"...skim i -r em zarz. du Wojewódzkiego Z zk I ikó l o Wolnosć i DeI Lo.....racj M _ m Taku iczem. Zel .T'I ,..'h !:Ił pTl zYL.ent nznania WłaysJ '<tóry pr., pomniał zna- ch f"'")T....e1.

U T. Najl życzenia l łu,,; lat I zL,żvł ze Iranym Maria nki Wetera!"Jo 1 wręczono upominl : ich fotograficzne portrety w l - o_L -- ch mundurach. Rozpocz, narada aktywu związku Socj aiistycznego Młodzieży Polskiej poświęcona działalności organizacyjnej

. , .

.. .

. .

. .

". ." . .

. .

..... 1.\' _... . ""

:. ''S'' ':1

-'Ii,

'" " \!

'..z..

:}.

"'!t... .:':::JiW«:iW

.....;a....;.

Prezydent poznania Władysław Sleboda wręcza portret oficerowi powstania Wielkopolskiego 191811919 Marianowi Kaczorowi

w 1978 r. Uczestniczył sekretarz Komitetu Wojewódzkiego poiskiej ZjednoczOnej partii Robotniczej Józef Scibisz. W Muzeum Narodowym odbyła się uroczystość przekazania władzom miejskim sztandaru Towarzystwa Miłośników Sceny polskiej założonego w 1919 r. Sztandar przechowywany dotąd w mieszkaniu rodziny Zaiewskich przekazały w ręce wiceprezydenta Andrzeja Wituskiego Janina i Henryka Zalewskie, córki Edmunda zaiewskiego, prezesa zarządu Towarzystwa. 28.12. Obrady plenarne Komitetu Wojewódzkiego poiskiej Zjednoczonej partii Robotniczej z udziałem sekretarza Komitetu Centralnego Józefa pińkowskiego. Obrady otworzył I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Zasada. Tematem obrad były możliwo';ci usprawnienia gospodarki z:: iobami Dl'acy w województwie poznańsLm. RL wygłosił sekretarz Komit, " W"jew' .iego BO l Waligorski. W 1'- t"'Oy...n'1 Go po..ars N r- ")wicach odb:,.o z dującymi rolnikami I k1 < II 'kT< .rz Korr . t L <lej Zj nocz::>nej partn Robotniczej Józef 'Pińkcwskl, członkowie Egz kutywy Komitetu Wojewódzkiego z I sekretarzęm Jerzym Zasadą, władze administr:icyjR. województwa poznańskiego z wojewodą Stanisławem Coz?si.em oraz przedstawiciele ln

Wydarzenia w Poznaniu (28 - 29.12.) 1stytucji obsługujących rolnictwo. prawie dwieście OSÓb udekorowano odznaczeniami państwowymi. prapremiera sztuki poznańskiego pisarza Gerarda Górnickiego poszli ci, którzy powinni w Teatrze' polskim. Dramat oparty w dużej mierze o przekazy dokumentalne, relacjonuje wydarzenia przed wybuchem powstania Wielkopolskiego 1918/1919 na Ziemi Gnieżnieńskiej. Autorem inscenizacji i reżyserii był Roman Kordziński, a twórcą scenografii Zbigniew Bednarowicz. Muzykę skomponował Jan Kaczmarek. W premierze uczestniczyli weterani powstania Wielkopolskiego. Obecni byli przedstawiciele władz politycznych i administracyjnych z sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej partii Ro botniczej Marią Rynkiewicz. W premierowej obsadzie grali: Marian pogasz (prolog według utworu Stanisława Strugarka Opowiadanie starego powstańca), Jarosław pilarski (porucznik Edmund Rogalski), Janusz Grenda (Wacław Noskowiak), Bogusław Cza,rnul (Ks. Paweł Winnicki), Maciej Ferlak (Władysław Muszyński), Janusz Greber (Jan Garski), piotr Wypart (Andrzej Słabęcki), piotr Binder (Ignacy Smierzchalski), Stanisław Owoc (Andrzej 'Pelicki), Bronisława Frejtażanka (Matka), Anna Tomaszewska (Anna), Zdzisław Krauze (Hugon Abendorth), Aleksander Błaszyk (Porucnl'k Mieczysław paluch), Włodziimierz Kłopoc'ki (POrucznik dr Wojciech Jedlina - Jacobr...n), Józef Jachowicz ('P.orucznik Zygmunt Kittel), Wiesław Zwoliiński (Kapitan Władysław Sczallliecki), Zdz,isław Zachar,iasz (POW1staniec), Sid.on:ia Błasiń,ska, Krystyna Feldman, Irena Grzonka, He

O':

:<>:

1'':'.

,'.....,.,:Jfu;." ....'; '::-:.-f." :,"j

t

. .

vV'

..

>':.

Włodzimierz Kłopocki {Jacobson) i Aleksander Błaszyk (,Paluch)lena Kauze i Maria Skowrońska (Chb Kobiet).

29.12. Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu poselskiego pod przewodnictwem Jerzego Zasady.

Byli działacze ruchu młodzieżowego z województwa poznańskiego spotkali się z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego polskiej Zjednoczonej pąrtii Robotniczej Jerzym Zasadą, z sekretarzami KOmitetu Wojewódzkiego Józefem Scibiszem i Bogdanem Wali górskim oraz wojewodą Stanisławem Cozasiem. przybyłych na uroczystość powital przewodniczący Rady Wojewódzkiej Federacji Socjalistycznycp ZwiązkÓW Młodzieży poiskiej Tadeusz Kuraś. Wyrazem uznania za wkł:id w, rozwój polskiego ruchu młodzieżowego było przyznanie wielu działaczom odznaczeń państwowych i młodzieżowych. W Wojewódzkim Komitecie Stronnictwa Demokratycznego odbyło się spotkanie weteranów powstania Wielkopolskiego 1918/1919 - członków Stronnictwa Demokratycznego. Na spotkanie przybyli prezes Zarządu Wojewódzkiego Związków Bojowników o Woiność i Demokrację Marian Jakubowicz i przewodniczący Krajowej Komisji Weteranów Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 Bernard Łuczewski. przewodniczący W.ojewÓdzkiego Komitetu stronnictwa Demokratycznego Zbigniew Kmieciak wręczył weteranom powstania wyróżnienia, listy gratulacyjne i upominki. pOdczas spotkania przekazano Krajowej Komisji Weteranów powstania Wielkopolskiego dar rzemiosła poznańskiego - witraż przedstawiający Wieikopoiski Krzyż powstańczy. " Spotkanie działaczy sportowych w Urzędzie Wojewódzkim. przybył sekretarz Komitetu Wojewódzkiego polskiej Zjednoczonej partii Robotniczej Józef ScIbisz. osiągnięcia sportowe województwa poznańskiego omówił dyrektor Wydziału Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego Jerzy Kiszyński.

W nocy {z czwartku na piątek) nastąpił gwałtowny atak zimna, ochłodzenie .o kilkanaście stopni. Zakłócenia w komunikacji miejskiej. port lotniczy odwołał rejsy do Warszawy. Nastąpiła zmiana na stanowisku prezesa Wojewódzkiej Federacji Sportu. W miejsce Tadeusza piątka, który objął stanowisko wicedyrektora do spraw turystyki w Wydziale Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego, prezesem Federacji został dyrektor Wojewódzkiego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu ,Wojewódzkiego Jerzy Kiszyński. Na wiceprezesa powołan.o Andrzea Kwiatkowskiego.

30.12. Plebiscyt na dziesięciu najlepszych sportowców i trenerów wiekopoiskkh w 1978 r. zorganizowany przez popołudniówkę "Express PoznańSki". Wpłynęło ogółem 9852 kuponów. Zwycięzcami zostali: Bogdan 'Kramer (bojery), mistrz świata i wicemistrz Europy - 54288 pkt; 2. Wojciech Fibak (tenis) - 52342 pkt.; 3.

Adeia Dankowska (szybownictwo) 51881 pkt.; Dalsze miejsca zajęli: 4. Andrzej Klimaszewski - 44903 pkt.; 5. Zbigniew Torzecki - 43898 pkt.; 6. Jan Pusty - 37 412 pkt.; 7. Adam Tomasiak - 35119 pkt.; 8. Grzegorz Nowak - 34784 pkt.; 9. Władysław Stecyk - 30552 pkt.; 10. Andrzej Kostrzewa - 28 737 pkt. Na tych samych kuponach typowano dziesiątkę najlepszych trenerów. W kolejności alfabetycznej zwyciężyli: Andrzej Daszkiewicz, Jan Frankiewicz, Henryk Król, Andrzej Kulczak, Czesław Kur, Lech pauliński, Zenon Ryszewski, Wanda Skrzydlewska, Bronisław Wiśniewski i Wiesław Witkowski. W Poznańskich Zakładach Graficznych im. Marcina Kasprzaka odbyło się spotkanie bilansujące dorobek załogi w 1978 .1"., podczas którego wiceprezydent poznania Andrzej Wituski udekorował wyróżniających się pracowników odznaczeniami państwowymi. Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski udekorowani zostali: linotypista Zygmunt Frąckowiak (Zakład nr 1), mistrz Antoni Klemczak (Zakład Nr 3) i metrampaż Marian Klimowski (Zakład Nr 5).

31.12. Niskie temperatury, śnieżyce. silne wiatry w całym kraju doprowadziły do trudnej sytuacji we wszystkich niemal dziedzinach życia. Spikerzy radia i teiewizji wzywali w syiwestrowy dzień wszystkich ludzi dobrej woli. by pomagali stawić czoła atakowi zimy. Apele nie pozostały bez echa. W wielu zakładach zjawili się pracownicy służb oczyszczania miasta, drogowcy, energetycy, ciepłownicy, zatrudnieni w komunikacji. Na najtrudniejszych odcinkach walki stanęli żołnierze. Przedsiębiorstwa budowlane oddały do dyspozycji swój sprzęt, przede wszystkim samochody. Odwołano kursowanie wielu pociągów. Władze partyjne i administracyjne województwa powołały specjalny sztab do usuwania skutków zimy. O godzinie 13.30 wojewoda poznański ogłosił w całym województwie stan kięski żywiołowej. Miała miejsce awaria w stacji transformatorowej na Łazarzu. poważne zakłócenia zanotowano w komunikacji tramwajowej i autobusowej. Nieprzerwanie pracowały załogi Komunainego Przedsiębiorstwa Techniki Sanitarnej, ekipy Zarządu Dróg i Mostów. Szczególną ofia,rnością wykazałysię: Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, Kombinat Budowlany 'Poznań "Centrum", Poznańskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Nr 1. Kierowcy Komunalnego przedsiębiorstwa Techniki Sanharnej pracowali całą dobę. Dzięki nim udało się zapewnić przejezdność najważniejszych dla miasta ulic. premiera sztuki Angelo Beolco (Ruzante) Miłość pod Padwq w Teatrze Nowym w reżyserii Izabelll Cywińskiej i scenografii Andrzeja Sadowskiego. Muzykę skomponował Jerzy Satanowski; choreografia - Henryk Konwiński. W premierowej obsadzie grali: Michał Kula (Ruzante), Michał Grudziński (Menato), Urszula Lorenz (Betyja, żona Menata). Sława Kwaśniewska (Matka), Żywiia Pie

., ...

. I ""...

.>,.

ł -.

....... 4

n. " -'lM

Elżbieta .Jar...sik (Nie:-nowa)trzak (Flora), .WoJciech Standełło (Taco), Zbigniew Grochai (Piolo), Tadeusz Drzewiecki (Tonino), Stefan Czyżewski (Andronik), Leszek Dąbrowski {Siepy), Wiesław Komasa (Kuiawy), Andrzej Lajborek (K,rótki), Lech Łotocki (Długi). Elżbieta Jarosik (Niemowa), Janusz Michałowski (Zakonnik), Paweł Hadyński (Ministrant). Syiwestrowe bale mniej udane niż zwykle. Największy bal odbył się w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Z powodu ostrego ataku zimy wielu poznaniaków zrezygnowało z zabawy, wielu ofiarnych pośpieszyło na posterunki pracy.

Zebrał Kronikarz "';''.':fu BIEaia - .

f' ..... -'"",,- . 1111-- ''';ill , " '--' I, t' - ,...J._" _.:1'1'. "r(-rrr!'" ........ >-. pi II .,.. "I. ...... 'ri I , ... Im! f" r rf[ :;. ....,! - . . . .. . .. .-ł___ _ ...__==-_ .!..-.

, -:.. :' .. '.

'.

'.

.... ,.

'-" ...

'(i '(i ¥ :'iiI l'!' ¥ .. .. " . , . .

I !f I :'iiI :'iiI I !f " 1* .;.

¥ :'iiI":" :'iiI I I !łi l !łi .

, .

. .

!If :'iiI ¥

-.: ."

11 ;"- \... .

1,-, .. - . 'r r-"- .... -.... on '-:" I ..... .a ;

-" 111'11 "\ 11 II

50 LAT TEMU

W KRONICE MIASTA POZNANIA

Zeszyt trzeci "Kroniki" z 1929 r. otwierała rozprawa Wacława Szczygielskiego Kazimierz pulaski pod poznaniem, w której autor zajął się epizodem z życia pułaskiego, mianowicie jego wyprawą do Wielkopolski I oblężeniem Poznania w październiku 1'170 r. Dalej Kamil Kantak przedstawiał sylwetkę bernardyna poznańskiego Macieja Mariana Kurskiego; Andrzej Wojtkowski zaś naszkicował dzieje stosunku poznania do zagadnień słowiańskich w wieku XIX. W dziale bieżącym Wacław Mayer zajął się monumentaną wieżą kościoła Sw. Marcina, a zwłaszcza motywami jej wzniesienia. Kaściól Sw. Marcina - pisał autor - nie pasiada prawie :l:adnych wartościawych skarbów, jak je np. posiadają w części kaścialy Sw. Wojciecha czy Sw. Jana. Wszystko cO' mu pozostalo z dawnej glarU to są jego dzwony, których prawie nikt nie zna i nikt nie dacenia, paniewa:l: zagrzebane byly w nędznej szopie za pamnikiem Mickiewicza, dawnej dzwonnicy, której konstrukcja byla niepewna już i dlategO' zagro:l:ona l...J Dzwony więc same dopraszaly się a _to miejsce. A dopraszaly się abok innych pawadów o ta miejsce dla swajej wartości historycznej i artystycznej. Dalej autor wyjaśniał, iż z pięciu dzwonów trzy były duże: jeden z nich ważył 1800 kg; drugi - 800, a trzeci 250. Ten największy odlany przez Henryka Wittego w Poznaniu w 1747 r. miał średnicę 142 cm i wysokość (z koroną) 128 cm. Drugi odlany w 1563 r. miał średnicę 50 cm, a wysokoŚĆ 100 cm, a trzeci odlany w roku 1718 przez C. Hampela w Poznaniu - średnicę 60 cm, a wysokość z <kO'rO'ną 57 cm. Z pozostałych dwu ok. dwunastokilogramowych (1771) jeden był dzwonem kwadransowym, drugi miał polski napis: Dzwonek dla kanających.

Już dla tych arcydziel bylo trzeba o dzwonnicy pięknej i odpawiedniej pomyśleĆ - pisał Wacław Mayer. Temu chyba nikt naukawo myślący i kochający się w cennych pamiątkach starożytnych zaprzeczyć nie może. Trzeba teraz pójść na ulicę Wjazdową i skierować aka ku asi ulicy świętomarcińskiej, a zrozumiemy od razu, dlaczego tę ulicę nazwali świętamarcińską. otót przede wszystkim wita nas akcent najpoważniejszy: dzwonnica kościala Sw. Marcina. Idź dalej alejami KaTala Marcinkowskiego od strany Muzeum Wielkapolskiego, a w zakończeniu jej ujawni ci się znowu dzwonnica świętomarcińska, jakO' kontrastujący pion do nudnej kalenicy dachu. Gdy idziesz od placu Swiętokrzyskiego, ulicy Wrocławskiej czy Szkalnej w górę Sw. Marcina, to wyrasta ci wysoko na niebosklanie obraz tej oto dzwonnicy perspektywicznie koniecznej. Tutaj stąd patrząc na centymetr prawie umotywowane jest jej wysunięcie. [...l Dochodzi da tego, te odkąd Magistrat zniósl przepiękne aleje ad placu Wolności da ulicy podgórnej i odkryl zupelnie fasady nieptęknych wcale budynków przy alejach Marcinkowskiega, powstala tam pustka, brzydka i oko na tej całej przestrzeni szukala punktu, gdzie by magla spakO'jnie spacząć i z pewnym estetycznym odczuciem przetywać, wra:l:enia tej okalicy. Wlaśnie tę myśl ogromnie popierali architekci i ludzie fachowi, by korzystając z kanieczności starej dzwonnicy tylko tam ją ustawić, by w ten spasób zakTYć nieestetyczne wprast wra:l:enie calej tej okalicy, która nie ma ani monumentalnych gmachów, ani te:l: zakańczonych punktów i linii, z których mażna by ze spokajem calą tę okoltcę wzrokiem ogarnąć. W kronice watniejszych wydarzeń odnotowano m. in. wyłożenie list wyborców do Rady

'*."'!o:. ....ł,q.,,.'(*'"''M'" ,t .i. \-:",..t,.

.

.;. Miejskiej (15 VII); dekoracja prezydenta Cyryla Ratajskiego komandorią orderu czechosło wackiego Białego Lwa (3 IX); otwarcie wystawy zabytków rzemiosła w IZbie Rzemieślniczej . . .

(7 IX); rozpoczęcie obrad Zjazdu porozumienia Miast Słowiańskich oraz ZaTZądu Międzynaroo.t.;. dowego Związku Miast w poznaniu (17 IX); uroczyste zamknięcie powszechnej Wystawy :Kra jowej (30 IX). Zmarlii: Jan Blra1kowslki, dyrektor Banku iNf,iasta Poznanda (4 VII), Francimek ":"oi(': !'%i Kasprza:k:, radny miejski (10 VIII), Teodor Kr8use, radny miejski od 1908 r. (5 IX), Helena ',.. Cichowicz, założycielka Towarzystwa Ludoznawczego (10 IX).

¥ .

¥ ;.t.;. Kronikarz :i.. .

¥ łi * ':"' * Ci .

f W!:*****-W*-*-***-******-**-W*-.': I ******-* ,.' i

".. 'Jłt.,

..., : N

?;»ti;:>..:<-;:s: <"'::"': ..,;,. .m .

":1;:....m .. ....."":'m.:?"(,.-*':

1' I 'r< i I., ',I;' t

: "-<.n . ':

.

W'l. @

'...<: ..;;_. Ja< ...,-""HFAl

. _ p.tf'

'...h".

....t- .'<

11!1.1

'--ł'." m .

"'( .;:;j: ..,. .

.. ,." : . >«<__:) '....... :i,'

X"";."..:'

, ,

,"

/.

. .

'.':Iii(.

;:. ....

. .

.\#

II ., -, """'t":

\ ; i

.""

..,.,..'<1f ""AfI/IIII'

:t: no ::". .::. ='tYi!,;v ,

:-\"".

- ..,.....,

, ., -':::.

. ...p. _...

_L

<'\

.. . .::, ". _. .:;::

-.

.

.

l.. "\;;.

'. ,

-

Najwyższy w śródmieściu Poznania Wlezowiec wznoszony dla Akademii Ekonomicznej przez brygady Zjednoczenia Budownictwa Obiektów Użyteczności Publicznej "Budopoi" pod kierownictwem mgr inż. Barbary Mulowskiej. Na zdjęciu: brygada podwykonawcy z Poznańskiego Przedsiębiorstwa Konstrukcji Stalowych li Urządzeń przemysłowych "Mostostai" podczas spawama konstrukcji dzieWliątego segmentu. Zdjęcie wykonane d11Jia 2 stycznia 1980 .r.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1979.07/09 R.47 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry