Z RUCHU WYDAWNICZEGOna obszarze woj. Poznańskiego" (nr. 7); Dr. Wł. Dalbora "Zmiana typu naszej gminy wiejskiej"; inż. K. Trompeteura "Elektryfikacja Wielkopolski" (nr. 8); Dr. Dalbora ,,Kwestja banków komunalnych", Jana Patalasa "Rządowe przedłożenie podatkowe o podatku gruntowym i budynkowym w wietłe cyfr" (nr. 11). "K r o n i k a War s z a w y" w r. 1927 - 11/12 zawiera prace sprawozdawcze, głównie statystyczne z r. 1927; nr. 1928/1 zawiera m. in. F. P. "Pożyczki Wars'zawy" 1: dalsze prace sprawozdawcze. "Wiadomoścli Administracyjne miasta .Katow i c" nr. 2-4 drukują w dalszym ciągu ZbiÓir statutÓw miejscowych. "K a t a l o B i h l j o t e ki M a g i s t r a c k i e 'j m i a s t a K a - t o w i: c". Katowice 1928. 8°. str. 131. "K raj" tygodnik poświęcony życiu komunalnemu. Nowe czasopismo wychodzące w Warszawie. Z treści: "Osiedla mieszkaniowe iako problem architektoniczny" (nr. 1); B. Markowski "Podstawy prawne skairbowości samoządowej" (nr. 2); tenże: ,.Źródła dochodowe samorządu terytorialnego" (nr. 3); L. W. Biegeleisen "Dążenia koncentracyjne w amorządzie (nr. 51; fJl". R.udoJf Sikor-;ki "Ustrój gminy miejskiej (nr. 6 i 7); B. Markowski "DziałalnośĆ' samorządu w świetle wydatków"; L. W. Biegeleisen "PubHczne zadani:a przedsiębiorstw komunalnych" (nr. 8); "Autonomja gminna czy związki gmin?" (nr. 11). /,,0 g ród e k d z i a ł k o w y". Kwartalnik Związku - To:warzystw Oglródków Dzialkowych. Rok 1, nr. 1. Nowe czasopismo, wychodzące w Poznaniu, serdecznie witamy. Z treści: Władysław Ma.rciniec "Stanowisko kolonit ogródków działkowych w rozbudowie miast". "C z a s o p i s m o K a s o s z c z ę d n o ś c i" 111/6 zawiera m. i.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1928 R.6 Nr2

Czas czytania: ok. 3 min.

sta:tystykę wkładów oszczędnościowych w województwach poznańskiem :i: pomorskiem na dzień 30. 4. 1928. "S t r a ż n i c a Z a c h o d n i a" VII/I zawiera m. i. Stan.j'sła:wa Kolbuszewskiego "Motywy regionalne w twórczości Przybyszewskiego" . ,Y"M e s s a g e r P o lon a i 'S". numer specjalny "La Poznanie".

Okazałe dzieło zbiorowe w języku francuskim. Za:wiera m.

i. Zygmunta Zaleskiego "L'economie l1Tbaine et le mouve

KRONIKA MIASTA POZNAL'IIAment de la popula:tion de la ville de Poznań" i "L'Extension de la ville de Poznań". "D e u t s c h e W i s s e n s c h a f t l i c h e Z e i t s c h r i f t f fi r P o l e n". Zeszyt 12. 1928. Zawiera m. i. Walter Kuhn: "Die innere EntM'icklung von BieHtz im Mittelalter"; D. Theodor Wotschke "Die Mitarbeiter an den Acta historica - ecclesiasHca in Polen"; Hugo Sommer "Die Stadt Posen aIs preus,,"sischer Truppenstandort von 1815 bis 191.8 (cenne!), spis prac D. J. W. A. Bickericha i D. Th. O. G. W otschkego. "S t e II a" Sprawozdanie za rok 1927. Poznań 1928. 8° str. 64.

"R o c z n i k i T o 'W a ,r z y s t w a N a u ko w e g o w T O' r u - n i u". Roc'znik 34. Toruń 1927. "A r c h e i O' n" III. Z cennej' treści wymieniamy Kazimierza Kaczmarczyka "Literatura archiwalna odrodzanej Polski".

"Ś w i a t K u p i e c k i" 4[11, StanIsław Robiński "Kupiec i wystawa".

MISCELLANEA.

Minister Warszawa, dnia 12. marca 1928 r.

PtTzemysłu i Handlu Nr. HWj875.

1. POSTANOWIENIE MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU W SPRAWIE ZEZWOLENIA NA URZĄDZANIE COROCZNEGO TARGU POZN.\NSKIEGO.

Na podstawie art. 1 ust. 1 i 4 or?.z art. 8 ustęp l roporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 listopada 1927 r. o wystawach i targach gospodarczych (Dz. U. R. P. Nr. 102 poz. 884) udzielam niniejszem w porozumieniu z Ministrem Ralnictwa Miejskiemu Urzędowi Targu Poznańskiego zezwolenia na urządzenie w Poznaniu w akresie czasu od 20 kwietnia do 20 maja każdegO' roku, ogólnych międzynarodowych targów gospoda'rczych pod nazwą "Targ Poznański" na warunkach następujących: 110 każdej zmianie w organizacji i składzie Zarządu Targu Poznańskieg,o należy powiadomiĆ' MinisterstM'o Przemysłu i Handlu, 2) corocznie conajmniej na 9 miesięcy przed otwarciem Targu Poznańskiego należy podać da wiadomości Ministerstwa Przemysłu i Handlu termin otwarcia, czas trwania, regulamin i szczegółowy program Targu,

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1928 R.6 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry