WYDARZENIA W POZNANIU W 1978 ROKU Część trzecia

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1979.04/06 R.47 Nr2

Czas czytania: ok. 53 min.

1.7. Poznańskie PrzedsiębiOrstwo BUdowlane Nr 2 przemianowane zostało na Kombinat BUdowlany Poznań-Centrum; Poznańskie Przedsiębiorstwo Budowlane Nr 3 - Kombinat Budowlany poznań-Północ.

a Poznańskie Przedsiębiorstwo Budowlane Nr 4 - Kombinat Budowlany Poznań-Wschód.

3.7. Brygady Komunalnego Przedsiębiorstwa Robót- Drogowych przystąpiły do modernizacji odcinka ulicy Dąbrowskiego od Szpitalnej do Polskiej. Ruch kołowy skierowany został ulicami Polską - Nowina i Szpitalną do ul. Dąbrowskiego. Autabusy do Kiekrza i Strzeszynka - ulicami Przybyszewskiego i Szamarzewskiego. Z podróży artystycznej do Republiki Federalnej Niemiec powróciła Orkiestra Dęta Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego pod dyrekcją Mariana Frankowskiego.

4.7. Na zaproszenie Obwodowego Komitetu Wszechzwiązkowego Leninowskiego Związku Młodzieży "Komsomoł n w Charkowie (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich), do tego zaprzyjaźnionego z Poznaniem miasta wyjechała czterdziestoczteroosobowa grupa harcerzy poznańskich. Chór Akademicki Uniwersytetu im.

Adama Mickiewicza pod dyrekcją Stanisława Kulczyńskiego wyjechał w podróż artystyczną do Austrii i na Węgry. 5.7. Obradował XIII Wojewódzki Zjazd Delegatów Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych, w którym uczestniczyli: członek Biura Politycznego Komitetu Ceniralnega Polskiej ZjednoCzonej Partii Robotniczej.

wicepremier Józef TeJchma, sekretarz Naczelnego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego - Roman Malinowski, prezes Centralnego Związku Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych - Franciszek Tekliński, I sekretarz Komitetu Wojewódzki.,go Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej - Jerzy Zasada, \iceprezes Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Andrzej Dubas oraz wojewoda poznański Stanisław Cozaś.

Delegaci młodzieży poznańskiej na XI Swiatowy Festiwal Młodzieży i Stuj"ntów na Kubie spotkali się z sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogda4em Waligórskim.

Taksówkę z numerem bocznym 2500 zarejestrowano \V Wydziale Komunikacji Urzędu Miejskiego. Włascicielem jest trzydziestoletni technik Tadeusz Pawlik. Na Cmentarzu Komunalnym na Junikowie, odbył się pogrzeb zmarłego w dniu 23 czerwca w Edynburgu, artysty-malarza Stefana LUbicz-Pajączkowskie

. ............. ..'-'I

;. f'

....tm

6.7.

go, współorganizatora i długoletniego kierownika Wielkopolskiego Muzeum 'Wojskowego i kustosza Muzeum Narodowego w latach 19,7 - 1972. Był współzałożycielem i prezesem oddziału poznańskiego Miłośników Dawnej Broni i Barwy, udekorowany Krzyźem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 2ył siedemdziesiąt osiem lat. Na Cmentarzu Komunalnym w Juniko.

wie, w Alei Zasłużonych, odbył się pagrzeb przewodniczącego \Vojewódzkiej Rady Związków Zawodowych Czesława Kończala, zmarłego w dniu 2 lipca podczas posiedzenia prezydium Centralnej Rady Związków Zawodowych w Warszawie. W pogrzebie obok najbliższej rodziny udział wzięli: członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej partii Robotniczej, wicepremier - Jan Szydlak, sekretarze Centralnej Rady Związków Zawodowych - Irer.d Sroczyńska i Jan Pawlak oraz członkowie Egzekuty'" i' Komitetu \Voje

Wydarzenia w Poznaniu (6.7.)

.:-f.

li

.:.oc

\ : .'" '

;..

".\

wodzkiego z I sekretarzem Jerzym Zasadą. Ostatni hołd oddały Czesławowi Kończaiowi poczty sztandarowe organizacji politycznych i zawodowych i kompania honorowa Wojska Polskiego. Nad mogiłą pożegnali Zmarłego przedstawiciele centralnych władz związkowych oraz Komitetu Wojewódzkiego.

SJiRP

Ogłoszenie wyników Ogólnopolskiego Konkursu Otwartego Stowarzyszenia Architektów Polskich na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Międzynarodowych Targów Poznańskich w Strzeszynie. Sąd Konkursowy obradował pod przewodnictwem prof. Tadeusza Zielińskiego (Warszawa). Nagrodę przyznano pracy Nr 7 nadesłanej przez zespół architektów warszawskich w składzie: Jacek Michalski, Andrzej Pazdej, Małgorzata Serwińska-Michalska, inż.

Andrzej 2órawskl (konstrukcja). Współpraca autorska: Wiesław Ceregrzyn, Hanna Górnicka, Ewa i Zbigniew Małowieccy, Paweł Serwiński, Iwona Załęska. Pięć równorzędnych wyróżnień: Pracy Nr 1 nadesłanej przez zespół architE:któw łódzkich: Włodzimierz Nowakowski i Danuta \Valterowa; inż. Janusz Frey (konstruktor-konsultant); pracy Nr 5 nadesłaneJ przez zespół architektów poznańSkich: Zygmunt Lutomski, Piotr Namysł i Andrzej Nowak; Pracy Nr 9 nadesłanej przez zespół architektów katowickich: Jerzy Witeczek, Andrzej Glazer, Jan Pallado i Piotr Pawłowski; Pracy Nr 11 nadesłanej przez zespół architektów wrocławskich: Andrzej Bury, Krzysztof Sąsiadek i Adam Sławiński. Współpraca: Antoni Domicz, Anna Kawecka, Ewa Lewandowska, Iwona Magdziarska, Elżbieta Szarejko; Pracy Nr 13 nadesłanej przez zespół architektów krakowskich: Ewa Hegar. Jerzy Piechnik i Adam Eliasiewicz. Współpraca: Danuta Pilarczyk, Leszek Piłat.

SJiRP

Rozstrzygnięcie Konkursu Otwartego Stowarzyszenia Archltektów Polskich na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej ośrOdka administracyjno-handlowo-usługowego Centrum w Nowej Dzielnicy' Mieszkaniowej "Rataje". Sąd Konkursowy obradował pod przewodnictwem mgra inż. arch. Lecha Sternala. Pierv. szej nagrody nie przyznano. DWIe równorzędne II nagrojy przyznano: Pracy Nr 16, przygotowanej przez zesp6ł architektów warszawskich w składzie: Przemysław Koszański, Krzysztof Stapf i Ryszard Szczęsny. Współpraca: Hanna Karpińska, Wojciech Koszański, Anna Pawlikowska-Piechotka, Maciej Piechotka, Michał Piechotka, Kari Odegaard. Jolanta Szczęsna oraz Pracy Nr 21, przygotowanej przez zespół architektów warszawskich: Witold Orzechowski i Andrzej Wójtowicz. współpraca: Róża Bobrowska, Hanna Jung, Andrzej Gajczyk Jarosław Kudaj, Alina Malec, Ewa Mickiewicz, Wojciech szymborski. Dwie równorzędne III Nagrody przyznano: Pracy Nr 3, nadesłanej przez architektów warszawskich: Krzysztof Kozłowski. Stefan Tworkowski, Zygmunt Hofman.

Współpraca: Aneta Biczyk, Włodzimierz Chlcbowicz, Eugeniusz Kosiacki, Małgorzata Łukasiewicz, Jerzy Pawłowski Zbigniew pawłowski, Olga Sobotkowska i pracy Nr 19 nadesłanej przez zespół architektów warszawskich Ewę i Janusza Pachowskich. Trzy równorzędne wyróżnienia pierwszego stopnia przyznana: Pracy Nr 1 nadesłanej przez zespół architektów krakowskich: Ewa Hegel' Adam Eliasiewicz, Jerzy piechnik. Wsp5ł.

praca: Danuta Pilarczyk i Leszek Piłat: Pracy Nr 2 nadesłanej przez zespół architektów warszawskich: Elżbieta Jastrzębska, Jerzy T. Krysiak, Andrzej Pazdej. Współplaca: Bogusław Dygasicwicz, Andrzej Karpiński. Wlodzimierz Nyczak, Hanna Szmalenbrg; Pracy Nr 15 ł:ładesłanej przez :;,,pół architektów

]49

wars:tawskich' Włodzimierza I Iwonę Jastrzębskich. Dwa równorzędne wyróżnienia drugiego stopnia: Pracy Nr 10 nadesłanej przez zespół architektów warszawskich Stanisława i Martę Tobolczyków; Pracy Nr 13 nadesłanej przez zespół architektów poznańskich: Hanna KUlczak-Misiak i Władysława Tuliszka.

Współpraca: Tadeusz Pełeszuk i Małgorzata Wasielewska. Otwarcie wystawy prac konkursowych nadesłanych na Konkurs Otwarty Stowarzyszenia Architektów Polskich na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznego ośrodka administracyjno-handlowo-usługowego Centrum w Nowej Dzielnicy Mieszkaniowej "Rataje". 7.7. Na lotnisku w Ławicy wylądował samolot Ił-18, którym przyleciała z Brukseli 105-osobowa grupa dziewcząt i chłopców z rodzin polonijnych dla spędzenia wakacji w Polsce. 10.7. ,W Zarządzie WojewÓdzkiej Spółdzielni Spożywców "Społem" odbyła się narada ekonomiczna.

SRP

W siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich przy Starym Rynku otwarto wystawę prac nadesłanych na Ogólnopolski Konkurs Otwarty na opracowanie koncepcji urbanlstyczno-architektoqicznej Międzynarodowych Targów poznańskich w Strzeszynie. 11.7. Na posiedzeniu Prezydium WOjewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu powołano Wojewódzki Obywatelski Komitet Obchodów Swięta Odrodzenia. Na czele stanął przewodniczący Komitetu Wojewódzkiego Frontu Jedności Narodu - Franciszek Szczerba!.

Omówieniu wyników gospodarczych pierwszego półrocza 1978 r. poświęcona była narada zorganizowana w Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, której przewodniczył ekretarz Komitetu Wojewódzkiego Bogdan WaligórskI.

\V siedzibie stowarzyszenia Architektów Polskich przy Starym Rynku odbyła się publiczna dyskusja nad projektami nadesłanymi na Konkurs otwarty na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną ośrodka administracyjno-handlowo-usługowego Centrum w Nowej Dzielnicy Mieszkaniowej "Rataje". 12.7. Do poznania przybyl Kim A. Justynianiec, prorektor Wyższej Szkoły Wszechzwiązkcwego Leninowskiego Związku

Młodzieży "Komsomoł". O nowych inicjatywach szkoleniowych i zadaniach programowych Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej i "Komsomołu" radziecki gość - w towarzystwie przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej Tadeusza Kurasia - dyskutował z aktywem młodzieżowym Poznania w Ośrodku Tradycji Ruchu Młodzieżowego.

W mieście zatrzymała się grupa kolarzy z hasłami na koszulkach "Chrońmy przyrodę". Zmierzali oni z Paryża do Moskwy. Wyjechali Ze stolicy Francji w dniu 5 czerwca - w Swiatowym Dniu Ochrony Srodowiska Naturalnego.

S;\

.p

13.7.

W siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich przy Starym Rynku odbyła się publiczna dyskusja nad projektami nadesłanymi na Ogólnopolski Konkurs Otwarty na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną Międzynarodowych Targów Poznańskich w Strzeszynie.

Z okazji pięćdziesięciolecia POlskiegG Związku Kajakowego w Pałacu Kultury odbyła się akademia, w której uczestniczyli: prezydent Międzynarodowej Federacji Kajakowej - Charles de Coquereaumont. przewodniczący Głównego. Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu - Marian Renke, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii RObotniczej Józef Scibisz. działacze i sportowcy. Przybyli przedstawiciele dwudziestu trzech państw, uczestnicy międzynarodowych regat kajakowych. Gości powitał wiceprezydent Poznania Zbigniew Kmieciak. Prezes Zarządu Głównego Antoni Bazanlak przedstawił rys historyczny Związku. Przemawiał także Charles Coquereaumont. Kulminacyjnym punktem akademii było przekazanie w ręce prezesa Antoniego Bazaniaka sztandaru ufundowanego przez Klub Sportowy "Górnik" z Czechowic.

Odbyło się posiedzenie wojewódzkiego Obywatelskiego Komitetu Obchodów Swięta Odrodzenia, podczas którego o ideowo-wychowawczych treściach święta mówiła sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Marla Rynkiewicz. Wyjechała wyprawa naukowa "Pakistan 78" zorganizowana przez Koło Naukowe Mechaników Politechniki poznańskiej i Fabrykę Samochodów Rolniczych t.Polmo" .

Wydarzenia w Poznaniu (14 -17.7.)

14.7. Przybył Chor Pionierów Leningradzkich ..Iskra" (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich) poj kierownictwem Nikołaja Tyrina.

15.7. Odbył się zjazd założycielski Wojewódz.. kiego Związku Spółdzielni Pracy. Uczestniczyło dwadzieścia delegacji. Wybrano Radę Związ: u i zatwierdzono statut.

Na budowie Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego przy ul. obodrzyckiej, brygady Poznańskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego Nr 1 rozpocz,.ły wykopy pod oczyszczalnię (obiekt nr 9). Brygady Wojewódzkiego Prze:1siębi,,:-stwa Komunikacyjnego rozpoczęły m3dernizację ostatniego odcinka torów na Winogradach od zbiegu z ul. Murawa do zbiegu z ul. Kmiecą.

" ] ::.. .... "<, 1'" ."' .".-, . .

.< .- '-, y. . : '!'.< · t.' .

,. 'J.:}'.... .

". .J. r",-,,

.. .. -.

ł-.. - ;'_::i.'_:'t. '. ".. . ....... oN' -ts!" 'i' .

, :--J: n\

.....-,

-_"-j5

<# _':" ::"ł-'

Członkowie brygady od lewej: Edward Pietrzyk, Zbigniew Deresiński, Sylwester Grek i Bronisław Sarbaczewski

Z lotniska w Ławicy odleciała do Warsza\\o"y wyprawa "Indonezja 78" złożona z młodych pracowników naukowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i studentów Akademii EkonomIcznej i Akademii Me:1ycznej. Opiekunem naukowym był Mieczysław Kurpisz. Z dwutygodniowej podróży artystycznej po Austrii i Węgrzech powrócił Chór Akademicki UnIwersytetu im. Adama Mickiewicza pod dyrekcją Stanisława Kulczyńskiego. Chór koncertował m. in.

w Salzburgu, uczestniczył w XV Międzynarodowym Konkursie Chóralnym w Spittal. Jury przyznało poznaniakom V nagrodę w konkursie folklorystycznym i In nagrodę w konkursIe na pleśń artystyczną. Od 11 lipca zespół uczestniczył w VIII Międzynarodowym Konkursie Chórćw im. Beli Bartoka w Debreczynie (Węgry,. 16.7. W wyścigu pływackim "Wpław przez Kiekrz" zwyciężył Bogusław Lizak (Szczecin).

Zakończenie regat kajakarskich z okazji pięć..!ziesięciolecia Polskiego Związku Kajakarskiego.

17.7. W poznanskim środowisku kolejarskim odbyło się spotkanie przedstawicieli poszczególnych służb z posłem na Sejm Józefem Drzewieckim i kierownikiem Wydziału Przemysłu i Handlu Komitetu Wojewodzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Leonem Orlikowskim.

Trzydziestu przodującym pracownikom kolejowym wręczono legitymacje członków i kandydatów Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Kilkadziesiąt osób udekorowano Odznakami Honorowymi Miasta Poznania i ,.Za zasługi .... roz\' oju \vojew6dztwa poznans.'tiego". pojwykonawca na budowie gmachu Akademii Ekonomicznej u zbiegu ulic Kościuszki i Powstańców Wielkopolskich - Poznańskie PrzedsIębiorstwo Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Przemysłowych ,.Mostcstal n z\viozło na plac budowy pierwsze tony konstrukcji stalowej. W Państwowym Przedsiębiorstwie ,.Dom Książki" odbyła si:: Konferencja Samorząou Pracowniczego, podczas której zasłużeni księgarze otrzymali odznaczenia państwowe i regionalne. Kierownik działu księgarskiego Zenon Nalipiński oraz kierownik księgarni w Turku - Alojzy Pacynko udekorowani zostali Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia PolskI. Przy ul. Zamenhofa w Nowej Dzielnicy Mieszkaniowej "Rataje" oddano do użytku nową stację benzynową.

".: "\"

- .' ........ ;".' f-", . ". ,,>..!"-i.:"'7i>, :': ::iJt.t.....

. : = .l(""ł"

Rozpoczęło dzIałalność "Pogotowie czystości ulic" osiągalne pod nr telefonu 406-55. czynne od 7.00 do 22.00 Pierwszy raz zostało wezwane w dniu 19 lipca ok. godz. 15.00 do opróżnienia koszy ulicznych w alejce dla pieszych przy ul. Przybyszewskiego. Rozpoczęły się Dn! Osiedla Manifestu Lipcowego.

Chór Męski Politechniki Poznańskiej -pod kierownitwem Janusza Dzięcioła, powrócił z pOd,róży artystycznej do Szwajcarii i na Węgry. Chór koncerto"vał omiokrotnie w Montreux, Loza!1nic. i Villen!'u;re (Szwajcaria) oraz w Debreczynic i Kabie (Węgry). Chór zdobył H miejsce w XV Międzynarodowym KonkCtrsie Chórow w Montreux i I miejsce \\ VIII Międzynarodowym Konkursie Chóralnym im. Beli Bartoka w Debreczynie.

' .:

..1

""

!.t::.

.. »'

,.<'.

1 '''i <"'=' .

.:..:

:'",,'

187. W Sali Odrodzenia Ratusza odbyła się uroczystosć nadania imion dwudzieściorgu dzicciom urodzonym w dniu 24 czerwca. tj. w dniu, w którym przyszedł na ś\\ ial trzy,"ziestopięciomiłionowy Polak. Rodzicom oraz opiekunom dzieci w uroczystc:sci towarzyszyli licznie przybyli krewni i znajomi. Po podpisaniu aktu nadania imion, wręczono rodzicom wiązanki kwiatów oraz bony lokacyjne dla ich pociech, ufundowane przez poznański oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W uroczystości uczestniczył wiceprezydent poznania zbigniew Kmieciak. który wręczył wszystkim szczęśliwym matkom pamiątkowe medale. Rodzice i opiekunowie złożyli następnie 'Ślubowanie.

W przeddzień wyjaz1u na Kubę poznańscy delegaci na XI Swiatowy Festiwal Młodzieży i Studentów spotkali się w gmachu Komitetu Wojewódzkiego Pol"kiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego .Józefem Scibiszem.

W Sali Tradycji Ruchu Młodzieżowego w Pałacu Kultury otwarto wystawę pn. "W jednosci siła", Na ekspozycji zgromadzono sztandary, dyplomy, fotogramy, legitymacje i inne pamiątki związane z rocznicą powstania i działalnością Związku Mło'1zieży polskiej.

Na zaproszenie Wydziału Kultury Sztuki Urzędu Miejskiego przybył do Poznania Chór Morawskich Nauczycielek z Brna (CzechOsłowacja). Kapela Ludowa przy Zespole Pieśni i Tańca "Cepelia", pod kierownictwem Witalisa Kuty, wyjechała w podróż artystyczną do CzechosłowacjI. 19.7. Odbyła się wspólna sesja Wojewódzki"'J Rady Narodowej i Wojewódzkiego Ko.

mitetu Frontu Jedności NarodU. Przewodniczył zastępca przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej ZjednoczoneJ Partii Robotniczej Bogdan Waligórski, a obok radnych udział w niej wzięli: wojewoda poznański Stanisław Cozaś oraz członkowie kiero\vnictw stronnictw politycznych. Obecni byli konsul Konsulatu Generalnego ZwiązkU Socjalistycznych Republik Radzieckich Nikołaj Tarnawski i konsul stanów Zjednoczonych Ameryki Płn. Patrick Flood. Referat wygłosił przewodniczący WojewÓdzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu Franciszek Szczerba!.

#'rr<''''rł' " . '1" .., 'V:o"" f"'" ' '4:; ,.,SWt£10 '. 4 ' "f1f .....r." ..lit" lł. ....." ..' . . ,. .' .. '.. 1111' t.ł"" , .,.." ".. .. 'j' " ".... t. A.: ,.......' ...r:'.

A<.

"'1' i1fM'

.....

:..,.....m___:;;...

.-.o'.

....,.: ::::::-.

..l,:i"..L Dekoracje świąteczne przed siedzibą Urzędu WOjewódzkiego

Przed otwarciem sesji w Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie licznej grupy przodowników pracy zawodowej i społecznej, wyróżnionych przez Radę Państwa odznaczeniami. Aktu dekoracji dokonali: sekretarz Komitetu WojewódZkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej - Bogdan Waligórski, przewodniczący wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu - Franciszek Szczerbal i wojewoda poznański - stanisław Cozaś. Sztandarem Pracy II klasy udekorowany został Bolesław Wincenty, rolnik ze wsi Melin (gmina Chrzypsko), Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski _ działacz Frontu Jedności Narodu Bogdan Jankowski. Prezydium wojewódzkiej Rady Narodowej i wojewoda poznański przyznaU

Wydarzenia w Poznaniu (19.7.)

Nagrody Województwa Poznańskiego za rok 1977. W dziedzinie nauki nagrodę przyznano prof. dr hab. Zbyszkowi TuchQłce - za całokształt działalności naukowo-badawczej w zakresie intensyfikacji nawożenia roślin uprawnych; prof. dr hab. Witoldowi Seńczukowi - za całokształt działalnosci badawczej w zakresie toksykologii przemysłowej oraz badań tOksyczności nowych związków chemicznych wprowadzanych do życia codziennego i przemysłu; prof. dr hab. Jerzemu Kmicie - za całokształt badań naukowych w zakresie filozofii i metodologii nauk; doc. dr hab. Michałowi 2.urawskiemu - za monograficzne opracowanie kompleksu w zakresie hydrogeologii regionalnej, dotyczącej aglomeracji poznańskiej i jej szeroko pojętego zaplecza geograficznego; prof. dr hab. Jerzemu Lutomskiemu - za wybitne osiągnięcia badawcze na rz:"cz przemysłu zielarskiego; doc. dr hab. Leszkowi Bergerowi - za wykrycie nowych typów dziedziczenia cech oraz za wyniki badań nad mięczakami czwartorzędu; dOc. dr Stanislawowi Wierzchosławskiemu - za badania statystyczno-ekonomiczne i prace wydawnicze na tcmat Poznania i Wielkopolski; inż. Edwardowi Pindurowl - za wybitne osiągnięcia w rozwoju gospodarki województwa poznańskiego oraz za reprezentowanie polskiej myśli technicznej za granicą; dr Wacławowi Jarmołowiczowi - za osiągnięcia naukawe w badaniach nad kształtowaniem się wydajności i stosunku pracy młodego pokolenia robotników w wielkoprzemysłowym środowisku m. Poznania; dr med. Jerzemu Witkowskiemu - za badania dotyczące rozwoju nowych metod badawczych w zakresie rozpoznawania, leczenia i monitorowania chorych z nowatworami układu pokarmowego; mgr inż. Brunonowi Kionie - za calokztałt prac w dziedzinie rozwoju progi ",mów technicznego wychowania młOdzieży oraz działalność racjonalizatorsko-wynalazczą; zespołowi pracowników naukowych z Zakładu Ziem Rzadkich w Instytucie Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w składzie: prof. dr Bogusław Borkowski, dr Krystyna Bańczyk, dr Aleksandra Borkowska. dr Barbara Mąkowska, dr Janina Baranowska - za osiągnięcia w sposobie otrzymywania czystego tlenku itru i metody otrzymywania czystego tlenku europu; zespołowi pracowników naukowych z InstytutU Ortopedii i Rehabilitacji Akademii Medycznej w składzie: prof. dr hab. Alfons Senger. doc. dr wf Janina Toma;zewska, doc. dr hab. Hieronim Strzyżewski, doc. dr hab. Janina Przedpeiska-. dr med. Zbigniew Nadolski - za wkład naukowy i organizacyjny do rozwoJu t postępu w dziedzinie ortopedii i rehabilitacji w regionie; zespołowi projektantów i realizatorów Hotelu Orbis "Poznań" w składzie: mgr inż. Jerzy Buszkiewicz, inż. Tadeusz Henski, mgr Alfred Hofman, inż. Czesław Jarysz, mgr inż.

Eugeniusz Komorowski, Edward Kowalik, Bogdan Lehman, mgr arch, wnętrz Janusz Lenartowicz, mgr inż. arch. Jerzy Liśniewicz, mgr inż. arch. Józef Maciejewski, inż. Maria Najewska, mgr inz. Czesław Nawrocki, mgr inż. Józcf Rosiak, inż. Wojciech Siwa. dr Wiesław Sleboda, mgr inż. Bronisław Szymaniak, inż. Henryk Wlaż - za projekt i reallzację hotelu "Poznań" w terminie skroconym; zespołowi pracowników Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych wskładzip: inż. Eugeniusz Kwiatkowski, mgr inż. R0man Maciejowski, mgr inż. Kazimierz Bałęczny, Tadeusz Stelmaszyk, mgr inż.

Danuta Lisińska, Róża Krzyżaniak i Janusz Swietlik - za osiągmęcia w opracowaniu i wdrażaniu nowoczesnych metod technologicznych w budownictwie drogowym Wielkopolski; zespolowi pracowników Instytutu Chemii Podstawo.. wej Politechniki Poznańskiej w składzj doc. dr hab. Władysław Rekść, dr Tadeusz Stefanowicz, mgr inż. Bernard HOJa, mgr inż. Tadeusz Borowicz --: za rozwiązywanie problemów technologicznych i aktywną współpracę z przemysłem i opracowanie szeregu oryginalnych rozwiązań o dużym znaczeniu gospodarczym dla miasta, województwa i kraju; zespołowi pracowników Przemysłowego. Instytutu Maszyn Rolniczych w składzie: doc. dr inż. Kazimierz Mielec, mgr inż. Mieczysław Bałoniak, mgr inż. Leonard Frąckowiak, technicy Gerard Helwig i Henryk Frąckowiak - za pral;ę naukowo-badawczą i doświadczalno-konstrukcyjną nad zestawem maszyn i urządzeń rolniczych do mechanizacji pielęgnacji międzyrzędowej roślin okopowych i warzyw; zespołowi pracowników Centralnego Laboratorium Akumulatorów i ogniw w składzie: mgr inż. Henryk Łapiński, mgr mz. Marian Piotrowski, doc. dr Maria Cyrankowska, mgr Jerzy Kwaśnik, mgr inż. Henryk Górecki, inż. Edward Fedder, mgr Janina Paprzycka, mgr Stanisław Foć, mgr Włodzimierz Kałek, mgr inż. Edward Olech, mgr inż.' Ryszard Kaniewski, mgr Zdzisław Brudka, mgr Halina Gólska, mgr Jadwiga Sobkowiak, mgr Tomasz Szłapka, inż. Zbigniew Urbaniak, mgr Jerzy Dobryszycki, Aleksander Stanisławski, .Ęugeniusz WQźniak,

Mari1m Kasprzak - za opracowanie i praktyczne zastosowanie w produkcji wyników badań dotyczących miniaturowej baterii srebrowo-cynkowej do zasilania sprzętu elektronicznego. Nagrodę Wojewody Poznańsklego za wkład w upowszechnienie kUltury i powstanie Muzeum Sienkiewicza w Poznaniu otrzymał Ignacy Mcś; Nagrodę Literacką im. Jima K"sprowlcza - Feliks Fornalczyk; Nagrody Dziennikarskie im. Marcina Kasprzaka - Roman Czamański ("Gazeta Zachodnia") i Janusz Orzałkiewicz ("Express Poznański"). Nagrodę Dziennikarską Młodych Rady Wojewódzkiej Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży POlskiej Przemysław Rejer ("Sztandar Młodych").

Załoga Zakładu Sprzętu oświetleniowego "Polam" zebrała się z okazji Swięta Lipcowego w nowej hali produkcyjnej, którą tego dnia przekazano do użytku. Obecni byli sekretarz Komitetu WojewÓdzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Józef Switaj oraz I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Grunwald Józef Cichowlas. Oddano do eksploatacji wydział obróbki mechanicznej, gdzie na powierzchni ponad 2300 m' zainstalowano nowoczesne obrabiarki. Podczas akademii kilkadziesiąt osób odznaczono Srebrnymi i Brązowymi Krzyżami Zasługi, Odznakami Honorowymi Miasta Poznania oraz resortowymi.

Prezes Polskiej Izby Handlu Zagraniczncgo Włodzimierz Wisniewski i wojewoda poznański Stanisław Cozaś udekorowali odznaczeniami państwowymi grupę pracowników Zarządu MiE;dzynarodowych Targów Poznanskich. Krzyże Oficerskie Orderu Odrodzenia Polski otrzymali: Henryk Sitarek - dyrektor naczelny Zarządu i Tadeusz Wożniak - zastępca dyrektora do spraw technicznych. Wręczono także trzynaście Krzyży Kawalerskich Orderu Odrodzenia Polski, dziesięć Złotych, piętnaście Srebrnych i szesnaście Brązowych Krzyży Zasługi. 20.7. W sali Odrodzenia Ratusza poznańskiego odbyła się uroczystość wręczenia Nagród Województwa Poznańskiego za rok 1977. Do zebranych przemawiał wojewoda poznański Stanisław Cozaś. Wyraził on laureatom serdeczne podziękowanie za trud, serce i rozum w pomnażaniu dorobku regionu. Po odczytaniu listy laureatów, sekretarz Komitetu WojewÓdzkiego Polskiej Zjednoczonej Parta Robotniczej i wiceprzewodniczący WojewÓdzkiej Rady Narodowej Bogdan Waligórski oraz wojewoda poznański Stamsław Cozaś wręczyli dyplomy Nagród.

W imiemu laureatów pOdziękował prof. dr hab. Witold Seńczuk. W imieniu Wojewódzkiej i Miejskiej Rad Narodowych gratulacje laureatom złożył sekretarz Komitetu WOjewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Józef Switaj.

Dorocznym zwyczajem Swięto Lipcowe w dzielnicy Stare Miasto poprze-o dziła uroczystość wpisania do Honorowej Księgi kilkudziesięciu nazwisk ludzi szczególnie zasłużonych dla dzielnicy i miasta. Uroczystość odbyła się w sali hotelu "Poznań" w obecności sekretarza Komitetu Wojewódzkiego polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Marii Rynkiewicz. Dyplomy wręczał I sekretarz. Komitetu Dzielnicowego Włodzimierz KOwalski. W imieniu wyróżnionych przemawiał doc. dr Tadeusz Filipiak. W Szpitalu położniczym przy uL Jarochowskiego przyszły na świat siostry syjamskie, zrośnięte częściowo klatkami piersiowymi i brzuszkami. Niemowlęta przewieziono do Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. BOlesława Krysiewicza i umieszczono na Oddziale Chirurgicznym I.

W Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza odbyła się inauguracja Szkoły Letniej Kultury i Języka Polskiego, zorganizowanej prze>; uczelnię wspólnie z Towarzystwem Łącznoci z polonią Zagraniczną "Polonia". W pierwszym z kursów - Kultury i Języka POlskiego - brało udział czterdzieścioro pięcioro dziewcząt i chłopców z Europy Zachodniej - głównie z Francji. W drugim kursie' (ekonomicznym) dla przedstawicieli szkół gospodarczych Stanów ZJednoczonych Ameryki Płn. uczestniczyło trzydziesci osób. Kierownictwo Szkoły sprawował dOC. dr hab. Stanisław Sierpowski.

" -"'o(, , ,?fv,# Ii,', .t' "'}':fi!.'" " ' .' 1 ')i.

#( <, 1t1'.t -- ., ,:"{ ";2 ft._-I, i ':'; '1. ') .. jr'l ::...: "" -", I I - ..-" ".

1&. I ł.,. "_ :r- .''''' .

,U F'" -, " -, : - ,- '.

- E I ' . .. - I . i . l ł l ,:; / :" '0_ 0 '" I"' -; '- :.:\" . 'II \j IIrl:IJ'r:i41 d' .\\f.'IU;i: ..,;1:I.vif.IIu.;,I'1!;;,,_, ..d,,,"''ł;1J

Wydarzenia w Poznaniu (20 - 21.7.)

T"' O:.

'€f" .s', ...

H." .

t" ...

---# ."

.-..,,

;:::f ]'i i I'f 1ft.. mII . 1 . i ....Q !. m ... ..... '-;-".. .. m,J 11 A " .

,Ą1

'łł jl

.

..-ł."

.. -.

!

'¥;:

'"

,iI". 'a.'<w... ..

.'N.,,:,:,,:,".

Sie(Jziba administracji Spółdzielni :przy ul. hlamarsl,ej 17

l:ługowa Społdzielnia Inwalidów wprowEdzi!a si::; do nowej siedziby w odt.u:iowanej zabytkowej kamieniczce przy ul. Kramarskiej 17. Kamień węgieln'vmuro\vano 13 marca 1975 r.

W Teatrze Polskim od była się premipra widowiska Jarosława Abramowa-Newerly Dno nieba w reżyserii Romar.a Kordzińskiego. Scenografię proJekto'\vel Zt.igniew Bednarowicz, kostiumy - Barbara Wołniewicz. Muzykę skompono\Nanl przez Jarosława Abramowa-Newerlego aranżował Wojciech Głuch.

Choreografia - RaJmund Sobiesiak. Kierownictwo muzyczne: Wojciech Głuch i Andrzej Wicenciak. W premierowej obsadzie wystlPili: Krystyna Horodyńska

Od leweJ: Piotr Einder (Tiko I) i Janusz Grenda (Tiko II)

111'.

to }.

.

::. ./

4' ....' 41 j. . ... .. .. \ . . . ..c; '. . .',ę,: ',h..;;"i\ !""'ł?""' ' " .. :>'>;":" <.:.

: .:-<: . .. ,::: : : ,1m..'

'"j. ,t ..' r< Jt . ./),

21.7.

(Beta czyli Tatiana) - gościnnie. Wiesław Zwoliński (2.użu czyli Ryszard), Irena Grzonka (Regina), Anna Tomaszewska (Lena), Janusz Greber (Ziętarek), Włodzimierz Kłopocki (Strażak), Aleksander Błaszyk (Naczelnik), Piotr Binder (Tiko I), Janusz Grenda (Tiko II), Lech Michalski (Cykor).

W dniu, w którym na uroczystym posiedzeniu Sejm upamiętni! lot pierwszego polaka w Kosmos, majora Mirosława Hermaszewskiego, modelarni lotniczej na Osiedlu Jagiellońskim nadano imię ,.Pier'\vszego Kosmonauty PRL.'. Odsłonięto też pamiątkową tablicę. Nadto odbył się [okaz startu modeli rakiet wykonanych w tej. modełarni. W przeddzień Swięta Odrodzenia złożono wieńce i wiązanki kwiatow na Cytadeli. Ceremonia odbyła się przy udziałe kompanii honorowej Wojska Połs:<iego. Wieńce oraz kwiaty zostały złożone we '\.vszystkich miejscach p",mięci narodowej w n1ieściec,. ..,. .'.' "... ..

.;; ,.....

. iI.

<.:t : '.

. ł ;,; ',:.",:."';Wi"

.... r""

.,.

"'1"fi' .

."1 .

'I I..

:@

Delegacja Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partu Robotniczej składa wieniec

W sali konferencyjnej Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonęj Partii RObotniczej Jeżyce wręczono uroczyście legitymacje partYJne młodym robotnikom. Stanisławę Jankowską - matkę pułkownika Zenona Janko", skiego, konsultanta kierownika lotu "Sojuza 30", na pokładzie którego leciał w Kosmos Mirosław Hermaszewski, odwiedzili przedstawiciele wojewódzkich władz partyjnych i państwowych. Wojewoda poznański Stanisław Cozaś w imieniu Rady Państwa odznaczył Stanisławę Jankowską Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Wojewódzki Komitet Frontu Jedności Narodu uhonorował ją "Medalem Matki", który wręczyła sekretarz Komitetu WOjewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii RObotniczeJ Maria. Rynkiewicz. Koledzy Zenona Jankowskiego

piloCi wojskowi, obdarowali jego matkę wiązankami kwiatów.

.>

-......

"<.

_. """:Vo'r.

.

'W' ;.

,.

-.tł$

"";-łrł ....=.(.-.

C;>:...

Sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Poskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Maria Ryn'<iewicz dekoruje Medalem Matki Stanisławę Jankowską

,V salonach "Arsenalu" otwarto wystal.' ę pn. "Polski plakat rćalizmu socJalistycznego" . W Parku im. Marcina Kasprzaka koncertował Chór Morawskich Nauczycielek z Brna. Dyrygował Alois Vesely. Na wyprawę archeologiczną do BułgariI wyjechała ponad dwudziestoosobowa grupa pracowników naukowych i studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza pod kierunkiem prof. dra Stefana Parnickiego-Pudełko. Cstatnie przedstawienie Teatru Muzycznego w sezonie 1977/1978. Dano Wesele Fonsia. Zakończyły się rozgrywki piłkarskie o Puchar Prezydenta poznania. Dwudniowe zawody przyniosły zwycięstwo druzynie Klubu Sportowego ..Lech". ( t . ' ...." .'. t -"%".

,', -'

".' m..:.....,:... .__. _..m -

";'P "ł:. .

. :.:( \.

::,. ...:r. 't

....,.";.'.

ł?U ",.

:P"<'-'

:-',"" ;...-> '.

22.7. W południe odbyła się na Starym Rynku uroczysta odprawa wart garnizonu po

23.7.

znailskiego. Ceremonia, w której uczestniczyły też kompania honorowa ze sztandarem oraz orkiestra wojskowa, zakończyła się defiladą pododdziałów warto. wniczych. W amfiteatrze na Cytadeli koncertował popularny zespół estradowy Dowództwa WOj,k Lotniczych "Eskadra". Kapela Ludowa Zespolu Pleśni i Tańca "Cepelia" pod kiero\vnictwenl 'Vitalisa Kuty powróciła z {:ojróży artystycznej do Czechosłowacji. Na placu Wolnosci popisywał się zespół artystyczny Pałacu KultClry "Parada" W amfiteatrze na Cytadeli występy artystyczne rozpoczynał Zespól Wokalny PielęgnIarek "Malakah". a gwożdzieLn programu był galowy koncert artytów Teatru Muzycznego, l<tórym puewojził popularny aktor Tadeusz W"Jtych. Śpiewali: Jan A::iamczy<. Barbara Biskupska. Teresa BO,Jdano\vicz, Jerzy Dzianysz, .Jerzy GOlfert, Janina G:.tttneró,,, na, Jadwiga Kurze" ska, .Jarosław Stempowski. Urszula Zlern,ka. W Parku Tysiąclecia koncertowała najpierw Orkiestra D<;ta

:;..,.:::

-. v .tpy. 7:t[-,;;::':lf r i "'" '<' ',7.", ":.l

.<: ::oi ..ł

".t

:..t

,.L 'i, ."'łf"

Podczas koncertu w parku im.

Marcina Kasprzaka

24.7.

z Domu Kultury "Stomila", potem artyści scen poznańs:dch. Na polanie nad Wartą popisywały si zespoły artystyczne ze Spółdzie!ni Mieszkaniowej "Osiedie Młodych"; na Łęgach Dębińskich - występował zespół muzyczno-wokalny "Fart"' a potem Orkiestra Dęta WOjewódzkiego Przedsiębiorstwa Komumkacyjnego; w muszli koncertowej w Parku im. Marcina Kasprzaka zespół muzyczno-wokalny "Hawana" oraz inne zespoły z poznańskich zakładów pracy. W Zarządzie Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej odbyła się uroczystość dekoracji odznaczeniami państwowymi grupy zasłużonych pracowników z województw: poznańskiego, leszczyńskiego i konińskiego. Uczestniczyli sekretarz Komitetu Wojewódzkiego pol

W:udarzenia w Poznaniu (24 - 28.7.)skiej Zjednoczonej Partii RObotniczej Bogdan Waligórski oraz prezydent poznania Władysław Sleboda. W WOjewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. Bolesława Krysiewicza zespół lekarzy pod kierunkiem doc. dra hab. Kazimierza Wojciechowskiego przystąpił do przeprowadzenia zabiegu, którego celem było rozdzielenie sióstr syjamskich. W trakcie operacji okazało się, że czterodniowe bliżniaczki Anna i Maria mają jedno wspólne serce, wspólną wątrobę i niektóre odcinki przewodu pokarmowego. Mimo usilnych starań, chirurgom nie udało się dokonać korekty tego błędu natury. Po wielogOdzinnej operacji Anna i Mria żyły. lecz wieczorem o godz. 19.10 zmarły. 25.7. Na budowie Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego przy ul. Obodrzyckiej, brygady Poznańskiego Przedsiębiorstwa BUdownictwa Przemysłowego Nr 1 zakończyły montaż pierwszego piętra budynku produkcyjnego Nr 2. Jednocześnie rozpoczęto betonowanie stóp fundamentowych pod budynek elektronicznej techniki obliczeniowej (obiekt nr ri b). 26.7. Na konferencji prasowej w Domu Technika, pełnomocnik dyrektora generalnego Urzędu Targów Lipskich - Erhard Taubert poinformował o przygotowaniach do wrześniowych Targów Lipskich (Niemiecka Republika Demokratyczna). W parku im. Jurija Gagarina w Zespole Osiedli Mieszkaniowych "Winogrady" ustawiono jako element dekoracyjny samolot typu limo

1<'":' ," '.,:>

. .:, :..;. :<' .

,....: l.

},.

t.t." t.;:,:"': .. "<.

""Ioi"

:....,: · o«X 9t ' ..... .............'1 ,I' 1:i :ł-:'rł \

, ".;

28.7. Owacyjne powitanie bohaterów Kosmosu: podpułkownika Mirosława Hermaszewskiego, pierwszego polaka-zdobywcy Kosmosu; generała Piotra Klimuka - dowódcy "Sojuza 30"; pułkownika Zenona Jankowskiego - konsultanta kierownika lotu; Władimira Szatałowa - kierownika szkolenia radzieckich kosmonautów; przewodniczącego Rady "Interkosmos" - prof. Borysa Pietrowa; jego zastępcy - Władlena Wiereszczetlna oraz przewod

....... '" ,"

' _ .... J ;.. , t:"JI't.F< \"t' y' >: . ł' ....:J;.. , ,p, \ --.t :: , " '.

, ..I' ,. " I... " . .

'.,..' . ....

:> :-...

']"i::j" 1

;.':: }, ?', 'i ,?lln/

'ł'

, "" 1 ' ',a . o"" .' ....

",C"<1¥

....

.ł',

W chwilę po wylądowaniu na puznańskim lotnisku. Na zdjęciu od leweJ: ppłk. Mirosław Hermaszewski, I sekretarz Komitetu WojewÓdzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii RObotniczej Jerzy Zasada, gen. Piotr Klimuk, płk. Zenon Jankowski, gen. Władimir Szatałownlczącego Komitetu Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk prof. dra Jana Rychlewskiego. Od wczesnego rana wzdłuż trasy przejazdu bohaterów Kosmosu gromadzili się poznaniacy. Wiele z nich przybyło także na lotnisko w Ławicy. Samolot lądował o gOdzinie 9.25. Gości witali członkowie Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii RobotniczeJ z I se'kretarzem Jerzym Zasadą. Obecni byli: prezydent Poznania Władysław Sleboda, wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski, dowódca Wojsk Lotniczych gen. dyw. - pilot Tadeusz Krepski. Przybył konsul Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Nikołaj Tarnowski. Licznie zgromadzeni na lotnisku p"znani3cy rozpoczęli owację, gdy na stopniach samolotu pojawił się JaKo pierwszy Mirosław Hermaszewski. Dziewczęta i chłopcy w ludowych stroJach wręczyli kosmonautom i towarzyszącym im osobom wiązanki kwiatów. Z lotniska kolumna samochodów przejechała ulicami Swierczewskiego, Zeylanda, Rondem Kopernika, Pułaskiego i Obornicką ue> Zespołu Osiedli Mieszkaniowych "Wir.ogrady". Wzdłuż trasy poznaniacy z transparentami i kwiatami wiwatowali na cześć gości. W parku na Osiedlu' Kosmonautów. u stóp pomnika Jurija Gagarina kosmonauci złożyli wiązanki kwiatów. Wartę honorową zaciągnęli żołnierze wojsk lotniczych. Odbyło się krótkie spotkanie z grupą młodzieży, która w Osiedlowym Domu Kultury "Orbita" bUduje makietę podmoskiewskiego Centrum Kierowania Lotami Kosmicznymi. Młodzież poprosiła Mirosława Hermaszewskiego o patronat nad jej klubem. Stąd goście udali się do ObserwatoriUm Astronomicznego Szerokościowego Centrum Badan Kosmicznych Polskiej Akademii

\; ¥ ¥, a.....: JiIJ€ :'q; ....: <I_:RJ' .... ' r "' ,";, ,'., .F' ...",,/ ,.",;i,;. ,.Iii' . ,,', ,'\ :, ,):V : :fł

::.:. -ti .

\' . ..' ,,.# .,j("

.'t:

:.'.

..f ":

/... ..

Kosmonauci Mirosław HermaszewskI I Piotr KUmuk składają kwiaty przed obeliskiem Jurija GagariTa na Osiedlu Kosmonautów

Nauk w Borówcu, które współpracuje w ramach programu "Interkosmos" z placówkami radzieckimi. Kosmonautów oprowadzał po placówce dyrektor Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk prof. dr Stanisław Grzędzielski. Mirosław Hermaszewski i piotr KUmuk wpisali się do Księgi Pamiątkowej. Z Borowca goście przybyli do siedziby Dowództwa Wojsk Lotniczych. Przy dżwiękach Marsza lotników powitał ich dowódca Wojsk Lotniczych gen,

l €kretarz Komitetu Wojewódzk,ego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada wręcza pIk, Zenonowi Jankowskiemu akt wpi,u do Księgi Wybitnych Przodo" ...ików Pracy Socjalistycznej, Pc 'rodku grupy Piotr Klimuk

:)iłł. . '( f

'fi>,,, '>;.}i....,.y ,,:;.::, ,,:' ,. ,.

J.:

., .

:5'.

I'"

,.

".

t"'<" -,dyw. pIL Tadeusz Krepski. Kosmonauci złożyli kwiaty pod Pomnikiem Lotnika. W Sali Tradycji kosmonauci i uczeni radzieccy otrzymali medale "Zasłużeni dia lotnictwa". Mirosławowi Hermaszewskiemu, Piotro\vi Klimukowi t Zenonowi Jankowskiemu i Władimirowi Szataławowi wręczono też nadane rozkazem dOwódcy Wojsk Lotniczych odznaki pilota klasy mistrzowskiej. Dziękując za zaszczytne wyróżnienie kosmonauci przekazali pamiątki związane z lotem "Sojuza-30", m, in. odznakę pilota wojskowego I klasy, która znajdowała się na pokładzie ..Sojuza-30". Na uroczystym posiedzeniu Rady Wojskowej i Komitetu polskiej Zjednoczonej Partii Robotnicze; Dowództwa Wojsk Lotniczych POdjęt została rezolucja, w której stwierdzono, iż udział naszego kraju w programie ..Interkosmos" ukoronowany lotem pierwszego pOlskiego kosmonauty, jest w dziejach naszego narodu wydarzeniem mierzonym skalą historii. Dla polskich lotników sylwetki kosmonautów, ich zalety i hart ducha staną się wzorem godnym naj szerszego popularyzowania i naśladowania. Następnie w siedzibie Urzędu Miejskiego bohaterowie Kosmosu spotkali się z aktywem społecznym i politycznym województwa. Przemawiał I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada. Mirosław Hermaszewski, Piotr Klimuk, Zenon Jankowski i Władimir szatałow udekorowani zostali Odznakami Honorowymi "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego" Uchwałą Egzekutywy Komitetu WojewOdzkiego nazwisko Zenona Jankowskiego wpisane zostało dO Księgi Przodowników Pracy socjalistycznej Województwa poznanskiego. W krótkim przemówieniu konsultant lotu "Sojuza-30" podziękował za serdeczne przyjęcie. Obaj z Mirosławem Hermaszewskim - powiedział - spełniliśmy swoje obowiązki. Kosmonauci otrzymali także symboliczne klucze miasta, a goście radzieccy upominki dla Centrum Szkolenia Kosmonautów im. JUrija Gagarina w Gwiezdnym Miasteczku _ obraz przedstawiający poznański pomnik pierwszego kosmonauty świata. W godzinach popołudniowych goście opuścill poznań. W Urzędzie Wojewódzkim odbyła się narada na temat zaopatrzenia sklepów spożywczYCh w oparciu o wyniki kontroli ok. pięciuset sklepów. Naradę prowadził wojewoda poznanski Stanisław Cozaś. uczestniczył sekretarz Komitetu WojewÓdzkiego polskiej ZjednOczonej Partii Robotniczej Bogdan Waligórski.

Wydarzenia w Poznaniu (29.7. - 4.8.)

>'" ,::!;.:, .. . ">4''' :... - .........._.:! .

'.,

'1 ::

.,... - ': ..;>/' .-!,' "'..")>< .'J,''t .

.,'-1::;'." .ł

Budowa wieżowca dla Akademii Ekonomicznej "wyszła z ziemi".

Na naszym zdjęciu (opublikowanym 28 VII 1978) stan budowy w drugiej połowie lipca

29.7. Przebywającym w Poznaniu bohaterom Kosmosu wręczono w Sali Tradycji Ludowego WOjska pamiątkowe medale i plakietki, których pojedyncze egzemplarze znalazły się w gablocie WielkopolsKiego Muzeum Wojskowego. Medal i plakietkę projekto\\ ał artysta-plastyk Mieczyslaw Chojnacki. Na aluminiowo-brązowej plakietce znajduje się wizerune« Mikołaja Kopernika oraz Mirosława Hermaszewskiego i Piotra l{limuka, a poniżej napis: Pierwszy wspólny lot. Na medalu znajduje się znak g,'aficzny programu ..Interkosmos" oraz wizerunki kosmonautów i napis: Piencszy POlak na orbicie. 31.7. Na nadzwyczajnym posiedzeniu zarządu Kolejowego Klubu Sportowego "Lech" prezes zarządu Stanisław Chełstowski złożył rezygnację. Nowym prezesem wYbrano dotychczasowego wiceprezesa Miroslawa Sadowskiego. 1.8. W Muzeum Historii Miasta Poznania w Ratuszu wyłożono jako eksponat herb województwa, który zabrał na pokład ..Sojuza-30" kosmonauta Mirosław Hermaszewski. Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Rolniczego przemianowane zostało na Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Obiektów Szlarniowych z siedzibą w nowym budynku przy ul. Zielonej 8. Powołano do życia (z siedzibą w starym browarze w Kobylempolu) przedsiębiorstwo Transportu i Spedycji Przemysłu Piwowarskiego. Państwowe Przedsiębiorstwo "Polmozbyt" uruchomiło przy ul. Zygmunta 'Vojciechowskiego Centralną Dyspozytornię Pogotowia Technicznego, wyposażoną W specjalne pojazdy do niesienia pomocy zmotoryzowanym.

W sali widowiskowo-sporto\\ ej ..Arena" występował amerykański zespół muzyczny "SIade". 2.8. Rano ok. godz. 5.2, na \\ iadukt kOlejowy nad ulicą Garbary wjechał pociąg towarowy. Sześć ostatnich wagonów, przez niedopatrzenie dołączonych do tego pociągu (zbyt szerokie wa!:ony. przeznaczone do przewozu przęseł kolejowych) zawadziło o konstrukcje wiaduktu, niszcząc ją. Pocig siłą rozpędu wjechał jesZCze na most nad Wartą - uszkadzając go. Wypadek spowodo'''ał zakłócenia w ruchu pociągów. DOjeżdżający do pracy w mieście przesiadali się na stacjach Poznań-Wschód i Garbary do autobusów komunikacji miejskiej. Usuwanie skutków wypadku trwało do godzin popołUdniowych.

"'" u Z E u"''"' . o II.

IIUCMU II:Oflr_JlNlcz.GO

W Muzeum Historii Ruchu Robotniczego im. Marcina Kasprzaka otwarto wystawę pn. "Powstanie w Serbii 1941 ["o w twórczości artystycznej", przygotowaną przez Muzeum Hitorii Serbii w Belgradzie (Jugosławia). Na otwarcie wystawy przybyli m. in. kierownik Wydziału Pracy Ideowo-Wychowawczej Komitetu Wojewódzkiego Polskiej ZjednOczonej Partii Robotniczej - Marian Jakubowicz i wiceprezydent poznania - Andrzej Witusid. Obecna była attache kultualny Ambasady Jugosławii w Warszawie Bratislava Stamienkovic. W wieku sześćdziesięciu trzech lat zmarł Stanisław KUbiak, od 1957 I' nie"rzerwanie redaktor naczelny Rozgłośni i-oznańskiej POlskiego Radia, prezes zarządu Towarzystwa Miłośników Miasta poznania, członek Kolegium Redakcyjnego .,Kroniki Miasta Poznania", odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Festyn w obiektach sportowych osiedla Bonin przy ul. Widnej zorganizowany przez Komendę Hufca Związku Harcerstwa Polskiego Jeżyce. 4.8. W salonie Empiku otwarto wystawę prac graficznych Stefana Rusina (Konin).

K'[ . .' ... .... J>l'!SJ

\V wieku siedemdziesięciu dwóch l"t z,marł zaslużo,ny pracownik Zakładów Przemy siu Metalowego "H. Cegielski" inż. Marian Machyna, zatrudniony od 1936 r. Uruchamiał Zakłady w 1943 r., był ID. in. kierownikiem narzędziowni, szefem produkcji i dyrektorem Fabryki Narzędzi (1946 - 1949). Po trzech latach pracy \V Radomiu powrócił do poznania na stanowisko dyrektora technicznego Zakładów "H. Cegielski" (1953 - 1956). W latach 1956 - 19,,8 był zastęPCą naczelnego inżyniera do spraw produkcji, a w latach 1958 - 1961 głównym inżynierem Fabryki \V8. Laureat Zespołowej Nagrody Panstwowej II stopnia za rok 1952. Udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia pOlski.

.

t-.>..@'".<

...h<.:

....:.

"""":#,

7.8.

Brygady Zarządu Dróg i Mostów zmodernizowały ul. pasterską - setną ulicę peryferYJną. \V sali sportowo-widowiskowej "Arena" wystąpiła angielska grupa wokalno-muzyczna Mungo Jerry. Na budowie Wytwórni Sprzętu K'Jmunikacyjnego przy ul. Obodrzyckiej rozpoczęto montaż obudowy magazynu materialow łatwopalnych (obiekt nr 5) z prefabrykowanych ścian osłonowych typu "Kolbet". \V Alei Zasłużonych na junikowskim Cmentarzu Komunaln;j'm odbył się pogrzeb red. Stanisława Kubiaka. W uroczystościach pogrzebowych wzięli udzi:11 przedstawiciele władz państwowych i partyjnych, delegacje organizacji społeczno-politycznych, zakładów pracy, instytucji kulturalnych, przedstawiciele kierownictwa Komitetu do Spraw Radia i Telewizji, ośrodków radiowych z całego kraju, dziennikarze, mieszkańcy Poznania. Mogiłę zmarłego pokryły liczne wieńce i wiązanki kwiatów. \V wieku sześćdziesięciu cztereCh lat zmarł Henryk Krajczewski, wybitny dzialacz sportowy i Wodnego OChotniczego

.,

..i!

8.8.

Pogotowia Ratunkowego, b. prezes Poznańskiego Okręgowego Związku Pływackiego, w latach 1956 - 1978 zastępca dyrektora Poznańskich Zakładów Sprzętu Ortopedycznego, udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia polski.

Rozpoczęły się trzydniowe obrady Krajowej Konferencji Ogrodniczej, zorganizowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Urząd Wojewódzki. Pc przerwie urlopowej wznowił działalncść Teatr Nowy. Pierwszego dnia nowego sezonu dano Emigrantow Sławomira Mrożka. Na drugiej scenie - ballady Bułata Okudżawy i \Vłodzimie.za \Vysockiego Powitania, pożegnania \V salonie Biura \Vystaw Artystycznych "Arsenał" otwarto pośmiertną wystawę malarstwa Jana Piaseckiego. Po przerwie urlopowej wznowił działalność Poznański Teatr Lalki i Aktora. Pierwszego dnia nowego sezonu dano.

operę dla dzieci O Kasi co gl/ski zgubiła, \V wieku siedemdziesięciu dwóch lat zmarł nagle dr hab. Antoni Maćkowiak, twórca elementarza książeczkowego (wespół z żoną Janiną), pedagog i organizator szkolnictwa, udekorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

posiadał tytuł honorowy Zasłużonego Nauczyciela pOlskiej Rzeczypospolitej LUdowej.

9.8.

L.

Wydarzenia w Poznaniu (lO -17.8.)

10.8.

Krótko po pÓłnocy (z 9 na 10 sierpnia) z erenów targowych przy ul. Matejki wyruszyły do Huty "Katowice" specjalne -ransportery oddziału przewozów ciężkich poznańskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej z ośmioosobową obsługą pod kierownictwem Eugeniusza Kurasia. Na obu ciągnikach typu tatra załadowano kontenerową kotłownię zakupioną na Międzynarodowych Targach Poznańskich od producenta fińskiego "raz ramię koparki samokroczącej. ŁaduOJek miał ponad 11 m długoci i 5 m "ysokości. Na czas przejazdu przez mia-to wyłączono napięcie w sieci tramwajowej. Na Starym Rynku rozpoczął się kier -nasz szkolny.

W wieku pięćdziesięciu sześciu lat zmarł inż. Romuald Duda, współzałożyciel Zakładów Mechanicznych przemysłu Papierniczego, dyrektor techniczny w laach 1954 - 1973, udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

/m

.

/ .'...'...." i""

11,8.

Odbyło się spotkanie propagandystów i aktywistów Przedsiębiorstwa Upowszech"1iania Prasy i Książki "Rl1Ch".

W wieku siedemdziesięciu ośmIU lat zmarła Helena Szubertowa-Nowicka, podporucznik Powstania \Vielkopolskiego 1918/1919. udekorowana Krzyżem Kawaler-kim Orderu Odrodzenia polski.

;:"

..

_._.: -$'

12.8. Przedstawiciele władz partyjnych, organizacji politycznych, młodzieżowych oraz mieszkańcy Poznania złożyli wieńce i wiązanki kwiatów pod pomnikami podziemnego kierownictwa Polskiej partii Robotniczej w 2abikowie i na wzgórzu Cytadeli, zamordowanych w obozie w 2abikowie w dniu 13 sierpnia 1944 r. 13.8. \V muszli koncertowej Parku im. Marcina Kasprzaka występował gościnnie chór "Catulana" z Barcelony (Hiszpania). 14.8. Zespół chóralno-instrumentalny młodzieży VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza pod kierownictwem Konrada Gawałka wyjechał dO Getyngi (Republika Federalna Niemiec).

15,8. Rozpoczęła się konferencja Rady Europejskiej Szkół Tropikalnych z udziałem ekspertów Swiatowej Organizacji Zdrowia. Konferencję zorganizowała Klinika Chorób pasożytniczych i Tropikalnych Instytutu Chorób \Vewnętrznych Akademii Medycznej. 16.8. Przed rektoratem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza na pl. Mickiewicza ekipa filmowców kręciła zdjęcia do fabularnego filmu Sekret Enigmy w reżyserii Romana Wionczka. Jest to film poświęcony twórcom maszyny szyfrującej skonstruowanej przez poznańskich naukowców Mariana Rejewskiego, Henryka Zegalskiego i Jerzego Różyckiego. Zamknięcie ulicy 2ródlanej dla ruchu kołowego. 17.8. Zmiana organizacji ruchu w okolicach dworca autobusowego i pomnika Powstańców \Vielkopolskich związana z rozpoczęciem budowy przejścia podziemnego przy ul. Gwardii Ludowej (przejście w kształcie litery L od pomnika ku dworcowi autobusowemu oraz w kierunku Izby Rzemieślniczej).

Linia przerywana oznacza przewidywane przejście dla pieszych , I _TT_ h m::1 .., ; : \j - :t::

«ITFl POlNAN 'pnlo4H'P. PlJIIo'STA",CCWr VoIELIO'O..SI<G'

18.8. Rozpoczęły się imprezy zespołów art ystycz;"YCh wojsk lotniczych o "L<i"'r Lotniczej Muzy". \V salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarto wystawę prac fotografika gliwickiego Michała Sowińskiego pn., "Penetracje"m . , ...... ... .. .. :.:. :.: .... ..;=

19.8. W gmachu głównym Miejskiej Bibliuteki Publicznej im. Edwarda Raczyńskiego otwarto wystawę miniatur portret.:>wych Jerzego \Vinklera. Otwarcie wystawy malarstwa Ildefonsa Houwalta w Domu Kultury Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski".

Na stadionie Klubu Sportowego ,.Olimpia" rozpoczął się trójmecz lekkoatletyczny młodzieżowych reprezentacji Francja - Republika Federalna Niemiec - Polska.

Z podróży do Getyngi (Republika Federalna Niemiec) powrócił osiemdziesięcioosobowy Zespół Chóralno-Instrumentalny Młodzieży VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza pod kierownictwem Konrada Gawałka. Zespół bawił w Getyndze na zaproszenie urzędu miejskiego i koncertował cztero'<:rotnie. 20 8. W Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego dyplomy ukończenia Szkoły Chorążych Wojsk Pancernych wręczył absolwentom komendant uczelni - ;:.!k. dypl. Edward Łukaszyk.

Międzypaństwowy trójmecz lekkoatletyczny drużyn młodzieżowych Francja - Republika Federalna Niemiec - polska rozegrany na stadionie golęcińskim zakończył się zwycięstwem Polski nad Republiką Federalną Niemiec 119: 101 (mężczyźni) i 76 : 70 (kobiety) oraz Francją 127: 96 (mężczyźni) i 91 : 55 (kobiety). 21.8. \V szkołach podstawowych rozpoczął SIę nowy rok szkolny. 23.8. Z okazji Swięta Lotnictwa w godzinach przedpołudniowych w Sali Tradycji Wojsk Lotniczych spotkali się najlepsi w służbie piloci oraz przodujący dowódcy pododdziałów. \Vręczono im odznaki klasy mistrzowskiej. W południe, w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się uroczysty koncert, na który przybył dowódca Wojsk LotniczYCh - gen. dywizji-pilot Tadeusz Krepski. Obecny był także przedstawiciel Armii Radzie,> kiej generał Siergiej Katuchow. Referat wygłosił płk dypl. pilot Adam Bidziński. Pomyślnie zakończyło ię "rozsunięcie" wiaduktu nad ulicą 2eromskiego.

11 Kronika m. Poznania 2/79

. i""'"'' jk"'; . .

!.

,. ..

.'g::

4s."-"

Na zdjęciu: wsuwanie przęsła wagi ok. 20 ton w przygotowany wcześniej wykop

24.8.

To wyjątkowo komplikowane zadanie, wymagające szczególnych umiejętności i sprawnej organizacji robót, przeprowadziły ekipy głównego wykonawcy - Kolejowych Zakładów Nawierzchniowych z Bydgoszczy. Nowe przęsła ułożono pod jednym torem linii kolejowej Pozna Ii-Starołęka o prawie dwie gOdziny szybciej niż zaplanowano. Normalny ruch pociągów przywrócono na tym odcinku ok. godziny 17.00 zamiast o 19.00. Na budowie tunelu pOdziemnego na skrzyżowaniu ulic Towarowej i Gwardii Ludowej brygady Przedsiębiorstwa BUdownictwa Hydrotechnicznego i Rurociągów Energetycznych "Energopol 7" rozpoczęły wbijanie pali.

,.J

'.:;.

"""4"

III!

:_m.

;... .. I;;f:

..... '" I :

Na zdjeciu: wbijanie pali. Brygada Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego układa nowe torowisko

Brygady Wojewódzkiego przedsiębiorstwa Komunikacyjnego zakończyły modernizację ostatniego odcinka torów tramwajowych na \Vinogradach od 'Zbiegu z ul. Murawa do zbiegu z ul. Kmiecą. Tvm samym modernizacja linii 0<1

Wydarzenia w Poznaniu (24 - 29.8.)wiaduktu przy ul. Poznańskiej do pętli na Wilczaku została zakończona. 25.8. Przybył do Poznania w towarzystwie ministra zdrowia i opieki społecznej Mariana Sliwińskiego, minister zdrowia Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich Borys \V. Pietrowski. Goście zwiedzili Wojewódzki Szpital Zespolony przy ul. Lutyckiej oraz Instytut Ortopedii i Rehabilitacji Akademii Medycznej, zapoznali się z metodami leczenia oraz rehabilitacji. Pod przewodnictwem sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii RObotniczej Józefa SwUaja odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Opiekuńczej nad Szkołami. 26.8. Na budowie Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego przy ul. Obodrzyckiej zakończono montaż budynku gospodarki transportowej (obiekt nr 4) w stanie surowym i otwartym i rozpoczęto obudowę obiektu prefabrykowanymi ścianami osłonowymi typu "Kolbet" . Opera Poznańska rozpoczęła nowy sezon artystyczny przedstawieniem open,tki Baron cygański Jana Straussa. Orkiestrą dyrygowała Agnieszka DuczmaI. 27.8. Z okazji Swięta Lotmctwa odbyła się na Starym Rynku uroczystlł odprawa wart garnizonu poznańskiego.

:".

II'

:;:::

"V:" :.,:;.-=-:{

31"'.... ;\I, "'f: !,.ę,

Aj

(! :ł j\":L.

<J ił ' ł

..,

. ' .-_.,.;.

h:;. r ....*'".""

Nad jeziorem Rusałka rozpoczął się II Ogólnopolski Festyn Sportów Wodnych Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej. W końcowej klasyfikacji I miejsce zdobyła reprezentacja Szczecina przed ekipami P,znania i Suwałk. \V wyścigach motocyklowyCh o "Złote Gwiazdy Poznania" i puchar redakcji .,Expressu Poznańskiego" na torze w Łav:icy zwyciężył Ryszard Mankiewicz. Na starcie stanęło czterdziestu dwóch motocyklistów z Austrii, Czechosłowacji, Finlandii, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Polski, Republiki Federalnej Niemiec, Szwajcarii i Szwecji.

Rano wyruszyła nad Morze Czarne wyprawa płetwonurków "Krym-78", Na boisku Klubu Sportowego "Warta" rozegrano II Otwarte Mistrzostwa Poznania w Ringo. 28.8. Rozpoczęła się trzydniowa konferencja naukowa Międzynarodowego Stowarzyszenia Kształcenia i Badań Regionalnych i Urbamstycznych, której tematem było kształcenie planistów przestrzennych i regionalnych. . ....) .

. .

.

..... .

ł"ł:T-:J

W Wydziale Produkcji Łożysk precyzyjnych Poznańskiej Fabryki Łożysk Tocznych wyprodukowano milionowe łożysko precyzyjne. 29.8. Odbyła się narada aktywu partyjno-gospodarczego województwa poznańskiego, poświęcona dalszej aktywizacji współpracy i wymiany handlowej ze związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich; Wyniki narady podsumował sekretarz Komitetu WOjewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan waligórski.

Rozpoczę!o się drugie ..rozsunięcie" przęsła wiaduktu nad ulicą 2eromskiego pod torem kolejowym na szlaku Poznań-Szczecin. Mimo niesprzyjającej pogody wszystkie prace wykonano wyjątkowo sprawnie. Zamiast zaplanowanych 36 godzin, prace skończono w trzydziestu godzinach. Duża w tym zasługa brygad głównego wykonawcy - Kolejowych Zakładów Nawierzchniowych z Bydgoszczy oraz pracowników sekcji drogowej stacji Poznań-Główny. W saU Izby Rzemieślniczej rozpoczęła się dwudniowa jesienna giełda rzemiosła, w której uczestniczyły trzydzieści cztery spółdzielnie z województw kaliskiego, leszczyńskiego, pilskiego i poznańskiego oferując towary wartości ok. 330 mln zł.

Tramwaje Unii 10 I 16 wróciły na dawną trasę z pętU. n" ,WUczaku.

30.8 Sesja Wojewódzkiej Qady Narodowej poswięcona doskonaleniu systemu kontroli społecznej. Podczas obrad, którym przewodniczył I sekretarz Komitetu WOjewÓdzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii RObotniczej Jerzy Zasada, wybrano czterdziestodziewięcioosobowy \VojewÓdzki Komitet Kontroli Społecznej. Przewodniczącym Komitetu został Bogdan \Valigorski - sekretarz Komitetu WojewÓdzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, a zastępcami Czesła\\ Hudowicz i Jan Mielcarek.

Zakończenie Jesiennej giełdy rzemieślniczej w Izbie Rzemieślniczej. Dokonano obrotów w wysokości ok. 126 mln zł.

."

;,m .

W wieku siedemdziesięciu siedmiu lat zmarł doc. dr med. Tadeusz Skalmowski, ordynator Oddziału Zakażnego \Vojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. Bolesława Krysiewicza w latach 1951 - 1971. członek honorowy Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

\V wieku siedemdziesięciu jeden lat zmarł \Vitalis Leporowski, reprezentant Polski w wioślarstwie na Olimpiadzie w Berlinie w 1936 r.

.. ':4rA....

31.8. \V godzinach rannych sprzed gmachu Urzędu Miejskiego wyruszył specjalny autobus Komisji porządku i Czystości

U.

przy prezydencie Poznania. Dokonano inspekcji miasta przed Targami Krajowymi .,Jesień 78". W związku z trzYdziestą dziewiątą rocznicą napaści hitlerowskiej na Polskę przedstawiciele władz partyjnych i administracyjnych, Frontu Jedności Narodu. Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, LUdowego Wojska Polskiego, organizacji społecznych i młodzieżowych złożyli wieńce i kwiaty. m. in. pod Pomnikiem Bohaterów na wzgórzu Cytadeli. Spotkanie nauczycieli, tegorocznych absolwentów wyższych uczelni z sekretarzem Komitetu \Vojewódzkiego Polskiej ZjednocZonej Partii RObotniczeJ Józefem S\\itajem i wicewojewodą poznańskim Romualdem Zysnarskim. Uroczystym momentem było ślubowanie. Każdy z nauczycieli otrzymał pamiątkowy dokument podpisany przez I sekretarza Komitetu \Vojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzego Zasadę i wojewodę poznańskiego Stanisława Cozasia. DelegacJa młodych nauczycieli złożyła następnie wiązanki kwiatów przed Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 oraz przed tablicą ku czci nauczycieli pomordowanych w czasie okupacji.

, Q:.

,<." :i\.. .. .

t ..

'11 mf: "j";"

I....:.,

. ' , .. . ... i< -.""'"." .. ,,\..

\."f :.1 ...'>.

: :. .".,.

Moment ślubowania

I sekretarz Komitetu \Vojewódzkiego Polskiej ZjednoCzonej partii Robotniczej Jerzy Zasada przy ją! sekretarza naukowego oddziału poznańskiego Polskiej Akademii Nauk, wiceprzewodniczącego Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej Kadr Naukowych przy prezesie Rady Ministrów, prof. dr:} Macieja Wiewiórowskiego, któremu przekazał list gratulacyjny, nadesłany przez I sekretarza KOmitet... Centralnego Polskiej Zjednoczonej !'anii RObotnic",ej Edwarda Gierka z okazji sześcdzie"iąeJ rocznicy urodzin

Wydarzenia w Poznaniu (31.8. - 2.9.)

profesora. Jerzy Zasada serdecznie podziękował jubilatowi za wkład pracy w rozwój polskiej nauki oraz poznańskiego ośrodka naukowego. premiera w Cyrku Wielkim przy ul. Dolna Wilda w pobliżu Stadionu im. 22 Lipca.

1.9. Miejska Rada Narodowa obradowała na sesji pod przewodnictwem sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Józefa Switaja. Powołano trzydziestoosobowy Miejski Komitet Kontroli Społecznej. Jego przewodniczącym został radny Miron Kolasiński - kierownik Wydziału BudOwnictwa i Gospodarki Komunalnej Komitetu Wojewódzkiego POlskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Dokonano oceny poznańskich zakładów pracy, wytwarzających towary na rynek oraz oceny funkcjonowania Urzędu Miejskiego. Rada zaakceptowała propozycje korekty granic administracyjnych miasta i uznała za celowe włączenie dO organizmu mIeJskiego terenów o powierzchni 537 ha, stanowiących część Jeziora Kierskiego i jego obrzeża. Na Osiedlu Rzeczypospolitej w Nowej Dzielnicy Mieszkaniowej "Rataje" oddano do użytku gmach X Liceum Ogólnokształcącego im. Przemysława II, zbudowany z tzw. wielkiej płyty. W uroczystosci udział wzięli: I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada, wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski i prezydent Poznania \Vładysław Sle

X Liceum Ogólnokształcące: trzydzieści izb lekcyjnych, w tym ponad dwadzieścia gabinetów specjalistycznych, sala audytoryjna, sala gimnastyczna. Widok od strony południowej

'

.,1

._ II . ... ...

II Ul

;.

tt\

...,..,.;'.

r--:"t.. "'-:".''''''

--_:--< :;:;-"'" -....... '>.

.....1:

.- "W'"

-::::1''; :: ,::f;i:' .'

:?,:-.

m.::.:;:

-."-"-?

.<!':.....

-1Iii'" "-<

-''"

....,..:.::f 'ł. -, ił i.' . .:

W imieniu załogi Kombinatu Budowlanego Poznań-Centrum, która zbudowała obiekt Liceum, klucze wręcza I Sekretarzowi Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii RObotniczej Jerzemu Zasadzie - Kazimierz Walkowiak kierownik Grupy Robót Nr 13 na Osiedlu Rzeczypospolitej

2.9.

boda. Symb.'liczne klucze dO Szkoły wręczył Jerzemu Zasadzie w imieniu załóg budowlanych kierownik Grupy Robót Nr 13 Kazimierz \Valkowiak. \V czasie uroczystości Kombinat Budowlany Poznań-Centrum udekorowany został Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

W salonie wystawowym Empiku otwarto wystawę malarstwa Marii Przyborowskiej. VI salonie wystawowym Biura Wystaw Artystycznych w "Arsenale" otwarto wystawę grafiki artystów bułgarskich z Płowdiw oraz artystów-plastyków zielonogórskich. Poznań otrzymał międzymiastowe połączenie automatyczne ze Srodą Wlkp. (numer kierunkowy 8663).

Zespół "Spirituals and Gospels Singers" wyjechał do Szwecji na Dni Polskie zorganizowane w Skarabor. Rozpoczęła się ogólnopolska sesja nau kowa na temat lasów niskopro:iukcyjnych. W siedzibie Poznańskiego Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wleniawskiego odbyło się 'spotkanie działaczy Zarządu Wojewódzkiego Związku BOjowników o Wolność i Demokrację z wiceministrem po spraw kombatantów, sekretarzem generalnym Związku, Stanisławem Kujdą. Otworzył je prezes Zarządu Marian Jakubowicz. Antoni Kamiński i Henryk Nowicki udekorowani zostali Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrddzenia Polski.

Bawiący w Poznaniu wiceminister dO spraw kombatantów Stanisław Kujda złożył wizytę prezydentowi Poznania, Władysławowi Slebodzie, któremu wręczył medal wybity z okazji 25-lecia Międzynarodowej Organizacji Kombatanckiej (FIR). W czasie wizyty w Wydawnictwie Poznańskim, w uznaniu zasług poznańskiej witryny w popularyzowaniu tradycji walk o narodowe i społeczne wyzwolenie, przekazał na ręce dyrektora i redaktora naczelnego Jerzego Ziołka od,.naczenie "Za Zasługi dla ZBoWiD".

,.*-:::,.

i . I.

10!

'" '''' "l . l ł 'I , " , *t . ' " ,. m. ....

,d ' '''''' .

" .

') t. '. . .

. . ... .

. . . .

'".' ,'If'. ." " . »\ .,.. ,.. .... . >ił:

.:

..,

Na placu Mickiewicza absolwenci Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk pancernych im. Stefana Czarnieckiego promowani byli na pierwszy stopień oficerski. Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz województwa poznańskiego z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej ZjednoCzonej Partii RObotniczej Jerzym Zasadą, generalicja, weterani Powstania Wielkopolskiego 191811919, rodzice i przyjaciele absolwentów. Aktu promocji dokonał dowódca Sląskiego Okręgu Wojskowego, gen. dyw. Henryk Rapacewicz, który po ślubowaniu nowo promowanych oficerów wygłosił przemówienie. W imieniu Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i władz miejskich gratulacje nowym oficerom polskich sił zbrojnych złożył prezydent Poznania Władysław Sleboda, Uroczystość promocyjną zakończyła defilada. W związku z bUdową przejścia pOdzIemnego przy ul. Towarowej wstrzymano do dnia 3 września ruch tramwa

JOWY na ul. Towarowej i Marchlewskiego. Na strzelnicy Związku Łowieckiego w Antoninku rozpoczęły się XIV Mistrzotwa Polski w Strzelectwie Myśliwskim. W muszli Parku im. Marcina Kasprzaka koncertowała Państwowa Orkiestra Włościańska z Zamościa.

W wieku siedemdziesięciu dwóch lat zmarł Tadeusz Sobaszek, w latach 1959- 1971 zastępca dyrektora do spraw finansowych Międzynarodowych Targów Poznańskich, członek honorowy stowarzyszenia Księgowych w Polsce, udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia polski; autor wspomnień pt.

Miała być tabltca: Tu stala niegdyś .,Malta", zamieszczonego w tomie Trud pierwszych dni.

.i 1'i

,

..

:::f

;"

3.9. \V Osiedlowym Domu Kultury .,Na skarpie" (Osiedle Piastowskie 104) odbyła się giełda wózków dziecięcych i zabawek-pojazdów.

Partię Amneris w operze Giuseppe Verdiego Aida w Operze Poznańskiej śpiewała gościnnie Stefania Toczyska. W podróż artystyczną dO Rumunii wyjechał Chór Męski Związku Zawodowego Kolejarzy "Hasło" pod dyrekcją Jolanty Komorowskiej. Jako soliści towarzyszyli Chórowi: Miłko Kasabov z Opery Poznańskiej i Krystyna Szydłowska z Teatru Muzycznego. 4.9. W komunikacji tramwajowej na ulicach miasta pojawił się tamwaj linii 22. Kursuje on między pętlą przy ul, Serbskiej na Winogradach a centrum miasta. Linią nr 22 jeżdżą szybkobieżne wozy tramwajowe 105 N. W klubie ..Mozaika" przy Starym Rynku otwarto Regionalną Wystawę Twórczości Amatorskiej Inwalidów.

Udział brało czterdziestu siedmiu amatorów malarstwa, rzeźby, tkaniny i haftu.

Wydarzenia w Poznaniu (4 - 9.9.)

W wieku sześćdziesięciu pięciu lat zmarł doc. dr Stefan Weyman, dyrektor Biblioteki Kórnickiej w latach 1955 - 1975.

udekorowany Krzyżem Kawalerskim OrT deru Odrodzenia Polski.

_-:a' -.:'..'

4""

.-y

.("

..:

:j

'\ .-.

","4

5.9. \Vładze poznańskiego węzła kolejowego Dyrekcji Rejonowej Kolei Państwowych spotkały się z grupą pracowników ktbrzy - przed zbliżającym się Dniem Kolejarza - wpisani zostali do Księgi Zasłużonych.

Na budowie \Vytwórni Sprzętu Komunikacyjnego przy ul. Obodrzyckiej, brygady Poznańskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego Nr l rozpoczęły betonowanie stóp fundamentowych pod budynek oczyszczalni (obiekt nr 9). Rada Wojewódzka Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży polskieJ spotkała się z uczestnikami XI Swiatowego Festiwalu Młodzieży i Studentó" w Hawanie (Kuba). 6 9. Przybyła delegacja Związku Partyzantów Węgierskich z sekretarzem generalnym gen. lejt. Gyulą Usztą. Goście odwiedzili mieszkańców Domu Weterana oraz Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 im. Beli Kuna. W południe delegacja spotkała się w Klubie Wojsk Lotniczych z członkami prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. \V Muzeum Archeologicznych otwarto wystawę twórczości artystycznej Anny i Janusza Berszów. W sali sportowo-widowiskowej "Arena" koncertowała brytyjska grupa rozrywkowa "T he Rubetts". Zespół "Spirituals and Gospels Singers" należący do \Vielkopolskiego Klubu Jazzowego powrócił z podróży artystycznej do Szwecji. Występował na imprezach w ramach Dni Polskich w okręgu Skaraborg,

7.9. Rozpoczęła się trzydniowa konferencja Uniwersytetu Swiatowego, zorganizowana (Po raz pierwszy w Polsce) przez Instytut Gospodarki Przestrzennej Akademii Ekonomicznej. Na inaugurację obrad przybyli sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Józef Switaj oraz sekretarz naukowy Polskiej Akademii Nauk pro!. dr Jan Kaczmarek. Przemówienia powitalne wygłosili rektor Akademii Ekonomicznej prof. dr hab. Ryszard Domański oraz prezydent Akademii Amerykańskiej pro f. \Valter Isard. Uczestnicy obrad omówili dotyChczasowe wyniki badań nad konsekwencjami rozwoju gospodarczego dla środowiska człowieka. Delegacja Związku Partyzantów Węgierskich zwiedziła Fabrykę Wagonow Zakładów przemysłu Metalowego "H. Cegielki", Muzeum Historii Ruchu Robotniczego i Muzeum Wyzwolenia poznania na Cytad£'li. Na skutek ulewnych deszCzów Bogdanka wystąpiła z brzegów. \Voda zalała ogródki działkowe przy ul. pułaskiego. ":"",

. '.. .,<

"""

,.

.:",..Y.',.::."o;>

:

Oczyszczanie koryta Bogdanki

8.9. Delegacja pracowników przedsiębiorstwa Transportowego Handlu \Vewnętrznego przekazała Wojewódzkiej Komisji Czynów Społecznych i Zadrzewiania samochód ciężarowy star-25, przeznaczony do kasacji i wyremontowany w czynie społecznym. Ze względu na trudne warunki atmosferyczne panujące nad "tolicą, lotnisko na Okęciu nie przyjmowało samolotów. Zamiast w Warszawie - lądowały w Poznaniu: Tu-134 z Budapesztu, Tu-134 z Pragi oraz Ił-18 z Belgradu: 9.9. Podczas akademii z okazji Dnia Energetyka w Zakładzie Budowy Sieci Elektrycznych "Elbud", obsługującym dwanaście wojew6dztw północno-zachodnich, zasłużonych pracQwników uh,onorowano odnaczeniami państw:>wymi. W poludnie przywró:;ony zost"dł ruch

':rg"wy na będącym j€szcze w modernizacji odcinku ul. Dąbrowskiego, od ul. Sżpitalnej do Alei polskiej.

Otwarcie Hotelu Pracowniczego Dyrekcji Rejonowej Kolei Państwowych przy ul. KolejoweJ 29, liczącego trzysta łóżek. W pcznańskim Teatrze Lalki i Aktora (Scena ObjaZdowa) odbyła się premiera sztuki Bamba w oazie Tongo Jana Ośnicy w reżyserii \Vojciecha Wieczorkiewieza; scenografia - Zdzisław Łosiński, muzyka - Jerzy Miiian. \V premierowej obsadzie wystąpili: Terea Sreber ska (Bamba) i Bogdan Jonas (Autor; Marabut; Lampart; Pelikan; Rekin; Foka). W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert symfoniczny orkicritry Filharmonii poznańskiej i Chóru Chłopięcego i Męskiego pod dyrekcją Stcfana Stuligrosza; wykonano Feliksa Nowowiejskiego Quo vadis? (sceny dramatyczne op. 30). Jako soliści wystąpili: Stefania \Voytowicz (sopran), Kazimierz Przyłubski (baryton) i Pioir Liszkowski (ba).

.}/ ' r . ' " , IiIt.."'" ": ' ' "-_, _ _.MI" I,:a ,.... ,.. :d. ''';' >P':-1ITJ, ' .

.',,' :,}.,_1; : . ;; "d . . c....r-, 1 '"o 1rf,!"l -'. . ,.

,:A.... !\Hf! ."'--' 11- . II ,1I),i l ł,,"" t :JJ,i,1 . :, Q' . l, \ . j " {!fjI '" 1ł,- lill , ...- -" j ":::n;--;:-- -'-, '.;!:' I 1I;łl

Otwarcie Targow KrajowyCh "Jesień-78".

Z ekspozycJą zapoznał się członek Sekre,ariatu Komitetu Centralnego PolskieJ

. ag!I1ent ekspozycji przemysł;] lekkiego

..

.

, ł,

,if; .,je!

..:.--:.:.

,g>t"

-.......

Zjednoczonej Partii Robotniczej, kierownik Wydziału przemysłu Lekkiego, Handlu i Spożycia Zdzisław Kurowski i wicepremier Tadeusz pyka; po terenach targowych oprowadzał gości minister handlu wewnętrznego i uslug Adam Kowalik w towarzystwie I sekretarza Komitetu \VojewÓdzkiego Jerzego Zasady, wojewody poznańskiego Stanisława Cozasia i prezydenta pozn<.nia \Vładysława Slebody. Ekspozycja "Jesieni 78" zajęła powierzchnię wielkości ok. 94 000 m'.

Powrót wyprawy "Indonezja 78" złożonej z mlodych pracownikÓw naukowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i studentów Akademii Medycznej. Na terenach Międzynarodowych Targów Poznai,skich bratysławski "Slovkoncert" (Czechosłowacja) zorganizował pokaz ... wieloryba. Ssak - siwy wieloryb kalifornijski, złowiony został przez rybaków norweskich w 1969 r. Eksponat ważył 35 ton i miał 13 m długości. 11.9. Rozpocząl działalność Zespół Szkół Muzycznych Nr 2 przy ul. Głogowskiej 90. Znalazły w nim siedzibę: Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Karola Kurpińskiego, Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia lm. Fryderyka Chopina, Zaoczne Studium Państwowej \Vyższej Szkoły Muzycznej II stopnia, a także pierwsze w kraju pomaturalnc Studium Zawodowe Rytmiki. Do dyspozycji nauczycieli i uczniow przekazano pięćdziesiąt pomieszczeń do zajęć indywidualnych, dwie sale rytmiki i tyleż sal koncertowych oraz studio nagrań. Kierownict\\o Zespołu objął Zenon Schubert. W siedzibie nowej placówki odbyła się oJewódzka inauguracja roku szkolnego szkół artystycznych. Na budowie \vytwórni Sprzętu KomunikacYJncgo przy ul. Obodrzyckiej, rozpoczęto montaż stalowej konstrukcji łupowo-r'glowej budynku GSZ (obiekt nr 8) a jednocześnie jcgo obudowy z P\V-8 i zestawów bramowo-okiennych typu "FF". Uroczystośc nadania tytułu doktora honoris causa politechniki Poznańskiej profesorowi zwyczaJnemu Tadeuszowi Małkiewiczowi, wybitnemu specjaliście l wórcy polskiej metaloznawczej szkoły naukowej. Inauguracja "Dni 'Vinograd".

\V Osiedlowym Domu Kultury "Pod Lipami" otwarto wystawę malarstwa Janiny Kotlińskiej. 12.9. Rozpoczęło się kilkudniowe spotkanie prawników polskich i Republiki Fede

Wydarzenia w Poznaniu (12 - 15.9.)ralnej Niemiec, organizowane co dwa lata. Delegacji polskiej przewodniczył dyrektor Instytutu państwa i Prawa Polskiej Akademii Nauk, prof. dr hab. Adam Łopatka.

\V Pałacu Kultury otwarto wystawę ilustracji i książek z Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Organizatorami wystawy było Ministerstwo Kultury i Sztuki oraz Zarząd Główny Związku polskich Artystów Plastyków.

'..; ł'I

Inauguracja "Tygodnia Oper Włoskich" w Operze Poznańskiej. Rozpoczęto operą Verdiego Aida. Z podróży artystycznej do Rumunii powrocił chór Męski związku Zawodoweg" Kolejarzy "Hasło" pod kierownIctwem Jolanty Komorowskiej. Koncerty i nagrania odbyły się w Bukareszcie. 13.9. Do Poznania przybył sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Józef Pińkowski, który w godzinach rannych, w towarzystwie I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Jerzego Zasady, zapoznał się z nowym typem wyprodukowanego w Poznańskiej Fabryce Maszyn 2niwnych kombajnu paszowego Z-330. Przebywająca w Polsce delegacja Wydziału Handlu i Usług Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego pod przewodnictwem Jakuba Kabkowa przybyła do Poznania. Radzieccy goście spotkali się z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii RObotniczej Jerzym Zasadą. W spotkaniu uczestniczYł członek Sekretariatu Komitetu Centralnego kierownik \Vydziału Przemysłu Lekkiego, Handlu i Spożycia Zdzisław Kurowski oraz ambasador Związku Socjahstycznych Republik Radzieckich w polsCE: Borys I. Aristow. Goście zwiedzili ekspozycję targową. Ogólnopolska narada aktywu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego z udziałem prezesa Naczelnego Komitetu Stanisława Gucwy i sekretarza Naczelnego Komitetu Romana Malinowskiego.

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert kameralny. podczas którego wykonano kwartety fortepianowe Mozarta, Schumanna i Faure'a. Wykonawcy: Konstanty Kulka

(skrzypce), Stefan Kamasa (altówka), Roman Jabłoński (wiolonczela), Jerzy Marchwiński (fortepian). W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarto wystawę "Akt portret i krajobraz" fotografika warszawskiego Andrzeja Krynickiego.

.:..... ,*1" .... o,:: .. :::,

14.9.

Powróciła wyprawa naukowa "Pakistan 78" zorganizowana przez Koło Naukowe Mechaników Politechniki Poznańskiej i Fabrykę Samochodów Rolniczych "Polmo". Uczestniczyło w niej osiem osób. Opiekunem naukowym był dr inż Leszek Ciesielski.

Spotkanie kierownictwa Ministerstwa Handlu Wewnętrznego i usług z dziennikarzami obsługującymi Targi Krajowe "Jesień 78". W OsiedlOwym Domu Kultury "Orbita" odbyła się giełda książek z dziedziny science-fiction. \V wieku osiemdziesięciu trzech lat zmarła Eleonora Węsław, naczelny lekarz Szpitala Polskiego Czerwonego Krzyża przy ul. Sniadeckich, pierwszego szpitala w wyzwolonej części Poznania w 1945 r., udekorowana Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

., :.

"::"j"":J:::

!J.

15.9.

ogłoszono wyniki konkursu "Dobre - Ładne - Poszukiwane". Jury zapoznało się z tysiąc dwustu wyrobami ,zgłoszonymi do konkursu. W wyniku oceny jakości i estetyki tych towarów przedstawionych na Targach Jesiennych, minister handlu wewnętrznego i usług przyznał trzydzieści dziewięć złotych medali, pięćdziesiąt osiem srebrnych i dwieście dyplomów uznania. \Vśr6d wy

różnionych znależli się również producenci z Poznania. Zakłady Sprzętu 0<s':"'ieleniowego' "Polam" otrzymały me<lale za oprawy oświetleniowe i za nowoczesność rozwiązań zastosowanych v. "'ytwarzanym sprzęcie.

Na budowie wieżowca Akademii Ekonomicznej przy ul. Powstańców Wielkopolskich, brygady specjalistów z oddzialu poznańskiego Rejonowego Oddziału Gospodarki Maszynami w Mińsku Mazowieckim rozpoczęły montaż olbrzymiego dżwigu o wysięgu ramienia dł. 36 m. W Szkole Podstawowej Nr 30 odbyło się w ramach "Dni Winograd" tzw, forUm winogradzkie. Poznańską Spółdzielnię Mieszkaniową reprezentował wicedyrektor Stanisław Witecki. Koncert symfoniczny orkiestry Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Wojciecha Rajskiego w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, inauguruJąc:\,' sezon koncertowy 1978/1979. Solistką była Urszula Koszut (sopran).

.-:... '7 . ,nr.

f\" "..,:f I """; ',,:' t',' .,.,1' >': -' Ę:' ',' :? ' 'jJ'- ', :::';,_ ",':8: 4 1 F1:,,;.-'.' ', "I ''}1 ; ,-: ', .,,', ;. . ".... .

......._-¥......_ .. _ "t a....

:::. .!k'i" I ".

,.p".,." ,_, r:: "Ii. ;.. ,:' . ..-. ':-r1 " =:-:: '1 !ł'! ,J..,LU" . ',<.-.. ',';, r l ' I .ł,rl . -7;=_, ....n K' .-.' '" _ P- I 11 '-.ł.

a:r,.. . -- ;;' I Y;'; ł :'fi """"",J :\iIIffi: ....,'iI ,

Spółdzielnia Pracy "Universum" (ul.

\Vielka 8) wprowadziła nową formę usług.

polegającą na myciu i Odświeżaniu nagrobków na cmentarzach. Teatr Muzyczny rozpoczął sezon ar,ystyczny 1978/1979 operetką Jana Straussa Wiedeńska Krew.

W Osiedlowym Domu Kultury "Pod :"ipami" otwarto wystawę pn. "Mieszkańcy Winogr,,:d w karykaturze Stanislawa Mrowińskiego". 16.9. Z okazji trzydziestolecia poznańskiego Biura Projektowo-Badawczego Budownictwa Ogólnego ,.Miastoprojekt", w Sali Wielkiej Pałacu Kultury odbyło się spotKanie z udziałem wicewojewody Zofii ::::>ąbrowskiej oraz prezydenta miasta Wła

dyslawa Slebody. POdczas spotkania Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczony został główny specjalista mgr Tadeusz Cenkier. Akademię poprzedziło otwarcie wystawy prac projektowych z okresu trzydziestoletniej działalności Biura.

'.

Zakończenie Targów Krajowych "Jesień-78". Bez przerwy trwają prace przy budowie przejścia podziemnego na skrzyżowaniu przed dworcem autobusowym Na zdjęciu: wyburzanie starego mur.., oporowego.

.,.':";"'#...'1/

,:;>

.,.# , .u. , . o'. o,. .. < .," '. ." .:" ".:.;; . .:,:'" ..;

...:.

,I. .

,'ćł.': .I'

.. ,:,;"'

'.;ł

",:,-: -£ '> fi' . . ."r '$" \ :"1:;;.._''''''

-_::

-<!'".:..,... .

..:''_:';"::....

;:

U progu nowego Sezonu artystycznego, w Sali Białej Urzędu Miejskiego z okazji trzydziestolecia Filharmonii Poznańskiej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski udekorowano Renarda Czajkowskiego, Henryka Beimcika i Edmunda Rybickiego. Aktu dekoracji dokonali sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Maria Rynkiewicz i wiceprezydent Poznania Andrzej Wituski. W Sali LUbrańskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbyła się inauguracja nowego sezonu "Pro Sinfoniki" Obecni byli przedstawiciele władz z wicewojewodą Romualdem Zysnarskim, pedagodzy, rodzice, młodzież. Rozpoczęcie finału finałów w tenisie na kortach Gwardyjskiego Klubu Sportowego "Olimpia". Akcja "Tenis dla wszystkich" trwała dwa lata. Pierwsze

Wydarzenia w Po:::naniu (16 - 20.9.)

spotkame (9: 2) rozegrali Henryk Torzewski (czterdziestoletni wizytator szkolny) i sześćdziesięcioośmioletni lekarz Kasper Dębosz.

W salonie Empiku otwarto wystawę exlibrisów Zbigniewa Kaji.

..... ' . ' . '"" M ' .. - ... -: . :. .

P . : i K ....,... . .

. ."'" . .

Inauguracja "Ratajskich Dni Ludowego Wojska Polskiego" w Nowej Dzielnicy Mieszkaniowej "Rataje". 17.9. W Ogródku Nauki Ruchu Drogowego przy ul. Winogrady rozpoczęły się międzynarodowe zawody modeli kołowych. Uczestniczyli w nich modelarze z Bułgarii, Polski i Szwecji. W Parku na Cytadeli pracowało wiele grup młodzieży szkolneJ i żołnierze z poznańskiego garnizonu. Porządkowali starą część cmentarza. Na zdjęciu młodziez z Zespołu Szkół Mechnicznych im. Janka Krasickiego przy pracach porządkowych. Poznańskie ZOO odwiedziła grupa lekarzy z Kliniki Weterynaryjnej w Berlinie (Niemiecka Republika DemokratyczTla) zaJmujących się chorobami zwierząt egzotycznych. Osiedlowy Dom Kultury "Jagiellonka" i modelarnia lotnicza zorganizowały zawody latawców na boisku na Osiedlu Powtań Narodowych.

Zakonczenie VI Rajdu Weteranów Szos. Na starcie zjawiło się siedemdziesiąt pi(;ć samochodów, w tym dwanaście za!;ranicznych. Najdłuższą trasę przebył Jules Coenen z Belgii, którego bugatii <rocznik 1920) budził żywe zainteresowanie. Nagrodę specjalną wręczono "jedynaczce" Grażynie Dzwonkowskiej z Gdyni, startującej na citroenie (rocznik 1924). Specjalny upominck otrzymał najstarszy uczestnik rajdu, sicdemdziesiciopięcioletni Eric i: Hasse (Niemiecka Republika Demokratyczna). Przyjechał on do Poznania wraz z żoną na bmw (rocznik 1934). W klasyfikacji generalnej trzy pierwsze miejsca zajęli poznaniacy: Adam Cieluch, Andrzej Rajewicz i .Terzy Pawlak z Automobilklubu WiElkopolskiego. !8.9. W Instytucie Zachodnim rozpoczęła się międzynarodowa konferencja naukowa na temat "EWG a pozostałe kraje EUropy Zachodniej", zorganizowana przez

międzynarodową grupę roboczą do badania integracji ekonomicznej w krajach kapitalistycznych, działającą w ramach Komisji Wielostronnej Współpracy Akademii Nauk Krajów Socjalistycznych. Galowym koncertem zatytułowanym ..Kolorowy korowód" w Sali Wielkiej Pałacu Kultury harcerze podsumowali Akcję Letnią Związku Harcerstwa Polskiego w 1978 r.

19.9.

W Salonie Towarzystwa Miłośników "\1:iasta Poznania otwarto wystawę wydawnictw turystycznych. Szósty sezon Galerii Nowej zainaugurowano wystawą malarstwa Małgorzaty Iwanowskiej. .

Rozpoczęła się dostawa partii wagonów tramwajowych 103N jewódzkiego PrzedsiE:hiorstwa kacyjnego, z przeznaczeniem 14, 21 i 22.

Zakończenie "Tygodnia Oper Włoskich" w Operze Poznańskiej. Dano operę ROsiniego Kopctuszek. Portugalski zespoł "Sergeis de Lisboa" pod kierownictwem Manuela Maralsa koncertował w sali Muzeum Instrumentów Muzycznych. W sali konferencYJnej Komitetu WoJewódzkiego Polskicj Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyła się inauguracJa nowego roku szkolenia partyjnego w woJewództwie poznanskim. Obecny był przewodniczący Rady Państwa Henryk Jabłoński i I sekretarz Komitetu Wojewodzkiego Jerzy Zasadatrzynastu dla WoKomunidla linii

20.9.

'i \ "':

-',

W wieku pięćdziesięciu trzech lat zmarł Marian Brelif,ski, wicedyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

Mieszkaniowej Urzędu Wojewódzkiego, długoletni I sekretarz Komitetu Zakładowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W Osiedlowym Domu Kultury "Pod Lipami" otwarto wystawę miniatur rzeżb plenerowych przewidzianych na skwery i zieleńce Zespołu Osiedli Mieszkaniowych "Winogrady". Powróciła ekspedycja archeologiczna Uniwersytetu im. Adama Mieckiewicza pracująca w Novae (Bułgaria) pod kierownictwem pro f. dra Stefana Parnickiego-Pudełko. 21.9. W Politechnice Poznańskiej rozpoczęło się Międzynarodowe Sympozjum Technologii Kształcenia, poświęcone modelowi szkoły wyższej w przyszłości. Na spotkanie przybyło około czterystu pracowników nauki z kilku krajów Europy oraz z Brazylii. Zakłady Naprawcze Sprzętu Medycznego zajęly I miejsce we współzawodnictwie krajowym w resorcie zdrowia za rok 1977. Z tej okazji w Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczystość wręczęcia zakładom sztandaru przechodniego Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia. Przybyli na nią sekretarz Komitetu WojewÓdzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Waligórski, wiceminister zdrowia Tadeusz Szelachowski, przedstawiciele bratnich zakładów w kra,iu.

W Domu Technika odbyło się wręczenie dyplomów i nagród twórcom wyrożnionych pomysłów i usprawnień w wojewódzkim konkursie poprawy warunkow pracy za rok 1977.

. 'DlM.

" ,--'r.

W Domu Kultury Zakładow Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" odbyła "ię inauguracja roku kulturalno-oświa'o\vego połączona z sejmikiem kulturalnym. Wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Rady Zwi:jzków Zawodowych Jerzy Męczyński zapoznał działaczy kulturalnych z programem dwuletnich konfrontacJi kulturalnych. W Miejskiej Bibliotece Publicznej im.

Edwarda Raczyńs ' <iego gościem ..Czwartku Literackiego" był Jerzy Wawrzak .- poeta, prozaik i redaktor naczelny tygodnika "Odgłosy" w Łodzi.

W Operze Poznańskiej gościnnie wystąpił w partii Filipa w operze Don Carlos Verdiego węgierski śpiewak Kolos Kovacs.

W salonach Biura Wystaw Artystycznych "Arsenał" otwarto przegląd rzeżb Macieja Szańkowskiego z Warszawy.

W wieku siedemdziesięciu trzech lat zmarł dr .Tózef Rynarzewski, zastępca dyrektora do spraw technicznych Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa WOdociągów i Kanalizacji. przewodniczący oddziału poznańskiego POlskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, laureat Nagrody Miasta Poznania l Województwa Poznańskiego za rok 1969 w dziedzinie techniki i przemysłu, udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

.\Jij;

;':"

22.9. W Domu Technika rozpoczęlo się sympozjum ..Geodezja w gospodarce miejskieJ na przykładzie miasta Poznania" przygotowane przez poznansk>e środowisko geodetów i zamykaJące obcnoO:y d-.nesciepięćdziesięciolecia geodezji poznańskiej. W Muzeum Historii Miasta Poznania w Ratuszu otwarto wystawę nt. "Zrodla kartograficzne do dziejów Poznania". Gościnny koncert Litewskiej Orkiestry Kameralnej w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza pod kierownictwem Jouzasa Domarkasa. Soliści: Tatiana Grindienko (skrzypce). Gidon Kramer (skrzypce) Alfred Sznitke (fortepian). W Sali KominkoweJ Pałacu Kultury kierownictwo produkcji filmu Najdłuższa u'ojna skupowało przedmioty codziennego użytku i zbytku wyprodukowane przed rokiem 1900, będące wyposażeniem mieszkań, sklepów, kwiaciarń i restauracji (np.: meble, tkaniny, szkło, porcelanę, bibeloty oraz garderobę i jej akcesoria. wachlarze, koronki. paRmante.,rit;,).

Wydarzenia w Poznaniu (23 - 25.9.)

23.9. Inauguracja poznańskich "Dni Turystyki". Odbyła się narada aktywu polityczno-gospodarczego państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, w której uczestniczył kierownik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki 2ywnościowej Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Wojtecki.

;;'H"Iii.lII.."...1 -_IF[ł nlJt"""-"JJ 1rI_\l,i, .1I!11! fi"",... ....!IIJII" ,,/II 1111'-' ,. " .. " 1 "",':n)ll[1 'lflflllifll'!(!I 'lfiij;"'fij . - ii fi j -

Zakończono obchody dwieściepięćdziesięciolecia geodezji poznańskiej. Poznańskie Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne "Geopoz" otrzymało sztandar, który wręczył prezydent Poznania Władysław Śleboda, a zbiorową Odznakę Honorową Miasta Pozania, przyznaną środowisku poznańskich geodetów przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Józef Świtaj. POdczas okolicznościowego spotkania ponad stu pięćdziesięciu zasłużonych pracowników geodezyjno-kartograficznyc zostało odznaczonych Medalami Komisji Edukacji Narodowej oraz odznakami regionalnymi i branżowymi. Pałac Kultur zainaugurował nowy rok pracy kulturalno-wychowawczej. Z tej okazji na I piętrze odbył się "Kiermasz rozmaitości" - impreza, prezentująca różnorodne formy pracy Pałacu. Ulicami miasta od Starego Rynku oraz z Rynku Jeżyckiego przeciągnęły barwne korowody dzieci. Odbył się koncert Dziewczęcego Chóru "Skowronki" pod dyrekcją Mirosławy Wróblewskiej. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się 155 Koncert Poznański orkiestry symfonicznej Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Jerzego Salwarowskiego poświęcony muzyce hiszpańskiej. Soliści: Urszula Mitręga (mezzosopran) i Jerzy Nalepka (gitara klasyczna). Premiera prasowa sztuki Jarosława Abramowa-Neverlego Dno nieba w Teatrze Polskim. Drugi gościnny występ węgierskiego basa Kolosa Kovacsa, w partii Filipa w operze Don Carlos Verdiego na Scenie Opery Poznańskiej. W salonie Biura Wystaw Artystycz

nych "Arsenał" otwarto wystawę malarstwa Ireny Brzozowskiej-FliegeroweJ' 24.9. Inauguracja obchodów jUbileuszu stulecia działalności poznańskiej Straży pożarnej. Na Starym Rynku odbył się koncert orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych.

Na dwutygodniowe tournee artystyczne do Bułgarii wyjechał Zespół Estradowy Wojsk Lotniczych "Eskadra". Premiera w Teatrze Nowym (Scena Nowa) sztuki Ladislava Smocka Dziwne popołudnie dra Burkego. Reżyserował to przedstawienie Tadeusz Lis, a autorem oprawy plastycznej była Aleksandra Hoffmann-Walerych. W premierowej obsadzie grali: Hanna KUlina (Bożydara). Wanda Ostrowska (Uciechowa), Michał Grudziński (Burke), Paweł Hadyński (Cichy), Rajmund Jakubowicz (Wacław).

:.' .,..,m ,¥Ę.

't,;;"'' '4: .... .,'"

.,.:. :ł

'"m'\,. "j',

>r-c.o..

: ..."<IIE:'." ...

..... .łta.

r

A""",;

" , .

.Ł'

W środku grupy: Michał Grudziński (Burke). Od lewej Rajmund Jakubowicz (Wacław), Wanda Ostrowska (Uciechowa), Hanna Kulina (Bożydara), Paweł Hadyński (Cichy)

25.9. Z okazji Dnia Budowalnych "dyrekcja Poznańskiego Zjednoczenia Burtownictwa podejmowała przodujących mistrzów przedsiębiorstw z Poznania i ich terenowych filii. Obecny był sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Waligórski. Rozpoczęło się międzynarodowe sympozjum nt. ..Rzeżba barokowa środkowej i \vschodniej Europy", zorganizowana przez Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. W Domu Technika rozpoczęła się krajowa konferencja naukowo-techniczna poświęcona automatyzacji urządzeń do hodowli bydła. W holu udostępniono wystawę, przedstawiającą polski dorobek w zakresie autbmatyzacji karmienia zwierząt, systemow deszczowania,

przetwórstwa rolno-spożywczego magazynowania płodów rolnych. Na budowie Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego przy ul. Obodrzyckiej, rozpoczęto montaż pierwszej kondygnacji budynku zaplecza technicznego (obiekt nr 6). Kondygnacje montowane są z ram typu "Hu. W Zakładzie Antropologii Instytutu Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza rozpoczęło się krajowe sympozjum dydaktyczne na temat: nauczanie antropologii i elementów biologii człowieka w wyższych uczelniach w Polsce. Brygady Zarządu Dróg i Mostów zakończyły roboty drogowe związane z przebudową ul. Dąbrowskiego na 600 metrowym odcinku od ul. Szpitalnej do al. Polskiej.

Początek gościnnych występów Wrocławskiego Teatru Pantomimy Henryka Tomaszewskiego na scenie Opery Poznańskiej, Dano program pt. Spór opracowany przez Henryka TOmaszewskiego w scenografii Kazimierza Wiśniaka. W wieku sześćdziesięciu siedmiu lat zmarł doc. dr habil. Franciszek Paprocki, kierownik Zakladu Archiwistyki Jnstytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, kierownik archiwum . uniwersyteckiego, organizator studiów archiwistycznych, kustosz Wojewódzkiego Archiwum Państwowego, autor SzkIców poznańskich 1794 - 1864 (wespół ze Zdzisławem Grotem) (Warszawa, 1957) i szeregu innych pUblikacji o Poznaniu. Udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

: .

'II,.

26.9. Przybyła do Poznania trzyosobowa delegacja Rady Związkó\;l ZawodowYCh '" Charkowie (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich) z jej przewodniczącym Michałem POleszko, a także grupa lektorów Komitetu Obwodowego Komunistycznej Partii Związku RadzieckieIW w Charkowie.

W sali Odrodzenia poznańskiego Ratusza odbyła się uroczystość wręczenia medali za dlugoletnie pożycie małżeńskie. Otrzymało je jedenaście par: Leokadia i Stanisław Baranowscy, Antonina i Józef Bączykowie, Pelagia i Edmund Francuszkiewiczowie, Janina i Bronisław KaczmarKowie, Katarzyna i Władysław Kabzowie, Jadwiga i Jakub Pinczakowie, Stanisława i Czesław Skopowsc) Irena i Stanisław Stępieniowe, Eleonora i Stanisław Skrzypińscy, Franciszka l Brunon Tomkowiakowie, Seweryna Marian Zapłatowie.

Brygady Wojewódzkiego PrzedsięJ::iorstwa Komunikacyjnego wymieniają tory tramwajowe od Ronda Kopernika wzdłuz ul. Zwierzynieckiejf. .

.. .;".

... :

< > t; _- "';1.; 7' )$ f .","<ił ::.. {." . i'" 1ł

".'.?

.L

.:'.

Wymiana torów tramwajowych u zbiegu ulic Zwierzynieckiej i Gajowej

27.9. Podczas spotkania z zespołem redakcYJnym Wydawnictwa Poznańskiego, dyrektor Ośrodka Kultury i Informacji Niemieckiej Republiki Demokratycznej w Warszawie Wolfgang Gambke przekazał na ręce dyrektora i redaktora naczelnego Wydawnictwa Jerzego Ziołka Medal "Za zasługi w umacnianiu przyjaźni między narodami". W Pałacu Kultury otwarcie wystawy związanej z historią i dniem dzisiejszym poznańskiej Straży Pożarnej.

---_:: .. <7f..'. ;S

......., ...Jł... < :-r " .....« . .

'i .

..:

.:< w::itJi -.... .. dł "J ;;":'4 .' 'A,,;

Fragment ekspozycji przed pałacem Kultury

Wydarzenia w Poznaniu (27 - 29.9.)

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert symfoniczny orkiestry Filharmonii PoznańskieJ pod dyrekcją Wojciecha Rajskiego. Arie operowe śpiewał Wiesław Ochman. Na stadionie KOlejowego Klubu Sportowego "Lech" rozegrano spotkanie piłkarskie "Lech" - MSV Duisburg (Republika Federalna Niemiec) zakończone wynikiem 2: 5 (1: 3). 28.9. Na posiedzeniu Kolegium Rektorów uczelni poznańskich przewodniczącym wybrany został prof. dr habil. Benon Miskiewicz, rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

II ;,"",,':, d ]ij! J=lEf 1J

Na budowie wieZowca Akademii EkDnomicznej przy ul. Powstańców Wielkopolskich, brygady Poznańskiego Przedsiębiorstwa Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Przemysłowych "Mosto.tal" pod kierownictwem mgr a inż. yszard.ł Gryczy. przy pomocy dzwigu samochodowego rozpoczęły wznoszenie konstrul{cji stalowej budynku wysokiego.

W Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej PartiI Robotniczej odbyła ię narada kierowniczego aktywu wyższych uczelni, w której wziął udział sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Józef Świtaj. Po naradzie, z rektorami, pierwszymi sekretarzami uczelnianych organizacji polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i przewodniczącymi rad uczelnianych Socjalistycznego Związku Studentów Polskich spotkał się I sekl'etarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Zasada.

Przybyła trzyosobowa delegacja Centralnego Zarządu Liberalno-DemokratyczneJ Partii Niemiec z przewodnicząLym Centralnego Zarządu, zastępcą przewodniczącego Rady Państwa Niemieckiej Republiki Demokratycznej Manfredem Gerlachem. Gościom towarzyszył prze

wodniczący Centralnego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego, zastępca przewodniczącego Rady Państwa, Tadeusz W. Młyńczak.

Sympozjum zorganizowane przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Drzewnego, poświęcone racjonalnym metodom przerobu drzew iglastych i liściastych. Inauguracja Dni Studenta Pierwszego Roku.

Na scenie poznańskiego Teatru Lalki i Aktora odbył się gościnny występ japońskiego Teatru Lalek ..Puk" z Tokio. :19.9. Odbyły się uroczystoścI stulecia Zawodowej Straży Pożarnej. Na jubileusz przybyli: I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada, zastępca kierownika Wydziału Administracyjnego Komitetu Centralnego Józef Ostaś, wice. minister spraw wewnętrznych - gen. bryg. Bogusław Stachura. komendant główny Straży Pożarnych gen. poż. Zygmunt Jarosz, prezydent Poznania - Władysław Śleboda. Sto dwad"ieścia dwie osoby udekorowano odznaczeniami panst..." owymi, resortowymi i regionalnymi. DZiękując strażakom za ofiarną słuzbę Jerzy Zasada udekorował sztandar pnz

Moment dekoracji sztandaru Ou znaką Honorową ..Za zasługi rozwoju województwa poznańskl go". Dekoracji dokonuje I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PolskieJ Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada

JVK.... 8TRA.2V "WPOZiANłU r .....'. . .. ,;..,.... .. "./ : . .

"J1! ..1 \ "

"'*'.... "",-<,:'

.f

."p:<:":::nańskiej Komendy Straży Pożarnej Odznaką HOl\orową "Za zasługi w rOZwoju województwa poznańskiego". W godzinach popołudniowych na placu im. Adama Mickiewicza odbył się uroczysty apel jednostek pożarniczych garnizonu poznańskiego. Po przeglądzie pododziałów dokonanych przez gen. Zygmunta Jarosza, przemówienie wygłosił prezydent Poznania Władysław Sleboda. Na zakończenie odbyła się defilada. Inauguracja Ogólnopolskiego Rajdu Przyjażni Polsko-Radzieckiej, organizowanego przez Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego przy Zakładach Przemysłu Metalowego ..H.

Cegielski". Pod stoki Cytadeli przybyły delegacje organizacji turystycznych oraz młodzież szkolna. Udział wzięli przedstawiciele władz partyjnych i administracyjnych: sekretarz Komitetu WojewÓdzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Maria Rynkiewicz oraz wicewojewoda Zofia Dąbrowska. Otwarcia rajdu dokonał wiceprezes Zarządu WojewÓdzkiego polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Sławomir Dabiński. Przemówienie wygłosił konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu minister pełnomocny Nikołaj Gusjew. Przy dżwi<:kach werbli wojskowych pod Pomnikiem Bohaterow złożono wieńce i wiązanki kwiatów. Na budowie tzw. Klina Dębieckiego brygady Kombinatu BUdowlanego Poznań-Północ rozpoczęły betonowanie SClan pierwszego bloku mieszkalnego.

Osiedle pov staje nie z wielkiej płyty.

lecz poprzez wylewanie betonu w specjalne szalunki. Technologia ta zwie się monolityczną. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert symfoniczny orkiestry Filharmonii Poznańskiej i ChÓru Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza pod dyrekcją Stanisława Kulczyńskiego. Wykonano Małq Mszf; Uroczystq Rossiniego. Soliści: Delfina Ambroziak (sopran), Aleksandra ImaIska (mezzosopran). Tadeusz Kopecki (tenor), Piotr Liszkowski (bas). Drugi gościnny występ japońskiego Teatru Lalek "Puk" z Tokio na scenie Poznańskiego Teatru Lalki i Aktora.

-0.9. Obradowało Prezydium WOjewódzkiego Obywatelskiego Komitetu Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa. Tematem posiedzenia było m.in. ustalenie programu obchodów 60 rocznicy wybuchU powstania Wielkopolskiego 1918/1919. Biuro Projektów Wodnych Melioracji zdobyło w ogólnopolskim współzawodni

ctwie pracy sztandar przechOdni Ministra Rolnictwa i Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Rolnych. Z okazji Dnia Budowlanych odbyło się spotkanie, podczas którego sztandar przekazali wiceminister rolnictwa Alfred Jaśkowiak i członek prezydium ZarzącJu Głównego Wacław Grześkowiak. W auli Muzeum Narodowego odbyła się premiera opery Christopha W. Glucka Orfeusz i Eurydyka pod kierownictwem muzycznym Mieczysława DondaJewskiego. Reżyseria - Janusz Nyczak.

scenografia - Ewa Starowieyska, choreografia - Henryk Konwiński. Chóry przygotowali JolarJta Komorowska i Henryk Górski. W premierowej obsadzle wystąpili: Ewa Werka (Orfeusz), Barbara Zagórzanka (Eurydyka), Danuta Każmierska (Amor), Edmund Koprucki (Tanatos).

;,'7"."

"t;1.ł .} <

...,.

< i' ,

,i

: .

....'(.

Na zdj<;ci l od lewej: Barbara Zagórzanka (Eurydyka), Danuta Kazmierska (Amor), Ewa Werka (Orfeusz)

Jubileusz półwiecza pracy zawodowej obchodził drukarz-zecer Poznańskich zakładów Graficznych im. Marcina Kasprzaka Stefan Bogaczyk. Zawodu uczył się we Wrześni; po wyzwoleniu pracował w Drukarni Państwowej Nr l przy ul. Składowej, a od 1952 r. pracuje w Poznańskich Zakładach Graficznych.

L .'" ..,

Wydarzenia w Poznaniu (30.9.)

Przy ul. Obornickiej oddano do użytku Jedeuastokondygnacyjny Dom Studencki (na 600 miejsc), trzeci kolejny obiekt Osiedla Akademickiego Akademii Rolniczej, zbudowany przez załogę Kombinatu BUdowlanego Poznań-północ.

...,;..t .

t'

W wieku pięćdziesięciu siedmiu lat zmarł nagle prof. dr habil. Jerzy Zwoliński, rektor Akademii Rolniczej, były dziekan Wydziału zootechnicznego, dyrektor Instytutu Hodowli i Technologii Produkcji Zwierzęcej, kierownik Zakładu Hodowli Koni, przewodniczący Kolegium Rektorów w latach 1975 - 1978. Był odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

;-J:: .

.,.

.,

..4 .

l'. ł '

W wieku siedemdziesięciu trzech lat zmarł LUdwik Sulikowski, artysta-śpiewak, pedagog w szkołach muzycznych Poznania (1949 - 1972), śpiewak Opery poznańskiej w latach 1946 - 1948, tłumacz wybitnych dzieł literatury wokalnej angielskich, francuskich, niemieckich i włoskich, udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Zebrał Kronikarz YII '

Jł A .J._. '':':'..,,. ._.:..:t,

.. ' +'i! 1,1, i- I: _ - ::,;'" mrrTr ,.... : . tjv. c;'" --'-m'ii''111'...,_' ,';,Iff ....::!!' '1:::rr:...'rr - ".'" I " ,. ." crr. :..:;:..J . .r.!...!hIUIDI _ . . . .. . .. '------- _ -=_.. .:.. .............- ..... -.. - ..

LAT TEMU

W KRONICE MIASTA POZNANIA

Drugi zeszyt "Kroniki" roku 1929, mimo Powszechnej Wystawy Krajowej, którą żył Poznań i dzięki której głosno było o Poznaniu w całym kraju - poświęcony był głównie stuleciu Biblioteki Raczyńskich. Zeszyt otwarty został tłumaczeniem z języka niemieckiego życiorysu hrabiego Edwlirda Raczyńskiego, napisanego przez M. E. Sosnowskiego w 1885 r. Dalej zamieszczono szkic dra Stanisława Karwowskiego o Kościele Sw. Marcina i sylwetkę bernardyna poznańskiego Jakuba Dziaduskiego, przedstawioną przez dra Kamila Kantaka. Do jubileuszu Biblioteki nawiązuje także mniejsze opracowanie Andrzeja WOjtkowskiego Stulecte Bibliotekt Raczyńsktch z dodaniem tekstów dwudziestu trzech listów Edwarda Raczyńskiego napisanych w sprawie Biblioteki do władz (w języku niemieckim). Zygmunt Zaleski napisał natomiast sprawozdanie z obchodu jubileuszowego, który odbył się w maju 1929 r. i połEjczony był z pięćdziesięcioleciem pracy bibliotekarskiej Antoniego Bederskiego.

Celem uświetnienta uroczystośct jubileuszowej - pisał Zygmunt Zaleski - zaprostło Kuratortum Biblioteki w r. 1928 zjazdy bibliotekarzy i btbliofilów polsktch na rok bte:l:qcy do Poznania. Jakkolwiek normalne zjazdy te zwoływane sq co dwa lata, chętnte zgodziły stę oba zespoły na zwołanie zjazdu w odstępie rocznym do miasta Poznania, Zjazdy te obradowały w dniach od 30 maja do 2 czerwca 1929 r. z ntemałq - sqdzimy - korzyśctq dla rozwoju ksiq:l:kt t czytelnictwa. W raomach zjazdu mieścfła się uroczystość Btbliotekt, obchód 50-letniej pracy zawodowej p. dyrektora Antontego Bederskiego, a nadto tak:l:e obchód setnej roczntcy ukazania się pterv.:szego wydawntctwa Btbliotekt Kórntckiej l...l W komitecte organtzacyjnym lCspółpracowali pp. Prezydent Ratajskt jako przewodntczqcy wspólnego komitetu obu zjazdów, dyr. Zaleski i dr. Wojtkowskt. W uroczystoścfach BtbUotekt brały udztał korporacje miejskie; BtbUo.eka wydała banktet, oddała swe lokale na cele wtelkopOlsktej wystawy kstq:l:ek, ułatwtajqc wszeroktej mterze prace zjazdowe, mtasto osobno wydało raut na rzecz zjazdu. Btblioteka była wspaniale tlumtnowana i przystrojona ztdentq t kwtecfem, Obchód stulecta tstntenta BibUoteki rozpoczqł się nabo:l:eństwem w kośctele farnym dnia 30 maja 1929 r. O godzinte 12 w pOłudnte odbyła się akademta uroczystoścfowa w auU Untwersytetu Poznańsktego, częściowo transmttowana przez radio, w obecności przedstawtcteli władz, czlonkow rodziny Raczyńsktch, zaproszonych gości t uczestntków obu zjazdowo W słOwte wstępnym naszkicował p. prezydent Ratajskt znaczenie tnstytucjt i wielkość czynu t oftary Edwarda Raczyńskiego. Chór "Hasło" pod dyrekcjq p. prof. Kwa'śntka odśptewał G. Gorczyckiego "Gaude Mater Polonta". Kterowntk BibUotekt Raczyńsktch p. dr Andrzej Wojtkowski przedstawił charakterystykę Edwarda Raczyńskiego t olbrzymie znaczenie jego fundacjt bibUotecznej. Następnte składaU :l:yczenta jubtlatce: 1. p. naczelntk Stefan Demby tmieniem Mintsterstwa Wyznań ReUgtjnych i OŚlCtecenia PubUcznego - podnoszqc zasługi pp. prezydenta Ratajsktego t dyr. Bedersktego; 2. p. prof. dr Brontsław Dembtńskt imteniem polsktej Akaaemii Umiejętnośct, Poznań.kiego Towarzystv.:a Przyjactół Nauk oraz Warszawskiego Towarzystwa NaukolCego - wykazujqc rolę Edwarda Raczyńsktego t jego bibltoteki w polsktm życtu naukowym tudzte:l: podnoszqc pracę lat najnowszych; 3. prof. dr Kazimterz Tymientecki za rektora UntlCersytetu Poznańskiego; 4. p. dr Volf imientem muzeum czesktego w Pradze; 5. p. dr Dolansky imtentem Zwtqzku bibltotekarzy czesko-słowacktch; 6. p. prof. dr Brontsław /, s ".

Antoni Bedcrskl

*..

,,>....,i:.o. y

.....

Jf

Gubrynowicz tmteniem Wydzialu Filozoficznego Uniwersytetu Warszawskiego; 7. p. dyr.

dr Lud1J:ik Bernocki tmientem Zakladu Naukowego tm, Ossolińsktch we Lwo'LCte przeprowadzajqc poróv;nanie Raczyńsktego t Ossoltńsktego; 8, p. prof. dr Kolankowski imieniem Btbltoteki Zamoyskich; 9, p, dr Witold Belza imteniem Bibltotekt Miejskiej w Bydgoszczy; 10 p dr Muszkowski; 11. p. dr Czerwtjowskt tmientem magistratu Warszawy; 12. p. dr Zygmunt Mc,carski z Torunta; 13. p, prezes Biestadeckt, Instytucje poznanskte btbltoteczne zlożyly wedlu g z góry powziętej uchwały - aby nte przedlużać akademtt - życzenta pisemne, biblio.ckt paristwowe reprezentowal równocześnte p. naczelntk Demby. P. dr Wojtk:Jwskt odczytal w znacznej iloścł nadesiane telegramy t ltsty z życzentamt dla instytucji. Akademia zak"'lCZ1łla s.ę odśptewaniem przez chór ..Raslo" psalmu B, W. Walewskiego (O godztnte 13 i pol). Wieczo1em dnia 30 maja 1929 r. wydala Btbltoteka Raczyiislach dla uczestników zjazdów i zaproszonych gośct obiad w Dworze Huggera. PrzemawtaU pp. prezydent Ratajskt na cześć Rzeczypospolite" dyr, Zaleski na cześc rodztny Raczy",k',ch, Karol Raczyi,ski na cześć prezydenta Hatajsktego, kstqżę Andrzej Lubomirski imtcntem zjazdów na cześć Bibltoteki i Mtasta, dr Volf na cześć miasta Poznania, dyr. dr Wierczyńskt na cześć gośct czeskich. Dnia 31 maja 1929 r. odbyl się o godztnie 13 w lokalach Btbltotekt Raczyńskich obchód jubileuszowy 50-letniej pracy btbliotekarsktej p. dyr. Antoniego Bcdersktego. W pięknte przystrojoncj czytelni wschodniej t przyległych pOkojach zebralt stę Itcznt goscte P. prezydent Ratajs:d uprowadzil jubtlata do, snlt t zlożyl mu jako głowny zwterzchntk Btbltoteki uznanie dla wytrwałej pracy t życzenia, aby sędztwe swe lata przeżył w szczęśctu jak najpełntejszym, Za Eibliotekę t Magistr..t k<:ldał życzenta p. dyr. Zygmunt Zaleski w następujqcych słowach: Czcigodny Jubilacie! Pol stulecia a cały wiek ludzkt staleś w slużbie kstqŻkt. prawte cztery d;;icstqkt l.at czuwaleś nad domem tym i skarbami, jakie w sobie mteśct. Jeżeli oko fundatora Biblioteki spoczywa lo nad tym pięknym jego tworem, natenczas widomem mu jest, Że lcpszego stra;;nika w śmtałych marzeniach życzyć sobie nte mogło Mtal namtestnt!m "[1Tzy zbiorach swych, który żył tq bibliotekq, który jq tak umtłował, że jej dobro by lo mu śwtętsze niż to, o co cz.owtek tnny się trudzt, władza, pokój. Na ważnym basttonie Imltury polsktej stał mocno, twardo mqż, który slużbp dla ksiqżkt rozumtal tak jak rycerz pojmuje slużbę dla swego sztandaru; do ostatntego tchu wytężyć całość sil. I za tę straż nad placówkq - tak mi się zaaje - tdea fundatora sklada Ct danko C...J Następnie wręczył p. dyr. Zaleski jubtlatowi upominki oftarowanc przez Bibltotekę t Magtstrat. Ze wzruszentem podztękowal za życzenia jubtlat t ośwtadvz?;t. że całe swe ntemal życie pos1J:iĘctl pracy w Bibltotece, wiedzqc, że -pracuje dla ntppOd.cgłej Polski t szczęśctem mu naju'yższym, że w wyzwolonej Ojczyźnip ocllDdzi złoty jllbileusz swej pracy btbltotekarskiej. Z gtęb'! serca dziękował ;,uratoTil:m i z UJdzięcznr; .;. wspomtnal długoletnią oftarnq

':' Jj:'"WM"..-w , .

, ł współpracę btbltotekarkt p. HeLeny Retz. Zakończył złożentem życzenta, aby Bibltoteka Raczyńr sktch rozwtjała się t wzra'stała s:rczęśltwte l...J Biblioteka uświetniła stulecie swego istnienia wydawnictwami: Antoni Bederski: "Druki . poznańskie wieku 16 -18 znajdujące się w Bibliotece Raczyńskich"; Andrzej Wojtkowski: "E d , . war d Raczyński l jego dzieło": Portret Edwarda Raczyńskiego. Miedzioryt Wilka Osseckiego.

Związek z Powszechną Wystawą Krajową, redakcja zaakcentowała obszernym omówieniem Księgi Pamiqtkowej Mtasta poznanta wydanej nakładem magistratu poznańskiego.

, Po .raz pterwszy - pisze autor notatki - wydało mtasto poznań kstęgę pamtqtkowq o dzta- t'I . * łalności zarzqdu mtasta w r. 1911 przy sposobnośct wystawy wschodniontemtecktej. Wyda w - ł1 II ntctwo to wykonane było na bardzo Wrogim papierze, było wtelklch rozmiarów, ozdobtone , było ltcznemt tlustracjamt t wyszło pod tytułem "Dte Restdenzstadt p08en und thre Ver waltung". Kstęga ta jest poprzedntklem polsktej kstęgi pamtqtkowej, przyjętym bowtem zwy czajem, mtasta vystawowe opracowujq dla uśwtetntenia 8wych wystaw znaczntejsze monografie : własne. Aby z góry ustaltć stosunek ksiqg z r. 1911 t 1929, stwierdzamy, że redakcja kstęl1ł z r. 1929 pragnęła zachować t na przyszłość wartość k8ięgt ntemteckiej; nte opracowywała przeto tych tematów, które w księdze Z r. 1911 postadajq wartość samodzietnq. Tak np. za: chowały w całej pełnt znaczente pierwotne prace o dokumencie lokacyjnym mtasta Poznania, o archtu;um, O osobltwośctach i zabytkach poznańsktch, o powodziach ttp., nte 7'eprodukowaI no również planu z XVII wteku tamże umie8zczonego l...J K8ięga Pamiqtkowa z r. 1929 jest I zwterctadłem pracy pOlskiego zarzqdu mtasta po wielkiej wojnte, a równocześnie 8prawdzta n em stanu ptśmtenntctwa o mteścte Poznantu w chwtlt obecnej; zawtera przeto przeglqd dztałal! ności władz polSkich w mteście - rzucajqc śwtatło w czasy dawntejsze o tyle, o tle jest to I potrzebne dla zrozumtenia postępów wy8tłków tychże władz - a prócz tego zarY8 ht8toryczno -geograftczny mtasta poznanta. pod względem wyposażenia techntcznego wybrano papier I : znacznie lżejszy ntż w r. 1911, położono natomtast ogromny nactsk na pełne wykorzY8tante I naj nowszych zdobyczy drukarsktch i wykonanie w formte wzorowej artystycznej, a równo- ,- cześnte praktycznej. Tekst dwuk7'otnte obszerntejszy ujęto zewnętrznie w całość bezwzględnte I : pięknq, harmontjnq, ze wszech mtar sympatycznq l...J I Nte wypada nam ptsać recenzjt, ponteważ ..Kstęgę Pamiqtkowq" redagował redaktor "Kro ntkt". zaznaczamy jednakże, iż Księga spotkała się z zasłużonym ogromnym uznantem ze I : wszech stron, szkoda tylko, że zbyt mało jest znawców piśmtenntctwa samorzqdowego w polI sce, którzy by dzieło to dokładnte t głębOkO zrozumtelt, docenialt t odpowiednto o ntm zare: I : Jak w każdym dziele zbtorowym, tak sq t w ..Kstędze PamtqtkoWej" prace rozmattej warI tośct, brak bou;tem niektedy ptsarzy mogqcych ośwtetltć pewne specjalne zagadntenia dzia: łalności samorzqdowej, Zwł;'szcza w zakre8te lokalnym. Niemntej jednak składa stę materiał I Kstęgt na całość doskonale zharmontzowanq, zorgantzowanq pierw8zorzędnte, u8y8tematyzowanq przejrzyścłe t logtcznte, przeprowadzonq kon8ekwentnte. W8zystkte dziedziny życia spolecznego opracowane sq przez wybitnych znawców przedmtotu. Całość stanowt trwaly, ptękny pomntk trudów 10-1etntch zarzqdu mtasta. Introdukcję do Kstęgi stanowt słowo w8tępne napi8ane przez prezydenta miasta Ratajsklego. Pierwszy wtelki dztał zawiera pierwszy pełny zarys htstortt poznania' w języku polskim: prehtstortę (KotrzeW8kł), topograf tę (Zaleski), histortę mtasta za dawnej RzecZYPo8potttej (zaleskl), historię miasta czasów ntewolt (WOjtkOW8kt, Zale8ki). Drugi wteikt dztal nosi tytuł "Ogólny przeglqd rozwoju mtasta poznanta 1918 - 1928" l...J Zestawtente trelct niechaj śwlad czy o pomntkowej wspaniałej Kstędze, któ7'q każdy obywatel mtasta t kOltdy dztalacz samorzqdowy p081adać musi. Kstęga ta je8t ntezwykle cennym darem jubtleu8zowym mta8ta poznania. Cena 10 zł. Pterwsza tego typu k8ięga miejska w Polsce. W ..Kronice ważniejlizych wydarzeń" odnotowano m. in.: 14 kwietnia - odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci b. prezydenta miasta Jarogniewa Drwęskiego na wiety górnośląskiej ..ufundowanej dla pOdniesienia zasług jego przy założeniu Targów Poznańskich"; 16 maja - otwarcie Powszechnej Wystawy Krajowej. "Kongresy zjazdy itp. związane z Pewuką zestawlmy - obiecywała redakcja - w jednym z późniejszych numerów "Kroniki". Na tej obietnicy - niestety - skończyło się.

Do Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania wstąpił dr Jan Warchocki (lekarz) i został zapisany na liście członków pod liczbą bie1:ącą 250. Zebrał Krontkarz t'lr..l!łt'It'lrI!ł"'...t'I... t'I... t'I 'ł1 ł1 1Ił1 ł1 ł1ł1ł1ł1

.... _ Ali '

..

.:

.., ., ", :.

-;.\

'k.i.

:'

. ':ff

.. .

'''." ..¥ i..

:':'.:::"

'>,

1::'

i!:

'" _ł

,; ''h .' :1 ..

., .,'

"w,.

....1' .,

..y

: kfi"nut:t:l!r. ...11 \łI'

> ": J

-"":""":'::"':'\ ': :.:.:-.".: ",""" .'ti'=""t.

.--::

.. ,." ....bm-.:t': -

. ...,:..t ':..." :.r-2 " .. "," 'i,..; r_ #r..4lJ-','. ,;..:,;,0,.......

'. \..,

1'" h!11f '.

-"",,'. .1;"

Podczas uroczystości jubileuszowych sześćdziesięciolecia poznańskiego teatru operowego dECYZją władz centralnych Operze poznańsiej przywrócono. zaszczytną nazwę Teatr. Wieki

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1979.04/06 R.47 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry