DZIAŁ BIEŻĄCY.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1928 R.6 Nr2

Czas czytania: ok. 3 min.

KRONIKA WAżNIEJSZYCH WYDARZEN.

5. marca 1928. Wybory slcjmowe. Posłowie poznańscy: pp. Dr.

Romuald Paczkowski, Ludwik Miklaszewski, Czesław Chmielewski, Dr. Leon Surzyński.

8. marca 1928. Założenie Welkopolskiego Związku dla popierania turystyki. -- Zgon śp. .Jana Suchowiaka. 12. marca 1.928. Wybory do Senatu. I 20. marca 1928. Obchód ku czci śp. Kazimierza Jarochowski,ego.

29. kwietnia do 6. maja 1928. Międzynarodowe Targi w Poznaniu. - Liczne zjazdy. 30. kwietnia 1928. Poświęcenie kamienia węgielnego Wyższej Szkoły Handlowej w Poznaniu. )

Z RUCHU WYDAWNICZEGO.

M a t er j a ł y d o m o n o g r a f j i L u b l i n a Wyd. Magistratu m. Lublina. 1928. l) L e o n B i a ł k o w s k i: Wilkierze XV-XVII w. 8°. VIII + 40.

2) J a n R i a b i n i n: Lublin w księgach wójtowsko-ławniczych XVII-XVIII w. 8° 64. M.jeto Lublin podjęło przy współpracy licznych znanych badaczy pracę nad stworzeniem kompletnej monografji miasta. Dwa pierws'Ze przyczynki pozwalaj'ą rokować najlepsze nadziej.e co do całości pięknego przedsięwzięcia. M i a s t a 1= o l s k i e a i n w e s t y c y j n e r o b o t y (t. zw.

Ulenowskie). Związek Miast Polskich. Warszawa 1928. 8° str. 49. Sprawozdanie z dZliałatności pozna!ńskiego X ok r ę g u "C a ri t a s" za 1927. Poznań 1928. 8° str. 31. S p r a w o z d a n i e z 35-1. r o c z n i c y T o w. P r z e m y - X s ł o w c Ó w n a W i l d z i e. 1892--.1927. (Poznań 1928.) 8°. str. 64. Samo spra:wm:,danie obejmuje 8 stron.

fi

KRONIKA MIASTA POZNANIA

x. W ł a d y s ł a w T i l g n e r: P o r {, w n a n i e c e n g o s p 0darslw rolnych z lat 1.920-1925 z rozwojem cen od 1.800-1912 w Poznańskiem. Poznań 1927. 8° str. 78.

'I K a z i m i e r z We yd l i c h: R u c h w s pół d d el c z y w P o l s c e w l a t a c h 191.4-1926. Poznań 1927. 8 u . str. XV + 316.

N o w e p r z e p i s y a d m i n i s t r a c y j n e: Gmina -m. Krakowa. 1928. 8° str. 173. " B u d o w n i c t w o s p o ł e c z n e r o z w i ą z a n i e m k w es t j i m i e s z k a n i o we j. T ew. MiłośnikÓow Wiedzy i Przyrody. Warsza:wa (1928.) 8°. sŁr. 50. .,S a m o r z ą d M i e j .g k i". Wyszły zeszyty VIII/3-6. Zawierają m. in. Dr. Tadeusza Przeorskiego: "Zarożony samorząd miejski w Małopolsce,"; inż. Z. Rudolfa "Uwagi do proje'ktu rozp Prez. Rzplitej o zaopatrywaniu ludności w wodę" i "Uwagi do projektu rozp. Prez. RzpHte'j o usuwaniu nieczystości i wód opadowych"; Fr. Piltza "Zasady statystyki długów komunalnych" (zesz. 3.) - M. W. Tuł,acza "Nowe ubez'pieczenie społeczne"; "Metody statystyki mieszkaniowej" (zesz. 4.) .- L. Wł. Biegeleisena "Przedsię.biorstwa komunalne" (zesz. 4 i 5). - Dr. Mia,rcelego Chlamtacza "Rozp. Prez. Rzplitej o organizacji i zakresie działania władz administracyi ogólnej z dnia 19. 1. 1928 r. w stosunKU rio samorządu miejskiego" (ze:.z. 5). - I.. W. Biegel,eisena "Działalność gospodarcza związków komunalnych; inż. A. Kiihna "Tramwaje miejskie pod względem finansowym;" Cz. Rudnickiego "Kilka uwag o rozp. Prez. Rzpli'tej z 16. 2. 1928 o prawie budowlanem i zabudowaniu osiedli"; inż. Z. Rudolfa "Ogródki działkowe i ich znaczenie d ' a miast" (zesz. 6). liP r z e g l ą d T y g o d n i o w y" Związku Miast Polskich. - W nr. 10 do 23 zawarte są m. in. następujące przyczynki: Dr. Piechockiego "Miasta polskie a Powszechna Wystawa Kra'jowa" (nr. 10); M. Poz. "Regjonalizm a władze centralne" (nr. 13); "Związek Miast Polskich w walce z lichwą artykułów bdow]anych (nr. 14). "WiadomGści Samorządowe" nr. 4 do 11 zawierają m. :in. W. D. "Rozp. Prez. Rzpltej o organizacji i zakresie działania władz administracji ,ogólnej (nr. 4/5); -:- "Ochrona dróg publicznych oraz bezpieczeństwa i porządku ruchu

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1928 R.6 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry