SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1979.04/06 R.47 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

ARTYKUŁY

Poznań udekorowany Orderem Krzyża Grunwaldu I klasy. rzemówienie Edwarda Gierka, I Sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej na centralnej akademii z okazji 60 rocznicy Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 (18 grudnia 1978 r.) . 5 Marian Jak u b o w i c z - 60 rocznica Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 11 Janusz D e m b s k i - Środowiska naukowe i twórcze oraz instytucje kulturalne w obchodach 60 rocznicy Powstania Wielkopolskiego . 23

MATERIAŁY

Piotr L i t e w k a - Powszechna Wystawa Krajowa (16 maja 1929). Część pierwsza

30 września

:2;YCIE KULTURALNE

Tadeusz Ś w i t a ł a - Opera Poznańska w latach 1969 - 1979 Dyrekcja Mieczysława Nowakowskiego (1 XI 1969 - 31 VIII 1972). A n e k s: Gościnne występy dyrygentów i wokalistów w latach 1969 - 1978 . 55

KRONIKA

Tadeusz O r l i k - Nagrody Województwa Poznańskiego za rok 1977. Część pierwsza (Kazimierz Bałęczny, Krystyna Bańczyk, Leszek Berger, Aleksandra Borkowska, Bogusław Borkowski, Jerzy Kmita, Róża Krzyżaniak, Eugeniusz Kwiatkowski, Janina Leżuchowska-Baranowska, Danuta Lisińska, Jerzy Lutomski, Romuald Maciejowski, Barbara Mąkowska, Witold Seńczuk, Tadeusz Stelmaszyk, Janusz Świetlik, Zbyszko Tuchołka, Michał Żurawski) 103

Z żałobnej karty

Feliks F o r n a l c z y k - Wspomnienie o Stanisławie Kubiaku (7 IX 1915 2 VIII 1978) 126 Eugeniusz I w a n o y k o - Zdzisław Kępiński (1911- 1978) 128

Spis treści

Sprawozdania

Marian G e n o w e f i a k - V Sesja Miejskiej Rady Narodowej. A n e k s: Regulamin organizacji pracy Miejskiego Komitetu Kontroli Społecznej w Poznaniu (fragmenty) 131 Aleksander Łuk a s i e w i c z - Konkurs na projekt Ogrodu Botanicznego w Pawłowicach k. Poznania 142 Kronikarz - Wydarzenia w Poznaniu w roku 1978. Część trzecia 147 Kronikarz - 50 lat temu w "Kronice Miasta Poznania" 177

ZDJĘCIA

Witolda CzaI1lleckiego, Benedykta J. Dorysa, Helliryka Dr)'1gasa, T,eresy Fitw.er, Romualda Królaika, Ja-cka Kulma, Dany MatJUszewsik,iej, Mii'ejskd,ej Bbllioteki Publicz.nej im. Edwarda Raczyńs'kiego, Franci'Sza NQwa'kowski,ego, StJan1i:sława Ossowskiego, K 1 azilmier.2Ja Przychodzkiego, Jerzego UnlieI1ZyskJiego, StJanJsława W'i'ktora, G-:-ażyilly WyszlQlmirskiej

RYSUNKI Zbignli.ewa BednarowUcza, MieczysIaw:a Bręgiera, FrallJJoilszka Burkd,ewkza, Józefa Neubauera, BOI1esJ.awa Szwenglera

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1979.04/06 R.47 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry