WA: .

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1979.01/03 R.47 Nr1

Czas czytania: ok. 3 min.

I'J :ołc r łlJołc { Adziestu hzech radnych (na sześćdziesięciu). Z ważniejszych uchwał Rady Miejskiej od 1919 r. Nil<adem Ty;rakawski wymienił: Uchwały w kierunku znos'zenia wałów fortecznych w celu zatrudnienia przy pracach ziemnych bezprobotnych; w sprawie budowy domów mieszkalnych z pawodu głodu mieszkaniowego. Miasta pobudowało za zgodą Rady Miejskiej pięćdziesiąt dwa domy mieszkalne a mieszkaniach od jednego do czterech pokoi z kuchnią; Uchwałę wyrażającą zgodę na utworzenie Targów Poznańskich; Uchwałę w spraWie włączenia do miasta poznania gmin podmiejskich: Główna, Starołęka, Rataje, Komandoria, Dębiec, Winiary i obszaru dwarskiega Naramowice; Uchwałę w sprawie nabycia majątku ziemskiego Naramowice w celu zapewnienia miastu rozszerzenia pól irytacyjnych; Uchwały w sprawie: budowy spalarni śmieci, nowego targa wisk a, nowej elektrowni; Uchwały w kierunku przeznaczenia niektórych terenów miejskich po cenach ulgowych na cele przemysłowe dla drobnego przemysłu; Uchwały w kierunku przeznaczenia dwóch wielkich kompleksów terenów miejskich pod budowę kolonii robotniczych; w sprawie budawy dziecińca i sierocińca; wyrażającą zgodę na urządzenie Pawszechnej wystawy KrajOwej; w sprawie budowy nowego szpitala miejskiego.

Kronika ważniejszych wydarzeń odnatowała: wręczenie nagród miejskich (29 stycznia) za rak 1928: Nagrady Artystycznej - artyście-rzeżbiarzowi Władysławowi Marcinkowskiemu oraz Nagrody im. Józefa Lukaszewicza - Bolesławowi Erzepkiemu; zgon osiemdziesięciodwuletniego Oskara Calliera, uczestnika powstania 1863 r.; jubileusz dwudziestopięciolecia pracy literackiej Romana Wilkanowicza; utworzenie komitetu budowy pomnika Piotra Wawrzyniaka. zapowiadana pastawienie przy terenach ,Powszechnej wystawy Kra'] awej pamnika Tadeusza Kościuszki. Ignacy Paderewski przyrzekł ufundować w Poznaniu pomnik Woadrowa Wilsona.

W związkU ze zganem wiceprzewadniczącego Rady Miejskiej radnego Czesława Bugzeła (23 II 1929 r.), Zygmunt Zaleski zamieścił nekrolog, w którym czytamy: Byl to mąt, kt6ry o wUlsnych silach doszedl do powatnego stanowiska tyciowego i spolecznego; inteligencją i konsekwentną, wytrwalą pracą zdobywal plac6wki i wplywy. Mąt mocny; czego się padjąl. to prowadzil z zapalem, sumiennością i glębokim przemyśleniem. Gdzie stanąl do pracy, wybijal się na czalo. Trzy dzialy pracy skladaly się na postawę jego dzialalnośCi: praca gospodarcza, praca spoleczno-zawodowa i praca w ruchu katolickim. W tyciu gospodarczym wsp61pracawal z zawO'du jako urzędnik, zastępca czlO'nka zarządU Związku Ziemian idyrektar Poznańskiego Banku Ziemian, byl jednym z najwybttniejszych bankowc6w naszych. w poznańskim związku banków piastowal urząd wiceprezesa i czynny byl w wielu przedsięwzięciach gospodarczych. W ruchu zawodowym polożyl ogromne zaslugi okolo rozwoju ZjednoCzenia Mlodzieży Kupieckiej, którego prezesem byl przez szereg lat przedwojennych i wojennych.

Zjednoczenie to pod jegO' rządami stalo się powatną, ruchliwą, wysoce tywotną organizacją, a zaslugi tej dla podniesienia życia narodowego. a w szczeg6lnośCi dla rozbudowy handlu polskiego w b. zaborze pruskim. są nieocenione. Organizacja ta byla zrzeszeniem zawodowym, a równocześnie naradową placówką pracy oświatowej. kulturalnej. W Zjednoczenie wlotYI śp. Czeslaw Bugzel największą pracę mlodych lat [. . .JW Radzie Miejskiej zasiadal ad r. 1!TI9. W ostatnich dw6ch kadencjach byl zastępcą przewodniczącegO' Rady. W klUbie Chrześcijańskiej Demokracji byl przewodniczącym. W rati radnego O'dznaczal się glębokim, gruntownym ujmowaniem zadań i pracy samorządu miejskiego, mial zdecydowany program prac miejskich. Nie tylko w Radzie ale i poza nią zastępowal interesy bietące i przyszle miasta, szczególną poświęcając uwagę warunkom rozwaju tycia gospodarczego w poznaniu. A byl przekandny, te poznań mote być bardzo pO'ważnym oŚTodkiem przemyslO'wym i handlowym, Ku umocnieniu postaw :życia gospodarczego zmierzaly projekty jego publicznie przedstawione [...1 Miasta stracilo w Nim zaslutonego obywatela, wzorowegO' radnego, dzielnego wsp6lpracownika.

Wybrał: Kronikarz

_,s.'ffił;: ." , ':t ł F':.. {, "11 ..:,; .I f/*,; ,f.""

SPROSTOW AIE

W Zeszycie 3/78 naszego kwa:r:talnika, w "Kronice wyidarzeń" (18.10.1977) zniekształcone zostało :nazwisko aktora Teatru Polskiego Aleksandra Błaszyka. Za to niedopatrzenie przepraszamy sympatycznego aktora.

Redakcja ,.

I .

-:555 == =-:! I

..

.

I t

-

ORDE"ł KRZYŻA GRUNWALDU

«.

j.

KLASY

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1979.01/03 R.47 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry