H2

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1979.01/03 R.47 Nr1

Czas czytania: ok. 53 min.

Wydarzenia UJ Poznaniu (1- 3.5.)

kładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" obok innych zakładów pracy Wildy.

ł<,

.:

:. :.

.:;.

;1"',','. .

.:..., ',,. .......

J .... :t "h' ...(! !Lt:

« /"

Lii",:'"

Fragment manifestacji pierwszomaJowej. PochÓd Idzie ulicą Czerwonej Armii od Ronda Kopernika ,V'

;(....

:."

1 11 ".

"'iLi?!i fi ;,,,.łr' >i>"' .

"'?#- _Im

-b-.;G:.

.';j,.

Grupa uczennic poznańskiej szkoły baletowej

Popołudnie poznaniacy spędzili na Rynku Jeżycktm, na Łęgach Dębińskich, w Parku Tysiąclecia, przed tarasem "Arkadii" na placu Wolności. Wszędzie koncertowały orkiestry i zespoły artystyczne poznańskich zakładów pracy. W Nowej Dzielnicy Mieszkaniowej "Rataje" oddano do użytku mieszkańców Osiedli Czecha i Rusa park o powierzchni 10 000 m' położony między Trasą Katowicką i uL Wiatraczną. załodze Zakładu BudowlanoRemontowego Sp6łdzielni Mieszkaniowej mieszkańcy poma_ gali w urządzaniu parku. Park zaprojektowali Grażyna Millauer i Stefan Perzyński. Wśród licznych imprez pierwszomajowych jedną z naj barwniej szych były zawody latawcowe, na boisku Osiedla Powstań Narodowych. Rafał Gubernat z mo_ delarni lotniczej Domu Kultury "Jagiellonka" popisał się najlepszym lotem swego łatawca, który wzbił się na wysokość ok. 300 m. Zakończyły się Dni RObotniczej SpółdzielnI Mieszkaniowej "H. Cegielski"te

Na torach "Czarnej Kuli" i Klubu Sportowego "Lech" zakończył się IX Kręglarski Turniej o puchar poznania.

W zawodach startowali reprezentanci: Bułgarii, Czechosłowacji, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Polski, Rumunii, Szwecji, Węgier. Pierwsze miejsce w konkurencji międzynarodowej par mieszanych wywalczyli Węgrzy. Rozpoczęła sIę akcja upowszeChniania tenisa pn. "Tenis dla wszystkich". 2.5. Dziesięć lat działałności ruchu "Pro Sin.

fonika". I sekretarz Komitetu wojew6dzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada spotkał się z działaczami organizacji: Alojzym A. Łuczakiem i prezesami kół licealnych. W spotkaniu wzięli udział sekretarz Komitetu WOjewÓdzkiego Maria Rynkiewicz, kura- - tor Oświaty i Wychowania Jan Bartkowiak i profesor państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej Florian Dąbrowski.

Jerzy Zasada powinszował "Pro Sinfonice" sukcesów; złożył też gratulacje i pOdziękowanie za pracę twórczą Florianowi Dąbrowskiemu z okazji sześćdziesiątej piątej rocznicy jego urodzin. W sali Pałacu Działyńskich odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Politechniki Poznańskiej prof. drowi Tadeuszowi Malkiewiczowi, wybitnemu metaloznawcy, twórcy polskiej szkoły metałoznawczej. Na budowie Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego przy ul. Obodrzyckiej rozpoczęto wykopy pod budynek energetyczny nr la. W sali sportowo-widowikowej "Arena" rozpoczęły się przedstawienia Szalonej lokomotywy, musicalu .Jana Pawluśkiewicza i Marka Grechuty według tekstów Stanisława I. witkiewicza. Rozpoczęła się dwudniowa konferencja naukowa poświęcona problematyce prawnej eksportu oraz importu osiągnięć naukowo-technicznych, zorganizowana przez Ministerstwo Nauki, SZkolnictwa Wyższego i Techniki, Ministerstwo Handlu Zagranicznego oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. 3.5. W Sali Marmurowej Pałacu Kultury otwarto wystawę plakatu z okazji piętnastolecia działalności Krajowej Agencji Wydawniczej.

, I .

. Iii"' .... ;iI': \', ": I :l' .jI!')l':

Przed koncertem Chóru Stęfana Stullgrosza z okazji dziesięciolecia "Pro

Sinfoniki" w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbyła się uroczystość wręczenia medali i odznak. Przybyli: Marian Jakubowicz - kierownik Wy_ działu Pracy Ideowo-Wychowawczej Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii RObotniczej, Romuald ZYsnarski - wicewojewoda poznański, Andrzej Witl1Ski - wiceprezydent Poznania i Jan Bartkowiak - kurator oświaty i wychowania. Dwudziestu artystom, wy_ chowawcom i działaczom kulturalnym wręczono Medale KOmisji Edukacji Narodowej, ponad dwadzieścia oSÓb otrzymało Odznaki Honorowe Miasta POznania i "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego". W poczet honorowych członków "Pro Sinfoniki" wybra_ no Aleksandra Bardiniego, Jana Bartkowiaka, Janusza Cegiełłę, Henryka Dalkowskiego, Jerzego Kurczewskiego. Ludwika Kwaśnika, Hannę Lachertową, Bogusława Schiiffera, Zdzisława Sierpińskiego, Jana Stęszewskiego, Zdzisława Szostaka i Antoniego Wójcickiego.

Odbyło się walne zebranie sprawozdaw_ czo-wyborcze oddziału poznańskiego Związku Literat6w Polskich. Na obrady przybyli: sekretarz Komitetu WojewÓdzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii RObotniczej Maria Rynkiewicz oraz wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski. Prezesem wybrany został ponownie Czesław Chruszczewski, wiceprezesami - Egon Naganowski i Janusz Przybysz, sekretarzem - Marian Orłoń, skarbnikiem - Andrzej Zeyland, członkami zarządu Nikos Chadzinikolau. Bogusława Latawiec-Balcerzan, Czesław Michniak i .Józef Ratajczak.

W Młodzieżowym Domu Kultury "Harcówka" otwarto II Wystawę Osiągnięć Pedagogicznych i Organizacyjnych Szkół z Poznania. W salonie Towarzystwa Miłośnik6w Miasta Poznania otwarto wystawę związaną z dwudziestoleciem działalności Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Węgierskiej pt. "Miasta, które zwiedziliśmy". W Osiedlowym Domu Kultury "pod Lipami" otwarto "Galerię saty", kt6rą tworzyły prace Lecha Frąckowiaka, Jacka .Joachimiaka, Stanisława Mrowiński ego i Andrzeja Pągowskiego. W Klubie "Od Nowa" rozpoczęły się studenckie konfrontacje humoru i satyry. Otwarto wystawę rysunku satyrycznego znanych grafik6w. W koncercie piosenki wystąpili m. in. Janusz Gierczak, Grupa "Zezowaty piskorz", Zenon

. Kronika m. Poznania

Laskowik i Grzegorz Tomczak.

W salach Muzeum Archeologicznego w Pałacu Górków otwarto wystawę grafiki Wojciecha Deresińskiego.

4.5. O godz. 8.00 rilno w szkołach średnich Poznania ok. 5700 absolwent6w przystąpiło do matur. Podczas uroczystego spotkania załogi Poznańskiego Rejonu Budowy Dróg i MO_ stów, sekretarz Zarządu Głównego Związku Zawodowego Transportowców i Drogowców Irena Jarmińska i dyrektor Centralnego Zarządu Dróg Stefan Respond wręczyli proporzec za zdobycie I miejsca w kraju w 1977 r. Przodującym pracownikom prezydent Poznania Władysław Sleboda wręczył Odznaki HOnorowe Miasta Poznania. Z okazji trzydziestej trzeciej rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem i trzydziestolecia zjednoczenia polskiego ruchu młodzieżowego, odbyły się uroczyste' posie_ dzenia plenarne komitet6w dzielnicowych Polskiej Zjednocz{)nej Partii Robotniczej, W dzielnicy Grunwald dwustu pięćdziesięciu trzech aktywist6w młodzież'owych otrzymało łegitymacje partyjne; w dziełnicy Jeżyce legitymacje partyjne wręczono dwustu robotnikom, technikom, inżynierom i nauczycielom; w dzielnicy Stare Miasto wśr6d dwustu przyjętych d{) partii znalazła się grupa osiemdziesięciu studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Akademii Ekonomicznej i Akademii Medycznej. Uroczystym akcentem plenarnego posiedzenia Komitetu Dzielnicowego Nowe Miasto było przekazanie sztandaru dzielnicowej organizacji Związku S{)cjalistycznej Młodzieży POlskiej. Dwustu aktywistów młodzieżowych otrzymało łegitymacje partyjne. W szeregi partii wstąpiło także stu pięćdziesięciu młodych robotników, inźynIer6w i nauczycieli z Wildy oraz czterdziestu czterech pracownik6w Zakładów prz'mysłu Metalowego "H. Cegielski".

W ,!alach wystawowych Międzynarodowych Targów Poznąńskich z udziałem ponad sześciuset artyst6w z dziewięciu kraj6w europejskich rozpoczęła się MiędzynarodoWd Wiosna Estradowa. Na otwarcie imp rezy przybyli m. in.: Wiceminister kułtury i sztuki Aleksander

Wydarzenia UJ Poznaniu (4 - 5.5.)

Syczewski, kierownik Wydziału Pracy Ideowo-Wychc.wawczej Komitetu WojeWÓdzkiego poskiej Zjednoczonej Partii RObotniczej Marian Jakubowicz i wiceprezYd,mt Poznania Andrzej Witt:>;Ki. Goścl' i wykonawców powitał wii:ewc.jewoda poznański Romuald zysna.s",:. Na_ stępnie wręczono nagloc;y l"ureatom międzynarodowego k":-.",,,rsll na piosenkę Międzynarodowej Wiosny Estradowej.

Szczególnym powodzeniem pierwszego dnia imprezy cleszył się program Krzysztofa Krawczyka z udziałem Haliny Zytkowiak, Zenona Laskowika, zachodnioniemieckiej grupy wOkalnej "Young Love" i in. Krzysztof Krawczyk otrzymał z rąk przedstawicieli "Polskich Nagrań" złotą Płytę za longplay Rysunek' "la szkle. Sekretarz Komitetu WojewÓdzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii RObotniczej, przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej, Józef Switaj udekorował ZespÓł Opieki Zdrowotnej Stare Miasto Odznaką Honorową Miasta poznania. W Miejskiej Bibliotece pUblicznej im.

Edwarda Raczyńskiego odbył się "Czwartek Literacki" prozaika i publicysty JUliana Kawalca. W salonach Biura Wystaw Artystycznych "Arsenał" otwarto wystawę malarstwa Jerzego Joachimiaka pn. "Ilustracje". Uroczysty koncert z okazji sześćdziesięciopięciolecia urodzin kompozytora Floriana Dąbrowskiego w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Wieczór wypełniły utwory Jubilata, w tym prawykonanie KantatY-Lłtantt. Wykonawcami byli: Stefania woytowicz (sopran), Andrzej Tatarski (fortepian), Chór Zeński Państwowej Wszej SzkQły MUzycznej oraz Orkiestra Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Renarda Czajkowskiego. Przybył prezes Zarządu Głównego Związku Kompozytorów Polskich Jan Stęszewskl.

5,5. Grupa zasłużonych działaczy Związku Bojowników o wolność i Demokrację została udekorowana przez I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego polskiej zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzego Zasadę i prezydenta poznania Władysława Slebodę Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia polski.

Na placu Wolności odbyła się manifestacja młodzieży poznańskie'. Na podest wkroczyły poczty sztandarowe organizacji kombatanckich i młodzieżowych. W asyście kompanii honorowej wOjsk lotniczych pojawił się historyczny sztandar 3. Brygady Pancernej, ufundowany w kwietniu 1945 r. przez społeczeństwo Poznania. Gorąco witani przybyli przed

stawiciele władz partyjnych i państwowych z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego polskiej Zjednoczonej Partii RObotniczej Jerzym Zasadą. Obecny był konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu. minister pełnomocny NikQłaj Gusjew. Podczas kiedy orkiestra wykonywała

Ji'-'

-'..--

0"-:':",...,i1"

);

.f#'_::altt;.

--- 'Y_

'"

.J.

'!!':

,...."'"

'I,f..:'

.-....

:.

'

:'!!.::""..: n.

. "'.;.

:-.::.

prezentacja historycznego sztandaru

hymn narodowy, Jerzy Zasada prezentował zebranej młodzieży historyczny sztandar. Przemawiał przeWOdniczący Rady WojewÓdzkiej Federacji Socjalistycznych ZwiązkÓW Młodzieży Polskiej _ Tadeusz Kuraś. Apel do młodzieży województwa poznańskiego odczytał technolog z Zakładów przemysłu Meta-lowego "H. Cegielski" Ryszard Chwalisz. Na stadionie Akademickiego Związku Sportowego przy ul. Pułaskiego odbyły się I Qtwarte mistrzostwa Akademii Medycznej w ringo. zgromadziły ponad stu zawodników. W Galerii Nowej otwarta została wystawa prac malarskich z V ogólnopolskiego Spotkania Twórców w Płotach k. Piły. Podczas wernisażu, pieśni współczesnych kompozytorów - m. in. Benjamina Brittena i Kazimierza Serockiego - 'śpiewała Antonina Kowtunow. Odbyła się ogólnopolska narada wiceprezesów wojewódzkich zarządów Kółek Rolniczych.

Nowym prezesem Polskiego Związku Hokeja na Trawie wybrany zOstał Antoni Karwackl. Z rewizytą przybył Chór Męski "LOkomotive" z Wanne - Eickel (Republika Federalna Niemiec).

6.5.

z "Okazji d'wudziestopięcioleda Wydzia_ łu Maszyn ROboczych i Pojazdów Politechniki Pozna(lskicj, otwarta została wystawa dorobku naukowego pracownIków Wydziału oraz ekspozycja fotogramów obrazujących życie poszczególnych instytutów. Obrady na temat doskonalenia modęlu socjalistycznej sztuki estradowej z udziałem dyrektorów departamentów zajmują_ cych się rozrywką ministerstw kultury i sztuki państw uczestniczących w Międzynarodowej Wiośnie Estradowej. W dyrekcji Zjednoczenia BUdownictwa Rvlniczego. w obecności sekretarza Kvmitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjedno_ czonej Partii Robotniczej .Józefa Switaja, rektor Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. inż. BOlesław Wojciechowicz oraz dyrektor Zjednoczenia .Jan Skrzyp czak podpisali porozumienie o współpracy w dziedzinie budownictwa wiejskiego.

,Iii )

:=....f

.fi

,.;';,>

'J ,,'

7.5.

Galowy koncert gwiazd w Operze Poznańskiej. Pierwszą część wypełnili piosenkarze krajów uczestniczących w Międzynarodowej Wiośnie Estradowej; wy_ konali m. in. nagrodzone utwory kon_ kursowe; drugą - recitał Karela Gotta (Czechosłowacja). któremu wiceprezydent Poznania Andrzej Wituski wręczył trofeum Wiosny "Indywidualność Estradowa". W Pałacu KUltury otwarto wystawę dorobku kułturalnego spółdzielczości mieszkaniowej. W Pałacu Kultury premiera Teatru "Penetracje" pod kierownictwem Wiesława Komasy. Dano sceny z Wesela Stanisława Wyspiańskiego.

Rozpoczęcie Tygodnia Polskiego Czerwonego Krzyta. W Teatrze Nowym odbyła się premiera Łaźni Włodzimierza Majakowskiego w reżyserii Izabelli Cywińskiej. Scenografię projektował .Je.rzy Kowalski; mU7;ykę napisał .Jerzy Satanowski, a choreografię opracował Leszek Czarnota. W premierowej obsadzie wystąpili: .Janusz Michałowski (Pobiedonosikow), Stefan Czyżewski (Naczdyrdups), Maria Robaszkiewicz (Pola, jego żona), Wojciech Stanoełło (Optymistenko), paweł Hadyński (Izaak Belwedoński), Edmund Pietryk (Momentalnikow), Henryk Abbe (Pooo Keatch). Zywila Pietrka (Underton, ste

8.

"'i

._:.. o'",

.. '"',.. I , :x"" '" , "'-'"!":/"">" -."

". ,,

. j j , I

Scena zbiorowa. Na planie .Janusz Michałowski (PObieaonosikow)notypistka), Andrzej Lajborek (NOczkin), Zbigniew Grochal (Welocyp"'dkin), Tadeusz Drzewiecki (Czudakow), Sława Kwaśniewska (Madame Mezaliansowa), .Janina Marisówna (WspÓłpracowniczka WOKS), Lech Łotocki (Foskin), Wanda' Ostrowska (Dwojkin), Wiesław Komasa (Trojkin), Bożena .Janiszewska, Elżbieta .Jarosik, Eugeniusz Kotarski (Petenci).

Barbara Drogorób (Administrator domu), Leszek Dąbrowski (Reżyser), Michał Grudziński (Iwan Iwanowicz), Hanna Kulina (Odźwierny t'eatralny), Urszula Lorenz (Fosforyczna kobieta).

Zakończenie Międzynarodowej Wiosny Estradowej. W Muzeum Narodowym odbyło się spotkanie z udziałem zastępcy kierownika Wydziału Kultury Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczvnej partii RObotniczej Eugeniusza Mielcarka i wi

.,:

,""k-'

.\' 'd,t.-.

.. .--., '

':i.___:_.

'\,

Urszula Sipińska

Wydarzenia w Poznaniu (7 -11.5.)cewojewody poznańskiego Romualda zysnarskiego. Przemawiał prezydent miasta Władysław Sleboda. Urszula Sipińska otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta dla polskiej indywidualności estradowej. Automobilklub WielkopolSki zorganizowal na torze w Ławicy pierwsze eliminacje do mistrzostw Polski. W kategorii fiatów 126p zwyciężył Andrzej LUbiak (Lublin), a w wyścigu fiatów 125p Antoni Banaszak (Poznań). Ponad trzystu pasażerów odbyło loty "Nad dachami Poznania", zorganizowane przez redakcję "Expressu Poznańskiego"a Teatr - Galeria pantomimy przy Uczeinianym Centrum Kultury Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza pd kierownictwem Romualda J. Karpa wyjechał na Międzynarodowy Festiwal Teatrów Uniwersyteckich w Lyonie (Francja). 8,5. Mimo złej pogody na placu Wolności (a po południl! w parku im. Marcina Kasprzaka) koncertowała Orkiestra Dęta wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komu_ nikacyjnego pod batutą Mariana Frankowskiego. Chór Chłopięcy i MęskI Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Stefana Stuligrosza wyjechał w podróż artystyczną do Czechosłowacji i Republiki Federalnej Niemiec, Na Woli odbyła się impreza plenerowa pn. "Z ułańską fantazją". 9,5. W miejscach pamięci narodvwej złożono kwiaty. Na Starym Rynku odbyła się w południe uroczysta odprawa wart garnizonu poznańskiego. W wieku sześćdziesięciu pięciu lat zmarł prof. dr Edmund wengerek, współzałożyciel i długoletni przewodniczący zarządu vddziału Towarzystwa PrzyjaźnI Polsko-Fińskiej, długoletni kierownik Zakładu Postępowania Cywilnego w Instytucie Prawa Cywilnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, członek Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia polski.

/'y.....,......

..0""':..:t { , (

-::i

" :I'---- 2 , .;m_Yi 7;"-,,:!r"

10.5. W Dvmu Technika rozpoczęła się VI kraJowa konferencja naukowo-techniczna poświęcona sprawom zaopatrzenia w wodę miast i wsi. W Pałacu Działyńskich rozpvczęła się konferencja naukowa pn. "Nauka i publicystyka wobec problematyki niemiec_ kiej", zorganizowana przez Rozgłośnię Polskiego Radia, Ośrodek Telewizyjny oraz Instytut Zachodni. W auli Liceum Ogólnokształcącego im.

Georgi Dymitrowa odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru kołu Związku BojownikÓw o wolnoŚĆ i Demokrację Raszyn. Początek Harcerskiej Wiosny Kulturalnej "Rataje-78". W Domu Kultury ZakładÓw przemy_ słu Metalowego "H. Cegielski" otwarto wystawę plastyki i oryginalnych modeli ruchomych (mObil-art) Szegidy-Dobó Illesa (Budapeszt) i Nicolasa Schoffera (paryż). W sali koncertowej Zespołu Szkół MUzycznych przy ul. Solnej śpiewał Chór Męski "Lokvmotive" z Wanne-Eickei (RepUblika Federalna Niemiec) pod dy,rekcj'l Karla H. Dlirrecka z uozlałem. solisty Herberta Sabottki. Na stadionie dębieckim odbył się mecz piłkarSki Kolejarskiego Klubu Sportowego "Lech" - Dziennikarze, zakończony wynikiem .22: O (12: O). Dochód z meczu przeznaczono na fundusz budowy Centrum Zdrowia Dziecka. 11.5. Z okazji piętnastolecia poznańskiego oddziału Krajowej Agencji Wydawniczej w Sali Marmurowej Pałacu Kultury oobyło się spotkanie, w którym udział wzięli: kierownik Wydziału Pracy Ideowo-wychowawczej Komitetu wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej partii Robotniczej Marian Jakubowicz, wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski, wiceprezydent Poznania Andrzej Wituski, wiceprezes zarządu Głównego RObotniczej Spółdzielni wydawniczej "Prasa - Książ'ka - Ruch" Wiesław Bek oraz dyrektor i redaktor naczelny Krajowej Agencji Wydawniczej Dobrosław Kobielski. W czasie spotkania wręczono zasłużonym pracownikom poznańskiego oddziału odznaczenia państwowe oraz odznaki regionalne. pOdsum'owaniu dwudziestopięcioletniej działalności Instytutu Balneoklimatycznego poświęcone było spotkanie specjalistów i organizatorów lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce. Udział wzięli p!l'Zedstawiclele władz z wiceministrem zdrowia i opieki Społecznej Ryszardem Brzozowskim i sekretarzem Komitetu WojewÓdzkiego polskiej zjedlloczonej Partii RObotniczej .Józefem Switajem.

Instytut udekorowany został Odznaką Honorową MiaSta poznania.

Na 'budowie Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego rozpoczęto wykoPY i wykonywanie fundamentów pod obiekt stołówki zakładowej. W salonie Empiku otwarto wystawę grafiki węgierskich artystów Józsa .Janosa i Varkonyi Karoly.

,.. 'KM 'P',<K'

12.5. Spotkanie z przedstawicielami Akademii Rolniczej. Przybyli na nie kierownik Wydziału Nauki i Oświaty Komitetu Centralnego Poiskiej Zjednoczonej Partii RObotniczej Jarema Maciszewski oraz sekretarz Komitetu WOjewÓdzkiego .JÓ%ef Switaj.

z Dworca Głównego odjechał Pociąg przyjażni wiozący trzystu czterdziestu pasażerów do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (Mińsk, Moskwa, Smoleńsk). Pociąg żegnali kierownik Wydziału Pracy Ideowo-Wychowawczej Komitetu Wojewódzkiego pOlskiej Zjedpoczonej Partii Robotniczej Marian .Jakubowicz i sekretarz Zarządu Wojewódzkiego Tow,arzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej Bogdan Siciarz. Obecna była wicekonsul Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Ana_ stazja Dworecka, Dwadzieścia pięć lat działalności Wojewódzkiego Biura projektów. Z tej okazji w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego odbyło się spotkanie załogi z przedstawicielami Ministerstwa Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska oraz Komitetu WojewÓdzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i Urzędu WojewÓdzkiego. Otwarto wystawę dorobku biura-jubilata. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert orkiestry symfonicznej Filharmonii Poznańskiej pod gościnną dyrekcją Wojciecha Michniewskiego. Solistką była Magdalena sołtysińs,ka (fortepian). Szkoła Podstawowa Nr 39 im. Juliana Marchlewskiego otrzymała sztandar. Na uroczystość wręczenia sztandaru przybyła delegacja uczniów ze Szkoły im. Juliana Marchlewskiego w Bytomiu. Otwarto wystawę dorobku Szkoły. 13.5. Załoga Komunalnego przedsiębiorstwa Robót Drogowych otrzymała sztandar przechodni ministra administracji, gospodarki terenowej i ochrony środowiska oraz Zarządu Głównego związku za_ wodowego Pracowników Komunalnych i ołecznych za zajęcie I miejsca w kraju we współzawodnictwie za rok 1977. Sztandar przekazali dyrektor departamentu w Ministerstwie Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska Zbigniew Czubaszek oraz wiceprzewodniczący Zarządu Głównego związku Zawodowego Pracowników Komunalnych i Społecznych Konstanty Go_ lik, Gratulacje składał wicewojewoda poznański Ryszard Cmiełewski. W Operze Poznańskiej odbyła się premiera opery Mikołaja Rimski-Korsakowa Zloty kogucik pod kierownictwicm muzycznym Mieczysława Dondajewskie_ go. Reźyserował Sławomir 2erdzicki, scenografię projektował Andrzej Sadowski, choreografię opracował Henryk Konwiński. W premierowej obsadzie wystąpili: Henryk Łukaszek (Król Dodon). Marek Bieniaszewski (Królewicz Gwidon), Jerzy Fechner (Królewicz Afron), Edward Kmiciewicz (Połkan), Aleksan_ dra Imaiska (Amelfa), Antonina Kowtunow (Szemachańska Królowa), Edwin Borkowski (Astrolog), Stefania Kondella (Złoty kogucik),

iiII' ..

..&""""

,"" \".

Henryk ł.ukaszek Jako Król Dodon

ROzpoczęły się Dni Kultury i Sportu młodzieży szkolnej województwa poznańskiego. Na stokach Cytadeli uroczystego otwarcia imprezy dokonał kurator Jan Bartkowiak. Delegacje młodzieży i zaproszeni goście złożyli wiązanki kwiatów u stóp Pomnika Bohaterów. Imprezą inauguracyjną były Bieg zwycięstwa i Festyn Młodości w parku na Cytadeli. W amfiteatrze odbył się koncert zespołów artystycznych.

Wydarzenia w Poznaniu (13 - 16.5.)

14.5.

W Klubie Osiedlowym "Raszyn" rozpoczęły się III Mistrzostwa Polski w palemu fajki. Gościem honorowym imprezy był U. Venema, przedstawiciel holenderskiej firmy handlowej "Itesa", eksporter tytoniu "Amphora". Mistrzem Polski został inż. Jan Szeląg (l godz.

i 12 sek). W Sali Wielkiej Pałacu Kultury Odbył się koncert estradowy kończący przegląd dorobku kulturalnego sp6łdzielni mieszkaniowych poznania. Imprezy kulturalne z okazji Swięta Ludowego. Do Poznania zjechały z wielu województw zespoły, kt6re na estradach zaprezentowały swój dorobek artystyczny. Mimo niezbyt sprzyjającej pogody pierwsza część imprezy odbyła się w go_ dzinach przedpołudniowych w parku im. Marcina Kasprzaka. W godzinach popołUdniowych koncert dedykowany przodownikom pracy z państwowyCh gospodarstw rolnych odbył się w Sali Wielkiej Pałacu Kultury. Awaria rury wOdociągowej o nietypowej średnicy pozbawiła wody mieszkańców Osiedla Słowiańskiego (dawniej nazywanego USO). Przy ul. Słowiańskiej uruchomiono awaryjny punkt pObierania wody. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się recital fortepianowy amerykańskiego pianisty Jeffreya Swanna. przy pl. Wolności w zakładzie gastronomicznym "Kaprys" otwarto pierwszą kawiarnię muzyczną. W inauguracyjnym programie wystąpił kwintet .Janusza Muniaka. W wieku czterdziestu pięciu lat zmarł Marian Narolewski, naczelny dyrektor Wojewódzkiego ZjednOczenia Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej i Miq;:zkaniowej, b. naczelnik dzielnicy WUda oraz dyrektor Wydziału Komunikacji Urzędu Wojew6dzklego. Odznaczony był' Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

.:.,... o'

.f' 1<

!""""

:.

Ci, >kf\ ".",.-.," -4

15.5. Obrady VI Wojewódzkiego Zjazdu Sp6łdzielczyń. W Domu Technika odbyła się mauguracja VII Dni Techniki. Referat programowy wygłosił sekretarz Komitetu WojewÓdzkiego polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Waligórski. Podczas inauguracji dokonano wręczenia nagród Naczelnej Organizacji Technicznej. W sali hotelu "Bazar" obradował Zarząd Wojewódzki związku Bojowników o Wolność i Demokrację, prezydium Krajowej Komisji Weteranuw Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 oraz kolegium redakcyjnego tygodnika "Za Wol_ ność i Lud". Przedmiotem spotkania były przygotowania <10 obchodów sześćdziesięciolecia powstania Wielkopolskiego 1918/1919. Z okazji trzydziestej trzeciej rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem, do Połski przYbyła ponad dwu.tuosobowa grupa kombatantów brytyjSkjch. Jedenastu spośród nich przybyło do Poznania. Zwiedzili m. in. cytadelę, Fort VII i niektóre dziełnice poznania. Brygady poznańskiego przedsiębiorstwa Robót Drogowych rozpoczęły budowę dwutorowej linii tramwajowej z ul. Zamenhofa na Górny Taras Nowej Dziełnicy Mieszkaniowej "Rataje" w rejonie ul. Inflanckiej. W salonie Towarzystwa Miłośnik6w Miasta poznania otwarto wystawę malarstwa Wandy Burzyńskiej-.pazdowej. W Teatrze Nowym rozpoczęły się wojewódzkie konfrontacje sceny szkolnej. Teatr - Galeria Pantomimy przy Uczełnianym Centrum Kultury Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza pod kierownictwem Romualda J. Karpa powr6cił z międzynarodowego Festiwalu Teatr6w uniwersyteckich w Lyonie (Francja). Teatr występował trzykrotnie- ze swoim programem Sfinks. 16.5. związek Bojowników o Wolność i Demokrację oraz Dyrekcja Poczty i Telekomunikacji zorganizowały sympozjum poświęcone walce łącznościowc6w w okresie II' wojny światowej (1939 - 1945) oraz ich pionierskiej działalności na ziemiach zachodnich i północnych, na pOmorzu i w Wielkopolsce w pierwszych latach po wyzwoleniu. W salonie Biura Wystaw Artystycznych w "Arsenale" otwarto wystawę malarstwa z V Ogólnopolskiego Konkursu im. Jana Spychalskiego, W Domu Kultury Zakład6w Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" otwarto wytawę malarstwa art. plastyka Marii Dol_ nej. W wieku siedemdziesięciu lat zmarł dOC. dr inż. Florian BQgusławs1d, emeJ:Y

towany nauczycieł akademicki, b. dziekan Wydziahi Mechanizacji Rolnictwa - Masżyn' Roboczych i Pojazd6w politechniki Poznańskiej, kierownik Katedry Ekonomiki Mechanizacji Rolnictwa i Eko_ nomiki Prac Maszynowych. 17.5. podsumowanie Turnieju Młodych Mistrz6w Techniki w roku 1977. W turnieju uczestniczyło 2715 oS6b, kt6re zgłosiły 2542 projekty. W dziale debiutów I nagrodę przyznano zespołowi z Akademii Medycznej w składzie: Stefan Dąbek, Maria Węgrzynowicz, Grzegorz Waliczew_ ski, Gerard podmorański i Leszek Brzuskiewicz. W konkursie na mechaniczną zabawkę wyróżniono "Układ do gry w pentomino" opracowany przez Bolesława Mikołajczaka i Tomasza Świtka. Z okazji Święta Pracownika Komunalnego uroczyste posiedzenie Konferen_ cji Samorządu RObotniczego Przedsiębiorstwa Budownictwa Komunalnego Nr 5 w świetlicy przy ul. Wilczak. Podczas konferencji przedstawicielom załogi wręczono proporzec przechodni za zdobycie I miejsca w wojew6dztwie w 1977 r.

W Operze Poznańskiej w Don Carloste Verdiego wystąpili gościnnie artyści węgierscy: Teresa Kariko (Elżbieta) i GY0łgy Sinko (Filip). Orkiestrą operową dy_ rygował Istvan Solocsi. W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarto wystawę pn.

"Studium aktu" fotografika Gunthera Matza (Niemiecka Republika Demokratyczna)fili t:::: t '::: :::: ..... ..."w Klubie Spółdzielczym "Mozaika" otwarto wystawę "Kultura i sztuka na znaczkach węgierskich". Na Stadionie im. 22 Lipca drużyna Klubu Sportowego "Lech" rozegrala towarzyskie spotkanie z drużyną "Hertha" (Berlin Zachodni). Po pojedynku stojącym na przeciętnym poziomie padł wynik remisowy 2 : 2 (1 : 2). Otwarcie Małego Wyścigu Pokoju na dziedzińcu Szkoły Podstawowej Nr 60. 'Poznański Teatr Lalki i Aktora powr6cił z podróży aTtystycznej do Meksyku. W ramach festiwalu "Cervantino" poznański teatr prezentował Don Ktchota wg. M. de Cervantesa w reżyserii .Josefa Krofty. Dwanaście prze<lstawień obejrzało 6500 widzów w dziewięciu miastach Meksyku. Don Ktchot grany w języku hiszpańskim był bardzo dobrze przyjmo_ wany przez widownię młodzieżową. 18.5. Sympozjum poświęcone humanizacji Środowiska pracy, zorganizowane przez

Ośrodek Dos'konalenia Kadr Stowarzyszenia Inżynier6w Mechanik6w Polskich z udziałem pracownik6w naukowych uczelni poznańskich, przedstawicieli zakładÓw przemysłowych, Związku Połskich Artystów Plastyk6w oraz biur projektowo-technicznych. W salonie Biura Wystaw Artystycznych czynna była wystawa dorobku oraz propozycji plastyk6w w zakresie humanizacji pracy. <Rozpoczęto mOdernizację tor6w tramwajowych od skrzy:!:owania ul. Winogrady z al. Wielkopolską do ul. - Poznańskiej. Zespół Pieśni i Tańca Politecltniki Poznańskiej, na zaproszenie Związku Polaków "Zgoda" udał się do Republiki Federalnej Niemiec. 19.5. Z okazjI Dnia pracownika Komunalnego w sali Opery Poznańskiej odbyła się uroczysta akademia. Za oSiągnięcia we współzawodn;"twie międzyzakł;ldowym załogi Komunalnej Rozlewni Gazu Płynnego oraz Wojew6dzkiego przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej otrzymały dyplomy uznania ministra Administracji, Gospodarki Tereno_ wej i Ochrony Środowiska oraz Zarządu Gł6wnego Związku Zawodowego pracownik6w Gospodarki Komunalnej i Terenowej. Wręczono trzydzieści Odznak Honorowych Miasta Poznania.

Bawiąca w Wielkopolsce delegacja młodzieży z-Charkowa (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich) spotkała się z młodzieżą Zakład6w Przemysłu Metalowego "H. Cegielski". Brygady Zarządu Dr6g i Most6w zakończyły modernizację placu przed dworcem gł6wnym. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert orkiestry symfonicznej Filharmonii Poznańskiej pod gościnną dyrekcją .Juozasa Iłomarka_ sa. Solistką była Marina Mdiwani (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich). W Operze Poznańskiej w Don Carlosie Verdiego po raz drugi wystąpili gościnnie artyści z teatru węgierskiego w Szeged: Tereź Kariko i Gyorgy Sin6. Przedstawienie prowadził Istvan Solocsi.

Trzeci Festiwal Kiczu w salach zespołu Szkół Muzycznych przy ul. Solnej oraz w Galerii Olgierda Nowaka, Galerii Wielkiej i Ośrodku Teatralnym "Maski". W Pałacu Kultury otwarto wystawę prac plastycznych uczni6w III Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Kasprzaka. Sześćdziesięciolecie pożycia małźeńskiego Kazimiery i Franciszka Cenker6w, zamieszkałych przy ul. Traugutta 30. Franciszek Cenker był pracownikiem

Wydarzenia w Poznaniu (19 - 22.5.)

Zakład6w Przemysłu Metalowego "H. Cegielski", liczy osiemdziesiąt dziewić łat, jego małżonka - osiemdziesiąt cztery. Wychowali troje dzieci.

20.5. W Pałacu Działyńskich spotkali się absolwenci poznańskiej Akademii Medyczn j, kt6rzy ukończyli studia przed dwudziestu pięciu laty. Było ich w6wczas dwustu dwunastu; ponad 20% zostało w Poznaniu. Na spotkaniu wysłuchano wy_ kład6w dawnych nauczyciell, prof. dr hab. Antoniego Horsta i prof. dr hab. Witolda Michałkiewicza. Na zakończenie spotkania uczestnicy otrzymali na pamiątkę swoje indeksy. Dyskusja nad tezami Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w sprawie zacieśniania związk6w nauki z praktyką społeczno-gospo_ darczą odbyły się w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza oraz w Akademii Ekonomicznej, Na spotkaniu w uniwersytecie im. A'dama Mickiewicza obecny był sekretarz Komitetu Wojew6dzkiego .J6zef Sw1taj.

W Akademll Medycznej odbyła się konferencja naukowa, w której wzięli udział przedstawiciele uczelm medycznych z ca_ łego kraju. Tematem referat i dyskusji były metody dydaktyczne w procesie kształcenia medycznego. Zakończyły się VII Poznańskie Dni Techniki.

Zakończyły się gł6wne roboty przy modernizacji ul. Marchlewskiego od skrzyżowania z ul. Czerwonej Armii do zbiegu z ul. Bema i Strzelecką. W rezultacie polepszyły się warunki jazdy i wygląd ulicy. Najwiekszy udział w modernizacji miały ekipy Zarządu Dr6g i Mostów. Od rana na swoje normalne trasy powr6ciły tramwaje linii nr 2 i 9. 21.5. Niedziela Czynu partyjnego.' W Zakładach Rowerowych "Predom-Romet" wykonano w czynie produkcyjnym części do łańcuchów i piast rowerowych oraz do skuter6w dziecięcych. W wielu punktach miasta przy robotach porządkowa-renowacyjnych pracowaU pracownicy WojewÓdzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego; około stuosobowa grupa geodet6w porządkowała mogiły żołnierskie; przedstawiciele załogi Poznańskiej Fabryki Maszyn :2:niwnych porządkowali Park Maltański. Przy robotach porządkowych, głównie na poboczu ul. Świerczewskiego, pracowały liczne załogi poznańskich zakład6w oraz członkowie kierownictwa Komitetu Wojew6dzkiego Pclskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Około pięciuset pracownik6w i studentów politechniki Poznańskiej porządkowało tereny wokół miasteczka akademickiego. Na Osiedlu Kopernika w bloku nr 5 bryga

dy Poznańskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego Nr 4 przygotowały ok. stu mieszkań do układania wykładzin podło_ gowych.

:: ':'-C

:4i. ".

"t.:;

"o',fć'

-,--- "j.." ., L:;;1"I:;C /' '. . ';;..:_ '! '":.' . :.: : ,',t;,.

! i"""' j ł' ' .

" i':" L:Z .. ;:lfif '.::' :::<

,;(:''': ;;:;',jI :i: . "'"i'::f

Dziennikarze z poznańskich gazet pracowali przy odnawianiu ławek z terenów Międzynarodowych Targów Poznańskich

Zakończył sie III Festiwal Kiczu zorganizowany przez Studencki Klub Filmowy"Fantom". Gościnny wystp Niny Nowak i Rafaela Portillo w balecie Minkusa Don Kichot w Operze Poznańskiej.

22.5. W Wadze Miejskiej odbyło się spotkanie najbardziej zasłużonych matek wojew6dztwa poznańskiego, zorganizowane przez Wojewódzki Komitet F'rontu .Jed_ .ności Narodu. Przybyłych powitał przewodniczący Komitetu Franciszek SIZC'Zerbal. Dekoracji "Medalami Matki" dokonaIi sekretarze Komitetu Wojew6dzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej .Józef Świtaj i Bogdan Waligórski oraz członek Sekretariatu Komitetu Wojewódzkiego Stanisław Komorniczak. Po uroczystości odznaczone kobiel y złożyły kwiaty pod Pomnikiem Bohaterów na Cytadeli, a wieczorem wzięły udział w koncercie w Operze poznańskiej. W Sali Białej Urzędu Miejskiego odbyła się uroczystość ślubowania trzydziestu przewodnik6w miejSkich, kt6rzy pomyślnie zdali egzamin państwowy. Ślubowanie przyjął wiceprezydent poznania Andrzej Witu!,!ki.

W Politechnice Poznańskiej rozpoczła się dwudniowa konferencja zespołu dy_ daktyczno-wychowawczego budownictwa przy Ministerstwie Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki.

W salach konferencyjnych hotełu "Polonez" rozpoczęło się VIII sympozjum retinologiczne, przygotowane przez Połskie Towarzystwo Okulistyczne, poświęcone problemom związanym z leczeniem chorób i wad siatk6wki oka. W sympozjum brali udział lekarze ze wszystkichośrodków akademickich kraju oraz nau. kowcy z Czechosłowacji, Niemieckiej Republiki Demokratycznej \. Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. W Domu Drukarza odbył się wojewÓdzki zjazd delegat6w Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

1 , : A .

_J _ '-: '",,::-----

W "Domu Technika" otwarto wystawę dorobku Fabryki Aparatury i Urządzeń Komunalnych "Fowogaz" .

Rozpoczęły się "Dni Rataj - Wiosna 78".

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert Ch6ru MęskiegD Maastricht (Holandia) pod dyrekcją Jeana Lambrechtsa. P.> południu na Dworcu Głównym witano uczestników Pocfqgu Przyjaźni powracającego ze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.

23.5. Z okazji Tygodnia Ochrony Przeciwpożarowej I sekretanz Komitetu Wojew6dzkiego Polskiej Zj ednoczonej 'partii R{)botniczej Jerzy Zasada przyjął kierowniczy aktyw pożarnictwa. Prezydent Poznania Władysław Sleboda, prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży PożaTnych poinformował o aktualnych problemach pracy zawodowych i ochotniczych straży pożarnych oraz o stanie przygotowań do obchodów setnej rocznicy powołania Zawodowej iStraży Pożarnej w Poznaniu.

Odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora ho"oris causa Akademii Ekonomicznej wybitnemu ekonomiście, profesorowi Instytutu Ekonomiki Węgierskiej Akademii Nauk .Janosowi Kornalowi. .Jest on autorem teorii wieloszczeblowego planowania, cieszy się wielkim autorytetem w kołach naukowych na całym świecie. W Międzyzakładowym Klubie Techniki i Racjonalizacji Budownictwa odbyło się uroczyste wręczenie nagród zdobywcom I miejsca "\\-'e współzawodnictwie "Przo_ dujący KTiR" oraz "Mistrz Racjonalizacji" województwa poznańskiego. Po najwyższy laur sięgnął po raz drugi Kłub Techniki i Racjonalizacji .Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski". Natomiast tytuły "Mistrza Racjonalizacji" zdobyli - zajmując pierwsze miejsce - Bog_ dan Majchrzak z Poznańskiego Pr,zedsiębiorstwa Rob6t Instalacyjnych wśród robotników i Ryszard Skubiszyński z Poznańskich Zakład6w Papierniczych wśród pracowników inżynieryjno-technicznych. Uroczystego wręczenia dyplomów i nagród dokonał przewodniczący Wojewódz_

kiej Rady Związk6w Zawodowych Czesław Kończal. W Domu Przyjaźni "Trojka" ogłoszo'no wyniki ogólnopolskiego konkursu o tytuł przodującej placÓwki kulturalno-wychowawczej w upowszechnianiu wiedzy' o Związku Socjalistycznych Repu_ blik Radzie<;kich. Za szczeg6lne osiągnięcia w upowszechnianiu przyjaźni połsko-radzieckiej, Zarząd Gł6wny Towarzy_ stwa Przyjażni Polsko-Radzieckiej przy_ znał Złotą Odznakę Honorową Domowi Przyjaźni "Trojka", a jego kierowniczka Barbara Lotocka otTzymała nagrodę. W spotkaniu uczestniczyli m. in. sekretarz Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjażni Polsko-Radzieckiej Helena Mikrut i wiceprezes Zarządu Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Miesz_ kaniowego Stanisław Wożniak. Obecna była także wicekonsul Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Anastazja Dworecka. W sali widowiskowo-sportowej "Arena" otwarte zostały XVI Mistrzostwa Europy w KoszykÓwce Kobiet. Gości witał prze_ wodniczący Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki, prezes PolSkiej Federacji Sportu Marian Renke. Przemówienie wygłosił sekretarz generalny Międzynarodowej Federacji Koszykówki William Jons.

...... )" .

, "

'"",:.:. .

:)\..::.:'.: ; ":/ ,

::<, ::,1

..ł

Fragment uroczystości otwarcia Mistrzostw

Szkoła Podstawowa Nr 51 (Osiedle Lecha 37) otrzymała imię wybitnego działacza sportowego Bronisława Szwarca. W uroczystościach wziął udział sekretarz Komitetu Wojewódzkiego polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, prze\\"odni...

Wydarzenia w Poznaniu (23 - 27.5.)czący Miejskiej Rady Narodowej .Józef Świtaj; wdowa po Bronisławie Szwarcu - Helena, syn Zbigniew i córka Danuta ;rachnik. Odsłonięto tablicę pamiątkową zaprojektowaną przez Mariana Nowaka.

......v

...-:"":

I '/'<"'" :.. :: :C.,S" ,,: :: :'.:"

;. .': .':'."i

..

... -.

....'.<..w ...

-.

:""':i..

24.5. .załoga Przedsiębiorstwa spedycji Krajo_ wej zdobyła sztandar przechodni ministra komunikacji i Zarządu Gł6wnego Związku Zawodowego Transportowc6w i DrogowcÓw. poczas Konferencji Samorządu Robotniczego sztandar przekazał na ręce dyrektora oddziału .Joachima Słomińs'kiego przewodniczący Zarządu Głównego Zenon Kadziński. Na budowie Wytw6rni Sprzętu Komunikacyjnego przy ul. Obodrzyckiej rozpoczęto montaż słupów prefabrykoWanych pod budynek gospodarki transportowej. Zakończenie czwartego roku Młodzie_ żowego Studium Marksizmu. Absolutorium uzyskało pięćdziesięciu dw6ch słuchaczy, 25.50 Delegacja Angoli, przebywająca w Polsce na zaproszenie Urzędu do Spraw Kombatantów przyjechała do Poznania. .Jej członkowie: Ester Lakshumi Osorio oraz Luisa pascual i Maria Filomena Teseira zapoznali się z funkcjonowaniem polskich organIzacji społecznych i jednostek gospodarki uspołecznionej. Po mszy w Katedrze Poznańskiej procesja Bożego Ciała prowadzona przez wikariusza kapitulnego, księdza biskupa Mariana Przykuckiego pDzeszła ulicami Stareo Miasta. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert duetu fortepianowego Marek i Wacek (Marek Tomaszewski i wacław Kisielewski). Regionalny zesp6ł Pieśni i Tańca "Cepelia" pod kierownictwem Wacława Wróblewskiego wyjechał w podr6ż artystyczną do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. 26 5 Dzień Działacza Kultury. wicewojewoda poznańsk Romuald Zysnarski na spotkaniu w sali Muzeum Narodowego udekorował Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia. Polski kustosza Muzeum

Ziemi Średzkiej Franciszka KosińskIego.

Ponadto wręczono pięćdziesięciu czterem osobom OdZnaki Zasłużonego Działacza Kultury, trzydziestu sześciu osobom Odznaki Honorowe Miasta Poznania i "Za zasługi w rozwoju wojew6dztwa poznańskiego" . Na budowie Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego przy ul. Obodrzyckiej rozpoczęto wykonywanie fundament6w pod budynek energetyczny nr la. Strażacy z trzynastu jednostek Komendy Wojew6dzkiej Straży Pożarnej przeprowadzili ćwiczenia w hotelu "Poznań" mające sprawdzić gotowość urządZeń i sprzętu przeciwpożarowego w tym budynku. M. in. ewakuowano stu osiemdziesięciu strażak6w z trzech najwyższych kondygnacji hotelu. W Domu Kultury Zakład6w Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" rozpoczął się VIII Ogólnopolski Turniej Recytatorski Prozy "Czerwony Mak".

Gościnne występy Ewy Krasnodębskiej w Teatrze polskim w monodramie Smierć Afrodyty.

Późnym wieczorem powrócił z podTÓży artystycznej Ch6r Chloj,lięcy i Męski państwowej Filharmonii pod dyrekcją Stefana Stuligrosza. Ch6r koncertował w dwunastu miaFtach Czechosłowacji i Re_ pUbliki Federalnej Niemiec. Uczestniczył w -trzęch międzynarodowych imprezach muzycznych: w Praskiej Wiośnie Muzycznej i Festiwalu Muzyznym im. Leosa .Janacka (Ostrawa) oraz Festiwalu Organowym w Westfalii (Republika Federalna Niemiec). 27.5. Otwarcie hotelu "Poznań" (budynek liczący dwadzieścia jeden kondygnacji, ok. 1000 miejsc' noclegowych).' Z bUdo-" wniczymi hotel u spotkali się: I sekretarz Komitetu wojew6dzkiego Polskiej ?;ednoczonej PartU RObotniczej .Jerzy Z:.sada, zastępca kierownika Wydza<U Przemysłu Ciężkiego, Transportu l tlu;iownictwa Ko

;* -L

",11 '..:V,.. .' ...... ......

.0.

,.

.)t-.

_.o.

;... . '<tI"- y.n ":f! ,> :::"" ,..,........ ! ' t)

I .>.

... r.

:;

-'-.;..:

.::<:':.:.,/:

.

""":':::".:L.:,::"" .

Uroczystosć otwarcia w sali bankietowej. Przemawia [ sekretarz Komitetu Wojwódzkiego Polskiej ZjednoczoneJ Partii Robotniczej .Jerzy Z.asada

mitetu Centralego Wit.ud Dąbrowski, wi'Ceminister budownictwa i przemysłu ma_ teriałów budowianych .Jerzy Brązert, wojewoda poznański Stanisław Cozaś i prezydent miasta Władysław Sleboda. Obecny był ta'kże dyrektor generainy Centrali Turystycznej "Orbis" Edgar Kaczmarek.

Hotel "poznań" wybudowano w ciągu trzydziestu siedmiu miesięcy. Generalnym realizatorem inwestycji było Poznańskie Przedsiębiorstwo Budowlane Nr 3. Najbardziej zasłużeni dla budowy udekorowani zostali odznaczeniami państwowymi. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczony został Alfred Hofman dyrektor Poznańskiego przedsiębiorstwa BUdowlanego Nr 3; Krzyże Kawalerskie otrzymali: .Jerzy Bauma, Kazimierz .Jankowski, Florian Klaus, Miron Kolasiński, Mieczysław Kończal, Edward Kowalik, władysław Krawczyk, .Janusz Lenar.towicz, .Jerzy Liśniewicz, .J6zef Maciejewski, Alfons Musielak, Czesław Nawrocki, Bogdan Reiss, Wojc.iech Siwa, Wacław TamuIski i Henryk Wysiadły.

V Sesja Naukowa poświęcona postępowi w chirurgii zorganizowana przez Akademię Medyczną. Na Scenie Nowej Teatru Nowego odbyła się premiera wieczoru ballad Bułata Okudżawy i Włodzimierza Wysockiego pt. Powitania, pożegnania w reżyserii Andrzeja Laj'borka i scenografii .Jacka Zagajewskiego. Ballady śpiewali: Leszek Dąbrowski, Tadeusz Drzewiecki, Zbigniew Grochal, Elżbieta .Jarosik, Sława Kwaśniewska i Andrzej Lajborek.

Inauguracja Dni Młodego Handłowca.

Na placu Wolności zorganizowano kiermasz towarów poszukiwanych przez młode małżeństwa. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się 154 Koncert Poznański z udziałem orkiesty FilharmonU Poznańskiej oraz Antoniny Kowtunow (sopran) i meksykańskiego skrzwka Hectora Olveya. Zespół Pieśni i Tańca Politechniki Poznańskiej powr6cił z podr6ży artystycznej do Republiki Federalnej Niemiec. Zespół występował pięciokrotnie w Duisburgu oraz Oberhausen, Wupertal i Essen dla Polonii.

Na Osiedlu Warszawskim sensację wzbudził transport, który zatrzymał się tam i kilka godzin czekał, by nocą prze. jechać przez centrum miasta. Był to wir_ nik turbiny energetyqnej wieziony na przyczepie niskopodwoziowej; mIał razem z nią 5,3 metra wysokości, 3,9 m szerokości i 83 tony wagi. Po prawie dwóch tygodniach podróży z Elbląga, brygada poznańskiego Oddziału II Towarowego Państwowej Komunikacji Samochodowej dowiozła pomyślnie ek'sponat-kolos na ju

28.5.

bileuszowe Międzynarodowe Targi poznańskie. O godz. 0.25 niemal u mety podróży u zbiegu ulic Zeylanda i Swierczewskiego wirnik zahaczył o przewody elektryczne, powodując godzinną przer_ wę w dopływie prądu. Z okazji Dni Ochrony Przeciwpożarowej, na Starym Rynku eksponowany był sprzęt pożarniczy zawodowej straży pożarnej. zakończył się VIII Og6lnopolski Turniej Recytatorski Prozy "Czerwony Mak" zorganizowany w Domu Kultury Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski". Brygady drogowe szeregu przedsiębiorstw pracowały w kilku punktach miasta przy przebudowie i mOdernizacji ulic. W Operze Poznańskiej odbyła się premiera wieczoru baletowego Polskiego Teatru Tańca pod kierownictwem Kon(l"ada Drzewieckiego., Wystawiono trzy balety w gościnnej choreografii węgierskiej: II Suita h-moll z muzyką .Jana S. Bacha, w choreografii Sandora Totha i scenografii Konrada Drzewieckiego. W premierowej obsadzie udział wzięli: Krzysztof Białek, .Jolanta Dybuś, Henryk Minkiewicz, Zbigniew Misiuda, Ewa Owczarek, Mirosław Pach, Krzysztof Pastor, 'Ewa Pawlak, Marek Skarupski i Ewa Zając. Sonata na kobietę i mężczyznę z muzyką Zoltana Kodaly, w choreografii Imre Ecka i w scenografii Konrada Drzewieckiego. W premierowej obsadzie tańczyli: Roma .Juszkat i Emil Wesołowski. Noc rozjaśniona z muzyką Arnolda Schonberga w choreog'rafii San_ dora Totha i scenografii Konrada Drzewieckiego. W premirowej obsadzie udział wzięli: Marioia HendTykowska (Matka), Krzysztof Pastor (Człowiek), Ewa Owczarek (.Jego Katalizator), .Jolanta DybUś (Idea), Ry,szard .Janek, Tomasz Łukaszyński, Zbigniew Stróżnlak, Zbigniew Szydełko, Ryszard Węgrzynek (Noc), Krzysztof Białek, HenTyk Minkiewicz, Krzysztof Paluch, Marek Skarupski i Ewa Zając (Rozjaśnienie).

ł \) "l\> ,.

""'" ,

.; 1 $% .,

Scena z II Suity h-mott .Jana S.

Bacha. Od lewej: Marek Skarupski i Ewa Pawlak, Zbigniew Misiuda i Ewa Owczarek, Krzysztof pastor i Jolanta Dybuś

Wydarzenia w Poznaniu (28 - 29.5.)

W wieku pięćdziesięciu dwóch lat zmarł solista Teatru Muzycznego, działacz Poznańskiego Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wienia'Wskiego, Zdzisław Kaczkowski.

:. :":=;,;.;>":::

..,.. .

,\.'..'.

<"; "".

.. , .'

29.5.

I sekretarz Komitetu WojewÓdzkiego Polskiej .Zjednoczonej Partii Robotniczej .Jerzy Zasada i sekretarz Bogdan Waligórski spotkali si z działaczami wojewÓdzkiej organizacji Naczelnej Organizacji Technicznej. Obrady plenarne Krajowej Komisji Weteranów Powstania Wielkopolskiego 19181 11919 poświęcone przygotowaniom do obchodów sześćdziesiątej rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Przed rozpoczęciem obrad prezydent Poznania Władysław Śleboda udekorował Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski oficerów Powstania: Bolesława Ciastkowskiego, Władysława Chałupkę, Fran_ ciszka Czajkę, Sylwestra Dotkę, Stanisława Dreszkowskiego, witolda Geslera, Karola Janyszka, Stanisława Karalusa, Stanisława Klopsia, Antoniego Laseckiego, Stanisława Helewicza, Leona Schmidta, Kazimierza Świdowicza i Zygmunta Urbańskiego. Program obchodów sześćdziesiątej rocznicy Powstania omówił prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Marian Jakubowicz.

Walny Zjazd Ligi do Walki z hałasem obradował w siedzibie Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego.

Prezesem nowego zarządu wybrany został Tadeusz Malinowski (Katowice).

Na początku 1978 r. zakłady pracy województwa poznańskiego podjęły stara

- -;..'nia o poprawę bezpieczeństwa, higieny, kultury i efektywności pracy. Społeczny przegląd warunków pracy, przeprowadzo_ ny w ponad tysiącu dwustu zakładach wypadł zadowalająco. W siedzibie Urzędu Wojewódzkiego spotkali si przedstawiciele władz administracyjnych, związkowych i młodzieżowych województwa z delegacjami najlepszych załóg poznańskiego: w dowód uznania wręczono reprezentantom wielu załóg dyplomy, a puchar - za największą aktywność w tej dziedzinie - załodze Poznańskiej Fabryki Maszyn :2:niwnych. Rola nauczania początkowego w edu_ kacji sZkolnej była tematem dwudnioWej sesji nauczycieli z województw: poznańskiego, leszczyńskiego, konińskiego, kaliskiego i pilskiego. Dni Techniki w Akademii Rolniczej.

Ich otwarcia dokonał prorektor doc. dr hab. Andrzej Dubas, następnie dyrektor Instytutu Podstaw Techniki Jerzy Strumiński omówił dorobek wynalazczy uczelni. .Po raz drugi z rzędu załoga Stacji Radiowych i Telewizyjnych zwyciężyła w krajowym współzawodnictwie. Z tej okazji odbyło się spotkanie załogi z przedstawicielami władz centralnych i wojewódzkich. Standar przekazali załodze wiceprzewodniczący Zarządu Głównego ZwiązkU Zawodowego Pracowników Łączności Antoni Kumosiński i dyrektor Zjednoczenia Stacji Radiowych i Tełewi_ zyjnych .Jerzy Węcławek. W Riedzibie Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego przy ul. Dąbrowskiego rozpoczęła się ogólnopolska giełda miejsc wczasowych zorganizowana przez poznański oddział "Gromady".

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne otrzymało sześć autobusów berliet. Sesja naukowa poswlęcona teatrowi studenckiemu. Otwarto wystawę "Teatry studenckie w Poznaniu i międzynarodowe kontakty pOlskiego teatru studenckiego".

W Pałacu Kultury nastąpiło rozstrzyg_ nięcie VIII Turnieju Jednego Wiersza o Nagrodę "Zielonej Wazy". Jury pod przewodnictwem Bogusławy Latawiec przyznało nagrodę Markowi Kośmidrowi za wiersz Nasz czlowiek z Poznania. W Muzeum Rzemiosła Artystycznego otwarto .wystawę pn. "Dogonowi i in

ni", będąc'ej plonem studen'ckiej wyprawy etnografów z Uniwersytetu im. Adama Mickiewi<:za "Afryka-76" do p6łnocnego Kamerunu. W sali Zespołu Szkół Muzycznych przy ul. Solnej koncertował bułgarski ch6r "Drużnaja Pesen".

Klub Dziennikarzy Sportowych opublikował wyniki konkursu na MisS Mistrzostw Europy w Koszyk6wce Kobiet. Została nią koszykarka ekipy francuskiej Maryse Sallois. Tytuły wicemiss zdobyły: Szwedka Barbre Lindqvist i Alena Bardonova z Czechosłowacji. 30.5. Z okazji Dni Kultury, Oświaty, Książki i ;prasy odbyło się spotkanie z obchodzącym pięćdziesięciopięciolecie Ch6rem Męskim "Hasło".

Zakończone zostały XVI Mistrzostwa Europy w Koszyk6wce Kobiet. W ostatnim meczu zmierzyły się reprezentacje Polski i Jugosławii. Polki wygrały to spotkanie 66: 44 (35: 22) i dzięki temu zwycięstwu zapewniły sobie piąte miej_ sce w turnieju. Po meczu polska-.Jugosławia odbyła się ceremonia zamknięcia mistrzostw. Zespoły Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, .Jugosławii i Czechosłowacji nagrodzono medalami. Odegrano hejnał mistrzostw i wygaszono znicz. 31.5. Zakończenie Dni Rataj "Wiosna-78" zorganizowanych przez Spółdzielnię Miesz_ kaniową "Osiedle Młodych" - w Nowej Dzielnicy Mieszkaniowe' "Rata'e".

Wojew6dzkie przedsiębiorstwo Komunikacyjne otrzymało kolejne cztery autobusy berIiet. ł.6. Otwarcie wystawy prac poznańskiego środowiska plastycznego w galerii "Arsenału". Ekspozycja obejmowała 323 prace dziewięćdziesięciu siedmiu autor6w z dziedziny malarstwa, grafiki i rzeźby. Z okazji otwarcia ekSpozycji - jury pod przewodnictwem Agnieszki Ławniczakowej przyznało za wyrÓżniające się dzieła Nagrody: Wojewody Poznańskiego otrzymał Ildefons HouwaU; Wojewody Kaliskiego - Edmund Lubowski; Prezydenta poznania - Andrzej Macie' Łu_ ,bowski; WojewÓdzkie' Rady ZwiązkÓw Zawodowych - Andrzej Załecki; WiełkopoIskiego Towarzystwa Kulturalnego - włodzimierz Dudkowiak; Muzeum Narodowego - .Jerzy Piotrowicz; Pracowni Sztuk Plastycznych - .Jan Świtka i wyróżnienie Międzynarodowych TargÓw poznańskich - .J6zef Flieger. W Domu Technika obradowali delegaci ponad trzyty,sięcznej załogi Wojew6dzkiej usługowej Sp6łdzielni Pracy; podsumowano rezultaty trzeciego roku dzia_ łalności.

""'

;... ;,."

"'

.""""

.......:.;, .

. ::;;

.. . i8><.

;').'

.... .

;..'

':,\ I

'Wi f

:..

':,""'"

:>:,

,;:ąl:r x:.-'''''' <:. ".. .

Jeden z niedżwiadków, wabiący się Merkury, w gościnie u mistrzów cukierniczych Stefana Stańsl:.iego i Wojciecha Elińskiego w hotelu "Merkury"

W starym ZOO odbyła się impreza dla dzieci, połączona z nadaniem imion parze niedżwiadkÓw, które urodziły się na początku 1978 r. W wyniku plebiscytu wśród czytelnikÓw "Expressu Poznańskiego" misiom nadano imiona: Goplana i Merkury. ' Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Chorągwi Poznańskiej Związku Harcerstwa Polskiego, Harcerski Chór Kameralny "Schola Ćantorum" pod kierownictwem Jadwigi Gałęskiej wyjechał w podróż artystyczną do Niemieckiej iRepubliki Demokratycznej. 2.6. Z okazji zbliżającego się Dnia Chemika, sekretarz Komitetu WojewÓdzkiego Polskiej Zj ednoczonej Partii Ro botniczej Bogdan Walig6rski i wojewoda poznańskI Stanisław Cozaś spotkali się w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego z przedstawicielami największych zakładów przemysłu chemicznego wojew6dztwa poznańskiego. W Muzeum Narodowym otwarto wystawę "Kolor w malarstwie polskim XIX i XX wieku".

,0' :':,,:,,> .

" , II<.._M""w MALARSTWIE POLSKJM XIX I XX WIEKU

Wydarzenia w Poznaniu (2 - 4.6.)

Na scenie Teatru Nowego wystąpił gościnnie hiszpański zesp6ł teatralny Nurii Espert, który przedstawił dramat S'alvadora Espriu Jeszcze jedna Fedra, proszę bardzo. W roli tytułowej wystąpiła Nurii Espert. W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarto wystawę prac członkÓw Związku Artystów FotografikÓw Litewskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Na scenie Opery Poznańskiej wystąpił amerykanski balet "The Murray Louis Dance Company".

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert symfoniczny orkiestry Filharmonii poznańskiej pod dyrekcją Piotra Warzechy. Solistą był Michał Grabarczyk (skrzypce).

Przystąpiono do umieszczania pamiątkowych tablic na ulicach, kt6rych patro_ nami są wybitne postacie historyczne. Pierwszą, z podobizną .J6zefa Strusia, umieszczono na budynku Politechniki Poznańskiej przy ul. Strusia 12 (narożnik ul. Głogowskiej). Drugą na budynku przy ul. Berwińskiego (narożnik ul. Głogowskiej) z podobizną i kr6tką biograf tą Ryszarda Berwińskiego.

3.6. Poznańskie Za.kłady Opon Samochodowych "Stomil" obchodziły pięćdziesiciolecie założenia. Z tej okazji w Zakładowym Domu Kultury odbyła się akademia, na kt6rą przybyli m. in. wiceminister przemysłu chemicznego Mieczysław Dróżdż, sekretarz Komitetu Wojew6dzkiego polskiej Zjednoczonej Partii Robot_ niczej .J6zef SWl.taJ, przewodniczący WojewÓdzkiej Rady Zwią:i\k6w Zawodowych Czesław Kończai i dyrektor Zjednoczenia przemysłu Gumowego "Stomil" Henryk Olejniczak. Po wystąpieniu dyrektora fabryki Macieja Andreasa, kt6ry przypomniał historię i przedstawił, perspektywy rozwojowe Zakładów, Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski udekorowani zostali: Tadeusz Karo1czak i Florian Ostrowski. Ostatnia impreza Dnia Dziecka. Na placu Wolności odbyi się festyn najmłodszych pozp.aniaków. Przed Pałacem KultUTY odbył się "Bal dzieci całego świata".

Drugi występ baletu amerykańskiego "The Murray Louis Dance Company" na scenie Opery Poznańskiej.

F'-' .:1 r laal e , nolUU ; :, .."

Drugi występ gościnny hiszpańskiego zespołu teatralnego Nurii Espert na scenie Teatru Nowego. Grano sztukę Jeszcze jedna Fedra, proszę bardzo Salvadora Espriu.

W Domu Kultury Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego "Tramwajarz" rozpoczął się Wojewódzki Przegląd Amatorskich Zespołów Teatralnych. W salonie Empiku otwarto wystawę malarstwa i grafiki Hieronima Różańskiego.

".! 'KM .. " ' I . _.n_o. .

. .. .

, , .

, :.. , .

. ... . ., ' no ' ,P,clt,

Na stadionie Gwardyjskiego KlUbu Sportowego "Olimpia" na Golęcinie odbył się festyn sportowo-rekreacyjny inaugurujący Tydzień Kultury Fizycznej. M. in. odbył się pokaz ćwiczeń karate w wykonaniu zawodnikÓw ogniska Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Orzeł", akrobacji samolotowej oraz jazdy ciężkich motocykli. Około pięciuset zawodników i zawodniczek wystartowało do biegów przełajowych. 4.6. W Zarządzie Wojewódzkim Towarzystwa Przyjaźni Polsko_Radzieckiej odbyło się pOdsumowanie eliminacji środowiskowych og6lnopol:skiego, akademickiego turnieju znajomości języka rosyjskiego i wiedzy o Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Wzięło'w nich udział ponad cztery tysiące oSÓb z poznańskich szk6ł wyższych. Zwycięzcami eliminacji zostali: .Jadwiga Oleniuk i Marian Gorynia (Akademia Ekotlomiczna), Wojciech Tkaczyk (Politechnika Po_ znańska), Remigiusz Mielcarek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) i Zofia 2yźniewska (Akademia Rolnicza).

W Domu Kultury Wojewódzkiego Przedsiębior'stwa Komunikacyjnego "Tramwajarz" zakończył się Przegląd Amatorskich Zespoł6w Teatralnych. .Jury pod przewodnictwem Milana Kwiatkowskiego przyznało I nagrodę Teatrowi Poezji "Fakt" (Września). .

Gościnny 'występ Heleny .Y!lrkewicz-Scuderi w partii tytułowej opery Tosca pucciniego w o.perze poznańskiej. Regionalny Zespół Pieśni i Tańca "Cepelia" pod kierownictwem wacława Wróblewskiego powrócił z podrÓży artystycznej do Związku Socjalistycznych Re_ publik Radzieckich. Koncertował w Ałma-Acie i Karagandzie. Kiermasz letni na Rynku .Jeżyckim zorganizowany przez oddZiał obrotu ubiorami wojewódzkiego przedsiębiorstwa Handlu Wewnętrznego "Otex".

5.6. Przedstawciele siedmiotysięcznej Irzeszy pracowników poligrafii województw: gorzowskiego, kalLskiego, konińskiego, leszczyńskiego, pilSkiego, poznańskiego, SEczecińskiego i zielonogórskiego spotkali się w Domu Drukarza przy u1. Inżynierskiej z okazji swego dorocznego święta. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski wręczono Krystynie Lepczak. Podsumowano także wyniki współzawodnictwa pracy za 1977 r. Za jakość produkcji poligraficznej proporcem przechodnim wyróżniono Drukarnię uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Z udziałem ponad czterystu uczestnikÓW rozpoczął się czterodniowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

W Młodzieżowym Domu Kultury "Harcówka" przy ul. Za Cytadelą otwarcie I Wystawy pn. "Swiatowy dzień środowiska" zorganizowanej staraniem Muzeum Szaty Roślinnej i Ochrony Srodowiska Akademii Rolniczej. Siedemnastu działaczom wręczono odznaki "Zasłużony Pracownik Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowlska". Doroczna wystawa prac studentów Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych roku akademickiego 1977/1978 otwarta została w gmachu uczelni. Po otwarciu zaprezentowane zostały dwa pokazy przygotowane przez pracownię :struktur wizualnych.

Prof. dr Władysław OrlicZ; twórca poznańskiej szkoły matematycznej w dziedzinie analizy funkcjonałnej, otrzyma! dyplom doktora honoris causa poleChniki Poznańskiej. Podczas S!>k&na w Pałacu Działyńskich UcIC::-';; otrzymał gratulacje i życzenia o zwoich uczniów oraz przedstawicieli JZnańskich uczelnI. W Galerii Nowej otwarto dwie Wystawy. Student z' pracownI .Jana Berdyszaka w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych Andrzej Bacachowicz zaprezentował swoje formy przestrzenne nt. "Człowiek w stanie pełni i próżni", Billy Moro-Way (Nigeria), odbywający staż artystyczny w pracowni Tadeusza Brzozowskiego, zaprezentował własne malarstwo. Podczas wernisażu Michał

Grudziński recytował eposy afrykańskie; na flecie grał Mieczysław Andrzej ak. Pierwszym gościem, którego nazwisko zostało zarejestrowane w recepcji hote_ 'lu "poznań", był Stanisław Broniarz, dyrektor biura podróży w Lilie, Polak z pochodzenia, mieszkający od dawna we Francji. Gościa powitała kwiatami kierowniczka recepcji Barbara Surmalir

- .. .. '-'< " I " .. .."" :. .

.. .... "." ;<{ , '" ł/;, .

. ... 7

"O '" I ,.

fi

---_:.......:..,:.;;:... :.'.oc

""'f".

\>.

i/t' :1

-4'-_>.."

''''

..:

:.

'1. i';' :; >,"

(

-.: .

l:

...::,.....

-:.....

Ogniomistrz Władysław Gryska wykonuje na trąbce hejnał z wieży Ratusza poznańskiego w dniu 27 grudnia 1945 r.

6.6.

W wieku siedemdziesięciu dwóch lat zmarł starszy ogniomistrz Straży Pożarnej Władysław Gryska, który wznowił wykonanie hejnału z wieży Ratusza Poznańskiego w dniu 2:1 grudnia 1945 r. Pokaz samochodu polonez zorganizowany przez Państwowe Przedsiębiorstwo "Pol_ mozl:iyt" przed nową stacją obsługi u zbiegu ulic Obornickiej-Lechickiej-Wojciechowskiego. Przed pomnikiem Bohaterów na wzgórzu Cytadeli odbyła się promocja absołwentów Szkoły Chorążych Pożarnictwa. Obecni byli przedstawiciele władz politycznych i administracyjnych z sekretarzem Komitetu WojewódZkiego polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej .Józefem Switajem. Po przemówieniu komendanta głównego Straży Pożarnych gen. poż. Zygmunta .Jarosza i promowaniu kadetów, sztandar szkoły udekorowano Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży pożarnych oraz złotą zbiorową odznaką Honorowego Dawcy Krwi. Następnie odbyła się defilada.

Wydarzenia w Poznaniu (6 - 10.6.)

W Muzeum Historii Miasta Poznania otwarto wystawę wielkopolskich pamiątek po generale .Janie Henryku Dąbrowskim. ,Rozstrzygnięcie konkursu Stowarzyszenia Architektów Polskich na koncepcję zagospodarowania nie wykorzystywanej od 1945 r. wieży Pałacu Kultury. Z dwudziestu nadesłanych prac jury pod prze_ wodnictwem mgra inż. arch. .Jerzego Buszkiewicza wyróżniło cztery, kt6rych autorami są Marian Fikus i Jerzy Gurawski; Adam Bordowski, Lech Hajdamowicz i Teresa Czajkowska; Anna Keller-Olesiak i Aleksander Borys. ,Rozstrzygnięcie konkursu na medal upamiętniający 150-lecie Bibłioteki Kórnickiej. I nagrodę zdobył artysta-rzeź_ biarz JÓzef Kopczyński. . Miesiąc plastyki w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski". otwa-rto wystawę poplenerową "Owcze Głowy 77", na ktÓrej przedstawiono prace dwóch twÓrcÓw młodego pokolenia: Zenona K. Sułkowskiego i .Jacka Kasprzyckiego.

Harcerski Chór Kamerałny "Schola Cantorum" pod kierownictwem .Jadwigi Gałęskiej powrócił z podr6ży artystycznej do Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Koncertował w ramach Dni Kultury Polskiej w okręgu Halle-Eisleben. 7.6. Zakończenie mOdernizacji portu lotniczego w Ławicy. Podczas spotkania przedstawicieli władz wojewódzkich i miejskich z wykonawcami robótgrupę wyróżniających się wykonawc6w udekorowano odznakami regionalnymi i dyplomami. W spotkaniu uczestniczył dyrektor Centralnego Zarządu Lotnictwa Cywilnego Mieczysław Roman. Gościnny występ Romana Węgrzyna w partii Cavaradossiego w operze Pucciniego Tosca w Operze Poznańskiej. 8.6, W Muzeum Historii Ruchu RObotniczego im, Marcina Kasprzaka otwarto wystawę poświęconą tradycjom rewołucyjnym w sztuce polskie,. W Muzeum Archeologicznym otw_arto wystawę "Handlowe spotkania nad Wartą w staroźytności i średniowieczu".

Gościnny występ Stefana Wicika w partii Pinkertona w operze Pucciniego

Madame Buttertty w Operze Poznańskiej.

W sklepie WoJewódzkiego Przedsiębiorstwa Handlu Wewnętrznego "Natasza" otwarto wystawę połączoną ze sprzedażą wyrobów z bursztynu i srebra Haliny i .Jana Loreńczuk6w z Gdańska. Uruchomiono targowy most powiEtrzny Pozna.ń - Warszawa. Samoloty Ił-18 i AN-24 przylatywały i odlatywaly średnio co godzinę, 9.6. W Urzędzie wojewódzkim podsumow;1: no dwuletni dorobek konkursu "Samorząd w służbie mieszkańc6w". W spotkaniu z grupą działaczy samorządowych wzięli udział: przewodniczący wojewódzkiego Komitetu Frontu .Jedności Narodu Franciszek Szczerbal, wiceprezydent Poznania Zbigniew Kmieclak, zastępca kierownika Wydziału Pracy Ideowo- Wycho_ wawczej Komitetu Wojew6dzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Szczepan Soboń. Pierwsze miejsca w swoich grupach zajęły: Rada i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Młodych" oraz Komitet Osiedlowy "Sołacz".

Zakończenie roku w szkołach podstawowych. W Zarządzie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyło się spotkanie, w czasie kt6rego przedstawicielom redakcji czasopism zasłużonych dla popułaryzacji Targ6w oraz sprawozdawcom targowym wręczono pamiątkowe medale Międzynarodowych Targów Poznańskich. ,Rozpoczęto naprawy samochod6w w oddawanym etapami do 'użytku Centrum Obsługi i Sprzedaży Samochodów Fiat przy ul. Wojciechowskiego. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert symfoniczny orkiestry Filharmonii poznańskiej pod dyrekcją Witolda Krzemieńskiego. Solistką była Aleksandra Utrecht (fortepian).' Do Poznania nadeszło z Niemieckiej Republiki Demokratycznej dziesięć auto_ bus6w typu robur dla Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego.

10.6. I sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii iRobotniczej Edward Gierek w towarzystwie I sekretarza Komitetu Wojew6dzkiego .Jerzego Zasady i wojewody poznańskiego Stanisława Cozasia zwiedził hotel "poznań",

"':-".

.'

':"

."f'O, "

"'!II''''' --.:'

:;.

. '> .. ..;. >':

.. .,1);t.'=.:: , \,

:.<

: .. j;"'

...>""

,., ..t J f I - ... i:<;:..;.

"f" i'i

If!f." " -"

::j';:;

- c .. ..::O , ' - y f

'5'1'.

"#

_t':< .:..,::: ..;.<:.

Fragment korowodu jarmarkowego. Rzemiosło cukiernicze

Otwarcie .Jarmarku Swiętojańskiego. Na stopniach poznańskiego Ratusza władze miejskie i wojewódzkie powitał Kazimierz Wichniarz, kreujący postać Zagłoby. .Jarmark rozpoczął się różnobarwnym korowodem zespołów regionalnych, rzemieślników i wykonawców programów artystycznych. Z loggi Ratusza pofrunęły w niebo gołębie. Z orszaku wystąpili piekarze niosąc W darze rajcom m!ejskim wielki bochen przaśnego chłeba, a cukiernicy - słodkie pieczywO. Na stopniach Ratusza prezydent miasta Wladysław Sleboda przekazał klucze do bram miasta w ręce przedstawicieli rzemiosła i handlu. Bezpośrednio po otwarciu .Jannarku SWiętojańskiego odbyło się uroczyste otwarcie Muzeum Literackiego Henryka Sienkiewicza, mieszczące się w zabytkowej kamieniczce przy Starym Rynku 84. W. otwarciu uczestniczyli m. in.: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej .Józef Switaj, prezydent miasta Władysław Sleboda 'i wicewojewoda poznański Ryszard Cmielewski. Obecna była wicekonsul Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Anastazja Dworecka. Zebranych, Wśród nich rOdzinę Henryka Sienkiewicza: synową Zuzannę i jej córkę Marię, wnuka .Juliusza z żoną Urszulą i wnuczkę Marię Korniłowicz - powitał dyrektor Miejskiej Biblioteki PUblicznej im. Edwarda Raczyńskiego Alfred Laboga. Muzeum powstało dzięki Ignacemu Mosiowi, który w ciągu ponad trzydziestu lat zbierał pa

9 Kronika m. Poznania

.:ń. M

.:.

i"

/ł-,.w' "

, :',";"

"'m "",

"'o 'łif1;.

<,), '.

HO ..... 'j:::t:..,;</' .. ł" . >1 , ""ol., Kazimierz Wichniarz (z lewej) jako sienkiewiczowski Zagłoba w rozmowie z Zuzanną Sienkiewicz (synową) i Urszulą, żoną wnuka Henryka Sienkiewicza, .Julianar- i .

g, ,;;'.! k <"",". ,.: , ;. :":".' , . 4 , 'S_v . , ' .', f9-:. 'i'i. .

.......;..',

(';i

., :}

O' " ",Ł.',ł;

'" ,

.;.:.t.:'.,

0'1.(:"

.; . i'tJJ<.

?o" ;,". .:::< m\.=i';. '"::'-:':''' ..; ,...,::...:::...<.. L ':';';-;;" /

Dom ...................h... przy Starym Rynku 84. Widok od ul. Zamkowejmiątki po pisarzu i przekazał je w dC:2 miastu. Ofiarodawca udekorowany z;:£tał Odznaką Horonorową Miasta Pmr.nania.

Biorący udział w otwarciu aktor scen warszawskich Kazimierz Wichniarz (w stroju Zagłoby) odczytał "Dziesięć przykazań Sienkiewiczowskich" narisanych w Poznaniu w 1900 r.

Rozpoczęły się Poznańskie Targi Staroci. W Centrum PrasowJ'ffi Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się konferencja ministra handlu zagranicznego i gospodarki morskiej .Jerzego Olszewski:g". Uczestniczyli: zastępca kierownika \'I.ydziału Prasy, Radia i Tełewiz!!. Komitetu Centralnego POlskiej

Wydarzenia w Poznaniu (lO -11.6.)

Zjednoczonej Partii RObotniczej Wiesław Ilczuk i rzecznik prasowy rządU wiceminister Włodzimierz .Janiurek. W Teatrze Muzycznym odbyła się premiera operetki .Jana Straussa Wiedeńska krew w reżyserii Beaty Artemskiej, scenografii .Jerzego Kondrackiego i choreografii Zbigniewa Strzałkowskiego. Kierownictwo muzyczne Romana .Jankowiaka. W premierowej obsadzie wystąpili: .Jerzy Golfert (Minister), Henryk Herdzin (Hrabia), .Janina- Guttnerówna (Gabriella), Rajmund Wolff (Hrabia Bitowski), Barbara Biskupska (Franzi), .Jan RoWiński (KagIer), Aleksandra lRybacka (Pepi), .Jarosław Stempowski (.Józef), Władysław Mielcarek (DOrożkarz), Jerzy BandeI (Własciciel łokalu).

.' .::.

::\.

":, .

";J-. "

7'

Ii¥ .

f..:. >".,:.

'"

, .. ' ,. . . .

tfi,

.,1.' >' ,\.,,, 'f:

"!.'

.?'"> J-.

j:)

'.i'

Od lewej: .Jerzy Golfert (Minister), .Janina Guttnerówna (Gabrieła)

Gościnny występ Elżbiety .Jatoszewicz w partii Musetty w operze Cyganeria Pucciniego w Operze 'Poznańskiej.

Konferencja prasowa w pawilonie ZWią:j:ku Socjalistycznych Republik Radzieckich na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Prowadził ją dyrektor pawilonu Aleksander Czeliszczew. Konferencja prasowa w pawilonie Stanów Zjednoczonych Ameryki Płn. Przeprowa_ dził ją dyrektor Ośrodka Rozwoju Handlu Stanów Zjednoczonych Ameryki Płn. w Połsce; William F. Schrage.

Ambasador Węgierskiej Republiki Ludowej w Polsce .Jozsef Garamvoelgyi przybył do Poznania i przekazał na ręce wiceprezydenta miasta Andrzeja Wituskiego i dyrektora Wydziału Kułtury i SZtuki Andrzeja Goćwinskiego Złoty Order Pracy przyznany poetce Kazimierze Iłłakowiczównie. Wręczenie odzna

czenia osobiście nie było możliwe z powodu choroby poetki. Dla wygody gości targowych Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne uruchomiło trzy dorażne linie do Naramowic, na Maltę i Jezioro Kierskie. Obsługiwały je małe autobusy typu robur sprowadzone z Niemieckiej Republiki Demokratycznej.

I Targowy Wyścig Samochodowy na torze w ŁaWicy. Automobiliści startowali na polonezach. Zwyciężył Krzysztof RÓżewski (Poznań).

11.6. Otwarcie pięćdziesiątych Międzynarodowych Targów Poznańskich. Przybyli przedstawiciele najwyższych władz partyjnych i państwowych: I sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Gierek, prezes .Rady Ministrów Piotr .Jaroszewicz; członkowie Biura Politycznego i Sekretariatu Komitetu Centralnego: Edward Babiuch, Stanisław Kania, .Józef Kępa, Mieczysław .JagieIski, Stefan Olszowski, .Jan Szydlak, .Jerzy Łukaszewicz, Tadeusz Wrzaszczyk, Ryszard Frelek, .Józef Piń_ kowski, Zdzisław Kurowski, Zbigniew Zieliński; wicepremier Franciszek Kaim, ministrowie, gospodarze województwa i miasta Poznania z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego .Jerzym Zasadą i wojewodą poznańskim Stanisław.em Cozasiem. Gości przybyłych na otwarcie Targów powitał prezydent Poznania Władysław Sleboda; Targi otworzył minister. handlu zagranicznego i gospodarki mor_ skiej .Jerzy Olszewski. Zwiedzanie ekspOzycji rozpoczęto od pawilonu elektroniki. W gOdzinach popołudniowych Edward Gierek i Piotr .Jaroszewicz wraz z uczestniczącymi w uroczystości otwarcia Targów członkami najwyższych władz, wzięli udział w uroczystym 'spotkaniu z okazji jUbileuszu pięiódziesiątych Międzynarodowych Targów Poznańskich. Obecni byli członkowie oficjalnych zagranicznych delegacji rządowych, a także członkowie korpusu dyplomatycznego. Na pięćdziesiąte Międzynarodowe Tar_ gi Poznańskie przybyło kilka oficjalnych delegacji zagranicznych. Delegacji radzieckiej przewodniczył minister prze .

"ł: ,fi < J\.... J>; r j1 . , ,,': t:.., :"'."f

,\i

:r" ..:.

,-V.; t

,.

k ,,"(tft;i

'?f',tJ t

'';'" -:.. i"?":;:.

;i i

.:.: ....:".. :,..... .

..:....

. .-

:"':',,:.".,..:". .

otwarcie pięćdziesiątych jubileuszowych Międzynarodowych Targów Poznańskich. Na placu przed pawilonem centrałnym od lewej stoją: I sekretarz Komitetu WojewÓdzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotnicze! Jerzy Zasada, członkowie Biura politycznego Komitetu . Centralnego: I sekretarz Komitetu Centralnego Edward Gierek, premier Piotr .Jaroszewicz, wicepremierzy Mieczysław .Jagielski i Jan Szyd lak

mysłu lotniczego Wasilij Kozakow; Niemieckiej Republiki Demokratycznej wicepremier Gerhard Weiss; Czechosłowacji - wicepremier Rudolf Rochlicek; Węgier - wicepremier Jozsef Marjai; Rumunii - minister przemysłu chemicznego Michai Florescu; Mongolskiej Republiki Ludowej - minister gospodarki komunalnej i usług - Orsoogijn Njamma; Kuby - minister Irma Sanchez. Przybyła także delegacja stanów Zjednoczonych Ameryki Płn. z osobistym przedstawicielem prezydenta Luciennem Nexi oraz dełegacja Nigerii z federalnym komisarzem do spraw handlu - Mohamedem Shuwa. Dzień rzemiosła i gastronomii na .Jarmarku Swiętojańskim. poznańska gastro_ nomia przygotowała szereg staropolskich i wielkopolskich smakołyków. W haliN na parterze Pałacu Kultury otwarto wystawę metaloplastyki i gobelinÓW Anny Maciejewskiej.

II'

w Muzeum Miasta Poznania udostępniono ekspozycję dokumentów i pamiątek poznańskiego kupiectwa, m. in. czternaście przywilejów królów polskich danych kupiectwu poznańskiemu. W auli Uniwersytetu im. Adama Mic_ kiewicza odbył się recital organowy .Józefa Serafina. W kinie "Gwiazda" rozpoczął się retrospektywny przegląd filmów Andrzeja Wajdy.

U zbiegu ulic Garbary i Armii Poznań oddano do użytk.u perony zbiorowego przystanku miejskiej komunikacji autobusowej. Minister handlu zagranicznego i gospodarki morskiej Jerzy Olszewski spotkał się z przewodniczącym rządowej delegacji Związku Socjalistycz!lych Republik Radzieckich na pięćdziesiąte Międzynarodowe Targi Poznańskie, ministrem przemy_ słu lotniczego Wasilijem Kozakowem. Omówiono niektóre zagadnienia polsko-radzieckiej współpracy gospodarczej.

12.6.

Tegoż dnia minister .Jerzy Olszewski przyjął osobistego przedstawiciela prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Płn. na Międzynarodowe Targi poznańskie Lucienna Nexi. Stwierdzono, że istnieją znaczne możliwości rozwoju pol_ Sko-amerykańskiej wymiany handlowej i w,spółpracy gospodarczej. Odbyły się polSkO-duńskie rozmOW)" gospodarcze. Ze strony polskiej prowadził je wiceminister handlu zagranicznego i gospodarki morskiej Stanisław Długosz, a ze strony duńskiej, podsekretarz shnu Erik K. Meyer. Omówiono niektóre zagadnienia dustronnych stosunków gospodarczych. Dzień związkU Socjalistycznych Republi Radzieckich na pięćdziesiąty{'h Międzynarodowych Targach Po:rnańskich. Przybyli polscy ministrowie: handlu zagranicznego i gospodarki mcrkiej .Jerzy Olszewski oraz przemysłu IT11i.szynowego Aleksander Kopeć, a take przedstawiciele władz województwa poznańskiego z I sekretarzem Krmłtetu Wojewódzkiego polskiej Zjenc,mej Partii RObotniczej .Jerzym Z1!<!sdE!.

Swoje "Dni" na Międzynarodowych

Wydarzenia w Poznaniu (12 -14.6.)

Targach Poznańskich obchodzili wystawcy ze Stanów Zjednoczonych Ameryld Płn., Republiki Federalnej Niemiec i Danii. Podpisano pierwszy kontrakt na pięćdziesiątych Międzynarodowych Targach Poznańskich. polska Centrala Handlu "Elektrim" sfinalizowała dostawy urządzeń elektronicznych do ZwiązkU Socja_ listycznych Republik Radzieckich. Otwarcie Stanicy Nieobozowego Lata w Osiedlowym Domu Kultury ..Orbita.... Na estradzie przed kawiarnią "Italia" na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich rozpoczęły się codzienne koncerty Papstwowego zespohl Ludowego Pieśni i Tańca ..Sląsk". W wieku siedemdziesięciu jeden lat zmarł mgr inż. Tadeusz Górski. b. gł6w ny hodowca w Stacji Hodowli ROślin, laureat Zespołowej Nagrody ROlniczej Miasta Poznania i Wojew6dztwa Poznańskiego za rOk 1967. udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia PolskI.

__ ! : m<'-_._.

'.

..,.

,><: :; ..'h. . ..-" (

13,6. W kinie "WiIda" odbyła się Inauguracja wakacji szkolnych dJ.a dzieci z wojew6dztwa poznańskiego. Udział wzięli sekretarz Komitetu WojewÓdzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej .Józef Switaj, wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski oraz kurator Oświaty i Wychowa_ nia .Jan Bartkowiak.

Z ekspozycją targową zapoznali się członkowie Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii RObotniczej: I sekretarz Komitetu Woje

wódzkiego w Katowicach Zdzisław Grudzień i minister spraw wewnętrznych Stanisław Kowalczyk. Towarzyszył im sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Bogdan Walig6rski.

Przybyli ministrowie handlu zagranicznego i żeglugi Norwegii Hallvard Bakke i gospodarki Finlandii Esko Rekola przeprowadzili rozmowy z ministrem handlu zagranicznego i gospodarki morskiej ;[erzym Olszewskim. Dni wystawców Finlandii. Iranu. .Japonii i Norwegii na Międzynarodowych Targach Poznańskich.

W sali Domu Kultury Zakładów Przemysłu Metalowego ..H. Cegielski" otwar_ to wystawę plakatów w stylu retro z kolekcji Floriana Zielińskiego. W salonie Poznańskiego Towarzystwo Fotograficznego otwarto wystawę warszawskiego fotografika Bogdana Łopieńskiego.

W Klubie im. Włodziemierza Pietrzaka otwarto wystawę pośmiertną prac artysty-metaloplastyka Henryka Piotrowskiego. Otwarcie baru typu t>lstro "U wojtka" przy ul. Głogowskiej 114 (narożnik Hetmańskiej). Zakład został wyposażony w urządzenia do błyskawicznego przyrządzania potraw. Automobilkłub Wielkopolski wsp6lnie z Dębickimi Zakładami Opon Samochodowych ..stomil" zorganizował przy ul. Towarowej 34 kiermasz opon. połączony z możliwością dokonania pełnego serwisu ogumienia (wyważenie. sprawdzenie ciśnienia). 14.6. Z udziałem przewodniczącego Centralne_ go Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Tadeusza W. Młyńczaka obradował Wojew6dzki Komitet Stronnictwa Demokratycznego. Tematem posidzenia była reforma oświaty. Referat programowy wygłosił sekretarz -......o:zwódzkiego KOmitetu Kazimierz No";akowskl. plenum przychyliło się do prośby Kazimierza NowakoWskiego. kt6ry w związku z powołaniem go z dniem 1 czerwca na inne stanowisko w pracy zawodowej, złożył prośbę o zwolnienie go z pełnionych dotychczas obowiązk6w w Wojew6dzkTm Komitecie. Funkcję sekretarza Wojew6dzkiego Komitetu powierzono Alojzemu BrylowI. ' EkSpQzycję pięćdziesiątych MiędzynarodO\,:ych Targ6w poznańskich. zwiedziliposłowie, czł';nkowie Sejmowej Komisji Handlu zagranicznego.

Do Poznania przybył minister przemysłu maszynowego LUdowej Republiki Bułgarii Tonczo Czakyrow. Ekspozycję targową zwiedził on w towarzystwie ministra przemysłu maszyn ciężkich i rolniczych Franciszka Adarnkiewicza. Dni wystawców Belgii, Bułgarii, Hiszpaną .i Nigerii na pięćdziesiątych Międzynarodowych Targach Poznańskich. Przy ul. Lampego 8 otwarto samoobsługowy sklep piekarniczy oferujący ponad trzydzieści gatunków pieczywa. ;"--"' ': < '1111

--:-':".

:?=.--:;;: JA .

}.

W wieku siedemdziesięciu ośmiu lat zmarł Karol Broniewski, dyrygent i pedagog, dyrektor Państwowej podstawowej Szkoły Muzycznej m. Henryka Wieniawskiego, udekorowany Krzytem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Połski. 15.6. W siedzibie Zarządu Mięt;1.zynarodowych Targów poznańskich odbyła się uroczystość wręczenia pamiątkowych medali wybitych z okazji pięćdziesięciolecia Międzynarodowych Targów Poznańskich. Wręczono je zagranicznym wystawcom i organizacjom zasłużonym dla poznańskiej imprezy handlowej. Międzynarodowe Targi poznańskie zwiedziła delegacja Socjalistycznej Partii .Jedności Niemiec (Niemiecka Republika Demokratyczna), a także wiceminister oświaty i polityki kadrowej Maroka Mohamed Tazi i dyrektor generalny kolei jugosłowiańskich Nikołaj Filipović. .Jubileusz czterdziestołecia pracy artystycznej obchodziła aktorka Teatru polskiego Krystyna Feldman. Jubilatka wystąpiła w roli Marion w sztuce Miodraga :2;alicy Hote z widokiem na potwora.

16.6. Międzynarodowe Targi Poznańskie zwiedzali sekretarze do spraw ekonomicznych komitetów wojewódzkich pOlskiej zjednoczonej Partii Robotniczej oraz se_ kretarze komitetów zakładowych resortów i urzędów centralnych. W póznych gOdzinach popołudniowych w gmachu Komitetu Wojewódzkiego odbyła się narada z udziałem kierownika Wydziału Przemysłu Lekkiego, Handlu i Spożycia Komitetu Centralnego, Zdzisława Kurowskiego.

Z dziennikarzami oraz przedstawicielami polskich biur turystycznych spotkali się w poznańskim pałacu Kultury: Wiktoria .Jewstratienkowa z Głównego Urzędu Turystyki Zagranicznej przy Radzie Ministrów ZwiązkU Socjalistycznych RepUblik Radzieckich oraz Anatolij Sie_ maszko, przedstawiciel tego:!: urzędu W polsce. Międzynarodowe Targi Poznańskie zwiedzili członkowie delegacji Komitetu Centralpego Bułgarskiej Partii KomUliistycznej; związkowy sekretarz do spTaw rynku i gospodarki .Jugosławii Imer Pulja; podsekretarz stanu drobnych i średnich przedsiębiorstw w ministerstwie przemysłu Francji, .Jean P. Proteau. przemysłu Francji, Jean P. Prouteau. Dni wystawców Francji, Holandii, JUgosławii i Szwajcarii na Międzynarodowych Targach poznańskich. W siedzibie Stowarzyszenia Architektów polskich otwarto wystawę projektów spółki autorskiej Mariana Fikusa. i .Jerzego Gurawskiego.

Wydarzenia w Poznaniu (16 - 18.6.)

Na estradzie w parku im. Marcina Kasprzaka rozpoczęły się III Ogólnopolskie Konfrontacje Kapel Dudziarskich.

\\ONTACJ O ""-1 "',< O () O · 3. .... () ! E -o .>:" ' O .p o .

Przedstawiciele austriackiej firmy Hoellmueller z Krems przekazali 1000 dolarów na fundusz budowy Centrum Zdrowia Dziecka.

W Domu Technika otwarto wystawę osiągnięć Wielkopolskich Zakładów Teleelektrotechnicznych "Telkom-Teletra", W sali Izby Rzemieślniczej otwarto wystawę kopii dzieł malarskich, wśród nich Van Gogha, Rembrandta, Rubensa'wykonanych przez malarza Franciszka FelImanna. Rzemieślnik ten obchodził pięćdziesięciolecie pracy zawodowej.

:

. \ :i:

.;;i,J 'tr-.

.n,." .

...

W auli Uniwersytetu im, Adama Mickiewicza odbył się koncert dyplomantów Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej: Orkiestrą symfoniczną Filharmonii Poznańskiej dyrygował WOjciech Sander. Solistką była Alicja Kledzik (fortepian).

Przybył na gościnne występy Zespół Artystyczny Centralnego Domu Pioniera i Młodzieży im. .Juliusza Fucika w Pradze (Czechosłowacja). Na dziedzińcu Szkoły Bałetowej. odbyła się premiera opery komicznej Georga P. Tellmanna Ptmptnone (tekst polski Lech E. Stefański) w wykonaniu orkiestry sceny kamerałnej Opery poznańskiej. Kierownictwo muzyczne Agnieszka Duczmal, reżyseria - .Jan Kulma, scenografia - Barbara Wolniewicz. Obsada premierowa: Krystyna pakulska (Osetka), Marian KondelIa (Pimpinone), Tadeusz

,..;....,

..t'J

';-,<-i'

.......:.h.

...:::::;......

.,:,.:'i1";r ,:. >;

,, -

::rj,; .."

'1\

't.-f"

- ł

,':j",:-

'"'z ...

;.

t

,iM

.""1ł-"- .; L'

.r:;

..'...;, , " Jj -' /'-#::\ ."" <.

..;{:""" 1..,

:Ż. :'".,

... '. ':;:.;k oP"ri-.,=:,';, ,.,: .... ","" ., ..

:"1" :.....

:="""..

Od lewej Krystyna pakulska i Marian Kondella

Leśniczak i Krzysztof Szaniecki (Kamerdynerzy). Orkiestra: Henryk TriU (I skrzypce), Monika Kozłowska (II skrzypce), Bogumiła Drzażdżyńska (altówka). Arkadiusz Broniewski (wioionczela), Ryszard Kaczonowski (kontrabas), Witold Jelinski (obój). .

W wieku pięćdziesięciu ośmiu lat zmarł Marian Mniejżyński, zasłużony działacz amatorskiego ruchu artystycznego. sekre_ tarz zarządu Wielkopolskiego Związku Chórów i Orkiestr.

17.6. Odbyło się spotkanie. na którym podsUmowano rezultaty II ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego. WOlim, piadzie zwyciężyła Anna Zbierska uczennica II Liceum Ogólnokształcącego. Dzień Spółdzielczości Inwalidzkiej na .Jarmarku Swiętojańskim. Wieczorem w programie ,,}3arwy Mody" wystąpiły gdańskie pięcioraczki. 18.6. Z ekspozycją targową zapoznali się: zastępca przewodniczącego Rady Państwa, przewodniczący Centralnego Komitetu Stronnictwa Demokratyczego Tadeusz W. Młyńczak; kierownik wydziału Przemysłu Lekkiego, Hańdlu i Spożycia KOmitetu Centrałnego polskiej ZjednoczoneJ Partii Robotniczej Zdzisław Kurowski i kierownik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki :Zywnościowej .Jerzy Wojtecki oraz minister komunikacji Mieczysław Zajfryd.

W Izbie Rzemieślniczej nastąpiło otwar_ cie obrad polonijnego Forum Gospodarczego z udziałem stu osiemdziesięciu przedstawicieli polonii z kilkunastu państw świata. Uczestników obrad powitał zastępca przewodniczącego Rady państwa Tadeusz W. Młyńczak. MożliwoścI współpracy regionu poznańskiego z Polonią zagraniczną przedstawił wojewoda poznański Stanisław Cozaś. Dzień Książki na Jarmarku Swlętojańskim. Książki dedykowali swoim czytelnikom pisarze poznańscy. Cepeliada na' Jarmarku Swiętojańskim.

zakończyły się lU Ogólnopolskie Konfrontacje Kapel Dudziarskich. Kapele występowały także na estradzie .Jarmarku Swiętojańskiego.

Z powodU niepogody, IX Targowy Tur_ niej Tańca Towarzyskiego o puchar MIędzynarodowych Targów poznańskich odbył się na parkiecie sali sportowej przy ul. Chwiałkowskiego zamiast w amfiteatrze na Cytadeli. W klasie B zwyciężyła para Wiliam NaNniak i Olga Valentova (Bratysława); w klasie C - Zdenek Prohazka i Eva Necas'eva (Brno); obie pary z Czechosłowacji. Okręgowe Przedsiębiorstwo Rozpowszechniania Filmów uruchomiło dla mieszkańców Nowej Dzielnicy Mieszkaniowej "Rataje" kino osiedlowe ".Jagiel_ lonka" (czynne w niedziele, poniedziałki i wtorki). 19 6. Z ekspozycją targową zapoznał się minister przemysłu stoczniowego związku Socjalistycznych Republik RadzieckIch Michaił .Jegoroworaz wiceminister handlu zagranicznego Czechosłowacji Alois IDoch.

Ofertę poznańskich wystawców uczestniczących w Międzynarodowych Targach Poznańskich obejrzeli członkowie Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z I sekretarzem .Jerzym Zasadą. W godzinach wieczornych w hotelu "Poznań" odbyło się spotkanie z okazjI Dnia polskiego na pięćdzU!siątych MIędzynarodowych Targach Poznańskich. W czasie spotkania wręczono pamiątkowe dyplomy wystawcom-jubilatom 2: Czechosłowacji, Francji, Szwe.cji, ZwiązkU Socjalistycznych Republik Radzieckich i Finlandii. Długoletnim zasłużonym pracownikom Targów wraz z b. dyrektorem Zarządu Międzynarodowych Targów poznańskich Alfredem RoSochowiczem wręczono pamiątkoVle medale. Na spotkaniu obecny był prezydent poznania Władysław Sleboda.

W pawilonie ZwiązkU Socjalistycznych Republik Radzieckich powitano 400000 gościa. Był nim poznaniak Tadeusz Berwald. ' Teatr Lalki i Aktora rozpoczął przerwę wakacyjną. Rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą dekorację okien wystawowych z okazji .Jarmarku świętojańskiego. Udział wzięły dziewięćdziesiąt trzy placówki handlowe, w tym trzydzieści siedem z branży spożywczej. Sąd Konkursowy pod przewodnictwem Bernarda Gostomskiego pl"zyznał w branży spożywczej I nagrodę sklepowi cukierniczemu przy ul. paderewskiego 3 (dekoratorzy Krystyna Kaniewska i Felicja Małecka); w branży przemysłowej I nagrodę Sklepowi tekstylnemu "Merino" przy pl. Wolności 8 (dekorator Alwin Anioł). 20.6. podczas obrad Miejskiej Rady Narodowej, którym przewodniczył sekretarz Komi_ tetu wojewÓdzkiego polskiej zjednoczonej Partii RObotniczej .Józef Switaj, dol<onano oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunków socjalno-bytowych załóg poznańskich zakładów, a także komunikacji miejskiej. W obradach uczestniczyli wicewojewoda poznański Ryszard Cmielewski i prezydent miasta Władysław Sleboda.

Wydarzenia w Poznaniu (20 - 21.6.)

Zakończenie pięćdziesiątych Międzyna_ rodowych Targów Poznańskich. Polskie centrale handlu zagranicznego zawarły na nich kontrakty eksportowo-importowe wartości ok. 7 miliardów złotych dewizowych. .Jak stwierdził pełnomocnik ministra handlu zagranicznego i gospodarld morskiej Anatol Nowik: "Międzynarodowe Targi Poznańskie dobrze spełniły swe funkcje propagandowo-gospodarcze oraz promocyjne wobec polskich towarów". Największe kontrakty handlowe polski handel zagraniczny zanotował z partnerami ze ZwiązkU Socjalistycznych Republik Radzieckich, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Węgier, Czechosłowacji, Bułgarii i .Jugosławii, a wśród krajów kapitalistycznych z Republiką Federalną Niemiec, Austrią, Szwecją, HOlandią, Stanami Zjednoczonymi Ameryki Płn., Wielką Brytanią i Włochami. Dyrektor Zarządu Targów Henryk Sltarek podkreślił na konferencji prasowej, i:l: Targi były największą imprezą pod względem powierzchni ekspozycyjnej. Wystawcy otrzymali do dyspozycji 180000 m' powierzchni wystawowej, z czego 4696 przypadło dla producentów polskich. zanotowano ok. 600 000 zwiedzających, Dzięki Biuru Informacji Technicznej przybyło równie:l: do Poznania 20 000 inżynierów i techników, którzy zapoznali się z ekspozycją w towarzystwie fachowych prze_ wodników, jak również mieli możliwość wysłuchania licznych referatów specJalistycznych przygotowanych przez inżynierów z dziesięciu krajów. Przebieg Targów relacjonowało ośmiuset dziennikarzy w tym dwustu zagranicznych. Zakończył się pierwszy etap POlonijnego Forum Gospodarczego, .Jego uczestnicy przeprowadzili w ciągu trzech dni pObytu w Poznaniu rozmowy z przedstawicielami centrał handlu zagranicznego i przedsiębiorstw przemysłowych, biorących udział w Międzynarodowych Tar_ gach Poznańskich. Plenum Wojewódzkiego Komitetu zjednoczonego Stronnictwa Ludowego poświęcone problemom kultury i jej roli W przemianach społeczno-gospodarczych wsi poznańskiej. Na placu budowy Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego zakończono wykonywanie stop fundamentowych pod ośmiokondygnacyjny budynek zaplecza technicznego (nr 6). Rozpoczęto wykopy pod budynek elektronicznej techniki obliczeniowej. Brygady Poznańskiego Przedsię_ biorstwa Robót Inżynieryjnych Budownictwa Przemysłowego "Hydrobudow,," zakończyły roboty związane z głównymi ciągami sieci pOdziemnej. Przodownicy nauki - absolwenci średnich szkół ogólnokształcących i zawodowycl1 - spotkali się w auli I Liceu;n Ogólnokształcącego im. Karola Marcinkowskiego z przedstawicielami władz politycznych i administracyjnych województwa: sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej .Józefem Świtajem i wicewojewodą poznańskim Romualdem Zysnarskim. Wyrazem uznania dla młodych było wręczenie im listów gratulacyjnych podpisanych przez I sekretarza Komitetu WojewÓdzkiego .Jerzego Zasadę oraz wojewodę poznańskiego Stanisława Cozasia.

Międzynarodowe Targi Poznańskie zwiedziła delegacja władz miejskich oraz Izby Przemysłowo-Handlowej z KOlonii (RepUblika Federalna Niemiec), której przewOdniczył Wolfgang .Jenne. zakończył pobyt w Poznaniu osiemdziesięciopięcioosobowy Zespół Artystyczny Centralnego Domu Pioniera i Młodziety im. .Juliusza Fucika w Pradze (Czechosłowacja). Zespół koncertował dwukrotnie w ramach imprez artystycznych na .Jarmarku Świętojańskim.

21.6. Obradowała XI Wojewódzka Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Towarzystwa Przyja:l:ni Polsko-Radzieckiej z udziałem kierownika Wydziału Kultury Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdana Gawrońskiego i se_ kretarza Zarządu Głównego Heleny Mikrut. Obecny był także minister pełnomocny, konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w POznaniu Nikołaj Gusjew. POdsumowano czteroletnią działalność Towarzystwa i przyjęto program działania na nOwą kadencję. Konferencja zakończyła się wyborem dwudziestu dwóch delegatów na X Zjazd Towar'zystwa oraz wyborami nowych władz. Przewodniczącą Zarządu Wojewódzkiego została ponownie MarIa Rynkiewicz, sekretarz Komitetu WojewÓdzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

W Klubie Wojsk Lotniczych z okazji dziesięciolecia Stowarzyszenia MarynIstów Polskich otwarto wystawę obrazów i medali pn, "Temat morski w plastyce poznańskich marynistów". Z inicjatywy zar'ządu Zieleni Miejskiejw kwiaciarniach zorganizowano sprzedaż kwiatów balkonowych. W Komunalnej Rozlewni Gazu Płynnego ..Korgaz" przy ul. Ostrowskiej, na skutek pęknięcia gumowego węża, wybuchł grozny pożar. Energiczna akcja siedmiu jednostek Straży Pożarnej doprowadziła do szybkiego stłumienia ognia. Trzech pracowników rozlewni ułegło poparzeniu. Zabytkowa kapliczka przy zbiegu ulic Sw. Leonarda i Winiarskiej, w związku z robotami budowlano-montażowymi, przeniesiona została na posesję przy ul. Leonarda 11.

22.6. Obrady plenarne Komitetu Wojewódzkiego połskiej ZjednOczonej Partii Robotniczej poświęcone zwiększeniu udziału oświaty i szkolnictwa wyższego w kształtowaniu socjalistycznej świadomości społeczeastwa, w przyspieszaniu społeczno-gospodarczego rozwoju województwa poznańskiego. Przewodniczył I sekretarz Komitetu WOjewódzkiego .Jerzy Zasada.

uczestniczyli; zastępca kierownika Wydziału Nauki i Oświaty Komitetu Centralnego Stanisław Czajka, wiceminister szkolnictwa wyższego, nauki i tecłmiki .Janusz Górski oraz r;enerainy dyrektor w Ministerstwie Oświaty i Wychowania Stanisław Bogdanowicz. Referat wygłosił sekretarz Komitetu Wojewódzkiego :Józef Switaj. !1 =-- _ ..".".I ,.".1 - rr :'" "''IJ"i ":"", l,". '-J , --":" J !!;"'''J'' II ,d 1/ II!,./I! "."" "." ! ,110" ,!:UW(l!lnr, '! ,_ "llll-l,-rr_.

Rozpoczęło się Międzynarodowe seminarium "ISME - Pro Sinfontka 1978", na które przyjechali z kilkunastu krajów świata artyści, działacze i pedagodzy muzyczni zrzeszeni w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Wychowania Muz:ycznego.

Uczestników seminarium powitał wice_ wojewoda poznański Romuald zysnarskl. Przemówienie powitalne wygłosili honorowy prezes Stowarzyszenia wychowania MUzycznego w polsce Stefan Sledziński oraz wiceprezYdent ISME - Henning Bro Rasmussen (Danła). Wykłady inauguracyjne wygłosili kompozytor Witołd Lutosławski i działacz "Pro SinfQniki" Ałojzy Łuczak. W gOdzinach popołudniowych odbyła się prezentacja dorobku dzia,lałności klubów "Pro Sinfoni,ki" i kół I\\łodych Melomanów, a wieczorem dla uczestników spotkania w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza wystąpiła

orkiestra symfoniczna Filharmonii POznańskiej pod batutą Wojciecha Rajskiego. Solistą był Piotr Paleczny (fortepian). W dOWÓd uznania dla osiągnięć w pracy ideowo-wychowawczej przekazano Zarządowi Zakładowęmu ZwiąZkU Socjalistycznej Młodzieży Polskiej Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego sztandar ufundowany przez załogę. podczas uro_ czystości wręczenia sztandaru - dwudziestu sześciu członków organizacji młodzieżowej otrzymało legitymacje partyjne. Odbył się zjazd absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Budowy Maszyn i Elektrotechniki - uczelni, która dała początek Politechnice Poznańskiej. Gościnny występ solistów z Teatru Lirycznego w Konstancy (Rumunia) na scenie Opery Poznańskiej w operze Bizeta Carmen. Margareta Andrescu śpiewała partię tytułową; Aida Abagiev partię Micaeli; Anatol Covali partię Don .Josego. W amfiteatrze na Cytadeli odbył się pokaz folkloru polskiego. Wystąpiły m. in. Zespół Pieśni i Tańca "Wielkopolska" oraz młodzieżowa orkiestra dęta Kopalni "Jastrzębie" .

Orkiestra Dęta WojewódzkIego przed_ siębiorstwa Komunikacyjnego pod kierownictwem Mariana Frankowskiego wyjechała do Kilonii (Republika Federałna Niemiec) na imprezy "Dni Kilonii".

Teatr Nowy zakończył sezon 197711978.

W ostatnim dniu grano Emigrantów Sławomira Mrożka. W wieku siedemdziesięciu jeden lat zmarł dr med. Bronisław Krajnik, ordynator Szpitala Kolejowego, b. naczełnik Zarządu Służby Zdrowia Okręgu Kolei Państwowych, przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Czerwonego Krzyża, udekorowany Krzyżami Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Połski.

23.6.

IIfi

"k:"

Wydarzenia w Poznaniu (24 - 25.6.)

24.6. Szkoła Zawodowa Fabryki Samochodów Rolniczych przemianowana została na Zespół Szkół Zawodowych im. Franciszka Daniełaka. podczas uroczystości wręczono Szkole sztandar ufundowany przez załogę Fabryki, zaś piętnastu wyróżniających się absolwentów otrzymało legitymacje partyjne, Odsłonięto tablicę ku czi Franciszka Danielaka.

We Wrocławiu urodził się trzydziestopięciomilionowy obywatel Polski - paulina Agat Zaleska. W Poznaniu tego dnia urodziło się dwadzieścioro dzieci: Agnieszka Błaszczak, Roman P. Dachtera, Jadwiga J. Hoffmann, Agnieszka .Jarug, Aleksandra Kacprzak, .Jan M. Kulczyński, Adam T. Kurczewski, Damian A. Małecki, Magdałena M. Małycha, .Jan M. Nawrot, Tomasz S. Nowak, Anna B. Nowicka, .Jan D. Ogrodowicz, .Joanna Piskorz, Krzysztof P. Samulczyk, .Jarosław K. Skotarczak, .Jan P. Szambelańczak, Piotr R. Wakzak, Tomasz K. Wieczorek, Anna WleklitIska.

W Operze .poznańskiej gościnny występ solistów z Teatru Lirycznego w Konstancy (Rumunia) w operze verdiego Trubadur, Aida Abagief śpiewała partię Leonory; Marg'lreta An:].escu - Azuceny, a Anatol Covali partię Manrica.

JarmarkI , ł Swiętojański

Zakończenie .Jarmarku Swiętojańskiego.

Odbyła się wielka zabawa ludowa, w której wodzirejem był aktor Andrzej Lajborek. Przygrywała orkiestra górników Z Konina. Ok. godz. 21.00 przedstawiciele rzemiosła i handlu - gospodarze Jarmarku - zwrócili klucze do bram mia

sta do rąk wiceprezydenta Andrzeja Wituskiego. Ogłoszono wyniki konkursu O tytuł najlepszego zespołu folklorystycznego Ziemi Wielkopolskiej na .Jarmarku Swiętojańskim. Statuetkę bamberki otrzymał Zespół Pieśni i Tańca Politechniki Poznańskiej. Na .Jarmarku SWiętojańskim rozdano nagrody najlepszym w turnieJu kręglarskim. W konkurencji mężczyzn zwycię'żył Józef Bejnarowicz. Na zdjęciu (w środku) w momencie odbierania nagrody od Prezesa Polskiego Związku Kręgłarskiego Grzegorza Cwojdzińskiego. 25.6. Ponad stu mistrzów grzebienia uczestniczyło w X Fryzjerskich Mistrzostwach Polski i Ogólnopolskim Konkursie Kosmetycznym. Zawody odbywały się w sali sportowo-widowiskowej "Arena". W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert symfoniczny orkiestry Filharmonii Poznańskiej oraz Chóru Chłopięcego i Męskiego pod dyrekcją Stefana Stuligrosza. Wykonano ora_ torium Quo vadis Feliksa Nowowiejskiego. Soliści: Stefania Woytowicz (sopran), Kazimierz Przyłubski (baryton) i Piotr Liszkowski (bas).

W wieku sześćdziesięciu sześciu lat zmarł Franciszek Frąckowiak, emerytowany wicedyrektor Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich, b. konsl1l generalny w Bratysławie (Czechosłowacja), przewodniczący Prezydium Rady Narodowej m. Poznania w latach 1951- 1960, udekorowany Orderem Sztandaru Pracy II klasy, Krzyżem Kawalerskim Orderu OdrodzenIa Polski.

Hejnał z wieży Ratusza Poznańskiego wykonał po raz pierwszy. . . trębacz elektroniczny. Urządzenie skonstruowali pracownicy Instytutu Automatyki Politechniki Poznańskiej: mgr inż. Andrzej DUbowik, technik Ryszard Michalczyk i mgr inż. Marian Szymański. 26.6. Zakończyły się pięciodniowe obrady międzynarodowego seminarium "ISME - Pro Sinfonika 1978". wygłoszono dwadzieścia pięć referatów problemowych; zaprezentowano dorobek Młodzieżowego Ruchu Miłośników Muzyki "Pro Sinfonika".

Spotkaniu towarzyszyło wiele wydarzeń artystycznych. Odbył się koncert Filha,_ monii Poznańskiej, Chóru Chłopięcego i Męskiego pod dyrekcją Stefana Stuligrosza, pokaz folkloru polskiego, recital Ewy Demarczyk, występy coUegium MUsicoTum osnaniensum oraz Polskiego Teątru Tańca - Baletu Poznańskiego.

Ekipy Zarządu Dróg i Mostów rozpOCzęły prace zmierzające do nowej organizacji ruchu w obrębie Starego Rynku. Z okazji sześćdziesięciolecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego rozpoczął się zjazd geografów. Uczestniczyło w nim ponad trzystu przedstawicieli oddziałów i kół terenowych oraz goście z Czechosłowacji, Węgier i ZwiąZkU Socjalistycznych Republik Radzieckich, 27,6. Obrady plenarne WojewÓdzkiej Rady Związków Zawodowych poświęcone poprawie warunków pracy i życia kobiet. Uczestniczyła sekretarz Centralnej Rady Związków Zawodowych Irena Sroczyń_ ska. Obradom przewodniczył Czesław Kończal. .

Nastąpiło przejęcie placu budowy pod gmach nowego skrzydła Muzeum Narodowego przy Al. Marcinkowskiego. Generalnł'm wykonawcą jest Poznańskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemy.

słowego Nr 2. Kierownictwo budowy objęła inż. Aleksandra Stożek. W wieku siedemdziesięciu czterech lat zmarła prof. dr hab. Seweryna Romahnowa, emerytowany profesor nadzwyczęjny Uniwersytetu' im. Adama Mickiewicza, wybitny specjalista metodologii nauk empirycznych, pedagog, wychowawca młodzieży i młodych kadr naukowych, udekorowana Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 28.6. W Sali Odrodzenia Ratusza poznańskie_ go trzydzieści dziewięć par poznaniaków otrzymało Medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Medalami udekorowano: Antoninę i Wawrzyna Andrzejewskich, Franciszkę i Stanisława Bramborów, Leokadię i Franciszka Bruesków, Stanisławę i Stanisława Brzykców, Eleonorę i Mieczysława Dubasów, Mariannę i Wacława FiałkowskIch. Władysławę i Wincentego

FlorysiakÓw, Pelagię i Michała Hałasów, Marię i Maksymiliana Jóźwiaków, Kłarę i Czesława Kaźmierskich, Janinę i Bronisława KaczmarkÓw, Barbarę i Andrzeja Koniecznych, Marię i Adama Kwia_ teckich, Mariannę i Stanisława Kostujów, Magdalenę i Kazimierza Kowalskich, Antoninę i Stefana Kozłowskich, Józefę i Stanisława Lehmannów, Martę i Stanisława Mierkiewiczów, Pelagię i Ant:>niego Michalczyków, Zofię i .Jana Michalskich, Stefanię i Feliksa Łuczaków, Katarzynę i .Jana Olejniczaków, Pelagię i .Józefa ParuckIch. Wiktorię i Kazimierza pawlaków, Franciszkę i .Józefa Piechowiaków, Mariannę i Wacława Piotrowskich, .J{)annę i Józefa Radzikich, Mariannę i Antoniego Ratajczaków, Martę i Władysława Rybarczyków, Marię i Mieczysława Rykowskich, Stanisławę i Leona SchulCów, Pelagię i Franciszka Skibów, Irenę i Stanisława Stępieniów, Gabrielę i Marcelego Słupińskich, Stani_ sławę i Wojciecha Szałów, Mariannę l Kazimierza Utratów, .Jadwigę' i Wacława Walichnowskich, Marię i Andrzeja Wróblów. Opera Poznańska zakończyła sezon artystyczny 1977/1978 przedstawieniem Barona cygańskiego .Jana Straussa. Orkiestrą dyrygował Mieczysław Dondajewski. W wieku dziewięćdziesięciu siedmiu lat zmarł nestor polskiego językoznawstwa, wybitny uczony, prof. dr Mikołaj Rudnicki, jeden z założycieli Uniwersytetu poznańskiego i doktor honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Był założycielem Instytutu Zachodnio-Sło_ wiańskiego Uniwersytetu Poznańskiego, zastępcą przewodniczącego Głównej Komisji Nazewniczej przy Urzędzie Rady Ministrów, założycielem i redaktorem czasopIsma "Slavia Occidentalis". Udekorowany Orderem Sztandaru Pracy I Kla sy, Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia polski.

"..:",.:./

,.::">,;

. .

o' ......

Wydarzenia w Poznaniu (29 - 30.6.)

29.6.

Posiedzenie Senatu Akademii Ekonomicznej dla uczczenia jUbileuszu czterdziestolecia pracy naukowej i dydaktycznej prof. dr hab. Władysława Rusińskieg!). .Jubilatowi wręczono pamiątkową pUblikację Badania nad historią gospodarczo-społeczną w Polsce.

Ponad dwustu pracowników naukowyo.h i fachowców zajmujących się laboratoryjną obsługą budowy dróg i mostów przYbył? na ogólnapolską sesję naukow!)-techniczną pod hasłem "Laboratoria drogowe czynnikiem postępu technicznego". Na obrady przybyli również: wicewojewoda poznański Ryszard Cmielewski i dyrektor naczełny Centralnego Zarządu Dróg Publicznych w Warszawie Czesław Krzywasz. .

30.6.

W "Arsenale" otwarto IV Ogólnapolską Wystawę Młodej Grafiki. Na wystawie pokazano 227 dzieł sześćdziesięciu czterech artystów-grafików. Z inicjatywy Wajewódzkiej Rady Związków Zawodowych w Klubie Spółdzielczym "Mozaika" przy Starym Ryn-. ku odbyło się spotkanie socjologów l psychologów zatrudnionych w zakładach produkcyjnych. Obrady atworzył wicep'rzewodniczący Rady .Jerzy MęczyńskI. Rozpoczęło sIę dwudniawe wyjazdowe posiedzenie Rady Centrałnego Związku Spółdzielczości Budownictwa MieszkanJawego. Rada zapoznała się z dorobkiem spółdz'ielczości mieszkaniowej Poznania I województwa. W'ieczorem, z udziałem prezesa Centr.alnego Związku Stanisława Kukuryki I kierownika Wydziału Budow_ nictwa Gospodarki Komunalnej Komitetu Wajewódzkiego Polskiej Zjednoczanej

9;ICi / V f::- W ,, 'I > ł?" "1111" \ l,!ł ,( ll.\''

Partii Robatniczej MIrona KOlasińskiego.. wojewody poznańskiego Stanisława Cozasia odbyła się uroczystość wręczenia sztandarów. dyplamów i adznaczeń przodującym jednostkom spółdzielczym z wajewództwa. Sztandar przechodni za zajęcie I miejsca w kraju wśrÓd mniejszych spółdzielni otrzymała Spółdzielnia Mieszkaniowa we Wrześni; proporzec przechodni oraz Odznakę Honorową Miasta Poznania otrzymał Zakład Projektawania i Usług Inwestycyjnych "Inwest_ projeM" za zdobycie I miejsca w kraju wśród spółdzielczych biur projektowych; Wojewódzka Spóldzielnia Mieszkaniawa zdobyła II miejsce w kraju w kompleksowym współzawodnictwie; II miejsce wśród największych spółdzielni przypadło również Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej; II miejsce i dyplom zdobył Zakład Budawlano-Remontowy Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Młodych"; Panadto "Osiedłe Młodych" uzyskało I miejsce w ogólnopolskim konkursie "Samorząd w służbie mieszkańców". Spółdzielnia "Osiedle Młodych" udekorowana została Medalem Komisji Edukacji Naro_ dowej przyznanym przez ministra oświaty i wychawania. Z inicjatywy władz oświatowych i Spółdzlełni Mieszkaniowej "OsIedle Młodych" na osIedlu Rusa powstał ROdzinny Dom Dziecka Blumczyńskich. W tym cełu połączona dwa mieszkania typu M-6 i M-5. wY'posażając je w urządzenia niezbędne dla rodziny wychowującej ośmioro dzieci pozbawionych opieki. Aktu przekazania kluczy małżonkom Tadeuszowi i Mag_ dalenie Blumczyńsktm dokonał prezes Centralnego. Związku Spóldz'ielczoścl BudO\WlIctwa Mieszkaniowego Stanisław Kukuryka w obecn'OścI wajewody poznańskiego Stanisława Cozasla. Chór Męski PolitechnIki Poznańskiej pod kierownictwem .Janusza Dzięcioła wyjechał w podró:!: artystyczną do Szwajcarii i na Węgry.

Zebrał: Kronikarz It-" !of ołcJ :ołc 4 .' ,

" t,i l, =_ ;,.1:::. ;'..f;;; l'ty !

, ' :: "'/,, ITrTr i!''.:. J lj . , ",.. __o '-I'm'ri''I,'J 1"1 .'i,,f2 .::., _ "\1:: rr.....-....'rr - "'" --:---r-r- ." r r r, J' :"::h'::':';IJ.'ĄJ . . n "'hU/ Im ... . . . . . . . ._......r- _ .,,-;'::ł'.... 1. ........ ..... -_o -w:. - ..

LAT TEMU

W KRONICE MIASTA POZNANIA

Siódmy rok działalności redakcja rozpoczęła ulubioną w kilku ostatnich latach tematYką historyczną. Dr Stanisław KarWbwski zam;ieścil obszerną rozprawę o kościele Sw. Marcina, zaś Kamil Kantak - kolejny odcinek sylwetek bernardynów poznańskich, tym razem - Innocentego z Kościana. Próbę bilansu pierwszego dziesięciolecia polskich władz municypalnych, a bilans taki korespondował ze zbliżającym się otwarciem Powszechnej Wystawy Krajowej urządzonej na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich, podjął Zygmunt Zaleski. Napisał on studium pt. Obszar miasta i budynki w Poznaniu. Jak wiadomo, zarząd polski przejął w 1918 r. miasto o obszarze 3405 hektarów. Dnia 2 stycznia 1925 r. - pisze Zaleski - dokonant> wiekiego rozszerzenia miasta przez wcteenie siedmiu gmin podmiejskich, a mianowicie: Główny, Komandorii, Rataj, Starołęki Małej, Dębca, Winiar miejskich, ae stworzyła -poważny bok terytoriany umożliwiający racjąnaną rozbudowę poznania. W r. 1928 obejmował obszar miasta 6735,8 ha. l...J Połowa teren6w wctelonych w r. 1925 eży po prawym brzegu Warty. Fakt ten zasługuje na uwagę datego, że tym samym polityka ekspansji miejskiej objęła wschód zaniedbywany poprzednio ze względ6w fortyfikacyjnych tudzież politycznych. Dalsze Zdobycze terenowe mieszczą się na pOłudniu i p6łnocy. Inkorporacje dawniejsze zajmowały się terenami zachodnimi i południowymi l...J Gminy wcielone w roku 1925 były w przewadze charakterystycznymi wsiami podmiejskimi, żyjącymi w warunkach niejako przedmiejskich. Zdradza to ich rozrost udnościowy. Od r. 1871 do 1921 pomnożyła się udność Głównej przeszło dziewięciokrotnie; Starołęki Małej i Winiar przeszło siedmiokrotnie, Dębca blisko pięciokrotnie, Rataj - czterokrotnie l. . .J Znaczne powiększenie obszaru podniosło w pierwszym rzędzie przewagę grunt6w niezabudowanych, gdyż gminy pOdmiejskie były o wiee słabiej zabudowane niż dawne miasto. Z drugiej strony zmniejszył się udział powierzchni zabudowanej. Zmniejszyły się również relatywnie tereny użpteczności publicznej; mimo to rozmiar teren6w ulicznych itp. jest w Poznaniu wielki, a w porównaniu z innymi wielkimi miastami Polski niezwykły (kwestia gęstości ulic wzgl. wielkośct średniej bloku budowlanego). Najcnarakterystyczniejszym zjawiskiem jest 'wyraźne wzmocnienie pozycji terenów parkowych. Rozbudowa park6w i ogrod6w była bowiem bardzo intensywna. Powierzchnia zabudowana jest relatywnie niewielka. Była taką r6wnież. przed wojną między_ narodową. W ciągu r. 1928 zbliżyła się nOwa pozycja dość znacznie ku dawniejszej, ale wobec powiększenia terytorium miejskiego dogonić ją można dopiero z czasem. Absolutnie było zabudowanej powierzchni w r. 1910 464,04 ha, w 1918 r. - 506,07, w początku zaś 1928 r. 694,28 ha. Gęstość zaludnienia bezwzględna, tj. w stosunku do powierzchni zabudowanej, jest w poznaniu dość znaczna. Na 1 hektar obszaru zabudowanego przypadało w r. 1905 - 353 mieszkańc6w, w r. 1910 - 338, w r. 1921 ludności cywilnej 333, na początku r. 1928 wreszcie 343. zwiększanie się gęstośct do 1924 r. było następstwem wielkiego rozrostu lUdnościowego i r6wn{)czesnego zastoju budowanego. Późniejszą zniżkę przypisać należy w częśct mniejszej gęstości zaludnienia w nowych dzielnicach i w części liczniejszym budowlom małym, otwartym. Ponieważ budownictwo to nie podąża za rozrostem udnośctowym, trwa zasadniczo nadal tendencja zgęszczania się zaludnienia l. . .J ::ii' -'.;_ fł:<!l " .. .

ołc VV '" '"

Wedlug wyników spisu z 1921 r., na 1 km' przypadalo w mieścłe 137,88 bUdynk6w, na jedną nieruchomość przecłętnie 1,47 budynk6w. Większą gęstość bUdynk6w na obszarze nieruchomośct posiadaly w tym czasie wielkie miasta wojew6dztw centralnych, rzadsze miasta wojew6dztw poludniowych. Na jedną nieruchomość zamiEszkaną Uczono średnio 52,50 mieszkańców. na jeden budynek mieszkalny 35,65 mieszkańc6w. Są to Ucz by wielkie - pisze dalej Zygmunt Za_ leski - nie tylko w porównaniu z miastami zagranicznymi ale także' z polskimi. Daleko odbiega Warszawa, w której na nieruchomość przypadało 93,3 mieszkańców, a na budynek 40,5. Następnie kroczy co do nieruchomości Łódź ze średnim zaludnieniem 56,5, co do budynk6w Btoi ona na trzecim miejscu (33,0 mieszkańców). Poznań zajmował w dziedzinie zaludnienia nieruchomości trzecie miejsce wśród wielkich miast Polski, a co do zaludnienia budynk6w - drugie. Stosunki takie zdradzają stosunkowo wielkie zgęszczenie ludności w większych kompleksach budowlanych. Rozszerzenie miasta w r. 1925 zmieniło obraz ten w pewnej mierze, doszedł bowiem znaczniejszy szereg nieruchomQści jednobudynkowych i budynk6w małych lub śred. nich. Na sto bUdynków przypadało w 1921 r. jedno-mieszkaniowych 12,6; dwumieszkaniowych - 7,0; trzymieszkaniowych - 7,4; czteromieszkaniowych - 8,4; pięcłomieszkaniowych - 6,0; dziesięciomieszkaniowych 33,6; od jedenastu do dwudziestomieszkaniowych - 22,1; dwudziesto i więcej mieszkaniowych - 2,9. We wszystkich większych miastach Polski' przeważają bUdynki o więcej niż pięciu mieszkaniach, ale w dziedzinie tej kroczy razem z Warszawą Poznań na czele (po 59%); wyjątek stanowi Kraków, w którym przeważają budynki mniejsze l...J Głównym typem poznańskim jest nieruchomość średnia o czterech do dwudziestu mieszkaniach. Nieruchomości takich było w 1921 r. w Poznaniu 64,4"; liczba ta wysuwała Poznań na czoło większych miast polskich. Najbardziej ulubiony jest w Poznniu bUdynek sześcło- do dztewięciomieszkaniowy, tj. posiadający na każdej kondygnacji dwa mieszkania; trzecia część wszystkich budynk6w z przeznaczeniem mieszkalnym jest tego rodzaju na zwartym terenie zabudowanym miasta. Budynk6w zwanych koszarowymi, to znaczy posiadającymi ponad dwadzieścia mieszkań jest mało (niespelna 3'M, nieruchomoścł tego rodzaju jednakże stosunkowo wiele (13,9'M. l.. ,J Zupełnie inaczej przedstawia się por6wnanie poznania z innymi miastami, gdy chodzi o techniczne wykonanie i wyposażenie nieruchomości i budynk6w mieszkalnych. Budynków murowanych bylo w 1921 r. w Poznaniu 96,1%, z ogniotrwałym pokryciem dachowym 98,5%. Są to dane bez konkurencji, daleko odbiegające od wszystkich miast w polsce, z wyjątkiem miast w Polsce zachodniej analogicznie zabudowanych. Różnica ta zwiększa się przy przeciwstawieniu urządzeń sanitarnych, pod którym to względem Poznań wyprzedza daleko wszystkie miasta polskie l. . .J W 1921 r. panowały w Poznaniu stosunki mieszkaniowe mniej więcej normalne, o tyle, że nie więcej jak 1241 mieszkań, tj. 3 procent zajętych było przez więcej niż jedno gospodarstwo rodzinne, a równocześnie zajętych było 1988 mieszkań przez jedno gospodarstwo os6b samot_ nych. Z mieszkań jednoizbowych zajętych było przez dwa gospodarstwa rodzlne tylko 23. W 2357 mieszkaniach przypadalo na izbę 0,5 lub mniej mieszkańca, w 13568 mieszkaniach najwyżej jedna osoba na izbę, w 14 444 mieszkaniach więcej niż dwie osoby na izbę; z tych mieszkań bylo 8346 jednoizbowych. Zaludnienie' średnie jednej izby było 1,4 mieszkańca, co oznacza liczbę na polskie stosunki' bardzo korzystną, zaludnienie średnie mieszkania 4,58 mieszkańc6w. Od 1921 r. zaludnienie to wzmacniało się z każdym rokiem i wynosiło w początku r. 1928 już 5,6 osób na mieszkanie.

Ruch budowlany leżal odłogiem do r. 1921, po czym z każdym rokiem przybierał. W latach 1919 - 1926 udzielono ogółem koncesji budowlanych 4259; ukończono budynk6w nowych 424, w tym mieszkalnych 154; zbudowano nowych mieszkań 1204; zniesiono starych - 322, przybyłO więc 882 mieszkań. W latach 1923 - 1926 przybyło 626 lokali handlowo-przemysłowych. W 1927 r. udzielono koncesji 918; ukończono bUdynk6w nowych 99, w tym mieszkalnych 56; stawiono mieszkań 475; zniesiono 51, przybyło 424 mieszkań a nadto 88 lokali handlowo-przemysłowych. W latach 1921 - 1927 przybylo efektywnie mieszkań 1292. Mieszkań jednoizbowych 153, dwuizbo_ wych - 506, trzyizbowych - 278, czteroizbowych - 187, pięcłoizbowych - 56, sześcio i więcej izbowych - 112. Uprzywilejowane pod względem rozbudowy były dzielnice Górczyn i Wilda, dzięki budowlom miejskim na ich terenach. Na G6rczynie i Sw. Łazarzu przybyło w tym czasie 426 mieszkań; na Witdzie 240, w Jeżycach i Sołaczu 147, w Starym Mieście lewobrzeżnym 304; prawobrzeżnym - 17, na nowych przedmieściach (od 1925 r.) - 158. W najnowszym bUdownictwie mieszkaniowym przesunął się punkt cłężkoścł na mieszkania dwuizbowe z zachowaniem udzialu trzyizbowych i to kosztem mieszkań jednozbowych, kt6rych prawie się nie buduje oraz mieszkań cztero- do ptęcłoizbowych; mieszkania wielkie utrzymują się przy Znacznym udziale w liczbie ogólnej. PrÓby zbilansowania osiągnięć Rady Miejskriej w latach 1919 - 1928 dokonał NJkodem Tyrakowski. Rada Miejska odbyła w tym okresie 299 posiedzeń, w których średnio uczestniczyło czter

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1979.01/03 R.47 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry