SPIS TRESCI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1979.01/03 R.47 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

ARTYKUŁY

Jerzy T o P o l s ki - Odbud.owa państwa polskiego a Wielkopolska i jej stolica Pomań 5 Łucja Łuk a s.z e w i c rz. - Instytucje miasta Po.znania 13 Józef R a t a j c z a k - "Zdrój" (1917 - 1922) - czasopismo i grupa artystów 21

MATERIAŁY

Andrzej S a r 111 o w s k i - Skład i organy Miejskiej Rady Narodo.wej (26 III 1945 - 3 VI 1950) . 33 Zbigl]iew D w o r e c k i - Fakty i wydarzenia 'z walk o niepodległość w latach 19.18 - 1919 w Poznaniu. (Część droga). Rok 1919 45 Marian K r z e s (Z c z a k - Pamiętnik konspirato.ra (fragmenty) . 55

KRONIKA

..

Jubileusze

MIlail1 K w i a.t II: Q 'W slk i - Sześćdziesięaiotleoie "Zdroju" (11917 - 1977). Anelks: Bkspresjonicljm: hLstQria i współ,czesil1ość 63

Z żałobnej kar.ty

Waldemar P f e i f f e r - Ludwik Za!br.ocki (1907 - 1977) 71 Lech S ł o w i ń s k i - Wspomnienie c profeso.r,ze Zygmuncie Szweykowskim (1894 - 1978) 73

Spraw.ozdania

Marian G e n o w e f i a k - Miej.ska Rada Nar.odowa uchwaliła Program Rorzwoju Masowej K'LIltury Fizyoznej i Turystyki .oraz Organ1zacji Wypoczynku i Rekreacji Mieszkań'ców PQlznania do 1980 r. A n e k s: Fragmenty Programu Rozwoju 77 Ireneusz S o l i ń ,s k i - Stan bezpieczeństwa i higieny pracy, warunki socjalno-bytowe załóg zakładów pracy oraz ocena stanu komunikacji miejskiej. (Sesja Miej-skiej Rady Nar<>do.wej). A n e k s: Fragmenty Programu działania lI1a lata 1'978 - 1980. . 86

Spis treści

Kronikarz - Wydarzenia w Poznaniu w 1978 roku. Część druga Kcronika,rz - 50 lat temu w Kronice Miasta Pozrran1.a 141

ZD.JĘCIA

Piotra BaJl"ęcza, Centralnej A'ge:ncji Fotograficznej, Witolda CzaITIeckielgo, Knysztofa Deszczyńslkiego, Hencry:k.a Drygasa, AndTzeja Florkowskiego, Jana Kaibac.ińsikiego, Henryka Kamzy, Jacka Kułma, T,adeusza Lejczalka, Mieozy:sława Lipińskiego, Dany Matuszewskiej, Stani.sława OssowE'kiego, Kalzimierza P,rzychod:zkieo, J.ecrzego Unierzyslkiego, Stanisława Wiktora, GITażyny WyszomiTsikiej.

RYSUNKI MielCz)'1sława' Broo1era, F,ranciszJlm BuI1kiewiclZa, Jerrwgo Hulew:icza, Józefa Neubauera, Stefal!1a SOl!lllelWenda, Sterfana Szmaj,a, Jana W:rolnie1ckiego.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1979.01/03 R.47 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry