ZAPISKI.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1928 R.6 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

Muzeum Naradowe Polskie w Raipperswijlu.

a T (;' war z y s t woP r z y j a c i ó ł N a u k w P a z n a n i u. Fundacj'ę Muzeum Narodowego w Rapperswilu przez Władysława Platera wywołała chęć dania narodowi, pozbawionemu przewodnika., "instytucji, ogniska narodowego, systematycznej, wszechstronnej i praktycznej pracy" /) Z pTagnienia postawienia na czele narodu powagi uznawanej przez 'Wszystkich zrodził się pomysł Mickiewicza zwołania sejmu polskiego na emigracji oraz pomysł monarchistów emigracyjnych obwołania księcia Adama "królem d e f a t o". W r. 1848 pozne.ńsk Komitet Narodowy został uznany przez wielu Polaków w kraju i na emigracj jako "rząd narodowy". Stanął pad jegO' rO'zkazami ostatni g:eneraHssimus polski z r. 1831, Maciej Rybiński, a Ignacy Prądzyński z Krakowa przysłał KomitetO'wi plan strategiczny, według któregO' ",rząd" ten można była zaprowadzić do Warszawy.2) W okresie reakcji po r. 1848 Karol Ubelt wysnuł całkiem realny i wykonalny plan ujęda, wprawdzie tylko zabO'ru pruskiegO', w karby karności narodowej i oddania go pod kierownictwo jednolite. W kl"ótkim też c'zasie udało mu się przekonać Wielkopolan o konieczności uznania jednej władzy naczelnej, mianowicie polskiego koła poselskiegO' w Berlinie, jako też pokrycia całego kraju gęstą siecią najrozmaitszych organizacyj, któreby wytwarzały jednolitą opinję narodową. "Władza ma u nalS Polaków zawsze wielki urok, choćby ta tylko była władza moralna": pisał Lj,belt wir. 1858. Władza ,koła poselskiego w Berlinie nad zaborem pruskim trwała aż do skompromitowania się tegoż Koła polityką ugodową w erze kanclerza Capriviego. W 6wczas to przelał ster z j'ego rąk zespół złożony z 20 ki,erowników największych organizacyj polskich: kółek rolniczych, spółek zarobkowych i gospodarczych, zjednoczenia za

1) "M bam MU'zum N'illl'Oidl()lWego w Rapperswylll", tom IV., £:11'. XIV.

2) A. '\"ojttkoiWIski: Gene'1'ała Ignacego P1rądzyń8'kiego Memorjał o wojmc z Rvsją w r. 1848, - 1M10pa, tOtpł XVm (19'20), 6tr. 1-25.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1928 R.6 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry