NJ

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1978.10/12 R.46 Nr4

Czas czytania: ok. 6 min.

Tabela 5

BUDOWNICTWO TOWARZYSZĄCE (NA DZIEŃ 31 XII 1975 R.)

Stan na dzień 31 XII 1974 r. Przyrost w 1975 Stan na dzień 31 XII 1975 r.

Lp. Rodzaj usług Powierzchnia ilość lokali Powierzchnia ilość lokali Powierzchnia użytkowa użytkowa użytkowa ilość lokali , 2 3 1 4 5 6 7 8 l Handel 10 375 49 2 537 2 12 912 51 2 Gastronomia 3 318 7 727 l 4045 8 3 Usługi dla ludności 4 068 33 212 2 4 280 35 4 Kluby osiedlowe 1 155 3 179 l 1334 4 5 Warsztaty remontowo - konserwacyjne 592 l - - 592 l 6 Inne pomieszczenia usługowe: sale zainteresowań, świetlice, trafostacje, magazyny sprzętu terenowego 3 872 20 290 7 4 162 27 Razem: 23 380 113 3945 13 27 325 126 7 Przychodnie 2460 2 - 2 460 2 8 Apteki 680 2 - - 680 2 9 Żłobki 3 170 4 - - 3 170 4 10 Szkoły podstawowe 13 738 5 4 859 l 18 597 6 11 Przedszkola 6 366 9 - - 6 366 9 12 U rzędy pocztowe 207 2 - - 207 2 13 Filie Powszechnej Kasy Oszczędności 15 l - - 15 l 14 Podstacje Pogotowia Ratunkowego 90 l - - 90 l 15 Targowiska 1000 l - - 1000 l 16 Szalety publiczne 102 2 - - 102 2 17 Stacje redukcyjne gazu 90 l - - 90 l 18 Kryta pływalnia - - 1271 l 1271 l 19 Gabinet lekarski - - 42 l 42 l Razem: 27 918 30 6 172 3 34 090 33 I Ogółem: 51298 143 10 117 16 61415 159ymmm.; e

Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Ostrowskiej. Fotografia wykonana w lutym 1975 r.

Budowa Osiedla Lecha w 1975 r. Fragment budynku nr 6. Loggie według projektu mgra inż. arch. łózefa Gorzelskiego upiększyły architekturę budynku

SprawozdaniamC"< -iiivim'JtS*«A'. ,

Ł.

Sprawozdania

> %-r

Budowa Osiedla Lecha. Zdjęcia wykonane pod koniec lutego 1975 r. Brygada montażowa Poznańskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego Nr 2 przy budynku nr 7 podczas pracy. Na planie: Zygmunt Matuszczak; w głębi od lewej: Edward Sobieraj, Jerzy Janicki i Krzysztof Filipek

25X12,5 m z sauną na Osiedlu Piastowskim.

Generalnym wykonawcą pływalni było Poznańskie Przedsiębiorstwo Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Przemysłowych "Mostostal", a Poznańskie Przedsiębiorstwo Budowlane nr 2 wystąpiło w charakterze podwykonawcy. Łącznie z pływalnią wykonanie zadań wyniosło 73,6% w stosunk;: do planu.

Na 1976 r. przesunięto wykonanie, pawilonu handlowego (nr 41) na Osiedlu Manifestu Lipcowego; apteki (nr 36) i pawilonu handlowego (nr 39) na Osiedlu Powstań Narodowych oraz przedszkola (nr 33) na Osiedlu Oświecenia. Przyrost obiektów i lokali przedstawia Tabela 5.

Stany surowe w budownictwie m i e s z k a n i o w y m . Program budownictwa mieszkaniowego w stanie surowym zakładał wykonanie pięciu budynków pięciokondygnacyjnych na Osiedlach Lecha i Czecha, trzech budynków szesnastokondygnacyjnych na Osiedlach Piastowskim i Rzeczypospolitej oraz czternastu segmentów dwóch budynków jedenastokondygnacyjnych na Osiedlu Lecha, o łącznej powierzchni użytkowej mieszkań 93 997 m 2 (6385 izb). Planowane średnie zaawansowanie tych obiektów wynosiło 35,8% (Tabela 6). Faktycznie zrealizowane zostały stany surowe dziesięciu obiektów, z tą różnicą w stosunku do planu, że zamiast drugiego budynku

Budowa przejścia podziemnego nr l (Jagiellońskiego) dla pieszych, długości 40 m, na Trasie Katowickiej. Stan robót na koniec lutego 1975 r. Obiekt wykonało Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych Nr 10 w okresie od l maja 1974 r. do 28 marca 1975 r. Wystrój wnętrz wykonało Komunalne Przedsiębiorstwo Budowlane Nr 2 w okresie od l września 1975 r. do 20 lipca 1976 r. Oddano do użytku dnia 27 sierpnia 1976 r.

Budowa Trasy Katowickiej. Estakada nad Doliną Obrzycy. Fotografia wykonana w marcu 1975 r.

H KwSBBRBiSsss. M ?ar** k'#i

-:.-'

A W f %V- -JtffJWS

Budowa Osiedla Lecha pod koniec lutego 1975 r. Od lewej budynki nr 10, 6 i 7

«Ar» ™

..

; .ił

IlfttAi i i immm@szesnastokondygnacyjnego (nr 42) na Osiedlu Rzeczypospolitej rozpoczęto dodatkowy budynek pięciokondygnacyjny na Osiedlu Czecha. Średnie zaawansowanie robót na tych obiektach wyniosło 22,1%. Z powodu niskiego stopnia zaawansowania obiektów wykonanych w stanie surowym, znacznie zawęziły się możliwości pracy dla załogi Poznańskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego Nr 2 w obiektach zamkniętych w stanie surowym. Na koniec 1975 r. ogrzewane być mogły jedynie dwa obiekty o łącznej powierzchni 9)24 m-o Stany surowe w budownictwie s o c j a l n o - u s ł u g o w y m. Program budowy obiektów socjalno-usługowych przewidywał rozpoczęcie: przedszkola (nr 33) i żłobka (nr 31) na Osiedlu Oświecenia; apteki (nr 36) i pawilonu handlowego (nr 39) na Osiedlu Powstań Narodowych; przychodni obwodowej na Osiedlu Bohaterów II Wojny Światowej; pawilonu Klubu Międzynarodowej Prasy i Książki (nr 16) na Osiedlu Piastowskim; przedszkoli (nr 19 i 20). szkoły podstawowej (nr 16) i pawilonu handlowego (nr 25) na Osiedlu Lecha oraz kontynuację (również jako stanu surowego) wielobranżowego pawilonu (nr 41) na Osiedlu Manifestu Lipcowego. Ogółem - jedenaście obiektów o powierzchni użytkowej 25 245 m 2 i o średnim zaawansowaniu robót 39,6%.

Rozpoczęto budowę dziesięciu obiektów o powierzchni 26 655 m 2 , które na koniec roku osiągnęły średnie zaawansowanie robót 10,0%.

Kontynuowano budowę pawilonu wielobranżo 1 - wego (nr 41). Nie przystąpiono do budowy żłobka (nr 31) na Osiedlu Oświecenia oraz przychodni obwodowej na osiedlu Bohaterów II Wojny Światowej. Żłobek zbudowany będzie według zmienionego projektu z wielkiej płyty ratajskiej. Dla przychodni obwodowej również poszukuje się rozwiązań technicznych zmniejszających pracochłonność robót. Poza planem wykonano wstępne roboty na budowie liceum ogólnokształcącego (nr 51) na Osiedlu Rzeczypospolitej, Ma ono stanowić kompleks budynków o powierzchni użytkowej 5566 m 2 . wyposażonych w najbardziej nowoczesne pomoce naukowe i urządzenia dydaktyczne. Z a d a n i a f i n a n s o we. Planowane nakłady na roboty budowlano-montażowe przekroczyły 400 min zł. Wykonanie natomiast ukształtowało się na poziomie 1974 r. i wyniosło 352 min zł. Zadania wykonane zostały w 86.8%. W budownictwie mieszkaniowym nakłady wykorzystano w 84,1%. v; budownictwie towarzyszącym tylko w 51,3%. a w robotach niekubaturowych w 48,9%. Intensywnie prowadzone były roboty modernizacyjne i związane z rozbudową Wytwórni Prefabrykatów Wielkopłytowych. Zwiększające się zadania w stosunku do wytwórni co do zakresu i asortymentu produkcji elementów wielkopłytowych spowodowały, że na planowane 11 min zł wykonano roboty modernizacyjne wartości 55,9 min zł.

Z działalności inwestora - Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Młodych

Ustalony w 1974 r. zakres działalności Zakładu Budowlano-Remontowego nie uległ zmianie. W 1975 r. Zakład ten wykonał roboty inwestycyjne, remontowe, konserwacyjne i usługowe wartości 48,5 min zł. Wielkość produkcji wzrosła w stosunku do 1974 r. o 37,6%. Brygady Zakładu wykonały roboty o wartości 20,3 min zl w tym: 82 (XX) m 2 dróg, placów i chodników; 12,2 ha nowych terenów zielonych. N a koniec 1975 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa ..Osiedle Młodych" posiadała w eksploatacji 14 608 mieszkań i 385 lokali użytkowych o łącznej powierzchni 677 644 m 2 . Zarządzanie tak ogromnymi zasobami mieszkaniowymi wymaga ciągłego rozwijania i doskonalenia form i metod współpracy z mieszkańcami osiedli. Istniejący samorząd mieszkańców, w którym w 1975 r. działało 779 osób, wykazywał aktywność i zaangażowanie w sprawach istotnycn w codziennym życiu mieszkańców. Wyrazem tego «było przystąpienie do Konkursu "Samorząd % służbie mieszkańców". Wypełniając funkcje społeczno-wychowawcze w osiedlach, samorząd mieszkańców opie

rał swoją działalność na ścisłym współdziałaniu z osiedlowymi ogniwami organizacji społecznych i młodzieżowych, których działalność jest koordynowana przez rady osiedli, między innymi poprzez uczestnictwo aktywu tych organizacji w pracach samorządu. Działalność społeezno-wychowawcza prowadzona była w czterdziestu dwóch placówkach społeczno-wychowawczych o powierzchni 4936 m 2 , przy równoczesnym wykorzystaniu urządzeń rekreacyjnych szkolnych oraz terenowych osiedlowych i nowo otwartej krytej pływalni. W 1975 r. oddano do użytku trzy nowe placówki o powierzchni 577 m:: Klub Malucha - przeznaczony do pracy z naj młodszymi dziećmi, wymagającymi opieki w czasie nieobecności rodziców; Klub Złotej Jesieni - przeznaczony głównie dla mieszkańców ..Domu Złotej Jesieni"; Pracownia Plastyczna, w której plastycy osiedlowi realizują zlecenia wszystkich placówek społeczno-wychowawczych i odpowiednich służb Spółdzielni. N owym elementem działalności społeczno-wychowawczej było rozwijanie działalności

Sprawozdaniahobbistycznej w pracowniach plastycznych, fotograficznych, modelarskich, w kołach zainteresowań, jak np.: miłośników sztuki dla dzieci i młodzieży, miłośników muzyki, teatru, tańca i piosenki, miłośników małego fiata itp. Odrębny, dział pracy społeczno-wychowawczej stanowi działalność zmierzająca do ułatwienia życia kobietom, w zakresie: pomocy w wychowaniu dzieci - uruchomiono dwa punkty opieki nad dzieckiem na zasadzie przedszkoli, do których uczęszcza osiemdziesięcioro dzieci, ponadto w pomieszczeniach udostępnionych przez Spółdzielnię uruchomiono pięć oddziałów klas zerowych dla około dwustu dzieci; zorganizowano cykl pogadanek na temat wychowania dziecka i poradnię dla młodych matek, w której odbywały się co miesiąc spotkania z lekarzem i położną; pomocy w prowadzeniu gospodarstwa - zorganizowano kursy racjonalnego żywienia i gotowania, kursy kroju, szycia, dziewiarstwa ręcznego i wyrobu gobelinów oraz pokazy mody. Działalność Spółdzielni oceniona była wysoko, co znalazło wyraz w licznych nagrodach i wyróżnieniach. Świadczy o tym zwłaszcza zajęcie I miejsca we współzawodnictwie krajowym na rok 1974, zajęcie I miejsca we "współzawodnictwie na najlepsze osiedle w województwie poznańskim, zdobycie szczególnego wyróżnienia w skali kraju na konkursie "Samorząd w służbie mieszkańców".

Lech Talarczyk

ANEKS NUMER Y ROBOCZE I ADRESO WE B UD YNKÓ W MIESZKALNYCH l SOCJALNO- USL UGOWYCH ODDANYCH DO UŻYTKU W 1975 R.

N azwa osiedla Budynek Numery robocze J adresowe Bohaterów II Wojny Światowej pawilon handlowy 39 33 Lecha mieszkalny 110-119 2 108 - 109 3 90-97 M 4 80-89 " 5 67-78 " 6 57-66 m 7 45-56 " . 9 21-30 " 10 2-13 " Oświecenia l7A 98 - 103 pawiion gastronomiczny 37/38 59 szkoła podstawowa 35 l Powstań Narodowych mieszkalny 26 31, 32

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1978.10/12 R.46 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry