IRENEUSZ SOLINSKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1978.10/12 R.46 Nr4

Czas czytania: ok. 11 min.

MIEJSKA RADA NARODOWA W POZNANIU

MIEJSKA Rada Narodowa jako organ władzy państwowej i podstawowy organ samorządu społecznego na obszarze Poznania wykonuje swoje zadania na sesjach z udziałem prezydium i komisji; poprzez działalność radnych oraz poprzez organ wykonawczy i zarządzający - prezydenta Poznania. Miejska Rada Narodowa, jej organy i radni wykonują swoje zadania w ścisłym współdziałaniu z organizacjami gospodarczymi, społeczno-politycznymi i samorządowymi działającymi w Poznaniu. Wybrana w wyborach w dniu 5 lutego 1978 r. Miejska Rada Narodowa w Poznaniu liczy stu pięćdziesięciu radnych. Ukonstytuowała swoje prezydium i komisje na sesji inauguracyjnej w dniu 13 lutego 1978 r. Podstawowym instrumentem działania Miejskiej Rady Narodowej są sesje zwyczajne, odbywające się zgodnie z uchwalonym przez Radę rocznym planem pracy. Rada może uchwalić ramowy program swego działania na okres dłuższy niż jeden rok. Program taki obejmuje na ogół wszystkie podstawowe zagadnienia związane z wykonaniem wieloletniego Planu Społeczno-Gospodarczego Rozwoju Poznania. W rocznym planie pracy mogą być również uwzględnione ważniejsze zadania prezydium, komisji i radnych. Sesję Rady zwołuje prezydium, ustalając także projekt porządku obrad. Obrady na sesji są jawne. W wypadkach uzasadnionych charakterem rozpatrywanej sprawy przewodniczący obrad na wniosek radnych lub prezydenta miasta albo z własnej inicjatywy może zarządzić tajność obrad. Rada rozpatruje na sesji sprawy wniesione przez prezydium, jej komisje i radnych przedstawione przez prezydenta miasta. Interpelacje radnych zgłasza się w jednym z pierwszych punktów porządku obrad.. Odpowiedzi na interpelacje powinny być w miarę możności udzielone przed zakończeniem obrad. Przewodniczący Rady może występować do przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu o umieszczenie w porządku obrad spraw wynikających z toku działalności Rady, wykraczających poza jej kompetencje. Przepis ten stosuje się odpowiednio do przewodniczących komitetów osiedlowych, którzy mogą występować do przewodniczącego Rady o umieszczenie na porządku dziennym sesji spraw wynikających z toku ich działalności. Wnioski o rozpatrzenie spraw na sesji mogą zgłaszać: organizacje polityczne i społeczne, kierownicy nie podporządkowanych Radzie jednostek administracyjnych i gospodarczych, organizacje spółdzielcze. Poprzez rozpatrywanie i rozstrzyganie na sesji problemów harmonijnego rozwoju społeczno-gospodarczego Poznania Rada inspiruje i kontroluje działalność wszystkich jednostek administracji i gospodarki miasta. Prezydium Rady może zwracać się do kierowników nie podporządkowanych Radzie jednostek administracyjnych i gospodarczych, a także władz organizacji spółdzielczych i społecznych o przedstawienie spra

Ireneusz

Soliński

wozdań i informacji lub przygotowanie odpowiednich propozycji i projektów rozwiązań w celu rozpatrzenia ich na sesji. Rada wykonuje kontrolą pracy wszystkich jednostek administracji i gospodarki - działających na obszarze Poznania. Sprawy rozpatrywane na sesji kończą się z reguły podjęciem uchwał zapadających zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Projekty uchwał przygotowuje prezydium lub komisje albo prezydent miasta. Prezydium może zlecić opracowanie projektu uchwały właściwej komisji Rady. Projekty uchwał przygotowane przez prezydenta wymagają zaopiniowania przez właściwą komisję Rady. Komisja może zgłosić poprawki do projektu uchwały. N a sesjach Rada rozpatruje sprawozdania z wykonania swych uchwał oraz informacje o stanie ich realizacji. Prezydium przygotowuje dla Rady własne uwagi i wnioski do sprawozdań prezydenta z wykonania uchwał Rady, bądź zapewnia takie uwagi ze strony właściwej komisji. Projekty Planów Społeczno-Gospodarczego Rozwoju Poznania oraz projekty budżetów przedstawia Radzie prezydent miasta, w terminach umożliwiających komisjom i radnym wnikliwe ich rozpatrzenie oraz zasięgnięcie opinii wyborców. Projekty opiniuje Komisja Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Przestrzennego, zasięgając w odniesieniu do poszczególnych problemów lub części planu i budżetu opinii innych stałych komisji Rady. Rada ma prawo określić rodzaje spraw, które zamiast na sesji podlegają rozpatrzeniu przez organy samorządu mieszkańców. Rada może w szczególności przekazać samorządowi mieszkańców: sprawy rozwoju i prawidłowego funkcjonowania na obszarze osiedla urządzeń komunalnych; rozmieszczenia i funkcjonowania placówek gastronomicznych, handlowych i usługowych; rozwoju placówek oświatowych, socjalnych i kulturalnych; zapewnienia warunków rozwoju i wychowania młodzieży, przestrzegania zasad współżycia społecznego oraz ładu i porządku publicznego; rozpatrywania stanu realizacji na terenie osiedla postulatów wyborców oraz oceny załatwiania skarg i wniosków obywateli; rozpatrywania informacji i sprawozdań o realizacji uchwał Rady w zakresie dotyczącym osiedla lub obwodu. Rada może upoważnić również organy samorządu mieszkańców do rozpatrywania skierowanych do Rady wniosków obywateli lub organizacji społecznych, dotyczących osiedla lub obwodu. Prezydium Rady jest organem kolegialnym powołanym do reprezentowania Rady na zewnątrz i organizowania jej pracy. Prezydium organizuje ścisłe powiązanie Rady i jej komisji ze społeczeństwem i masowymi organizacjami społecznymi oraz tworzy Radzie właściwe warunki do skutecznego realizowania jej funkcji kontroli, inspiracji i oddziaływania na organy administracji państwowej. Prezydium ustala projekty planów pracy Rady, przygotowuje i zwołuje sesję, organizuje działalność komisji

Tabela l

RADNI MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ Tabela 2 WEDŁ UG WIEKU

Wiek Liczba radnych Poniżej 25 lat 15 25-29 13 30-39 28 40-49 51 50-59 34 60 i więcej 9 Razem: 150

RADNI MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ WEDŁUG PRZYNALEŻNOŚCI POLITYCZNEJ

Liczba Nazwa radnych Polska Zjednoczona Partia Robotnicza 78 Zjednoczone Stronnictwo Ludowe 5 Stronnictwo Demokratyczne 15 Bezpartyjni 52 Razem: 150

Tabela 3

RADNI MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ WEDŁUG POZIOMU WYKSZTAŁCENIA

Tabela 4

RADNI MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ Z WYŻSZYM WYKSZTAŁCENIEM (WEDŁUG KIERUNKÓ W UKOŃCZONYCH STUDIO UJ

Kierunek studiów Liczba radnych Prawnicze 10 Ekonomiczne 7 Medyczne 9 Rolnicze 6 Inne humanistyczne 9 Techniczne 14 Inne 4 Razem: 59

Rodzaj wykształcenia

Liczba radnych

Wyższe N iepełne wyższe Średnie ogólnokształcące Średnie zawodowe Niepełne średnie ogólnokształcące Zasadnicze zawodowe ukończone Podstawowe 6 4 33 6 31 11 150

Razem:

i koordynuje ich prace, udziela radnym pomocy w wykonywaniu mandatu oraz czuwa nad zabezpieczeniem praw radnych i członków komisji. Prezydium skład? Radzie okresowe informacje o swojej pracy. Dla koordynowania prac komisji oraz zorganizowania ich działalności prezydium rozpatruje roczne plany pracy komisji, zapewniając ich zharmonizowanie wzajemne wraz z rocznym planem pracy Rady; rozpatruje informacje o działalności komisji i wskazuje na celowość podjęcia określonych zadań; może powoływać doraźne zespoły złożone z członków dwu lub więcej komisji, obejmujące swoim zasięgiem działania sprawy należące do właściwości więcej niż jednej komisji; udziela komisjom pomocy w rozpatrywaniu spraw należących do zakresu działania Rady; kontroluje właściwe rozpatrzenie i realizację wniosków komisji przyjętych do realizacji. Dla udzielenia radnym pomocy w wykonywaniu mandatu oraz zagwarantowania praw radnych i członków komisji, Prezydium współdziała z Wojewódzkim Komitetem Frontu Jedności Narodu w organizowaniu spotkań radnych z wyborcami w odpowiednich okręgach wyborczych, zwłaszcza zapewniając radnym informacje o dotychczaso

RADNI WEDŁ UG

MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ GRUP SPOŁECZNO-ZAWODOWYCH

Grupa społeczno-zawodowa

Robotnicy poza rolnictwem Robotnicy rolni Rolnicy gospodarujący indywidualnie Pracownicy umysłowi w tym: pracownicy wykonujący etatowo funkcje kierownicze w administracji, gospodarce, organizacjach społeczno-politycznych Inżynierowie i technicy Nauczyciele Fachowi pracownicy służby zdrowia Specjaliści służby rolnej Pracownicy naukowi Ekonomiści Inni pracownicy administracyjno-biurowi Rzemieślnicy Nie pracujący zawodowo Inni

Tabela 5

Liczba radnych l 2 88 18 2 5 l 5 4 10 5 9 5

Ireneusz

Soliński

Tal 6

RADNI MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ WEDŁUG ZATRUDNIENIA W DZIAŁACH GOSPODARKI NARODOWEJ

Dział gospodarki narodowej Liczba radnych Przemyśl ogółem 73 w tym: przemysł kluczowy 49 Służba zdrowia 6 N auka, oświata, kultura i sztuka 13 Administracja centralna l Administracja terenowa 6 Organizacje społeczno-polityczne 12 Inne działy gospodarki narodowej 39

wej i zamierzonej działalności Rady w celu uwzględnienia tych informacji przy zdawaniu sprawy wyborcom; organizuje działalność środowiskową radnych oraz zapewnia utrzymywanie przez nich łączności z miejscowymi organizacjami społecznymi, samorządowymi i gospodarczymi; zapewnia radnym ochronę przed niesłusznymi konsekwencjami w związku z ich działalnością zgodną ze złożonym ślubowaniem; kontroluje należyte ustosunkowanie się do wniosków i propozycji radnych przez jednostki gospodarcze, administracyjne i socjalno- kulturalne oraz organizacje społeczne; rozpatruje sprawy związane z wykonywaniem przez radnych ich obowiązków, a zwłaszcza sprawy uczestnictwa w sesjach i w pracach komisji i zwraca się do radnych o wyjaśnienie nie usprawiedliwionej uprzednio nieobecności na sesji, wskazując na obowiązki wynikające z piastowania mandatu radnego; udziela lub odmawia zgody na wypowiedzenie radnemu stosunku pracy przez zakład, który go zatrudnia oraz przyjmuje do wiadomości zawiadomienie o rozwiązaniu z radnym stosunku pracy bez wypowiedzenia - w obu wypadkach prezydium zajmuje stanowisko po wysłuchaniu wyjaśnień radnego, a o zajętym stanowisku informuje Radę na najbliższej sesji; odwołanie od odmowy zgody rozstrzyga Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej; występuje do Rady z wnioskiem o stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnego, który zmarł, zrzekł się mandatu, bądź utracił prawo wybieralności; występuje do Rady - po wysłuchaniu wyjaśnień zainteresowanego - z wnioskiem o pozbawienie mandatu

Tabela 7

RADNI MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ WEDŁUG PEŁNIONYCH FUNKCJI SPOŁECZNO-POLITYCZNYCH (Z WYBORU)

Rodzaj funkcji Liczba radnych Instancje partyjne i stronnictwa polityczne 52 Komitety Frontu Jedności Narodu 36 Samorządy mieszkańców 32 Społeczne komisje pojednawcze 4 Kolegia do spraw wykroczeń i ławnicy sądowi 5 Zarządy kółek rolniczych 2 Rady nadzorcze w organizacjach spółdzielczych 3 Samorząd robotniczy 13 Rady zakładowe i inne instancje związkowe 29 Władze organizacji młodzieżowych 12 Władze organizacji kobiecych 7 Władze innych organizacji społecznych 48 Adamczyk

Danutą Antkowiak

RADNI MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ (WYBRANI W DNIU 13 LUTEGO 1978 R.)

9BHHHHHH

Marla

Stanisław Antczak

v

Andrzej Borczyński

J ozef Buczkowski

! g8Ś 1*

Józef Cichowlas

'lEW . * ] :81: ' ' > . " I

Eugeniusz Bortkiewicz

Alina

Zygmunt Chmielewski

Jan Chrzanowski

**

-«dl

Aleksandra Dama

J ozef Dobosz 'JJ ;m Filipiakmm

Alina Gtel

Andrzej Gruszczyński

Wiesław Hołowieckl

Wojciech J abłkowski

Jan Janiszewski Jankowska

Józef Januszewski

Zofia J ózefek

. " ' > - . -

Henryka Kaczmarek

Mieczysław Juchacz

:V"

. ,.:. i

Hieronim Kalina KanoDowicz

Zbigniew Ka plico

Marianna Polcyn - Kemparakst- «WWSASif ?M> « . % ; .

Janina Klełbasiewicz

Kazimierz Kluozyński

Bogdan Klejdziński

Edmund Kokociński

Miron KolasińskI Kopiński

Józef Kordys

Eugeniusz Korwel

Jerzy KosickimKm

Włodzimierz Kowalski

Aleksy Krokowicz Krystyniak

Danuta Kurpisz

Krystyna Laskowska

£$*

Wojciech Luty

Teodor Łaj p Łopatka

HBjBsnn *

Ignacy Łyczyńskl

Seweryn Majchrzak

Wacław Łukaszewiczen

Iwona Łykowska Mazurek

Kazimierz Mielec

Łucjan Mikołaj czak

Bronisław Mroczyk Napierała

Zdzisław K.

Nowicki

J'n

Czesław Nowicki

Maciej Nowicki

Włodzimierz Olejnik

Barbara Paluszkiewicz;

Stanisława Pasternak

Maria Pastuszewska- Włoch

Antoni Pietrzykowski

Andrzej Piotrowski Po reda

Jolanta Przybylska

Piotr Przybyszewski

HlpoUt Rakowski

Bogdan Sajna Smol-Bor

Zbigniew Sobczak I

Henryk Sita rek

Radomir Sobczyk

.. a Sokołowski

Iwona Stachowiak

Jerzy Stefanski

Władysława Stryj akowska

Zofia Sznajder

Bogusław Szydłowski

Edmund Szymankiewicz Śniady

Józef Świta]

Zbigniew Theus

Danuta Tomecka

Benedykt Twardecki Wachowiak

Bronisław W ochelaki

Bolesław Wojciechowski

Jan Wojciechowskijśtk *M "--mm

Stanisław Wojsznis

Ligia Wojtkowiak

Stanisław Wojtkowiak W olnikowski

Mieczysław W ojtowicz

Henryk Wrześniacki

Ewa Zakrzewska

Danuta Żywiecka

°e

PI r ifcpŁJ*sj*J\.'

> . rftó M III i ; i

II o .. 11\

* If t P ; ." 1A ASSI**'

. .

'...;.!-:- A. J\ttAlj -"

· 05

Plac Kolegiacki. Siedziba Urzędu Miejskiego i Miejskiej Rady Narodowej

radnego, który odmówił złożenia ślubowania albo sprzeniewierzył się złożonemu ślubowaniu radnego; rozpatruje wstępnie wniosek Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu o odwołanie radnego i przedstawia go wraz ze swoją opinią na sesję Rady; powiadamia Wojewódzki Komitet Frontu Jedności Narodu o wygaśnięciu mandatu w celu poinformowania o tym wyborców. Warunki sprawnego funkcjonowania Rady, jej prezydium, komisji oraz radnych zapewnia Biuro Rady podporządkowane przewodniczącemu Rady. Miejska Rada Narodowa powołała następujące komisje: Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Przestrzennego do spraw: prawidłowego rozmieszczenia sił wytwórczych; planowania gospodarczego i finansowego; budżetu miasta Poznania; terenowej koordynacji gospodarczej, budownictwa i inwestycji; zatrudnienia; prawidłowej organizacji pracy w jednostkach produkcyjnych. Gospodarki Komunalnej, Komunikacji i Łączności do spraw: rozbudowy i utrzymania w ruchu urządzeń komunalnych; budownictwa drogowego; gospodarki mieszkaniowej; środków komunikacji i łączności. Zaopatrzenia Ludności, Usług i Rolnictwa do spraw: handlu i gastronomii; skupu; usług dla ludności; kooperacji handlu z przemysłem oraz rozwoju produkcji rolnej. Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska do spraw: działalności placówek służby zdrowia i opieki społecznej; sportu i turystyki; zagospodarowania terenów rekreacyjnych; ochrony środowiska człowieka. v. Wychowania, Oświaty i Kultury do spraw: wychowania i wykształcenia dzieci i młodzieży; funkcjonowania szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych, upowszechniania kultury; czytelnictwa; opieki nad sztuką ludową. Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego do spraw: zapewnienia przestrzegania prawa przez obywateli i organy państwowe; kontroli działalności kolegiów do spraw wykroczeń i sądownictwa społecznego; prawidłowości rozpatrywania skarg ludności oraz praworządności działania wszelkich urzędów i instytucji na obszarze Poznania.

Komisje przeprowadzają kontrolę społeczną działalności Urzędu Miejskiego oraz innych instytucji, zakładów i jednostek działających w Poznaniu; występują za pośrednictwem Prezydium Rady do prezydenta miasta z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli; wysłuchują informacji kierowników właściwych organów oraz jednostek gospodarczych i socjalno-kulturalnych; wyrażają opinie w sprawach przedstawionych komisji do zaopiniowania; rozpatrują i opiniują projekty planów społeczno-gospodarczego rozwoju Poznania, planów finansowania zadań oraz projekty budżetów; opiniują przekazane im projekty innych uchwał Rady oraz w miarę potrzeby zgłaszają poprawki lub uzupełnienia. Komisje Rady mogą również rozpatrywać wnioski skierowane do Rady przez organy samorządu mieszkańców oraz władze organizacji społecznych. W wyniku rozpatrzenia sprawy komisja kieruje wnioski do prezydenta lub występuje do Rady o podjęcie stosownej uchwały. W wykonywaniu swoich zadań komisje korzystają w miarę możliwości i potrzeby z pomocy specjalistów. Korzystają również ze współpracy i wyników badań instytucji naukowych. W wykonywaniu swych zadań kontrolnych komisje współdziałają z fachowymi organami kontroli państwowej, korzystają z ich pomocy i wyników kontroli. Komisje Rady mogą włączyć się do realizacji zadań odpowiednich komisji Wojewódzkiej Rady Narodowej, a w szczególności do przeprowadzania kontroli, omawiania ich wyników i ustalania środków działania. Komisje Rady współdziałają ściśle z organami samorządu mieszkańców oraz udzielają im pomocy w realizacji ich zadań. t Komisje wykonują swoje zadania kolegialnie na posiedzeniach, za pośrednictwem prezydium komisji, wyznaczonych zespołów kontrolnych, opiniodawczych, konsulta

Ireneusz

Solińskicyjnych oraz przez zlecenie indywidualnych zadań członkom komisji. Z przebiegu każdego posiedzenia komisji sporządza się protokół, który winien odzwierciedlać faktyczny przebieg i wyniki obrad. » Radny ma prawo i obowiązek czynnie uczestniczyć w sesjach oraz w działalności organów Rady, do których został wybrany. Uczestnicząc w sesjach radny ma prawo zgłaszać interpelacje, wnioski, opinie i poprawki do projektów uchwał oraz przedstawiać Radzie stanowisko wyborców. Radny może na sesji bądź w okresie między sesjami składać interpelacje dó prezydenta miasta. Interpelacje (pisemne lub ustne) mogą dotyczyć zarówno działalności Urzędu Miejskiego, jak również jednostek administracyjnych, gospodarczych i socjalno- kulturalnych działających na obszarze Poznania. Odpowiedź na interpelację powinna być udzielona nie później niż w ciągu dwóch tygodni od daty jej złożenia. Radny może zwracać się z wnioskami do Rady, prezydenta miasta oraz kierowników innych organów państwowych, jak również przedsiębiorstw, zakładów, instytucji oraz organizacji spółdzielczych i społecznych o rozpatrzenie spraw wynikających w toku działalności radnego w związku z wykonywaniem mandatu. Radny utrzymuje stałą więź z wyborcami, współdziałając z Wojewódzkim Komitetem Frontu Jedności Narodu oraz z organizacjami gospodarczymi i społeczno-politycznymi; utrzymuje również stałą więź z organami samorządu mieszkańców właściwymi dla okręgu wyborczego radnego; uczestniczy w spotkaniach z wyborcami, zdając im co najmniej dwa razy w iroku sprawę ze swej działalności, a także z działalność;! Rady oraz komisji, której jest członkiem. Dla zapewnienia radnym stałej, systematycznej więzi z załogami większych zakiidów pracy, tworzone są w tych zakładach zespoły skupiające radnych zatrudnionych w danym zakładzie. Celem działalności zespołu jest informowanie załogi o pracy Rady i jej organów, zasięganie opinii załogi o zagadnieniach mających być tematem sesji oraz przyciąganie pracowników zakładu do udziału w realizacji zadań wytyczonych przez Radę. Radni należący do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i stronnictw politycznych tworzą zespoły radnych.

KOMISJE MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ POWOŁANE NA SESJI W DNIU 13 II 1978 R.

KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO I ZAGOSPODAROWANIAPRZESTRZENNEGO

Maria Adamek Mirosław Adamczyk Stanisław Galasiński Zdzisław Jóźwiak Kazimierz Kluczyński Włodzimierz Kowalski Edmund Król Danuta Kurpisz Wacław Łukaszewicz Tadeusz Mateiski Henryk Możuch Elżbieta Napierała Hanka Nowak

Leszek N owak Zdzisław K. Nowicki Maciej Nowicki Antoni Pietrzykowski Henryk Sitarek Edmund Szymankiewicz Benedykt Twardecki Stanisław Uram Bolesław Wojciechowski Jan Wojciechowski Stanisław Wojtkowiak Henryk Wrześniacki Danuta Wysocka

Andrzej Borczyński Jan Chrzanowski Józef Dobosz Irena Dombek Andrzej Gruszczyński Tadeusz Hanysz ICazinaierz ICaiser Michał Klaba Bogdan Klejdziński Józef Kordys Krystyna Laskowska Stanisław Łosiewicz

KOMISJA GOSPODARKI KOMUNALNEJ KOMUNIKACJI I ŁĄCZNOŚCI Marian Miałkas Bronisław Mroczyk Janusz Nędzarek Czesław Nowicki Włodzimierz Olejnik Stanisława Pasternak Tadeusz Ratajczak Stanisław Serba Jerzy Stefański Tadeusz Szostek Kazimierz Widerski Stanisław Wysocki

KO MI SJA ZAO PATRZENIA LUDNO ŚCI, USŁUG I ROLNICTWA

Tózef Cichowlas Zygmunt Chmielewski Zdzisław Filipiak Wojciech J abłkowski Jan Janiszewski Zofia Józefek Mieczysław Juchacz [rena Kanonowicz Władysława Krystyniak Teodor Łajp [gnący Łyczyński Wanda Mazurek

Łucjan Mikołajczak Genowefa Mirska Alfons Motała Marian N owak Bogdan Pewiński Eugeniusz Piechocki Stefan Ratajczak Roman Silski Bogusław Szydłowski Czesław Śniady Stanisław Wojsznis Maria Zajczyk

Ireneusz Soliński

KOMISJA ZDROWIA, SPRAW SOCJALNYCH I OCHRONY ŚRODOWISKA

Danuta Antkowiak Barbara Begier Józef Buczkowski Aleksy Krokowicz Elżbieta Łopatka Iwona Łykowska Stefania Malesza Krystyna Mazurek Wojciech Pankowski Maria Pastuszewska- Włoch Andrzej Piotrowski Jan Pluciński

Jolanta Przybylska Hipolit Rakowski Wiesław Siwiński Zygmunt Sokołowski Marek S taszak Władysława Stryjakowska Zofia Sznajder Danuta Śliwińska Iwona Urbaniak Ryszard Uta Mieczysław Wojtowicz Danuta Żywiecka

KOMISJA WYCHOWANIA, OŚWIATY I KULTURY

Eugeniusz Bortkiewicz Aleksandra Darna Wiesław Hołowiecki Małgorzata Jankowska Józef Janiszewski Hieronim Kalina Zbigniew Kaplicki Barbara Konieczka Mirosław Kopański Eugeniusz Korwel Maria Kudła Monika Leonowicz

Robert Luterek Wojciech Luty Kazimierz Mielec Marianna Poleyn-Kempara Urszula Poreda Franciszek Raś Bogdan Sajna Halina Siwa Halina Smól-Bor Zbigniew Sobczak Zbigniew Theus Danuta Tomecka

KOMISJA PRZESTRZEGANIA PRAWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

Jerzy Bauma Alina Brońska Alina Giel Zenon J aśkowiak Henryka Kaczmarek Janina Kiełbasiewicz Edmund Kokociński Kazimiera Konieczna Jerzy Kosicki Zofia Lis Danuta Maćkowiak Seweryn Majchrzak

Barbara Paluszkiewicz Henryk Piwosz Piotr Przybyszewski Radomir Sobczyk Iwona Stachowiak Henryk Wachowiak Zdzisław Wieczorek Bronisław Wochelski Ligia Wojtkowiak Kazimierz Wolnikowski Ewa Zakrzewska Jerzy Zech

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1978.10/12 R.46 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry