WYDARZENIA W POZNANIU W 1977 ROKU Część czwarta

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1978.07/09 R.46 Nr3

Czas czytania: ok. 85 min.

1.10. Centralna inauguracja roku akademickiego 1977 j1978, podczas której U niwersytet im. Adama Mickiewicza udekorowany został Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. Do auli uniwersyteckiej przybyli na tą uroczystość, serdecznie witani, członkowie najwyższych władz partyjnych i państwowych, gospodarze województwa poznańskiego i województw sąsiednich, miasta Poznania, rektorzy uczelni poznańskich i innych uczelni w kraju, liczne grono nauczycieli akademickich i studentów oraz delegacje z fabryk i przedsiębiorstw współpracujących z Uniwersytetem. Punktualnie o godz. 11.00 rektor z orszakiem wkroczył do auli. Po zajęciu miejsc za stołem prezydialnym rozległy się dźwięki hymnu państwowego. Przemówienie wygłosił rektor prof. dr Benon Miśkiewicz. Powitał on szczególnie serdecznie I sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej

Fronton Uniwersytetu im.

Adama Mickiewicza w dniu Centralnej Inauguracji Roku Akademickiego 1977j1978

U Kronika Miasta Foznaeta

Edwarda Gierka i zapewnił, że Jego obecność na uroczystości jest nie tylko zaszczytem i wyróżnieniem dla U niwersytetu, ale także wyrazem przychylności dla całego szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce. Rektor powitał następnie członka Biura Politycznego i sekretarza Komitetu Centralnego Edwarda Babiucha, sekretarza Komitetu Centralnego Andrzeja Werblana, kierownika Wydziału Nauki i Oświaty Komitetu Centralnego J aremę Maciszewskiego, ministra N auki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki prof. dra Sylwestra Kaliskiego, ministra Zdrowia i Opieki Społecznej prof. dra Mariana Śliwińskiego, prokuratora generalnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Lucjana Czubińskiego, przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki Bolesława Kapitana, władze partyjne i administracyjne współpracujących z Uniwersytetem województw: gospodarza terenu, I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego w Poznaniu Jerzego Zasadę, sekretarzy Komitetów Wojewódzkich: w Koninie - Tadeusza Grabskiego; w Lesznie - Stanisława Kuleszę; w Kaliszu - Jerzego Kusiaka oraz wojewodę poznańskiego i przewodniczącego Rady Społecznej U niwersytetu Stanisława Cozasia, a także ministra pełnomocnego i konsula generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich Nikołaja Gusjewa. Przemówienie wygłosił I sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Gierek, po którym udekorował sztandar Uniwersytetu Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. Odbyła się immatrykulacja studentów. Wykład inauguracyjny pt. "Rola nauk społecznych w budowie rozwiniętego społeczeństwa socjalistycznego" wygłosił prof. dr hab. Seweryn Dziamski. W sali im. Lubrańskiego Edward Gierek, Edward Babiuch, Andrzej Werblan i Jerzy Zasada udekorowali wysokimi odznaczeniami państwowymi grupę zasłużonych pracowników wyższych uczelni. Tytuły Zasłużonych Nauczycieli PRL otrzymali: prof. dr Władysław Orlicz, prof. dr Józef Radzicki, prof. dr Wiktor

Steffen, prof, dr Michał Swoboda i prof.

dr Ludwik Zabrocki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza); prof. dr Czesław Królikowski (Politechnika Poznańska); doc. Jerzy Krauze (Akademia Ekonomiczna). Orderem Sztandaru Pracy II klasy udekorowany został prof. dr Tadeusz Cz woj drak (Akademia Rolnicza). Krzyżami Komandorskimi Orderu Odrodzenia Polski udekorowani zostali profesorowie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza: prof. dr Józef Burszta, prof. dr Antoni Czubiński, prof. dr Zdzisław Kaczmarczyk, prof. dr Leon Leja, prof.

dr Czesław Łuczak, prof. dr Janusz Pajewski, prof. dr Seweryn Warsicki i prof. dr Stanisława Zajchowska; Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski prof. dr Jan W ojtczak. Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski: prof. dr hab. Maria Beiger, prof. dr hab. Andrzej Komar, prof. dr hab. Aleksander Łukasiewicz, prof. dr hab. Jan Michejda, prof. dr hab. Henryk Olszewski, prof. dr hab. Ryszard Schramm, prof. dr hab. Mirosław Szafran, prof. dr hab. Andrzej Szwarc i prof. dr hab. Maria Tyszkowa, docenci: Jacek Augustyniak, Benon Bromberek i Franciszek Paprocki oraz Czesław Baranowski, Mieczysław Hoppel, Tadeusz Maćkowiak, Maria Majchrzak i Kazimierz Mielcarek (z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza); prof. dr hab. Jerzy Gedymin, prof. dr hab. Michał Iwaszkiewicz, prof. dr hab. Wiktor Kadłubowski, prof. dr hab. Marian Kubiak, prof. dr hab. Robert Luterek (Akademia Rolnicza); prof. dr hab. inż. Aleksander Kordus, dr inż. Jerzy Penkala, prof. dr hab. inż. Jarosław Stefaniak, prof. dr hab. Antoni Wożniak (Politechnika Poznańska) ; prof. dr Mieczysław Stański oraz Bożena Żytkowiak (Akademia Medyczna); prof. dr hab. Zygmunt Kowalczyk (Akademia Ekonomiczna). Kilkadziesiąt osób odznaczonych zostało Złotymi, Srebrnymi i Brązowymi Krzyżami Zasługi. W imieniu odznaczonych podziękował za zaszczytne wyróżnienie prof. dr Józef Burszta. Gratulując wyróżnionym, I sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Gierek powiedział, że odznaczenia są wyrazem szacunku i uznania dla wkładu nauczycieli akademickich w wychowanie nowego pokolenia Polaków i ich aktywnego udziału we wszechstronnym rozwoju ojczyzny. Bawiący w Poznaniu I sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Gierek

zwiedził urządzoną w hallu auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza wystawę projektów budowy nowego uniwersytetu w dolinie Różanego Potoku. W godzinach wieczornych odbyło się spotkanie pracowników nauki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza z członkami kierownictwa politycznego i administracyjnego województw wielkopolskich. Kilkudziesięciu pracownikom uczelni wręczono regionalne odznaki honorowe oraz Medale Komisji Edukacji Narodowej.

Państwowe Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych "Instal" obchodziło jubileusz dwudziestopięciolecia działalności. Z tej okazji - podczas uroczystej akademii w Domu Kultury Milicji Obywatelskiej zasłużeni pracownicy Przedsiębiorstwa udekorowani zostali odznaczeniami państwowymi. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski udekorowani zostali Czesław Karolewski i Marian Matysiak. Wyrazem uznania dla tysiąctrzystaosobowej załogi Przedsiębiorstwa było wręczenie sztandaru, który ufundowany został przez Pomorskie Zjednoczenie Budownictwa Przemysłowego. Inauguracja roku akademickiego na obu uczelniach wojskowych: Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Pancernych im.

Stefana Czarnieckiego i Wyższej Szkole Oficerskiej Służb Kwatermistrzówskich im. Mariana Buczka. W Osiedlu Raszyn rozpoczęło działalność Przedszkole Nr 56 zbudowane u zbiegu ulic Raszyńskiej i Kłuszyńskiej. Znalazło w nim opiekę sto dwadzieścioro dzieci.

Widok na Przedszkole Nr 56

W Domu Kultury Zakładów Metalurgicznych "Pomet" odbyła się inauguracja roku szkoleniowego Ochotniczych Hufców Pracy.

W ramach akcji "Kultura z osiedli - mieszkańcom Poznania" w Pałacu Kultu

ry wystąpiły zespoły artystyczne Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W Sali Kominkowej przygotowano piosenki, tańce i zabawy dla dzieci. Czynna była wystawa osiągnięć społeczno-wychowawczych Spółdzielni; w Sali Błękitnej odbył się koncert Jazzowy w wykonaniu grupy "Warsztat". 2.10. Około dwustu uczniów z poznańskich szkół i liceów pracowało społecznie w Parku Braterstwa Broni i Przyjaźni Polsko- RadzIeckiej na Cytadeli.

Pracują uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 18 N iedziela upłynęła na Winogradach pod znakiem sportu i rekreacji. Odbyły się zawody w Ośrodku Sportowo- Rekreacyjnym przy ul. Obornickiej i na boisku Klubu Sportowego "Posnania" przy ul. N aramowickiej. Festyn sportowo-rekreacyjny odbył się także w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym "Malta" .

N a ulicach miasta kwestarze zbierali datki na rzecz Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. W wieku siedemdziesięciu siedmiu lat zmarł Józef Szczeblewskl, zasłużony działacz sportu kręglarskIego od 1922 r.; współzałożyciel Klubu Kręglarzy "Rzut Oka", prezes zarządu sekcji kręglarskiej Kolejowego Klubu Sportowego od · 1925 r., w latach 1956 - 1%3 pierwszy prezes Zarządu Polskiego Związku Kręglar

sklego i prezes honorowy tegoż Związku. 3.10. Plenarne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych poświęcone ocenie dorobku ruchu zawodowego w rozwijaniu działalności Ideowo-wychowawczej w zakładach pracy województwa poznańskiego. Inauguracja nowego roku akademickiego w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych odbyła się w sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych przy ul. Solnej. Przybyli na nią m. łn. przedstawiciele Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Ministerstwa Kultury i Sztuki, władz województwa poznańskiego i Poznania z sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Józefem Świtaj em, reprezentanci środowisk twórczych. Wykład Inauguracyjny wygłosiła dr Alicja Kępińska. W gmachu Szkoły przy Al. Marcinkowskiego otwarto wystawę prac plenerowych studentów. Rozpoczęły się dwudzieste "Dni Książki l Prasy Technicznej". W Klubie Zakładowym Wielkopolskich Zakładów Teleelektronicznych "Telkom- Teletra" im. Karola Świerczewskiego, otwarto wystawę pt. "Książka techniczna drogą do postępu technicznego". Od godzin popołudniowych udostępniono dla ruchu publicznego nową Jezdnię ul. Ostrowskiej, zmodernizowanej przez brygady Poznańskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych. W salonie wystawowym Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania otwarto wystawę pn. "Tradycje walk o wyzwolenie narodowe i społeczne Poznania". Z udziałem sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Józefa Switają odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Kolejowego Klubu Sportowego "Lech". Prezesem zarządu wybrany został Stanisław Chełstowski, a wiceprezesami: Mirosław Sadowski, Andrzej

Wydarzenia w Poznaniu (3 - 4.10.)

Wituski, Marian Małecki, Stanisław Stachnik i Jacek Modrowski.

W Klubie im. Włodzimierza Pietrzaka otwarto sezon artystyczny 1977jl978 Teatru Małych Form. Odbyła się prapremiera monodramu Anny Achmatowej Kwitnący głóg w wykonaniu Urszuli Lorenz.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki w sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych przy Solnej odbył się koncert Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków. Wystąpili: Jadwiga Kaliszewska (skrzypce), Maria Bieńkowska (śpiew), Mieczysław Koczorowski (obój).

W miejscu dawnego sklepu spożywczego przy ul. Hetmańskiej otwarto bar urządzony w stylu retro. 4.10. Do Poznania przybył członek Biura Politycznego, sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Babiuch. w godzinach przedpołudniowych w towarzystwie I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Jerzego Zasady i wojewody poznańskiego Stanisława Cozasia odwiedził załogę

Członek Biura Politycznego, sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Babiuch rozmawia z Eugeniuszem Szczepańskim, pracownikiem Fabryki Obrabiarek Specjalnych "Ponar- Wiepofama". W środku od lewej: I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Zasada i dyrektor naczelny Fabryki mgr inż. Jerzy Lengowski

Fabryki Obrabiarek Specjalnych "Ponar- Wiepofama". Goście zwiedzili wydziały montażu, obróbki mechanicznej oraz obróbki cieplno-chemicznej, narzędzfownię i warsztat szkolny. Edward Babiuch interesował się żywo problemami produkcji tej wysoko wyspecjalizowanej fabryki, zatrzymywał się przy stanowiskach pracy, gawędził z pracownikami. W sali sportowo-widowiskowej "Arena" odbyła się manifestacja młodzieży miasta i województwa poznańskiego pod

&SEgu $fflmK**o*xpm?

Fragment manifestacji młodzieży w sali sportowo-widowiskowej "Arena"hasłem "Młodzież z Partią". Przybyli na nią: członek Biura Politycznego, sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Babiuch, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Zasada, przewodniczący Rady Głównej Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej Krzysztof Trębaczkiewicz. Obecny był minister pełnomocny, konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich Nikołaj Gusjew. Uczestników spotkania powitał Jerzy zasada. W czasie tej patriotycznej manifestacji sześciuset pięćdziesięciu wyróżniających się w pracy i nauce członków organizacji młodzieżowych otrzymało legitymacje członkowskie i kandydackie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Przemawiali: studentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Małgorzata W endland; uczestnik Powstania wielkopolskiego 1918j1919 Bernard Łuczewski; przedstawiciel załogi Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" Józef Czaple jewicz. Przemówienie wygłosił Edward Babiuch. Oficjalną- część manifestacji zakończył hymn Swiatowej Federacji Młodzieży Demokratycznej. W Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyło się spotkanie, podczas którego członek Biura Politycznego, sekretarz Komitetu Centralnego Edward Babiuch udekorował rektora U niwersytetu im. Adama Mickiewicza prof. dra Benona Mlśkiewicza Orderem Sztandaru Pracy II klasy.

Członek Biura Politycznego, sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Babiuch wręcza legitymację partyjną studentce Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Franciszce Bortnowskiej

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbyła się inauguracja nowego roku akademickiego Akademii Rolniczej. Uczestniczył sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Czesław Gałgan.

Przybył na nią również minister pełnomocny, konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich Nikołaj Gusjew. Po przemówieniu rektora, prof. dra hab. Jerzego Zwolińskiego, Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski udekorowani zostali pracownicy nauki: Tadeusz Dziubek, Tadeusz Glaser, Henryk Gąsiorowski, Tadeusz Hołubicz, Marian Kubiak, Kazimierz Lehmann, Klemens Ratajczak i Kazimierz Urbański. W auli Akademii Ekonomicznej odbyła się inauguracja nowego roku akademickiego, na którą przybył m. in. prezydent miasta Władysław Sleboda. Przemówienie wygłosił rektor prof. dr hab. Ryszard Domański. Po immatrykulacji połączonej z wręczeniem indeksów najmłodszym studentom, grupie naukowców wręczono Nagrody Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, a także nagrody za najlepsze prace asyst en - tów. Na inaugurację nowego roku akademickiego w Akademii Wychowania Fizycznego przybył zastępca kierownika Wydziału Organizacji Masowych, Sportu i Turystyki Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Misiewicz. Przemówienie wygłosił rektor prof. dr hab. Zbigniew Drozdowski. Za wybitne osiągnięcia naukowe i długoletnią pracę w uczelni, Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski udekorowani zostali: doc. Andrzej Koniarek oraz doc. dr Jerzy Matynia.

N owy rok studiów rozpoczęło czterystu słuchaczy Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej. Na inaugurację do auli uczelni przybył sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczone] Partii Robotniczej Bogdan Gawroński. Po przemówieniu rektora prof. Stefana Stuligrosza, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski udekorowany został doc. Andrzej Koszewski. W salonie Empiku otwarto wystawę dzieł malarskich Bartłomieja Kurki. N a stadionie Gwardyjskiego Klubu Sportowego "Olimpia" na Golęcinie popisywała się Polska Rewia Konna pt. "Na koń".

5.10. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbyła się inauguracja nowego roku Akademii Medycznej. Przybyli m. in.: wiceminister zdrowia i opieki społecznej prof. dr hab. Józef Grenda, sekretrz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Józef Świtaj oraz przedstawiciele województw współpracujących z Akademią: kaliskiego, konińskiego, leszczyńskiego, pilskiego i zielonogórskiego. Po przemówieniu rektora, prof. dra hab. Romana Górala, i wykładzie inauguracyjnym na temat medycznych i społecznych aspektów rehabilitacji w socjalistycznym systemie ochrony zdrowia, wygłoszonym przez prof. dr hab. Alfonsa Sengera, grupie pracowników uczelni wręczono odznaczenia państwowe. Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski udekorowano pracowników nauki: Lecha Działoszyńskiego, Edwarda Howorkę, Tadeusza Rudnickiego. W Sali Malinowej Pałacu Działyńskich nadano dwa tytuły doktorów honoris causa Akademii Medycznej: prof. drowi nauk medycznych Helmutowi Kraatzowi - kierownikowi Kliniki Chorób Kobiecych Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu w Berlinie (Niemiecka Republika Demokratyczna) oraz prof. drowi nauk farmaceutycznych Stanisławowi Biniec

Wydarzenia w Poznaniu (5 - 6.10.)

kiemu - kierownikowi Zakładu Technologii Chemicznej Środków Leczniczych Instytutu Nauki o Leku Akademii Medycznej w Warszawie. W Wadze Miejskiej na Starym Rynku odbyła się uroczystość wręczenia dowodów osobistych pięćdziesięciopięcioosobowej grupie mieszkańców Poznania, którzy ukończyli osiemnasty rok życia. Dziewczęta w strojach organizacyjnych Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej przekazały osiemnastolatkom kwiaty oraz pamiątkowe książki pt. Nasza Ojcryzna Polska Ludowa z dedykacjami prezydenta Poznania i przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej.

Moment rozpoczęcia uroczystości

Inauguracja obchodów trzydziestej trzeCIej rocznicy powołania Milicji Obywatelskiej i służby bezpieczeństwa. W godzinach popołudniowych w Domu Kultury Milicji Obywatelskiej odbyła się uroczystość dekoracji Odznaczeniami "W służbie narodu" licznej grupy zasłużonych funkcjonariuszy oraz oficerów Milicji Obywatelskiej. Aktu dekoracji dokonał komendant wojewódzki Milicji Obywatelskiej płk. Henryk Zaszkiewicz.

Po tej uroczystości odbyła się okolicznościowa akademia. W uroczystości wziął udział sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Waligórski. Akademię zakończył występ lotniczego zespołu estradowego "Eskadra".

W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarto wystawę prac klubów fotograficznych z Austrii i Republiki Federalnej Niemiec oraz Raula Eitelberga (Brazylia) , Jose Terregrossa i Claudio H. Feliciano (Hiszpania). 6.10. Politechnika Poznańska, w której zajęcia rozpoczęły się 19 września, oficjalnie zainaugurowała rok akademicki w auli U niwersytetu im. Adama Mickiewicza.

W inauguracji uczestniczyli: członek Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Franciszek N owak l prezydent miasta Władysław Sleboda. Po przemówieniu rektora, prof. dr hab. inż. Bolesława Wojciechowicza, nastąpiła immatrykulacja najmłodszych studentów Politechniki. W Domu Kultury "Trojka" na Osiedlu Manifestu Lipcowego odbyło się posiedzenie Rady i Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Młodych" z udziałem sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdana Waligórskiego, wiceprezydenta miasta Łucjana Majewskiego, prezesa Wojewódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej Tadeusza Skubiszyńskiego, dyrektora Poznańskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego Nr 2 Edwarda Pawłowskiego. W czasie spotkania Spółdzielnia udekorowana została Odznaką Honorową "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego" . Obrady X Wojewódzkiego Zjazdu Ligi Obrony Kraju, w których uczestniczył m. in. prezes Zarządu Głównego gen. bryg. Zbigniew Szydłowski. W uznaniu zasług, przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu Franciszek Szczerbal przekazał poznańskiej organizacji Ligi Obrony Kraju sztandar ufundowany przez społeczeństwo województwa. Na czele zarządu Wojewódzkiego stanął ponownie wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski.

W Wydawnictwie Poznańskim odbyły się uroczystości związane z siedemdziesiątą rocznicą urodzin Tadeusza Beceli i dwudziestopięcioleciem pracy literackiej Czesława Chruszczewskiego, prezesa Oddziału Poznańskiego Związku Literatów Polskich. Dyrektor i redaktor naczelny Wydawnictwa dr Jerzy ziółek wręczył Jubilatom egzemplarze ich książek, pięknie oprawne w skórę: Tadeuszowi Beceli Spotkanie Z nowym i Czesławowi Chruszczewskiemu Rok 10000. W spotkaniu uczestniczył kierownik Wydziału Pracy Ideowo-Wychowawczej Ko

mitetu Wojewódzkiego Polskie] Zjednoczone] Partii Robotnicze] Marian Jakubowicz. W Komitecie Wojewódzkim Polskie] Zjednoczonej Partii Robotnicze] odbyło się spotkanie delegatów na Krajowy Zjazd Spółdzielczości Mieszkaniowej. W spotkaniu uczestniczyli sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Bogdan Waligórski i wojewoda poznański Stanisław Cozaś. W Miejskie] Bibliotece Publicznej im.

Edwarda Raczyńskiego odbył się "Czwartek Literacki", podczas którego o problemach swego warsztatu twórczego mówił Tadeusz Hołuj.

W- Domu Technika rozpoczęła się dwudniowa konferencja naukowo-techniczna poświęcona sposobom polepszenia nadawania i odbioru programów telewizyjnych. W Ośrodku Tradycji Ruchu Młodzieżowego w Pałacu Kultury otwarto wystawę pamiątek i materiałów dokumentalnych związanych z działalnością w Poznaniu "Czerwonego Harcerstwa" w okresie międzywojennym. Komendant Chorągwi Poznańskie] Związku Harcerstwa Polskiego Ryszard Wosiński wręczył medale pamiątkowe weteranom tego ruc hu. Poznański Chór Chłopięcy pod kierownictwem Jerzego Kurczewskiego wyjechał w podróż artystyczną do Niemieckie] Republiki Demokratycznej. 7.10. Przybyła delegacja lektorów Komitetu Obwodowego Komunistyczne] Partii Związku Radzieckiego z Charkowa: Wiktor N adriejenko l Borys I. Potykun. Goście spotkali się z sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdanem Gawrońskim. W sali konferencyjnej hotelu "Polonez" rozpoczęło się międzynarodowe sympozjum medyczne poświęcone pałeczce ropy błękitnej . Uczestniczyli przedstawiciele siedemnastu krajów, m. in. ze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, Stanów Zjednoczonych Ameryki Płn., Argentyny, Japonii, Indii i Wielkiej Brytanii. Wysłuchano kilkudziesięciu referatów naukowych i zapoznano się z dorobkiem znanych wytwórni farmaceutycznych. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert gościnny zespołu kameralnego "Collegium Musicum" * z Sofii (Bułgaria).

Fragment jubileuszowej wystawy

8.10. W Operze Poznańskiej odbył się jubileusz dwudziestopięciolecia Technikum Przemysłu Spożywczego im. Śniadeckich. Obecni byli m. in.: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczone] Partii Robotniczej Czesław Gałgan, dyrektor departamentu w Ministerstwie Przemysłu Spożywczego i Skupu Emil Sokołowski. Wyróżniający się nauczyciele otrzymali odznaczenia państwowe, Medale Komisji Edukacji Narodowej, odznaki resortowe i regionalne oraz nagrody. Szczep harcerski otrzymał sztandar ufundowany przez absolwentów Technikum. W salach Biura Wystaw Artystycznych, wicedyrektor Wydziału Kultury i Sztuki Katarzyna Pajowa dokonała otwarcia wystawy dzieł nadesłanych na V Międzynarodowy Salon Fotografii Artystyczne] "Foto-Expo 77". Nadesłano ponad 1400

Moment otwarcia wystawy. W środku grupy - zastępca kierownika Wydziału Pracy Ideowo- Wychowawczej Komitetu Wojewódzkiego Polskie] Zjednoczonej Partii Robotnicze] Janusz Dembski

Wydarzenia w Poznaniu (8.10.)

zdjęć, spośród których trzysta przeznaczono do ekspozycji. Podczas otwarcia wręczono nagrody konkursu. Grand Prix otrzymał Hans U. Rossberg z Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Rozpoczęło się seminarium na temat spółdzielczości inwalidzkiej zorganizowane przez Międzynarodowe Biuro Pracy Organizacji N arodów Zjednoczonych i polskie Ministerstwo Pracy, Płacy i Spraw Socjalnych dla specjalistów jedenastu krajów z Azji południowo- wschodniej.

Z okazji dnia Wojska Polskiego w Zarządzie Wojewódzkim Związku Inwalidów Wojennych odbyło się spotkanie, w którym wzięli udział m. in. wicewojewoda Zofia Dąbrowska i szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego gen. bryg. Witold Wereszczyński. Za wybitne zasługi w walce z hitlerowskim najeźdźcą oraz w pracy zawodowej i działalności społecznej kilkunastu członków Związku udekorowano Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski.

W Operze Poznańskiej odbyła się polska premiera baletu radzieckiego kompozytora Tichona N. Chriennikowa Miłością za miłość, którego libretto zostało oparte na komedii Szekspira Wiele hałasu o nic. Choreografię i scenografię przygotowali gościnnie Vera Boccadoro i Nikołaj N. Zołotariew. Kierownictwo muzyczne Jana Kulaszewicza. W premierowej obsadzie wystąpili: Andrzej Górny (Leonato ), Małgorzata Połyńczuk (Hero),

Vera Boccadoro

Kornelia Matecka (Beatrycze), Bożena Tomiak (Małgorzata), Edward Podolańczuk (Don Pedro), Juliusz Stańda (Klaudio), Zbigniew Misiuda (Benedyk), Witold Krasuski (Don Juan), Roman Kurniczak (Borachio), Lech Wołczyk (Konrad), Barbara Gołaska, Grażyna Kobzda, Urszula Kosińska, Danuta Łodyga, Wiesława Malicka, Blandyna Makowiecka, Beata Mł

Kornelia Matecka (Beatrycze) i Zbigniew Misiuda (Benedyk)lon, Elżbieta N owaczyk, Jolanta Plenzner, Małgorzata Piątkowska (Przyjaciółki Hero), Andrzej Łączka, Piotr Piotrowski, Andrzej Szymański, Krzysztof Targoński (Młodzieńcy), Ryszard Dłużewicz, J anusz Kołodziejczak, Grzegorz Witkowski i Józef Zieliński (Strażnicy). Na premierze obecny był kompozytor Tichon Chriennikow z małżonką.

W sali Zespołu Szkół Muzycznych przy ul. Solnej odbył się koncert dyplomantów Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej. Orkiestrą Filharmonii Poznańskiej dyrygował Sławomir Małachowski z klasy profesora Witolda Krzemieńskiego. Solistką była Marzanna Pyssa-Fabijańczyk (flet) z klasy profesora Franciszka Langnera.

Po modernizacji otwarto stację benzynową Centrali Produktów Naftowych przy ul. Chudoby. W wieku sześćdziesięciu dziewięciu lat zmarł prof. dr hab. Ludwik Zabrocki, dyrektor Instytutu Językoznawstwa, kierownik Zakładu Językoznawstwa Konfrontatywnego, b. kierownik Katedry Języków Germańskich, Zakładu J ęzykoznawstwa Stosowanego, Zakładu Języków Zachodniogermańskich i Archiwum Fonograficznego, b. dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, b. prezes Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, przewodniczący Komitetu Neofilologicznego Polskiej Akademii Nauk, członek wielu towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych, odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz tytułem Zasłużonego Nauczyciela Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

9.10. W ramach akcji "Sojusz świata pracy z kulturą i sztuką" w kinie "Wilda" odbyła się premiera polskiego filmu Śmierć prezydenta. N a premierę przybyli: reżyser filmu Jerzy Kawalerowicz, autor scenariusza Bolesław Michałek oraz odtwórca głównej postaci Zdzisław Mrożewski. W sali kina "Grunwald" wystąpiła gościnnie krakowska grupa "Tropicale Tahiti Granda Banda".

Poznański Chór Chłopięcy pod kierownictwem Jerzego Kurczewskiego powrócił z podróży artystycznej do Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Koncertował dwukrotnie w Dreźnie. 10.10. Inauguracja nowego roku szkolenia partyjnego. Przemówienie wygłosił I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada. Wykład inauguracyjny na temat roli szkolenia partyjnego w upowszechnianiu i realizacji uchwał IX Plenum Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej wygłosił Paweł Bożyk. Z okazji święta Ludowego Wojska Polskiego w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się uroczysty koncert.

Obecni byli przedstawiciele władz partyjnych i administracyjnych wojewódz- u, twa poznańskiego, generalicja z dowódcą Wojsk Lotniczych gen. dyw.-pilotem Tadeuszem Krepskim i szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego gen. bryg. Witoldem Wereszczyńskim na czele.

Przybył też minister pełnomocny, konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Nikołaj Gusjew. Okolicznościowe przemówienie wygłosił szef sztabu Wojsk Lotniczych, gen. bryg.-pilot Józef Sobieraj. W części artystycznej wystąpiła Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lotniczych oraz zespół estradowy "Eskadra". Obradował Zarząd Wojewódzki Związku Kółek Rolniczych.

Przy ul. Klasztornej 24;25 otwarto Dom Ekonomisty. Najbardziej zasłużonym działaczom Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego wręczono Medale Komisji Edukacji N arodowej, Honorowe Odznaki Miasta Poznania oraz Złote i Srebrne Odznaki Honorowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

W otwarciu Domu Ekonomisty uczestniczyli m. in. przedstawiciele naczelnych władz Towarzystwa i sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Waligórski. Turniej recytatorski o nagrodę "Wierzbowego Liścia" w Empiku, poświęcony poezji rosyjskiej. Zwyciężył student filologii rosyjskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Krzysztof Grygier. Gościem imprezy był aktor Henryk Bista. W Klubie Wojsk Lotniczych przy ul.

N iezłomnych otwarto wystawę rzeźby, malarstwa i grafiki poznańskich twórców. Inauguracja nowego sezonu Klubu Miłośników Teatru przy Pałacu Kultury. W przeddzień święta Ludowego Wojska Polskiego mieszkańcy Poznania oddali hołd żołnierzom II wojny światowej. N a Cmentarzu Bohaterów na Cytadeli przed

Wydarzenia w Poznaniu (11 - 14.10.)stawiciele władz, wojska, kombatantów, organizacji społecznych i młodzieży złożyli wieńce i wiązanki kwiatów. Wieńce złożono również pod pomnikiem gen. Karola Świerczewskiego przy ul. Grochowskiej. Przed południem w Sali Tradycji Wojsk Lotniczych dowódca Wojsk Lotniczych gen. dyw.-pilot Tadeusz Krepski w towarzystwie generałów Edwarda Łukasika oraz Józefa Sobieraja wręczył odznaczenia państwowe i nominacje na wyższe stopnie wojskowe. Problemy aktywizacji handlu zagranicznego i kierunki dalszego doskonalenia systemu kierowania przemysłem i handlem zagranicznym były tematem ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się recital fortepianowy Wiktora J eriesko (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich). Członkowie Zarządów - Wojewódzkiego i Miejskiego Ligi Ochrony Przyrody sadzili drzewka w Parku im. Adama Wodziczki. Państwowy Teatr Lalki i Aktora powrócił z X Festiwalu Teatrów Lalek w Zagrzebiu (Jugosławia), gdzie dał osiem przedstawień w języku esperanto i zdobył dwie nagrody. 12.10. Uroczysta odprawa wart na Starym Rynku. Kompanię honorową wystawiła Wyższa Szkoła Oficerska Służb K watermistrzowskich im. Mariana Buczka. N a zaproszenie Polskiej Akademii Nauk przybył do Poznania dyrektor do spraw naukowych Centrum Narodowego Badań Naukowych w Paryżu prof. Roger Brunet, który zapoznał się m. in. z działalnością poznańskiego Ośrodka Informacji Naukowej. Członkowie Związku Bojowników o Wolność i Demokrację otrzymali wysokie odznaczenia państwowe. Dekoracji dokonali prezydent Poznania Władysław Sleboda oraz prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Marian Jakubowicz. W całym Ludowym Wojsku Polskim .weszły w życie, zgodnie z rozkazem Ministra Obrony Narodowej, nowe regulaminy. Z tej okazji Wielkopolskie Muzeum Wojskowe zorganizowało wystawę stu trzydziestu dawnych regulaminów i instrukcji Wojska Polskiego, od czasów napoleońskich po najnowsze. Posiedzenie plenarne Zarządu Wojewódzkiego Socjalistycznego Związku Studentów Polskich, podczas którego dokonano zmian w kierownictwie instancji; wiceprzewodniczącymi Zarządu Wo

jewódzkiego zostali: Mirosław Bąkiewicz i Mirosław Słowiński. Wojewódzki Szpital Zespolony przy ul.

Lutyckiej opuściła Anna Raczyk urodzona przedwcześnie w dniu 19 sierpnia 1977 r. z wagą własną 910 g. By utrzymać wcześniaka przy życiu, zespół lekarski i pielęgniarski pod kierownictwem dr med. Wandy Nowak podjął wiele wysiłków, zabiegów i troski, posługując się nowoczesną aparaturą Oddziału Noworodków tego Szpitala. W galerii Olgierda N owaka otwarto wystawę prac Krystyny Piotrowskiej. 13.10. W dzielnicy Jeżyce stu młodych robotników otrzymało legitymacje kandydackie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, które wręczał członek Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego Franciszek N owak. W gmachu Urzędu Wojewódzkiego wojewoda poznański Stanisław Cozaś spotkał się z działaczami postępowego ruchu społecznego duchowieństwa rejonu poznańskiego. Z okazji Dnia Wojska Polskiego uczestnicy spotkania złożyli kwiaty pod pomnikiem gen. Karola Świerczewskiego. W Domu Ekonomisty odbyła się narada aktywu T owarzystwa Ekonomistów Polskich, w której uczestniczył sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Walig ó rski. Brygady Zarządu Dróg i Mostów przystąpiły do robót modernizacyjnych u zbiegu Garbar z placem Bernardyńskim. Ruch tramwajowy skierowany został na trasy objazdowe.

Takie były objazdy

14.10. I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada spotkał się z grupą młodzieży wyjeżdżającą na "Spotkanie Przyjaźni" do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Rozpoczęła działalność (obok Gdańska, Krakowa i Warszawy) automatyczna centrala międzymiastowa (ACMM) w systemie "Pentaconta".

Fragment centrali Pentaconta

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbyło się spotkanie nauczycieli, wychowawców i pracowników administracji szkolnej . Uczestniczyli sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Józef Świtaj i prezydent Poznania Władysław Śleboda.

Rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Przeglądu Fotografii Amatorskiej. Jury pod przewodnictwem Juliusza Garsteckiego przyznało I nagrodę Mariuszowi Stachowiakowi (Poznań) i Aleksandrowi Matczyńskiemu (Gniezno). W Wojewódzkim Komitecie Stronnictwa Demokratycznego prezes Zrzeszenia Prywatnego Handlu i Usług Stanisław Galasiński przekazał dar Zrzeszenia w wysokści 50 (XX) zł na rzecz Społecznego Komitetu Budowy Parku- PomnIka Braterstwa Broni i Przyjaźni Polsko- Radzieckiej na Cytadeli. Obecny był przewodniczący Komitetu gen. dyw. Henryk Michałowski.

Poznański Chór Chłopięcy pod kierownictwem Jerzego Kurczewskiego wy je,-chał w podróż artystyczną do Norwegii i Szwecji. ni

15.10. W IV Liceum Ogólnokształcącym szczep harcerski otrzymał imię Komisji Edukacji Narodowej oraz sztandar. W obecności przedstawicieli władz i rodziców wręczył go sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Przyjaciół Harcerstwa - Czesław Gałgan.

Moment ślubowania

W uroczystym posiedzeniu Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół Budowlanych przy ul. Raszyńskiej z okazji Dnia N auczyciela uczestniczył sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Waligórski; w III Liceum Ogólnokształcącym sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Józef Świtaj. Nauczyciele Zespołu Szkół Odzieżowych spotkali się z kierownikiem Wydziału Organizacyjnego Komitetu Wojewódzkiego Józefem Scibiszem. Brygady Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego przy normalnym ruchu tramwajowym zakończyły roboty modernizacyjne na rondzie "Rataje". W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarto wystawę prac członków Towarzystwa "Salon Jesienny" . 16.10. N a Międzynarodowych Targach Poznańskich otwarto dwie wystawy specjalistyczne: Międzynarodowy Salon Techniki Pakowania i Magazynowania "Taropak" oraz Międzynarodową Ekspozycję Maszyn Poligraficznych "Poligrafia".

Otwarcia salonów dokonał wiceminister kultury i sztuki Aleksander Syczewski. Obecny był prezydent Poznania Władysław śleboda. Dobiegł końca letni sezon Kolejki Dziecięcej w Parku Tysiąclecia nad Jeziorem Maltańskim. Jeszcze w niedzielę kolejka przewiozła 1125 pasażerów. W okresie od l maja do 16 października 1977 r. przewiozła blisko 175 (XX) pasażerów.

Wydarzenia w Poznaniu (16.10)

Karol Szymanowski III Symfonia Pieśń nocy.

Tańczą Ewa Pawlak (Wenus) i Arkadiusz Duch (Jowisz)

Premiera Polskiego Teatru Tańca w Operze Poznańskiej. Złożyły się na nią trzy utwory kompozytorów polskich: Krzesany do muzyki Wojciecha Kilara, Mars i Flora według kompozycji Karola Kurpińskiego i III Symfonia - Pieśń o nocy Karola Szymanowskiego. Choreografie, opracował Konrad Drzewiecki; scenografię Jan Bernaś; nagrania Orkiestry Filharmonii Narodowej w warszawie pod dyrekcją Witolda Rowickiego. W premierowej obsadzie Krzesanego wystąpili: Ewa Owczarek, Krzysztof Białek, Krzysztof Brydiger, Arkadiusz Duch, Wiesław Kościelak, Henryk Minkiewicz, Emil Wesołowski, Ryszard Węgrzynek oraz: Dominika Antkowiak, Maria Chudzicka, Zofia Guzik, Irena Polus, Ewa Zając, Ryszard Baranowski, Marek Cholewa, Janusz Grzegorczyk, Ryszard J anek, Władysław Janicki, Stanisław J anuszewski, Zbigniew Łakomy, Tomasz Łukaszyński, Leszek Nuckowski, Mirosław Pach, Krzysztof Pastor, Marek Skarupski, Zbigniew Stróżniak, Zbigniew Szydełko, Tadeusz Wasilewski. W premierowej obsadzie Marsa i Flory: Ryszard Baranowski (Amor), Lubomira Wojtkowiak (Flora), Wiesław Kościelak (Mars), Henryk Minkiewicz (Ordynans), Dominika Antkowiak (Pokojówka), Zbigniew Stróżniak (Dozorca muzeum), Ryszard Węgrzynek (Malarz), Roma Juszkat (Przyjaciółka Marsa), Maria Chudzicka, Jolanta Góra, Zofia Guzik, Mariola Hendrykowska, Violetta Jankowiak, Marina Kamińska, Bożena Lasota, Janina Lisiecka, Elżbieta Mazurkiewicz, Irena

Polus, Władysława Późniak, Lucyna Sosnowska, Krzysztof Białek, Krzysztof Brydiger, Ryszard Janek, Stanisław Januszewski, Zbigniew Łakomy, Tomasz Łukaszyński, Leszek Nuckowski, Mirosław Pach, Krzysztof Pastor, Marek Skarupski, Tadeusz Wasilewski. W premierowej obsadzie Pieśni o nocy: Ewa Pawlak (Wenus), Mariola Hendrykowska (Andromeda), Arkadiusz Duch (Jowisz), Marek Skarupski (Merkury), Krzysztof Pastor (Chłopiec), Wiesław Kościelak (Saturn), Władysław Janicki (Lew), Zbigniew Stróżniak (Orion), Ryszard Węgrzynek, Tadeusz Wasilewski i Mirosław Pach (Derwisze) oraz Dominika Antkowiak, Maria Chudzicka, Jolanta Góra, Zofia Guzik, Violetta Jankowiak, Bożena Lasota, Elżbieta Mazurkiewicz, Ewa Owczarek, Irena Polus, Władysława Późniak, Lucyna Sosnowska, Ryszard Baranowski, Krzysztof Białek, Krzysztof Brydigier, Ryszard Janek, Stanisław Januszewski, Zbigniew Łakomy, Tomasz Łukaszyński, Henryk Minkiewicz, Leszek Nuckowski, Krzysztof Pastor.

W siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich otwarto wystawę pn. Twórczość plastyczna architektów środowiska poznańskiego. Wystawiali: Andrzej Bzdęga, Rościsław Kapliński, Jan Kusiński, Jan Kopydłowski, Andrzej M. Maleszka, Henryk Paterczyk, Marcela Pruska, Bronisław Schlabs i Włodzimierz Wojciechowski.

W Sali Białe ] Urzędu Miejskiego odbył się recital chopinowski Andrzeja Ratusińskiego (fortepian). W parku przy ul. Ogrodowej odbyły się wojewódzkie eliminacje drużyn sanitarnych Polskiego Czerwonego Krzy

17.10. W Hali nr 7 Międzynarodowych Targów Poznańskich otwarto wystawę pn. "Regionalny Przegląd Architektury Poznań-77". Na otwarcie przybyli m. in.: wojewoda poznański Stanisław Cozaś, kierownik Wydziału Budownictwa Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Miron Kolasiński i prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich Jerzy Buszkiewicz. Wystawa została zorganizowana z okazji setnej rocznicy powstania Stowarzyszenia i składała się z pięciuset makiet i plansz. Część z nich prezentowała obiekty, które powstaną, większość zaś - zbudowane w ostatnich piętnastu latach, głównie w Wielkopolsce. IX Plenum Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego, które zapoczątkowało obchody czterdziestolecia Stronnictwa w województwie poznańskim, w obradach uczestniczyli m.in.: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej J ózef Świtaj i członek władz centralnych Stronnictwa Demokratycznego Józef Boberski. Delegacje Wojewódzkiego Komitetu złożyły kwiaty m.in. pod tablicą upamiętniającą powstanie pierwszego Klubu Stronnictwa na Starym Rynku. W Sali Białej Urzędu Miejskiego odbyło się z okazji Dnia Nauczyciela spotkanie pedagogów szkół artystycznych. Obecni byli m.in.: zastępca kierownika Wydziału Pracy Ideowo- Wyehowawczej Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Janusz Dembski oraz dyrektor Zarządu Szkół Artystycznych Ministerstwa Kultury i Sztuki Wiesław Millati. Wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski oraz wiceprezydent Poznania Andrzej Wituski wrę

czyli wyróżniającym się w pracy nauczycielom odznaczenia państwowe, resortowe i regionalne. Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski otrzymali: dyrektor Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych Wanda Dembska i nauczyciel Państwowej Średniej Szkoły Baletowej Gerhard Kotzur.

Z okazji 60 rocznicy Rewolucji Październikowej rozpoczęły się "Dni Przyjaźni", zorganizowane z inicjatywy Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności N arodu i czynnych w Polsce ośrodków Kultury i Informacji Bułgarii, Czechosłowacji, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Węgier i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej. Z dziennikarzami poznańskiej prasy, radia i telewizji spotkali się w Empiku przybyli na inaugurację "Dni Przyjaźni" akredytowani w Polsce kierownicy ośrodków Kultury i Informacji państw socjalistycznych. W czasie spotkania omówiono nowe formy współpracy. Obejrzano również otwartą z okazji "Dni Przyjaźni" wystawę prac malarskich osiemnastu twórców z Bułgarii, Czechosłowacji, Niemieckiej Republiki Demokra tycznej, Węgier i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich; prace są częściowo efektem plenerów na Ziemi Wielkopolskiej.

W Sali Marmurowej Pałacu Kultury odbyło się uroczyste otwarcie wystawy plakatu politycznego, inaugurującej obchody "Dni Przyjaźni". Wystawę otworzył przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu Franciszek Szczerbal. Na otwarcie przybyli m.in.: przedstawiciele wojewódzkich władz partyjnych i administracyjnych, reprezentanci akredytowanych w Polsce ośrodków Kultury i Informacji, wśród nich

OM) PRZYJAŹNI

Wydarzenia w Poznaniu ( 17 - 18.10.)

I sekretarz Ambasady Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Warszawie, dyrektor Domu Radzieckiej Nauki i Kultury Helena Lebiedinskaja, która wygłosiła okolicznościowe przemówienie; przedstawiciele środowisk twórczych. Obecny był minister pełnomocny, konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Nikołaj Gusjew. Na wystawie zgromadzono ponad sto plakatów odznaczających sie. wysokimi walorami ideowymi l artystycznymi. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, z okazji inauguracji "Dni Przyjaźni" odbył się koncert symfoniczny orkiestry Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Renarda Czajkowskiego. Jako soliści wystąpili: czechosłowacki tenor Jan Vsetecka- Konstant i skrzypek Axel Wilczok (Niemiecka Republika Demokratyczna) .

W siedzibie Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyło się spotkanie aktywu sportowego, na którym omówiono problemy związane z przygotowaniem zawodników województwa poznańskiego do Olimpiady w Moskwie w 1980 r. W spotkaniu uczestniczył sekr tarz Komitetu Wojewódzkiego Józef Switaj. W Miejskiej Bibliotece Publicznej im.

Edwarda Raczyńskiego otwarto ekspozycję pn. "Cimelia Bohemica", składającą się z osiemdziesięciu faksymiliów najcenniejszych zabytków piśmiennictwa czeskiego. W filii nr 39 Biblioteki wystawiono wydawnictwa oficyny Henschel Verlag (Niemiecka Republika Demokratyczna). Przedszkole nr 140 na Osiedlu Przyjaźni zostało oddane do użytku stu dwadzieściorgu dzieciom. Początek konferencji naukowo technicznej "Policon-77 w Domu Drukarza. Tematem konferencji były systemy fotoskładu. W Collegium Minus Uniwersytetu im.

Adama Mickiewicza odbyła się inauguracja nowego roku Młodzieżowego Studium Marksizmu. W Galerii N owej przy ul. Dąbrowskiego 5 otwarto wystawę malarstwa Zbyszka M. Maciejewskiego (Kraków). W. hali nr 22 Międzynarodowych Targów Poznańskich rozpoczął się kiermasz mebli uszkodzonych w transporcie lub na skutek nieodpowiedniego przechowywania i z tego tytułu odpowiednio przecenionych. 18.10. Grupa wyróżniających się w pracy pedagogów i nauczycieli akademickich spotkała się z kierownictwem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczone} Partii Robotniczej. I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Zasada złożył pedagogom wyrazy uznania. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski udekorowani zostali: Bronisława Gliwa, Ludwik Gabrielski, Henryk Paul, Gizela Musielak, Henryk Radomski. W godzinach południowych w gmachu Urzędu Wojewódzkiego dokonano wpisu nauczycieli do Księgi Zasłużonych dla Oświaty. Ponadto grupie pedagogów i wychowawców wręczono Medale Komisji Edukacji Narodowej. Dziesięciolecie Centralnego Ośrodka Gospodarki Magazynowej, z tej okazji odbyło się posiedzenie Rady Naukowej. Wzięli w nim udział: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednocznej Partii Robotniczej Józef Świtaj, przedstawiciel Urzędu Gospodarki Materiałowe} Tadeusz Wojciechowski oraz delegacje bratnich placówek naukowych z Czechosłowacji, Węgier i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Placówka udekorowana została Odznaką Honorową Miasta Poznania.

Z aktywem Fabryki Obrabiarek Specjalnych "Ponar- Wiepofama" spotkał się minister pełnomocny, konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Nikołaj Gusjew, który mówił o przygotowaniach do 60 rocznicy Rewolucji Październikowej w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. W Sali Wielkiej Pałacu Kultury odbył się koncert, w którym wystąpili: radziecki Zespół Pieśni i Tańca "Ruś" z Władimirska, węgierskie "Trio Tolcsvay", zespół sióstr Kuszlevi z Bułgarii, Zespół Horsta Kussicke i Manfreda Wolfa z Niemieckiej Republiki Demokratycznej, słowacki Zespół Pieśni i Tańca "Brezovan" oraz Zespół Pieśni i Tańca "Wielkopolska" .

Premiera Staroświeckiej komedii Aleksieja Arbuzowa w Teatrze Polskim w reżyserii Romana Kordzińskiego. Scenografię projektowała Katarzyna Kępińska. Opracowanie muzyczne Wojciecha Trzcińskiego. W premierowej obsadzie wystąpili: Sidonia Błasińska (Lidia Wasilewna), Aleksander Błaszyk (Rodion Mikołaj ewicz), Janusz Greber (Narrator).

Aleksander Błaszczyk (Rodion Mikołajewicz) Śpiewał Krzysztof Krawczyk z zespołem muzycznym "Alex Band" pod kierunkiem Aleksandra Maliszewskiego. Poznańska Spółdzielnia Rzemieślnicza Mechaników uruchomiła sklep w pawilonie własnym przy ul. Gwardii Ludowej 9. Pawilon ma powierzchnię ponad 500 m'.

W sali sportowo-widowiskowej "Arena" wystąpił Zespół Tańca Narodowego z Kuby. 19.10. Przybyła delegacja Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Indii: Maqimuddin Farooqi - członek Biura Politycznego i sekretarz Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Indii, Pratul Lahiri - przedstawiciel Wydziału Zagranicznego Komitetu Centralnego oraz Roknath Kumar - członek Rady Stanowej stanu Binar. Gości powitali przedstawiciele Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z sekretarzem Józefem Świtaj em. Goście złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikami Bohaterów Armii Radzieckiej oraz podziemnego kierownictwa Polskiej Partii Robotniczej na Cytadeli; spotkali się z kierownictwem Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Młodych" oraz samorządem mieszkańców w N owej Dzielnicy Mieszkaniowej "Rataje".

W Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyło

się spotkanie delegatów na Zjazd Centralnego Związku Spółdzielni Spożywców "Społem". W spotkaniu wzięli udział sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Bogdan Waligórski i wojewoda poznański Stanisław Cozaś. 20.10. Międzynarodowa sesja naukowa "Rewolucja Październikowa a współczesność" rozpoczęła się na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Przybyli historycy, politolodzy, prawnicy, ekonomiści, filolodzy z Bułgarii, Czechosłowacji, Jugosławii, Mongolii, Niemieckiej Republiki Demokra tycznej, Węgier, Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i wielu polskich ośrodków akademickich. Wśród gości obecny był sekretarz generalny Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej Wacław Barszczewski. U czestniczył w sesji minister pełnomocny, konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich Nikołaj Gusjew. Otwarcia sesji dokonał rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prof. dr Benon Miśkiewicz. Obrady plenarne zainaugurowało wystąpienie przewodniczącego delegacji radzieckiej prof. Aleksandra Samsonowa. W przerwie obrad uczestnicy konferencji wzięli udział w otwarciu wystawy "Październik i świat socjalistyczny", zorganizowanej w hallu Pałacu Kultury.

Muzeum Archeologiczne obchodziło sto dwudziestą rocznicę działalności, w Pałacu Górków odbyła się sesja naukowa, którą zainaugurował odczyt dra Włodzimierza Błaszczyka. Przybyli: wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski, prezydent miasta Władysław Sleboda i generalny konserwator zabytków dr Bohdan Rymaszewski. Zasłużonym pracownikom Muzeum przyznano szereg odznaczeń i nagród. Muzeum zostało wyróżnione Odznaką Honorową Miasta Poznania. W czasie przerwy w obradach goście zwiedzili otwartą z okazji jubileuszu wystawę będącą przeglądem naj cenniejszych i naj starszych skarbów Muzeum. Minister pełnomocny, konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich Nikołaj Gusjew spotkał się

Wydarzenia w Poznaniu (20 - 21.10.)

w Empiku z przedstawicielami Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa- Książka- Ruch".

Około stu naukowców, reprezentujących uczelnie rolniczo-techniczne oraz instytuty, obradowało nad przyrodniczym kształtowaniem krajobrazu rolniczego. W obradach uczestniczyli przedstawiciele władz partyjnych i administracyjnych województw: poznańskiego, leszczyńskiego i konińskiego. Wznowienie działalności Młodzieżowej Wszechnicy Dziennikarskiej w Empiku.

Wiele kół Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Poznaniu i w województwie czynem produkcyjnym postanowiło uczcić 60 rocznicę Wielkiego Października. Ponad sto sześćdziesiąt zespołów młodzieżowych z trzydziestu sześciu zakładów przystąpiło do współzawodnictwa o tytuł brygad im. 60-lecia Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej, w Sali Tradycji Ruchu Młodzieżowego w Pałacu Kultury - ich przedstawicielom wręczono proporce i dyplomy. U czestnicy spotkania, w którym wziął udział minister pełnomocny, konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich Nikołaj Gusjew, skierowali apel o podejmowanie dodatkowych zobowiązań. Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Stefana Stuligrosza wyjechał do Niemieckiej Republiki Demokratycznej. W wieku sześćdziesięciu dziewięciu lat zmarł Stanisław Golik, w latach 1%3-1968 kierownik Wydziału Przemysłu i Handlu Prezydium Rady Narodowej m. Poznania, udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 11.10. VII Sesja Wojewódzkiej Rady Narodowej zatwierdziła plan zagospodarowania przestrzennego woj. poznańskiego na lata 1971 -1990 oraz oceniła wyniki powszechnego przeglądu gmin w województwie. W auli Muzeum Narodowego odbyła się wojewódzka inauguracja Roku KulturalIego połączona z jubileuszem półwiecza Rozgłośni Poznańskiej Polskiego Radia i dwudziestolecia Telewizji. Na uroczystość przybyli: I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada, sekretarze Komitetu Wojewódzkiego Bogdan Gawroński i Józef Świtaj, kierownik Wydziału Pracy Ideowo-Wychowawczej Marian J akubowicz, prezydent Poznania Władysław Sleboda, wicewojewodowie Romuald Zysnarski i Bolesław Stachowiak, wiceprezydent Poznania Andrzej Wituski, przewodniczący Zarządu Wielkopolskie

Aktu dekoracji dokonuje I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada. Odznaczenie odbiera redaktor naczelny rozgłośni-jubilatki Stanisław Kubiak. Pośrodku: kierownik Wydziału pracy Ideowo- Wychowawczej Komitetu Wojewódzkiego Marian J akubowicz i wicewojewoda poznański Romuald Zysnarskigo Towarzystwa Kulturalnego Eugeniusz Paukszta, działacze kulturalni, w imieniu władz wojewódzkich i miejskich J erzy Zasada wręczył Rozgłośni-Jubilatce przyznany przez Radę Państwa Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Najlepsze życzenia i gratulacje złożył pracownikom Poznańskiego Radia i Telewizji dyrektor generalny Stanisław Cześnin. Z okazji jubileuszu zasłużeni współpracownicy udekorowani zostali wysokimi odznaczeniami państwowymi: Krzyże Oficerskie Orderu Odrodzenia Polski otrzymali: Władysław Napierała i Marian Paluchowski; Krzyże Kawalerskie: Adam Danecki, Janina Fołtyn, Tadeusz Krzemiński, Czesław Kubiak, Jerzy Litwiński, Janusz Matuszyński, Michał Nowakowski, Maria Orlik, Bogusława Sniadalska, Bronisław Szwarc, Ryszard Urban, Jan Ziarko. Ponadto wręczono złote, srebrne i brązowe Krzyże Zasługi, Odznaki Honorowe "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego", Odznaki Honorowe Miasta Poznania, honorowe odznaki Komitetu do Spraw Radia i Telewizji oraz odznaki Zasłużonego Działacza Kultury. Za wysokie uznanIe podziękował rektor naczelny Stanisław Kubiak. Zakończyła się dwudniowa międzynarodowa konferencja naukowa na temat

"Rewolucja Październikowa a współczesność", zorganizowana przez U niwersytet im. Adama Mickiewicza. U czestniczyli w niej przedstawiciele wszystkich krajowych środowisk akademickich oraz uczelni z Bułgarii, Czechosłowacji, J ugosławii, Mongolii, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Węgier i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Podczas końcowych obrad plenarnych prof. dr hab. Jerzy Topolski wygłosił referat na temat walki ideologicznej wokół teorii rewolucji. Dorobek konferencji podsumował prof. dr hab. Antoni Czubiński.

W Osiedlowym Domu Kultury "Orbita" odbyło się posiedzenie Rady Wojewódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej z udziałem sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdana Waligórskiego, wicewojewody Ryszarda Cmielewskiego i wiceprezydenta Łucjana Majewskiego; podczas posiedzenia szereg działaczy udekorowano odznakami honorowymi. Rozstrzygnięto XV Konkurs na grafikę i rysunek im. Jana Wronieckiego. Jury obradujące pod przewodnictwem artysty-plastyka Tadeusza Jackowskiego (Kraków) przyznało pierwszą nagrodę i medal Krystynie Piotrowskiej, a następne nagrody Andrzejowi Zaleckłemu i Mirosławowi Giernatowskiemu, który otrzymał również wyróżnienie honorowe. W dziale rysunku pierwszą nagrodę i medal zdobył Jacek Antowski, następnie Andrzej Fasiecki i Włodzimierz Wioszkiewicz. Wyróżnienia honorowe przyznano Tadeuszowi Gaworzewskiemu i Bogdanowi Wojtasiakowi. Klub Międzynarodowej Prasy i Książki przyznał swoje nagrody Jerzemu Rybarczykowi i Barbarze Kamyszek-Gieburowskiej. Redakcja "Gazety Zachodniej" wyróżniła swoją nagrodą Hieronima Różańskiego, który obok Jerzego Rybarczyka i Barbary Kamyszek-Gieburowskiej zdobył ponadto nagrodę Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego. W Akademii Rolniczej odbyła się dzielnicowa inauguracja nowego roku szkoIeria partyjnego. W spotkaniu uczestnicz} ł minister pełnomocny, konsul generali) y Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich Nikołaj Gusjew. Podczas zorganizowanej z tej okazji sesji naukowej, poświęconej sześćdziesiątej rocznicy Rewolucji Październikowej, omówiono między innymi jej znaczenie dla Polski oraz działalność Feliksa Dzierżyńskiego. g W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert symfoniczny

Kronika Miasta Poznaniaorkiestry Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Renarda Czajkowskiego. Jako solistki wystąpiły dwie młode skrzypaczki Danuta Głowacka i Joanna Mądroszkiewicz. W ramach "Dni Przyjaźni" mieszkańcy Zespołu Osiedli Mieszkaniowych "Winogrady" mieli okazję słuchać koncertów dwóch zagranicznych zespołów. W Osiedlowym Domu Kultury "Pod Lipami" wystąpiło "Trio Tocsvay" z Węgier, a w Klubie "Orbita" siostry Kuszlevi z Bułgarii. O godz. 7.00 rozpoczęła służbę supernowoczesna karetka reanimacyjna w mikrobusie fiat 242 wyposażona przez norweską firmę Scaw Rescve. W hallu Urzędu Wojewódzkiego otwarto wystawę obrazów i gobelinów Ewy Kuklińskiej.

MO. Odbyła się Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Fabryce Samochodów Rolniczych "Polmo". Uczestniczył w niej I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego J erzy Zasada oraz icinister przemysłu maszynowego Aleksander Kopeć, którzy przed rozpoczęciem obrad przekazali zakładowej organizacji partyjnej sztandar ufundowany przez Komitet Centralny. Równocześnie wręczono ślusarzowi Mirosławowi Kubali dziesięciotysięczną legitymacją partyjną w dzielnicy N owe Miasto. Konferencja dokonała wyboru nowego Komitetu Zakładowego, na czele którego stanął Bogusław Stefański, oraz delegatów na dzielnicową konferencj ę sprawozdawczo -wyborczą. W Pałacu Kultury otwarto wystawę "Wielki Październik i świat socjalizmu" przygotowaną przez Związek Radzieckich Towarzystw Przyjaźni i Łączności Kul

turalnej z Zagranicą oraz Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej. Na otwarcie przybyli: sekretarz generalny Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej Wacław Barszczewski, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Gawroński, minister pełnomocny, konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich Nikołaj Gusjew, wojewoda Stanisław Cozaś, prezydent miasta Władysław Sleboaa. Prezentacji wystawy dokonał prof. dr hab. Kazimierz Sobczakz Wojskowej Akademii Politycznej. Po otwarciu wystawy koncertował Chór Dziewczęcy Pałacu Kultury "Skowronki" pod dyrekcją Mirosławy Wróblewskiej. W sali wykładowej Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego odbył się jubileusz czterdziestopięciolecia pracy kierownika Kliniki Laryngologicznej Akademii Medycznej, prof. dr hab. Aleksandra Zakrzewskiego. Przybyli: wicewojewoda Zofia Dąbrowska, kierownik Wydziału Nauki i Oświaty Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Filipiak, lekarze i naukowcy z całego kraju. Działalność lekarską, naukową i dydaktyczną Jubilata omówił jego uczeń, prof. dr hab. Zygmunt Szmeja. List z gratulacjami od I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Jerzego Zasady przekazał Jubilatowi Jerzy Filipiak.

Jury konkursu na opowiadanie tematycznie związane z 60 rocznicą Rewolucji Październikowej pod przewodnictwem Feliksa Fornalczyka przyznało dwie drugie nagrody Januszowi Przybyszowi i Józefowi Ratajczakowi, a trzecią Marcelemu Kosmanowi.

W Operze Poznańskiej uroczyście pożegnano kapelmistrza Mariana Szczęsnowskiego, który debiutował w 1933 r. N a zakończenie swej kariery zawodowej dyrygował orkiestrą podczas przedstawienia Madame Buttertly Pucciniego. N a placu Armii Poznań, przed Stadionem im. 22 Lipca odbył się kiermasz motoryzacyjny.

23.10. Zamknięcie międzynarodowych salonów handlowych "Taropak-77" i "Poligrafia 77". Obok wystawców polskich propozycje z dziedziny techniki opakowań i magazynowania oraz maszyn i urządzeń poligraficznych przedstawiło ponad sto firm zagranicznych z trzynastu państw. W związku z Dniem Łącznościowca w Operze Poznańskiej odbyło się spotkanie pracowników poczt i placówek telekomunikacyjnych woj. poznańskiego. N ajbardziej zasłużeni otrzymali odznaczenia państwowe, resortowe i regionalne. Gratulacje i życzenia w imieniu władz partyjno-administracyjnych województwa złożył pracownikom łączności sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskie] Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Walig ó rski.

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się recital Stefanii Woytowicz (sopran). Akompaniował Marek Kudlłcki (organy).

24.10. W siedzibie Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przedstawiciele przedsiębiorstw i Instytucji łączności spotkali się z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Jerzym Zasadą. O dokonaniach i zamierzeniach informował dyrektor naczelny Okręgu Poczty i Telekomunikacji Antoni Karwacki. W godzinach przedpołudniowych, Jednocześnie w Gdańsku, Krakowie, Poznaniu i Warszawie nastąpiło oficjalne przekazanie do użytku automatycznych międzymiastowych central telefonicznych ACMM systemu "Pentaconta". Stanowią one zalążek przyszłej, całkowicie zautomatyzowanej telefonicznej sieci międzymiastowej kraju. Centrala zastępuje pracę czterdziestu telefonistek. Abonent poznański za pośrednictwem systemu "Pentaconta" wykręca cyfrę "O" i po usłyszeniu w słuchawce sygnału ciągłego bez oczekiwania już na ponowny sygnał wykręca numer abonenta. Numery kierunkowe: Warszawa 0-22, Gdańsk - O-58, Kraków 0-12, Zakopane 0-165, Nowy Targ 0-187, Krynica 0-135. Podczas oficjalnego oddania do użytku poznańskiej centrali obecni byli: sekretarz Komitetu Woje

Eugenfusz Grekus przy pracy w nowej centrali

11«wódzkiego Polskiej zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Waligórski, wojewoda poznański Stanisław Cozaś l prezydent miasta Władysław Sleboda. Wyróżniającym się w pracy przy jej powstaniu wręczono odznaczenia państwowe, regionalne i resortowe. W małej auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbyło się posiedzenie Senatu, podczas którego dyplom honorowego doktora U niwersytetu Im. Adama Mickiewicza wręczono prof. drowi J anuszowi Pajewskiemu, wybitnemu znawcy historii Polski, Bliskiego Wschodu l Europy Zachodniej. W Instytucie Historii wręczono profesorowi Księgą pamiątkową napisaną przez jego uczniów z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin Uczonego. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbyło się z okazji 60 rocznicy Wielkiej Rewolucji Październikowej spotkanie załogi Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Handlu Wewnętrznego. Przybyli na nie przedstawiciele wojewódzkich i miejskich władz partyjnych oraz administracyjnych, Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej, organizacji młodzieżowych. Obecny był minister pełnomocny, konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich Nikołaj Gusjew.

N a zebraniu Zarządu Okręgowego Związku Piłki Nożnej dokonano zmian w obsadzie funkcji. N owym prezesem został wybrany b. zawodnik i działacz sportowy, wicewojewoda poznański Ryszard Cmielewski, a wiceprezesem organizacyjnym Bogdan Zajdler. W Domu Technika rozpoczęła się konferencja naukowa na temat "Modernizacja i pozainwestycyjne źródła wzrostu produkcji przemysłowej". W ramach akcji "Kultura z osiedli - mieszkańcom Poznania" w salach Pałacu Kultury zaprezentowała swój dorobek Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski". Chór Chłopięcy l Męski Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Stefana Stuligrosza powrócił ze zdjęć do kolorowego filmu telawlzyjnego nakręconego dla telewizji Niemieckiej Republiki Demokratycznej. 25.10. Plenarne posiedzenie Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej poświęcone sprawie dalszego wzrostu Jakości l efektywności gospodarowania w województwie poznańskim w świetle uchwał IX Plenum Komitetu Centralnego. Referat wygłosił I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej

Wydarzenia w Poznaniu (25.10.)zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada.

W Muzeum Narodowym otwarto Wystawę Książki Radzieckiej, przygotowaną przez Wszechzwiązkowe Zjednoczenie "Mieżdunarodnaja Kniga" i Dom Książki. Otworzył ją przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Gawroński.

Obecna była delegacja pisarzy radzieckich: Akram Ajlisli, Anuar Alimżanow, Liwiu Damian, Taszli Kurbanow, Fiodor Morgun, Lew Oszanin, Sergiusz Sartakow, Wasilij Subbotin oraz minister pełnomocny, konsul generalny związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Nikołaj Gusjew, przedstawiciel

Zastępca dyrektora "Domu Książki" Stanisław Drzewiecki oprowadza po wystawie pisarzy radzieckich i towarzyszące im osoby. Od lewej Lew Oszanin; sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Gawroński; Siergiej Sartakow; dyrektor "Domu Książki" Alojzy Murawa

"Mieżdunarodnej Knigi" Jurij Wasjanin, wydawcy, księgarze, przedstawiciele świata kulturalnego. Przemówienie wygłosił dyrektor Domu Książki Alojzy Murawa. Ekspozycja w poznańskim Muzeum obejmowała ponad 2500 tytułów, uszeregowanych w dwunastu działach tematycznych. W centralnym miejscu zaprezentowano dzieła teoretyków marksizmu-leninizmu, książki przywódców Komunistycznej Partii Związku Radziec

kiego oraz związane z 60 rocznicą Wielkiego Października. Uroczystość otwarcia Wystawy uświetniły występy Chóru Męskiego Politechniki Poznańskiej pod dyrekcją Janusza Dzięcioła oraz aktora Teatru Polskiego Piotra Bindera.

W czasie spotkania w Urzędzie Miejskim delegacji pisarzy radzieckich goście otrzymali z rąk prezydenta Władysława Slebody symboliczne klucze do bram Poznania.

Prezydent Foznania Władysław Sleboda wręczył symboliczne klucze do bram miasta Siergiejowi Sartakowowi

Rozmowy radzieckich pisarzy i literatów poznańskich w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Edwarda Raczyńskiego.

Wieczorem pisarze radzieccy obejrzeli przedstawienie Staroświeckiej komedii Aleksieja Arbuzowa w Teatrze Polskim.

Po spektaklu publiczność zgotowała wykonawcom i realizatorom tej sztuki gorącą owację. Spotkanie stało się również okazją do wręczenia pamiątkowych medali "Złączonym w umiłowaniu sceny", które przyznano Aleksiejowi Arbuzowowi (medal ten praekazano na ręce przewodniczącego delegacji radzieckich pisarzy) oraz Zakładom Przemysłu Metalowego "H. Cegielski". W Pałacu Kultury odbyło się spotkanie z delegacją pisarzy radzieckich, zorganizowane przez Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne. Przemawiali: pisarz Siergiej Sartakow, wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski, minister pełnomocny, konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich Nikołaj Gusjew, prezes poznańskiego oddziału Związku Literatów Polskich Czesław Chruszczewski i sekretarz Komitetu wojewódzkiego Polskiej zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Gawroński.

Oklaskami przyjęto występy kameralnego zespołu Pieśni i Tańca "Wielkopolska" pod kierownictwem Jerzego Dab e rt a.

W małej auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza dyplom doktora honoris causa wręczono profesorowi Harry H. Sislerowi z Uniwersytetu Gensville (Stany Zjednoczone Ameryki Płn.). Profesor Sisler jest jednym znajwybitniejszych chemików amerykańskich. Uczony ten ceniony jest także za działalność w dziedzinie rozwoju międzynarodowej współpracy naukowej. Dzięki jego staraniom podpisano porozumienie o współpracy między Uniwersytetem Gensville i U niwersytetem im. Adama Mickiewicza. W Sali Odrodzenia Ratusza poznańskiego dwudziestu parom poznaniaków wręczono z okazji jubileuszu pięćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego medale "Za długoletnie pożycie małżeńskie".

Otrzymali je: Pelagia i Franciszek Budnikowie, Marianna i Jan Czechowscy, Bronisława i Wojciech Cyraniakowie, Emilia i Zdzisław Dolatowie , Czesława i Stanisław Grzegorzewscy, Katarzyna i Stanisław Jaśkowiakowie, Marianna i Jan Kaczmarkowie, Pelagia i Mieczysław Kramerowie , Marta i Władysław Kwartowie , Agnieszka i Mieczysław Majchrzakowie, Stanisława i Piotr Pikorzowie, Konstancja i Stanisław Rzyskowie, Aniela i Jan Sierosławscy, Stanisława i Józef Sterczałowie, Aniela i Jan Szczepańscy, Aniela i Tadeusz Szymańscy, Józefa i Józef Trybusiowie, Zofia i Władysław Wiliccy, Agnieszka i Józef Zboralscy, Łucja i Bronisław Zychowie.

26.10. W godzinach porannych delegacja pisarzy radzieckich podejmowana była przez I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzego Zasadę. Gościom wręczono Odznaki Honorowe Miasta Poznania, a pisarz Wasilij Subbotin, który uczestniczył w 1945 r. w wyzwalaniu Poznania, otrzymał Medal "Za udział w walkach o poznańską Cytadelę". Subbotin przekazał dla Muzeum Wyzwolenia Poznania auten

Delegacja pisarzy radzieckich składa wiązankę kwiatów przed pomnikiem Ada* ma Mickiewiczatyczny szkic sytuacji frontowej w 1945 r. oraz pożółkły, wyniesiony z wojennej pożogi egzemplarz frontowej gazety. N astęp nie goście w towarzystwie przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej, sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Bogdana Gawrońskiego, konsula Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich Genadija Podlipniaka, poznańskich pisarzy, wydawców i bibliotekarzy - złożyli kwiaty pod pomnikami Adama Mickiewicza i Braterstwa Broni na Cytadeli. Po zwiedzeniu Muzeum na Cytadeli odbyły się spotkania środowiskowe. Siergiej Sartakow i Wasilij Subbotin prowadzili rozmowy z przedstawicielami redakcji "Nurtu" , Wydawnictwa Poznańskiego i Poznańskiego Wydawnictwa Prasowego w salach Muzeum Rzemiosła Artystycznego. Inne grupy miały spotkania w Osiedlowym Domu Kultury "Trojka"

Zwiedzanie Muzeum Zakładowego Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" . Przewodniczący delegacji pisarzy radzieckich Siergiej Sartakow rozmawia z dyrektorem naczelnym Zakładów Edwardem Idziakiem. W głębi sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Gawroński.

i Księgarni "Przyjaźń". W godzinach południowych odbyło się spotkanie całej delegacji z aktywem kulturalnym Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski"; uczestniczył w nim Bogdan Gawroński. Galowy koncert w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza zapoczątkował czwarty rok pracy Wielkopolskiego Klubu Jazzowego. Wystąpiły dwa zespoły zagraniczne: włoski kwartet Guido Manufardi i trio z Japonii oraz grupy: "Crash" z Wrocławia, "Heam", "Warsz

Wydarzenia w Poznaniu (26 - 29.10.)

ta t" i debiutująca "Trapez" - z Poznania. W Domu Technika rozpoczęło się sympozjum naukowe połączone z pokazem aparatury do diagnostyki silników wysokoprężnych. Prelegentami byli przedstawiciele austriackiej lirmy "Vibro- Motor" . O pięćdziesiąt litrów krwi wzbogacił się bank krwi Szkoły Chorążych Pożarnictwa. W honorowej akcji krwiodawstwa uczestniczyło dwustu osiemdziesięciu kadetów, nauczycieli i wychowawców. S7.10. Na spotkaniu pracowników Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolniczych, w którym uczestniczyli wiceminister rolnictwa Henryk Burczyk i sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Czesław Gałgan wręczono sztandar przechodni Ministra Rolnictwa i Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Rolnych za zdobycie przez poznańskie Biuro pierwszego miejsca w międzyzakładowym współzawodnictwie pracy w 1976 r. Oddanie do użytku Kombinatu Pralniczego Spółdzielni Pracy "Świt" przy ul. Dziekańskiej o zdolności prania 2450 ton bielizny i chemicznego czyszczenia ok. 915 ton garderoby rocznie. Nowością Jest agregat do czyszczenia odzieży przy użyciu tzw. ciężkiej benzyny (usuwanie zabrudzeń ze skóry i odzieży roboczej). N a uroczystość otwarcia kombinatu przybyli pracownicy, budowniczowie i projektanci. Obecni byli: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Waligórski, wojewoda poznański Stanisław Cozaś i wiceprezydent Poznania Zbigniew Kmleciak. Spółdzielnia wyróżniona została Odznaką Honorową Miasta Poznania.

W Przemysłowym Instytucie Maszyn Rolniczych odbyło się ogólnopolskie sympozjum na temat poprawy efektywności wykorzystania materiałów. Referat wprowadzający wygłosił doc. dr Andrzej Fopp.

Podpisanie porozumienia o współpracy między Instytutem Nauk Politycznych U niwersytetu im. Adama Mickiewicza i Poznańskim Wydawnictwem Prasowym. N a zaproszenie rektora Akademii Medycznej przybyła delegacja Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej Kanady.

Z podróży artystycznej do Norwegii i Szwecji powrócił Poznański Chór Chłopięcy pod kierownictwem Jerzego Kurczewskiego. Chór koncertował siedmiokrotnie w Norwegii i trzykrotnie w Szwecji.

28.10. Oddanie do użytku zmodernizowanego odcinka ul. Garbary od pi. Bernadyń - skiego do Wielkiej. W Komitecie Wojewódzkim polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyło się spotkanie kierowników ośrodków pracy ideowo-wychowawczej przy miejskich i gminnych komitetach partyjnych oraz kierowników grup agitatorów w zakładach pracy. W Domu Przyjaźni "Trojka" odbyła się wieczornica, zorganizowana przez pracowników Kombinatu Wyrobów z Metali Szlachetnych, poświęcona sześćdziesiątej rocznicy Rewolucji Październikowej . Udział wzięli: przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaźni Folsko- RadzieckIej, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Gawroński oraz minister pełnomocny, konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Nikołaj Gusjew. W Akademii Medycznej odbyło się spotkanie senatu i aktywu partyjnego uczelni z uczonymi radzieckimi, przybyłymi do Polski na obchody sześćdziesiątej rocznicy Rewolucji Październikowej: dyrektorem Instytutu Akademii N auk Medycznych Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich prof. drem Władimirem Niegowskim, który jest honorowym doktorem poznańskiej Akademii Medycznej, oraz jego zastępcą prof. drem Aleksandrem Gurwiezem. Prof. Perti Virtaranta, przewodniczący Komitetu do Spraw Nauki Języka Fińskiego wygłosił dwa odczyty na U niwersytecie im. Adama Mickiewicza, spotkał się też z przedstawicielami Oddziału Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Fińskiej. W salonie Biura Wystaw Artystycznych otwarto wystawę malarstwa Zenona Kaczmarkiewicza.

29.10. Przywrócono normalną komunikację tramwajową do pętli na Starołęce oraz w ulicy Dzierżyńskiego na odcinku od Hetmańskiej do Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski". Na obu tych trasach roboty modernizacyjne zostały zakończone. Jednocześnie przedłużono linię nr 4 z ul. Lampego do pętli przy

Poznańskiej Fabryce Maszyn Żniwnych.

Tym samym Winogrady otrzymały połączenie tramwajowe z Ratajami. Jubileusz dwudziestopięciolecia Biura Projektów Kolejowych. Dorobek placówki i zamierzenia omówiono na uroczystym spotkaniu załogi w sali Teatru Polskiego. Biuro wyróżnione zostało Odznaką Honorową Miasta Poznania, którą wręczył wiceprezydent Poznania Zbigniew Kmieciak. N ajbardziej zasłużeni pracownicy udekorowani zostali odznaczeniami państwowymi. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się "Koncert Poznański" orkiestry symfonicznej Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Wojciecha Rajskiego i Zygmunta Rycherta. Jako soliści wystąpili skrzypkowie: Małgorzata Młyńczak i Daniel Stabrawa. M.10. W wieku sześćdziesięciu siedmiu lat zmarł Jan Mogilnicki, nestor polskich tenisistów, działacz sekcji tenisowej Akademickiego Związku Sportowego, nauczyciel Zespołu Szkół Łączności.

11.10. Oddanie do użytku zmodernizowanego skrzyżowania ulic Słowiańska - Wilczak - N aramowicka - Szelągowska.

-.--HJUmMOA

J /i H 5 P I myJ-aSjgjgKTZ:

1.11. Na poznańskie cmentarze udały się setki tysięcy osób, by uczcić pamięć swoich 'bliskich.

2.11. Brygady Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego przystąpiły do modernizacji układu torowego na Winogradach na odcinku od ul. Murawa do al. Wielkopolskiej. W Izbie Rzemieślniczej otwarto XVII Wystawę Prac Uczniów Rzemiosła z województw: kaliskiego, konińskiego, leszczyńskiego, pilskiego i poznańskiego. 3.11. Przybył do Poznania prezes Zarządu Głównego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Stanisław Wroński, który wziął udział w spotkaniu z kombatantami w Sali Tradycji Ruchu Młodzieżowego w Pałacu Kultury; podczas spotkania Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski został udekorowany Wiktor Kalemba. Następnie Stanisław Wroński w towarzystwie prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku Mariana J akubowicza przybył do Szkoły Podstawowej im. Karola Świerczewskiego, którą udekorował Medalem "Za zasługi dla ZBOWiD" .

Posiedzenie plenarne Zarządu woj ewódzkiego Związku Socjalistycznego Młodzieży Polskiej poświęcone udziałowi Związku w organizacji nowoczesnej gospodarki żywnościowej. W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarto Ogólnopolską Wystawę Technik Fotograficznych pn.

"Remis-77" .

W kinie "Apollo" rozpoczęły się XXXI Dni Filmu Radzieckiego. W uroczystym otwarciu wziął udział sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej Bogdan Gawroński. Otwarcia dokonał dyrektor Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego Maciej Frajtak. Jako pierwszy wyświetlono film Siergieja Sołowlewa Zapamiętajmy to lato. Wyjazdowe posiedzenie sejmowej podkomisji budownictwa. Posłowie wizytowali niektóre place budowy i magazyny materiałów budowlanych. 4.11. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbyła się z okazji sześćdziesięcIolecia Rewolucji Październikowej uroczysta akademia, na którą przybyli przedstawiciele władz partyjnych i administracyjnych z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzym Zasadą, uczą

Wydarzenia w Poznaniu (4- 5.11.)

Fragment części artystyczne]

stnicy Rewolucji Październikowej i weterani ruchu robotniczego, przedstawiciele różnych środowisk społecznych i organizacji. Obecny był minister pełnomocny, konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Nikołaj Gusjew. Przemawiali Jerzy Zasada i Nikołaj Gusjew. Po części oficjalnej odbyło się widowisko słowno-muzyczne, w którym wystąpili artyści scen poznańskich oraz Poznański Chór Chłopięcy pod dyrekcją Jerzego Kurczewskiego i Chór Męski Politechniki Poznańskiej pod dyrekcją Janusza Dzięcioła.

Rozpoczęło się seminarium pt. "Osiągnięcia państwa socjalistycznego w dziedzinie mecenatu nad folklorem i sztuką ludową", zorganizowane przez Ministerstwo Kultury i Sztuki. W otwarciu wziął udział sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Gawroński oraz delegacja radziecka pod przewodnictwem Świetlany W. Titowej, dyrektora Centralnego Domu Twórczości Ludowej w Moskwie. Obraz życia kulturalnego Wielkopolski ze szczególnym uwzględnieniem ruchu amatorskiego przedstawił wiceprezydent Poznania Andrzej Wituski. W Pałacu Kultury rozpoczęło się Forum Amatorskich Zespołów Artystycznych "Faza 1977", zorganizowane przez Ministerstwo Kultury i Sztuki. Przybyło ok. pięciuset artystów-amatorów z całej Polski. W Pałacu Działyńskich odbyła się sesja naukowa zorganizowana przez Zakład Genetyki Człowieka poznańskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk. Omówiono m. in. niektóre problemy walki z białaczką. W Muzeum Historii Ruchu Robotniczego im. Marcina Kasprzaka otwarto wystawę "Tradycje przyjaźni polsko-radzieckiej w Wielkopolsce". Przybyli m. in. sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Gawroński, działacze "ruchu robotniczego, przedstawiciele władz administracyjnych Poznania. Obecny był minister pełnomocny, konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Nikołaj Gusjew. W Domu Kultury Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" odbyła się wieczornica poświęcona sześćdziesiątej rocznicy Rewolucji Październikowej. W hali Międzynarodowych Targów Poznańskich Nr 8 rozpoczął się kiermasz zimowy zorganizowany przez Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego.

Stoisko z ozdobami choinkowymi

W sali Klubu "Cicibór" Uczelnianego Centrum Kultury Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się recital piosenkarski Macieja Zembatego. 5.11. Instytut Humanistycznych Podstaw Kultury Fizycznej Akademii Wychowania Fizycznego zorganizował sesję popularnonaukową poświęconą osiągnięciom kultury fizycznej w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. U roczyste ślubowanie stu trzydziestu pięciu kadetów pożarnictwa. Przybyli m. in. zastępca komendanta głównego Straży Pożarnej płk. inż. Tomasz Ostrowski, przedstawiciele władz partyjnych i administracyjnych województwa poznańskiego. Obejrzano pokaz ćwiczeń w wykonaniu kadetów. W drugim dniu Ogólnopolskiego Forum Amatorskich Zespołów Artystycznych "Faza-1977", wystąpił w Domu Drukarza Chór Chłopięcy "Słowiki" ze Szczecina oraz Zespół Pieśni i Tańca ze Starachowic. W Sali Błękitnej Pałacu Kultury występował Teatr "Forum" z Dąbrowy Górniczej oraz Teatr Poezji ze Stoczni im. Adolfa Warskiego w Szczecinie. W Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej rozpoczęła się sesja pt. "Kształcenie

185:

głosu nauczyciela wychowania muzycznego" . W salonie Empiku otwarto wystawę pokonkursową im. Jana Wronieckiego na najlepszy rysunek i grafikę półrocza 1977.

W salonie Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania otwarto wystawę rysunków i akwareli Wandy M. Boguszewskiej "Motywy z poznańskiej palmiarni".

Przedstawienie Teatru Lalki i Aktora w języku esperanto. Grano sztukę Hanny Janiszewskiej Tygrysek (Tigrldo). Widowisko to było prezentowane w Zagrzebiu (Jugosławia). Powróciła do Poznania wyprawa płetwonurków "Orient- 77". W sali Klubu "Cicibór" Uczelnianego Centrum Kultury Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się recital piosenkarski Elżbiety Jodłowskiej.

W wieku siedemdziesięciu lat zmarł prof. dr Kazimierz Malinowski, dyrektor Muzeum Narodowego, profesor Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, wybitny uczony, historyk sztuki i muzeolog, członek wielu towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych, wychowawca kilku pokoleń pracowników muzealnych, Kawaler Krzyża Komandorskiego, Oficerskiego i Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski. Wyróżniony Nagrodą państwową II stopnia Ministra Kultury i Sztuki oraz Nagrodą Ministra N auki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki.

W wie Ui dziewięćdziesięciu sześciu lat "zmarł pierwszy dyrygent i założyciel

Chóru Męskiego "Hasło" Stanisław Horodecki.

<%,

%* A »rf

6.11. Zakończyło się Ogólnopolskie Forum Amatorskich Zespołów Artystycznych "Faza 1977". Z programem autorów radzieckich, rosyjskich i polskich wystąpiło w nim pięciuset artystów amatorów z całej Polski. W ramach tej imprezy odbyło się również dwudniowe seminarium polsko-radzieckie pn. "Osiągnięcia państwa socjalistycznego w dziedzinie mecenatu nart folklorem i sztuką ludową". Finałową imprezą "Fazy 1977" był koncert w Operze Poznańskiej, na który przybyli m. in. wiceminister kultury i sztuki Józef Fajkowski i sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Gawroński. Obecni też byli minister pełnomocny, konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Nikołaj Gusjew i delegacja radziecka pod przewodnictwem Świetlany Titowej. Scenariusz przygotowali Stefan Mroczkowski i Roman Matysiak; kierownictwo muzyczne sprawował Antoni Gref; scenografię projektował Zbigniew Kaja, a całość prowadziła Maria Wróblewska.

W sali sportowo-widowiskowej "Arena" koncertował Zespół Pieśni i Tańca "Abchazja" (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich).

W Collegium Minus Uniwersytetu im.

Adama Mickiewicza rozpoczęły się obrady ogólnopolskiej sesji naukowej poświęconej metodologicznym problemom badań nad rodziną z uwzględnieniem nauk interdyscyplinarnych. Recital organowy Romualda Sroczyńskiego w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Inauguracja "Wieczorów z twórcą" w salonie Biura Wystaw Artystycznych. 7.11. Spotkanie Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z mieszkającymi w Poznaniu uczestnikami Rewolucji Październikowej 1917 r.: Stefanem Kaczorowskim,

Wydarzenia w Poznaniu (7.11.)

Stanisławem Latosim, Andrzejem Rutkowskim, Edwardem Stokowskim i Czesławem Swinarskim. I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Zasada wręczył im listy gratulacyjne od I sekretarza Komitetu Centralnego Edwarda Gierka oraz od ambasadora Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Polsce Stanisława Piłotowicza. W serdecznych słowach przemawiał do weteranów biorący udział w spotkaniu minister pełnomocny, konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Nikołaj Gusjew.

noczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada. Na uroczystości obecny był minister pełnomocny, konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik* Radzieckich w Poznaniu Nikołaj Gusjew. Pod obeliskiem złożono wiązanki kwiatów od zakładów pracy i mieszkańców Zespołu Osiedli Mieszkaniowych "Winogrady" .

Z okazji 60 rocznicy Rewolucji Październikowej minister pełnomocny, konsuI generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Nikołaj Gusjew z małżonką podejmował gości w Sali Marmurowej Pałacu Kultury. W spotkaniu udział wzięli kierownicy instancji partyjnych i wojewodowie dziesięciu województw, przedstawiciele stronnictw politycznych, Frontu Jedności N arodu, weterani ruchu rewolucyjnego uczestnicy Rewolucji Październikowej 1917 r., przedstawiciele zakładów pracy, · organizacji młodzieżowych, świata nauki i kultury, Wojska Polskiego i Północnej Grupy Wojsk Radzieckich.

W godzinach popołudniowych mieszkańcy winogradzkich osiedli, delegacje zakładów pracy przybyli na uroczystość odsłonięcia w Parku im. Jurija Gagarina obelisku wzniesionego ku czci pierwszego na świecie kosmonauty według proj ektu Jerzego Sobocińskiego. Przy dźwiękach hymnów polskiego i radzieckiego odsłonięcia dokonał I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjed

Moment odsłonięcia. Symbolicznego aktu dokonuje I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada. Obok stoją od lewej: dyrektor Biura Wojewódzkiej Rady Narodowej Bogusław Pawlaczyk i wojewoda poznański Stanisław Cozaś

Dekoracje w śródmieściu

W monumentalnej scenerii centralnego wejścia na Cmentarz Bohaterów na wzgórzu Cytadeli odbyła się prapremiera widowiska "Światło i dźwięk", poświęconego historii walk żołnierzy radzieckich o oswobodzenie Poznania w 1945 r. Scenariusz widowiska napisali: Maria Adamczyk, Włodzimierz Dopierała i Wojciech Kamiński; muzykę skomponował Franciszek Woźniak. Reżyserował Roman Kordziński.

W Młodzieżowym Domu Kultury "Harcówka" odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego, poświęcone sprawie internacjonalistycznego wychowania dzieci i młodzieży.

W godzinach popołudniowych na stoki Cytadeli przybyły delegacje zakładów pracy i organizacji społecznych. Przy łoskocie wojskowych werbli wieńce przed pomnikiem bohaterów poległych o wyzwolenie Poznania w 1945 r. złożyli członkowie sekretariatu Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z I sekretarzem Jerzym Zasadą, a następnie delegacja Konsulatu Generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu z ministrem pełnomocnym, konsulem generalnym Nikołajem Gusjewem.

Delegacja Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W środku szeregu I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Zasada

Koncert Chóru Chłopięcego i Męskiego Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Stefana Stuligrosza w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza dla uczczenia 60 rocznicy Rewolucji Październikowej. W programie pieśni rosyjskie, radzieckie i polskie. Akompaniował Andrzej Tatarski . Inauguracja cyklu koncertów muzyki radzieckiej, rosyjskiej i polskiej w wykonaniu pedagogów Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej odbyła się w auli Szkoły.

W "Galerii N owej" zainaugurowano cykl imprez pn. "Wieczory poezji radzieckiej". Odbył się koncert poetycki pn. "Kocham każde życia drgnienie", którego scenariusz powstał w oparciu o twórczość poetycką autorów rosyjskich i radzieckich, w układzie Tadeusza Drzewieckiego i z muzyką Bohdana Błażewicza. W gmachu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Edwarda Raczyńskiego otwarto wystawę "Rewolucja Październikowa w literaturze pięknej". W Domu Przyjaźni "Trojka" otwarto wystawę fotograficzną " Uroki Kraju Rad" .

8.11. Wojewódzka inauguracja kampanii sprawozdawczo - wyborczej Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej. W galerii "Ikonosfera" w Pałacu Kultury otwarto wystawę pn. "Lenin i rewolucja w plakacie filmowym". W galerii współczesnej "Desa" przy ul. Czerwonej Armii otwarto wystawę malarstwa Barbary Kamyszek-Gieburowskiej. W "Arsenale" otwarto wystawę medali Józefa Stasińskiego i rzeźb Mieczysława Waltera (Warszawa). Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza uruchomiło w Osiedlu Przyjaźni Nr 4 punkt informacji administracyjno-prawnej. W każdy wtorek od 17.30 do 20.00; można też telefonicznie: 202-103.

9.11. W Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" przekazana została kolejarzom pierwsza lokomotywa elektryczna, towarowa, dużej mocy 203E. Decyzja o produkcji zapadła w lipcu 1976 r. Posiada ona moc 5440 KM, może ciągnąć pociąg z ładunkiem o ciężarze 4(0) ton; przystosowana jest do automatycznych sprzęgieł. W czasie jazd próbnych lokomotywa 203E osiągała szybkość 125 kmj jgodz. Lokomotywę odebrali maszyniści Stanisław Kruszyna i Ryszard Morus z lokomotywowni w Karsznicach.

Lokomotywa elektryczna 203E

W hallu Collegium Novum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza otwarto wy

Fragment wystawy

Wydarzenia w Poznaniu (9 - 12.11.)

stawę fotograficzną "Wyprawy pozaeuropejskie Katedry Etnografii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 1976 - 1977". 10.11. Inauguracja Międzynarodowego Tygodnia studenta. W klubie "Od nowa" otwarto wystawę plakatu politycznego. Początek dwudniowej akcji profilak - tyczne] na ulicach miasta pod hasłem "Bądź ostrożny na drodze".

W Domu Technika rozpoczęła się ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna "Jakość i nowoczesność w instalacjach i urządzeniach elektrycznych". W sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych przy ul. Solnej odbyła się akademia z okazji 60 rocznicy Rewolucji Październikowej, podczas której prezes Zarządu Krawieckiej Spółdzielni Pracy "Pokój" Kazimierz Urban przekazał na ręce prezesa Koła Związku Bojowników o Wolność i Demokrację "Centrum" Mariana Czapskiego sztandar ufundowany Kołu przez siedem poznańskich spółdzielni. Sesja naukowa zorganizowana z okazji siedemdziesięciolecia ruchu laickiego w Polsce. W Klubie Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Świeckiej otwarto wystawę tematycznie związaną z jubileuszem. Z okazji "Dni Seniora - 77" siedmiuset naj starszych mieszkańców Poznania spotkało się w auli U niwersytetu im. Adama Mickiewicza na koncercie artystów scen poznańskich. W Domu Kultury Kolejarza odbyła się inauguracja Wielkopolskich Dni Jakości. Otwarcia dokonał inż. Lechosław Gruszczyński. Obecny był sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Waligórski. W Domu Technika otwarto z tej okazji wystawę "Dorobek sekcji metrologii, automatyki i mechaniki precyzyjnej Stowarzyszenia Inżynierów i Mechaników Polskich w zakresie zapewnienia dobrej jakości" . Regionalny Zespół Pieśni i Tańca "Cepelia" pod kierownictwem Wacława Wróblewskiego wyjechał w podróż artystyczną do Bułgarii. 11.11. U udziałem I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzego Zasady odbyła się Zakładowa Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza w Poznańskiej Fabryce Maszyn Żniwnych. I sekretarzem Komitetu Zakładowego wybrany został Bolesław Szalek.

W małej auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza rozpoczęło się ogólnopolskie spotkanie etnologów i etnografów, zorganizowane przez Katedrę Etnografii oraz Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne. Referat na temat "Etnografia polska w służbie społecznej" wygłosił prof. dr Józef Burszta, obchodzący jubileusz czterdziestolecia pracy naukowej. W Młodzieżowym Domu Kultury "Harcówka" otwarto wystawę zbiorów okazów szaty roślinnej Polski i dotyczących ochrony środowiska.

W studenckim klubie "Nurt" przy ul.

Dożynkowej zapoczątkowany został cykl spotkań ze znanymi animatorami studenckiej twórczości artystycznej. W Pałacu Działyńskich odbyło się sympozjum pt. "Fizjologiczne i psychologiczne mechanizmy terapii ruchowej w nadciśnieniu tętniczym". Wojewódzki Szpital Zespolony przy ul.

Lutyckiej, opuścił Artur Krzewina, urodzony przedwcześnie w dniu 21 września 1977 r. z wagą własną 880 g. Aby utrzymać wcześniaka przy życiu, zespół lekarski i pielęgniarski pod kierownictwem dr med. Wandy N owak podjął wiele wysiłków i wykonał liczne zabiegi przy pomocy nowoczesnej aparatury, jaką dysponuje Oddział Noworodków tego Szpitala. 12.11. W Sali Wielkiej Pałacu Kultury rozpoczęły się przesłuchania uczestników IX

Miss obiektywu na festiwalu Maniseng Sonsaksit (Laos)

Ogólnopolskiego Festiwalu Studentów Zagranicznych. Stu sześciu wykonawców reprezentujących dwadzieścia dwa kraje, studiujących w siedmiu polskich ośrodkach akademickich występowało pod festiwalowym hasłem "Piosenka zbliża narody" . Jury pod przewodnictwem Janusza Hojana przyznało dwie równorzędne drugie nagrody, które zdobyli Ruyange Zibukira z Zairu i Francisco Villa Real z Ekwadoru. III nagrodę zdobyła Lidia Walczak z Chile. W kategorii zespołów nagrodzono grupę wykonawców z Ameryki Łacińskiej oraz zespół z Wietnamu. Wojewódzki Komitet Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia odznaczył honorowymi odznakami piętnastu działaczy i osiemnaście zakładów pracy. Z okazji jubileuszu trzydziestolecia Zakładów Mechanicznych Przemysłu Poligraficznego odbyła się akademia, podczas której wielu pracowników otrzymało wysokie odznaczenia państwowe. Dorobek Zakładów przedstawiono na wystawie w Domu Drukarza. W hali lokomotyw Zakładów N aprawczych Taboru Kolejowego odbyła się manifestacja młodzieży pod hasłem "O antyimperialistyczną solidarność, pokój i postęp społeczny na świecie".

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza koncert symfoniczny Orkiestry Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Renarda Czajkowskiego oraz Chóru Filharmonii Narodowej zainaugurował VII Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego. Solistami koncertu byli radziecki skrzypek Igor Ojstrach i Paulos Raptis (tenor).

W uroczystości otwarcia Konkursu udział wzięli m. in.: zastępca kierownika Wydziału Kultury Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Eugeniusz Mielcarek, wiceminister kultury i sztuki Aleksander Syczewski w towarzystwie gospodarzy województwa i miasta, sekretarzy Komitetu Wojewódzkiego Bogdana Gawrońskiego i Józefa Świtają, wicewojewody Bolesława Stachowiaka i prezydenta m. Poznania · Władysława Slebody. Konkurs otworzył wiceprezydent miasta Andrzej Wituski.

Inauguracyjne posiedzenie jury VII Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego pod przewodnictwem prof. Ireny Dubiskiej w siedzibie Poznańskiego Towarzystwa Muzycznego przy ul. Swiętosławskiej.

Wybrano dwóch wiceprzewodniczących: Igora Ojstracha (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich) i Jeana Fourniera (Francja). Sekretarzem jury został Zenon Płoszaj. Po zakończeniu obrad członkowie jury spotkali się z Komitetem Organizacyjnym Konkursu, któremu przewodniczył wiceprezydent miasta Andrzej Wituski. Podczas spotkania - najmłodsza wiekiem kandydatka - piętnastoletnia Lucia Lin (Stany Zjednoczone Ameryki Płn.) dokonała losowania pierwszego skrzypka do przesłuchań. Była to Japonka Ikuko Nishida. Otwarcie imprez towarzyszących VII Międzynarodowemu Konkursowi Skrzypcowemu im. Henryka Wieniawskiego: wystawy malarstwa Leokadii Bielskiej- Tworkowskiej i wystawy motywu muzycznego w rzeźbie ludowej w Muzeum Instrumentów Muzycznych; "Dwadzieścia pięć lat Międzynarodowych Konkursów im. Henryka Wieniawskiego" - w siedzibie Poznańskiego Towarzystwa Muzycznego. Prapremiera dramatu Sergiusza Załygina Słony parów (przekład Henryki Broniatowskiej) w adaptacji Romana Kordzińskiego i Andrzeja J akimca w Teatrze Polskim. Reżyserował Roman Kordziński, scenografię projektował Henryk Regimowicz, opracowanie muzyczne Andrzeja Wicenciaka. W premierowej obsadzie wystąpili: Włodzimierz Kłopocki (Iwan Brusienkow), Zbigniew

Od lewej : Jacek Dzisiewicz (Pietrowicz) i Wiesław Zwoliński (Jewrem Mieszczerlakow)

Wydarzenia w Poznaniu (12 - 14.11.)

Szczapiński (Łuka Dowgal), Wiesław Zwoliński (Jewrem Mieszczeriakow), Zinaida Zagner (Dora Mieszczeriakow), Zdzisław Krauze (Jakub Własychin), Gabriela Sarnecka (Taisja Czernienko), Piotr Binder (Grisza Łytkin), Janusz Greber (Tola Strielnikow), Jacek Dzisiewlcz (Pietrowicz), Zdzisław Zachariusz (Strukow), Aleksander Błaszyk (Zgun), Józef Jachowicz (Piętro Głuchów), Jacek Flur (Kierownik Wydziału; Chłop III), Jarosław Jordan (Dowódca), Andrzej Bogusz (Pop), Andrzej Bieniasz (Handlarz), Marzena Trybała (Zona handlarza), Lech Michalski (Kondratiew), Stanisław Owoc (Chłop I), Piotr Wypart (Chłop II), Danuta Wiłowicz (Baba). Premiera przedstawienia Królowej śniegu radzieckiego pisarza Eugeniusza Szwarca według baśni Andersena w Poznańskim Teatrze Lalki i Aktora (Scena "Marcinek"), w reżyserii Wojciecha Wieczorkiewicza, scenografii Leokadii Serafinowicz i z muzyką Zbigniewa Karneckiego. W premierowej obsadzie wystąpili: Ewa Darulewska (Królowa Śniegu), Urszula Miedzińska (Kasia), Wojciech Siedlecki (Kaj), Jerzy Goldbeek (Radca), Felicja Koszewska (Babcia), Stanisław Słomka-Rakowski (Poeta), Wojciech Rum (Chłopiec; Kruk), Wanda Łobodzińska (Wrona), Henryk Dąbrowski (Olaf; Ken), Małgorzata Ozimek (Krystynka), Maciej Lejman (Normalny; Zbój), Krystyna Cysewska (Rozbójnica), Irena Sleszyńska- Borowiec (Rozbójniczka). 13.11. Galowy koncert laureatów IX Ogólnopolskiego Festiwalu Studentów Zagranicznych odbył się w sali sportowo- widowiskowej "Arena".

W Parku Braterstwa Broni i Przyjaźni Polsko- Radzieckiej pracowali społecznie w niedzielę, sadząc krzewy i drzewka, oficerowie i żołnierze Wojska Polskiego

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza rozpoczął się pierwszy etap VII Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego.

14.11. Otwarcie dwóch wystaw specjalistycznych, zorganizowanych przez Przedsiębiorstwo Reklamy i Wydawnictw Handlu Zagranicznego "Agpol" na Międzynarodowych Targach Poznańskich. W hali nr l ponad czterdzieści firm z dziesięciu krajów przedstawiło maszyny i urządzenia dla przemysłu spożywczego i usług. N atomiast w hali nr 2 ponad trzydzieści firm z dziewięciu krajów eksponowało różne formy autoserwisu. W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarto wystawę indywidualną laureata Międzynarodowego Salonu Fotografii Artystycznej "Foto-Expo 75" Larsa Engstr6ma (Szwecja).

W Sali Błękitnej Pałacu Kultury odbyła się II Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej poznańskiego środowiska kulturalnego. W obradach uczestniczył sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Bogdan Gawroński. Delegaci dokonali wyboru dwudziestosiedmioosobowego Komitetu Środowiskowego Kultury i dziewięciu delegatów na konferencję dzielnicową. I sekretarzem wybrany został Tadeusz Peksa.

W Sali Błękitnej Pałacu Kultury spotkali się młodzi aktorzy scen poznańskich na tradycyjnych otrzęsinach, nazywanych "wpoznańczaniem się". Dwie

Pamiątkowa fotografia. Stoją od lewej: Maria Robaszkiewicz (Teatr Nowy), Andrzej Bieniasz (Teatr Polski), Zywilla Pietrzak, Zbigniew Grochal, Hanna Kulina i Wojciech Standełło (wszyscy z Teatru N owego)

trzyosobowe drużyny aktorów reprezentujących teatry Nowy i Polski - zmagały się w najprzeróżniejszych konkurencjach. Imprezę prowadził autor scenariusza Krzysztof J aślar. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej od godziny 18.00 wstrzymało na cztery doby ogrzewanie mieszkań i dopływ ciepłej wody do domów w N owej Dzielnicy Mieszkaniowej "Rataje". Przerwa ta była konieczna dla podłączenia do układu ciepłowniczego domów wznoszonych na Osiedlu Rusa oraz uruchomienia przepompowni. Gościnne występy amerykańskiego zespołu teatralnego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Płn. "Kuku Ryku Theatre Laboratory" w sali ośrodka Teatralnego Maski" Uczelniane g o Centrum Kultu" ry U niwersytetu im. Adama Mickiewicza. 15.11. Obchody dwudziestopieclolecia IX Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Libelta. Szkole wręczono sztandar ufundowany przez Poznańską Spółdzielnię Mieszkaniową, w otwartej tego dnia Izbie Pamięci zgromadzono wiele materiałów dotyczących życia i działalności Karola Libelta. Jednym z najcenniejszych eksponatów jest portret Libelta ofiarowany przez jego wnuczkę.

Moment ślubowania

Grupa studentów zagranicznych - słuchaczy uczelni poznańskich - spotkała się z sekretarzem Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu Janem N emoudrym. Podobne spotkanie odbyło się w Urzędzie Miejskim, gdzie studentów polskich i zagranicznych przyjął wiceprezydent Poznania Andrzej Wituski. Wieczorem w klubie Politechniki Poznańskiej "Sęk" młodzież poznańska zapoznała się z dorobkiem i kulturą państw latynoamerykańskich.

Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Polskiego Związku Motorowego przeniósł się do nowej siedziby przy ul. Cześnikowskiej 30.

N owa siedziba Zespołu

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej zainstalował na skrzyżowaniu ulic Marcinkowskiego i Solnej urządzenie rejestrujące przejazd przez skrzyżowanie przy świetle czerwonym. Urządzenie to nazwano trafifoto - w ciągu dwu dni (15 i 16 XI) zarejestrowało na taśmie filmowej ok. (ID wykroczeń.

W wieku siedemdziesięciu pięciu lat zmarł Walerian Gniot, nestor poznańskich kompozytorów, długoletni pedagog' muzyczny, laureat wielu konkursów kompozytorskich, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. .11. Późnym wieczorem w siedzibie Poznańskiego Towarzystwa Muzycznego zebrało się jury VII Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wie

Wydarzenia w Poznaniu (16 - 17.11.)niawskiego. Werdykt o dopuszczeniu do drugiego etapu ogłoszono krótko przed północą uczestnikom konkursu zgromadzonym w Sali Kominkowej Pałacu Kultury na spotkaniu z poznańską młodzieżą zrzeszoną w "Pro Sinfonice". Do II etapu zakwalifikowali się: Aureli Błaszczok (Polska), Wadim Brodskij i Zachar Bron (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich), Wojciech Czepiel (Polska), Eiko Furusawa (Japonia), Danuta Głowacka (Polska), Rudolf Koelman (Holandia), Asa Konishi (J aponia), Hiro Kurosaki (Austria), Charles A. Linale (Francja), Wladimir Łazów (Bułgaria), Piotr Milewski (Polska), Keiko Mizuno (Japonia), Dan-Florin Paul (Rumunia), Thorsten Rosenbusch (Niemiecka Republika Demokratyczna), Kazuhiko Sawa (J aponia), Zygmunt Solnica i Daniel Stabrawa (Polska), Ruriko Tsukahara (Japonia), Michaił Wajman (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich), Krzysztof Węgrzyn i Anna A. Wódka (Polska), Peter A. Zazofsky (USA).

O godz. 20.00 zakończono roboty przy podłączaniu Osiedla Rusa w Nowej Dzielnicy Mieszkaniowej "Rataj e" do sieci ogrzewczej. Operacja miała trwać cztery dni. Skrócenie terminu jest zasługą brygad Przedsiębiorstwa Budownictwa

Frag.nent robót. Spawacze Jerzy Klupczyński i Antoni Niewiadomski z Przedsiębiorstwa Budownictwa Hydrotechnicznego i Rurociągów "Energopol 7" przy pracy

Hydrotechnicznego i Rurociągów Energetycznych "Energopol T'. Zaczęły kursować autobusy na ąowej linii podmiejskiej nr 115 łączącej dworzec kolejowy Górczyn z dworcem w Luboniu.

17.11. Odbyła się Dzielnicowa Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej J eżyce z udziałem sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Józefa Świtają. I sekretarzem wybrany został ponownie Wiesław Siwiński. W Sali Błękitnej Pałacu Kultury odbył się wojewódzki finał turnieju czytelniczego "Kraj Rad w literaturze". Na estradzie stanęło dziewięciu finalistów. Główną premię - wyjazd do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich - zdobył uczeń II Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie Jarosław Marek.

Jarosław Marek

Zakończenie obchodów Międzynarodowego Tygodnia Studentów. Delegacja studentów zagranicznych studiujących w Poznaniu złożyła wieniec pod Pomnikiem Bohaterów na Cytadeli. W Ośrodku Tradycji Ruchu Młodzieżowego w Pałacu Kultury odbyło się podsumowanie Turnieju Młodych Mistrzów Techniki w środowisku akademickim.

Zakończyło się ogólnopolskie sympozjum na temat chorób tropikalnych, zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Epidemiologów.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej im.

Edwarda Raczyńskiego odbył się "Czwartek Literacki". Gościem wieczoru był prozaik i poeta Igor Sikirycki, autor wielu książek dla dzieci oraz tłumacz poezji rosyjskiej, radzieckiej i krajów słowiańskich. Z tej okazji przygotowano wystawę dorobku pisarza.

Przerwa w VII Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. Henryka Wieniawskiego. Wieczorem w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert Poznańskiego Zespołu Perkusyjnego. Regionalny Zespół Pieśni i Tańca "Cepelia" pod kierownictwem Wacława Wróblewskiego powrócił z podróży artystycznej do Bułgarii. Dał cztery koncerty m. in. w Plowdiw. 18.11. Rozpoczęcie drugiego etapu VII Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego Im. Henryka Wieniawskiego. Przesłuchania rozpoczął Dan-Florin Paul (Rumunia) .

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze oddziału poznańskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Obecni byli: Edward Dębicki przedstawiciel Wydziału Prasy, Radia i Telewizji Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, sekretarz generalny Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich Zbigniew Tempski, sekretarze komitetów wojewódzkich Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Lesznie Jadwiga Bąk i w Poznaniu Bogdan Gawroński, przedstawiciele Komitetów Wojewódzkich w Kaliszu, Koninie i Pile. Wybrano nowe władze oddziału oraz delegatów na X Zjazd Krajowy. Prezesem zarządu wybrany został Roman Czamański, wiceprezesami Jan Załubski i Henryk Konieczny, skarbnikiem Bogdan Dohnke i sekretarzem Eugeniusz Colta.

W Demu Kultury Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" rozpoczął się VII Ogólnopolski Turniej Recytatorski Prozy "Czerwony Mak". Zgłosiło się osiemdziesięciu jeden uczestników. W salenie Biura Wystaw Artystycznych przy Starym Rynku otwarto wystawę pn. "Konkursy i festiwale w pląsacie polbkim" . Uruchomienie linii autobusowej nr 85 zGarbar (Szelągowska - Wilczak - Lechicka) do Osiedla Kazimierza J agiellończy ka. Młodzieżowe Towarzystwo Przyjaciół N auk im. Komisji Edukacji Narodowej rozpoczęło nowy rok naukowy.

13 Kronika Miasta Poznania

#<'

W sali Ośrodka Teatralnego "Maski" U czelnianego Centrum Kultury U niwersytetu im. Adama Mickiewicza rozpoczął gościnne występy Zespół Akademickiego Ośrodka Teatralnego "Kalambur" z Wrocławia. 19.11. W Parku im. Jurija Gagarina, w Zespole Osiedli Mieszkaniowych "Winogrady" mieszkańcy Osiedla Kosmonautów sadzili drzewka w ramach akcji "Drzewko życia" .

Park im. Jurija Gagarina.

W głębi Osiedle Wielkiego Października. Na planie: Przedszkole Nr liG "Kolorowe N u tki" i wieżowiec nr 9

W Zespole Szkół Muzycznych przy ul.

Solnej odbył się finał Międzywojewódzkiego Konkursu Akordeonowego Muzyki Rosyjskiej i Radzieckiej, zorganizowany dla uczniów sikćł muzycznych I i II stopnia z północno-zachodniej części kraju. Jubileusz dwudziestopięciolecia Przedsiębiorstwa Transportowego Handlu Wewnętrznego odbył się w Pałacu Kultury. W uroczystości uczestniczyli sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Waligórski, wicewojewodowie: poznański Ryszard Ćmielewski i koniński Hieronim Podemski.

Jubileusz czterdziestolecia pracy artystycznej obchodził Czesław Pręgowski, od 1%5 r. związany z Poznańskim Teatrem Muzycznym. W jego repertuarze znajduje się dziewięćdziesiąt ról operetkowych i musicalowych. W dniu jubileu

Wydarzenia w Poznaniu (19 - 21.11.)szu Czesław Pręgowski wystąpił w roli Dragotina w operetce Lehara Cygańska miłość. W Sali Białe] Urzędu Miejskiego odbył się recital Andrzeja Hiolskiego (baryton). Akompaniowała Janina A. Pawluk. W czterech halach Międzynarodowych Targów Poznańskich rozpoczęła się Międzynarodowa Wystawa Psów. W wieku pięćdziesięciu pięciu lat zmarł inżynier-architekt Tadeusz Pluciński, członek-założycieł Spółdzielni Mieszkaniowej "Grunwald", zasłużony działacz spółdzielczości.

20.11. W Domu Kultury Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" zakończył się Ogólnopolski Turniej Recytatorski Prozy "Czerwony Mak". Jury pod przewodnictwem Wandy Poleskiej przyznało I N agrodę Ireneuszowi Dydlińskiemu ze Skarżyska Kamiennej (w kategorii Juniorów) i ex equo Mieczysławie Konina ze Szprotawy, Leonardowi Rosenbergowł i Wiesławowi Skowrońskiemu ze Szczecina (w kategorii seniorów).

W Pałacu Kultury odbyła się uroczystość jubileuszowa z okazji sześćdziesięciopięciolecia Chóru Męskiego "Arion". Chór udekorowany został Odznaką Honorową "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego". Ostatnie przesłuchania drugiego etapu VII Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Wystąpili: Wladimir Łazów (Bułgaria), Piotr Milewski (Polska) i Keiko Mizuna (Japonia).

Z okazji półwiecza Ligi Ochrony przyrody odbyło się uroczyste posiedzenie plenarne Zarządu Wojewódzkiego. Działacze ochrony przyrody udekorowani zostali Srebrnymi i Brązowymi Krzyżami Zasługi.

Ogłoszenie wyników Międzynarodowej Wystawy Psów. Tytuł najpiękniejszego psa zdobył międzynarodowy champion - chart afgański należący do Duńczyka W otte J orgensona oraz weker spaniel, także własność Duńczyka W. Roshke. W wieku sześćdziesięciu lat zmarł nagle Henryk Ruciński, siedmiokrotny uczestnik rajdu Monte Carlo, wielokrotny rajdowy mistrz Polski, były kapitan sportowy Komisji Rajdów Polskiego Związku Motorowego, Zasłużony Mistrz Sportu.

21.11. W nocy z niedzieli na poniedziałek Jury VII Międzynarodowegc Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego ogłosiło wyniki drugiego etapu. Do finału zakwalifikowało si jedenastuskrzypków: Wadim Brodskij i Zachar Bron (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich), Asa Konishi (Japonia), Hiro Kurosaki (Austria), Charles A. Linale (Francja), Piotr Milewski (Polska), Keiko Mizuno i Kazuhiko Sawa (J aponia), Michaił Wajman (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich), Anna A. Wódka (Polska) i Peter A. Zazofsky (Stany Zjednoczone Ameryki Płn.).

Przerwa w VII Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. Henryka Wieniawskiego. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert Chóru Chłopięcego i Męskiego Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Stefana Stuligrosza i Poznańskiej Orkiestry Kameralnej pod kierownictwem Zbigniewa Słowika. Udział wzięli soliści: Barbara Łukomska, Krystyna Szostek- Radkowa, Wojciech Pośpiech, Piotr Liszkowski.

Społeczno-polityczne i ideologiczne znaczenie Rewolucji Październikowej w kształtowaniu oblicza współczesnego świata było tematem sesji naukowej zorganizowanej przez Studenckie Koło Politologów Instytutu Nauk Politycznych U niwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Turniej o nagrodę "Wierzbowego Liścia" w Empiku poświęcony poezji rosyjskiej i radzieckiej. Nagrodę zdobył Wiktor Jakubowski z Technikum Kolejowego. Gościem imprezy był aktor Karol Strasburger.

22.11. Organizacja Polskiej zjednoczonej Partii Robotniczej w dzielnicy Grunwald zanotowała dziesięciotysięcznego członka. Uroczystość, podczas której wręczono legitymację partyjną z numerem 10 000, o"dbyła się w Poznańskim Przedsiębiorstwie Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Przemysłowych "Mostostal". Otrzymała ją z rąk I sekretarza Komitetu Dzielnicowego Józefa Cichowlasa - Barbara Cicha z Poznańskich zakładów Farmaceutycznych "Folfa" . W auli Uniwersytetu Im. Adama Mickiewicza rozpoczęła się pierwsza audycja trzeciego etapu VII Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego. Otworzył ją J apończyk Kazuhiko Sawa, który z towarzyszeniem orkiestry Filharmonii Poznańskiej pod batutą Zygmunta Rycherta

13»wykonał Koncert d-moll Wieniawskiego i pod batutą Renarda Czajkowskiego Koncert Nr 2 Bartoka. Jako drugi wystąpił Michaił Wajman (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich), który wykonał Koncert d-moll Wieniawskiego (orkiestrą dyrygował Zygmunt Rychert) i Koncert Nr l Prokofiewa (orkiestrą dyrygował Wojciech Rajski).

Brygady Poznańskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego Nr 5 pod kierownictwem inż. Barbary Mulowskiej wznoszące nowe budynki dla Akademii Ekonomicznej (ul. Powstańców Wielkopolskich - Kościuszki) rozpoczęły betonowanie podkładu pod płytę fundamentową wysokościowca. Początek Dni Honorowego Krwiodawstwa. W pomieszczeniach pod Rondem Kopernika uruchomiono punkt krwiodawstwa. W Akademii Rolniczej rozpoczęło się dwudniowe spotkanie specjalistów te ch - nologii drewna, w którym oprócz przedstawicieli nauki polskiej brali udział uczeni z Bułgarii, Czechosłowacji i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Rozstrzygnięcie konkursu na projekt nowego Ogrodu Botanicznego nad rzeką Samicą. Wpłynęło jedenaście prac. Jury pod przewodnictwem Zygmunta Skibniewskiego przyznało trzy nagrody i trzy wyróżnienia. Nagrodę I stopnia zdobyli: mgr inż. Leopold Kmita i dr inż. Zygmunt Ziobrowski (Kraków). Równorzędne nagrody II stopnia zdobyli: arch. Andrzej Nowak i f.iż. Zygmunt Awzan (Poznań) oraz zespół: mgr inż. arch.

Władysław Bryzek, inż. Bogusław Górski, mgr inż. Barbara Michońska, mgr inż. Włodzimierz Czerniejewski, technik Jadwiga Małek- Dubiel, mgr inż. arch.

Wiesław Cała i mgr inż. arch. Józef Majdan (Kraków). Wyróżnienie I stopnia przyznano zespołowi z Lublina, a dwa wyróżnienia II stopnia zespołom z Łodzi i Krakowa. W sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych przy ul. Solnej odbył się koncert Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia i Telewizji pod dyrekcją Agnieszki Duczmal. Jako soliści wystąpili: Magdalena Suchecka (skrzypce), Andrzej Tatarski (fortepian), Henryk Barczak (trąbka).

Wydarzenia ip Poznaniu (22 - 24.11.)

Dr Eleonora W ęsław, w czasie walk o Cytadelę w 1945 roku naczelny internista przyfrontowego szpitala Polskiego Czerwonego Krzyża przy ul. Śniadeckich, udekorowana została Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Uroczystość odbyła się w Wojskowym Szpitalu Rejonowym.

23.11. w Akademii Wychowania Fizycznego odbyła się konferencja naukowa z cyklu "Czas wolny i rekreacja różnych środowisk społecznych". Drugi dzień finału VII Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza wystąpili: Peter A. Zazofsky (Stany Zjednoczone Ameryki Płn.), który wykonał Koncert d-moll Wieniawskiego (orkiestrą dyrygował Zygmunt Rychert) oraz Koncert Bartoka Nr 2 dyrygowany przez Renarda Czajkowskiego. Jako drugi tego wieczoru był reprezentant Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich - Zachar Bron.

U zbiegu ulic Garbary - Armii "Poznań" brygady Komunalnego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych rozpoczęły budowę kanalizacji deszczowej i urządzeń wodociągowych przyszłego dworca miejskiej komunikacji autobusowej. W kawiarni "Literackiej" przy Starym Rynku, w cyklu wieczorów autorskich wystąpił Alojzy A. Łuczak, autor auto

biograficznych opowieści Głodny i Jeszcze będziesz mi ortem. W sali Klubu "Cicibór" Uczelnianego Centrum Kultury Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza wystąpił Edward Lutczyn z recitalem pt. "Satyra ma imię. . . Edward Lutczyn" .

Wydział Handlu i Usług Urzędu Miejskiego pod numerem telefonu 517 - 36 przyjmował do godz. 18.00 (oraz dnia następnego od godz. 13.00) informacje od mieszkańców o miejscach, gdzie znajduje się porzucony złom zalegający podwórza, piwnice i strychy. Samochody ciężarowe nieodpłatnie odwoziły od czwartku 24 listopada zgłoszony złom, a dochód ze sprzedaży przeznaczono na budowę Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. 24.11. Zakładowa Konferencja SprawozdawczoWyborcza w Zakładach przemysłu Metalowego "H. Cegielski". W obradach uczestniczył kierownik Wydziału Przemysłu Ciężkiego, Transportu i Budownictwa Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Zbigniew Zieliński oraz I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Zasada. Zakładową organizację partyjną reprezentowało na konferencji stu sześćdziesięciu jeden delegatów. Wybrano czterdziestu dziewięciu członków i trzynastu zastępców członków Komitetu Zakładowego. I sekretarzem został ponownie Zenon J aśkowiak.

Fragment sali. N a planie delegaci wybrani przez Podstawową Organizację Partyjną Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przy oddziale W9

Obradowała Dzielnicowa Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Grunwald z udziałem wojewody poznańskiego Stanisława Cozasia. I sekretarzem wybrany został ponownie Józef Cichowłas.

19?

W trzecim dniu finału VII Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego Im. Henryka Wieniawskiego wystąpiło dwoje skrzypków: Wadim Brodskij (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich) oraz Japonka Asa Konishi. Wadim Brodskij wykonał Koncert d-moll Wieniawskiego i Koncert Nr 2 Bartoka, a Asa Konishi Koncert d-moll Wieniawskiego oraz Koncert D-dur Nr 1 op. 19 Prokofiewa.

Powstał oddział Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego obejmujący swym zasięgiem Wielkopolskę i Ziemię L ubuską. Przewodniczącym zarządu został prof. dr Józef Radzicki. W Sali Wielkiej Pałacu Kultury otwarto wystawę prac Anatolij a Tatarenki, fotoreportera dziennika "Krasnaja Znamia" w Charkowie (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich) pt. "Charków i jego ludzie".

W sali przy ul. Szkolnej l otwarto wystawę prac nagrodzonych w konkursie na budowę nowego Ogrodu Botanicznego nad Samicą. W sali Zespołu Szkół Muzycznych przy ul. Solnej odbył się koncert Chóru Chłopięcego i Męskiego Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Stefana Stuligrosza pt. "Polifonia dawnych mistrzów". W Pałacu Działyńskich rozpoczęła się IX Aukcja Książek Rzadkich i Poszukiwanych. Pierwszego dnia aukcji jedną z najwyższych cen (6))) zł; cena wywoławcza - 120 zł) uzyskała publikacja wydana w 1946 r. w Poznaniu pt. Księga adresowa. Zycie gospodarcze ziemi wielkopolskiej t lubuskiej - w opracowaniu Feliksa Hadyniaka. W czasie "Czwartku Literackiego" w Miejskiej Bibliotece Publicznej im.

Edwarda Raczyńskiego spotkała się z czytelnikami Agnieszka Osiecka, autorka sztuk i widowisk scenicznych, telewizyjnych, utworów satyrycznych i in. drobnych form literackich. Otwarto wystawę jej dorobku pisarskiego.

W salonie Empiku otwarto wystawę akwareli Edwarda Michalaka. Gościnny występ barytona Jana Czekaya w Don CarlosIe Verdiego w Operze Poznańskiej. W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarto wystawę z okazji piętnastolecia Sekcji Fotografii Przyrodniczo- Kraj ozna wcze j.

Oficjalne zakończenie akcji zbiórki złomu. Zebrano 50 ton, ale zgłoszenia napływały nadal. 25.11. VIII Sesja Wojewódzkiej Rady N arodowej. Rozpatrywano wyniki w rolnictwie oraz sprawozdanie z działalności RadyNarodowej w Tarnowie Podgórnym. Debatę poprzedziło wystąpienie wicewojewody Bolesława Stachowiaka, który przedstawił aktualny stan i główne kierunki działań związanych z dalszą intensyfikacją produkcji rolnej oraz przetwórstwa spożywczego. Przebywała w Poznaniu delegacja ministerstw przemysłu spożywczego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz socjalistycznych republik: Litewskiej i Białoruskiej. Członkowie delegacji przeprowadzili rozmowę z wojewodą poznańskim Stanisławem Cozasiem, zwiedzili chłodnię składową, gdzie zapoznali się z organizacją pracy i efektami produkcyjnymi. Delegacji towarzyszyli: minister przemysłu spożywczego i skupu Emil Kołodziej, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Czesław Gałgan i wicewojewoda Bolesław Stachowiak. W godzinach wieczornych przybyła do Poznania delegacja Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego: zastępca kierownika Wydziału Kultury Komitetu Centralnego Albert Bielajew, kierownik sektora w Wydziale Nauki Igor Rozanow, sekretarz Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Kirgizji Kemesz Kułmatow, kierownik Wydziału Kultury Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Estonii - Olaf Utt, przedstawiciel Wydziału Zagranicznego Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego Witalij Świetłow i radca ambasady Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich! w Warszawie Oleg Dubrowski. Czwarty dzień finału VII Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im, Henryka Wieniawskiego. W auli UniweK»

Wydarzenia w Poznaniu (25 - 26.11.)

sytetu im. Adama Mickiewicza wystąpili: Hiro Kurosaki (Austria), skrzypek z Francji Charles A. Linale oraz Piotr Milewski (Polska).

zgodnie z ordynacją wyborczą Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej powołało Miejską Komisję Wyborczą w następującym składzie: przewodniczący - Jerzy Męczyński (wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych); zastępca przewodniczącego - Teresa Rabska - prodziekan Wydziału Prawa i Administracji U niwersytetu im. Adama Mickiewicza); sekretarz - Józef Łopaczyk (dyrektor Biura Miejskiej Rady Narodowej); członkowie: Sylwester Fogt (brygadzista Poznańskiej Fabryki Maszyn Żniwnych); Władysław Kaczmarek (ślusarz Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski"); Urszula Komlsarek - pracownica Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Goplana"; Józef Kowal (kierownik Przedsiębiorstwa Zbytu N awozów Mineralnych i Chemikaliów "Agrochem") ; Romuald Łożyński (dyrektor Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Kandlu Wewnętrznego "Otex"), Urszula Mączyńska (dyrektor Biura Organizacyjno-Prawnego i Kadr Urzędu Miejskiego); Andrzej Nawrot (zastępca przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej), Olgierd Samoliński (kierownik Wydziału Administracyjnego Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej), Tadeusz Wielądek (oficer Ludowego Wojska Polskiego), Katarzyna Zaremba (rzemieślnik).

Jubileusz dwudzIestopięciolecia Zjednoczenia Przemysłu Meblarskiego. W związku z tym I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada spotkał się z przedstawicielami Zjednoczenia. W salonie Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania otwarto wystawę akwareli z Montefalco Wandy M. Boguszewskiej .

Początek Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Kabaretowej, na który nadesłano około stu piosenek. Do udziału zakwalifikowano czterdzieści. N a czele» jury stanął Zenon Laskowik. W Domu Drukarza odbyło się spotkanie z piętnastoosobową rodziną drukarzy Komisarków. W sali Ośrodka Teatralnego "Maski" U czelnianego Centrum Kultury U niwersytetu im. Adama Mickiewicza wystąpił gościnnie zespół uniwersyteckiego studia (Studiobuhne) z Kolonii (Republika Federalna Niemiec) z przedstawieniem Króla Ubu Alfreda J arry, natomiast w sali Klubu "Cicibór" recital śpiewaczy dała Wanda Warska. Akompaniował przy fortepianie Andrzej Kurylewicz. S6.ll. Ostatni dzień finału VII Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Wystąpiły. Keiko Mizuno (Japonia), która wykonała Koncert d-moll Wieniawskiego pod batutą Zygmunta Rycherta i Koncert Prokofiewa, którym dyrygował Wojciech Rajski. Jako ostatnia wystąpiła Anna A.

Wódka, która wykonała Koncert Karłowicza, dyrygowany przez Zygmunta Rycherta i Koncert D-dur op. 19 Prokofiewa pod dyrekcją Wojciecha Rajskiego.

Jubileusz pięćdziesięciolecia sportu pływackiego w Poznaniu odbył się w auli Akademii Wychowania Fizycznego. Dorobek półwiecza przedstawił Henryk Krajczewskl. Okręgowy Związek Pływacki udekorowany został Odznaką Honorową "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego". Przebywająca w Poznaniu delegacja Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego spotkała się z kierownictwem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej oraz zwiedziła Dom Przyjaźni "Trojka", zabytki Poznania; spotkała się też z aktywem Komitetu Srodowiskowego Kultury. Goście obejrzeli widowisko "Światło i dźwięk" na Cytadeli, byli obecni na przesłuchaniach finałowych VII Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego.

Jubileusz dwudzIestopięciolecia Zjednoczenia Przemysłu Meblarskiego. Odbyła się akademia, w której udział wzięli m. in. Witold Stasiński, zastępca kierownika Wydziału Rolnego i Gospodarki Żywnościowej Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i Czesław Gałgan, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski udekorowany został dyrektor Zjednoczenia Henryk Królikowski.

Spotkanie pracowników Pałacu Kultury z sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Józefem Świtaj em i wiceprezydentem Andrzejem Wituskim. Wręczyli oni przyznane Pałacowi z okazji piętnastolecia działalności Odznaki Honorowe "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego" oraz Złotą Odznakę Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej. I Międzyuczelniana Konferencja Studentów Pracujących Szkół Wyższych odbyła się w Akademii Ekonomicznej. Powołano Wojewódzką Radę Studentów Pracujących. Jej przewodniczącym został Wiesław Cegiełka. W sali Klubu "Nurt" studenci pierwszego roku Akademii Rolniczej pasowani zostali przez starszych kolegów na pełnoprawnych studentów. Koło śpiewacze "Hejnał" przy Zakładowym Domu Kultury "Stomil" obchodziło jubileusz 65-lecia działalności. W salach Domu Kultury "Na Skarpie" otwarto wystawę kanarków z okazji 75-lecia Polskiego Związku Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych "Canaria-02". Pięćdziesięciu pięciu wystawców eksponowało trzysta pięćdziesiąt ptaków. 27.11. W siedzibie Poznańskiego Towarzystwa Muzycznego przy ul. Swiętosławskiej, około godziny pierwszej w nocy z soboty na niedzielę, ogłoszono wyniki VII Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego: laureatem pierwszej nagrody został Wadim Brodskij (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich); dwie drugie nagrody przypadły Piotrowi Milewskiemu (Polska) i Michaiłowi Wajmanowi (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich); nagrody trzecie ex aequo otrzymali - Zachar Bron (Związek Socjalistycznych * Republik Radzieckich) l Peter A. Zazofsky (Stany Zjednoczone Ameryki Płn.); czwartą - Charles A. Linale (Francja), piątą ex aequo - Anna A. wódka (Polska) i Hiro Kurosaki (Austria), szóstą - Kazuhiko Sawa (Japonia). Wyróżnienia zdobyły Japonki - Asa Konishi i Keiko Mizuno. Ponadto przyznano kilkanaście nagród pozaregulaminowych. Uroczyste zakończenie VII Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert laureatów, na którym wystąpiło dziewięciu zdobywców głównych nagród. N a koncert przybyli m. in.: członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, wicepremier, minister kultury i sztuki Józef Tejchma, zastępca kierownika Wydziału Kultury Komitetu Centralnego Eugeniusz Mielcarek, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Bogdan Gawroński,

Wadim Brodskij wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski i prezydent Poznania władysław Sleboda, reprezentanci środowisk twórczych, melomani z kraju i zagranicy, przedstawiciele placówek konsularnych w Poznaniu. Nagrody wręczali: przewodnicząca Jury Irena Dubiska oraz przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konkursu, wiceprezydent Poznania Andrzej Wituski. Koncert, którym dyrygowali Renard Czajkowski, Wojciech Rajski i Zygmunt Rychert transmitowany był przez Polskie Radio, a jego druga część za pośrednictwem telewizji. W koncercie laureatów wystąpili: Kazuhiko Sawa (Japonia), któremu akompanio

Wydarzenia w Poznaniu (27 - 28.11.)

wał Tadeusz Chmielewski i który wykonał Polonez D-dur Wieniawskiego; Hiro Kurosaki (Austria), który wykonał Tzigane Ravela i część Sonaty tegoż kompozytora, a któremu akompaniował Peter Holetschek; Anna A. Wódka (Polska), której akompniował Bogusław Wódka i która wykonała Mit "Driady l Pan" Szymanowskiego; Charles A. Linale (Francja), który wykonał Mit "Źródło Aretuzy" Szymanowskiego i Polonez A-dur Wieniawskiego, a któremu akompaniował Andrzej Tatarski, z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej Filharmonii Poznańskiej grali: Peter A. Zazofsky (Stany Zjednoczone Ameryki Płn.), który wykonał pierwszą i trzecią część Koncertu d-moll Wieniawskiego oraz Introdukcję, Scherzo i Kaprys Kreislera (dyrygował Zygmunt Rychert); Zachar Bron (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich), który wykonał I Koncert Szymanowskiego (dyrygował Renard Czajkowski); Michaił Wajman (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich), który wykonał pierwszą i drugą część I Koncertu D-dur Prokofiewa (dyrygował Wojciech Rajski); Piotr Milewski (Polska), który wykonał Koncert Jls-moll Wieniawskiego (dyrygował Wojciech Rajski) a na bis Wariacje "Palpiti" Paganiniego (przy fortepianie Bogna J anikowska); Wadim Brodskij (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich), który wykonał drugą i trzecią część Koncertu d-moll Wieniawskiego (dyrygował Zygmunt Rychert) a na bis Kaprys nr 1 Paganiniego oraz Wariacje na temat staroirlandzklej pleśni "Ostatnia róża la ta" Ernsta.

W Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego oraz w Wyższej Szkole Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich im. Mariana Buczka odbyły się uroczyste przysięgi podchorążych. W Ośrodku Kultury Studenckiej "Od nowa" odbył się finał I Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Kabaretowej, w którym zespoły i soliści z polskich ośrodków akademickich zaprezentowali trzydzieści pięć zakwalifikowanych do finału utworów. I nagrodę zdobył Jacek Kaczmarski, autor piosenek Kosmonauci i Przedszkole (III nagroda) , II nagrodę zdobył Stanisław Klawe za piosenkę Gaście światła. W siedzibie oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich odbyła się publiczna dyskusja nad nagrodzonymi projektami nadesłanymi na konkurs na budowę nowego Ogrodu Botanicznego nad Samicą.

W sali Empiku odbył się II Wojewódzki Przegląd "Teatrów przy kawie". W wieku sześćdziesięciu siedmiu lat zmarł tragicznie prof. dr inż. Feliks Tychowski, kierownik Zakładu Obróbki Plastycznej w Instytucie Technologii Budowy Maszyn Politechniki Poznańskiej, członek towarzystw naukowych, przewodniczący Rady N aukowo- Techniczne] Centralnego Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Przemysłu "Metalpiast" , odznaczony Orderem Sztandaru Pracy I klasy, Krzyżami Komandorskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

i.ll. W siedzibie Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Porozumiewawczej Partii i Stronnictw Politycznych z udziałem I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Jerzego Zasady, prezesa Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Walentego Kołodziejczyka oraz prezesa Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Zbigniewa Kmieciaka. Tematem posiedzenia były aktualne zadania wynikające z programu przygotowań do wyborów do rad narodowych stopnia podstawowego.

Nadzwyczajna sesja Miejskiej Rady Narodowej poświęcona zbilansowaniu dorobku Rady w kadencji 1975 - 1977 oraa opracowaniu wniosków dla radnych nowej Miejskiej Rady Narodowej, jaka wybrana zostanie w wyniku wyborów rozpisanych na rok 1978. Dorobek Rady omówił przewodniczący Rady, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Józef Świta]. Po przyjęciu uchwały o zakończeniu kadencji Rady, głos zabrał uczestniczący w obradach I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego i przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej Jerzy Zasada. Trzydziestu sześciu radnych otrzymało Odznaki Honorowe Miasta Poznania. W sesji uczestniczył wojewoda poznański Stanisław Cozaś.

W Zespole Szkół Samochodowych im.

Marcelego Nowotki odbył się dzień patrona szkoły. Odsłonięto popiersie Marcelego Nowotki - dar pracowni rzeźby Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych. W Akademii Wychowania Fizycznego rozpoczęła się konferencja międzyuczelniana poświęcona kierunkom rehabilitacji ruchowej. Uroczystym momentem konferencji było wręczenie prof. drowi Wiktorowi Dedze Medalu Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki. Z inicjatywy Komitetu Środowiskowego Kultury Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyło się spotkanie przedstawicieli środowisk twórczych z wiceministrem kultury i sztuki Władysławem Lorancem. W Operze Poznańskiej odbył się koncert z cyklu "Po dobrej pracy - dobra rozrywka" z okazji piętnastolecia działalności Pałacu Kultury. Wzięło w nim udział około pięciuset wykonawców. Rozpoczęło się dwudniowe sympozjum poświęcone farmacji klinicznej pn. "Racjonalna farmakoterapia". Reaktywowanie Towarzystwa Miłośników Opery. W palarni Opery Poznańskiej odbyło się zebranie organizacyjne. Na czele Towarzystwa stanął Piotr Nędzyński. W programie artystycznym wystąpiła z recitalem Antonina Kowtunow (sopran). Z okazji sześćdziesięciopięciolecia Klubu Sportowego "Warta" w siedzibie Klubu przy Dolnej Wildzie otwarto wystawę nagród i pamiątek sekcji piłki nożnej. W Galerii N owej (ul. Dąbrowskiego 5) aktorka Teatru N owego Hanna Kulina przedstawiła monodram Blanche albo Biały Gaj według Tennessee Williamsa.

Początek IV Sympozjum Pedagogicznego w Szkole Chorążych Pożarnictwa. Pierwszy tej jesieni śnieg spadł na miasto. 29.11. W Domu Kultury Kolejarza podsumowano rezultaty Czynu Październikowego, w którym dla uczczenia 60 rocznicy Rewolucji Październikowej brało udział blisko dwieście pięćdziesiąt załóg zakładów przemysłowych Poznania i woje

20ł

wództwa. Podczas spotkania z przodownikami Czynu, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Waligórski i przewodniczący Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych Czesław Kończai wręczyli przedstawicielom szesnastu zakładów pracy dyplomy uznania. W Sali Kominkowej Pałacu Kultury obradował IV Zjazd miejskiej organizacji Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. Prezesem wybrany został ponownie dr Witold Jeske. W galerii współczesnej "Desa" przy Czerwonej Armii otwarto wystawę malarstwa Marii Dolnej. 30.11. Rozpoczęło się trzydniowe seminarium pt. "Polsko-austriackie sąsiedztwo literackie", zorganizowane przez Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu im.

Adama Mickiewicza wspólnie z Instytutem Kultury Austriackiej w Warszawie. W sesji brali udział oprócz naukowców polskich i austriackich także goście z Czechosłowacji, Holandii i Jugosławii. Po inauguracji otwarta została w Collegium Novum wystawa ukazująca literaturę austriacką w przekładach polskich.

W Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyła się konferencja pOSWlęcona produkcji rynkowej i zaopatrzeniu rynku wewnętrznego. Przewodniczył sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Bogdan Waligórski. W sali Izby Rzemieślniczej odbyła się ogólnokrajowa giełda obrabiarek używanych, zorganizowana przez Kombinat Gospodarki Parkiem Obrabiarkowym "Ponar- Rema" .

W Domu Kultury Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" otwarto wystawę prac Melanii Jakubowicz. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert Wielkopolskiej Symfonicznej Orkiestry im. Karola Kurpińskiego pod kierownictwem Stefana Rachonia. Jako solistki wystąpiły śpiewaczki estradowe Anna German i Ewa Snieżanka. 1.12. Zgodnie z ordynacją wyborczą Rada Państwa powołała Wojewódzką Komisję Wyborczą w Poznaniu w następujący!» składzie: przewodniczący Henryk Królikowski (dyrektor zjednoczeni»

Wydarzenia w Poznaniu (1 - 2.12.)

Przemysłu Meblarskiego); zastępca przewodniczącego - Czesław Hudowicz (sekretarz Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego); sekretarz - Bogusław Pawlaczyk (dyrektor Biura Wojewódzkiej Rady N arodowej); członkowie: Wacław Kolecki (oficer Ludowego Wojska Polskiego), Kazimierz Kowalik (wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej), Emilia Majchrzak (pracownica Poznańskich Zakładów Przemysłu Odzieżowego "Modena"), Eugeniusz Miężał (rolnik z gminy Oborniki), Zenon N alipiński (kierownik działu w Państwowym Przedsiębiorstwie "Dom Książki"), Jan Nemoudry (sekretarz Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu), Henryk Piłat (dyrektor Wydziału Kontroli i Instruktażu Urzędu Wojewódzkiego), Bogdan Przybylski (I sekretarz Komitetu Zakładowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zachodniej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowej), Wiera Rajkowska (sędzia Sądu Wojewódzkiego), Ryszard Skrobała (zastępca kierownika Wydziału Organizacyjnego Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej), Daniela Szłapka (starszy mistrz w Wytwórni Wyrobów Tytoniowych), Stefan Wysocki (zdun w Przedsiębiorstwie Budownictwa Komunalnego Nr 2). Obradowała Dzielnicowa Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stare Miasto z udziałem prezydenta Poznania Władysława Slebody. Wybrano nowy Komitet Dzielnicowy. I sekretarzem został ponownie Włodzimierz Kowalski. W Domu Technika odbyła się sesja naukowa poświęcona sztuce XIX wieku, zorganizowana przez Stowarzyszenie Historyków Sztuki.

Dzień bez papierosa, w ramach "Dni walki z chorobami płuc i gruźlicy". Popularna popołudniówka "Express Poznański" rozpoczęła akcję zbierania podarków dla sierot pn. "Radość pod choinką". Pierwsi na apel gazety odpowiedzieli uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 13 przy ul. Północnej. Chór Dziewczęcy "Poznańskie Skowronki" pod kierownictwem Mirosławy Wróblewskiej wyjechał w podróż artystyczną do Niemieckiej Republiki Demokratycznej.

2.12. Jubileusz piętnastolecia Zarządu Dróg i Mostów. Uroczystość odbyła się w sali kina "Olimpia". Referat wygłosił dyrektor ihż. Janusz Chmielewski. · Wyrazem uznania dla załogi Zarządu Dróg i Mostów była dekoracja Odznaką Honorową Miasta Poznania. Aktu wręczenia dokonali: prezydent Poznania Władysław Śleboda oraz kierownik Wydziału Budownictwa Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Miron Kolasiński. Wręczono także pamiątkowy medal "Za zasługi w rozwoju sieci drogowej" przyznany przez Dyrekcję Okręgową Dróg Publicznych. Uroczystość zakończyła się koncertem, dedykowanym poznańskim drogowcom. Rozstrzygnięcie V Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego im. Jana Spychalskiego, na który nadesłano dwieście sześćdziesiąt dwie prace. Jury obradujące pod przewodnictwem Tadeusza Brzozowskiego przyznało I nagrodę Bolesławowi Polnarowi (Opole); dwie II nagrody: Andrzejowi M. Łubowskiemu (Poznań) i Leszkowi Sobockiemu (Kraków); cztery III nagrody: Teresie Zabrzeskiej (Kraków), Grażynie Zielińskiej (Wrocław), Stanisławowi Kuskowskiemu (Nowy Targ) i Andrzejowi Nowackiemu (Bydgoszcz). Nagrodę ufundowaną przez Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne przyznano Andrzejowi Tomaszewskiemu (Piła). Do wystawy pokonkursowej jury zakwalifikowało sto dziesięć prac. O godz. 12.00 na lotnisku Ławica otwarty został tor samochodowy przeznaczony do prób testowych tarpanów z Poznańskiej Fabryki Samochodów Rolniczych i prób opon samochodowych Zakładów Przemysłu Gumowego "Stomil". Otwarcia dokonał minister przemysłu

Tor w Ławicy z lotu ptaka maszynowego Aleksander Kopeć w towarzystwie I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzego Zasady. Meldunek o zakończeniu budowy złożył dyrektor toru, Adam Smorawiński. W Szkole Chorążych Pożarnictwa od

była się uroczysta inauguracja młodzieżowej akcji "Zimowisko dla każdego dziecka" . W siedzibie Klubu Sportowego "Warta" przy ul. Dolna Wilda l odbyła się akademia z okazji sześćdziesięciolecia Klubu.

Początek II Spotkań Jazzowych. Imprezy odbywały się w kinie "Kosmos" i w "Domu Drukarza".

W Collegium Novum odbyła się sesja naukowa poświęcona dorobkowi naukowemu językoznawcy prof. dra Ludwika Zabrockiego zmarłego w dniu 8 października 1977 r. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert orkiestry symfonicznej Filharmonii Poznańskiej pod gościnną dyrekcją Jerzego Salwarowskiego. Jako solista wystąpił Jacek Kulig (organy).

3.12. W Teatrze Polskim odbyła się premiera Biesów Fiodora Dostojewskiego według adaptacji Alberta Camusa, w przekładzie Joanny Guze, w reżyserii i opracowaniu scenicznym Józefa Grudy. Scenografię projektował Zbigniew Bednarowicz; choreografię opracował Rajmund Sobiesiak, a muzykę skomponował Andrzej Wicenciak. W premierowej obsadzie wystąpili: Zdzisław Krauze (Narrator), Wiesław Zwoliński (Stiepan T. Wierchowieński), Henryk Talar - gościnnie (Piotr Wierchowieński), Cecylia Putro (Barbara P. Stawrogin), Andrzej Bieniasz (Mikołaj Stawrogin), Sidonia Błasińska (Praskowla Drozdów), Gabriela Sarnecka (Liza), Jarosław Jordan (Iwan Szatow), Anna Musiałówna (Dasza), Zinaida Zagner (Maria Szatow), Józef Jachimowicz (Gu

Marzena Trybała (Młode Cyganka)

bernator), Helena Krauze (Julia Michajłowna), Aleksander Błaszyk (Kapitan Lebiadkin), Irena Grzonka (Maria Timofiejewna), Piotr Binder (Aleksy Kiriłow), Jacek Dzisiewicz (Maurycy), Janusz Greber (Szigalew), Andrzej Bogusz (Liputin), Lech Michalski (Lamszyn) , Stanisław Owoc (Gaganow), Zdzisław Zachariusz (Wirgiński), Krystyna Feldman (Wirgińska), Włodzimierz Kłopocki (Fiedka), J acek Flur (Blum), Piotr Wypart (Prystaw Flibustierow), Marcin Talarczak (Aleksy Jegorowicz), Marzena Trybała (Młoda Cyganka), Bronisława Frejtażanka (Starucha) . Przedszkole Nr 131 na Osiedlu Przyjaźni otrzymało imię Piasta Kołodzieja. Inauguracja Poznańskich Spotkań J azzowych "Jazz w Filharmonii" w auli U niwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Udział wzięli: Grupa "Warsztat", Kwartet Alfreda Hauranda (Republika Federalna Niemiec), Big Band Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach pod dyrekcją Zbigniewa Kalemby. W hali nr 21 Międzynarodowych Targów Poznańskich otwarto zimowy lunapark uruchomiony przez Zjednoczone Przedsiębiorstwo Rozrywkowe.

Polski Teatr Tańca - Balet Poznański pod kierownictwem Konrada Drzewieckiego wyjechał w podróż artystyczną do Francji.

4.12. Plenarne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Kobiet, na którym podsumowano pracę kobiet-radnych w radach narodowych. Obecny na posiedzeniu sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej zjednoczonej Partii Robotniczej Józef Świtaj wyraził uznanie kobietom-radnym za ich zaangażowaną postawę. W Sali Białej Urzędu Miejskiego odbył się recital chopinowski Adama Harasiewicza (fortepian). Poznańskie Spotkania Jazzowe zakończył koncert galowy w auli U niwersytetu im. Adama Mickiewicza. Wystąpiła m. in. grupa "Fusion" z Niemieckiej Republiki Demokratycznej, "J amiklangi" z Finlandii, "Extra BaH" z Krakowa. Prezesem Zarządu Okręgowego Związku Towarzystw Wioślarskich wybrany został Mieczysław Musiał. 5.12. W Pałacu Kultury odbyło się plenarne posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej. Przewodniczył sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Gawroński. U czestniczył minister pełnomocny, konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Nikołaj Gusjew. Zasłużeni działacze Towarzystwa

Wydarzenia w Poznaniu (5 - 7.12.)udekorowani zostali Krzyżami Zasługi i odznakami organizacyjnymi. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski udekorowana została Felicja Hołderna. Prof. dr Stanisław Leszczycki z Uniwersytetu Warszawskiego, twórca polskiej szkoły geografii ekonomicznej, otrzymał tytuł doktora honoris causa Akademii Ekonomicznej. Promocji dokonał rektor prof. dr hab. Ryszard Domański. Przybył minister sprawiedliwości J erzy Bafia, który spotkał się z przedstawicielami poznańskiego środowiska prawniczego. W Teatrze Polskim odbyło się spotkanie z okazji dwudziestolecia Spółdzielni Mieszkaniowej "Grunwald". Wyniki działalności spółdzielni przedstawił przewodniczący zarządu Eugeniusz Bober. Podczas spotkania Spółdzielnia wyróżniona została Odznaką Honorową Miasta Poznania. Pracownikom wręczono odznaczenia państwowe, regionalne, odznaki Frontu Jedności Narodu i Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego. W imieniu władz partyjnych i administracyjnych życzenia dalszych sukcesów złożył wyróżnionym prezydent miasta, Władysław Sleboda. Cygański Zespół Pieśni i Tańca "Roma" koncertował w sali sportowo-widowiskowej "Arena" na rzecz Polskiego Komitetu Opieki Społecznej.

Turniej Wiedzy Ekonomicznej, którego problematyka obejmowała podstawy ekonomii politycznej i aktualne sprawy kraju, rozpoczął się w szkołach wyższych miasta. W hali Międzynarodowych Targów Poznańskich na mityng solidarności przybyło 3W harcerzy z Rataj. W czasie wspólnej zabawy harcerze zdobywali tytuł sprawnościowy "ambasadorów przyjaźni"; odbył się przegląd zespołów artystycznych z drużyn "Słonecznej pięciolini". Była to finałowa impreza kampanii wychowania internacjonalistycznego pod hasłem "Zawsze niech będzie słońce". W Pałacu Kultury otwarto XIX Giełdę Postępu Technicznego poświęconą efektywnemu wykorzystaniu materiałów. W hallu Urzędu Wojewódzkiego otwarto wystawę fotograficzną pn. "Wyprawy pozaeuropejskie Katedry Etnografii UAM 1976 - 1977".

Recital chopinowski Adama Karasiewicza (fortepian) w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

6.12. Na zaproszenie Zarządu Wojewódzkiego Zrzeszenia Prawników Polskich przebywała w Poznaniu delegacja prawników z Charkowa (Związek Socjalistycznych

Republik Radzieckich) z prezesem Sądu Wojewódzkiego Fiodorem D. Diaczenką.

Ogólnopolska sesja naukowa, organizowana przez Instytut Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, poświęcona rodzinie. W kinie "Apollo" odbył się finał młodzieżowego quizu "Czy znasz film radziecki", w grupie szkół podstawowych zwyciężył zespół Szkoły Podstawowe] Nr 1. W grupie szkół ponadpodstawowych - zespół z III Liceum Ogólnokształcącego. Początek ogólnopolskiego finału rozgrywek konkursowych o miano "Młodego sprawnego sprzedawcy". 7.12. XVIII Ogólnopolska Konferencja Studenckich Towarzystw Naukowych "Sympozjum Medicum 77". Plenum Zarządu Wojewódzkiego Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej. Dokonano wyboru dwóch nowych wiceprzewodniczących. W związku z przejściem do pracy w Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Grażyny Żebruń, powołano na to stanowisko Andrzeja Nawrota, dotychczasowego kierownika Wydziału Organizacyjnego Zarządu Wojewódzkiego oraz na drugie wakujące stanowisko wiceprzewodniczącego Piotra Sobańskiego, przewodniczącego Zarządu Dzielnicowego Wilda. Powstał oddział Związku Autorów i Kompozytorów Utworów Rozrywkowych. N a prezesa wybrano Lecha Konopińskiego. W Księgarni Muzycznej im. Karola Szymanowskiego i Księgarni "Przyjaźń" rozpoczął się kiermasz płyt i kaset magnetofonowych.

W wieku sześćdziesięciu siedmiu lat zmarł retuszer-fotograf Marian Mielcarski, długoletni pracownik Poznańskich Zakładów Graficznych im. Marcina Kasprzaka i współpracownik gazet poznańskich, także "Kroniki Miasta Poznania". W wieku siedemdziesięciu lat zmarł Władysław Szlaferek, zasłużony działacz

ruchu robotniczego, w latach międzywojennych członek Komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej i Komunistycznej Partii Polski w Gnieźnie, sekretarz i członek Egzekutywy Okręgowego Komitetu Komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej, technik Komitetu Dzielnicowego Komunistycznej Partii Polski, długoletni więzień sanacyjny, po wyzwoleniu sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zielonej Górze, członek Komisji Wojewódzkiej do Spraw Działaczy Ruchu Robotniczego w Poznaniu. Za działalność polityczną i społeczną udekorowany był Orderem Sztandaru Pracy I i II klasy i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. 8.12. Na zaproszenie Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu i Oddziału Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Fińskiej w związku z sześćdziesięcioleciem proklamowania niepodległości Finlandii przybył do Poznania ambasador Finlandii w Polsce, Ralph Enckel z małżonką. Po złożeniu kwiatów pod Pomnikiem Bohaterów na stokach Cytadeli oraz zwiedzeniu Muzeum Wyzwolenia Poznania, gości podejmował wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski. Ambasador uczestniczył w otwarciu wystawy książek fińskich w Collegium Novum. W Sali Kominkowej Pałacu Kultury wygłosił odczyt o polityce zagranicznej Finlandii. W godzinach wieczornych wyruszył do Leningradu (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich) Młodzieżowy Pociąg Przyjaźni. U dało się nim w podróż trzystu trzydziestu przodujących w pracy i nauce poznaniaków. Przed wyjazdem w Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie uczestników wycieczki z sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdanem Gawrońskim i przewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej Tadeuszem Kurasiem.

Na zaproszenie Towarzystwa Miłośników Opery znakomita śpiewaczka Elisabeth Schwarzkopf spotkała się w siedzibie Foznańskiego Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego z grupą poznańskich melomanów. W wieku pięćdziesięciu siedmiu lat zmarł Marceli Szymański, od 20 stycznia 1954 r. dyrektor Okręgowego Przedsiębiorstwa Rozpowszechniania Filmów, działacz społeczno-polityczny, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 9.12. J.ff Pałacu Działyńskich odbyło się ogólnopolskie sympozjum poświęcone niektórym fizjologicznym cechom wysiłku fizycznego, m. in. zużyciu tlenu i przemianie materii. Przedstawiono rezultaty badań prowadzonych w górnictwie, w stoczniach oraz wśród robotników leśnych. W salonie wystawowym Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarto wystawę barwnych zdjęć Pierre A. Donneta i Patricka Hohnera (Francja) pL "Życie współczesnych Indian w Ameryce Łacińskiej".

Akademicki Klub Narciarski zorganizował giełdę wymiany sprzętu sportowego. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się recital wokalny Elisabeth Schwarzkopf (sopran). Akompaniował Geoffrey Parsons. 1.12 Dzień Odlewnika. Podczas akademii w Zakładach Metalurgicznych "Pomet" I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Sajna udekorował m. in. Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski Mieczysława Grabowskiego, Jana Hajewskiego i Henryka Wojtyniaka.

Obradował Wojewódzki Zjazd Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Podsumowano działalność w latach 1973 - 1977; otwarto wystawę pt. "Piętnaście lat ratownictwa wodnego w Wielkopolsce" . Galeria N owa przyznała medale za wybitne osiągnięcia artystyczne młodym twórcom. Za osiągnięcia w dziedzinie sztuki aktorskiej medal przyznano Marzenie Trybale ; w dziedzinie grafiki - Grzegorzowi Marszałkowi; w twórczości przekładowej z literatury duńskiej Marii Krysztofiak, za osiągnięcia w dziedzinie wiolinistyki - Piotrowi Milewskiemu; za kreacje baletowe - Małgorzacie Połyńczuk i Juliuszowi Standzie; za twórczość dziennikarską w radiu - Piotrowi Frydryszkowi; za działalność kulturalną upowszechniającą muzykę jazzową Henrykowi Frąckowiakowi.

Przybyła do Poznania goszcząca w województwie poznańskim delegacja Włoskiej Partii Komunistycznej: Castalino Giorgio, Frando Funghi, Veroni Niwę i Francesco Demitry . "Operowe qui pro quo (popularny cykl telewizyjny Bogusława Kaczyńskiego) transmitowano z sali Opery Poznańskiej. Z Londynu przyjechała na ten wielki koncert Teresa Żylis-Gara, z N owego Jorku - Wiesław Ochman, z Paryża - pierwszy tancerz zespołu Bejarta

Wydarzenia w Poznaniu ( 10 - 12.12.)

- Gerard Wilk, z Moskwy - para znakomitych solistów baletu Ludmiła Sienieniaki i Aleksander Godunow. Z Warszawy przybył balet Teatru Wielkiego z grupą solistów. Poznańska była tylko orkiestra operowa, przygotowana przez Jacka Kasprzyka i Wojciecha Rajskiego.

Oddanie do użytku konsumentów Domu U sług o powierzchni użytkowej 1680 m! na osiedlu Raszyn przy ul. Ściegiennego. Czynne są m. in.: zakład krawiectwa lekkiego; pogotowie wodno-kanallzacyjne; gabinety Spółdzielni Lekarsko- Specjalistycznej i in.

148 Koncert Poznański w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Wykonawcy: Orkiestra Symfoniczna i Chór Chopięcy i Maski Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Stefana Stuligrosza; soliści: Ewa Ignatowicz (sopran), Barbara Figas (alt), Paulos Raptis (tenor), Piotr Liszkowski (bas). Wykonano oratori um Kaendla Juda Machabeusz. Poznański Chór Chłopięcy pod kierownictwem Jerzego Kurczewskiego wyjechał w podróż artystyczną do Austrii. Chór Dziewczęcy "Poznańskie Skowronki" pod kierownictwem Mirosławy Wróblewskiej powrócił z podróży artystycznej do Niemieckiej Republiki Demokratycznej. W wieku czterdziestu ośmiu lat zmarł inż. Eugeniusz Ługowski, pracownik Fabryki Pomocy Naukowych od 1959 r., dyrektor techniczny w latach 1%1 -1973

i dyrektor naczelny od 1973 f., udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. o 11.12. W siedzibie Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego przy Starym Rynku odbyła się giełda sprzętu narciarskiego.

Fragment giełdy W wieku siedemdziesięciu sześciu lat zmarł Franciszek Góralski, działacz międzynarodowego ruchu robotniczego, b. członek Komunistycznej Partii Belgii, żołnierz Ruchu Oporu (1939 -1945), członek Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W latach 1945 - 1956 funkcjonariusz Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

12.12. W "Arsenale" otwarto wystawę gobelinów i szkła artystycznego czterdziestu ośmiu artystów radzieckich. W otwarciu ekspozycji uczestniczyli przedstawiciele władz politycznych i administracyjnych miasta i województwa poznańskiego. Obecny był minister pełnomocny, konsuI generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Nikołaj Gusjew.

Wladimir Kasatkin: Kompozycja " Laury" (kryształ kolorowy) W Pałacu Działyńskich podczas uroczystości z okazji dziesięciolecia Komisji Młodzieżowej Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania przedstawicielom stu szesnastu szkół i stu dziesięciu nauczy

20?cielom wręczono pamiątkowe dyplomy. Brygady Poznańskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego Nr 2 rozpoczęły przy ul. Smolnej budowę nowych Poznańskich Zakładów Przemysłu Muzycznego "Muza". Kierownikiem budowy mianowany został Antoni Łuczyński. W sali Izby Rzemieślniczej otwarto wystawę stylowych mebli Bronisława Szydrowskiego ze Swarzędza, stolarza z rodziny od czwartego pokolenia uprawiającej ten zawód.

Ozdobna rama - dzieło mistrza Bronisława Szydrowskiego Rozpoczęcie Ogólnopolskiego Konkursu Kulinarnego w hotelu "Polonez", zorganizowanego przez Zrzeszenie Polskich Hoteli Turystycznych. U dział wzięło osiemdziesięciu zawodników. W Księgarni im. Adama Mickiewicza rozpoczęły się gwiazdkowe spotkania z pisarzami, w czasie których dedykują oni książki przeznaczone na podarki. Turniej recytatorski o nagrodę "Wierzbowego Liścia" w Empiku. Laureatką została Janina Gan z Technikum Odzieżowego. Gościem wieczoru był aktor Henryk Talar. W sali sportowo-widowiskowej "Arena" wystąpił warszawski Teatr Varietc "Victoria" .

13.12. W Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyła się narada sekretarzy komitetów zakładowych i miejsko-gminnych poświęcona przygotowaniom do posiedzeń konferencji samorządu robotniczego. Naradzie przewodniczył sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Bogdan Waligórski. Na zaproszenie Rady Wojewódzkiej Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej przybyła czteroosobowa

delegacja Rady Młodzieżowej (Stadtjugendring) z Hanoweru (Republika Federalna Niemiec). Z powodu oblodzenia pasa startowego port lotniczy na Ławicy był nieczynny. W siedzibie poznańskiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich rozstrzygnięto ogólnokrajowy konkurs, którego przedmiotem były nowe rozwiązania architektoniczne w budynkach mieszkalnych wznoszonych metodami przemysłowymi. Jury pod przewodnictwem mgra inż. arch. Tadeusza Mrówczyńskiego (Warszawa) przyznało nagrodę Zespołowi IV w składzie: arch. Jerzy Schmidt, artyści-plastycy Waleria Schmidt i Józef Jurek. Wszyscy z Poznania.

W Klubie Seniora "U śmiech" otwarto wystawę intarsji Floriana Fiedlera. W wieku osiemdziesięciu lat zmarł JanPieczyński, zasłużony fechtmistrz, wychowawca kilku pokoleń szermierzy, działacz Polskiego Związku Szermierczego od 1924 f., udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

14.12. Konferencja Samorządu Robotniczego w Fabryce Samochodów Rolniczych "Polmo". Z okazji sześćdziesiątej piątej rocznicy urodzin Adama Filipiaka odbyło się w siedzibie Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Grunwald spotkanie z tym zasłużonym działaczem ruchu robotniczego. W Sali Białej Urzędu Miejskiego, z okazji jubileuszu pięćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego, medale otrzymali: Cecylia i Edmund Bąkowscy, Teresa i Gabriel Brojerscy, Stefania i Bronisław Frankowscy, Pelagia i Antoni Górni, Jadwiga i Władysław Gregorukowie, Stefania i Maksymilian Gotkowscy, J ózefa i Wojciech Kurtzowie, Janina i Leon Krawczykowie, Maria i Władysław Kowalscy, Gertruda i Alojzy Leitholzowie, Jadwiga i Edmund Łuczyńscy, Walentyna i Marcin Pietrasiakowie , Ire

Wydarzenia w Poznaniu (14 -15.12.)na i Stanisław Ptakowie, Janina i Teodor Rolnikowie , Maria i Jan Rakowiczowie , Pelagia i Władysław Ratajczakowie, Seweryna i Franciszek Starostowie, Helena i Kazimierz Smolakowie, Apolonia i Stanisław Stróżykowie, Gertruda i Stanisław Urbaniakowie, Helena i Albin Walkowiakowie , Józefa i Józef Trybusiowie , Agnieszka i Józef Zboralscy.

W Zespole Szkół Budowlanych Nr 2 Im. Feliksa Dzierżyńskiego odbyła się sesja popularnonaukowa poświęcona udziałowi Polaków w Rewolucji Październikowej 1917 r. Studenci z Koła Naukowego Etnografii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, członkowie wyprawy do Afryki, przekazali w darze Muzeum Instrumentów Muzycznych dziesięć egzotycznych instrumentów. W Domu Kultury "Orbita" na Osiedlu Kosmonautów Kabaret "Kluczydło" wystawił widowisko A gdyby prryszedł ktoś do kogoś, czyli uwertura na skr:rypce, fortepian i siekierą. Wojewódzkie Zrzeszenie Prywatnego Handlu i Usług zorganizowało (l IX 1977 r.) konkurs pod hasłem "Zawsze do usług". Uczestniczyło w nim zaledwie stu pięćdziesięciu dwóch taksówkarzy. Spośród dziewiętnastu finalistów najwyższe noty otrzymało pięciu taksówkarzy, w tym trzech z Poznania: Mirosław Ozimek (nr taksówki 155), Bolesław Kajetańczyk (198), Tadeusz Bombiński (255). 19.12. Posiedzenie Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu, poświęcone omówieniu zadań w wyborach do rad narodowych stopnia podstawowego. Obradom przewodniczył Franciszek Szczerbal, a uczestniczyli w nim przedstawiciele wszystkich środowisk z województwa oraz przedstawiciele władz partyjnych i administracyjnych z wojewodą poznańskim Stanisławem Cozasiem l kierownikiem Wydziału Organizacyjnego Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Józefem Scibiszem. Referat wygłosił sekretarz Wojewódzkiego Komitetu Frontu J edności Narodu Jan Nemoudry. IV Zjazd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. Prezesem Zarządu Wojewódzkiego został ponownie Bolesław Napierała.

W Bibliotece Głównej Uniwersytetu im.

Adama Mickiewicza rozpoczęła się ogólnopolska sesja naukowa poświęcona roli książek i bibliotek w kulturze polskie] XIX i XX w.

W salonie fotogramów " Wieniawski

Empiku otwarto wystawę Zbigniewa Staszyszyna 77". Podczas uroczystościotwarcia wystawy Eugeniusz Paukszta wręczył autorowi dyplom Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego. Podczas wernisażu wystąpił laureat II Nagrody VII Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego Piotr Milewski.

Ostatnie posiedzenie Komitetu Organizacyjnego VII Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego. Jego przewodniczący, wiceprezydent Poznania Andrzej Wituski podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnego przebiegu wielkiej imprezy. Kierownik Wydziału Pracy Ideowo-Wychowawczej Marian J akubowicz wyraził im uznanie w imieniu Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Za zasługi artystyczne i organizacyjne Miejska Rada N arodowa nadała Poznańskiemu Towarzystwu Muzycznemu im. Henryka Wieniawskiego Odznakę Honorową Miasta Poznania.

Odbyło się ogólnopolskie sympozjum naukowe na temat "Polskie studia medyczne i farmaceutyczne w okresie II wojny światowej". W Akademii Ekonomicznej rozpoczęło się seminarium rzeczoznawców rachun - kowości pracujących w środowiskach naukowych oraz w przedsiębiorstwach gospodarki narodowej. W Miejskiej Bibliotece Publicznej im.

Edwarda Raczyńskiego odbył się "Czwartek Literacki" z Aleksandrem Krawczukiem - prozaikiem, autorem wielu prac naukowych, profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W Teatrze Polskim odbył się pokaz najnowszej kolekcji Państwowego Przedsiębiorstwa "Moda Polska" z Warszawy. Zademonstrowano modele ubiorów całodziennych, popołudniowych i kreacji wieczorowych. Około godz. 21.00 przy ul. Ostrowskiej (nie opodal ul. Krzywoustego) zdarzył się tragiczny wypadek drogowy. W nie oświetlony samochód ciężarowy jelcz z przyczepą uderzył autobus linii 62. Jeden z pasażerów poniósł śmierć na miejscu, drugi zmarł w szpitalu, a kilkuletni chłopiec zmarł w karetce Pogotowia Ratunkowego. Dziesięć osób odniosło obrażenia.

16.12. Hozpoczął się trzydniowy cykl imprez pod nazwą "Ekspresjonizm w sztuce polskiej" zorganizowanych z okazji sześćdziesięciolecia poznańskiej grupy, artystycznej "Zdrój". Na widowni Teatru Nowego rozpoczęły się obrady sesji naukowej poświęconej ekspresjonizmowi w teatrze, plastyce, filmie, tańcu. Otwarte zostały wystawy w Muzeum N arodowym pt. "Tendencje ekspresjonistyczne w grafice polskiej"; w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Edwarda Raczyńskiego - wydawnictw ekspresjonistycznych, a w Galerii Nowej - "Realizm ekspresjonisty czny". Tego dnia zainaugurowała działalność Scena Nowa przy Teatrze Nowym. Listę premier otworzyło przedstawienie stanowiące ciekawe wydarzenie teatralne pt. Bunt w aranżacji Izabelli Cywińskiej i Jerzego Kowarskiego. Scenariusz napisali Dobrochna i J ózef Ratajczakowie; scenografię projektował Jerzy Kowarski, w premierowej obsadzie wystąpili: Barbara Drogorób, Bożena Janiszewska, Janina Marisówna, Maria Robaszkiewicz, Henryk Abbe, Leszek Dąbrowski, Tadeusz Drzewiecki, Zbigniew Grochal, Michał Grudziński, Paweł Hadyński, Bolesław Idziak, Rajmund Jakubowicz, Lech Łotocki, Edmund Pietryk i Wojciech Standelło. Po premierze w foyer Teatru odbyła się uroczystość wręczenia medali Galerii N owej za rok 1977.

Rozstrzygnięcie konkursu środowiskowego na najlepszy samorząd studencki. W kategorii dużych domów studenckich zwyciężył dom akademicki Akademii Medycznej "Eskulap", a w kategorii małych domów studenckich "Dewizka" Akademii Ekonomicznej.

Zakończyła pobyt delegacja postępowej organizacji młodzieżowej z Hanoweru (Bepublika Federalna Niemiec) - Stadtjugendring. Jej kierownictwo zawarło z Radą Wojewódzką Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskisj porozumienie o współpracy w roku 1978. Podpisali je: ze strony gości Alfred Thifis, a ze strony polskiej - przewodniczący Rady Wojewódzkiej Federacji Tadeusz Kuraś.

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert symfoniczny Orkiestry Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Renarda Czajkowskiego. So

14 Kronika Miasta Poznania

2C9

listką była Lidia Grychtołówna (fortepian) . W Domu Kultury Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" otwarta została wystawa prac Bolesława Pawlickie go. W Klubie Wielkopolskich Zakładów Teleelektronicznych "Telkom - Teletra" otwarto wystawę fotogramów będących plonem IV Ogólnopolskiego Biennale Fotografii Artystycznej "Dziecko". O godz. 15.00 na Dworzec Główny przybył z powrotem do Poznania Młodzieżowy Pociąg Przyjaźni. Polski Teatr Tańca - Balet Poznański pod kierownictwem Konrada Drzewieckiego powrócił z podróży artystycznej do Francji. Występował w ramach paryskiego festiwalu tańca w Teatrze Pól Elizejskich.

17.12. W Domu Drukarza odbył się tradycyjny obrzęd "wlinowstąpienia", to znaczy przyjęcia do zawodu linotypisty. Celebrowali go Czesław Giełda i Tadeusz Haremza. Obrzędowi poddało się siedmiu adeptów czarnej sztuki. Premiera operetki Niewolnica Mikołaja Strelnikowa w Teatrze Muzycznym, w reżyserii i inscenizacji Grigoria Spektora, scenografii Ryszarda Strzembały i choreografii Lidii Tałankiny. Kierownictwo muzyczne - Wiesław Suchopies. W premierowej obsadzie wystąpili: Jan Rowiński (Hrabia Borodow), Tadeusz

Vvan5j J aKuDowska. (Violetta Leblanc) i Henryk Herdzin (Andrzej Tumański)

Wydarzenia w Poznaniu ( 17 - 19.12.)

Wojtych (Zachar), Sławomir Pietraszewski (Nikita Baturyn) , Henryk Herdzin (Andrzej Tumański), Wanda Jakubowska (Violetta Leblanc), Michał Kuleczka (Dymitr), Teresa Bogdanowicz (Oleńka), Mieczysław Józefiak (Herold), Aleksander Kondratiew (Goniec carski), Barbara Wróblewska (Fiokła). Na Scenie Nowej Teatru Nowego odbyła się premiera sztuki Milczenie Stanisława Brzozowskiego w reżyserii Izabelli Cywińskiej i scenografii Andrzeja Sadowskiego. W premierowej obsadzie wystąpili: Marian Pogasz (Andrzej Dowgird), Wanda Ostrowska (Marta), Janusz Michałowski (Marek Kryszna), Wiesław Komasa (Hauser), Żywiła Pietrzak (Służąca) .

Poznański Chór Chłopięcy pod kierownictwem Jerzego Kurczewskiego powrócił z podróży artystycznej do Austrii. Koncertował w Wiedniu, Salzburgu i Wolkersdorfie.

W księgarni Muzycznej im.

Karola Szymanowskiego podczas złotej niedzieli. Klientów obsługuje Dorota Stachecka

18.12. Złota niedziela.

Zakończył się trzydniowy cykl imprez zorganizowanych z okazji sześćdziesiątej rocznicy powstania poznańskiej grupy artystycznej "Zdrój" pn. "Ekspresjonizm w sztuce polskiej". Na scenie Teatru Nowego odbyła się premiera rzeczy teatralnej o Stanisławie

Wysockiej pt. Aktorka według scenariusza Milana Kwiatkowskiego, w reżyserii Izabelli Cywińskiej. Grała Sława Kwaśniewska.

Uruchomiono kolejne połączenia międzymiastowe w ruchu automatycznym do Płocka (O - 24); Torunia (865); Śremu (8667).

W drugim programie telewizyjnym w cyklu "Bitwy, kampanie, dowódcy" wyświetlano dokumentalny obraz o Powstaniu Wielkopolskim 1918j1919 zatytułowany Nad czarny bór popłynie zew. · . Wystąpili w nim uczestnicy walk: Michał Lorkiewicz, Bernard Łuczewski, Teodor Niedźbała, Maria Olszewska i Stanisław Zieliński. Autorem scenariusza i zarazem reżyserem był Krzysztof Pol.

Rozpoczęcie konferencji nt. "Użytkownik systemu w procesie komputeryzacji i zarządzania". W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się recital organowy Feliksa Raczkowskiego. Na Scenie Młodych Poznańskiego Teatru Lalki i Aktora odbyła się prapremiera przedstawienia Jifi Streda iVoc wtgllijna według opowiadania Mikołaja Gogola. Sztukę zrealizowali artyści z Czechosłowacji: Kareł Brożek (reżyseria), Hana i Petr Ciganowie (scenografia), Jifi Kolaf (muzyka). Współpraca choreograficzna Emil Wesołowski. W premierowej obsadzie wystąpili: Jerzy Goldbeck (Kowal Wakuła), Irena Sleszyńska-Borowiec (Oksana), Henryk Dąbrowski (Sołtys), Maciej Lejman (Diak Osip), Bożena Tychanicz (Anioł), Andrzej Marciniak (Skrzypek), Alek Zwierzyński (Diabeł), Wanda Łobodzińska (Organiścina Nastazja; Kupczycha Awdotia); Krystyna Cysewska (Tkaczycha Zinajda), Stanisław Słomka-Rakowski (Kozak Iwan), Krzysztof Deszczyński (Kozak Nikita), Michał Sobolewski (Kozak Kirił), Teresa Gąsiorowska (Carewna). I Mistrzostwa Poznania w Tańcu Towarzyskim odbyły się w sali gimnastycznej Akademii Ekonomicznej. Wystąpiły pary z Poznania i Łodzi. W klasie D mistrzami Poznania została para Zbigniew Gałecki i Urszula Nowacka; w klasie C - Jerzy Słomka i Grażyna Szymańska; w klasie B - Michał Zdun i Aleksandra Pludro - (wszystkie pary z Poznania).

19.12. Plenarne posiedzenie Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej poświęcone ocenie wyników społeczno-gospodarczych województwa w roku 1977 i omówieniu zadań politycznych i społeczno-gospodarczych na rok 1978. Przewodniczył I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Zasada. W obradach uczestniczył kierownik zespołu doradców naukowych I sekretarza Komitetu Centralnego, prof. dr Paweł Bożyk.

Inauguracja cyklu spotkań przygotowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Opery pn. "Opera na płytach".

W salonie Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania otwarto wystawę z okazji dziesięciolecia Komisji Młodzieżowej Towarzystwa.

W wieku dziewięćdziesięciu jeden lat zmarł inż. Czesław Gotschalk, konstruktor, wybitny specjalista, nestor polskiego przemysłu akumulatorowego, udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

20.12. Współpraca poznańskiej Akademii Medycznej ze Zjednoczeniem Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej była przedmiotem spotkania w rektoracie Akademii Medycznej. Przybyli na nie m. in.: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Czesław Gałgan, dyrektor Zjednoczenia Państwowych Gospodarstw Rolnych Jerzy Małecki. Spotkanie prowadził rektor Akademii Medycznej - prof. dr Roman Góral.

"'Plenarne posiedzenie wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych.

14»

Plenarne posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, na którym podsumowano działalność w roku 1977, przebieg kampanii sprawozdawczo-wyborczej i przyjęto plan pracy na rok 1978. W sali Zespołu Szkół Muzycznych przy ul. Solnej odbyła się uroczystość jubi1euszowa związana z siedemdziesięcioleciem Klubu Sportowego "Posnania". Przybyli: wicewojewoda Zofia Dąbrowska i wiceprezydent Poznania Andrzej Wituski, liczne grono dawnych zawodników i trenerów. Referat okolicznościowy wygłosił prezes zarządu Mieczysław Walczak. Szczególnie doniosłym momentem było wręczenie nowego sztandaru ufundowanego "Posnanii" przez spółdzielczość pracy miasta. Kilkadziesiąt najbardziej zasłużonych osób wyróżnionych zostało: Odznakami Honorowymi Miasta Poznania i "Za zasługi w rozwoju województwa Poznańskiego", tytułami zasłużonych Działaczy Kultury Fizycznej.

Fragment uroczystości jubileuszowej. Stoją od lewej: Jarosław Wojtyła (kierownik działu sportu Spółdzielczego Klubu Sportowego "Start- Posnania"), Aleksander Krejza (kilkakrotny mistrz Polski w wioślarstwie), Bogusława Tomasiak (wioślarka, finalistka Olimpiady w 1976 r.), Andrzej Królikowski (trener sekcji kajakowej)

W filii nr 39 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Edwarda Raczyńskiego odbyło się ogłoszenie wyników konkursu na najpiękniej oprawioną książkę. Sąd konkursowy postanowił przyznać w kategorii opraw unikatowych nagrodę pierwszego stopnia Jerzemu Filipowiczowi z Warszawy za oprawę książki Zamek Królewski w Warszawie. II nagrodę otrzymał Tadeusz Lewandowski z Poznania,

Wydarzenia w Poznaniu (20 - 22.12.)a dwie nagrody I I I stopnia przyznano Leopoldowi Gcrzelanemu z Gdańska oraz Andrzejowi Strusińskiemu z Warszawy. W kategorii opraw dających się powielać I nagrodę otrzymał również Jerzy Filipowicz z Warszawy za oprawę książki Koniec epopei, a nagrodę II piotr Klimkiewicz z Poznania. Nagrodzone prace udostępniono na ekspozycji w gmachu Biblioteki. 21.12. Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego przy ul. Obodrzyckiej. przybyli minister przemysłu maszynowego Aleksan - der Kopeć, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada i wojewoda poznański Stanisław Cozaś. W powstającym zakładzie produkować się będzie pompy wtryskowe. Zakończenie budowy przewiduje się w drugim kwartale 1979 r. Dokumentację fabryki opracowano w Biurze Projektowo- Dokumentacyjnym

Akt erekcyjny podpisuje I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada. Stoją od lewej: Marian Klimecki (tokarz) z Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego, Hipolit Kloskowski (spawacz) i Zygm un t Kozica (betoniarz) z Poznańskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego Nr l, minister przemysłu maszynowego Aleksander Kopeć

Przemysłu Lotniczego, a generalnym wykonawcą jest Poznańskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Nr l,

którego brygadami kieruje mgr inż. J erzy Młochowski. W Domu Przyjaźni "Trojka" odbyło się plenarne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Opiekuńczej nad Szkołami oraz Komisji Oświaty Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych. Dokonano podsumowania pierwszego etapu ogólnopolskiego konkursu "Zakład pracy pomaga szkole" . Sąd konkursowy pod przewodnictwem doc. dra Mariana Olszewskiego ogłosił wyniki konkursu na wspomnienia pod hasłem "Moja ucieczka ku wolności". I nagrodę otrzymał Ryszard Kordek (Katowice), II nagrodę ex equo - Halina Bomska (Poznań) i Witold Jasiński (Warszawa); III nagrodę: Tadeusz Dacewicz (Lubań); Edmund Mrozowski (Grodzisk); Stanisław Pompei (Brwinów). Dziesięć prac wyróżniono. Przed pięćdziesiątą dziewiątą rocznicą Powstania Wielkopolskiego 1918j1919, w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich odbyło się spotkanie z weteranami. Koło Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Nr 5 zorganizowało w czytelni Domu Kultury "Pod Lipami" na Osiedlu Wielkiego Października spotkanie weteranów Powstania Wielkopolskiego 1918j1919 mieszkaj ących na osiedlach winogradzkich. N a przejściu dla pieszych przy ul.

Obornickiej w pobliżu Szydłowskiej, o godz. 19.15 rozpędzona nysi potrąciła czterech studentów, których w ciężkim stanie przewieziono do szpitala. Za kierowcą, który zbiegł, milicja zorganizowała pościg. Okazał się nim mieszkaniec Poznania, Bogdan S.

22.12. Zasłużony mistrz sportu, wielokrotny reprezentant Polski w rajdach i wyścigach samochodowych Adam Smorawiński udekorowany został z okazji pięćdziesiątej rocznicy urodzin Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Aktu dekoracji dokonał przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada. W Salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarta została wystawa indywidualna prac Helmuta Wenda z Frankfurtu njOdrą (Niemiecka Republika Demokratyczna).

27.12. Pięćdziesiąta dziewiąta rocznica Powstania Wielkopolskiego 1918j1919. O godzinie 10.00 członkowie Sekretariatu Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Jerzym Zasadą i wojewodą poznańskim Stanisławem Cozasiem spotkali się z kilkudziesięcioosobową grupą weteranów Powstania. Podczas spotkania udekorowano Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski: Alojzego Andrysa, Wincentego Błaszczaka, Mariana Czosnowskiego, Konrada Janowskiego, Wawrzyna Jareckiego, Mariana Justa, Józefa Kaługę, Szymona Kozę, Stanisława Liczbańskiego, Bronisława Mendela, Andrzeja Napierałę, Leona Narożnego, Jana Nowaka, Walentego Pielucha, Marię Przewoźną, Hipolita Sołtysiaka, Ignacego Tomczaka, Józefa Tomczaka, Antoniego Wincentego i Jana Zenkera. Wręczono również Odznaki Honorowe Miasta Poznania i "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego" . Jerzy Zasada i Stanisław Cozaś złożyli kombatantom gratulacje. Przewodniczący Krajowej Komisji Wetera

Dełegacja oficerów Powstania Wielkopolskiego 1918j 71919 r. udaje się pod pomnik Powstańców Wielkopolskich z wiązanką kwiatównów Powstania Wielkopolskiego Bernard Łuczewski podziękował za zaszczytne odznaczenia i opiekę, jaką władza ludowa otacza powstańców i wdowy po nich. W godzinach przedpołudniowych przed tablicami upamiętniającymi walki Polaków w 1918 roku oraz na grobach powstańców złożono wieńce i wiązanki kwiatów. Honorowe warty zaciągnęli harcerze. O godz. 12.00 przed Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich odbyła się uroczystość złożenia wieńców przez delegacje władz i mieszkańców Poznania i woj ewództwa. W uroczystościach uczestniczyła kompania honorowa Wojska Polskiego, w godzinach popołudniowych w Sali Wielkiej Pałacu Kultury odbył się uroczysty koncert. Referat wygłosił prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Marian Jakubowicz. Obecny był minister pełnomocny, konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Nikołaj Gusjew.

Brygady Poznańskiego Przedsiębiorstwa Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Przemysłowych "Mostostal" rozpoczęły montaż stalowych konstrukcji kładki dla pieszych ponad ul. Słowiańską, nie opodal supersamu. Fundamenty do niej wykonało poznańskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego Nr 5. Ruch w tej części ul. Słowiańskiej został skierowany ulicami: Średnicową, Serbską i Murawą.

Rankiem pracownicy "Reklamy" i Poznańskiego Przedsiębiorstwa Zieleni rozpoczęli modernizację ul. Marchlewskiego na odcinku od ul. Składowej do Dzierżyńskiego. 29.12. Ukończony został pierwszy etap rozbudowy i modernizacji działu radioterapii w Specjalistycznym Onkologicznym Zespole Opieki Zdrowotnej im. Curie Skłodowskiej przy ul. Garbary. W obecności przedstawicieli władz województwa poznańskiego oraz Instytutu Onkologii w Warszawie oddano użytkownikom bunkier-pawilon w stanie surowym. Został on zbudowany poza planem przez załogę Poznańskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego Nr 5 i przystosowany do umieszczenia w nim źródła radioaktyw - nego o dużej sile.

Oddanie do użytku nowego skrzydła w Wojewódzkim Zespole Chorób Płuc i Gruźlicy przy ul. Szamarzewskiego. Premiera opery Sen nocy letniej Beniamina Brittena w Operze Poznańskiej pod kierownictwem muzycznym Agnieszki Duczmal, w reżyserii Danuty Badusz

Wydarzenia w Poznaniu (29 - 31.12.)

kowej i Zygmunta Kamińskiego, scenografii Stanisława Bąkowskiego. W premierowej obsadzie wystąpili: Sławomir Żerdzicki (Oberon), Krystyna Pakulska (Tytania), Roman Kurniczak (Puk), Edward Kmiciewicz (Tezeusz), Aleksandra Imaiska (Hipolita), Aleksander Burandt (Lizander), Władysław Wdowicki (Demetriusz), Ewa Bernat (Hermia), Stefania

Scena baletowa. Na planie Grażyna Kobzda i Beata Milan

Kondella (Kelena), Wiesław Bednarek (Spodek), Marek Gasztecki (Pigwa), Adam Wiśniewski (Duda), Henryk Łukaszek (Spój), Jerzy Walczak (Ryjek), Tadeusz Kubiś (Zdechlak), Danuta Kaźmierska (Fajęczynka), Danuta Smyła (Groszek), Krystyna Kolasińska (Gorczyczka), Bożena Boch (Ćma). 30.12. Wyłożono do wglądu spisy wyborców.

Sesja Wojewódzkiej Rady Narodowej, na której uchwalono Plan Społeczno-Gospodarczego Rozwoju Województwa Poznańskiego w roku 1978. Obradom przewodniczył I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada. Podstawą dyskusji był projekt planu przedstawiony przez wojewodę poznańskiego Stanisława Cozasia. Rada uchwaliła także budżet na rok 1978. Z udziałem sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Józefa Świtają, kierownika Wydziału Organizacyjnego Józefa Scibisza, wicewojewody poznańskiego Zofii Dąbrowskiej i wiceprezydenta Poznania Andrzeja Wituskiego odbyło się spotkanie władz sportowych województwa poznańskiego z działaczami sportowymi. Dyrektor Wydziału Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego Jerzy Kiszyński przedstawił osiągnięcia poznańskich sportowców w roku 1977.

Rozstrzygnięcie dorocznego konkursu dziennikarskiego "Srebrne Pióro 77". Pierwszą nagrodę zdobył Stanisław Garczarczyk.

Brygady Poznańskiego Przedsiębiorstwa Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Przemysłowych "Mostostal" przy pomocy potężnego dźwigu ustawiły nad jezdnią ul. Słowiańskiej kładkę dla pieszych.

W Osiedlowym Domu Kultury "Orbita" odbyło się spotkanie z budowniczymi Parku im. Jurija Gagarina. Wyróżniającym się w budowie wręczono nagrody i dyplomy. Kilka osób udekorowano Odznakami Honorowymi "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego".

Krzysztof Krawczyk wystąpił w Operze Poznańskiej z koncertem noworocznym zatytułowanym "Jutro Sylwester". Podsumowanie dorobku Międzynarodowych Targów Poznańskich w roku 1977. Dyrektor Henryk Sitarek zapowiedział dalszą rozbudowę terenów ekspozycyjnych.

31.12. Galowy wieczór w sali sportowo- widowiskowej "Arena". Barwne, kostiumowe widowisko zatytułowane Kulig staropolski, a wystąpiło w nim ponad czterystu artystów, wśród nich wszyscy czołowi soliści: śpiewacy i tancerze oraz chór, balet i orkiestra operowa, a także zespół "Parada" z Pałacu Kultury. Autorami widowiska byli: Antoni Gref (kierownictwo muzyczne), Stefan Mroczkowski (reżyseria), Stanisław Bąkowski (scenografia) i Barbara Kasprowicz (choreografia). W Sali im. Marcina Groblicza Muzeum Instrumentów Muzycznych odbył się Koncert Sylwestrowy zespołu Collegium Musicorum Posnaniensium.

6. bramkarz Piotr Mowlik (38 958); 7. kaj akarz Andrzej Klimaszewski (35 382); 8. tenisista Wojciech Flbak (35 008; piłkarz ręczny Jerzy Kuleczka (30193); 10. szermierz Tadeusz Piguła (29 928). Trenerzy: Jan Frankiewicz, Józef Jankowski, Jerzy Kopa, Henryk Król, Zenon Ryszewski, Wanda Skrzydlewska, Zbigniew Szymański, Józef Ślusarek, Bronisław Wiśniewski i Wiesław Witkowski. Brygady Komunalnego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych zakończyły budowę kanalizacji i urządzeń wodnych na powstającym przy zbiegu ulic Garbary l Armii "Poznań" miejskim dworcu autobusowym.

Maria J anowska- Kopczyń - ska. Fotografia wykonana u progu kariery artystycznej (1918)

W wieku osiemdziesięciu siedmiu lat zmarła Maria J anowska- Kopczyńska, śpiewaczka i reżyser Opery Poznańskiej, od jej początku w r. 1919, pedagog Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej, członek honorowy Stowarzyszenia Artystów Teatru i Filmu, udekorowana Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Rozstrzygnięcie XX plebiscytu "Expressu Poznańskiego" na dziesięciu najlepszych sportowców i trenerów Wielkopolski w roku 1977. Pierwsze miejsce na liście zdobył dwukrotny mistrz świata, kajakarz Klubu Sportowego "Posnania" - Ryszard Oborski (52 233 pkt.); dalsze miejsca: szybowniczka Adela Dankowska (50 842); 3. zapaśnik Władysław Stecyk (50 119); 4. sprinter Jan Pusty (42 675); 5. koszykarka Elżbieta Gumowska (40 804);

W wieku pięćdziesięciu dwóch lat zmarł Józef Rogala, kierownik pracowni konserwatorskiej Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w latach 1959 - 1977.

Zebrał: Kronikarz

LAT TEMU

W KRONICE MIASTA POZNANIA

Zeszyt trzeci 1928 roku rozpoczynał się dokończeniem rozprawy Ireny Głębockiej-Piotrowskiej Krzysztof Boguszewski i Poznańska Szkoła Malarska na początku 17 wieku. Rozdział trzeci poświęcony trzem wielkofigurowym obrazom cechowym z początku 17 w. w Poznaniu ilustrowany był (co bardzo rzadko miało miejsce w "Kronice" ówczesnej) reprodukcjami dzieł malarskich z kościołów Sw. Wojciecha i Św. Małgorzaty. Fotografie wykonał Witold Czarnecki. Także rozdział czwarty, pt. Obrazy szkoły poznańskiej Z początku 17 w. na prowincji, był ilustrowany m. in. zdjęciami Bronisława Prejbisza. Z cyklu "Sylwetki Bernardynów Poznańskich" dr Kamil Kantak przedstawiał Piotra Poznańskiego (który był uczonym, i na tern polu należy głównie szukać jego pracy i jego zasług, a Estreicher wymienia jego dzieła), zaś dr Arnold Kirschbraun - pierwszą część rozprawki pt. Stosunek Mikołaja I i Paskiewicza do procesu poznańskiego 1846/47 r. W dziale bieżącym Zygmunt Zaleski przedstawił na dwudziestolecie pracy pisarskiej Marię ze Sławskich Wicherkiewiczową. Ludność Poznania i Wielkopolski - pisze Zaleski - przywykła od lat w niedługich odstępach czasu otrzymywać od Marii Wicherkiewiczowej jakiś urywek wielkiej jej pracy i czYta to Z uwagą i Z zadowoleniem. Wicherkiewlczowa potrafiła uprzystępnić zwykłemu czytelnikowi szczegóły historyczne, które by go zgoła nie zajęły, gdyby z poważnego pióra wyszły. StworzYła na gruncie poznańskim felieton historyczny - miły, sympatyczny, słoneczny. Lekkim a niezwykle żywym piórem podawała społeczeństwu najczęściej cenne szczegóły Z historii regionalnej, szerząc tym sposobem jak najumiejętniej przywiązanie do tego skrawka ziemi, na którym żyjemy. Nikt nad nią więcej nie uczynił dla szerzenia znajomości dawnych rzeczy poznańskich i miłości do miasta - w czasach, gdy ruch literacki nie był tak żywy jak w latach najnowszych. Wich erkiewlczo wa zdobywała duże szeregi czytelników. Ale nie można powiedzieć, iżby równocześnie i w równej mierze zyskiwała uznanie. Uznanie to należne było od specjalistów, historyków, z którymi współpracowała. A historycy nie szczędzili ciężkiej krytyki i to właśnie Z powodu owej lekkiej techniki i - metody. A jednak starczy wyliczyć czyny naukowe Mr>rii Wich erkiewiczo wej, aby stwierdzić poważne zasługi historyczno-naukowe, poza literackimi, które żadnej nie mogą ulegać wątpliwości. Wybieramy kilka. A więc przede wSzYstklem Wicherkiewlczowa była pionierem pracy nad historią miasta Poznania. Po Łukaszewiczu, którego historia miasta wyszła dziewięćdziesiąt lat temu, l Mottym, żaden Polak nie zajmował się systematycznie historią miasta Poznania, aż do dni odzyskania niepodległości. Ten i ów zabłąkał się jakimś przypadkiem. Najwybitniejszy wielkopolski pisarz historyczny nowszych czasów, Stanisław Karwo wski, był - tak to trzeba określić - zasłużonym historykiem szlacheckiej Wielkopolski. Dopóki rola szlachty w jyciu społecznym i politycznym Wielkopolski istotnie była przodującą, dopóty historia Karwowskiego jest wierną i zupełną, odkąd zaś trzeba było w znacznej mierze uwzględnić żywioł miejski, a więc w każdym razie mniej więcej od r. 1870, zawodzi Karwo wski na całej linii: pisząc historię wielkopolski pomija ogromne zagadnienie rozwoju życia mieszczańskiego. W takim oto czasie występuje Wicherkiewlczowa jako historyk mieszczaństwa poznańskiego. CzYn samodzielny, oryginalny, bardzo poważny. zebrala materiały o rodzinie Hoene- Wrońskiego, dając tym samym cenny przYczYnek do szczuplej biografii filozofa; a materialy te zebrala - w księgach hipotecznych sądu poznańskiego. Wicherkiewiczowa dala wartościowe przYczynki o żYciu i pracach Jana Baptysty di Quadro (ustalenie domu na Starym Rynku przez niego budowanego, odkrycie "herbu" jego), zebrala materiały o zlotnikach Ditlu i Janie Glaserze, o Józefie Strusiu, zgromadziła historią patrycjatu poznańskiego, przedstawiła losy domów na rynku w okresie czterystu lat, co bylo pracą niesłychanie mozolną, trudną i pierwszą tego rodzaju w Poznaniu, którą następnie ofiarowala bezinteresownie miastu. WSzYstko to są bezsprzecznie poważne zaslugi naukowe [. . .] W ostatnich czasach pisala Wicherkiewiczowa liczne korespondencje Z podróży; Z Anglii, Holandii, Wioch, Afryki i wydala w formie książkowej " Tripolis ". Dorobek znaczny. Jako kronikarz miasta Poznania - Kończył Zaleski - skladam Marii Wicherkiewiczowej gorące podziękowanie za dlugą i ofiarną pracę historii miasta naszego poiwięconą. Dwudziestoletnie trudy wypisały je A samej historię w historii miasta poznańskiego. W niej żyć będzie. I nie wątpimy, że dalsze lata pomnożą plon dotąd nagromadzony.

Nie schodzący z łamów prasy polskiej problem mieszkaniowy, odnotowany został w "Kronice" artykułem Zygmunta Zaleskiego Budownictwo mieszkaniowe na Zachodzie, w którym autor (na przykładzie Stanów Zjednoczonych Ameryki Płn., Wielkiej Brytanii, Holandii, Szwecji, Francji i Austrii) objaśnia, iż kryzysu mieszkaniowego w Europie nie można pokonać wysiłkiem samych tylko gmin miejskich. Naczelne miasta Polski - pisze Zaleski - a w każdym razie te, które wykazują wybitną siłę rozwojową, znajdują się obecnie w sytuacji niesłychanie ciężkiej w dziedzinie mieszkaniowej. Do miast tych należy w pierwszym rzędzie Poznań, który mimo niezwykle wielkich wysiłków i ciężkich ofiar, o wlasnych siłach na próżno dotychczas walczY Z brakiem mieszkań. Ponieważ niektóre inne państwa przechodziły analogiczny kryzys, warto zdać sobie sprawę Z rozwoju kwestii mieszkaniowej na Zachodzie.

Kronika ważniejszych wydarzeń odnotowała: 20 czerwca - obchód siedemdziesięciolecia Towarzystwa Przyjaciół Nauk; 10 lipca - zgon Stanisława Zielińskiego, współzałożyciela i honorowego prezesa Ogrodu Zoologicznego; 12 lipca - zgon Jana Poprawskiego, zasłużonego pedagoga i oranizatora szkolnictwa powszechnego; 9 sierpnia - zgon księdza infułata Czesława Meissnera; 6 września - zakończył życie zasłużony artysta Teatru Polskiego Franciszek Ryli.

A ponadto: w lipcu bawił w Poznaniu Pan prezYdent RzeczYpospolitej, przenosząc rezydencję na kilka tygodni do Poznania. Podjęto odnowienie względnie rozbudowę Teatru Polskiego i Teatru Wielkiego; podjęto budowę nowej wielkiej elektrowni i stadionu miejskiego.

Zebrał: Kronikarz

--n m

Sześćdziesiąta rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918j1919. Pomnik Powstańców Wielkopolskich w nowej scenerii hotelu "Poznań"

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1978.07/09 R.46 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry