WOJCIECH WEISS

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1978.07/09 R.46 Nr3

Czas czytania: ok. 21 min.

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH W POZNANIU (1928 - 1978)

(Dokończenie) Lata 1970-1978

Do GŁÓWNYCH wydarzeń skupiających uwagę Stowarzyszenia w 1970 r. należał VI Kongres Techników Polskich w Poznaniu. W pracach przygotowawczych do Kongresu wzięło udział trzydziestu członków Oddziału, którzy pracowali w sześciu sekcjach Wojewódzkiego Komitetu Organizacyjnego. Szczególnie odpowiedzialne funkcje pełnili: przewodniczący prezydium Komitetu -. Alfred Ziętkowiak; przewodniczący Sekcji IV "Paliwa i energia" - Zenon Grzegorzewski oraz Sekcji V "Elektronika, automatyka i telekomunikacja" - Antoni Woźniak. Dwaj członkowie Stowarzyszenia weszli w skład Komitetu Gospodarzy, który powołany został - pod kierownictwem Jerzego Kusiaka - przez Prezydium Rady Narodowej m. Poznania. Koło zakładowe przy Zakładzie Energetycznym Poznań- Teren objęło patronat nad obradami Sekcji IV, a Koło przy Wielkopolskich Zakładach Teleelektronicznych "Telkom- Teletra" nad obradami Sekcji V. Oddział poznański Stowarzyszenia objął patronat nad iluminacją miasta oraz megafonizacją i telełącznością podczas obrad Kongresu. W VI Kongresie Techników Polskich obradującym pod hasłem "Technika w procesie intensyfikacji gospodarki" uczestniczyło 2217 delegatów. Obrady plenarne toczyły się w hali 21 Międzynarodowych Targów Poznańskich. Oddział poznański Stowarzyszenia zorganizował w sali restauracji "Krekucha" spotkanie koleżeńskie dla delegatów-członków Stowarzyszenia z całej Polski. W spotkaniu wzięło udział około dwustu pięćdziesięciu osób, m. in. przewodniczący Polskiej Akademii Nauk, członek honorowy Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Janusz Groszkowski oraz prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia, Tadeusz Dryzek. W 1971 r. we wszystkich kolach zakładowych odbywały się specjalne zebrania poświęcone omówieniu tez Komitetu Centralnego na VI Zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Z okazji Zjazdu wiele kół zakładowych podjęło zobowiązania, które przyniosły korzyści gospodarce narodowej. W oparciu o uchwały VI Zjazdu Partii zarząd oddziału poznańskiego Stowarzyszenia opracował ośmiopunktowy program ich realizacji. Członkiem nowego Komitetu Centralnego wybranego na VI Zjeździe Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej został przewodniczący Zarządu Oddziału Wojewódzkiego N aczelnej Organizacji Technicznej Lechosław Gruszczyński, działacz oddziału poznańskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich. W dyskusji nad najwłaściwszymi metodami realizacji zadań programu budowy "drugiej Polski", wynikającymi z uchwał VI Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, podjęto próbę określenia kierunków rozwoju ruchu stowarzyszeniowego

Wojciech Weiss

Jerzy Kostecki prezes oddziału poznańskiego Stowarzyszenia w latach 1954 - 1960

Janusz Rydlewicz prezes oddziału poznańskiego Stowarzyszenia w latach 1961 - 1968

dostosowanego do nowych warunków działania. Powołany pod kierownictwem Lechosława Gruszczyńskiego zespół, w którego pracach uczestniczyli Alfred Ziętkowiak i Wojciech Weiss, przygotował w 1973 r. raport nt. "Stan aktualny i propozycje przyszłego działania Naczelnej Organizacji Technicznej i zrzeszonych w niej stowarzyszeń naukowo-technicznych". Raport ten określał rolę stowarzyszeń naukowo- technicznych jako: wychowawcy twórczej zawodowo i zaangażowanej społecznie kadry technicznej; organizatora ciągłego doskonalenia kadr technicznych; eksperta i doradcy; rzecznika społecznych i osobistych interesów swoich członków. O znaczeniu, jakie przywiązywały najwyższe władze partyjne do prawidłowego działania środowiska technicznego, świadczy fakt, że Biuro Polityczne Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej uchwałą z dnia 28 stycznia 1976 r. wypowiedziało się w sprawie dalszej aktywizacji środowisk technicznych i doskonalenia działalności Naczelnej Organizacji Technicznej oraz zrzeszonych w niej stowarzyszeń naukowo-technicznych. W uchwale podkreślono rolę Naczelnej Organizacji Technicznej w aktywizacji środowiska technicznego w realizacji programu rozwoju techniki i gospodarki, tworzeniu klimatu dobrej roboty, poprawy jakości i efektywności pracy. Praktycznym rozwinięciem tez uchwały Biura Politycznego była U chwała Nr 180 Rady Ministrów z 20 sierpnia 1976 r. w sprawie dalszego rozwoju i doskonalenia działalności Naczelnej Organizacji Technicznej i zrzeszonych w niej stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz zasad ich współdziałania z państwowymi jednostkami organizacyjnymi w realizacji społeczno-gospodarczego rozwoju kraju. Te wyjątkowej wagi dokumenty, a wraz z nimi nowy statut Naczelnej Organizacji Technicznej, upraszczający m. in. strukturę organizacji i podkreślający jej rolę jako federacji, otwierają nowy okres w działalności stowarzyszeń naukowo-technicznych, których aktualne zadania w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski określone zostały na VII Kongresie Techników Polskich.

Rok jubileuszu trzydziestolecia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej był okazją do

Lechosław Gruszczyński wiceprezes Naczelnej Organizacji Technicznej, przewodniczący Oddziału wojewódzkiego N aczelnej Organizacji Technicznej od 1966 r.

V:'r:: % Ipodejmowania czynów produkcyjnych i społecznych. W odpowiedzi na apel Zarządu Głównego Stowarzyszenia z dnia 3 marca 1974 r. kola zakładowe oddziału poznańskiego podjęły zobowiązania obliczone w przybliżeniu na łączną sumę ponad 1,2 min zł. Zobowiązania zawierały nieodpłatne wykonanie dokumentacji, przeszkolenie pracowników oraz prace porządkowe wewnątrz zakładów pracy i na rzecz miasta. Szczególnie cenne zobowiązania podjęły m. in. koła przy Zakładzie Doświadczalnym Biura Studiów i Projektów Energetycznych "En ergo projekt" , Komendzie Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej, Polskim Radiu i Telewizji, Zakładzie Budowy Sieci Elektrycznych "Elb ud" oraz Zakładach Wytwórczych Głośników" Tonsil" we Wrześni.

. rr ..

,i i t T,8 . 11 I 'NI .

X' . . .

li

. j » .... I ,

A$ *.

1*.41 PA.«¥fiS*S*°ic>

Dyrekcja Zakładów Energetycznych Okręgu Zachodniego przy ul. Marcelińskiej 71. Pracujących w Dyrekcji elektryków skupia Koło Nr 10 Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Wojciech Weiss

Wielkopolskie Zakłady Teleelektroniczne im. Karola Świerczewskiego "Telkom - Teletra" z lotu ptaka. Działa w nich jedno znajaktywniejszych kól zakładowych oddziału poznańskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Aktywny był udział członków w realizacji uchwał VII Zjazdu oraz postanowień II Plenum Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, dotyczącego powszechnego wykorzystania rezerw w gospodarce narodowej. Szczególną aktywność w działalności na rzecz wykorzystania rezerw wykazały koła zakładowe przy: Biurze Studiów i Projektów Energetycznych "Energoprojekt" , Zakładach Energetycznych Okręgu Zachodniego, Poznańskim Biurze Projektów Budownictwa Przemysłowego, Państwowym Przedsiębiorstwie Stacje Radiowe i Telewizyjne, Poznańskiej Fabryce Łożysk Tocznych i Dowództwie Wojsk Lotniczych. W wyniku powołania w dniu 26 listopada 1976 r. w Warszawie nowych władz, wiceprezesem Naczelnej Organizacji Technicznej został przewodniczący Rady Oddziału Wojewódzkiego w Poznaniu, działacz Stowarzyszenia Lechosław Gruszczyński.

Przygotowania do VII Kongresu Techników Polskich rozpoczęte zostały w środowisku poznańskich inżynierów i techników już w 1974 r., kiedy Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Naczelnej Organizacji Technicznej zatwierdził dokument pn. "Zadania ruchu stowarzyszeniowego Wielkopolski przed VII Kongresem Techników Polskich". Wstępnym podsumowaniem tych prac była Wielkopolska Narada Przedkongresowa, która odbyła się w dniu 18 marca 1975 r. w Domu Technika. Stowarzyszenie należało do naj aktywniej szych w trakcie prac przygotowawczych do Kongresu. Jeszcze w grudniu 1974 r. zorganizowano szereg narad-zebrań dla przedyskutowania tez zespołów roboczych. Pełnomocnikiem zarządu do spraw VII Kongresu Techników Polskich mianowany został Zbigniew Pawuła.

W oparciu o postulaty i propozycje kół oraz sekcji branżowych, opracowano wnioski oddziału poznańskiego na VII Kongres. Spośród dziewięciu zespołów roboczych, przygotowujących tezy kongresowe, dwa kierowane były przez aktywistów Stowarzyszenia. Przewodniczącym Zespołu VI - "Surowce, materiały, zaopatrzenie w energię" był Wojciech Weiss, a IX - "Doskonalenie ruchu stowarzyszeniowego" Alfred Ziętkowiak. Ponadto w wojewódzkich zespołach kongresowych aktywnie działali: Zenon Grzegorzewski, Zbigniew Kierzkowski, Jan Kołodziejczak, Zbigniew Pawuła, Bolesław Zaporowski i inni. Podczas obradującego w dniach od 22 do 24 kwietnia 1977 r. w Warszawie VII Kongresu Techników Polskich, I sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Gierek udekorował sztandar Stowarzyszenia Orderem Sztandaru Pracy I klasy.

AKTUALNE FORMY I KIERUNKI DZIAŁANIA

Od roku 1969 poznańską organizacją Stowarzyszenia kieruje Jan Kołodziejczak, dyrektor Wielkopolskich Zakładów Teleelektronicznych "Telkom- Teletra", a wraz z nim działają w prezydium Zarządu: Antoni Koszewski, Czesław Królikowski, Walenty Marcinkowski, Wojciech Weiss, Grzegorz Zakrzewski i Zygmunt Ziętek. W 1970 r. liczba członków Oddziału Poznańskiego przekroczyła 2000, a w końcu roku 1977 zbliżyła się do 3000. Dla sprawnej obsługi kół zakładowych oraz Terenowego Ośrodka Szkoleniowego zwiększono personel biura Oddziału. Kierownikiem biura została w 1970 r. Barbara Królikowska, a instruktorem organizacyjnym Elżbieta Maćkowiak-Pokrywka. Funkcję głównej księgowej pełni Halina Trojanowicz, na

Doth Technika. Siedziba biura oddziału poznańskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Wojciech Weisstomiast kierownikiem Terenowego Ośrodka Szkoleniowego jest Alojzy Lewandowski. Do naj aktywniej szych wykładowców na kursach oddziałowych należą: Andrzej Duchowski, Franciszek Kordus, Mieczysław Kowalak, Mieczysław Krystek, Czestfaw Seifert, Jan Smułczyński i Andrzej Żak.

Koło seniorów

Przy oddziale poznańskim Stowarzyszenia działa zorganizowane przez Jerzego Kosteckiego Koło Seniorów. Koło organizuje "spotkania przy kawie" połączone z interesującymi odczytami i prelekcjami wygłaszanymi przez aktywistów Stowarzyszenia bądź też przez wybitnych naukowców, nie tylko zresztą z branży elektrotechnicznej. Koło współpracuje z Komisją Seniorów przy Radzie Oddziału Wojewódzkiego N aczelnej Organizacji Technicznej.

Fundusz pomocy koleżeńskiej

Duże znaczenie dla zacieśnienia więzów i poczucia wspólnoty stowarzyszeniowej ma Fundusz Pomocy Koleżeńskiej, utworzony z 7,5 procent składek członków indywidualnych. Propozycje przydziału zapomóg bezzwrotnych w wypadkach losowych, np. choroby czy śmierci, przedkłada zarządowi Komisja Bytowa i Pomocy Koleżeńskiej. Do końca 1977 r. przyznano członkom oddziału poznańskiego lub ich rodzinom czterdzieści sześć zapomóg bezzwrotnych na kwotę 149 200 zł.

Współzawodnictwo kół zakładowych W 1969 r. Koło Zakładowe przy Dowództwie Wojsk Lotniczych zgłosiło pomysł zorganizowania współzawodnictwa pomiędzy kołami zakładowymi oddziału poznańskiego. Projekt regulaminu przedyskutowany został w kołach i wprowadzony jako

Alfred Ziętkowlak przewodniczący W ojewódzkiego Komitetu Porozumiewawczego Oddziału Wojewódzkiego Naczelnej Organizacji Technicznej w latach 1%3 -1966, członek Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Elektryków Polskichobowiązujący od dnia l stycznia 1970 r. Powołano Komisję Współzawodnictwa w składzie: Stanisław Cierniewski, Jan Dobrogowski, Aleksander Gandecki, Antoni Koszewski (przewodniczący), Antoni Stan, Eugeniusz Świątek, Władysław Wolniak. Od 1972 r. komisji przewodniczy Stanisław Koraszewski. Rokrocznie dokonuje się podsumowania wyników współzawodnictwa, a zwycięskie koła otrzymują nagrody i dyplomy. Wyniki współzawodnictwa za lata 1970 - 1976 pozwalają na wymienienie dziesięciu najlepszych kół zakładowych oraz nazwisk niektórych szczególnie aktywnych w tym okresie członków tych kół. Koło Nr 2 przy Biurze Studiów i Projektów Energetycznych "Energoprojekt": Romuald Czaplicki, Mieczysław Grupa, Mieczysław Juniczak, Stanisław Karlewicz, Zygmunt Olejniczak, Zbigniew Pawuła, Stanisław Pełczyński, Władysław Soclia, Bernard Szulc (przewodniczący). Koło Nr 5 przy Politechnice Poznańskiej: Jan Dobrogowski, Zdzisław Kołaczkowski (przewodniczący), Jerzy Kołowrotkiewicz, Ryszard Niewiedział, Andrzej Purczyński, Bolesław Zaporowski. Koło Nr 9 przy Zakładzie Energetycznym Poznań: Franciszek Kordus, Lech Pabel, Karol Po stek (przewodniczący), Lucjan Pyzik, Krystyna Tomczak, Halina Tyczewska! Koło Nr 10 przy Zakładach Energetycznych Okręgu Zachodniego: Leon Foltyniewicz, Helena Jcwiec, Danuta Konieczna, Waldemar Kukorowski, Andrzej Kurczewski (przewodniczący), Witold Rosiński, Zdzisława Stecka. Koło Nr 11 przy Zakładzie Produkcyjno- Remontowym Energetyki: Stanisława Czarnecka, Bolesław Czajka, Antoni Szulc, Zenon Wiatr (przewodniczący). Koło Nr 12 przy Poznańskim Biurze Projektów Budownictwa Przemysłowego: Antoni Błażewicz, Marian Karcz (przewodniczący), Zofia Zalewska, Tomasz Ziółkowski. Koło Nr 17 przy Elektrowni Konin (od 1977 r. Oddział Koniński Stowarzyszenia Elektryków Polskich): Kazimierz Cichomski (przewodniczący), Jerzy Danielak, Tadeusz Jóźwiak, Mieczysław Majewski, Jerzy Olejniczak, Władysław Romanisj.yn

Zarząd Koia Nr 2 Stowarzyszenia Elektryków Polskich przy Biurze Studiów i Projektów Energetycznych "Energoproj ekt' w latach 1971-1976. Stoją od lewej: Stanisław Pełczyński, Romuald Czaplicki, Zbigniew Pawuła, Bernard Szulc, Władysław Socha

Wojciech Weiss

Jubileusz dziesięciolecia Kola Zakładowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich Nr 44 przy Dowództwie Wojsk Lotniczych (6 XII 1975). Na planie od lewej: płk. Leopold Ignasiak (przewodniczący Zarządu), mjr Kazimierz Pusz, płk. Piotr Budzowski, płk Eugeniusz Barański, ppłk Józef Czyżewski, kpt. Stanisław Mucha, mjr Wiesław Paraficz. Dyplomy wręcza prezes zarządu oddziału poznańskiego Stowarzyszenia Wojciech Weiss

Koło Nr 18 przy Wielkopolskich Zakładach Teleelektronicznych "Telkom- Teletra" im. gen. Karola Świerczewskiego: Bogdan Czajka, Joachim Kwiatkowski, Jerzy Napierała, Alina Roszczak, Eugeniusz Schimanda, Bogdan Śmigaj (przewodniczący), Stefan Wiatr. Koło Nr 21 przy Przedsiębiorstwie Produkcji i Montażu Urządzeń Elektrycznych Budownictwa "Elektromontaż": Stefan Frąckowiak, Jarosław Kelma, Janusz Kotlarski, Witold Łaski, Janusz N owak (przewodniczący). Koło Nr 44 przy Dowództwie Wojsk Lotniczych: Eugeniusz Barański, Piotr Budzowski, Józef Czyżewski, Zbigniew Gracz, Leopold Ignasiak (przewodniczący), Kazimierz Pusz.

Zycie środowiskowe

Koła zakładowe oddziału poznańskiego Stowarzyszenia organizują samodzielnie lub wspólnie z radami zakładowymi spotkania środowiskowe. Do tradycji należą już spotkania koleżeńskie z okazji konferencji naukowo-technicznych Politechniki Poznańs ki ej . Do najbardziej znanych imprez organizowanych przez zarząd oddziału dla członków i ich rodzin należą rajdy samochodowe. Pierwszy z nich pod hasłem "Sepowcy witają złotą jesień" odbył się w 1970 r. Jego powodzenie zadecydowało o organizowaniu takich rajdów corocznie. Zdobywca I miejsca otrzymuje puchar przechodni prezesa zarządu oddziału, a uczestnicy upominki fundowane przez zakłady pracycSn <sfii tl:r l - _: - I F' , , IAj f** * 1IIIIiŚ

Pi I i

4.

fi ;"':,

/\,/\ /\/\ki

Hfli

Jan Kołodziejczak prezes oddziału poznańskiego Stowarzyszenia w latach 1%3 -1974

Wojciech Weiss prezes oddziału poznańskiego Stowarzyszenia od 1975 D>

W dniu 10 października 1977 r. odbył się VIII Rajd, a jego uczestnicy po dokonaniu prób sprawnościowych - łącząc przyjemne z pożytecznym zwiedzili m. in. Wielkopolski Park Narodowy i Muzeum Arkadego Fiedlera w Puszczykówku. Duże zasługi dla organizacji życia środowiskowego położył długoletni działacz oddziału poznańskiego, Stanisław Olejnik.

Posiedzenie prezydium zarządu oddziału poznańskiego Stowarzyszenia Elektryk6w Polskich (1975). Siedzą od lewej: Zbigniew Pawuła, Mieczysław Juniczak, Janusz Rydlewicz, Antoni Koszewski, Wojciech Weiss

Wojciech Weiss

Zmiany zasięgu terytorialnego Lata 1976 - 1977 przyniosły terytorialne zawężenie działalności oddziału poznańekiego Stowarzyszenia do obszaru trzech województw: poznańskiego, pilskiego i leszczyńskiego. W dniu 26 lutego 1976 r. odbyło się zebranie organizacyjne oddziału kaliskiego. Prezesem został Zdzisław Suliga, dyrektor Zakładu Energetycznego Kalisz, a jednym z jego zastępców dotychczasowy członek zarządu oddziału poznańskiego Zdzisław Lange. W dniu 18 marca 1977 r. podobne zebranie odbyło się w Elektrowni Pątnów.

Prezesem nowo powstałego oddziału konińskiego wybrany został Eugeniusz Cyprysiak, zastępca dyrektora Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów- Konin, wiceprezesem aktywista zarządu oddziału poznańskiego Jan Zboralski. Mimo ubytku pięciuset jedenastu członków, spowodowanego utworzeniem nowych oddziałów Stowarzyszenia, stan członków oddziału poznańskiego wyniósł na koniec 1977 r. 2765 osób. Miarą aktywności oddziału poznańskiego jest fakt, iż do końca 1977 r. trzydziestu ośmiu członków wyróżniono Złotą Odznaką Honorową Stowarzyszenia Elektryków Polskich, a stu ośmiu Srebrną. Dwudziestu pięciu aktywistów otrzymało złotą, a trzydziestu siedmiu srebrną Odznakę Honorową Naczelnej Organizacji Technicznej.

Współpraca kół zakładowych z klubami techniki i racjonalizacji

Wszystkie koła w zakładach pracy, przy których działają Kluby Techniki i Racjonalizacji, współpracują z zarządami tych klubów w rozwoju wynalazczości pracowniczej. Ponadto szereg kół współpracuje z Międzyzakładowymi Klubami Techniki i Racjonalizacji. Współpraca kół Stowarzyszenia z Klubami Techniki i Racjonalizacji dotyczy takich dziedzin jak: opracowywanie planów działania Klubów, opracowywanie tematów konkursowych, pomoc techniczna i doradztwo dla racjonalizatorów i wynalazców, opiniowanie wniosków racjonalizatorskich, udział w brygadach racjonalizatorskich, wspólna organizacja wycieczek, odczytów i szkolenia. Poważne osiągnięcia zanotowali członkowie Stowarzyszenia z Międzyzakładowego Klubu Techniki i Racjonalizacji przy Zakładach Energetycznych Okręgu Zachodniego. Klub ten, którego przewodniczącym od wielu lat jest Marian Madeiski, przewodniczący Komisji Racjonalizacji i Wynalazczości przy oddziale poznańskim Stowarzyszenia, uzyskał do 1976 r. pięciokrotnie pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie na najlepszy Klub Techniki i Racjonalizacji w energetyce, organizowanym przez Zarząd Główny Związku Zawodowego Energetyków, Stowarzyszenie Elektryków Polskich oraz Ministerstwo Energetyki i Energii Atomowej, zdobywając na własność proporzec przechodni. Z Klubem tym współdziałają poznańskie koła zakładowe przy: Zakładach Energetycznych Okręgu Zachodniego, Biurze Studiów i Projektów Energetycznych "Energoprojekt" , Zakładzie Energetycznym Poznań, Zakładzie Produkcyjno- Remontowym Energetyki, Zakładzie Wykonawstwa Sieci Elektrycznych, Zakładzie Doświadczalnym "Energoproj ektu" oraz Zespole Elektrociepłowni Poznań. Znakomitymi wynikami może pochwalić się również aktyw Stowarzyszenia działający w Międzyzakładowym Klubie Techniki i Racjonalizacji "Łączność" przy Dyrekcji Okręgu Poczty i Telekomunikacji. Klub ten należy do najlepszych w kraju w resorcie łączności. Patronuje mu Koło Zakładowe przy Dyrekcji Okręgu Poczty i Telekomunikacji. Wśród innych kół zakładowych wyróżniających się współpracą z Klubami Techniki i Racjonalizacji należy wymienić koła przy: Odlewni Żeliwa w Śremie, Przedsiębiorstwie Montażu Urządzeń Elektrycznych Budownictwa "Elektromontaż" oraz Zakładach Wytwórczych Głośników "Tonsil" we Wrześni. Dużą pomocą służą racjonalizatorom i wynalazcom Zakładowe Ośrodki Informacji Technicznej

VII Kongres Techników Polskich (22 IV 1977). I sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczone] Partii Robotnicze] Edward Gierek dekoruje sztandar Stowarzyszenia Elektryków Polskich Orderem Sztandaru Pracy I ki.

Wojciech Weiss

Uroczystość wręczenia Wojewódzkiej Nagrody Naczelnej Organizacji Technicznej II stopnia za urządzenie telegrafii wielokierunkowej Tg FM-120 członkom Koła Nr 8 Stowarzyszenia przy Wielkopolskich Zakładach Teleelektronicznych im. gen. Karola Swierczewskiego "Telkom- Teletra" (23 V 1976). Stoją od lewej: Stefan Kosowski, Gracjan Kaczałek, Wojciech Gruszczyński, Jerzy Bulski, Mieczysław Banaszak. Nagrodę wręcza wiceprzewodniczący Rady Oddziału Wowjewódzkiego Naczelnej Organizacji Technicznej Alfred Ziętkowiaki Ekonomicznej kierowane przez członków Oddziału Stowarzyszenia. Ośrodek przy Biurze Studiów i Projektów Energetycznych "Energoprojekt" , prowadzony przez Sabinę Sterczałową zdobył dwukrotnie pierwsze miejsce w ogólnokrajowym konkursie na najlepszy Ośrodek, organizowanym przez Zarząd Główny Stowarzyszenia.

N owe inicjatywy

W 1975 r. prezesem oddziału poznańskiego wybrany został dotychczasowy wiceprezes Wojciech Weiss, główny specjalista w Zakładach Energetycznych Okręgu Zachodniego. Funkcje wiceprezesów objęli: Zbigniew Pawuła, Adam Ziemski i Zygmunt Ziętek, sekretarzem został Jerzy Jałoszyński, a skarbnikiem - Walenty Marcinkowski. Liczba członków zarządu zmniejszona została do piętnastu osób. Zlikwidowane zostały funkcje opiekunów kół zakładowych. Opieka nad kołami zakładowymi powierzona zostaje, zgodnie z regulaminem ramowym, kolegiom oddziałowych sekcji branżowych. W miejsce wieloosobowych mało operatywnych komisji i komitetów wprowadzono zespoły robocze od trzech do pięciu osób, mające dokładnie sprecyzowane zakresy działania i jednoznacznie określony cel. Chcąc udostępnić jak naj szerszemu gronu członków oddziału Stowarzyszenia bieżącą informację o imprezach i odczytach oraz innych przejawach życia stowarzyszeniowego, zarząd oddziału zaczął wydawać od 1973 r. "Informator Organizacyjny" przystosowany do wywieszania w gablotach kół zakładowych. "Informator" poza komunikatami techniczno-organizacyjnymi zawiera również nowiny techniczne. Do koń

Ogólnopolska Konferencja N aukowo- Techniczna w Domu Technika (10 - 11 XI 1977) pn. "J akość i nowoczesność w instalacjach i urządzeniach elektrycznych". N a górze: fragment sali obrad. Na planie: delegacja Stowarzyszenia Elektryków Węgierskich. Siedzą od lewej: Lajos Cseke, Erna Szalosi, Larine Csernyus, Gabor Papai. U dołu: prezydium konferencji.

Od lewej: Wiktor Budynkiewicz, Bronisław Obremski, Zenon Anders, Bernard Przydryga, prof dr Aleksander Kordus, Henryk Gąssowski, Wojciech Weiss. Przemawia doc. dr Julian Babij

HMWOGłlgROSo

/¥*yi%..

Wojciech Weiss

Fotokopia pamiątkowej plakietki VIII Rajdu Samochodowego (1977)

ca 1977 r. wydano dwanaście zeszytów "Informatora" w nakładzie po 150 egzemplarzy, w czym duża zasługa aktywu Koła Zakładowego Nr 2 przy Biurze Studiów i Projektów Energetycznych "Energoprojekt" , a w szczególności Zbigniewa Pawuły, Bernarda Szulca, Mieczysława Juniczaka i Stanisława Wo-niewicza.

Nowy zarząd oddziału postawił sobie jako jedno z naczelnych zadań wciągnięcie do pracy inżynierów i techników spoza Poznania poprzez tworzenie tzw. kół terenowych. Za przykład posłużyła tutaj dobrze rozwijająca się działalność Koła Terenowego w Poznaniu, które zanotowało dobre wyniki dzięki działalności takich aktywistów jak Edmund Bolewski, Zygmunt Bresiński, Aleksander Lewandowski (przewodniczący), Jerzy Skowroński, Władysław Wolniak. Dzięki konsekwentnemu działaniu w dniu 6 czerwca 1976 r. powstało koło terenowe Stowarzyszenia w Lesznie, 6 października - w Gnieźnie, a 14 grudnia 1976 r. w Szamotułach. Patronat nad kołami terenowymi objęły Sekcje Branżowe deklarując cykliczne wygłaszanie referatów i organizowanie spotkań środowiskowych. Swą bazę organizacyjną koła terenowe znalazły w rejonach energetycznych, a w przypadku Gniezna również w Miejskim Urzędzie Telekomunikacyjnym. W połowie 1977 r. powstało Koło Zakładowe przy Wojewódzkim Urzędzie Telekomunikacyjnym w Lesznie. Koło to wespół z kołem terenowym stanowić będzie zapewne w przyszłości trzon nowego oddziału Stowarzyszenia w województwie leszczyńskim. Warto w tym miejscu wymienić niektórych aktywistów już istniejących kół poza Poznaniem: Hubert Nykiel, Zygmunt Cieślewicz, Anatoliusz Ruciński, Marian Perczak (Zakłady Sprzętu Oświetleniowego "Połam" w Pile), Grzegorz Konieczka, Koman Jakubowski, Roman Kaczmarek, Piotr Kozłowski, Eugeniusz Piasecki (Zakłady Wytwórcze Głośników" Tonsil" we Wrześni), Kazimierz Frydryszak, Bernard Drzymała (Odlewnia Żeliwa w Śremie), Janusz Margowski, Andrzej Stępień (Przedsiębiorstwo Doświadczalne Specjalnych Maszyn Elektrycznych "Mikroma" we Wrześni). W 1977 r. powstała kolejna po dwunastu latach przerwy Sekcja Branżowa Maszyn i Systemów Cyfrowych. Idea zorganizowania sekcji, której inicjatorem byli naukowcy Politechniki Poznańskiej i pracownicy Zakładu Elektronicznej Techniki Obliczeniowej z zasłużonym działaczem Zbigniewiem Kierzkowskim na czele, wypłynęła z potrzeb aktywizacji i integracji kadry regionu poznańskiego wyspecjalizowanej w dziedzinie sprzętu liczącego, na polu działalności naukowej i szkoleniowej, popularyzatorskiej i doradczej. S tały wzrost liczby członków S towarzyszenia, a w szczególności rozwój dużych kół zakładowych, spowodował konieczność poszukiwania nowych form organizacyjnych. Duże instytucje, zakłady czy biura projektowe skupiają bowiem w swoich szeregach

lnzynierów i techników elektryków o znacznie różniących się od siebie specjalnościach. Tematyce tej poświęcone było ogólnopolskie sympozjum nt. "Działalność, rola i struktura organizacyjna dużego koła zakładowego SEP", które odbyło się 3 września 1976 r. w Błażejewku k. Kórnika. Organizatorem sympozjum było Koło Zakładowe Nr 2 przy Biurze Studiów i Projektów Energetycznych "Energoprojekt"; a sympozjum stanowiło jedną z imprez związanych z obchodami dwudziestopięciolecia istnienia koła. Wnioskiem generalnym wynikającym z dyskusji była konieczność działania stowarzyszeniowego w dużych kołach poprzez mniejsze zespoły specjalistyczne, terenowe lub problemowe. Zasada ta jest już w Oddziale Poznańskim z powodzeniem realizowana. Zgodnie z nowym Statutem Naczelnej Organizacji Technicznej w zakładach pracy, w których działają koła co najmniej dwóch stowarzyszeń naukowo-technicznych, tworzy się komitety zakładowe Naczelnej Organizacji Technicznej, reprezentujące stowarzyszenia naukowo-techniczne wobec kierownictwa zakładu pracy, organizacji politycznych, związkowych i społecznych działających na terenie zakładu. Pierwszy Komitet Zakładowy Naczelnej Organizacji Technicznej w przedsiębiorstwie branży elektrotechnicznej powstał w Biurze Studiów i Projektów Energetycznych "Energoprojekt" . Jego przewodniczącym został Bernard Szulc, przewodniczący koła zakładowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

ZAKOŃCZENIE

Bilans pięćdziesięciolecia działalności oddziału Stowarzyszenia w Poznaniu - to bilans pracy ludzi czynu, którzy swój wolny czas i energię poświęcali szlachetnej pasji pracy społecznej dla dobra swego kraju. Są wśród nich organizatorzy i propagatorzy postępu technicznego, inżynierowie i technicy, praktycy i naukowcy, działacze partyjni i związkowi. To oni właśnie w okresie ostatnich dwudziestu lat, w których działalność ta była rej estrowana sprawozdawczością, zorganizowali czterysta pięćdziesiąt kursów doszkalających na poziomie średnim i wyższym, udzielając blisko dwudziestu tysiącom słuchaczy prawie czterdzieści tysięcy godzin wykładowych. To oni wygłosili ponad trzy tysiące odczytów dla ponad stu tysięcy uczestników; to właśnie członkowie oddziału poznańskiego Stowarzyszenia (działającego jako ramię administracji państwowej) przeegzaminowali ponad osiemdziesiąt osiem tysięcy osób ze znajomości przepisów budowy, eksploatacji oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektrycznych; to oni roztaczali opiekę nad stażystami w zakładach pracy, kompletowali biblioteki techniczne, udzielali porad racjonalizatorom i wynalazcom, wykonali blisko osiemset ekspertyz w ramach Oddziałowego Zespołu Rzeczoznawców. Trzeba podkreślić udział członków oddziału poznańskiego w rozwoju społeczno-gospodarczym Wielkopolski, a w szczególności Poznania. Kierując się nadrzędnym interesem całego państwa, aktywiści poznańscy działali i działają przede wszystkim na rzecz środowiska, w którym żyją, na rzecz miasta, które jest ich miastem. Wspaniały, żywiołowy rozwój poznańskiej energetyki i telekomunikacji, radiotechniki i przemysłu elektrotechnicznego, a wreszcie stały wzrost autorytetu i znaczenia Politechniki Poznańskiej nie byłby możliwy bez tych, którzy czy to na stanowiskach majstrów i dyrektorów, asystentów lub profesorów, kierowników budów czy głównych inżynierów, kreślarzy i starszych projektantów, noszą mały okrągły znaczek, na którym widnieją litery SEP i którzy obok rzetelnie i uczciwie, "po poznańsku" wykonywanej pracy zawodowej realizują szczytne społeczne cele zawarte w Statucie Stowarzyszenia. Pomimo swych ponad pięćdziesięciu lat poznańskie Stowarzyszenie nie czuje się ani

Wojciech Weiss

"stare", ani "zmęczone". Wręcz przeciwnie, szacunek dla tradycji stowarzyszeniowych i historii stowarzyszenia zobowiązuje do poszukiwania coraz nowszych form i sposobów działania zgodnych z wymogami współczesności, do stałego twórczego rozwoju. O popularności idei stowarzyszeniowych niechaj świadczy fakt istnienia i dobrej pracy kół w instytucjach w pewnej mierze dla Stowarzyszenia nietypowych, takich jak Dowództwo Wojsk Lotniczych czy Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej. Aktywność w Stowarzyszeniu młodzieży daje starszym działaczom świadomość, że potrafi ona ich zastąpić i dalej kontynuować piękne tradycje. Niezależnie od oparcia działalności stowarzyszeniowej na tradycyjnych już dziedzinach a więc energoelektryce i teleelektryce, Oddział Poznański Stowarzyszenia ma ambicje stworzenia w Poznaniu silnej grupy specjalistów w dziedzinie chemicznych źródeł prądu, działającej w ramach Sekcji Przemysłu Elektrotechnicznego. Działalność tej grupy z uwagi na istniejące na terenie Poznania Zjednoczone Zakłady Eletrochemiczne "Centra" oraz Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw, mogłaby ugruntować rangę miasta jako centrum postępu technicznego w polskim przemyśle elektrochemicznym.

Autor serdecznie dziękuje tym wszystkim, którzy pomogli mu zebrać i uporządkować historię Oddziału Poznańskiego Stowarzyszenia. Szczególnie serdecznie dziękuje Jerzemu Kubiatowskiemu z Wydziału Prasowego Zarządu Głównego Stowarzyszenia, członkom Komisji Historycznej Oddziału Poznańskiego: Władysławowi Dakterze, Walentemu Marcinkowskiemu, Władysławowi Napierale, Mieczysławowi Rohlofowi oraz Zygmuntowi Bresińskiemu, Janowi Kołodziejczakowi, Antoniemu Koszewskiemu, Aleksandrowi Kordusowi, Czesławowi Królikowskiemu, Januszowi Rydlewiczowi, Michałowi Schnotale, Bernardowi Szulcowi, którzy służyli życzliwą poradą i bezinteresowną pomocą. Osobne podziękowanie składa autor rodzinom nieżyjących już działaczy stowarzyszeniowych, które udostępniając pamiątkowe fotografie i dokumenty - umożliwiły wykorzystanie ich w niniejszym opracowaniu.

Sekretariat Walnego Zgromadzenia Delegatów oddziału poznańskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich (15 III 1978 r.) Od lewej: Halina Trojanowska, Barbara Królikowska, Elżbieta Pokrywka

Odznaka Honorowa Stowarzyszenia Elektryków Polskich (powiększenie)

ANEKS

WŁADZE ODDZIAŁU POZNAŃSKIEGO W KADENCJI JUBILEUSZOWEJ 1975-1978

ZARZĄD

Jerzy Jałoszyński Mieczysław J uniczak

Stanisław Olej niksekretarz zastępca członka Zarządu, zastępca sekretarza członek Prezydium do spraw osobowych członek Zarządu do spraw współzawodnictwa kół zakładowych członek Zarządu do spraw łączności z ośrodkami terenowymi skarbnik członek Prezydium do spraw młodzieżowych oraz racjonalizacji i wynalazczości członek Zarządu do spraw imprez i życia kulturalnego I wiceprezes członek Zarządu do spraw odczytów i filmów członek Zarządu do spraw organizacyjnych członek Zarządu do spraw informacji i propagandy zastępca członka Zarządu, pełnomocnik do spraw konferencji, narad i sympozjów prezes zastępca członka Zarządu, pełnomocnik do spraw regionu konińsko-tureckiego

Antoni Koszewski Stanislaw Koraszewski

Zdzisław Lange (do 26 II 1976) Walenty Marcinkowski Jerzy Napierała

Zbigniew Pawuła Alfons Prymka

Edward Sobucki Antoni Stan

Ewa Tulodziecka

Wojciech Weiss Jan Zboralski (dc-18 III 1977)

Wojciech Weiss

Bolesław Zaporowski Adam Ziemski Zygmunt Ziętekczłonek Prezydium do spraw szkoleniowych wiceprezes wiceprezes »

KOMISJA REWIZYJNA

Marian Antczak Stanisław Cierniewski Feliks Gaffling Zbigniew Kaniewski Stanisław Kulak Jerzy Kuligowski Janusz Rydlewiczczłonek sekretarz zastępca członka wiceprzewodniczący zastępca członka członek przewodniczący

SĄD KOLEŻEŃSKI

Olgierd Baczyżmalski Stanisław Daktera Lechosław Gruszczyński Jan Kołodziejczak Czesław Królikowskiczłonek członek przewodniczący -. członek - członek

PRZEWODNICZĄCY ODDZIAŁOWYCH KOLEGIÓW SEKCJI BRANŻOWYCH

Kazimierz Hildebrański (od 28 X 1977) Rafał Kłaczyński (od 27 X 1977) Mieczysław Knapski Piotr Krawczyk (od 22 X 1977) Tadeusz Męclewicz (do 18 IV 1977) Zbigniew Lechowski Grzegorz Przybecki (do 21 X 1977) Bernard Przydryga Maciej S troiński (od 3 VI 1977) Aleksander Szaflarski (od 19 IV 1977) Leszek Wełniak

Sekcja Elektroniki 1 Telekomunikacji

Sekcja Elektroniki 1 Telekomunikacji

Sekcja Przemysłu Elektrotechnicznego Sekcja Automatyki i Pomiarów

Sekcja Energetyki Przemysłowej

Sekcja Energetyczna Sekcja Automatyki i Pomiarów

Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych Sekcja Maszyn i Systemów Cyfrowych

Sekcja Energetyki Przemysłowej

Sekcja Elektryfikacji Rolnictwa

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Stanisław Koraszewski

Komisja Współzawodnictwa między Kołami Zakładowymi Komisja Uprawnień i Rzeczoznawstwa Budowlanego Komisja Bytowa i Samopomocy Koleżeń - skiej

Jerzy Kostecki

Marian Madelski Jerzy Napierała Ryszard Weichbrodt Wojciech Weiss

Grzegorz Zakrzewski

Bolesław Zaporowski

Aleksy Korytowski Alojzy Lewandowski

Barbara Królikowska

Elżbieta Pokrywka Halina Trojanowicz

Komisja Racjonalizacji i Wynalazczości Komisja Młodzieżowa Rada Nadzorcza Komisji Egzaminacyjnych Komisja Historyczna Komisja Odznaczeń i Nagród Zespół do spraw współpracy z Politechniką Poznańską Rada Programowo-Szkoleniowa Komisja Weryfikacji Wykładowców

KIEROWNICY AGEND

Terenowa Grupa Izby Rzeczoznawców - Terenowy Ośrodek Szkoleniowy

BIURO ODDZIAŁU

- zastępca sekretarza Oddziału kierownik Biura -. instruktor organizacyjny - główna księgowa

SPIS CZŁONKÓW ZARZĄDU ODDZIAŁU POZNANSKIEGO (1928 - 1974)

Stanisław Adamczak

Marian Antczak

Teodor Antowski Alfred Baczyński Olgierd Baczyżmalski

Mieczysław Banach Eugeniusz Barański Bolesław Bednarek Kazimierz Bieroński Jerzy Bijasiewicz

Henryk Borowski Zygmunt Bresiński Wojciech Buławski

1964--1965

1962--1964

1965--1970 1971--1974 1952--1953 1965--1968 1950--1953 1955 1956--1959 1961--1964 1965--1973 1959--1960 1972--1973 1962--1963 1946 1959--1960 1961--1962 1964--1974 1953--1958 1931 1932--1933 1934 1936 1937 1938--1939 1947

przewodniczący Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych przewodniczący Kolegium Sekcji Energetyki Przemysłowejczłonek Komisji Rewizyjnej prezeswiceprezes i skarbnik wiceprezes przewodniczący Komisji Rewizyjnej członek Komisji Rewizyjnej członek Sądu Koleżeńskiegoprezes członek Sądu Koleżeńskiegoprzewodniczący Komisji Rewizyjnej prezes wiceprezes przewodniczący Komisji Rewizyjnej prezes wiceprezes wiceprezes

Mirosław Ciemniecki

Stanisław Cierniewski Franciszek Ciernioch Karol Cychnerski Edmund Czwojdrak Andrzej Czyżak

Józef Czyżewski Władysław Daktera Jan Dobrogowski Ryszard Dobroszewski Leon Dorabiała

Bolesław Dowgiałło Wacław Drozdowski Henryk Dymel Stefan Dzierzbicki Feliks Frankowski

Ludwik Frąckowiak Witold Frąckowiak Feliks Gaffling

Edmund Gajowy Jerzy Geisler Marian Glapiński Lechosław Gruszczyński

Zenon Grzegorzewski Stefan Hagedorn Józef Janicki

Marian Jarkowski

Adolf Jurek Zbigniew Kaniewski Stanisław Karczewski Bogusław Kasprzak Władysław Kasprzycki Stanisław Kassern Jarosław Kelma Zbigniew Kierzkowski

Kazimierz Klepacki Michał Klimowicz Mieczysław Knapski

1970- -1973

1964- -1974 1951 1950- -1951 1963- -1968 1961 1963 1974 1970- 1973 1969 1953 1960 1963- 1964 1953 1969- 1970 1968. 1969 1935- 1937 1932- 1934 1937- 1939 1956 1955 1959 1971- 1974 1968 1953 1956 1960 · · 1961 1962- 1974 1961 · 1966 1953 1960 1938- 1939 1960. 1966 1965. 1974 1972. 1973 1965- -1974 1931- -1932 1930 1972- -1974 1961- -1963 1933- -1934 1970- -1974

Wojciech Weissprzewodniczący Kolegium Sekcji Automatyki Przemysłowej przewodniczący Kolegium Sekcji Automatyki i Pomiarów sekretarz Komisji Rewizyjnej

przewodniczący Kolegium Sekcji Przemysłu Elektrotechnicznegoprzewodniczący Komisji Młodzieżowejskarbnik członek Sądu Koleżeńskiegoczłonek Komisji Rewizyjnej zastępca skarbnika członek Komisji Rewizyjnejprzewodniczący Komisji Rewizyjnejczłonek Komisji Rewizyjnej członek Komisji Rewizyjnejprzewodniczący Sądu Koleżeńskiegoprzewodniczący Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych wiceprezes prezeswiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnejczłonek Komisji Rewizyjnej członek Komisji Rewizyjnejprzewodniczący Kolegium Sekcji Instalacji Urządzeń Elektrycznychczłonek Komisji Rewizyjnej przewodniczący Kolegium Elektrotechnicznego

Sekcji

Przemysłu

Karol Kodym Jan Kołodziejczak

Józef Kolowrotkiewicz

Jan Komarnicki Henryk Konopiński Mieczysław Konopka Stanisław Koraszewski

Aleksander Kordus Czesław Kortus

Stanisław Kortylewski

Aleksy Korytowski

Szczepan Kosmatka

Jerzy Kostecki

Stanisław Kostka

Antoni Koszewski

Józef Koźniewski Czesław Królikowski

Stanisław Krzyżaniak Stanisław Kulak

Jerzy Kuligowski Antoni Kurowski Jerzy Kwaśnik

Jerzy Kwiatkowski

Stanisław Leśnik

Kazimierz Linke Tadeusz Lisewski

Piotr' Lo bacz 1959- -1960 1961 1962 1963- 4963 1969- -1974 1951 1956 1951 1969 1967- -1968 1961- -1964 1969- -1974 1964- -1967 1972- 1974 1934-1935 1967-1974 1954--1960 1961--1964 1968--1969

1969--1970 1971--1974 1936 1958-1961 1967 1968--1970 1971--1974 1966--1974 1962--1974

1961--1974 1954 1966--1967

1968-1969

1952--1953 1955 1969 1971--1973

111,członek Komisji Rewizyjnej zastępca sekretarza sekretarzwiceprezes prezes prezes wiceprezesprzewodniczący Komisji Młodzieżowej przewodniczący Kolegium Sekcji Przemysłu Elektrotechnicznego członek Komisji Rewizyjnej sekretarz przewodniczący Rady Nadzorczej Komisji Egzaminacyjnych przewodniczący Kolegium Sekcji Energetyki Przemysłowej wiceprezes prezes przewodniczący Komisji Rewizyjnej przewodniczący Kolegium Sekcji Przemysłu Elektrotechnicznego zastępca sekretarza sekretarz prezeswiceprezes członek Sądu Koleżeńskiegoprzewodniczący Rady Programowo- Szkoleniowejv przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej Wykładowców członek Komisji Rewizyjnej

przewodniczący Kolegium Sekcji Przemysłu Elektrotechnicznego przewodniczący Kolegium Sekcji Elektryfikacji' Rolnictwa przewodniczący Kolegium Sekcji Automatyki i Pomiarów sekretarz wiceprezes 1951 1962- -1963 1964- .1%5 19 67- -1974 Irena J aworska- 1952 - Marcinkowska Walenty Marcinkowski 1961--1969 1970--1974 1967 -1968 1931 1967-- 1 970 1930 1954 1951 1959 1960 1964 -1968 1936 -1937 1938- -1939 1945- -1949 1931- -1932 1934 -1939 1960 1952 1951 -1954 1955- -1957 1958- -1964 1954- -1958 1959- -1962 1963- -1964 1954- -1955 1963 -1966 1965- -1974 1931 -1932 1933 -1939 1945 -1949 1970 1964 -1965 1963 -1966 1960- -1970 1932 -1933 1936 1939 1949 1951 1960- -1974 1966- -1967

Zbigniew Łożyński

Marian Madelski

Janusz Margowski Konstanty Massalski Eugenia Mazurek Rudolf Michalik Jan Michalski Edward Miedziński

Stefan Mielcuszny Stefan Mikołajewski

Jarosław Mołczko

Zbigniew Mróz Edmund Mularczyk Władysław Napierała

Antoni Niedospał

Władysław N orek Henryk Nowaczyk Stanisław Olejnik Wiktor Otlewski

Włodzimierz Paupa Jerzy Pawlak Stanisław Pełczyński Czesław Piechota Witold Piński

Alfons Prymka

Grzegorz Przybecki

Wojciech Weisssekretarz członek Komisji Rewizyjnejzastępca skarbnikaprzewodniczący Kolegium Sekcji Energetycznej skarbnikprezesczłonek Komisji Rewizyjnej zastępca sekretarza zastępca skarbnika członek Sądu Koleżeńskiego przewodniczący Kolegium Sekcji Energetycznejczłonek Komisji Rewizyjnejczłonek Komisji Rewizyjnejczłonek Komisji RewizyjnejwIceprezesczłonek Komisji Rewizyjnejsekretarz WIceprezeswIceprezesskarbnik skarbnikzastępca sekretarzaczłonek Komisji Rewizyjnej WIceprezes sekretarz przewodniczący Komisji Rewizyjnejzastępca sekretarzaprzewodniczący Kolegium Sekcji Automatyki i Pomiarów

Jerzy Przybylski

Stanisław Przybył Bernard Przydryga

Kazimierz Pudelewicz Marian Rajewski Władysław Rogacki Mieczysław Rohloff

Czesław Rukszto

Jan Rybarski

Janusz Rydlewicz

Teodor Sauter Stefan Seidel

Zbigniew Siudowski Mieczysław Skonieczny Józef Skrukwa Henryk Smoczyński Tadeusz Sokołowski Marcin Sroczyński Stanisław Stanowski

Zbigniew Stein

Henryk Storczyk Józef Strug are k Aleksander Szaflarski Alfred Szczęsny

8 Kroniki Mi-'sta Fc?narua

1968-1969

1955-1959 1974 1945-1946 1928-1929 1961-1967 1951 1947 1948-1949 1955 1958 1959-1960 1961-1968 1969-1974 1928-1932 1947-1948 1957-1958 1961-1970 1966-1967 1951 1951 1972-1973 1970-1971 1935 1928-1929 1930-1931 1933 1934 1935-1936 1937-1939 1945-1946 1947 1948 1949 1955 1966-1967 1968-1969 1966-1974 1952-1953 1961-1969 1953-1958 1959 1960

1961-1970przewodniczący Kolegium i Urządzeń Elektrycznych

Sekcji

Instalacji

Sekcjiprzewodniczący Kolegium i Urządzeń Elektrycznych prezes wiceprezes sekretarz przewodniczący Kolegium Sekcji Telekomunikacyjnej

Instalacjiprezes przewodniczący Komisji Rewizyjnej przewodniczący Komisji Hewizyjnej wiceprezes członek Sądu Koleżeńskiegowiceprezes prezes przewodniczący Komisji Rewizyjnej skarbnik sekretarz wiceprezes członek Sądu Koleżeńskiegowiceprezesprzewodniczący Kolegium Sekcji Energetycznejwiceprezes sekretarz sekretarz prezes wiceprezes sekretarz sekretarz prezessekretarz członek Sądu Koleżeńskiego zastępca skarbnika przewodniczący Komisji Młodzieżowej członek Komisji Rewizyjnejskarbnik zastępca skarbnika

przewodniczący Kolegium Sekcji Telekomunikacyjnej

Konrad Szukaiski Zygmunt Szwaja Lech Tarasiewicz Jan Trąmpczyński Karol Trompeteur

Franciszek Tukatsch Kazimierz U rb aniak

Henryk Weker

Ryszard Weichbrodt

Woj ciech Weiss

Józef Węglarz

Marian Wiszniewski Władysław Wolniak

Stanisław Wolniewicz Jan Wołoszyk Franciszek Woźniak Jerzy Wtorkowski Michał Wyszogrodzki

Grzegorz Zakrzewski

Zofia Zalewska Bolesław Zaporowski Jan Zboralski Jan Zeydler-Zborowski Adam Ziemski

Zygmunt Ziętek

Alfred Ziętkowiak 1955 1956 1939 1928-1929 1930-1931 1938-1939 1959 1968-1974 1945 1966-1971

1971- -1974 1955- -1958 1959- -1960 1961- -1962 1963- -1970 1971- -1974 1939 1945- -1946 1947 1948- -1949 1955- -1959 1950- -1951 970- -1973

Wojciech

Weisssekretarz prezes wiceprezesczłonek Komisji Rewizyjnej przewodniczący Kolegium Sekcji Rolnictwa prezes prezes przewodniczący Przemysłowej

Elektryfikacji

Kolegium

Sekcji

Energetykizastępca sekretarza sekretarz wiceprezes sekretarz wiceprezes wiceprezes wiceprezes członek Komisji Rewizyjnej prezes przewodniczący Sądu Koleżeńskiego wiceprezes przewodniczący Kolegium i Urządzeń Elektrycznych

Sekcji

Instalacji 1969-1974 1955 1968-1971 1966-1967 przewodniczący Kolegium i U rządzeń Elektrycznych

1969-1971 1951 1952 1961 1962 1963-1974 1963-1968 1973-1974 1967-1968 1951 1968-1974

1961-1964 1965-1968 1969-1974 1963-1964

Sekcji

Instalacjisekretarz zastępca sekretarza zastępca sekretarza sekretarz wiceprezesprzewodniczący Komisji Młodzieżowejprzewodniczący Kolegium Sekcji Elektroniki i Telekomunikacji członek Komisji Rewizyjnej przewodniczący Komisji Rewizyjnej wiceprezes

Edward Zołubak

Roman Żurawski 1933 - -1935 1939 1947 1955sekretarz przewodniczący Komisji Rewizyjnejczłonek Komisji Rewizyjnej członek Komisji Rewizyjnej

WYKAZ CZŁONKÓW ODDZIAŁU POZNAŃSKIEGO PEŁNIĄCYCH FUNKCJE WE WŁADZACH CENTRALNYCH STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH

Julian Babij

Mieczysław Banach Stefan Biedroń Jerzy Bij asiewicz

Zdzisław Chojnacki Stanisław Cierniewski Józef Czyżewski Aleksander Gandecki Władysław Golik Stanisław Góra Stanisław Grzybowski

Adam Handke

Witold Jaworski Jerzy J ózefowski Bogusław Kempf Wacław Kędziora Mieczysław Knapski Jan Kołodziejczak Julian Konarski Aleksander Kordus Jerzy Kostecki

Stanisław Kulak Jerzy Kwaśnik Zbigniew Łożyński Marian Madelski Walenty Marcinkowski

S'

1973-1975

1970-1976 Od 1970 od 1970 1946-1947 1963-1966 od 1970 Od 1969 od 1972 od 1976 od 1976 1974-1976 1966-1969 1969-1975 od 1975 1969-1972

1972-1975od 1969

)d 1976

Od 1976 od 1973 od 1976 od 1976 Od 1973 1969-1975 Od 1973 od 1974 1957-1959 1963-1972 od 1973 1968-1971 od 1973 od 1974 od 1974 Od 1970

sekretarz Komisji do spraw Młodzieży 1 Studentów Komisja do spraw Jakości prezydium Polskiego Komitetu Oświetleniowego Kolegium Sekcji Elektryfikacji Rolnictwa Zarząd Główny przewodniczący Kolegium Sekcji Energetycznej prezydium Polskiego Komitetu Elektrochemii Komisja do spraw Jakości Komisja Koordynacji Pracy Kół Wojskowych Polski Komitet Oświetleniowy Polski Komitet Oświetleniowy prezydium Kolegium Sekcji Energetycznej zastępca członka Zarządu Głównego prezydium Zarządu Głównego Zarząd Główny i od 1975 przewodniczący Komisji do spraw Młodzieży i Studentów przewodniczący Komisji Centralnych Konferencji Komisja Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego; Komitet Ochrony Odgromowej Komisja Elektrochemicznej Ochrony przed Korozją Kolegium Sekcji Przemysłu Elektrotechnicznego Komisja Eksploatacji Kolegium Sekcji Radiotechnicznej Polski Komitet Oświetleniowy Kolegium Sekcji Przemysłu Elektrotechnicznego Zarząd Główny Komitet Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego Kolegium Sekcji Energetycznej Główna Komisja Rewizyjna Główna Komisja Rewizyjna Komisja Bytowa Komisja Szkoleniowa Kolegium Sekcji Elektrotechniki Przemysłowej Kolegium Sekcji Energetycznej Komisja Racjonalizacji i Wynalazczości prezydium Centralnego Kolegium Sekcji Energetycznej

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1978.07/09 R.46 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry