INAUGURACYJNA SESJA MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ (13 LUTEGO 1978 r.)

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1978.07/09 R.46 Nr3

Czas czytania: ok. 23 min.

W DNIU 13 lutego 1978 r. o godzinie 12.00 w sali sesyjnej Wojewódzkiej Rady N arodowej przy ul. Stalingradzkiej rozpoczęła się inauguracyjna sesja Miejskiej Rady Narodowej wybranej w wyborach do rad narodowych w dniu 5 lutego 1978 r. Na sesję przybyło stu czterdziestu dwóch radnych oraz I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej Jerzy Zasada, wojewoda poznański Stanisław Cozaś, prezydent Poznania Władysław Sleboda, przedstawiciele wojewódzkich komitetów Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Demokratycznego, wiceprezydenci Łucjan Majewski i Zbigniew Kmieciak, przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu Franciszek Szczerbal, posłowie na Sejm: Józef Drzewiecki, Krystyna Franiak, Roman Góral i Edward Sieradzki, przedstawiciele organizacji społecznych i młodzieżowych. Sesja rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu państwowego, po czym za stołem prezydialnym stanął naj starszy wiekiem radny, Józef Buczkowski. "Przypadł mi w udziale - powiedział radny Józef Buczkowski - zaszczyt otwarcia sesji inaugurującej VII kadencję Miejskiej Rady Narodowej. Inauguracja nowej kadencji rad narodowych stopnia podstawowego ma miejsce w szczególnie ważnym dla naszego kraju okresie. Bowiem wybory poprzedzone zostały obradami II Krajowej Konferencji Partyjnej, której wytyczne stały się platformą wyborczą i stanowią jednocześnie program działania gwarantujący konsekwentną realizację uchwał VII Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

"Przed radami narodowymi postawiono m. in. zadanie dalszego podniesienia poziomu ich działania oraz poszerzenia płaszczyzny ich oddziaływania, a także pełniejszego wykorzystania inspiratorskich, koordynacyjnych i kontrolnych uprawnień. "Pozwolę sobie wyrazić przekonanie, że w obecnej kadencji dołożymy starań, aby w sprawowaniu zaszczytnego mandatu radnego nie zawieść udzielonego przez społeczeństwo kredytu zaufania i w pełni realizować powierzone zadania. Dążyć będziemy również do tego, aby słuszne postulaty mieszkańców zgłoszone w kampanii wyborczej zostały zrealizowane. W naszej codziennej pracy winna cechować nas wrażliwość na potrzeby mieszkańców Poznania, połączona jednocześnie z koniecznością rozważnego godzenia zamierzeń terenowych z potrzebami i przedsięwzięciami ogólnokrajowymi, w imię harmonijnego rozwoju kraju i rozkwitu naszego miasta". Radny Józef Buczkowski powitał radnych przybyłych na obrady oraz zaproszonych gości. Rozpoczął się akt ślubowania. Wszyscy wstali z miejsc. Zgodnie ze zwyczajem, jako pierwszy złożył ślubowanie przewodniczący inauguracyjnej sesji radny Józef Buczkowski, a następnie, po ponownym odczytaniu roty ślubowania, radni

Sesja inauguracyjnawywoływani w porządku alfabetycznym przez najmłodszą wiekiem radną Barbarę Paluszkiewicz dopełnili aktu ślubowania, wypowiadając słowo "ślubuję".

N owa Rada Miejska liczy stu pięćdziesięciu radnych. Podczas sesji inauguracyjnej ślubowanie złożyło stu czterdziestu dwóch radnych:

Maria Adamek Stanisław Antczak Danuta Antkowiak Jerzy Bauma Barbara Begier Andrzej Borczyński Eugeniusz Bortkiewicz Alina Brońska Józef Buczkowski Zygmunt Chmielewski Jan Chrzanowski Józef Cichowlas Aleksandra Darna Józef Dobosz Irena Dombek Zdzisław Filipiak Stanisław Galasiński Alina Giel Andrzej Gruszczyński Tadeusz Hanysz Wiesław Hołowiecki Jan Janiszewski Małgorzata Jankowska Józef Januszewski Zenon J aśkowiak Zofia J ózefek Zdzisław J óźwiak Mieczysław Juchacz Kazimierz Kaiser Hieronim Kalina Irena Kanonowicz Zbigniew Kaplicki Marianna Kempara- Polcyn Janina Kiełbasiewicz Kazimierz Kluczyński Michał Klaba Bogdan Klejdziński Edmund Kokociński Miron Kolasiński Kazimiera Konieczna Mirosław Kopiński Józef Kordys Eugeniusz Korwel Jerzy Kosicki Włodzimierz Kowalski

Edmund Król Władysława Krystyniak Maria Kudła Danuta Kurpisz Krystyna Laskowska Monika Leonowicz Zofia Lis Robert Luterek Wojciech Luty Teodor Lajp Elżbieta Łopatka Stanisław Łosiewicz Wacław Łukaszewicz Ignacy Łyczyński Iwona Łykowska Danuta Maćkowiak Seweryn Majchrzak Stefania Malesza Tadeusz Mateiski Krystyna Mazurek Wanda Mazurek Marian Miałkas Kazimierz Mielec Łucjan Mikołajczak Genowefa Mirska Henryk Możuch Bronisław Mroczyk Elżbieta Napierała Janusz Nędzarek Hanka N owak Leszek N owak Marian N owak Czesław Nowicki Kazimierz Nowicki Maciej Nowicki Włodzimierz Olejnik Barbara Paluszkiewicz Wojciech Pankowski Stanisława Pasternak Maria Pastuszewska- Włoch Bogdan Pewiński Eugeniusz Piechocki Antoni Pietrzykowski Andrzej Piotrowski Jan Pluciński

Urszula Poreda Jolanta Przybylska Piotr Przybyszewski Hipolit Rakowski Franciszek Raś Stefan Ratajczak Tadeusz Ratajczak Bogdan Sajna Stanisław Serba Roman Silski Henryk Sitarek Halina Siwa Wiesław Siwiński Hanna Skalisz Halina Smól- Bor Zbigniew Sobczak Radomir Sobczyk Zygmunt Sokołowski Iwona Stachowiak Marek Staszak Jerzy S tefański Władysława Stryj akowska Zofia Sznajder Tadeusz Szostek Bogusław Szydłowski Edmund Szymankiewicz

Danuta Śliwińska Czesław Śniady Józef Świtaj Zbigniew Theus Danuta Tomecka Benedykt Twardecki Stanisław Uram Iwona Urbaniak Ryszard Uta Henryk Wachowiak Kazimierz Widerski Zdzisław Wieczorek Bronisław Wochelski Bolesław Wojciechowski Jan Wojciechowski Stanisław Wojsznis Ligia Wojtkowiak Stanisław Wojtkowiak Mieczysław Wojtowicz Henryk Wrześniacki Danuta Wysocka Stanisław Wysocki Maria Zajczyk Ewa Zakrzewska Jerzy Zech Danuta Żywiecka

Zatwierdzony przez Radę porządek obejmował m. in. wybory przewodniczącego i zastępców przewodniczącego Rady; dekoracje odznaczeniami państwowymi; ustalenie liczby i rodzajów oraz składów stałych komisji; wybór przewodniczących i powołanie członków stałych komisji; wystąpienie przewodniczącego Rady; omówienie głównych zadań społeczno-gospodarczych miasta; uchwalenie planu pracy Rady na rok 1978. W sprawie dotyczącej wyboru przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej i jego zastępców zabrał głos I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej Jerzy Zasada, który w imieniu Wojewódzkiej Komisji Porozumiewawczej Stronnictw Politycznych, Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej i Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego stwierdził, że dzięki dobremu współdziałaniu i pełnemu zaangażowaniu się członków Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Demokratycznego we wspólnym Froncie Jedności Narodu, do Miejskiej Rady Narodowej wybrani zostali radni, którzy spośród wielu - cieszą się największym zaufaniem. "Z tego miejsca - powiedział Jerzy Zasada -. składam Wam, Obywatele Radni, najserdeczniejsze gratulacj e" . Następnie Jerzy Zasada zaproponował na przewodniczącego Miejskiej Rady N arodowej dotychczasowego jej przewodniczącego, sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Józefa Świtają; na zastępców przewodniczącego: Hannę Skalisz - lekarza, kierownika Sekcji w Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa, bezpartyjną, pełniącą mandat radnego po raz drugi; Mirona Kolasińskiego - kierownika Wydziału Budownictwa i Gospodarki Miejskiej Komitetu Wojewódzkiego; Stanisława Antczaka - zastępcę prokuratora rejonowego Grun

· o inauguracyjnawald i Jeżyce, przewodniczącego Miejskiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego, w poprzedniej kadencji zastępcę przewodniczącego Rady. W przeprowadzonym głosowaniu jawnym Rada dokonała wyboru przewodniczącego i zastępców podejmując w tej sprawie uchwałę. Józef Buczkowski w imieniu radnych złożył nowo wybranym serdeczne gratulacje, a następnie przekazał przewodnictwo obrad w ręce radnego Józefa Świtają. W tym momencie Jerzy Zasada poinformował Radę, iż stanowisko prezydenta Poznania dalej będzie sprawował członek Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Władysław Sleboda.

Radny Józef Świtaj w imieniu własnym i zastępców podziękował kierownikom Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego oraz Stronnictwa Demokratycznego za rekomendację, a radnym za zaufanie. Zapewnił, iż dołoży starań i wysiłków, aby najlepiej wypełnić zadania wynikające z powierzonej funkcji. Przewodniczący Rady poprosił Jerzego Zasadę, Stanisława Cozasia, Władysława Slebodę, Mirona Kolasińskiego, Hannę Skalisz i Stanisława Antczaka o zajęcie miejsca za stołem prezydialnym. Z inicjatywy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej oraz na wniosek Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej -. poinformował radny Józef Świtaj -. Rada Państwa przyznała odznaczenia państwowe długoletnim działaczom rad narodowych w uznaniu za ich pełną zaangażowania i aktywną pracę w poprzedniej kadencji. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski udekorowani zostali: Zdzisław Liburski, Eugenia Ryglewicz; Złotym Krzyżem Zasługi: Wiesław Hołowiecki, Janina Niedośpiał, Helena Tomaszewska; Srebrnym Krzyżem Zasługi: Danuta Śliwińska; Brązowym Krzyżem Zasługi: Józefa Dul, Józefa Kulczyk, Wiktoria Paszak, Tadeusz Szafrański. Aktu dekoracji dokonał I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Zasada.

Projekt uchwały w sprawie liczby i rodzajów oraz składu stałych komisji Rady został radnym doręczony przed sesją. Uwag ani innych propozycji do projektu uchwały nie zgłoszono. Rada podjęła uchwałę jednomyślnie. "Dla różnych dziedzin działalności Miejskiej Rady Narodowej w kadencji 1978 - 1982 - czytamy w uchwale - powołuje się sześć stałych komisji oraz ustala ich rodzaje i liczbę członków, jak następuje: Komisja Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Przestrzennego - dwudziestu sześciu członków; Komisja Gospodarki Komunalnej, Komunikacji i Łączności - dwudziestu czterech; Komisja Zaopatrzenia Ludności, Usług i Rolnictwa; Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska; Komisja Wychowania, Oświaty i Kultury; Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego - wszystkie po dwudziestu czterech członków". Po podjęciu tej uchwały Rada przystąpiła do wyborów przewodniczących komisji.

W imieniu zespołów radnych Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Demokratycznego, radny Józef Świtaj zaproponował na przewodniczących stałych komisji radnych: Antoniego Pietrzykowskiego - Komisja Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Przestrzennego; Józefa Dobosza - Komisja Gospodarki Komunalnej, Komunikacji i Łączności; Irenę Kanonowicz - Komisja Zaopatrzenia Ludności, Usług i Rolnictwa; Mieczysława Wojtowicza -. Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska; Kazimierza Mielca - Komisja Wychowania, Oświaty i Kultury, Jerzego Baumę -. Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. Rada podjęła uchwałę jednomyślnie. Na tym akty proceduralne związane z ukonstytuowaniem sie nowej Rady zostały zakończone.

Sala posiedzeń w Urzędzie Wojewódzkim. Moment rozpoczęcia pierwszej sesji Miejskiej Rady Narodowej (13 II 1978). Zebrani śpiewają hymn państwowy. Na planie od lewej: poseł na Sejm Edward Sieradzki, wojewoda poznański Stanisław Cozaś, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej Jerzy Zasada, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego i przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej Józef Switaj, prezydent Poznania Władysław Sleboda

Następnie przemówienie programowe wygłosił przewodniczący Rady, radny Józef Świtaj.

"W dniu 5 lutego - powiedział na wstępie Józef Świtaj -. obywatele naszego kraju w akcie wyborczym powołali nowe rady stopnia podstawowego, na kadencję obejmującą najbliższe cztery lata. Również mieszkańcy Poznania spełnili ten obywatelski i patriotyczny obowiązek, czego wyrazem był masowy udział w wyborach, w których uczestniczyło 98,3% uprawnionych do głosowania. Świadczy to o udzieleniu pełnego poparcia kandydatom na radnych zgłoszonych przez Front Jedności Narodu. W skład Miejskiej Rady Narodowej wybrani zostali autentyczni reprezentanci ludności Poznania, cieszący się zaufaniem, ludzie o dużym autorytecie i umiejętności społecznego działania. W ten sposób wyborcy wykazali wysoką dojrzałość polityczną i pełne poparcie dTa polityki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i współdziałających z nią Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Demokratycznego. "Poprzedzająca wybory kampania była ważnym wydarzeniem politycznym. Jejplatformę stanowiły główne kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego kraju zawarte w uchwale VII Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej oraz deklaracja wyborcza Frontu Jedności Narodu, której podstawę okreśHły postanowienia II Krajowej Konferencji Partyjnej. Postanowienia II Konferencji ujęte w deklaracji wyborczej Frontu Jedności Narodu wypełniły swoją treścią spotkania i zebrania przedwyborcze. Jest to zrozumiałe, zważywszy, że II Konferencja dokonała oceny reali

Sesja inauguracyjna

zacji uchwały VII Zjazdu, a więc oceny tego, co osiągnęliśmy na drodze rozwoju społeczno-gospodarczego na przestrzeni ostatnich dwóch lat, a równocześnie ustaliła, co i jak czynić, by szybciej i pełniej zwiększać potencjał gospodarczy kraju i regionu, by poprawić warunki pracy i życia narodu. Liczny udział mieszkańców Poznania w spotkaniach przedwyborczych umożliwił bezpośrednią konfrontację naszych zamierzeń z opinią społeczeństwa. Zgłoszono wiele cennych wniosków i postulatów. N a szereg podniesionych problemów udzielono wyczerpujących wyjaśnień w toku spotkań, natomiast wiele z nich znajduje się w trakcie załatwiania. "Przedwyborczy dialog dostarczył nam, radnym, bogactwo propozycji, ale nade wszystko utwierdził nas w głębokim przekonaniu, że radni mogą i powinni w swej codziennej działalności liczyć na poparcie i współudział w realizacji zadań szerokich rzesz ludzi pracy Poznania. Sądzę, iż spełnię życzenia obywateli radnych, jeżeli dzisiaj wszystkim tym obywatelom naszego miasta, którzy uczestniczyli w kampanii wyborczej, złożę słowa serdecznego podziękowania. Będziemy również w zgodzie z naszymi odczuciami, jeżeli szczególnie gorąco podziękujemy aktywistom Frontu Jedności Narodu za czynny udział w kampanii politycznej w okresie przedwyborczym i w samym dniu wyborów". "Zapoczątkowana dzisiejszą sesją nowa kadencja Miejskiej Rady Narodowej - mówił dalej Józef Świtaj - stanowić będzie ważny etap we wszechstronnym działaniu na rzecz wykonania programu VII Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej oraz programu przyjętego na Wojewódzkiej Konferencji Sprawozdawczo- Wyborczej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w dniu 19 stycznia 1978 r. Kierując "'ię wytycznymi i wskazaniami Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Miejska Rada Narodowa - jako organ samorządu społecznego -. powinna działalność swoją skupiać przede wszystkim na wykonaniu zadań wynikających z Planu Społeczno-Gospodarczego Miasta Poznania uchwalonego na lata 1976-1980. Zapewni on bowiem dalszy dynamiczny rozwój przemysłu, nauki oraz instytucji Międzynarodowych Targów Poznańskich. Czynniki te w sposób istotny wyznaczają naszemu miastu rangę klu· czowego ośrodka przemysłu, nowoczesnego centrum myśli naukowo-technicznej, handlu oraz kultury, ośrodka wybiegającego swoim zasięgiem oddziaływania daleko poza region poznański. "U progu nowej kadencji, najbliższym zadaniem będzie uchwalenie Planu Społeczno-Gospodarczego Rozwoju i budżetu miasta na rok 1978. Istotą Planu winno być podporządkowanie rozwoju gospodarczego miasta dalszej poprawie jakości życia i pracy mieszkańców Poznania. Przy ustalaniu zadań należy w pełni uwzględnić uwagi i propozycje zgłaszane na spotkaniach z kandydatami na radnych. W centrum uwagi winno w dalszym ciągu znajdować się budownictwo mieszkaniowe, jako podstawowy czynnik decydujący o poziomie życia ludności. Natomiast w dziedzinie inwestycji pierwszoplanowym zadaniem będzie pełne wykorzystanie przyznanych środków, tak aby każda zainwestowana złotówka jak najszybciej przynosiła efekty produkcyjne. "Nowe uwarunkowania rozwojowe kraju wywołały konieczność przegrupowania sił i środków na rzecz tych dziedzin gospodarki narodowej, których rozwój wpływa bezpośrednio na poziom życia społeczeństwa. Dlatego też, obok priorytetu dla budownictwa mieszkaniowego, preferowane muszą być również inwestycje posiadające istotne znaczenie dla gospodarki żywnościowej, zaopatrzenia rynku wewnętrznego oraz produkcji eksportowej. Modernizacja istniejących zakładów przemysłowych powinna zapewnić dalszy postęp techniczny, wzrost wydajności pracy, poprawę podstawowych relacji ekonomicznych. Jednym z ważnych czynników zapewniających reali

zację długofalowego programu wyżywienia narodu jest stworzenie odpowiednich warunków dla podniesienia na wyższy poziom produkcji rolnej i warzywniczo-owocowej oraz właściwego wykorzystania ziemi. Wprawdzie rolnictwo w granicach administracyjnych Poznania nie posiada istotnego udziału w skali krajowej, jednak racjonalna gospodarka rolna oraz wykorzystanie każdego skrawka ziemi powinna pozostać w kręgu zainteresowania Rady. Szczególnego znaczenia w warunkach poznańskich nabiera dalszy rozwój bazy warzywniczo-owocowej, a z tym wiąże się konieczność poszerzenia i unowocześniania przechowalni oraz przetwórni warzyw i owoców. "Uwzględniając wnioski i postulaty wysunięte na spotkaniach przedwyborczych, Rada będzie inspirować zwiększanie liczby placówek handlowych i usługowych - zwłaszcza w nowych osiedlach mieszkaniowych oraz na peryferiach, jak również kontynuować rekonstrukcję sieci handlowej i usługowej. "Stały i widoczny rozwój miasta pod względem liczby mieszkańców, zwiększenia się obszaru, uprzemysłowienia i olbrzymiego postępu w dziedzinie motoryzacji dyktuje też konieczność przyspieszenia realizacji programu rozwiązań komunikacyjnych uchwalonego przez Radę Narodową Miasta Poznania w 1973 roku. Celowe będzie więc systematyczne czuwanie nad wykonaniem tego programu ze strony komisji Rady. "Równolegle do zadań o charakterze gospodarczym, działalność Rady i jej organów winna być skierowana na tak istotne dla dalszej poprawy jakości życia obywateli problemy związane ze stanem zdrowia ludności, oświaty i kultury, wychowaniem młodego pokolenia oraz zabezpieczeniem ładu i porządku publicznego, ochroną środowiska naturalnego. Rozważenia wymagać będzie zwłaszcza wysunięta przez I sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwarda Gierka na posiedzeniu Sejmu w dniu 26 stycznia 1978 r. propozycja tworzenia sieci nowoczesnych placówek służby zdrowia - stacji diagnostycznych zdolnych do szybkiego przeprowadzania kompleksowych badań masowych. Ważnym zagadnieniem ze społecznego punktu widzenia jest sprawa zapewnienia należytych warunków wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców Poznania. Rozwiązanie tego zagadnienia wymagać będzie opracowania programu działania, który winien być przedłożony w najbliższym czasie na sesji Rady. "Na czoło spraw związanych z rozwojem oświaty wysuwa się wdrażanie powszechnej średniej szkoły dziesięcioletniej, rozpoczynającej dzieło reformy systemu edukacji narodowej. Nieustanną troską otaczać będziemy również rozwój socjalistycznej kultury, tworzyć warunki zapewniające pełną realizację uchwalonego przez Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i Radę Narodową Miasta Poznania programu w tym zakresie, wzbogacając go o nowe zadania, które w sposób decydujący wpływać będą na aktywne uczestnictwo w kulturze wszystkich ludzi pracy. Takie wychowanie młodego pokolenia, przygotowanie go do służby socjalistycznej Polsce, traktować będziemy jako zadania szczególnie odpowiedzialne. Mamy liczne przykłady udziału młodych w rozwiązywaniu różnych problemów naszego życia. Musimy zatem jeszcze lepiej dbać o sprawy młodych, na zasadach partnerskich włączać ich do współuczestniczenia, przyswajając im w praktyce umiejętność myślenia kategoriami klasowymi i patriotycznymi, zgodnie z żywotnymi interesami narodu i państwa". Najważniejszym ogniwem demokracji socjalistycznej - powiedział na zakończenie radny Józef Świtaj - powołanym do zespalania i koordynacji wszystkich jej przejawów, są rady narodowe. Jako podstawowe organy samorządu społecznego, rady narodowe wraz z samorządem robotniczym, spółdzielczym, samorządem mieszkańców i masowymi organizacjami społecznymi są płaszczyzną współdziałania obywateli w wypracowywaniu i realizacji polityki państwa. W wyniku dokonanych w

Sesja inauguracyjna

ostatnich latach reform w systemie terenowych organów władzy i administracji państwowej, nastąpiło w poprzedniej kadencji szereg korzystnych zmian w działalności naszej Rady w zakresie wypełniania funkcji inspiratorskich, koordynacyjnych, kontrolnych. Zgodnie jednak z wytycznymi II Krajowej Konferencji Partyjnej oraz deklaracją wyborczą Frontu Jedności Narodu istnieje potrzeba dalszego doskonalenia form i metod działania Rady i jej organów. M. in. dotyczą one podniesienia rangi sesji Rady. Obrady na sesji winny skupiać się na węzłowych problemach o najdonioślejszym znaczeniu dla miasta. W szerszym też niż dotąd stopniu należałoby problematykę sesji oraz projekty uchwał konsultować z organizacjami społecznymi, spółdzielczymi, związkowymi, jak również bezpośrednio z ludnością. "Spośród spraw stanowiących dotychczas przedmiot obrad Rady, proponuje się przekazać stałym komisjom: dokonywanie kontroli i oceny realizacji uchwał podejmowanych przez Radę oraz realizację postulatów i wniosków wyborców; rozpatrywanie okresowych informacji o stanie realizacji planów społeczno-gospodarczego rozwoju i budżetu miasta; rozpatrywanie wniosków kierowanych do Rady przez organy samorządu mieszkańców i władze organizacji społecznych. "Komisje winny stać się bardziej skutecznym instrumentem kontroli i doskonalenia pracy aparatu wykonawczego, mobilizacji społeczeństwa do podnoszenia gospodarki i prawidłowego kształtowania stosunków między władzą a obywatelem. Dla realizacji tych celów komisje powinny w większym zakresie rozszerzać współpracę z samorządem robotniczym i samorządem mieszkańców oraz organizacjami społecznymi, wykorzystując ich inicjatywę w swojej bieżącej działalności. "W działalności sesyjnej Rady i w pracy poszczególnych komisji winien wytworzyć się klimat obywatelskiej dyskusji, który pozwoli na ujawnianie i zanalizowanie wszystkich problemów i możliwości, sprzyjający rzetelnej krytyce występujących słabości i poszukiwaniu optymalnych rozwiązań. Dlatego też kontrola Rady sprawowana przez komisje, a także na sesjach, powinna stać się ważnym czynnikiem przeciwdziałania zjawiskom biurokracji, przejawom niegospodarności i marnotrawstwa. Duże znaczenie posiada zatem inicjatywa I sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwarda Gierka zaaprobowana przez II Krajową Konferencję o powołaniu komitetów kontroli społecznej przy radach narodowych w celu zintegrowania różnych form kontroli społecznej oraz zwiększenia jej skuteczności. "W swojej działalności Rada i jej organy będą tak jak dotąd współdziałać i współpracować ze swoim stałym sojusznikiem -. samorządem mieszkańców. Będziemy też troszczyć się o coraz lepsze warunki dla dalszego rozwoju jego ogniw. Liczne potrzeby mieszkańców osiedli mieszkaniowych będą znacznie lepiej zaspakajane, gdy samorząd mieszkańców weźmie sprawy te w swoje ręce. Mając to na uwadze proponuje się przekazanie organom samorządu mieszkańców spraw dotyczących: rozwoju i prawidłowego funkcjonowania w osiedlach urządzeń komunalnych; rozmieszczenia i funkcjonowania placówek gastronomicznych, handlowych i usługowych; rozwoju placówek oświatowych, socjalnych i kulturalnych; zapewnienia warunków rozwoju i wychowania młodzieży; przestrzegania zasad współżycia społecznego oraz ładu i porządku publicznego. "Rady są najbardziej powszechną formą uczestnictwa ludzi pracy w rządzeniu.

Pozycja i autorytet radnych oraz ich aktywność to niezwykle istotny czynnik demokracji socjalistycznej . Jako reprezentanci ludności Poznania, wybrani z jej woli, zobowiązani jesteśmy służyć jej interesom. Będziemy to czynić tym lepiej, jeśli będziemy utrzymywać stałą więź z wyborcami, poznawać ich opinie i poglądy, konsultować zamierzenia i zjednywać społeczeństwo do realizacji celów. "Pragnę zapewnić w naszym imieniu I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Pol

skiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, przewodniczącego Wojewódzkiej Rady N arodowej Jerzego Zasadę oraz posłów na Sejm, iż w codziennej pracy nie będziemy szczędzili wysiłków na rzecz pomnażania dorobku gospodarczego, społecznego i kulturalnego naszego pięknego miasta. Życzę wszystkim obywatelom radnym pełnej satysfakcji i zadowolenia z odpowiedzialnej i zaszczytnej pracy społecznej w Miejskiej Radzie Narodowej".

Wystąpienie programowe przewodniczącego Rady przerywane było wielokrotnie rzęsistymi oklaskami. Główne kierunki i zadania społeczno-gospodarczego rozwoju Poznania przedstawił Radzie prezydent miasta Władysław Sleboda. "Niebawem - powiedział Władysław Sleboda - przedstawimy na sesji projekt Planu Społeczno-Gospodarczego Rozwoju Poznania w 1978 r. Istotą tego Planu będzie podnoszenie poziomu życiowego ludności. "Założone na 1978 r. pieniężne dochody ludności w wysokości 32,5 mld zł znacznie spotęgują siłę nabywczą. Szczególne zatem zadania stoją przed dyrekcjami przedsiębiorstw handlowych i usługowych, głównie w zakresie poprawy zaopatrzenia rynku w towary i usługi, podniesienia kultury obsługi konsumenta, sprawniejszego funkcjonowania aparatu handlowego oraz pełnej realizacji planu rozwoju i modernizacji sieci handlowo-usługowej. Musimy też zapewnić prowadzenie systematycznej i bieżącej kontroli dostaw towarów pod względem zgodności z harmonogramem dostaw, ilości, jakości i asortymentu. Rozwijać się też będzie handel ajencyjny, zwłaszcza warzywniczo-owocarski, drobiazgów gospodarstwa domowego, pasmanterii i galanterii. "W dążeniu do lepszego zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych społeczeństwa przewidujemy oddanie do użytku około 5400 mieszkań. Będziemy wymagać terminowej i kompleksowej budowy osiedli mieszkaniowych, jak również zdecydowanej poprawy wykonania. Z węzłowych zagadnień gospodarki komunalnej - obok dalszej rozbudowy podstawowej infrastruktury technicznej - będzie kontynuowana modernizacja układu drogowego. Przewiduje się przebudowę około 21 km ulic. Opracowuje się projekt organizacji ruchu dla rejonu staromiejskiego, uwzględniający strefy ograniczeń czasowych w ruchu podstawowym, jak też ograniczenie rodzajów środków transportu. Ponadto zwiększy się liczbę miejsc parkowania pojazdów. "W zakresie rozwoju infrastruktury socjalnej podjęte zostaną przede wszystkim działania zmierzające do zwiększenia wyników założonych w planie inwestycyjnym - przez adaptację szeregu obiektów na cele przedszkolne oraz większe zaangażowanie zakładów pracy w rozbudowie bazy przedszkoli. Zakładamy, iż w 1978 r. wychowaniem przedszkolnym objętych zostanie 67*/0 dzieci w wieku od trzech do sześciu lat, w tym wszystkie sześcioletnie. "Wśród licznych zadań, których wykonanie ma zapewnić poprawę warunków życia ludności, niemało uwagi poświęcimy kulturze i wypoczynkowi. Obok porządkowania i konserwacji staromiejskiego układu zabytkowego, skierujemy swą działalność m. in. na organizowanie masowej pracy kulturalnej wśród załóg pracowniczych i młodzieży oraz rozwój sportu i rekreacji. "Przedmiotem szczególnej troski winny być inwestycje realizowane w Zakładach Przemysłu Metalowego «H. Cegielski», w Fabryce Samochodów Rolniczych, Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego, w Fabryce Łożysk Tocznych, w Zakładach Przemysłu Gumowego «Stomil», w Fabryce Kosmetyków «Lechia», a w branży spożywczej takie inwestycje jak budowa nowej piekarni, rozbudowa Zakładów Przemysłu Cukrowniczego «Goplana» oraz budowa nowego browaru w Kobylempolu. "Chcę jeszcze nakreślić zadania w związku z jubileuszem pięćdziesiątych Międzynarodowych Targów Poznańskich. Program określający szczegółowe zadania zatwier

Sesja inauguracyjnadziła Egzekutywa Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. J ego istotą jest - obok rozwijania bazy wystawienniczej - przygotowanie miasta do tej jubileuszowej imprezy. Chcemy, by Poznań, poza dobrze zorganizowaną ekspozycją targową, żywo dokumentował osiągnięcia gospodarcze, dorobek nauki i kultury oraz prezentował ład, porządek i sprawną organizację obsługi zarówno gości jak też stałych mieszkańców. Dlatego też - niezależnie od starań o poszerzenie bazy żywnościowej, noclegowej i poprawę warunków drogowo-komunikacyjnych - musimy zapewnić odpowiedni wygląd miasta, należyty porządek, ze szczególnym uwzględnieniem elewacji, terenów zakładów pracy i instytucji, a także terenów zielonych, witryn sklepowych oraz neonów i reklam. Do realizacji tych zadań włączono wszystkie zakłady pracy, dzielnicowe sztaby porządku powołane przez ekspozytury urzędu i pięćdziesiąt dwa zespoły porządkowe w komitetach osiedlowych. W tym działaniu oparliśmy się na materiale i wnioskach z przeprowadzonego przeglądu dzielnic. Z uwagi na krótki okres dzielący nas od pięćdziesiątych Międzynarodowych Targów Poznańskich, niezbędna jest wysoka dyscyplina i odpowiedzialność instytucji oraz przedsiębiorstw realizujących program, a szczególnie poczucie obowiązku zespołów powołanych do koordynacji przedsięwzięć w tej dziedzinie. Motywacją dla działań wszystkich uczestniczących w programie przygotowań targowych - będzie dążenie do przekształcenia Poznania w miasto uporządkowane i piękne". "Ważną płaszczyznę działania - powiedział na zakończenie Władysław Sleboda - Urzędu Miejskiego oraz służb miejskich w 1978 r. i w latach następnych stanowić będą zadania związane z realizacją stu osiemdziesięciu sześciu wniosków i postulatów mieszkańców, zgłoszonych podczas pięćdziesięciu pięciu spotkań w kampanii wyborczej. Najliczniejszą grupę zadań sformułowano dla gospodarki komunalnej (55), komunikacji (34) oraz handlu i usług (29). "Powiadamiam Wysoką Radę, że część spośród zgłoszonych postulatów została uwzględniona zarówno w pracach nad planem społeczno-gospodarczym na rok 1978 jak też w programie prac związanych z przygotowaniem miasta do pięćdziesiątych Międzynarodowych Targów Poznańskich. Dotyczy to spraw związanych z remontami bieżącymi i kapitalnymi dróg, ulic oraz oświetlenia, usprawnienia komunikacji masowej, budowy nowych tras tramwajowych, m. in. Winiarska - Lutycka, Zamenhofa - górny taras Rataj, modernizacji oraz uzupełnienia istniejącego systemu informacji drogowej, dalszego podnoszenia standardu mieszkań w starej substancji poprzez gruntowne remonty, dalszego rozwoju bazy przedszkoli i żłobków oraz nadrobienia zaległości w budowie pawilonów usługowo- handlowych, prawidłowej eksploatacji zieleni miejskiej oraz uruchomienia kilku fontan w mieście, przygotowania naziemnych i podziemnych przejść dla pieszych w ulicach o wysokim stopniu natężenia ruchu. "Przedstawione węzłowe problemy rozwoju miasta jak również postulaty zgłoszone w trakcie kampanii wyborczej określają główne kierunki działania Urzędu Miejskiego w roku 1978 oraz w najbliższych latach. Zapewniam obywateli radnych, iż przy ścisłej współpracy z komisjami Miejskiej Rady Narodowej oraz z samorządem mieszkańców - Urząd Miejski spotęguje swoje działania na rzecz pomyślnego wykonania wytyczonych zadań". Projekt planu pracy Rady doręczono radnym przed sesją. Radny Seweryn Majchrzak wniósł o ujęcie w planie dwóch tematów dodatkowych: ocena stanu komunikacji miejskiej w aspekcie zagwarantowania dojazdów do pracy i powrotu do miejsca zamieszkania oraz ocena działalności handlu. W nawiązaniu do tych wniosków przewodniczący Rady proponował, aby temat pierwszy umieścić w planie pracy Rady zaś drugi - w planie pracy Prezydium Rady. Rada akceptowała propozycje radnego Józefa Świtają, a następnie jednomyślnie uchwaliła plan pracy Rady na 1978 r. Prze

15widuje on: W marcu debatę nad projektem Planu Społeczno-Gospodarczego Rozwoju oraz budżetu Poznania na rok 1978 oraz ocenę działalności organów samorządu w latach 1976 - 1978; na kwiecień - sprawozdanie z wykonania Planu Społeczno-Gospodarczego Hozwoju i budżetu Poznania za rok 1977 oraz debatę nad programem rozwoju masowej kultury fizycznej i turystyki oraz organizacji wypoczynku i rekreacji mieszkańców do 1980 r.; w czerwcu - ocenę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunków socjalno-bytowych załóg poznańskich zakładów pracy i ustalenie programu działania do 1980 r., a także ocenę stanu komunikacji miejskiej w aspekcie zagwarantowania dojazdów do pracy i powrotu do miejsca zamieszkania; we wrześniu - dyskusję nad stanem wykonania zadań produkcyjnych przez przedsiębiorstwa wytwarzające towary na zaopatrzenie rynku wewnętrznego oraz ocenę funkcjonowania Urzędu Miejskiego ze szczególnym uwzględnieniem sprawności obsługi obywateli; w grudniu - debatę nad projektem Planu Społeczno-Gospodarczego Rozwoju i budżetu Poznania na rok 1979.

N a tym porządek dzienny sesji inauguracyjnej został wyczerpany i przewodniczący Rady radny Józef Świtaj zamknął obrady.

Marion Genowejiak

ANEKS

PROTOKÓŁ MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W POZNANIU Z WYBORÓW RADNYCH SPORZĄDZONY DNIA 6 LUTEGO 1978 R.

Miejska Komisja Wyborcza ustaliła następujące wyniki wyborów do Miejskiej Rady Narodowej w Poznaniu, które odbyły się dnia 5 lutego 1978 r.

Lista osób upoważnionych do głosowania wynosiła 416 689. W wyborach wzięło udział 409 604 osób. Głosów ważnych oddano 409 333. Liczba głosów nieważnych wynosi 271. Na kandydatów Frontu Jedności Narodu oddano 406 616 głosów.

II

Komisja Wyborcza stwierdza, że w wyborach do Miejskiej Rady Narodowej w każdym Okręgu Wyborczym wzięła udział co najmniej połowa upoważnionych do głosowania a następujący kandydaci otrzymali bezwzględną większość oraz najwięcej ważnych głosów i zostali wybrani na radnych: Okręg Wyborczy Nr l: Józef Świtaj, Iwona Łykowska, Maciej Nowicki, Danuta Śliwińska, Józef Januszewski, Marek Staszak, Barbara Paluszkiewicz, Andrzej Piotrowski. Okręg Wyborczy Nr 2: Włodzimierz Kowalski, Marian Miałkas, Stefan Ratajczak, Aleksy Krokowicz, Władysława Krystyniak, Alina Giel, Małgorzata Jankowska, Zygmunt Chmielewski. Okręg Wyborczy Nr 3: Antoni Pietrzykowski, Zofia Bogumiła Lis, Wanda Mazurek, Jan Pluciński, Bronisław Mroczyk, Mirosław Kopiński, Zbigniew Theus, Wojciech' L u ty.

Sesjo inauguracyjna

Okręg Wyborczy Nr 4: Miron Kolasiński, Halina Smól-Bor, Zbigniew Sobczak, Bogusław Szydłowski, Monika Leonowicz, Bronisław Wochelski, Czesław Śniady, Stanisław Serba. » Okręg Wyborczy Nr 5: Tadeusz Ratajczak, Seweryn Majchrzak, Stanisława Pasternak, Władysława Stryjakowska, Tadeusz Hanysz, Danuta Wysocka, Marian Nowak. Okręg Wyborczy Nr 6: Irena Kanonowicz, Włodzimierz Olejnik, Danuta Tomecka, Hanka Nowak, Roman Silski, Teodor Łajp.

Okręg Wyborczy Nr 7: Wacław Łukaszewicz, Kazimierz Mielec, Maria Pastuszewska-Włoch, Andrzej Gruszczyński, Jolanta Przybylska, Bogdan Klejdziński, Danuta Żywiecka, Kazimierz Zdzisław Nowicki.

Okręg Wyborczy Nr 8: Bogdan Sajna, Zofia Sznajder, Stanisław Wojtkowiak, Radomir Sobczyk, Czesław Nowicki, Urszula Poreda, Henryk Możuch, Henryk Wrześni ac ki. Okręg Wyborczy Nr 9: Kazimierz Widerski, Barbara Begier, Stanisław Łosiewicz, Eugeniusz Korwel, Franciszek Raś, Genowefa Mirska, Henryk Piwosz, Eugeniusz Bortkiewicz.

Okręg Wyborczy Nr 10: Józef Buczkowski, Jan Janiszewski, Alfons Motała, Alina Brońska, Maria Zajczyk, Jan Wojciechowski.

Okręg Wyborczy Nr 11: Zenon Jaśkowiak, Józef Dobosz, Stefania Malesza, Hieronim Kalina, Eugeniusz Piechocki, Ignacy Łyczyński, Danuta Antkowiak, Zdzisław Filipiak. Okręg Wyborczy Nr 12: Zdzisław Wieczorek, Tadeusz Szostek, Edmund Król, Maria Adamek, Marianna Kempara-Polcyn, Józef Kordys, Irena Dombek. Okręg Wyborczy Nr 13: Michał Klaba, Edmund Kokociński, Wojciech Pankowski, Andrzej Borczyński, Stanisław Uram, Iwona Urbaniak, Barbara Konieczka, Halina Siwa.

Okręg Wyborczy Nr 14: Józef Cichowlas, Elżbieta Łopatka, Stanisław Antczak, Hanna Skalisz, Bolesław Wojciechowski, Mieczysław Juchacz, Kazimierz Kaiser, J anina Kiełbasiewicz. Okręg Wyborczy Nr 15: Jerzy Bauma, Jerzy Stefański, Elżbieta Napierała, Jerzy Kosicki, Krystyna Mazurek, Ligia Wojtkowiak, Łucjan Mikołajczak.

Okręg Wyborczy Nr 16: Bogdan Pewiński, Janusz Nędzarek, Aleksandra Dama, Zbigniew Kaplicki, Stanisław Wojsznis, Jan Chrzanowski, Piotr Przybyszewski.

Okręg Wyborczy Nr 17: Jerzy Zech, Iwona Stachowiak, Zygmunt Sokołowski, Henryk Sitarek, Edmund Szymankiewicz. Okręg Wyborczy Nr 18: Benedykt Twardecki, Kazimierz Kluczyński, Zofia Józefek, Danuta Maćkowiak, Kazimierz Wolnikowski, Tadeusz Mateiski, Stanisław Galasiński, Krystyna Laskowska.

Okręg Wyborczy Nr 19: Wiesław Siwiński, Henryk Wachowiak, Maria Kudła, Wiesław Holowiecki, Leszek Nowak. Okręg Wyborczy Nr 20: Stanisław Wysocki, Mirosław Adamczyk, Ewa Zakrzewska, Hipolit Rakowski, Danuta Kurpisz, Wojciech Jabłkowski.

Okręg Wyborczy Nr 21: Kazimiera Konieczna, Mieczysław Wojtowicz, Zdzisław · Jóźwiak, Robert Luterek, Ryszard Uta, Henryka Kaczmarek.

wiceprzewodniczący

PREZYDIUM MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ

Józef Świtaj przewodniczący

Eanna Skalisz wiceprzewodnicząca

Stanisław Antczak wiceprzewo dniczący Komisja Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Przestrzennego

Mieczysław W ojtowicz Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Irena Kanonowicz Komisja Zaopatrzenia Ludności, U sług i Rolnictwa

1111\ w- *

A. A.

Kazimierz Mielec Komisja Wychowania, Oświaty i Kultury

Józef Dobosz Komisja Gospodarki Komunalnej, Komunikacji i Łączności

Jerzy Buma Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego

WYKAZ RADNYCH MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ (KADENCJA 1978 - 1982)

Mirosław Adamczyk - elektroenergetyk, brygadzista w Poznańskim Kombinacie Budowlanym Maria Adamek - magazynier w Przedsiębiorstwie Produkcji Mebli Gastronomicznych Stanisław Antczak - prawnik, zastępca prokuratora Prokuratury Rejonowej Grunwald-J eżyce Danuta Antkowiak - technik-mechanik w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego Jerzy Bauma - prawnik, dyrektor Zakładów Sprzętu Oświetleniowego "Połam" Barbara Begier - pracownik naukowy Politechniki Poznańskiej Andrzej Borczyński -. inżynier-mechanik, dyrektor przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej Eugeniusz Bortkiewicz - technik zabezpieczenia ruchu w Kolejowych Zakładach Zabezpieczenia Ruchu i Łczności Alina Brońska - technik-mechanik w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" Józef Buczkowski -. emeryt, przewodniczący Dzielnicowego Komitetu Frontu J edności Narodu Wilda Zygmunt Chmielewski - inżynier-elektryk, we własnym warsztacie rzemieślniczym Jan Chrzanowski - inżynier-elektronik, kierownik działu w Stacjach Radiowych i Telewizyjnych Józef Cichowlas - prawnik, I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Grunwald Aleksandra Darna - nauczycielka w Liceum Ogólnokształcącym Nr 8 Józef Dobosz - komendant Szkoły Chorążych Pożarnictwa Irena Dombek - motorniczy w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Zdzisław Filipiak - technik, starszy inspektor wynalazczości w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" Stanisław Galasiński - handlowiec, prezes zarządu Międzywojewódzkiego Zrzeszenia Prywatnego Handlu i Usług Alina Giel -. zgrzewacz-introligator w Poznańskich Zakładach Papierniczych Andrzej Gruszczyński - technik-elektryk w Zakładach Metalurgicznych "Pomet" Tadeusz Hanysz - ślusarz w Przedsiębiorstwie Sprzętowo-Transportowym Budownictwa Kolejowego Wiesław Hołowiecki -. inżynier-elektryk, dyrektor Wielkopolskiej Fabryki Maszyn Elektrycznych "Wiefamel" Wojciech J abłkowski - ekonomista, dyrektor Poznańskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłu Lekkiego Jan Janiszewski - technik-mechanik w Lokomotywowni Kolejowej Małgorzata Jankowska - bibliotekarka w Miejskiej Bibliotece Publicznej, filia nr 11 Józef Januszewski -. inżynier-rolnik, przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Socjalistycznego Związku Studentów Polskich Zenjn Jaśkowiak - technik-mechanik, I sekretarz Komitetu Zakładowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" Zofia Józefek - szwaczka w Zakładach Przemysłu Odzieżowego "Modena" Zdzisław Jóźwiak - tokarz w Fabryce Obrabiarek Specjalnych "Ponar- Wiepofama" Mieczysław Juchacz - mistrz produkcji w Poznańskich Zakładach Drobiarskich

% Kronika Miasta Poznania

Sesja inauguracyjna

Henryka Kaczmarek - frezer w Fabryce Obrabiarek Specjalnych "Ponar- Wiepofama" Kazimierz Kaiser ślusarz w Przedsiębiorstwie Uprzemysłowionego Budownictwa o Rolniczego Hieronim Kalina - maszynista pojazdu trakcyjnego w Lokomotywowni Kolejowej Irena Kanonowicz technolog, kierownik sekcji w Poznańskiej Fabryce Maszyn Żniwnych Zbigniew Kaplicki tokarz-nastawiacz w Fabryce Pomocy Naukowych Marianna Kem para - Polcyn - dziennikarz, współpracownik "Głosu Wielkopolskiego" Janina Kiełbasiewicz - ślusarz-brygadzista w Przedsiębiorstwie Robót Elektrycznych "Elektromontaż" Michał Klaba - kierowca w Przedsiębiorstwie Transportu Samochodowego Łączności Nr 9 Bogdan Klejdziński - mistrz tokarski w Poznańskich Zakładach Elektrochemicznych "Centra" Kazimierz Kluczyński - robotnik w Transportowo-Spedycyjnej Spółdzielni Pracy " Transpol" Edmund Kokociński - ślusarz-brygadzista w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Miron Kolasiński - kierownik Wydziału Budownictwa i Gospodarki Miejskiej Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Barbara Konieczka -. nauczycielka, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury Kazimiera Konieczna - brygadzistka w Zakładach Przemysłu Cukierniczego "Gopiana" Mirosław Kopiński - technik-poligraf, redaktor techniczny w Wydawnictwie Poznańskim Józef Kordys -. inżynier-mechanik, dyrektor Poznańskich Zakładów Mechanicznych " Samopomoc Chłopska" Eugeniusz Korwel - zastępca kierownika warsztatów szkolnych w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" Jerzy Kosicki - kierowca w Przedsiębiorstwie Transportowo-Sprzętowym Budownictwa "Transbud" Włodzimierz Kowalski -. ekonomista, I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stare Miasto Aleksy Krokowicz -. chirurg, kierownik II Kliniki Chirurgicznej Akademii Medycznej Edmund Król - emeryt Władysława Krystyniak -. pracownik umysłowy, wiceprzewodnicząca Wojewódzkiej Rady Kobiet Maria Kudła - gospodyni domowa Danuta Kurpisz - sprzedawca w Wojewódzkiej Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej Krystyna Laskowska - technik, starszy brakarz wyrobów gotowych w Zakładach Przemysłu Odzieżowego "Modena" Monika Leonowicz - etnograf, pracownik naukowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Zofia Lis - operator-poligraf w Spółdzielni Pracy" Kartodruk" Robert Luterek - pracownik naukowy, zastępca dyrektora Instytutu Ochrony Lasów w Akademii Rolniczej Wojciech Luty - inżynier-zootechnik, pracownik organizacyjny oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia "PAX"

!9

Teodor Łajp - rolnik gospodarujący indywidualnie Elżbieta Łopatka - operator urządzeń w Poznańskich Zakładach Farmaceutycznych " Polfa" Stanisław Łosiewicz - emeryt Wacław Łukaszewicz - hutnik w Hucie Szkła Antoninek Ignacy Łyczyński emeryt Iwona Łykowska - nauczycielka, sekretarz Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych Danuta Maćkowiak - robotnica w Poznańskich Zakładach Obuwia "Domena" Seweryn Majchrzak - ślusarz, brygadzista w Poznańskiej Fabryce Łożysk Tocznych Stefania Malesza - farmaceuta, kierownik Apteki Nr 19 Tadeusz Mateiski - ekonomista, dyrektor Fabryki Aparatury i Urządzeń Komunalnych "Powogaz" Krystyna Mazurek - referent pracy nakładczej w Spółdzielni Pracy Artykułów Techniczno- Metalowych Wanda Mazurek - inżynier-rolnik, zastępca dyrektora w Wojewódzkim Zarządzie Inwestycji Rolnych Marian Miałkas - inżynier budownictwa lądowego, dyrektor Wojewódzkiego Zjednoczenia Budownictwa Komunalnego Kazimierz Mielec - inżynier-mechanik, dyrektor Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych Łucjan Mikołajczak - zegarmistrz, rzemieślnik we własnym warsztacie rzemieślniczym Genowefa Mirska -. bieliźniarz, rzemieślnik we własnym warsztacie rzemieślniczym Alfons Motała -. ślusarz, rzemieślnik we własnym warsztacie rzemieślniczym Henryk Możuch -. modelarz, brygadzista w Zakładach Metalurgicznych "Pomet" Bronisława Mroczyk -- starszy mistrz mechaniki pojazdowej w Wielkopolskich Zakładach Gazownictwa i Górnictwa Nafty i Gazu Elżbieta Napierała -. chemik, mistrz w Wielkopolskich Zakładach TeAelektronicznych "Telkom - Teletra" Janusz Nędzarek -. monter kabljwy Wojewódzkiego Urzędu Telekomunikacji Hanka Nowak -. pracownica magazynu w Fabryce Samochodów Rolniczych "Polmo" Leszek Nowak - frezer w Przedsiębiorstwie Przemysłu Chłodniczego Marian N owak - rolnik gospodarujący indywidualnie Czesław Nowicki - mechanik samochodowy w Kombinacie Maszyn Budowlanych "Zremb" Kazimierz Z. Nowicki - technik budowlany, kierownik budowy obiektów w Poznańskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego Nr l Maciej Nowicki - ekonomista, kierownik działu ogólnego Spółdzielni Inwalidów im.

Karola Świerczewskiego Włodzimierz Olejnik - ślusarz, mistrz w Poznańskich Zakładach Wyrobów Korkowych Barbara Paluszkiewicz -. specjalista administracji, 'wiceprzewodnicząca Zarządu Dzielnicowego Związku Socjalistycznej Młodzieży Poiskiej Stare Miasto W iciech Pankowski - lekarz, ordynator oddziału dziecięcego w Wojewódzkim Szpiti i Ortopedycznym Stanisława Pasternak - emeryt Maria Pa Kuszewska- Włoch -. lekarz-pediatra kierownik poradni dziecięcej w Zespole Oyieki Zdrowotnej Stare Miasto Bogdan Pewiński - piekarz w Oddziale Produkcji Ciastkarsko- Piekarskiej Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców "Społem"

Sesja inauguracyjna

Eugeniusz Piechocki - ślusarz w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" Antoni Pietrzykowski - prawnik, dyrektor IV Oddziału Miejskiego Narodowego Banku Polskiego Andrzej Piotrowski -. inżynier-rolnik, starszy piwowar w Wielkopolskich Zakładach Piwowarskich Henryk Piwosz - ślusarz, brygadzista w Kombinacie Maszyn Budowlanych "Zremb" Jan Pluciński - elektryk, konserwator w Instytucie Przemysłu Zielarskiego Urszula Poreda - farmaceuta, główny inżynier produkcji w Fabryce Kosmetyków "Pollena- Lechia" Jolanta Przybylska Piotr Przybyszewski mistrzowskich Hipolit Rakowski - lekarz, kierownik Wojewódzkiej Przychodni w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym Franciszek Raś - instruktor zawodu w Zasadniczej Szkole Zawodowej Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego Stefan Ratajczak - inżynier-rolnik, główny specjalista Wojewódzkiego Zjednoczenia Przedsiębiorstw Państwowych Gospodarstw Rolnych Tadeusz Ratajczak - inżynier budownictwa, główny specjalista inwestycji w Poznańskich Zakładach Przemysłu Spirytusowego "Polmos" Bogdan Sajna - technik -mechanik, I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Nowe Miasto Stanisław Serba -. malarz-tapeciarz w Poznańskim Przedsiębiorstwie Budowlanym Nr3 Roman Silski - rolnik gospodarujący indywidualnie Henryk Sitarek -. ekonomista, dyrektor Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich Halina Siwa - dziennikarz, współpracownik Ośrodka Polskiego Radia i Telewizji Wiesław Siwiński - pedagog, I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej J eżyce Hanna Skalisz - lekarz, kierownik działu w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Halina Smól- Bor - nauczycielka, zastępca dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 8 Zbigniew Sobczak - geograf-ekonomista, sekretarz Komitetu Miejskiego Stronnictwa Demokratycznego Radomir Sobczyk -. tokarz-nastawiacz w Poznańskiej Fabryce Maszyn Żniwnych Zygmunt Sokołowski - lekarz w Państwowym Szpitalu Klinicznym Nr 2 im. Heliodora Święcickiego Iwona Stachowiak -. magazynier w Wytwórni Wyrobów Tytoniowych Marek Staszak -. mechanik-nastawiacz maszyn w Zjednoczonych Zakładach Rowerowych" Predom - Romet" Jerzy Stefański - inżynier-elektryk, dyrektor Zjednoczonych Zakładów Urządzeń Jądrowych "Polon" Władysława Stryjkowska -. pakowacz w Poznańskich Zakładach Koncentratów Spożywczych "Amino" Zofia Sznajder - wulkanizator w Poznańskich Zakładach Opon Samochodowych " Stomil" Tadeusz Szostek - elektromonter w Poznańskim Przedsiębiorstwie Robót Drogowych Bogusław Szydłowski - inżynier-ogrodnik, główny specjalista produkcji warzywniczej w Kombinacie Państwowych Gospodarstw Ogrodniczychpakowaczka w Fabryce Kosmetyków "Pollena-Lechia" oficer, komendant Wyższej Oficerskiej Szkoły Służb Kwater -

Edmund Szymankiewicz .-. ekonomista, wiceprezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Grunwald" Danuta Śliwińska - ekonomista, starszy inspektor w Zjednoczeniu Przemysłu Meblarskiego Czesław Śniady - emeryt Józef Świtaj - sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Zbigniew Theus -. filolog, kierownik działu społeczno-wychowawczego w Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Danuta Tomecka - gospodyni domowa Benedykt Twardecki - mechanik w Poznańskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Hydrotechnicznego i Rurociągów Energetycznych "Energopol" Stanisław U ram -. ekonomista w Poznańskim Przedsiębiorstwie Robót Instalacyjnych Iwona Urbaniak - magazynier w Zakładzie Remontowo-Montażowym Wojewódzkiej Spółdzielni Mleczarskiej Ryszard Uta -. tokarz, kontroler jakości w Wielkopolskiej Fabryce Maszyn Elektrycznych "Wiefamel" Henryk Wachowiak - ślusarz w Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych Nr 5 Kazimierz Widerski -. historyk, I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Wilda Zdzisław Wieczorek - nauczyciel, komendant hufca Związku Harcerstwa Polskiego Bronisław Wochelski - prawnik, naczelnik Wydziału Nadzoru nad Postępowaniem Karnym w Prokuraturze Wojewódzkiej Bolesław Wojciechowski -. ślusarz, brygadzista w Poznańskim Przedsiębiorstwie Konstrukcji Stalowych "Mostostal" Jan Wojciechowski - ślusarz w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego Stanisław Wojsznis - krawiec, rzemieślnik we własnym warsztacie rzemieślniczym Ligia Wojtkowiak - prawnik, oficer w I Komisariacie Milicji Obywatelskiej Stanisław Wojtkowiak -. technik-mechanik, konserwator w Wielkopolskim Przedsiębiorstwie Sprzętowym Budownictwa Kazimierz Wolnikowski - ekonomista, prezes zarządu Transportowo-Spedycyjnej Spółdzielni Pracy" Transpol " Mieczysław Wojtowicz - prorektor Akademii Medycznej, dyrektor II Kliniki Chirurgii Dziecięcej Henryk Wrześniacki - ekonomista, zastępca dyrektora w Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Młodych" Danuta Wysocka - monter akumulatorów w Poznańskich Zakładach Elektrochemicznych "Centra" Stanisław Wysocki - elektryk, kierownik robót w Poznańskim Przedsiębiorstwie Budowlanym Nr 4 Maria Zajczyk - kierownik działu finansowego w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Handlu Mięsem Ewa Zakrzewska - prawnik, radca prawny w I Oddziale Powszechnej Kasy Oszczędności Jerzy Zech - elektromonter, brygadzista w Spółdzielni Inwalidów im. Franciszka Witaszka Danuta Żywiecka - historyk, pracownik naukowy Akademii Wychowania Fizycznego.

Pasaż w zespole pawilonów handlowo-usługowych na Osiedlu Jagiellońskim 120/121. Zdjęcie wykonane w styczniu 1078 r. Do artykułu Lecha Talarczyka "Kronika budowy Nowej Dzielnicy Mieszkaniowej «Rataje» Rok 1974".

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1978.07/09 R.46 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry