UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA UDEKOROWANY KRZYŻEM WIELKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1978.01/03 R.46 Nr1

Czas czytania: ok. 24 min.

W DNIU 1 października 1977 r. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza udekorowany został Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. Akt dekoracji miał miejsce w auli uniwersyteckiej podczas centralnej inauguracji roku akademickiego 1977/1978. Do Poznania przybyli na tę uroczystość, serdecznie witani, I sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Gierek oraz inni członkowie najwyższych władz partyjnych i państwowych, gospodarze województwa poznańskiego i województw sąsiednich, miasta Poznania, rektorzy uczeln: poznańskich i innych uczelni w kraju, liczne grono nauczycieli akademickich i studentów oraz delegacje z fabryk i przedsiębiorstw współpracujących z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza.

Punktualnie o godzinie 11.00, pedle dali znak buławami do rozpoczęcia uroczystości. Chór Uniwersytetu pod batutą Stanisława Kulczyńskiego zaintonował Gaudę Mater Polonia. Do auli wkroczył orszak na czele z pocztami sztandarowymi Uniwersytetu, Socjalistycznego Związku Studentów Polskich, Akademickiego Związku Sportowego, następnie Senat i rektorzy szkół wyższych. Orszak zamykali honorowi goście, których prowadził rektor Uniwersytetu. Gdy zajęto miejsca za stołem prezydialnym, rozległy się dźwięki hymnu państwowego. Przemówienie powitalne wygłosił rektor prof. dr Benon Miśkiewicz. Wielce Szanowny Towarzyszu Pierwszy Sekretarzu, Dostojni Goście, Droga Młodzieży Akademicka! "Już po raz pięćdziesiąty ósmy odbywa się dziś inauguracja roku akademickiego « w Uniwersytecie Poznańskim. Każda z uroczystości inauguracyjnych odgrywała doniosłą rolę w życiu naszej uczelni. Była bowiem okazją do zebrania wyników działalności w minionym roku akademickim oraz pozwalała wytyczać kierunki pracy na przyszłość. Jako taka, wiązała przeszłość z teraźniejszością i przyszłością, stając się tym samym głównym ogniwem w ukierunkowaniu rozwcju uczelni. "Dzisiejsza inauguracja wyróżnia się wśród poprzednich, a zarazem posiada szczególne znaczenie dla naszego Uniwersytetu. Po raz pierwszy w naszych dziejach mamy bowiem wielki zaszczyt gościć obdarzoną szczególnym szacunkiem Pierwszą Osobę w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

"Pozwólcie więc szanowni zebrani, że zwrócę się w Waszym i moim ImIeniu, a przede wszystkim środowiska akademickiego Poznania i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, do I Sekretarza Komitetu Centialnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej towarzysza Edwarda Gierka z najserdeczniejszymi powitaniami i wy

Ireneusz

Solińskirazami gorących podziękowań za przyjęcie zaproszenia i przybycie na dzisiejszą naszą inaugurację. Zapewniam też Towarzyszu I Sekretarzu, że obecność Waszą traktujemy nie tylko jako zaszczyt i wyróżnienie dla naszego Uniwersytetu, a widzimy w niej także wielką przychylność dla całego szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce. "N ajserdeczniej witamy - mówił dalej prof. dr Benon Miśkiewicz - członka Biura Politycznego i sekretarza Komitetu Centralnego towarzysza Edwarda Babiucha oraz sekretarza Komitetu Centralnego towarzysza Andrzeja Werblana. Miło nam gościć także, tak serdecznie współpracującego z nami, kierownika Wydziału Nauki i Oświaty Komitetu Centralnego towarzysza J aremę Maciszewskiego. , .Witamy gorąco w murach naszej uczelni jej współgospodarza, n.inistra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki prof. dra Sylwestra Kaliskiego oraz ministra Zdrowia i Opieki Społecznej prof. dra Mariana Śliwińskiego, prokuratora generalnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Lucjana Czubińskiego oraz przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki Bolesława Kapitana. "W dzisiejszej naszej podniosłej uroczystości inauguracyjnej towarzyszą nam również władze partyjne i administracyjne współpracujących z nami województw. Witamy gorąco wszystkich przybyłych, a w szczególności gospodarza terenu. I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego w Poznaniu towarzysza Jerzego Zasadę. Z całą serdecznością gościmy pierwszych sekretarzy Komitetów Wojewódzkich, towarzyszy: Tadeusza Grabskiego, Stanisława Kuleszę, Jerzego Kusiaka oraz wojewodę poznańskiego a zarazem przewodniczącego Rady Społecznej Uniwersytetu Stanisława Cozasia.

"Cieszymy się z obecności przedstawicieli świata nauki z wiceprezesem Polskiej Akademii Nauk prof. drem Janem Szczepańskim.

"Dzisiejsza nasza uroczystość zgromadziła także wielu współpracujących z nami przedstawicieli: Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, Stronnictwa Demokratycznego, Związku Nauczycielstwa Polskiego, Socjalistycznego Związku Studentów Polskich, a także Wojska Polskiego, Milicji Obywatelskiej, rektorów wyższych uczelni w Polsce, pracowników szkół wyższych Poznania oraz młodzież akademicką. Szczególnie miło nam stwierdzić obecność wśród nas przedstawicieli klasy robotniczej i rolników z zaprzyjaźnionych z nami zakładów pracy. Obecność wszystkich naszych, drogich i bliskich nam gości jest dla nas dowodem ich zainteresowania naszą uczelnią oraz wyrazem wielkiej dla niej życzliwości. Dziękujemy za to serdecznie i zapewniamy o swej gotowości do dalszego zaspokojenia potrzeb intensywnie rozwijającego się naszego socjalistycznego państwa. "Pragnę także w tej uroczystej dla naszego Uniwersytetu chwili zwrócić się do wszystkich współpracujących z nami uczelni zagranicznych, by wyrazić im podziękowanie za stałe ułatwianie rozsławiania nauki polskiej w świecie. Ze szczególnymi uczuciami zwracamy się do bratniego Uniwersytetu im. Maksyma Gorkiego w Charkowie, z którym obchodzimy wspólnie doniosłą dla całego świata 60 rocznicę Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej i za pośrednictwem obecnego wśród nas ministra pełnomocnego i konsula generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich Nikołaja Gusjewa, przekazujemy mu pozdrowienia i wyrazy przyjaźni".

"Ostatnie lata rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce - kontynuował przemówienie prof. dr Benon Miśkiewicz - znamionowało wielostronne zainteresowanie się naszą działalnością władz partyjnych i państwowych oraz wskazywanie nam dalszych dróg rozwoju. U chwały VI i VII Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej stały się też miernikiem potrzeb państwa i narodu wobec nauki, dyrektywami ukierunkowującymi dalszą naszą działalność. Dumni jesteśmy też

Aula Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Moment rozpoczęcia uroczystości (l X 1»77 r.)z osobistego zainteresowania się przywódców naszego państwa sprawami nauki i szkolnictwa wyższego. Z wyrazami szczególnej wdzięczności pragną przypomnieć spotkanie I Sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z pracownikami nauki, podczas którego mogliśmy przekazać wszelkie nasze osiągnięcia, ale też i kłopoty oraz propozycje ulepszenia naszej działalności. Dziękujemy za wszelkie uwagi, rady, a przede wszystkim za troskę o losy nauki i szkół wyższych oraz serdeczność, jaką nas, Towarzyszu Pierwszy Sekretarzu, obdarzaliście i stale obdarzacie. Dalszym wyraz.em tej troski było spotkanie rektorów szkół wyższych z prezesem Rady Ministrów Piotrem Jaroszewiczem. Bezpośredni dialog prowadzony podczas tych spotkań w atmosferze pełnego zrozumienia dla aktualnego stanu szkolnictwa wyższego przyniósł nam nowe możliwości rozwoju, wyzwolił rezerwy tkwiące w naszych uczelniach dla zaangażowania ich w przyspieszenie realizacji planu społeczno-gospodarczego rozwoju naszego państwa. "Działalność naszą ostatnich lat otaczał szczególnie korzystny klimat. Kształtował on szacunek dla nauki jako jednego z bezpośrednich czynników rozwoju sił wytwórczych w Polsce. Daną nam szansę staraliśmy się jak najwszechstronniej wykorzystać poprzez szerokie zaangażowanie się w realizacj ę prac badawczych, szczególnie ważnych dla rozwoju gospodarki i kultury narodowej. Przykładowo nasz

Ireneusz

Soliński

Aula U niwersytetu im. Adama Mickiewicza. Owacje na cześć dostojnych gCSCl. Stoją cd lewej: minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki prof. dr hab. Sylwester Kaliski, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada, cztonek Biura Politycznego, sekretarz Komitetu Centralnego Edward Babiuch, I sekretarz Komitetu Centralnego Edward Gierek, rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prof. dr Benon Miśkiewicz, sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Andrzej Werblan

Uniwersytet w opracowywanie problemów centralnie koordynowanych włączył ponad 50 procent swego potencjału badawczego. Miło mi także przekazać, że w ramach tych prac naukowych realizujemy wspólnie z całym środowiskiem naukowym Poznania także wskazane nam przez Was, Towarzyszu Pierwszy Sekretarzu, w tej właśnie auli zadanie: opracowania problematyki kompleksu żywnościowego. Staramy się intensywnie nad nim pracować, a pierwsze efekty naszych badań przekazaliśmy już w formie drukowanej. Z satysfakcją odnotowujemy także uzyskanie w 1975 roku, na ogólnopolskiej wystawie pt. «Szkoły wyższe gospodarce narodowej» II miejsca przez naszą uczelnię. Nie zaniedbujemy także badań podstawowych, niezbędnych dla rozwoju nauki i właściwego prowadzenia procesu dydaktyczno-wychowawczego w szkole wyższej. Podjęliśmy w tych ramach także wiele istotnych dla rozwoju oświaty i kultury prac badawczych. Że wspomnę opracowanie systemu wychowawczego w szkolnictwie, upowszechnionego już w odniesieniu do szkoły podstawowej, a eksperymentalnie wdrażanego w szkolnictwie średnim i wyższym. Rozwinięciem tych badań są wielostronne studia nad formami kształtowania oblicza ideowego i świadomości socjalistycznej całego społeczeństwa. Pracując nad tymi zagadnieniami, pragniemy przyczynić się do ukształtowania takiej osobowości człowieka, która będzie odpowiadała potrzebom nowego okresu rozwoju naszych dziejów. Wiele dobrodziejstw materialnych i świadczeń socjalnych, jakie niesie z sobą

I sekretarz Komitetu Centralnego Polskie] Zjednoczone] Fartii Robotnicze] Edward Gierek w chwilą po dekoracji sztandaru Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski (l X 1977 r.)ten okres, człowiek powinien jak naj efektywniej wykorzystać dla swego dobra, zużytkować tak, aby służyły one najlepszym celom, do czego powinien zostać przygotowany. "Wśród wielu innych badań na czołowe miejsce wysuwamy też wypracowanie modelu socjalistycznego uniwersytetu. Chodzi nam o uczelnię, która będzie nawiązywała wielostronne więzi ze społeczeństwem, a zarazem zaspokajała wszystkie jego potrzeby. Za najważniejszą uznajemy zaś kształtowanie ideowej postawy człowieka wobec postępu i zdobyczy socjalistycznej Polski. Pracuj emy t2ż nad zmianą form pracy dydaktyczno-wychowawczej, przyjmując, iż najlepszą z nich jest towarzyszenie studenta w pracy badawczej nauczyciela akademickiego. Formujemy także model pracy zespołowej, odpowiadający obecnym potrzebom nauki i praktyki, której jednym z przykładów mogą być opracowane przez nasz Uniwersytet Dzieje Polski. Biorąc pod uwagę, że w następnych etapach rozwoju ustroju socjalistycznego w Polsce wiedza i umiejętność staną się wartością cenioną społecznie nie tylko z punktu widzenia potrzeb wykonywania zawodu, wypracowujemy system studiów masowo-telewizyjnych, dostępnych dla każdego, kto pragnie rozszerzyć swą kulturę ogólną i poznać określoną dziedzinę nauki. W pracach naszych nad modelem socjalistycznego uniwersytetu dbamy o to, aby mógł on kształcić i dokształcać wszystkich, którzy pragną zdobyć lub też wzbogacić posiadaną wiedzę i umiejętności. Sądzimy bowiem, że z upowszechnieniem szkoły średniej, p.erwszy awans społsczny będzie się wiązał z uzyskaniem wyższego wykształcenia. To zaś powinno zapewnić wszystkim swym obywatelom nasze socjalistyczne państwo. Budując model uniwersy

Ireneusz Soliński

Rektor Uniwersytetu im Adama Mickiewicza prof. dr Benon Miśkiewicz prezentuje sztandar udekorowany Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski

II

Wyklad inauguracyjny wygłasza prof. dr hab. Seweryn Dziamski

Przemawia Piotr Zakrzewski, przewodniczący Rady Uczelnianej Socjalistjcznego Związku Studentów Polskich

tetu rozwiniętego społeczeństwa socjalistycznego, WIązemy go więc naj ściślej z potrzebami społeczeństwa i całkowitym zaangażowaniem w jego dalszy rozwój". N awiązując do uroczystości położenia kamienia węgielnego pod budowę nowej siedziby Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Morasku. która odbyła się w dniu 30 września 1977 r., prof. dr Benon Miśkiewicz powiedział m. in. "Tę nową treść socjalistycznego uniwersytetu pragniemy wnieść do nowych obiektów naszej uczelni. Partia i rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej obdarzyły nas wielkim zaufaniem przyznając środki na rozbudową Uniwersytetu. Za tę jasną perspektywę naszego dalszego rozwoju składamy dziś gorące i szczere podziękowania na ręce I Sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwarda Gierka wraz z zapewnieniem, że nowy gmach wypełnimy nową treścią - odpowiadającą potrzebom rozwiniętego społeczeństwa socjalistycznego. "Z wdzięcznością potwierdzamy też zobowiązaniem do dalszej jeszcze intensywniejszej pracy, przyznane nam przez Radę Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a wręczone przez dostojnych naszych gości, ordery i odznaczenia. Widzimy w nich uznanie nie tylko dla odznaczonych, a przede wszystkim dla całych zespołów, z którymi współpracują, realizując możliwie jak naj sumienniej rozliczne obowiązki nauczyciela akademickiego. Wzorem do naśladowania są dla nas także tegoroczni laureaci Nagród Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. Dziękując za to kolejne wyróżnienie trudu badawczego i dydaktyczno-wychowawczego, pragniemy równocześnie stwierdzić, że nagrody przyjmujemy ze świadomością obowiązku uzyskania jeszcze lepszych efektów naszej pracy". "Pragniemy - powiedział szczególnie serdecznie rektor Uniwersytetu - zwrócić się obecnie do młodzieży akademickiej, a przede wszystkim do studentów przyjętych na pierwsze lata studiów. Witając Was serdecznie, pragniemy zarazem zachęcić do przodującego wykonywania ciążących na Was obowiązków. Wymagamy bowiem dziś od młodzieży akademickiej nie tylko aktywności w zdobywaniu wiedzy i umie Adama Mickiewicza w dniu l października 1977 r. U góry: Brać studencka; u dołu - goście uroczystości (od lewej): prezydent Poznania Władysław Slebada, przewodniczący Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki Bolesław Kapitan, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Gawroński, kierownik Wydziału Oświaty i Nauki Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Filipiakjętnosci i osiągania jak najlepszych- wyników w nauce. Student to równoczesnIe działacz, aktywista Socjalistycznego Związku Studentów Polskich, przygotowujący się nie tylko do wykonywania pracy zawodowej, ale zarazem służby społecznej. Ta zaś nakłada na nas obowiązek przygotowania ideowo-politycznego, pozwalającego na pełną realizację zadań socjalistycznej inteligencji. W absolwentach widzimy więc ludzi o aktywnych i ideowych a zarazem twórczych postawach, oddanych dalszemu doskonaleniu i wprowadzaniu na coraz to wyższe etapy porządku socjalistycznego, zaangażowanych na rzecz postępu światowego, a zarazem wiernych swej ojczyźnie. "Stanowicie pokolenie, które w swoim czasie musi nas zastąpić i przejąć odpowiedzialność za losy narodu i państwa. Aby temu sprostać, winniście od dziś wykazać dojrzałość, kształtować umiejętności odrzucania postaw niegodnych zarówno studenta, jak i obywatela Polski Ludowej. Poświęcimy Wam wiele uwagi i obdarzymy życzliwością. Doświadczenie nasze wskazuje na dojrzałość obywatelską młodzieży akademickiej. Wasi starsi koledzy są naszymi bliskimi i obdarzonymi pełnym zaufaniem współpracownikami i kolegami. Spróbujcie i Wy wypracować taki autorytet sobie i waszej studenckiej organizacji. Życzymy Wam też wiele radości życia, szczęścia z należytego wykonywania swych zadań, pięknych dni w gronie przyjaciół i wiele osobistego powodzenia". "Dotychczasowe dzieje Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza - stwierdził na zakończenie rektor prof. dr Benon Miśkiewicz - nie odnotowały jeszcze takiego ogromu uznania dla naszej pracy, jaki nas dziś otacza. Jesteśmy świadomi, że na fakty te składa się wielki kredyt zaufania, jakim obdarzają nas władze partyjne i państwowe. Jesteśmy wszakże świadomi i tego, że kredyt ten możemy przyjąć z całą odpowiedzialnością za jego oprocentowane zwrócenie. Upoważnia nas do tego z jednej strony pracowitość i oddanie uczelni wszystkich jej pracowników i studentów, z drugiej zaś - życzliwość, jaka zewsząd towarzyszy jej rozwojowi i działalności. Pragniemy wyrazić tu najserdeczniejsze podziękowania wszystkim współpracującym z nami osobom, przedsiębiorstwom i instytucjom, a pracownikom U niwersytetu przekazujemy wyrazy uznania i serdeczności. Naszych Dostojnych Gości zapewniamy zaś o dalszym jednoczeniu wysiłków dla dobra naszego państwa. "Przekonany też jestem, że wszyscy tu obecni upoważniają mnie do przekazania zapewnienia I Sekretarzowi Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej towarzyszowi Edwardowi Gierkowi, iż cała społeczność akademicka w Polsce z szacunkiem i podziwem śledzi Jego wysiłki dla szukania najlepszych dróg rozkwitu naszej Ojczyzny i jest Mu ze wszech miar oddana poprzez możliwie najsumienniejsze wykonywanie stawianych jej zadań. Łączy nas, Towarzyszu Pierwszy Sekretarzu, trwała wspólnota celów i dążeń, które wyznacza dobro naszej ukochanej ludowej Ojczyzny'. "Przystąpimy obecnie do uroczystego aktu otwarcia nowego roku akademickiego.

"Rok akademicki 1977/1978 ogłaszam za otwarty.

"Quod bonum, Jelix, Jaustuvi jortunatumąue sit!" Przemówienie rektora Uniwersytetu przyjęte zostało owacyjnymi oklaskami.

Z kolei głos zabrał I sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Gierek.

Szanowny Towarzyszu Rektorze, Szanowni Zgromadzeni, Droga Młodzieży! "Z prawdziwą przyjemnością - powiedział na wstępie Edward Gierek - przyjąłem zaproszenie do uczestniczenia w inauguracji roku akademickiego na U niwersytecie im. Adama Mickiewicza. Pragnę Wam za to zaproszenie serdecznie podzię

Ireneusz

Soliński

Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewiecza prof. dr Benon Miśkiewicz podczas immatrykulacji studentów roku akademickiego 1977/1978

kować. Moja obecność tutaj, podobnie jak udział innych członków Biura Politycznego w uroczystościach inauguracyjnych, jest wyrazem wielkiej wagi, jaką partia nasza przywiązuje do rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego. Nauka odgrywa coraz większą rolę w życiu kraju, pomaga przezwyciężać skutki wiekowego zacofania, jest jednym z głównych czynników postępu, toruje drogę nowemu, pomaga rozwiązywać problemy gospodarcze i społeczne. Dlatego Wasza praca ma tak doniosłe znaczenie. Nasza partia i całe społeczeństwo oczekują, że będziecie wnosić coraz większy wkład we wspólne dzieło - budowy siły Polski i pomyślności Polaków. Jestem przekonany, że oczekiwania te tak jak dotąd będziecie godnie spełniać, pomnażając materialny i duchowy dorobek naszego narodu. U progu nowego roku akademickiego, w imieniu Komitetu Centralnego PolsTdej Zjednoczonej Partii Robotniczej i najwyższych władz państwowych, tego właśnie przede wszystkim życzę całej wielesettysięcznej rzeszy pracowników naukowych i studentów. "Rozpoczynamy dziś trzydziesty trzeci w Polsce Ludowej rok akademicki. Pół miliona studentów na studiach dziennych, zaocznych i wieczorowych podejmuje naukę. Jest to miara przeobrażeń, jakie dzięki władzy ludowej dokonały się w naszym kraju. To, co było przywilejem nielicznych, stało się prawem całego narodu. Socjalizm zapewnia młodzieży z rodzin robotniczych i chłopskich szeroki dostęp do studiów. Dzięki socjalizmowi Polska nauka zyskała warunki rozwoju i wysoką rangę w życiu kraju. Jej bogaty dorobek badawczy, dydaktyczny i wychowawczy otoczony jest najwyższym szacunkiem i uznaniem. Mogę Was zapewnić, że kierownictwo partii i państwa tak jak dotąd czynić będzie wszystko, aby zapewnić środowisku naukowemu optymalne warunki do pomnażania tego dorobku. "Od trzech z górą dziesięcioleci realizujemy wielkie dzieło budowy nowoczesnej, sprawiedliwej, socjalistycznej Polski. Kontynuując to dzieło, siedem lat temu przyjęliśmy strategię dynamicznego rozwoju naszego kraju. Postanowiliśmy w tempie przyspieszonym rozwinąć nasz potencjał gospodarczy, a równocześnie polepszać wa

I sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Gierek dekoruje Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski prof.

dra Czesława Łuczaka (l X 1977 r.)

Sala im. Lubrańskiego w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza (l X 1977 r.). I sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Gierek składa gratulacje odznaczonym. W gleb! od lewej: wojewoda poznański S tanislaw Cozaś, sekretarz Komitetu Centralnego Andrzej Werblan, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Zasada, rektor prof. dr Benon Miśkiewicz

Ireneusz

Solińskirunki życia i pracy naszego społeczeństwa. Osiągnęliśmy postęp we wszystkich dziedzinach gospodarki i kultury narodowej. J ak Polska długa i szeroka, trudno dziś znaleźć jakikolwiek zakład pracy, wieś czy miasto, do których nie dotarła nowoczesność. Nawet przeciwnicy socjalizmu nie są w stanie zakwestionować wielkiego dorobku tych lat. Bez inwestycyjnego przyspieszenia niemożliwe byłoby rozwiązanie szeregu problemów z zakresu polityki społecznej. Najpoważniejszym z nich był problem zatrudnienia młodzieży. W latach 1971 -1977 wkroczyło w dorosłe życie liczne, młode pokolenie «wyżu demograficznego». Nie zaprzepaścić sił, zdolności i ambicji młodych, zapewnić im wysokie kwalifikacje oraz pracę dającą pożytek społeczny i satysfakcję - oto istotny sens wielkiego programu inwestycyjnego. To, co zrobiliśmy w dziedzinie inwestycji, ten ogromny zastrzyk nowoczesnej te ch - nologii i techniki dla gospodarki narodowej jest wystarczającym uzasadnieniem, aby stwierdzić, iż w ciągu zaledwie siedmiu lat nastąpiło «drugie uprzemysłowienie Polski». "Wszystko, co robimy, co zbudowaliśmy w Polsce, służy człowiekowi. Wystarczy spojrzeć w niedaleką przeszłość i obiektywnie ocenić, jak wiele zmieniło się w życiu polskich rodzin w miastach i wsiach, w wyposażeniu i zamożności polskich domów, w poziomie życia, organizacji wypoczynku i ochronie zdrowia. Lecz mamy wszyscy świadomość, że w miarę osiąganego postępu pojawiają się nowe potrzeby społeczeństwa, wyższe aspiracje tak materialne, jak i duchowe. Jest to zjawisko naturalne, które wyzwala potężne siły motoryczne dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego. Nasz naród pragnie z każdym dniem lepiej, dostatniej żyć. Przetwórzmy tę niecierpliwość, te ogólnonarodowe ambicje w wielką siłę kreującą nowe wartości. Od nas samych, od wspólnej, dobrej pracy robotników, rolników, inteligencji, uczonych i młodzieży zależy, czy potrafimy sprostać tym pragnieniom i nadziejom". Następnie I sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej omówił szereg aspektów aktualnej polityki gospodarczej i zadań wynikających z uchwał programu VII Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Program ten - podkreślił Edward Gierek - "dobitnie uwidocznił rosnącą rolę świata nauki, powagę jego zadań, współodpowiedzialność za teraźniejszość i przyszłość kraju. N a badania naukowe i prace rozwojowe przeznaczamy znaczne środki. Sprawa podstawowa w tym, aby przynosiły one coraz lepsze efekty, lepiej owocowały, aby rezultaty Waszej pracy znajdowały praktyczne zastosowanie i aby ta praca ukierunkowana była zgodnie z potrzebami kraju. "Tylko w pięciolatce 1971 -1976 liczba studentów wzrosła o 130 tysięcy. Polska znajduje się w czołówce krajów rozwiniętych pod względem liczby studentów na 10 000 mieszkańców. Przyjęliśmy program upowszechniania szkoły średniej i zapoczątkowaliśmy jego realizację. Systematycznie czynimy starania o tworzenie coraz lepszych warunków studiów. Służą temu między innymi decyzje rządu podnoszące wysokość stypendiów studenckich i uposażeń młodej kadry nauczającej. S taramy się przyspieszyć budowę domów studenckich, hoteli asystenckich i obiektów dydaktycznych. Zdajemy sobie jednak sprawę z rosnących potrzeb środowiska akademickiego. Dalszej poprawy wymaga ochrona zdrowia studentów. Wiele uwagi poświęcamy sprawie racjonalnego zatrudnienia absolwentów szkół wyższych. Znamy kłopoty i trudności środowiska nauczycielskiego, a w tym nauczycieli akademickich. Będziemy tak jak dotychczas, na miarę sił i możliwości, wspólnie je rozwiązywać i zmierzać do poprawy warunków życia nauczycieli. "N auka polska ma znaczący wkład do dorobku naszego państwa. Liczy się w świecie. Wybitni naukowcy skupieni w Polskiej Akademii Nauk, w instytutach i uczelniach, z całym oddaniem służą krajowi. Wysoko ocenimy ich wysiłek nakierowany

W imieniu odznaczonych podziękowanie składa prof. dr Józef Burszta (przy mikrofonie).

Stoją od lewej: I sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Gierek, rektor prof. dr Benon Miśkiewicz, rektor Politechniki Foznańskiej prof. dr hab. inż. Bolesław Wojciechowicz, prof. dr Gerard Labuda, minister N auki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki prof. dr hab. Sylwester Kaliski (l X 1977 r.)na współczesność, na optymalizację badań i zastosowań w praktyce. Pragniemy, by w całym środowisku naukowym i akademickim dominowało przeświadczenie, iż rozwój nauki musi wyprzedzać tempo przemian społeczno-gospodarczych i dynamizować te przemiany. Jesteśmy przekonani, że polscy uczeni odważni w myśleniu, w zgłębianiu praw przyrody, będą równie odważni w łamaniu konserwatyzmu wszędzie tam, gdzie izoluje en naukę od przemysłu, produkcji i potrzeb społecznych. "Wysoko cenimy bogaty dorobek polskiej humanistyki i nauk społecznych. Chcemy, aby wzbogacały one świadomość naszego narodu wartościami dziedzictwa historycznego i głęboką marksistowską w'iedza o problemach współczesności. Stoimy na stanowisku umacniania wszystkich funkcji szkoły wyżjzej. Doceniamy wysiłki podejmowane w naszych uczelniach w celu doskonalenia metod i form kształcenia, w celu lepszego przygotowania studentów do zadań zawodowych i społecznych. Jest to ogromnie ważne zadanie i w jego realizacji okazujemy szkołom wyższym wszelką niezbędną pomoc. "Pragniemy, aby nasze szkoły wyższe również mocniej niż dotąd promieniowały na zewnątrz, aby zacieśniała się ich więź z życiem i pracą narodu. Uczelnie - a zwłaszcza uniwersytety - mają wielką rolę do spełnienia w rozwijaniu kultury narodowej, w upowszechnianiu ideowych i moralnych walorów socjalizmu, w kształ

2 Kronika Miasta Poznania

Ireneusz

Solińskitowaniu obywatelskich i patriotycznych postaw, w zacIesnIaniu jedności naszego narodu wokół programu rozwoju kraju wysuniętego przez partię". Zwracając się do licznie zgromadzonej w auli młodzieży studenckiej, I sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej powiedział: "Drodzy Młodzi Przyjaciele! Spośród milionów polskich dziewcząt i chłopców, właśnie Wy trafiliście w mury uczelni, aby tu zdobyć najwyższe kwalifikacje. Wiążemy z Wami duże nadzieje. Jesteście młodą zmianą socjalistycznej inteligencji. Z młodzieżą robotniczą i wiejską łączą Was serdeczne związki, wspólnota celów i ideałów. W życiu uczelnianym i działaniu społecznym jednoczy Was Socjalistyczny Związek Studentów Polskich, najbliższy partner organizacji partyjnych i kadry naukowej, stanowiący ważne ogniwo frontu ideowego wychowania w uczelniach. Wysoko oceniamy działalność Waszego związku. Silna, autentyczna organizacja studencka dysponująca autorytetem w środowisku akademickim, szanowana przez studentów, stanowi nieodzowny warunek uzyskania coraz lepszych wyników w nauce i wychowaniu. "Słusznie kładziecie nacisk na zwiększenie wymagań od siebie i od innych, na rzetelne wykonywanie obowiązków studenckich. Wasz patriotyzm niech się wyraża przykładnym stosunkiem do nauki, do pracy, myśleniem kategoriami państwa, dbałością o jego autorytet i pozycję. Bądźcie aktywnymi uczestnikami życia swojej uczelni, współtwórcami jej dorobku, partnerami w procesie kształcenia i wychowania. Pociągajcie za sobą tych, którzy pozostają w tyle, którzy hołdują wygodnictwu i łatwiźnie, minimalizując swoje cele i ambicje. Nie gódźcie się w swoim środowisku z asekuranctwem i biernością, z egoistycznym stosunkiem do życia, do mienia społecznego, do obowiązków. Wykorzystajcie dobrze czas studiów dla przygotowania się do oczekujących Was w przyszłości zadań. Stawajcie na pierwszej linii w batalii o wyższą jakość pracy i wyższą jakość warunków życia. Jest to jedyna droga pozwalająca na wniesienie własnego wkładu w rozwój ojczyzny. Jest to zarazem jedyna droga zdobywania dojrzałości i doświadczenia. Prowadźcie otwarte dyskusje, by nie pozostawały problemy niejasne i pytania przemilczane, by nie miały do młodzieży dostępu odpowiedzi fałszywe. Zdobywajcie umiejętność klasowej oceny zjawisk i procesów zachodzących w naszym społeczeństwie, w naszej gospodarce, we współczesnym świecie. "Z zadowoleniem stwierdzamy fakt, że Wasz związek, tak jak wszystkie organizacje młodzieżowe zjednoczone w Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej, umacnia i rozwija przyjaźń młodych pokoleń budowniczych komunizmu w krajach socjalistycznych. W roku sześćdziesięciolecia Wielkiej Rewolucji Październikowej zacieśniajcie braterskie kontakty z młodzieżą studencką Kraju Rad, z jej leninowskim Komsomołem". Pod koniec przemówienia Edward Gierek powiedział: "Nasze inauguracyjne spotkanie odbywa się na Ziemi Wielkopolskiej, której lud słynie głębokim umiłowaniem ojczyzny, pracowitością i ofiarnością. Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski, który Rada Państwa na wniosek Biura Politycznego Komitetu Centralnego naszej partii przyznała Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza, jest dowodem wysokiego uznania dla Waszej pracy, dla działalności Waszych poprzedników, dla Waszej troski o pomnażanie dóbr polskiej nauki i kultury. Jest wyrazem wdzięczności za rzetelną służbę obywatelską w interesie państwa i narodu. "Z najlepszymi życzeniami i podziękowaniami zwracamy się do wszystkich ludzi nauki w Polsce. Życzymy wybitnym uczonym, profesorom, młodym pracownikom nauki pomyślnego roku akademickiego, nowych i owocnych wyników naukowych

Hall auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. 1 sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Gierek w towarzystwie (od lewej) rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza pro!. dra Benona Miskiewicza, kierownika Wydziaiu N auki Komitetu Centralnego J aremy MaciszewSkiego, ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki prof. dra hab. Sylwestra Kaliskiego i I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Jerzego Zasady ogląda makietę nowego oirodka uniwersyteckiego w dolinie Różanego Potoku (1 X 1977 r.)i dydaktycznych, satysfakcji z pracy dla narodu, powodzenia osobistego i dobrego zdrowia. ..Życzę Wam, młodzi przyjaciele, jak najlepszych ocen w indeksach, wytrwałości i uporu w zdążaniu do celu. Zwłaszcza myślę o tych spośród Was; którzy dziś w całej Polsce składają studenckie ślubowanie. Otoczcie najmłodszych kolegów

- Ireneusz Soliński

Dolina Różanego Potoku (30 IX 1977). Przemówienie wygłasza rektor U niwersytetu im.

Adama Mickiewicza prof. dr Benon Miskiewicz. Stoją od lewej: I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada, kierownik Wydziału Nauki Komitetu Centralnego J arema Maciszewski, minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki Sylwester Kaliski, I sekretarz Komitetu Zakładowego doc. dr hab. Jacek Augustyniak, wojewoda poznański Stanisław Cozaś

życzliwością i opieką. Niech Wasze studia będą spełnieniem nadziei Waszych rodziców, nauczycieli i wychowawców, całego polskiego społeczeństwa". Przemówienie I sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwarda Gierka przerywane było kilkakrotnie burzliwymi oklaskami.

Przed stół prezydialny wkroczył poczet sztandarowy Uniwersytetu. Rektor prof.

dr Benon Miskiewicz ujął sztandar w dłonie i pochylił go do dekoracji. Wszyscy zebrani wstali. N astąpił najbardziej podniosły moment uroczystości. Edward Gierek udekorował sztanaar Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski, nadanym Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza przez Radę Państwa. Po prezentacji sztandaru i przekazaniu go w ręce chorążego, prof. dr Benon Miskiewicz powiedział m. in.: "Z głębi serca dziękując za tak wielkie wyróżnienie i uznanie, pragnę zapewnić, że społeczność uniwersytecka przyjmuje je przepojona wdzięcznością za wysoką ocenę naszej dzia

łalności, która stale zmierzała do odradzania polskiego życia oświatowego, naukowego i kulturalnego w Polsce północno-zachodniej. Równocześnie zanewn'amy. że świadomi jesteśmy obowiązku dalszego doskonalenia naszej pracy oraz odpowiedzialności wynikającej z faktu przynależności do uczelni, której imię i sztandar zdobi Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski".

"J edną z najbardziej uroczystych chwil dla każdego studenta - mówił dalej prof. dr Benon Miśkiewicz - jest rozpoczęcie pierwszego roku akademickiego, którego symbol stanowi akt uroczystej immatrykulacji. Drugim symbolem iest akt absolutorium wyrażający zakończenie procesu kształcenia w szkole wyższej. Czas dzielący te dwie uroczystości wiąże się ze spełnianiem · wszelkich obowiązków, jakie posiada student Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Należą do nich obok wzorowego studiowania, zaangażowanie w pracy społeczno-politycznej, pełny udział w życiu uczelni i państwa oraz podporządkowanie założeniom powszechnie anrobowanei dyscypliny społecznej. Zobowiązanie do wzorowego wykonywania wszystk'ch tych obowiązków zawiera akt ślubowania. Przystępujemy obecnie do uroczystej immatrykulacji nowo przyjętych studentów". Na podium auli - frontem do stołu prezydialnego, stanęło czternaścioro dziewcząt i chłopców, którzy w imieniu wszystkich przyjętych na pierwszy rok studentów złożyli uroczystą obietnicę powtarzając rotę ślubowania odczytywaną przez prorektora prof. dra Ludwika Obuchowicza: "Ślubuję uroczyście, że będę: zachowywać postawę moralną i obywatelska godną studenta Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej: systematycznie i pilnie zdobywać wiedzę w celu należytego przygotowania do pracy zawodowej oraz aktywnego uczestnictwa w budowie socjalizmu; ściśle przestrzegać przepisy regulujące porządek studiów oraz zarządzeń szkoły i organów zwierzchnich: okazywać należyty szacunek władzom szkoły oraz właściwie zachowywać się względem przełożonych, nauczycieli akademickich i innych pracowników szkoły: unikać w postępowaniu wszystkiego, co mogłoby zaszkodzić dobremu imieniu szkoły i godności studenta; przestrzegać zasad współżycia koleżeńskiego; szanować mienie szkoły i przeciwdziałać niewłaściwemu stosunkowi do niego". Po ślubowaniu rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza wszystkich kolejno pasował buławą na studenta, zaś prorektor Ludwik Obuchowicz wręczał indeksy.

Dolina Różanego Potoku (30 IX 1977). U roczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę nowego Uniwersytetu Poznańskiego. Studenci oczekują na przybycie przedstawicieli władz

Ireneusz

Soliński

Wzruszającym momentem uroczystości było przemówienie brygadzistki Poznańskich Zakładów Graficznych im. Marcina Kasprzaka Stefanii Kisiel, której córka przyjęta została na pierwszy rok studiów na Wydziale Historycznym. Podziękowała ona I Sekretarzowi Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwardowi Gierkowi za szansę, jaką w naszym kraju przed młodymi ludźmi otwierają studia wyższe. W imieniu młodzieży studenckiej zobowiązanie rzetelnej nauki i zaangażowania w służbie społecznej dla kraju złożył Piotr Zakrzewski, przewodniczący Rady U czelnianej Socjalistycznego Związku Studentów Polskich. Zebrani wysłuchali wykładu inauguracyjnego Rola nauk społecznych w budowie rozwiniętego społeczeństwa socjalistycznego, który wygłosił prof. dr hab. Seweryn Dziamski.

.,Miło nam zakomunikować - powiedział następnie prof. dr Benon Miśkiewicz - że Senat, w uznaniu wybitnych zasług, przyznał Medale «Za zasługi dla U niwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu» najbardziej dlań zasłużonym pracownikom. Cieszy nas, że znajdują się wśród nich: prof. dr Wiktor Dega - uczony i nauczyciel, twórca poznańskiej szkoły ortopedii polskiej. Profesor Dega swą aktywną działalność rozwinął jako pracownik, a następnie kierownik Kliniki Ortopedycznej Uniwersytetu Poznańskiego oraz Akademii Medycznej . Uczelnia nasza poczytuje sobie za zaszczyt przynależność prof. dra Wiktora Degi, Budowniczego Polski Ludowej, do społeczności naszego Uniwersytetu; prof. dr Tadeusz Cyprian - uczony, specjalista z zakresu prawa karnego międzynarodowego. Profesor Cyprian należy do znawców zagadnień związanych z odpowiedzialnością zbrodniarzy hitlerowskich. Jako delegat Polski brał udział w układaniu zasad Statutu Norymberskiego i ekstradycji przestępców wojennych: prof. dr Janusz Pajewski - uczony, związany z uczelnią od trzydziestu lat. Profesor Pajewski wniósł trwały dorobek do polskiej nauki historycznej w zakresie historii powszechnej, a szczególnie dziejów Niemiec w dobie imperializmu. Jest także wielce zasłużonym uczestnikiem tajnego nauczania w latach okupacji hitlerowskiej i organizatorem Wydziału Historycznego. Należy do obdarzonych szczególnym szacunkiem nauczycieli akademickich: prof. dr Józef Radzicki - założyciel i dyrektor Instytutu Ochrony Pracy, należący do organizatorów życia uczelni, w szczególności zaś jej więzi z gospodarką narodową. Profesor Radzicki brał czynny udział w walce z hitlerowskim najeźdźcą oraz w formowaniu władzy ludowej. Jest twórcą nowoczesnych założeń ochrony pracy i środowiska: Mieczysław Hoppel - brygadzista w drukarni uniwersyteckiej, w której przepracował czterdzieści lat. uzyskując w tym czasie wiele wyróżnień i nagród, należy do szczególnie oddanych i ofiarnych pracowników naszej uczelni: Kazimierz Piątek - emerytowany pracownik uczelni, który przepracował w niej trzydzieści lat na stanowisku kierownika domu studenckiego. Zyskał powszechną sympatię młodzieży akademickiej" . Po wręczeniu medali rektor oznajmił uchwałę Senatu o wyróżnieniu przodowników nauki i pracy społecznej. ..Uczelnia nasza - stwierdził prof. dr Benon Miśkiewicz - przykłada szczególną wagę do przodownictwa w nauce i pracy społecznej. Spośród absolwentów każdego rocznika dokonujemy wyboru najlepszych, przyznając im dyplomy z wyróżnieniem. Wśród tych najlepszych znajdują się osoby, które obok wybitnych osiągnięć w nauce były przodownikami w pracy społecznej". Senat przyznał im specjalne Medale Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Otrzymali je: mgr Wacław Idziak - absolwent filologii polskiej: mgr Wiesław Klaskała - absolwent socjologii: mgr Wanda Masaiska - absolwentka psychologii; mgr Ryszard Mirowicz - absolwent historii; mgr Mirosław Słowiński - absolwent filologii polskiej: mgr Józef Urban - absolwent Zaocznego Studium Geografii.

I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partu KouotniczeJ jerzy Zasada wmurowuje akt erekcyjny w granitowy głaz (30 IX 1977). W tyle od lewej: wojewoda poznański Stanislaw Cozaś i minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki Sylwester Kaliski

N a tym uroczystość inauguracyjna dobiegła końca. Prof. dr Benon Miśkiewicz serdecznie podziękował gościom z I Sekretarzem Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwardem Gierkiem na czele za zaszczycenie obecnością uroczystości akademickiej i jeszcze raz zapewnił, że Uniwersytet wszelkie swe siły będzie nadal angażować w intensywnej pracy dla dobra i rozwoju socjalistycznej ojczyzny. Rozległy się dźwięki "Gaudeamus igitur"; aula uniwersytecka z wolna opustoszała.

Przed główną uroczystością, w hallu Collegium Minus, I sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Gierek zapoznał się z planami rozbudowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, przyjął też meldunek od młodzieży uniwersyteckiej, która zobowiązała się wykonać społecznie przy budowie nowych obiektów uniwersyteckich prace wartości wielu milionów złotych. Następnie w Sali im. Lubrańskiego, w obecności rektorów poznańskich szkół wyższych, z Edwardem Babiuchem, Andrzejem Werblanem i Jerzym Zasadą udekorował wysokimi odznaczeniami państwowymi zasłużonych pracowników poznańskich placówek naukowych. Tytuły Zasłużonych Nauczycieli PRL otrzymali: prof. dr Wiktor Jaśkiewicz, prof. dr Alfred Ohanowicz, prof. dr Władysław Orlicz, prof. dr Józef Radzicki, prof. dr Wiktor Steffen, prof. dr Michał Swoboda i prof. dr Ludwik Zabrocki z

Ireneusz

Soliński

U niwersytetu im. Adama Mickiewicza; prof. dr Czesław Królikowski z Politechniki Poznańskiej; doc. Jerzy Krauze z Akademii Ekonomicznej.

Orderem Sztandaru Pracy II klasy udekorowany został prof. dr Tadeusz Czwojdrak z Akademii Rolniczej.

Krzyżami Komandorskimi Orderu Odrodzenia Polski udekorowani zostali profesorowie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza: prof. dr Józef Burszta, prof. dr Antoni Czubiński, prof. dr Zdzisław Kaczmarczyk, prof. dr Leon Leja, prof. dr Czesław Łuczak, prof. dr Janusz Pajewski, prof. dr Seweryn Warsicki i prof. dr Stanisława Zajchowska.

Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski: prof. dr Jan Wojtczak z U niwersytetu im. Adama Mickiewicza. Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski: prof. dr hab. Maria Beiger, prof. dr hab. Andrzej Komar, prof. dr hab. Aleksander Łukasiewicz, prof. d;hab. Jan Michejda, prof. dr hab. Henryk Olszewski, prof. dr hab. Ryszard Schramm, prof. dr hab. Andrzej Szwarc i prof. dr hab. Maria Tyszkowa; docenci: Jacek Augustyniak, Benon Bromberek i Franciszek Paprocki oraz Czesław Baranowski, Mieczysław Hoppel, Tadeusz Maćkowiak, Maria Majchrzak i Kazimierz Mielcarek z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza; prof. dr hab. Jerzy Gedymin, prof. dr hab. Michał Iwaszkiewicz, prof. dr hab. Wiktor Kadłubowski, prof. dr hab. Marian Kubiak, prof. dr hab. Robert Luterek z Akademii Rolniczej; prof. dr hab.

inż. Aleksander Kordus, dr inż. Jerzy Penkala, piof. dr hab. inż. Jarosław Stefaniak, prof. dr hab. inż. Antoni Woźniak z Politechniki Poznańskiej; prof. dr Mieczysław Stański oraz Bożena Żytkowiak z Akademii Medycznej: prof. dr hab. Zygmunt Kowalczyk z Akademii Ekonomicznej. Kilkadziesiąt osób odznaczonych zostało Złotymi, Srebrnymi i Brązowymi Krzyżami Zasługi. W imieniu odznaczonych podziękował za zaszczytne wyróżnienia prof. dr Józef Burszta podkreślając, że stanowić one będą zobowiązanie naukowców środowiska poznańskiego do jeszcze bardziej zaangażowanej i efektywnej pracy w służbie socjalistycznej Polski. Gratulując wyróżnionym, I sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Gierek powiedział, że odznaczenia są wyrazem szacunku i uznania dla wkładu nauczycieli akademickich w wychowanie nowego pokolenia Polaków i ich aktywnego udziału we wszechstronnym rozwoju ojczyzny.

Spotkanie przerodziło się w bezpośrednią, serdeczną rozmowę, podczas której przedstawiciele uczelni poznańskich informowali Edwarda Gierka o udziale uczonych w rozwiązywaniu problemów badawczych i w rozwijaniu prac użytecznych dla gospodarki narodowej.

Akt erekcyjny podpisuje minister N auki. Szkolnictwa Wyższego i Techniki Sylwester Kaliski

W godzinach wieczornych tegoż dnia odbyło się spotkanie pracowników nauki U niwersytetu im. Adama Mickiewicza z członkami kierownictwa politycznego i administracyjnego województw wielkopolskich. Kilkudziesięciu pracownikom uczelni wręczono regionalne odznaki honorowe oraz Medale Komisji Edukacji Narodowej. W przeddzień inauguracji (30 września 1977 r.), w godzinach popołudniowych, w dolinie Różanego Potoku (Morasko) odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod nowy kompleks obiektów naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, przewidziany na kształcenie ok. 30 000 studentów. Na uroczystość, którą zagaił wojewoda poznański Stanisław Cozaś, przybyli m. in.

kierownik Wydziału Nauki Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej J arema Maciszewski oraz I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Zasada, minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki prof. dr Sylwester Kaliski, prezydent Poznania Władysław Sleboda, przedstawiciele władz uniwersyteckich, przedsiębiorstw projektowych i budowlanych, studenci. Mówiąc o historii i współczesności Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Stanisław Cozaś stwierdził, iż Uniwersytet położył wielkie zasługi kulturotwórcze w Polsce północno-zachodnej. Do jego wielkich osiągnięć należy także wpisać dominującą rolę w środowisku poznańskim. Uniwersytet stworzył podstawy materialne i kadrowe rozwoju poznańskich akademii - Medycznej, Rolniczej i Wychowania Fizycznego; mury Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza opuściło blisko czterdzieści osiem tysięcy absolwentów, w tym prawie czterdzieści tysięcy w Polsce Ludowej. Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prof. dr Benon Miśkiewicz powiedział m. in. "Z wielką wdzięcznością przejmujemy tak historyczny dar partii i rządu dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Świadomi jesteśmy, iż obowiązkiem naszym będą starania o jak najlepsze wzniesienie tej budowli, a następnie wypełnienie jej treścią odpowiadającą socjalistycznemu rozwojowi naszego państwa". N astępnie prof. dr Benon Miśkiewicz odczytał Akt Erekcyjny: Działo się w Poznaniu, dnia trzydziestego wrzesnza tysiąc dziewięćset siedemdziesiątego siódmego roku, w trzydziestym trzecim roku budownictwa socjalistycznego w Polsce Ludowej, a pięćdziesiątym ósmym roku istnienia Uniwersytetu Poznańskiego; kiedy I sekretarzem Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej byl Edward Gierek, przewodniczącym Rady Państwa Henryk Jabłoński, prezesem Rady Ministrów Piotr Jaroszewicz, ministrem Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki Sylwester Kaliski, gospodarzami województwa poznańskiego: I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej oraz przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Narodowej Jerzy Zasada, loojeiooda. poznańskim Stanisław Cozaś, prezydentem miasta Poznanm Władysław Sleboda, a rektorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza - Benon Miśkiewicz, przystąpiono do budowy nowego Uniwersytetu w północnym pasmze rozwoju miasta Poznania, nad Różanym Potokiem w Morasku. Obszar budowy obejmuje 300 ha, na których pobudowane zostaną' obiekty dydaktyczne i naukowo-badawcze oraz socjalne i usługowe dla przewidywanej w 2000 roku około 30 tysięcznej społeczności akademickiej. Dokumentację projektową przygotowało Biuro Projektowo- Badawcze Budownictwa Ogólnego "Miastoprojekt' którego dyrektorem był Zenon Kalem ba, a głównymi projektantami architekci: Marian Fikus, Jan Godłewski i Jerzy Gurawski.

Inwestorem powierniczYm oraz sprawującym nadzór techniczny ni był Zarząd Inwestycji Szkół Wyższych, którego dyrektorem Roboty budowlane będzie wykonywała załoga Poznańskiego dowlanego Nr 5, którego dyrektorem był Zenon Frasunkiewicz.

nad budową Uczelbył Lech Grodzicki. Przedsiębiorstwa Bu

Ireneusz Soliński

Nowy Uniwersytet zostaje wzniesiony jako wyraz głębokiej troski partii i rządu o socjalistyczne wychowanie i kształcenie młodzieży, o rozwój nauki naszego narodu i postęp ogólnoludzkiej kultury, który przynosi społeczeństwu wszechstronna wiedza w warunkach pokoju, postępu i socjalizmu. Będziemy też dążyli, aby w nową architekturę, odpowiadającą swą formą rozwojowi polskiego państwa i postępowi światowemu, wdrożyć nową treść działania uczelni socjalistycznej. Życzeniem naszym jest więc, by Uniwersytet ten dobrze służył całemu społeczeństwu, był wiekopomnym pomnikiem Grodu Przemysława, w którym jeszcze pokolenia XXI wieku wychowywać się będą na światłych i oddanych obywateli Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Niniejszy akt erekcyjny wykonany został w jednym egzemplarzu i wmurowany w kamień granitowy, symbolizujący początek budowy nowego socjalistycznego Uniwersytetu i zamknięty pieczęcią Z wizerunkiem godła uniwersyteckiego Orła Piastowskiego. Jeden odpis aktu erekcyjnego znajduje się w posiadaniu Urzędu Wojewódzkiego, drugi zdeponowany został w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Uroczystego wmurowania aktu erekcyjnego w przeddzień Centralnej Inauguracji roku akademickiego 197711978, to jest dnia trzydziestego września tysiąc dziewięćset siedemdziesiątego siódmego roku, dokonał minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki Sylwester Kaliski, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada, wojewoda poznański Stanisław Cozaś oraz robotnik budowlany Henryk Dobroniecki. Dokument ten podpisany został przez przedstawicieli władz centralnych w osobach: kierownika Wydziału Nauki i Oświaty Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej J aremę Maciszewskiego, ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki Sylwestra Kaliskiego oraz gospodarzy województwa i miasta Poznania: I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Jerzego Zasadę, wojewodę poznańskiego Stanisława Cozasia. prezydenta Poznania Władysława Slebodę oraz rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Benona Miśkiewicza.

Po podpisaniu tego historycznego dokumentu Sylwester Kaliski. Jerzy Zasada i Stanisław Cozaś oraz robotnik budowlany Henryk Dobroniecki dokonali wmurowania aktu w granitowy głaz narzutowy, który będzie trwałym elementem małej architektury przyszłego miasteczka uniwersyteckiego. N a zakończenie uroczystości głos zabrała studentka trzeciego roku filologii polskiej, Magdalena Blimel, która stwierdziła m. in., że rzucone przez młodzież hasło: "Całe społeczeństwo, w tym przede wszystkim młodzież, rozbudowuje swój Uniwersytet" zostanie w pełni zrealizowane.

Ireneusz Soliński

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1978.01/03 R.46 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry