UDZIAŁ INSTYTUTÓW 1 KATEDR W DOROBKU LAT 1971 - 1975 (W ZŁOTYCH)

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1977.07/09 R.45 Nr3

Czas czytania: ok. 4 min.

Wartość sprzedaży prac wykoaanych w trybie umownym N azwa jednostki 1971 1972 1973 1974 1975 Ogółem Instytut Fizyki 5 521 238 10422999 11 922 701 10 533 854 14 729 719 52950 512 Chemii 2 432 818 9 723 776 14224446 10 848 161 13 762 525 55991728 Matematyki 503 886 776 325 1250 285 1510 158 2 116707 6 157 362 Biologii 2 581048 3 661 547 4911446 4 012 695 8 109 325 23 276 062 Geografii 194 359 319 731 810 279 797 219 1872283 3 993 871 Katedra Geologii 402 141 - 12 410 40 600 217 807 672 958 Akustyki 876 081 584 030 1339 951 615 467 309 196 3 724 726 Astronomii - - 50 000 - 42 000 92 000 Instytut Prawa Cywilnego - 13 500 113 956 30702 158 158 Prawa Karnego - - - 19 545 341 696 361 241 Językoznawstwa - - 101 589 114 794 370 129 589 512 Filologii Angielskiej - 9000 72 489 30 900 - 112 389 Socjologii - 219 973 501915 800 589 580317 2102 795 Psychologii 26120 30 012 - - 26 000 82132 Pedagogiki 9058 8399 7677 - - 25 134 Katedra Archeologii 215 799 448 671 365 583 539 061 529 392 2 098 506 Etnografii 104 614. - - - - 104 614 Ekonomii Politycznej 220 506 220 506 Międzywydziałowy Instytut Ochrony Pracy 154 900 328 442 840 302 191 500 998 273 2513417 Międzywydziałowy Zakład Nowych Technik Nau- - 28 875 112 567 211713 481 324 834479 czania

wymienlc można opracowanie projektu akustycznego wnętrz i przestrzeni otwartych dworca autobusowego i kolejowego w Koninie i Poznaniu, analizę własności kabiny bezechowej oraz określenie parametrów mechano-akustycznych membran dla Zakładów Wytwórczych Głośników "Tonsil" we Wrześni. Warto wreszcie przytoczyć kilka interesujących przykładów współpracy z gospodarką narodową instytutów reprezentujących nauki społeczne. Tak np. pracownicy Instytutu Prawa Cywilnego służyli pomocą m. in. Zakładom Przemysłu Metalowego "H. Cegielski", Zakładom Metalurgicznym "Pomet" , Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Mielcu przy negocjowaniu wieloletnich umów gospodarczych w kontaktach z partnerami zagranicznymi. Pracownicy Instytutu Ekonomii Politycznej są autorami projektu programu rozwoju Krajowego Związku Spółdzielni Przemysłu Poligraficznego na lata 1976 - 1990. N a wyróżnienie zasługują także formy współdziałania socjologów z organizacjami gospodarczymi. Instytut Socjologii wykonał m. in. badania socjologiczne nad zagadnieniem integracji społecznej dla Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego, badania na temat "Stosunek robotników niewykwalifikowanych do pracy i wykonywanego zawodu", a także badania na temat "Sytuacja zawodowa historyków sztuki". Z przedstawionego tu przeglądu, ilustrującego współpracę Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza z gospodarką narodową, wynikają silne powiązania uczelni z organizacjami gospodarczymi miasta Poznania, województwa oraz szerszego makroregionu, który obejmuje Polskę północną i zachodnią. Jest to nie tylko wyraz naturalnej siły ciążenia i tradycji, lecz także rezultat świadomej polityki wypełniania służebnej, integracyjnej roli na tych obszarach przez naj starszą uczelnię poznańską. Dużą rolę w tej dziedzinie odegrały przede wszystkim uchwały Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z dnia 4 czerwca 1973 r. poświęcone zwiększeniu udziału poznańskiego ośrodka naukowego w przyśpieszeniu społeczno-gospodarczego rozwoju regionu i kraju. Przygotowując się do realizacji nakreślonych w uchwale zadań, kierownictwo Uniwersytetu opracowało szczegółowy program działania, obejmujący m. in. zagadnienie współpracy z gospodarką narodową. Warto wspomnieć, że od tego czasu wiele jednostek organizacyjnych podpisało długofalowe umowy o współpracy naukowo-technicznej, badawczej i dydaktycznej z instytucjami gospodarczymi Poznania i makroregionu. Wśród dwudziestu pięciu umów wieloletnich zawartych w latach 1971 -1975 aż dwadzieścia przypada na instytucje działające w Poznaniu lub w Polsce północno-zachodniej. Gospodarka miasta i sąsiadujących regionów odnosi także znaczne korzyści z wielu innych form współpracy, które stanowią płaszczyznę współdziałania między U niwersytetem a innymi szkołami wyższymi i placówkami badawczymi Poznania. Przykładem słuszności polityki integracyjnej w tej dziedzinie jest działające przy Instytucie Chemii Laboratorium Unikalnej Aparatury Badawczej, z którym obok Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza współpracują Polska Akademia Nauk i Politechnika Poznańska. Laboratorium wykonało nie tylko szereg usług dla szkół wyższych i jednostek zaplecza naukowego, ale również dla wielu organizacji gospodarczych (Zakładów Przemysłu Gumowego "Stomil", Huty Aluminium w Koninie oraz Fabryki Kosmetyków "Pollena-Lechia"). Podobnie wykorzystywany jest potencjał elektronicznej techniki obliczeniowej (min. maszyny cyfrowe Odra 1204 i komputer Riad-20) znajdujący się w dyspozycji Instytutu Matematyki. Pracownicy tej jednostki wykonują liczne usługi w postaci gotowych obliczeń oraz oprogramowania dla komputerów na zamówienie organizacji gospodarczych.

Stefan Kozarski i Stanisław Sołtysiński

Obok dwu tradycyjnych nurtów działalności Uniwersytetu, dydaktyki i badań podstawowych, pojawiła się nowa forma aktywności twórczej, polegająca na dostarczaniu gospodarce narodowej dojrzałych do zastosowania osiągnięć naukowo- badawczych i technicznych, zarówno z dziedziny nauk ścisłych jak i społecznych. Dotychczasowe doświadczenia wskazują na to, że ten trzeci element działalności Uczelni nie tylko nie umniejsza jakości badań podstawowych i dydaktyki, lecz posiada stymulujący wpływ na rozwój tych dwu tradycyjnych form działalności Uniwersytetu.

ANEKS

INSTYTUTY UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA (NA DZIEŃ 31 XII 1975 R.)

Instytut Historii Państwa i Prawa dyrektor: prof. dr hab. Zdzisław Kaczmarczyk Instytut Nauk Prawno- Ustrojowych dyrektor: prof. dr Alfons Klafkowski Instytut Prawa Karnego dyrektor: prof. dr hab. Aleksander Ratajczak Instytut Prawa Cywilnego dyrektor: prof. dr hab. Andrzej Wąsiewicz

Instytut Administracji i Zarządzania dyrektor: prof. dr Wiktor J aśkiewicz Instytut Filologii Polskiej dyrektor: prof. dr hab. Jarosław Maciejewski Instytut Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej dyrektor: doc. dr Tadeusz Zdancewicz Instytu t Filologii Germańskiej dyrektor: doc. dr hab. Hubert Orłowski Instytu t Filologii Angielskiej dyrektor: prof. dr hab. Jacek Fisiak Instytu t Filologii Romańskiej dyrektor: prof. dr Stanisław Gniadek

Instytut Językoznawstwa dyrektor: prof. dr hab. Ludwik Zab ro c ki Instytu t Historii dyrektor: prof. dr Czesław Łuczak Instytut Historii Sztuki dyrektor: doc. dr hab. Konstanty Kalinowski Instytu t Filozofii dyrektor: prof. dr hab. Jerzy Kmita Instytut Socjologii dyrektor: prof. dr hab. Andrzej K wil ec ki Instytu t Psychologii dyrektor: prof. dr Bolesław Hornowski Instytut Pedagogiki dyrektor: prof. dr hab. Heliodor Muszyński Instytu t Nauk Politycznych dyrektor: prof. dr hab. Stanisław Wykrętowicz Instytut Matematyki dyrektor: prof. dr hab. Andrzej Alexiewicz

Instytut Fizyki dyrektor: doc. dr hab. Marian Surma

Instytut Chemii dyrektor: prof. dr hab. Walenty Szczepaniak Instytu t Biologii dyrektor: prof. dr hab. Ludwik Obuchowicz

Instytut Geografii dyrektor: prof. dr hab. Stefan Kozarski

Instytut Bibliotekoznawstwa 1 Informacji Naukowej dyrektor: prof. dr hab. Stanisław Kubiak Międzywydziałowy Instytut Ochrony Pracy dyrektor: prof. dr Józef Radzicki

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1977.07/09 R.45 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry