SYLWETKI BERNARDYNÓW POZNANSJ{ICH 167

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1928 R.6 Nr2

Czas czytania: ok. 4 min.

wszystkiem postanowienia, które musiało zapaść na posiedzeniu d'efinitorjum ok. Nowego Roku 16(16, a na którcm Bonawentura musiał być obecny. n) Dzięki obrotności Bonawentury w Rzymie, Gąsiorka W kraju i opiece możnych protektorów. położenie prowincji 'Wyglądało dość korzystnie. Walna rozprawa wszakże m\ała się odbyć dop.iero na kapitule' generalnej. r. 1606, przypadającej na ŚWłątki (13 maja) w Toledo. Chodziło tam o reformę, ale chodziło także o inne rzeczy większej i mniejszej wagi. Zadanie mu powierzone było tem trudniejsze, że podówczas prowincj'.'! polska była się naraziła generałowi zakonu Franciszkowi Susa (1600-06) z powodu, który tylko zaszczyt przynosi ojcom polskim. Istniał w zakonie przepis, że co trzy lata generał miał wizytować wszelkie konwenty. Było to oczywiście niemożliwe, więc generał wyręczał się mianowanym ad hoc komisar.zem, który po wizycie odprawiał kapitułę, wybierającą z.arząd prowincj:i na nowe trzechlecie. Na komisarza wyznaczano zwykle wybitnego ojca z innej prowincji, rzadko z tej samej, a ten niekiedy wyręczał się podkomisarzem, branym już zawsze z 'prowincji. Pclską prowincję wizytowali zwykle Włosi, nadziej Niemcy, wyręczając się niekiedy Polakami, oczywiście, także Polacy sami. Nie słychać, żeby ojcom polskim powierzano wizyty innych prowinq;. Kapituła generalna: w Rzymie r. 1600 zamierzała, zapewne na nalegania deIegacjli polskiei" składającej się z kustosza kustosz.ów Hieronima Przybińskiego i Pawła z Łęczycy6) i wskutek jej skarg na komisariat Gabńela: Gro

.A.::_. .-:b) Jelst to po&tull\Jt tylko w bra,ku po'zytyrwnej wiadomości. 26) Rk 651, 17. PrzybiIi.ski Hieronim z Le,kna.. Spotykamy go najpierw 15130 jako pierw,5zego gwardja.na 1'1lJba.1\1slkiego, w kiJka 1at później DA ta.kiiemże stanowisku w S.:>kalu, 'a. 1597 IW Ni!')świeżu, już z godnością definitora habitualnego (honorowego). 1598 wybra1\Y w K<1zimierm kustos,zem kustoszó'w. Po powrocie z Rzymu d.o,stąpił godności prow1ncj'ała (16Q2--.05) I znoWiU wyibmł się na Iimngreg:J.cję cI;;montańską 1603. Um. r. 1613 w Sannborze. Ułożył Nekrolog krnkowski, ważne D3Jd.er źródło do dziejów prowiMji w w, XVI (Rossella. Kl'OIili'ka 157v i 176v. Rk. OZMIt. 8625: 750, 751, Rk. M36 BiJbl. Bern. lwow. 212 Laconic.on 94). Nekrolog przee,howy;wa się w Bibl. Bem. kraik. P:tweł Vzczycy jako definitor 'z k3lpitnły w Warcie, tOW.łJ."7.yiszr ł ..

KRONIKA MIASTA POZNANIAdec kiego z pośród zakonników polskich wyznaczyć komisarza dla prowincyj niemieckich (Austrji i Górnych Niemiec, do których liczono także czeską i węgierską, leżące W krajach habs burskich). Atoli ojcowie niemieccy temu sprz.eciwiIi się stanowczo, uważając się za coś lepszego od PoIak6w. Wobec tego protestu kapituła generalna ustąpiła i poniechała 'pierwotnego zamiaru. Ale teraz z swojej strony delegacja polska wymówiła sohie, że polskiego koisarjatu nie otrzyma Niemiec. Tego nie sposób było jej odmówić. Tymczasem po kapitule, wbre!w powyższej obietnicy generał zamianował komisarzem Alfonsa Requescensa, gward'jana kolońskieg'o i komisarza górnoniemieckiego. 27 ) Requescens sam wszakże nie myślał wybrać s.ię do Polski, lecz mianował swoim podkomisarzem Polaka Mikołaja Lysakowskiego.R) Jedną i drua nominację przy'jęto w proW'incjri polskiej z oburzeniem. Prowincja założyła protest i postanowiła nie przyjąć ani Requescensa ani jego 'podkomisarza. Z tym protestem pojechał do Rzymu na kapitułę familji cismon

FI1zybińs'kiemu do. Rzymu. Pa po>wTocie był kustoszem wars7.aJwsikim 1602, 16008 przetYlw,ł w nie"di mOIEikicwskiej, 1611 ja.ko gma.rd'jan c1o;:ończył budowy kościoła s-oika,1tsikiego,. 1620--2:3 'pia,tof\vał gwardj.aństvr.o w Nowem, 1-623-25 w BydoSiZICIZY, gldzic rpl1'Zeprf)/\vadJził rekołe.kcję, 1625 został znO"''Ill g'Wardjanm so:tlskim. U. 1M2 w BydgvlsLCzy, gd'zie uli -na;Zlwano jego im1iealiem. P!'zełożył Ma.l'l;.a- z Ulisiboll1Y Kroniikę Tae,clh Za.konó,w. Kr,a.kÓtw Hi1O. (Rik. 651, 37. LaciOuicon 104, X. Kantak: KlO!Ilika 13'3mardynów bydgoIklc'n. POlwań 1907, 108, 110, 126).

ProlW1inja,lami w tych Latach byli: 1599, 10. IX. - 1602, 26, \". :MarJn PO'stkalski, 1-602, 26. V. - 1605, 10. IX. Hieronim Pl'z)'ibiń'8ki. 1605 10. IX. - 16()8, 25. V. G,briel z Czerniejew'!'.

27) Alfons Req'lleECenS, znakomity FranciJszk::\Jll niemieckL 1'606 wstał I.rolwlilllcd",łem raoouSJkim, 1614 sufraganem wie<{Ieńskim, um. w Toledn jako lii-skUlp BarbatTY w Aragonji. (Greiderer Vti:g'. Germania FraJlcic:1na. Oeni'l,onte 1777,509, 514).

211) Rk 651, 148. Lysamwlki Mikołaj uchvdził za Z:w;ołC11Jlika reformy.

Był r. 1500 lektmem filozofji w Kości:mie, 1594 NUls:t{)Iszem wileń3lkJim, 159t.

kaznoiddeją niemie'cdm w Watembo>l1ku (WartenbUl'g na Warmji), 1597 ku. t<>lszem Wl1SzRiWSkim, po 1600 znOlwu tIDUJstos:zem wHeńsklm, 1602-04 k:1zn<)ldJzieą w KnukoWiie Um. jako ,g'w:łrdjan lubels.ki 1609 (Informaoje 2Pbrane z z.avi1skórw na dru;.::;.ch Bibl. Be,;n, we Lwowie, Alwernii i KrakowieKwnik<1 Rosse:L1a 166. NelkT. PTOY. p. r. 1(309. X. Kantak: Kronik,ru BeTIl bydg. 71, 75, 86).

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1928 R.6 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry