J\ *. *.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1977.04/06 R.45 Nr2

Czas czytania: ok. 12 min.

gn

JJ

S_o ,.-.-2L,..

.« *_ ____..I\.*.......-......TM'*......-",I am I\!r'

1S f 'SQQIQQPHJ 1 J -"'"f q i i Iflq rBi n F" I Bi I .».............-.- - -Ł ł L. U S u· qi i n vra I i g i n p

ID

- iiliCTlilii l

!>

...'bT.... --""i, I J

-I Mn.

B i l' »1' l · "i * ·jąmnH

Si s »i i«

KRONIKA MIASTA POZNANIA ZESZ. 2 1977

Panorama Zespołu Osiedli Mieszkaniowych "Winogrady" w obiektywie Stanisława Ossowskiego. Zdjęcie wykonano ok. 25 czerwca 1975 r. Na planie: fragment Osiedla Wielkiego Października; po lewe] - Przedszkole Nr 116 "Kolorowe nutki" i wieżowce mieszkaniowe nr 9 (z lewe]) i 11. Po prawe] na planie blok mieszkalny nr 12. W głębi - wieżowce Osiedla Przyj aźnikańcy. Liczy się też na pobliskie zakłady pracy" . Społeczny Komitet Budowy Parku, o którym tu mowa, powstał w dniu 20 maja 1976 r. a na jego czele stanął dyrektor Biura Wojewódzkiej Rady N arodowej Bogusław Pawlaczyk.

Piękną wizję parku roztoczył reporter "Expressu Poznańskiego" (nr 221 z dnia 10 X 1975 r.): "Między osiedlami Wielkiego Października i Kosmonautów wzdłuż ul. Serbskiej - od N aramowickiej do Murawy - na obszarze około 7 ha powstanie park osiedlowy [...]. Będzie posiadał część sportową z boiskami, które zimą można zamienić na lodowiska (przewidziano górę saneczkową) oraz odizolowany zielenią ogród jordanowski z brodzikiem dla dzieci. W parku znajdą się także dwa pawilony z kawiarnią oraz wypożyczalnią sprzętu sportowego. Jak wynika z projektu, park będzie ozdobiony efektowną kaskadą wodną c trzymetrowej różnicy poziomów. Znajdą się tam rzeźby, wiele kolorowych akcentów z tworzyw sztucznych, a przede wszystkim dużo kwiatów oraz drzew iglastych. Ogród nie przestanie więc być ogrodem również zimą". C. Przebieg robót budowlanych.

Budownictwo mieszkaniowe w okresie roku 1975 przebiegało w ustalonym rytmie wydajności Wytwórni Elementów Wielkopłytowych przy ul. Trójpole oraz możliwości montażowych brygad budowlanych Poznańskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego Nr 3; zamykając się na koniec roku kwotą nakładów inwestycyjnych 289 277 (XX) zł i łączną powierzchnią użytkową nowo oddanych mieszkań 81335 m!. (Tabele l i 2). Główny przyrost budynków miał miejsce w Osiedlach Kosmonautów i Kraju Rad, w których przybyło łącznie 1669 mieszkań spośród ogólnej liczby 1838 nowych mieszkań.

Rytmiczność kwartalna oddawania mieszkań (Tabela 3) uległa pewnemu zachwianiu w trzecim kwartale, lecz plan roczny został wykonany z wyraźną nadwyżką, zarówno w wysokości przerobionych nakładów finansowych, jak i liczby przekazanych do użytku mieszkań: 1839 w stosunku do planowanych 1764.

Nie można niestety tego samego powiedzieć o tzw. budownictwie towarzyszącym, czyli dla potrzeb handlu, usług, oświaty i zdrowia, w której to dziedzinie zaobserwowano wyraźne zahamowanie. Plan nakładów finansowych budownictwa oświaty wykonany został w 79,7%, a handlu i usług w 50% (Tabela l). Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy były trudności, na jakie napotkał generalny wykonawca przy opanowywaniu nowych technologii budownictwa. W dziedzinie budownictwa oświaty l zdrowia wybudowano w 1975 r. pierwsze dwa

Lastrikarz Julian Marciniak pracował na budowie Osiedli Przyj aźni i Kraju Rad

Stolarz Józef Mensfeld pracował na budowie Osiedli Kosmonautów i Zwycięstwa

Spraviozdania

._.'kk .

Montażysta Czesław wrocki pracował na budowie dli Kosmonautów i cięstwa

Na

Instalator grzewania Eugeniusz Nowak pracował na budowie Osiedli Przyjaźni i Kraju Rad

OsieZwy

Montażysta Bogdan Sieluk pracował na budowie Osiedli Kraju Rad i Przyjaźni

Elektryk Józef Tomala pracował na budowie Osiedli Kosmonautów i ZwycięstwaiO<"" "*łi»jo

-*.'11

obiekty, w których funkcją inwestora pełniła Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa. Były nimi: oddana do użytku Szkoła Podstawowa Nr 1H na Osiedlu Kosmonautów i przeznaczony czasowo na zaplecze placu budowy żłobek nr 114 na Osiedlu Kraju Rad. Poza tym rozpoczęto budowę kilku dalszych żłobków i przedszkoli. Otwarto natomiast dwa żłobki, których budowę ukończono w roku 1974: 3 lutego żłobek na Osiedlu Przyjaźni dla siedemdziesięciorga pięciorga dzieci i jako ostatni obiekt kubaturowy - żłobek dla Osiedla Wielkiego Października (17 III 1975 r.). Żłobek dla Osiedla Przyjaźni wyposażono w nowoczesne urządzenia pralnicze i kuchenne. Wszystko co było możliwe - zmechanizowano, aczkolwiek w chwili oddawania do użytku obiekt nie był jeszcze otynkowany, a otoczenie nie zostało uporządkowane. "Żłobek na Osiedlu Przyjaźni - pisał reporter "Głosu Wielkopolskiego" (N r 30 z dnia 5 II 1975) - jest "oczkiem w głowie" Wydziału Zdrowia Urzędu Dzielnicowego Stare Miasto. Czekano nań dosyć długo. Dlatego też odbiór techniczny był staranny [...]". "Otwarcie nowego żłobka - pisał reporter "Głosu Wielkopolskiego" (nr

Szklarz Mieczysław blewski pracował na budowie dli Kosmonautów i cięstwa

Makieta zespołu handlowo-usługowego Nr 111, 112 i 121 przy ul. Połabskiej

Wró

OsieZwy

Sprawozdaniastan na rok 1975ulice ukończone z- ulice w budowie o ulice oświetlone -li- linie autobusowe ,linie tramwajowe

Niektóre urządzenia komunalne w Zespole Osiedli Mieszkaniowych "Winogrady" r L 1 A J ffi m lO D Dl : O D ______ cJJ2 -11 .o - 1J-- 2CO - [] >13 b £ 10 1 108 0 19 G D 107 12 « :>a:: VI J 4:

....... ........

Ul SERBSKA

II

OSIEDLE PRZYJAŻN

='

ZESPOŁ OSIEDLI MIESZKANIOWYCH · WINOGRADY ·

<<3 z 17 III 1973) - po oddaniu do użytku obiektu na Osiedlu Wielkiego Października, nie załatwia wszystk-ich w tym względzie zaległości. Potrzeb bowiem ciągle jest jeszcze wiele, szczególnie na trzydziestosiedmiotysięcznym osiedlu «Winogrady». W nowym żłobku, położonym ku zadowoleniu rod icó w sąsiedztwie przedszkola, wychowywac SIę będzie około dziewięćdziesięciorga zie i. Każda z grup wiekowych ma odpowIednIo przygotowane pomieszczen a Bezpośrednio do nich przylegają szatnie. Złobek ma też odpowiednie zaplecze: kuchnię, pralł:ię, pr sowalnię, szwalnię, magazyny, pomIeszczenIe dla personelu oraz gabinet lekarski". W budownictwie handlowym oddano do użytku największy w Zespole Osiedli Mieszkaniowych "Winogrady" obiekt, tzw. megasam czynny od dnia 8 grudnia 1975 r. Jest to budynek parterowy o powierzchni ogólnej 3CXX) m 2 , zaprojektowany i wybudowany w lekkiej konstrukcji stalowej o rozstawie słupów 12X12 m, co daje dużą swobodę zagospodarowania wnętrza. Dach i ściany wykonano z nowoczesnych elementów stalowych ocieplonych lekkim poliuretanem. W budynku we wspólnym pomieszczeniu, znalazł się dui y sklep ogólnospożywczy oraz równie .duży sklep artykułów przemysłowych codzIennego użytku. Projekt obiektu sporządzony został w "Inwestprojekcie". Głównym projektantem była mgr inż. arch. Adela N owak - autor rozwiązań projektowych całej sieci handlowo-usługowej na Winogradach. Już rozpoczęcie budowy tego handlowego giganta, na początku 1975 r. wywołało zrozumiałe zainteresowanie mieszkańców. Pawilon ten P isał reporter "Głosu " Wielkopolskiego" (nr 26, z dnia 31 I 1975 r.) - ze względu na wielkość, otrzymał nazwę megasamu. Jest prototypem. Jego nowością jest zastosowanie lekkiej konstrukcji stalowej dostarczonej z Wytwórni Konstrukcji Stalowych z "Mostostalu" w Słupcy. Elementy do budowy wyprodukował Kombinat Produkcji i Montażu Obiektów Budownictwa Ogólnego z Lekkich Konstrukcji Stalowych "Metalpiast" w Obornikach. Są to płyty. w ładnych, pastelowych kolorach. Tradycyjną stolarkę drzwiową i okienną zastąpiło aluminium [...] Organizacją sali sprzedażnej zajął się przyszły użytkownik pawilonu - Powszechna Spółdzielnia Spożywców "Społem", który cały obiekt wyposażyła w b. krótkim okresie trzydziestu dni. Wokół megasamu, który ma być gotowy w tym roku, wyznaczono miejsca na parkingi dla samochodów dostawców i klientów. Pawilon usytuowano w pobliżu ul. Murawa. Po jej drugiej stronie, na Osiedlu Kraju Rad zaprojektowano również nowoczesny obiekt przeznaczony tylko na placówki usługowe. Do Jego budowy przystąpi się jeszcze w tym

Mgr 1nz. arch. Adela Nowak, główny projektant sieci handlowo- usługowej w Zespole Osiedli Mieszkaniowych "Winogrady"roku. Składać się on będzie z czterech brył połączonych ze sobą i przykrytych wspólnym dachem [. ..] Z megasamu do obiektu usługowego przechodzić się będzie przejściem podziemnym, pod ul. Murawa". D. Działalność Zakładu Budówl a n o - R e m o n t o w e g o. Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa pomyślnie opanowała zagadnienie budowy dróg, od niedawna jeszcze - największej bolączki mieszkańców osiedli. Dzięki posiadaniu własnego Oddziału Budowlano-Remontowego, w tym grupy budowy dróg, potrafiono nadrobić sporo zaległych spraw. Dotyczyło to m. in. Osiedla Kraju Rad, a konkretnie budynków 19 i 12.

W 1975 r. nastąpił powtórny duży wzrost przerobu inwestycyjnego Zakładu, głównie w zakresie robót drogowo-inwestycyjnych. Łączny przerób wyniósł 20111000 zł, co w szczegółach ilustruje Tabela 4. O możliwościach grupy drogowej powoła" . .

nej w połowie 1974 r. świadczy najlepIej następujący fakt: w bieżącym roku zostaną wykonane prace wartości 6 milionów złotych. Oznacza to wykonanie wygodnych tras, miejsc parkingowych lub placów. Cały Zakład Remontowo- Budowlany zrealizuje w bieżącym roku zadania wartości 20 min zł". ("Gazeta Zachodnia" nr 80, 8 IV 1975).

WYKONANIE PLANU NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH W 1975 R.

(W TYS. ZŁOTYCH)

Plan nakładów Wykonanie Procent wykonania Zadania inwestycyjne N akłady ogółem w tym: roboty N akłady ogółem w tym: roboty N akłady ogółem w tym: roboty budowlano-monta- budowlano-monta- budowlano-montażowe żowe żowe Obiekty mieszkaniowe ogółem 248 602 226 831 289 277 272 504 116,3 120,1 w tym osiedla: Wielkiego Października 2 335 2 324 Przyjaźni 7 856 6 023 5 309 4 039 67,1 67,6 Kosmonautów 85 515 77 741 118 269 111 555 143,5 131,3 Kraju Rad 155 231 143 067 163 364 154 586 108,1 105,2 Obiekty oświaty i zdrowia 29 835 23 994 23 789 19 601 79,7 81,7 Inne obiekty niemieszkaniowe 28 490 24 875 13 161 12 446 50,0 46,2 Dodatkowe wyposażenie mieszkań w meble kuchenne 1278 - 1 177 - 92,1 - Poza planem - - 2 335 2 324 1 Ogółem: 308 205 275 700 329 739 306 875 107,0 111,2 eo , O M a

WYKONANIE PLANU BUDOWNICTWA W ROKU 1975

Plan Wykonanie Termin oddania Nazwa obiektu Powierzchnia Liczba Powierzchnia Liczba w r. 1975 użytkowa m 2 mieszkań izb użytkowa m 2 mieszkań izb Osiedle Przyjaźni ogółem 6 144 169 364 6 144 169 364 w tym budynek nr 19a 6 144 169 364 6 144 169 364 8 IV Osiedle Kosmonautów ogółem 24 576 676 1456 24 576 676 1456 w tym budynki: nr 1 6 144 169 364 6 144 169 364 30 IX nr 2 6 144 169 364 6 144 169 364 7V nr 17 6 144 169 364 6 144 169 364 31 XII nr 18 6 144 169 364 6 144 169 364 7 VII Osiedle Kraju Rad ogółem 46 634 919 3796 50 616 993 4121 w tym budynki: nr 6 5 666 120 480 5 616 120 480 30 XI nr 7 4 719 98 392 4 625 98 382 31 X nr 8 10 996 235 925 10 900 233 917 30 IX nr 10 7 556 156 624 7 364 156 624 31 III nr 11 (4 segmenty) 7 070 120 540 7 070 120 540 31 V nr 35 (l segment) 942 20 80 11456 206 898 31 XII nr 36 6 245 110 485 - - - - nr 12 3 440 60 270 3 535 60 270 30 VI Ogółem: 77 354 1764 5616 81 336 1838 5941

Sprawozdania

Tabela 3

RYTMIKA ODDAWANIA DO UŻYTKU IZB MIESZKALNYCH

Rok 1975 Liczba oddanych do użytku izb Procent wykonania planu rocznego Kwartał I 1393 24,8 II 1453 25,9 III 961 17,1 IV 2134 38,0 Razem: 5941 105,8

ZAKŁAD BUDOWLANO-REMONTOWY W 1975 ROKU (W TYS. ZŁOTYCH)

Przerób Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Remonty i konserwacje 5 122 5 919,3 115,6 Roboty inwestycyjne 11642 12535,2 107,7 U sługi na rzecz mieszkańców 1000 1 331,0 133,1 U sługi transportowe 276 326,0 118,1 Wartość przerobu ogółem: 18 040 20 111,5 111,5

Tabela 5

STRUKTURA MIESZKAŃ W BUDYNKACH PRZEKAZANYCH DO UŻYTKU W 1975 R.

Typ mieszkania Osiedle i budynek M-2 M-3 M-4 M-5 M-6 Razem Osiedle Przyjaźni budynek nr 19a 26 143 - - - 169 Osiedle Kosmonautów budynki: nr 1 26 143 - - - 169 nr 2 26 143 - - - 169 nr 17 26 143 - - - 169 nr 18 26 143 - - - 169 Osiedle Kraju Rad budynki: nr 6 - - 120 - - 120 nr 7 - - 98 - - 98 nr 8 5 5 218 5 - 233 nr 10 - - 156 - - 156 nr 11 - - - 60 60 120 nr 12 - - - 30 30 60 nr 35 - - 58 74 74 206 Razem 135 720 650 169 164 1838 U dział procentowy 7,3 39,2 35,4 9,2 9,0 100

Dzień Dziecka na Osiedlu Przyjaźni (l VI 1975 r.) Kiermasz rozmaitości w Szkole Podstal" wowej Nr 66

Fragment zespołu sportowo-rekreacyjnego u zbiegu ulic Słowiańskiej i Obornickiej oddanego do użytku mieszkańcom "Winograd" w dniu 19 lipca 1975 r.

U Kronika Miasta Poznania 2(77

Sprawozdania

**O n , 70

VIS

Pawilon sportowy w zespole sportowo-rekreacyjnym u zbiegu ulic Słowiańskiej i Obornickiej oddany do użytku mieszkańców "Winograd" w dniu 19 lipca 1975 r.

VI. DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZA SPÓŁDZIELNI

Kilkuletnie tradycje współpracy ze szkołami winogradzkimi w dziedzinie wykorzystania boisk szkolnych, sal gimnastycznych i innych ogólnych pomieszczeń szkolnych dla działalności sportowo-rekreacyjnej i kultu

Mgr inż. arch. Jacek N ajgrakowski, pod którego kierownictwem zaprojektowany został przez Wojewódzkie Biuro Projektów zespół sportowo-rekreacyjny u zbiegu ulic Słowiańskiej i Obornickiej

ralno-oświatowej objęte zostały w 1975 r. porozumieniem o współpracy między Zarządem Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i dyrekcjami szkół, w ramach tych porozumień szkoły udostępniają w godzinach pozalekcyjnych sale gimnastyczne dla uprawiania sportów rekreacyjnych (m. in. gimnastyka wyrównawcza dla pań i panów), gier sportowych (tenis, piłka ręczna, siatkówka, kometka) i zajęć z dziećmi; szkoły udostępniają swoje pomieszczenia dla wspólnie organizowanych koncertów, imprez z różnych dziedzin wiedzy teoretycznej i praktycznej (np. coroczna impreza pod nazwą "My i nasze osiedle"); na boiskach przez cały rok trwa akcja "otwartych boisk" (zimą zamienianych na lodowiska); Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa udziela szkołom pomocy finansowej na remonty pomieszczeń szkolnych i na uzupełnienie wyposażenia w sprzęt sportowy. Warta odnotowania jest także "Winogradzka Inicjatywa" - jak nazwał tę akcję publicysta "Głosu Wielkopolskiego" (nr 68 z dnia 24 III 1975 r.). w artykule tym czytamy: "Działalność społeczno-wychowawcza na osiedlu "Winogrady" nabiera rozmachu, chociaż do tej pory stanął tutaj tylko jeden dom kultury (na Osiedlu Wielkiego Października). Zajęcia z dziećmi koncentrują się więc głównie w innych pomieszczeniach - piwnicznych. Fakt ten bynajmniej nie wpływa na obniżenie poziomu prowadzonych zajęć. Dotychczas czynne są na osiedlu rozmaite pracownie, m. in. modelarskie, fotograficzne, plastyczne. Jest ich' około dwudziestu, a mieszczą się w najniższych kondygnacjach budynków mieszkalnych. Założenie słuszne, wszak chodzi o to, by wszystkim dzieciom osiedla, zgodnie z ich zainteresowaniami, zapewnić udział w zajęciach. I tak właśnie dzieje się na Winogradach. Inwestor - Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa, znalazła sprzymierzeńców dla tego działania w kierownictwach znajdujących się tu szkół i organizacjach młodzieżowych, przynosi to doskonałe efekty. Oprócz specjalistycznych zajęć urządzane są tu imprezy masowe (np. podczas ferii zimowych lub letnich) [...] Na Winogradach czynne są także dwa Kluby Seniora. I one mają swoich stałych bywalców i[. . .] Na osiedlu istnieje też kącik opieki nad dziećmi. Placówka ma ogromne powodzenie wśród rodziców małych dzieci. Można w niej ze spokojem zostawić swoje pociechy, bowiem spędzają one tutaj czas pod fachową opieką [...] Dział Społeczno- Wychowawczy, wspólnie z przedstawicielami szkół, organizacji młodzieżowych i samych mieszkańców, co rusz wprowadza nowe formy zajęć z dziećmi. Wkrótce np. na Osiedlu Przyjaźni ma być otwarte laboratorium do prowadzenia języków obcych. W pomieszczeniu zainstalowane będą nowoczesne urządzenia. Chętnych do nauki języków obcych nie zabraknie, gdyż sam projekt zrodził się na podstawie zapotrzebowania społecznego". "Cztery razy w tygodniu - pisał reporter "Gazety Zachodniej" (nr 127, z 3 VI 1975) - dzieci z Osiedla Przyjaźni spotykają się w swoim »kąciku plastycznym«. Bawiąc się, umiejętnie kierowane przez Danutę Cholewczyńską- Derwichową, poznają piękny i kolorowy świat sztuki. Same malują, rzeźbią, lepią. Tę formę pracy z dziećmi stosuje się na Osiedlu od trzech lat. Lokal, jego wyposażenie, niezbędne materiały dała i daje Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa. Treść plastycznych spotkań proponuje opiekunka. Mali plastycy z osiedla »domalowali« się już wielu osiągnięć. Prace ich są wysyłane na wystawy, konkursy, ekspozycje, nie tylko zresztą w kraju {...] Raz do roku »kącik plastyczny« urządza wespół ze spółdzielnią mieszkaniową wystawę i spotkanie dla rodziców. Wtedy mali plastycy mogą pochwalić się swoimi osiągnięciami przed najserdeczniejszą i najbardziej wyrozumiałą publicznością mamami, ojcami, babciami". Wysokiej oceny działalności dosłużył się już Dom Kultury "Pod Lipami" na Osiedlu Wielkiego Października. "Parterowe pomieszczenia przeznaczono na książki. Mieszczą się tu dwie filie - dla dorosłych l dla dzieci - Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Edwarda Raczyńskiego; Biblioteka patronuje tej osiedlowej placówce. I może właśnie ze względu

11«na ten patronat działalność Domu Kultury «Pod Lipami» preferuje imprezy o charakterze literackim. Zaakcentowane zostały biesiady literackie z udziałem znanych pisarzy środowiska poznańskiego i ogólnopolskiego. Stałych zwolenników ma cykl spotkań muzycznych z artystami Państwowej Filharmonii i Wyższej Szkoły Muzycznej. Dla miłośników opery przygotowano koncerty w cyklu «Artyści spod Pegaza». Nie zapomniano o muzyce dla młodych i spektaklach dla dzieci. Dom Kultury nawiązał współpracę ze wszystkimi kulturalnymi instytucjami w mieście. W nowym roku kuituralno-oświatowym lubiane przez publiczność imprezy artystyczne i muzyczne będą kontynuowane oraz wzbogacane o szereg nowych [...] W programie upowszechniania kultury poczesne miejsce w «Pod Lipami» zajmuje teatr l plastyka. Częste są spektakle Teatru Małych Form, Sceny Propozycji Teatru Polskiego. Zaawansowane są próby własnego zespołu teatralnego. Popularne wśród mieszkańców Winograd są też kiermasze plastyki, na których można nie tylko oglądać, ale i kupić obrazy współczesnego malarstwa. W salach Domu Kultury stale są eksponowane wystawy. Jest to zasługą Biura Wystaw Artystycznych, które dba o ciągłość ekspozycji, dostarcza eksponatów, pomaga w wystroju wnętrz na co dzień i w czasie imprez. Dzięki tym fachowym radom sale «Pod Lipami» prezentują się pięknie, a odwiedzającym oprócz wrażeń estetycznych na pewno pozwalają przenieść niektóre elementy wystroju wnętrza, komponowania bukietów, świec i Innych dekoracyjnych drobiazgów do własnych domów. Pracownicy Domu Kultury wiele czasu poświęcają imprezom dla dzieci". ("Głos Wielkopolski" nr 221 z 8 X 1975).

Wieczorem dnia 25 wrzesn1a 1975 r. w otwartym w lipcu 1975 r. Młodzieżowym Klubie ,,104" na Osiedlu Wielkiego Października nastąpiła uroczysta inauguracja nowego roku kulturalno-oświatowego dla dzieci i młodzieży z Zespołu Osiedli Mieszkaniowych "Winogrady". W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Związku Harcerstwa Polskiego, samorządu mieszkańców i szkół osiedlowych. Podczas uroczystości przedstawiciele dzieci i młodzieży z poszczególnych szkół i szczepów harcerskich przedstawili interesujące plany działalności kulturalnej. Uroczystość inauguracyjną zakończyło plenerowe przedstawienie teatrzyku "Zielony Płomień" pt. Dobranocka-sotiótka, które zostało nagrodzone "Złotą Jodłą" na przeglądzie młodzieżowych zespołów w Kielcach (1975). Ważnym wydarzeniem w dziedzinie sportu i rekreacji było zakończenie w lipcu 1975 r. budowy zespołu sportowo-rekreacyjnego u

Sprawozdania

Oddany do użytku młodzieży z Osiedla Wielkiego Października w dniu 26 lipca 1975 r.

Klub ,,104". Z zewnątrz - niezbyt imponujący, wewnątrz - bogato wyposażonyzbiegu ulic Słowiańskiej i Obornickiej. Obiekt ten zaprojektowany w czynie społecznym przez Wojewódzkie Biuro Projektów pod kierunkiem mgra inż. arch. Jacka N ajgrakowskiego, wybudowany został wspólnym wysiłkiem władz miejskich i Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej łącznym kosztem około 15 (XX) (XX) zł, z czego w czynach społecznych zrealizowano roboty za 9000 (XX) zł. Zespół ten finansowany przez Poznańską Spółdzielnię Mieszkaniową, prowadzony jest przez Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Winogrady". Składa się z następujących urządzeń sportowych; dwa boiska trawiaste do piłki nożnej; boisko trawiastetreningowe do piłki nożnej; cztery korty tenisowe; boiska asfaltowe dla gier zespołowych: siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej, kometki itp. W budynku znalazły się: sala do gry w tenisa stołowego, sala dżudo, siłownia, sauna, kawiarnia i biuro Ogniska. N a Osiedlu Kosmonautów oddano do użytku dwie nowe pracownie: fotografii kolorowej w budynku nr 4 H i pracownię modelarstwa samochodowego Ligi Ochrony Kraju w budynku nr 9 G. Wybudowany na Osiedlu Przyjaźni duży Dom Kultury "Tip-Top" nie rozpoczął jeszcze swej działalności.

Czesław Nawrocki

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1977.04/06 R.45 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry