CZEKALSKIE

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1977.04/06 R.45 Nr2

Czas czytania: ok. 5 min.

Szkic Trasy E-8 (odcinek miejski - wschodni). U gór,y: od mostu Chrobrego do tunelu Mo gileńskiego. U dołu: od tunelu Mogileńskiego do granicy miasta

projektowano wiadukt w dwóch wariantach: o konstrukcji stalowej' i żelbetowej. O wyborze wariantu zadecydowały zarówno względy ekonomiczne, łatwość i szybkość wykonania, jak też względy estetyczne. Wiadukt ten usytuowany został w dużym skosie 21 0 i 29 0 w stosunku do wlotu trasy ekspresowej w ul. Lutycką. Fundamenty i przyczółki wykonano na mokro. Filary i ściągi za przyczółkami w całości z prefabrykatów. Belki główne ustroju nośnego łącznie ze stężeniami i poprzecznicami wykonano ze stali trudnordzewnej produkcji krajowej. Zastosowano ją po raz pierwszy w Polsce w konstrukcjach mostowych. Podporę środkową zaprojektowano rozdwojoną, zmniejszając dzięki temu w znacznym stopniu rozpiętość przęseł. Przejścia podziemne dla pieszych (z których dwa posiadają komory dla urządzeń trafostacyjnych) zostały zaprojektowane w pełni z elementów prefabrykowanych. Wszystkie prefabrykaty dla przejść podziemnych oraz murów oporowych na całej trasie zostały zunifikowane. Tunele drogowe oraz wiadukt stalowy połączono kilkusetmetrowymi murami oporowymi o wysokości sięgającej do 6 m, w całości wykonanymi z prefabrykatów. Wysoki stopień wykorzystania prefabrykatów w obiektach inżynierskich uprościł wykonanie konstrukcji i w zasadniczy sposób przyczynił się do skrócenia cyklu realizacyjnego. Z trudnych problemów wchodzących w zakres projektowania ciągów komunikacyjnych wymienić należy uzbrojenie podziemne. W odróżnieniu od tras komunikacyjnych przebiegających poza obszarami zurbanizowanymi, pozbawionymi w swoim otoczeniu intensywnej zabudowy i tym samym urządzeń podziemnych, projektowanie ciągów ulicznych w obszarach miejskich wymaga udziału specjalistów z zakresu kanalizacji, wodociągów, energetyki, oświetlenia, gazownictwa, telekomunikacji, ciepłownictwa i in. Kompleksowe opracowanie dokumentacji budowy dla obszarów miejskich polega m.in. właśnie na współpracy wszystkich branż, instytucji i zakładów, których urządzenia znajdują się bądź przewidziane są do wybudowania w docelowym pasie ulicznym, określonym liniami rozgraniczenia. Problemy związane z uzbrojeniem podziemnym w poważnym stopniu komplikowały proces projektowo-realizacyjny na wschodnim wylocie Trasy E-8, toteż - wyciągając z tego faktu wnioski - postanowiono podporządkować się zasadzie generalnego uporządkowania wszystkich urządzeń podziemnych, wprowadza

Marian Dudziński projektant konstrukcji tunelu drogowego przy ul. Przelot

Tadeusz Holasz projektant konstrukcji murów oporowych

»_A. M

Marian Bielicki projektant oświetlenia trasy i usunięcia kolizji elektroenergetycznych

HIT"

II I

MV Bogdan Celmer projektant gazociągu wzdłuż trasy

Czesław Pulwicki autor zbiorczego zestawienia kosztów

Mieczysław Przepiorąjąc tzw. pasy strefowania na całej długości wylotu zachodniego Trasy E-8. W pasach strefowania, zaprojektowanych wzdłuż Trasy E-8 po jej obu stronach i w bezpośrednim sąsiedztwie linii rozgraniczenia, ustalono w sposób szczegółowy docelową lokalizację takich urządzeń jak: przewody wodociągowe, gazownicze, telekomunikacyjne i energetyczne. Kanalizację deszczową i częściowo sanitarną zaprojektowano w miarę możliwości w wydzielonym pasie między jezdnym. Dla sprawnego odprowadzenia wód deszczowych z nisko położonej jezdni pod wiaduktem przy ul. Lutyckiej zaprojektowano przepompownię ścieków. W ramach kompleksowej dokumentacji zaprojektowano również wzdłuż wylotu zachodniego w pasie między jezdnym pełne oświetlenie trasy. Oświetleniem ujęto również ulice obrzeżne, ciągi łącznikowe, wiadukty, tunele oraz przejścia podziemne. Ponadto zaprojektowano sposób podświetlenia wszystkich znaków drogowych w układzie pionowym. Dwupoziomowe skrzyżowania przy al. Polskiej, ul. Santockiej i Słupskiej otrzymały w ramach projektu organizacji ruchu sterowaną sygnalizację świetlną. W celu podniesienia bezpieczeństwa ruchu zaproj ektowano również wzdłuż trasy zabezpieczenia w postaci półsprężystych poręczy ochronnych. N ad poziomem estetyki wylotu zachodniego i małą architekturą Trasy czuwał powołany przez dyrekcję zespół architektów Biura Projektów Budownictwa Komunalnego. Zaprojektowano w sposób szczegółowy pełne zazielenienie trasy i obszarów bezpośrednio przyległych. Kompleksowy projekt techniczny opracowany został w ciągu dziewięciu miesięcy przy zaangażowaniu dwóch biur projektowych: Biura Projektów Budownictwa Komunalnego i oddziału poznańskiego Biura Studiów i Proj ektów Łączności - w zakresie sieci telekomunikacy j ne j. Wszystkie projekty branżowe w zakresie: kolizji i sieci wodno- kanalizacyjno-gazowej; kolizji i sieci elektroenergetycznej; oświetlenia; sygnalizacji; obiektów inżynierskich (wiaduktów, tuneli, przejść podziemnych, murów oporowych); robót drogowych, organizacji ruchu, zagospodarowania trasy (małej architektury, wystroju przejść podziemnych, parkanów itp.); barier ochronnych; obiektów technologicznych (przepompowni); projektów placów budów (zagospodarowanie, doprowadzenie energii elektrycznej i wody); projektów montażu obiektów oraz planu realizacji budowy z harmonogramami finansowania oraz

PROJEKTANCI KANALIZACJI I ODWODNIENIA TRASY

Janusz Furmańczak

Włodzimierz U rbaniak

Zbigniew Kłos

PROJEKTANCI WODOCIĄGÓW I USUNIĘCIA KOLIZJI

Hanna Kwaśniewska

Rozalia Szantyr

PROJEKTANCI ARCHITEKTURY PRZEJŚĆ PODZIEMNYCH I ZAGOSPODAROWANIA TRASY

Ro.ścisław Kapliński

Krystyna Kucharczyk

Mieczysław Przepiorą

Hk

Lech Golańczyk projektant przepompowni i odwodnienia przejść podziemnych

Danuta Kompf projektantka zazielenienia trasy

Henryk Swiatiowsk-rprojektant zabezpieczenia trasy

PROJEKTANCI ORGANIZACJI BUDOWYlii

Marian Krukowski

Jerzy Wrzaskała

PROJEKTANCI URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH I USUNIĘCIA KOLIZJI

Jarosław Szałauieta

Stanislaw Wiatr stroju

stalowego unośnego (wrzesień 1975)

Montaż stalowego ustroju nośnego (październik 1975)

Wiadukt gotowy (listopad 1975)

Wiadukt oddany do użytku (grudzień 1975)

BUDOWA WIADUKTU STALOWEGO PRZY UL. LUTYCKIEJ

-mfevr.-,. **. _e* utr WHOu

« Iii» NA ODCINKU WSCHODNIM MIEJSKIM TRASY E-B

OBlEKlY INŻYNIERSKIE NA ODCINKU ZACHODNIM MIEJSKIM TRASY

TUNELE DROGCM/E MOSTY al. Polska Chrobrego 1ł11}\\ 1 ul. Przelot Mieszka I Na Cybinie WlADUKlY ż e I b e t o w e WIADUKlY ul. Santocka Zagórze ul. Słupska Antomnek Kolejowy s t a l o w e ul. Lutycka PRZEJŚCIA PODZIEMNE PRZEJŚCIA PODZIEMNE Tunel Tumski Tunel Środka ul. Bużańska Tunel Komandoria ul. Popradzka Tunel Łomżyński ul. Tatrzańska Tunel Mogileński Tunel M rtostowo ul. Chodzieska Tunel Lesz kg ul, Lesnowolskg

zbiorcze zestawienia kosztów - opracowane zostały w Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego. Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego pełniło przez cały okres budowy stały nadzór autorski. W nadzorze uczestniczył powołany w tym celu generalny koordynator wraz z zespołem projektantów' - autorów poszczególnych specjalistycznych opracowań. Zaangażowanie i wzajemne zrozumienie zespołów projektanckich, przedsiębiorstw wykonawczych oraz służb inwestorskich umożliwiły w sposób dotychczas nie spotykany skrócenie cyklu normatywnego realizacji z czterdziestu sześciu do czternastu miesięcy. Projekt techniczny budowy wylotu zachodniego Trasy E-8 uzyskał nagrodę zespołową I stopnia Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska za wybitne osiągnięcia twórcze w przestrzennym kształtowaniu miast i wsi, ochronie środowiska oraz rozwoju techniki. Nagroda wręczona została w dniu 27 maja 1976 r. w Urzędzie Rady Ministrów w Warszawie. Otrzymali ją projektanci: inż. Stanisław Lewandowski, inż. Mieczysław Przepiorą, mgr inż. Bogumir Wołowczyk, inż. Norbert Klekotta, mgr inż. Zenon Stachowski, mgr inż. Eugeniusz Płatkiewicz, mgr inż. Jan Nowak, mgr inż. Rościsław Kapliński, mgr inż. Marian Bielicki, mgr inż. Janusz.

Furmańczak.

ANEKS

PROJEKTANCI ZACHODNIEGO ODCINKA MIEJSKIEGO TRASY E-8

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnegoinż. Stanisław Lewandowski inż. Mieczysław Przepiorąmgr inż. Zenon Stachowski Ryszard Goguiski mgr inż. Jan N owakgłówny koordynator główny projektant odcinka od granic miasta do ul. Lutyckiej główny projektant odcinka od ul. Lutyckiej do al. Polskiej główny projektant obiektów inżynierskich, projektant konstrukcji tunelu drogowego przy al. Polskiej inżynieria i organizacja ruchuinż. Norbert Klekottamgr inż. Bogumir Wołowczykmgr inż. Leszek Schreiberkonstrukcja wiaduktu stalowego przy ul. Lutyckiej konstrukcje przejść podziemnych konstrukcja wiaduktu żelbetowego przy ul. Santockiej konstrukcja wiaduktu żelbetowego przy ul. Słupskiej konstrukcja tunelu drogowego przy ul. Przelot konstrukcje murów oporowych oświetlenie trasy i usunięcie kolizji elektroenergetycznych kanalizacja i odwodnienie trasy (technologia i konstrukcje)mgr inż. Włodzimierz Konkiewicz mgr inż. Eugeniusz Płatkiewiczmgr inż. Zbigniew Wieloch mgr 1nz. Marian Dudziński inż. Tadeusz Holasz mgr inż. Marian Bielickimgr inż. Janusz Furmańczak mgr 1nz. Włodzimierz Urbaniak inż. Zbigniew Kłos

5«inż. Hanna Kwaśniewska lnz. Rozalia Szantyr mgr inż. Rościsław Kapliński Krystyna Kucharczyk inż. Lech Gołańczykinż. Danuta Kompf Henryk Swiatłowski mgr inż. Bogdan Celmer inż. arch. Marian Krukowski Jerzy Wrzaskała inż. Czesław Pulwicki

Mieczysław Przepiorąwodociągi l usunięcie kolizjiarchitektura przejść podziemnych l zagospodarowanie trasy przepompownia i odwodnienie przejść podziemnych zazielenienie trasy zabezpieczenie trasy gazociąg wzdłuż trasy organizacja budowy

· - autor zbiorczego zestawienia kosztów

Biuro Studiów i Projektów Łącznościinż. Edward Kowalczyk mgr inż. Jarosław Szałapieta Stanisław Wiatr

urządzenia telekomunikacyjne l usunięcie kolizji

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1977.04/06 R.45 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry