REDAGUJE KOLEGIUM

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1976.10/12 R.44 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Andrzej Goćwinski (przewodniczący), Stanisław Kubiak, Tadeusz Świtała (sekretarz redakcji)

Adres redakcji: 60-967 P o z n ań, plac Kolegiacki 17 tel. 523 - 43 lub 660 - 020

PRENUMERATA Prenumeratę przyjmuj oddziały RSW "Prasa-Książka-Ruch" oraz urzędy poczfowe i doręczyciele w terminach: od dnia 25 listopada na styczeń, I kwartał, I półrocze i cały rok lS77; od dnia 10 każdego miesiąca (z wyjątkiem grudnia) poprzedzającego okres prenumeraty. Jednostki gospodarki uspołecznionej, instytucje i organizacje społeczno-polityczne oraz wszelkiego rodzaju inne zakłady pracy składają zamówienia w miejscowych Oddziałach RSW "PrasaKsiążKa - Ruch". Zakład-y pracy_ w mie.llicowościach, w których nie ma Oddziałów RSW "Prasa- Książka--Ruch" oraz prenumeratorzy indywidualni zamawiają prenumeratę w urzędach pocztowych lub u aoręczycieli. Można również zamówić prenumeratę, dokonując w12łaty na konto PKO nr 122 - 6 - 211 831, RSW "Prasa-Książka-Ruch", Przedsiębiorstwo UpowszechnienIa Prasy i Książki, Poznap, ZwierzyniecKa 9. Cena prenumeraty półrocznej 14 zł; roczneJ - 28 zł. Prenumeratę ze zleceniem wysyłki za granicę, która _jest o m droższa od prenumeraty krajowęiL przyjmuje Biuro Kolportażu Wydawnictw Zgt"granicznych RSW "Prasa- Książka- Ruch", ul. Wronia 23, 00-958 Warszawa. Egzemplarze zeszytów zdeaktualizowanych można nabywać w RSW ,Prasa- KsiążKa- Ruch" Przedsi biorstwie Upowszechnienia Prasy 1 Książki, Oddział R_ejonowy Poznań- Wschóa ul. Zydowska 2/3, Nr konta 1221 - 6 - 282 N BP l V OjM

Do nabycia w stałym punkcie sprzedaży: Księgarni Naukowej w Poznaniu, ul. Czerwonej Armii 69

Okładkę projektowała Maria Dolna

Zdjęcie na okładce

Stanislawa

Laskowskiego

Wydano na zlecenie Wydzialu Kultury l Sztuki Urzędu Miejskiego w Poznaniu

WYDAWNICTWO POZNAŃSKIE

POZNAŃ 1976

Wydanie I. Nakład 2300+100 egz. Ark. wyd. 14,7; ark. druk. 10,0.

Oddano do składania 18 VI 1976 r. Podpisano do druku 21 X 1976 r.

Druk ukończono w październiku 1976 r. Papier druk. sat. ki. V, 65 g. 70XlOO. Zam. nr 400/186 H-18 Cena zł 7,

DRUKARNIA UNIWERSYTETU IM ADAMA MICKIEWICZA" W POZNANIU

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1976.10/12 R.44 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry